çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5"

Transkript

1 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür Mesaj / A Message From General Manager 8-9 Yönetim Kurulu / Board of Directors Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About The Management and Audit Staff Tarihimiz / Our History 15 Kalite Politikam z / Our Quality Policy 16 nsan Kaynaklar Politikam z / Human Resources Policy 16 Ortakl k Yap s / Shareholder Structure 17 Ürünlerimiz / Our Products Yönetim Kadrosu / Management Rasyolar / Ratios ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor / Internal Auditing Activities Report 33 Denetçi Raporu / Auditor's Report 34 Ba ms z Denetim Raporu / Independent Audit Report Özet Faaliyet Raporu / Summed up Board of Directors Operation Report 38 Finansal Tablolar / Financial Statements Dipnotlar / Footnotes

2 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Kuruluna; Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin 31/12/2009 tarihi itibar yla haz rlanan y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibar yla düzenlenen ba ms z denetim raporu ile uyumlulu unu ve do rulu unu denetlemifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu Demir Sigorta A.fi. yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, denetlenen y ll k faaliyet raporu üzerinde görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslar ile ba ms z denetim ilkelerine iliflkin düzenlemelere uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, y ll k faaliyet raporunda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin 31/12/2009 tarihi itibar yla 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak fiirketin finansal durumuna iliflkin bilgileri do ru bir biçimde yans tmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile taraf m zca verilen ba ms z denetçi görüflünü içermekte olup, ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolarda verilen bilgiler ile uyumludur. BO AZ Ç SMMM BA IMSIZ DIfi DENET M A.fi. stanbul, 26 Mart 2010 FATMA SAKA Sorumlu Ortak Bafl Denetçi 4

3 ANNUAL ACTIVITY REPORT ASSENT OPINION To Demir Hayat Sigorta A.fi. General Board; The accuracy and conformity of the financial information placed in annual activity report of Demir Hayat Sigorta A.fi. as of with the independent auditing report for the same period had been audited by us. Annual activity report subjected to this report is under the responsibility of Demir Hayat Sigorta A.fi. management. The responsibility of our firm is making declaration about the audited annual activity report. Auditing has been done according to procedures and principles related to preparing and publishing of annual activity report in accordance with the 5684 numbered Insurance Law and arrangements related to independent auditing principles. These arrangements require planning and performing in order to provide the reasonable assurance about whether there is an important mistake in annual activity report or not. We believe that, our auditing are the adequate and appropriate base of our opinion. In our opinion, we declare that, financial information in annual activity report with all important issues reflect the reality about financial situation of Demir Hayat Sigorta A.fi. as of period in accordance with the procedures and principles in 5684 numbered Insurance Law and include summary Board of Directors report and independent auditing opinion given by us and conform with the information given in the independent audited financial statements. Bo aziçi Certified Public Accountancy and Independent Auditing Joint-Stock Company Istanbul, 26 March 2010 Fatma Saka Responsible Partner 5

4 Yönetim Kurulu Baflkan ' n n Mesaj, Message of the Chairman of the Board of Directors Dünya, geçti imiz iki y l, küresel kriz, onun olumsuz etkilerinden kurtulmak ve tekrar eski düzeye gelme çabalar ile geçirdi. Yaflanan kriz küreselleflmenin do al sonucu olarak ülkeleri ve ba l olarak kurumlar etkisi alt na alarak geliflmifl ve geliflmekte olan belli bafll ülke ekonomilerinde 2009 y l nda da devam etmifltir y l nda, ülkelerin ekonomik birimlerinin, krizin etkilerini azaltmak veya ortadan kald rmak ad na uygulad klar parasal ve mali politikalar, etkilerini 2009 y l n n üçüncü çeyre inden itibaren göstermeye bafllam flt r. Bu do rultuda IMF dünya ekonomisindeki büyüme tahminlerini gerek 2009 gerekse 2010 y l için olumlu yönde revize etmifltir. Geliflmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye ekonomisi de yaflanan bu krizden kendi ölçe inde yara al rken finans sektörünün k smen yap sal gücü bu krizin etkilerinin çok derinleflmesini engellemifltir. Yaflanan olumsuzluklar reel sektörde çok fazla hissedildi inden bunun etkisi iflsizlik rasyolar n n istenmeyen düzeylere yükselmesine neden olmufl ve ülke insan m z derinden etkilemifltir. Reel sektörde yat r mlar artt rma ad na Merkez Bankas n n uygulad düflük faiz politikas, etkisini 2009 y l üçüncü çeyre inden itibaren göstermeye bafllam fl ve küçülme h z kesmifltir. Küresel kriz etkileri ile u raflan sektörümüz 2009 y l yaflanan yo un ya fl nedeniyle oluflan hasarlardan dolay da y l istedi i gibi bitirememifltir. TSRfiB verilerine göre 2009 y l nda prim üretimi % 5,6 oran nda artarak 12,4 milyar TL'ye ulaflm flt r.% 6,5 oran nda gerçekleflen enflasyon oran ile karfl laflt rd m zda sadece nominal bir büyümeden bahsedilebilmektedir. Hayat branfl nda iyi bir performans sergilenirken elementer branfllarda ayn baflar gerçekleflmemifltir.2009 y l nda hayat d fl branfllar prim toplam bir önceki y la göre % 4 art fl göstererek 10,6 milyar TL'ye yükselmifltir.ayn dönemde hayat branfl prim üretimi % 15,6 artm flt r. Faaliyet gösterdi imiz sa l k branfl nda ise sektör geçti imiz y la göre % 6,7 oran nda art fl göstererek 1,4 milyar TL prim büyüklü üne ulaflm flt r. Bunun yan nda sektörün yasal altyap s n güçlendiren yasa ve yönetmelikler olumlu geliflmelere iflaret etmektedir. Bütün bu geliflmeler sonras nda fiirketimiz de baz rakamsal büyüklüklerinde hedefledi inin gerisinde kalm flt r. Toplam prim üretimi, hedefledi imiz üretimin % 9 üzerinde gerçekleflerek 41,949,900 TL tutara ulaflm flt r. Bu tutar geçti imiz y l ile karfl laflt r ld nda % 13 ' lük bir art fltan söz edilmektedir. Prim üretimimize branfl baz nda bak lacak olursa, sa l k branfl nda hedeflerimizin % 14 üstünde gerçekleflen 36,619,144 TL ' lik üretim hayat branfl için hedeflenenin % 16 alt nda gerçekleflerek 5,330,756 TL olmufltur. The World has passed the two years with global crisis, and to survive from its negative effects and the efforts to reach the old levels again. As a natural result of the globalization, the crisis lived has developed while taking the countries and the related institutions into its effect and it continued in the economy of significant developing countries in Year In Year 2009, the financial and fiscal policies applied by the economic units of the countries in order to decrease or to remove the effects of the crisis, have started to show their effects starting from the third quarter of year In this direction, IMF has revised the growth estimate in the world economy in positive direction both for year 2009 and year While Turkish economy, taking place in the developing countries group, was also injured by this crisis in its own degree, the partial structural power of the finance sector has prevented the effects of this crisis to get deeper. Since the problems lived was felt so much in the real sector, its effect caused the unemployment ratios rising to undesired levels and has deeply affected our nation. In the name of increasing the investments in the real sector, the low interest applied by CBT (Central Bank of Turkey) has started to show its effect starting from the third quarter of Year 2009 and reduction has slowed down. Our sector dealing with the effects of global crisis, has also couldn't complete the year because of the damages caused by heavy rains in Year According to Turkish Insurance Sector Data the premium production has increased at the rate of %5,6 and reached 12,4 billion TL in Year 2009.Comparing with the inflation ratio of %6,5, only nominal growth can be mentioned. While a good performance was presented in life branch, not the same success was actualized in the elements branch. In Year 2009, the premium total of the non-life branches has showed an increase of %4 comparing to the previous year and risen up to 10,6 billion TL. In the same period, the premium production of life branch has increased at the rate of %15,6. In the health branch in which we are active, sector has showed a rate of increase of %6,7 comparing to the previous year and has reached a premium growth of 1,4 billion TL. Additionally, the law and legislations, strengthening the legal substructure of the sector, point positive developments. After all these developments, our Company has also fallen behind its target in the numeral growths. The total premium production actualized over the production of %9 which we aimed and reached to the amount of 41,949,900 TL. Comparing this amount with the past year, an increase of %13 is mentioned. If we take a look at our premium production on the base of branch, a production of 36,619,144 TL eventuating %14 above of our targets in the health branch, has become 5,330,756 TL eventuating below %16 which was targeted for the health branch. 6

5 Prim üretimlerimiz bu flekilde gerçekleflirken yaflanan kriz ve afl r fiyat rekabeti teknik sonuçlar m za olumsuz yans m flt r. Hedefledi imiz teknik zarar n % 242 üzerinde gerçekleflen rakam 5,724,494 TL olmufltur. Mali gelirlerimizde, krizinde etkisiyle hedefledi imiz rakam n % 48 ' i gerçekleflmifl ve 2,482,268 TL olmufltur. Giderlerimiz de hedefledi imizin % 7 üzerinde gerçekleflmifl ve 9,931,372 TL ' ye ulaflm flt r. Bu rakamlar n yans mas olarak 2009 y l dönem kar zarar rakam m z beklentimizin d fl na ç karak 2,995,351 TL zarar ile kapanm flt r y l mali tablolar m z n, ba ms z ve tam tasdik denetimi, denetim firmalar m z taraf ndan denetlenmifl ve resmi anlamda tamamlanm fl bulunmaktad r. Rakamsal de erlerimiz geçti imiz y la göre olumlu geliflme göstermemifltir. Bu rakamlar ile beraber bir y l daha geride kal rken fiirketimiz olarak ta 14. ncü y l m z arkada b rakt k.. Bafllang çta belirledi imiz sigortal lar n menfaatini koruma misyonu ve referans flirket olma vizyonumuz geride kalan 14 y l içinde oldu u gibi ilerleyen y llarda da bizim asla ayr lmayaca m z çizgilerimiz olacakt r. Böyle de erleri korumam z ve daha ileriye tafl mam z sa layan tüm çal flanlar m za teflekkür ederim. While our premium productions as actualized this way, the crisis which was lived and the excessive price competition reflected negatively to our results. The point actualized %242 above of the technical loss we aimed, has become 5,724,494 TL. By the effect of the crisis, in our fiscal income, %48 of the targeted point was actualized and became 2,482,268 TL. Our actual expenses were %7 above of our targets and have reached to 9,931,372 TL. As a reflection of these figures, our Profit/Loss point of the period of Year 2009, by getting out of our expectations, was closed with a loss of 2,995,351 TL. Independent and complete affirmation audit of our 2009 Financial Statements, were audited by our audit companies and are completed officially. Our numeral values haven't shown a positive development when compared with the past year. Since we are one year behind with these figures, we left our 14th year as a company... The mission of protecting the benefits of the insured which we stated in the beginning and our vision of becoming a reference company will be our indivisible points for the following years as so it was in the last 14 years. I thank all our staff who provided us to protect and to carry these values forward. Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU Chairman Dr. Sema CINGILLIOGLU 7

6 GENEL MÜDÜR MESAJI A MESSAGE FROM GENERAL MANAGER Bilindi i üzere dünya sigortac l k sektöründe 2009 y l nda üretim düflüflleri sürmüfltür. Global kriz, Türk Sigorta sektörü üzerindeki etkilerini 2009 y l nda da göstermifltir. 1980'li y llardan sonra reel anlamda küçülme gösteren sigorta sektöründe, 2009 y l nda daralma hissedilmeye bafllanm fl olup fiyatlarda yaflanan düflüfl daralmaya etken olmufltur. Esasen 2009 y l kolay bir y l olmam flt r. Türkiye Sigorta ve Reasürans fiirketleri Birli i'ne atfen 28 y ld r sektörde ilk defa reel anlamda küçülme gerçekleflti ini söyleyebiliriz. Ancak 2009 y l nda hayat alan ndaki iflsizlik sigortalar teminatlar n n sat fla sunulmas yla hayat branfl bir önceki y la göre reel bir büyüme göstermifltir. Hayat branfl nda % 15 oran nda bir büyüme ile birlikte sektörde toplam % 5 oran nda bir büyüme gerçekleflmifl, prim toplam 12.5 milyon TL'ye ulaflm flt r. As it is already known, the production drop off had continued in the world insurance sector in Global crisis had shown its impact over the Turkish Insurance Sector in 2009, too. After the eighties, In 2009, an economical narrowing has been detected in the insurance sector which has shown a recession tendency because of the drop off in the prices in the insurance sector. As a matter of fact, 2009 wasn't an easy year. We can say that it was the first time a recession in real terms has been realized in the sector since the past 28 years with reference to Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey. However, a real growth in Life Insurance branch has been achieved comparing to the previous year after putting Unemployment Insurances up for sale in A 5 % total growth had been realized along with 15 % growth in the Life Insurance branch in the sector, succeeding a total premium of 12.5 Million TL y l nda hayat sigortalar na olan talebin artt görülmüfltür. Art fl n bafll ca nedeni; bu sigortalar n gelece i güvence alt na alan ürünler sunmas ve kriz dönemlerinde kiflilerin gelecek kayg lar n n ön plana ç kmas d r. Kanaatimizce sa l k sigortalar art k bir lüks olmaktan ç km fl, ihtiyaç haline gelmifltir. Sosyal devlet olman n ana ilkesi, kiflilerin sa l k flartlar n n iyilefltirilmesi ve en iyi koflullarda tamamlay c sa l k sigortalar ile bu gereksinimlerini karfl lamakt r. Tamamlay c sa l k sigortalar n n yürürlü e girmesiyle sa l k sektörünün sorunlar n n tümüyle çözülmesi beklenmemektedir. Ancak ülkemizde kifli bafl na düflen Gayri Safi Milli Has la ve sa l a ayr lan pay düflünüldü ünde sorunlar n çözümü için toplumsal refah n artmas gerekti i bilincindeyiz y l na göre % 20'nin üzerinde büyüme gösteren Demir Hayat A.fi. sa l kta referans olma özelli ini devam ettirmekte olup 2010 y l nda da yine piyasay flekillendiren, yorumlayan ve sigortal lar n n memnuniyetini ve sa l n ön planda tutan bir flirket olmaya devam edecektir y l nda mali gelirlerdeki düflüfle paralel olarak sigortac l k faaliyetlerinden yetifltirdi i nsan Kaynaklar ile sektöre önemli bir katk sa layan Demir Hayat A.fi y l nda da bu özelli ini muhafaza etmektedir. An increase in the demand for Life Insurances has been observed in The principal reason of this increase was; arousing from the future anxieties of the people in the periods of global crisis and presentation of products by Insurance Companies which eliminate these worries of the people and secure their future concerns. In our opinion, the Health Insurances are no more luxurious products, they have become a necessity. The keystone of becoming a Social State is to improve the sanitary conditions of the people and to meet their requirements by providing supplementary Health Insurances with the most convenient terms. Of course, it isn't expected to solve all of the problems of the health sector by implementing of supplementary Health Insurances. Taking into the consideration of the national income per capita and the share allocated from it to the Health Issues in our country, we are aware of the fact that a social wealth increase is essential for solutions of the problems. Demir Hayat A.S. which has achieved a growth over 20 % comparing to 2008, will continue being a company which forms the market in 2010 by maintaining its quality of being a reference in Health, and where the policyholders satisfaction and health are given top priority. In parallel to the financial income drop off, Demir Hayat AS. which has contributed to the sector with the Human Resources generated through Insurance Selling activities, has maintained this characteristic in 2010, too. 8

7 2009 sonuçlar n n genelde düflüfl trendi seyretti i günümüzde baflta de erli sigortal lar m z, Demir Hayat A.fi. ile çal flan tüm broker, acente ve ifl ortaklar m za teflekkürü bir borç bilerek yeni y l n daha iyi günlere vesile olmas temennisi ile teflekkürlerimizi sunar z. Wishing the new year will conduce to better days, we extend our thanks firstly to our policy holders, and then to our business partners, agencies and brokers who preferred working with Demir Hayat A.S. nowadays where a general drop off trend is being monitored. Ali ERSOY Genel Müdür Demir Hayat Sigorta A.fi. Ali ERSOY General Manager Demir Hayat Sigorta A.S. 9

8 YÖNET M KURULUMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS 10

9 Yönetim Kurulu / Board of Directors Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman of Board of Directors Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Member of Board of Directors / General Manager Dr. Bülent Nadir EREN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Hakan TAN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Dr. Hakan ÖZCAN Denetçi Auditor 11 Nalan ATAÇ Denetçi Auditor

10 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Ünvan Ad - Soyad Sorumlu Oldu u Alan Ö renim Durumu Mesleki Deneyim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl Yönetim Kurulu Üyesi Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i Demir Hayat Sigorta A.fi Finans ve fl Gelifltirme Koordinatörü Merrill Lynch Yönetici Demirbank T.A.fi. Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi Emekli Amiral Deniz Kuvvetleri Komutanl Yönetim Kurulu Üyesi smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi / Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi- ç Denetim Denetleme Kurulu Emekli Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür ve Genel Müdür Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Türk Nippon Sigorta A.fi.Genel Müdür Yard mc s Denetleme Kurulu Uzman Genel Müdür Yard mc s Dr. Bülent Nadir EREN Sa l k ve Hayat Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Yap Kredi Sigorta A.fi. Tazminat Müdürü Yap Kredi Sigorta A.fi.GMBH Genel Müdür Yap Kredi Sigorta A.fi Dan flman Doktorluk International Hospital Acil Hekimli i International Hospital Cerrahi Kat Hekimli i Genel Müdür Yard mc s Hakan TAN Sat fl ve Pazarlama Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Hayat Sigorta A.fi.Grup Müdürü Demir Hayat Sigorta A.fi. Ankara Bölge Müdürü Halk Yaflam Sigorta A.fi. Pazarlama Bölge fiefi ç Denetim Zehra Özden KANBURO LU ç Denetim Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. ç Denetim Müdürü MNG Bank A.fi. Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Borusan Holding A.fi. Çeflitli Departmanlar Yöneticili i Bank Indosuez Türk A.fi. Mali Tahlil Uzman Denetçi Dr. Hakan ÖZCAN TTK ve Genel Kabul Görmüfl Yüksek Lisans Demir Sigorta A.fi. Grup Müdürü - Muhasebe Standartlar na TÜVAS A.fi. Teknik fief Göre Denetim Denetçi Nalan ATAÇ TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Finansal Kiralama A.fi Muhasebe Müdürü Muhasebe Standartlar na Cankurtaran Holding Muhasebe Müdürü- Göre Denetim Yap ve Kredi Bankas A.fi. Müdür Muavini 12

11 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Title Name Surname Area of Responsibility Education Professional Experience Chairman of Board of Dr. Sema CINGILLIO LU Chairman of Board of Directors Pd D Degree Demir Hayat Sigorta Chairman of Board of Directors Directors Member of Board of Begüm ERENGÜL Member of Board of Directors Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Demir Hayat Sigorta Finance and Business Devolepment Coordinator Merrill Lynch Manager Demirbank T.A.fi. Manager Member of Board of Özbek GÜRGÜN Member of Board of Directors Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Department of Navy Retired Admiral Member of Board of smail Ergün SOYTÜRK Member of Board of Directors / Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Internal Audit Directors Treasury Insurance Supervisory Office Retired Member of Board of Ali ERSOY Member of Board of Directors / Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors / General Manager / General Manager Demir Hayat Sigorta General Manager Assistant General Manager Demir Sigorta Assistant General Manager Türk Nippon Sigorta Assistant General Manager Treasury Insurance Supervisor Assistant Dr. Bülent Nadir EREN Health & Life Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager General Manager Yap Kredi Sigorta Claims Manager Yap Kredi Sigorta GMBH General Manager Yap Kredi Sigorta Consulting Doctor International Hospital Emergency Service Doctor International Hospital Surgeri Service Doctor Assistant Hakan TAN Sales & Marketing Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager- General Manager Demir Hayat Sigorta Group Manager Demir Hayat Sigorta Ankara Regional Manager Halk Yaflam Sigorta Marketing Branch Supervisor Internal Audit Manager Zehra Özden KANBURO LU Internal Audit Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta A.fi. Internal Audit Manager MNG Bank A.fi. Manager at Various Departments Borusan Holding A.fi. Manager at Various Departments Bank Indosuez Türk A.fi. Financial Analysis Specialist Auditor Dr. Hakan ÖZCAN Auditing compliance with Pd D Degree Demir Sigorta A.fi. Group Manager - Turkish Commercial Code and TÜVAS A.fi. Assistant Technical generally accepted accounting principles and standards Auditor Nalan ATAÇ Auditing compliance with Bachelor's Degree Demir Finansal Kiralama Account Manager - Turkish Commercial Code and Cankurtaran Holding Account Manager generally accepted accounting 1993 Yap ve Kredi Bankas A.fi. Assistant Manager principles and standards 13

12 HAKKIMIZDA ABOUT US 14

13 Tarihimiz, Our history, Demir Hayat Sigorta A.fi. ' nin 1993 y l Aral k ay nda bafllayan kurulufl çal flmalar 28 Mart 1995 ' de fiirketin resmen kurulmas ile sonuçlanm flt r. 09 May s 1995 ' de Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü 'nden Hayat, Hastal k ve Kaza branfllar nda faaliyet göstermek için ruhsatname al nm flt r Demir Hayat, 28 Mart 1995'de faaliyetlerine bafllam fl, May s 1995'de de ilk poliçe üretimini gerçeklefltirmifltir. stanbul' da bulunan flirket merkezinin yan s ra Ankara rtibat Bürosu 1996 Aral k ay nda hizmete girmifltir. Kuruluflu 200,000 TL sermaye ile olan fiirketimizin tarihinde olan en son sermaye art fl ile ulaflt sermaye tutar 15,095,000 TL ' dir. The incorporation studies of Demir Hayat Sigorta A.fi. having commenced in December 1993 have resulted in the incorporation officially of the Company on 28 March On 09 March 1995, an authorization has been received from Directorate General of Insurance of Prime Ministry Undersecretariat of Treasury in order to operate in branches of Life, Health and Accident. Demir Hayat has commenced its operations on 28 March 1995 and realized its first policy production in May In addition to its head office in Istanbul, Ankara liaison office as well has come into service in December While its initial capital was TRY 200,000, our Company's capital has been TRY 15,095,000 with the last capital increase made on Demir Hayat; 24 Temmuz 1996'da Alman denetim ve belgelendirme kuruluflu olan RWTÜV taraf ndan denetlenerek, ISO 9001 Kalite Güvence Belgesini alan ilk sigorta flirketi ünvan n elde etmifltir. Having been audited on 24 July 1996 by RWTÜV, a German Auditing and Certification Body, Demir Hayat has obtained the title of the first insurance company to have received ISO 9001 Quality Assurance Certificate. Sadece finans alan nda uzmanlaflm fl bir flirketler toplulu undan gelen bir sigorta flirketi olma özelli ini tafl maktad r TÜSIAD - KALDER Ifi Mükemmelli i Ödülü için baflvuruda bulunan ilk sigorta flirketidir. Sigortal lar n primlerini de erlendirirken fon yönetimi uygulayan; sigortal dan tahsilat yap ld nda ödenen primlerinden birikime kalan k sm n, tahsilat n flirkete intikal tarihinden bir gün sonra yat r ma yönlendiren; Türkiye'de ilk kez geliflmifl bat l ülkelerde oldu u gibi, kad nlar n vefat riskinin ayn yafltaki erkeklere oranla daha az oldu undan hareketle kad nlar için daha düflük prim uygulamas bafllatan ilk sigorta flirketidir. Demir Bütçe özel emeklilik sigortas ile hayat sigortalar alan nda yeni bir sayfa açan ilk sigorta flirketi olma özelli ini de tafl maktad r. Türk sigorta sektöründe, sa l k ve hayat sigortalar konusunda referans bir kurum olmak olarak belirledi i vizyonu do rultusunda tüm sigortac l k hizmetlerini ça dafl standartlar içersinde yürütmektedir. Our company has the characteristic of being an insurance company stemming from a conglomerate specialized in solely in field of finance. It is the first insurance company having applied to Business Excellence Awards of 1998 TÜSIAD - KALDER Ifi. It is the first insurance company applying fund management while evaluating the insurance premiums, investing the amount remaining to build up of the premiums paid after one day from the date of passing to the company when a collection is made from the insured and initiating lower premium application for women for the first time in Turkey as in developed western countries moving from the fact that the risk of decease of women is lower compared to men in the same age. Demir Bütçe has the characteristic of being the first company having opened a new page in fields of private pension insurance and life insurances In line with its vision it has determined to be a reference organization in fields of health and life insurances in Turkish insurance sector, it conducts all its insurance services within the contemporary standards. 15

14 DEM R HAYAT S GORTA A.fi. N N KAL TE POL T KASI Hayat sigortac l na farkl ve kaliteli bir hizmet boyutu getirerek örnek flirket olmak amac yla kurulan Demir Hayat, Türkiye'deki ilk ISO 9001 Toplam Kalite Sertifikal sigorta flirketi olman n hakl gururunu tafl maktad r. Bu belgenin al nmas nda eme i geçen hepimizin, sadece belgeyle s n rl kalmayarak devaml kendini gelifltirip, standard n yükselten bir kalite anlay fl nda olmas, bizi hedefledi imiz örnek flirket olma konumuna getirecektir. Bu anlay fla uygun olarak, Sigortal lar m z n azami tatmini ve günün koflullar na göre de iflen beklentilerinin karfl lanmas esast r. Amac m z, poliçe sahiplerinin flirketimiz ile uzun süreli bir beraberli e girmesi ve bu beraberlik süresince Toplam Kalite hizmet anlay fl n görmesidir. Kaliteli hizmet ve azami müflteri tatmini her çal flan m z n esas sorumlulu udur. Mevcut ve potansiyel sigortal lar m z n ça dafl yaflam n gere ine göre ve güncel olarak de iflebilecek ihtiyaç ve beklentileri, en k sa sürede ve kalite anlay fl na uygun biçimde karfl lanmal d r. Sigortal lar m za sunaca m z hizmetimizin kaliteli olmas için sat n ald m z mal ve hizmetlerde de ayn titizlik gösterilmelidir. Çal flanlar m z n oldu u gibi acentelerimizin de kaliteli hizmet anlay fl na uygun standartlarda bilgi ve evrak donan m sa lanmal d r. Tüm çal flanlar m z, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve sigortal lar m za fleffafl k ilkesiyle yaklafl larak, her seviyede ihtiyaç tespiti yap l p, sürekli kendini yenileyen ve güncelli i izleyen bir anlay flla kalite standard m z yükseltilmelidir. DEM R HAYAT S GORTA A.fi. N N NSAN KAYNAKLARI POL T KASI - Strateji ve hedeflerimize uygun olarak; birikimli, yarat c, dinamik, kendini gelifltiren personeli istihdam etmek; - fiirketimiz amaçlar na uygun etkin e itimler vermek; - Çal flanlar m za sa l kl bir çal flma ortam ve kariyer f rsat yaratmak; - Dinamik ve de iflimlere aç k bir organizasyon yap s na sahip olmak; - Etkin iletiflimi sa lamak, - Etkin bir performans de erlendirme ve kariyer ile bireysel ve tak m performans n gelifltirmektir. DEM R HAYAT S GORTA A.fi.'N N V ZYONU "Türk sigorta sektöründe, sa l k ve hayat sigortalar konusunda referans bir kurum olmak"t r. DEM R HAYAT S GORTA A.fi. M SYONLARI Bu vizyondan hareketle, Demir Hayat Türk Sigorta sektörünün rekabet ortam nda ki gücünün artt r lmas ve gelifliminin desteklenmesini kendine temel misyon belirlemifltir. * Çal flanlar n n niteli inin ve verimlili inin artt r lmas * Sigorta bilgilerinin tam teflekküllü oluflturulmas * Sigortal lar n bilgilerinin eriflilebilir ve paylafl labilir hale getirilmesi * Sigortal lara, sigortan n öneminin anlat lmas ve ürünlerinin tan t lmas, branfl karl l n n artt r lmas amac yla tazminatlar n azalt lmas için tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve sigortal larda sigortal l k bilincinin gelifltirilmesidir. 16 OUR QUALITY POLICY Demir Hayat is the first insurance company that obtained the ISO 9001 Quality Assurance Certificate. It is proud of being the first insurance company having the ISO 9001 Quality Assurance Certificate. Demir Hayat was established with the aim of being an ideal company by bringing a different and qualified service dimension. It is very important to satisfy the expectations of our insured customers. Our aim is that our policy owners should be together for a long time and throughout this togetherness they should see the Total Quality service understanding. Maximum satisfaction of the customer and the qualified service is the responsibility of our employees. The current and potential needs and expectations of our customers which can be changed according to the necessities of the contemporary life should be satisfied in the shortest time and according to the quality understanding. For the service that we will provide for our customers to be qualified, we should show care about the goods and services that we purchased. Like our employees, also our agencies should also be equipped with the knowledge and documents in the suitable standards to the qualified service understanding. We should approach our employees, agencies, reinsurers, and policy-holders with the transparency principle, we should find the needs at every level, we should always upgrade ourselves and watch the currency and we should raise our quality standard. HIGHLIGHTS OF DEMIR HAYAT HUMAN RESOURCES POLICY Recruitment according to Demir Hayat Employee Profile Training for orientation and also for improvement of skills Self Improving Employees Suitable To The Management and Employment Profile Of Demir Hayat A Constructive, Participative Management Style A Dynamic Organisation, High Degree Of Delegation A Modern Performance Appraisal & Career Development System OUR VISION Our vision is being a reference company in health and life insurances through out the Turkish Insurance Sector. OUR MISSIONS Our basic mission is to support the development of the Turkish Insurance Sector and increase the power of the competitive market. Increase efficiency and quality of our employee, Establishing the products to our insured. Explaining the importance of the insurance to our insured, Our intention is to increase the branch profit by decreasing the indemnity which will also affect on the conscious of our assured.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı