June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk practitioners ModuledevelopedbyEsraAlagöz LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations relatedtohealth,provideandobtaininformation, expressfeelingsandemotions,andexchange opinionsthroughdebates(1.2):understandand interpretwrittenandspokenlanguageontopics abouthealthandhealthsysteminturkey(1.3): Presentinformation,concepts,andideastoan audienceoflistenersontopicsaboutfolk medicineversusprescriptionmedicine. MIND MAP Cultures(2.1):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweenthepracticesand perspectivesofturkishcultureintermsofhealth. Connections(3.1):Reinforceandfurtheryour knowledgeofhealththroughturkishlanguage (3.2):Acquireinformationandrecognizethe distinctiveviewpointsofturkishpeopleavailable throughtheauthenticinterviews. Comparisons(4.2):Demonstrateunderstandingof theconceptofculturethroughcomparisonsofthe cultureofturkeyandyourown. 1

2 2 MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos: InterviewwithHakanBoyer InterviewwithNurayBoyer InterviewwithÖzkanAteş InterviewwithSüleymanÇaylı AnaneviŞifa Eczane(ShortvideofromapharmacyinTurkey) Additionalvideos: Folkmedicine(interviewwithlocalpeoplelivingin avillage) AynadakiKadınlar:Pharmacist InterviewwithOsmanMermerci 1) BAĞLAM/CONTEXT Inthismoduleyouwillunderstandhealthsystem inturkeythroughconversationswithpractitioners workinginprivateandpublichospitals.youwillbe abletomakecomparativerevisionsofboth contexts.youwillalsolearnaboutturkish people sbackgroundsandmindsetsaboutfolk medicinethroughauthenticvideos.youwill practiceturkishincontextssuchasatthedoctors oratapharmacyinturkey.youwillfamiliarize yourselveswiththehealthsysteminturkeywhile improvingyourvocabularyonthetopic. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME Themoviestakeplaceintoday sturkeyorturkey inthenearpast. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Twothematicprojectsaresuggestedforthis module. Project1:Türkiye desağlıksisteminiincelemek Exploringthehealthsystem Inthisproject,youwilllearnaboutthehospitals andhealthsysteminturkeythroughinterviews withpractitionersworkingatpublicandprivate hospitals.youwillfamiliarizeyourselveswiththe culturaldifferencesineasternandwesternparts ofturkeyintermsofpeople smentalitiesand beliefsabouttheissuesabouthealth.youwill createamindmapdepictingthe advantages/disadvantagesofpublicvs.private Turkishhospitals. Project2:Halkilacıvehalkhekimleriyleilgili görüşlerintartışılması Debatingideasonfolk medicineandfolkpractitioners Inthisproject,youwillinvestigatetheconceptof folkmedicineandfolkpractitionersinturkey.you willorganizeandparticipateinadebatediscussing thepositiveandnegativesidesofbothfolk medicineandprescriptionmedicine.

3 3 PROJECT1:TÜRKİYE DESAĞLIKSİSTEMİNİİNCELEMEK/EXPLORINGTHEHEALTHSYSTEMINTURKEY TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP Createamindmapdepictingtheadvantages/disasvantagesofpublicVx.privateTurkishHospitals ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthefour interviewswith doctors. Readthetranscriptsof thevideos. Watchtheshortvideo segmenttakenfroma pharmacyinturkey. FOCUSON LANGUAGE Analyzeandapply gerunds ( dığında) ( maksızın) andparticiples (subjectparticiples) (objectparticiples) Grammarvideos #15and#17 WRITE/SPEAK/RECORD Takenotesaboutthe characteristicsoftheprivate andpublichospitalsin Turkey. Createamindmap demonstratingthe advantagesand disadvantagesofprivate versuspublichospitalsand differencesinturkishand Americanhospitalsinterms ofpractice. EXCHANGEANDACT Workingroupsof threeanddothe HastanedeActivity. Createamindmapof thesituation, collaboratingwith yourgroupmate. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Devlethastanesiveözelhastanedeçalışandört doktorlayapılansöyleşileriizleyiniz.türkiye deki devlethastaneleriveözelhastanelerin özelliklerinivefarklılıklarınınotalınız.videoların transkripsiyonlarınıokuyaraknotlarınızı genişletiniz. 2.Türkiye dekiveamerika dakihastanelerde uygulamayadayalıolanfarklılıklarınotalınız. A.WhatamIgoingtodo? 1.Watchthefourinterviewswithdoctorswho workatprivateorpublichospitals.takenotes aboutthecharacteristicsofthetwoandthe differencesbetweenthem.expandyournotesby readingthetranscriptsofthevideos. 2.JotdownthedifferencesinTurkishand Americanhospitalsintermsofpractice. ACTION: Roleplayapatient,doctorora pharmacist THEME: HealthcareinTurkey OPERATIONS:Analyze thesystem;createmind maps

4 4 3.İkişerligruplarhalindeTürkiye dekiözel hastanelerinvedevlethastanelerininavantajve dezavantajlarını,amerika dakivetürkiye deki uygulamafarklılıklarınıhastalarvedoktorlar açısındanirdeleyenbirzihinharitasıçıkarınız. 4.Türkiye debireczanedeçekilen Eczane adlı kısavideoyuizleyiptürkiye dekieczane şartlarınıbenimseyiniz.dahasonra, Hastanede etkinliğiniyapınız. 3.Workinpairsandcreateamindmap demonstratingtheadvantagesand disadvantagesofprivateversuspublichospitals inturkeyaswellasthedifferencesinturkish andamericanhospitalsintermsofpractice bothfrompatients anddoctors pointofview. 4.Watchtheshortvideosegmenttakenfroma pharmacyinturkeytofamiliarizeyourselfwith thecontextofpharmacy.then,dothe Hastanede activity. B.Hastanedeetkinliğininasılyapacağım? Herbirinizindoktor,hastaveyaeczacırolünü oynayacağıüçkişilikgruplaraayrılınız.hastanınbir rahatsızlığınınolduğunuvedoktoragideceğini varsayın.hastanındoktorlakonuşuphastalığının belirtilerindenbahsetmesigerekmektedir.doktor dabubelirtilerideğerlendiripdoğruilaçiçinreçete yazacaktır.dahasonrahastaeczaneyegidipilacı satınalacaktır.buetkinlikiçinflaşkartlardan (AppendixA)yararlanınız. B.HowamIgoingtodotheHastanede(Atthe hospital)activity? Workingroupsofthreewhereeachofyouwill takeontheroleofadoctor,apatientanda pharmacist.supposethatthepatienthasa diseaseandhastoseeadoctor.thepatient shouldtalktothedoctorandexplainher symptoms.thedoctorshouldaskforthe symptomsandprescribeamedicine.then,the patientshouldgotothepharmacisttobuythe medicine.usetheflashcards(appendixa)forthis activity. MATERIALSforProject1: Therearefourvideossuggestedforthisproject.ThereareinterviewswithfourTurkishdoctors elaboratinghealthissuesinturkey. Firstvideo(InterviewwithHakanBoyer):HakanBoyerisagynecologistinapublichospitalinUrfa.In thisinterviewhetalksaboutthecomparisonsbetweenprivateandpublichospitalsinturkey.he explainsthedifferencesintheoryandpracticebasedontheculturalissuesofthatregion.healso comparestheethnicandlanguagedifferencesbetweenwestsideandeastsideofturkey. Secondvideo(InterviewwithNurayBoyer):NurayBoyerisagynecologistworkinginapublichospital inturkey.shetalksaboutthepatientcareinherhospitalandherworkloadinaweek.shealsoexplains heronedayatwork.mrs.boyeralsotalksaboutthementalitiesthatherpatientshaveaspartoftheir culturalandtraditionalbackgroundsaswellasthedifferencesintermsofpracticeinturkeyandother partsoftheworld. Thirdvideo(InterviewwithÖzkanAteş)ÖzkanAteşisaneurosurgeonwhoworksataprivatehospital inmalatya.hetalksaboutcomparisonsbetweenpracticeinturkeyandamerica. Fourthvideo(InterviewwithSüleymanÇaylı)SüleymanÇaylıisaneurosurgeonworkingataprivate hospitalinmalatya.hebrieflytalksabouthiseducation.then,hetalksaboutthereformsinhelthcarein Turkeyandthesocialandeconomicaleffectsofthesereformsonpracticioners.

5 5 PROJECT2:HALKİLACIVEHALKHEKİMLERİYLEİLGİLİGÖRÜŞLERİNTARTIŞILMASI DEBATINGIDEASONFOLKMEDICINEANDFOLKPRACTITIONERS TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP FolkMedicineAndFolkPractitioners ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthevideo AnaneviŞifa. Readthetranscriptof thevideoandthe article abouttheherb:sage. Makeresearchabout argumentsyouwilluse indebate. FOCUSON LANGUAGE Conjunctions Barepostpositionsin asentence WRITE/SPEAK/RECORD Takenotesofthe conceptsinfolk medicinethatare newtoyou. Prepareworksheets tohelpyouindebate activity. EXCHANGEANDACT Organizeadebate discussingyour preferencesand opinionsaboutfolk medicineand prescription medicines. ACTION: Organizeand participateina debate. THEME: Folkmedicinevs. prescription medicine. OPERATIONS: Determinearguments,counter arguments,andrebuttalsina debate

6 6 ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.AnaneviŞifaadlıvideoyuizleyiniz.Halk ilaçlarıylailgilisizefarklıgelenkavramlarınot alınız. 2.Videonuntranskripsiyonunuokuyupsavları analizediniz. 3.Tartışmaetkinliğiiçinverilenönerileri (GuidelinesB)okuyuphalkilacıvereçeteliilaçlarla alakalıgörüşlerinizimünazaraedeceğinizbir tartışmaetkinliğihazırlayınız. 4.Eğeroluşturacağınızgrupdörttenfazlabireye sahipsegrubunuzutemsiledeceküçkonuşmacı belirleyiniz.dörtveyadahaazbireyolması durumundaherbireykonuşmacıolaraktartışmaya katılabilir. A.WhatamIgoingtodo? 1.WatchthevideoAnaneviŞifaandtakenotesof theconceptsinfolkmedicinethatarenewtoyou. 2.Readthetranscriptofthevideoandanalyzethe arguments. 3.Readtheguidelinesforthedebate(Guidelines B)andusethemtoorganizeadebatediscussing yourpreferencesandopinionsaboutfolk medicineandprescriptionmedicines. 4.Ifyourgrouphasmorethanfourparticipants, designatethreerepresentativesasdebaters.if yourgrouphasfourorlessthanfourparticipants eachparticipantshouldbeadebater. B. Halkilacımıreçeteliilaçmı? tartışma etkinliği 1.Halkilacıylailgilivereçeteliilaçileilgili görüşlerisavunanlarolmaküzereikigruba ayrılınız. 2.Kişiselgörüşlerinizivekarşıtarafıngörüşlerini araştırarakçalışmakağıtlarıhazırlayınız. 3.Karşıtgörüşleritahminederekonlarıçürütücü savlarortayakoyunuz. 4.Savlarınızıdestekleyenörneklerve değerlendirmelerhazırlayınız. 5.Sonolarak,savlarınızıözetleyenvekonuyla alakalıönerilergetirenbirkapanışkonuşması hazırlayınız. B. Folkmedicineorprescriptionmedicine debateactivity 1.Formtwogroupsdebatingopinionsaboutfolk medicineorprescriptionmedicine. 2.Makearesearchaboutyourargumentsand possibleargumentsoftheoppositesideand prepareworksheets. 3.Predictingthepossiblecounterarguments, preparecounterevidencesthatwouldrefute them. 4.Prepareexamplesandassessmentsthatwould supportyourarguments. 5.Finally,prepareyourconclusiveremarksthat wouldsummarizeyourargumentsandsuggest proposalsaboutthetopic. MATERIALSforProject2: Thereisonevideoandonearticlesuggestedforthisproject.Seetheappendicesforthetranscriptions. Firstvideo(AnaneviŞifa)isaboutfolkmedicineandfolkpracticionersinTurkey.Thevideostartswith theoriginsandhistoryoffolkmedicine.thenitexplainswhothefolkpracticionersareandhowthey treattheirpatients.thetaleaboutlokmanhekim,afamousturkishfolkpracticioneristoldandabrief informationaboutafestival,mesir,ispresented.inthisvideo,youwillalsofindashortinterviewwith anherbalistaboutfolkmedicineandfolkpracticionersinturkey.

7 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS Forproject1: TurkishMinistryofHealthofficialwebsite: HealthnewssectionofaTurkishnewspaper: Aninformationalwebsiteaboutfolkmedicine: 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION Project1:SelfEvaluationand/orPeerAssessmentfortheMindMap Ölçüt Sorular Kavramlarkonuylaalakalımı? Konubütünlüğüvehatasızlık Bağlantılarveilişkilermantıklımı? Eksikkavramvarmı? Kavramvebağlantılaranlaşılırmı? Organizasyon Zihinharitasıkarmaşıkmıdüzenlimigörünüyor? Dilbilgisi Yazımveyakelimebilgisiileilgilihatavarmı? Yenilikçilik Anlamayayardımcıilgiçekicivebeklenmeyenözelliklereklenmişmi? Criteria Questions Aretheconceptsrelatedtotopic? Comprehensivenessand Dothelinksandrelationshipsmakesense? Accuracy Arethereanymissingconcepts? 7

8 Organization Aretheconceptsandrelationshipscleartounderstand? Doesthemindmaplookcomplicatedororderly? Grammar Arethereanymistakeswithgrammar,spelling,orvocabularyuse? Innovativeness Doesithaveanyinterestingandunexpectedfeaturesthathelpthe meaningmakingofthetopic? Project2:Self Evaluationand/orPeerAssessmentfortheDebateActivity(Karamanetal.2010) Ölçütler Yüzeysel Gelişen Derin A. KonuylaİlgiliSunum B. Savlar C. ÇürütücüSoruveGörüşler D. İtirazlar E. KapanışKonuşmaları F. DilinKullanımı G. Zamanlama Derin:Eleştirelyaklaşımlayaratıcıçıkarımlardabulunma Gelişen:Katılımcı,kapsamlıyorumlama,örneklendirme Yüzeysel:Savlarınirdelenmeyereközetşeklindederlenmesi Criteria Superficial Improving Deep A. Presentationofthetopic B. Arguments C. Refuting questions and opinions D. Counterarguments E. Conclusiveremarks F. Useoflanguage G. Timing Deep:Makescreativeinferenceswithacriticalapproach Improving:Makesattentiveandinclusivecommentswithexamples Superficial:Makessummativearguments,lacksinvestigation 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP Youcandoamoreelaborateinternet basedresearchonthefestivalofmesir,investigatingthehistory andtheconceptofthefestivalcelebratedeveryyearinmanisa.youcantrytofindasimilarfestival celebratedinyourcountryandprepareacomparativepresentationoftwofestivalsusingmedia. 6) MÜZİK/MUSIC Toreachthemusic,gotothemusiclinkontheModulewebpageorcopypastethelinksbelowintoyour browser. 8

9 Watchthemusicvideoofthesong NaneLimonKabuğu bybarışmanço. Lyrics:NaneLimonKabuğubyBarışManço Eskiadamlardoğruyusöylemiş Birçiçeklebaharolmaz Kişikendinibilipsağasolasormalı Canpazarıbuoyunolmaz Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü Zürefanındüşkünü:someonewhoisfondofhis/herlooks Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Şifayıkapmak:togetsick Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Kaynamak:toboil Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibirazçörekotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Sabret:bepatient Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa Sentedbirinialönünükıştutbırakyinedeyazgelsin tedbiralmak:totakecaution Çoğuzamanhesapçarşıyauymazsonradizinidöversin hesapçarşıyauymaz:thingsdon tgoasplanned Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü dizinidövmek:toregret Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibiraztereotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa Barışiğneyikendinebatırırçuvaldızıbaşkasına çuvaldız:sewingawl Bolkesedenaklıonabunadağıtırdarısıkendibaşına Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü darısıbaşına:towishforahappyeventforthepersonspokento Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibiraztereotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa 9

10 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Baştürk,R.,Baştürk,M.K.(2004).İlkyardımşifalıbitkilerlealternatiftedavi.ArıSanatYayınevi. Karaman,C.,Ökten,C.,andTochon,F.V.(2010).PoetsandPolitics.Module1,Advancedlevel.Madison,WI: WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). Yalçın,A.(2006).A'danZ'yeŞifalıBitkilerAnsiklopedisi.GeçitKitapevi. Yılmaztürk,M.(2011).Sağlıkveuzunömürelkitabı.Doğankitapçılık. 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATIONS PresentationI(ŞifalıBitkiler):Inthispresentation,youwillfindinformationaboutsomeherbsandtheir medicinaleffects.(notethatthesearenotsuggestedformedicalpurposes.youshouldconsultyour doctorifyouarehavinganyhealthissues.) PresentationII(HealthPhrases):Thispresentationelaboratesthephrasesthatareusedtodescribea sicknessinturkishalongwithexamplesentences. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITY İyigelmek:Başağrısınaneiyigelir?(Whatisgoodforheadache?) Şifaolmak:Usedforfoodormedicine Ellerinesağlık,yemekçokgüzelolmuş.(Healthtoyourhands,thefoodwasdelicious) Şifaolsun.(Ihopeitbringsyouhealth) Şifalı(bitki):healing/medicinalplants Tetkikyapmak:toexamine Doktorhastanıntetkikleriniyaptıktansonratedaviyekararverecek (Thedoctorwilldecidethetreatmentafterhehasdonetheexaminations) EK/APPENDIXA:Flashcardfor hastanede activity DOKTOR HASTA ECZACI Şikayetiniznedir? Rahatsızlığınıznedir? Neyinizvar? Nerenizağrıyor? Yediklerinedikkatetmek yememek spor/düzenliegzersiz antibiyotik aspirin vitamin istirahat Başağrısı Başdönmesi Midebulantısı Karınağrısı Kusma/istifra Baygınlık Tansiyon(çıkmak/düşmek) Dişağrısı Boğazağrısı Öksürük Nezle/grip (Kol/bilek)burkulmak/kırılmak/ incinmek Reçete İlaç Yemektenönce/sonra Açkarnına Tokkarnına Günde(iki/üç)kere/defa 10

11 11 EK/APPENDIXB:Transcriptionsofthevideointerviews 1.TranscriptionoftheInterviewwithGynecologistHakanBoyar Hakan:Günaydın.İsmimHakanBoyar.Kadın hastalıklarıvedoğumuzmanıolarakçalışmaktayım Şanlıurfa da.ilkokul,ortaokulveliseöğretimimi İzmir detamamladım.sonrasındaankara HacettepeÜniversitesiTıpFakültesi ndetıp eğitimimialdım.yineankara daankaranumune Hastanesi ndekadınhastalıklarıvedoğumuzmanı eğitimimitamamladım.şuanşanlıurfa da çalışmaktayım. Interviewer1:Sizçokçalışıyorsunuz Hakan:Devlethastanesikoşullarıtabikiözel hastanekoşullarındanfarklı.çünküçokkalabalık. Herhangibirsağlıkgüvencesiolmayanhastalara devlettarafındanyeşilkartsağlanıyor.vehastalar buyeşilkartlaherhangibirücretödemedenher türlüsağlıkhizmetindenyararlanabiliyorlar.ama bunusadecedevlethastanelerindeyapabiliyorlar, özelhastaneleregelmehaklarıyok.butürhastalar daçokfazladevlethastanesinebaşvurduklarıiçin çokyoğunoluyordevlethastanesi.çokkalabalık. Tabikalabalıkberaberindeherzamanproblemler getiriyor.özelhastanelerbirazdahasakin.daha azsayıdahastayabaktıklarıiçinveyinedevlet tarafındanözelhastanelerdebakılanhasta sayısınasınırlamagetirildiğiiçinalınanhizmetin kalitesibirazdahayüksekoluyor. Interviewer1:Şimdiacabapractice[pratik, uygulama]veteorinefarkla?[uygulamaveteori arasindakifarknedir?] Hakan:Teoriveuygulamaarasındaaçıkçasıbizim içinbirfarkyokamaburadakihastalaraçısından farkvar.sonuçtabizimöğrendiğimizbirbilim. Biliminuygulamasıheryerdeaynı.Amahastalar içindurumfarklı.mesela,bizimöğrendiğimiz şekildeyapılmasıgerekirken,meselabizhastalara gebekalmasınıbazısağlıknedenlerindendolayı yasakladığımızzamannormalşartlardabuna uyulmasıgerekir.amabizbakıyoruzhastalarbuna uymuyor.buradaçocuksayısınınfazlaolması, gebekalmakçokönemlibirdurumolduğuiçin, işteburadahastalardankaynaklananteorive uygulamaarasındabiruyumsuzluksözkonusu oluyor.biziçokşaşırtandurumlaramabölgenin sosyalyapısındandolayıbizdealıştıkartık.yani dahaönceçalıştığımızyerledekiuygulamalarla buradakiuygulamalarpratiktebazıfarklar gösterebiliyor.bizartıkkabullendik. Interviewer1:Şimdisizİstanbullu.[Sizİstanbullu muydunuz?] Hakan:İzmir. Interviewer1:Oh,noİzmir.Pardon,İzmirli. İzmir leurfane,dilbirazfarklı. Hakan:Dilfarklı. Interviewer1:Siziçinnasılburada? Hakan:İlkgeldiğimzamangerçektençokfarklı gelmişti.yanibatıvedoğuarasındabirmiktar etnikfarklılıkvar.yanikültürelaçıdanolsunçok değişikliklergösteriyor,dil,lehçeaçısındanolsun. Urfa da,güneydoğu daözellikle,urfa dabunun birparçası,dilleilgilibazısıkıntılaroldubizimiçin ilkbaşta.çünküburadadildeçeşitlenmedaha fazla.içerisindedahafazlaarapça,dahafazla Kürtçekarıştığıiçindiliçerisindekelimelerin telaffuzlarındabirmiktardeğişiklikoluyor.artı, diliniçerisinegirmişbizimiçinyabancıkelimeler iştearapçaolsun,kürtçeolsun,anlaşılmayıbiraz zorlaştırıyor.amabuikiseneiçerisindeonada alıştık. Interviewer2:Dopatientsprefergoingtowards youortowardsawomandoctor,andwhy? Hakan:Hastalarınbirkısmıgerçektendeerkek doktoragitmekyerinebayandoktoragitmeyi tercihediyor.diniolarakhanierkekdoktora gitmektebirsakıncayok.çoğunluklabunuda biliyorlar.amabunudabilmelerinerağmenbayan doktoragittiklerizamankendilerinidaharahat hissettikleriniifadeediyorlar.veoyüzdenbayan doktoragitmebirmiktarfazlagörülüyor.amabu heryerdeböylebizimülkemizde,batıdaizmir de Ankara dadayanibayandoktoragitmekbizimiçin daharahatoluyordiye.bizdetabikihastayla empatikurupbunuolumlukarşılıyoruz. Interviewer1:Sağlıksystemne?[Sağlıksistemi nasıl?] Hakan:Türkiye desağlıksistemiaçıkçasıgelişmeye çokihtiyacıolanbirsistem.budatabiülkenin maddikaynaklarınınartmasıyla,maddi imkanlarınınartmasıyladahaiyiolacakşekilde.şu

12 12 andaülkemizdeonsekizyaşındanküçükher bireyetamamenücretsizsağlıkhizmetiverilmekte, maddidurumunabakılmaksızın.onsekizyaşından yukarıolanbireyleredeeğermaddidurumukendi sağlıkharcamalarınıkarşılamayayetersiziseyine devlettarafındanbakılmakta.amanüfusçok kalabalık.oyüzdensağlıkhizmetiiçinçokkaynak gerekiyor.yaniülkeninmaddiimkanları yükseldikçesunulacaksağlıkimkanlarıdadaha fazlaolacaktır. Interviewer1:Midwife,theyworkinhospitals? Hakan:Yes. Interviewer1:Also,it srecognized, acknowledged,allowedforthemtobehere.and theyworkinvillagesalot.dotheyhaveastudy, dotheystudy,dotheyhaveschool? Hakan:Yes,theyhaveschool.Birokullarıvar. Eğitimalarakdevletingörevlendirdiğiebeolarak çalışıyorlar.bizimçalıştığımızkadınhastalıkları doğumhastanesindedeyinedoğumlarıprimer olarakebelerdoktoreşliğindeyaptırıyorlar.aynı zamandaköylerdedeyineebelerbulunmakta. SağlıkEviadıylabuebelerinçalışacağıküçükçapta sağlıkkurumlarıvar.basitgebeliktakipleriniorada yapıphastaneyeyönlendirilmesigerekenleriyine oradaseçiphastaneyeyönlendirmeişlemini yapıyorlar.yanizorvakalarakarışmıyorlar. Altıayyadabiryıliçerisindebirüniversitede çalışmakistiyorumeğermümkünolabilirse. Buradaüniversitelerinistedikleribazışartlarvar onlarıtamamladıktansonraüniversitelere başvurupartıkkendimibirazdahafazlageliştirmek veakademisyenlikiçinçalışmakistiyorum. Interviewer1:Çokteşekkürederiz. Hakan:Benteşekkürederim. 2.TranscriptionoftheInterviewwithGynecologistNurayBoyar Interviewer1:Günaydın Nuray:Günaydın Interviewer1:Lütfen Nuray:BenimadımNurayBoyar.Kadınhastalıkları vedoğumuzmanıyım.1978ankaradoğumluyum. TıpFakültesi niankara dagaziüversitesi'nde okudum.tıpfakültesisonrasındayineankara da NumuneHastanesi ndekadınhastalıklarıve doğumanabilimdalındauzmanlıkeğitimimi gördüm.sonrasındadaşanlıurfa dakadın hastalıklarıvedoğumhastanesindeçalıştım.daha sonrasındadaşuandaortadoğusağlık Merkezi'ndekadınhastalıklarıvedoğumuzmanı olarakçalışmaktayım. Interviewer1:Teşekkürederim.Sonralütfensiz işiniznasıl? Nuray:Kadınhastalıklarıvedoğumuzmanlığı yoğunbirbranş.ortalamagündeellikadarhasta bakıyorum.poliklinikhizmetleriveriyorum.onun dışındadoğumyapanhastalarımız[ın]doğumuna giriyorum.ameliyatladoğumyaptırıyoruz. Sezeryandoğumu.Gerekliolanjinekolojik ameliyatlarıyapıyoruz.güniçerisindeyaklaşıkon saatlikbiryoğuntempolumesaideçalışıyorum. Haftaiçihergün,ayrıcaCumartesigünleride çalışıyorum.birtekpazargünleridinleniyorum. Sabahlarıortalamasaatyedidekalkıyorum.Hızlıca kahvaltısonrasındahazırlanıyorum,işime geliyorum.akşamleyinsaataltıdaişimden çıkıyorum.dahasonrasındaakşamyemeği,ev temizliği,oşekilde.günlükçalışmamgereken şeyleroluyor,okumamgereken,takipetmem gerekenşeyleroluyor.onlarlailgileniyorum.genel olaraktürkiye dekadındoğumuzmanıaçısından bayanlarbirazdahatercihediliyor.çünkühastalar daharahatmuayeneolabiliyorlar.birazdoktora geldiklerizamanbizimjinekolojikmuayenelerde çekinmelerolabiliyor.onundışındagenelolarak dünyadadiğeryerlerdeamerika dayada Avrupa dakidiğerpratikyaklaşımaçısındanbir farkyokişimizde. Geneldedoğumyaptıktansonrayaklaşıkyirmi dörtsaatkadarhastalarımızıntakibigerekiyor. Çünküdoğumsonrasıdönemdekanama,birtakım sıkıntılaryaşanabilir.bununiçinhastalarıngözlem altındatutulmasıgerekiyor.amaurfa dadoğum oranlarıçokyüksek.gündeortalamaaltmış yetmiş doğumolanbirhastanedeçalıştımben.hastalar çokkısasüredeevlerinegitmekistiyorlar.çünkü evdeçokfazlasayıdaçocuklarvaronlarıbekleyen. Onuniçinyaklaşık,çokkısabirzamanda,hemen hemenikisaatiçerisindetaburcuolmakisteyen hastalarımızçok.

13 13 Çokhızlıçalışmamgerekiyor.İşlerimikısabir zamaniçerisindehalledebilmemgerekiyor.çünkü çokyoğun.ortalamabirbuçukmilyonnüfuslubir şehir.ilçelerdendesüreklihastageliyor.oaçıdan yoğunbirtempoiçerisindegünlükolarak yapacağımızşeyleriyetiştiriyoruz. Interviewer1:KaçhastaUrfa dan? Nuray:Haftadabakılanhastasayısı civarında.aylık2000ciarındabirpoliklinikhizmeti veriyoruz.ameliyatolarakdaaydayaklaşıkyirmi civarındadaameliyatgerçekleşiyorbuhastanede. Buhastaneözelbirhastaneolduğuiçintemposu devlethastanesinegörebirazdahadüşük.çünkü devlethastanesiçokdahayoğun.bizeyeşilkartlı hastalargelmiyor.orayabütünhastalargittiğiiçin dahayoğun. ŞimdibizimülkemizdeSağlıkOcağıhizmeti veriliyor.buçokönemli.çünkühastalarmerkez illereuzakköylerdeyaşıyorlar.veoradadoktora dagitmektenbazenmaddiolanaklarıolmuyor bazenulaşımolmuyor.onuniçindoktora gelemiyorlar.buhastalarınbasitbirtansiyon ölçümlerininbileyapılmasıgebeykenbizimiçin çokönemli.çünküyüksektansiyonnedeniyle kaybettiğinizhastalarımızoluyor.basittakipler yapılıyor.işte,köydegebevarmı?doktoragitmiş mi?tansiyonunasılseyrediyor?hiçtetkik yaptırmışmı?enazındanhastalarınkayıtları tutuluyorvebirşekildedoktorayönlendirilmeleri sağlanıyor.hanioradaçokteşkilatlıbirsağlık hizmetiverilemiyoramaohastalarınoradaihmal edilmemesinin,mümkünolduğuncadoktora yönlendirilmelerigerektiğikonusundabirinci basamaksağlıkhizmetleriveriliyor. Interviewer1:Çokteşekkürederiz. Interviewer2:Arethereelementsthatyou learnedintheoryduringyourtrainingthat practicewasverydifferent? Translator:Teorideöğrendiğinle,sanaöğretilenle pratikteuyguladığınçokfarklıolduğubirşeylehiç karşılaştınmıdiyesoruyor. Nuray:Şimdi,çokkarşılaştım.ÇünküUrfa daçok ileriyaştagebelikleroluyorvedoğumsayısıçok yüksek.kırkyaşınüzerindehastalarımızçokoldu ve10 danfazladoğumyapmışhastalarımızdaçok oldu.buamerika daveavrupa daçokgörülenbir gebeliksayısıdeğil,onveüzerindekigebelikler. Dolayısıylakanamalıhastalar,annehayatının kaybolduğu,bebeğinhayatınınkaybolduğu hastalarçokoldu.dolayısıylasadeceteorikte gördüğümüzpekçokşeyinpratikhayattaki yansımalarıyladakarşılaştım.oldukçahanizor şartlardakihastalarayardımlarımızındokunabildiği oldu.budatabikiçokmutluedici. Interviewer1and2:Çokteşekkürederiz Nuray:Benteşekkürederim. 3.TranscriptionoftheInterviewwithNeurosurgeonSüleymanÇaylı Süleyman:AdımSüleymanÇaylı.Malatya da yaşıyorum.tıpdoktoruyum.beyincerrahisi uzmanıyım.tıpdoktorueğitiminiçocukluğumdan itibarenalmayıdüşündüğümiçintıpdoktoru olmayakararverdim.vebueğitimehacettepe ÜniversitesiTıpfakültesindealdım.Dahasonra Ankara dabireğitimvearaştırmahastanesinde beyincerrahisiuzmanlığımıaldım.halen nöroşirürjenolarakyaklaşık18yıldanberi,sorry, pardon,15yıl,10yıldanberibeyincerrahıuzmanı olarakçalışıyorum.beyincerrahıuzmanıolarak üniversitedebirsürebulundum.üniversitede toplamdokuzyılçalıştım.akademikkariyeriçin üniversitedebulundum.doçentoldum.daha sonratürkiye dekisağlıkpolitikalarınındeğişimi nedeniyleözelhastaneyegeçmekdurumunda kaldım.şuandabumesleğimiakademik ünvanımlaberaberözelsektördeyürütüyorum. Türkiye dekisağlıkpolitikalarındaşuandaciddibir dönüşümyaşanıyor.bubizdaktorları,hekimleri, tümsağlıkçalışanlarınıciddiolaraketkiliyor.en baştadönüşümsağlığınfinansmanayağıylayani sağlığıfinanseedensigortaşirketlerinin özelleştirilmesiyadatekeldetoplanması,daha sonrakiaşamadaözelleştirilmesisağlığısunan kurumlarınsayanisağlıkhizmetiveren kurumlarınsaözelleştirilmesi.bubasamakta,bu ayaklarlagidenbirözelleştirmesüreciyaşanıyor. Tabiikibuözelleştirmesürecivefinansmanıntek eldetoplanmasısürecisağlıkçalışanlarınıçokciddi birşekildeetkiliyor.vebuetkilemeözellikle ekonomikboyutluoluyor.emeğinfiyatı,yanibir hekiminyaptığıişinederi,emeğininederigiderek buülkededüşüyor.düştüğüiçinde

14 14 üniversitelerdenkopuşlaroluyor.veözelsektöre hekimlerinkaçışı,sağlıkçalışanlarınınözel hastanelerdeçalışmasıdahafazlaoluyor.tabiiki özelhastanelerdedahayoğuntempodaçalışma oluyor.ama,amabuçalışmalaremekyoğun çalışmalarolmasınarağmenemeğininkarşılığını nispetendahaiyialıyorlar. Interviewer:Teşekkürederim. 4.TranscriptionoftheInterviewwithNeurosurgeonÖzkanAteş Özkan:İsmimÖzkanAteş.1970Gümüşhane doğumluyum.gümüşhanedoğukaradeniz debir il.ilk,orta,lise,üniversitehayatımizmir degeçti. Dahasonrabeyincerrahisalanında,nöroşirürji alanındaihtisasyaptımistanbul da.ihtisasımdan sonrabiryılbirdevletbirhastanesindebeyin cerrahisinöroşirürjiuzmanıolarakçalıştıktan sonrainönüüniversitesitıpfakültesinöroşirürji anabilimdalındaöğretimüyesiolarakçalışmaya başladım.2007yılındadoçentliğimialdım. Associateprofessor.Dahasonrabirbuçukyılbu şekildeçalıştıktansonraonaydırdaözelbir hastanedenöroşirürjimesleğiniyapmaktayım. 2007yılında,2007yılındaAmerika dawisconsin Üniversitesinöroşirürjikliniğindevisitingscholar olarakaltıaybirsüreçteiçerisindebulundum.bu vesileilehemamerika dakinöroşirürjipratiğini Türkiye dekinöroşirürjipratiğiylekıyaslayabilme olanağınasahipoldum.bizşuandaburadabeyin cerrahisiyleilgilibütüncerrahileriyapmaktayız. Bunlarıaçmamızgerekirseözellikleomurga cerrahisiilgialanım.bunundışındabeyin tümörleri,beyninvaskülerhastalıkları,anevrizma, AVMgibibunlarıdagerçekleştirmekteyiz.Teknik olarakamerika ylakıyasladığımızdabizim pratiğimizdeçokçokteknolojikolarakbüyükbir farklılıklaryok.amaenbüyükfarklılık diyebileceğimizamerikapratiğinde nöroşirürjenlerindahaazsayıdahastayla karşılaştıklarıdahaazsayıdaameliyat yapabildikleri,bunundaomesleğiyapan insanlarınkendilerinedahafazlazamanayırabilme şanslarıolduğunugörüyoruz.türkiye dehekim başınadüşenhastasayısıoransalanlamdadaha fazlabelki.dahafazlaameliyatyapmakzorunda kalıyoruzamerika ylakıyasladığımızda.yine Amerikanpratiğinebakıldığındaözellikletemel bilimleralanındalabarotuvarimkanlarıolarak Türkiye dençokdahaüstünolduğunukökhücre çalışmalarınınçokdahailerideolduğunuvebu yüzdendetürkiye denbirçokinsanınözellikle deneyselçalışmalariçinkökhücreçalışmalarıiçin zamanzamanamerika yagittiğinigörmekteyiz. Bununlabirliktepratikanlamdahastamuayenesi, hastalarıntetkiki,incelenmesiveyapılan ameliyatlaraçısındançokbüyükfarkınolmaması Amerika ylatürkiyearasındabenimgözlemlerim doğrultusundabenisevindirmişti.oradaçokiyi ilişkilerimizoldu.karşılıklıbirbirimizeeğitimde verebilmeşansımızoldu.haladadiyaloglarımız devametmekte.özelliklewisconsin üniversitesiylebirçokarkadaşımızgidipgelmekte. Aynızamandadepartmandabeyincerrahisi WisconsinÜniversitesinöroşirürjidepartmanında birtürköğretimüyesidebulunmakta,mustafa KemalBaşkaya.Kendisidebizimilişkimizi kolaylaştırmakta.oradabaşarılıbirşekildemeslek yaşantısınadevametmekte.özetle söyleyeceklerimbunlar. Interviewer:Teşekkürederiz. EK/APPENDIXC Transcriptionofthevideoexcerpt(ANANEVİŞİFA) Sağlıkinsanhayatınınenönemliolgusu.Buyüzden hekimlikuygulamalarıinsanlığınvaroluşukadar eskiyedayanır.sorunlara,hastalıklaraaranan çözümlerlehalktıbbınıntemelleriatılmıştır. Dolayısıylagelenekseltoplumlardahastalıkve sağlıkhakkındakidüşüncelerhalkkültürününbir parçasıolarakdoğmuştur.anadolu nunbirçok kırsalyöresindeekonomikkoşullarınkısıtlıolması veyahalkınmuhafazakarlığındandolayıbirsağlık kurumunabaşvurmayankişilerbirtakımgeleneksel tedaviyöntemlerinebaşvurur.buiştedahaçok halkiçindebilgivetecrübesikabuledilmiş insanlardanyararlanılır.halkhekimiadıverilenbu kişilertedaviyöntemlerinibüyüklerinden

15 15 öğrenmişdeneyimlikişileroluptedavidebitkisel, hayvansalvemadenselmaddelerlehazırladıkları halkilacınıkullanarakhastalıklarıtedavietmeye çalışırlar.halkarasındakocakarıdiyebilinenve kendinegöretedaviuygulamalarıbulunankişiler aslındabirerhalkhekimidirler.yaptıklarıilaçlar kocakarıilacıdiyetanınanbukişilerdenbazılarının uygulamalarıveyahazırladıklarıilaçların hastalıklarıntedavisiyledoğrudanilgisiolmazken bazılarınınuygulamaveilaçlarınındaolumlu sonuçlarverdiğigörülmüştür. Bitkilerletedavidendiğindeaklagelenilkisim LokmanHekim'dir.Anadolu dayaşadığıkabul edilenlokmanhekimhakkındabirçokefsane vardır.enbilinenegörelokmanhekimbitkilerin dilindenanlarveonlarlakonuşurmuş.bitkilerde onahangiderdedevaolduklarınısöylermiş. LokmanHekimölümsüzlükilacınıbilebulur.Bu ilacıyazdığıkağıtceyhannehriüstündekimisis Köprüsündeelindenuçarveölümçarebulunmaz olarakkalır.efsanedeölümsüzlüğeçareolan bitkilerinanadolu dabulunmasıburadakibitkilerin halkiçindenekadardeğerliolduğunugösteriyor. Ülkemizinheryöresindebitkileringücünden bugündefaydalanılıyor.birmetropoldeyaşıyor olsanızbileaktarlarsayesindehertürlüşifalı bitkiyikolaycabulabilirsiniz.şifalıbitkilereskiden beriaktardenilenkişilerinişlettiğiaktar dükkanlarındasatılmaktadır.aktarlarbizibitkilerin mucizevidünyasıylatanıştırıyorlar.hangibitki neyeiyigeliyor,birbitkiyinasılkullanmalıyız, miktarıneolmalıgibikonulardayardımcı oluyorlar.heryılilkbahardamanisa damesir Bayramıkutlanılır.Buotlarveçiçeklerdenyapılan yemekleryenilir.mesirmacunudaçeşitli hastalıklaraiyigeldiğineinanılan,eskidenkırkbin çeşitottanyapılanbirmacundur.buotlardan bazılarıanason,hindistancevizi,kimyon,çörek otu,hardaltohumuvekaranfildir.halkıninanışına görebumacundankimyerseyesinoyılboyunca hiçbirzehirlihayvansokmaz,nevruzgünüağır hastalarbileyeseiyiolur.macunuyiyengelinlik kızlaroyıliçerisindeevlenirler.macunuyiyeno seneboyuncabütünhastalıklardankorunur.cinsi kuvvetiarttırdığınainanılır.çocuğuolamayanlar alırsaarzularıgerçekolacağınainanırlar.çocuk hastalıklarınaiyigelir.diğerbirmucizevibitki ısırganotu.bağışıklıksisteminigüçlendirenısırgan otuvücudukanserekarşıkorur.şifasıkök,sap, yaprakveçiçeğindeolanbubitkinekadartaze olursatedavigücüoorandaartıyor.kışınkullanımı içinmayısayındatoplanıpkurutulmasıgerekiyor. TohumlarıysaTemmuzAğustosayındatoplanıp gölgedekurutulmalı.isırganotununyararlarışöyle sıralanıyor:romatizmaağrılarındakandolaşımını uyaracağındanağrılarıngiderilmesineyardımcı oluyor.kanıtemizleyici,alyuvarlarıyenileyicive kanyapıcı.boğazağrılarında,göğüsyumuşatmada vebalgamsöktürücüolarakkullanılıyor.nasırve tırnakmantarlarındaçayıiçiliyor.ellerbuçayla yıkanırsagüzelleşiyor.saçlarıcanlandırıyor, dökülmesiniönlüyor,sıklaştırıyor,kepeği gideriyor. AydemirÜnyazıcı:Şifalıbitkilervebaharatlarson zamanlardabüyükönemkazanmayabaşlamıştır. Bütündünyadadadoğayadönüş,şifalıbitkilerden istifadeetmekveşifalıbitkilerleilgiliilaçlarbüyük önemkazanmıştır.ülkemizdezatenhalkımızınbu konudaeskikocakarıilaçlarındandolayıbüyükbir birikimivardır.ancaksonzamanlardagerek gazetelerimizgereksetelevizyonlarımızbukonuda halkıbilinçlendirmeyeyönelikyayınlaryapmakta vebudahalkındahabüyükilgisiniçekmektedir. Bitkiselilaçlarvebitkilerdenfaydalanmatıbbın tamamenalternatiftıpolarakdeğiltıbbayardımcı birunsuruolarakdevreyegirmiştir.basitbirbaş ağrısınaçarebulmakiçinçokbasitotlardan,bir gripnezleolduğundaişteıhlamur,tarçın,karanfil, zencefilgibibaharatlardanfaydalanmaksuretiyle halkımızçokbasitkonulardakendinitedavi etmektedir.bubitkileraynızamandaönleyici olarakdagörevyapmaktadır.yanihastalanmadan öncebunlarıkullanmaksuretiylehastaolmayı engellemekmümkündür.tabibubitkileri kullanırkenkulaktandolmabilgilerleherbitki istenildiğigibikullanılmaz.bitkilerindefazla kullanılma,yanlışkullanılmadandolayıyanetkileri bulunmaktadır.bununiçinbukonudauzman kişilerinyardımınıalmakvebilhassailerlemiş vakalardamutlakadoktoragörünmekvetıbbi tedavialmakönceliklegerekmektedir.bitkiler dahauzunsürelivedahaaztesirliolduğuiçinçok uzunsürelikullanılmasıgerekmektedir.dolayısıyla ilaçlargibianitesiriyoktur.bunlarıngözönüne

16 16 alınmasıgerekir.birdesonzamanlardabu konulardauzmanımdiyen,hiçneolduğubelirsiz birçokkişiortayaçıkmışvekanser,ülseraklınane gelirsetedaviettiğiniiddiaetmektedir.bukişilere dikkatedilmesivehalkımızınbilinçliolarakbu konuyubilenkişileredanışarakbubitkileri kullanmasıönemlidir. Butürbitkilervehastalıklarıtedaviileilgiliolarak eczacılıkfakültelerindedeçeşitliaraştırmalar yapılıyor,vebuaraştırmalaryayınlanıyor.gazi ÜniversitesiEczacılıkfakültesiöğretimüyesi profesördoktorekremsezekbitkiselilaçların bilinçlibirşekildevebiruzmangözetiminde kullanılmasıgerektiğinibelirtiyor.asıltedavinin yanındakullanılanbitkiselilaçlartedaviyi geciktirebiliyor.halktıbbındagörülenbazıtedavi uygulamalarınınsayenimoderntıptakidoktor tedavilerindekibenzerlikgösterdikleri saptanmıştır.türklertarafındangeliştirilençiçek aşısıtarihimizdehembirhalktıbbıuygulaması hemdeeğitimlitıpuygulamasıolarakbeliriyor. Osmanlıdöneminde1700 lerdeçiçekhastalığına tutulmuşbiribulunupdöküntülerindekiirinçiçek çıkarmamışçocuklaraaşıyapmaküzere toplanırmış.gelenekselolarakbuişiyapanaşıcı kadınlarcevizkabuklarındayadaincir yapraklarındahastalarındöküntülerindenalınan irinibiriktiripderiyiçizerekbuiriniaşılarsonra yarayerinigülyapraklarıylakapatırlarmış.bu şekildeaşıyapılanlarınölümoranıyüzdebire düşmüş.buuygulamalaringilizsefirinineşi tarafındanmektuplaingiltere yebildirilmişvebu yollaavrupa yayayılmış.genelolarakmodern tıplahalktıbbınınkarşılıklıbiretkileşimiçerisinde olduklarısöylenebilir.çiçekaşısıbununeniyi örneğidir.yapılanaraştırmalargelenekseltıptan moderntıbbadoğrubiryönelişinbaşladığınıbu yönelişinseyöreninsosyokültürelveekonomik özelliklerinebağlıolarakhızlıveyayavaşolduğunu gösteriyor.bütünbunlarlabirliktegünümüz sosyoekonomikşartlarınınzorluğu,modern yaşamıngetirdikleri,trafik,stres,havakirliliği, teknolojibüyükkentlerdeyaşayaninsanındoğaya dönüşözleminikamçılıyor.doğagünlükyaşamdan kaçış,rahatlamaalanıolarakkarşımızaçıkıyor. Tıbbiilaçlarınbazensonuçvermemesi,vebirçok yanetkisininbulunmasıdainsanlarıbitkiseltedavi yöntemlerineyönlendirebiliyor. Bugünhalktıbbıylailgilitartışmalarhaladevam ediyor.doğanınsağaltıcıgücüneherkesinanır. Ancakbitkilervebitkiselilaçlarbilinçlibirşekilde vebiruzmankontrolündekullanılırsaolumlu sonuçlarverir. REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISMODULE Thismodulehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducationalpurposesonlyifthe followingcitationisincludedinthedocument: ThisInstructionalModulewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Alagöz,E.&Tochon,F.V.(2010).Health/Sağlık.Module7,Intermediatelevel.Madison,WI:Wisconsin CenterforEducationResearch(WCER).http://deepapproach.wceruw.org/index.html(accessdate).The moduleisreprintedherewithpermissionoftheauthorandthepublisher,thewisconsincenterfor EducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,powerpoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,ortocomment publicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:VISUALARTS/GÖRSELSANATLAR LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.InquireaboutMinyatürandEbru 2.Brainstormculturalperceptionsconveyed

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAILE LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Cross CulturalAnalysisofFamilyandSocialLife

Detaylı

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING August15,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:ReflectonTurkishLiterature 2:Introduceabookandwriteaninformativeessay

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:2 THEME:COMICSANDCARTOONS KARİKATÜRVEMİZAH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)Storytellingandroleplaying 2)Researchandcreateascenario

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August19,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:11 THEME:TARIH/HISTORY FromtheOttomanEmpiretotheTurkishRepublic andtoday Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings

Detaylı

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:11 THEME:TARİH/HISTORY (Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti nevebugün FromtheOttoman

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLıMİMARİSİVEMODERN MİMARLıK/OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb.8,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey.

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey. Dec62010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:2 THEME:TarihselveKültürelMiras/ HistoricalandCulturalHeritage LEVEL:Intermediate FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:FILMLERVEAKTÖRLER/MOVIESAND ACTORS LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:Writeamoviecritiqueanddiscussit 2:Introduceamovie

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:MUSICANDMUSICIANS MÜZİKVEMÜZİSYENLER LEVEL:Intermediate ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Augusut11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TÜRKELSANATLARI TURKISHCRAFTSMANSHIP LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:TÜRKİYE'DEKİMLİKVEMİLLİYETÇİLİK/ IDENTITYANDNATIONALISMINTURKEY LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.Identity,Segregation,andResistance:Writingastory

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:ADVERTISEMENTS/REKLAMLAR LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant(mmla)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY TÜRKIYE'DEKIŞEHIRLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:5 THEME:GÖRSELSANATLAR/VISUALARTS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) 15/11/2010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ATURKISHTREASURE:HAZELNUT/ TÜRKİYE NİNHAZİNESİ:FINDIK LEVEL:Pre Intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

June 21, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 21, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June21,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:10 THEME:EFSANEVEÖYKÜLER MYTHSANDLEGENDS/ LEVEL:Advanced ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:TURKISHCINEMA TÜRKSİNEMASI YEŞİLÇAM LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August9,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:ENVIRONMENTALACTIVISM ÇEVREEYLEMCİLİĞİ LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAİLE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ 12/10/10 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:RADIOCONVERSATIONS/RADYO MUHABBETLERİ LEVEL:Pre intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEandMULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

Çalışma_Sayfası1. - Grammar ( English Verb Tenses - Time Clauses - Tense Agreement - Passive Voice)

Çalışma_Sayfası1. - Grammar ( English Verb Tenses - Time Clauses - Tense Agreement - Passive Voice) 1.Gün Öğrencilerle tanışma. İzlenecek programın öğrencilere anlatılması. Öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve kurs sonunda kaydeddikleri gelişimi görmeleri için Akın Yayıncılığın 40 Advanced Test kitabından

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA) 1.BackgroundInformation Summaryofthe

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Oct27,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:CARPETCULTURE,INTURKEYANDBEYOND HALICILIK,TÜRKİYEVEÖTESİNDE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyErikaH.Gilson

Detaylı

Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Tıp Fakültelerinde Eğitim Faaliyetleri Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Detaylı

Hastane Eczacılığı Uygulamaları Avrupa dan bir bakış

Hastane Eczacılığı Uygulamaları Avrupa dan bir bakış Hastane Eczacılığı Uygulamaları Avrupa dan bir bakış Jacqueline Surugue FIP Hastane Seksiyonu Başkanı EAHP bir önceki Başkanı EAHP (Avrupa Hastane Eczacıları Birliği)- Eczacılık Meslek Uygulamaları 2010

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ AKıLCı İLAÇ KULLANıMı TANıMı İLK DEFA 1985 YıLıNDA DÜNYA SAĞLıK ÖRGÜTÜ TARAFıNDAN YAPıLMıŞTıR. KİŞİLERİN KLİNİK

Detaylı

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI 26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Prepare a Radio

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Neler Var? Neler Yok? Akılcı İlaç Kullanımı Nedir? Akılcı Olmayan

Detaylı

TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP)

TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP) TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP) Talidomid, hamilelik sırasında kullanıldığında doğmamış bebeğin ölümüne ya da ileri derecede özürlü bebek doğumlarına yol açmaktadır. Talidomid'in teratojenik etkisinden

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları

Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları 458 Dicle Tıp Dergisi / G. Yapıcı ve ark. Birinci basamakta ilaç kullanımı 2011; 38 (4): 458-465 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0066 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Birinci

Detaylı

İlaç Güvenliği. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA

İlaç Güvenliği. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA İlaç Güvenliği Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA Tanımlar Epidemiyolojik veriler İlaç uygulama süreçi İlaç güvenliğinde oluşabilecek sorunlar Önleme önerileri Tanımlar Medikasyon hatası: Medikasyon

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 20 Mayıs 2015 20. Hafta (11-17 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 20. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU

HASTA DEĞERLENDİRME FORMU HASTA DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANE KONTROL VE İZLEM PROGRAMLARI 1. BAKIM GÖRÜŞMESİ Hasta Adı Soyadı: Eczane Kaşesi: Tarih: HASTALIK VE İLAÇ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Size

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING

August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING August 28, 11 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 1 THEME: ŞAİRLER VE SİYASET/POETS AND POLITICS LEVEL: Advanced EDUCATIVE PROJECTS: 1) Research and debate

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MEB YLSY PROJESİ DİL KURSU BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2015-2016

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MEB YLSY PROJESİ DİL KURSU BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2015-2016 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MEB YLSY PROJESİ DİL KURSU BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2015-2016 1 Dokuz Eylül Üniverstesi Yabancı Diller Yüksekokulu na Hoşgeldiniz! İçindekiler 1. Giriş

Detaylı

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

Detaylı

ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine

ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine I. Identification of the course: ENG 345 English for Specific Purposes III for Faculty of Medicine 2. Course Description The course is an EAP / ESP oriented English course which is designed to cater the

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA A PILOT STUDY ON RATIONAL DRUG USE

AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA A PILOT STUDY ON RATIONAL DRUG USE Ankara Ecz. Fak. Der 30(2) 9-18,2001 J. Fac. Pharm, Ankara 30(2) 9-18,2001 AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA A PILOT STUDY ON RATIONAL DRUG USE Gülbin ÖZÇELİKAY Ankara Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 10 THEME: MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLER / PROFESSIONAL BIOGRAPHIES LEVEL: Intermediate EDUCATIVE PROJECTS: 1) The

Detaylı

PEDİATRİK İLAÇLARIN KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ ROLE OF THE PHARMACIST IN PEDIATRIC MEDICINE USE

PEDİATRİK İLAÇLARIN KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ ROLE OF THE PHARMACIST IN PEDIATRIC MEDICINE USE Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara 34 (2) 95-105, 2005 34 (2) 95-105, 2005 PEDİATRİK İLAÇLARIN KULLANIMINDA ECZACININ ROLÜ ROLE OF THE PHARMACIST IN PEDIATRIC MEDICINE USE Rişvan PİRHAN, Gülbin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

McGrawHill Kaynaklarından En İyi Tıbbı Çözümler EN GÜVENİLİR MEDİKAL KAYNAKLARDAN KLİNİK SORULARA ANINDA CEVAPLAR

McGrawHill Kaynaklarından En İyi Tıbbı Çözümler EN GÜVENİLİR MEDİKAL KAYNAKLARDAN KLİNİK SORULARA ANINDA CEVAPLAR McGrawHill Kaynaklarından En İyi Tıbbı Çözümler EN GÜVENİLİR MEDİKAL KAYNAKLARDAN KLİNİK SORULARA ANINDA CEVAPLAR McGrawHill Online Tıbbi Ürünler, öğrenciler, uzmanlar, klinisyenler, profesörler ve araştırmacıların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

TDS 137 AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Yrd.Doç.Dr. Soner METE

TDS 137 AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Yrd.Doç.Dr. Soner METE TDS 137 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ile ilgili temel kavram ve tanımların verileceği bu derste, mevzuat ve yasal düzenlemelerin AİK e sağladığı

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti.

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Yönetim Kurulumuz, Kozan Temsilcilik Binasında Kozanlı meslektaşlarımızla toplantı

Detaylı

ONLINE EĞİTİMLER. Zehra SAYIN etwinning Uzaktan Eğitim Sorumlusu. 17 19 Aralık 2015 etwinning 6. Ulusal Konferansı Antalya

ONLINE EĞİTİMLER. Zehra SAYIN etwinning Uzaktan Eğitim Sorumlusu. 17 19 Aralık 2015 etwinning 6. Ulusal Konferansı Antalya ONLINE EĞİTİMLER Zehra SAYIN etwinning Uzaktan Eğitim Sorumlusu 17 19 Aralık 2015 etwinning 6. Ulusal Konferansı Antalya Sunu Planı Ne yaptık? Nasıl yaptık? Ne yapacağız? Ne yaptık? 01 Ocak 2015

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

GEÇ ÖN-KAYIT PEDRO GUERRA

GEÇ ÖN-KAYIT PEDRO GUERRA GEÇ ÖN-KAYIT PEDRO GUERRA REACH SEMİNERİ Ankara, 11 Kasım 2009 ÖNKAYIT Kimler önkayıt yaptırabilir? * AB dahilindeki üreticiler * AB dahilindeki ithalatçılar * AB haricinde şirketler adına Tek Temsilciler.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Özel / Fason Üretim Nasıl Yapılıyor? 01 Yeni Ürün Piyasa Araştırması 02 Ürün AR-GE si 03 Sağlık Bakanlığı İşlemleri 04 GMP Normlarında Üretim 05 Sertifikalandırma

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık

Detaylı

TEBEOS Kullanıcılarımızın Dikkatine

TEBEOS Kullanıcılarımızın Dikkatine Konu : TEBEOS GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA Tarih : 03-10-2014 Sayı : 0005/03102014 TEBEOS Kullanıcılarımızın Dikkatine Sayın Meslektaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda düzenlenmiş TEBEOS Programınızın

Detaylı

Bu çalışmanın kısmen Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi'nde (1-7 Kasım 2013, Antalya) sunulmuştur.

Bu çalışmanın kısmen Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi'nde (1-7 Kasım 2013, Antalya) sunulmuştur. Araştırma Makalesi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi'nde Yatan Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Davranışlarının Değerlendirilmesi Evaluation of the

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü RATIONAL DRUG USE: PROMOTION AND THE ROLE OF MEDICAL EDUCATION

Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü RATIONAL DRUG USE: PROMOTION AND THE ROLE OF MEDICAL EDUCATION 57 Derleme Akılcı İlaç Kullanımı: Yaygınlaştırılması ve Tıp Eğitiminin Rolü RATIONAL DRUG USE: PROMOTION AND THE ROLE OF MEDICAL EDUCATION Burç AYDIN, Ayşe GELAL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Ayşe Erdoğan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı için değiştirmek veya

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English?

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective EFL Teachers Communicate in English? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 111-119 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARI İNGİLİZCE İLE İLETİŞİM KURABİLİYORLAR MI? Can Prospective

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu Ölçütü (TL) (sabit) Getirisi 30.04.2013 1143,80 70685,57 126,71 122,01 125,71 01.05.2013 1143,80 70685,57 126,71 122,01 125,71 02.05.2013 1146,65 71571,17 126,76 122,05 125,77 03.05.2013 1149,38 72086,70

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. - Yardımcı maddeler: Polilaktik asit (PLA), mannitol, sodyum karboksimetilselüloz, polisorbat 80 dir.

KULLANMA TALİMATI. - Yardımcı maddeler: Polilaktik asit (PLA), mannitol, sodyum karboksimetilselüloz, polisorbat 80 dir. LUCRIN DEPOT - 3 M 11.25 mg Kullanıma Hazır 3 Aylık Enjektör Kas içine ya da deri altına uygulanır. - Etkin maddeler: 11.25 mg leuprolid asetat KULLANMA TALİMATI - Yardımcı maddeler: Polilaktik asit (PLA),

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MULTİ-B 250/250/1 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MULTİ-B 250/250/1 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MULTİ-B 250/250/1 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini, 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde (ler):

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K )

KULLANMA TALİMATI. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) KULLANMA TALİMATI OMEGUARD Yumuşak Jelatin Kapsül Ağızdan alınır. Etkin maddeler: Balık yağı (Omega 3) ve Kırmızı Pirinç Mayası Ekstresi (% 1.5 Monakolin K ) Yardımcı maddeler: Askorbik asit, Sıvı Vitamin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi.

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi. 2 ARALIK 2013 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görevli meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek, hayırlı olsun Eczacıları Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. 3 ARALIK 2013 Adana Eczacı

Detaylı

Týpta Karar Süreçlerinde Belirsizlik ve Bayes Yaklaþýmý

Týpta Karar Süreçlerinde Belirsizlik ve Bayes Yaklaþýmý 3. lusal Týp Biliþimi Kongresi/Medical Informatics 06 Turkey Týpta Karar Süreçlerinde Belirsizlik ve Bayes Yaklaþýmý Anýl AKTAÞ a, Selen BOZKRT a, Osman SAKA a a Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi, Biyoistatistik

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AVİLAN-L İ.M. Enjektabl Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 100 mg B 1 vitamini, 100 mg B 6 vitamini, 1 mg B 12 vitamini ve 20 mg lidokain hidroklorür

Detaylı

Kış Hastalıkları Soğuk Algınlığı ve Grip eğitimi

Kış Hastalıkları Soğuk Algınlığı ve Grip eğitimi Kış Hastalıkları Soğuk Algınlığı ve Grip eğitimi Bu eğitim modülünde; Eczane ekibinin kış hastalıklarının semptomlarını iyi tanıması, Grip ve soğuk algınlığının farkını öğrenmesi, Bunlara bağlı yaygın

Detaylı

İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ. İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com

İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ. İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ 9 10 11 Aralık 2011 İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com İsa ELGİN 0544 675 03 28 isaelgin@gmail.com İU ECZACILIK

Detaylı

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi)

H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler. Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) H1N1 den Korunmada Alınacak Önlemler Pandemik H1N1 Gribi (Domuz Gribi) İnfluenza olarak da bilinen grip, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen; vücut direncini

Detaylı

Akılcı Ġlaç Kullanımı. SELĠME TOPRAK Malatya Devlet Hastanesi

Akılcı Ġlaç Kullanımı. SELĠME TOPRAK Malatya Devlet Hastanesi Akılcı Ġlaç Kullanımı SELĠME TOPRAK Malatya Devlet Hastanesi İLAÇ M.Ö. 300 : Al, bu kökü ye. M.S. 1000 : O kök kötü! gel, bu duayı oku. M.S. 1850 : O dua batıl inanç. Al, bu iksiri iç. M.S. 1940 : O iksir

Detaylı

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl

BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Yarıyıl BÖLÜMÜ :ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ DERS ADI İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Eğitim Öğretim Yöntemleri Krediler Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Syadı: AYGİN BAYRAKTAR Dğum Tarihi: 21 MART 1977 İletişim Bilgileri: Öğrenim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknlji Anabilim Dalı

Detaylı