Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)"

Transkript

1 Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin YILDIRAK2 ' lokal Tarım İl Müdürlüğü, Tokat. 7Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi la n ın Ekonom isi Bölümü, Ankara. laks: c-posla: Ö Z E T : R u a ra ş tırm a, N ik s a r O v a s ın d a ta rım s a l lire tim y a p a n k a d ın la r a ra s ın d a y a rd ım la ş m a d ü z e y i ile b u n u e tk ile y e n fa k t ö r le r in sa p ta n a ra k k a d ın la ra y ö n e lik ç a lış m a y a p a c a k o la n k u r u lu ş la r a ış ık tu tm a sı a m a c ı ılc y a p ılm ış t ır A r a ş t ır m a v e r ile r i k a d ın d a n a n ke t y o lu y la e ld e c- dılm ıştır Araştırm ada yaş, eğitim d üzeyi, aile işgücü va rlığ ı, işletm e ölçeği ve ev işlerinde teknoloji kullan ım d üzeyin in yardım laşm a d ü ze y i ni e tk ile d iğ i sa p ta n m ış tır A ile b a ş t a n la r ın ın c v iş le r in d e e ş le r in e ç o k d ü ş ü k d ü z e y d e y a rd ım e t t ik le r i, k o m ş u k a d ın la r a ra s ın d a y a r d ım la ş m a n ın ise e k m e k yapımında Ve çapa işle rin d e y o ğ u n la ş tığ ı g ö rü lm ü ş tü r A n a h ta r K e lim e le r : K a rş ılık lı yardım laşm a, işb irliğ i, dayanışm a, kırsal sosyoloji, A Resarch On The Levels Öf Cooperation Between Women In Rural Area and the Factors Effecting (For ExampleNiksar Plain) A B S T R A C T : in th ıs re s a rc h the m a ltı g o a i w a s lo d e te rm ın e the le v e l o f c c o p e r a tiû n b e rw e e n w o m e n in N ik s a r p la in a n d the fa c to rs e lt e ctin g T h e d a ta h a v e been o b la ın e d b y s u r v e y fro m 1! 3 vvom en T h e re su lt o f the re sa rch w a s se em ed that th e le v e l o f c o o p e ra t io n ıs related to the age o f vvomen, level o f educatıon,, fam ıly!abour, scale o f farm and usc o f lecnology al house w ork F a m ily h e a d s h a v e b een h c lp ın g th e ır w iv e s m a v e ry sm a ll a l tlıe h o u s e vvork the p re p a rın g o f b re a d and the d ıg g in g in tlıe fie ld B e s ıd e s c o o p e ra t io n w as o b ta in e d a m o n g n e ig h h o u r w o m e n in K cv W o rd s : M utual aıd. cooperation, solıdarıty, rural sociology, GİRİŞ» Konunun Önemi A z g e lişm iş ve g e lişm e k te olan ü lkele rd e nüfu su n önem li bir k ısm ı k ırs a l ke sim d e y a şa m a k ta d ır. G e liş m e sü recin deki T ü r k i y e de toplam n ü fu su n % 3 5 i kırsal alanlarda y a ş a rk e n T o k a t İlin d e bu oran % e u laşm aktadır. * K ır s a l a la n la rd a y a ş a y a n la rın b ü y ü k b ir ço ğunluğu da, g e ç im in i tarım sal fa a liy e tle rd e n sa ğ la m aktadır. Y ir m i n c i y ü z y ıl b a şla rın a d eğin, hem en tüm d ü n y a da k ö y lü le r b ire y se l o la ra k ç ö z ü m le y e m e d ik le ri so ru n larına akrab a, dost, a rka d a ş ve k o m şu la rı kanalı ile ç ö züm a ra m ış la rd ır ( Y ı l d ı r a k 1989). K ırs a l a la n d a k i in sa n la rın işb irliğ i içind e o lm a s ı, bu insanların e k o n o m ik ve sosyal s o ru n la rın ın daha h ızlı ve k o la y ç ö z ü m le n m e s in i, k ırsa l refah ın y ü k s e ltilm e s i ni, hu suretle de so sya l dengenin k u ru lm a s ın ı sağ lam ası açısından ö nem a rz e tm ektedir. K ırsa! k e s im d e ka d ın ı erkekten a y ırm a k pek m ü m kün d eğ ild ir. T a r ım s a l ü retim in her aşa m a sın d a en az ^ D İE vveb s a y fa la n w w w d ıc g o v.tr erkek k ad ar rol a lm a sın a ve em eğ i o lm a sın a rağm en e rk e k egem en bir görüntü sö z k o n u su d u r. E rk e ğ i o ld u ğu halde to p lum d a ön plana ç ık a n ka d ın y o k g ib id ir. A n c a k kad ın, kentlerde olduğu g ib i dinsel g e re k çe le rle eve k a p a n m a m ış, cin siy e tin d e n d o la yı m eta o la ra k da k u lla n ılm a m ış tır. B u y ö n ü ile de k ırsa l k e s im d e k i k a d ın lar arası y a rd ım la ş m a n ın in ce le n m e si b ü y ü k ö n e m taşım aktad ır. Araştırmanın Amacı T a rım s a l ü retim in açıkta, doğal şartlara b a ğ ım lı v e m e v s im lik ö z e llik arz e tm e si, ço ğu z a m a n bir işin k ısa sürede b itirilm e sin i z o ru n lu k ılm a k ta d ır. A y n ı işin bir ço k aile tarafın d an aynı dö n em d e y a p ılm a s ı z o ru n lu lu ğu, faktör ik a m e sin i v e y a a ile le r arası yardım laşm a ve işb irliğ in i g ere k tirm e k te d ir. T o k a t ili N ik s a r O v a s ın d a ta rım sa l üretim yap an k a d ın la rı ko nu alan bu ç a lış m a n ın tem el a m a c ı; y ö re deki k a d ın la r arasın da y a rd ım la ş m a d ü z e y in i e tk ile y e n faktö rlerin sap tan m asıd ır. Y a r d ım la ş m a d ü z e y in i o lu m lu ya da o lu m s u z e tk ile y e c e k fa k tö rle rin sa p ta n m a sı, 449

2 Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileşen Faktörler Üzerine B ir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) k a m u k u r u m l a n ı l ı n k ır s a l k a lk ın m a a m a ç lı y a p a c a k la r ı ç a l ış m a la r a ış ık t u ta c a k t ır Araştırmanın Kapsamı A r a ş t ır m a d a k o n u y a c in s iy e t, c o ğ ra fi a la n ve z a m a n y ö n ü n d e n b ir t a k ım s ın ır la m a la r g e t ir ilm iş t ir. Z a m a n o la r a k t a r ım s a l ü r e t im d e b ir y ı l l ı k ü re tim d ö n e m i e sa s a lı n ı r k e n, c o ğ r a f i a ç ıd a n ise p o lik ü lt ü r ta rım n e d e n iy le d ö n e m s e l iş g ü c ü g e r e k s i n im in in y o ğ u n o la ra k y a ş a n d ı ğ ı, fa k a t g e n ç n ü fu s u n t a rım s a l fa a liy e tle r e ilgi d u y m a m a s ı n e d e n iy le g ö ç ettiğ i b ir y ö re o la r a k N ik s a r O v a s ı s e ç ilm iş t ir. 2. KAYNAK ÖZETLERİ K ı r s a l y a ş a m d a f i z ik i \ e b e şe ri ç e v r e n in ö z e l l i k l e r i ni ile s o s y a l i l i ş k ile r i ve a ile k ıır u n u m u in e e le y e n N e l- so n ( ), e s e r in d e k a r ş ılı k lı y a r d ım la ş m a n ın sa d e ce in s a n lığ a h a s b ir d a v r a n ış o lm a d ığ ı te s p itin i y a p m a k t a d ır. A y r ı c a bu tü r in f o r m a l iş b ir lik le r i ilk e l t o p lu l u k la rın k a r a k t e r i o la r a k n it e le n d ir d ik t e n so n ra a sg a ri y a ş a m d ü z e y i n i n ü z e r in e ç ık a n b ir e y le r in b a ğ ım s ız la ş t ığ ın ı ve y a r d ı m l a ş m a d u y g u s u n u n z a y ıf la d ığ ın ı v u r g u la m ış t ır. G e le n e k s e l y a r d ım la ş m a ş e k lin in s a p ta n m a s ı a m a c ı y l a y a p t ığ ı ç a l ış m a s ın d a Y a s a ( ), y a r d ı m l a ş m a n ın k a y n a ğ ın ı k ö y h a lk ın ın k a p a lı b ir t o p lu lu k o lm a s ı n e d e n iy le k a d e r b ir liğ in e b a ğ la m ış tır. K ö y l e r d e im e c e t a r z ın d a y a p ıla n m ü ş t e re k ç a l ı ş m a la rı in c e le y e n F ı n d ı k o ğ l u ( ), o rta k iş le rd e en ö n e m li n o k t a y ı, h a s a d ın v a k t in d e y a p ılm a s ı v e k ıs a z a m a n d a b it ir ilm e s i o la r a k s a p ta m ış tır. K ö y v e k e n t t o p lu l u k la r ın d a s o s y a l adet v e g e le n e k le ri in c e le y e n E r d e n t u ğ ( ), k ö y y a ş a n t ıs ın d a d ü ğ ü n, Ö lü m, h a s t a lık v e d iğ e r s ı k ı ş ı k h a lle r d e a ile le rin g e n e l l i k l e y a k ı n k o m ş u la r ı ile y a r d ım la ş t ık la r ın ı v u r g u la m a k t a d ır. B i r e y l e r i n g e r e k s i n im le r in in ta tm in in d e d iğ e rle rin e b a ğ ım lı o ld u ğ u n u v e ç o k ilk e l t o p lu lu k la r d a b ile ü re tim i n, e m e ğ in p a y l a ş ı m ı m g e r e k tir d iğ in i v u r g u la y a n T o p r a k ( ), t o p lu l u k la r ın b a ş a r ıs ız lığ ım ö r g ü tle n m e y e t e r s iz liğ e d a y a n d ır m a k t a d ır. K ı r s a l a la n d a k ö y k a d ın la r ın ın s o s y o - e k o n o m ik d u r u m l a r ı n ı, a ile içi iliş k i l e r i n i v e ç a l ış m a b iç im l e r in i in c e le y e n Y ı l d ı r a k ( ), T ü r k i y e de k ırs a l k e s im d e k a d ın la rın y o r u lm a k b ilm e y e n b ir b iç im d e ü re tk e n o lm a k d u ru m u n d a o ld u k la r ın ı, e r k e k le r in k a h v e d e v a k it ö ld ü r ü rk e n, k a d ın la r ın tü m z a m a n la r ın ın iş ve u ğ ra ş la rla d o lu o ld u ğ u n u v u r g u la m a k t a d ır. 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal B u a r a ş tır m a n ın a n a m a t e r y a lin i, a n k et ç a lış m a s ı s o n u c u eld e e d ile n b ir in c il n it e lik t e k i v e r ile r o lu ş tu r m u ş tu r. A n k e t fo r m u N i k s a r O v a s ın d a t a rım s a l üretim y a p a n k a d ın la r a u y g u la n m ış ve k a d ın la r arası y a r d ım la ş m a d ü z e y in i o rta y a k o y a c a k s o r u la r a y e r v e r ilm iş A r a ş t ır m a d a, g e re k d a h a ö n c e g e re k se an ket u y g u la m a s ı s ıra s ın d a a r a ş t ır ıc ın ın y a p tığ ı g ö z le m le r ve tuttuğu n o tla rd a n da o la b ild iğ in c e y a r a r la n ılm ış t ır Yöntem Verilerin toplanması aşamasında izlenen yöntem Ç a lış m a n ın ilk a ş a m a s ın d a lite ra tü r ta ra m a s ı y a p ılm ış, h a n g i v e r ile r in n a s ıl e ld e e d ilm e s i g e re k tiğ i ve a n a liz in d e h an g i y ö n t e m le r in u y g u la n a c a ğ ı o rtaya k o n u lm a y a ç a l ış ılm ış t ır. A r a ş t ır m a y ö r e s in d e k i 21 k ö y ü n % 2 5 inde ç a lış ılm ış ve bu k ö y le r y ö r e y i te m s il e d e c e k ş e k ild e G a y e li Ö r n e k le m e ile ( B e y ç a y ı r ı, D i r e k l i, H a y d a r b e y, K ö k lü c e v e M a h m u d iy e ) s e ç ilm iş t ir. G a y e l i ö r n e k le m e y a p ılm a s ın ın n e d e n i, k ö y le r in ilç e m e r k e z in e u z a k lık la r ı, büy ü k lü k le r i v e b a z ıla r ın ın g ö ç m e n o lm a s ı n e d e n iy le f a rk lı d a v r a n ış b iç im le r i g ö s t e r e b ilm e le r id ir. İ k in c i a ş a m a d a s ö z k o n u s u 5 k ö y d e y e r a la n a ile le rin iş le tm e b ü y ü k lü k le r i d ik k a t e a lın a r a k k a ç a n k et y a p ılm a s ı g e re k tiğ i b e lir le n m iş ve b e n z e r ö z e lli k le r g ö steren tü rd e ş g ru p la r o lu ş t u ru la ra k in c e le m e n in d a h a sağ lık lı o la c a ğ ı d ü ş ü n ü le r e k ta b a k a lı ö r n e k le m e y a p ılm a s ı b e n im s e n m iş tir. P o p u la s y o n u o lu ş tu ra n 5 k ö y d e k i a ile n in ta b a k a la r a g ö re d a ğ ıl ım ı, h e r ta b a k a d a n ö rn e ğ e s e ç ile n a ile s a y ıs ı ve y e d e k ö rn e k s a y ıs ı ç iz e lg e d e v e r ilm iş t ir. Ç i z e l g e 3.1. P o p u la s y o n d a n Ö r n e ğ e S e ç ile n A i l e S a y ıla r ı v e T a b a k a la r a D a ğ ılım ı Tabaka Nu İşletme Küyüklüğü(da) Tabakalardaki İşletme Sayıları örneğe Seçilen İşletme Sayısı Yedek Örnek Sayısı (%30) TOPLAM

3 A. A. Y Ü C E R, N. Y I L D I R A K Ö r n e k l e m e d e N e y ı n a n Y ö n l e m i ile ç a l ı ş ı l m ı ş v e to p la m 1 11 a n k e t y a p ı l m a s ı g e r e k t iğ i b e l i r l e n m i ş t i r. Ö r n e k h a c m i n i n b e l i r l e n m e s i n d e % 9 5 g ü v e n s ın ır la r ı iç in d e o r t a la m a d a n % 5 s a p m a ile ç a l ı ş ı l m ı ş t ı r ( Ç i ç e k v e E r k a n ) : n ( K h. S h ) 2 F ş i t l ı k t e, n - Ö r n e k s a y ı s ı n ı, N = P o p u l a s y o n u o l u ş t u r a n i ş le t m e sayısın ı, D = ç d / Z ) d - O r t a l a m a d a n ( b e l i r l i b ir o r a n d a v e y a m u t l a k d e ğer o l a r a k ) s a p m a y ı, Z = G ü v e n a r a l ı ğ ı ıç i ıı t t a b lo d e ğ e r i n i, Sh - H e r t a b a k a y a a it s t a n d a r t s a p m a y ı, N h = H e r t a b a k a d a k i i ş l e t m e s a y ı s ı n ı ( f r e k a n s ) if a d e e tm e k t e d ir. H e r t a b a k a y a d iiş e n ö r n e k s a y ı s ı n ı n t a b a k a la r a g ö r ç d a ğ ı l ı m l a r ı n d a is e a ş a ğ ı d a k i f o r m ü l d e n y a r a r l a n ı l m ı ş t ı r : _ n { N h ( ) ""Tsü K u l l a n ı l a n bu y ö n t e m l e d a h a a z ö r n e k h a c m i ile p o p u la s y o n u t e m s il e tm e o la n a ğ ı s a ğ l a n m ı ş t ı r B ö y l e c c y ö n t e m i n s a ğ la d ığ ı a v a n t a jla r ile a r a ş t ı r m a d a z a m a n v e m a d d i k a y n a k l a r ı n d a h a e tk in k u l l a n ı m ı m ü m k ü n o l m u ş t u r. B u ç e r ç e v e d e a n k e t f o r m l a r ı n d a k a d ı n l a r a r a s ı y a r d ı m l a ş m a d ü z e y in i o rt a y a k o y a c a k s o r u l a r g e n e l l i k l e k a p a lı u ç lu o la r a k h a z ı r l a n m ı ş t ı r. U y g u l a m a, a r a ş t ı r ı c ı t a r a f ın d a n k a d ın la r ile y ü z y ü z e g ö r ü ş ü l e r e k y a p ı l m ı ş t ır Verilerin değerlendirilmesi aşamasında izlenen yöntem A n k e t ç a l ı ş m a l a r ı s o n u c u e ld e e d il e n v e r i l e r b i l g i s a y a r a g e r e k l i a n a l i z l e r y a p ı l a c a k ş e k i l d e y ü k l e n m i ş t i r. Ö n c e l i k l e a n k e t u y g u la n a n ü ç g r u p t a k i 113 ç i f t ç i a i l e s in d e k i k a d ı n l a r ı n y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i n i n b e l i r l e n e b ilm e s i iç in 10 a y r ı k o n u d a d a v r a n ı ş l a r ı n a p u a n la r v e r i l m i ş t i r. Ç iz e lg e 3.2 K a d ı m a r ı n Y a r d ı m l a ş m a D ü z e y l e r i Düşük Düzeyde Aa1 dı m la 5 un İm r İleri Düzeyde Ya rd imladan la r Orta Düzeyde Yardınılaşanlıır PLAN SAYI % Y a p ı l a n p u a n l a m a l a r, s o n u c u d e n e k le r d e n e ld e e d i len b ilg ile r s a y ı s a l n i t e l i k k a z a n m ı ş, y a p ı l a n h e s a p l a m a la r s o n u c u k a d ı n l a r d ü ş ü k - o r t a v e y ü k s e k d ü z e y d e y a r d ı m l a ş a n l a r o l a r a k ü ç f a r k l ı y a r d ı m l a ş m a g r u b u n a a y r ı l m ı ş t ı r A y r ı c a y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i n i e t k i l e y e n f a k t ö r l e r ( k a d ın la r ın y a ş ı v e e ğ i t i m i, a i l e iş g ü c ü v a r l ı ğ ı, iş le t m e b ü y ü k lü ğ ü, e v d e t e k n o l o j i k u l l a n ı m ı v s ) s a p t a n m a y a ç a l ı ş ı l m ı ş t ı r. 4 KIRSAK ALANDA KADINLARIN ROLLERİ \ E YARDIMLAŞMA NFDFNLFKİ K ı r s a l a la n d a k a d ı n l a r e v iş le r i y a n ı n d a, e r k e k y a d a k a d ın işi o l m a s ı n a b a k ı l m a k s ı z ı n h e r t ü rlü t a r ı m s a l f a a liy e te y o ğ u n b ir h i ç i m d e k a t ı l m a k t a d ı r l a r B a z ı e v i ş l e r in in t a r ı m s a l iş l e t m e y i d e s t e k l e y i c i n i t e l i ğ i, k a d ı n l a r ı n ış y ü k ü n ü d a h a d a a r t ı r m a k t a d ı r. G ü n ü m ü z ü n iş p i y a s a s ı n d a c i n s i y e t e d a y a lı m e s l e k s e ç im in i n v a r l ı ğ ı n a k a r ş ı n, k ı r s a l a l a n d a i ş g ü c ü d a ğ ı l ı m ın ın ç o k d a h a a z c i n s i y e t e d a y a l ı o ld u ğ u s ö y l e n e b i l i r K ır s a l a la n d a k a d ı n l a r, d ö r t f a r k l ı g r u p la i n c e l e n e b i l e c e k r o lle r e s a h i p t i r l e r H u r l a r : 1 - A i l e b a ş k a n ı o la n k a d ı n l a r, e ş in k a y b ı, b o ş a n m a y a d a e r k e ğ in t a r ım d ış ı iş le r d e ç a l ı ş m a s ı g ib i a ile n in b i r l i k t e l i ğ i k ı s m e n b o z u ld u ğ u n d a z o r u n l u c l a r a k a ile n in b a ş k a n l ı ğ ı n ı ü s t l e n m e k t e v e b ü t ü n t a r ı m s a l iş le r i y ö n e t m e k t e d ir le r 2 - A i l e n i n v e i ş l e t m e n i n y ö n e t i m i n e k a t ıla n k a d ı n la r, b ü tü n t a r ı m s a l f a a liy e t le r i v e s o r u m l u l u k l a r ı e ş le r i y l e p a y l a ş m a k t a d ı r l a r Y ö r e k ö y l e r i n d e bu r o lü ü s t le n e n k a d ı n l a r ı n o l d u k ç a f a z l a o ld u ğ u g ö z l e m l e n m i ş t i r. 3 - I a r ı m s a l f a a liy e t le r e g e r e k t i ğ i n d e y a r d ı m e d e n k a d ı n l a r, iş le t m e d e y o ğ u n iş g ü c ü n e i h t i y a ç d u y u la n d ö n e m le r d e y a r d ı m c ı o l m a k l a d iğ e r d ö n e m l e r d e ise s a d e ce e v iş le r in e b a k m a k t a d ı r l a r. 4 - E v k a d ı n l a r ı ; T a r ı m s a l ü r e t im d e ç a l ış a n a ile ü y e le ri y a d a ü c r e tli i ş ç i l e r iç in y i y e c e k h a z ı r l a m a v e y a e v iç i ü r e t im g ib i d o la y lı f a a l i y e t l e r l e t a r ı m s a l ü r e t im e k a tk ı s a ğ l a m a k t a d ı r l a r ( H a h l e m i t o ğ l u ) A n c a k h a n g i g r u p t a y e r a l ı r l a r s a a l s ı n l a r k a d ı n l a r, k ır s a l k e s im d e t a r ı m s a l f a a l i y e t l e r i n v a z g e ç i l m e z ö ğ e le r id ir le r. K a d ı n l a r a r a s ı y a r d ı m l a ş m a n e d e n le r i ise g e n e l o l a cak 6 m a d d e h a lin d e s ı r a l a n a b i l i r. 1 - T a r ı m s a l g e l i r i n e n a z m a s r a f l a e ld e e d il m e s i: F a k t ö r ve ü r ü n F iy a t l a r ın ın o l u ş m a s ı n d a ç ih ç ı a i l e l e r i 451

4 Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine B ir Araştırma (Niksar Ovası örneği) n in b ü y ü k ö lç ü d e e tk ili o lm a m a s ın a ra ğ m e n iş g ü c ü m a liy e t in in d ü ş ü r ü lm e s i b ü y ü k ö n e m a rz e tm e k te d ir. 2- İş le r in z a m a n ın d a y a p ıla r a k v e r im a rtış ın ın s a ğ la n m a s ı: Ö n c e l i k l e y o ğ u n iş g ü c ü g e r e k s in im i g ö stere n ç a p a b it k ile r in i n ç a p a la r ım a v e h a s a d ın d a y a b a n c ı iş g ü cü g e r e k s i n i m i, ç if t ç i a ile le r a ra s ın d a ç o ğ u z a m a n keşik ^ ile k a r ş ıla n m a k t a d ır. 3- İ ş g ü c ü a z a m ile r in in d e ğ e r le n d ir ilm e s i: Ü ö y le c e h e m y a r d ım e d ile n k o m ş u n u n işi v a k t in d e b itm e k te h e m de y a r d ı m e d e n k a d ın bo ş g e ç e c e k z a m a n ın ı d e ğ e r le n d ir m iş o lm a k t a d ır. 4- A k r a b a l ı k b a ğ ı: K ı r s a l t o p lu lu k la r ın en g ü ç lü b a ğ lılığ ı v e d a y a n ı ş m a ş e k lid ir. A k r a b a lı k k u r u n t u n u n iş le v s a h ib i o ld u ğ u iş le r g e n e llik le, d ü ğ ü n, s ü n n e t, h a s t a lık, k a v g a, ö lü m, h a y v a n h a s t a lık la r ı ve ü re tim a r a ç la r ın ın v e r i l m e s i g ib i iş le r d ir. 5- D o ğ a l a f e t le r ( y a n g ın, sel \ s ) : D o ğ a l a fe tle re u ğ r a y a n k iş i y a d a t o p lu l u k la r a y a r d ım e tm e d ü şü n c e s i s a d e c e k a p a lı t o p lu m la r a ait b ir ö z e lli k d e ğ il, e v r e n s e l b ir n i t e l i k o la r a k b ü tü n t o p lu lu k la r d a g ö r ü le b ilm e k t e d ir. 6 İ ş le r i k o l a y l a ş t ı r m a k v e iş s ü re s in i k ıs a lt m a k ih t i y a c ı : Y a r d ı m l a ş m a ço ğ u z a m a n b ire y le r in iş m o t iv a s y o n u n u y ü k s e l t m e k t e, iş v e r i m l i l i ğ i a n ır d ığ ın d a n iş le rin k ıs a z a m a n d a b it ir ilm e s in e o la n a k t a n ım a k t a v e s a b a h ta n a k ş a m a k a d a r a ç ı k a r a z id e ç a lış a n a ile fe rtle rin e d in le n m e f ırs a tı s a ğ la m a k t a d ır. 7 - T e c r ü b e v e b ilg i a l ış v e r iş i: G ü n l ü k y a ş a m ın h e r a n ın d a e v e k o n o m is t le r i n e, e b e le re v e y a k u rs h o c a la r ı n a u la ş m a n ın m ü m k ü n o lm a d ığ ı k ö y le r d e k a d ın la r b ir b ir le r in d e n o l a b ild iğ i n c e y a r a r la n a b ilm e k t e d ir le r. k a d ın la rd a n o lu ş tu ğ u g ö r ü lm ü ş t ü r. K a d ın la r d a y a ş la n d ık ç a y a r d ım la ş m a d ü z e y in in a z a ld ığ ı, b u n a k a r ş ılı k g e n ç k a d ın la r a ra s ın d a y a r d ım la ş m a d ü z e y in in d a h a y ü k s e k o ld u ğ u a n la ş ılm ış t ır Kadınların Eğitim Özellikleri Y ö re d e k a d ın la r ın o r t a la m a % 2 3,5 3 'ü n ü n o k u m a y a z m a b ilm e d ik le r i s a p ta n m ış t ır, İle ri y a ş la r d a a ç ıla n k u r s la r a k a t ılm a k s u r e t iy le o k u m a y a z m a ö ğ re n e n le rin o ra n ı ise o rt a la m a % 6 3, 6 9 a u la ş m a k t a d ır ( Ç iz e lg e 5.3 ). İlk o k u l ve o rta o k u l m e z u n la r ın ın o ra n ı da o ld u k ç a d ü ş ü k ( % 1 2,7 6 ) d ü z e y d e d ir. E ğ i t i m ö z e llik le r in in de y a r d ım la ş m a d ü z e y in i e tk ile d iğ i, ilk ve o rta o k u l m e z u nu k a d ın la r a ra s ın d a y a r d ım la ş m a d ü z e y in in o k u r- y a z a r o lm a y a n la r a g ö re d a h a y ü k s e k o ld u ğ u g ö r ü lm ü ş tü r Ailelerin işgücü özellikleri T ü r k i y e de ta rım iş le tm e le r in d e o rta la m a işg ü cü v a r lığ ı E r k e k iş g ü c ü b ir im i ( E İ Ö ) d ir ( E r k u ş ve A r k ). Y ö r e d e k i a ile le r in iş g ü c ü v a rlığ ı a ile b ire y le r in in yaş v e c in s iy e t in e g ö re d e ğ iş m e k le b irliklte ^ orta la m a E İ B ile T ü r k i y e o r t a la m a s ın ın a ltın d a o l d u ğ u s a p ta n m ış tır. A i l e g ru p la rı it ib a r iy le I. g ru p a ile le rd e 2.4 5, II. g ru p a ile le rd e 2.8 8, İli. g ru p aile le rd e E İ B ye s a h ip o ld u k la rı g ö r ü lm ü ş t ü r ( Ç iz e lg e 5.4 ). A i l e iş g ü c ü n ü n y a r d ım la ş m a d ü z e y in e e tk isi in c e le n d iğ in d e o rta la m a d a n a z iş g ü c ü n e s a h ip a ile le rin d ü ş ü k v e orta d ü z e y d e, o r t a la m a d a n fa z la iş g ü c ü n e sahip a ile le r in ise orta ve y ü k s e k d ü z e y d e y a r d ım la ş tık la r ı s a p ta n m ış t ır. 5. ARAŞTIRMA BULGULARI 5.1. Aile Bireylerinin ve Kadınların Yaş Özellikleri Y ö r e d e b ü tü n a ile g r u p la r ın d a n ü fu s u n % 5 0 y e y a k ın ın ın y a ş g r u b u n d a y o ğ u n la ş t ığ ı, a ile b a ş k a n la - r ım n e şi o la n k a d ın la r ın ise y a ş o r t a la m a s ın ın o l d u ğ u ç iz e lg e 5.1 v e 5. 2 d e g ö r ü lm e k t e d ir. G e n ç l e r i n t a r ı m s a l m e s le k l e r e ilg is in in a z a lm a s ın a n e d e n iy le y a ş a n a n k ır s a l k e s im d e n k e n tle re d o ğ ru g ö ç, a t a e r k il a ile y a p ıs ın d a n ç e k ir d e k a ile y e ( ) g e ç iş i h ı z l a n d ı r m ı ş t ı r. B u n u n d o ğ a l b ir s o n u c u o la r a k y ö re k ö y le r in d e a t a e rk il a ile le r in o ld u k ç a a z a ld ığ ı ( ), a n c a k e b e v e y n le r d e n (d e d e v e y a n in e ) b ir in in ö lü m ü ü z e r in e y a l n ı z k a la n d iğ e r e şin g e li n l e r iy le b ir lik t e o t u r d u k la r ı ( % ) s a p ta n m ış t ır. A i l e l e r d e k a d ın la r ın y a ş g r u p la r ın a d a ğ ılım ı in c e le n d iğ in d e o r t a la m a % I s in in g e n ç, % İn in o rta y a ş lı v e % u n u n d a 5 0 y a ş ın ü z e r in d e k i y a ş lı " İşgücü ödıınçleşmesı 5.4. Kadınlara Aile Bireylerinin Yardımı A i l e ç o c u k la r ın s o s y a lle ş m e s in i k o la y la ş t ır a n, gerek k ı z g e re k se e rk e k ç o c u ğ u n k e n d in e d ü şe n g ö re v le ri ö ğ r e n m e s in i s a ğ la y a n o lu m lu b ir o r ta m d ır. B u çe rç e v e d e, h e m e rk e k h e m de k ı z ç o c u k la r ın ile rid e a la c a k la rı role g ö re a ile d e ııs t a - ç ır a k iliş k is i iç in d e y e tiş m e s i v e u s ta s ın a y a r d ım c ı o lm a s ı b e k l e n i r. G e n e llik le k ız ç o c u k la r ı e r k e k ç o c u k la r a o ra n la dah a e rk e n y a ş la r d a işe b a ş la m a k t a d ır la r. Ç o c u k la r ın a i le y e y a r d ım ı, y a ş la r ı i ş le r in e d o ğ ru k a y m a k t a d ır. ile r le d ik ç e e v iş le r in d e n işle tm e ^ A çıl ve Demirci I yaş arasındaki çocuklar ile 65 yaşından büyüklerin E İB açısından değeri yoktur 7-14 yaş arasındaki çocuklar 0.50 E İB, yaş arasındaki kadınlar 0 75 EİB, erkekler 1 EİB, yaş arasındaki kadınlar 0 50 EİB, erkekler ise 0 75 EİB kabul edilmektedir 452

5 A. A YÜCER, N YILDIRAK Ç iz e lg e 5.1. Y ö r e d e A i l e B i r e y l e r i n i n Y a ş Ö z e l l i k l e r i ( % ) Aile G rupları YAŞ GRUPLARI ^ T o p la m t G ru p A ile le r , G ru p A ile le r III.G r u p A ile le r Ortalama Ç i z e l g e 5.2. Y ö r e A i l e l e r i n d e K a d ı n l a r ı n Y a ş Özellikleri ( % ) Aile Gruplan Genç ( ) Orta Y a $ lı( 3 5-4» Yaşlı (50-+) Ortalama Yaş(Yıl) 1 G ru p A ile le r ,1 5 II.G ru p A ile le r III.G r ııp A ile le r Ortalama ] Ç i z e l g e 5.3. Y ö r e A i l e l e r i n d e K a d ı n l a r ı n E ğ i t i m Ö z e l l i k l e r i ( % ) Aile Grupları Okur-yazar değil Okur-Yazar İlkokul Ortaokul I.G ru p A ile le r II.G ru p A ile le r , G ru p A ile le r Ortalama , ,83 Ç i z e l g e 5.4. A il e! te rin S a h i p O l d u k l a r ı İş g ü c ü V a r l ı ğ ı ( E I B ) Aile Grupları Kadın " 7 % > Erkek ( % ) Toplam EİB I.G ru p A ile le r G ru p A ile le r G r u p A ile le r Ortalama Ç i z e l g e 5.5. E v İ ş l e r i n e A i l e B i r e y l e r in in Y a r d ı m ı ( A i) Aile Baş kanların m Çocukların Yaşlıların Aile Grupları Vardımı Yardımı Yardımı 1. G ıu p A il e le r II G ı up A ile le r III. G r u p A ile le r Ortalama K jz ç o c u k l a r ı n y e r i n e g e t ir m e s i g e r e k e n e n ö n e m li iş le r ; s o f r a k u r m a k, k a l d ı r m a k, k ü ç ü k k a r d e ş l e r i n i n b a k ı m ı, s u t a ş ı m a k, b a h ç e d e n s e b z e m e y v e t o p l a m a k, h a y v a n l a n s u l a m a k, b a k k a l d a n y a d a k o m ş u d a n g e tirg ö tü r i ş l e r i n i y a p m a k v s s a y ı l a b i l i r ( Y ı l d ı r a k ) Y ö r e d e a ile b i r e y l e r i n i n e v i ş le r in d e k a d ı n a y a r d ı m c ı o l m a l a r ı ile i l g i l i e ld e e d il e n v e r i l e r i n c e l e n d i ğ i n d e, a ile b a ş k a n l a n m n o r t a la m a % s in in e ş in e e v iş l e r in d e h iç y a r d ı m e t m e d i ğ i, % 3 8. T i n i n b a z e n, % 'ü n ü n d e g e n e l l i k l e y a r d ı m e ttiğ i s a p t a n m ış t ır. A i l e b a ş k a n l a r ı n ı n k a d ı n l a r a y a r d ı m l a r ı n ı n ç e ş it li d ü z e y l e r d e o l m a k ü z e r e en f a z l a l. g ru p a ile le r d e o l d u ğu s a p t a n m ış t ır B u r a d a n a n l a ş ı l a c a ğ ı ü z e r e iş l e t m e l e r k ü ç ü l d ü k ç e, b i r e y l e r i n m a d d i \ e m a n e v i o l a r a k b i r b i r le r in e y a r d ı m l a r ı a r t m a k t a d ı r T a r ı m s a l ü r e t im i n h e r a ş a m a s ı n d a k a d ı n l a r ı n e r k e k l e r l e b i r l i k t e ç a l ı ş m a s ı n a, h a tta ç i f t l i k i ş l e r i n i n b ir ç o ğ u n u t a m a m e n k a d ı n l a r ı n y a p m a s ı n a r a ğ m e n, e r k e k l e r i n k a d ı n l a r a e v iş le r i n d e o l d u k ç a d ü ş ü k d ü z e y d e y a r d ı m c ı o l m a s ı, y ö r e e r k e ğ i 453

6 Kırsa! Kesim de Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine B ir Araştırma ('Niksar Ovası Örneği) n in e v iş le r in i k a d ın işi o la r a k g ö r m e s in d e n k a y n a k la n d ığ ı ş e k lin d e y o r u m la n a b ilir. T o p l u m d a eş v e ç o c u k la r d a n s o n r a a ile d e b u lu n a b i le c e k k i ş i l e r e ş le r in e b e v e y n le r id ir. Y a ş l ı l a r g e n e llik le t a r ı m s a l iş le r le ilg ili t a v s iy e le r d e b u lu n m a k v e y o l g ö s t e r m e n in ö t e s in d e, t o r u n la r ıy l a m e ş g u l o lu r la r v e z a m a n la a k t i f h a y a t ta n ç e k i l i r l e r ( O z a n k a y a ). E v iş le r in d e y a ş l ı l a r ı n y a r d ım ın d a n y a r a r la n a b ile n le r in o ra n ı ise % o la r a k s a p t a n m ış t ır Kadınların ev işlerinde teknoloji kullanım düzeyi T a r ı m s a l m a k in e le ş m e n a s ıl e r k e k iş le r in d e k o la y lık s a ğ la m ış s a e v d e t e k n o lo ji k u lla n ım d ü z e y in in a rtm a sı da k a d ın la r ın iş le rin i k o la y la ş t ır m ış t ır. E l e k t r i k l i e v a r a ç la r ın ın k u l la n ılm a s ı, y a ş a m a d e ğ iş ik lik v e c a n lı lık k a z a n d ır m ış t ır Ö z e l l i k l e iş m e v s im in d e, e v iş le r in e b a k ılm a k s ı z ı n e ş iy le b ir lik t e ta rla v e b a h ç e iş le r in d e ç a l ı şan k a d ın la r ı a k ş a m e v e d ö n d ü k le r in d e ise, b ir s o n ra k i g ü n ü n y e m e k, ç a m a ş ır, b u l a ş ı k, y a y ı k v b iş le ri b e k le m e k te d ir. E l e k t r i k l i e v a le t le r in in k ırs a l a la n d a k i k a d ın a s a ğ la d ığ ı y a r a r, bu d ö n e m d e m a k s i m u m a u la ş m a k t a ve h iç o lm a z s a k a d ın a g e c e d in le n m e fırsa tı ta n ım a k ta d ır. Y ö r e d e a ile le rin k u lla n d ık la r ı e le k t r ik li e v e ş y a la rı a ra s ın d a b a şta t e le v iz y o n, b u z d o la b ı, y a y ı k o lm a k ü z e re, fırın v e ç a m a ş ır m a k in e s i ile b u la ş ık m a k in e s i s a y ı la b ilir. I I I. g ru p a ile le rd e d iğ e r g ru p la ra g ö re e le k t r ik li e v a le tle ri k u lla n ım ın ın d a h a f a z la o ld u ğ u s a p ta n m ış tır. Ç i z e l g e 5.6. Y ö r e d e A i l e l e r i n T e k n o l o j i K u l l a n ı m D ü z e y i ( % ) Aile Grupları Az (0-3 adet) Orta (4-5 adet) Yüksek (6-+ adet) I. G ru p A ile le r II. G ru p A ile le r G ru p A ile le r Ortalama Y ö r e d e g e n e l o la r a k b ir d e ğ e r le n d ir m e y a p ıld ığ ın d a is e, en f a z l a 3 a d e t e le k t r ik li e v a le ti k u lla n a n a ile le rin o r a n ı % 3 3.6, 4-5 a d e t k u lla n a n la r ı n o ra n ı % 6 1.9, 6 v e d a h a f a z la k u l l a n a n l a r ı n o ra n ı ise % 4.4 o la r a k s a p ta n m ış t ır. K a d ı n ı n e v d e t e k n o lo ji k u l l a n ı m d ü z e y in d e k i artış k a d ı n l a r a r a s ı y a r d ı m l a ş m a d ü z e y in i o lu m s u z y ö n d e e t k i l e m i ş t i r. B u n u n n e d e n i ç a m a ş ır d a n b u la ş ığ a, e v tem i z l i ğ i n d e n k ış h a z ır lığ ın a her a la n d a k a d ın ın d iğ e r k a d ın la r ı n y a r d ı m ı n a d u y d u ğ u g e r e k s i n im g id e r e k a z a l m ış t ır. A n c a k e v iş le r in d e n z a m a n k a z a n a n k ö y lü k a d ın la r ı n ı n, bu z a m a n la r ı n ı ç o c u k l a r ı n a, e ş le r in e v e s o s y a l e t k i n l i k l e r e a y ı r m a l a r ı n e d e n iy le k a d ın ın s o s y a l le ş m e s i ü z e r in e o l u m l u e t k is in i b e lir t m e k g e r e k ir Komşu kadınlar arasında ev işlerinde yardımlaşma E r k e k l e r a r a s ın d a o ld u ğ u g ib i k a d ın la r a r a s ın d a d a k o m ş u l u k t a n k a y n a k l a n a n b ir t a k ım y ü k ü m l ü l ü k l e r v a r d ır. Ö z e l l i k l e e r k e k l e r i n e v d e o lm a d ı ğ ı (t a r la d a, k a s a b a d a v e y a k a h v e d e ) z a m a n la r d a k a d ın ın e v d e tek baş ın a y a p a m a d ığ ı iş le rd e k o m ş u k a d ın la r d a n y a rd ım a l d ığ ı g ö r ü lm ü ş t ü r. K o m ş u k a d ın la r a ra sı y a r d ım la ş m a d ü z e y i aile g r u p la r ın a g ö re d e ğ iş ik lik g ö s t e r m e k te d ir. K o m ş u k a d ın la r a ra sı e v iş le r in d e y a r d ım la ş m a o ra n ı sırası ile I. g ru p a ile le rd e % , II. g ru p a ile le rd e % ve İH.g r u p t a ise % o la r a k s a p ta n m ış t ır. I I I g ru p a ile le rd e k a d ın la r ın d iğ e r a ile g ru p la rın d a n d a h a d ü ş ü k d ü z e y d e y a r d ı m l a ş m a n e d e n i, bu ailelerd e d iğ e r a ile g ru p la r ın d a n d a h a f a z la k a d ın n ü fu s b u lu n m a s ı v e a ile d ış ın d a n k a d ın la r ile y a r d ım la ş m a g e r e k s i n im in in a z a lm a s ın a b a ğ la n a b ilir. Y ö r e d e k i k a d ın la r ın e v iş le r in d e k o m ş u la r ı ile o rta la m a y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i % o la r a k s a p ta n m ıştır. K a d ı n l a r ı n % in in k o m ş u v e a k ra b a k a d ın la r ile y a r d ı m l a ş m a d ı k l a r ı a n la ş ılm ı ş t ır. E ld e e d ile n bu s o n u ç la r d a n, iş le tm e ö lç e ğ in in b ü y ü m e s i k a r ş ıs ın d a k o m ş u k a d ın la r a ra sı y a r d ı m l a ş m a d ü z e y in in a z a ld ığ ı s o n u c u n a v a r ıla b ilir. Ç i z e l g e 5.7. K a d ı n l a r a E v İ ş le r in d e K o m ş u l a r ı n ı n Y a r d ı m ı ( % ) Aile Grupları Ekmek yapımı Diğer İşlerde Toplam Yardınılaşmayanlarr 1. Grup A ile le r II. Grup A ile le r III. G ru p A ile le r Ortalama

7 A A Y L J C E R.N Y IL D IR A K S. 7. Araç-gereç ve tüketim maddeleri temininde yardımlaşma S o s y a l b ir v a r l ı k o la n in s a n ın y a l n ı z y a l a m a s ı m ü m k ü n o lm a d ı ğ ı gibi, g ü n l ü k y a b a m d a g e r e k s i n i m l e r i de s ın ırlı d e ğ ild ir. S ı n ı r s ' z g e r e k s i n i m l e r o n u d a im a y a k ın ın d a b u l u n a n la r ile i l i ş k i y e z o r l a m a k t a d ı r B u ç e r ç e vede k a d ın la r e\ v e iş le t m e iş le r i iç in g e r e k s i n i m d u y d u kla rı a ra ç g e te ç ve t ü k e t i m m a d d e l e r im k o m ş u l a r ı n dan te in in e t m e k t e d ir le r. Y ö r e d e k i a i e g r u p la r ı i t i b a r i y l e a r a ç g e re ç ( k n l h ı ı r, elek, k a z a m h a m u r t e k n e s i, s o ğ a n m a k a s ı, ç a p a, v s.) te m in in d e er. y ü k s e k y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i n i n I g ru p a i lelerde o ld u ğ u, e n d ü ş ü k y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i n i n is e, h e n ı a r a ç - g e r e ç t e m in in d e h e m t ü k e t i m m a d d e l e r i t e m i n in d e I I I g ru p a ile le r d e o ld u ğ u g ö r ü l m ü ş t ü r. İ ş le t m e ö lç e ğ i k ü ç ü k a ile le r i n a r a ç - g e r e ç t e m in in d e d iğ e r g r u p la r d a n d a h a ç o k y a r d ı m l a ş m a s ı n ı n n e d e n i, k e n d ile r in d e o lm a y a n a r a ç - g e r e ç le r ın k o m ş u l a r d a n a l ı n a r a k g i d e r i l m e s i d i r. O y s a iş le t m e ö lç e ğ i b ü y ü k a ile le r d iğ e r a ile g r u p la r ın d a n h e m d a h a f a z la a r a z iy e h e m d c d a h a fa z la a r a ç - g e r e c e s a h ip t ir le r B u y ö n ü y l e a ra ç - g e re ç k o n u s u n d a k ü ç ü k a ile le r y a r d ım a la n, b ü y ü k a i l e le r de y a r d ım v e r e n k o n u m u n d a d ı r B u k o n u d a y a r d ı m la ş m a t a m a m e n a ile n in b ü y ü k lü ğ ü v e e k o n o m i k o l a n a k la r ı ile ilg i lıd ir. Ç ı/ e lg e 5 M A r a ç - G e r e ç ve T ü k e t i m M a d d e le r i T e m i n i n d e Y a r d ı m l a ş m a (% } İsletme A G creç Temim Tüketim.Maddeleri Temini (i rupin rı Yard ımlaşıyur \ a rdı mîaşm i)ur Y hrdı m la s i>fır V ardım laşmıyor 1 Grup Aileler m " Grup Aileler S4 111 Gıup Aileler O rta la ma M İş le tm e ö lç e ğ i b ü y ü k a ile le r i n t ü k e t im m a d d e le r i g e r e k s in im in d e, d iğ e r a ile g r u p la r ın d a n d a h a a z y a r d ım la ş m a la r ın ın r e d e n i de s t o k la r ın d a bu tür m a d d e le r i b u lu n d u r m a la r ı v e k e n d ile r in d e n d a h a f a k i r g ö r d ü k le ri d iğ e r a ile le rd e n ö d ü n ç a lm a k t a n s a b a k k a ld a n a lm a y ı y a da ilçed e n g e t ir t m e y i te rc ih e tm e le r i o la r a k a ç ı k l a n a b i lir 5.8. K a d ı n l a r a r a s ı n d a b it k is e l v e h a y v a n s a l ü r e t i m d e y a r d ı m l a ş m a T a r ı m d a m a k in e le ş m e k a d ın e m e ğ i ile y a p ıla n iş lerde b ir a z a lm a y a p m a m ı ş, la n ı t e rs in e e rk e ğ e o r a n la a rtırm ış tır. Ö r n e ğ in e k im, ila ç la m a \ e h a r m a n g ibi e r kek iş le r in e y ö n e lik m a k in e le ş m e, e rk e k e m e ğ in d e ta s a r ru f s a ğ la rk e n, e z e l l i k l e k a d ın e m e ğ in in y e g u n o ld u ğu fide d ik im i v e s e b z e - m e y v e h a s a d ın d a m a k i n e l e ş m e n in y e te r in c e g e liştiğ i s ö y le n e m e z. B it k is e l ü r e t im d e ö z e llik le tarla t a r ım ın d a (ş e k e r p a n c a r ı, d o m a te s p a ta tes v s.) ü cre tli iş g ü c ü k u lla n ım ı y a y g ın k e n, se b z e ve tü tün d ik im i île s e b z e h a s a d ın d a k a r ş ılı k lı y ardı m I a ş m a dan s ö z e tm e k d a h a o lasıd ır**. Y ö r e d e k a d ın la r ın y o ğ u n o la ra k k a tıld ığ ı ta rım s a l f a a liy e t le r, fid e d i k i m i, ü rü n to p la m a ve ça p alarm ad ır. Ç a p a la m a n e re d e y s e t a m a m ı ile k a d ın la ra a ittir. K a d ın la r ın en a z k a tıld ığ ı fa a liy e tle r ise, ü rü n sa tışı, s ü r ü m, g ü b r e le m e ve s u la m a d ır, S u la m a ışın ı e r k e k le r ü s t le n m e k le b ir lik t e k a d ın la r, eğeı k o c a l a n y a da y e tişk in ç o c u k la r ı k ö y d e b u l u n m u y o r s a s u lu m ayı da ü s tle n m e k te d irle r B it k is e l ü r e tim d e k a d ın la r arası kar- * Haydarhev kttyuıırie bu tur işgücü yardımlaşmasın» A bafwdenilmuk'.cd :r ş ıl ı k l ı y a r d ı m l a ş m a l a r ı n y ö r e d e g id e r e k a z a ld ığ ı v e ü c retli iş g ü c ü k u l l a n ı m ı n ı n y a y g ın îa ş t ığ ı g ö r ü lm e k t e d ir. Y ö r e d e hayvan varlığının da g id e r e k azaldığı, b ü y ü k ç o ğ u n lu ğ u n a ile i h t iy a ç la r ın ı k a r ş ı l a m a y a y e t e c e k k a d a r h a y v a n a s a h ip o ld u k la r ı hu n e d e n le de Ö z e llik le y a y l a c ı l ı k fa a liy e t in i s ü r d ü r e n le r a r a s ın d a h a y v a n s a l ü r e tim d e y a r d ı m l a ş m a y a p ıld ı ğ ı s a p ta n m ış t ır. 5,9. Kadınlar arası ürün işlcnıe ve değerlendi rnıetle ya rdı mi aşına Y ö r e d e k a d ın la r a r a s ın d a ü rü n iş le m e v c d e ğ e rle n d irn ıe k o n u s u n d a g ö rü le n y a r d ı m l a ş m a ş e k ill e r i a r a s ın d a, b ağ y a p r a ğ ın ın s a la m u r a y a y a t ır ılm a s ı, s a lç a, t a r h a na, b u lg u r, k o n s e r v e ve re ç e l y a p ılm a s ı s ır a s ın d a g ö r ü lü r. Ö z e b i k l c k ış h a z ır lığ ı o la ra k d a a d la n d ır ıla n bu i ş ler s ır a s ın d a, k o m ş u k a d ın la r b ir a r a y a g e lir ve b ir y a n d an iş g ö rü rk e n d iğ e r y a n d a n da ç e ş itli k o n u la r d a s o h bet e d e rle r.!ii. g ru p a ile le rd e e v in k a d ın ı y e t i ş k in k ı z ıy l a, b a z ıla r ın d a ise k a y n a n a g e li n i y le bu iş le r i y a p a r k e n. k o m ş u k a d ın la r ın y a r d ım ın a g e r e k s i n im d u y m a m a k t a d ır la r. B u n a k a r ş ılı k k a d ın ın g e n ç ve ç o c u k la r ın k ü ç ü k o ld u ğ u a ile le rd e y a r d ım la ş m a ta le b in in d ah a f a z la o ld u ğ u s a p ta n m ış t ır. Ç iz e lg e 5,9. K a d ı n l a r A r a s ın d a Ü r ü n İş le m e v e D e ğ e r le n d ir m e d e Y a r d ı m l a ş m a ( % ) A ilr (, rupin rı a rd ınula$n n \ i r Yardımlaşmayan Aileler 1 Grup A ile le r // Grup Ailpfüf İ1L G rup A ile le r Ortala ma B u k o n u d a a ile le rin y a n d a n f a z la s ın ın y a r d ım la ş m a g e r e k s in im i h is s e t m e m e s in in b ir b a şk a n edeni ise, ö z e l- 455

8 Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkiieyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası ürneği) l i k l e ilç e y e y a k ı n k ö y le r d e k a d ın la r e s k id e n o ld u ğ u gibi g e n iş ç a p lı k ış h a z ır lığ ı y a p m a k y e r in e, ilç e d e n b ir ço k g ıd a m a d d e s in i h a z ır o la r a k a lm a y ı t e rc ih e tm e le rid ir. Ö z e l l i k l e M a h m u d i y e k ö y ü n d e a ile le rin % 5 0 d en f a z la s ın ın k o n s e r v e y a p m a k y e r in e, s e b z e le r i d e rin d o n d u r u c u d a s a k l a d ı k l a r ı v e d e rin d o n d u r u c u k u lla n ım ın ın k ö y d e o l d u k ç a y a y g ın la ş t ığ ı g ö z le m le n m iş t ir Sosyal etkinliklerde yardımlaşma K ö y y a ş a n t ıs ın d a s o s y a l a m a ç lı y a r d ım la ş m a n ın e k o n o m i k a m a ç l ı y a r d ı m l a ş m a c a o r a n la d a h a fa z la o l d u ğ u s ö y l e n e b i l i r. G e n e l l i k l e d ü ğ ü n, ö lü m, h a s ta lık vb d iğ e r y a r d ı m a g e r e k s i n im d u r u la n d u r u m la r d a k a d ın la rın d a h a ç o k y a k ı n k o m ş u la r ı ile \ a ı d ı m l a ş t ı k l a r ı g ö r ü lm ü ş t ü r. İn c e le n e n a ile le r d e, k a d ın la r ın s o s y a l e t k in lik le r e ( d ü ğ ü n v e c e n a z e y e ) k a t ılı m d ü z e y le r i o ld u k ç a y ü k s e k d ü z e y d e b u l u n m u ş v e k a t ılm a m a n ın ç o ğ u n lu k la a y ıp s a v ı l a c a k b ir d a v r a n ış o ld u ğ u ifa d e e d ilm iş t ir. Ç i z e l g e Y ö r e K ö y l e r i n d e S o s y a l E t k i n l i k l e r e K a - t ılım D ü z e y i ( % ) A i l e G r u p l a n D ü ğ ü n C e n a z e 1. G r u p A i l e l e r II. G r u p A i l e l e r M I. G r u p A i l e l e r O r t a l a m a A i l e g r u p la r ı iç in d e I. g ru p a ile le r in d ü ğ ü n le r e k a tıl ım d ü z e y i d iğ e r g r u p la r d a n b ir a z d a h a d ü ş ü k d ü z e y d e b u l u n m u ş t u r. C e n a z e l e r e k a t ılı m v e t a z iy e d ile m e d ü z e y i is e h e r ü ç a ile g ru b u n d a d a d ü ğ ü n le r e k a t ılım d ü z e y in d e n d a h a y ü k s e k b u lu n m u ş t u r Kadın eğitiminde v e yeniliklerde yardımlaşma T ü r k i y e ' d e k a d ın ın e m e ğ i ile e n f a z la k a tıld ığ ı iş s a h a s ı t a r ı m d ır. B u n u n iç in k ır s a l k a l k ı n m a, k ö y k a d ı n ın ın a r z u e d ile n d ü z e y d e e v e k o n o m is i v e t a r ım s a l k o n u la r d a e ğ it ilm e s in e b a ğ lıd ır. T a r ı m v e K ö y i ş l e ı i B a k a n l ı ğ ı n ı n k ö y k a d ın ın a g ö t ü rd ü ğ ü e v e k o n o m is i v e y a y ı m h iz m e t le r i a ile e k o n o m is in e ö n e m li k a t k ı l a r s a ğ la m a k t a d ır. K ı r s a l k e s im in e k o n o m i k v e s o s y a l y ö n d e n g e li ş m e s i n d e e ğ it ilm iş k a d ın ın k a t k ıs ı ş ü p h e s iz d a h a b ü y ü k o la c a k t ır ( B a y ı n d ı r o ğ l u ). K a d ı n l a r a r a s ın d a y e n i l i k l e r i n y a y ı m ı, ö z e lli k le g e n ç k ı z l a r ile g e li n l e r a r a s ın d a o y a v e ö r n e k a lım ı s ır a s ın d a v e d ü ğ ü n ü y a k l a ş a n k ız l a r ı n ç e y i z ve e v liliğ e h a z ı r l ı ğ ı n d a g ö r ü lü r. B u n u n d ış ın d a, z a m a n z a m a n e v e k o n o m is i t e k n i s y e n l e r i n i n k ö y ü z iy a r e t le r in d e o n la r d a n b ir t a k ım b ilg i a l ış v e r iş i s ö z k o n u s u d u r. T a r ım s a l y e n ilik le r in y a y ı m ı n a y ö n e l i k y a p ıla n ç a lış m a la r a b ird e n fa z la k a d ın b u lu n a n a ile le rd e n k a t ılım s a ğ la n a b ilm iş ve g e n ç k a d ın la r d a h a f a z la ilg i g ö s te r m iş le r d ir. Y ö r e a ile le rin d e n % n ü n k ız la r ın ın y a da g e lin le r in in T a r ı m İl v c İlç e M ü d ü r lü k le r in c e d ü z e n le n en g ıd a m u h a f a z a ve b e s le n m e, e v e k o n o m is i, k a d ın e ğ itim i v c y a y ım p r o g r a m la r ın a k a t ıld ık la r ı s a p ta n m ış tır. T a r ı m ve K ö y iş I eri B a k a n l ı ğ ı n c a u y g u la n a n K a d ın Ç i f t ç i l e r P ilo t T a r ı m s a l Y a y ı m P r o je s i ile ü r e t im in h e r a ş a m a s ın d a ç a lış tığ ı h a ld e i n i s i y a t i f s a h ib i o lm a y a n k a d ın la rın e t k in liğ in in a r t ı r ılm a s ı, b a sit h a ta la r ve e k s i k lik le r n e d e n iy le ü r e tim d e m e y d a n a g e le n k a y ıp la r ın g i d e r ilm e s i ve a ile n in t a rım s a l g e lir in in a r tır ılm a s ı a m a ç la n m ış t ır. B u k a p s a m d a k a d ın la r a y ö n e lik 13 k ö y d e e ğ itim ç a lış m a s ı y a p ılm ış t ır. N i k s a r O v a k ö y le r in d e a ç ıla n bu k u r s la r d a ; s e b z e c ilik (s e r a d a h ıy a r, s ır ı k d o m a te s v s ), b a ğ c ılık ( y a z b u d a m a s ı v e h a s t a lık la r v s ) ve h a y v a n c ı lık (b u z a ğ ı b a k ım ı v e a ğ ız s ü tü, sü tte n g e ç e n h a s t a lık lar, b ru c e lla v s ) k o n u la r ın d a 341 k a d ın k u rs iy e r e t a r ım sal y e n i l i k l e r a k t a r ılm ış t ır. B u e ğ it im ç a lış m a la r ın a k a tm a n la rın y e n ilik le r i b e n im s e m e s i ile d iğ e r k ö y lü k a d ın la ra da ö rn e k o lm a la r ı h e d e f le n m iş t ir Yöre köylerinde ayrışmalar ve anlaşmazlıklar D ille r i a y r ı o la n t o p lu l u k la r ın y a ş a n t ıla r ı, d u y g u la rı, z e v k l e r i, d a v r a n ış la r ı b irb ir in d e n f a r k l ı l ı k l a r gösterir. Y ö r e k ö y l ü l e r i n i n ç o ğ u K a f k a s y a k ö k e n lid ir. K a fk a s y a fa rk lı t o p lu l u k la r ın ( Ç e r k e z, G ü r c ü, K ü r t ) y a şa d ığ ı bölge o lm a s ın a r a ğ m e n, b u g ü n a r a ş t ır m a y ö re s in d e yaşlı k a d ın la r ın d ış ın d a ik in c i b ir d il b ile n e ra s tla n m a m ış tır. A r a ş t ır m a y ö r e s in d e a y n ı k ö y d e ( B e y ç a y m v e y a K ö k l ü c e ) y e r l e ş i k f a r k lı e tn ik k ö k e n e s a h ip a ile le rin z a m a n la k ı z a lış - v e r iş i ile k u r d u k la r ı a k r a b a lık bağı s a y e s in d e a y r ış m a la r ın ö n e m li ö lç ü d e g id e r ild iğ i g ö r ü l m ü ş t ü r. O y s a a y n ı e tn ik k ö k e n e s a h ip o lm a la r ın a k a r ş ı lık, f a r k lı m e z h e p le r d e n a ile le rin y a ş a d ığ ı H a y d a t b e y de a ile b a ş k a n la r ım n o la b ild iğ in c e k ı z alış v e r iş in d e n k a ç ın m a la r ı n e d e n iy le y a p a y b ir a y r ış m a n ın v a r lığ ım h a le n s ü r d ü r d ü ğ ü g ö z le m le n m i ş t ir. A n c a k a i le le rin d ir e n m e le r in e r a ğ m e n o n la r ın iz n in i a lm a d a n ( k a ç a r a k v e y a k a ç ı r a r a k ) e v le n e n g e n ç le re de ra s tla n m ış t ır. Ç i z e l g e Y ö r e d e K a d ı n l a r A r a s ı A n la ş m a z lık D iiz e y i ( % ) Aile Grupları Anlaşmazlığı Var Anlaşmazlığı Yok 1. G r u p A i l e l e r G r u p A i l e l e r G r u p A i l e l e r Ortalama

9 Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma vc Bunu Hlkilcyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası örneği) K a d ı n l a r a r a s ın d a a n l a ş m a z l ı k d ü z e y i iş le t m e ö l ç e ğine b a ğ lı o l a r a k g i d e r e k a z a l m a k t a d ı r. I g ru p a i l e l e r d e % ik e n. I I G r u p a ile le r d e h u o r a n % d ü ş m e k te, III g ru p a i l e l e r d e is e a n l a ş m a z l ı k o l m a d ı ğ ı g ö r ü lm e k t e d ir. O r t a l a m a a n l a ş m a z l ı k d ü z e y i ise % o la ra k s a p t a n ır k e n % ü n ü n k o m ş u v e a k r a b a l a r ı ile h e rh a n g i b ir p r o b le m i o lm a d ı ğ ı s a p t a n m ış t ır. Y a p ı l a n g ö z l e m l e r d e k a d ı n l a r a r a s ı n d a a n l a ş m a z l ı k ların e r k e k le r e g ö r e d a h a a z v e k ı s a s ü r e li o l m a s ı n ı n nedeni y ü z y ü z e i l i ş k i l e r i n d a h a f a z l a o l m a s ı n a, e r k e k lere g ö re d a h a u y u m l u v e h o ş g ö r ü lü o l m a l a r ı n a b a ğ l a n a b ilir. K a d ı n l a r a r a s ın d a a n l a ş m a z l ı k l a r a en f a z la k o m ş u k a d ı n l a r, e lt i le r ( k a r d e ş h a n ı m l a r ı ) v e g e lin - k a y n a ııa i l i ş k i l e r i n d e r a s t l a n m ı ş t ı r. 6. TARTIŞMA VF SONUÇ T o k a t ili N i k s a r o v a k ö y l e r i n d e y a ş a y a n k a d ı n l a r d a y a r d ım la ş m a d ü z e y i n e İ l i ş k i n d e ğ i ş i k k r it e r le r ( 1 0 k r i ter) d ik k a t e a l ı n a r a k y a p ı l a n h e s a p la m a d a, m a k s i m u m y a r d ım la ş m a d ü z e y i 2 8 p u a n o l a r a k s a p t a n m a s ı n a r a ğ m en y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i n i n p u a n a r a s ın d a d e ğ işm e si y ö r e d e y a r d ı m l a ş m a n ı n o rta d ü z e y d e o ld u ğ u ş e k lin d e y o r u m l a n a b i l i r. İ n c e le n e n a ile le r d e k a d ı n l a r ı n % n ı n d ü ş ü k. % 's in i o rta v e % ü n ü n d e y ü k s e k d ü z e y d e y a r d ı m l a ş t ı k l a r ı s a p la n m ış tır. K a d ı n l a r ı n y a ş ı, e ğ it im d ü z e y i, a ile iş g ü c ü v a r l ı ğ ı, işle tm e b ü y ü k l ü ğ ü v e e v d e t e k n o lo ji k u l l a n ı m d ü z e y i nin y a r d ı m l a ş m a y ı e t k ile y e n f a k t ö r le r a r a s ın d a o ld u ğ u g ö rü lm ü ş tü r. İn c e le n e n a ile le r d e y a ş l ı k a d ı n l a r a r a s ı y a r d ı m l a ş m a e ğ ilim in in d ü ş ü k o l m a s ı n a k a r ş ı l ı k, a ile b ir e y le r in d e n v e y a k ö y d ış ın d a k i ç o c u k l a r ı n d a n y a r d ı m b e k le n t is in in artarak d e v a m e ttiğ i g ö z l e m l e n m i ş t i r. G e n ç k a d ı n l a r ı n ise y e n ilik le r e d a h a a ç ı k o l d u k l a r ı s a p t a n m ış t ır. Y ö r e d e a ile le r i n n ü fu s y a p ı s ı n a b a ğ lı o la r a k b ire y sa y ısı a r tt ık ç a s a h ip o l d u k l a r ı iş g ü c ü v a r l ı ğ ı n ı n d a a r t t ı ğı b u n u n s o n u c u n d a d a y a b a n c ı iş g ü c ü g e r e k s i n i m i n i n ve y a r d ı m l a ş m a e ğ i l i m i n i n a z a ld ığ ı s a p t a n m ış t ır,, K a d ı n l a r ı n e ğ it im d ü z e y i a r t t ık ç a y a r d ı m l a ş m a d ü zeyi de y ü k s e l m e k t e d i r. K a d ı n l a r a y ö n e l i k y a p ı l a c a k h e r h a n g i b ir ç a l ış m a d a a s g a r i i l k o k u l m e z u n l a r ı ile ç a l ış m a n ın b a ş a rı ş a n s ın ı a r t ır a c a ğ ı d ik k a t e a l ı n m a l ı d ı r. I I I.g r u p ( 5 0 d e k a r d a n f a z la a r a z i y e s a h i p ) a i l e l e r ile e v d e t e k n o lo ji k u l l a n ı m d ü z e y i f a z la o la n a ile le r d e y a r d ı m l a ş m a e ğ i l i m i n i n I v e II g ru p a ile le r e o r a n la d a h a d ü ş ü k o ld u ğ u s a p t a n m ış t ır. B u te s p it I I I. g ru p a i l e l e r y ö r e d e a ile b a ş ın a o r t a la m a a r a z i v a r l ı ğ ı a ç ı s ı n d a n v a r lık lı k a b u l e d ild iğ in d e n N e l s o n ( I ) un a s g a ri y a ş a m d ü z e y i n i n ü z e r in d e k i b ir e y le r d e y a r d ı m l a ş m a d u y g u s u n u n z a y ı f l a d ı ğ ı " t e z in i d o ğ r u l a m a k t a d ı r. S o s y a l e t k i n l i k l e r d e y a r d ı m l a ş m a d ü z e y i n i n o l d u k ç a y ü k s e k d ü z e y d e b u l u n m a s ı k ö y h a l k ı n ı k a p a lı b ir t o p lu l u k o l m a s ın a, e k o n o m i k ( b it k is e l v e h a y v a n s a l ü r e t im d e ) y a r d ı m l a ş m a n ı n d ü ş ü k d ü z e y d e b u l u n m a s ı is e a ile le r i n iş g ü c ü v a r l ı ğ ı n ı n d ü ş ü k l ü ğ ü n e b a ğ la n a b ilir. K A Y N A K L A R A t a la y, B v e A : k T ü r k A i l e Y a p ı s ı A r a t t ır m a s ı D P T Y a y ı n N o s., A n k a r a B a y i n d ı r o ğ l u, A K ı r s a l K e s i m d e Y a ş a y a n K a d ı n I A i l e Ş u r a s ı B i l d i r i l e n, A il e A r a ş t ı r m a K u r u m u Y a y ı n ı, s., , A n k a r a Ç i ç e k, A v e F. r k a ıı, O T a r ı m E k o n o m is in d e A r a ş t ı r m a v e Ö r n e k le m e Y ö n t e m l e r i C O P Ü n i v e r s i t e s i Z i r a a t F a k ü lt e s i Y a y ı n ı I 2, T o k a t E r d e n t u g, \ S o s y a l A d e t v e G e l e n e k le r K ü l t ü r B a k a n l ı ğ ı Y a y ı n ı, A n k a r a F ı n d ı k o g l u, Z F K o o p e r a s y o n S o s y o l o j i s i İ U İ F Y a y ı n ı, İ s t a n b u l H a b l e m ıt n ğ lu, Ş K ı r s a l A la n d a K a d ı n S o r u n l a r ı v e Y a k l a ş ı m l a r A n a h t a r, M P M Y a y ı n ı, ( I 1 2 ), 2 2 N e l s o n, L R u r a l S o c ı o l o g y A m e r ic a n ö o o k C o m p a n y, N e v v y o r k O z û ı ik a y a, ö K ö y d e T o p l u m s a l Y a p ı v e S iy a s a l K ü l t ü r. A U S B K Y a y ı n ı N o : 3 2 2, A n k a r a. T o p r a k, Z Y e r e l H i z m e t, e r e G ö n ü l l ü K a t ı l ı m, A m m e İd a r e s i D e r g is i, 2 3, ( I ), Y a s a, I T o p l u m K a l k ı n m a s ı v e K ö y l e r i m i z d e Y a r d ı m la ş m a G e l e n e k le r i S B F D e r g is i, 1 7, ( 1 ), Y ı l d ı r a k, N K o y T o p i u m u n d a K a d ı n A y y ı i d 2 M a t b a a s ı, 14 s. A n k a r a Y ı l d ı r a k, N K ı r s a l A la n d a K o o p e r a t if l e r i n Ö n e m i v e K o o p e r a t i f Benzen B ır le ş m e l e r r n ( K o o p e r a s y o n ) N i t e l i k l e r i T a r ı m v e M ü h e n d i s l i k D e r g is i Z M O Y a y ı n ı, ( 3 I ) Y ı l d ı r a k. N T ü r k i y e d e K ö y Ç o c u k l a r ı A y y ı l d ı z M a t b a a s ı, s, A n k a r a Y ı l d ı r a k, N K ö y K a d ı n l a r ı n ı n S o s y o E k o n o m ik v e K ü l t ü r e l K o n u m l a n F r e d e r ic h E b e r t V a k f ı Y a y ı n ı, İs t a n b u l 457

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Tü rkiye V. Tarım ko nom isi Kongresi 18-20 y lü l 2002 rzurum Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Aygül FA/LIOĞLÜ C ıa T Gölge K a lkın m a İdaresi Başkanlığı, W illy Grandi Sok N o.5 Çankaya/

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) A. Ahmet YÜCER Tokat Tarım tl Müdürlüğü.Tokat,

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık Tü rkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık İ.Bülent GÜRBÜZ A. Orkun EROL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Iarım Ekonomisi

Detaylı

Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun

Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun Ümran s-.m* O düşünce * kültür siyaset Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Koordinatörü Kani Torun Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri Müdürü Veli Kahraman

Detaylı

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır.

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır. mîhaber M armara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı A ğustos 2001 www.iletisim.marun.eclu.tr/mihaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi T Ü R K İY E VII. TARIM EKONOM İSİ KONGRESİ A N TALYA. % Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi Fahri YAVUZ1 fyavuz@ atauni edu.tr Atilla KESKİN' akeskin@atauni.edu.tr

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Orhan ÖZÇATALBAŞ A k d e n iz Ü n iv e r s it e s i Z

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurum :. Adı : YARGITAY Ay: Yılı : Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..,

Detaylı

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu Ü rü n ve K atalogu 2016 16 DNS İZOSET KARBONLU MANTOLAMA PAKET SİSTEM İZOSET EPS Karbonlu Paket Liste Fiyatı Birim Br/m2 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm İzoset Yalıtım Levhası Karbonlu 16 kg/m3 240,00 TL

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI....4 A. Bütçe

Detaylı

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Serpil

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY HEMOVİGİLANS Dr. Hüsnü ALTUNAY TANIM Hemovijilans, kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 1 Kablolu İnternet Bağlantısı Resmi Yazıyla 10 Gün 2 Kablosuz İnternet Bağlantısı Sözlü Başvuru 5 Dakika 3 Web Sayfası Güncelleme/İlan /Duyuru Resmi Yazı

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ

ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ A. GENEL HÜKÜMLER A. Yapılacak her türlü binada "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. A. Yürürlükteki

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan

Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan B A Ğ IM L IL IK U z m. D r.a s l ıe n e z D a rç ın K a n u n i S u lta n S ü le y m a n E ğitim v e A ra şt ırm a H a s ta n e s i E k im,2 0 1 5 B a ğım lıı l k N e d ir? Bir maddenin belirgin bir etkiyi

Detaylı

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r L YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YURTTAŞLIK ve EĞİTİM T Ü R K E Ğ İT İM D E R N E Ğ İ X X. E Ğ İT İM T O P L A N T I S I 21-2 2 K A S IM 1 9 S 6 ISBN 975-7583-15-4 f 3Ü ZELİŞ O

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi Başl<aniığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi Başl<aniığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A Antalya BûyOkşetur BeİeKliyesi Planlama Ş ul» Müöurloğu Sayr 90852262-301 03-E 273^ Tarih. 04.10.2017 Dosya Numargsi' 20i7-îT930l T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA.

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü «f' # ^ ^ s EXP02016 ANTALYA Sayı ; 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa, Güzeloba 6927 ada 15 parsel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği

Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği T ü rk iy e V. T a rım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Türkiye Üzüm Üretimi Üzerine Tekel İçki Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Olası Etkileri Tekirdağ Tekel İçki ve Şarap Fabrikası Örneği

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 B erene B E L D İ2 G İR İŞ B ü tü n d ü n y ad a son y ıllard a genel an lam d a b ir eğitim refo rm u n u n g erçek leştirilm esi

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ 206 TARTIM ÜRÜNLERİ laboratuvarürünleri S A A T C A M L A R I - c a m > DİN 234 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kim yasalların tartım ı için idealdirler. no

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

İÇ İN D E K İL E R G İR İŞ... 43

İÇ İN D E K İL E R G İR İŞ... 43 İÇ İN D E K İL E R İÇ İN D E K İL E R... 13 K IS A L T M A L A R...19 K A Y N A K Ç A... 21 G İR İŞ... 43 1. KO NUNUN T A K D İM İ V E S IN IR L A N D IR IL M A S I... 45 A. HACİZ Y O LU Y LA T A K İP...

Detaylı

SERÎ B CİLT 34 SAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ

SERÎ B CİLT 34 SAYI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ SERÎ B CİLT 34 SAYI 2 1984 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ TÜRKİYE DE EN YAŞLI SEDİR AĞACI AMBAR KATRAN Doç. Dr. M. D oğan KANTARCI3 K ı s a Ö z e t Sedir orm anlarım ızdaki araştırm alarım

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI BUGÜNDEN YARINA ORTAÖĞRETİMİM İZ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ VIII. EĞİTİM TOPLANTISI 15-16 K asım 1985 .şiijcjk matbaası. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ N O : 8 Y aym a H azırlayanlar

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k 2016 HORTUMLAR 103 laboratuvarürünleri H O R T U M L A R - k a u ç u k > Uluslararası standartlara uygun olarak 45A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan üretilirler. > -25 C

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

SEMPOZYUMU SYMPOSIUM

SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ! IV L r A ' XV. % S ULUSLARARASI ANTALYA DEĞERLER EĞİTİMİ s ANTALYA VALUES EDUCATION SEMPOZYUMU SYMPOSIUM SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK 28-29 Mayıs / 28-29 May 2013 ULUSLARARASI ANTALYA

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA-TÜRKİYE ÖRGÜLÜ TAM ALÜMİNYUM İLETKENLER VE ÇELİK ÖZLÜ ÖRGÜLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

: 908rD E.2681

: 908rD E.2681 Antalya Büyükşetıir Belediyesi Planlama Şube K/uourlüğO Sayı- 90S53?6?-301 03-F?6fi1 Tarih 03.10.2017 Dosya Numafasr 20I7-178183 T.C. A N T A LY A B Ü Y Ü K ŞEH İR B ELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve

Detaylı

ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I

ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I y T ) ULA ŞTIRM A H İZM ETLER İ A Ş. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU I Amblem & Logo Kullanımları UlasímP^rk 0 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak

Detaylı