June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:FILMLERVEAKTÖRLER/MOVIESAND ACTORS LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:Writeamoviecritiqueanddiscussit 2:Introduceamovie 3:Actoutashortscene ModuledevelopedbyYasinTunç LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards): Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings andemotions,andexchangeopinionsabout moviesandplaysinturkish. Cultures(2.1):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweenthepracticesand perspectivesofmovieandtheatreculturein Turkey. Connections(3.1):Reinforceandfurtheryour knowledgeofthesocial,economic,andpolitical roleofmoviesthroughtheturkishlanguage. MINDMAP MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos: BeyazPerdedeAnkara :SürüveBekçilerKralı Perdeler:FilmGösterimleri Perdeler:Replik:HalukBilginerileSöyleşi Connections(3.2):Acquireinformationand recognizethedistinctiveviewpointsthatareonly availablethroughtheturkishlanguageandits cultures. Comparisons(4.2):Demonstratean understandingoftheconceptofculturethrough comparisonsofturkishculture(specifically,of moviemakingandhumour)andyourown. Communities(5.1):Usethelanguagebothwithin andbeyondtheschoolsetting. 1

2 Additionalvideos: 1) InterviewwithYasinAliTürkeri. Heisadocumentarydirectorandproducer,whotalksaboutthe difficultiesofshootingdocumentariesinturkeyandfindingfundsformoviemaking. 2) Perdeler:Replik2:InterviewwithZihniGöktay. ThisisaninterviewwithZihniGöktay,afamous (movieandstage)actor,whotalksabouthowlüküshayat,apopularlong termoperetta,started;whyit isstillpopular;andwhatitisabout. 3) Perdeler:FilmGösterimleri2and3: Introducingvariousmovies. 4) Perdeler:Kadraj: Interviewwithafamousfilmdirector. 1) BAĞLAM/CONTEXT Inthismodule,youwillexploresomemoviesthat wereshotinthelastthreedecadesinturkey.the moviesyouwillwatcharesomemilestonesinthe Turkish film industry that reflect socio political and socio economic circumstances of the period. Somemovieswillhelpyouseetheserealitieswith their tragic themes and some others with their tragicomic and amusing themes. Moreover, you will see some programs introducing movies that have just hit the theatres. You will learn the language for introducing movies. Finally, you will learnmoreaboutshakespeareinturkishfroman interviewwithafamousmovieandstageactor. MEKANVEZAMANS/PACEANDTIME Thesettingforthemoviesusedinthismoduleis thelate70s,whenitisbelievedthattherewere manysocial,economic,andpoliticalissuesin Turkey.Themovies,toacertainextent,reflect theseissuesintheirthemes. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Threeprojectsarerecommendedforthismodule. Project 1: Film eleştirisi yapınız ve tartışını Write a movie critique and discuss it. You will watch a documentarythatincludessomecommentaryonandsegmentsoftwomovies(sürüandbekçilerkralı). Thecommentarywillhelpyoubetterunderstandthethemesofthemovies.Afteradiscussionaboutthe moviesandtheirroleinreflectingthesocial,political,andeconomicrealitiesofturkeyfromtheendof the 1970s to the beginning of the 1980s, you can watch one of the movies Sürü and/or Bekçiler Kralı. This can be done as a group, such as a movie night with the instructor as well or as individuals. It is suggestedthat,afterwatchingoneofthemovies,youwriteacritiqueofit,includingsuchfeaturesas characteranalyses,theplot,thesetting,themes,andfinallyyouropinionontheoverallqualityofthe movie. Project2:Birfilmtanıtınız Introduceamovie.Inthisproject,youwillwatchaTVprogram(Perdeler) introducingthreemovies:déjàvu,openseasonandamerikalılarkaradeniz'deii.thepresentertalks abouttheirthemes,thedirectors,andhowthethemesaredevelopedinthemovieswithsome fragmentsfromthemovies.afterwatchingthemovies,discussingwhatthemoviesareabout,and gettingtoknowsomecharactersinthemovies,youcanchoosearecently shotmovie(fromanygenre thatinterestsyou)andintroduceittoanaudience(e.g.,yourclass). Project3:Shakespeare'inoyunlarındanbirtanesininbirsahnesiniTürkçeoynayınız Actoutashort scenefromoneofshakespeareplaysinturkish.inthisproject,youwillwatchaninterviewwitha famousturkish(movieandplay)actor,halukbilginer.halukbilginertalksaboutthedebateover Shakespeare,abouthowandwhoshouldplayShakespare,andaboutwhyShakespeare'splaysare universalandtimeless.afterwatchingthevideo,youcancontinuethedebateonshakespeareandhis works(plays,sonnets,etc.).afterthedebate,youareaskedtopickascenefromoneofshakespeare's 2

3 3 plays(youcantranslatetheenglishversionintoturkish)andactitout.feelfreetoaddmodernday themesandsomehumortothesceneyouhavechosen. PROJECT1: FİLMELEŞTİRİSİYAPINIZVETARTIŞINIZ WRITEAMOVIECRITIQUEANDDISCUSSIT TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP MovieCritique ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthe documentaryabout twomovies(sürü, BekçilerKralı)and watchoneofthe moviesfortheclass project. Readthereviewson themovieslocatedon theinternetsites provided. FOCUSON LANGUAGE Usetransitivity andvoice suffixes: causative, passive,reflexive, reciprocal WRITE/SPEAK/RECORD Writeafilmreview includingcharacter analysis,plot,setting, andpersonalcomments. Makeashortoral presentationofyour filmreview. EXCHANGEANDACT Debatewithyourpeersthe contentofthemovies: plot,setting,themes, characters,setting...and theoverallqualityofthe movie. Discusstherolesthese moviesplayinreflecting therealitiesofturkish society.

4 ACTION: Filmreview,critic,and debate. THEME: Sociopoliticaland socioeconomicroles ofmoviesincurrent society. OPERATIONS: Analyzemediacritically;use transitivityandvoicesuffixesinboth writingandspeaking. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Öncelikle,SürüveBekçilerKralıfilmlerinedairbelgeseliizleyiniz. 2.Filmlerhakkındayapılanyorumlarıizleyiniz, 3.FilmlerhakkındasağlananInternetsitelerindeyapılanyorumlarıokuyunuz. 4.Filmlerdenbirisiniseçinizveizleyiniz(bireyselveyagrupşeklindeolabilir) 5.Filmineleştirisiniraporşeklindeyazınız. B.Filmeleştirisininasılyapacağım? 1.Öncelikleeleştirisiniyapacağınızfilmibelirleyiniz. 2.Filmiizleyinizvefilmhakkındayapılanyorumlarıizleyinizveokuyunuz. 3. Filmin ana karakterlerini, konusunu, geçtiği dönemi, verdiği mesajları ve film hakkında genel yorumlarınızıraporhalindeyazınız. 4.Raporunuzusözlüolarakkısacaanlatınız. MATERIALSforProject1: İlkvideo( BeyazPerdedeAnkara :SürüandBekçilerKralı):Buvideo,TürkfilmlerindeAnkaraimajının nasılyeralıdğınıanlatanbirbelgeseldir.belgeselinbizimseçtiğimizfragmanlarındaiseikitanefilme (SürüveBekçilerKralı)odaklanılmaktadır.Belgeseldebufilmleredairyorumlarfilmeleştirmenlerive filminoyuncularıtarafındandilegetirilmektedir.filmlerintemasınagirilmektevebunlarıntürksinema tarihindekiöneminevurguyapılmaktadır. Suggestedreadings/Önerilenokumalar(internetaracılığıyla): ofsürü) (AshortTurkishsummaryofBekçilerKralı) 4

5 5 PROJECT2: FILMTANITINIZ INTRODUCEAMOVIE TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP IntroducingaMovie ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthesegmentsof themoviesprovided. Readthetranscriptions andtheimportant vocabularyandidioms. FOCUSON LANGUAGE Usemodality: volitional utterancesi andii. WRITE/SPEAK /RECORD CreateaTurkish scriptforthemovie thatyouaregoingto introduce. Introduceyour movie. EXCHANGEANDACT Discussthethemes,plots,and charactersofthemovies(déjà Vu,OpenSeasonand AmerikalılarKaradeniz'deII). Talkaboutthekindoflanguage andvocabularyusedto introduceamovie.compare yourpresentationsandmovies. ACTION: Writeascriptto introduceamovie. THEME: Movieplot,theme, settingand characters. OPERATION: Usevolitionalutterancesinboth writingandspeakingtasks.

6 6 ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Fragmanlarıizlemedenönce,ektesağlanantranskripsiyonlarındageçenkelimelerinvedeyimlerin anlamlarınıçalışınız. 2.Sizesağlananfilmlerinfragmanlarınıizleyiniz(isteyenlertranskripsiyonlarınabakabilir). 3.Filmlerinnehakkındaolduklarınıtartışınızvefilmlerhakkındaöğrendiğinizbilgileripaylaşınız. 4.Fragmanlardafilmlerintanıtımıiçinkullanılandili/kelimelerinotedinizkibunlarıkendifilm tanıtımınızdakullanabilesiniz. B.Filmiminasıltanıtacağım? 1.Öncelikletanıtmakistediğinizbirfilmbelirleyiniz(filmintanıtımfragmanlarıdaolabilir). 2.Filminhangiyönlerinitanıtacağınızakararveriniz(ör:başroloyuncuları,yönetmeni,teması...). 3.Derstenotaldığınızdilyapılarını/kalıplarınıvekelimelerikullanarakfilmintanıtımyazısınıyazınız. 4.Yazıyıbirarkadaşınızveyaöğretmeninizlekontrolediniz. 5.Yazıyıfilminfragmanlarınauyarlayınızvefilminizitanıtınız. MATERIALSforProject2: İlkvideo(Perdeler:FilmGösterimleri):Buvideodaüçtanefilmin(DéjàVu,OpenSeason[ÇılgınDostlar] veamerikalılarkaradeniz'deii)tanıtımıyapılmaktadır.filmerinteması,başroloyuncuları,ve yönetmenlerihakkındabilgiverilmektedir.(ilgiliokumalariçininternetlinkerinebakınız). PROJECT3:SHAKESPEARE'İNOYUNLARINDANBİRTANESİNİNBİRSAHNESİNİTÜRKÇEOYNAYINIZ ACTOUTASHORTSCENEFROMONEOFSHAKESPEAREPLAYSINTURKISH TABLE3INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP PlayingShakespeareinTurkish ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchtheinterviewwith HalukBilginer,readthe transcripts,andgo throughtheinternetlinks thatareprovidedfor project3. FOCUSON LANGUAGE Modality: Volitional UtterancesI andii. WRITE/SPEAK/RECORD Translateashortscene fromoneofshakespeare s playsoradaptoneof thesescenestomodern daytimes,usingmodern themes(andwritethe scriptsfortheadaptation). EXCHANGEANDACT DiscusswhatHaluk Bilginerissayingabout Shakespeare;summarize hisinterview.continue thedebateon Shakespearewitha classroomdiscussionon theeuropeanisationof Turkishsociety.

7 ACTION: Actoutascenefrom oneof Shakespeare'splays. THEME: Shakespearean playsinturkish; Europeanisationof Turkishculture. OPERATION: Usevolitionalutterancesinboth writingandspeakingtasks. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.ÖncelikleEk teverilenhalukbiliginerileyapılansöyleşininmetniniokuyunuzveanahtarkelimelerini inceleyipöğreniniz. 2.Dahasonra,söyleşiyiizleyiniz. 3.BirinciizleyiştensonrasöyleşideHalukBilginer intemelolaraknedenbahsettiğinitartışınız söyleşinin anatemasınıbelirleyiniz. 4.İkincikereizleyinizvedahasöyleşiyeilişkindahadetaylısorularcevaplararayınız. a)halukbilginer inshakespeare inoyunlarıhakkındasöylediklerinitartışınız. b)shakespear intemalarınınnedenölümsüzolduğunutartışınız. c)bilginer intiyatroveoyunculuklailgilifikirlerinitartışınız. B.Sahneyinasıloynayacağım? 1. Shakespear in oyunlarının bir tanesinden kısa bir sahne seçiniz (Oyunların Türkçe çevirisini bulamadıysanız,sahneyikendiniztürkçe yeçeviriniz.) 2.Sahnederolalacakalacakkişileriverollerinibelirleyiniz. 3.Sahneyemoderntemalardandaekleyiniz. 4.Oyununmetnininsonhalinioluşturunuz.(Öğretmeninizdendeyardımalabilirsiniz). 5.Oyunuoynayıpvideoyakaydediniz. 6.Videoyusınıftapaylaşınız. MATERIALSforProject3: Üçüncüvideo(Perdeler,Replik:HalukBilginerileSöyleşi):BuvideodaünlüoyuncuHalukBilginer Shakespeareveonunoyunlarıvetemalarıhakkındagörüşlerinisunmaktadır.Bunlarınyanısıra,Bilginer kendioyunculuğu,genelolaraktiyatrooyunculuğuvetiyatronunruhunadairipuçlarıdavermektedir. 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS ForProjects1and2: AsamplefilmreviewandsynopsisinTurkish: Ashorthistoryoffilmreviews: Radikalnewspaper'sfilmreviewpage: 7

8 ForProject3: Shakespeare'inoyunlarınınTürkçeözeti: AninterviewwithHalukBilgineronShakespeare: AbiographyofShakespeareinTurkish: CompleteworksofShakespeareinEnglish: UsefulsiteforShakespeareanworks: online.com/ 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION BiresyselDeğerlendirmeÖlçütleri Yapabildikleriniziişaretleyinizlütfen(Yazmabecerileri) Mesajımıaçıkveanlamlıbirşekildeyazımdadilegetirdim. Düşüncelerimidetaylıveorganizebirşekildegeliştirdim. Giriş,gelişmevesonuçparagraflarımbelirginvedüzenli. Yazımdaanlambütünlüğününevetutarlılığadikkatettim. Yazımdaşuanakadaröğrendiğimdilbilgisikalıplarınıyeterliorandakullandım. Yazımdaşuanakadaröğrendiğimkelimevedeyimleriyeterliorandakullandım. Yazımdahenüzöğrenmedimizçeşitliyapılarıkullanarakriskaldım. 8

9 Yapabildikleriniziişaretleyinizlütfen(sözelbeceriler) VerilenkonulardaTürkçeyiakıcıbirşekildekonuşabiliyorum. KonuşmamdakivurgulardoğalTürkçeyiyansıtmaktadır. Sunumlarımda(filmprojemizdeveoyunprojemizde)spontanolabiliyorum. Öğrendiğimdilbilgisikalıplarınıvekurallarınıvekelimelerisunumumdayeterince kullanabilmekteyim. Sunumlarımdariskalıpyenişeylerikullanmaktançekinmiyorum. 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP BuprojelerdeTürksinemasındamizahkullanımınadeğinilmemektedir.Dolayısıyla,Türksinemasından çeşitlimizahörnekleri(örnekfilmeler,sahneler)alınarak,bunlarınnasılişlendiğiylebuprojeler geliştirilebilir. Ayrıca,karikatürvemizahdergilerindenörneklerledeyazındamizahınnasılişlendiğiyleprojeler geliştirilebilir. 6) MÜZİK/MUSIC Forthismodule,thesoundtrackofLüküsHayat,theoperetta,issuggested. LüküsHayatŞarkıSözleri o Şişli'debirapartıman yoksaeğerhalinyaman nikel kübikmobilyalar, duvardayağlıboyalar ikitaneotomobil biriaçık,birideğil aşçı,uşak,hizmetçiler dolumutfak,dolukiler hanımgider,sengidersin gündüzleriçaydançaya geceolur,davetlisin yadineyeyabaloya hey lüküshayat,lüküshayat bakkeyfineyangeldeyat negüzelşey ohnerahat yoktureşinlüküshayat yazgelinceadadasın mayogiymişkumlardasın etrafındagüzelkızlar canınçeker,burnunsızlar hanımmotorladolaşır hanımserbest,kimkarışır takarsınşeyleribazı dünyaböylesenolrazı sendekendihesabına toplaakşametrafına sarıları,esmerleri kırşampanyakadehleri hey lüküshayat,lüküshayat bakkeyfineyangeldeyat negüzelşey, ohnerahat yoktureşinlüküshayat Beste:CemalReşitBey 9

10 10 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Özgüç,A.(2008).Turkishfilmguide: Ankara:MinistryofCultureandTourism. 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATIONS PresentationI(KemalSunal):ThispresentationfocusesonKemalSunal,oneofthemostfamous Turkishcomedyactors. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITYSHEET Modülekonuolanfilmlerdegeçenbazıdeyimlervesözkalıpları: BeyazPerdedeAnkara :Sürü Sesgetirenyadasarsıcıfilm,kitap,vb.:afilm,booketc.thatdrawsmuchattentionandissensational sırtındataşımak:tocarryonyourback politikortam:politicalclimate Birşeyeçarearamak:toseekaremedyforsomething Buradaherderdedevabulunur:Youcanfindaremedyforallyourpainshere. BekçilerKralı: toplumsaldeğerler:societalvalues yönetmenliğiniosmanseden'inyaptığıbekçilerkralı...:bekçilerkralı,whosedirectorisosmanseden... mizahibirdil:ahumorouslanguage hikaye(olay)...etrafındagelişir:thestory(plot)developsthrough... Ankara'nınsiyasiağırlığı:thepoliticalinfluenceofAnkara(asthecapital) Sıkıysakendinsöyle,yadasıkıysasenyap...:Tellhimyourselfifyoudare!Doityourselfifyoudare! Filmtanıtımlarındakullanılanbazıdeyimlervesözkalıpları: Başroldeoynamak:toplaytheleading/mainrole(inamovie,play,etc.) iddialıbirgirişyapmak(formovies,books,etc):amovie,book,etcthatisreleasedwithanassertive claimthattheyaregoingtorockthemarket ( i)konualmak:tobeabout(sth/sb).örnek:kitapyaşamınıgelenekselolmayanyöntemlerlekazanmaya çalışansıradışıbirkadınınhayathikayesinikonualıyor.[thebookisabout...]. başbaşabırakmak:toleavesomebodyalonewithsb/sth.benikederimlebaşbaşabırakma.[donotleave mealonewithmyagony]. (Birkarakteri)canlandırmak:toplayacharacterinamovie,play,etc EK/APPENDIXI Transcriptionsfor BeyazPerdedeAnkara :Sürü andbekçilerkralı Sürü Sürüsondönemlerinençoksesgetirenfilmioldu vetürksinemasınınyenidenhatırlanmasını sağladı.

11 AtillaDorsay 1 :Ankaraimajınıbizegörselolarak hatırlatanlardanbirtanesisürü.ofilminsonunda tabiitarıkakan'ınhastakarısınısırtınavurup Ankara'nınenkalabalıkyerlerindeüstelikçekilmiş olansahneleriherhaldetürksinemasınınen hatırlancakbölümleriarasında. MelikeDemirağ 2 :Sürübirhayathikayesiydi aslında.benimdehiçyaşamadığım,görmediğim vetürkiye'de,yanitürkiye'nintopraklarındaböyle birşeyinolmadığıbirhayattıbu.bunubizyansıttık ekrana.vebubiraşiretinbiranlamdayok oluşununhikayesiydi;birkadınıniştekandavası süreciiçerisindeyıpranmasınınhikayesiydi.bu herşeyerağmenöylesinemedeniyettendahauzak olaninsanlarınaralarındakibüyükaşkıdagösteren birfilmdi.yanibufilmaslındabirhayat hikayesiydi.hiçbirşekildedirektbirpolitikfilm değildi.otobüsdurağındaiştebekleyenbildiri satanbirçocukvardı.onlarınhepsihayatın içindenşeylerdi.vetarandıbiliyorsunuzgeçerken birarabatarafındantarandıfalan.bunlar,bugün seyrettiğinizvakit"aaatürkiyeozamanlar öyleymiş"diyorsunuz.gerçibugünyineona benzerbirtakımhadiseleroluyoramabirdönemin birşeyiniyansıtıyor,gerçeğiniyansıtıyorfilme baktığınızvakit.amafilminobölümleriankara'ya girildiğivakit,ankara'daevetböylebirpolitik ortamdavar. Asegmentfromthemovie:(Speakinginan easternaccent)şiwankardaşbizgelmişiz.isterizki Berivan'laikikelimekonuşalım. SenaryosunuYılmazGüney'inyazdığı,Zeki Ökten'inyönettiğifilmkırsalkesimdebaşlayıp büyükkentteyokolanbiraşiretintrajiköyküsünü anlatır.etkilisinemadiliyleinsanısarsanfilmin bazısahnelerigizlikameraylaçekilir. TarıkAkan 3 :Şimdi1978'inyazı,Ankara.Vezaten bütüngüneydenbaşladıkankara'yakadarhikayeyi getirdikveankara'danoktaladık.fakat üzerimizdekikıyafetlergöçerkıyafeti.göçer kıyafetiylekızılaycaddesindeyürüdüğümüzzaman birtekkişinindahitepkisinialmıyorsunçünküo kadaranadolu'nun,türkiye'ninherücra köşesindenyerleşmişgelmişbirşehirkiorasıonlar 1 Moviecritic 2 Actress 3 Actor içinçokdoğalböylebirkıyafetleinsanlarıkendi aralarındagörmek.nebiliyimsırtımdamelikeile, birkadınvarsırtımdavealışıkolmayanbirkıyafet varüstümüzde.bunarağmen,genedesıhhiye'de, caddedenkarşıdankarşıyageçerkenhiçkimsenin önemledurupdabaktığıbirolayolmamıştı.hatta sonsahnedetuncaykurtiz'inbirbağırma,isyan sahnesivardırkızılay'ıntamgöbeğinde.oradabile insanlarokadardoğalkarşılarkinormalbir insanıntepkisiolarakalırvegider.yaniorada onuniçintürkiye'ninher,..toplumunher kesimindenbütüninsanlarınvarolduğutek şehirdirorası. Asegmentfromthemovie:Bizhaksızmıyızdedin. Bizhaksızız.Evet... Biryandageleneklerinbaskısı,biryandayenibir hayatınmüjdecisi.derdineçarearayanşivan'ın umudu.ankara,sürüfilmindeberivan'ın hastalığınaçarearayanşivan'ınyenihayata başlamanoktasıdır. Asegmentfromthemovie:Berivan,benimsevgili ceylanım.ankara'yagidiyoruz.oradaiyidoktorlar var.sanabakacaklar;iyiolacaksın. TarıkAkan:Ankara,başkentimiz,herşeyiyletek başınaorası.teksorumlusuankara...yaniburada demokratikleşmek,laikdevletsistemininbütün ülkeçapınayerleştirilmesi,eğitimsistemi,her türlüşeyoradadır. Asegmentfromthemovie:İştegeldikBerivanım. BuradaherderdedevabulunurCeylanım.Toparla kendini.banagüven.iyiolacaksın. Filmtoplumundeğişenyapısınınbiryansımasıdır vetoplumsal,sisyasal,vekültürelaçıdanciddi eleştirilertaşır.odönemdeyaşanandeğişim Sürü'detoplumsalyapıüzerindeyoğunlaşırken, (ContinueswithBekçilerkralı)BekçilerKralı'nda toplumsaldeğerlerüzerindeodaklanır. YönetmenliğiniOsmanSeden'inyaptığıBekçiler Kralıhalkınsiyasinüfusakarşıolanzaafınımizahi birdilleaktarır. FilmdeolaylarmahalleyeyeniatananbekçiŞaban'ı isimbenzerliğiyüzündeniçişleribakanınınyeğeni zannedenmahallelinintelaşıveikiyüzlülüğü etrafındagelişir. Asegmentfromthemovie: Female1:Müfettişmişayol.Ankara'dan göndermişler.hüsniyehanımsöyledi.kocası vilayettehademeya,oişitmiş. 11

12 12 Female2:Ayol,bekçifalandeğilmişki.Ankara'dan gelenbirmüfettişmiş. Female3:Nemüfettişiayol!Bakanınyeğeniymiş diyorlar. Female4:Herşeyedeyetkisivarmış.Gelecek seçimdedebaşbakanolacakmış. Female5:Kıbrısıdaokurtarmışdiyorlarteyze. Male1:Dağbaşındamıyızbeyim?Birbekçiparçası gelipkoskocafabrikanınüretimininasıldurdurur? Ziyanımıkimödeyecek? Male2:Beyefendi!Kimolduğunubiliyormusun? Male1:Bananecanım! Male2:Bakanınyeğeni. Male1:Yokyahu. Male2:Tabiiya. Filmgeriplanda80'lerinsorunlarını, gecekondulaşmayı,tüpkuyruklarını,fabrikada çalışanişçileritaşırbeyazperdeye.mekanolarak filmeyansımayanankara'nınsiyasiağırlığı hissedilirfilmde.birdönemingeçerlimesleğiolan bekçilikhemkanunlarınkoruyucusuhemdevletin halkıniçindekielidir. Asegmentfromthemovie: KemalSunal(mainactor):Netoplantısıbu?Çok sakıncalıbirdurum. Male3:Muhtarıbekliyoruzbekçibey. Male4:Hemdesabahtenberi. KemalSunal:Saatdokuzugeçiyor.Görevibaşında değilmi? Male4:Sıkıysakendinsöyle.Oradatavlaoynuyor. Kelimeler/Vocabulary Sürü sesgetirmek:yaptığıişle,söylediğisözledikkatleriçekmekvekitlelerihareketegeçirmek. yansıtmak:( i)1.işık,ses,görüntüvb.nigerigöndermek,yansımasınısağlamak,aksettirmek:aynaışığı yansıtır.kubbesesiyansıtır.2.mec.aktarmak,göstermek,aksettirmek:dantelevepembeyeolan düşkünlüğünüisemintanındayansıttı. L.Tekin.3.mec.İletmek,duyurmak,aktarma. kandavası:a.top.b.ikiailearasındageçmişte,aralarındacinayetten,kanakmışolmaktanveyabaşkabir nedendenoluşmuşdüşmanlık.[feud,vendetta]. aşiret:a.dilvekültüryönündenbüyükbirtürdeşlikgösteren,birçokboydanoluşan,yapısındakiaileler arasındatoplum,ekonomi,din,kanveyaevlilikbağlarıbulunangöçebeveyayerleşikniteliktekitopluluk, oymak.(nativetribe,clan). taramak:makinelitüfekvb.ateşlisilahlarlasürekliolarakbiryereateşetmek. hadise:a.(ha:dise)olay:birgeceevvelkihadiseyiunutmakmümkünmüydü? P.Safa. göçer:sf.göçebe. toparlamak:( i)1.birarayagetirmek,toplubirdurumasokmak:birgünokuldaişgaleylemiolmuş,bütün öğrencileritoparlamışlar. A.Ümit.2.Şaşkındurumdankurtulupkendinegelmek.3.Çekidüzenvermek: Odayıtoparladı. BekçilerKralı zaaf:a.1.düşkünlük:kendisinezaafımdanziyademetanetimigösterdiğimkadıniçeriyegirdi. P.Safa.2. İradezayıflığı:Hükümdarlarınyumuşakkalpliliğinizaafsayanumumihükümbelkidehaklıdır. mizahi:sf.(miza:hi:)içindegülmecebulunan,gülmeceniteliğitaşıyan(yazı,karikatürvb.). telaş:a.(tela:şı,linceokunur)1.herhangibirsebepleacelecilik:atatürk'üngelişinigöremedikama koridordakitelaştanmeseleyianladık. H.Taner.2.Kaygı,tasa,sıkıntı,endişe. ikiyüzlülük:a.inandığı,düşündüğügibidavranmama,özüsözübirolmama,riya,riyakârlık,mürailik: Zamanınikiyüzlülüğündennefretetmişolmalı. E.Şafak.[Hypocrisy]. müfettiş:a.denetleyenkimse,denetmen. gecekondulaşma:gecekondusayısınınçoğalması.

13 13 EK/APPENDIXII Transcriptionsfor Perdeler:FilmGösterimleri Anahtarkelimeler:perde(a),sohbet(a),( i)konu almak. DéjàVu Sinemavetiyatrodünyasınınrehberprogramı Perdeleraçılıyor.Buhaftaperdelerdenyansıyanlar arasındavizyondakifilmlerinyeraldığıgösterimler, sinemadünyasındatazehaberlervelüküshayat müzikalininustaoyuncusuzihnigöktayile gerçekleştirdiğimizkeyiflibirsohbetyeralıyor. GösterimlerbuhaftaOscarlıoyuncuDenzel Washington'ınbaşroldeyeraldığıDejaVuile açılıyor.(speakinginenglish)...insanınaynıanı dahaöncedeyaşadığınıhissetmesianlamına gelendejavufilminadıolmasındanda anlaşılacağıüzeremaceranınaltyapısını oluşturuyor.insanbeynininsınırlarınızorlayan hikayesiyleveüstüngörüntüefektleriylesezona iddialıbirgirişyapanfilm,birterörsaldırısının kaynağınıaraştıranpatlayıcıuzmanıdougcarlin'in zamanınvemekanınötesinegeçenyolculuğunu konualıyor.dominovedevletdüşmanı(the EnemyoftheState)filmlerindentanıdığımız yönetmentonyscott,dejavu'daizleyenlerinabzı yüksekbiraksiyonfilmiilebaşbaşabırakıyor. (SpeakinginEnglish)... OpenSeason Segmentfromthemovie:Kimvarorada? Merhabadostumburadantüymeneyardım edeceğim. Gösterimlerneşelibirçizgianimasyonladevam ediyor:openseason/çılgındostlar.filmkonforlu biryaşantıyaalışanayıboogveonudoğaya döndürmeyeçalışangevezegeyikelliot'ın maceralarınıkonualıyor.builginçikilininormana dönmesiylegelişenolaylar,ormandakidoğal hayatıntehlikeliolduğunuöğrenmeleriylefarklıbir finaledoğruyolalıyor. Segmentfromthemovie:Bakbunaağaçderler. Birdahadenersenpoponatekmeyiyersin.Senin ordunmuvar... Ayı:Artıkhayattakalabilmekiçinormanbirayıiçin uygunbiryerdeğil.(içgüdülerinikullanmak zorundalar).karnımzilçalıyor. Geyik:Ayılarneyer? Ayı:Balık...Banateslimolun. Balıkyemebalyeşekerim!(Laughing)...Avcılargeldi....Avcılarmı? Avcılar:Birayıbirgeyikleişbirliğimiyaptı? Avcılar:Baksanaalbay!Buseninkamyonetindeğil mi?vaycanına... ÇılgınDostlar......Hadikızlar!Püskürtelim!... AmerikalılarKaradeniz'deII GösterimlerKartalTibetimzalıbirkomedifilmile devamediyor:amerikalılarkaradeniz'deii.seri olarakyapılmasıdüşünülenfilminkaradenizlilerin espirianlayışınauygunolarakönceikincisi çekilmiş.oyuncularındanmetinakpınar,peker Açıkalın,KadirÇöpdemir,KıvançTatlıtuğgibi isimlerledikkatçekenfilm,yanlışlıklakaradeniz sahilkasabasınagelenamerikalılarınyörehalkına hissettirmedenellerindekifüzeyibukasabadan çıkarmalarınıkonualıyor. (Northernaccent):Habununbirincüsünerdedur da? Kelimeler/Vocabulary perde:ekran,sinemaperdesi.(beyazperde:sinema) sohbet:dostça,arkadaşçakonuşarakhoşbirvakitgeçirme,söyleşi,yarenlik. (sınırları)zorlamak:topushthelimits,lines. tüymek:argokaçmak.

14 14 neşeli:sf.1.sevinçli,keyifli,şen,pürneşe. ( i)konualmak:birşeyhakkındaolmak. içgüdü:bircanlıtürününbütünbireylerindeakılvedüşüncedenbağımsızolarakdoğuştangelenbilinçsiz hertürlühareketvedavranış,(instinct). karnızilçalmak:çokacıkmışolmak. yanlışlıkla:zf.(yanlışlı'kla)yanılarak,bilmeyerek,sehven:yanlışlıklabaşkasınıyakaladılar. EK/APPENDIXIII Transcriptionsfor Perdeler:HalukBilginerileSöyleşi AnahtarKelimeler:Oyun(tiyatro),sahne(a), yadsımak,deha(sf),zamansız(sf),prova(a), oyuncu(a). Speaker:PerdelerOyunAtölyesi'nin"Atinalı Timon"oyununabirbakış,oyuntakvimlerive tekstlerledevamediyor.(segmentsfromthe play)...oyunatöylesiyenisezondawilliam Shakespeare'inoyunlarından"HırçınKız"lave trajedileriarasındaseçkinbiryeresahipolan "AtinalıTimon"ileperdeleriniaçmayadevam ediyor.(cuesfromtheplay)...oyununmetin düzenlemesiniyapanvetimonkarakterini canlandıranustaoyuncuhalukbilgineroyunave tiyatrohayatınadairsorularımızıcevapladı. HalukBilginer:Şimdicanlarısıkıldıkçainsanlar Shakespeareüzerindetartışmalaryaparlar.Yani bualtıyüzyıldırdevamedenbirşey.amaşimdi Shakespearediyebirgerçekvar;kimsenin yadsıyamayacağıbirdehavarortada.ve "İngiltere'deyaşadığınız,oynadığınız"demişken, benonlailgilibirşeysöyleyeyim.benceingilizler çoğunluklashakespeare'denuzakdurmalılar.yani Shakespeareİngilizleriçindeğil.Sebebinihemen açıklayacağım.tuhafgelebilecekbircümlebu çünkü.yanibiringilizyazarniyeingilizler tarafındanoynanmasın?çünküshakespeare'in oyunlarınabaktığınızzaman,ingilizolmaktançok Shakespeareinsanruhunukavrayanbirdeha olduğuiçin,budeharuhusadeceingilizruhudeğil; buakdeniz'e,heryereuzanan,meseladahaçok Akdenizlilerinoynamasıgerekenoyunlarıvar Shakespeare'in.İngilizlerinkrallarıylailgili oyunlarınısöylemiyorum.henry'lerdenfalansöz etmiyorum.amanebiliyim,birvenediktaciri,bir AtinalıTimon,birRomeoveJuliet,benzerbaşka oyunlar,şimdiakdenizli'ninelinegeçtiğizaman çokdahafazlahayatbuluyorbence.butamamen kişiselbirgörüş.aslaingilizlerintiyatro anlayışlarınavetiyatroyapışlarınailişkinbirşey değilbu.amadahagüzeloluyor.benmesela, "HırçınKız"ıbirPortekizlioyuncudanseyretmiştim. Çokgüzeldi.Veherhangibirİngilizoyuncudan göremeyeceğimkadargüzeldi. MeselagelelimbuShakespeare tartışmasına.işteklasikmidir,modernmidir? Shakespearezamansızdır.Shakespeare'in dehasınınenbüyüközelliğidebudur. Shakespeare'isizherzamanoynayabilirsiniz.Yüz yılsonradaoynayabilirsiniz;ikiyüzyılöncede oynandı;binyılsonrahalaoynayacağız,eminim. Çünküinsanlıkvarolduğusürecetiyatrovar olacak.tiyatrovarolduğusürecedeshakespeare gibibirdehayıdainkaretmeksözkonusudeğil, mümkündeğil.insanlarbunuoynayacak.niçin oynayacak?çünkühakikaten,shakespeare yazdıktansonrashakespeare'inkarakterlerinden yolaçıkarakinsanpsikolojisinideğerlendiren, yorumlayanbiliminsanlarıvardünyada.hakikaten insanruhunuçokiyikavrayanbiryazarolduğu için,bütünoyunlarında,bütünkarakterlerinde derinlemesineişlenmiş,özelliklekarakterlerinde, muhteşembirinsanpsikolojisigörürsünüz.ve bununsahneyeyansıması,bununbiroyuncu tarafındansahnedenseyirciyeaktarılmasıokadar keyiflibirşeydirkisizhakikaten,mademderdimiz insan,insanıyenidenburadayaratmak,burada anlatmak,altımilyartaneinsanvar;hepsini tanımakmümkündeğil,hepsinianlamakmümkün değil.amabenzerşeyler,bizebenzeyenyada bizimtanıdıklarımızabenzeyeninsanlarısahnede gördüğümüzzaman,ozamantiyatrobirişeyarıyor zaten;ozamandiyorsunuzki"hah,benburada

15 15 yenibirşeydahakeşfettim.şimdianladımoniye böyledavranıyor.şimdianladımbenniyeböyle davrandımyadadavranabilirim",gibişeyler. Shakespeare'inözelliğibu.Şöylemioynanır,böyle mioynanır!hertürlüoynanır.yeterki Shakespeare'inyazdığıgibi,okişinin,bireyin ruhunaiyicetemasetmişshakespeare'in oyunlarınıoynayın.nasılistersenizoynayın.ama güzeloynayın.(cuesfromtheplay)... Sıfırdanbaşlamak:Dünyanınenzevklişeyi; dünyanınenadrenalinsalgılayıcışeyiinsanda.ve bunuyapabilmekiçinciddibircesaretveözgüven gerekiyor.amashakespeare,özellikle trajedilerindebunukullanmıştırvebudabütün izleyenlereyadashakespeareokuyanlara,insanda hakikatenböylebirpotansiyelinvarolduğunun, böylebirgücünvarolduğununçokönemlibir kanıtıdır.işteedebiyataracılığıylabizbunuda öğrenmişoluyoruzmesela.(cuesfromtheplay)... Benyenibiroynununprovalarına başladığımzamanhiçbirşeybilmiyorum.ben oyuncufalandeğilim.hiçbirşeybilmiyorum.yani otuzbeşyıldıryaptığımınhepsiçöpegidiyorve "şimdineyapacağım"diyebakıyorum.zatenilk provalarda,provanınbirikihaftasında,böylebir sancılaryaşarsınız.kendikendinizeşöyledediğiniz anlarolur:"olmadı,beceremeyeceğim.bende oyuncumuyumzaten?bunebiçimiş? Beceremiyorum,beceremiyorum, beceremiyorum."busıkıntıylasizçalışmayadevam edersiniz;azimledevamedersiniz,edersiniz,ve sonundabirçıkışyolubulurçıkarsınız.buher defasındadaoluresasında,becerirsiniz.amaşey gibi,hanihastalıkhastalığıgibi,panikatakgibi: "Dündeğildiamabugünhakikatenölüyorum" derleramahergüngeçirirokalpkrizini.işte"bir öncekioyundadeğildiamabuoyundahakikaten benbeceremeyeceğim."veotuzbeşyıldırher oyundaolurbu.benhakikatenkendimisıfırlayıp baştanbaşlıyorum.yaniheroyundayapıyorum bunuvebiröncekioyundan,birönceyaptığım şeydenherhangibirtonbulursam,herhangibir benzerlikbulursamkendimdensıkılmaya başlıyorum."aynıbilmemneadamınabenzedibu lafbiröncekioyundaki,hemendeğiştir"diye yepyenibirşeyyapmayaçalışıyorum.buda insanıntabiisınırlarınıgenişletmesineyardımcı olan,ufkunuaçanbiregzersizoluyor.(cuesfrom theplay)... Oyunculukbirmeslektir.Bumesleknedir? Sizherhangibirkarakterisizeverilenipuçlarıyla, çünküyazarınyazdığıbiripucudursadece;onu oynamaksizekalır.tiyatrooyüzdenoyuncunun sanatıdır.oyuncuyoksatiyatrodayoktur.yani sadeceedebibireservardır,okursunuzamayani tiyatroyokturoyuncuyoksa.seyirciyiilgilendiren tekşeysahnedegördüğüşeydir.seyirci etkilendimietkilenmedimi?büyülendimi, büyülenmedim?tüyleridikendikenoldumubir şeyiseyrederken?sahnedeaktörmügördü,insan mıgördü?budaçokönemli.aktörgörmekten nefretederimsahnede.aktörünneişivar sahnede?aktörlükbirmeslektir.sahnedeinsan görmekistiyorum.onuiçinnemetotkullanırlarsa kullansınlar,sadecesamimiolsunlur;riyakarlık yapmasınlar;"ayburoldençoketkilendim. selamdan(?)sonrabilekendimegelemiyorum" gibiyalanlarsöylemesinler.yadaciddibirruh hastalıklarıvar.derhalgidiptedaviolsunlar. Üçüncübirşıkyokçünkü.Yayalancılaryahastalar. Öyleetkilenmekfalanbirşeyyoktur.Yanibu oyunculuketrafındaçöreklenmişbuefsanelerden, butuhaflıklardankurtardığınızzaman,gerçek oyuncu,safoyuncu,samimioyuncuortayaçıkar. Öbürtürlüefsanelerdenibaretbirsisperdesidir, hiçbirşeyanlamazsınız.haoyuncudiyebiryaratık! Seyircidezatenseniseyretmekistemez.oyuncu diyebiryaratık!acayipböyle!banane!banainsan lazım.(cuesfromtheplay)... Speaker:Oyunmaddiyatüzerinekurulanilişkilerin sahteliğini,insanı,insaneylemvedavranışlarını AtinalıTimon'latemsilediyor.AtinalıTimon'un barındırdığıinsanlıkdurumları,iktidar hesaplaşmaları,yıkım,ikiyüzlülük,ihanet,dostluk oyununçarpıcıakışıiçindeseyirciiçinbir sorgulamayadönüşüyor. Kelimeler/Vocabulary: seçkin:sf.benzerleriarasındaniteliklerininyüksekliğiylegözeçarpan,üstün,mümtaz,güzide,mutena.

16 yadsımak:( i)yaptığıbirişi,söylediğisözüveyatanıkolduğubirşeyiyapmadığını,bilmediğinisöylemek, yaptığınısaklamak,inkâretmek. deha:a.(deha:)insanzekâsının,insankişiliğininerişebileceğienyüksekdüzey,dâhilik. uzakdurmak:yaklaşmamak,karışmamak,sakınmak. sözetmek:bahsetmek,lafetmek,birşeyüzerindekonuşmak. zamansız:sf.sonsuz,ölümsüz,ebedi. hakikaten:zf.(haki:katen)gerçekten. sancı(laryaşamak):a.ağrı. becermek:( i)güçgörünenbirişveyadurumaçözümbulmak,üstesindengelmek. ipucu:a.insanıaradığıgerçeğeulaştırabilecekiz,emare. büyülenmek:etkilenmek,hayrankalmak. riyakarlık:a.ikiyüzlülük. sisperdesi:herhangibirolayıngizlivekaranlıkolduğunubelirtmekiçinkullanılanbirsöz. maddiyat:a.(maddiya:tı)1.sahipolunanmalveyaparalar.2.maddeileilgilişeyler.3.mec.malmülk, paraileilgilişeyler. hesaplaşma:a.karşılıklıolarakkozlarınıpaylaşmak,hesaplaşmakişi. ihanet:a.hıyanet,hainlik,aldatma. REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISMODULE Thismodulehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducationalpurposesonly ifthefollowingcitationisincludedinthedocument: ThisInstructionalModulewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite ( Tunç,Y.&Tochon,F.V.(2010).Filmlerveaktörler/Moviesandactors,Module4,Advancedlevel. Madison,WI:WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). permissionoftheauthorandthepublisher,thewisconsincenterforeducationresearchatthe UniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,PowerPoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,orto commentpublicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto:

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAILE LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Cross CulturalAnalysisofFamilyandSocialLife

Detaylı

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING August15,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:ReflectonTurkishLiterature 2:Introduceabookandwriteaninformativeessay

Detaylı

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:TÜRKİYE'DEKİMLİKVEMİLLİYETÇİLİK/ IDENTITYANDNATIONALISMINTURKEY LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.Identity,Segregation,andResistance:Writingastory

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:VISUALARTS/GÖRSELSANATLAR LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.InquireaboutMinyatürandEbru 2.Brainstormculturalperceptionsconveyed

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyun aşamalı bir araba oyunudur.oyuncunun yönlendirmesiyle ilerleyen araç engellerle ve Sorularla oluşturulmuş

Detaylı

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August19,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:11 THEME:TARIH/HISTORY FromtheOttomanEmpiretotheTurkishRepublic andtoday Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:2 THEME:COMICSANDCARTOONS KARİKATÜRVEMİZAH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)Storytellingandroleplaying 2)Researchandcreateascenario

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June14,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TURKISHCRAFTSMANSHIP TÜRKELSANATLARI LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.ExploreTurkishcrochetandneedlelace

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

KON O U N ŞMA M ZEVKĐ K peuters&kleuters@2008

KON O U N ŞMA M ZEVKĐ K peuters&kleuters@2008 KONUŞMA ZEVKĐ peuters&kleuters@2008 1. Konuşma zevki Çocuklar konuşmayı dili işiterek ve taklit ederek öğrenirler. Çocuklar konuşmayı tekrarlayarak öğrenirler. Çocuklar konuşmayı günlük uğraşları arasında

Detaylı

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1

O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1. O.2.11 Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. 1 O.4.2 Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. O.2. Okuduklarında sebep - sonuç ilişkisi kurar. Y.2.6 Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2 O.2.3 Okuma öncesi okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Oyun Teorisi IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar

Oyun Teorisi IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar Oyun Teorisi IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar Bu ders notlarının hazırlanmasında Doç. Dr. İbrahim Çil in ders notlarından faydalanılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU OCAK ÖZEL SEKTÖR DI BORCU Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man Özel sektörün yurt d ndan sa lad k sa ve uzun vadeli kredilerin borçlu ve alacakl bilgileri, döviz cinsi, kullan m, anapara/faiz

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası

RİSK ANALİZİ VE. İşletme Doktorası RİSK ANALİZİ VE MODELLEME İşletme Doktorası Programı Bölüm - 1 Portföy Teorisi Bağlamında Risk Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar 1 F23 F1 Risk Kavramı ve Riskin Ölçülmesi Risk istenmeyen bir olayın olma

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI

ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI ODTÜ G.V.O. ÖZEL KYÖD İLKOKULU 2012 2013 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KONULU EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının eko okullar projesi hakkında bilgilendirilmesi

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Tesis ve Malzeme Kullanımı

Tesis ve Malzeme Kullanımı KAPANıŞTAN ÖNCE POLİTİKALAR Tesis ve Malzeme Kullanımı SORUNLAR -Yeterli tesis ve malzeme yok - Malzeme bilgisi sınırlı - Bakım, onarım, temizlik yetersizliği - Tesis ve malzemelerin amaç dışı kullanımı

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

ğ Ş ğ ş ğ İ ö ç ö ö İ ğ ş ş ç ç ğ ç ğ ş ğ İ Ş Ü İş ö Ö ğ Öğ ş ğ ğ İ ö ö Çğ ö İ ö ç İ ş ş ş ç ş öğ ş Ş ğ ö ğ ş ö ğ İ ğ ö ş ş ş ğ ğ İ ş ğ çö ğ ğ ş ö öğ ç öği İ ğ ğ ğ ğ öğ ö ş ğ İ ç ş İ İ ğ ç İ İ Ö ÖĞ İ ğ

Detaylı

İ» Ö İ İ ğ ğ İ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ ğ ğ ğ ğ Ö Ü Ü ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ İ İ İ İ ğ ğ ğ ö İ ğ ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ö ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ö ç ç ğ ö ö ç ğ ç ç ğ ç ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ İ Ü Ş İ ö İ ğ ğ İ İ ğ ğ ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ü Ö Ö ö ö Ü Ü Ö ö ç ç ö ç ö ç ç ö ö ö ö ö ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ö ç ç ö ç» ö ö ö ö ç ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ç ö ö ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç

Detaylı

Ş İ İ İ ç İ İ İ İ ç ç ç Ç ç ç ç ç İ Ö İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ö Ö ç ç ç ç Ö ç Ö ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ç ç Ö ç ç ç ç Ç ç Ö Ç ç ç Ş ç ç Ç Ş ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

İ Ç Ü ş ö ğ ş ö ğ Ü öğ ç ş Ö Ü ğ ç ö ç ş ş ğ Ğ ç ç ğ ğ ö ş İ ç Ü ç ş ö ğ ö ç ç ş ş İ ğ ş ğ ş ç ş ğ ş ç ş ğ ç ç ş ş ö ş Ö Ş Ö ğ ş ö ç ş ğ Ç Ü Ç ğ ş Ç ğ İ Ü İ Ü ö ş ş ş ğ ç ş ö ğ çö ğ ş ş ç ö ş ş ş ğ ç ş

Detaylı

Ç Ç ç Ğ ç Ö Ğ Ş ç Ö Ö Ğ Ğ Ö Ö Ç Ü ç Ç Ü ç Ö ç ç ç ç Ğ ç ç Ç Ç ç Ç Ü ç ç Ç ç ç ç Ö ç Ö Ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö Ş ç ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç Ö Ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ö ç ç Ğ Ç Ü ç ç Ç Ü ç ç Ç

Detaylı

Ç Ü ö ö Ü ö ç Ö Ü ç ö ç ç Ğ ç ç ç ö ö ç ç Ü ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö Ö Ş Ö ö ç Ç Ü Ç Ç Ü Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ç ç ç ö ç ö ö ö ç ö ö Ü ç çö çö Ü ç çö Ö ö ö çö ç Ü ö ç ç ç çö ç ç ç ö ç çö çö ö ö ö ç Çö çö çö ö ç

Detaylı

Ç ö Ü ğ ö Ş ç ç Ş Ü Ö Ü Ü ö Ü ğ ğ ö ö ç ç Ü ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ğ ö ö Ş ö ç ğ ö ç ç ğ ç ç ö Ş Ş ö ğ ç Ç ç ö ö ç Ç ö ğ Ü ö ğ ğ ç ö ç ğ ç ğ ö ç ö ö Üç ğ ö ç ö ç ö ç ğ ö ğ ö ç Ç ğ ç ç ğ ö ö ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç

Detaylı

Ü İ İ İ İ ö İ ö ğ ğ Ü ö Ş Ç ğ İç Ş Ç ğ Ü ö İ İ ğ Ü ö ğ Ü ö İ İ Ş Ç ğ İ İ ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ö ğ ö ö ğ ğ ğ ö ç ç Ç Ç ö Ö ğ ğ ç ç Ş ğ ğ Üç Ç ğ ç ö Ş Ç ğ ğ Ş Ü ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ö ö ğ ö ö İ ç ç ğ ğ Ü ö İ İ ğ Ş ğ

Detaylı

ç Ğ Ü ç ö Ğ «ö ç ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ö ç ç ç ö ö ö ç ç ç Ç Ö Ü ç ç ç ç ç ç ç Ü ç ç ö ö ç ç ç ö ç ç ç ö ö ç ç ö Ç ç ö ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ü ö ç ç ç ç ç Ç Ç ç ç Ç

Detaylı

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ Ö İ İ İ İ İ Ü Ç İ Ş Ş İ İ Ü İ İ İ İ İ İÇİ Ö Ö Ç Ç Ç İ Ü Çİ İ Ü Ü İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç Ş İ İ İ İ Ü Çİ Ö İ Ü Çİ İ İ Ü İİ İ Ç Ö İ Ö İ Ç Ç İ Ç Ö İ İ İİ İ Ç Ç Ç Ü İ Ç İ Ç İ Ş Ç İ Ğ İ İ İ İ

Detaylı

ö Ü Ü ö Ö ğ ğ ğ ö Ü Ş ö Ü Ğ ö Ü ö Ü ö ğ ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ü ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ğ Ç ğ Ç Ş ö Ç ö ğ Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö Ş ğ Ç ğ Ç ğ ğ Ç Ş ö ö ö ğ Ç Ş Ç ö ö ğ ğ ğ ğ Ü Ü ö ğ «ğ ğ ğ ö ö «ö ğ ğ

Detaylı

ç ğ ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ ğ Ü ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ü ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ğ Ü ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ Ü ç ğ ğ ğ ç Ü ç ç ç ç ğ ç ğ ğ

Detaylı

Ç Ç ü Ş ç Ü İ İ İ İ İ Ü İ İ Ş ğ ü Ö ç ç ü ç İ Ü ç İ İ ü ç ü ç İç ö ö ö ö ü ü ü ü ü ü ö Ü İ Ö İ ç ö ğ ü ö ç ç ö ç ö ü ğ ğ Ş ç Ç Ç Ş ü ö ç ğ ç ü ü ü ö ö ü ö ü ü ü ğ ğ ç ğ ğ ü ü ü ç ö ğ ç ğ ö ğ ğ ğ ç ü ü

Detaylı

İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ğ Ğ Ş Ç Ş Ö Ş Ç İ Ç İ Ç Ş Ç Ü İ İ İ Ş Ş Ş Ş Ö Ç Ş Ş Ğ Ş Ç Ö Ş Ö Ö İ Ş Ç Ş Ş Ç Ş Ğ Ğ Ğ Ç İ Ğ Ş Ş Ç Ç Ş İ Ç Ş Ş Ş Ş İ Ğ Ö Ö Ş Ç Ş Ç Ş Ş Ş Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ç Ç Ç Ö Ş Ç Ö Ö Ş İ İ Ç Ş Ş Ğ Ü Ş İ Ö

Detaylı

ç ç ö Ğ Ö Ş ö ü ü Ş ç ö ü ç ğ ü ç ç Ğ Ü Ü ÜĞÜ ç ö ö ü ç ü üç ç ğ ü ü Ş ğ ü ü üğü ç ö ö ü ç ü ö ç Ş Ş ü ü üğü Ğ Ğ Ş ü üğü Ğ ç ü ö ğ ü ö Ö Ü Ş ü ü ü Ğ ğ ü ö ğ ü ü üğü ğ Ö Ğ ğ ü ü ü ç ö ö ü ö ü ü ğ ç ç ö

Detaylı

ü Ğ İ Ğ ü İ ç ü ü ü ç Ç ü ü ç Ç ü ü ç ü ü Ü Ç Ü ç ü ü ü ü ü ç Ç ü ü ç İ ü Ğ Ş İ İ ü Ğ İ Ğ ü İ Ö üçü ü Ö Ö ü Ö ü İ İ Ş Ğ İ İĞİ ü ü ü Ğİ İ Ğ İ Ğ ü Ö Ö Ü İĞİ ü Ü İ İ Ğİ ü ü Ğ İ İ İ İ İ İ ç ü ç ü ç ü ü ç ü

Detaylı

ü ü üğü ğ Ö ü ö üş ö İ ü ü üğü ş ğ ç İ ç Ş ç ş ğ ş ş ğ ç ö ç ğ ş ş ş ö ü ğ ş ğ ü ü üğü ü ğ ö ü ü üğü ş ğ ş ş ş ö ü ç ğ ö ü ğ ö ü ü üğü ş ö ğ ç ğ ü ü üğü ü ğ ü ü üğü ü ü ü üğ ü ğ ö ü ğ ş ö üş ü ü üğü ü

Detaylı

İ Ç Ü ö üğü İ Ö ö üğü Ş ü öğ ü ç Ç ü ü ü Ç Ü ç ğ ç ğ Ğ ç Ş ğ ç ö ğ ğ ü ç Ü Ç ö üğü ö ü ü İİ Ç ğ ü ğ ç ğ ü ü ü ç ü ü Ş ü ğ ç ü ü ç ü ü ç ö Ö Ş Ö ğ ö ü ç ğ İ Ç Ü Ç ğ Ç ğ Ü Ü İ ü ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç Ç ç ü ç Ş

Detaylı

ü ü ü ö ü ü Ö Ö Ö öğ öğ ü ü İ ç ö ü ü ü Ü ü ö ü ü ö ö ö ö ö ç ö ö ü ö ü İ Ö Ü ü ü ü ü ö ü ö ü ü ü ü ü ç ü ö ç Ö ü ç ö ö ö ü ü ö ö ö ç ü ç ö ç ö ö ü ö ö ç ü ç ç ö ü ü ü ü ö ü ü ö ü Ö Ö ö ü ü Ö ö ö ö ü ü

Detaylı