çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5"

Transkript

1

2 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür Mesaj / A Message From General Manager 8-11 Yönetim Kurulu / Board of Directors Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About The Management and Audit Staff Organizasyon fiemas / Organization Chart Tarihimiz / Our History 19 Kalite Politikam z / Our Quality Policy 20 nsan Kaynaklar Politikam z / Human Resources Policy 20 Ortakl k Yap s / Shareholder Structure 21 Ürünlerimiz / Our Products ç Sistemler / Internal System Yönetim Kadrosu / Management Rasyolar / Ratios ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor / Internal Auditing Activities Report 42 Ba ms z Denetim Raporu / Independent Audit Report Mali Tablolar / Financial Statements Dipnotlar / Footnotes

3 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Demir Hayat Sigorta Anonim fiirketi Genel Kuruluna; Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin 31/12/2013 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Demir Hayat Sigorta A.fi. yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin 31/12/2013 tarihi itibar yla 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. M.G.I. BA IMSIZ DENET M VE YEM NL K MAL MÜfiAV RL K A.fi. ERHAN ÖZDEM R, YMM Sorumlu Ortak, Bafl Denetçi stanbul, 26 Mart

4 COMPLIANCE OPINION ON THE PRESENTED TO THE GENERAL ASSEMBLY To the Shareholders of Demir Hayat Sigorta A.fi. We have audited compatibility of the financial information of Demir Hayat Sigorta A.fi. (the Company ) presented in the annual report as of 31 December 2013, with the independent audit report for the period then ended. The annual report is the responsibility of the Company's management. As an independent auditor, our responsibility is to express an opinion on the annual report based on our audits. We conducted our audit in compliance with the procedures required by the Insurance Companies' Law numbered 5684 for preparing and anouncing annual report, and in compliance with independent audit standards. Those procedures require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the annual report are free of material misstatement. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial information in the annual report referred to above presented fairly, in all material respects, the financial position of Demir Hayat Sigorta A.fi. as of 31 December 2013, in accordance with the Insurance Companies' Law numbered The financial information includes the summary of Board of Directors report and the opinion of independent auditor, and is compatible with the audited financial statements. M.G.I. BA IMSIZ DENET M VE YEM NL MAL MÜfiAV RL K A.fi. ERHAN ÖZDEM R, CPA Managing Partner stanbul, 26 March

5 Yönetim Kurulu Baflkan ' n n Mesaj, De erli Okuyucu, Ülkemizde yap lan birçok sa l k reformlar na paralel olarak ki 2013 y l içinde özel sa l k sigortalar yönetmeli i ile sigortal lar n kazan mlar yasal çerçeve de garanti alt na al n r iken, flirketimiz Demir Hayat da sorumluluklar n n bilinci ile hareket ederek müflterilerinin ihtiyaçlar na en uygun ürünü sunarak, rekabet yan nda, ulusal sigortac l n bilinirli ini artt rma ile birlikte en kaliteli hizmeti de vermek için çal flm flt r. Ülkemizde artan nüfus say s ile birlikte insan sa l da bir o kadar önem kazanm flt r ve bir çok sa l k reformlar yap lm flt r. Demir Hayat da bu ihtiyaçlara uygun hareket etmifl ve bu h za ayak uyduran yenilikçi ve öncü bir flirket olarak müflterilerine en kaliteli hizmeti sunmufltur. Eme i geçen tüm Demir Hayat ailesine çal flmalar nda teflekkür eder, baflar lar dilerim. Sa l cakla kal n. Sayg lar mla, Sema C ng ll o lu Yönetim Kurulu Baflkan 6

6 Message of the Chairman of the Board of Directors Dear Reader, In parallel with many health reforms made in our country in which the Private Health Insurance Regulations and the acquisitions of the insured people within the year 2013 have been guaranteed within legislative framework; also our company Demir Hayat, acting with the sense of its responsibilities, renders the most suitable products to our clients' needs and tries to render the finest quality service to our clients with raising the awareness of the national insurance beside the competition. Together with the number of increasing population, human health comes to prominence yet as well and many health reforms have been made in our country. Acting in compliance with these needs, Demir Hayat as an innovative and pioneering company complying with this speed, has rendered the finest quality service to our clients. I thank all Demir Hayat family for their contributions and I wish them a healthy year. Take care of yourself. Yours Faithfully, Sema C ng ll o lu Chairman of the Board of Directors 7

7 GENEL MÜDÜR MESAJI Geçen y l %14 'nin üzerinde reel büyüme gerçeklefltiren Türk Sigorta Sektörü, 2013 y l nda baz geliflmeler yaflad. Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamalar ve parelelinde E-Fatura, E- Defter, MASAK uygulamalar gibi yasal düzenlemeler ile kredi hacminde dalgalanmalar sonucunda kredili hayat poliçeleri etkilenmifltir. Tüketicinin korunmas hakk ndaki kanunla getirilen de ifliklik ile hayat poliçelerinin zorunlu olmad ve azalan bakiyeler çerçevesinde hayat poliçesi üretimini bu y l ve gelecek y l da olumlu etki etmeyecektir. Özellikle BES konusunda Devletin katk s uzun süre gündem de yer alm flt r ve çok konuflulacak gibi gözükmektedir verilerine bak ld nda 25 Milyar TL büyüklü e ulaflan prim gelirinin reel olarak %15 nispetinde büyüdü ü görülecektir.ayn reel büyümenin 2014 içinde devam edece i düflünülmektedir. Esasen Türk Sigorta Sektörünün son 10 y ll k geliflim çizgisi enflasyondan ar nd r ld nda kayda de er bir büyümenin olmad görülecektir. Sektörün büyümesinden ziyade bilanço karl l ve teknik karl l n daha iyi bir seviyeye gelmesinin önemli oldu unu vurgularsak, 2013 y l 2012 y l na göre ciddi bir teknik karl l kla sonuçlanm flt r. Hayat branfl nda 440 milyon, elementer branflta MESSAGE OF GENERAL MANAGER Having realized a real growth by over 14% in the previous year, the Turkish Insurance Sector experienced some improvements in The application of New Turkish Commercial Code, in parallel to this the legal regulations like MASAK applications, e-invoice, e-book, and the fluctuations in credit volume have been effective in life insurance policies on credit. With the changes brought by the law on consumer protection, life policies aren't mandatory and within the frame of declining balances, the production of the life insurance policies have been affected negatively this year and also next year. The contribution of the Government, especially on BES (Individual Retirement System) has been on the agenda for a long time and seems to be talked about much. Looking at the 2013 data, it will be seen that the premium revenues having reached the magnitude of TL 25 Billion have grown by 15 % in real terms. The same real growth is anticipated to continue in 2014 as well. As a matter of fact, when the recent 10-year development line of Turkish Insurance Sector is cleared from inflationary influence, one shall see that there isn't a remarkable growth. If we emphasize that balance sheet profitability and technical profitability have come to a better level is important rather than the growth of the sector, the year of 2013 has been resulted in more remarkable technical profitability than the year of Despite the existence of sector's technical loss of 177 Billion against the branch individual retirement, 670 Billion against the branch elemental 8

8 670 milyon sektör bireysel emeklilik taraf nda 177 milyon teknik zarar yazmas na ra men totalde 800 milyon TL 'ye yak n bir teknik kar yakalam flt r. Bu y lda da sigorta bilincinin artt r lmas yönündeki faaliyetlerin h z kazand, özellikle TSRfiB 'nin sigorta bilinirlili ini artt rmak için bir dan flman flirket ile anlaflmas ve bu faaliyete 2014 y l nda da devam edilmesi sektörün de iflmez ivmesi olacakt r. Siyasal ktidar n orta vadeli planlar nda[ OVP] sigorta bölümünün yer almas ve tasarruflar n n artt r lmas yönündeki devlet politikas n n sonucu; cazip getirili mevduat ve yat r m ürünleri ile tasarrufu desteklenmek ve bununla birlikte sigorta sektörünün 2009 y l ndan bu yana c l z kalan mali yönünün kuvvetlenmesi amaçlanmaktad r. Bu sebeple 5 y ll k planlarda uzun süreli hayat, bireysel emeklilik ve tamamlay c sa l k sigortas düzenlemelerde yerini alm flt r sonu teknik sonuçlar irdelendi inde; total 25 milyar TL prim karfl l 800 milyon TL teknik kar sonucu dikkate al nd nda takriben % 3 nispetinde kalan sigortac l k karl l k oran di er branfllara ve sektörlere göre oldukça düflüktür. Bu rasyonun temelinde yaklafl k 12 Milyar TL 'lik oto branfl n n (Kasko+Trafik) üretimine karfl l k 600 milyon TL teknik zarar n varl bulunmaktad r. Türk Sigorta Sektörünün bizce en hassas ve kanayan yaras bu branfl olsa gerek. Di er bir dikkati çeken branfl olan sa l k branfl nda ise yaklafl k 2.5 Milyar TL 'lik üretime karfl l k 70 Milyon TL 'lik teknik kar sa lanmas da sektörümüzün karl bir y l olmufltur. Bu teknik sonuçlara ra men sigorta bilincinin artt r lmas na yönelik kampanyalar ve hükümet nezdinde özellikle gönüllü tasarruflar n artt r lmas na yönelik daha çok vergi mevzuat ve uygulamalar kaynakl tedbirlerin içinde yer alan BES 'e getirilen teflvikle tasarruf artt r lmas hedeflenmifltir. Ayr ca hayat alan nda ki üretimin artt r lmas için vergisel teflvikler gündemimizde bulunmaktad r. Avrupa kaynakl ekonomik krizin dalgas n n bitmemesi, dünya genelinde yaflanan do al afetlerin s kl n n artmas, finansal kay p yaflayan yurtd fl kaynakl sigorta flirketlerinin ve reasürörlerinin faaliyetlerini daraltmalar veya piyasadan çekilmelerinin Türk Sigorta Sektörünü etkilemesi kaç n lmazd r. Yukar da belirtmifl oldu umuz teknik zararlar ve uluslararas darbo azlar n sonucunda ülkemizde faaliyet gösteren baz sigorta flirketlerinin ( yurtd fl ortakl olan ) piyasadan çekilmeleri veya konsolidasyon yaflamalar beklenmektedir. D fl ticaret aç n n dolay s yla cari aç n indirilmesi için tüketici harcamalar n n s n rlanmas na yönelik getirilen uygulamalar özellikle taksitli sat fllar n s n rland r lmas, kira gelirleri üzerinden vergi has lat n n art r lmas, konut arazilerinin üzerine getirilen KDV de ifliklikleri sonucunda kredi hacminde ki daralma ile birlikte büyümenin hedeflenenler çerçevesinde gerçekleflmeyecek kanaatini uyand rmaktad r. insurance and 440 Billion life insurance, there has been totally almost TL 800 Billion technical profit. It is understood that the activities in increasing the insurance awareness have gained speed in this year as well, and the fact that Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRfiB) has made an agreement with a consultancy firm in order to increase the insurance awareness and this activity is to be continued in 2014 as well shall be the invariable acceleration of the sector. As a result of the government policy for inclusion of insurance section in the Medium Term Program (OVP) of the political power and increasing the savings; it is aimed to strengthen financial aspect of the insurance sector which remained feeble since 2009 by promoting the savings with high-yielding deposits and investment products. For this reason, long-term life insurance, individual retirement and collateral assurance have taken place in the regulations within the 5-years planning. When 2013 year-end technical results are examined; upon the consideration of the result of the technical profit of TL 800 Million against the totally premium of TL 25 Billion, the insurance business profitability rate having remained at the level 3% is highly low compared to other branches and sectors. In the basic of this ratio, there has been technical loss of TL 600 Million against the production of the branch Auto (Motor Insurance + Traffic) of around TL 12 Billion. According to us, this branch would be the most delicate and bleeding wound of the Turkish Insurance Sector. In the branch Health ; another prominent branch for us, it has been generated technical profit of TL 70 Million against the production of around TL 2.5 Billion; so this has ensured a profitable year for our sector. Despite these technical results, the savings have been targeted to be increased by means of campaigns for increasing the insurance awareness and the incentive brought to BES included mostly in the tax legislation and application-induced measures in order to increase especially voluntary savings before the government. On the other hand, tax incentives for increasing the production in life branch have been on our agenda. The facts that the European induced economic crisis wave hasn't ended, the frequency of natural disasters experienced throughout the world has increased, foreign origin insurance companies and their reinsurers experiencing financial loss have reduced their operations or they have pulled themselves out of the market are inevitable to affect the Turkish Insurance Sector. As a result of technical losses and international bottlenecks we have specified above, it has been expected that some insurance companies (foreign-partnered) operating in our country pull themselves out of the market or experience consolidation. The applications brought for the limitation of consumer spending in order to reduce the foreign trade deficit and so current account deficit; especially the limitation of tally trade, increasing tax revenue over rental incomes, narrowing of the credit volume as a result of VAT changes applied on the residence areas have shaped an opinion that the growth will not be achieved as targeted. 9

9 Bu politikan n, Cumhuriyetimizin 100. y l nda dünyan n en büyük ekonomileri aras na girme hedefine önemli bir destek verece ine inan yoruz. Bu hedefe ulaflmak için gerekli vizyona, iste e ve insan kayna na sahibiz. Bu büyüme oran na ulaflmak için yüksek getirili yat r mlar ve gerekli sermaye birikimini sa lamam z gerekir. Bunun yolu da tasarruf ve özel sigorta yapt rma bilincini artt rmaktan geçmektedir y l nda %11 olan tasarruf oran n n %5 'lik büyüme oran n finanse etmesi için daha çok tasarruflar n artmas gerekir. Geliflmekte olan ülkelerde büyümenin finansman olarak d fl borçlanma yerine iç tasarruflar n art r lmas yolu ile sa lanmas gayreti, son dönemin politikalar aras na girmifltir. BES' e getirilen yeni teflvik sistemi ile %25 'lik katk pay verece ini belirten hükümetimizin asl nda bu uygulama ile geçmifle göre vergi has lat n artt rma gayreti yer almaktad r. Bilindi i üzere geçmifl uygulamada vergi matrah ndan do rudan indirilen özel sigorta primleri nedeniyle ücretliye iade edilen vergi avantaj kadar gelir, yeni uygulama ile ortadan kald r lm fl, bir anlamda % 25' lik katk pay ile gizlenmek istenmifltir. Kanaatimizce, yanl fllar ve toplumsal alg lar gözetmeden getirilen düzenlemelerle birlikte, yüksek olmayacak bir büyüme oran yan nda çalkant l bir dönem ile toplumsal al flkanl klar n de ifltirilemedi i, sigorta uygulamalar na s k müdahalelerin olaca bir y l geçirece imizi düflünmekteyiz. Ayr ca Mart ay nda ki mali seçimler ve siyasal iktidara yönelik iddialar n ve toplumsal olaylar n h z kazand bir dönemden geçerken 2014 y l n n bir önceki y la göre daha çok dalgal olaca gözükmektedir. Bizim flirket olarak faaliyet gösterdi imiz hayat alan nda, %30' luk bir büyüme gerçekleflir iken, sa l k alan nda %20 nispetinde bir büyüme olmufltur. Geçen y la göre nominal bir büyüme göstermeyen flirketimiz karl l esas almas sebebi ile reel bir büyüme gerçeklefltirmemifltir. Buna mukabil öz kaynak karl l da %13' lük bir baflar göstererek dönem kar TL ile sonuçlanm flt r. Üretimdeki merkez sat fl kanal n n yüzdelik oran baz nda sektör birincisi olan flirketimizin %60' a yaklaflan oran, yeni y lda da devam ettirilecektir. Aktif büyüklü ü 80 Milyon TL 'ye yaklaflarak yeni y la güçlü nakit seviyesine ulaflmas gayreti içinde olacakt r. Yeni y lda da karl l ön planda tutan flirketimiz bu sebeple ; - Prim art fl na rekabet ölçüsünde izin vermesi, - D flar dan al nan outstanding ürünlerde, hizmetlerde indirim al nmas na, - Maliyetleri indirme yönünde ki aksiyonlar, - Finansal getirilerinin ayl k izlenmesi ve artt r lmas, - Risk primlerinin artt r larak devam ettirilmesi, We believe that this policy will give an important support to the target of our Republic to rank among the biggest economies of the world in its 100th anniversary. We have the required vision, desire and human resource to achieve this target. In order to attain this growth rate, we should provide high-yielding investments and the necessary capital accumulation. And this can be achieved by increasing the savings and the awareness of taking out private insurance policies. For a savings rate of 11% to finance the growth rate of 5% in 2013, it is required that much more domestic savings are increased. The effort in developing countries to provide growth by increasing domestic savings rather than foreign borrowing as a financing tool of the growth has been included in the policies of recent period. Our government stating that it will give a contribution margin of 25% with the new incentive system brought to BES has in fact in an effort to increase tax revenues compared to the past with this application. As known, the income as well as tax advantage returned to wage earner due to private insurance premiums deducted directly from the tax basis in the past application has been removed with the new application and in a sense, has been intended to conceal with the contribution margin of 25%. In our opinion, with the regulations introduced without overseeing the mistakes and social perceptions, we intend to spend a year in which social habits are unable to be changed; frequent interventions in insurance applications will take place together with an usteady period as well as a growth rate which will not be so high. Also, passing through a period in which the financial elections in March and the claims against political power has existed and social events has accelerate, it is seen that the year 2014 will be more fluctuating compared to the previous year. While, a growth rate of 30% has come into existence in branch of Life in which our company has operated, a growth of 20% has experienced in field of Health. Due to the fact that our company not having shown a nominal growth compared to the previous year takes the profitability as a basis, it has not realized a real growth. On the other hand, being successful in return on equity with a rate of 13%, its period profit has resulted in TL The rate of approximately 60% of our company being in the first place in its sector on the basis of the percentage rate of head office sales channel in the production will be continued in the New Year as well. Our company will be in effort to reach the strong cash level in the New Year by approaching the magnitude of assets to TL 80 Million. For this reason, giving particular importance to profitability also in the New Year, our company aims at its profitability in measures for: -Giving permission to premium increase at competition extent, -Taking rebate in outstanding products, services purchased from outside, -Taking the actions in decreasing the costs, -Monitoring the financial returns on a monthly basis and increasing the same, -Continuing the risk premiums increasing the same, 10

10 - Risk kabul yönetmeli inin yeniden gözden geçirerek daha rasyonel olunmas, - fl süreçlerini yeniden gözden geçirerek verimlili in artt r lmas, - Mediclane ve E-Acente uygulamas n devreye alarak maliyet azalt m ve sat fl kolayl n n sa lanmas, Yönelik önlemlerde karl l n hedeflemektedir. Sigorta alan nda analiz ve raporlamada ki bireysel üstünlü ünü kullanarak rekabetin amans z mücadelesinde yerini alacakt r. Sektörün 2013 performans n özetlersek sektörde büyüme h z devam etmektedir;istenilen karl l k süresi yakalanamad diyebiliriz. Ancak büyüme h z 2012 y l na göre % 5-10 puan daha fazla olmufltur. Sektörde ki büyüme h z n n 2012 y l na göre artmas n n birkaç temel sebebi var; öncelikle geçen y l trafik branfl priminin zamlanmas ve hayat branfl n n krediler sebebi ile artmas etken olmufltur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas n n uygulad s k para politikas n n etkisi ile ekonomi 2013'te adeta iç talep aç s ndan dalgal bir döneme girmifl bulunmaktad r. Bu uygulama özellikle kredilerde 2014'ün ilk iki ay nda %17 'lik bir düflüfl yaratmas 2014'ün sonuçlar hakk nda bir bilgi verecektir y l oto branfl nda yaflan lan fiyat serbestisi etken olaca gözükmektedir. fiöyle ki 2013 y l nda ciddi bir teknik zarar oluflturan trafik branfl n n düzeltilmesi ad na pratik çözüm olarak fiyatlara zam yaparak ve yeni y lda serbest b rak lmas ile sektörümüz kanaatimizce 2014 y l n % 20'lik bir büyüme sa layacakt r. Karl l k ile ilgili al nan çeflitli önlemlerin etkisi ile kar odakl bir y l geçirilece i beklenmektedir. Enflasyonun %7-8 seviyelerinde olaca düflünülürse reel büyüme de %10 seviyesinde olmas mümkündür. Türkiye'de sigortalanma oran nda ki art fl nda olumlu geliflme göstermesiyle 2014 y l n n seçimlerden sonra iyimser bir y l olma ihtimali yüksektir y l nda da devam eden il baz nda ki teflvik sistemi ile özellikle geliflmekte olan illerde ki grup sa l k poliçesinin pazarlanmas na a rl k vermek yan nda yeni sinerjilere ve oluflumlara bayrak açan flirketimizin geçmifl y l faaliyetlerinin dönemsel karla kapanmas sebebiyle tüm çal flanlar m za teflekkür eder, yeni y l n ayn neticelerle sonlanmas dile i ile, Sayg lar mla, Ali ERSOY Genel Müdür -Being more rational by revising the risk acceptance regulation, -Increasing productivity by revising work processes, -Ensuring sales ease and cost reduction by using the applications of e-agency and Mediclane. Our company shall take its place within the fiercest struggle of competition using its individual superiority in analysis and reporting in field of insurance. To sum up the 2013 performance of the sector, we may say: grow rate in the sector has continued, the required profitability cannot be achieved. However, the growth rate has been more than 5-10% points compared to the year There are several main reasons of the increasing of the growth rate in the sector compared to the year 2012; the fact that firstly the prices of the branch premium of Traffic was increased and the branch life increased due to the credits have been effective. With the effect of the tight monetary policy applied by the Central Bank of the Republic of Turkey, the economy has entered into a fluctuating period from the point of domestic demand in The fact that this application decreased 17% especially in credits in the first two months of 2014 will provide an insight into the results of It seems that the price liberalization experienced in the branch 'auto' in 2014 will be effective. Namely, with making increase in prices as practical solution for the purpose of adjusting the branch auto having made a significant technical loss in 2013, and releasing them in the new year, our sector shall, in our opinion, spend a growth of 20% in With the effect of various measures taken relating to profitability, it is expected that a profit-oriented year shall be spent. If it is thought that inflation shall be at the levels of 7-8%, it is also possible that the real economic growth may be at the level of 10%. With the fact that the increase at the rate of being insured in Turkey is to display a positive development, it is highly likely for the year 2013 to be an optimistic year. Due to the previous year operations being closed with periodical profit for our company, unfurling a flag for new synergies and formations in addition to giving importance to marketing group health insurance policies especially in developing provinces with the incentive system on basis of provinces continuing also in 2013, we thank to our employees and wish that the new year will end with the same results. Yours faithfully, Ali ERSOY General Manager 11

11 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 12

12 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ / OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman of Board of Directors Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vice Chairman of Board of Directors smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Member of Board of Directors / General Manager Dr. Bülent Nadir EREN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Hakan TAN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager 13

13 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Ünvan Ad - Soyad Sorumlu Oldu u Alan Ö renim Durumu Mesleki Deneyim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl Yönetim Kurulu Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i- Baflkan Vekili Baflkan Vekili / Demir Hayat Sigorta A.fi Finans ve fl Gelifltirme ç Sistemler Koordinatörü Merrill Lynch Yönetici Demirbank T.A.fi. Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi Emekli Amiral Deniz Kuvvetleri Komutanl Yönetim Kurulu Üyesi smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi- ç Denetim Denetleme Kurulu Emekli Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür ve Genel Müdür Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Türk Nippon Sigorta A.fi.Genel Müdür Yard mc s Denetleme Kurulu Uzman Genel Müdür Yard mc s Dr. Bülent Nadir EREN Sa l k ve Hayat Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Yap Kredi Sigorta A.fi. Tazminat Müdürü Yap Kredi Sigorta A.fi.GMBH Genel Müdür Yap Kredi Sigorta A.fi Dan flman Doktorluk International Hospital Acil Hekimli i International Hospital Cerrahi Kat Hekimli i Genel Müdür Yard mc s Hakan TAN Sat fl ve Pazarlama Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Hayat Sigorta A.fi.Grup Müdürü Demir Hayat Sigorta A.fi. Ankara Bölge Müdürü Halk Yaflam Sigorta A.fi. Pazarlama Bölge fiefi ç Denetim Kayra ERKAN ç Denetim Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. ç Denetim Müdürü Ak Sigorta A.fi. ç Denetim Yönetici Ergo Holding ç Denetçi Eureko Sigorta A.fi. Müfettifl Yard mc s At l m Fuarc l k Muhasebe Uzman 14

14 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Title Name Surname Area of Responsibility Education Professional Experience Chairman of Board of Dr. Sema CINGILLIO LU Chairman of Board of Directors Pd D Degree Demir Hayat Sigorta Chairman of Board of Directors Directors Vice Chairman of Board Begüm ERENGÜL Vice Chairman of Board Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of of Directors of Directors / Directors Demir Hayat Sigorta Finance and Internal System Business Devolepment Coordinator Merrill Lynch Manager Demirbank T.A.fi. Manager Member of Board of Özbek GÜRGÜN Member of Board of Directors Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Department of Navy Retired Admiral Member of Board of smail Ergün SOYTÜRK Member of Board of Directors Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Treasury Insurance Supervisory Office Retired Member of Board of Ali ERSOY Member of Board of Directors / Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors / General Manager / General Manager Demir Hayat Sigorta General Manager Assistant General Manager Demir Sigorta Assistant General Manager Türk Nippon Sigorta Assistant General Manager Treasury Insurance Supervisor Assistant Dr. Bülent Nadir EREN Health & Life Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager General Manager Yap Kredi Sigorta Claims Manager Yap Kredi Sigorta GMBH General Manager Yap Kredi Sigorta Consulting Doctor International Hospital Emergency Service Doctor International Hospital Surgeri Service Doctor Assistant Hakan TAN Sales & Marketing Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager- General Manager Demir Hayat Sigorta Group Manager Demir Hayat Sigorta Ankara Regional Manager Halk Yaflam Sigorta Marketing Branch Supervisor Internal Audit Manager Kayra ERKAN Internal Audit Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta A.fi. Internal Audit Manager Ak Sigorta A.fi. Internal Audit Executive Ergo Sigorta Co. Internal Auditor Eureko Sigorta A.fi. Internal Auditor At l m Fair Organization Co. Accounting Specialist 15

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors çindekiler Contents 03 05 06 08 10 12 BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors Genel Müdür Mesaj Message

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı