June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING"

Transkript

1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:SAĞLIK/HEALTH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Exploringthehealthsystem 2.Debatingideasonfolkmedicineandfolk practitioners ModuledevelopedbyEsraAlagöz LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations relatedtohealth,provideandobtaininformation, expressfeelingsandemotions,andexchange opinionsthroughdebates(1.2):understandand interpretwrittenandspokenlanguageontopics abouthealthandhealthsysteminturkey(1.3): Presentinformation,concepts,andideastoan audienceoflistenersontopicsaboutfolk medicineversusprescriptionmedicine. MIND MAP Cultures(2.1):Demonstrateanunderstandingof therelationshipbetweenthepracticesand perspectivesofturkishcultureintermsofhealth. Connections(3.1):Reinforceandfurtheryour knowledgeofhealththroughturkishlanguage (3.2):Acquireinformationandrecognizethe distinctiveviewpointsofturkishpeopleavailable throughtheauthenticinterviews. Comparisons(4.2):Demonstrateunderstandingof theconceptofculturethroughcomparisonsofthe cultureofturkeyandyourown. 1

2 2 MATERIALSUSEDINTHEMODULE Mainvideos: InterviewwithHakanBoyer InterviewwithNurayBoyer InterviewwithÖzkanAteş InterviewwithSüleymanÇaylı AnaneviŞifa Eczane(ShortvideofromapharmacyinTurkey) Additionalvideos: Folkmedicine(interviewwithlocalpeoplelivingin avillage) AynadakiKadınlar:Pharmacist InterviewwithOsmanMermerci 1) BAĞLAM/CONTEXT Inthismoduleyouwillunderstandhealthsystem inturkeythroughconversationswithpractitioners workinginprivateandpublichospitals.youwillbe abletomakecomparativerevisionsofboth contexts.youwillalsolearnaboutturkish people sbackgroundsandmindsetsaboutfolk medicinethroughauthenticvideos.youwill practiceturkishincontextssuchasatthedoctors oratapharmacyinturkey.youwillfamiliarize yourselveswiththehealthsysteminturkeywhile improvingyourvocabularyonthetopic. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME Themoviestakeplaceintoday sturkeyorturkey inthenearpast. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Twothematicprojectsaresuggestedforthis module. Project1:Türkiye desağlıksisteminiincelemek Exploringthehealthsystem Inthisproject,youwilllearnaboutthehospitals andhealthsysteminturkeythroughinterviews withpractitionersworkingatpublicandprivate hospitals.youwillfamiliarizeyourselveswiththe culturaldifferencesineasternandwesternparts ofturkeyintermsofpeople smentalitiesand beliefsabouttheissuesabouthealth.youwill createamindmapdepictingthe advantages/disadvantagesofpublicvs.private Turkishhospitals. Project2:Halkilacıvehalkhekimleriyleilgili görüşlerintartışılması Debatingideasonfolk medicineandfolkpractitioners Inthisproject,youwillinvestigatetheconceptof folkmedicineandfolkpractitionersinturkey.you willorganizeandparticipateinadebatediscussing thepositiveandnegativesidesofbothfolk medicineandprescriptionmedicine.

3 3 PROJECT1:TÜRKİYE DESAĞLIKSİSTEMİNİİNCELEMEK/EXPLORINGTHEHEALTHSYSTEMINTURKEY TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP Createamindmapdepictingtheadvantages/disasvantagesofpublicVx.privateTurkishHospitals ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthefour interviewswith doctors. Readthetranscriptsof thevideos. Watchtheshortvideo segmenttakenfroma pharmacyinturkey. FOCUSON LANGUAGE Analyzeandapply gerunds ( dığında) ( maksızın) andparticiples (subjectparticiples) (objectparticiples) Grammarvideos #15and#17 WRITE/SPEAK/RECORD Takenotesaboutthe characteristicsoftheprivate andpublichospitalsin Turkey. Createamindmap demonstratingthe advantagesand disadvantagesofprivate versuspublichospitalsand differencesinturkishand Americanhospitalsinterms ofpractice. EXCHANGEANDACT Workingroupsof threeanddothe HastanedeActivity. Createamindmapof thesituation, collaboratingwith yourgroupmate. ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.Devlethastanesiveözelhastanedeçalışandört doktorlayapılansöyleşileriizleyiniz.türkiye deki devlethastaneleriveözelhastanelerin özelliklerinivefarklılıklarınınotalınız.videoların transkripsiyonlarınıokuyaraknotlarınızı genişletiniz. 2.Türkiye dekiveamerika dakihastanelerde uygulamayadayalıolanfarklılıklarınotalınız. A.WhatamIgoingtodo? 1.Watchthefourinterviewswithdoctorswho workatprivateorpublichospitals.takenotes aboutthecharacteristicsofthetwoandthe differencesbetweenthem.expandyournotesby readingthetranscriptsofthevideos. 2.JotdownthedifferencesinTurkishand Americanhospitalsintermsofpractice. ACTION: Roleplayapatient,doctorora pharmacist THEME: HealthcareinTurkey OPERATIONS:Analyze thesystem;createmind maps

4 4 3.İkişerligruplarhalindeTürkiye dekiözel hastanelerinvedevlethastanelerininavantajve dezavantajlarını,amerika dakivetürkiye deki uygulamafarklılıklarınıhastalarvedoktorlar açısındanirdeleyenbirzihinharitasıçıkarınız. 4.Türkiye debireczanedeçekilen Eczane adlı kısavideoyuizleyiptürkiye dekieczane şartlarınıbenimseyiniz.dahasonra, Hastanede etkinliğiniyapınız. 3.Workinpairsandcreateamindmap demonstratingtheadvantagesand disadvantagesofprivateversuspublichospitals inturkeyaswellasthedifferencesinturkish andamericanhospitalsintermsofpractice bothfrompatients anddoctors pointofview. 4.Watchtheshortvideosegmenttakenfroma pharmacyinturkeytofamiliarizeyourselfwith thecontextofpharmacy.then,dothe Hastanede activity. B.Hastanedeetkinliğininasılyapacağım? Herbirinizindoktor,hastaveyaeczacırolünü oynayacağıüçkişilikgruplaraayrılınız.hastanınbir rahatsızlığınınolduğunuvedoktoragideceğini varsayın.hastanındoktorlakonuşuphastalığının belirtilerindenbahsetmesigerekmektedir.doktor dabubelirtilerideğerlendiripdoğruilaçiçinreçete yazacaktır.dahasonrahastaeczaneyegidipilacı satınalacaktır.buetkinlikiçinflaşkartlardan (AppendixA)yararlanınız. B.HowamIgoingtodotheHastanede(Atthe hospital)activity? Workingroupsofthreewhereeachofyouwill takeontheroleofadoctor,apatientanda pharmacist.supposethatthepatienthasa diseaseandhastoseeadoctor.thepatient shouldtalktothedoctorandexplainher symptoms.thedoctorshouldaskforthe symptomsandprescribeamedicine.then,the patientshouldgotothepharmacisttobuythe medicine.usetheflashcards(appendixa)forthis activity. MATERIALSforProject1: Therearefourvideossuggestedforthisproject.ThereareinterviewswithfourTurkishdoctors elaboratinghealthissuesinturkey. Firstvideo(InterviewwithHakanBoyer):HakanBoyerisagynecologistinapublichospitalinUrfa.In thisinterviewhetalksaboutthecomparisonsbetweenprivateandpublichospitalsinturkey.he explainsthedifferencesintheoryandpracticebasedontheculturalissuesofthatregion.healso comparestheethnicandlanguagedifferencesbetweenwestsideandeastsideofturkey. Secondvideo(InterviewwithNurayBoyer):NurayBoyerisagynecologistworkinginapublichospital inturkey.shetalksaboutthepatientcareinherhospitalandherworkloadinaweek.shealsoexplains heronedayatwork.mrs.boyeralsotalksaboutthementalitiesthatherpatientshaveaspartoftheir culturalandtraditionalbackgroundsaswellasthedifferencesintermsofpracticeinturkeyandother partsoftheworld. Thirdvideo(InterviewwithÖzkanAteş)ÖzkanAteşisaneurosurgeonwhoworksataprivatehospital inmalatya.hetalksaboutcomparisonsbetweenpracticeinturkeyandamerica. Fourthvideo(InterviewwithSüleymanÇaylı)SüleymanÇaylıisaneurosurgeonworkingataprivate hospitalinmalatya.hebrieflytalksabouthiseducation.then,hetalksaboutthereformsinhelthcarein Turkeyandthesocialandeconomicaleffectsofthesereformsonpracticioners.

5 5 PROJECT2:HALKİLACIVEHALKHEKİMLERİYLEİLGİLİGÖRÜŞLERİNTARTIŞILMASI DEBATINGIDEASONFOLKMEDICINEANDFOLKPRACTITIONERS TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP FolkMedicineAndFolkPractitioners ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchthevideo AnaneviŞifa. Readthetranscriptof thevideoandthe article abouttheherb:sage. Makeresearchabout argumentsyouwilluse indebate. FOCUSON LANGUAGE Conjunctions Barepostpositionsin asentence WRITE/SPEAK/RECORD Takenotesofthe conceptsinfolk medicinethatare newtoyou. Prepareworksheets tohelpyouindebate activity. EXCHANGEANDACT Organizeadebate discussingyour preferencesand opinionsaboutfolk medicineand prescription medicines. ACTION: Organizeand participateina debate. THEME: Folkmedicinevs. prescription medicine. OPERATIONS: Determinearguments,counter arguments,andrebuttalsina debate

6 6 ÖNERİLER/GUIDELINES A.Neleryapacağım? 1.AnaneviŞifaadlıvideoyuizleyiniz.Halk ilaçlarıylailgilisizefarklıgelenkavramlarınot alınız. 2.Videonuntranskripsiyonunuokuyupsavları analizediniz. 3.Tartışmaetkinliğiiçinverilenönerileri (GuidelinesB)okuyuphalkilacıvereçeteliilaçlarla alakalıgörüşlerinizimünazaraedeceğinizbir tartışmaetkinliğihazırlayınız. 4.Eğeroluşturacağınızgrupdörttenfazlabireye sahipsegrubunuzutemsiledeceküçkonuşmacı belirleyiniz.dörtveyadahaazbireyolması durumundaherbireykonuşmacıolaraktartışmaya katılabilir. A.WhatamIgoingtodo? 1.WatchthevideoAnaneviŞifaandtakenotesof theconceptsinfolkmedicinethatarenewtoyou. 2.Readthetranscriptofthevideoandanalyzethe arguments. 3.Readtheguidelinesforthedebate(Guidelines B)andusethemtoorganizeadebatediscussing yourpreferencesandopinionsaboutfolk medicineandprescriptionmedicines. 4.Ifyourgrouphasmorethanfourparticipants, designatethreerepresentativesasdebaters.if yourgrouphasfourorlessthanfourparticipants eachparticipantshouldbeadebater. B. Halkilacımıreçeteliilaçmı? tartışma etkinliği 1.Halkilacıylailgilivereçeteliilaçileilgili görüşlerisavunanlarolmaküzereikigruba ayrılınız. 2.Kişiselgörüşlerinizivekarşıtarafıngörüşlerini araştırarakçalışmakağıtlarıhazırlayınız. 3.Karşıtgörüşleritahminederekonlarıçürütücü savlarortayakoyunuz. 4.Savlarınızıdestekleyenörneklerve değerlendirmelerhazırlayınız. 5.Sonolarak,savlarınızıözetleyenvekonuyla alakalıönerilergetirenbirkapanışkonuşması hazırlayınız. B. Folkmedicineorprescriptionmedicine debateactivity 1.Formtwogroupsdebatingopinionsaboutfolk medicineorprescriptionmedicine. 2.Makearesearchaboutyourargumentsand possibleargumentsoftheoppositesideand prepareworksheets. 3.Predictingthepossiblecounterarguments, preparecounterevidencesthatwouldrefute them. 4.Prepareexamplesandassessmentsthatwould supportyourarguments. 5.Finally,prepareyourconclusiveremarksthat wouldsummarizeyourargumentsandsuggest proposalsaboutthetopic. MATERIALSforProject2: Thereisonevideoandonearticlesuggestedforthisproject.Seetheappendicesforthetranscriptions. Firstvideo(AnaneviŞifa)isaboutfolkmedicineandfolkpracticionersinTurkey.Thevideostartswith theoriginsandhistoryoffolkmedicine.thenitexplainswhothefolkpracticionersareandhowthey treattheirpatients.thetaleaboutlokmanhekim,afamousturkishfolkpracticioneristoldandabrief informationaboutafestival,mesir,ispresented.inthisvideo,youwillalsofindashortinterviewwith anherbalistaboutfolkmedicineandfolkpracticionersinturkey.

7 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETLINKS Forproject1: TurkishMinistryofHealthofficialwebsite: HealthnewssectionofaTurkishnewspaper: Aninformationalwebsiteaboutfolkmedicine: 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION Project1:SelfEvaluationand/orPeerAssessmentfortheMindMap Ölçüt Sorular Kavramlarkonuylaalakalımı? Konubütünlüğüvehatasızlık Bağlantılarveilişkilermantıklımı? Eksikkavramvarmı? Kavramvebağlantılaranlaşılırmı? Organizasyon Zihinharitasıkarmaşıkmıdüzenlimigörünüyor? Dilbilgisi Yazımveyakelimebilgisiileilgilihatavarmı? Yenilikçilik Anlamayayardımcıilgiçekicivebeklenmeyenözelliklereklenmişmi? Criteria Questions Aretheconceptsrelatedtotopic? Comprehensivenessand Dothelinksandrelationshipsmakesense? Accuracy Arethereanymissingconcepts? 7

8 Organization Aretheconceptsandrelationshipscleartounderstand? Doesthemindmaplookcomplicatedororderly? Grammar Arethereanymistakeswithgrammar,spelling,orvocabularyuse? Innovativeness Doesithaveanyinterestingandunexpectedfeaturesthathelpthe meaningmakingofthetopic? Project2:Self Evaluationand/orPeerAssessmentfortheDebateActivity(Karamanetal.2010) Ölçütler Yüzeysel Gelişen Derin A. KonuylaİlgiliSunum B. Savlar C. ÇürütücüSoruveGörüşler D. İtirazlar E. KapanışKonuşmaları F. DilinKullanımı G. Zamanlama Derin:Eleştirelyaklaşımlayaratıcıçıkarımlardabulunma Gelişen:Katılımcı,kapsamlıyorumlama,örneklendirme Yüzeysel:Savlarınirdelenmeyereközetşeklindederlenmesi Criteria Superficial Improving Deep A. Presentationofthetopic B. Arguments C. Refuting questions and opinions D. Counterarguments E. Conclusiveremarks F. Useoflanguage G. Timing Deep:Makescreativeinferenceswithacriticalapproach Improving:Makesattentiveandinclusivecommentswithexamples Superficial:Makessummativearguments,lacksinvestigation 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP Youcandoamoreelaborateinternet basedresearchonthefestivalofmesir,investigatingthehistory andtheconceptofthefestivalcelebratedeveryyearinmanisa.youcantrytofindasimilarfestival celebratedinyourcountryandprepareacomparativepresentationoftwofestivalsusingmedia. 6) MÜZİK/MUSIC Toreachthemusic,gotothemusiclinkontheModulewebpageorcopypastethelinksbelowintoyour browser. 8

9 Watchthemusicvideoofthesong NaneLimonKabuğu bybarışmanço. Lyrics:NaneLimonKabuğubyBarışManço Eskiadamlardoğruyusöylemiş Birçiçeklebaharolmaz Kişikendinibilipsağasolasormalı Canpazarıbuoyunolmaz Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü Zürefanındüşkünü:someonewhoisfondofhis/herlooks Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Şifayıkapmak:togetsick Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Kaynamak:toboil Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibirazçörekotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Sabret:bepatient Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa Sentedbirinialönünükıştutbırakyinedeyazgelsin tedbiralmak:totakecaution Çoğuzamanhesapçarşıyauymazsonradizinidöversin hesapçarşıyauymaz:thingsdon tgoasplanned Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü dizinidövmek:toregret Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibiraztereotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa Barışiğneyikendinebatırırçuvaldızıbaşkasına çuvaldız:sewingawl Bolkesedenaklıonabunadağıtırdarısıkendibaşına Zürefanındüşkünübeyazgiyerkışgünü darısıbaşına:towishforahappyeventforthepersonspokento Sonundaşifayıkapıptaşaşırınca Banagelbenidinleiyiyaz Defterikalemialiyiyaz Nanelimonkabuğubirgüzelkaynasınaman Hahahahahaiçinehatmiçiçeğibiraztereotukatasınaman Hahahahahahattabiraztarçınbirtutamzencefilaman Hahahahahabinderdedevageliyorbirazdahasabretgüzelim Hahahahahahapşu Çokyaşa Sendegör Rahatveiyiyaşa 9

10 7) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Baştürk,R.,Baştürk,M.K.(2004).İlkyardımşifalıbitkilerlealternatiftedavi.ArıSanatYayınevi. Karaman,C.,Ökten,C.,andTochon,F.V.(2010).PoetsandPolitics.Module1,Advancedlevel.Madison,WI: WisconsinCenterforEducationResearch(WCER). Yalçın,A.(2006).A'danZ'yeŞifalıBitkilerAnsiklopedisi.GeçitKitapevi. Yılmaztürk,M.(2011).Sağlıkveuzunömürelkitabı.Doğankitapçılık. 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATIONS PresentationI(ŞifalıBitkiler):Inthispresentation,youwillfindinformationaboutsomeherbsandtheir medicinaleffects.(notethatthesearenotsuggestedformedicalpurposes.youshouldconsultyour doctorifyouarehavinganyhealthissues.) PresentationII(HealthPhrases):Thispresentationelaboratesthephrasesthatareusedtodescribea sicknessinturkishalongwithexamplesentences. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITY İyigelmek:Başağrısınaneiyigelir?(Whatisgoodforheadache?) Şifaolmak:Usedforfoodormedicine Ellerinesağlık,yemekçokgüzelolmuş.(Healthtoyourhands,thefoodwasdelicious) Şifaolsun.(Ihopeitbringsyouhealth) Şifalı(bitki):healing/medicinalplants Tetkikyapmak:toexamine Doktorhastanıntetkikleriniyaptıktansonratedaviyekararverecek (Thedoctorwilldecidethetreatmentafterhehasdonetheexaminations) EK/APPENDIXA:Flashcardfor hastanede activity DOKTOR HASTA ECZACI Şikayetiniznedir? Rahatsızlığınıznedir? Neyinizvar? Nerenizağrıyor? Yediklerinedikkatetmek yememek spor/düzenliegzersiz antibiyotik aspirin vitamin istirahat Başağrısı Başdönmesi Midebulantısı Karınağrısı Kusma/istifra Baygınlık Tansiyon(çıkmak/düşmek) Dişağrısı Boğazağrısı Öksürük Nezle/grip (Kol/bilek)burkulmak/kırılmak/ incinmek Reçete İlaç Yemektenönce/sonra Açkarnına Tokkarnına Günde(iki/üç)kere/defa 10

11 11 EK/APPENDIXB:Transcriptionsofthevideointerviews 1.TranscriptionoftheInterviewwithGynecologistHakanBoyar Hakan:Günaydın.İsmimHakanBoyar.Kadın hastalıklarıvedoğumuzmanıolarakçalışmaktayım Şanlıurfa da.ilkokul,ortaokulveliseöğretimimi İzmir detamamladım.sonrasındaankara HacettepeÜniversitesiTıpFakültesi ndetıp eğitimimialdım.yineankara daankaranumune Hastanesi ndekadınhastalıklarıvedoğumuzmanı eğitimimitamamladım.şuanşanlıurfa da çalışmaktayım. Interviewer1:Sizçokçalışıyorsunuz Hakan:Devlethastanesikoşullarıtabikiözel hastanekoşullarındanfarklı.çünküçokkalabalık. Herhangibirsağlıkgüvencesiolmayanhastalara devlettarafındanyeşilkartsağlanıyor.vehastalar buyeşilkartlaherhangibirücretödemedenher türlüsağlıkhizmetindenyararlanabiliyorlar.ama bunusadecedevlethastanelerindeyapabiliyorlar, özelhastaneleregelmehaklarıyok.butürhastalar daçokfazladevlethastanesinebaşvurduklarıiçin çokyoğunoluyordevlethastanesi.çokkalabalık. Tabikalabalıkberaberindeherzamanproblemler getiriyor.özelhastanelerbirazdahasakin.daha azsayıdahastayabaktıklarıiçinveyinedevlet tarafındanözelhastanelerdebakılanhasta sayısınasınırlamagetirildiğiiçinalınanhizmetin kalitesibirazdahayüksekoluyor. Interviewer1:Şimdiacabapractice[pratik, uygulama]veteorinefarkla?[uygulamaveteori arasindakifarknedir?] Hakan:Teoriveuygulamaarasındaaçıkçasıbizim içinbirfarkyokamaburadakihastalaraçısından farkvar.sonuçtabizimöğrendiğimizbirbilim. Biliminuygulamasıheryerdeaynı.Amahastalar içindurumfarklı.mesela,bizimöğrendiğimiz şekildeyapılmasıgerekirken,meselabizhastalara gebekalmasınıbazısağlıknedenlerindendolayı yasakladığımızzamannormalşartlardabuna uyulmasıgerekir.amabizbakıyoruzhastalarbuna uymuyor.buradaçocuksayısınınfazlaolması, gebekalmakçokönemlibirdurumolduğuiçin, işteburadahastalardankaynaklananteorive uygulamaarasındabiruyumsuzluksözkonusu oluyor.biziçokşaşırtandurumlaramabölgenin sosyalyapısındandolayıbizdealıştıkartık.yani dahaönceçalıştığımızyerledekiuygulamalarla buradakiuygulamalarpratiktebazıfarklar gösterebiliyor.bizartıkkabullendik. Interviewer1:Şimdisizİstanbullu.[Sizİstanbullu muydunuz?] Hakan:İzmir. Interviewer1:Oh,noİzmir.Pardon,İzmirli. İzmir leurfane,dilbirazfarklı. Hakan:Dilfarklı. Interviewer1:Siziçinnasılburada? Hakan:İlkgeldiğimzamangerçektençokfarklı gelmişti.yanibatıvedoğuarasındabirmiktar etnikfarklılıkvar.yanikültürelaçıdanolsunçok değişikliklergösteriyor,dil,lehçeaçısındanolsun. Urfa da,güneydoğu daözellikle,urfa dabunun birparçası,dilleilgilibazısıkıntılaroldubizimiçin ilkbaşta.çünküburadadildeçeşitlenmedaha fazla.içerisindedahafazlaarapça,dahafazla Kürtçekarıştığıiçindiliçerisindekelimelerin telaffuzlarındabirmiktardeğişiklikoluyor.artı, diliniçerisinegirmişbizimiçinyabancıkelimeler iştearapçaolsun,kürtçeolsun,anlaşılmayıbiraz zorlaştırıyor.amabuikiseneiçerisindeonada alıştık. Interviewer2:Dopatientsprefergoingtowards youortowardsawomandoctor,andwhy? Hakan:Hastalarınbirkısmıgerçektendeerkek doktoragitmekyerinebayandoktoragitmeyi tercihediyor.diniolarakhanierkekdoktora gitmektebirsakıncayok.çoğunluklabunuda biliyorlar.amabunudabilmelerinerağmenbayan doktoragittiklerizamankendilerinidaharahat hissettikleriniifadeediyorlar.veoyüzdenbayan doktoragitmebirmiktarfazlagörülüyor.amabu heryerdeböylebizimülkemizde,batıdaizmir de Ankara dadayanibayandoktoragitmekbizimiçin daharahatoluyordiye.bizdetabikihastayla empatikurupbunuolumlukarşılıyoruz. Interviewer1:Sağlıksystemne?[Sağlıksistemi nasıl?] Hakan:Türkiye desağlıksistemiaçıkçasıgelişmeye çokihtiyacıolanbirsistem.budatabiülkenin maddikaynaklarınınartmasıyla,maddi imkanlarınınartmasıyladahaiyiolacakşekilde.şu

12 12 andaülkemizdeonsekizyaşındanküçükher bireyetamamenücretsizsağlıkhizmetiverilmekte, maddidurumunabakılmaksızın.onsekizyaşından yukarıolanbireyleredeeğermaddidurumukendi sağlıkharcamalarınıkarşılamayayetersiziseyine devlettarafındanbakılmakta.amanüfusçok kalabalık.oyüzdensağlıkhizmetiiçinçokkaynak gerekiyor.yaniülkeninmaddiimkanları yükseldikçesunulacaksağlıkimkanlarıdadaha fazlaolacaktır. Interviewer1:Midwife,theyworkinhospitals? Hakan:Yes. Interviewer1:Also,it srecognized, acknowledged,allowedforthemtobehere.and theyworkinvillagesalot.dotheyhaveastudy, dotheystudy,dotheyhaveschool? Hakan:Yes,theyhaveschool.Birokullarıvar. Eğitimalarakdevletingörevlendirdiğiebeolarak çalışıyorlar.bizimçalıştığımızkadınhastalıkları doğumhastanesindedeyinedoğumlarıprimer olarakebelerdoktoreşliğindeyaptırıyorlar.aynı zamandaköylerdedeyineebelerbulunmakta. SağlıkEviadıylabuebelerinçalışacağıküçükçapta sağlıkkurumlarıvar.basitgebeliktakipleriniorada yapıphastaneyeyönlendirilmesigerekenleriyine oradaseçiphastaneyeyönlendirmeişlemini yapıyorlar.yanizorvakalarakarışmıyorlar. Altıayyadabiryıliçerisindebirüniversitede çalışmakistiyorumeğermümkünolabilirse. Buradaüniversitelerinistedikleribazışartlarvar onlarıtamamladıktansonraüniversitelere başvurupartıkkendimibirazdahafazlageliştirmek veakademisyenlikiçinçalışmakistiyorum. Interviewer1:Çokteşekkürederiz. Hakan:Benteşekkürederim. 2.TranscriptionoftheInterviewwithGynecologistNurayBoyar Interviewer1:Günaydın Nuray:Günaydın Interviewer1:Lütfen Nuray:BenimadımNurayBoyar.Kadınhastalıkları vedoğumuzmanıyım.1978ankaradoğumluyum. TıpFakültesi niankara dagaziüversitesi'nde okudum.tıpfakültesisonrasındayineankara da NumuneHastanesi ndekadınhastalıklarıve doğumanabilimdalındauzmanlıkeğitimimi gördüm.sonrasındadaşanlıurfa dakadın hastalıklarıvedoğumhastanesindeçalıştım.daha sonrasındadaşuandaortadoğusağlık Merkezi'ndekadınhastalıklarıvedoğumuzmanı olarakçalışmaktayım. Interviewer1:Teşekkürederim.Sonralütfensiz işiniznasıl? Nuray:Kadınhastalıklarıvedoğumuzmanlığı yoğunbirbranş.ortalamagündeellikadarhasta bakıyorum.poliklinikhizmetleriveriyorum.onun dışındadoğumyapanhastalarımız[ın]doğumuna giriyorum.ameliyatladoğumyaptırıyoruz. Sezeryandoğumu.Gerekliolanjinekolojik ameliyatlarıyapıyoruz.güniçerisindeyaklaşıkon saatlikbiryoğuntempolumesaideçalışıyorum. Haftaiçihergün,ayrıcaCumartesigünleride çalışıyorum.birtekpazargünleridinleniyorum. Sabahlarıortalamasaatyedidekalkıyorum.Hızlıca kahvaltısonrasındahazırlanıyorum,işime geliyorum.akşamleyinsaataltıdaişimden çıkıyorum.dahasonrasındaakşamyemeği,ev temizliği,oşekilde.günlükçalışmamgereken şeyleroluyor,okumamgereken,takipetmem gerekenşeyleroluyor.onlarlailgileniyorum.genel olaraktürkiye dekadındoğumuzmanıaçısından bayanlarbirazdahatercihediliyor.çünkühastalar daharahatmuayeneolabiliyorlar.birazdoktora geldiklerizamanbizimjinekolojikmuayenelerde çekinmelerolabiliyor.onundışındagenelolarak dünyadadiğeryerlerdeamerika dayada Avrupa dakidiğerpratikyaklaşımaçısındanbir farkyokişimizde. Geneldedoğumyaptıktansonrayaklaşıkyirmi dörtsaatkadarhastalarımızıntakibigerekiyor. Çünküdoğumsonrasıdönemdekanama,birtakım sıkıntılaryaşanabilir.bununiçinhastalarıngözlem altındatutulmasıgerekiyor.amaurfa dadoğum oranlarıçokyüksek.gündeortalamaaltmış yetmiş doğumolanbirhastanedeçalıştımben.hastalar çokkısasüredeevlerinegitmekistiyorlar.çünkü evdeçokfazlasayıdaçocuklarvaronlarıbekleyen. Onuniçinyaklaşık,çokkısabirzamanda,hemen hemenikisaatiçerisindetaburcuolmakisteyen hastalarımızçok.

13 13 Çokhızlıçalışmamgerekiyor.İşlerimikısabir zamaniçerisindehalledebilmemgerekiyor.çünkü çokyoğun.ortalamabirbuçukmilyonnüfuslubir şehir.ilçelerdendesüreklihastageliyor.oaçıdan yoğunbirtempoiçerisindegünlükolarak yapacağımızşeyleriyetiştiriyoruz. Interviewer1:KaçhastaUrfa dan? Nuray:Haftadabakılanhastasayısı civarında.aylık2000ciarındabirpoliklinikhizmeti veriyoruz.ameliyatolarakdaaydayaklaşıkyirmi civarındadaameliyatgerçekleşiyorbuhastanede. Buhastaneözelbirhastaneolduğuiçintemposu devlethastanesinegörebirazdahadüşük.çünkü devlethastanesiçokdahayoğun.bizeyeşilkartlı hastalargelmiyor.orayabütünhastalargittiğiiçin dahayoğun. ŞimdibizimülkemizdeSağlıkOcağıhizmeti veriliyor.buçokönemli.çünkühastalarmerkez illereuzakköylerdeyaşıyorlar.veoradadoktora dagitmektenbazenmaddiolanaklarıolmuyor bazenulaşımolmuyor.onuniçindoktora gelemiyorlar.buhastalarınbasitbirtansiyon ölçümlerininbileyapılmasıgebeykenbizimiçin çokönemli.çünküyüksektansiyonnedeniyle kaybettiğinizhastalarımızoluyor.basittakipler yapılıyor.işte,köydegebevarmı?doktoragitmiş mi?tansiyonunasılseyrediyor?hiçtetkik yaptırmışmı?enazındanhastalarınkayıtları tutuluyorvebirşekildedoktorayönlendirilmeleri sağlanıyor.hanioradaçokteşkilatlıbirsağlık hizmetiverilemiyoramaohastalarınoradaihmal edilmemesinin,mümkünolduğuncadoktora yönlendirilmelerigerektiğikonusundabirinci basamaksağlıkhizmetleriveriliyor. Interviewer1:Çokteşekkürederiz. Interviewer2:Arethereelementsthatyou learnedintheoryduringyourtrainingthat practicewasverydifferent? Translator:Teorideöğrendiğinle,sanaöğretilenle pratikteuyguladığınçokfarklıolduğubirşeylehiç karşılaştınmıdiyesoruyor. Nuray:Şimdi,çokkarşılaştım.ÇünküUrfa daçok ileriyaştagebelikleroluyorvedoğumsayısıçok yüksek.kırkyaşınüzerindehastalarımızçokoldu ve10 danfazladoğumyapmışhastalarımızdaçok oldu.buamerika daveavrupa daçokgörülenbir gebeliksayısıdeğil,onveüzerindekigebelikler. Dolayısıylakanamalıhastalar,annehayatının kaybolduğu,bebeğinhayatınınkaybolduğu hastalarçokoldu.dolayısıylasadeceteorikte gördüğümüzpekçokşeyinpratikhayattaki yansımalarıyladakarşılaştım.oldukçahanizor şartlardakihastalarayardımlarımızındokunabildiği oldu.budatabikiçokmutluedici. Interviewer1and2:Çokteşekkürederiz Nuray:Benteşekkürederim. 3.TranscriptionoftheInterviewwithNeurosurgeonSüleymanÇaylı Süleyman:AdımSüleymanÇaylı.Malatya da yaşıyorum.tıpdoktoruyum.beyincerrahisi uzmanıyım.tıpdoktorueğitiminiçocukluğumdan itibarenalmayıdüşündüğümiçintıpdoktoru olmayakararverdim.vebueğitimehacettepe ÜniversitesiTıpfakültesindealdım.Dahasonra Ankara dabireğitimvearaştırmahastanesinde beyincerrahisiuzmanlığımıaldım.halen nöroşirürjenolarakyaklaşık18yıldanberi,sorry, pardon,15yıl,10yıldanberibeyincerrahıuzmanı olarakçalışıyorum.beyincerrahıuzmanıolarak üniversitedebirsürebulundum.üniversitede toplamdokuzyılçalıştım.akademikkariyeriçin üniversitedebulundum.doçentoldum.daha sonratürkiye dekisağlıkpolitikalarınındeğişimi nedeniyleözelhastaneyegeçmekdurumunda kaldım.şuandabumesleğimiakademik ünvanımlaberaberözelsektördeyürütüyorum. Türkiye dekisağlıkpolitikalarındaşuandaciddibir dönüşümyaşanıyor.bubizdaktorları,hekimleri, tümsağlıkçalışanlarınıciddiolaraketkiliyor.en baştadönüşümsağlığınfinansmanayağıylayani sağlığıfinanseedensigortaşirketlerinin özelleştirilmesiyadatekeldetoplanması,daha sonrakiaşamadaözelleştirilmesisağlığısunan kurumlarınsayanisağlıkhizmetiveren kurumlarınsaözelleştirilmesi.bubasamakta,bu ayaklarlagidenbirözelleştirmesüreciyaşanıyor. Tabiikibuözelleştirmesürecivefinansmanıntek eldetoplanmasısürecisağlıkçalışanlarınıçokciddi birşekildeetkiliyor.vebuetkilemeözellikle ekonomikboyutluoluyor.emeğinfiyatı,yanibir hekiminyaptığıişinederi,emeğininederigiderek buülkededüşüyor.düştüğüiçinde

14 14 üniversitelerdenkopuşlaroluyor.veözelsektöre hekimlerinkaçışı,sağlıkçalışanlarınınözel hastanelerdeçalışmasıdahafazlaoluyor.tabiiki özelhastanelerdedahayoğuntempodaçalışma oluyor.ama,amabuçalışmalaremekyoğun çalışmalarolmasınarağmenemeğininkarşılığını nispetendahaiyialıyorlar. Interviewer:Teşekkürederim. 4.TranscriptionoftheInterviewwithNeurosurgeonÖzkanAteş Özkan:İsmimÖzkanAteş.1970Gümüşhane doğumluyum.gümüşhanedoğukaradeniz debir il.ilk,orta,lise,üniversitehayatımizmir degeçti. Dahasonrabeyincerrahisalanında,nöroşirürji alanındaihtisasyaptımistanbul da.ihtisasımdan sonrabiryılbirdevletbirhastanesindebeyin cerrahisinöroşirürjiuzmanıolarakçalıştıktan sonrainönüüniversitesitıpfakültesinöroşirürji anabilimdalındaöğretimüyesiolarakçalışmaya başladım.2007yılındadoçentliğimialdım. Associateprofessor.Dahasonrabirbuçukyılbu şekildeçalıştıktansonraonaydırdaözelbir hastanedenöroşirürjimesleğiniyapmaktayım. 2007yılında,2007yılındaAmerika dawisconsin Üniversitesinöroşirürjikliniğindevisitingscholar olarakaltıaybirsüreçteiçerisindebulundum.bu vesileilehemamerika dakinöroşirürjipratiğini Türkiye dekinöroşirürjipratiğiylekıyaslayabilme olanağınasahipoldum.bizşuandaburadabeyin cerrahisiyleilgilibütüncerrahileriyapmaktayız. Bunlarıaçmamızgerekirseözellikleomurga cerrahisiilgialanım.bunundışındabeyin tümörleri,beyninvaskülerhastalıkları,anevrizma, AVMgibibunlarıdagerçekleştirmekteyiz.Teknik olarakamerika ylakıyasladığımızdabizim pratiğimizdeçokçokteknolojikolarakbüyükbir farklılıklaryok.amaenbüyükfarklılık diyebileceğimizamerikapratiğinde nöroşirürjenlerindahaazsayıdahastayla karşılaştıklarıdahaazsayıdaameliyat yapabildikleri,bunundaomesleğiyapan insanlarınkendilerinedahafazlazamanayırabilme şanslarıolduğunugörüyoruz.türkiye dehekim başınadüşenhastasayısıoransalanlamdadaha fazlabelki.dahafazlaameliyatyapmakzorunda kalıyoruzamerika ylakıyasladığımızda.yine Amerikanpratiğinebakıldığındaözellikletemel bilimleralanındalabarotuvarimkanlarıolarak Türkiye dençokdahaüstünolduğunukökhücre çalışmalarınınçokdahailerideolduğunuvebu yüzdendetürkiye denbirçokinsanınözellikle deneyselçalışmalariçinkökhücreçalışmalarıiçin zamanzamanamerika yagittiğinigörmekteyiz. Bununlabirliktepratikanlamdahastamuayenesi, hastalarıntetkiki,incelenmesiveyapılan ameliyatlaraçısındançokbüyükfarkınolmaması Amerika ylatürkiyearasındabenimgözlemlerim doğrultusundabenisevindirmişti.oradaçokiyi ilişkilerimizoldu.karşılıklıbirbirimizeeğitimde verebilmeşansımızoldu.haladadiyaloglarımız devametmekte.özelliklewisconsin üniversitesiylebirçokarkadaşımızgidipgelmekte. Aynızamandadepartmandabeyincerrahisi WisconsinÜniversitesinöroşirürjidepartmanında birtürköğretimüyesidebulunmakta,mustafa KemalBaşkaya.Kendisidebizimilişkimizi kolaylaştırmakta.oradabaşarılıbirşekildemeslek yaşantısınadevametmekte.özetle söyleyeceklerimbunlar. Interviewer:Teşekkürederiz. EK/APPENDIXC Transcriptionofthevideoexcerpt(ANANEVİŞİFA) Sağlıkinsanhayatınınenönemliolgusu.Buyüzden hekimlikuygulamalarıinsanlığınvaroluşukadar eskiyedayanır.sorunlara,hastalıklaraaranan çözümlerlehalktıbbınıntemelleriatılmıştır. Dolayısıylagelenekseltoplumlardahastalıkve sağlıkhakkındakidüşüncelerhalkkültürününbir parçasıolarakdoğmuştur.anadolu nunbirçok kırsalyöresindeekonomikkoşullarınkısıtlıolması veyahalkınmuhafazakarlığındandolayıbirsağlık kurumunabaşvurmayankişilerbirtakımgeleneksel tedaviyöntemlerinebaşvurur.buiştedahaçok halkiçindebilgivetecrübesikabuledilmiş insanlardanyararlanılır.halkhekimiadıverilenbu kişilertedaviyöntemlerinibüyüklerinden

15 15 öğrenmişdeneyimlikişileroluptedavidebitkisel, hayvansalvemadenselmaddelerlehazırladıkları halkilacınıkullanarakhastalıklarıtedavietmeye çalışırlar.halkarasındakocakarıdiyebilinenve kendinegöretedaviuygulamalarıbulunankişiler aslındabirerhalkhekimidirler.yaptıklarıilaçlar kocakarıilacıdiyetanınanbukişilerdenbazılarının uygulamalarıveyahazırladıklarıilaçların hastalıklarıntedavisiyledoğrudanilgisiolmazken bazılarınınuygulamaveilaçlarınındaolumlu sonuçlarverdiğigörülmüştür. Bitkilerletedavidendiğindeaklagelenilkisim LokmanHekim'dir.Anadolu dayaşadığıkabul edilenlokmanhekimhakkındabirçokefsane vardır.enbilinenegörelokmanhekimbitkilerin dilindenanlarveonlarlakonuşurmuş.bitkilerde onahangiderdedevaolduklarınısöylermiş. LokmanHekimölümsüzlükilacınıbilebulur.Bu ilacıyazdığıkağıtceyhannehriüstündekimisis Köprüsündeelindenuçarveölümçarebulunmaz olarakkalır.efsanedeölümsüzlüğeçareolan bitkilerinanadolu dabulunmasıburadakibitkilerin halkiçindenekadardeğerliolduğunugösteriyor. Ülkemizinheryöresindebitkileringücünden bugündefaydalanılıyor.birmetropoldeyaşıyor olsanızbileaktarlarsayesindehertürlüşifalı bitkiyikolaycabulabilirsiniz.şifalıbitkilereskiden beriaktardenilenkişilerinişlettiğiaktar dükkanlarındasatılmaktadır.aktarlarbizibitkilerin mucizevidünyasıylatanıştırıyorlar.hangibitki neyeiyigeliyor,birbitkiyinasılkullanmalıyız, miktarıneolmalıgibikonulardayardımcı oluyorlar.heryılilkbahardamanisa damesir Bayramıkutlanılır.Buotlarveçiçeklerdenyapılan yemekleryenilir.mesirmacunudaçeşitli hastalıklaraiyigeldiğineinanılan,eskidenkırkbin çeşitottanyapılanbirmacundur.buotlardan bazılarıanason,hindistancevizi,kimyon,çörek otu,hardaltohumuvekaranfildir.halkıninanışına görebumacundankimyerseyesinoyılboyunca hiçbirzehirlihayvansokmaz,nevruzgünüağır hastalarbileyeseiyiolur.macunuyiyengelinlik kızlaroyıliçerisindeevlenirler.macunuyiyeno seneboyuncabütünhastalıklardankorunur.cinsi kuvvetiarttırdığınainanılır.çocuğuolamayanlar alırsaarzularıgerçekolacağınainanırlar.çocuk hastalıklarınaiyigelir.diğerbirmucizevibitki ısırganotu.bağışıklıksisteminigüçlendirenısırgan otuvücudukanserekarşıkorur.şifasıkök,sap, yaprakveçiçeğindeolanbubitkinekadartaze olursatedavigücüoorandaartıyor.kışınkullanımı içinmayısayındatoplanıpkurutulmasıgerekiyor. TohumlarıysaTemmuzAğustosayındatoplanıp gölgedekurutulmalı.isırganotununyararlarışöyle sıralanıyor:romatizmaağrılarındakandolaşımını uyaracağındanağrılarıngiderilmesineyardımcı oluyor.kanıtemizleyici,alyuvarlarıyenileyicive kanyapıcı.boğazağrılarında,göğüsyumuşatmada vebalgamsöktürücüolarakkullanılıyor.nasırve tırnakmantarlarındaçayıiçiliyor.ellerbuçayla yıkanırsagüzelleşiyor.saçlarıcanlandırıyor, dökülmesiniönlüyor,sıklaştırıyor,kepeği gideriyor. AydemirÜnyazıcı:Şifalıbitkilervebaharatlarson zamanlardabüyükönemkazanmayabaşlamıştır. Bütündünyadadadoğayadönüş,şifalıbitkilerden istifadeetmekveşifalıbitkilerleilgiliilaçlarbüyük önemkazanmıştır.ülkemizdezatenhalkımızınbu konudaeskikocakarıilaçlarındandolayıbüyükbir birikimivardır.ancaksonzamanlardagerek gazetelerimizgereksetelevizyonlarımızbukonuda halkıbilinçlendirmeyeyönelikyayınlaryapmakta vebudahalkındahabüyükilgisiniçekmektedir. Bitkiselilaçlarvebitkilerdenfaydalanmatıbbın tamamenalternatiftıpolarakdeğiltıbbayardımcı birunsuruolarakdevreyegirmiştir.basitbirbaş ağrısınaçarebulmakiçinçokbasitotlardan,bir gripnezleolduğundaişteıhlamur,tarçın,karanfil, zencefilgibibaharatlardanfaydalanmaksuretiyle halkımızçokbasitkonulardakendinitedavi etmektedir.bubitkileraynızamandaönleyici olarakdagörevyapmaktadır.yanihastalanmadan öncebunlarıkullanmaksuretiylehastaolmayı engellemekmümkündür.tabibubitkileri kullanırkenkulaktandolmabilgilerleherbitki istenildiğigibikullanılmaz.bitkilerindefazla kullanılma,yanlışkullanılmadandolayıyanetkileri bulunmaktadır.bununiçinbukonudauzman kişilerinyardımınıalmakvebilhassailerlemiş vakalardamutlakadoktoragörünmekvetıbbi tedavialmakönceliklegerekmektedir.bitkiler dahauzunsürelivedahaaztesirliolduğuiçinçok uzunsürelikullanılmasıgerekmektedir.dolayısıyla ilaçlargibianitesiriyoktur.bunlarıngözönüne

16 16 alınmasıgerekir.birdesonzamanlardabu konulardauzmanımdiyen,hiçneolduğubelirsiz birçokkişiortayaçıkmışvekanser,ülseraklınane gelirsetedaviettiğiniiddiaetmektedir.bukişilere dikkatedilmesivehalkımızınbilinçliolarakbu konuyubilenkişileredanışarakbubitkileri kullanmasıönemlidir. Butürbitkilervehastalıklarıtedaviileilgiliolarak eczacılıkfakültelerindedeçeşitliaraştırmalar yapılıyor,vebuaraştırmalaryayınlanıyor.gazi ÜniversitesiEczacılıkfakültesiöğretimüyesi profesördoktorekremsezekbitkiselilaçların bilinçlibirşekildevebiruzmangözetiminde kullanılmasıgerektiğinibelirtiyor.asıltedavinin yanındakullanılanbitkiselilaçlartedaviyi geciktirebiliyor.halktıbbındagörülenbazıtedavi uygulamalarınınsayenimoderntıptakidoktor tedavilerindekibenzerlikgösterdikleri saptanmıştır.türklertarafındangeliştirilençiçek aşısıtarihimizdehembirhalktıbbıuygulaması hemdeeğitimlitıpuygulamasıolarakbeliriyor. Osmanlıdöneminde1700 lerdeçiçekhastalığına tutulmuşbiribulunupdöküntülerindekiirinçiçek çıkarmamışçocuklaraaşıyapmaküzere toplanırmış.gelenekselolarakbuişiyapanaşıcı kadınlarcevizkabuklarındayadaincir yapraklarındahastalarındöküntülerindenalınan irinibiriktiripderiyiçizerekbuiriniaşılarsonra yarayerinigülyapraklarıylakapatırlarmış.bu şekildeaşıyapılanlarınölümoranıyüzdebire düşmüş.buuygulamalaringilizsefirinineşi tarafındanmektuplaingiltere yebildirilmişvebu yollaavrupa yayayılmış.genelolarakmodern tıplahalktıbbınınkarşılıklıbiretkileşimiçerisinde olduklarısöylenebilir.çiçekaşısıbununeniyi örneğidir.yapılanaraştırmalargelenekseltıptan moderntıbbadoğrubiryönelişinbaşladığınıbu yönelişinseyöreninsosyokültürelveekonomik özelliklerinebağlıolarakhızlıveyayavaşolduğunu gösteriyor.bütünbunlarlabirliktegünümüz sosyoekonomikşartlarınınzorluğu,modern yaşamıngetirdikleri,trafik,stres,havakirliliği, teknolojibüyükkentlerdeyaşayaninsanındoğaya dönüşözleminikamçılıyor.doğagünlükyaşamdan kaçış,rahatlamaalanıolarakkarşımızaçıkıyor. Tıbbiilaçlarınbazensonuçvermemesi,vebirçok yanetkisininbulunmasıdainsanlarıbitkiseltedavi yöntemlerineyönlendirebiliyor. Bugünhalktıbbıylailgilitartışmalarhaladevam ediyor.doğanınsağaltıcıgücüneherkesinanır. Ancakbitkilervebitkiselilaçlarbilinçlibirşekilde vebiruzmankontrolündekullanılırsaolumlu sonuçlarverir. REFERENCEANDCOPYRIGHTINFORMATIONFORTHISMODULE Thismodulehasacopyright.Itmaybereproducedanddistributedforeducationalpurposesonlyifthe followingcitationisincludedinthedocument: ThisInstructionalModulewasoriginallypublishedontheDeepApproachwebsite (http://deepapproach.wceruw.org/index.html)as: Alagöz,E.&Tochon,F.V.(2010).Health/Sağlık.Module7,Intermediatelevel.Madison,WI:Wisconsin CenterforEducationResearch(WCER).http://deepapproach.wceruw.org/index.html(accessdate).The moduleisreprintedherewithpermissionoftheauthorandthepublisher,thewisconsincenterfor EducationResearchattheUniversityofWisconsin Madison. Toviewrelatedmodules,movies,powerpoints,theoreticalarticles,Q&As,andwebcasts,ortocomment publicallyonthismoduleinaforumofdiscussion,pleasegoto

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 14, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June14,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TURKISHCRAFTSMANSHIP TÜRKELSANATLARI LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.ExploreTurkishcrochetandneedlelace

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAILE LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.Cross CulturalAnalysisofFamilyandSocialLife

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:VISUALARTS/GÖRSELSANATLAR LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.InquireaboutMinyatürandEbru 2.Brainstormculturalperceptionsconveyed

Detaylı

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 11, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)ReportageonyouthinTurkey 2)Learningaboutyouth schallenges

Detaylı

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11

Kerkenes News 12, 2009, fig. 11 June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:ARCHAEOLOGYANDSCIENCE ARKEOLOJİVEBİLİM LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: Project1:Applyingforapermitforfilmingasite

Detaylı

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

August 15, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING August15,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:ReflectonTurkishLiterature 2:Introduceabookandwriteaninformativeessay

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLIMIMARISIVEMODERNMIMARLIK /OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:StudyTopkapıPalaceanditsfunctions

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:2 THEME:COMICSANDCARTOONS KARİKATÜRVEMİZAH LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1)Storytellingandroleplaying 2)Researchandcreateascenario

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:REKLAMLAR/ADVERTISEMENTS LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1:Prepareapostercomparingnewandold advertisements

Detaylı

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1

August 19, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING. http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August19,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:11 THEME:TARIH/HISTORY FromtheOttomanEmpiretotheTurkishRepublic andtoday Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT July29,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER10 THEME:PROFESSIONALBIOGRAPHIES MESLEKİÖZGEÇMİŞLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:6 THEME:TÜRKEDEBİYATI/TURKISHLITERATURE LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED(See ACTFL5CsStandards) Communication(1.1):Engageinconversations, provideandobtaininformation,expressfeelings

Detaylı

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:11 THEME:TARİH/HISTORY (Osmanlıİmparatorluğu ndantürkiye Cumhuriyeti nevebugün FromtheOttoman

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:OSMANLıMİMARİSİVEMODERN MİMARLıK/OTTOMANANDMODERNARCHITECTURE LEVEL:Advanced FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ŞAİRLERVESİYASET/POETSANDPOLITICS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyCendelKaraman

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb.8,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:YOUTH/GENÇLİK LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey.

Mount Nemrut lies 40 km (25 mi) north of Kahta, near Adıyaman, a city in southeast Turkey. Dec62010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING PHOTOHERE (sameasinmodule) CARDNUMBER:2 THEME:TarihselveKültürelMiras/ HistoricalandCulturalHeritage LEVEL:Intermediate FocusonlanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Feb11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:6 THEME:MUSICANDMUSICIANS MÜZİKVEMÜZİSYENLER LEVEL:Intermediate ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:FILMLERVEAKTÖRLER/MOVIESAND ACTORS LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1:Writeamoviecritiqueanddiscussit 2:Introduceamovie

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Augusut11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:2 THEME:TÜRKELSANATLARI TURKISHCRAFTSMANSHIP LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August11,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:ADVERTISEMENTS/REKLAMLAR LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç FOCUSONLANGUAGE andmultimedialanguageassistant(mmla)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY TÜRKIYE'DEKIŞEHIRLER LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyYasinTunç

Detaylı

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 17, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June17,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:TÜRKİYE'DEKİMLİKVEMİLLİYETÇİLİK/ IDENTITYANDNATIONALISMINTURKEY LEVEL:Advanced EDUCATIVEPROJECTS: 1.Identity,Segregation,andResistance:Writingastory

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTED LEARNING CARDNUMBER:5 THEME:GÖRSELSANATLAR/VISUALARTS LEVEL:Advanced FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTIMEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) 15/11/2010 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:1 THEME:ATURKISHTREASURE:HAZELNUT/ TÜRKİYE NİNHAZİNESİ:FINDIK LEVEL:Pre Intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate

Detaylı

June 21, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

June 21, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING June21,2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:10 THEME:EFSANEVEÖYKÜLER MYTHSANDLEGENDS/ LEVEL:Advanced ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:8 THEME:TURKISHCINEMA TÜRKSİNEMASI YEŞİLÇAM LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten FOCUSONLANGUAGE

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 August9,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:9 THEME:ENVIRONMENTALACTIVISM ÇEVREEYLEMCİLİĞİ LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyCelileÖkten

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) August10,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:3 THEME:LOVEANDFAMILY/AŞKVEAİLE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

Hastane Eczacılığı Uygulamaları Avrupa dan bir bakış

Hastane Eczacılığı Uygulamaları Avrupa dan bir bakış Hastane Eczacılığı Uygulamaları Avrupa dan bir bakış Jacqueline Surugue FIP Hastane Seksiyonu Başkanı EAHP bir önceki Başkanı EAHP (Avrupa Hastane Eczacıları Birliği)- Eczacılık Meslek Uygulamaları 2010

Detaylı

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ

12/10/10 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS/ RADYO MUHABBETLERİ 12/10/10 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:4 THEME:RADIOCONVERSATIONS/RADYO MUHABBETLERİ LEVEL:Pre intermediate FOCUSONLANGUAGE ModuledevelopedbyEsraAlagöz FOCUSONLANGUAGEandMULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA)

Detaylı

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING

21/06/2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF DIRECTED LEARNING http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 21/06/2011 ADEEPAPPROACHTOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING FOCUSONLANGUAGEand MULTIMEDIALANGUAGEASSISTANT(MMLA) 1.BackgroundInformation Summaryofthe

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA)

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT (MMLA) Oct27,2010 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:12 THEME:CARPETCULTURE,INTURKEYANDBEYOND HALICILIK,TÜRKİYEVEÖTESİNDE LEVEL:Intermediate FocusonLanguagedevelopedbyErikaH.Gilson

Detaylı

Çalışma_Sayfası1. - Grammar ( English Verb Tenses - Time Clauses - Tense Agreement - Passive Voice)

Çalışma_Sayfası1. - Grammar ( English Verb Tenses - Time Clauses - Tense Agreement - Passive Voice) 1.Gün Öğrencilerle tanışma. İzlenecek programın öğrencilere anlatılması. Öğrencilerin seviyelerini belirlemek ve kurs sonunda kaydeddikleri gelişimi görmeleri için Akın Yayıncılığın 40 Advanced Test kitabından

Detaylı

Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir Akılcı İlaç Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Tıp Fakültelerinde Eğitim Faaliyetleri Dr. Burç Aydın, Prof. Dr. Ayşe Gelal Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı ( ) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akılcı İlaç Kullanımı ( ) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Akılcı İlaç Kullanımı (29.05.2016) Uzm. Dr. Şermin BÖREKÇİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Sunu Planı 1. Akılcı İlaç Kullanımı Tanım 2. Akılcı İlaç Kullanımı Sorumluluk Sahibi

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD AKILCI İLAÇ KULLANIMI OTURUMLARI İÇİN ÖRNEK SUNUM Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü. Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Ardahan Lise Öğrencileri EĞİTİM SEMİNERİ AKıLCı İLAÇ KULLANıMı TANıMı İLK DEFA 1985 YıLıNDA DÜNYA SAĞLıK ÖRGÜTÜ TARAFıNDAN YAPıLMıŞTıR. KİŞİLERİN KLİNİK

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD Prenatal-Tanı Tedavi Ünitesi Dr. Tuğba Saraç Sivrikoz Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı

Detaylı

AKILCI (RASYONEL) İLAÇ KULLANIMI

AKILCI (RASYONEL) İLAÇ KULLANIMI AKILCI (RASYONEL) İLAÇ KULLANIMI Seda TAŞDEMİR İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD ÖZET İlaçların akılcı olmayan kullanımı hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi tıbbi ve ekonomik

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr.Şenol Çomoğlu AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Şenol Çomoğlu 2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Antibiyotikler halen her gün hayat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI

26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI 26/04/2012 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 4 THEME: RADIO CONVERSATIONS RADYO MUHABBETLERI LEVEL: Pre- intermediate EDUCATIVE PROJECT: Prepare a Radio

Detaylı

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi PLASTİK VE REKONSTRUKTİF CERRAHİ SERVİSİ

Detaylı

İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NE

İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NE Form 2../ /20. İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ NE Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi no lu öğrencisiyim.../ / 20 tarihinden başlayarak../ / 20 tarihinde tamamlanmak üzere 25 iş günü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI DR. NURİYE TAŞDELEN FIŞGIN İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

AKILCI İLAÇ KULLANIMI DR. NURİYE TAŞDELEN FIŞGIN İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AKILCI İLAÇ KULLANIMI DR. NURİYE TAŞDELEN FIŞGIN İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Akılcı İlaç Kullanımı Nedir? Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Kenya da Dünya Sağlık Örgütü

Detaylı

ANTALYA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ANTALYA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Sağlığa ĠliĢkin (Eczane, Hastane, Optik Vb.) Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢından Gelen Talepleri Değerlendirmek, Sağlık Verilerinin

Detaylı

İlaç Güvenliği. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA

İlaç Güvenliği. Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA İlaç Güvenliği Prof. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA Tanımlar Epidemiyolojik veriler İlaç uygulama süreçi İlaç güvenliğinde oluşabilecek sorunlar Önleme önerileri Tanımlar Medikasyon hatası: Medikasyon

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Mert TURGAL

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Mert TURGAL AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Mert TURGAL AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak

Detaylı

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi

AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Neler Var? Neler Yok? Akılcı İlaç Kullanımı Nedir? Akılcı Olmayan

Detaylı

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA

İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İ giliz e Ko uş a Dersi 1 AFEA 111 1 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler İngilizce

Detaylı

TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP)

TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP) TALİDOMİD RİSK YÖNETİMİ PROGRAMI (TRYP) Talidomid, hamilelik sırasında kullanıldığında doğmamış bebeğin ölümüne ya da ileri derecede özürlü bebek doğumlarına yol açmaktadır. Talidomid'in teratojenik etkisinden

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI-ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2014 YILI HİZMET İÇİ PLANI YÖN.PL.03 10.01.2013-00 1 / 12 TARİH İN KONUSU İN ALT KONUSU YER SÜRE CİNİN ADI SOYADI KATILIMCILAR OCAK HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ HASTA HAKLARI VE HASTA

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TAGSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YABANCI DİL EĞİTİMLERİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TAGSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YABANCI DİL EĞİTİMLERİ KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ TAGSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YABANCI DİL EĞİTİMLERİ EĞİTİMLER 1 Genel İngilizce... 2 2 YDS Hazırlık... 4 Sayfa 1 / 6 1 GENEL İNGİLİZCE Genel İngilizce Kursu, Başlangıç,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA A PILOT STUDY ON RATIONAL DRUG USE

AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA A PILOT STUDY ON RATIONAL DRUG USE Ankara Ecz. Fak. Der 30(2) 9-18,2001 J. Fac. Pharm, Ankara 30(2) 9-18,2001 AKILCI İLAÇ KULLANIMI ÜZERİNDE BİR PİLOT ÇALIŞMA A PILOT STUDY ON RATIONAL DRUG USE Gülbin ÖZÇELİKAY Ankara Üniversitesi Eczacılık

Detaylı

AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir

AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir AĞRIDA AKILCI İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Arzu Yağız On Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, İzmir AKILCI İLAÇ KULLANIMI -Tanım- Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: BANU 2. SOYADI: TUNCAY 3. DOĞUM YERİ: Kütahya 4. DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.01.1972 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne

AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. M. Bülent Sönmez 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 10-12 Aralık 2015, Edirne AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık

Detaylı

Basiskele. Basiskele

Basiskele. Basiskele STOP DO NOT ENTER RESERVED PARKING Akılcı ilaç kullanımı; kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda, uygun doz aralıklarında en düşük maliyetle

Detaylı

Eğitim veya Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim veya Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Eğitim veya Danışmanlık Hizmetinin Tanımı Yararlanıcı Kurum/Kuruluş Proje Adı Referans No : Sosyal Güvenlik Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü : İş Analizi ve Performans Ölçümü : TR42/17/TD/0057 1. Proje kapsamında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

8 MART 2017 ÇARŞAMBA 12:00-15:30 KONGRE KAYIT KONGRE AÇILIŞI

8 MART 2017 ÇARŞAMBA 12:00-15:30 KONGRE KAYIT KONGRE AÇILIŞI 8 MART 2017 ÇARŞAMBA 12:00-15:30 KONGRE KAYIT KONGRE AÇILIŞI AÇILIŞ KONUŞMALARI Mustafa GÖNEN - Tüm Kamu Eczacıları Derneği Başkanı Erdoğan ÇOLAK - Türk Eczacıları Birliği Başkanı 16.00-16.30 International

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül. Ağızdan alınır. PROGESTAN 200 mg Yumuşak Kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir yumuşak kapsülde 200 mg progesteron Yardımcı maddeler: Araşit yağı, lesitin (soya), jelatin, gliserin, titanyum dioksit

Detaylı

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir

FARK FARK FARK. 10-11 Mayıs 2014. Swissotel - İzmir FARK FARK FARK FARK 10-11 Mayıs 2014 Swissotel - İzmir Toplantı Programı Program (1.gün) 09.00-09.10 09.10-10.40 10.40-10.50 10.50-11.10 11.10-11.50 11.50-12.30 12.30-13.10 13.10-14.10 14.10-15.00 15.00-15.10

Detaylı

2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı.

2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı. ÇALIŞMA RAPORU 2 Eylül 2016 İtiraz Komisyonu Toplantısına katılım sağlandı. 2 dosya görüşüldü. 1 kesinti, 1 ödeme kararı alındı. 2 Eylül 2016 Ankara'da yapılan Smart Eczane Programına katılan Ecz.Gürkan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü

Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iģ günü SÜREYYAPAġA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER VE ĠSTENEN BELGELER SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANM A SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü

Detaylı

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim.

Okuma: Tanıdık isim ve kelimeleri, basit cümleleri örneğin; uyarı levhalarını, işaretleri, poster ve katologları okuyabilirim. A1 ÖĞRENCİ (Temel Seviye Kullanıcı) ANLAMA Dinleme: Kendim, ailem ve yakın çevrem hakkında tanıdık kelimeler ve en basit cümle yapılarını yavaş yavaş ve anlaşılır biçimde konuşulduğunda anlayabilirim.

Detaylı

Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları

Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranların ilaç kullanımı konusundaki tutum ve davranışları 458 Dicle Tıp Dergisi / G. Yapıcı ve ark. Birinci basamakta ilaç kullanımı 2011; 38 (4): 458-465 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0066 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Birinci

Detaylı

Serbest Eczanelerde İlaç Sunumu Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirme*

Serbest Eczanelerde İlaç Sunumu Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirme* Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 29 / Sayı 1 / Ocak 2009 / ss.. 75-80 Serbest Eczanelerde İlaç Sunumu Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar: Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirme*

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı Tüm maddeler zehirdir, ilacı zehirden ayıran dozudur 3 Akılcı İlaç Kullanımı

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAALİYETLERİ & VERİLERLE İLAÇ KULLANIMI. Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAALİYETLERİ & VERİLERLE İLAÇ KULLANIMI. Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı AKILCI İLAÇ KULLANIMI FAALİYETLERİ & VERİLERLE İLAÇ KULLANIMI Ecz. Mesil AKSOY Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Akılcı İlaç Kullanımı SUNUM AKIŞI AİK Yapılanması Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI. Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Adana Devlet Hastanesi 2016 Ecz. Gonca DURAK Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin

Detaylı

Retrospective Analysis of Green Coloured Prescriptions Isuued in A Family Medicine Unit

Retrospective Analysis of Green Coloured Prescriptions Isuued in A Family Medicine Unit Brief Report/ Kısa Rapor Retrospective Analysis of Green Coloured Prescriptions Isuued in A Family Medicine Unit Bir Aile Hekimliği Biriminde Düzenlenen Yeşil Reçetelerin Geriye Dönük İncelenmesi Onur

Detaylı

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI TARİHLERİ ARASI GELİRLER. Sayfa 1

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI TARİHLERİ ARASI GELİRLER. Sayfa 1 TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.08.2014-31.08.2015 TARİHLERİ ARASI GELİRLER GEÇMİŞ DÖNEM TL CARİ DÖNEM TL 01.09.2013-15.08.2014 TOPLAM TL 16.08.2014-31.08.2015 TOPLAM TL A TEB ÜYE GELİRLERİ 501.927,21

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Mehdi Zoghi

Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Mehdi Zoghi Akılcı İlaç Kullanımı Prof. Dr. Mehdi Zoghi http://www.cardiovascularacademy.org/ Orijinal İlaç Geliştirme Süreci Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023 Raporu Akılcı İlaç Kullanımı Nedir? Kişilerin hastalığına

Detaylı

Toplum Sağlığı Açısından Akılcı İlaç Kullanımı

Toplum Sağlığı Açısından Akılcı İlaç Kullanımı Toplum Sağlığı Açısından Akılcı İlaç Kullanımı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç tarafından Prof.

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 20 Mayıs 2015 20. Hafta (11-17 Mayıs 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 20. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ HASTANE KOMİTLERİ KOMİTELER-EKİPLER BEYAZ KOD EKİBİ PEMBE KOD EKİBİ MAVİ KOD EKİBİ YÖNETİM EKİBİ (BAŞHEKİM,BAŞHEMŞİRE HASTANE MÜDÜRÜ) KOMİTE GÖREVLİLERİ MESAİ SAATLERİ İÇİNDE EKİP SORUMLUSU BAŞHEKİM HASTANE MÜDÜRÜ BAŞHEMŞİRE

Detaylı

8 MART 2017 ÇARŞAMBA 12:00-15:30 KONGRE KAYIT KONGRE AÇILIŞI

8 MART 2017 ÇARŞAMBA 12:00-15:30 KONGRE KAYIT KONGRE AÇILIŞI 8 MART 2017 ÇARŞAMBA 12:00-15:30 KONGRE KAYIT KONGRE AÇILIŞI AÇILIŞ KONUŞMALARI Mustafa GÖNEN - Tüm Kamu Eczacıları Derneği Başkanı Erdoğan ÇOLAK - Türk Eczacıları Birliği Başkanı 16.00-16.30 International

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ. İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com

İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ. İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com İU ECZACILIK FAKÜLTESİ I. ULUSAL ECZACILIK ÖĞRENCİ KONGRESİ 9 10 11 Aralık 2011 İletişim: Mustafa PORSNOK 0537 609 41 00 mustafaporsnak@gmail.com İsa ELGİN 0544 675 03 28 isaelgin@gmail.com İU ECZACILIK

Detaylı