T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009

2 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması Özdeğerlendirme Çevre Değerlendirme Çalışmaları SWOT (GZFT) analizi Birimin misyonu Birimin vizyonu Birimin temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynaklar 25 ii

3 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu... 6 Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı... 6 Tablo 3 Birim gelişim tablosu... 7 Tablo 4 Program Sayıları Tablo 5 Öğretim Elemanı Sayıları Tablo 6 Yapılan Proje Sayısı Tablo 7 Alınacak Yayın Sayısı Tablo 8 Öğrenci Gelişim Planı Tablo 9 Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayıları Tablo 10 Gözden Geçirilen Ders Çeşitlilik Sayısı Tablo 11 Gözden Geçirilen Ders Đçerik Sayısı Tablo 12 Oluşturulan Kitap veya Kitapçık Sayıları Tablo 13 Öğrencilerin Faaliyet Sayıları Tablo 14 Öğrencilerin Teknik Gezi Sayısı Tablo 15 Kurumun Altyapı Özellikleri (m2) Tablo 16 Web Sayfası Açılan Ders Sayıları..23 Tablo 17 Teknolojik Alt Yapı için Alınacak Malzemeler 23 Tablo 18 Đdari Personel Gelişim Planı..24 iii

4 Şekil listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması... 8 iv

5 Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu 2010 yılı stratejik planı belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Birimimizin eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd. Doç. Dr. Murat DEVECĐ Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü Saray, Temmuz

6 1. Giriş Bu kısımda aşağıda verilmiş olan üç alt başlık altında dokümanın amacı, kapsamı belirtilmiş ve ilgili tanımlar ve kavramlar verilmiştir. Aşağıda 2010 yılı stratejik planı için örnekler verilmiştir Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu 2010 yılı stratejik planını sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu 2010 yılı stratejik planını sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bu kısımda kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında kullanılan temel tanımlar ve kavramlar verilmiştir. Aşağıda Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki 2

7 gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. 3

8 Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 2.Yönetici Özeti Bu çalışma ile Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulunun 2010 yılı Stratejik Planı sunulmaktadır. Bu çalışma, Yüksekokulumuzun vizyon, misyon ve temel değerleri ile birim öz değerlendirme sonuçlarının yanı sıra Yüksekokulumuzun geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin arttırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Bu çalışmanın ana başlıkları aşağıda verilmiştir: 4

9 Tanıtıcı Bilgiler: Bu bölümde Birimin Tarihçesi, Organizasyon Şeması ve Yapılanması verilmiştir. Birimin Misyon, Vizyon, Temel Değerleri, Politikaları: Bu bölümde Birimin Misyon ve Vizyonu tanımlanmış, temel değerleri ve politikaları verilmiştir. Kurumsal Değerlendirme: Bu bölümde YÖDEK Rehberi doğrultusunda öz değerlendirme ve performans göstergeleri tabloları oluşturulmuş, paydaşlar tanımlanmış ve SWOT Analizi yapılmıştır. Stratejik Değerlendirme: Bu bölümde, Birimin yılları arasında uygulayacağı temel stratejik amaçlar açıklanmıştır. Bu çalışmada Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu 2010 yılı stratejik planını verilmiştir. 3.Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Saray Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Meslek Yüksekokulu Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2009 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 5

10 Tablo 1 : Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Hüseyin AYDIN Öğr. Gör. Müdür Yardımcısı (Koordinatör) Kaan GAYTANCIOĞLU Öğr. Gör. Öğretim Görevlisi Ediz ENGĐN Öğr. Gör. Y.Okul ve Yön. Kurulu Üyesi Mesut KABAAĞAÇ Hüseyin CÜCE Yüksekokul Sekreteri Öğrenci Temsilcisi Tablo 2: Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 1 Temmuz Ağustos Ekim Ocak Kasım Şubat Eylül Ekim yılı Stratejik Planı 1.Sürüm 2010 yılı Stratejik Planı 2.Sürüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1.Sürüm 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2.Sürüm 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporu 1.Sürüm 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporu 2.Sürüm 2010 yılı Performans Programı 1.Sürüm 2010 yılı Performans Programı 2.Sürüm 4. Birimin Tarihçesi Saray Meslek Yüksekokulu, Öğretim yılında Trakya Üniversitesi ne bağlı birim olarak Elektrik (30) ve Muhasebe (30) programları ile öğretime başlamıştır. Elektrik Programına Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır. Saray Belediye Meclisinin tarih ve 4 sayılı kararı ile eski Belediye binası Saray Meslek Yüksekokulu na tahsis edilmiştir Öğretim yılında Đktisadi Đdari Programlar Đşletme Bölümüne 30 öğrenci ile öğretime başlamış olup, yine aynı öğretim yılında 4702 Sayılı Yasa ile METEB programları içerisinde Muhasebe (Đ.Ö) Programına 120 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Yukarıda yer alan bilgilerimize ek olarak; Öğretim yılından itibaren 30 kişilik kontenjanı ile "DIŞ TĐCARET VE AVRUPA BĐRLĐĞĐ" programı açılmıştır. Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 Sayılı Kanun ile 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu na eklenen EK MADDE 62 gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğü nden Namık Kemal Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. 6

11 Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim yılı başında Dış Ticaret ve Avrupa Birliği ile Đşletme Programlarının ikinci öğretimleri, 70 öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Tablo 3: Birim Gelişim Tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi I. Đktisadi Đdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı Đşletme Programı Muhasebe Programı (Đ.Ö.) Dış Ticaret ve A.B. Programı Dış Ticaret ve A.B. Programı (Đ.Ö.) Đşletme Programı (Đ.Ö.) II. Teknik Programlar Bölümü Elektrik Programı ( Döneminden Đtibaren Öğrenci Alınmıyor) 5. Birim Organizasyon Şeması Saray Meslek Yüksekokulu organizasyon şeması 2008 yılı sonu itibariyle aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yüksekokulumuz, Muhasebe, Đşletme, Dış Ticaret ve A.B. ve Muhasebe (Đ.Ö.) programlarında faaliyetlerini sürdürmüş, Yüksekokul Akademik Kurulumuz 2008 yılı içinde iki kez toplanarak eğitim öğretim sürecine ilişkin çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Yüksekokulumuz Yönetim Kurulu 2008 yılı içinde 34 kez, Yüksekokul Kurulumuz ise 2008 yılı içinde 3 kez toplanmıştır. 7

12 Şekil 1: Saray Meslek Yüksekokulu Organizasyon Şeması MÜDÜR MÜDÜR YARD. PROGRAMLAR Muhasebe Prg. Đşletme Prg. Dış Tic. Ve A.B. Prg. Muhasebe (Đ.Ö.) Prg. Dış Tic. Ve A.B. (Đ.Ö.= Prg Đşletme (Đ.Ö.) Prg. YÜKSEKOKUL SEKRETERĐ Öğrenci Đşleri Yazı Đşleri Tahakkuk Đşleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yardımcı Hizmetler Kütüphane 6.Özdeğerlendirme Özdeğerlendirme, birim çevre değerlendirme çalışmaları ve birimin Swot analizinden oluşmaktadır. 7.Çevre Değerlendirme Çalışmaları Çevre değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programından mezun olan öğrencilerimizin Avrupa Birliği ülkelerine iş ve yabancı dil eğitimi için yönlendirilmesi ve ders kredilerimizin tüm programlarda ACTS ye dönüştürülmesinin tamamlanmış Tehditler Orta öğretim düzeyinde eğitim kalitesinin giderek düşmesi; 8

13 Mezunlar ile ilgili gelişmeler Fırsatlar Bölgemizin sanayi kentlerinden oluşması mezunların iş bulmasındaki sıkıntıyı hafifletmiş Mezunlarımızın bölge sanayi kuruluşlarında iş bulabilme olanağının Tehditler Mezun sayımızın fazla Piyasa ekonomisi şartlarına bağlı olarak bölgemizde bazı iş kollarının Bulgaristan, vb. ülkelere yönelmesi Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Fırsatlar Üniversitemizin kongre turizmine uygun bir turizm bölgesinde yer alması Tehditler Yüksek ev kiralarının öğrenci ve çalışanlar için bir caydırıcı rol oynaması Yeni kurulan bir üniversitenin biriminden dolayı sosyal imkânlarımızın yetersizliği Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Bölgesel sanayinin sayı olarak fazla gelişmiş Đşe girme aşamasında ulaşım imkanları açısından öğrencilerimizin tercih edilmesi Tehditler Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) kuruluş çalışmalarının yeni başlamakta Bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının ekonomik nedenlere bağlı olarak sayılarının azalması ve daha az sayıda ara eleman çalıştırması Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Internet-tabanlı veri tabanlarının yaygınlaşması Birimimizde bilişim teknolojilerine önem verilmesi 9

14 Tehditler Teknolojinin hızla yenilenmesi ve ekonomik nedenlere bağlı olarak teknolojinin takibinin zorluğu Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar 2547 ve 5018 sayılı kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının başlatılması Tehditler Akademik ve idari personelin ücretlerinde iyileştirmelere gidilmemesi Personel yetersizliğine bağlı olarak ders yükünün fazlalılığı Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Fırsatlar Üniversitenin Tekirdağ ili ve ilçelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve kültürel gelişimine katkısı Tehditler yok 8.Swot Analizi Girdiler Güçlü yönlerimiz Akademik personel niteliğinin beklenen düzeyin üzerinde Đdari personel niteliğinin beklenen düzeyin üzerinde Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarının yeterliliğin beklenen düzeyde Đş Teknolojilerinin Yeterliliğin Beklenen Düzeyde Olması Temin Edilen Hizmetlerin Yeterliliğin Beklenen Düzeyde Olması Toplum Đle Đlişkilerin Yeterliliğin Beklenen Düzeyde Olması Kamu Kurum Ve Kuruluşları Đle Đlişkilerin Yeterliliğin Beklenen Düzeyin Üstünde Olması Mezunlar Đle Đlişkilerin Yeterliliğin Beklenen Düzeyin Üstünde Olması 10

15 Çalışanlar Đle Đlgili Đlişkilerin Yeterliliğin Beklenen Düzeyin Üzerinde Olması Öğrenciler Đle Đlişkilerin Yeterliliğin Beklenen Düzeyin Üzerinde Olması Yükseköğretim Alanında Ulusal Đlişkilerin Yeterliliği Beklenen Düzeyde Olması Zayıf yönlerimiz Öğrenci Niteliğinin Beklenen Düzeyin Çok Altında Mali kaynakların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Fiziksel Olanakların Yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında Sanayi Đle Đlişkilerin Yeterliliğin beklenen düzeyin çok altında Yükseköğretim Alanında Uluslararası Đlişkilerin Yeterliliğin beklenen düzeyin altında Kurumsal nitelikler ve özellikler Güçlü yönlerimiz Öğrenci Sayıları ve Yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Çalışanların yaş ortalamaları ve yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi ve yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Çalışanların kıdem ortalamaları ve yeterliliğinin beklenen düzeyde Đdari Personelin Eğitim Düzeyinin Beklenen Düzeyde Zayıf yönlerimiz Öğretim elemanı sayıları ve yeterliliği beklenen düzeyin çok altında Đdari personel sayıları ve yeterliliğin beklenen düzeyin altında Akademik personelin ortalama unvan düzeyinin beklenen düzeyin altında Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları ve yeterliliğin beklenen düzeyin altında Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliğin beklenen düzeyin altında Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliğin beklenen düzeyin çok altında 11

16 Eğitim ve öğretim süreçleri Güçlü yönlerimiz Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu beklenen düzeyin üzerinde Programların eğitim hedeflerinin yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Programların kapsamı ve niteliklerinin yeterliliği beklenen düzeyde Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığının beklenen düzeyde Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Programların çıktılarının yeterliliğin beklenen düzeyde Program kaynaklarının yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliğin beklenen düzeyde Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliğinin beklenen düzeyde Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Zayıf yönlerimiz Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliğinin beklenen düzeyin çok altında Araştırma ve geliştirme Güçlü yönlerimiz Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliğinin beklenen düzeyde 12

17 Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliğinin beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığının beklenen düzeyde Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğunun beklenen düzeyde Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliğinin beklenen düzeyde Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliğinin beklenen düzeyde Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliğinin beklenen düzeyde Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak dönmesindeki yeterliliğin beklenen düzeyin üzerinde Zayıf yönlerimiz Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Uygulama ve Hizmet Süreçleri Güçlü yönlerimiz Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğunun beklenen düzeyin üzerinde Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliğinin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliğinin beklenen düzeyde 13

18 Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliğinin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliğinin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliğinin beklenen düzeyde Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliğinin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliğinin beklenen düzeyde Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliğin beklenen düzeyde Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliğin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Zayıf yönlerimiz Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde 14

19 Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Staj destek hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliğinin beklenen düzeyde Zayıf yönlerimiz Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Organizasyonel yapının yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığının beklenen düzeyin üzerinde Görev yetkilerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Stratejilerin varlığı ve yeterliliğinin beklenen düzeyde Karar verme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyde Zayıf yönlerimiz Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin altında Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterliliğinin beklenen düzeyin çok üzerinde 15

20 Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Öğrenci memnuniyetinin yeterliliğinin beklenen düzeyin çok üzerinde Liderlik yaklaşımlarının yeterliliğinin beklenen düzeyde Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Đdari personelin özelliklerinin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliğinin beklenen düzeyin çok üzerinde Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliğinin beklenen düzeyin çok üzerinde Zayıf yönlerimiz Yok Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyde Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin çok üzerinde Đdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin üzerinde Toplum ile ilgili sonuçların yeterliliğinin beklenen düzeyin çok üzerinde Zayıf yönlerimiz Yok 16

21 Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin üzerinde Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin üzerinde Kendi misyonuna uygunluğunun beklenen düzeyin çok üzerinde Zayıf yönlerimiz Yok 9. Birimin misyonu Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk Đlke ve Devrimlerini koruyan, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikli meslek elemanlarını eğitim-öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmek. 10. Birimin vizyonu Üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman yetiştiren, gelişmeye açık, iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilen bir Meslek Yüksekokulu olmak. 11. Birimin temel değerleri Evrensel standartlarda eğitim vermek, Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası seviyede araştırma ve eğitim alanında yetkinliğini sağlamak. Ulusal öncelikli araştırma alanlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için gelişmiş altyapıya sahip olmak, bu alanlarda araştırma yapmak, öğretim elemanlarını bilimsel araştırmalara teşvik etmek Ulusal sanayi ve endüstrisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara eleman yetiştirmek. 17

22 12. Stratejik değerlendirme Bu kısımda Birimin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında yapılmış olan stratejik değerlendirmeleri amaç, hedef, strateji sırası izlenerek sunulmuştur. Amaç1: Eğitim öğretim süreçlerinin geliştirilmesi Hedef 1.1: Ulusal ve Uluslararası Sanayinin Đhtiyacını Karşılamak Strateji 1.1.1: Yeni Programlar Açmak Performans göstergesi : Program Sayıları Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 4: Program Sayıları Program Sayıları Amaç 2: Eğitim öğretim hizmetlerinin uluslararası standartlarda verilmesi Hedef 2.1: Öğretim Elemanı Niteliğini Yükseltmek Strateji 2.1.1: Alanında uzman, sektörel deneyimi olan kişileri kadromuza katmak Performans Göstergesi : Öğretim Elemanı Sayıları Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 5: Öğretim Elemanı Sayıları Öğretim Elemanı Sayıları Amaç 3: Yüksekokul kaynaklarının ve ilişkilerinin geliştirilmesi Hedef 3.1: Yükseköğretim alanında ulusal ilişkileri arttırmak Strateji 3.1.1: TÜBĐTAK, DPT ve vb. kuruluşlarla proje yapmak Performans göstergesi : Birlikte yapılan proje sayısı Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 6: Yapılan proje sayısı Yapılan proje sayısı (sayı)

23 Amaç 4: Ulusal ve Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliğini artırmak Hedef 4.1: Okul kütüphanesini yayın sayısı ve niteliği açısından geliştirmek Strateji 4.1.1: Oluşturulan kurulla yayınlara ve sayılarına karar verilmesi Performans göstergesi : Yıl içerisinde alınacak yayın sayısı Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 7: Alınacak yayın sayısı Alınacak yayın sayısı (sayı) Amaç 5: Eğitim öğretim hizmetlerinin uluslararası standartlarda verilmesi Hedef 5.1. Eğitim kalitesinin artırılması Strateji Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının makul seviyede tutulması Performans göstergesi : Yıl içinde kayıtlı öğrenci sayıları- akademik yıl sonu itibarı ile (sayı) Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 8: Öğrenci gelişim planı Normal öğretimde kayıtlı öğrenci sayısı (Sayı) Đkinci öğretimde kayıtlı öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı (sayı) Performans göstergesi : yıl içinde öğretim üyesi, ders veren öğretim elemanı ve tüm öğretim elemanları başına düşen öğrenci sayıları (oran) Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 9: Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları Öğretim üyeleri başına düşen öğrenci sayıları (oran)) Ders veren öğretim elemanları başına düşen öğrenci sayıları (oran) Tüm öğretim elemanları başına düşen öğrenci sayıları (oran)

24 AMAÇ 6: Eğitim öğretim süreçlerinin geliştirilmesi Hedef 6.1: Programların kapsam ve niteliklerini geliştirmek Strateji 6.1.1: Teknik programlar bölümlerinin ders çeşitliliğinin gözden geçirilmesi Performans göstergesi : Gözden geçirilen ders sayısı Performans değerleri: Performans değerleri gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 10: Gözden geçirilen ders çeşitlilik sayısı Gözden geçirilen ders çeşitlilik sayısı (sayı) AMAÇ 7: Daha Kaliteli öğrenci yetiştirilmesi Hedef 7.1: Eğitim program ve içeriğinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası akredite edilebilir düzeye getirilmesi Strateji Gerekli güncellemeler için öğretim üyeleri tarafından ders içeriklerinin gözden geçirilmesi Performans göstergesi : 2014 yılına kadar bütün derslerin içeriklerinin gözden geçirilmesi. Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 11: Gözden geçirilen ders içerik sayısı Gözden geçirilen ders içerik sayısı (sayı) AMAÇ 8:. Bilgiye erişim olanaklarının artırılması Hedef 8.1: Derslerle ilgili tanıtıcı bilgilerin 2008 yılı sonuna kadar web sayfasında yayınlanması Strateji 8.1.1: Derslerle ilgili tanıtıcı bilgilerin tamamına elektronik ortamda ulaşılabilirliğinin sağlanması Performans göstergesi : Oluşturulan kitap veya kitapçık sayıları Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. 20

25 Tablo 12: Oluşturulan kitap veya kitapçık sayıları Oluşturulan kitap veya kitapçık sayısı (sayı) AMAÇ 9: Öğrenci memnuniyetinin arttırılması Hedef 9.1: Öğrenci memnuniyeti anketi yapılması Strateji 9.1.1: Öğrenci kulüp çalışmaları toplantısı, sosyokültürel gezi, öğrenci kongresi gibi etkinliklerin desteklenmesi ile organizasyon kültürünün geliştirilmesi Strateji 9.1.2: Öğrencilerin bilim, sanat, kültür ve spor konularındaki etkinliklerinin desteklenip başarılarının ödüllendirilmesi Strateji 9.1.3: Başarılı öğrencilere ödül verilmesi Strateji 9.1.4: Öğrencilerin tutum, davranış ve algılarının ölçülmesine yönelik tekniklerin geliştirilmesi Performans göstergesi : Öğrencilerin faaliyet sayıları Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıda verilmiştir. Tablo 13: Öğrencilerin faaliyet sayıları Öğrencilerin kulüp, gezi, öğrenci kongresi sayısı (sayı) Bilim, sanat, kültür ve spor etkinlik sayıları (sayı) Ödül sayıları (kez) Öğrenci Memnuniyeti Anketi AMAÇ 10: Öğrencilerin uygulama ve iş deneyimlerinin geliştirilmesi. Hedef 10.1: Birimimiz temelinde dönem içinde teknik, inceleme vb. geziler düzenlenmesi. Strateji :Bölümlerde öğrencilerin pratik bilgiler edinebilmeleri için uygulama alanlarına yönelik teknik, inceleme vb. geziler düzenlenmesi. Performans göstergesi : Öğrencilerin teknik gezi sayıları 21

26 Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıdaki verilmiştir. Tablo 14: Öğrencilerin teknik gezi sayısı Teknik gezi sayısı (sayı) AMAÇ 11: Kurumun fiziksel altyapısının iyileştirilmesi Hedef 11.1: Fiziksel alt yapının 2011 yılına kadar iyileştirilmesi Strateji : Kampus alanı, toplam kapalı alan, eğitim-öğretim ve araştırma alanları, sosyal, kültürel ve idari hizmet alanları (okul binamızın yapılması, kütüphane, kantin, yemekhane vb.), bilgisayar sayısını artırarak teknolojiden yararlanma imkânını artırmak. Performans göstergesi : Kurumun alt yapı özellikleri (m2) Performans değeri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıdaki verilmiştir. Tablo 15: Kurumun altyapı özellikleri (m2) Kampus alanı Toplam kapalı alan Eğitim-öğretim ve araştırma alanları Sosyali, kültürel ve idari hizmet alanları AMAÇ 12: Eğitim öğretim hizmetlerinin uluslararası standartlarda verilmesi Hedef 12.1: Eğitim kalitesinin artırılması Strateji Ön Lisans dersleri için web sayfası açmak Performans göstergesi : Yıl içerisinde web sayfası açılmış olan ders sayısı (mutlak sayı) Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıdaki verilmiştir. 22

27 Tablo 16: Web sayfası açılan ders sayıları Web sayfası açılmış olan ders sayısı (sayı) AMAÇ 13: Fiziksel olanakları iyileştirmek. Hedef 13.1: Temin edilen hizmetlerin ve iş teknolojilerinin artırılması Strateji : Teknolojik alt yapının ve donanımın sürekli geliştirmek Performans göstergesi : 2010 yılına kadar teknolojik alt yapıyı için alınacak malzemeler Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıdaki verilmiştir. Tablo 17: Teknolojik alt yapı için alınacak malzemeler Alınacak Malzeme Sayısı Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Bilgisayar Video Kamera Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Renkli Fotokopi Makinesi Fax Fotoğraf Makinesi Masaüstü Yayıncılık Televizyon Tarayıcı Dizüstü Bilgisayar Muhasebe Paket Programları

28 AMAÇ 14: Kurumsal niteliklerin artırılması ve geliştirilmesi Hedef 14.1: Đdari personelin gelişimi Strateji : Đdari personelin nicelik ve niteliğinin artırılması Performans göstergesi : Đdari personelin 2014 yılına kadar tamamlanması Performans değerleri: Performans değerleri bir gelişim tablosu halinde aşağıdaki verilmiştir. Tablo 18. Đdari personel gelişim Planı Đdari personel sayısı (sayı) Sonuç Bu çalışmada, Yüksekokulumuzun belirlediği temel amaçlar çerçevesinde ulaşmak istediği hedefler, 2010 yılı Stratejik Planı çerçevesinde sunulmuştur. Yüksekokul olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu, güvenilir, bilgi çağını yakalamış, kendini sürekli geliştiren, nitelik sahibi genç beyinleri yetiştirmek amacından yola çıkarak bu planda, yapacağımız faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerçekleştirilmesini hedeflediğimiz veriler belirlenmiştir. Bu çalışmada, Yüksekokul olarak ihtiyaç duyulan nitel ve nicel değerlerin toplamı olarak fiziksel altyapı yetersizliğinin giderilmesi, nitelikli idari ve akademik personel açıklarının kapatılması ve teknolojik altyapıda yapılacak olan iyileştirmeler ana başlıklar halinde verilmiştir. Yüksekokul olarak daha önce de yürüttüğümüz Öğrenci Odaklı Eğitim-Öğretim anlayışımızın geliştirilmesinde bu çalışmanın ileriye dönük olarak faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Üniversitemizin daha kaliteli ve çağdaş bir eğitim sunabilmesi adına hem kendi Birimiz hem de diğer Birimler olarak katkımızın üst seviyede devam etmesi gerekmektedir. Bu çalışma, Yüksekokulumuzun 2010 yılı Stratejik Planı için hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı olan Üniversitemizin stratejik planının hazırlanmasında faydalı olabilecek bazı temel bilgilerin aktarılması ve belirli başlıklar altında faaliyetlerimizin değerlendirilmesi şeklinde özetlenebilir. Bu çalışmanın oluşturulmasında Üniversitemizin konuyla ilgili gerçekleştirdiği eğitim toplantıları ve Yüksekokulumuz idari ve akademik birimleri ile öğrencilerimizi temsilen öğrenci temsilcimizin katkısı önemli ölçüde etkili olmuştur. 24

29 KAYNAKLAR Devlet Planlama Teşkilatı (2005) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Yükseköğretim Özel Đhtisas Komisyonu Raporu, 155 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), 121 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). [5 Nisan 2007] Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2. sürüm, Haziran 2006, 46 sayfa (Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı). Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında Yönetmelik (2006) Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, sayı no: 2611, Kamu Đdarelerinde Stratejik Planlamaya Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (2006) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Resmi Gazete, Sayı: 26179, 26 Mayıs Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003) Kanun no Kabul tarihi: Resmi Gazete no Mükerrer, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (2005) Kanun no. 5436, kabul tarihi Resmi Gazete Sayı no: Namık Kemal Üniversitesi (2008) Akademik Birimler Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0,94 sayfa Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri Bilgi Toplama Formu Sürüm no. 1.1, 33 Sayfa Saray Meslek Yüksekokulu Öğrenci Đşleri Saray Meslek Yüksekokulu Tahakkuk Đşleri Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006) Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2006/9972, , Resmi Gazete, Sayı: , Şubat Yüksek Öğretim Kanunu (1981) No. 2547, 4 Kasım Resmi Gazete no , 6 Kasım Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (2006) Yükseköğretim Akademik değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi, Surum no. 2001/1.0, Mayıs 2006 (Ankara, yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). Yükseköğretim Kurulu (2006) Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Şubat 2007, 251 sayfa (Ankara, Türkiye: Yükseköğretim Kurulu). Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (1983) no. 2809, 28 Mart Resmi Gazete, no , 30 Mart Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (2005) Resmi Gazete , Sayı: 25942, (Ankara, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu). 25

30 Yükseköğretim Personel Kanunu (1983) no. 2914, 11 Ekim Resmi Gazete, no , 13 Ekim

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Müfredat Yönetim Süreci Standardı İçindekiler Tablosu 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDART DETAYI... 2 5.1. Müfredat Geliştirme Süreci... 2 5.1.1. Program Açma Şubesi... 2 5.1.2. Müfredat geliştirme

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü

Doç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010

Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı. 15 Haziran 2010 2009 2013 Dönemi Anadolu Üniversitesi Stratejik Planı 15 Haziran 2010 Bu Sunuda 1. Neden stratejik planlama 2. Stratejik planlamanın amacı 3. Bugüne kadar yapılanlar 4. Stratejik planın nasıl uygulandığı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı