IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu"

Transkript

1 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır Üniversitesi Organizasyon Şeması Öz Değerlendirme Çevre Değerlendirme Çalışmaları SWOT (GZFT) Analizi Sonuç 47 EKLER 48 2

3 1. Giriş 1.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu kapsamaktadır. 'Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. Sürüm' ışığında 'Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0' örnek alınarak Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberleri esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Üniversitemiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir (Kaynak: YÖDEK Rehberi). Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. 3

4 Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme Eylem Planları: Birimimizin iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla, elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. 4

5 Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli 5

6 izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu'nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 6

7 2.Yönetici Özeti Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Sürüm no. 1.0, Ocak 2014, 71 sayfa (Iğdır, Iğdır Üniversitesi). Bu çalışma ile Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu sunulmaktadır. Rapor, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 'Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu'nun 2. sürümü ışığında 'Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu' tarafından hazırlanmış olan 'Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi'nin 2007/1.0 nolu sürümü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Gerek klavuz ve gerekse rehberde tavsiye edildiği üzere kuruluş aşamasını geride bırakmış olan tüm birimlerimizde ve bölümlerimizde 'Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları' (KDSP) oluşturulmuş olup bu kurulların çalışmaları Iğdır Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (IÜ ADEK) Iğdır Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu (İÜ SPK) tarafından koordine edilmiştir. 7 Fakülte (Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi), 3 Enstitü (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 4 Meslek Yüksekokulu (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Iğdır Meslek Yüksek Okulu, Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Tuzluca Meslek Yüksekokulu), 1 Yüksekokul (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) 6 Araştırma Merkezi (Caferilik Araştırma Merkezi, Ağrı Dağı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi), BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinasyon Birimi, Zorunlu Dersler Koordinatörlüğü ve Proje Koordinasyonu ve Danışmalık Merkezi, Yeşil Alan Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 7

8 1 Adet Uygulama Oteli Iğdır Üniversitesi, 2014 yılında merkez idari teşkilatını geliştirme çabası içerisinde olup teşkilatın güçlendirilmesi amacı ile Genel Sekreterliğimiz tarafından çalışmalar yapılmıştır. Özdeğerlendirme çalışması Birim/Bölüm, Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları tarafından birim/bölüm düzeyinde gerçekleştirilmiş olup YÖDEK Rehberinde yer alan tablo örneğinde olduğu üzere bu birimler tarafından verilen değerlendirme notlarının ortalaması gösterilen şekilde alınarak Üniversite ortalaması bulunmuştur. 8

9 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Iğdır Üniversitesi, gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve gerekse 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Üniversite Senatosuna ve Üniversite Yönetim Kuruluna rapor veren Üniversitemiz Rektörünün başkanlığında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) ve Stratejik Planlama Kurulu (SPK) oluşturmuştur. Kurul üye listesi aşağıda sunulmuştur. ADEK 2014 yılında 11 üyeden oluşmuştur. Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. İdari personelimiz, Genel Sekreterimiz ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Tablo 1. Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu No Unvanı Adı Soyadı Görevi Birimi 1 Prof. Dr. Hasan BAL Rektör Yardımcısı Ziraat Fakültesi 2 Prof. Dr. Selim BAŞAR Dekan İktisadi ve İdari Bil. 3 Doç. Dr. Bünyamin YILDIRIM Enstitü Müdürü Fen Bilimler Enstitüsü 4 Doç. Dr. Ösmetullah ARVAS Müdür Sağlık Hiz. MYO 5 Yrd. Doç. Dr. Tuncay KAYA Müdür Iğdır MYO 6 Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEMEL Arş. Mer. Müdürü Ağrı Dağı UAM 7 Yrd. Doç. Dr. Önder YILDIZ Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi 8 Yrd. Doç. Dr. Sefa ALTIKAT Müdür Teknik Bil. MYO 9 Yrd. Doç. Dr. Ali Yıldız MUSAHAN Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi 10 Ahmet KIZILKURT Genel Sekreter V. Rektörlük 11 Tarık İŞERİ Öğrenci Konseyi Tem. Iğdır Üniversitesi Tarihçesi Iğdır Üniversitesinin kuruluş temelleri Iğdır Meslek Yüksekokulu na dayanır yılında Kafkas Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Iğdır Meslek Yüksekokulu o yıl sadece İşletmecilik bölümüyle, 20 öğrencisine, 16 okutman, 1 hizmetli ve 1 memur ile hizmet vermekle başladı. Hızla büyüyen Iğdır MYO kısa sürede 11 örgün, 5 ikinci öğretim programıyla 1300 ü aşkın öğrenciye hizmet verir hale geldi yılından itibaren süregelen fakülte kurulması girişimleri 2006 yılında sonuç verdi ve değerli tarım alanlarına sahip ilimiz, Kafkas Üniversitesine bağlı olarak Iğdır Ziraat fakültesine kavuştu. Iğdır Ziraat Fakültesi yoğun faaliyetleri sonucu nihayet 2008 ÖSS kılavuzunda yerini aldı ve 30 öğrencisiyle eğitime başlarken Öğretim Yılında Iğdır Üniversitesi kurulması kararı alındı. 9

10 Prof. Dr. İbrahim H. YILMAZ ın rektör olarak atanması ile Iğdır Üniversitesi resmen hizmete başladı. Iğdır halkı ve yöneticilerinin de desteğiyle Iğdır Üniversitesi kısa sürede gelişmiş, Iğdır ili ve çevresine kurulduğu günden itibaren eğitimin ışığını yansıtmaya devam etmektedir. Üniversitemiz bugün 7 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 6 uygulama ve araştırma merkezinin yanında toplam 445 akademik ve idari personeli ve 4578 öğrencisi ile bölgemiz ve Türkiye nin saygın üniversitelerinden biri olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Kuruluş ve Yerleşim Ziraat Fakültesi: Tarihçe Kafkas Üniversitesi bünyesinde 2006/10381 karar no ile sayılı Resmi Gazetede kuruluş kararnamesi yayınlanan Iğdır Ziraat Fakültesi, 2008 yılında kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır. Şu anda Suveren Kampüsünde eğitime devam etmektedir. İlahiyat Fakültesi: Fakültemiz, tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında 3837 Sayılı Kanunla, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adıyla kurulmuştur. Fakültemizde eğitim-öğretime 05 Ekim 2009 tarihinde başlamıştır. Şu anda Karaağaç Kampüsünde eğitime devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi: Mühendislik Fakültesi; 2008 yılında 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen, EK MADDE 100 e göre kurulan, Iğdır Üniversitesi bünyesinde açılmıştır. Şu anda Karaağaç Kampüsünde eğitimöğretime devam etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve Ana bilim dalları açılmasındaki teklifi tarihli yükseköğretim yürütme toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Bölüm ve Anabilim Dalları açılmasına karar verilerek eğitim-öğretim hayatına adım atmıştır. Şu anda Suveren Kampüsünde eğitime devam etmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Üniversitemizin bünyesinde tarih ve sayılı kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde; Bankacılık ve Finans, Maliye, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, İşletme, Kamu Yönetimi Bölümleri açılması uygun görülmüştür. Fakültemiz cennet vatanımızın cennet köşelerinde biri olan ve kültür zenginliğinin odaklaştığı Iğdır ilinin Suveren mevkiinde Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsünde bulunmaktadır. Fakültemiz il merkezine 12 km uzaklıkta olup, Ağrı Dağı eteklerinde doğa güzellikleri merkezi olan 3000 dönüm arazi üzerinde kurulmuş bir kampüs alanında hizmet vermektedir. Okulumuzun hizmet binası derslikleri Avrupa standartlarında dizayn edilmektedir. 10

11 Güzel Sanatlar Fakültesi: Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarihinde 2011/2471 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Iğdır Meslek Yüksekokulu: 1995 Haziran ında Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Binası Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Genel Müdürlüğü den 20 yıllığına sözleşmeli olarak üniversitemize verilmiştir. Meslek Yüksekokulu`muz tek bölüm İşletme programıyla yılında eğitim öğretime başlamıştır. Iğdır Meslek Yüksekokulu 2008 de Iğdır Üniversitesi'nin faaliyete girmesiyle beraber, Iğdır Üniversitesi'ne bağlanmıştır yılında okulumuz büyük çapta tadilata girmiş daha modern bir görünüme kavuşmuştur. Halen 7 örgün ve 2 ikinci öğretim programı ile faaliyetlerine devam etmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2008 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz, Tıbbi Laboratuar ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuz Iğdır Üniversitesi Emek Mah. Kars Yolu üzerindeki Karaağaç yerleşkesinde eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir. Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: 14 Haziran 2014 tarihinde Iğdır Meslek Yüksekokulu bünyesinden ilgili kararla ayrılıp kendi binasında 5 i örgün ve 2 si ikinci öğretim olmak üzere toplam 6 farklı programda Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Şu anda Suveren Kampüsünde eğitime devam etmektedir. Tuzluca Meslek Yüksekokulu: Iğdır Üniversitesi Senatosunun tarihli kararı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılmasının kabulü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklif edilmesine karar verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulunun tarihli yazısı ile Tuzluca Meslek Yüksekokulunun açılması uygun bulunmuş ve tarihinde ilk kez Müdür ataması yapılan Yüksekokulumuz resmen açılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü: Fen Bilimler Enstitüsü; tarih ve 5765 sayılı kanunla kabul edilen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ek Madde 100 göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı bir kurum olarak kurulmuştur. Şu anda Suveren kampsünde eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sosyal Bilimler Enstitüsü tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı bir birim olarak Sosyal Bilimler alanına giren İlahiyat Fakültesi bünyesindeki Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ile İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı ndan oluşmaktadır. Şu Suveren Kampüsünde eğitim-öğretim hizmetine devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü; tarih ve 5765 sayılı kanun ile kabul edilen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yapılan Ek Madde 100 e göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birim olarak 2008 yılında kurulmuştur. 11

12 Aşağıdaki tabloda tarihi itibariyle Üniversitemizin birimleri ve bölümleri hakkında bilgi verilmektedir. Tablo 2. Iğdır Üniversitesi Birimleri Fakülte/ Anabilim Program Kodu MYO Kodu Dalı Kodu Fakülte/Myo/Program/Anabilim Dalı Adı Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) İlahiyat Fakültesi İlahiyat İlahiyat (İ.Ö.) Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat (İ.Ö.) Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Zootekni Biyosistem Mühendisliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Çocuk Gelişimi Çevre Sağlığı İlk ve Acil Yardım Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) Yaşlı Bakımı Çevre Sağlığı (İ.Ö.) Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) Evde Hasta Bakımı Evde Hasta Bakımı (İ.Ö.) Tuzluca Meslek Yüksekokulu Tuzluca Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Laborant ve Veteriner Sağlık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlğı Çocuk Gelişimi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sosyal Hizmetler Iğdır Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İ.Ö.) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) Maliye Bankacılık ve Sigortacılık Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 12

13 Turizm ve Otel İşletmeciliği Lojistik Dış Ticaret Dış Ticaret (İ.Ö.) Maliye (İ.Ö.) Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) Makine Geleneksel El Sanatları İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Peyzaj ve Süs Bitkileri Elektrik Elektrik (İ.Ö.) Tekstil Teknolojisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Hadis İslam Hukuku İslam Mezhepleri Tarihi Kelam Tasavvuf Tefsir Felsefe ve Din Bilimleri Din Felsefesi Din Psikolojisi Din Sosyolojisi Mantık Felsefe Tarihi İslam Tarihi ve Sanatları Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Zootekni Gıda Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Koruma Bahçe Bitkileri Tarım Ekonomisi Biyosistem Mühendisliği Tarla Bitkileri (Doktora) 13

14 4. Iğdır Üniversitesi Organizasyon Şeması 14

15 Iğdır Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üye listeleri tarihi itibariyle aşağıda verilmiştir. Tablo 3. Iğdır Üniversitesi Senato Üyeleri Üye Görev Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör Prof. Dr. Hasan BAL Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Selim BAŞAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi EREN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem GÜLER Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Doç. Dr. Bünyamin YILDIRIM Fen Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ösmetullah ARVAS Sağlık Hizmetleri M.Y.O Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sefa ALTIKAT Teknik Bilimler M.Y.O Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuncay KAYA Iğdır M.Y.O Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zeki TAN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz ATLI Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sefa ALTIKAT Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan KÜNÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Fikret TÜRKAN Tuzluca M.Y.O Müdür V. Ahmet KIZILKURT Raportör- Genel Sek. V. Tablo 4. Iğdır Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Üye Görev Prof. Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör Prof. Dr. Hasan BAL Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Faik YILMAZ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Selim BAŞAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi EREN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Ethem GÜLER Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Ahmet KIZILKURT Raportör- Genel Sek. V. 15

16 5. Öz Değerlendirme Iğdır Üniversitesi 2014 yılı öz değerlendirme çalışması YÖDEK tarafından verilmiş olan başlıklar altında yine beş ölçekli YÖDEK değerlendirme ölçütü kullanılarak yapılmış olup sonuçları aşağıda sunulmuştur. YÖDEK "beklenen düzey" e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı: 1 puan Beklenen düzeyin altı: 2 puan Beklenen düzey: 3 puan Beklenen düzeyin üstü: 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü: 5 puan Her bir değerlendirme başlığı altında Fakülteler, Yüksekokullar ortalaması, Enstitüler ortalaması ve Meslek Yüksekokulları ortalaması alınarak, bunların ortalamasından da Akademik Birimler ortalaması elde edilmiştir. Benzer şekilde İdari Birimler ortalaması alınmaktadır. Akademik Birimler ortalaması, İdari Birimler ortalaması ve Rektörlük Birimleri ortalaması değerlerinin ortalamasının alınması sonucunda üniversite ortalaması elde edilmektedir. Girdiler Iğdır Üniversitesi girdiler (kaynaklar ve ilişkiler) değerlendirme tablosu birimlerden alınmış olan veriler ışığında aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Iğdır Üniversitesinin tarihi itibariyle girdilerinin (kaynaklar ve ilişkiler) ortalamasının 2,52 olduğu görülmektedir. 16

17 Tablo 5. Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Değerlendirme Tablosu Özdeğerlendirme Konuları 1) Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) İdari Personel niteliğinde beklenen düzey; Fak/Kons. Yük.Ok. Enstitü MYO Aka. Birim. İdari Birim. Araş. Merk. Birimler Rek. Birimi Üniv. Genel 2,25 3,50 2,25 2,67 2,67 2,00 2,33 2,50 3,00 4,00 3,00 3,00 2,71 2,50 2,61 2,80 3,20 4,00 3,20 3,27 3,56 2,75 3,15 3,21 4) Mali kaynakların 2,25 2,50 3,00 2,42 3,00 1,00 2,00 2,21 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) 2,20 3,00 2,20 2,53 3,40 1,50 2,45 2,49 6) İş Teknolojilerinin 2,25 3,50 1,80 2,78 3,00 1,25 2,13 2,45 7) Fiziksel olanakların 2,20 3,00 1,60 2,40 2,11 1,00 1,56 1,98 8) Temin edilen hizmetlerin 2,60 3,50 2,20 3,03 3,11 1,50 2,31 2,67 9) Sanayi ile ilişkilerin 1,75 2,50 1,80 2,15 2,57 1,50 2,04 2,09 10) Toplum ile ilişkilerin 2,60 3,50 2,00 2,77 2,88 2,00 2,44 2,60 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin 12) Mezunlar ile ilişkilerin 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin 14) öğrenciler ile ilişkilerin 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin 2,80 3,00 2,80 2,60 3,00 1,75 2,38 2,49 2,00 3,50 1,50 2,63 2,43 2,00 2,21 2,42 2,60 3,50 3,20 2,83 3,44 2,00 2,72 2,78 3,00 3,50 3,75 3,03 3,14 2,33 2,72 2,88 2,40 3,00 2,80 2,60 2,71 3,00 2,86 2,73 2,2 2,50 1,40 2,03 2,86 1,50 2,18 2,11 Ortalama 2,50 3,25 2,40 2,67 2,91 1,84 2,38 2,52 17

18 Iğdır Üniversitesi lisans ve önlisans programları üniversite giriş puan ortalamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 6. Iğdır Üniversitesi Öğretim Yılı Lisans/Önlisans Programları Üniversite Giriş Puan Ortalamaları Birim / Bölüm / Program Puan Türü En Düşük En Yüksek Yerleştirilen Öğrenci Sayıları İlahiyat Fakültesi 1 İlahiyat YGS4 335, , İlahiyat (İ.Ö.) YGS4 244, , Mühendislik Fakültesi 1 Gıda Mühendisliği MF4 215, , Gıda Mühendisliği (İ.Ö.) MF4 202, , Ziraat Fakültesi 1 Bahçe Bitkileri MF2 221, , Tarım Ekonomisi TM1 251, , Bitki Koruma MF2 218, , Tarla Bitkileri TF3 218, , Fen - Edebiyat Fakültesi 1 Tarih TF2 196, , İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 1 İktisat TM1 196, , Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1 Bilgisayar Programcılığı 189, , Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 176, , Geleneksel El Sanatları 175, , Peyzaj ve Süs Bitkileri 167, , Makine 213, , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 181, , Elektrik (İ.Ö.) 187, , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 343, , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) 331, , Çevre Sağlığı 233, , Çevre Sağlığı (İ.Ö.) 215, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 262, , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 248, , Yaşlı Bakımı 230, , İlk ve Acil Yardım İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) Iğdır Meslek Yüksekokulu 1 Bankacılık ve Sigortacılık 211, , Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 163, , Maliye 203, , Maliye (İ.Ö.) 171, , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 167, , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 188, , Turizm ve Otel İşletmeciliği 191, , İşletme Yönetimi 173, , İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 162, , Lojistik 170, , Dış Ticaret 158, , Dış Ticaret (İ.Ö.) 180, ,

19 Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında sunulan önlisans programlarına başvuran öğrencilerin ortaöğretim başarı puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 7. Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim Yılı Ortaöğretim Başarı Puan Ortalamaları Birim Iğdır Meslek Yüksekokulu Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Program Yerleştirilen öğrenci Sayısı Ortaöğretim Başarı Puan Ortalaması Bankacılık ve Sigortacılık 48 68,18 Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 48 61,98 Dış Ticaret 51 61,58 İşletme Yönetimi 23 60,50 Lojistik 36 63,96 Maliye 59 65,31 Maliye (İ.Ö.) 55 62,64 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 41 61,30 Turizm ve Otel İşletmeciliği 16 62,44 Bilgisayar Programcılığı 57 67,08 Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 9 62,63 Elektrik (İ.Ö.) 24 62,31 Geleneksel El Sanatları 16 63,35 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 5 61,79 Makine 14 65,10 Peyzaj ve Süs Bitkileri 5 64,61 Çevre Sağlığı 27 70,88 Çevre Sağlığı (İ.Ö.) 26 70,74 Çocuk Gelişimi 40 74,39 Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 41 69,89 Evde Hasta Bakımı 30 72,22 Evde Hasta Bakımı (İ.Ö.) 29 76,39 İlk ve Acil Yardım 48 72,04 İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) 33 71,65 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 68,67 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 69,26 Tıbbi Laboratuvar (İ.Ö.) Teknikleri 31 72,67 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) 30 68,80 Yaşlı Bakımı 30 74,55 Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) 29 69,52 19

20 Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Kurumsal Nitelikler ve Özellikler değerlendirme tablosu birimlerden alınmış olan veriler ışığında aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler ışığında Iğdır Üniversitesinin tarihi itibariyle Kurumsal Nitelikler ve Özelliklerinin ortalamasının 2,49 olduğu görülmektedir. Tablo 8. Iğdır Üniversitesi 2014 yılı Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu OZDEĞERLENDİRME KONULARI Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi 1) öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve 3) İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve Fak. Kons. Y.O. Ens. MYO Aka. Birim. BİRİMLER İdari Birim Araş. Mer. Rek. Bir. Üniv. Genel 2,25 3,50 2,75 2,83 3,00 3,00 3,00 2,92 2,00 2,00 2,20 2,07 2,50 2,50 2,50 2,28 2,60 3,00 3,40 3,00 2,80 2,25 2,53 2,76 4) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve 5) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve 2,40 3,50 3,20 3,07 3,00 2,25 2,63 2,85 2,60 4,00 2,80 3,07 2,67 3,00 2,83 2,95 6) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 2,00 3,00 2,20 2,60 2,33 3,00 2,67 2,63 7) İdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3,00 4,00 3,00 3,00 3,60 3,00 3,30 3,15 8) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve 9) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve 2,20 3,00 2,40 2,80 2,57 3,00 2,79 2,79 2,20 3,00 2,60 2,60 2,57 2,00 2,29 2,44 10) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m 2 ) ve 2,00 2,00 2,40 2,20 2,00 3,00 2,50 2,35 i) Kampus alanı; 2,40 1,50 2,20 1,90 2,67 1,00 1,83 1,87 ii) Topla kapalı alan; 2,40 2,00 2,40 2,27 2,43 1,00 1,71 1,99 iii) Eğitim-öğretim ve Araştırma; 2,60 2,50 2,00 2,30 2,40 1,00 1,70 2,00 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2,40 2,00 1,60 2,07 2,67 1,00 1,83 1,95 Ortalama 2,36 2,78 2,51 2, ,21 2,43 2,49 20

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı