June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk practitioners ModuledevelopedbyEsraAlagöz LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations relatedtohealth,provideandobtaininformation, expressfeelingsandemotions,andexchange opinionsthroughdebates(1.2):understandand interpretwrittenandspokenlanguageontopics abouthealthandhealthsysteminturkey(1.3): Presentinformation,concepts,andideastoan audienceoflistenersontopicsaboutfolk medicineversusprescriptionmedicine. MIND MAP Cultures(2.1):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweenthepracticesand perspectivesofturkishcultureintermsofhealth. Connections(3.1):Reinforceandfurtheryour knowledgeofhealththroughturkishlanguage (3.2):Acquireinformationandrecognizethe distinctiveviewpointsofturkishpeopleavailable throughtheauthenticinterviews. Comparisons(4.2):Demonstrateunderstandingof theconceptofculturethroughcomparisonsofthe cultureofturkeyandyourown. 1

2 2 MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos: InterviewwithHakanBoyer InterviewwithNurayBoyer InterviewwithÖzkanAteş InterviewwithSüleymanÇaylı AnaneviŞifa Eczane(ShortvideofromapharmacyinTurkey) Additionalvideos: Folkmedicine(interviewwithlocalpeoplelivingin avillage) AynadakiKadınlar:Pharmacist InterviewwithOsmanMermerci 1) BAĞLAM/CONTEXT Inthismoduleyouwillunderstandhealthsystem inturkeythroughconversationswithpractitioners workinginprivateandpublichospitals.youwillbe abletomakecomparativerevisionsofboth contexts.youwillalsolearnaboutturkish people sbackgroundsandmindsetsaboutfolk medicinethroughauthenticvideos.youwill practiceturkishincontextssuchasatthedoctors oratapharmacyinturkey.youwillfamiliarize yourselveswiththehealthsysteminturkeywhile improvingyourvocabularyonthetopic. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME Themoviestakeplaceintoday sturkeyorturkey inthenearpast. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Twothematicprojectsaresuggestedforthis module. Project1:Türkiye desağlıksisteminiincelemek Exploringthehealthsystem Inthisproject,youwilllearnaboutthehospitals andhealthsysteminturkeythroughinterviews withpractitionersworkingatpublicandprivate hospitals.youwillfamiliarizeyourselveswiththe culturaldifferencesineasternandwesternparts ofturkeyintermsofpeople smentalitiesand beliefsabouttheissuesabouthealth.youwill createamindmapdepictingthe advantages/disadvantagesofpublicvs.private Turkishhospitals. Project2:Halkilacıvehalkhekimleriyleilgili görüşlerintartışılması Debatingideasonfolk medicineandfolkpractitioners Inthisproject,youwillinvestigatetheconceptof folkmedicineandfolkpractitionersinturkey.you willorganizeandparticipateinadebatediscussing thepositiveandnegativesidesofbothfolk medicineandprescriptionmedicine.

3 3 PROJECT1:TÜRKİYE DESAĞLIKSİSTEMİNİİNCELEMEK/EXPLORINGTHEHEALTHSYSTEMINTURKEY TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP Createamindmapdepictingtheadvantages/disasvantagesofpublicVx.privateTurkishHospitals ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthefour interviewswith doctors. Readthetranscriptsof thevideos. Watchtheshortvideo segmenttakenfroma pharmacyinturkey. FOCUSON LANGUAGE Analyzeandapply gerunds ( dığında) ( maksızın) andparticiples (subjectparticiples) (objectparticiples) Grammarvideos #15and#17 WRITE/SPEAK/RECORD Takenotesaboutthe characteristicsoftheprivate andpublichospitalsin Turkey. Createamindmap demonstratingthe advantagesand disadvantagesofprivate versuspublichospitalsand differencesinturkishand Americanhospitalsinterms ofpractice. EXCHANGEANDACT Workingroupsof threeanddothe HastanedeActivity. Createamindmapof thesituation, collaboratingwith yourgroupmate. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Devlethastanesiveözelhastanedeçalışandört doktorlayapılansöyleşileriizleyiniz.türkiye deki devlethastaneleriveözelhastanelerin özelliklerinivefarklılıklarınınotalınız.videoların transkripsiyonlarınıokuyaraknotlarınızı genişletiniz. 2.Türkiye dekiveamerika dakihastanelerde uygulamayadayalıolanfarklılıklarınotalınız. A.WhatamIgoingtodo? 1.Watchthefourinterviewswithdoctorswho workatprivateorpublichospitals.takenotes aboutthecharacteristicsofthetwoandthe differencesbetweenthem.expandyournotesby readingthetranscriptsofthevideos. 2.JotdownthedifferencesinTurkishand Americanhospitalsintermsofpractice. ACTION: Roleplayapatient,doctorora pharmacist THEME: HealthcareinTurkey OPERATIONS:Analyze thesystem;createmind maps

4 4 3.İkişerligruplarhalindeTürkiye dekiözel hastanelerinvedevlethastanelerininavantajve dezavantajlarını,amerika dakivetürkiye deki uygulamafarklılıklarınıhastalarvedoktorlar açısındanirdeleyenbirzihinharitasıçıkarınız. 4.Türkiye debireczanedeçekilen Eczane adlı kısavideoyuizleyiptürkiye dekieczane şartlarınıbenimseyiniz.dahasonra, Hastanede etkinliğiniyapınız. 3.Workinpairsandcreateamindmap demonstratingtheadvantagesand disadvantagesofprivateversuspublichospitals inturkeyaswellasthedifferencesinturkish andamericanhospitalsintermsofpractice bothfrompatients anddoctors pointofview. 4.Watchtheshortvideosegmenttakenfroma pharmacyinturkeytofamiliarizeyourselfwith thecontextofpharmacy.then,dothe Hastanede activity. B.Hastanedeetkinliğininasılyapacağım? Herbirinizindoktor,hastaveyaeczacırolünü oynayacağıüçkişilikgruplaraayrılınız.hastanınbir rahatsızlığınınolduğunuvedoktoragideceğini varsayın.hastanındoktorlakonuşuphastalığının belirtilerindenbahsetmesigerekmektedir.doktor dabubelirtilerideğerlendiripdoğruilaçiçinreçete yazacaktır.dahasonrahastaeczaneyegidipilacı satınalacaktır.buetkinlikiçinflaşkartlardan (AppendixA)yararlanınız. B.HowamIgoingtodotheHastanede(Atthe hospital)activity? Workingroupsofthreewhereeachofyouwill takeontheroleofadoctor,apatientanda pharmacist.supposethatthepatienthasa diseaseandhastoseeadoctor.thepatient shouldtalktothedoctorandexplainher symptoms.thedoctorshouldaskforthe symptomsandprescribeamedicine.then,the patientshouldgotothepharmacisttobuythe medicine.usetheflashcards(appendixa)forthis activity. MATERIALSforProject1: Therearefourvideossuggestedforthisproject.ThereareinterviewswithfourTurkishdoctors elaboratinghealthissuesinturkey. Firstvideo(InterviewwithHakanBoyer):HakanBoyerisagynecologistinapublichospitalinUrfa.In thisinterviewhetalksaboutthecomparisonsbetweenprivateandpublichospitalsinturkey.he explainsthedifferencesintheoryandpracticebasedontheculturalissuesofthatregion.healso comparestheethnicandlanguagedifferencesbetweenwestsideandeastsideofturkey. Secondvideo(InterviewwithNurayBoyer):NurayBoyerisagynecologistworkinginapublichospital inturkey.shetalksaboutthepatientcareinherhospitalandherworkloadinaweek.shealsoexplains heronedayatwork.mrs.boyeralsotalksaboutthementalitiesthatherpatientshaveaspartoftheir culturalandtraditionalbackgroundsaswellasthedifferencesintermsofpracticeinturkeyandother partsoftheworld. Thirdvideo(InterviewwithÖzkanAteş)ÖzkanAteşisaneurosurgeonwhoworksataprivatehospital inmalatya.hetalksaboutcomparisonsbetweenpracticeinturkeyandamerica. Fourthvideo(InterviewwithSüleymanÇaylı)SüleymanÇaylıisaneurosurgeonworkingataprivate hospitalinmalatya.hebrieflytalksabouthiseducation.then,hetalksaboutthereformsinhelthcarein Turkeyandthesocialandeconomicaleffectsofthesereformsonpracticioners.

5 5 PROJECT2:HALKİLACIVEHALKHEKİMLERİYLEİLGİLİGÖRÜŞLERİNTARTIŞILMASI DEBATINGIDEASONFOLKMEDICINEANDFOLKPRACTITIONERS TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP FolkMedicineAndFolkPractitioners ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthevideo AnaneviŞifa. Readthetranscriptof thevideoandthe article abouttheherb:sage. Makeresearchabout argumentsyouwilluse indebate. FOCUSON LANGUAGE Conjunctions Barepostpositionsin asentence WRITE/SPEAK/RECORD Takenotesofthe conceptsinfolk medicinethatare newtoyou. Prepareworksheets tohelpyouindebate activity. EXCHANGEANDACT Organizeadebate discussingyour preferencesand opinionsaboutfolk medicineand prescription medicines. ACTION: Organizeand participateina debate. THEME: Folkmedicinevs. prescription medicine. OPERATIONS: Determinearguments,counter arguments,andrebuttalsina debate

6 6 ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.AnaneviŞifaadlıvideoyuizleyiniz.Halk ilaçlarıylailgilisizefarklıgelenkavramlarınot alınız. 2.Videonuntranskripsiyonunuokuyupsavları analizediniz. 3.Tartışmaetkinliğiiçinverilenönerileri (GuidelinesB)okuyuphalkilacıvereçeteliilaçlarla alakalıgörüşlerinizimünazaraedeceğinizbir tartışmaetkinliğihazırlayınız. 4.Eğeroluşturacağınızgrupdörttenfazlabireye sahipsegrubunuzutemsiledeceküçkonuşmacı belirleyiniz.dörtveyadahaazbireyolması durumundaherbireykonuşmacıolaraktartışmaya katılabilir. A.WhatamIgoingtodo? 1.WatchthevideoAnaneviŞifaandtakenotesof theconceptsinfolkmedicinethatarenewtoyou. 2.Readthetranscriptofthevideoandanalyzethe arguments. 3.Readtheguidelinesforthedebate(Guidelines B)andusethemtoorganizeadebatediscussing yourpreferencesandopinionsaboutfolk medicineandprescriptionmedicines. 4.Ifyourgrouphasmorethanfourparticipants, designatethreerepresentativesasdebaters.if yourgrouphasfourorlessthanfourparticipants eachparticipantshouldbeadebater. B. Halkilacımıreçeteliilaçmı? tartışma etkinliği 1.Halkilacıylailgilivereçeteliilaçileilgili görüşlerisavunanlarolmaküzereikigruba ayrılınız. 2.Kişiselgörüşlerinizivekarşıtarafıngörüşlerini araştırarakçalışmakağıtlarıhazırlayınız. 3.Karşıtgörüşleritahminederekonlarıçürütücü savlarortayakoyunuz. 4.Savlarınızıdestekleyenörneklerve değerlendirmelerhazırlayınız. 5.Sonolarak,savlarınızıözetleyenvekonuyla alakalıönerilergetirenbirkapanışkonuşması hazırlayınız. B. Folkmedicineorprescriptionmedicine debateactivity 1.Formtwogroupsdebatingopinionsaboutfolk medicineorprescriptionmedicine. 2.Makearesearchaboutyourargumentsand possibleargumentsoftheoppositesideand prepareworksheets. 3.Predictingthepossiblecounterarguments, preparecounterevidencesthatwouldrefute them. 4.Prepareexamplesandassessmentsthatwould supportyourarguments. 5.Finally,prepareyourconclusiveremarksthat wouldsummarizeyourargumentsandsuggest proposalsaboutthetopic. MATERIALSforProject2: Thereisonevideoandonearticlesuggestedforthisproject.Seetheappendicesforthetranscriptions. Firstvideo(AnaneviŞifa)isaboutfolkmedicineandfolkpracticionersinTurkey.Thevideostartswith theoriginsandhistoryoffolkmedicine.thenitexplainswhothefolkpracticionersareandhowthey treattheirpatients.thetaleaboutlokmanhekim,afamousturkishfolkpracticioneristoldandabrief informationaboutafestival,mesir,ispresented.inthisvideo,youwillalsofindashortinterviewwith anherbalistaboutfolkmedicineandfolkpracticionersinturkey.

7 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS Forproject1: TurkishMinistryofHealthofficialwebsite: HealthnewssectionofaTurkishnewspaper: Aninformationalwebsiteaboutfolkmedicine: 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION Project1:SelfEvaluationand/orPeerAssessmentfortheMindMap Ölçüt Sorular Kavramlarkonuylaalakalımı? Konubütünlüğüvehatasızlık Bağlantılarveilişkilermantıklımı? Eksikkavramvarmı? Kavramvebağlantılaranlaşılırmı? Organizasyon Zihinharitasıkarmaşıkmıdüzenlimigörünüyor? Dilbilgisi Yazımveyakelimebilgisiileilgilihatavarmı? Yenilikçilik Anlamayayardımcıilgiçekicivebeklenmeyenözelliklereklenmişmi? Criteria Questions Aretheconceptsrelatedtotopic? Comprehensivenessand Dothelinksandrelationshipsmakesense? Accuracy Arethereanymissingconcepts? 7

8 Organization Aretheconceptsandrelationshipscleartounderstand? Doesthemindmaplookcomplicatedororderly? Grammar Arethereanymistakeswithgrammar,spelling,orvocabularyuse? Innovativeness Doesithaveanyinterestingandunexpectedfeaturesthathelpthe meaningmakingofthetopic? Project2:Self Evaluationand/orPeerAssessmentfortheDebateActivity(Karamanetal.2010) Ölçütler Yüzeysel Gelişen Derin A. KonuylaİlgiliSunum B. Savlar C. ÇürütücüSoruveGörüşler D. İtirazlar E. KapanışKonuşmaları F. DilinKullanımı G. Zamanlama Derin:Eleştirelyaklaşımlayaratıcıçıkarımlardabulunma Gelişen:Katılımcı,kapsamlıyorumlama,örneklendirme Yüzeysel:Savlarınirdelenmeyereközetşeklindederlenmesi Criteria Superficial Improving Deep A. Presentationofthetopic B. Arguments C. Refuting questions and opinions D. Counterarguments E. Conclusiveremarks F. Useoflanguage G. Timing Deep:Makescreativeinferenceswithacriticalapproach Improving:Makesattentiveandinclusivecommentswithexamples Superficial:Makessummativearguments,lacksinvestigation 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP Youcandoamoreelaborateinternet basedresearchonthefestivalofmesir,investigatingthehistory andtheconceptofthefestivalcelebratedeveryyearinmanisa.youcantrytofindasimilarfestival celebratedinyourcountryandprepareacomparativepresentationoftwofestivalsusingmedia. 6) MÜZİK/MUSIC Toreachthemusic,gotothemusiclinkontheModulewebpageorcopypastethelinksbelowintoyour browser. 8

9 Watchthemusicvideoofthesong NaneLimonKabuğu bybarışmanço. Lyrics:NaneLimonKabuğubyBarışManço Eskiadamlardoğruyusöylemiş Birçiçeklebaharolmaz Kişikendinibilipsağasolasormalı Canpazarıbuoyunolmaz Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü Zürefanındüşkünü:someonewhoisfondofhis/herlooks Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Şifayıkapmak:togetsick Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Kaynamak:toboil Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibirazçörekotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Sabret:bepatient Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa Sentedbirinialönünükıştutbırakyinedeyazgelsin tedbiralmak:totakecaution Çoğuzamanhesapçarşıyauymazsonradizinidöversin hesapçarşıyauymaz:thingsdon tgoasplanned Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü dizinidövmek:toregret Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibiraztereotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa Barışiğneyikendinebatırırçuvaldızıbaşkasına çuvaldız:sewingawl Bolkesedenaklıonabunadağıtırdarısıkendibaşına Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü darısıbaşına:towishforahappyeventforthepersonspokento Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibiraztereotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa 9

10 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Baştürk,R.,Baştürk,M.K.(2004).İlkyardımşifalıbitkilerlealternatiftedavi.ArıSanatYayınevi. Karaman,C.,Ökten,C.,andTochon,F.V.(2010).PoetsandPolitics.Module1,Advancedlevel.Madison,WI: WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). Yalçın,A.(2006).A'danZ'yeŞifalıBitkilerAnsiklopedisi.GeçitKitapevi. Yılmaztürk,M.(2011).Sağlıkveuzunömürelkitabı.Doğankitapçılık. 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATIONS PresentationI(ŞifalıBitkiler):Inthispresentation,youwillfindinformationaboutsomeherbsandtheir medicinaleffects.(notethatthesearenotsuggestedformedicalpurposes.youshouldconsultyour doctorifyouarehavinganyhealthissues.) PresentationII(HealthPhrases):Thispresentationelaboratesthephrasesthatareusedtodescribea sicknessinturkishalongwithexamplesentences. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITY İyigelmek:Başağrısınaneiyigelir?(Whatisgoodforheadache?) Şifaolmak:Usedforfoodormedicine Ellerinesağlık,yemekçokgüzelolmuş.(Healthtoyourhands,thefoodwasdelicious) Şifaolsun.(Ihopeitbringsyouhealth) Şifalı(bitki):healing/medicinalplants Tetkikyapmak:toexamine Doktorhastanıntetkikleriniyaptıktansonratedaviyekararverecek (Thedoctorwilldecidethetreatmentafterhehasdonetheexaminations) EK/APPENDIXA:Flashcardfor hastanede activity DOKTOR HASTA ECZACI Şikayetiniznedir? Rahatsızlığınıznedir? Neyinizvar? Nerenizağrıyor? Yediklerinedikkatetmek yememek spor/düzenliegzersiz antibiyotik aspirin vitamin istirahat Başağrısı Başdönmesi Midebulantısı Karınağrısı Kusma/istifra Baygınlık Tansiyon(çıkmak/düşmek) Dişağrısı Boğazağrısı Öksürük Nezle/grip (Kol/bilek)burkulmak/kırılmak/ incinmek Reçete İlaç Yemektenönce/sonra Açkarnına Tokkarnına Günde(iki/üç)kere/defa 10

11 11 EK/APPENDIXB:Transcriptionsofthevideointerviews 1.TranscriptionoftheInterviewwithGynecologistHakanBoyar Hakan:Günaydın.İsmimHakanBoyar.Kadın hastalıklarıvedoğumuzmanıolarakçalışmaktayım Şanlıurfa da.ilkokul,ortaokulveliseöğretimimi İzmir detamamladım.sonrasındaankara HacettepeÜniversitesiTıpFakültesi ndetıp eğitimimialdım.yineankara daankaranumune Hastanesi ndekadınhastalıklarıvedoğumuzmanı eğitimimitamamladım.şuanşanlıurfa da çalışmaktayım. Interviewer1:Sizçokçalışıyorsunuz Hakan:Devlethastanesikoşullarıtabikiözel hastanekoşullarındanfarklı.çünküçokkalabalık. Herhangibirsağlıkgüvencesiolmayanhastalara devlettarafındanyeşilkartsağlanıyor.vehastalar buyeşilkartlaherhangibirücretödemedenher türlüsağlıkhizmetindenyararlanabiliyorlar.ama bunusadecedevlethastanelerindeyapabiliyorlar, özelhastaneleregelmehaklarıyok.butürhastalar daçokfazladevlethastanesinebaşvurduklarıiçin çokyoğunoluyordevlethastanesi.çokkalabalık. Tabikalabalıkberaberindeherzamanproblemler getiriyor.özelhastanelerbirazdahasakin.daha azsayıdahastayabaktıklarıiçinveyinedevlet tarafındanözelhastanelerdebakılanhasta sayısınasınırlamagetirildiğiiçinalınanhizmetin kalitesibirazdahayüksekoluyor. Interviewer1:Şimdiacabapractice[pratik, uygulama]veteorinefarkla?[uygulamaveteori arasindakifarknedir?] Hakan:Teoriveuygulamaarasındaaçıkçasıbizim içinbirfarkyokamaburadakihastalaraçısından farkvar.sonuçtabizimöğrendiğimizbirbilim. Biliminuygulamasıheryerdeaynı.Amahastalar içindurumfarklı.mesela,bizimöğrendiğimiz şekildeyapılmasıgerekirken,meselabizhastalara gebekalmasınıbazısağlıknedenlerindendolayı yasakladığımızzamannormalşartlardabuna uyulmasıgerekir.amabizbakıyoruzhastalarbuna uymuyor.buradaçocuksayısınınfazlaolması, gebekalmakçokönemlibirdurumolduğuiçin, işteburadahastalardankaynaklananteorive uygulamaarasındabiruyumsuzluksözkonusu oluyor.biziçokşaşırtandurumlaramabölgenin sosyalyapısındandolayıbizdealıştıkartık.yani dahaönceçalıştığımızyerledekiuygulamalarla buradakiuygulamalarpratiktebazıfarklar gösterebiliyor.bizartıkkabullendik. Interviewer1:Şimdisizİstanbullu.[Sizİstanbullu muydunuz?] Hakan:İzmir. Interviewer1:Oh,noİzmir.Pardon,İzmirli. İzmir leurfane,dilbirazfarklı. Hakan:Dilfarklı. Interviewer1:Siziçinnasılburada? Hakan:İlkgeldiğimzamangerçektençokfarklı gelmişti.yanibatıvedoğuarasındabirmiktar etnikfarklılıkvar.yanikültürelaçıdanolsunçok değişikliklergösteriyor,dil,lehçeaçısındanolsun. Urfa da,güneydoğu daözellikle,urfa dabunun birparçası,dilleilgilibazısıkıntılaroldubizimiçin ilkbaşta.çünküburadadildeçeşitlenmedaha fazla.içerisindedahafazlaarapça,dahafazla Kürtçekarıştığıiçindiliçerisindekelimelerin telaffuzlarındabirmiktardeğişiklikoluyor.artı, diliniçerisinegirmişbizimiçinyabancıkelimeler iştearapçaolsun,kürtçeolsun,anlaşılmayıbiraz zorlaştırıyor.amabuikiseneiçerisindeonada alıştık. Interviewer2:Dopatientsprefergoingtowards youortowardsawomandoctor,andwhy? Hakan:Hastalarınbirkısmıgerçektendeerkek doktoragitmekyerinebayandoktoragitmeyi tercihediyor.diniolarakhanierkekdoktora gitmektebirsakıncayok.çoğunluklabunuda biliyorlar.amabunudabilmelerinerağmenbayan doktoragittiklerizamankendilerinidaharahat hissettikleriniifadeediyorlar.veoyüzdenbayan doktoragitmebirmiktarfazlagörülüyor.amabu heryerdeböylebizimülkemizde,batıdaizmir de Ankara dadayanibayandoktoragitmekbizimiçin daharahatoluyordiye.bizdetabikihastayla empatikurupbunuolumlukarşılıyoruz. Interviewer1:Sağlıksystemne?[Sağlıksistemi nasıl?] Hakan:Türkiye desağlıksistemiaçıkçasıgelişmeye çokihtiyacıolanbirsistem.budatabiülkenin maddikaynaklarınınartmasıyla,maddi imkanlarınınartmasıyladahaiyiolacakşekilde.şu

12 12 andaülkemizdeonsekizyaşındanküçükher bireyetamamenücretsizsağlıkhizmetiverilmekte, maddidurumunabakılmaksızın.onsekizyaşından yukarıolanbireyleredeeğermaddidurumukendi sağlıkharcamalarınıkarşılamayayetersiziseyine devlettarafındanbakılmakta.amanüfusçok kalabalık.oyüzdensağlıkhizmetiiçinçokkaynak gerekiyor.yaniülkeninmaddiimkanları yükseldikçesunulacaksağlıkimkanlarıdadaha fazlaolacaktır. Interviewer1:Midwife,theyworkinhospitals? Hakan:Yes. Interviewer1:Also,it srecognized, acknowledged,allowedforthemtobehere.and theyworkinvillagesalot.dotheyhaveastudy, dotheystudy,dotheyhaveschool? Hakan:Yes,theyhaveschool.Birokullarıvar. Eğitimalarakdevletingörevlendirdiğiebeolarak çalışıyorlar.bizimçalıştığımızkadınhastalıkları doğumhastanesindedeyinedoğumlarıprimer olarakebelerdoktoreşliğindeyaptırıyorlar.aynı zamandaköylerdedeyineebelerbulunmakta. SağlıkEviadıylabuebelerinçalışacağıküçükçapta sağlıkkurumlarıvar.basitgebeliktakipleriniorada yapıphastaneyeyönlendirilmesigerekenleriyine oradaseçiphastaneyeyönlendirmeişlemini yapıyorlar.yanizorvakalarakarışmıyorlar. Altıayyadabiryıliçerisindebirüniversitede çalışmakistiyorumeğermümkünolabilirse. Buradaüniversitelerinistedikleribazışartlarvar onlarıtamamladıktansonraüniversitelere başvurupartıkkendimibirazdahafazlageliştirmek veakademisyenlikiçinçalışmakistiyorum. Interviewer1:Çokteşekkürederiz. Hakan:Benteşekkürederim. 2.TranscriptionoftheInterviewwithGynecologistNurayBoyar Interviewer1:Günaydın Nuray:Günaydın Interviewer1:Lütfen Nuray:BenimadımNurayBoyar.Kadınhastalıkları vedoğumuzmanıyım.1978ankaradoğumluyum. TıpFakültesi niankara dagaziüversitesi'nde okudum.tıpfakültesisonrasındayineankara da NumuneHastanesi ndekadınhastalıklarıve doğumanabilimdalındauzmanlıkeğitimimi gördüm.sonrasındadaşanlıurfa dakadın hastalıklarıvedoğumhastanesindeçalıştım.daha sonrasındadaşuandaortadoğusağlık Merkezi'ndekadınhastalıklarıvedoğumuzmanı olarakçalışmaktayım. Interviewer1:Teşekkürederim.Sonralütfensiz işiniznasıl? Nuray:Kadınhastalıklarıvedoğumuzmanlığı yoğunbirbranş.ortalamagündeellikadarhasta bakıyorum.poliklinikhizmetleriveriyorum.onun dışındadoğumyapanhastalarımız[ın]doğumuna giriyorum.ameliyatladoğumyaptırıyoruz. Sezeryandoğumu.Gerekliolanjinekolojik ameliyatlarıyapıyoruz.güniçerisindeyaklaşıkon saatlikbiryoğuntempolumesaideçalışıyorum. Haftaiçihergün,ayrıcaCumartesigünleride çalışıyorum.birtekpazargünleridinleniyorum. Sabahlarıortalamasaatyedidekalkıyorum.Hızlıca kahvaltısonrasındahazırlanıyorum,işime geliyorum.akşamleyinsaataltıdaişimden çıkıyorum.dahasonrasındaakşamyemeği,ev temizliği,oşekilde.günlükçalışmamgereken şeyleroluyor,okumamgereken,takipetmem gerekenşeyleroluyor.onlarlailgileniyorum.genel olaraktürkiye dekadındoğumuzmanıaçısından bayanlarbirazdahatercihediliyor.çünkühastalar daharahatmuayeneolabiliyorlar.birazdoktora geldiklerizamanbizimjinekolojikmuayenelerde çekinmelerolabiliyor.onundışındagenelolarak dünyadadiğeryerlerdeamerika dayada Avrupa dakidiğerpratikyaklaşımaçısındanbir farkyokişimizde. Geneldedoğumyaptıktansonrayaklaşıkyirmi dörtsaatkadarhastalarımızıntakibigerekiyor. Çünküdoğumsonrasıdönemdekanama,birtakım sıkıntılaryaşanabilir.bununiçinhastalarıngözlem altındatutulmasıgerekiyor.amaurfa dadoğum oranlarıçokyüksek.gündeortalamaaltmış yetmiş doğumolanbirhastanedeçalıştımben.hastalar çokkısasüredeevlerinegitmekistiyorlar.çünkü evdeçokfazlasayıdaçocuklarvaronlarıbekleyen. Onuniçinyaklaşık,çokkısabirzamanda,hemen hemenikisaatiçerisindetaburcuolmakisteyen hastalarımızçok.

13 13 Çokhızlıçalışmamgerekiyor.İşlerimikısabir zamaniçerisindehalledebilmemgerekiyor.çünkü çokyoğun.ortalamabirbuçukmilyonnüfuslubir şehir.ilçelerdendesüreklihastageliyor.oaçıdan yoğunbirtempoiçerisindegünlükolarak yapacağımızşeyleriyetiştiriyoruz. Interviewer1:KaçhastaUrfa dan? Nuray:Haftadabakılanhastasayısı civarında.aylık2000ciarındabirpoliklinikhizmeti veriyoruz.ameliyatolarakdaaydayaklaşıkyirmi civarındadaameliyatgerçekleşiyorbuhastanede. Buhastaneözelbirhastaneolduğuiçintemposu devlethastanesinegörebirazdahadüşük.çünkü devlethastanesiçokdahayoğun.bizeyeşilkartlı hastalargelmiyor.orayabütünhastalargittiğiiçin dahayoğun. ŞimdibizimülkemizdeSağlıkOcağıhizmeti veriliyor.buçokönemli.çünkühastalarmerkez illereuzakköylerdeyaşıyorlar.veoradadoktora dagitmektenbazenmaddiolanaklarıolmuyor bazenulaşımolmuyor.onuniçindoktora gelemiyorlar.buhastalarınbasitbirtansiyon ölçümlerininbileyapılmasıgebeykenbizimiçin çokönemli.çünküyüksektansiyonnedeniyle kaybettiğinizhastalarımızoluyor.basittakipler yapılıyor.işte,köydegebevarmı?doktoragitmiş mi?tansiyonunasılseyrediyor?hiçtetkik yaptırmışmı?enazındanhastalarınkayıtları tutuluyorvebirşekildedoktorayönlendirilmeleri sağlanıyor.hanioradaçokteşkilatlıbirsağlık hizmetiverilemiyoramaohastalarınoradaihmal edilmemesinin,mümkünolduğuncadoktora yönlendirilmelerigerektiğikonusundabirinci basamaksağlıkhizmetleriveriliyor. Interviewer1:Çokteşekkürederiz. Interviewer2:Arethereelementsthatyou learnedintheoryduringyourtrainingthat practicewasverydifferent? Translator:Teorideöğrendiğinle,sanaöğretilenle pratikteuyguladığınçokfarklıolduğubirşeylehiç karşılaştınmıdiyesoruyor. Nuray:Şimdi,çokkarşılaştım.ÇünküUrfa daçok ileriyaştagebelikleroluyorvedoğumsayısıçok yüksek.kırkyaşınüzerindehastalarımızçokoldu ve10 danfazladoğumyapmışhastalarımızdaçok oldu.buamerika daveavrupa daçokgörülenbir gebeliksayısıdeğil,onveüzerindekigebelikler. Dolayısıylakanamalıhastalar,annehayatının kaybolduğu,bebeğinhayatınınkaybolduğu hastalarçokoldu.dolayısıylasadeceteorikte gördüğümüzpekçokşeyinpratikhayattaki yansımalarıyladakarşılaştım.oldukçahanizor şartlardakihastalarayardımlarımızındokunabildiği oldu.budatabikiçokmutluedici. Interviewer1and2:Çokteşekkürederiz Nuray:Benteşekkürederim. 3.TranscriptionoftheInterviewwithNeurosurgeonSüleymanÇaylı Süleyman:AdımSüleymanÇaylı.Malatya da yaşıyorum.tıpdoktoruyum.beyincerrahisi uzmanıyım.tıpdoktorueğitiminiçocukluğumdan itibarenalmayıdüşündüğümiçintıpdoktoru olmayakararverdim.vebueğitimehacettepe ÜniversitesiTıpfakültesindealdım.Dahasonra Ankara dabireğitimvearaştırmahastanesinde beyincerrahisiuzmanlığımıaldım.halen nöroşirürjenolarakyaklaşık18yıldanberi,sorry, pardon,15yıl,10yıldanberibeyincerrahıuzmanı olarakçalışıyorum.beyincerrahıuzmanıolarak üniversitedebirsürebulundum.üniversitede toplamdokuzyılçalıştım.akademikkariyeriçin üniversitedebulundum.doçentoldum.daha sonratürkiye dekisağlıkpolitikalarınındeğişimi nedeniyleözelhastaneyegeçmekdurumunda kaldım.şuandabumesleğimiakademik ünvanımlaberaberözelsektördeyürütüyorum. Türkiye dekisağlıkpolitikalarındaşuandaciddibir dönüşümyaşanıyor.bubizdaktorları,hekimleri, tümsağlıkçalışanlarınıciddiolaraketkiliyor.en baştadönüşümsağlığınfinansmanayağıylayani sağlığıfinanseedensigortaşirketlerinin özelleştirilmesiyadatekeldetoplanması,daha sonrakiaşamadaözelleştirilmesisağlığısunan kurumlarınsayanisağlıkhizmetiveren kurumlarınsaözelleştirilmesi.bubasamakta,bu ayaklarlagidenbirözelleştirmesüreciyaşanıyor. Tabiikibuözelleştirmesürecivefinansmanıntek eldetoplanmasısürecisağlıkçalışanlarınıçokciddi birşekildeetkiliyor.vebuetkilemeözellikle ekonomikboyutluoluyor.emeğinfiyatı,yanibir hekiminyaptığıişinederi,emeğininederigiderek buülkededüşüyor.düştüğüiçinde

14 14 üniversitelerdenkopuşlaroluyor.veözelsektöre hekimlerinkaçışı,sağlıkçalışanlarınınözel hastanelerdeçalışmasıdahafazlaoluyor.tabiiki özelhastanelerdedahayoğuntempodaçalışma oluyor.ama,amabuçalışmalaremekyoğun çalışmalarolmasınarağmenemeğininkarşılığını nispetendahaiyialıyorlar. Interviewer:Teşekkürederim. 4.TranscriptionoftheInterviewwithNeurosurgeonÖzkanAteş Özkan:İsmimÖzkanAteş.1970Gümüşhane doğumluyum.gümüşhanedoğukaradeniz debir il.ilk,orta,lise,üniversitehayatımizmir degeçti. Dahasonrabeyincerrahisalanında,nöroşirürji alanındaihtisasyaptımistanbul da.ihtisasımdan sonrabiryılbirdevletbirhastanesindebeyin cerrahisinöroşirürjiuzmanıolarakçalıştıktan sonrainönüüniversitesitıpfakültesinöroşirürji anabilimdalındaöğretimüyesiolarakçalışmaya başladım.2007yılındadoçentliğimialdım. Associateprofessor.Dahasonrabirbuçukyılbu şekildeçalıştıktansonraonaydırdaözelbir hastanedenöroşirürjimesleğiniyapmaktayım. 2007yılında,2007yılındaAmerika dawisconsin Üniversitesinöroşirürjikliniğindevisitingscholar olarakaltıaybirsüreçteiçerisindebulundum.bu vesileilehemamerika dakinöroşirürjipratiğini Türkiye dekinöroşirürjipratiğiylekıyaslayabilme olanağınasahipoldum.bizşuandaburadabeyin cerrahisiyleilgilibütüncerrahileriyapmaktayız. Bunlarıaçmamızgerekirseözellikleomurga cerrahisiilgialanım.bunundışındabeyin tümörleri,beyninvaskülerhastalıkları,anevrizma, AVMgibibunlarıdagerçekleştirmekteyiz.Teknik olarakamerika ylakıyasladığımızdabizim pratiğimizdeçokçokteknolojikolarakbüyükbir farklılıklaryok.amaenbüyükfarklılık diyebileceğimizamerikapratiğinde nöroşirürjenlerindahaazsayıdahastayla karşılaştıklarıdahaazsayıdaameliyat yapabildikleri,bunundaomesleğiyapan insanlarınkendilerinedahafazlazamanayırabilme şanslarıolduğunugörüyoruz.türkiye dehekim başınadüşenhastasayısıoransalanlamdadaha fazlabelki.dahafazlaameliyatyapmakzorunda kalıyoruzamerika ylakıyasladığımızda.yine Amerikanpratiğinebakıldığındaözellikletemel bilimleralanındalabarotuvarimkanlarıolarak Türkiye dençokdahaüstünolduğunukökhücre çalışmalarınınçokdahailerideolduğunuvebu yüzdendetürkiye denbirçokinsanınözellikle deneyselçalışmalariçinkökhücreçalışmalarıiçin zamanzamanamerika yagittiğinigörmekteyiz. Bununlabirliktepratikanlamdahastamuayenesi, hastalarıntetkiki,incelenmesiveyapılan ameliyatlaraçısındançokbüyükfarkınolmaması Amerika ylatürkiyearasındabenimgözlemlerim doğrultusundabenisevindirmişti.oradaçokiyi ilişkilerimizoldu.karşılıklıbirbirimizeeğitimde verebilmeşansımızoldu.haladadiyaloglarımız devametmekte.özelliklewisconsin üniversitesiylebirçokarkadaşımızgidipgelmekte. Aynızamandadepartmandabeyincerrahisi WisconsinÜniversitesinöroşirürjidepartmanında birtürköğretimüyesidebulunmakta,mustafa KemalBaşkaya.Kendisidebizimilişkimizi kolaylaştırmakta.oradabaşarılıbirşekildemeslek yaşantısınadevametmekte.özetle söyleyeceklerimbunlar. Interviewer:Teşekkürederiz. EK/APPENDIXC Transcriptionofthevideoexcerpt(ANANEVİŞİFA) Sağlıkinsanhayatınınenönemliolgusu.Buyüzden hekimlikuygulamalarıinsanlığınvaroluşukadar eskiyedayanır.sorunlara,hastalıklaraaranan çözümlerlehalktıbbınıntemelleriatılmıştır. Dolayısıylagelenekseltoplumlardahastalıkve sağlıkhakkındakidüşüncelerhalkkültürününbir parçasıolarakdoğmuştur.anadolu nunbirçok kırsalyöresindeekonomikkoşullarınkısıtlıolması veyahalkınmuhafazakarlığındandolayıbirsağlık kurumunabaşvurmayankişilerbirtakımgeleneksel tedaviyöntemlerinebaşvurur.buiştedahaçok halkiçindebilgivetecrübesikabuledilmiş insanlardanyararlanılır.halkhekimiadıverilenbu kişilertedaviyöntemlerinibüyüklerinden

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 10 THEME: MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLER / PROFESSIONAL BIOGRAPHIES LEVEL: Intermediate EDUCATIVE PROJECTS: 1) The

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

Türkiye Hastanelerinde Elektronik Tıbbi Kayıt Kamu hastaneleri değerlendirme sonuçları

Türkiye Hastanelerinde Elektronik Tıbbi Kayıt Kamu hastaneleri değerlendirme sonuçları Türkiye Hastanelerinde Elektronik Tıbbi Kayıt Kamu hastaneleri değerlendirme sonuçları HIMSS...VE AVRUPA'DAKİ ANALYTICS BİRİMİ DÜNYADA HIMSS E GENEL BAKIŞ Misyon: Daha iyi ve güvenli sağlık hizmeti için

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Ayşe Erdoğan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı için değiştirmek veya

Detaylı

Dünyada Akılcıl İlaç Kullanımı Uygulamalarına Genel Bir Bakış

Dünyada Akılcıl İlaç Kullanımı Uygulamalarına Genel Bir Bakış Dünyada Akılcıl İlaç Kullanımı Uygulamalarına Genel Bir Bakış Doç. Dr. S. Ezgi Gülmez INSERM CIC-P 0005 Pharmaco-Epidémiologie, Service de Pharmacologie, Université Bordeaux Segalen, Bordeaux, Fransa Birleşmiş

Detaylı

Demans Sendromu İle İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi

Demans Sendromu İle İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi 150 Demans Sendromu İle İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi Burcu Akpınar* Seher Gönen** Özlem Küçükgüçlü*** Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye de demans sendromu hakkında bilgi sağlamak

Detaylı

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları

0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Araştırma Makalesi 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Ateş Ve Ateş Düşürücüler İle İlgili Bilgi Ve İnanışları Knowledge And Beliefs Of Mothers With 0-6 Year Old Children Regarding Fever And Antipyretics

Detaylı

Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(2):151-156 Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi [The Efficiency Evaluation of The Training Activity Given to Ambulance

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

PROBLEMATIZING TRANSLATED POPULAR TEXTS ON WOMEN S SEXUALITY: A NEW PERSPECTIVE ON THE MODERNIZATION PROJECT IN TURKEY FROM 1931 TO 1959

PROBLEMATIZING TRANSLATED POPULAR TEXTS ON WOMEN S SEXUALITY: A NEW PERSPECTIVE ON THE MODERNIZATION PROJECT IN TURKEY FROM 1931 TO 1959 PROBLEMATIZING TRANSLATED POPULAR TEXTS ON WOMEN S SEXUALITY: A NEW PERSPECTIVE ON THE MODERNIZATION PROJECT IN TURKEY FROM 1931 TO 1959 MÜGE IŞIKLAR KOÇAK BOĞAZİÇİ UNİVERSİTY 2007 PROBLEMATIZING TRANSLATED

Detaylı

NSW de Sağlık Hizmetleri Bilgilendirme Kitapçığı

NSW de Sağlık Hizmetleri Bilgilendirme Kitapçığı Turkishh October 2004 [AHS-7760] NSW de Sağlık Hizmetleri Bilgilendirme Kitapçığı www.refugeehealth.org.au Yeni gelmiş olan bir mülteci veya göçmen misiniz? Bu kitapçık size, NSW deki sağlık hizmetleri

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English?

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 111-119 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test

(December 23, 2014, Tuesday) HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM. General Revision Test (December 23, 2014, Tuesday) GRADE HIGH PREP 2014-2015 TURKISH COMMON EXAM General Revision Test Instructions 1. This exam consists of 50 multiple-choice test questions. 2. Three incorrect answers will

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW

THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW DR. MEHMET BEDİİ KAYA THE RECENT DEVELOPMENTS UNDER THE TURKISH INTERNET LAW Türk İnternet Hukukunda Güncel Gelişmeler 1. INTRODUCTION HE USAGE OF THE INTERNET IN TURKEY IS INCREASING RAPidly. In conjunction

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later?

What type of impact did San Francisco have on your work at the beginning and later? Interview with Canan Tolon When you first started your profession what kind of goals and objectives did you have? Becoming a visual artist of professional standing never was a conscious decision. As a

Detaylı

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA

Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Sanatın varlığını güçlendirme yolunda bir dernek: SAHA Hatice Utkan SAHA Derneği temelde, Türkiye çağdaş sanatının uluslararası alandaki varlığını ve bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, sanatçı,

Detaylı

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler modern tıp imkânları ile tanıştırmışlardır. Ayrıca; Anadolu nun özellikle doğusunda açtıkları hastane ve dispanserlerde

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic

Turkish Migration Conference 2015. Conference Programme & Abstract Book. 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Turkish Migration Conference 2015 Conference Programme & Abstract Book 25 th 27 th June Charles University Prague, Czech Republic Transnational Press London 2015 Turkish Migration Conference 2015 Book

Detaylı