İMSAD. Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik Binalarda Enerji Verimliliği Megapol İstanbul un Geleceği 3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMSAD. Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik Binalarda Enerji Verimliliği Megapol İstanbul un Geleceği 3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ"

Transkript

1 İMSAD 3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik Binalarda Enerji Verimliliği Megapol İstanbul un Geleceği Prof. Dr. İbrahim BAZ 23 Kasım 2011

2

3 İSTANBUL EKONOMİSİ

4 İSTANBUL METROPOLİTEN ALAN DOĞAL YAPISI KARADENİZ KUZEY RÜZGARLARI SU KAYNAKLARI MADEN OCAKLARI SU KAYNAKLARI GÜÇLÜ SU AKINTISI MARMARA DENİZİ

5 İSTANBUL METROPOLİTEN ALANDA TARİH BOYUNCA MEKANSAL GELİŞME AŞAMALARI Bizans Osmanlı yy Osmanlı 19. yy Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti

6 İSTANBUL UN MEKANSAL VE DEMOGRAFİK GELİŞİMİ YILLAR Nüfus Milyon projeksiyon Mevcut eğilime neden olan en önemli faktör GÖÇ!

7 THE DISTRIBUTIONS NÜFUS OF POPULATION YOĞUNLUĞU DENSITIES IN ISTANBUL METROPOLITAN AREA BASED ON DISTRICTS IN 2000

8 KENTSEL GELİŞME? DÜZENSİZ BÜYÜME? İskan alanlarında 30 yılda %60 büyüme

9 KENTSEL GELİŞME? DÜZENSİZ BÜYÜME?

10 GELİŞİM BASKISI ALTINDAKİ SU HAVZALARI ÖMERLİ SU HAVZASI SU HAVZALARINDAKİ YERLEŞİM ALANI GELİŞİM BASKISI

11 BÜTÜNCÜLLÜKTEN UZAK LOKAL PLANLAR

12

13 İSTANBUL PLANI - MEGAPOL İSTANBUL UN GELECEĞİ

14 1/ ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI

15 PLAN VİZYONU ÇEVRESEL, TOPLUMSAL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ÖZGÜN KÜLTÜREL VE DOĞAL KİMLİĞİNİ KORUYARAK GELİŞEN KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABET GÜCÜNE SAHİP YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR istanbul

16 VİZYON BİLEŞENLERİ DOĞA, KÜLTÜR TURİZM FİNANS TEKNOLOJİ (BİLİM-EĞİTİM) KONGRE & FUAR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER ULAŞIM & LOJİSTİK SPOR SAĞLIK MODA TASARIMI YAŞAM KALİTESİ

17 HEDEF VE STRATEJİLER HEDEF 1. İSTANBUL UN KÜRESEL DÜZEYDE GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK Ana Strateji 1. İstanbul a Sahip Olduğu Kimliği İle Özdeşleşen Dünya Ölçeğinde Kültür Odaklı Turizm Kenti Statüsü Kazandırmak Ana Strateji 2. Bilgi ve Teknolojiye Dayalı, Yüksek Ekonomik Rekabet Gücüne Sahip Sürdürülebilir Ekonomik Gelişimi Sağlamak Ana Strateji 3. İstanbul un Güçlü Yönlerini ve Fırsatlarını Kullanarak Bölge İçerisinde Özgün Bir Açılım Oluşturabilme Potansiyelini Harekete Geçirmek HEDEF 2. MARMARA BÖLGESİ NDEKİ YEREL POTANSİYELLERİ, BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA HAREKETE GEÇİREREK, BÖLGEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK Ana Strateji 1. Bölge İçi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Farklarını En Aza İndirmek Konusunda İstanbul un Öncü Rolünü Güçlendirmek Ana Strateji 2. Marmara Bölgesi Bütününde Sürdürülebilir Mekansal Gelişmenin Sağlanmasında İstanbul un Öncü Rolünü Güçlendirmek

18 HEDEF VE STRATEJİLER HEDEF 3. İSTANBUL UN MEKANSAL GELİŞİMİNİ, ÇEVRESEL, EKONOMİK VE TOPLUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA, İŞLEVSEL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK Ana Strateji 1. Kentin MİA dan Sıçramalı Odaklarla Doğu ve Batı Eksenlerinde Doğrusal, Çok Merkezli ve Kademeli Gelişimini Sağlamak Ana Strateji 2. İhtisaslaşmış, Katma Değer ve Verimliliği Yüksek Merkezler Geliştirmek Ana Strateji 3. Sanayi Sektörünün Kent Genelindeki Yapısını Sıhhileştirerek Yapısal Dönüşümünü Sağlamak Ana Strateji 4. Yerleşmelerin, Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak Ana Strateji 6. Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak Ana Strateji 7. Ulaşım Kararlarını Plan Kararları ile Uyumlu Olarak Geliştirmek Ana Strateji 8. Kent Genelinde Dağılmış Lojistik Fonksiyonların Mekansal Organizasyonunu Yaparak, Etkinliğini Arttırmak

19 HEDEF VE STRATEJİLER HEDEF 4. YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK Ana Strateji 1. Kentin Mekansal Kalitesini Yükseltmek Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek HEDEF 5. SOSYAL SERMAYEYİ GÜÇLENDİRMEK Ana Strateji 1. Kente Yönelik Göçü Etkin Yöneterek, Nüfusu Yüksek Eğitim Düzeyine ve Kalifiye İşgücü Becerilerine Kavuşturmak Ana Strateji 2. Sosyal Adaleti ve Kentle Bütünleşmeyi Sağlamak HEDEF 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN YENİDEN YAPILANMAYI SAĞLAMAK Ana Strateji 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırlarını Metropoliten Alan ın Tamamını Kapsayan İşlevsel Metropoliten Bölge Ölçeğinde Sosyo-Ekonomik Bir Bütün Oluşturacak Şekilde Yeniden Belirlemek Ana Strateji 2. İşlevsel Metropoliten Bölge İçindeki Planlama Kararlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Öncülüğünde Belirlemek

20 TEMEL YAKLAŞIMLAR

21 NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ TEMEL YAKLAŞIMI: Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde İstanbul için belirlenen nüfus; doğal ve yapay eşikler, mer'i planlar, mevcut boş alan ve yapı stoku dikkate alınarak 16 milyon olarak kabul edilmiştir. Bu hedefe göre, 2023 yılında Avrupa yakasına oranla Anadolu yakası nda oturanların oranı %35 ten %37 ye çıkacaktır. ALT BÖLGELER Mevcut Eğilim NÜFUS (ÖNERİ) milyon Öneri Nüfus Mevcut Nüfus (2008)

22 SEKTÖREL DAĞILIM TEMEL YAKLAŞIMI: İstanbul a küresel platformda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, mevcut sektörsel yapısının ağırlıklı olarak bilgi ve teknolojiye dayalı üst düzey hizmetler, finans ve bilişim sektörlerine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2000 yılı itibariyle, %32 si sanayi, %60 ı hizmet ve %8 i tarım olan istihdam yapısının, 2023 e kadar %25 sanayi, %70 hizmet ve %5 tarım olması; uzun vadede ise bu değerlerin sırasıyla %20, %75 ve %5 olması öngörülmektedir.

23 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP ALANLAR TEMEL YAKLAŞIMI: Doğal işlevi bozulmaması gereken kritik ekosistemler, hassas ekosistemler, doğal işlevleri geri kazandırılması gereken alanlar, su döngüsünün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip topraklar, ekolojik koridorlar ve erozyona duyarlı alanlar planda çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar olarak gösterilerek bunların mutlak korunmaları önerilmiştir.

24 EKOLOJİK TARIM ÖNERİSİ Ekolojik tarım, özellikle su toplama havzaları için birincil kırsal planlama modeli olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos Havzası ndaki kırsal yerleşimler ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak potansiyel bölgelerdir Bu bölgelerden elde edilen ürünler; yöresinde ve ekolojik turizm alanlarında tüketilebileceği gibi, İstanbul bütününde ekolojik tarım ürünlerine olan talebi karşılamaya yönelik olarak da değerlendirilecektir. Bu alanlarda başlatılacak olan ekotarım faaliyetleri, eko-turizm faaliyetlerinin gelişimini de destekleyecektir. Silivri-Selimpaşa da ekolojik turizme teknolojik, organizasyonel ve eğitimsel katkı sağlamak amacıyla tarımsal üretim teknolojilerini geliştirme parkı önerilmiştir.

25 HAVZA İÇİ SANAYİLERİN DESANTRALİZASYONU ÖNERİSİ OSB Ç.KÖY ÇORLU HAVZA SANAYİ TERKOS HAVZASI Sanayi: Beylikdüzü OSB SAZLIDERE HAVZASI Deri: Çorlu Deri OSB Diğer: Beylikdüzü OSB BÜYÜK ÇEKMECE TERKOS SAZLI DERE B.DÜZÜ İKİTELLİ KÜÇÜK ÇEKMECE ALİBEYKÖY HAVZASI Deri: Çorlu Deri OSB Diğer: Beylikdüzü OSB ALİBEY KÖY ELMALI ÖMERLİ ÖMERLİ HAVZASI Deri: Tuzla OSB Mobilya: Gebze OSB Diğer: Gebze OSB ELMALI HAVZASI Deri: Tuzla Deri OSB Diğer: Gebze OSB B.ÇEKMECE HAVZASI Deri: Tuzla OSB Gıda: Beylikdüzü OSB Diğer: İkitelli, Ç.Köy OSB K.ÇEKMECE HAVZASI Deri: Çorlu OSB Gıda: Beylikdüzü OSB Diğer: İkitelli OSB TUZLA GEBZE

26 KÜLTÜR VE TURİZM ALANLARI TEMEL YAKLAŞIMI

27 TURİZM ALANLARI TARİHİ DOĞAL KÜLTÜREL MİRAS 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ POTANSİYELİ İNANÇ TURİZMİ ÇEŞİTLİ ULUSLARARASI ETKİNLİKLER BÖLGESEL ENTEGRASYON OLANAKLARI

28 KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ ÖNERİSİ Bilgi, fikir ve tasarıma dayalı, katma değeri yüksek kültür endüstrilerinin İstanbul un sektörel yapısında yerini alması Mekansal olarak gösterilmeyen kültür endüstrilerinin; kültür odaklı turizm alanlarının yanı sıra MİA ve Bütünleşme Bölgesi, Geleneksel Merkez ile Ticaret, Turizm, Kültür ve Konut Alanı içerisinde yer alması

29 TARİHİ KENT DOKUSUNUN REHABİLİTASYONU ÖNERİSİ TARİHİ YARIMADA BEYOĞLU EYÜP Kültür Odaklı Turizm Merkezi MİA Fonksiyonlarının Sur Dışına Çıkarılması Koruma ve Yenileme Prpjeleri Yayalaştırma Çalışmaları Toplu Taşımanın Güçlendirilmesi Gece-Gündüz Nüfusu Dengesizliğinin Azaltılması Bütüncül Siluet Ana Planı nın Hazırlanması Koruma ve Yenileme Projeleri Yayalaştırma Çalışmaları Metro ve Hızlı Tramvay Turizm, Ticaret ve Finans Sektörü Haliç Kıyılarının Kültür Aksı na Dönüştürülmesi Haliç Tersanelerinin Dönüşümü Dini Turizm Merkezi Koruma ve Yenileme Projeleri Küçük Sanayinin Sıhhileştirilmesi Haliç Kıyılarının Kültür Aksı na Dönüştürülmesi

30 TEK MERKEZLİ İŞ ALANI YAPILANMASININ DESANTRİLİZASYONU TEMEL YAKLAŞIMI

31 MERKEZLER KADEMELENMESİ ÖNERİSİ Karadeniz Orman ve Havzalar Orman ve Havzalar Çorlu Ç.Köy M M M M MİA M M M Gebze Marmara Denizi İstanbul un Doğu-Batı aksında ve Marmara Denizi boyunca doğrusal bir yapıda ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sıçrayarak geliştirilmesi ve Kuzey e doğru gelişimin kontrol altına alınması.

32 GELİŞME ALANLARI VE YAŞAM KALİTESİ TEMEL YAKLAŞIMI

33 YENİ GELİŞME ALANLARI ÖNERİSİ DEĞİRMENKÖY ÇANTA (2.030 ha) HADIMKÖY (345 ha) ŞİLE (155 ha) AĞVA (30 ha) MALTEPE (100 ha) SİLİVRİ-KUMBURGAZ (5.960 ha) KAYABAŞI (3.100 ha) ORHANLI (100 ha) hektar

34 YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI ÖNERİSİ YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI Yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmenin sağlanması Afetlere karşı duyarlı kentsel gelişmenin sağlanması Yerleşmelerin tarihselkültürel değerlere duyarlı gelişmesinin sağlanması Yerleşim alanlarında mekansal kalitenin yükseltilmesi - MESKUN ALAN : ha - GELİŞME ALANI : ha - GELİŞİMİ VE YOĞUNLUĞU DENETİM ALTINDA TUTULACAK ALAN : ha - DOĞAL VE KIRSAL KARAKTERİ KORUNACAK : ha - HAVZA İÇİ REHABİLİTE EDİLECEK ALAN : ha

35 SANAYİ ALANLARINDAN DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ SANAYİDEN MERKEZİ İŞ ALANLARINA VE HİZMETLER SEKTÖRÜNE DÖNÜŞÜM AMAÇ Mekansal Kısıtlardan Dolayı Gelişebilme İmkanı Bulamayan, İleri Teknoloji Kullanma Gereksinimini Karşılayamayan Sanayilerin Merkezi İş Alanlarına ve Hizmet sektörüne Dönüşümünün Yönlendirilmesi

36 SANAYİ ALANLARI TEMEL YAKLAŞIMI

37 SANAYİ ALANLARI TEMEL YAKLAŞIMI 1 YAPISAL DÖNÜŞÜM İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA DUYARLI ÜRETİM AR-GE DESTEKLİ İLERİ TEKNOLOJİ KULLANAN ÜRETİM KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM KALİTELİ, DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM GÜÇLÜ EKONOMİ 2 MEKANSAL DÖNÜŞÜM KENT İÇİNDEKİ DÜZENSİZ KAPASİTESİ DOLMAMIŞ SANAYİ ALANLARININ REHABİLİTASYONU TOPLUMSAL REFAH 3 NİCELİKSEL DÖNÜŞÜM sosyal yatırımlara (niteliksiz işgücünün yönelebileceği yeni iş alanlarına, eğitim programları gibi) öncelik verilmesi

38 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARI ÖNERİSİ İTA: 220 ha EBT: ha İTA EBT TTP EBT: 355 ha EBT EBT: 185 ha EBT EBT: Sembol SAYI : 8 adet (5 Avrupa, 3 Anadolu) ALAN: 2450 hektar (2105 ha Avrupa, 345 ha Anadolu) 5 adet Eğitim, Bilişim ve Teknoloji Alanı 2 adet İleri Teknoloji Alanı 1 adet Tarımsal Üretim Teknolojilerini Geliştirme Parkı Eğitim, Bilişim Ve Teknoloji Geliştirme Alanı (EBT) Bilişim, iletişim ve ileri teknoloji tesisleri, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, ar-ge gibi birimleri İleri teknolojiye dayalı prototip (ilk örnek) dışında üretim (esnek, seri vb.) yok TTP: 475 ha EBT EBT Tarımsal Üretim Teknolojilerini İTA Geliştirme Parkı (TTP) Tarıma yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı eğitim, deney ve uygulama alanı tarımsal ileri teknoloji enstitüleri, AR-GE birimleri ve üniversitelerin tarım ve bitki bilimleri ile ilgili birimleri İTA: 160 ha İleri Teknoloji Alanları (İTA Genel endüstri ve savunma sanayilerinin üretim süreçlerine katkı sağlayan; bilimsel bilgiden teknoloji üreterek, esnek üretim ve esnek otomasyon sistemlerinin, bilişim,iletişim Teknolojilerinin geliştirildiği ve üretildiği alanlardır

39 ULAŞIM SİSTEMİ TEMEL YAKLAŞIMI

40 ULAŞIM Raylı Sistemler Önerisi MEVCUT HEDEFLENEN Öneri Mevcut Raylı Raylı Sistem Metro : 8.5 Km. Hafif Metro : 19.3 Km. Tramvay : 32.0 Km. Nostaljik Tr: 4.2 Km. Füniküler : 1.6 Km. Teleferik : 0.3 Km. Banliyö : 72.0 Km. Halkalı-Çerkezköy Demiryolu : 79.0 Km. Toplam : Km. Metro : Km. Hafif Metro : 70.0 Km. Tramvay : 41.6 Km. Nostaljik Tr: 4.2 Km. Füniküler : 1.6 Km. Teleferik : 0.3 Km. Banliyö : Km. Avrupa Hızlı Tren Hattı : 79.0 Km. Toplam : Km. Kara, deniz ve havayolu ulaşım sistemleriyle bütünleşen raylı sistem önerilmektedir.

41 ULAŞIM Denizyolu Sistemi (Limanlar) Önerisi Pendik teki liman mevcut sınırları ile korunmuş, Haydarpaşa Limanı nın işlevsel dönüşümü öngörülmüş, Ambarlı Limanı genişletilmiş ve Gümüşyaka da yeni bir liman önerilmiştir. İstanbul ve çevresine gelen yük gemilerinin öncelikli olarak Ambarlı Limanı nı, öneri Kuzey Marmara Limanlarını (Tekirdağ, Yeniçiftlik ve Gümüşyaka limanları) ve İzmit Körfezi ndeki limanları kullanmaları öngörülmektedir Salıpazarı, Haydarpaşa ve Zeytinburnu (Zeyport) limanlarının kruvaziyer liman olarak hizmet vermesi; bunlara ilave olarak Kartal da kruvaziyer liman oluşturulması planlanmıştır. Mevcut Fenerbahçe Kalamış ve Ataköy marinalarına ilave olarak Avrupa Yakası nda Silivri ve Büyükçekmece de, Anadolu Yakası nda ise Kartal ve Pendik te yeni marinalar önerilmiştir. GÜMÜŞYAKA/ ÇANTA AMBARLI PENDİK MARİNA KRUVAZİYER LİMAN

42 ULAŞIM Havayolu Sistemi Önerisi İstanbul ve çevresinin gelecekte oluşacak ulusal ve uluslararası uçuş taleplerini karşılamak üzere Çorlu Havaalanı nın genişletilmesi ve üçüncü ticari havaalanının -rezerv alan olarakkentin batı yakasında Silivri-Gazitepe de konumlandırılması öngörülmüştür.

43 LOJİSTİK BÖLGE Önerisi LOJİSTİK BÖLGELER Toplam: ha. Avrupa Yakası : ha. Anadolu Yakası : 440 ha. Kentin batıdaki giriş-çıkış kapısı olan Silivri-Gümüşyaka (L1) Silivri-Kavaklı daki sanayiye hizmet etmek üzere Kavaklı (L2) Sanayi alanlarının yoğunlaştığı iki göl arasında Hadımköy (L3) Limanla entegre olacak şekilde Ambarlı Liman Bölgesi (L4) Limanla entegre olacak şekilde Pendik-Güzelyalı (L5) Kentin doğudaki giriş-çıkış kapısı olan Tuzla-Orhanlı (L6) L1 L2 KAVAKLI HADIMKÖY L3 L4 GÜMÜŞYAKA/ ÇANTA AMBARLI PENDİK L5 L6 ORHANLI

44 LOJİSTİK BÖLGELER MEVCUT YÜK AKIŞLARI / YÜK AKIŞLARI Önerisi HEDEFLENEN MEVCUT S L GÜMÜŞYAK A H S S L HADIMKÖY AMBARLI S H L H PENDİK ORHANLI L S L L L L L

45 PLAN UYGULAMA ADIMLARI

46 (1-10 YIL) (11-15 YIL) 1. E T A P SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAŞAM KALİTESİ PLAN KARARLARININ YATIRIM PROGRAMLARINA ALINMASI MİA Bütünleşme Bölgesi olarak belirlenen Bayrampaşa-Topkapı-Maltepe bölgesinde sanayiden merkezi iş alanına HAVZA dönüşümün YÖNETİM MODELİ gerçekleşmesi ve buna yönelik uygun finansman ve yönetim modelinin Kadıköy kurgulanması. ve Üsküdar geleneksel merkezleri ile KIYI MASTER PLANI Kadıköy-Harem-Haydarpaşa koridorunda SİLUET ANA PLANI gerekli uygulamaların tamamlanması. TARIMSAL ARAZİ KULLANIM PLANI HAVZALARDAKİ YAPILAŞMANIN KONTROL ALTINA ALINMASI KORUMA, YENİLEME, DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI K.ÇEKMECE, HADIMKÖY, ORHANLI GELİŞME ALANLARI Tarihi merkezin (geleneksel merkez) ve Bakırköy 1.derece merkezinin rehabilitasyonunun tamamlanması. MERKEZLER KADEMELENMESİNE YÖNELİK OLUŞUMLAR SANAYİ DESANTRALİZASYONU Yenibosna Basın Aksı, Kartal ve Silivri birinci derece merkezleri için imar planlarının yapılması. Silivri dışındaki merkezlere ilişkin uygulamaların ilk etap sonunda TURİZM MASTER PLANI tamamlanması. SANAYİALANLARININ TAM KAPASİTE KULLANIMI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARININ OLUŞTURULMASI SAĞLIK PARKLARI, FUAR ALANLARI ÜNİVERSİTELER SPOR MASTER PLANI Kozyatağı-Ataşehir bölgesinde önerilen ve ULAŞIM ALTYAPISININ içerisinde finans merkezinin GELİŞTİRİLMESİ de yer alacağı birinci derece merkezin geliştirilmesine yönelik uygulamalara başlanması. ORHANLI, PENDİK VE HADIMKÖY LOJİSTİK BÖLGELERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI 2. E T A P Silivri, Ataşehir- Kozyatağı M1, G.O.Paşa ve Esenyurt M2 ile Çanta, Orhanlı, Maltepe ve Bostancı alt merkezleriyle ilgili uygulamaların tamamlanması. EKOLOJİK TARIM UYGULAMALARI HAVZA YÖNETİM MODELİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI HAVZALARDAKİ YAPILAŞMANIN KONTROL ALTINA ALINMASI İLK ETAPTA YAPILAN PLAN VE PROJELERİN UYGULANMASI KORUMA, YENİLEME, DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SİLİVRİ-B.ÇEKMECE AKSI, ÇANTA, ŞİLE VE AĞVA GELİŞME ALANLARI MERKEZLER KADEMELENMESİNİN TAMAMLANMASI SANAYİ DESANTRALİZASYONUNUN TAMAMLANMASI Dudullu OSB alanının yapısal ve sektörel sıhhileştirmeler ile uzmanlaşmış ticaret merkezine dönüşmesi. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARININ OLUŞTURULMASI SOSYAL ETKİNLİK ADALARIYLA İLGİLİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI SAĞLIK PARKLARI, FUAR ALANLARI, HABİTAT PARKI RAYLI SİSTEM ÇALIŞMALARI, 3.HAVAALANI, GÜMÜŞYAKA LİMAN VE LOJİSTİK 3. E T A P Uygulama sonuçlarının dönemin koşullarına göre değerlendirilmesi İLK İKİ ETAPTA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLMESİNE RAĞMEN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN KARARLAR İLK İKİ ETAPTA PLAN İZLEME- DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK; PLAN IN NE ORANDA BAŞARIYA ULAŞIP/ULAŞAMADIĞI NEDENLERİYLE BİRLİKTE ORTAYA KONULARAK ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI GERİ BESLEME

47 AMAÇ 2- Kentin öncelikle kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan İSTANBUL A: 1- Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen 3- Çevresel, ekonomik ve Toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini mekana yansıtarak yaşam kalitesini yükselten 4- Ekonomik yapısını bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dönüştüren 5- Etkin ve katılımcı bir kent yönetimi/yönetişimi yapılandırmasında, kurumsal ve mekansal planlarını verimli bir araç olarak kullanan KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLENMİŞ BİR KENT STATÜSÜ KAZANDIRMAK

48 T E Ş E K K Ü R L E R...

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL.

ÇALIŞMA RAPORU 2011 EYLEM PLANI. Altyapı Komitesi İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ. İstanbul Valiliği İSTANBUL. İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ Altyapı Komitesi ÇALIŞMA RAPORU ve 2011 EYLEM PLANI İstanbul Valiliği İSTANBUL Mart - 2011 İçerik İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROJESİ

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Dördüncü Bölüm SWOT (GZFT) Analizi BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ BÖLÜM 4. SWOT (GZFT) ANALİZİ 346 SWOT (GZFT) analizi, incelenen konunun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT

Detaylı

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ

ATELYE70 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER EKOKENT PROJESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN RAPORU, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN HÜKÜMLERİ ATELYE70 Planlama ve Tasarım Grubu Hüseyin KAPTAN Oda Sicil: 1746

Detaylı

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI

YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI YALOVA NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI VE YOL HARİTASI A NIN GELECEĞİ KENTSEL GELİŞİM YOLARI VE YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI İçerik 03 BÖLÜM 01 KENTSEL YAKLAŞIMLAR Dayanıklı Kentler, Dayanıklı Bölgeler,

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr.Şehir Pl.Mehmet ÇAKILCIOĞLU Y.Şehir Pl.Sema REYHAN Y.Şehir Pl.Timuçin KURT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANTALYA BURDUR ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA- BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ

Detaylı

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ

16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ 16 BURSA VİZYON PLANI GEÇMİŞ VE GELECEĞİN GÜCÜ Kentsel Vizyon ile X BÖLGE KENT Bursa Vizyon Planı MAHALLE Kentsel Strateji tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde, A. Faruk Göksu ve Sıla

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER...

BÖLGESEL GELİŞMEYİ ETKİLEYEN ULUSLARARASI EĞİLİMLER... B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ... 7 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 7 1.2 BGUS Hazırlık Süreci

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU

KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ BİLİŞİM VADİSİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU MAYIS 2011 1. GENEL BAKIŞ 1.1. Bilişim sektörünün tanımlanması 70

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar.

Aralık 2011. Türkiye Van için tek yürek oldu. SKB üyesi belediyeler Van daki deprem felaketinin yaralarını, yardım kampanyaları ile sardılar. Aralık 2011 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı