Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU ve SSGSS ÜZERÝNE ý Sayfa3 MALÝYE EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARINI, MALÝYE BAKANLIÐI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN H.ÜMÝT AKSOY'A TEKRAR ÝLETTÝK... ý Sayfa4 YARGI ÇALIÞANLARININ SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝ VE ISRARCISIYIZ. SORUNLARI ADALET BAKANLIÐINA TAÞIDIK. ý Sayfa4 MALÝYE BAKANLIÐI nda AYRIMCI UYGULAMALARA VE ÜCRET FARKLARINA KARÞI EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET TALEBÝYLE 22 ÞUBAT ta TÜRKÝYE GENELÝNDE ALANLARDAYDIK ý Sayfa5 ÝÞKUR EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝYÝZ Hak Verilmez Alýnýr! ý Sayfa6 BES BAÞKANLAR KURULU NU YAPTI ý Sayfa7 Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu Kuruldu ý Sayfa8 ÞÝDDET KADERÝMÝZ DEÐÝL BAÞKA BÝR YAÞAM MÜMKÜN, HERÞEY ELÝMÝZDE KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE HAYIR! ý Sayfa8 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI YASASI KALKIYOR, SÖZLEÞMELÝ YASA GELÝYOR TASARI YENÝ, HAK KAYIPLARI AYNI ý Sayfa9

2 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! AKP Ýktidarý tarafýndan IMF nin talimatlarý doðrultusunda topluma dayatýlan sosyal yýkým yasalarý toplumsal yaþamda aðýr tahribat yaratmaya devam ediyor. Yolsuzluk, yoksulluk, yozlaþma, ülkemizde en uç noktaya varmýþ, toplumda derin yaralar açmýþ, sosyal, siyasal, ahlâki çürüme ve kirlenme toplumsal bir yaþam biçimi haline getirilmiþtir. IMF iktidarlarý tarafýndan uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar ülkemiz ve halkýmýz üzerine sosyal bir felakete dönüþmüþtür. Özelleþtirme adý altýnda büyük ve kârlý kamusal kuruluþlar sermaye ve yandaþ çevrelere peþkeþ çekilmiþ, et kombinelerinden þeker fabrikalarýna, SEKA dan TÜPRAÞ a, TEKEL den Sümerbank a, yani kýsacasý, tarým sektöründen sanayi sektörüne, hastaneden ilaç fabrikalarýna kadar yüzlerce kamu kuruluþu IMF nin talimatlarý doðrultusunda AKP iktidarý tarafýndan sermaye ve yandaþ kesimlere yok pahasýna yaðma ettirilmiþtir. Beþikten-mezara, eðitimden-saðlýða tüm kamusal hizmetler paralý hale getirilmiþtir. AKP iktidarý tarafýndan uygulanan ekonomik ve siyasi politikalar ülkemizde bir kara basana dönüþmüþtür. Kamusal alanýn yeniden yapýlanmasý adý altýnda tüm kamu kuruluþlarý, baþta hastaneler, vergi daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandýðý, Bað-Kur, kamuya ait ilaç fabrikalarý ve diðer tüm kuruluþlarýn da tasfiye süreci baþlatýlmýþtýr. Devletin verdiði temel kamusal hizmetler özel sektöre devir edilmek üzere alt yapý oluþturulmuþtur. Bu kurumlarda çalýþan onbinlerce kamu emekçisinin iþ güvencesi kaldýrýlarak iþten atýlmak istenmektedir. AKP iktidarý çalýþanlar arasýnda suni ayrým yaratacak uygulamalarý ortaya koyarak çalýþanlarý kendi aralarýnda bölmek ve birbirine düþman hale getirmek için bilimsel ve akademik temeli olmayan sanal uzman anlayýþýný tüm kurumlarda hayata geçirmek istemektedir. Yýllardýr Devlet kurumlarýnda çalýþan emekçilerin bilgi birikimi ve meslek formasyonu bir çýrpýda yok sayýlarak sanal bir uzman anlayýþý getirilmiþ, çalýþanlar kendi arasýnda düþman hale getirilmek istenmektedir. Uygulanan IMF politikalarý, toplumda derin sarsýntýlarý yaratmýþ, kapkaç, hýrsýzlýk, uyuþturucu, fuhuþ, yolsuzluk, ahlaki çürüme günden güne derinleþmektedir. Bu çürümenin nedenleri her þeyi satarým, babalar gibi satarým her þeyi para olarak gören, para kazanmak için her yolu meþru gören IMF iktidarlarýnýn marifetidir. IMF iktidarlarýnýn piyonu olan sarý sendikalar, haklarýmýzý gasp eden tüm yasalarý desteklediler, iktidarýn eteklerinde baþka, dýþarýda baþka göründüler. Kendi üyelerini ve kamu emekçilerini hep kandýrma yoluna gittiler, 5 YTL için yüzde ikilere imza attýlar, kendi üyelerini sattýlar, bunun üstünü örtmek için de ülkemizde yaþanan Kürt sorununu kullanarak BES ve KESK e çamur attýlar, atmaya devam ediyorlar. Ülkemizde yaþanan Kürt sorunun nedeni BES veya KESK deðildir, sosyolojik koþullardýr. BES, milliyetçilik, mezhepçilik, ýrkçýlýk üzerinden örgütlenen bir sendika deðildir. Tam tersi, tüm emekçilerin birliðini ve kardeþliðini savunan bir emek örgütüdür ve ülkemizde yaþanan tüm sorunlarý da demokratik ilkeler çerçevesinde çözülmesini savunur. AKP iktidarý IMF talimatlarý doðrultusunda geleceðimizi, iþimizi elimizden almak istiyor, bizi sözleþmeli köle haline getirmek istiyor, iþ güvencemizi kaldýrmak istiyor, tüm kamu kurumlarýný ve kamu hizmetlerini özelleþtirmek istiyor, bunun için de yasalarý çýkarýyor ve çýkarmaya devam ediyor. Saðlýkta dönüþüm projesiyle hastanelerde yaþanan rezaleti ve ilaç alýmý sýrasýnda eczanelerde yaþanan kaosu unutmayalým. Ýþte IMF politikalarý ve sonuçlarý, devletin resmi rakamlarý bile bu gerçeði gizleyemiyor. 900 bin insan aç, 20 milyona yakýn insan yoksul, iþsizlik oraný yüzde on beþ, 8 milyon insan kayýt dýþý çalýþýyor ve güvencesiz, her çocuk 6 bin dolar borçlu doðruyor, vergilerimizin yüzde altmýþý, bütçenin yüzde kýrký faizlere gidiyor, vergilerin yüzde sekseni haktan toplanýyor, holdingler, büyük finans kurumlarý vergi ödemiyor, asgari ücretli aldýðý ücretin yüzde kýrkýný vergi olarak ödüyor, bu liste uzayýp gidiyor. AKP iktidarý tarafýndan uygulanan IMF politikalarý, ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðini tehdit ediyor, geleceðimizi ipotek altýna alýyor, çocuklarýmýzýn geleceði karartýlýyor. Bu yýkým politikalarýna karþý tüm emekçileri birlikte mücadele etmeye, gücümüzü birleþtirmeye ve örgütlenmeye davet ediyoruz. BES, Büro Emekçileri Sendikasý, büro iþ kolunda çalýþan tüm emekçilerin onurlu ve güçlü örgütüdür. Büro emekçileri; kimimiz adliyede, kimimiz nüfusta, kimimiz maliye ve diðer kurumlarda çalýþmaktayýz. Kurumlarýmýz farklý olsa da sorunlarýmýz ortaktýr. Elbette kurumlara özgü sorunlarýmýz vardýr, bu sorunlarýmýzýn çözülmesi için sendika olarak her kurum için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki sivrisinekleri tek tek bitiremeyiz, bunun için de sorunlarýmýzýn ortak olduðu gerçeðini unutmamalýyýz. Birlikte mücadele, birlikte örgütlenme, birlikte güç olma, sorunlarýmýza çözüm getirecektir. BES, fiili ve meþru bir mücadele sürecinden gelmektedir, büro emekçilerinin haklý ve meþru talepleri için onlarca bedel ödemiþ ve kazanýmlar elde etmiþtir. Kazanýmlarýmýzýn yeterli olmadýðýný biliyoruz, sorunlarýmýzý kökten çözmediðini biliyoruz, çözüm için küçük ama güçlü ve direngen adýmlar attýðýmýzý da biliyoruz. BES, iþveren güdümünde kurulan sarý sendikalardan deðildir. Emekçilerin Demokratik Örgütüdür. Ekonomik, Mücadele Abidin Sýrma BES Genel Örgütlenme Sekreteri

3 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU ve SSGSS ÜZERÝNE ( Röportaj ) tarihinden itibaren yürürlüðe giren 5502 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU (SGK) yasasý gereði tarihinde yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulunda Kurumun yeni yönetim kurulu oluþmuþtur. 10 üyeden oluþan Yönetim Kurulunda iþçi, iþveren, emekli, Bað-Kur ve kamu çalýþanlarý temsilcisi seçimle belirlenmiþtir. Diðer 5 üye ise atama usulü ile görevlendirilmiþlerdir. Kamu çalýþanlarýný temsilen SGK Yönetim Kurulu Üyeliðine KESK adýna aday gösterilen KESK MYK Üyesi Hasan HAYIR seçilmiþtir. Gazetemiz adýna Genel Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Elveda DEMÝREL in KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký TOMBUL ve MYK Üyesi ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Hasan HAYIR ile yaptýðý, süreç, iþleyiþ ve çalýþma tarzý konularýný içeren röportajý sunuyoruz. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý nýnê(ss GSS) kimi maddelerinin Anaya Mahkemesi nce iptal edilmesinin ardýndan, uzun zamandýr bu yasaya karþý mücadele veren Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul ile konuþtuk. Ýsmail Hakký Tombul'a yönelttiðimiz sorular ve yanýtlarý þöyle: Anayasa Mahkemesinin SS GSS yasasýnýn bazý maddelerini iptal etmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Tombul, Yasanýn bazý maddelerin iptalini olumlu buluyoruz. Ancak bu yeterli deðil. Hükümetin tavýr deðiþtirmemesi durumunda söz konusu yasaya karþý tüm örgütsel gücümüzü kullanarak her türlü eylemi gerçekleþtireceðiz. SS GSS yi Cumhurbaþkaný ve Ana Muhalefet Partisi'nin iptal istemi ile Anayasa Mahkemesine götürmesini, baþta KESK, DÝSK, TMMOB, TTB ve diðer emek örgütlerinin aylarca yürüttüðü kampanya ve mücadelenin çeþitli toplum kesimlerinde yarattýðý etkinin bir sonucu olarak deðerlendirmek gerekiyor. Sizce yasanýn bazý maddelerinin iptali yeterli mi? Anayasa Mahkemesi nin sadece kamu çalýþanlarý açýsýndan olsa bile kimi maddeleri iptal etmesini olumlu buluyoruz ama tabibi bu yeterli deðil. Çünkü biz SS GSS yasasýnýn tüm toplum açýsýndan eþitsizlikler yarattýðýný, sosyal güvenlik ve saðlýk hakkýnýn kullanýlmasýna yönelik büyük sorunlar ve adaletsizlikler oluþturacaðýný biliyoruz. Biz bu yasanýn mantýðýna karþýyýz, bu nedenle yasanýn tümünün iptal edilmesi için mücadele ediyoruz. Kýsmi de olsa iptal, hem hükümet açýsýndan hem de çalýþanlar açýsýndan yeni bir fýrsat yaratmýþtýr. Bundan sonra ne yapacaksýnýz? Kimi maddelerin iptali, saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýnýn güvence altýna alýnmasý, kazanýlmýþ haklarýn geliþtirilmesi, geleceðimize güvenle bakabildiðimiz yeni ve gerçek bir reformun toplumun ihtiyaçlarý ve talepleri üzerinden yeniden ele alýnmasý fýrsatýný doðurmuþtur. Bunun için geniþ kapsamlý bir toplumsal mutabakat gerekmektedir. Hükümet bildiði yöntemlerle devam ederse, bütün örgütsel gücümüzü seferber ederek SS GSS yasasýna karþý daha geniþ bir toplumsal tepkiyi açýða çýkaracaðýz, diðer emek örgütleriyle birlikte her türlü eylem ve etkinliði gerçekleþtireceðiz. Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) Yönetim Kurulunda ve Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kurulu nda KESK temsilcilerinin yer almasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu konuda bir dizi yanlýþ bilgiyi düzeltmek gerekiyor. KESK olarak bizim SS GSS yasasýna karþý tutumumuzda herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr. Ama genellikle SS GGS yasasýyla SGK yasasý birbirine karýþtýrýlarak ya da birbirinin yerine konularak yanlýþ bir tartýþma yürütülüyor. Ýyi niyetli eleþtirileri bir kenara býrakýrsak, özellikle kimi ýrkçý ve gerici çevreler ve onlarýn yandaþý gazeteler ve web siteleri bu konudaki tutumumuza yönelik adeta bir linç kampanyasý baþlatýlmýþtýr. SGK Yasasý neyi amaçlamaktadýr? SGK yasasý halen yürürlükte olan bir yasadýr. Esas olarak da sosyal güvenlik kurumlarýný tek çatý altýnda toplamayý, sosyal güvenlikle ilgili SSK, BAÐ-KUR ve Emekli Sandýðý arasýndaki farklý uygulamalarý ortadan kaldýrarak norm ve standart birliði saðlamayý amaçlamaktadýr. Biz ve diðer emek örgütleri bu yasanýn iptaliyle ilgili herhangi bir giriþimde bulunmadýk.ê Çünkü biz de tek çatýdan, norm ve standart birliðinden yanayýz. Ancak bizim itirazlarýmýz, hükümetin aksine norm ve standart birliðinin en üst düzeyde saðlanmasý talebidir. Söz konusu kurumda ne gibi çalýþmalarýnýz var? Bu kurumda yer alarak milyonlarca emekçi adýna iç denetim hakkýmýzý kullanýyoruz. Yeni kurulan kurumun demokratikleþmesi için mücadele ediyoruz. Bilinmelidir ki bu kurum herhangi bir devlet kurumu deðildir. Doðrudan çalýþma hayatý ile ilgili bir kurumdur. Üstelik kurumun bütün gelirleri Emekli Sandýðý, SSK, BAÐ-KUR kapsamýndaki çalýþanlarýn prim ödemeleri ve emekli keseneklerinden oluþmaktadýr. Dolayýsýyla bizim emekli keseneklerimiz ve iþçilerin primleriyle oluþan bir kurumda çalýþanlarýn temsilcileriyle söz ve karar süreçlerinde bulunmasý kadar doðal bir þey olamaz. KESK in bu konudaki kararý yeni deðildir. Ê Kurumda yer alma kararý daha önce alýnmýþ mýydý? Örgütümüzde bir fikri takibin ve devamlýlýðýn gereði olarak bu kurullarda yer aldýk toplu görüþmelerinde hükümetle yapýlan ve kabul edilen protokol gereði bu kurumlarda yer almamýz zaten karar altýna alýnmýþtý. Ayrýca biz, bizim dýþýmýzdaki emek ve meslek örgütlerinin ortak tavrý ve onayý üzerinden bu kurumun genel kuruluna katýlma ve yönetim organlarýnda yer alma konusunu tartýþarak bir ortak kabul yaratmýþtýk. Bir emek örgütünün kendi alaný ile doðrudan ilgili bir kurumda söz ve karar sahibi olma isteminde yadýrganacak bir durum yoktur. Burada önemli olan þey bulunduðunuz yerde neyi savunduðunuz ve nasýl bir hat izlediðinizdir. Kurula sizin dýþýnýzda katýlanlar oldu mu? KESK olarak biz, kýsa ve sýkýþýk bir süreçte genel merkezlerimizin de görüþlerini alarak 24 Kasým da yapýlan SGK Olaðan Üstü Genel Kurulu na diðer emek ve meslek örgütleriyle birlikte katýldýk. Týpký bizim gibi diðer emek ve meslek örgütlerinin de genel baþkanlarý kurumun Yüksek Danýþma Kurulu nda yer almaktadýr. Kurumun Yönetim Kurulu na tüm kamu emekçilerini temsilen bir arkadaþýmýz seçilmiþtir. Konuyla ilgili bazý tartýþmalar yaþandý galiba, süreç nasýl geliþti? Evet, bu konudaki tartýþma özellikle Kamu-Sen Baþkanýnýn aday olup seçilememesinden sonra baþlattýðý bir kampanyayla oluþmuþtur. Daha sonra da Kamu-Sen in yandaþý kimi gazeteler, sendikal hareketin ahlaki ve etik normlarýný da zorlayan karalamalarla örgütümüzü bir iç tartýþmaya çekmek istemiþlerdir. Örgütümüzün bu konudaki birikimlerine, deneyimlerine ve duyarlýlýklarýna teþekkür etmem gerekiyor. Ýç iþleyiþimizle ilgili kimi eksikliklerimiz olabilir ama bunlarý her zaman iç demokrasimizin bir gereði olarak kendi süreçlerimizde kendi üslup ve tarzýmýza uygun çözmeyi bilen bir sendikal gelenekten geliyoruz. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Þimdi de ayný süreç üzerine KESK MYK Üyesi ve Kamu çalýþanlarýnýn temsilen SGK Yönetim Kurulu na seçilen Hasan HAYIR la yapýlan röportajý sunuyoruz: -Sayýn Hasan HAYIR, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kuruluna emekçilerin temsilcisi olarak seçildiniz. Bu süreç nasýl geliþti? Gerek kurum çalýþanlarý temsilcisi olarak, gerekse tüm kamu çalýþanlarý adýna hedefiniz nedir? H. HAYIR -Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, BAÐ- KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI nýn tek çatý altýnda birleþtirilmesi ile oluþan bir kurumdur. Biz emek örgütleri olarak, çalýþanlarý statü farklýlýklarýna göre ayýran yaklaþýmlarý doðru bulmadýðýmýz için sosyal güvenlik ve saðlýkla ilgili iþlemlerin tek çatý altýnda toplanmasýndan yanayýz. Esas olarak biz ve diðer emek örgütleri emeklilik ve saðlýk haklarýndan bütün çalýþanlarýn ayný norm ve standartlarda yararlanmalarýndan yanayýz. Dolayýsýyla Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasý na ilkesel olarak karþý çýkmadýk. Bizim karþý çýktýðýmýz yasa SS GSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý) yasasýdýr. Bizim bu konudaki talebimiz hükümetten farklý olarak, norm ve standart birliðinin üst düzeyde saðlanmasýdýr. Çalýþanlarýn temsiliyetinin arttýrýlmasý ve tam anlamýyla özerk hale getirilmesi, daha demokratik ve þeffaf bir kurumun oluþturulmasý temel talebimizdir. -Sayýn Hasan HAYIR, sizin yönetim kuruluna çalýþanlarýn temsilcisi olarak seçilmeniz bir tartýþma yarattý. Bu konudaki yaklaþýmlarýnýz nelerdir? H. HAYIR Genellikle bu konu tartýþýlýrken Sosyal Güvenlik Kurum Yasasý (5502) ile SS GSS Yasasý (5510) birbirine karýþtýrýlarak tartýþýlýyor. KESK baþýndan beri tek çatý ve tek çatýda norm ve standart birliðini saðlamayý savunmuþtur. Bizim karþý olduðumuz SS GSS Yasasýdýr. Bu konudaki tutumumuz devam etmektedir. Þimdi Sosyal Güvenlik Kurumu nun yapýlanmasý ve iþlevi þöyledir: Bu kurumun 3 temel organý vardýr. 1-Genel Kurul, 2-Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kurulu ve 3-Yönetim Kurulu dur. Genel Kurula bütün emek örgütlerinin delegeleri katýlmýþtýr. Yine Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kuruluna bütün emek örgütleri Genel Baþkanlarý katýlmaktadýr. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yapýlanmasý ise þöyle: 24 Kasým 2006 tarihinde yapýlan olaðanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu na iþçi, kamu çalýþanlarý, emekliler, Bað-Kur ve iþveren temsilcileri seçilmiþlerdir. Kamu çalýþanlarý adýna KESK in temsilcisi seçilmiþtir. Kamu sen genel baþkaný aday olmuþ, ancak seçilememiþtir. Bunu hem kendi iþkolumuzda bu alanda örgütlü BES, hem de toplumsal mücadele açýsýndan doðru kullanmak gerekir. Spekülasyona dayalý, kurumsal bilgiden uzak ve örgütümüzü iç tartýþmaya sürükleyecek yaklaþýmlardan uzak durmak gerekir. KESK in buradaki temsiliyeti milyonlarca emekçi adýna kamusal bir iç denetimi saðlamaya yöneliktir. Bilginin toplumsallaþtýrýlmasý ve hem içerden hem dýþardan emekçilerin tutumunu güçlendirmek demektir. Ayný zamanda da sosyal güvenlik politikalarýna müdahil olma amacýný taþýmaktadýr. Sayýn Hasan HAYIR, KESK bu genel kurul sürecini nasýl iþletti? H. HAYIR Bu kuruma KESK temsilci gönderirken yeterli bir bilgilendirme yapmak konusunda eksiklikler olabilir. Ama ilkesel olarak aldýðýmýz tutumun ve kararýn doðru olduðuna inanýyoruz. Kurumun Genel Kurul sürecinde örgütsel danýþmalar yapýlmýþtýr. Ve örgütümüzün geçmiþ referanslarý üzerinden bir kararlaþma yaþanmýþtýr. Örgütümüzün üzerinde yükseldiði zemine bakacak olursak, TÖS, TÖB-DER, TÜS-DER ve TÜM-DER den gelen ve SSK, BAÐ-KUR, EMEKLÝ SANDIÐI gibi sosyal güvenlik kurumlarýnda temsil edilme talebi her zaman var olmuþtur yýlýna kadar da bu kurumlarda çalýþanlarýn temsiliyeti vardý. 12 Eylül1980 darbesiyle çalýþanlarýn bu kurumlarda temsiliyeti kesintiye uðramýþtýr. Ýþkolumuzdaki ilk sendikalardan biri olan TÜM SOSYAL-SEN in temel taleplerinden biri, bu kurumlarýn gerek genel kurullarýnda gerekse yönetim kurullarýnda çalýþanlarýn temsil edilmesidir. Geçmiþte bununla ilgili eylemler yapýlmýþtýr. Yakýn tarihimizde de 2004 toplu görüþmelerindeki taleplerimizden biri olmuþtur. Yine emek örgütlerinin ortak talebi haline gelmiþtir.

4 4 MALÝYE EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARINI, MALÝYE BAKANLIÐI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN H.ÜMÝT AKSOY'A TEKRAR ÝLETTÝK... Sayýn Hasan HAYIR, süreçle ilgili bilgilendirmelerinizi yaptýnýz. Peki 24 Kasým da yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulda yönetime seçilmenizden bu yana neler yaptýnýz? Ne tür kazanýmlarýmýz oldu? Bunlarla ilgili de bilgi verir misiniz? H. HAYIR Yönetim Kurulunda görevim gereði 24 Kasým dan bu yana genellikle kurum çalýþanlarýnýn özlük ve sosyal haklarý konusunda üst düzeyde norm ve standart birliðini saðlamaya çalýþýyoruz. Yeterli olmamakla birlikte, özlük ve sosyal haklar konusunda çýkarýlan yönetmelik, genelge,.. vb. düzenlemelerin olumlu olmasý için çalýþýyoruz. Bu konulardaki talep ve ýsrarlarýmýz devam etmektedir. Örneðin ek ödeme yönetmeliðinde daha önce bulunan disiplin cezalarýnda ek ödeme ödenmemesi maddesinin kaldýrýlmasý talep edilmiþ, %50 si kaldýrýlmýþ olmakla birlikte, tamamý kaldýrýlmadýðý ve talebimiz karþýlanmadýðý için muhalefet þerhi konulmuþtur. Ayný þekilde hastalýk izinlerinde de ödeme yapýlmamasý konusuna þerh konulmuþtur. Disiplin ve özlük haklarý sorunlarýna iliþkin oluþturulan kurullara sendika temsilcilerinin katýlmasý saðlanmýþtýr. Bir yandan demokratik iþleyiþin egemen kýlýnmasý için mücadelemize devam ederken, ayný zamanda tayin, atama, sosyal ve özlük haklar vb. konularýndaki hassasiyetimizi sürdürmekteyiz. Bu konularla ilgili kurum çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için büro iþkolunda örgütlü sendikamýz BES in oluþturduðu komisyon ile sürekli diyalog içerisindeyiz. Doðrudan kurum çalýþanlarýndan gelen talepleri ortaklaþtýrarak Yönetim Kurulu içinde taleplerimizin savunucusu ve ýsrarcýsý oluyoruz. Ayrýca, KESK, DÝSK, TMMOB, TTB nin yapmýþ olduklarý çalýþmalar ve sunduklarý raporlar çerçevesinde gerek sosyal güvenlik, gerekse saðlýk konularýnda yine taleplerin savunucusu ve ýsrarcýsý oluyoruz. Nasýl bir çalýþma tarzýný geliþtiriyorsunuz? H. HAYIR Yeri ve zamaný geldiðinde bu konudaki tutumlar ve kararlar paylaþýlýyor ve paylaþýlmaya devam edilecektir. Üyemiz olan veya olmayan herkesin BES sendikamýzla iliþkilenerek istem ve taleplerini kurumsal organlarý aracýlýðýyla bize iletmelerini istiyoruz. KESK in kurumdaki temsiliyeti, çalýþanlarýn temsiliyetidir. Çalýþanlarýn ekonomik, özlük ve sosyal haklarýnýn daha da geliþtirilmesi, bu haklarýnýn hukuka ve hakkaniyete uygun sürdürülmesi konusunda bir çaba içerisinde olunacaktýr. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Sayýn Hasan HAYIR, verdiðiniz bilgiler için teþekkür ediyoruz. Son olarak iletmek istediðiniz bir mesajýnýz var mý? H. HAYIR Evet, ben de teþekkür ederim. Sözlerimi þu þekilde tamamlayabilirim. Kurumda etkinliðimizi ve katýlýmýmýzý daraltmaya yönelik kimi spekülatif ve ahlak dýþý yayýnlar ve dedikodular konusunda üyelerimizin hassasiyet göstererek, dayanýþma içerisinde olmalarýný beklemekteyiz. Birlikte ve paylaþarak kurumun daha demokratik ve þeffaf bir hale getirilmesi için çalýþmaya ve mücadeleye devam edeceðiz. 24 KASIM 2006 TARÝHÝNDEN BU YANA YAPILAN ÇALIÞMALAR 1- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu nun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik çýkarýlmýþtýr. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin Ek Ödeme Usul ve Esaslarýnýn Belirlenmesi yle ilgili yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Bu yönetmelikle SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI çalýþanlarýnýn ek ödemeleriyle ilgili norm ve standart birliði en üst düzeyde ortaklaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Genellikle SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI nda halý hazýrda devam eden ek ödeme oranlarý hangi kurumda en üst düzeyde uygulanýyorsa o seviye baz alýnmýþtýr. Kurum çalýþanlarýnýn hak kaybý önlendiði gibi, ilave puanlar eklenmiþtir. Buna raðmen bizim tarafýmýzdan yeterli görülmemesi nedeniyle þerh konmuþtur. Bu konudaki çalýþmalar, çalýþanlarýn talepleri doðrultusunda devam etmektedir. 3- Sosyal Güvenlik Kurumu Fazla Çalýþma Usul ve Esaslarý ný belirleyen yönetmelik çýkarýlmýþtýr. 4- Sosyal Güvenlik Kurumu Ýkramiye Usul ve Esaslarý ný belirleyen yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Daha önce SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI nda var olan yönetmelikler uyarý ve kýnama cezasýný alanlarýn ikramiyelerinden kesintiler yapýlmasýný içeriyordu. Yeni düzenleme ile KESK üyelerinin sýk sýk maruz kaldýðý uyarý ve kýnama cezasý alanlarýn ikramiyesinin kesilmesi yönetmelikten çýkarýlmýþtýr. 5- Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliði ve Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliði kabul edilmiþtir. Bu yönetmeliklerde tarif edilen her düzeydeki disiplin ve sicil kurullarýna dosyasý görüþülen kamu çalýþanýnýn üyesi olduðu sendikanýn temsilcisinin bulunmasý zorunlu hale getirilmiþtir. 6- Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu nun Görev, Yetki, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Bu kurulda kurumsal olarak Türk Tabipler Birliði nin temsil edileceði yönetmelik maddesi olarak yazýlmýþtýr. 7- Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarý Yönetmeliði çýkarýlmýþtýr. Bu yönetmelikle kurumun Kontrol Memurlarýna geniþ yetkiler verilerek kayýt dýþýnýn önlenmesi, iþverenlerden prim alacaklarýnýn hýzlý ve çabuk tahsil edilmesi, sendikasýz ve sigortasýz çalýþtýrmanýn cezai þartlara baðlanarak denetim altýna alýnmasý amaçlanmaktadýr. 10- Yönetim Kurulu kararý gereði Anayasa Mahkemesi nin 5510 sayýlý Yasanýn kýsmi iptali ile ilgili olarak yapýlan görüþmelerde bundan böyle saðlýk ve emeklilik hakkýnýn yürütülmesinin devamlýlýðý, halen yürürlükte olan SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI yasalarýyla sürdürülecektir. Özetlediðimiz çalýþmalar, KESK in ve BES sendikamýzýn oluþturduklarý komisyonlarýn önerileri üzerine þekillenmiþtir. Çýkarýlan bu ve benzeri düzenlemeler ve yapýlacak tüm çalýþmalarda çalýþanlarýn ve toplumun lehine deðerlendirmelerimizin ve çalýþmalarýmýzýn komisyonlar aracýlýðýyla devam ettiðinin bilinmesini isteriz. Maliye Bakanlýðý (gelir ve gider birimleri) çalýþanlarýnýn sorunlarýný Personel Genel Müdürü Sayýn H.Ümit AKSOY'a ilettik. 16 Þubat 2006 Cuma günü yapýlan görüþmeye Sendikamýzý temsilen Genel Sekreter, Genel Eðitim Sekreteri ve Genel Mali Sekreterimiz katýldý. Görüþmede, yaklaþýk 4 yýldýr artýþ yapýlmayan ve bir çok kurumun gerisinde kalan ek ücretlerin günün koþullarýna uygun olarak arttýrýlmasý, uzmanlýk sýnavlarý sonucunda ortaya çýkan parçalý istihdam koþullarýndan kaynaklanan sorunlar, görevde yükselme sýnavlarýnýn þartlarý, mükellef haklarý bildirgesi nedeniyle yaþanan mükellef-memur çatýþmasý ve sosyal tesislerin kullanýmýnda ayrým yapýlmamasý konularýnda ayrýntýlý öneri ve taleplerimiz ifade edilmiþtir. Görüþ ve önerilerimizi dinleyen Sayýn AKSOY, ek ücretlerle ilgili gerek kurum çalýþanlarýndan gerekse de diðer kamu kurumlarýndan birçok talep geldiðini, bu konuyu Maliye Bakaný ve Müsteþarlýk Makamýna rutin toplantýlarda ilettiðini, sorunun genel bir sorun olduðunu, henüz somut bir çalýþmanýn olmadýðýný ifade etmiþ, sendikamýzýn da bu konuyla ilgili gönderdiði altý binin üzerinde dilekçe olduðunu Sendikamýz, Adalet Bakanlýðý ve Yargý kurumlarýnda yaþanan sorunlara iliþkin Adalet Bakaný Cemil ÇÝÇEK ile görüþme talebinde bulunmuþ, Bakanýn yoðun olmasýndan dolayý görüþme, Adalet Bakaný Müsteþarý Fahri KASIRGA ile gerçekleþmiþtir. Sendikamýz, Yargý çalýþanlarýnýn bir bütün sorunlarýný Bakana iletilmek üzere Fahri KASIRGA ya aktarmýþ ve çözümü konusunda Bakanlýðýn çalýþma yapmasý istenmiþtir. Yapýlan görüþmede; 3 Suçüstü nöbetlerinin kaldýrýlmasý ile birlikte bu nöbete kalan personelin maðduriyetinin giderilmesi hususundaki bir yasal düzenlemenin yeniden yapýlmasý. 3 Adli yargý komisyonlarýnýn demokratikleþtirilmesi ve sendika temsiliyetinin saðlanmasý belirtmiþtir. Kurum içi uzmanlýk sýnavlarýyla ilgili düþüncelerini belirterek, bu konuda gider birimlerinde fazla bir sýkýntýnýn olmadýðýný söylemiþtir. Unvanda yükselme sýnavlarý için mahkeme kararlarýna uygun olarak düzenlemelerin yapýldýðý, konuyla ilgili baþkaca sýkýntýlarýn olmasý durumunda yazýlý iletmemizin yararlý olacaðý ifade edilmiþtir. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda bu konuyla ilgili yaþanan sýkýntýlarýn ise, ilgili kurumla paylaþýlmasýnýn daha uygun olacaðý belirtilmiþtir. Mükellef haklarý bildirgesi nedeniyle yaþanan sýkýntýlara yönelik olarak deðerlendirmelerde bulunmuþtur. Maliye Bakanlýðý misafirhanelerinin herkese eþit bir uygulama çerçevesinde deðerlendirilmesi gerekliliðini vurgulayarak, somut yaþanan problemlerin aktarýlmasýný önermiþtir. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda yaþanan sorunlara iliþkin, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan 14/02/2007 tarihinde randevu talebinde bulunulmuþ olup, geliþmeler hakkýnda ayrýca bilgi verilecektir. Sendikamýz, tüm ayrýntýlarýyla aktardýðý sorunlarýn ve çözüm önerilerinin takipçisi olacaktýr.. YARGI ÇALIÞANLARININ SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝ VE ISRARCISIYIZ. SORUNLARI ADALET BAKANLIÐINA TAÞIDIK. hususundaki düzenlemenin yapýlmasý, tarihinde yürürlüðe giren denge tazminatýnýn (40+40) yargý çalýþanlarýný ödemesi konusunda bir düzenlemenin yapýlmasý. 3 Havuz paralarý ve Yargý tazminatýnýn günün koþullarýna göre yeniden düzenlenerek, her yargý çalýþanýna eþit daðýtýmý konusunda düzenleme yapýlmasý. 3 KÝK sonuçlarýnýn yerine getirilmesi ile bu kararlarýn merkez ve taþra birimlerine duyurulmasý ve son süreçte üye ve temsilcilerimize yönelik sürgün iþlemlerinin durdurulmasý ifade edilmiþtir. Sendikamýz, Bakanlýða iletilen bu taleplerin takipçisi ve ýsrarcýsý olmaya devam edecektir.

5 MALÝYE BAKANLIÐI nda AYRIMCI UYGULAMALARA VE ÜCRET FARKLARINA KARÞI EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET TALEBÝYLE 22 ÞUBAT ta TÜRKÝYE GENELÝNDE ALANLARDAYDIK IMF talimatlarý doðrultusunda AKP iktidarý tarafýndan uygulanmaya konulan kamu hizmetlerini tasfiye yasalarý, çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk ve ücret farký yaratmaya devam ediyor. Bilindiði gibi AKP iktidarý 2005 yýlý IMF kredi dilimlerinin açýlmasýnýn birinci þartý olarak, 5345 sayýlý Gelir Ýdaresi yasasýný tüm demokratik tepkilerimize raðmen Meclisten geçirerek 16/05/2005 tarihinde uygulanmaya koymuþtur. Bu yasanýn amacý vergi gelirlerini toplayan vergi idaresini, IMF, Dünya Bankasý ve Vergi Konseyi nin talimatlarý doðrultusunda yeniden belirlenmesidir. Bu belirleme vergi idaresinin bünyesine ve ihtiyaçlarýna uyum göstermediðinden, Gelir Ýdaresi Yasasý uygulamaya konulmasýyla beraber Maliye Bakanlýðý merkez birimlerinde, baðlý kuruluþlarda, vergi dairelerinde büyük çatýþmalara neden olmuþ tüm çalýþanlarý kendi içinde bölmüþ, Maliye Emekçileri arasýnda büyük bir huzursuzluk ve rahatsýzlýk yaratmýþtýr. Yasanýn uygulanmasý ile birlikte, vergi gelirlerinin kontrolü, yatýrým paylarý, sosyal yaþama ayrýlan paylar, faiz ve dýþ borç ödemeleri IMF nin onayýna ve denetimine açýlmýþtýr. Ülkemizde uygulanan vergi politikalarý, çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alan, topladýðý vergi gelirlerini sürekli olarak sermayeye kaynak olarak aktaran, kayýt dýþýlýðýný sürekli arttýran, dýþ borç ve faiz ödemelerini bu gelirler üzerinden yapan adaletsiz bir yapýya sahiptir. Toplam vergi gelirlerinin %74 ü dolaylý vergilerden oluþmaktadýr. Dolaylý vergilerin anlamý, yoksul halk kitlelerinin vergilendirilmesidir. Sermayeye, tekellere, kurumlara istisna ve muafiyetler tanýyan siyasal iktidarlar, zaten adaletsiz olan vergi sistemini dolaylý vergilerle daha da adaletsiz hale getirmektedirler. Öncelikle, yoksul halka yönelik dolaylý vergilerden vazgeçilmeli, vergide adalet saðlanmalýdýr. AKP iktidarý ve Maliye Bakaný bu yasayla devrim yaptýklarýný iddia ediyorlardý. Þimdi soruyoruz; IMF nin talimatlarý doðrultusunda çýkarýlan Gelir Ýdaresi Yasasý ile hangi sorun çözülmüþtür? Vergi gelirlerinde bir artýþ var mýdýr? Vergide adalet saðlanmýþ mýdýr? Vergi kayýp ve kaçaðý önlenmiþ midir? Kayýt dýþý ekonomi kayýt altýna alýnmýþ mýdýr? Vergi tabaný geniþlemiþ midir? Kara para aklanmasý önlenmiþ midir? Yeni istihdam alanlarý açýlmýþ mýdýr? IMF borçlarý bitmiþ midir? Maliye emekçilerinin ekonomik sorunlarý çözümlenmiþ midir? Yeni borçlanma devam etmiyor mu? Cari açýklarýn kapanmasý için kýsa süreli iç ve dýþ borçlanma yapýlmýyor mu? Eðitime, saðlýða ve diðer kamu hizmetlerine yeterli kaynak aktarýlýyor mu? Yeni hastaneler açýlýyor mu? Hepsine vereceðimiz yanýt yüzlerce kez HAYIR dýr. Bu yasanýn temel amacý, Maliye çalýþanlarýný kendi içerisinde bölerek, mevcut vergi idaresini de tasfiye ederek, vergi toplama hizmetlerini süreç içerisinde özel sektöre devretmektir. Yasanýn temel kurgusu; AKP iktidarý tarafýndan uygulanan adaletsiz vergi politikalarýnýn açmazlarýný, yetmezlerini, tekellerin ve sermayenin ayrýcalýklý kýlýnarak, vergi ödememe, istisna ve muafiyetlerinin sonuçlarýný çalýþanlara fatura ederek, çalýþanlar yaþanan sorunlarýn sorumlusu olarak gösterilmektedir. MALÝYE EMEKÇÝLERÝ HUZURSUZ!.. Gelir Ýdaresinin yeniden yapýlandýrýlmasý adýyla yürütülen sürecin bir yaný vergi politikalarýna yönelik iken, diðer yaný ise maliye emekçilerine ve onlarýn görev yaptýðý iþyerlerine yöneliktir. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren yasal düzenlemeler yapýlýrken, bu iþi yapan kamu görevlilerine de bir çeki düzen verme operasyonu öngörülmektedir. Bu operasyonun ilk ve en büyük halkasý olan ve AKP iktidarý tarafýndan yasalaþtýrýlan, ancak Cumhurbaþkanlýðýnca veto edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu nda kýsmen yer alan, 1-2 yýl içerisinde çýkarýlmasý hesaplanan Devlet Memurlarý Kanunu ile yerleþtirilmesi hedeflenen esnek/kuralsýz çalýþma, norm kadro, performansa göre ücret, Toplam Kalite Yönetimi gibi uygulamalar, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nda fiilen uygulanmaya konulmuþtur.. Söz konusu uygulamalar, adlarý þaþalý olsa da, çalýþanlar arasýnda dayanýþma yerine rekabeti körükleyen, iþverenin bölparçala-yönet çabasýna hizmet eden uygulamalardýr. Bu yasanýn uygulanmasýyla birlikte, maliye çalýþanlarý arasýnda yapay ayrýmlar yaratýlmýþ, ayný iþi yapan, ayný masada çalýþan, ayný hizmet yýlýna sahip, ayný statüdeki emekçiler arasýnda uzman olanuzman olmayan þeklinde kariyer ayrýmcýlýðý uygulamasýna geçilerek, uzman olarak kabul edilenlere 500 YTL fazla ücret ödemesine geçilmiþtir. Örneðin: 28 Yýllýk Vergi Dairesi Müdürü 1680 YTL, 22 Yýllýk Vergi Dairesi Md. Yrd YTL, 14 yýllýk Þef 1120 YTL, 18 Yýllýk Memur 1010 YTL, 5 Yýllýk Memur 940 YTL, 5 Yýllýk Uzman 1530 YTL, Uzman Yardýmcýsý 1350 YTL dir. BES, Maliye Bakanlýðý ve AKP iktidarýnýn, bilimsel ve akademik hiçbir dayanaðý olmayan bu uygulamasýný, akýl, bilim, maliye mesleðinin formasyonu, kültürü ve eþitlik ilkesi ile baðdaþmadýðýndan, çalýþanlar arasýnda eþitsizlik, ayrýmcýlýk ve huzursuzluk yarattýðýndan bu uygulamanýn kaldýrýlarak, tüm maliye çalýþanlarýný kapsayan yeni bir düzenlemenin yapýlmasýný zorunlu görmektedir. Kariyer ayrýmcýlýðý uygulamasý veya diðer adýyla uzman, uzman yardýmcýsý, uzman olmayanlar düzenlemesi, maliye emekçileri arasýnda her þeyden önce çalýþma barýþýný bozan, meslek dayanýþmasýný ortadan kaldýran, çalýþanlar arasýnda rekabeti arttýran, aralarýndaki güven iliþkisini zedeleyen ve birbirine düþman eden özellikler içermektedir. Ayrýca ayný iþi yapan maliye emekçileri arasýnda yapay bir hiyerarþi yaratarak iþ ve meslek birliðini bozmakta, eþit iþe, eþit ücret ilkesini ortadan kaldýrarak, ayný iþe yapanlar arasýnda adaletsiz ve eþitsiz bir ücret ayrýmý getirmektedir. Sendikamýz, öngörüleriyle olacaklarý yýllar öncesinden tespit etmiþ ve taleplerini, çalýþma barýþýnýn korunmasýna uygun olarak dile getirmiþtir. Hukuki anlamda giriþimlerde bulunmaktan geri kalmamýþ, yargýya taþýmýþtýr. Bakanlýk yetkilileriyle yapýlan görüþmelerde, toplantýlarda, yazýþmalarda tavrýný maliye emekçilerinden yana koymuþ, müdür, müdür yardýmcýsý, þef, uzman, uzman yardýmcýsý veya memur ayrýþtýrmasýna karþý çýkmýþtýr. Bakanlýk, maliye emekçilerinin örgütlü gücü olan sendikamýzýn taleplerini duymak bir yana, alttan alta yapýlan deðiþikliklerin çalýþanlarýn yararýna olduðu yalaný örgütlenmeye çalýþmýþtýr. Maliye emekçileri bu sorunlarla uðraþtýrýlýrken, Maliye Bakanlýðý fiili durum yaratarak ayrýcalýklý mükelleflere hizmet veren V.Ý.P Vergi dairesini hizmete sokmuþtur. Bu uygulama var olan huzursuzluðu bir kat daha arttýrmýþtýr. Ayrýca Hükümet çalýþanlarýn kazanýmý olan özel gider indirimi hakkýnda yeni bir düzenleme yaparak çalýþanlarýn üç kuruþuna göz dikmiþtir. Maliye emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarý gündeme dahi alýnmamýþtýr. Maliye emekçileri artýk size inanmýyor!.. TALEPLERÝMÝZ: 1- Ek ücretler %100 oranýnda arttýrýlsýn ve bordroya eklensin, 2- Maliye emekçileri arasýndaki ayrýmcýlýðý körükleyen uygulamalardan vazgeçilerek, görevde yükselme hakký herkese verilsin. Gelirde KPSS ve eðitim þartý, giderde ise sözlü sýnav þartý kaldýrýlsýn, 1- Vergi Haftasý nedeniyle tüm maliye çalýþanlarýna her yýl 1(bir) maaþ tutarýnda ikramiye ödensin, 2- Maliye emekçileri arasýndaki ücret ayrýmýna son verilsin, 3- Fazla mesailer gönüllülük temelinde ele alýnsýn ve taahhütname uygulamasýndan vazgeçilsin, 4- Herkesin geliri oranýnda vergilendirilmesi için vergi politikalarýnda yasal düzenlemeler yapýlsýn, ücretliler üzerindeki vergiler ile dolaylý vergiler düþürülsün. Taleplerimizin takipçisi olacak ve bunun için mücadelemizden ödün vermeyeceðiz. MALÝYE EMEKÇÝSÝ HESAP SORUYOR YAÞASIN BES YAÞASIN KESK. 5

6 ÝÞKUR EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝYÝZ Hak Verilmez Alýnýr! Hak Verilmez Alýnýr þiarýyla 1990 lý yýllarýn baþýnda kurduðumuz sendikamýz ÝÞKUR da önemli kazanýmlar elde etmiþtir. 3 Sendika aidatlarýnýn kaynaktan kesilmesi ve sendikalara temsilci odasý verilmesi ilk kez ÝÞKUR da gerçekleþtirilmiþ, diðer kurum ve kuruluþlara örnek olmuþtur. 3 Sendikamýz üç dönem yetkili sendika olarak ÝÞKUR Genel Kurulunda çalýþanlarý temsil etmiþ, Komisyonlarda aktif görev alarak çalýþanlarýn sorunlarýný Genel Kurula taþýmýþtýr. Genel Kurullarda kürsüyü kullanarak çalýþanlarýn sorunlarýný kürsüden dile getirmiþ ve sorunlarýn çözümünü talep ederek takipçisi olmuþtur. 3 Sendikamýz yetkili olduðu dönemlerde Kurum Ýdari Kurullarý na katýlarak sizlerle birlikte belirlenen gündem maddelerini Kurum Ýdari Kurullarýna taþýyarak, talepler dile getirilmiþ ve sorunlar çözülmeye çalýþýlmýþtýr. 3 Kurum Kuruluþ Yasasýnýn Meclis Gündemine geldiði 2003 yýlýnda çalýþanlara ek ödeme ödenmesi konusunda Siyasi Parti Gruplarý, Bakanlýklar düzeyinde giriþimlerde bulunulmuþ, eylem süreciyle de desteklenerek verilen önergelerle Kurumun Kuruluþ Yasasýna eklenmesi saðlanmýþtýr. 3 Ek Ödeme Yönetmeliðinin çýkarýlmasý sürecinde tüm itirazlarýmýza raðmen yönetmeliðe konulan izin ve raporlarda ek ödemenin kesilmesi Sendikamýzca yargýya taþýnmýþ ve DANIÞTAY Kararýyla kesintilere son verilmiþtir yýlýnda Kurumda uygulanmak istenen nöbetçi memurluðu uygulamasý idareyle görüþülerek kaldýrýlmýþtýr. 3 Kurum Kreþinin Kapatýlmasý giriþimlerine karþý konulmuþ, tüm karþý çýkýþlarýmýza raðmen kreþ kapatýlmýþtýr. Konu soru önergesiyle Meclise taþýnmýþtýr. 3 Görevde Yükselme Yönetmeliðinin hazýrlanmasý sýrasýnda Þube Müdürlüðü sýnavýný by-pas ederek þef, mühendis, eðitim uzmaný vb. kadrolardaki kiþilerin Ýl Müdür Yardýmcýsý olarak atanmasýný saðlayan yönetmelik maddeleri Sendikamýzca yargýya taþýnmýþ ve DANIÞTAY da yürütmeyi durdurma kararý çýkartýlarak bu haksýz atamalarýn önüne geçilmiþtir. Sendikamýz çalýþanlarýn çalýþma koþullarýndan kaynaklý her türlü sorununa taraf olmuþ ve bu sorunlarýn çözümü için mücadele ederek önemli kazanýmlar elde etmiþtir. Sendikamýzýn çalýþanlardan güç alarak yürüttüðü bu mücadeleden rahatsýz olan Sözde Sendikalar ve Bazý Ýdareciler el ele vererek bazen kadro unvan vaatleriyle, bazen sendikamýza yönelik aslý astarý olmayan karalama kampanyalarýyla, bazen da tehdit ve þantajlarla üyelerimizi istifaya zorlamýþlar, kýsmen de olsa bunda baþarýya ulaþarak ÝÞ-KUR da yetkiyi almýþlardýr. ÝÞ-KUR Genel Kuruluna katýlan yetkili sendika Kurum çalýþanlarýnýn hiçbir sorunu yokmuþ gibi ne komisyonlara katýlarak görev almýþ ne de genel kurulda kürsüyü kullanarak çalýþanlarýn taleplerini dile getirmiþtir. Ayný anlayýþ yýlda iki kez yapýlan Kurum Ýdari Kurullarýnda da sürmektedir. Formalite gereði yapýlan toplantýlarda, gündemler çalýþanlarca belirlenmemekte ve alýnan karalar çalýþanlara duyurulup takipçisi olunmamaktadýr. Bunun son örneðini Ek Ödeme Oranlarýnýn artýrýlmasý ve Banka Promosyonlarýnda çok açýkça görüyoruz. Kurum Ýdari Kurullarýnda gündeme getirilip Bankanýn verdiði promosyon paralarý idarece baþka alanlara harcanmadan önce giriþimde bulunmayan Sözde Yetkili Sendika Milli Eðitim Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve en son olarak da Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnda çalýþanlara banka promosyonlarýnýn ödenmesiyle paniðe kapýlarak saðý solu suçlamaya ve iþverenin dahi kullanmayacaðý bir üslupla idareyi savunur tarzda bildiriler yayýnlamaya baþlamýþtýr. ÝÞKUR çalýþanlarý Çalýþma Bakanlýðýnda bayram öncesi tüm çalýþanlara eþit olarak ödenen 500 YTL düzeyinde bir paranýn da kendilerine ödenmesini talep etmektedir. ÝÞKUR çalýþanlarý Emekli Sandýðý, BAÐKUR; SSK gibi Sosyal Güvenlik Kuruluþlarýnda Temmuz ayýndan itibaren puan artýrýlan ek ödeme oranlarý düzeyinde ek ödemelerinin artýrýlmasýný istemektedir. Bu güne kadar sessiz kaldýðýmýz bir konuda sendika demeye korktuklarý Bazý Gruplarý kaos ve kargaþa ortamý yaratmakla suçlamaktadýrlar. Aslýnda bu bildiriyle gerçek yüzleri açýða çýkmakta Ýþveren Güdümlü sendika olduklarýný tescil etmektedirler. Sendikamýz Genel Merkez ve Þube Yöneticilerimiz ÝÞKUR Genel Müdür Vekili Sayýn Namýk ATA ile tarihinde görüþerek ÝÞKUR çalýþanlarýnýn ek ödeme oranlarýnýn artýrýlmasý ve banka promosyonlarýnýn çalýþanlara ödenmesi taleplerini iletmiþtir. Bu taleplerin takipçisi olmaya devam edeceðiz. Bu taleplerimiz Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Murat Baþesgioðlu na da iletilecek ve takipçisi olunacaktýr. Taleplerimizin yerine getirilmemesi halinde sizlerle birlikte belirleyeceðimiz eylem ve etkinliklerle taleplerimiz yerine getirilinceye kadar mücadelemizi devam ettireceðiz Tüm ÝÞKUR emekçilerini BES te örgütlenmeye ve mücadeleye çaðýrýyoruz. 1 ARALIK 2000 TARÝHÝNDE ÝÞ BIRAKMA EYLEMÝNE KATILANLARA YARGIDAN BERAAT tarihinde Zonguldak Devrek Asliye Ceza Mahkemesi?nde görülen duruþmada, 5271 sayýlý CMK?nun 223/2a maddesi gereðince iþ býrakmanýn?suç olarak tanýmlanmamýþ olmasý nedeniyle? 20 sendikamýz üyesinin ayrý ayrý beraatlarýna karar verilmiþtir. 16 yýldýr sürdürmekte olduðumuz fiili ve meþru mücadelemizde birçok kazanýmlarýmýz oldu. Birçok bedeller ödedik. Soruþturmalara, sürgünlere maruz kaldýk tarihinde Zonguldak Devrek Asliye Ceza Mahkemesi?nde görülen duruþmada, 5271 sayýlý CMK?nun 223/2a maddesi gereðince iþ býrakmanýn?suç olarak tanýmlanmamýþ olmasý nedeniyle? 20 sendikamýz üyesinin ayrý ayrý beraatlarýna karar verilmiþtir. Dünyayý kasýp kavuran neo-liberal politikalar yurdumuzda da her geçen gün kendisini daha çok hissettirmeye devam ediyor. Saðlýkta dönüþüm adý altýnda yýkým politikalarýyla saðlýk alaný talan ediliyor. Eðitime bütçeden ayrýlan pay düþmekte, sosyal hizmetler paralý hale getirilerek, paran kadar saðlýk, paran kadar eðitim, paran kadar hizmet dayatýlarak piyasa koþullarýna zorlanmakta. Daha dün 2 Haziran 2000 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Sosyal Ýþler Saðlýk ve Aile Komisyon Toplantýsýnda o günkü Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar OKUYAN, 25 Aðustos 1999 tarihinde Gölcük depreminin acýlarý içerisinde yangýndan mal kaçýrýrcasýna çýkartmakta olduðu yasanýn bir reform olduðunu ve Türkiye?nin önümüzdeki yýlýný kurtardýðýný ifade ederek, emeklilik yaþýný yükseltmiþtir. Gördük ki, Türkiye?nin yýlý deðil, 6 yýlý bile kurtarýlamamýþtýr. Sosyal güvenlik sisteminin bütçe üz erindeki yükünü demagojilerle ortaya koyanlar devletin sosyal devlet ilkesini, Anayasanýn eþitlik ilkesini görmemezlikten gelmeye devam ediyor. Sosyal yadýmlarla daha çok ihtiyaç duyan kesimler göz ardý ediliyor. Açlýða, yoksulluða, hýrsýzlýða, hastane kapýlarýnda ölüme mahkum ediliyor. KESK yasayý referanduma götürmüþ ve halkýn %95?i hayýr demiþtir. Anayasa Mahkemesi tarihinde yürürlüðe girecek olan 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu?nun bazý maddelerini kamu görevlileri yönünden iptal etmiþ ve Hükümet yasayý 6 ay ertelemiþtir. KESK olarak bu yasayý yamalý bohçaya çevirip tekrar gündeme getirilmesini doðru bulmuyoruz. Bu yasa bitmiþtir. Bu yasanýn tekrar gündeme gelmiþ olmasý KESK açýsýndan kavga nedenidir. Sosyal boyutlarý görmeden, iþsizleri, iþçiler, emeklileri, emekçilerin lehine olan düzenlemeleri içermeyen bir yasanýn asla yanýnda yer almayacaktýr. 14 Aralýk eylemi göstermiþtir ki, halkýn günlük yaþamýna dair söyleyecek sözü olan KESK yine kayýtsýz kalmamýþ, yýkým politikalarýný ve IMF bütçesinin halk için deðil, rantiye için bütçe kurgusu ile hazýrlandýðýný, bütçe açýklarýnýn dolaylý vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðýný kamu oyunun dikkatine sunmuþtur. Mücadele edenler hep kazanamazlar ama kazananlar hep mücadele edenlerdir. KAMU EMEKÇÝLERÝNÝN TOPLU SÖZLEÞME HAKKI VARDIR KESK tarafýndan düzenlenen Anayasanýn 90. Maddesi TÝS ve Grev Hakký baþlýklý konferans da Ankara da yapýldý. Katýlýmcýlar Prof.Dr. Mesut Gülmez (TODAÝE Öðretim Üyesi), Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Özdemir Özok, Türk-iþ Genel Baþkaný Salih Kýlýç, DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, Hak-Ýþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Arslan, TMMOB Baþkaný Mehmet Soðancý, TTB Baþkaný Prof. Gencay Gürsoy katýldý. Bu baðlamda, 7 Mayýs 2004 tarihinde Anayasa nýn 90. maddesine þu hüküm eklenmiþti. Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletler arasý antlaþmalarla ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý antlaþma hükümleri esas alýnýr þeklinde deðiþtirilmiþtir. Bu düzenleme Türkiye nin taraf olduðu tüm insan haklarý sözleþmelerini kapsamaktadýr. Diðer bir deyiþle Türkiye nin onaylamýþ olduðu tüm ILO sözleþmeleri bu kapsamdadýr. Türkiye, onayladýðý ILO sözleþmeleri ile iç mevzuatýn çeliþmesi durumunda, ILO sözleþmelerini uygulamakla yükümlüdür yýlýnda gerçekten de bir ILO sözleþmesinin uygulanabilmesi için iç mevzuatta gerekli deðiþikliðin yapýlmasý ve uygulama esaslarýnýn belirlenmesi Ancak, Anayasa nýn 7 Mayýs 2004 günlü deðiþikliðin ardýndan böyle bir zorunluluk ortadan kalkmýþtýr. ILO sözleþmesi, iç mevzuata gerekli deðiþiklikler yapýlmadan ve uygulama esaslarý belirlenmeden kendiliðinden yürürlüðe girmektedir. Ve bu sözleþmenin hükümleriyle çeliþen iç mevzuat hükümleri zimmen mülga sayýlmaktadýr. Öte yandan bilindiði gibi ILO nun örgütlenme ve grev hakkýný düzenleyen 87 sayýlý sözleþme ile toplu pazarlýk hakkýný düzenleyen 98 sayýlý sözleþmesi ülkemiz tarafýndan onaylanmýþtýr. Her iki sözleþme ayrýmsýz tüm çalýþanlar için hak doðurmaktadýr. Dolayýsýyla kamu emekçilerinin sendikal haklarý için de geçerli sözleþmelerdir. ILO nun 8 temel sözleþme arasýnda saydýðý bu sözleþmeler, Anayasa nýn 90. maddesinde de belirtilen insan haklarýna iliþkin milletlerarasý anlaþmalar kapsamýndadýr. Sonuç olarak Anayasa nýn 90. maddesinin ILO sözleþmeleriyle birlikte ele alýndýðýnda, tüm çalýþanlar gibi kamu emekçilerinin de toplu sözleþme ve grev hakký olduðu ortaya çýkmaktadýr. Biliyoruz ki, ülkemizde sermayenin çýkarlarý söz konusu olduðunda, her konudaki yasal engelleri kýsa sürelerde ortadan kaldýranlar, sýra emekçilerin haklarýna gelince hukuk devleti olmanýn gereðini yerine getirmemekte direniyorlar. Bu yaklaþým demokrasi anlayýþýyla, emekçilere yaklaþýmla yakýndan ilgilidir.

7 BES BAÞKANLAR KURULU NU YAPTI OCAK 2007 DÖNEMÝ BAÞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BÝLDÝRGESÝ 7 3. Dönem 2. Baþkanlar Kuruluna, Adana, Ankara 1 ve 2 No lu, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Hakkari, Ýstanbul No lu, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Þanlýurfa, Trabzon, Van ve Zonguldak Þubelerimiz ile Artvin, Batman, Bingöl, Erzincan, Hatay, Kilis, Ordu, Siirt, Sinop ve Þýrnak Temsilciliklerimiz katýlmýþlardýr. Gaziantep, Giresun Þubelerimiz ile Amasya, Karabük, Kars ve Sakarya Temsilciliklerimiz mazeretleri nedeniyle toplantýya katýlamamýþlardýr. Tunceli, Eskiþehir, Isparta Þubelerimiz ile Adýyaman, Afyon, Bolu, Bilecik, Karaman, Kýrklareli, Kýrþehir, Malatya, Nevþehir, Niðde, Rize ve Uþak Temsilciliklerimiz mazeret bildirmeksizin toplantýya katýlmamýþlardýr. Balýkesir, Bursa, Samsun, Þanlýurfa ve Van Þubelerimiz, Þube Yönetiminden katýlým ile temsil edilmiþ, Denizli ve Kayseri Þube Baþkanlarý ve Sinop Temsilcimiz toplantýya ikinci günü katýlmýþlardýr. Baþkanlar Kurulumuza 34 Þubeden 29 u, 27 Ýl Temsilciliðimizden ise 10 u katýlmýþlardýr. Açýlýþ konuþmasýný Genel Baþkanýmýz Mustafa ÇINAR yapmýþtýr. ÇINAR yaptýðý konuþmada: IMF ve Dünya Bankasý, DTÖ baskýlarýyla iþbirlikçi hükümetler aracýlýðýyla tüm Dünyada ve ülkemizde uygulamaya konulan neo-liberal politikalar sonucu, daha önce yarým kalan veya baþarýlamayan özelleþtirmeler AKP nin iktidara geliþiyle baþta SEKA, TÜPRAÞ, ERDEMÝR, TELEKOM, TEKEL gibi önemli kuruluþlarýn özelleþtirme süreçlerinin tamamlandýðýný belirten ÇINAR, IMF nin emredip AKP nin harfiyen uygulamaya çalýþtýðý Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile birlikte devletin çeþitli kurumlarýnda fiili durum yaratarak, emekçilerin ve toplumun demokratik tepkileri ve mücadelelerine raðmen tasfiye politikalarýný sürdürmüþ, maliyede gelir-giderlerin ayrýþtýrýlmasý, adalet alanýndaki uygulamalar ile sosyal güvenlik sisteminde yapýlan yasal düzenleme sonucu kamu hizmetlerinin piyasalaþtýrýlmaya ve çalýþanlarýn iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik tüm politikalarýn hýzla uygulanmaya konulduðu bir dönemden geçmekte olduðumuza vurgu yaptý. Genel Baþkanýmýz SS GSS yapýlanmasýna iliþkin yaptýðý deðerlendirme ile, Anayasa Mahkemesi nin iptal gerekçesine bakýldýðýnda, bu iptalin Anayasa nýn özüne deðil þekil yönünden iptal edildiðini ve devlet memurlar için 657 ye göre bir düzenlemenin yapýlmasýnýn iþaret edildiðini belirtti. Önümüzdeki dönem bu yasanýn tamamen geri çekilmesi yönünde mücadelenin yürütülmesi gerektiðine vurgu yapan Genel Baþkan, ülkemizin çok önemli süreçlerin yaþanacaðý bir dönemde Baþkanlar Kurulu Toplantýsýnýn öneminin altýný çizdi. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri, genel seçimler, Kürt sorunu, hapishanelerde yaþanan tecrit ve Hrant DÝNK cinayetinin deðerlendirmesini yaparak, özellikle tartýþmalarýn odaklaþtýðý nokta, Cumhurbaþkanlýðý seçimi, AKP nin baþýný çektiði liberal, gerici cephe ile ulusal cephe arasýndaki çatýþmanýn dozajýnýn giderek arttýðý bir dönemde, gazeteci yazar aydýn Hrant DÝNK in öldürülmesi ile baþlayan bir baþka tartýþmanýn yaþanacaðý dönem içerisine girmekte olduðumuz toplumsal duyarlýlýðý taþýyanlarýn söylemlerinde dikkatli olunmasý gerektiðini belirtti. Hrant DÝNK in öldürülmesi baþta Kürt, Ermeni, Kýbrýs, Kerkük sorunu ile Kuzey Irak ve AB gibi konu ve politikalarýn iç içe tartýþýlacaðý ve birçok sorunlarýn kimi çevrelerce farklý farklý deðerlendirileceði bir noktaya evrilmekte olduðunu iþaret etti. Toplumsal muhalefet ve toplumun ilerici güçleri açýsýndan seçimler ve Hrant DÝNK cinayeti doðru bir perspektifle alýnýp deðerlendirilmesi gerekmektedir. Baþta emek ve demokrasi güçleri ile toplumun diðer kesimleri Türkiye Barýþýný Arýyor konferansýnda açýða çýkan ve kamuoyuna yansýyan Kürt sorununun geldiði noktayý doðru algýlayýp, her kesimin örgütsel görev ve sorumluluklarý çerçevesinde sorunun çözümü için yeniden kardeþleþme mücadelesine, halklarýn özgürlük arayýþýnýn yükseltilmesiyle mümkün olacaðýnýn gerektiðini belirtti. 122 devrimcinin katledildiði hapishanelerde sorunun hala devam etmekte olduðu Adalet Bakanlýðý nýn yayýnladýðý genelgenin olumlu, ancak yetersiz olduðu, sorunun kalýcý çözümü için mücadelenin yükseltilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Genel Baþkanýmýz Mustafa Çýnar, baþta iþ güvencemiz olmak üzere, saldýrý yasalarýna, halklarýn kardeþçe bir arada yaþamasý, tecrit sorununa karþý mücadele etmekten baþka bir seçeneðimizin olmadýðýný belirterek ve toplumsal muhalefete kan taþýyarak bunun için mücadelemizi yükseltmemiz gerektiðinin altýný çizerek konuþmasýný tamamlamýþtýr. Baþkanlar Kuruluna katýlan Þube Baþkanlarý ve Ýl Temsilcilerimizin gerek yazýlý, gerek sözlü deðerlendirme ve önerileri MYK mýz tarafýndan titizlikle deðerlendirmiþ olup, bu kurulda ifade edilen her tümce ve önerinin örgütümüze katký sunacaðý anlayýþýyla, MYK mýzýn da görüþleri ile örgütsel deðerlendirmeler ýþýðýnda aþaðýdaki sonuçlarý açýða çýkarmýþtýr. 3 Maliye, Adalet, SGK, Ýçiþleri vb. kurumlara yönelik özel sayý, broþür çalýþmasý, 3 Kurumlara yönelik açýlan ve kazanýlan davalar ile diðer kazanýmlar, üye ile çalýþanlara yazýlý olarak aktarýlmasý, 3 Kitlelere dönük yayýnlarýn, merkezi ve planlý bir þekilde planlanmasý, 3 Bütçe ve dolaylý vergilere karþý kampanya 3 Sendikamýzýn web sayfasý güncellenip daha zengin argümanlarla donatýlmasý, 3 Aylýk ve 3 aylýk yayýn organýnýn daha düzenli çýkarýlmasý, bildiri, afiþ, rozet, kimlik, özel sayý ile afiþler daha sýk ve yeterli sayýda basýlmasý. 3 Basýn ve medyanýn etkin, güncel ve yerel düzeyde doðru kullanýlmasý, illerden yapýlan faaliyetlerin merkez koordinasyonu içerisinde yapýlmasý. 3 Kadro eðitimi önemsenmeli, belirli kriterler tespit edilerek kadro eðitimi yapýlmalý. 3 Yapýlan eðitim çalýþmalarý kitap ve broþür olarak yayýnlanmalý. 3 Panel, sempozyum ve söyleþiler yapýlmalý. 3 Ýþyeri, ÞTK lara yönelik eðitim ve bölgesel ile yöneticilere yönelik program yapýlmalý. - Sendika Genel Merkezinin Þube ve Temsilciliklere her ay gönderdiði avans ve miktarlarýn tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenmesi. 3 Þube ve Temsilciliklerimize her ay gönderilen avanslarý tüzüðümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde belgeleri ve avansýný kapatma yoluna gidilmeli, yapýlan harcama ve belgeler örgütsel ihtiyacý ve belgelere dayandýrýlmalýdýr. 3 Þube ve Temsilciliklerin, teknolojik olanaklarla donatýlmasý (bilgisayar, internet vb.) hususundaki çalýþma, Genel Merkezin bilgisi ve onayýndan geçerek ihtiyaca uygun olarak planlanmasý. 3 Türkiye Barýþýný Arýyor çaðrýsý Genel Merkez tarafýndan ele alýnmalýdýr. 3 Ýþkolumuza ve kurumlara yönelik bir program oluþturmak, örgütsel bütünlüðü bozmayacak bir tarzda, kurumlara yönelik özel çalýþma yapýlmalýdýr. 3 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle özel bir çalýþma yapýlmalý, Þube ve Temsilcilikler günün amacýna uygun yerellerde etkinlik ve örgütlenme çalýþmalarý yapmalý. Genel Merkez bildiri çýkartmalý Mart Newroz, tüm çalýþanlarý kapsamalý ve alanlarda kardeþleþmeyi esas alacak bir çerçevede kutlanmalý. 3 1 Mayýs, iþçi ve emekçi bayramý tüm çalýþanlarý kapsayan ve katan bir anlayýþla alanlarda kutlanmalý. 3 Ek ödeme alan kurumlara yönelik yeniden bir çalýþma yapýlmalýdýr. 3 SGK, DMK ile ilgili çalýþma yapýlmalý ve özel broþür çýkarýlmalýdýr. 3 KÝK sonuçlarý takip edilmelidir. 3 SS-GSS ile ilgili çalýþmalara ve halka yönelik bildiri çalýþmasý yapýlmalýdýr. 3 Örgütlenme çalýþmalarýnda öncelikle illerin tespiti yapýlmalý ve planlama dahilinde metropol illerde çalýþma yapýlmasý, bölgesel toplantýlar düzenlenmeli kurum ve iþ kolu yetkisi hedeflenerek çoðunluk sendikasý olmalýyýz, her þube ve temsilcilik iþkoluna giren kurumlarda henüz örgütlenmemiþ potansiyel çalýþan sayýsýný önüne hedef koyarak üye yapma çalýþmalarý hýzlandýrýlmalý. 3 Seçimler ve Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile 301. maddeye yönelik çalýþma yapýlmalýdýr. 3 Ýþkolumuzda AKP nin kadrolaþmasýna yönelik çalýþma yapýlmalýdýr. 3 Sendikal organlarýn iþlevi, iþleyiþi, örgütsel kültür ile sendikal demokrasinin iþletilmesi konusunda genel anlamda bir çalýþma yapýlmalý, bu çalýþma ile çalýþanlar ve üyelerimizin örgütsel niteliklerine katký sunulmalýdýr. 3 Yönetiþim, TKY, performans, norm kadro, ÞTK gibi konulara yönelik çalýþma yapýlmalýdýr. Eðitim amaçlý broþür çýkartýlmalý. 3 Sendikamýz ortak örgütlenme ve 4/B, 4/C ler ve taþeron örgütlenmesine yönelik çalýþma içine girmelidir. 3 Bütçe, sosyal güvenlik, vergi politikalarý ve adalet mekanizmalarýna yönelik bir çalýþma yapýlmalýdýr. Merkezi Ankara eylemi örgütlenmelidir. Eþit iþe eþit ücret öne çýkarýlmalý. 3 Toplu sözleþme dönemi Haziran itibariyle baþlamalý, iyi hazýrlýk yapýlmalý ve kurumlarý toplu sözleþme için masaya çaðrý yapýlmalýdýr. 3 Maliyede UZMANLIK, Adalet Bakanlýðý nda, UYAP, SGK temel sorunlar, TUÝK, Meteoroloji ve GSGM kurumlara yönelik çalýþma. 3 Ýçiþleri ve Dýþiþleri çalýþanlarýnýn temel sorunlarýna yönelik çalýþma yapýlmalýdýr. Bu deðerlendirmelerle birlikte aþaðýdaki takvimlendirme çerçevesinde merkez ve þubelerimizin yapmasý gereken pratik faaliyetler 1-22 Þubat 2007 tarihinde tüm illerde Gelir idaresinde yaþanan adaletsiz uygulamalara karþý Eþit Ýþe Eþit Ücret talebiyle Basýn açýklamalarý, 2-24 Þubat 2007 tarihinde Sosyal Güvenlik Sistemine yönelik panel veya sempozyumlarýn (yerellerden) yapýlmasý Þubat 2007 tarihinde Sivil Savunma Günü dolayýsýyla Þubelerimiz yazýlý basýn açýklamasý ile sivil savunmayla ilgili birimlerde, bu güne iliþkin çalýþma yapmalarý ayrýca Genel Merkezimiz ise basýn açýklamasý (Baþta Sivil Savunma ve Ýçiþleri Bakanlýðý çalýþanlarýnýn sorunlarý hakkýnda genel bir açýklama) yapacaktýr Mart 2007 tarihinde 3. Dönem 2. MTK toplantýsý Ankara da yapýlacak (Gündemleri en kýsa süre içerisinde bildirilecektir.) 5-08 Mart 2007 tarihinde Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için alanlarda kutlanýlmasý için etkin çalýþma yapýlmasý ayrýca bildiri ve kart basýmý yapýlacaktýr Mart / Mart 2007 tarihleri arasýnda merkezi eðitim yapýlacak olup katýlýmcýlar, tarih, yer ile eðitim programý ayrýca bildirilecektir Mart 2007 tarihinde Türk vergi sistemi ve politikalarýna iliþkin merkezi ve yerel sempozyum veya panel yapýlacaktýr. ( MYK dan destek istenilmesi olanaklar ölçüsünde katký sunacaktýr.) 8-01 Mayýs 2007 tarihinde Ýþçi Sýnýfýnýn bayramý tüm alanlarda kitlesel ve coþkulu yapýlmasý konusunda þimdiden çalýþmalarýn yapýlmasý, Genel Merkez tarafýndan bildiri ve afiþ çalýþmasý yapýlacaktýr. 9- Önümüzdeki günlerde sendikamýzýn gazetesi basýlarak örgütümüze gönderilecektir. Ayrýca sendikanýn merkezi yayýn organý mart nisan ayýnda planlanacaktýr. 10- Özel sayý, örgütlenmeye çaðrý bildirileri ile iki adet afiþ çalýþmasý en kýsa sürede sonuçlandýrýlarak gönderilecektir. 11- Ýþ kolumuza giren ana kurumlardan biri olan Maliye ve Gelir idaresi baþta olmak üzere yaþanan sorunlara iliþkin merkezi Ankara eylemi planlamasý Merkez Temsilciler Kurulumuzun çalýþmalarý ile birlikte deðerlendirilip kararlaþtýrýlacaktýr. Þube ve Temsilciliklerimizin üzerine düþen örgütsel görev ve sorumluluklarýn yerine getirileceði inancýyla, belirtilen planlama konusunda örgütsel duyarlýlýðý açýða çýkarýlýp, en geniþ büro emekçilerine anlatýlmasý inancýyla, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dileriz

8 Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu Kuruldu 155 milyon çalýþaný temsil eden Uluslararasý Hür Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (ICFTU) ile 26 milyon üyesi bulunan Dünya Emek Konfederasyonu (WCL) (eski adýyla Uluslararasý Hýristiyan Sendikalarý Federasyonu) yeni bir çatý altýnda birleþti. Yeni sendikal örgütünün adý Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) olarak belirlendi. Böylelikle Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu, 181 milyon kiþiyi temsil edecek. Bu giriþimin temelleri, Japonya'da, Aralýk 2004'te gerçekleþtirilen ICFTU 18. Genel Kurulu'nda atýldý. Bu genel kurulda, "ICFTU'nun amaçlarýna dayanarak çalýþanlarýn çýkarlarýnýn daha iyi korunmasý için daha yeni ve etkin küresel araçlarýn deðerlendirilmesi" için, WCL ve hiçbir uluslararasý örgüte üye olmayan ancak demokratik ve baðýmsýz ulusal sendika merkezi olan örgütler ile birleþerek daha yeni bir uluslararasý örgüt kurulmasý kararý alýnmýþtý. 1-3 Kasým 2006 tarihleri arasýnda Viyana'da gerçekleþtirilen ICFTU Dünya Kongresi'nde ICFTU ve WCL birleþerek ITUC'u kurdu. ITUC a ülkemizde ICFTU ya KESK, DÝSK, Türk Ýþ ve Hak Ýþ üye. Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen in üyelik baþvurularý ise geçtiðimiz aylarda kabul edilmemiþti Yeni konfederasyonun bazý öncelikleri þöyle belirlendi: Çalýþanlarýn ve yoksullarýn hak ve çýkarlarýna karþý hareket ettiklerinde uluslararasý kuruluþlara karþý mücadele etmek. Sendikal hak ihlalinin olduðu her durumu ortadan kaldýrmak için çaba göstermek. Uluslararasý Çalýþma Örgütü'nün (ILO) belirlediði sendikal haklarý savunan uluslararasý standartlarý desteklemek. Ýþyerlerindeki her çeþit ayrýmcýlýðýn sona erdirilmesi için kampanyalar yürütmek. Eþit iþe eþit ücret ilkesinin etkili ve tam olarak uygulanmasý için çaba harcamak. Cinsiyet eþitliðini destekleyen programlarý hayata geçirmek. PSI VE EPSU BÝRLEÞÝYOR PSI Avrupa Bölgesi Yürütme Komitesi ve EPSU; Nisan ve 7 Haziran 2005 tarihlerinde toplanarak, iki sendika arasýndaki iliþki ve birleþme sürecine iliþkin çalýþma yapmak üzere ortak bir çalýþma grubu oluþturdu. Avrupa da kamu hizmetleri sendikalarýný kapsayacak tek örgütün oluþturulmasýný zorlayan politik nedenler þöyle ifade ediliyor. AB politikalarý, Avrupa çapýndaki ulusal politikalarý ve kararlarý giderek daha fazla etkilemektedir. Avrupa Birliði ve komþularý arasýnda sýký baðlar kurulurken, AB izlediði komþuluk politikalarýyla neo-liberal kavramlarý Doðu Avrupa ülkelerine ihraç etmeye uðraþmaktadýr. Bu politikalar, bütün kýtayý olumsuz yönde etkilediði gibi, sosyal standartlar üzerinde de þiddeti gittikçe artan baský oluþturmaktadýr. Yeni örgütün Kuruluþ Kongresini 2009 yýlýnda ve 1. Olaðan Kongresini de 2014 yýlýnda yapmasý önerilmektedir. Birleþme kapsamýnda EPSU-PSI Çalýþma Grubu tek örgütün mücadele hedeflerini ve önceliklerini kapsayacak bir çalýþma belgesi hazýrladý. BAÞKA BÝR YAÞAM MÜMKÜN, HERÞEY ELÝMÝZDE KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE HAYIR! 25 Kasým Kadýnlara Yönelik Þiddete Karþý Uluslar arasý Mücadele ve Dayanýþma Günü dünyada olduðu gibi ülkemizde de 25 kasýmda bu yýl da kadýnlar sokaklara çýkýp etkinlikler gerçekleþtirdi. Hep beraber Þiddete Hayýr dedi. Doðumdan ölüme kadar, savaþ zamanýnda olduðu kadar barýþ zamanýnda da kadýnlar devlet, toplum ve ailelerden þiddet ve ayrýmcýlýða maruz kalýyorlar. Yeni doðan kýz çocuklarýnýn öldürülmesi, sayýsýz kadýnýn yaþamdan mahrum býrakýlmalarýna sebep oluyor. Her yýl milyonlarca kadýn, eþlerinin, akrabalarýnýn, arkadaþlarýnýn ve yabancýlarýn, iþverenlerinin ve iþ arkadaþlarýnýn, savaþta güvenlik görevlilerinin ve askerlerin tecavüzüne uðruyor. Kadýnlar ve erkekler aile içi þiddet yüzünden acý çekiyorlar. Ama kurbanlarýnýn ezici çoðunluðunu kadýnlar ve kýz çocuklarý oluþturuyor. Savaþ dönemlerinde kadýnlarýn insanlýk onuruyla oynamak ya da ait olduklarý topluma zulmetmek amacýyla kadýna yönelik þiddete sýk sýk baþvuruluyor. Kadýna yönelik þiddet konusundaki istatistikler, Dünya gelenideki bir insan haklarý felaketini açýða çýkarmaktadýr. Her üç kadýndan en az biri dövülmüþ, cinsel iliþkiye zorlanmýþ ya da farklý bir biçimde tacize uðramaktadýr. Ne yazýk ki kadýna kötü muamele eden kiþilerse genelde kadýnýn kendi ailesinden yada tanýdýðý insanlardan çýkmaktadýr. Avrupa Konseyi yaþ arasý kadýnlarýn ölüm ve sakatlanmalarýnýn ana sebebinin aile içi þiddet olduðu ve bunun kanser yada trafik kazalarýndaki ölüm ve sakatlanma oranýndan çok daha fazla olduðunu beyan etmiþtir. Bugün cinsiyet yüzünden yapýlan kürtaj ve doðum sonrasý kýz bebeklerinin öldürülmeleri sonucunda kaybolan kadýn sayýsý 60 milyondan fazladýr. Çin in 2000 yýlýndaki son nüfus sayýmý yeni doðmuþ kýz çocuklarýnýn sayýsýnýn erkek çocuklarýnkine oranýnýn olduðu ortaya çýkmýþtýr. Bu oranýn biyolojik normu ise tür. BM kadýna yönelik þiddet özel raportörünün raporlarýna göre, 1993 de ABD de aile içi þiddete maruz kalan kurbanlarýn %85 ini kadýnlar oluþturmaktadýr. Rus hükümeti 1999 yýlýnda kadýnýn partnerleri ya da akrabalarý tarafýndan öldürüldüðü tahmin etmektedir. Ama ülkenin hala aile içi þiddetle ilgili özel bir kanunu yok. Dünya Saðlýk Örgütü, kadýn cinsiyet kurbanlarýnýn neredeyse %70 inin erkek partnerleri tarafýndan öldürüldüðü rapor etmiþtir. Bu istatistikle buzdaðýnýn görünen kýsmýný temsil etmektedir. Kadýna yönelik þiddet konusundaki raporlar genelde gerçekleri yansýtmamaktadýr. Çünkü kadýnlar utanmakta ya da kendilerine inanýlmamasýndan, kendilerine karþý düþmanca tavýrlar sergilenmesinden veya þiddetin daha da artmasýndan korkmaktadýrlar. Kadýna yönelik þiddet doðal ya da kaçýnýlmaz deðildir. Bu, tarihi ve kültürel özel deðerlen ve standartlarýn bir ifadesidir. Sosyal ve siyasi kurumlar, kadýnlarýn boyunduruk altýna alýnmalarýný ve kadýna yönelik þiddeti besler. Belirli kültürel uygulamalar ve gelenekler kýsmen saflýk ve iffet kavramlarýyla ilgili olanlar, bu tip þiddeti açýklama ya da ona bahane bulma eðilimindedirler. Kadýnlarýn Siyasette Temsiliyeti Parlamentoda kadýn temsili açýsýndan Türkiye de 189 ülke içinde 163. sýrada. Her 5 Aralýkta tekrarlanan ve artýk herkesin çok iyi bildiði rakamlara dileklerimizi ekleyelim. Daha çok kadýn siyasete girsin, yerel ve merkezi meclislerde daha yeksek oranda temsil edilelim. 5 Aralýk 1934 te kadýnlarýn seçme ve seçilme hakký tanýnmasýna iliþkin yasa kabul edildi te yapýlan ilk genel seçimlerde 18 kadýn milletvekili meclise girdi. Yaþlarý 32 ile 50 arasýnda deðiþen ilk kadýn milletvekillerinin 15 i yüksek okul mezunu, öðretmen ve yönetici, ikisi de çiftçiydi. O günden bugüne yerel ve merkezi yönetimlerde pek çok kadýn görev aldý. Ancak sayýlarý hiçbir zaman erkekleri geçemediði gibi, eþitlenemedi. Kadýný siyasetten uzaklaþtýran etkenlerin baþýnda siyasetin fazla erkek olmasý geliyor. Seçim zamanlarýnda kadýn adaylarýn listelerin baþlarýna yerleþtirilmemesi, ilgili yasalarýn kadýn temsiliyetinin önünü týkamasý da bu erkek zihniyetin sonuçlarý olarak görülüyor. Halen TBMM deki kadýn milletvekilleri oraný %4,4, yerel yönetimlerde ise kadýnlarýn temsil oraný %1 bile deðil. 3 binden fazla belediyeden yalnýzca 18 inde kadýn belediye baþkaný görev yapýyor. Bunlarýn da yalnýzca bir il belediye baþkanýdýr.

9 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü EÞÝTLÝK HAKLARIMIZI ve GELECEÐÝMÝZÝ ÝSTÝYORUZ. Konfederasyonumuz KESK 8 Mart haftasýnda Eþitlik Haklarýmýzý ve Geleceðimizi Ýstiyoruz kampanyasý çerçevesinde imzalar toplayarak Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðý na ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý na iletecek. TALEPLERÝMÝZ 1- Ücretsiz doðum iznine ayrýlan kadýnlarýn, izinde geçen süreleri emeklilikten sayýlmalýdýr. Emeklilik keseneði iþveren tarafýndan karþýlanmalý ve kademe ilerlemesi kesintiye uðramamalýdýr. 2- Ýþyerlerinde kreþ ve çocuk bakým üniteleri açýlmalýdýr. 3- Boþanmýþ ve çocuðu ile yaþayan kadýnlara verilen çocuk yardýmý günün ekonomik koþullarýna göre düzenlenmeli ve kadýnlarýn aile yardýmlarýndan yararlanmalarýný saðlayacak düzenlemeler yapýlmalýdýr. 4- Kamuda terfi ve yükselmelerde kadýna yönelik ayrýmcýlýðý ortadan kalmasý için gereken önlemler alýnmalýdýr. Ayrýca, bu yýl KESK li kadýnlar tarýmda kadýnýn emeðinin ucuz ve güvencesiz olmasýna, emeðimizin deðersizleþtirilmesine, görünmez kýlýnmasýna, taþeronlaþtýrmanýn bedelini canýmýzla ödüyor olmamýza dikkat çekmek için Mart ýný tarým iþçisi kadýnlara adýyoruz. Bu nedenle de KESK li kadýnlar bir heyetle 7 Mart 2007 Çarþamba günü Urfa Ceylanpýnar a giderek basýn açýklamasý yapacaklardýr. kestim kara saçlarýmý uzaktý dön yakýndý dön çevreydi dön yasaktý yasaydý töreydi dön içinde dýþýnda yanýnda deðilim içim ayýp dýþým geçim sol yaným sevgi bu nasýl yaþamaydý dön onlarsýz olmazdý, taþýmam gerekti, kullanmam gerekti tutsak ve kibirli -ne gülünçgözleri gittikçe iri gittikçe çekilmez içimde gittikçe bunaltý gittikçe bunaltý gittim geldim kara saçlarýmý öylece buldum kestim kara saçlarýmý n'olacak þimdi bir þeycik olmadý -deneyin lütfenaydýnlýðým deliyim rüzgârlýyým günaydýn kayýsýyý sallayan yele kurtulan dirilen kiþiye günaydýn þimdi þaþýyorum bir toplu iðneyi bir yaþantý ile karþýlayanlara gittim geldim kara saçlarýmdan kurtuldum Gülten Akýn 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI YASASI KALKIYOR, SÖZLEÞMELÝ YASA GELÝYOR TASARI YENÝ, HAK KAYIPLARI AYNI AKP nin hükümet olmasýnýn hemen ardýndan baþlayan, kamu personel rejiminde deðiþiklik çalýþmalarý kapsamýnda son iki yýldýr toplu görüþmelerde tasarýlar daðýtýlýyor. Bu yýl yapýlan toplu görüþmelerde de Devlet Memurlarý Kanun Tasarýsý adýyla yeni bir tasarý daðýtýldý. Hükümet yeni hazýrladýðý yasa tasarýsý ile öncelikle güvencesiz çalýþmayý egemen kýlmak istiyor. Bunun yanýnda ekonomik ve özellikle de sosyal haklarý týrpanlýyor. Ekonomik haklara yönelik ek cetvellerin verilmemesi nedeniyle bir hesaplama yapýlmasý ve bugünkü durumla karþýlaþtýrýlmasý olanaklý deðil. Ancak, sosyal haklarýn neredeyse tümünün ortadan kaldýrýlmak istendiðini söyleyebiliriz. Örneðin, sosyal yardým olarak yalnýzca aile, çocuk ve cenaze yardýmý yapýlacak. Giyecek yardýmý ise yalnýzca üniforma giymesi zorunlu olanlara verilecek. Doðum yardýmý, tedavi yardýmý, yiyecek yardýmý ise kaldýrýlmaktadýr. Bunlarýn yaný sýra, fazla mesai ücreti verilmeyecek, bayram ve tatillerde de çalýþýlabilecek ve nöbet ücreti ödenmeyecek. Ýþ güvencesi konusunda, ilk baþta halen çalýþanlar iþ güvencesini korunuyor gibi gözükmekle birlikte, baþarý/performans deðerlendirmesine bakýldýðýnda iþ güvencesinin de ortadan kaldýrýldýðýný görmek mümkün. Çünkü, 10 yýl içinde 4 defa olumsuz deðerlendirme alanlarýn memuriyetine son verilecek. Sözleþmeli kapsamý alabildiðine geniþletilmektedir. Saðlýk hizmetlerinin neredeyse tümü sözleþmeli personel eliyle yapýlacaktýr. Ayrýca, baþta öðretmenlik olmak üzere, kadrolu istihdam yetersiz olursa bunun yerine sözleþmeli personel istihdam edilecektir. Sözleþmelilik elbette eðitim ve saðlýkla sýnýrlý deðildir, oldukça geniþ bir hizmet alanýnda sözleþmeli çalýþtýrýlmasý hedeflenmektedir. Her ne kadar sözleþmelerin yýllýk olarak yapýlabileceði belirtilse de, iþveren hiçbir gerekçe sunmadan sadece iki ay önceden bildirerek sözleþmelilerin sözleþmesini fesih edip iþlerine son verebilecektir. Bunun yanýnda, taþeronlaþtýrma yaygýnlaþtýrýlmak istenmektedir. Tasarýnýn hizmet alýmý baþlýklý maddesi ile birçok hizmetin taþerona devrine olanak saðlanmaktadýr. Eðitim merkezi, sosyal tesis veya dinlenme tesisi gibi yerlerde yürütülen faaliyetlere bu kanunun yürürlüðe girdi tarihte son verilecektir. Böylece sosyal yaþam alanlarý daraltýldýðý gibi, hizmet içi eðitimde özel sektöre devredilmektedir. Disiplin cezalarý ve yasaklar 657 de olduðu gibi sürmektedir. Grev yasaðý devam etmektedir, siyaset hakký yasaðý sürmektedir, toplu sözleþme hakký da yoktur. Grev ve toplu sözleþme hakkýnýn olmamasý ile güvencesiz çalýþma pekiþtirilmektedir. Sendikalara üyelik yalnýzca memurlar ile sýnýrlandýrýlmaktadýr. Sözleþmeli personele sendikalara üye olma hakký tanýnmamaktadýr. Böylece giderek ana istihdam biçimi haline gelen sözleþmelilerin örgütlenme haklarý ellerinden alýnmak istenmektedir. Fazla çalýþma ile ilgili olarak, yeni taslakta çalýþma saatleri dýþýnda çalýþtýrdýðý personele, yaptýrýlan fazla çalýþmanýn her sekiz saati için bir gün hesabý ile izin verilir. Bu suretle verilecek izinler de yýlý içinde kullandýrýlýr denilmektedir. Böylece fazla çalýþma ücreti ödenmeyecek ve her 8 saate karþýlýk bir gün izin verilecektir. Ayrýca fazla çalýþma sürelerindeki sýnýr yeni tasarý ile kaldýrýlmaktadýr. Yýllýk izin içinde bulunulan yýl içinde kullanýlacak, sonraki yýllara aktarýlmayacaktýr. Ýþ günü olarak düzenlenen izin sisteminde ilk bakýþta birkaç gün izin süresinin arttýðý sanýlmaktadýr. Oysa, diðer yandýn mazeret izinleri 10 günden 5 güne düþürülmektedir. Sonuçta, yýllýk izin ve mazeret izni birlikte ele alýndýðýnda, izin sürelerinde bir artýþ söz konusu olmadýðý gibi, azalma olduðu görülecektir. Haklarýn geriye götürüldüðüne yönelik örnekleri daha da çoðaltmak mümkündür. Yapýlmak istenilen, ekonomik ve sosyal haklarý gasp edilmiþ, esnek, güvencesiz çalýþmayý egemen kýlmak ve kamu çalýþanlarýný daha fazla sömürmek ve köleleþtirmektir. EMEKÇÝLER 2007 BÜTÇESÝNE HAYIR DEDÝ KESK, TMMOB ve TTB nin 13 Kasým-1 Aralýk tarihleri arasýnda iþyerlerinde düzenledikleri Bütçe Referandumu nda oy kullanýldý. Emekçilerin %92.1 i 2007 Bütçesi ne HAYIR dedi. Bütçe referandumuna iliþkin sonuçlar, 5 Aralýk 2006 tarihinde TBMM Dikmen Kapýsý önünde kitlesel katýlýmla açýklandý. Açýklamayý KESK, TMMOB ve TTB adýna KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul okudu bütçesini reddedenlerin oraný %92, bütçe referandumunda emekçi oy kullanarak iradesini beyan etmiþtir bütçesini reddedenlerin oraný %92,1 dir. EVET diyenlerin oraný ise %7,9 dur Bütçesine Yönelik Taleplerimiz: Kamu emekçilerini yoksulluða, halký kamu hizmetlerinden yoksunluða terk eden bu bütçe derhal geri çekilmelidir. IMF ve Dünya Bankasý nýn Yapýsal Uyum ve Ýstikrar Programlarý reddedilmelidir. IMF ile yapýlan standby anlaþmasý iptal edilmeli, iç ve dýþ borçlar yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Ülke ekonomisiyle ilgili alýnan bütün kararlar, baþta emek örgütleri olmak üzere toplumun örgütlü kesimlerinin katýlýmýyla oluþturulmalýdýr. Özelleþtirme ve sosyal tesilerin satýlmasý uygulamalarýna son verilmelidir. Kayýt dýþý ekonomi derhal kayýt altýna alýnmalý, kaçak iþçi çalýþtýrma, vergi kaçýrma gibi suçlara aðýr yaptýrýmlar getirilmeli, vergi denetimi artýrýlmalýdýr. Herkes gelirine göre vergilendirilmelidir. Büyümeyi ve istihdamý artýrmak için kamunun yatýrýmcý niteliði hatýrlanmalýdýr. Kamu harcamalarý oraný, toplumsal yarar doðrultusunda yükseltilerek bütçe þekillendirilmelidir. Bütçe kaynaklarý NÝTELÝKLÝ KAMU HÝZMETÝ üretmek için kullanýlmalýdýr. Herkese parasýz, eþit, ulaþýlabilir, nitelikli kamu hizmeti verilebilmesi için yeterli kaynak ayrýlmalýdýr. Bütçenin hazýrlanmasýnda demokratik süreçler iþlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bütçe hazýrlýk süreçlerinde yer almalýdýr. Eðitime yeterli bütçe, okullara ödenek ayrýlmalýdýr. Saðlýkta tasarruf ölümdür Saðlýkta Dönüþüm Programý adý altýnda sürdürülen YIKIM POLÝTÝKALARI DURDURULMALIDIR. Uluslar arasý sözleþmelere uygun, toplu sözleþme ve grev hakkýný içeren ve ortak örgütlenmeye olanak veren tek bir sendika yasasý yapýlmalýdýr. TÝS ve grev hakký vardýr, kullanýlýr hale getirilmelidir. ÜCRET VE ÇALIÞMA KOÞULLARIMIZ toplu sözleþme hukuku çerçevesinde belirlenmelidir. Ýþ güvenceli istihdamý esas alan, çalýþma yaþamýný demokratikleþtiren, yeni bir düzenleme hazýrlanmalý, çýkarýlmak istenen Devlet Memurlarý Kanunu Tasarýsý geri çekilmelidir. Kamu emekçilerinin siyaset yapma yasaðý kaldýrýlmalýdýr. Kamu emekçileri üzerindeki baský, sürgün ve yasaklar durdurulmalýdýr. 9

10 10 SENDÝKAMIZ MALÝYE BAKANLIÐI VE ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI NA BAÐLI NÜFUS, SÝVÝL SAVUNMA, VALÝLÝK, KAYMAKAMLIK ÇALIÞANLARININ ÜCRET ARTIÞI ÝÇÝN FAKS EYLEMÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝ Bilindiði gibi Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresinde ek ödeme almaktayýz. 15 Mayýs 2003 tarihinde ek ödeme yönetmeliðinde yapýlan düzenleme ile çeþitli unvan gruplarýna ek ödeme oranlarý yeniden düzenlenmiþtir. Yaklaþýk 4 yýldýr düþük dereceli memurlara ödenen ek ödemelerde bir artýþa gidilmemiþtir. Maliye Bakanlýðý, belirli unvan gruplarýna yönelik, 213 sayýlý VUK. ek-13. maddesi uyarýnca tarihli onayý ile ayný gruplara ayrýcalýk tanýyan bir düzenleme yapmýþtýr. Yine geçtiðimiz yýl Bakanlýk tarafýndan, VUK 213 sayýlý ek-13. maddesinde deðiþiklik yaparak Devlet Bütçe, Devlet Muhasebe, Devlet Gelir, Devlet Mallarý, Mali Suçlar Araþtýrma, Maliye ve Avrupa Birliði Uzmanlarý gruplarýna yaklaþýk YTL arasýnda bir artýþ saðlanmýþtýr. Ayrýca, geçtiðimiz 2006 yýlýnda Maliye Bakanlýðý nýn yaptýðý düzenleme ile temsil tazminatý adý altýnda, üst düzey yöneticilere YTL lik bir memur maaþý kadar artýþ saðlanmýþtýr. Her iki düzenlemeden de anlaþýlacaðý üzere, Bakanlýðýnýzda belirli unvan ve statüde çalýþanlara ayrýcalýk saðlanmýþ ve saðlamaya devam edilmektedir. Gelir Ýdaresi Baþkanlýklarý kurulmasý ile birlikte, uygulanan politikalar sonucu, çalýþanlar her gecen gün rahatsýz olmakta, iþ barýþý giderek bozulmakta, ayný iþi yapanlar arasýnda ayrýmcýlýk yapýlmakta, uzman-memur ayrýmý ücretlere de yansýmakta. Ayný iþi yapan iki çalýþan arasýndaki fark ise, YTL ye ulaþmaktadýr. Oysa, maliye ve vergi hizmetleri bir bütün olarak yürütülmekte, vatandaþlara hizmet verilirken en çok çileyi maliye çalýþanlarý çekmektedir. Bu hizmetler yürütülürken bir unvan grubunun diðer bir unvan grubuna karþý bir ayrýcalýðý ve üstünlüðü olmamasý gerekmektedir. Son bir yýl içerisinde Maliye Bakanlýðý ve Gelir Ýdaresi biriminde çeþitli unvan ve statüde çalýþanlara yönelik yapýlan ek ödeme düzenlemesi baþta çalýma barýþýný bozacak, vergide adaletin saðlanmasý zorlaþacak ve mesleki onurumuz zedelenecektir. Bakanlýðýmýz bünyesinde çalýþanlarý bölen uygulamalardan vazgeçmeli, 213 sayýlý VUK ek-13 maddesinde yeniden bir düzenleme yapýlarak, eþit ve hakkaniyet ölçülerini esas alan bir düzenlemeyle, ek ödemelerimizin günün ekonomik koþullarý da dikkate alýnarak yeniden bir yasal düzenlemenin yapýlmasýný talep ediyoruz. iþte 2007 Bütçesi Bütçeler, hükümetlerin toplumla siyasal baðýný oluþturan, kaynaklarýn nereden nasýl yaratýlacaðýný, bu kaynaklarýn nerelerde ve kimler için kullanýlacaðýný ortaya koyan bilgi ve dokümanlarý içeren resmi belgelerdir. AKP Hükümeti, IMF'nin istemleri doðrultusunda þekillendirip onayýný aldýðý 2007 yýlý bütçesini Aralýk ayý içerisinde kanunlaþmýþtýr yýlý bütçesinin rakamlarýna bakýldýðýnda, AKP Hükümetinin tercihlerini tespit etmek çok kolay. Önceki yýllarda olduðu gibi, siyasi iktidar, tercihini yine rantiyeciden yana kullanmýþtýr. Kamu hizmetlerine yeterli kaynak aktarmamýþtýr. Kamusal alaný tasfiye etmiþtir. Saðlýk, eðitim ve sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn yýkýmý hýz kazanmýþtýr. Bu bütçede halk yoktur. Uygulanan neo-liberal ekonomik politikalarýn yansýmasý olarak, ek vergilerin kapýmýzý çalacaðýný, yüksek faiz uygulamasý ile yerli büyük sermaye gruplarýnýn ve yabancý spekülatörlerin vurgunculuða soyundurulduklarýný yýllardýr biliyoruz. Senaryo hep ayný, Harcama kalemlerine baktýðýmýz zaman, üç önemlikalemin öne çýktýðýný görüyoruz. Faizler, personel giderleri, sosyal güvenlik kuruluþlarýna ayrýlan pay. Faiz harcamalarýna dokunmayan ve zorunluluk olarak algýlayan, personel harcamalarýnda yoksulluk sýnýrýnda ücreti kamu emekçilerine reva gören, sosyal güvenlik alanýna aktarýlan kaynaklarý kuþa çeviren AKP Hükümeti, ekonomide kayýt dýþýyla mücadele etmek yerine, gelirleri arttýrmanýn, bütçe açýðýný kapatmanýn en kolay yolu olarak; emekçilere ve yoksul halka yeni vergiler salmakta görmüþtür. Faiz giderlerinin 44 Milyar YTL'den, 2007 yýlýnda 53 Milyar YTL'ye çýkartan, faiz giderlerinin bütçe üzerindeki baskýsýný hafifletmek bir yana sermayeye diyet borcunu ödemekte kararlý olan AKP Hükümeti, bütçeye 9 Milyar YTL ek faiz yükü getirmiþtir. Aylýk faiz ödemesi Milyar YTL, Günlük faiz ödemesi ise 147 Milyon YTL 'dir. Personel giderlerine gelince, 2007 yýlýnda % 26 artýþ öngörülmüþtür. Öngörülen bu artýþ AKP'nin ince ayarýdýr çünkü; Geçici statüte çalýþan 163 bin kiþinin kadrolu olarak istihdam edilmesi, Personel giderlerindeki artýþýn gerekçesidir. Bu durum seçim yatýrýmý ile beraber kadrolaþmanýn yansýmasý olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ýþte Ýktidarýn Sosyal Bütçesi Bütçe gideri : 204,9 milyar YTL Bütçe gelirleri : 188,2 milyar YTL Bütçe açýðý : 16,7 milyar YTL 2006 yýlýnda 3 milyar YTL olarak gerçekleþen bütçe açýðý, 2007 yýlýnda 16.7 milyar YTL'ye çýkmýþtýr. Hükümet, %20 arttýrarak 132,2 milyar YTL'den 158,2 milyar YTL'ye çýkartmýþ olduðu vergi gelirlerini nereden karþýlayacak? AKP iktidarý, bütçe dengelerini bu haliyle gerçekleþtiremeyeceði için sosyal kamu harcamalarýný kýsacaktýr. Kurumlar vergisinde indirimler, muafiyetler istisnalarý gündeminden düþürmeyen AKP, en adaletsiz vergi olan, cep telefonundan televizyona ekmekten süte, akaryakýttan doðalgaza, sigaradan þekere kadar %74'e ulaþan dolaylý vergilere baþvuracaktýr. Dolaylý vergilerin vergi gelirleri içindeki payý 1993 yýlýnda %46.2 iken 2003 yýlýndan itibaren %65.9'a, 2005 yýlýnda %72'lere ulaþmýþtýr. Bu oran, AB Ülkelerinde %35 civarýndadýr. Hükümet, 2006 yýlýnda enflasyon için öngördüðü %5 enflasyon hedefini tutturamamýþ enflasyon hedefi %12'lere ulaþmýþtýr. Ýktidarýn 2007 yýlý için öngördüðü %4 'Kik enflasyon hedefi de gerçekçi deðildir yýlý seçim yýlý olduðu dikkate alýndýðýnda hükümetin enflasyon hedefi 2006 yýlýn da gerçekleþen % 12 enflasyonun üzerinde olacaktýr. Her fýrsatta 2007 yýlý bütçesinin sosyal yönünün aðýr bastýðýný iddia eden Maliye Bakaný'na sosyallikten ne anladýðýný sormak lazým. Paran kadar eðitimi, paran kadar saðlýðý dayatacaksýn, IMF izin vermiyor diye kamu emekçilerini yoksulluk sýnýrýnda yaþamaya mahkum edeceksin, adýna da sosyal bütçe diyeceksin. Buna sosyal bütçe diyenler olabilir, bu bütçeye sosyal diyen ve taraf olan TOBB'dur, iþveren sendikalarýdýr. Sermaye çevreleridir. Bütçeyi dengelemek adýna öyle de tuttururum, böyle de tuttururum, babalar gibi satarým diyen Maliye Bakaný, sosyal yaþamýný TÜSIAD, TOBB ile sýnýrlandýðý için sosyal yönünün aðýr bastýðýný söylerken doðru söylüyor. Ýktidar, Kamu emekçilerinin onayýný almadan, IMF'nin istemleri doðrultusunda þekillendirdiði 2007 bütçesi demokratik bütçe olmanýn uzaðýnda halkýn istek ve taleplerinin gerisinde, rantiye ve faiz bütçesidir. IMF ÝÇÝN DEÐÝL HALK ÝÇÝN Emekten yana bir bütçe mümkündür. Böyle bir bütçe için öncelikle IMF ve Dünya Bankasý'nm "Yapýsal Uyum ve Ýstikrar Programlarý" reddedilmelidir. Ülke ekonomisiyle ilgili bütün kararlar, baþta emek örgütleri olmak üzere toplumun örgütlü kesimlerinin katýlýmýyla alýnmalýdýr, Kamu çalýþanlarýnýn, baþta ücretleri olmak üzere bütün haklarý toplu sözleþme süreci ile belirlenmeli, çalýþma yaþamý demokratikleþtirilmelidir, Yüksek gelir gruplarýnýn lehine olan vergi aflarý son bulmalý; fmansal iþlemler, faiz gelirleri üzerindeki vergiler arttýrýlmalý; emekçiler ve küçük esnaf üzerindeki vergi yükü azaltýlmalý; zenginlere servet vergisi uygulanmalýdýr, Kaynaklar savaþa ve silaha deðil, eðitim, saðlýk ve sosyal güvenliðe aktarýlmalýdýr, Kaynaklarýn toplumsal ihtiyaçlara göre daðýlýmýný ve kullanýmýný saðlayacak bir bütçe istiyoruz, BÝNLERCE KAMU EMEKÇÝSÝ 14 ARALIK ta ALANLARA ÇIKTI Konfederasyonumuz KESK in karar gereði, 14 Aralýk ta binlerce kamu emekçisi talepleri için hizmet üretmedi ve alanlara çýktý. Yurdun dört bir yanýnda alanlarý dolduran kamu emekçileri, taleplerini bir kez daha gür sesle haykýrdýlar. Emekçileri açlýða mahkum eden yüzde 3+3 yada 4+4 zam baþta olmak üzere, çalýþma ve yaþama koþullarýnýn düzeltilmesi talepleri öne çýktý. Alanlarda, çalýþanlarý açlýða ve yoksulluða sürükleyen IMF bütçesine tepki yaðdý. Kamu emekçileri IMF bütçesine karþý, halktan yana bir bütçe isteklerini ifade ettiler. Kamu hizmetlerinin paralý hale getirilmemsi çabalarýna karþý, saðlýkta yýkýma, eðitimde eþitsizliðe karþý seslerini yükselttiler. Çalýþanlarýn mali ve sosyal haklarý ile çalýþma koþullarýnýn toplu sözleþme ile belirlenmesinin engellenmesine son verilmesi istendi. Ankara da Kurtuluþ Kavþaðý, Opera Meydaný ve Maltepe de toplanan kamu emekçileri Kýzýlay a yürüdü. Ziya Gökalp Caddesi nde bir araya gelen kamu emekçilerinin önü polis panzerleri tarafýndan kesildi. Burada toplanan kamu emekçilerine, Türkiye Tabipler Birliði Yönetim Kurulu Üyesi, TMMOB Baþkaný ve DÝSK adýna Genel Ýþ Genel Baþkaný birer konuþma yaptý. Daha sonra söz alan KESK Baþkaný Dr.Ýsmail Hakký TOMBUL, KESK in tarihi, sözün alanlarda kalmamasý ve yaþma geçirilmesi tarihidir. Þu anda tüm Türkiye de binlerce yürek birlikte atmaktadýr. Bunun verdiði coþkuyla tüm emekçileri buradan bir kez daha selamlýyorum dedi. KESK Baþkaný konuþmasýnda; TÝS ve grev hakkýmýz, çalýþma yaþamýnýn demokratikleþmesi, iþ güvenceli istihdam, insanca yaþanacak bir ücret, saðlýk ve eðitime yeterli bütçe, herkese parasýz, eþit, ulaþýlabilir, nitelikli kamusal hizmet ve demokratik Türkiye için yani insanca yaþam için bugün hizmet üretmedik. Bu taleplerle bugün alanlardayýz. Taleplerimizin arkasýndayýz. Beþincisi yapýlan toplu görüþmelerde bu oyunun figüraný olmayacaðýz, görüþerek oyalanmayacaðýz dedik ve görüþmelerden çekildi. Aradan geçen zaman, haklýlýðýmýzý her gün daha da artýran geliþmelerle geçti. Milyonlarca kamu emekçisi %3+3, 4+4 zam ile açlýða ve sefalete mahkum edilmiþtir dedi. Konuþmasýnda hükümete de seslenen TOMBUL, Kulaklarýný emekçiden gelen sese týkayanlar, gözlerini alanlardan kaçýranlarýn sonu, bundan önceki hükümetlerle ayný olacaktýr. Bundan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. O gün geldiðinde IMF de onlarý kurtaramayacaktýr dedi. Hükümetin kamu emekçilerinin 14 Aralýk ta yükselen bu sesine kulak takýnmamasýný ve taleplerimizin gereðini yapmasýný bekliyoruz. Kamu emekçileri taleplerinin gerçekleþtirilmesi için kararlýlýklarýný bir kaz daha gösterdiler. Geleceðimizi karartmayacaðýz. Geleceðimize sahip çýkacaðýz.

11 BASINDA BES Ýstanbul, Ýzmir, Ankara. Diyarbakýr, Mersin 11 Diyarbakýr Antalya Bursa Bartýn Denizli Adana Ankara Çanakkale, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Denizli Eskiþehir Ankara Konya Kocaeli Kilis YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ ACI KAYBIMIZ Samsun Tüm Maliye-Sen ve BES eski Þube Baþkanlarýmýzdan Mustafa ÝHTÝYAROÐLU nun ani ölümü tüm camiamýzý yasa boðmuþtur. Þube baþkanýmýzýn cenaze töreni günü Samsun Vergi Dairesi Baþkanlýðý önünde tören düzenlenmiþ, törene Samsun Vergi Dairesi Baþkaný ve Genel Baþkanýmýz Mustafa ÇINAR bir konuþma yapmýþlardýr. Cenaze Samsun demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin yoðun katýlýmlarý ile defnedilmiþtir. Cenazeye Samsun dýþýndan BES Genel Baþkaný Mustafa ÇINAR, MYK Üyelerimizden Hüseyin GÖLPUNAR, Hasan KURT ve Abidin SIRMA, Trabzon Þube Baþkaný Osman BÝÇER, Ýstanbul 3 Nolu Örgütlenme Sekreteri Ahmet ACAR, BES Eski Genel Baþkaný Bülent KAYA ve BES eski MYK Üyesi ve Veraset Harçlar Vergi Dairesi Ýþyeri Temsilcisi Mevlüt ÇAKMAK katýlmýþlardýr. RÜÞTÜ SERTOK Kendisine Tanrýdan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

12 12 Ýstanbul 2 No lu BASINDA BES Ýzmir Samsun Trabzon BES Denizli de Ýþyeri Toplantýlarý Yaptý Kocaeli Adana Zonguldak Antalya PROMOSYONLARIN ÇALIÞANLARA ÖDENMESÝ SAÐLANMIÞTIR Bilindiði üzere bankalarla kurumlar arasýnda çalýþanlarýmýzýn maaþ ve diðer ödemelerinin bankalar aracýlýðýyla yapýlabilmesi için maaþ ödeme protokolleri düzenlenmektedir. Bankalar yapýlan bu protokoller karþýlýnda sunacaklarý bankacýlýk hizmetlerinin dýþýnda ilgili kurumlara promosyon adý altýnda ayni veya nakdi ek mali imkanlar sunabilmektedirler. Çalýþanlarýn maaþlarý üzerinden yapýlan bu anlaþmalarda, alýnan bu promosyonlarýn çalýþanlara paylaþtýrýlmasý sendikamýzýn talepleri arasýndadýr. Bu çerçevede sendikamýz tarafýndan kurumlarla bir dizi görüþmeler yapýlmýþtýr. Bu yapýlan görüþmelerde Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarýna, kurumlarýn yapmýþ olduðu banka anlaþmalarýnda %50 sinin ödeneceði kurum tarafýndan bildirilmiþtir. Kazaným olmakla birlikte, bu anlaþma kurum çalýþanlarýnýn maaþlarý üzerinden yapýldýðýndan, tamamýnýn çalýþanlara eþit bir þekilde paylaþtýrýlmasý talebimiz ve ýsrarýmýz devam etmektedir. Birçok kurumda, özellikle Milli Eðitim Bakanlýðý nda bununla ilgili yönetmelik çýkartýlmýþ ve %70 inin çalýþanlara daðýtýlmasý saðlanmýþtýr. BÜ RO EMEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BES Büro Emekçileri Sendikasý - Özel Sayý Mart 2007 Sahibi Sendika Adýna Mustafa Çýnar Genel Baþkan Yazý Ýþleri Müdürü Elveda Demirel Genel Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Yönetim Yeri: Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel Web: Baský Mattek Matbaacýlýk Basým Yayýn Tanýtým Tic. San. Ltd. Þti. G.M.K. Bulvarý 83 / Maltepe / Ankara Tel: pbx

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org. 1998 Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.tr BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Baský Mattek Matbaacýlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı