ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul Üniversitesi 1998 Doktora Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul Üniversitesi 2004 Yüksek Lisans Tezi: Tez Konusu: Örgütsel Gelişim Sürecinde Toplam Kalite ve Đnsan Kaynaklarının Rolü Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Doktora Tezi: Tez Konusu: Elektronik Ticaret ve Çalışma Hayatına Etkisi Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Yar.Doç Beykent Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đktisat Bölümü 2005 Yar.Doç Đstanbul Aydın Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đngilizce Đşletme Bölümü 2008 Yar.Doç Doç. Dr. Yalova Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve End. Đliş. Bölümü Yalova Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve End. Đliş. Bölümü

2 Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Davut Tiryaki, Đş Sağlığı ve Güvenliğindeki Gelişmeler: Altınova Tersaneleri Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Didem Usta, Đnternet Üzerinde Hizmet Veren Özel Đstihdam Bürolarının Farkındalığının Anlaşılması ve Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Mayıs Cengiz Maden, Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Esenler Belediyesi Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Neslihan Đçin, Çalışma Yaşamında Kadın Đşgücünün Karşılaşabileceği Sorunlar: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Đsmail Yıldırım, Polis Teşkilatının Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi: Đstanbul Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Haziran Aydın Özkurt, Türkiye de Özelleştirme Ve Özelleştirilen Kurumdaki Çalışan Kaygıları: ĐDO Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat Serdar Altun, Ceza Đnfaz Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitimlerin Hükümlü Đstihdamına Katkısı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı, Temmuz 2013 Musab Keskin, Yerel Yönetimlerin Engellilerin Yaşadığı Fırsat Eşitsizliklerini Ortadan Kaldırmaya Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları: Đ.B.B. Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Temmuz

3 Projelerde Yaptığı Görevler : 1- Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli (Projeyi yöneticisi - devam etmekte) Đdari Görevler : -Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, (2013, ) -Yalova Üniversitesi Bologna BEK üyesi ve Bologna Koordinatörü (2010, ) -Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcısı, ĐĐBF, Yalova Üniversitesi (2009,2012) -Farabi Koordinatörü - Đstanbul Aydın Üniversitesi ( ) -Dekan Yard. - Đstanbul Aydın Üniversitesi Đktisadi Đdari Bilimler Fakültesi ( ) Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz Đlkbahar Dersin Adı Đnsan Kaynakları Yönetimi (YL) Yeni Yön. Teknikleri ve Çalışanlar (YL) Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Çalışma Đlişkileri (YL) 3 13 Aktif Đstihdam Politikaları (YL) Güz Đlkbahar Güz Yeni Yön. Teknikleri ve 3-15 Çalışanlar (YL) Dünya'da Sosyal Refah 3-7 Politikaları (YL) Çalışma Ekonomisi 48 Küreselleşme ve Endüstri 3-10 Đlişkileri (YL) Türkiye de Çalışma Đlişkileri 2-50 Endüstri Đlişkileri Teorisi 2-50 Türkiye de Çalışma Đlişkileri 2-50 Endüstri Đlişkileri Teorisi 2-50 Refah Devletinin Analizi 3-20 Türkiye de Đstihdam 3-10 Politikaları (YL) Đlkbahar 3

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Koçak Orhan, A Field Study of Challenges Faced by Aging Workforce, Journal of Yasar University, Vol. 6, No. 24, Nov. 2011, pp A2. Koçak Orhan, Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler, ĐŞ-GÜÇ Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, DOI No: / x, Cilt 13, Sayı 4, 2011, ss A3. Koçak Orhan, Kavi, Ersin The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey, Journal of European Integration Studies, ISSN , No 5, A4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Asıl ve Alt Đşveren Çalışanlarının Đş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği, Đşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss A5. Koçak Orhan, A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills, Đşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt 3/3, 2011, ss A6. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Akpunar Fatih, Aktif Đstihdam Politikalarında Đşkur un Rolü ve Yalova Örneği, Journal Of Qafqaz University, An International Journal, Economics and Administration, ISSN , Number 30, 2010, pp A7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Tersane Çalışanlarının Đş Sağlığı ve Güvenliği Đle Đlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği, Đşletme Araştırmaları Dergisi, 3/2 (2011), ss A8. Koçak Orhan, Akman C. Ahmet, Đşsizlikle Mücadelede Đş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneği, ĐŞ-GÜÇ Endüstri Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Dergisi, YIL: 2011 / CĐLT: 13 SAYI: 2, 2011 A9. Koçak Orhan, Altun Serdar, Ceza Đnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐ DERGĐSĐ / JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss

5 A10. Koçak, Orhan, Zaim Halil, "Bilgi Çalışanının Memnuniyeti", Journal of Yasar University, Vol. 5, No. 18, Jun. 2010, pp B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Koçak Orhan, Uygun Burçin, Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örnegi, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011, ss B2. Koçak Orhan, Hayran Nihal, Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011 ss B3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, The Role of Information Technologies in Reducing of Social Exclusion in the Process of Knowledge Society and the Sample of Call Centers in Turkey, CKS 2011, CKS-Challenges of the Knowledge Society, The International Scientific Session, Bucharest, ISSN: , April, , 5th Edition, pp B4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli Üniversitesi, 2010, ss B5. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Đstanbul daki Bilgi Evlerinin Sosyal Đçerme Boyutu Açısından Değerlendirilmesi, 8. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Đstanbul Üniversitesi, ISBN: , 2010, ss B6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Küreselleşmenin Sosyal Dışlanmaya Etkisi Ve Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Uygulamaları, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Kongre, Qafqaz Üniversitesi, Bakü Azerbaycan, ISBN: , Ekim 2010, ss B7. Koçak Orhan, Kavi Ersin, Đstanbul da Dış Ticaret Faaliyetinde Bulunan Đşletmelerin Bilgi Teknolojisi Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çalışan Sayıları ile 5

6 Đlişkilendirilmesi, 7. Bilgi-Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova Üniversitesi, ISBN: , 2009, ss B8. Koçak Orhan, The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN , 2009, pp B9. Koçak Orhan, Erol Emine, The Effect of Technological Production and Usage of Hightech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, ISSN , 2009, pp B10. Koçak Orhan, E-Commerce Opportunities in Tourism Sector and Its Employment Effect, Changes in Social and Business Environment, Kaunas University of Technology, Lithuania, ISSN: , November , pp B11. Koçak Orhan, Eyüp Zengin, Yunus Taş, An Evaluation of the Conservative Approach to Trade Unionism in Turkey: The Cases of Hak-Đş and Memursen, Economics and Management-2012 (ICEM-2012), March B12. Koçak Orhan, Didem Usta, The Awareness of Unemployed People Towards Online Recruiting Services and an Investigation from Turkey, International Conference on Management of Human Resources 2012 Management Leadership Strategy Competitiveness, Godollo, Hungary, June B13. Koçak Orhan, Fethi Gürün, Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal Đçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları, International Symposium on The Role Of Ahilik in Establishing Social Peace in The Balkans, International Sarajevo University, Sarajevo Bosnia, September B14. Koçak Orhan, Aydın, Beytullah, Đnsan Kaynakları Uygulamasının Performans Değerlemesine Etkisi: Limak Hotelleri Örneği, Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslar arası Balkanlar Konferansı, Prizren Üniversitesi, Prizren, Kosova,

7 C. Yazılan Uluslararası \ ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : Kitaplar: C1.1 Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, C1.2. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Çalışma Yaşamında Etik, Ekin Yayınevi, Bursa, Kitap Bölümleri: C2.1.Koçak Orhan, Şahin Ayhan, Muhafazakâr Düşüncenin Sendikacılığa Bakışı: Kocaeli Örneği, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss C2.2.Koçak Orhan, The Evaluations of the Immigrants of Balkans and Caucasians in Terms of Attitudes Towards Working and Entrepreneurship in Yalova, Balkan Studies 4, Cyril and Methodius University Publishing, Macedonia, ss C2.3. Koçak Orhan, Kavi Ersin, "Mena Bölgesinde Emek Piyasası ve Đstihdam Yapısı", Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss C2.4. Koçak Orhan, Kavi Ersin, "Mena Ülkelerinde Girişimcilik", Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MKM Yayıncılık, Bursa, 2011, ss D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Koçak Orhan, Erdoğan Büşra, Bankacılık Sektöründe Yeni Đnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımları Hakkında Bir Uygulama, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss

8 D2. Koçak Orhan, Çakmak Y. Ziya, Pazarcılık Sektörünün Enformel Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 60, 2011, ss D3. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:10, Sayı:19, Bahar 2011, ss D4. Koçak Orhan, Yüksel Semiha, Đş Gören Seçiminde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği, KAMU-ĐŞ Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Kamu-Đş; C:12, Sayı: 1, 2011, ss D5. Koçak Orhan, Usta Didem, Vasıflı Çalışanların Đstihdam Esnasında Çevresinden ve Đşyerinden Beklentilerinin Ölçülmesi: Yalova Örneği, KAMU-ĐŞ Đş Hukuku ve Đktisat Dergisi, Cilt:11 Sayı:4, 2011, ss D6. Kavi Ersin, Koçak Orhan, Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s D7. Orhan Koçak, Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 57. Baskı, Đstanbul, 2008, ss E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1... F. Diğer yayınlar : F1. Koçak Orhan, Tiryaki Davut, Türkiye de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss

9 F2. Koçak Orhan, Elektronik Ticaret ve Đstihdam Üzerinde Etkisi, Đstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş a Armağan, Đstanbul, 50. Kitap, 2005, ss F3. Koçak Orhan, Tuğba Tokgöz, The Effect Of Regional Development Agencies to Local Development and The Region of BEBKA, 7 th International Conference on Business, Management and Economics - ICBME 11, Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, F4. Koçak Orhan, Endüstri Đlişkileri Etiği, Sosyal Sorumluluk ve Đnsani Değerler, ÇERÇEVE 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi, ss , Yıl:21, Sayı:60, Şubat G- Tamamlanmış Yüksek Lisans Proje Danışmanlıkları Beytullah Aydın, Bir Hizmet Sektörü Olarak Otel Đşletmelerinde Đnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışı: LĐMAK Otel Đşletmeleri Uygulaması, Đnsan Kaynakları ve Çalışma Đlişkileri Yüksek Lisans Programı, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran Muttalip Karcı, Kalite Kriterlerinin Laboratuara Etkisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Đşletmeciliği ve Hastane Yönetimi, Bursa, Ağustos Can Polat ZĐLELĐ, Yerel Yönetimlerin Sosyal Refahın Sağlanmasındaki Rolü, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Haziran Zafer Yılmaz, Ahi Teşkilatının Modern Çalışma Hayatına Yansımaları, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ağustos 2013 Faruk Sönmezer, Sosyal Güvenlik Sisteminde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulaması: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri Ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat Büşra Erdoğan, Bankacılık Sektöründe Duygusal Emeğin Đş Tatmini Üzerine Etkisi: Đstanbul Ve Yalova Alan Araştırması, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Şubat

10 Fadime Yakar, Adana Đlinde Kadının Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Zorluklar, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2013 Kazım Kılınçer, Kayıt Dışı Đstihdamla Mücadele ve Hatay Đli Uygulamaları, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ocak 2013 Erkan Đşçi, Kısa Çalışma Ödeneği Ve Bursa Örneği, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012 Mustafa Yurdakul, Türkiye de Bankacılık Sektöründe Çalışma Đlişkileri, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık Gülçin Gündüz, Türkiye de Đstihdamı Arttırmaya Yönelik Teşvik Uygulamaları ve Çukurova Örneği, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012 Fulya Mavruk, Türkiye de Đşsizlik Ve Adana da Tarımsal Faaliyetlerin Bölge Đstihdamına Etkisi, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Aralık 2012 Mustafa Akgün, Türkiye de Kayıt Dışılık ve Adana Đlinde Kayıt Dışı Çalışma Đle Mücadele Kapsamında Uygulanan Yöntemler, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Kasım Eyyüp Metlioğlu, Sosyal Güvenlik ve Türkiye de Sosyal Güvenliğin Geçirdiği Evreler, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Eylül Sonnur Yüksel, Performans Değerlemesinin Kariyer Yönetimine Etkisi ve Bir Uygulama, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Eylül Saadettin Bulut, SGK Adana da Yeni Prim Tahsilatı Uygulamaları ve Kayıt Dışılığın Önlenmesine Etkileri, Adana SGK Kurumsal Yüksek Lisans Programı, Ağustos Semiha Yüksel, Ödül Türlerinin Vasıflı Çalışanların Đş Doyumuna Yönelik Beklentilerine Etkisi: Bursa Đli Otomotiv Sektörü Örneği, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran Özden Kalyoncu, Đşsizliğin Azaltılmasında Emek Piyasalarındaki Bilgi Akışının Etkisi ve Đstihdam Kurumlarının Rolü, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Đlişkileri ve Đnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı, Haziran

11 Seniha Hale Kabacaoğlu, Sağlık Đşletmelerinde Mobbing, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Hüseyin Şahin, Bilgi Đşlem ve Đletişim Teknolojilerinin Sağlık Sektörüne Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Tuğba ÖZTÜRK, Kalkınma Ajanslarının Yerel Kalkınmaya Etkisi - Kamu Kurumu Projeleri ve BEBKA Bölgesi, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Aralık Çiğdem ATALMIŞ, Sağlık Turizmi ve Sağlık Turizminin Bursa Đli nin Kalkınmasına Etkisi, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Aralık Şükran Akan, Kamu Hastanelerinde Bilgi Yönetimi: Zübeyde Hanım Doğumevi Örneği, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Yusuf Ziya Leventoğlu, Akupunktur ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımları, Hastane ve Sağlık Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı, Bursa, Ekim Volkan Şahin, Sağlık Çalışanlarında Fiziksel Ortama Ve Çalışma Koşullarına Bağlı Meslek Riskleri Ve Bursa Devlet Hastanesi Örneği, Bursa, Temmuz 2011 Ali Đzzet Kalalı, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarına Aile Hekimleri nin Bakışı (Bursa Đli Örneği), Bursa, Temmuz 2011 Sibel Erdin, Sağlıkta Dönüşüm Projesi Kapsamında Aile Hekimliği Uygulamalarını Aile Sağlığı Elemanları ve Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Değerlendirmesi, (Bursa Đli Örneği), Bursa, Temmuz Muharrem Aydın, Toplam Kalite Uygulamalarında Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan Engelleler, Đşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Ağustos H- Katıldığı Seminerler ve Faaliyetler Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Đstanbul SGK Đl Müdürlüğü, /2013 Erasmus Programı, Gdansk Technology University, Polonya, 02/2013 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Adana SGK Đl Müdürlüğü, 05-06/2012 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Đstanbul Üniversitesi, Mayıs 2012 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa Đl Sağlık Müdürlüğü, /

12 YÖK Bursu, George Mason University, Washington DC., Amerika, 06-09/2011 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Mayıs 2011 Toplam Kalite Yönetimi, Orhan KOÇAK, Bursa, 09/01/2010 Çalışma Đlişkileri, Orhan KOÇAK, Bursa SGK Đl Müdürlüğü, /2010 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Antalya, Mayıs 2009 "Elektronik Ticaret", Orhan KOÇAK, Türk Hava Yolları, Air Academy, Đstanbul, 04/07/ /07/2009 Çalışma Ekonomisi Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Mayıs 2007 Technology for Marketing Seminars (London), February 2007 Technology for Advertisement Seminars (London), February 2007 I-Sertifikalar Stratejik Đnsan Kaynakları Yönetimi (DUKE University, North Carolina, USA) Đnsan Kaynakları Yönetimi, (Society for Human Resource Management, USA) SQL Veritabanı Yönetimi (Database Management) Microsoft J- Alıntı Yapılan Bazı Yayınlar Serpil Aytaç, Sosyal Politika, Aysen Tokol, Yusuf Alper (Editör Kitap), Eski Hükümlülere Yönelik Sosyal Politikalar, Dora Yayınları, 4. Baskı, ss , Koçak Orhan, Altun Serdar, Ceza Đnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, ÇALIŞMA ĐLĐŞKĐLERĐ DERGĐSĐ / JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, Cilt 1 Sayı 1 / Volume 1 Number 1, ss Keser, Aşkın, Çalışma Yaşamının Güncel Sorunu : Mobbing, Türk Metal Dergisi, Sayı 155, Haziran 2012, Orhan Koçak, Nihal Hayran, (2011), Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örneği, Uluslararası 9. Bilgi, 12

13 Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri, Haziran 2011, Bosna-Hersek, Zaim, Halil, Đş Hayatında Erdemli Đnsan, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, UTESAV Kültür Düşünce 4, Empati Matbaacılık, Mart 2012, Đstanbul., /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ). Önce, Günal, Mehmet Marangoz, BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐNDEKĐ GELĐŞMELERĐN GĐRĐŞĐMCĐLĐK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ VE E-GĐRĐŞĐMCĐLĐK, Đşveren Dergisi, Ocak 2012, /KOÇAK, Orhan (2009), Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S: Marangoz, Mehmet, Girişimciler Đçin Sınırsız Ticaret: E-Ticaret, Journal of Entrepreneurship and Development, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:1) 2011, /KOÇAK, Orhan (2009), Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin Đş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı 57,S: Çakmak, Ali Çağlar, Tahir Güneşler, Hasan Terzi, BANKALARIN MÜŞTERĐLERĐNE SUNDUĞU ĐNTERNET BANKACILIĞI HĐZMETĐNĐN MÜŞTERĐLER TARAFINDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: KARABÜK ŞEHĐR MERKEZĐNDE UYGULAMA, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31 Yıl:2011/2 (1-30 s.), /Koçak O., Elektronik Ticaret ve Đstihdama Etkisi, Đstanbul Ünv., Đktisat Fak., Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Đstanbul: Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi, Vol. 50, 2005, ss Zaim, Halil, Đrfan Kurt, Selman Tetik, CASUAL ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION AND PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN THE FINANCE SECTOR, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, Vol 4, No 2, 2012 ISSN: (Online), /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ). Engin, Murat E., Suçu Önleyici Tedbirler Bağlamında Ceza Đnfaz Kurumlarında Çalışma ve Eski Hükümlü Đstihdamı, Çalışma Đlişkileri Dergisi, Temmuz 2012, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa: 24-35, /Koçak, Orhan ve Serdar Altun (2010) Ceza Đnfaz Kurumlarındaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü Đstihdamına Katkıları, Çalışma Đlişkileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1. 13

14 Emhan, Abdurrahim, Remzi Gök, Bankacılık Sektöründe Personel Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki Đliskilerin Araştırılması, Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2011, /(Zaim Halil ve Koçak Orhan. Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, 18:5, 2010, ) Bennett, Ekundayo, Examination of Management Theories in Explaining Workplace Challenges and Benefits of Adopting Microsoft Word s Speech Recognition Software, Chicago Manual Style, December 10, 2010, /Koçak, Orhan, The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs, International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, pp Keser, Aşkın, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2926, Ocak 2013, /Koçak Orhan, Uygun Burçin, Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli Körfez Đlçesi Örnegi, 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Jun 23-25, 2011 Sarajevo-Bosnia & Herzegovina / Saraybosna-Bosna Hersek, ISSN: X, Haziran 2011, ss Keser, Aşkın, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2926, Ocak 2013, /Koçak Orhan, Bilgi Toplumu Sürecinde Çalışma Yaşamı, Dijital Teknolojiler Boyutuyla, Ekin Yayınevi, Bursa, ÖRGÜTSEL GELĐŞĐM SÜRECĐNDE TOPLAM KALĐTE VE ĐNSAN KAYNAKLARININ ROLÜ Yüksek Lisans Tez Özeti Son yıllarda üretim ve yönetim süreçlerinde bireyin öneminin artması sonucunda insanı merkeze alan toplam kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi anlayışı ortaya çıkmıştır. Đşletmelerde kalite herkesin işi olduğundan kalitenin sağlanması, çalışanı tatmin ve müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Çalışanların iyi hizmeti ve tatmini ise insan 14

15 kaynakları yönetiminin önemini ortaya çıkarmaktadır. Toplam kalite yönetimi içerisinde de önemli bir gereklilik olan insan kaynakları yönetimi günümüzde de firmalarından fonksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile özellikle insan kaynaklarının toplam kalite yönetimi anlayışı içerisindeki önemi vurgulanmaya çalışılacaktır. Tezde toplam kalitenin üretim aşamasından daha çok yönetim aşaması ile alakalı boyutu incelenmiştir. Toplam kalitenin geçirdiği evrimler, diğer yönetim bilimleriyle etkileşimleri, örgütsel kültüre ve insan kaynakları yönetimine yapmış olduğu etkiler detaylı olarak incelenmiştir. Birinci bölümde, örgütsel gelişim süreci kapsamında genel tanımlar, ikinci bölümde toplam kalite yönetimi anlayışının örgütsel gelişim sürecine etkisi ve son bölümde ise toplam kalite ve insan kaynakları yönetimi arasındaki etkileşim incelenmiştir. ELEKTRONĐK TĐCARET VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKĐSĐ Doktora Tezi Özeti Yeni üretilen ileri teknoloji ürünleri ve internetin sağlamış olduğu imkanlar ile birlikte, toplum hayatına Yeni Ekonomi olarak adlandırılan esnek, mekanı önemsemeyen, ulusal sınırların ötesine yoğunlaşan farklı bir model girmiştir. Bu ilerlemeler beraberinde, elektronik ticaret olarak adlandırılan yeni bir ticari ortamı ortaya çıkartmıştır. Elektronik ticaret, özellikle hizmetler sektöründe yaygınlaşmaktadır. Ayrıca iletişim, finans, dağıtım ve turizm sektörlerinde de elektronik ticaret yüksek düzeyde bir etkiye sahiptir. Bu çalışmada, yeni ekonominin sağladığı bir imkan olan elektronik ticaret, gelişim süreci, küreselleşmeye ve sektörlere etkisi, ülke uygulamaları ve özellikle çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri boyutu ile irdelenmektedir. 15

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Pazarlama Bölümü Y. Lisans Genel İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1986 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erhan BİRGİLİ Doğum Tarihi: Ekim 1960 E-mail: birgili@hotmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Fakültesi, Ege Üniversitesi 198 Pazarlama Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4599 İktisat Fakültesi Yayın No: 592 ISSN : 1304-0103 İktisat Fakültesi SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI 50. KİTAP PROF. DR. NEVZAT YALÇINTAŞ A ARMAĞAN ÖZEL SAYISI İSTANBUL

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı