Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU ve SSGSS ÜZERÝNE ý Sayfa3 MALÝYE EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARINI, MALÝYE BAKANLIÐI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN H.ÜMÝT AKSOY'A TEKRAR ÝLETTÝK... ý Sayfa4 YARGI ÇALIÞANLARININ SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝ VE ISRARCISIYIZ. SORUNLARI ADALET BAKANLIÐINA TAÞIDIK. ý Sayfa4 MALÝYE BAKANLIÐI nda AYRIMCI UYGULAMALARA VE ÜCRET FARKLARINA KARÞI EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET TALEBÝYLE 22 ÞUBAT ta TÜRKÝYE GENELÝNDE ALANLARDAYDIK ý Sayfa5 ÝÞKUR EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝYÝZ Hak Verilmez Alýnýr! ý Sayfa6 BES BAÞKANLAR KURULU NU YAPTI ý Sayfa7 Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu Kuruldu ý Sayfa8 ÞÝDDET KADERÝMÝZ DEÐÝL BAÞKA BÝR YAÞAM MÜMKÜN, HERÞEY ELÝMÝZDE KADINA YÖNELÝK ÞÝDDETE HAYIR! ý Sayfa8 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI YASASI KALKIYOR, SÖZLEÞMELÝ YASA GELÝYOR TASARI YENÝ, HAK KAYIPLARI AYNI ý Sayfa9

2 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! AKP Ýktidarý tarafýndan IMF nin talimatlarý doðrultusunda topluma dayatýlan sosyal yýkým yasalarý toplumsal yaþamda aðýr tahribat yaratmaya devam ediyor. Yolsuzluk, yoksulluk, yozlaþma, ülkemizde en uç noktaya varmýþ, toplumda derin yaralar açmýþ, sosyal, siyasal, ahlâki çürüme ve kirlenme toplumsal bir yaþam biçimi haline getirilmiþtir. IMF iktidarlarý tarafýndan uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar ülkemiz ve halkýmýz üzerine sosyal bir felakete dönüþmüþtür. Özelleþtirme adý altýnda büyük ve kârlý kamusal kuruluþlar sermaye ve yandaþ çevrelere peþkeþ çekilmiþ, et kombinelerinden þeker fabrikalarýna, SEKA dan TÜPRAÞ a, TEKEL den Sümerbank a, yani kýsacasý, tarým sektöründen sanayi sektörüne, hastaneden ilaç fabrikalarýna kadar yüzlerce kamu kuruluþu IMF nin talimatlarý doðrultusunda AKP iktidarý tarafýndan sermaye ve yandaþ kesimlere yok pahasýna yaðma ettirilmiþtir. Beþikten-mezara, eðitimden-saðlýða tüm kamusal hizmetler paralý hale getirilmiþtir. AKP iktidarý tarafýndan uygulanan ekonomik ve siyasi politikalar ülkemizde bir kara basana dönüþmüþtür. Kamusal alanýn yeniden yapýlanmasý adý altýnda tüm kamu kuruluþlarý, baþta hastaneler, vergi daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandýðý, Bað-Kur, kamuya ait ilaç fabrikalarý ve diðer tüm kuruluþlarýn da tasfiye süreci baþlatýlmýþtýr. Devletin verdiði temel kamusal hizmetler özel sektöre devir edilmek üzere alt yapý oluþturulmuþtur. Bu kurumlarda çalýþan onbinlerce kamu emekçisinin iþ güvencesi kaldýrýlarak iþten atýlmak istenmektedir. AKP iktidarý çalýþanlar arasýnda suni ayrým yaratacak uygulamalarý ortaya koyarak çalýþanlarý kendi aralarýnda bölmek ve birbirine düþman hale getirmek için bilimsel ve akademik temeli olmayan sanal uzman anlayýþýný tüm kurumlarda hayata geçirmek istemektedir. Yýllardýr Devlet kurumlarýnda çalýþan emekçilerin bilgi birikimi ve meslek formasyonu bir çýrpýda yok sayýlarak sanal bir uzman anlayýþý getirilmiþ, çalýþanlar kendi arasýnda düþman hale getirilmek istenmektedir. Uygulanan IMF politikalarý, toplumda derin sarsýntýlarý yaratmýþ, kapkaç, hýrsýzlýk, uyuþturucu, fuhuþ, yolsuzluk, ahlaki çürüme günden güne derinleþmektedir. Bu çürümenin nedenleri her þeyi satarým, babalar gibi satarým her þeyi para olarak gören, para kazanmak için her yolu meþru gören IMF iktidarlarýnýn marifetidir. IMF iktidarlarýnýn piyonu olan sarý sendikalar, haklarýmýzý gasp eden tüm yasalarý desteklediler, iktidarýn eteklerinde baþka, dýþarýda baþka göründüler. Kendi üyelerini ve kamu emekçilerini hep kandýrma yoluna gittiler, 5 YTL için yüzde ikilere imza attýlar, kendi üyelerini sattýlar, bunun üstünü örtmek için de ülkemizde yaþanan Kürt sorununu kullanarak BES ve KESK e çamur attýlar, atmaya devam ediyorlar. Ülkemizde yaþanan Kürt sorunun nedeni BES veya KESK deðildir, sosyolojik koþullardýr. BES, milliyetçilik, mezhepçilik, ýrkçýlýk üzerinden örgütlenen bir sendika deðildir. Tam tersi, tüm emekçilerin birliðini ve kardeþliðini savunan bir emek örgütüdür ve ülkemizde yaþanan tüm sorunlarý da demokratik ilkeler çerçevesinde çözülmesini savunur. AKP iktidarý IMF talimatlarý doðrultusunda geleceðimizi, iþimizi elimizden almak istiyor, bizi sözleþmeli köle haline getirmek istiyor, iþ güvencemizi kaldýrmak istiyor, tüm kamu kurumlarýný ve kamu hizmetlerini özelleþtirmek istiyor, bunun için de yasalarý çýkarýyor ve çýkarmaya devam ediyor. Saðlýkta dönüþüm projesiyle hastanelerde yaþanan rezaleti ve ilaç alýmý sýrasýnda eczanelerde yaþanan kaosu unutmayalým. Ýþte IMF politikalarý ve sonuçlarý, devletin resmi rakamlarý bile bu gerçeði gizleyemiyor. 900 bin insan aç, 20 milyona yakýn insan yoksul, iþsizlik oraný yüzde on beþ, 8 milyon insan kayýt dýþý çalýþýyor ve güvencesiz, her çocuk 6 bin dolar borçlu doðruyor, vergilerimizin yüzde altmýþý, bütçenin yüzde kýrký faizlere gidiyor, vergilerin yüzde sekseni haktan toplanýyor, holdingler, büyük finans kurumlarý vergi ödemiyor, asgari ücretli aldýðý ücretin yüzde kýrkýný vergi olarak ödüyor, bu liste uzayýp gidiyor. AKP iktidarý tarafýndan uygulanan IMF politikalarý, ülkemizin ve halkýmýzýn geleceðini tehdit ediyor, geleceðimizi ipotek altýna alýyor, çocuklarýmýzýn geleceði karartýlýyor. Bu yýkým politikalarýna karþý tüm emekçileri birlikte mücadele etmeye, gücümüzü birleþtirmeye ve örgütlenmeye davet ediyoruz. BES, Büro Emekçileri Sendikasý, büro iþ kolunda çalýþan tüm emekçilerin onurlu ve güçlü örgütüdür. Büro emekçileri; kimimiz adliyede, kimimiz nüfusta, kimimiz maliye ve diðer kurumlarda çalýþmaktayýz. Kurumlarýmýz farklý olsa da sorunlarýmýz ortaktýr. Elbette kurumlara özgü sorunlarýmýz vardýr, bu sorunlarýmýzýn çözülmesi için sendika olarak her kurum için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ama biliyoruz ki sivrisinekleri tek tek bitiremeyiz, bunun için de sorunlarýmýzýn ortak olduðu gerçeðini unutmamalýyýz. Birlikte mücadele, birlikte örgütlenme, birlikte güç olma, sorunlarýmýza çözüm getirecektir. BES, fiili ve meþru bir mücadele sürecinden gelmektedir, büro emekçilerinin haklý ve meþru talepleri için onlarca bedel ödemiþ ve kazanýmlar elde etmiþtir. Kazanýmlarýmýzýn yeterli olmadýðýný biliyoruz, sorunlarýmýzý kökten çözmediðini biliyoruz, çözüm için küçük ama güçlü ve direngen adýmlar attýðýmýzý da biliyoruz. BES, iþveren güdümünde kurulan sarý sendikalardan deðildir. Emekçilerin Demokratik Örgütüdür. Ekonomik, Mücadele Abidin Sýrma BES Genel Örgütlenme Sekreteri

3 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU ve SSGSS ÜZERÝNE ( Röportaj ) tarihinden itibaren yürürlüðe giren 5502 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU (SGK) yasasý gereði tarihinde yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulunda Kurumun yeni yönetim kurulu oluþmuþtur. 10 üyeden oluþan Yönetim Kurulunda iþçi, iþveren, emekli, Bað-Kur ve kamu çalýþanlarý temsilcisi seçimle belirlenmiþtir. Diðer 5 üye ise atama usulü ile görevlendirilmiþlerdir. Kamu çalýþanlarýný temsilen SGK Yönetim Kurulu Üyeliðine KESK adýna aday gösterilen KESK MYK Üyesi Hasan HAYIR seçilmiþtir. Gazetemiz adýna Genel Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Elveda DEMÝREL in KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký TOMBUL ve MYK Üyesi ve SGK Yönetim Kurulu Üyesi Hasan HAYIR ile yaptýðý, süreç, iþleyiþ ve çalýþma tarzý konularýný içeren röportajý sunuyoruz. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Yasasý nýnê(ss GSS) kimi maddelerinin Anaya Mahkemesi nce iptal edilmesinin ardýndan, uzun zamandýr bu yasaya karþý mücadele veren Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul ile konuþtuk. Ýsmail Hakký Tombul'a yönelttiðimiz sorular ve yanýtlarý þöyle: Anayasa Mahkemesinin SS GSS yasasýnýn bazý maddelerini iptal etmesini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Tombul, Yasanýn bazý maddelerin iptalini olumlu buluyoruz. Ancak bu yeterli deðil. Hükümetin tavýr deðiþtirmemesi durumunda söz konusu yasaya karþý tüm örgütsel gücümüzü kullanarak her türlü eylemi gerçekleþtireceðiz. SS GSS yi Cumhurbaþkaný ve Ana Muhalefet Partisi'nin iptal istemi ile Anayasa Mahkemesine götürmesini, baþta KESK, DÝSK, TMMOB, TTB ve diðer emek örgütlerinin aylarca yürüttüðü kampanya ve mücadelenin çeþitli toplum kesimlerinde yarattýðý etkinin bir sonucu olarak deðerlendirmek gerekiyor. Sizce yasanýn bazý maddelerinin iptali yeterli mi? Anayasa Mahkemesi nin sadece kamu çalýþanlarý açýsýndan olsa bile kimi maddeleri iptal etmesini olumlu buluyoruz ama tabibi bu yeterli deðil. Çünkü biz SS GSS yasasýnýn tüm toplum açýsýndan eþitsizlikler yarattýðýný, sosyal güvenlik ve saðlýk hakkýnýn kullanýlmasýna yönelik büyük sorunlar ve adaletsizlikler oluþturacaðýný biliyoruz. Biz bu yasanýn mantýðýna karþýyýz, bu nedenle yasanýn tümünün iptal edilmesi için mücadele ediyoruz. Kýsmi de olsa iptal, hem hükümet açýsýndan hem de çalýþanlar açýsýndan yeni bir fýrsat yaratmýþtýr. Bundan sonra ne yapacaksýnýz? Kimi maddelerin iptali, saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýnýn güvence altýna alýnmasý, kazanýlmýþ haklarýn geliþtirilmesi, geleceðimize güvenle bakabildiðimiz yeni ve gerçek bir reformun toplumun ihtiyaçlarý ve talepleri üzerinden yeniden ele alýnmasý fýrsatýný doðurmuþtur. Bunun için geniþ kapsamlý bir toplumsal mutabakat gerekmektedir. Hükümet bildiði yöntemlerle devam ederse, bütün örgütsel gücümüzü seferber ederek SS GSS yasasýna karþý daha geniþ bir toplumsal tepkiyi açýða çýkaracaðýz, diðer emek örgütleriyle birlikte her türlü eylem ve etkinliði gerçekleþtireceðiz. Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu nun (SGK) Yönetim Kurulunda ve Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kurulu nda KESK temsilcilerinin yer almasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Öncelikle bu konuda bir dizi yanlýþ bilgiyi düzeltmek gerekiyor. KESK olarak bizim SS GSS yasasýna karþý tutumumuzda herhangi bir deðiþiklik olmamýþtýr. Ama genellikle SS GGS yasasýyla SGK yasasý birbirine karýþtýrýlarak ya da birbirinin yerine konularak yanlýþ bir tartýþma yürütülüyor. Ýyi niyetli eleþtirileri bir kenara býrakýrsak, özellikle kimi ýrkçý ve gerici çevreler ve onlarýn yandaþý gazeteler ve web siteleri bu konudaki tutumumuza yönelik adeta bir linç kampanyasý baþlatýlmýþtýr. SGK Yasasý neyi amaçlamaktadýr? SGK yasasý halen yürürlükte olan bir yasadýr. Esas olarak da sosyal güvenlik kurumlarýný tek çatý altýnda toplamayý, sosyal güvenlikle ilgili SSK, BAÐ-KUR ve Emekli Sandýðý arasýndaki farklý uygulamalarý ortadan kaldýrarak norm ve standart birliði saðlamayý amaçlamaktadýr. Biz ve diðer emek örgütleri bu yasanýn iptaliyle ilgili herhangi bir giriþimde bulunmadýk.ê Çünkü biz de tek çatýdan, norm ve standart birliðinden yanayýz. Ancak bizim itirazlarýmýz, hükümetin aksine norm ve standart birliðinin en üst düzeyde saðlanmasý talebidir. Söz konusu kurumda ne gibi çalýþmalarýnýz var? Bu kurumda yer alarak milyonlarca emekçi adýna iç denetim hakkýmýzý kullanýyoruz. Yeni kurulan kurumun demokratikleþmesi için mücadele ediyoruz. Bilinmelidir ki bu kurum herhangi bir devlet kurumu deðildir. Doðrudan çalýþma hayatý ile ilgili bir kurumdur. Üstelik kurumun bütün gelirleri Emekli Sandýðý, SSK, BAÐ-KUR kapsamýndaki çalýþanlarýn prim ödemeleri ve emekli keseneklerinden oluþmaktadýr. Dolayýsýyla bizim emekli keseneklerimiz ve iþçilerin primleriyle oluþan bir kurumda çalýþanlarýn temsilcileriyle söz ve karar süreçlerinde bulunmasý kadar doðal bir þey olamaz. KESK in bu konudaki kararý yeni deðildir. Ê Kurumda yer alma kararý daha önce alýnmýþ mýydý? Örgütümüzde bir fikri takibin ve devamlýlýðýn gereði olarak bu kurullarda yer aldýk toplu görüþmelerinde hükümetle yapýlan ve kabul edilen protokol gereði bu kurumlarda yer almamýz zaten karar altýna alýnmýþtý. Ayrýca biz, bizim dýþýmýzdaki emek ve meslek örgütlerinin ortak tavrý ve onayý üzerinden bu kurumun genel kuruluna katýlma ve yönetim organlarýnda yer alma konusunu tartýþarak bir ortak kabul yaratmýþtýk. Bir emek örgütünün kendi alaný ile doðrudan ilgili bir kurumda söz ve karar sahibi olma isteminde yadýrganacak bir durum yoktur. Burada önemli olan þey bulunduðunuz yerde neyi savunduðunuz ve nasýl bir hat izlediðinizdir. Kurula sizin dýþýnýzda katýlanlar oldu mu? KESK olarak biz, kýsa ve sýkýþýk bir süreçte genel merkezlerimizin de görüþlerini alarak 24 Kasým da yapýlan SGK Olaðan Üstü Genel Kurulu na diðer emek ve meslek örgütleriyle birlikte katýldýk. Týpký bizim gibi diðer emek ve meslek örgütlerinin de genel baþkanlarý kurumun Yüksek Danýþma Kurulu nda yer almaktadýr. Kurumun Yönetim Kurulu na tüm kamu emekçilerini temsilen bir arkadaþýmýz seçilmiþtir. Konuyla ilgili bazý tartýþmalar yaþandý galiba, süreç nasýl geliþti? Evet, bu konudaki tartýþma özellikle Kamu-Sen Baþkanýnýn aday olup seçilememesinden sonra baþlattýðý bir kampanyayla oluþmuþtur. Daha sonra da Kamu-Sen in yandaþý kimi gazeteler, sendikal hareketin ahlaki ve etik normlarýný da zorlayan karalamalarla örgütümüzü bir iç tartýþmaya çekmek istemiþlerdir. Örgütümüzün bu konudaki birikimlerine, deneyimlerine ve duyarlýlýklarýna teþekkür etmem gerekiyor. Ýç iþleyiþimizle ilgili kimi eksikliklerimiz olabilir ama bunlarý her zaman iç demokrasimizin bir gereði olarak kendi süreçlerimizde kendi üslup ve tarzýmýza uygun çözmeyi bilen bir sendikal gelenekten geliyoruz. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Þimdi de ayný süreç üzerine KESK MYK Üyesi ve Kamu çalýþanlarýnýn temsilen SGK Yönetim Kurulu na seçilen Hasan HAYIR la yapýlan röportajý sunuyoruz: -Sayýn Hasan HAYIR, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kuruluna emekçilerin temsilcisi olarak seçildiniz. Bu süreç nasýl geliþti? Gerek kurum çalýþanlarý temsilcisi olarak, gerekse tüm kamu çalýþanlarý adýna hedefiniz nedir? H. HAYIR -Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, BAÐ- KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI nýn tek çatý altýnda birleþtirilmesi ile oluþan bir kurumdur. Biz emek örgütleri olarak, çalýþanlarý statü farklýlýklarýna göre ayýran yaklaþýmlarý doðru bulmadýðýmýz için sosyal güvenlik ve saðlýkla ilgili iþlemlerin tek çatý altýnda toplanmasýndan yanayýz. Esas olarak biz ve diðer emek örgütleri emeklilik ve saðlýk haklarýndan bütün çalýþanlarýn ayný norm ve standartlarda yararlanmalarýndan yanayýz. Dolayýsýyla Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasý na ilkesel olarak karþý çýkmadýk. Bizim karþý çýktýðýmýz yasa SS GSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý) yasasýdýr. Bizim bu konudaki talebimiz hükümetten farklý olarak, norm ve standart birliðinin üst düzeyde saðlanmasýdýr. Çalýþanlarýn temsiliyetinin arttýrýlmasý ve tam anlamýyla özerk hale getirilmesi, daha demokratik ve þeffaf bir kurumun oluþturulmasý temel talebimizdir. -Sayýn Hasan HAYIR, sizin yönetim kuruluna çalýþanlarýn temsilcisi olarak seçilmeniz bir tartýþma yarattý. Bu konudaki yaklaþýmlarýnýz nelerdir? H. HAYIR Genellikle bu konu tartýþýlýrken Sosyal Güvenlik Kurum Yasasý (5502) ile SS GSS Yasasý (5510) birbirine karýþtýrýlarak tartýþýlýyor. KESK baþýndan beri tek çatý ve tek çatýda norm ve standart birliðini saðlamayý savunmuþtur. Bizim karþý olduðumuz SS GSS Yasasýdýr. Bu konudaki tutumumuz devam etmektedir. Þimdi Sosyal Güvenlik Kurumu nun yapýlanmasý ve iþlevi þöyledir: Bu kurumun 3 temel organý vardýr. 1-Genel Kurul, 2-Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kurulu ve 3-Yönetim Kurulu dur. Genel Kurula bütün emek örgütlerinin delegeleri katýlmýþtýr. Yine Sosyal Güvenlik Yüksek Danýþma Kuruluna bütün emek örgütleri Genel Baþkanlarý katýlmaktadýr. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yapýlanmasý ise þöyle: 24 Kasým 2006 tarihinde yapýlan olaðanüstü Genel Kurulda Yönetim Kurulu na iþçi, kamu çalýþanlarý, emekliler, Bað-Kur ve iþveren temsilcileri seçilmiþlerdir. Kamu çalýþanlarý adýna KESK in temsilcisi seçilmiþtir. Kamu sen genel baþkaný aday olmuþ, ancak seçilememiþtir. Bunu hem kendi iþkolumuzda bu alanda örgütlü BES, hem de toplumsal mücadele açýsýndan doðru kullanmak gerekir. Spekülasyona dayalý, kurumsal bilgiden uzak ve örgütümüzü iç tartýþmaya sürükleyecek yaklaþýmlardan uzak durmak gerekir. KESK in buradaki temsiliyeti milyonlarca emekçi adýna kamusal bir iç denetimi saðlamaya yöneliktir. Bilginin toplumsallaþtýrýlmasý ve hem içerden hem dýþardan emekçilerin tutumunu güçlendirmek demektir. Ayný zamanda da sosyal güvenlik politikalarýna müdahil olma amacýný taþýmaktadýr. Sayýn Hasan HAYIR, KESK bu genel kurul sürecini nasýl iþletti? H. HAYIR Bu kuruma KESK temsilci gönderirken yeterli bir bilgilendirme yapmak konusunda eksiklikler olabilir. Ama ilkesel olarak aldýðýmýz tutumun ve kararýn doðru olduðuna inanýyoruz. Kurumun Genel Kurul sürecinde örgütsel danýþmalar yapýlmýþtýr. Ve örgütümüzün geçmiþ referanslarý üzerinden bir kararlaþma yaþanmýþtýr. Örgütümüzün üzerinde yükseldiði zemine bakacak olursak, TÖS, TÖB-DER, TÜS-DER ve TÜM-DER den gelen ve SSK, BAÐ-KUR, EMEKLÝ SANDIÐI gibi sosyal güvenlik kurumlarýnda temsil edilme talebi her zaman var olmuþtur yýlýna kadar da bu kurumlarda çalýþanlarýn temsiliyeti vardý. 12 Eylül1980 darbesiyle çalýþanlarýn bu kurumlarda temsiliyeti kesintiye uðramýþtýr. Ýþkolumuzdaki ilk sendikalardan biri olan TÜM SOSYAL-SEN in temel taleplerinden biri, bu kurumlarýn gerek genel kurullarýnda gerekse yönetim kurullarýnda çalýþanlarýn temsil edilmesidir. Geçmiþte bununla ilgili eylemler yapýlmýþtýr. Yakýn tarihimizde de 2004 toplu görüþmelerindeki taleplerimizden biri olmuþtur. Yine emek örgütlerinin ortak talebi haline gelmiþtir.

4 4 MALÝYE EMEKÇÝLERÝNÝN SORUNLARINI, MALÝYE BAKANLIÐI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN H.ÜMÝT AKSOY'A TEKRAR ÝLETTÝK... Sayýn Hasan HAYIR, süreçle ilgili bilgilendirmelerinizi yaptýnýz. Peki 24 Kasým da yapýlan Olaðanüstü Genel Kurulda yönetime seçilmenizden bu yana neler yaptýnýz? Ne tür kazanýmlarýmýz oldu? Bunlarla ilgili de bilgi verir misiniz? H. HAYIR Yönetim Kurulunda görevim gereði 24 Kasým dan bu yana genellikle kurum çalýþanlarýnýn özlük ve sosyal haklarý konusunda üst düzeyde norm ve standart birliðini saðlamaya çalýþýyoruz. Yeterli olmamakla birlikte, özlük ve sosyal haklar konusunda çýkarýlan yönetmelik, genelge,.. vb. düzenlemelerin olumlu olmasý için çalýþýyoruz. Bu konulardaki talep ve ýsrarlarýmýz devam etmektedir. Örneðin ek ödeme yönetmeliðinde daha önce bulunan disiplin cezalarýnda ek ödeme ödenmemesi maddesinin kaldýrýlmasý talep edilmiþ, %50 si kaldýrýlmýþ olmakla birlikte, tamamý kaldýrýlmadýðý ve talebimiz karþýlanmadýðý için muhalefet þerhi konulmuþtur. Ayný þekilde hastalýk izinlerinde de ödeme yapýlmamasý konusuna þerh konulmuþtur. Disiplin ve özlük haklarý sorunlarýna iliþkin oluþturulan kurullara sendika temsilcilerinin katýlmasý saðlanmýþtýr. Bir yandan demokratik iþleyiþin egemen kýlýnmasý için mücadelemize devam ederken, ayný zamanda tayin, atama, sosyal ve özlük haklar vb. konularýndaki hassasiyetimizi sürdürmekteyiz. Bu konularla ilgili kurum çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için büro iþkolunda örgütlü sendikamýz BES in oluþturduðu komisyon ile sürekli diyalog içerisindeyiz. Doðrudan kurum çalýþanlarýndan gelen talepleri ortaklaþtýrarak Yönetim Kurulu içinde taleplerimizin savunucusu ve ýsrarcýsý oluyoruz. Ayrýca, KESK, DÝSK, TMMOB, TTB nin yapmýþ olduklarý çalýþmalar ve sunduklarý raporlar çerçevesinde gerek sosyal güvenlik, gerekse saðlýk konularýnda yine taleplerin savunucusu ve ýsrarcýsý oluyoruz. Nasýl bir çalýþma tarzýný geliþtiriyorsunuz? H. HAYIR Yeri ve zamaný geldiðinde bu konudaki tutumlar ve kararlar paylaþýlýyor ve paylaþýlmaya devam edilecektir. Üyemiz olan veya olmayan herkesin BES sendikamýzla iliþkilenerek istem ve taleplerini kurumsal organlarý aracýlýðýyla bize iletmelerini istiyoruz. KESK in kurumdaki temsiliyeti, çalýþanlarýn temsiliyetidir. Çalýþanlarýn ekonomik, özlük ve sosyal haklarýnýn daha da geliþtirilmesi, bu haklarýnýn hukuka ve hakkaniyete uygun sürdürülmesi konusunda bir çaba içerisinde olunacaktýr. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Sayýn Hasan HAYIR, verdiðiniz bilgiler için teþekkür ediyoruz. Son olarak iletmek istediðiniz bir mesajýnýz var mý? H. HAYIR Evet, ben de teþekkür ederim. Sözlerimi þu þekilde tamamlayabilirim. Kurumda etkinliðimizi ve katýlýmýmýzý daraltmaya yönelik kimi spekülatif ve ahlak dýþý yayýnlar ve dedikodular konusunda üyelerimizin hassasiyet göstererek, dayanýþma içerisinde olmalarýný beklemekteyiz. Birlikte ve paylaþarak kurumun daha demokratik ve þeffaf bir hale getirilmesi için çalýþmaya ve mücadeleye devam edeceðiz. 24 KASIM 2006 TARÝHÝNDEN BU YANA YAPILAN ÇALIÞMALAR 1- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu nun Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik çýkarýlmýþtýr. 2- Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin Ek Ödeme Usul ve Esaslarýnýn Belirlenmesi yle ilgili yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Bu yönetmelikle SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI çalýþanlarýnýn ek ödemeleriyle ilgili norm ve standart birliði en üst düzeyde ortaklaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. Genellikle SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI nda halý hazýrda devam eden ek ödeme oranlarý hangi kurumda en üst düzeyde uygulanýyorsa o seviye baz alýnmýþtýr. Kurum çalýþanlarýnýn hak kaybý önlendiði gibi, ilave puanlar eklenmiþtir. Buna raðmen bizim tarafýmýzdan yeterli görülmemesi nedeniyle þerh konmuþtur. Bu konudaki çalýþmalar, çalýþanlarýn talepleri doðrultusunda devam etmektedir. 3- Sosyal Güvenlik Kurumu Fazla Çalýþma Usul ve Esaslarý ný belirleyen yönetmelik çýkarýlmýþtýr. 4- Sosyal Güvenlik Kurumu Ýkramiye Usul ve Esaslarý ný belirleyen yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Daha önce SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI nda var olan yönetmelikler uyarý ve kýnama cezasýný alanlarýn ikramiyelerinden kesintiler yapýlmasýný içeriyordu. Yeni düzenleme ile KESK üyelerinin sýk sýk maruz kaldýðý uyarý ve kýnama cezasý alanlarýn ikramiyesinin kesilmesi yönetmelikten çýkarýlmýþtýr. 5- Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliði ve Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliði kabul edilmiþtir. Bu yönetmeliklerde tarif edilen her düzeydeki disiplin ve sicil kurullarýna dosyasý görüþülen kamu çalýþanýnýn üyesi olduðu sendikanýn temsilcisinin bulunmasý zorunlu hale getirilmiþtir. 6- Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu nun Görev, Yetki, Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik çýkarýlmýþtýr. Bu kurulda kurumsal olarak Türk Tabipler Birliði nin temsil edileceði yönetmelik maddesi olarak yazýlmýþtýr. 7- Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlarý Yönetmeliði çýkarýlmýþtýr. Bu yönetmelikle kurumun Kontrol Memurlarýna geniþ yetkiler verilerek kayýt dýþýnýn önlenmesi, iþverenlerden prim alacaklarýnýn hýzlý ve çabuk tahsil edilmesi, sendikasýz ve sigortasýz çalýþtýrmanýn cezai þartlara baðlanarak denetim altýna alýnmasý amaçlanmaktadýr. 10- Yönetim Kurulu kararý gereði Anayasa Mahkemesi nin 5510 sayýlý Yasanýn kýsmi iptali ile ilgili olarak yapýlan görüþmelerde bundan böyle saðlýk ve emeklilik hakkýnýn yürütülmesinin devamlýlýðý, halen yürürlükte olan SSK, BAÐ-KUR ve EMEKLÝ SANDIÐI yasalarýyla sürdürülecektir. Özetlediðimiz çalýþmalar, KESK in ve BES sendikamýzýn oluþturduklarý komisyonlarýn önerileri üzerine þekillenmiþtir. Çýkarýlan bu ve benzeri düzenlemeler ve yapýlacak tüm çalýþmalarda çalýþanlarýn ve toplumun lehine deðerlendirmelerimizin ve çalýþmalarýmýzýn komisyonlar aracýlýðýyla devam ettiðinin bilinmesini isteriz. Maliye Bakanlýðý (gelir ve gider birimleri) çalýþanlarýnýn sorunlarýný Personel Genel Müdürü Sayýn H.Ümit AKSOY'a ilettik. 16 Þubat 2006 Cuma günü yapýlan görüþmeye Sendikamýzý temsilen Genel Sekreter, Genel Eðitim Sekreteri ve Genel Mali Sekreterimiz katýldý. Görüþmede, yaklaþýk 4 yýldýr artýþ yapýlmayan ve bir çok kurumun gerisinde kalan ek ücretlerin günün koþullarýna uygun olarak arttýrýlmasý, uzmanlýk sýnavlarý sonucunda ortaya çýkan parçalý istihdam koþullarýndan kaynaklanan sorunlar, görevde yükselme sýnavlarýnýn þartlarý, mükellef haklarý bildirgesi nedeniyle yaþanan mükellef-memur çatýþmasý ve sosyal tesislerin kullanýmýnda ayrým yapýlmamasý konularýnda ayrýntýlý öneri ve taleplerimiz ifade edilmiþtir. Görüþ ve önerilerimizi dinleyen Sayýn AKSOY, ek ücretlerle ilgili gerek kurum çalýþanlarýndan gerekse de diðer kamu kurumlarýndan birçok talep geldiðini, bu konuyu Maliye Bakaný ve Müsteþarlýk Makamýna rutin toplantýlarda ilettiðini, sorunun genel bir sorun olduðunu, henüz somut bir çalýþmanýn olmadýðýný ifade etmiþ, sendikamýzýn da bu konuyla ilgili gönderdiði altý binin üzerinde dilekçe olduðunu Sendikamýz, Adalet Bakanlýðý ve Yargý kurumlarýnda yaþanan sorunlara iliþkin Adalet Bakaný Cemil ÇÝÇEK ile görüþme talebinde bulunmuþ, Bakanýn yoðun olmasýndan dolayý görüþme, Adalet Bakaný Müsteþarý Fahri KASIRGA ile gerçekleþmiþtir. Sendikamýz, Yargý çalýþanlarýnýn bir bütün sorunlarýný Bakana iletilmek üzere Fahri KASIRGA ya aktarmýþ ve çözümü konusunda Bakanlýðýn çalýþma yapmasý istenmiþtir. Yapýlan görüþmede; 3 Suçüstü nöbetlerinin kaldýrýlmasý ile birlikte bu nöbete kalan personelin maðduriyetinin giderilmesi hususundaki bir yasal düzenlemenin yeniden yapýlmasý. 3 Adli yargý komisyonlarýnýn demokratikleþtirilmesi ve sendika temsiliyetinin saðlanmasý belirtmiþtir. Kurum içi uzmanlýk sýnavlarýyla ilgili düþüncelerini belirterek, bu konuda gider birimlerinde fazla bir sýkýntýnýn olmadýðýný söylemiþtir. Unvanda yükselme sýnavlarý için mahkeme kararlarýna uygun olarak düzenlemelerin yapýldýðý, konuyla ilgili baþkaca sýkýntýlarýn olmasý durumunda yazýlý iletmemizin yararlý olacaðý ifade edilmiþtir. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda bu konuyla ilgili yaþanan sýkýntýlarýn ise, ilgili kurumla paylaþýlmasýnýn daha uygun olacaðý belirtilmiþtir. Mükellef haklarý bildirgesi nedeniyle yaþanan sýkýntýlara yönelik olarak deðerlendirmelerde bulunmuþtur. Maliye Bakanlýðý misafirhanelerinin herkese eþit bir uygulama çerçevesinde deðerlendirilmesi gerekliliðini vurgulayarak, somut yaþanan problemlerin aktarýlmasýný önermiþtir. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nda yaþanan sorunlara iliþkin, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'ndan 14/02/2007 tarihinde randevu talebinde bulunulmuþ olup, geliþmeler hakkýnda ayrýca bilgi verilecektir. Sendikamýz, tüm ayrýntýlarýyla aktardýðý sorunlarýn ve çözüm önerilerinin takipçisi olacaktýr.. YARGI ÇALIÞANLARININ SORUNLARININ TAKÝPÇÝSÝ VE ISRARCISIYIZ. SORUNLARI ADALET BAKANLIÐINA TAÞIDIK. hususundaki düzenlemenin yapýlmasý, tarihinde yürürlüðe giren denge tazminatýnýn (40+40) yargý çalýþanlarýný ödemesi konusunda bir düzenlemenin yapýlmasý. 3 Havuz paralarý ve Yargý tazminatýnýn günün koþullarýna göre yeniden düzenlenerek, her yargý çalýþanýna eþit daðýtýmý konusunda düzenleme yapýlmasý. 3 KÝK sonuçlarýnýn yerine getirilmesi ile bu kararlarýn merkez ve taþra birimlerine duyurulmasý ve son süreçte üye ve temsilcilerimize yönelik sürgün iþlemlerinin durdurulmasý ifade edilmiþtir. Sendikamýz, Bakanlýða iletilen bu taleplerin takipçisi ve ýsrarcýsý olmaya devam edecektir.

5 MALÝYE BAKANLIÐI nda AYRIMCI UYGULAMALARA VE ÜCRET FARKLARINA KARÞI EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET TALEBÝYLE 22 ÞUBAT ta TÜRKÝYE GENELÝNDE ALANLARDAYDIK IMF talimatlarý doðrultusunda AKP iktidarý tarafýndan uygulanmaya konulan kamu hizmetlerini tasfiye yasalarý, çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk ve ücret farký yaratmaya devam ediyor. Bilindiði gibi AKP iktidarý 2005 yýlý IMF kredi dilimlerinin açýlmasýnýn birinci þartý olarak, 5345 sayýlý Gelir Ýdaresi yasasýný tüm demokratik tepkilerimize raðmen Meclisten geçirerek 16/05/2005 tarihinde uygulanmaya koymuþtur. Bu yasanýn amacý vergi gelirlerini toplayan vergi idaresini, IMF, Dünya Bankasý ve Vergi Konseyi nin talimatlarý doðrultusunda yeniden belirlenmesidir. Bu belirleme vergi idaresinin bünyesine ve ihtiyaçlarýna uyum göstermediðinden, Gelir Ýdaresi Yasasý uygulamaya konulmasýyla beraber Maliye Bakanlýðý merkez birimlerinde, baðlý kuruluþlarda, vergi dairelerinde büyük çatýþmalara neden olmuþ tüm çalýþanlarý kendi içinde bölmüþ, Maliye Emekçileri arasýnda büyük bir huzursuzluk ve rahatsýzlýk yaratmýþtýr. Yasanýn uygulanmasý ile birlikte, vergi gelirlerinin kontrolü, yatýrým paylarý, sosyal yaþama ayrýlan paylar, faiz ve dýþ borç ödemeleri IMF nin onayýna ve denetimine açýlmýþtýr. Ülkemizde uygulanan vergi politikalarý, çok kazanandan az, az kazanandan çok vergi alan, topladýðý vergi gelirlerini sürekli olarak sermayeye kaynak olarak aktaran, kayýt dýþýlýðýný sürekli arttýran, dýþ borç ve faiz ödemelerini bu gelirler üzerinden yapan adaletsiz bir yapýya sahiptir. Toplam vergi gelirlerinin %74 ü dolaylý vergilerden oluþmaktadýr. Dolaylý vergilerin anlamý, yoksul halk kitlelerinin vergilendirilmesidir. Sermayeye, tekellere, kurumlara istisna ve muafiyetler tanýyan siyasal iktidarlar, zaten adaletsiz olan vergi sistemini dolaylý vergilerle daha da adaletsiz hale getirmektedirler. Öncelikle, yoksul halka yönelik dolaylý vergilerden vazgeçilmeli, vergide adalet saðlanmalýdýr. AKP iktidarý ve Maliye Bakaný bu yasayla devrim yaptýklarýný iddia ediyorlardý. Þimdi soruyoruz; IMF nin talimatlarý doðrultusunda çýkarýlan Gelir Ýdaresi Yasasý ile hangi sorun çözülmüþtür? Vergi gelirlerinde bir artýþ var mýdýr? Vergide adalet saðlanmýþ mýdýr? Vergi kayýp ve kaçaðý önlenmiþ midir? Kayýt dýþý ekonomi kayýt altýna alýnmýþ mýdýr? Vergi tabaný geniþlemiþ midir? Kara para aklanmasý önlenmiþ midir? Yeni istihdam alanlarý açýlmýþ mýdýr? IMF borçlarý bitmiþ midir? Maliye emekçilerinin ekonomik sorunlarý çözümlenmiþ midir? Yeni borçlanma devam etmiyor mu? Cari açýklarýn kapanmasý için kýsa süreli iç ve dýþ borçlanma yapýlmýyor mu? Eðitime, saðlýða ve diðer kamu hizmetlerine yeterli kaynak aktarýlýyor mu? Yeni hastaneler açýlýyor mu? Hepsine vereceðimiz yanýt yüzlerce kez HAYIR dýr. Bu yasanýn temel amacý, Maliye çalýþanlarýný kendi içerisinde bölerek, mevcut vergi idaresini de tasfiye ederek, vergi toplama hizmetlerini süreç içerisinde özel sektöre devretmektir. Yasanýn temel kurgusu; AKP iktidarý tarafýndan uygulanan adaletsiz vergi politikalarýnýn açmazlarýný, yetmezlerini, tekellerin ve sermayenin ayrýcalýklý kýlýnarak, vergi ödememe, istisna ve muafiyetlerinin sonuçlarýný çalýþanlara fatura ederek, çalýþanlar yaþanan sorunlarýn sorumlusu olarak gösterilmektedir. MALÝYE EMEKÇÝLERÝ HUZURSUZ!.. Gelir Ýdaresinin yeniden yapýlandýrýlmasý adýyla yürütülen sürecin bir yaný vergi politikalarýna yönelik iken, diðer yaný ise maliye emekçilerine ve onlarýn görev yaptýðý iþyerlerine yöneliktir. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren yasal düzenlemeler yapýlýrken, bu iþi yapan kamu görevlilerine de bir çeki düzen verme operasyonu öngörülmektedir. Bu operasyonun ilk ve en büyük halkasý olan ve AKP iktidarý tarafýndan yasalaþtýrýlan, ancak Cumhurbaþkanlýðýnca veto edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu nda kýsmen yer alan, 1-2 yýl içerisinde çýkarýlmasý hesaplanan Devlet Memurlarý Kanunu ile yerleþtirilmesi hedeflenen esnek/kuralsýz çalýþma, norm kadro, performansa göre ücret, Toplam Kalite Yönetimi gibi uygulamalar, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nda fiilen uygulanmaya konulmuþtur.. Söz konusu uygulamalar, adlarý þaþalý olsa da, çalýþanlar arasýnda dayanýþma yerine rekabeti körükleyen, iþverenin bölparçala-yönet çabasýna hizmet eden uygulamalardýr. Bu yasanýn uygulanmasýyla birlikte, maliye çalýþanlarý arasýnda yapay ayrýmlar yaratýlmýþ, ayný iþi yapan, ayný masada çalýþan, ayný hizmet yýlýna sahip, ayný statüdeki emekçiler arasýnda uzman olanuzman olmayan þeklinde kariyer ayrýmcýlýðý uygulamasýna geçilerek, uzman olarak kabul edilenlere 500 YTL fazla ücret ödemesine geçilmiþtir. Örneðin: 28 Yýllýk Vergi Dairesi Müdürü 1680 YTL, 22 Yýllýk Vergi Dairesi Md. Yrd YTL, 14 yýllýk Þef 1120 YTL, 18 Yýllýk Memur 1010 YTL, 5 Yýllýk Memur 940 YTL, 5 Yýllýk Uzman 1530 YTL, Uzman Yardýmcýsý 1350 YTL dir. BES, Maliye Bakanlýðý ve AKP iktidarýnýn, bilimsel ve akademik hiçbir dayanaðý olmayan bu uygulamasýný, akýl, bilim, maliye mesleðinin formasyonu, kültürü ve eþitlik ilkesi ile baðdaþmadýðýndan, çalýþanlar arasýnda eþitsizlik, ayrýmcýlýk ve huzursuzluk yarattýðýndan bu uygulamanýn kaldýrýlarak, tüm maliye çalýþanlarýný kapsayan yeni bir düzenlemenin yapýlmasýný zorunlu görmektedir. Kariyer ayrýmcýlýðý uygulamasý veya diðer adýyla uzman, uzman yardýmcýsý, uzman olmayanlar düzenlemesi, maliye emekçileri arasýnda her þeyden önce çalýþma barýþýný bozan, meslek dayanýþmasýný ortadan kaldýran, çalýþanlar arasýnda rekabeti arttýran, aralarýndaki güven iliþkisini zedeleyen ve birbirine düþman eden özellikler içermektedir. Ayrýca ayný iþi yapan maliye emekçileri arasýnda yapay bir hiyerarþi yaratarak iþ ve meslek birliðini bozmakta, eþit iþe, eþit ücret ilkesini ortadan kaldýrarak, ayný iþe yapanlar arasýnda adaletsiz ve eþitsiz bir ücret ayrýmý getirmektedir. Sendikamýz, öngörüleriyle olacaklarý yýllar öncesinden tespit etmiþ ve taleplerini, çalýþma barýþýnýn korunmasýna uygun olarak dile getirmiþtir. Hukuki anlamda giriþimlerde bulunmaktan geri kalmamýþ, yargýya taþýmýþtýr. Bakanlýk yetkilileriyle yapýlan görüþmelerde, toplantýlarda, yazýþmalarda tavrýný maliye emekçilerinden yana koymuþ, müdür, müdür yardýmcýsý, þef, uzman, uzman yardýmcýsý veya memur ayrýþtýrmasýna karþý çýkmýþtýr. Bakanlýk, maliye emekçilerinin örgütlü gücü olan sendikamýzýn taleplerini duymak bir yana, alttan alta yapýlan deðiþikliklerin çalýþanlarýn yararýna olduðu yalaný örgütlenmeye çalýþmýþtýr. Maliye emekçileri bu sorunlarla uðraþtýrýlýrken, Maliye Bakanlýðý fiili durum yaratarak ayrýcalýklý mükelleflere hizmet veren V.Ý.P Vergi dairesini hizmete sokmuþtur. Bu uygulama var olan huzursuzluðu bir kat daha arttýrmýþtýr. Ayrýca Hükümet çalýþanlarýn kazanýmý olan özel gider indirimi hakkýnda yeni bir düzenleme yaparak çalýþanlarýn üç kuruþuna göz dikmiþtir. Maliye emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarý gündeme dahi alýnmamýþtýr. Maliye emekçileri artýk size inanmýyor!.. TALEPLERÝMÝZ: 1- Ek ücretler %100 oranýnda arttýrýlsýn ve bordroya eklensin, 2- Maliye emekçileri arasýndaki ayrýmcýlýðý körükleyen uygulamalardan vazgeçilerek, görevde yükselme hakký herkese verilsin. Gelirde KPSS ve eðitim þartý, giderde ise sözlü sýnav þartý kaldýrýlsýn, 1- Vergi Haftasý nedeniyle tüm maliye çalýþanlarýna her yýl 1(bir) maaþ tutarýnda ikramiye ödensin, 2- Maliye emekçileri arasýndaki ücret ayrýmýna son verilsin, 3- Fazla mesailer gönüllülük temelinde ele alýnsýn ve taahhütname uygulamasýndan vazgeçilsin, 4- Herkesin geliri oranýnda vergilendirilmesi için vergi politikalarýnda yasal düzenlemeler yapýlsýn, ücretliler üzerindeki vergiler ile dolaylý vergiler düþürülsün. Taleplerimizin takipçisi olacak ve bunun için mücadelemizden ödün vermeyeceðiz. MALÝYE EMEKÇÝSÝ HESAP SORUYOR YAÞASIN BES YAÞASIN KESK. 5

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý

TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý TMMOB Ücretli ve Ýþsiz Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarý Kurultayý Sonuç Bildirgesi Yayýnlandý TMMOB ÜCRETLÝ VE ÝÞSÝZ MÜHENDÝS, MÝMAR V E Þ E H Ý R P L A N C I L A R I KU R U LTAY I SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ

ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2. Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ ÝÞ DÜNYASINDA KADIN CÝLT 2 Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Prof. Dr. Oðuz KARADENÝZ Doç. Dr. Hakký Hakan YILMAZ Elif Nergis LEWIS Nursel DURMAZ 2014, TÜRKONFED TASARIM: SÝS MATBAACILIK KAPAK TASARIMI & SAYFA

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA Sempozyum Kamu Yönetimi Temel Kanunu Reform Deðil Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA ISBN 975-395-712-2 Kapak Tasarýmý: Fahrettin Erdoðan Sayfa Düzeni: Emrah

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor

Herþeye raðmen Türkiye büyüyor Þehitlere Saygý Konvoyu TSO hizmet binasý inþaasý hýzlandý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) yeni hizmet binasý inþaasý hýz kazandý. * HABERÝ 8 DE Son günlerde artan terör olaylarý nedeniyle Çorum da

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı