T E K L İF M EK TU BU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T E K L İF M EK TU BU"

Transkript

1 T O Î.V A I D E S T fk P R O G R A M I ' ^ ı r. VAN \ALİI V A N H A L K S A Ğ L IĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü (B ÎZ D E V A R IZ ) S A Y I ; K O N U : P iy a sa A ra ştırm a sı T E K L İF M EK TU BU S o sy al D e ste k P ro g ra m ı (S O D E S ) ç e rç e v e s in d e h a z ırla n a ra k k a b u l o lu n a n n o lu B İZ D E V A R IZ p ro je s in in u y g u la n m a sı için ih tiy a ç d u y u la n v e ö z e llik le ri a şa ğ ıd a b e lirtild iğ i g ib i o la n a tö ly e o lu ş tu ru lm a s ı için g e re k li d e m irb a ş k a le m i S O D E S U y g u la m a v e U su l v e E s a s la rı ç e rç e v e s in d e a lın a c a k tır. A lın a c a k m a te ry a le ilişk in te k lifin iz in a ş a ğ ıd a ta b lo ü z e rin d e d o ld u ru lm a s ı, m a l a lım ila n ın d a b e lirtile n ta rih e k a d a r k a p a lı v e k a şe li b ir z a r f iç e risin d e ta ra fım ız a u la ştırılm a sı g e re k m e k te d ir. T e k lifle r K D V h a riç v e rilm e lid ir. D r JY a 'k u p İM R E I V a n H a lk S a ğ lığ ı M ü d ü rü S IR A M A L Z E M E N İN M İK T A R I B ÎR ÎM İ B İR İM N O C İN S Î F İY A T I 1 D iz ü stü b ilg isa y a r A D E T 1 K D V T O P L A M T U T A R I 2 P ro je k siy o n c ih a z ı ve p e rd e si A D E T 1 3 T e le v iz y o n A D E T 1 O d a /F irm a n ın A d ı v e y a T ic a re t U n v a n ı K a şe - İm za E k: T e k n ik Ş a rtn a m e

2 TwWy* H#k K ^ u m u \ \ N S.M. i i İ öf VAN H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü (B İZ DE V A RIZ) TEKNİK ŞA R T N A M E Sosyal D estek P rogram ı(so D E S) çerçevesinde referans num aralı B İZ DE V A R IZ projesi kapsam ında alınacak dem irbaş m alzem elerine( elektronik m alzem eler) ait teknik özellikleri genel şartları kapsar. 1-DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ a) T e k lif edilecek ürün üreticinin ultrabook kategorisinde olm alıdır. b) İşlem ci en az 2 (iki) çekirdek sayısına sahip üçüncü nesil İ5 işlem ci olm alıdır. c) İşlem ci m im arisi en az 64 b it olm alıdır. d) İşlem cinin iş parçacığı sayısı en az 4 (dört) olm alıdır. e) İşlem cinin çalışm a hızı overciock yapılm adan en az 1.7 G hz olm alıdır. f) İşlem cinin ön belleği en az 3 M B olm alıdır. g) B ilgisayarda eh) En az 128 G B SSD harddisk bulunm alıdır. i) Sistem üzerinde en az 1024 M B kapasiteli görüntü arabirim i olm alıdır. G örüntü arabirim i onboard olabilir. j) En az 13.3" b üyüklüğünd e 1366x768 çö zü nürlükte L E D ekran olacaktır. k) En az 1 adet entegre U SB 2.0 p ottu ve 1 adet entegre USB 3.0 portu olm ak üzere toplam en az 2 adet USB portu bulunm alıdır. T oplam entegre USB portun 2(iki) tane olm ası durum unda teklif edilecek ürünle birlikte U SB çoğaltıcı verilecektir. Toplam entegre U SB portun 2(iki)'den fazla olm ası durum unda te k lif edilecek ürünle birlikte USB çoğaltıcı verilm eyecektir. 1) En az 1 adet entegre H D M I çıkış bulunm alıdır. HDMI çıkış türü m ini HDM I olm ası durum unda mini H D M I'dan H D M I'ya dönüştürücü tem in edilecektir. m ) En az 1 adet entegre dahili kart okuyucu bulunm alıdır. n) T e k lif edilecek üründe entegre bluetooth özelliği bulunm alıdır

3 o) T eklif edilecek üründe entegre dahili kam era bulunm alıdır. p) T ek lif edilecek üründe entegre C om bo kulaklık çıkışı ve m ikrofon girişi olm alıdır. q ) T e k lif edilecek ürün entegre dahili hoparlöre sahip olm alıdır. r) En az b/g/n protokollerini destekleyen entegre kablosuz ağ birim ine sahip bulunm alıdır. s) K ablolu ağ bağlantısı için anakart ile entegre az 10/100/1000 (on kesm e yüz kesm e bin) M bps iletişim hızlarım destekleyen ağ kartına sahip olacaktır veya entegre ağ kartı bulunm am ası durum unda USB port üzerinden dönüştürücü vasıtasıyla RJ45 çıkışı sağlanacaktır. Entegre ağ kartı veya dönüştürücüyle sağlanan ağ kartının 10/100/1000 M bps iletişim hızını sağlayıp sağlam adığı m uayene ve kabul esnasında kontrol edilecektir. t) Ürün üzerindeki pil, stand-by konum unda en az 6 saat beslem e yapabilm elidir, u) Ü rünün kalınlığı en fazla 21 mm olm alıdır, v) Ü rünün ağırlığı en fazla (pil dahil) i.90 K g olm alıdır. w ) T ek lif edilen dizüsütü bilgisayarlar, "Energy Star" ve "EPEA T" sertifikasına sahip olm alıdır. T eklif edilen bilgisayarların "Energy Star" uyum luluğu, w w.eu- en erg y star.o rg /v ey a w w.energystar.gov sitesinden alınacak çıktı ile "EPEA T" sertifikası da w w w.epeat.net sitesinden alınacak çıktı ile belgelendirilm elidir. x.) C ihazla birlikte taşım a çantası verilecektir. Çanta; dış etkilere karşı (darbe, toz, yağm ur vb.) cihazı koruyabilecek ö zelliklere sahip ve dayanıklı olm alıdır Klavye, M ouse ve Diğer Birimler a) T ek lif edilecek dizüstü bilgisayarlarla birlikte l adet 2 tuşlu scroll kablosuz M ouse verilecekür. b) T e k lif edilecek dizüstü b ilgisayar T ürkçe Q klavye setine sahip olacaktır. İşletim Sistemi a) T eklif edilecek bilgisayarların üzerinde orijinal W indow s 8 PR O O E M etiketi bulunacak, OEM işletim sistem i lisansları. K urum adına kayıtlı ve 2 (iki) yıl güncellem e garantisine sahip olacak şekilde M icrosoft K urum sal L isanslam a kapsam m a alınarak W indow s 8 E nterprise olacak şekilde teslim edilecektir. b) Teklif edilecek bilgisayarlarda kullanılm ak üzere M S O ffice 365 E4 paketi 2 (iki) yıl güncellem e garantisine sahip olacak şekilde a k tif hale getirilecek, tüm bilgisayarlara kurularak teslim edilecektir. c) Teslim edilecek bilgisayarlara ait lisansların sözleşm e tarihi itibariyle kurum adına sipariş edildiğini gösteren antetli ve onaylı belge, M icrosoft firm asından alınarak kabul aşam asında kurum a teslim edilecektir. d ) M evcut sağlanacak lisanslar doğrultusunda ve kurum un talep etm esi halinde, te k lif edilecek bilgisayarların üzerine W indow s 7 versiyonu da kurulabiim eli ve sorunsuz çalışm alıdır. e) B ilgisayarlara recovery partition oluşturularak yüklenecek ve bilgisayarlar aktive edilm iş halde İdareye teslim edilecektir.

4 f) İhale kapsam ındaki bilgisayarlardan alınacak 1 (bir) adet m aster İmaj m edyası İdareye teslim edilecektir. g ) İşletim sistem inin dili T ürkçe olm alıdır. Garanti, Bakım ve Onarım a) T eklif edilecek dizüstü bilgisayarlar en az 2(iki) yıl yerinde ve parça dahil garantili olacaktır. Y üklenici arıza durum unda servis iletişim i için, "Bu bilgisayar en az 2(iki) yıl yerinde ve parça dahil garantilidir." İbaresi ile birlikte yetkili servislerin iletişim bilgilerini dizüstü bilgisayarla birlikte verecektir. b) G aranti süresince bakım, o narım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilm eyecektir. c) G aranti süresinin başlangıcı kişisel diztistü bilgisayarın ihtiyaç sahibi birim lere veya kullanıcıya teslim tarihi ile başlayacaktır. d) Y üklenici kişisel dizüstü bilgisayarlara 7(yedi) coğrafi bölgesinin h er birinde en az l(bir) ilde arızalara m üdahale edecek kendine ait veya anlaşm alı olduğu, yetkili teknik servis veya teknik servislerin isim, adres ve iletişim bilgilerini te k lif dosyasında teslim edecektir. e) B ir kişisel dizüstü bilgisayarın garanti sürecinde arızadan itibaren bir yıl içerisinde aynı arızanın iki defadan fazla tekrarlanm ası veya farklı arızalanıl üçten fazla m eydana gelm esi veya belirlenen garanti süresince toplam dörtten fazla arızalanm ası halinde kişisel dizüstü bilgisayar yenisiyle bedelsiz olarak değiştirilecektir. f) K işisel dizüstü bilgisayarların daha sonra, ihtiyaç duyulm ası halinde (güncellem e, vs.) garanti süresi içerisinde kurulum ve k o nfıgürasyon ayarları y in e yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. g) A rıza m üdahale süresinin başlangıcı çağrı m erkezine bildirim in yapıldığı tarih ve saattir. A çılan çağrılara yüklenici en fazla 48 saat içerisinde m üdahale ederek çözüm üretecektir. h) Y üklenici, İdarenin tüm m erkez ve taşra birim lerinden ulaşabileceği bir çağrı m erkezi num arasını, faks, e-posta ve w eb adresini kişisel dizüstü bilgisayarların son teslim tarihine kadar İdareye bildirecektir. D eğişiklik durum unda en geç l(bir) gün içinde değişiklik İdareye bildirilecek aksi takdird e eski adres, faks ve telefon lara yapılan b ildirim ler geçerli sayılacaktır. i) Telefon, faks, e-posta veya internet aracılığıyla bildirilen tüm arıza ve sorunlar İçin birbirini takip eden çağrı kayıt num arası verilecek ve bu num ara arızayı bildiren kişiye veya birim e aynı yolla (telefon, faks, e-posta veya internet) bildirilecektir. A rıza kayıtlarının, bildiren kişi veya İdare tarafından takibi, yine bu num ara ile yapılacaktır. Y üklenici söz konusu fonksiyonu nasıl yerine getireceğini kişisel dizüstü bilgisayarların son teslim tarihine kadar ayrıntılı bir şekilde İdareye bildirecektir. j ) A rızalı donanım ın arıza tespitinden başlayarak 20 (yirm i) iş günü içerisinde tam ir edilerek yerine verilm em esi durum unda sö z konusu arızalı donanım için en a z aynı özellikte yeni ve hiç kullanılm am ış bir donanım yüklenici tarafından ilgili birim e bedelsiz olarak verilecek ve kurulum u yapılacaktır. k) Y üklenici en az 2(ikİ) personelini te k lif edilen kişisel dizüstü bilgisayarların garanti, bakım, onarım, arıza durum larını tak ip etm ek ve İdare ile koordinasyonunu sağlam ak am acıy la garanti süresinin

5 bitim ine kadar görevlendirecektir. B u personellerin İsim ve irtibat telefonlarım teslim attan önce İdareye yazılı olarak bildirecektir. G örevli personelin herhangi bir sebepten dolayı değişikliği söz konusu olursa yeni görevlendirecek personel en geç 5 (beş) işgünü içerisinde İdareye yazılı olarak bildirilecektir. Y üklenici, garanti süresi bitim inde ve İdare tarafından İstenilm esi halinde herhangi bir zam an dilim inde kişisel dizüstü bilgisayarların bakım, onarım, arıza durum larına ait bilgi ve belgelerin bir örneğinden oluşan dosyayı basılı v e dijital ortam da İdareye teslim edecektir. 2-PROJEKSİYON CİHAZI VE PERDESİ Ö zellik ler a. Ç özünürlük en az X V G A 800 x 600 pixel çözünürlüğünde olm alıdır. b. Parlaklık en az 2000 ansi lüm en olm alıdır. c. K onstrant 600:1 olm alıdır. d. Lam ba 200w gücünde ve en az 2000 saatlik lam ba öm rü olm alıdır. e. U zaktan kum andası olm alıdır. PROJEKSİYON PERDESİ Ö zellik ler a. ışık kırılm asını sağlayan yüksek kum aş kalitesi olm alıdır. b. G örüntünün tam ekran oturm ası için siyah çerçeveli olm alıdır. c. 180 x 180 cm olm alıdır. BEYAZ EŞYA (TELEVİZYON) -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonun panel boyutu 127 cm (50 ) büyüklüğünde olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyon Full H D olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonun çözünürlüğü en az 1920x1080 piksel olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonun üzerinde dahili hoparlör olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonun üzerinde en az 4 adet H DM I giriş olm alıdır. -T e k lif edilecek Plazm a T elevizyonun üzerinde en az 2 adet U SB giriş olm alıdır. -T e k lif edilecek Plazm a T elevizyonun üzerinde I adet RF G irişi (K arasal / K ablo girişi) olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonun üzerinde en az 1 adet LA N (E thernet) giriş olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonun üzerinde en az 1 adet V G A giriş olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonda dahili W i-fı özelliği olm alıdır.

6 -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyonda 3D (Ü ç boyut) özelliği olm alıdır. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyon ile birlikte en az 2 adet Plazm a televizyon ile aynı m arka 3D (3 boyutlu gözlü k) verilm elidir, - T e k lif edilecek Plazm a T elevizyon orijinal kum andası ile birlikte teslim edilm elidir. -T ek lif edilecek Plazm a T elevizyon ile birlikte duvar askı aparatı verilm elidir. -Ü rün kullanıcı hataları dışında en az 2 yıl garantisi olm alıdır. 1.Bu m al/hizm et alım ı 2013 SO D ES uygulam a Usul ve E saslar çerçevesinde hazırlanarak, Van V aliliği SO D E S P roje K oordinasyon O fisi tarafından onaylandıktan sonra gerçekleşecektir. 2.Tekliflerin değerlendirilm esi ekonom ik açıdan en avantajlı fiyat esasına göre, fiyat ile birlikte İşletm e ve bakım m aaliyeti,m aliyetetkinliği,verim lilik,kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikk ate alınarak karar verilecektir. Fatm a Ö zkan Proje K oordinatörü Dr. Y akup İM REN H alk Sağlığı M üdürü

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 3 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk K ızılayı Kan Hizmetleri Genel M üdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi m alzem

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved.

Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. Çizgi Akademi E2377 Düzenlenm iş BaskıV2 Aralık 2005 Copyright 2005 ASU STeK CO M PU TER IN C. AllRights Reserved. ASU STeK CO M PU TER IN C. ( ASU S ) in yazılıizniolm adan,yardım cıolm asıam acıyla m

Detaylı

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU VE TANIMLAR 1.1. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak muhtelif elektronik ve bilişim ürünlerini

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KAMPÜSÜ SİSTEM ODASININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİLGİSAYAR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ve Sağlık Kampüs ağına hizmet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ MERKEZİ SUNUCU ALT YAPISI OLUŞTURMA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME PROJENİN TANIMI Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürlüğü Birimleri ile Birliğe bağlı 2 işletme ve 14 kooperatifin ortak kullanımı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU

DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU DVR SERİSİ DİJİTAL KAYIT CİHAZLARI KULLANIM KILAVUZU Ürün resmi gerçek üründen farklı olabilir. Lütfen ürünü kullanmaya başlamadan önce talimatları baştan sona okuyunuz. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası: 3 1. Kurumun Adı: Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1.1.Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteler

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı