İMSAD. Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik Binalarda Enerji Verimliliği Megapol İstanbul un Geleceği 3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMSAD. Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik Binalarda Enerji Verimliliği Megapol İstanbul un Geleceği 3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ"

Transkript

1 İMSAD 3. ULUSLARARASI İNŞAATTA KALİTE ZİRVESİ Küresel Rekabet ve Sürdürülebilirlik Binalarda Enerji Verimliliği Megapol İstanbul un Geleceği Prof. Dr. İbrahim BAZ 23 Kasım 2011

2

3 İSTANBUL EKONOMİSİ

4 İSTANBUL METROPOLİTEN ALAN DOĞAL YAPISI KARADENİZ KUZEY RÜZGARLARI SU KAYNAKLARI MADEN OCAKLARI SU KAYNAKLARI GÜÇLÜ SU AKINTISI MARMARA DENİZİ

5 İSTANBUL METROPOLİTEN ALANDA TARİH BOYUNCA MEKANSAL GELİŞME AŞAMALARI Bizans Osmanlı yy Osmanlı 19. yy Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti

6 İSTANBUL UN MEKANSAL VE DEMOGRAFİK GELİŞİMİ YILLAR Nüfus Milyon projeksiyon Mevcut eğilime neden olan en önemli faktör GÖÇ!

7 THE DISTRIBUTIONS NÜFUS OF POPULATION YOĞUNLUĞU DENSITIES IN ISTANBUL METROPOLITAN AREA BASED ON DISTRICTS IN 2000

8 KENTSEL GELİŞME? DÜZENSİZ BÜYÜME? İskan alanlarında 30 yılda %60 büyüme

9 KENTSEL GELİŞME? DÜZENSİZ BÜYÜME?

10 GELİŞİM BASKISI ALTINDAKİ SU HAVZALARI ÖMERLİ SU HAVZASI SU HAVZALARINDAKİ YERLEŞİM ALANI GELİŞİM BASKISI

11 BÜTÜNCÜLLÜKTEN UZAK LOKAL PLANLAR

12

13 İSTANBUL PLANI - MEGAPOL İSTANBUL UN GELECEĞİ

14 1/ ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI

15 PLAN VİZYONU ÇEVRESEL, TOPLUMSAL VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA ÖZGÜN KÜLTÜREL VE DOĞAL KİMLİĞİNİ KORUYARAK GELİŞEN KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABET GÜCÜNE SAHİP YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK BİR istanbul

16 VİZYON BİLEŞENLERİ DOĞA, KÜLTÜR TURİZM FİNANS TEKNOLOJİ (BİLİM-EĞİTİM) KONGRE & FUAR ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER ULAŞIM & LOJİSTİK SPOR SAĞLIK MODA TASARIMI YAŞAM KALİTESİ

17 HEDEF VE STRATEJİLER HEDEF 1. İSTANBUL UN KÜRESEL DÜZEYDE GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK Ana Strateji 1. İstanbul a Sahip Olduğu Kimliği İle Özdeşleşen Dünya Ölçeğinde Kültür Odaklı Turizm Kenti Statüsü Kazandırmak Ana Strateji 2. Bilgi ve Teknolojiye Dayalı, Yüksek Ekonomik Rekabet Gücüne Sahip Sürdürülebilir Ekonomik Gelişimi Sağlamak Ana Strateji 3. İstanbul un Güçlü Yönlerini ve Fırsatlarını Kullanarak Bölge İçerisinde Özgün Bir Açılım Oluşturabilme Potansiyelini Harekete Geçirmek HEDEF 2. MARMARA BÖLGESİ NDEKİ YEREL POTANSİYELLERİ, BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA HAREKETE GEÇİREREK, BÖLGEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK Ana Strateji 1. Bölge İçi Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Farklarını En Aza İndirmek Konusunda İstanbul un Öncü Rolünü Güçlendirmek Ana Strateji 2. Marmara Bölgesi Bütününde Sürdürülebilir Mekansal Gelişmenin Sağlanmasında İstanbul un Öncü Rolünü Güçlendirmek

18 HEDEF VE STRATEJİLER HEDEF 3. İSTANBUL UN MEKANSAL GELİŞİMİNİ, ÇEVRESEL, EKONOMİK VE TOPLUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA, İŞLEVSEL BÜTÜNLEŞMEYİ SAĞLAMAK Ana Strateji 1. Kentin MİA dan Sıçramalı Odaklarla Doğu ve Batı Eksenlerinde Doğrusal, Çok Merkezli ve Kademeli Gelişimini Sağlamak Ana Strateji 2. İhtisaslaşmış, Katma Değer ve Verimliliği Yüksek Merkezler Geliştirmek Ana Strateji 3. Sanayi Sektörünün Kent Genelindeki Yapısını Sıhhileştirerek Yapısal Dönüşümünü Sağlamak Ana Strateji 4. Yerleşmelerin, Yaşam Destek Sistemlerine ve Hassas Ekosistemlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak Ana Strateji 5. Afetlere Karşı Duyarlı Kentsel Gelişmeyi Sağlamak Ana Strateji 6. Yerleşmelerin Tarihsel-Kültürel Değerlere Duyarlı Gelişmesini Sağlamak Ana Strateji 7. Ulaşım Kararlarını Plan Kararları ile Uyumlu Olarak Geliştirmek Ana Strateji 8. Kent Genelinde Dağılmış Lojistik Fonksiyonların Mekansal Organizasyonunu Yaparak, Etkinliğini Arttırmak

19 HEDEF VE STRATEJİLER HEDEF 4. YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK Ana Strateji 1. Kentin Mekansal Kalitesini Yükseltmek Ana Strateji 2. Çevre Kirliliğini Önlemek HEDEF 5. SOSYAL SERMAYEYİ GÜÇLENDİRMEK Ana Strateji 1. Kente Yönelik Göçü Etkin Yöneterek, Nüfusu Yüksek Eğitim Düzeyine ve Kalifiye İşgücü Becerilerine Kavuşturmak Ana Strateji 2. Sosyal Adaleti ve Kentle Bütünleşmeyi Sağlamak HEDEF 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN YENİDEN YAPILANMAYI SAĞLAMAK Ana Strateji 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Sınırlarını Metropoliten Alan ın Tamamını Kapsayan İşlevsel Metropoliten Bölge Ölçeğinde Sosyo-Ekonomik Bir Bütün Oluşturacak Şekilde Yeniden Belirlemek Ana Strateji 2. İşlevsel Metropoliten Bölge İçindeki Planlama Kararlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin Öncülüğünde Belirlemek

20 TEMEL YAKLAŞIMLAR

21 NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ TEMEL YAKLAŞIMI: Çevresel sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde İstanbul için belirlenen nüfus; doğal ve yapay eşikler, mer'i planlar, mevcut boş alan ve yapı stoku dikkate alınarak 16 milyon olarak kabul edilmiştir. Bu hedefe göre, 2023 yılında Avrupa yakasına oranla Anadolu yakası nda oturanların oranı %35 ten %37 ye çıkacaktır. ALT BÖLGELER Mevcut Eğilim NÜFUS (ÖNERİ) milyon Öneri Nüfus Mevcut Nüfus (2008)

22 SEKTÖREL DAĞILIM TEMEL YAKLAŞIMI: İstanbul a küresel platformda rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, mevcut sektörsel yapısının ağırlıklı olarak bilgi ve teknolojiye dayalı üst düzey hizmetler, finans ve bilişim sektörlerine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, 2000 yılı itibariyle, %32 si sanayi, %60 ı hizmet ve %8 i tarım olan istihdam yapısının, 2023 e kadar %25 sanayi, %70 hizmet ve %5 tarım olması; uzun vadede ise bu değerlerin sırasıyla %20, %75 ve %5 olması öngörülmektedir.

23 ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP ALANLAR TEMEL YAKLAŞIMI: Doğal işlevi bozulmaması gereken kritik ekosistemler, hassas ekosistemler, doğal işlevleri geri kazandırılması gereken alanlar, su döngüsünün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip topraklar, ekolojik koridorlar ve erozyona duyarlı alanlar planda çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik öneme sahip alanlar olarak gösterilerek bunların mutlak korunmaları önerilmiştir.

24 EKOLOJİK TARIM ÖNERİSİ Ekolojik tarım, özellikle su toplama havzaları için birincil kırsal planlama modeli olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Büyükçekmece, Sazlıdere ve Terkos Havzası ndaki kırsal yerleşimler ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak potansiyel bölgelerdir Bu bölgelerden elde edilen ürünler; yöresinde ve ekolojik turizm alanlarında tüketilebileceği gibi, İstanbul bütününde ekolojik tarım ürünlerine olan talebi karşılamaya yönelik olarak da değerlendirilecektir. Bu alanlarda başlatılacak olan ekotarım faaliyetleri, eko-turizm faaliyetlerinin gelişimini de destekleyecektir. Silivri-Selimpaşa da ekolojik turizme teknolojik, organizasyonel ve eğitimsel katkı sağlamak amacıyla tarımsal üretim teknolojilerini geliştirme parkı önerilmiştir.

25 HAVZA İÇİ SANAYİLERİN DESANTRALİZASYONU ÖNERİSİ OSB Ç.KÖY ÇORLU HAVZA SANAYİ TERKOS HAVZASI Sanayi: Beylikdüzü OSB SAZLIDERE HAVZASI Deri: Çorlu Deri OSB Diğer: Beylikdüzü OSB BÜYÜK ÇEKMECE TERKOS SAZLI DERE B.DÜZÜ İKİTELLİ KÜÇÜK ÇEKMECE ALİBEYKÖY HAVZASI Deri: Çorlu Deri OSB Diğer: Beylikdüzü OSB ALİBEY KÖY ELMALI ÖMERLİ ÖMERLİ HAVZASI Deri: Tuzla OSB Mobilya: Gebze OSB Diğer: Gebze OSB ELMALI HAVZASI Deri: Tuzla Deri OSB Diğer: Gebze OSB B.ÇEKMECE HAVZASI Deri: Tuzla OSB Gıda: Beylikdüzü OSB Diğer: İkitelli, Ç.Köy OSB K.ÇEKMECE HAVZASI Deri: Çorlu OSB Gıda: Beylikdüzü OSB Diğer: İkitelli OSB TUZLA GEBZE

26 KÜLTÜR VE TURİZM ALANLARI TEMEL YAKLAŞIMI

27 TURİZM ALANLARI TARİHİ DOĞAL KÜLTÜREL MİRAS 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ POTANSİYELİ İNANÇ TURİZMİ ÇEŞİTLİ ULUSLARARASI ETKİNLİKLER BÖLGESEL ENTEGRASYON OLANAKLARI

28 KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ ÖNERİSİ Bilgi, fikir ve tasarıma dayalı, katma değeri yüksek kültür endüstrilerinin İstanbul un sektörel yapısında yerini alması Mekansal olarak gösterilmeyen kültür endüstrilerinin; kültür odaklı turizm alanlarının yanı sıra MİA ve Bütünleşme Bölgesi, Geleneksel Merkez ile Ticaret, Turizm, Kültür ve Konut Alanı içerisinde yer alması

29 TARİHİ KENT DOKUSUNUN REHABİLİTASYONU ÖNERİSİ TARİHİ YARIMADA BEYOĞLU EYÜP Kültür Odaklı Turizm Merkezi MİA Fonksiyonlarının Sur Dışına Çıkarılması Koruma ve Yenileme Prpjeleri Yayalaştırma Çalışmaları Toplu Taşımanın Güçlendirilmesi Gece-Gündüz Nüfusu Dengesizliğinin Azaltılması Bütüncül Siluet Ana Planı nın Hazırlanması Koruma ve Yenileme Projeleri Yayalaştırma Çalışmaları Metro ve Hızlı Tramvay Turizm, Ticaret ve Finans Sektörü Haliç Kıyılarının Kültür Aksı na Dönüştürülmesi Haliç Tersanelerinin Dönüşümü Dini Turizm Merkezi Koruma ve Yenileme Projeleri Küçük Sanayinin Sıhhileştirilmesi Haliç Kıyılarının Kültür Aksı na Dönüştürülmesi

30 TEK MERKEZLİ İŞ ALANI YAPILANMASININ DESANTRİLİZASYONU TEMEL YAKLAŞIMI

31 MERKEZLER KADEMELENMESİ ÖNERİSİ Karadeniz Orman ve Havzalar Orman ve Havzalar Çorlu Ç.Köy M M M M MİA M M M Gebze Marmara Denizi İstanbul un Doğu-Batı aksında ve Marmara Denizi boyunca doğrusal bir yapıda ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda sıçrayarak geliştirilmesi ve Kuzey e doğru gelişimin kontrol altına alınması.

32 GELİŞME ALANLARI VE YAŞAM KALİTESİ TEMEL YAKLAŞIMI

33 YENİ GELİŞME ALANLARI ÖNERİSİ DEĞİRMENKÖY ÇANTA (2.030 ha) HADIMKÖY (345 ha) ŞİLE (155 ha) AĞVA (30 ha) MALTEPE (100 ha) SİLİVRİ-KUMBURGAZ (5.960 ha) KAYABAŞI (3.100 ha) ORHANLI (100 ha) hektar

34 YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI ÖNERİSİ YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI Yaşam destek sistemlerine ve hassas ekosistemlere duyarlı gelişmenin sağlanması Afetlere karşı duyarlı kentsel gelişmenin sağlanması Yerleşmelerin tarihselkültürel değerlere duyarlı gelişmesinin sağlanması Yerleşim alanlarında mekansal kalitenin yükseltilmesi - MESKUN ALAN : ha - GELİŞME ALANI : ha - GELİŞİMİ VE YOĞUNLUĞU DENETİM ALTINDA TUTULACAK ALAN : ha - DOĞAL VE KIRSAL KARAKTERİ KORUNACAK : ha - HAVZA İÇİ REHABİLİTE EDİLECEK ALAN : ha

35 SANAYİ ALANLARINDAN DÖNÜŞÜM ÖNERİSİ SANAYİDEN MERKEZİ İŞ ALANLARINA VE HİZMETLER SEKTÖRÜNE DÖNÜŞÜM AMAÇ Mekansal Kısıtlardan Dolayı Gelişebilme İmkanı Bulamayan, İleri Teknoloji Kullanma Gereksinimini Karşılayamayan Sanayilerin Merkezi İş Alanlarına ve Hizmet sektörüne Dönüşümünün Yönlendirilmesi

36 SANAYİ ALANLARI TEMEL YAKLAŞIMI

37 SANAYİ ALANLARI TEMEL YAKLAŞIMI 1 YAPISAL DÖNÜŞÜM İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA DUYARLI ÜRETİM AR-GE DESTEKLİ İLERİ TEKNOLOJİ KULLANAN ÜRETİM KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM KALİTELİ, DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM GÜÇLÜ EKONOMİ 2 MEKANSAL DÖNÜŞÜM KENT İÇİNDEKİ DÜZENSİZ KAPASİTESİ DOLMAMIŞ SANAYİ ALANLARININ REHABİLİTASYONU TOPLUMSAL REFAH 3 NİCELİKSEL DÖNÜŞÜM sosyal yatırımlara (niteliksiz işgücünün yönelebileceği yeni iş alanlarına, eğitim programları gibi) öncelik verilmesi

38 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARI ÖNERİSİ İTA: 220 ha EBT: ha İTA EBT TTP EBT: 355 ha EBT EBT: 185 ha EBT EBT: Sembol SAYI : 8 adet (5 Avrupa, 3 Anadolu) ALAN: 2450 hektar (2105 ha Avrupa, 345 ha Anadolu) 5 adet Eğitim, Bilişim ve Teknoloji Alanı 2 adet İleri Teknoloji Alanı 1 adet Tarımsal Üretim Teknolojilerini Geliştirme Parkı Eğitim, Bilişim Ve Teknoloji Geliştirme Alanı (EBT) Bilişim, iletişim ve ileri teknoloji tesisleri, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, ar-ge gibi birimleri İleri teknolojiye dayalı prototip (ilk örnek) dışında üretim (esnek, seri vb.) yok TTP: 475 ha EBT EBT Tarımsal Üretim Teknolojilerini İTA Geliştirme Parkı (TTP) Tarıma yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı eğitim, deney ve uygulama alanı tarımsal ileri teknoloji enstitüleri, AR-GE birimleri ve üniversitelerin tarım ve bitki bilimleri ile ilgili birimleri İTA: 160 ha İleri Teknoloji Alanları (İTA Genel endüstri ve savunma sanayilerinin üretim süreçlerine katkı sağlayan; bilimsel bilgiden teknoloji üreterek, esnek üretim ve esnek otomasyon sistemlerinin, bilişim,iletişim Teknolojilerinin geliştirildiği ve üretildiği alanlardır

39 ULAŞIM SİSTEMİ TEMEL YAKLAŞIMI

40 ULAŞIM Raylı Sistemler Önerisi MEVCUT HEDEFLENEN Öneri Mevcut Raylı Raylı Sistem Metro : 8.5 Km. Hafif Metro : 19.3 Km. Tramvay : 32.0 Km. Nostaljik Tr: 4.2 Km. Füniküler : 1.6 Km. Teleferik : 0.3 Km. Banliyö : 72.0 Km. Halkalı-Çerkezköy Demiryolu : 79.0 Km. Toplam : Km. Metro : Km. Hafif Metro : 70.0 Km. Tramvay : 41.6 Km. Nostaljik Tr: 4.2 Km. Füniküler : 1.6 Km. Teleferik : 0.3 Km. Banliyö : Km. Avrupa Hızlı Tren Hattı : 79.0 Km. Toplam : Km. Kara, deniz ve havayolu ulaşım sistemleriyle bütünleşen raylı sistem önerilmektedir.

41 ULAŞIM Denizyolu Sistemi (Limanlar) Önerisi Pendik teki liman mevcut sınırları ile korunmuş, Haydarpaşa Limanı nın işlevsel dönüşümü öngörülmüş, Ambarlı Limanı genişletilmiş ve Gümüşyaka da yeni bir liman önerilmiştir. İstanbul ve çevresine gelen yük gemilerinin öncelikli olarak Ambarlı Limanı nı, öneri Kuzey Marmara Limanlarını (Tekirdağ, Yeniçiftlik ve Gümüşyaka limanları) ve İzmit Körfezi ndeki limanları kullanmaları öngörülmektedir Salıpazarı, Haydarpaşa ve Zeytinburnu (Zeyport) limanlarının kruvaziyer liman olarak hizmet vermesi; bunlara ilave olarak Kartal da kruvaziyer liman oluşturulması planlanmıştır. Mevcut Fenerbahçe Kalamış ve Ataköy marinalarına ilave olarak Avrupa Yakası nda Silivri ve Büyükçekmece de, Anadolu Yakası nda ise Kartal ve Pendik te yeni marinalar önerilmiştir. GÜMÜŞYAKA/ ÇANTA AMBARLI PENDİK MARİNA KRUVAZİYER LİMAN

42 ULAŞIM Havayolu Sistemi Önerisi İstanbul ve çevresinin gelecekte oluşacak ulusal ve uluslararası uçuş taleplerini karşılamak üzere Çorlu Havaalanı nın genişletilmesi ve üçüncü ticari havaalanının -rezerv alan olarakkentin batı yakasında Silivri-Gazitepe de konumlandırılması öngörülmüştür.

43 LOJİSTİK BÖLGE Önerisi LOJİSTİK BÖLGELER Toplam: ha. Avrupa Yakası : ha. Anadolu Yakası : 440 ha. Kentin batıdaki giriş-çıkış kapısı olan Silivri-Gümüşyaka (L1) Silivri-Kavaklı daki sanayiye hizmet etmek üzere Kavaklı (L2) Sanayi alanlarının yoğunlaştığı iki göl arasında Hadımköy (L3) Limanla entegre olacak şekilde Ambarlı Liman Bölgesi (L4) Limanla entegre olacak şekilde Pendik-Güzelyalı (L5) Kentin doğudaki giriş-çıkış kapısı olan Tuzla-Orhanlı (L6) L1 L2 KAVAKLI HADIMKÖY L3 L4 GÜMÜŞYAKA/ ÇANTA AMBARLI PENDİK L5 L6 ORHANLI

44 LOJİSTİK BÖLGELER MEVCUT YÜK AKIŞLARI / YÜK AKIŞLARI Önerisi HEDEFLENEN MEVCUT S L GÜMÜŞYAK A H S S L HADIMKÖY AMBARLI S H L H PENDİK ORHANLI L S L L L L L

45 PLAN UYGULAMA ADIMLARI

46 (1-10 YIL) (11-15 YIL) 1. E T A P SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAŞAM KALİTESİ PLAN KARARLARININ YATIRIM PROGRAMLARINA ALINMASI MİA Bütünleşme Bölgesi olarak belirlenen Bayrampaşa-Topkapı-Maltepe bölgesinde sanayiden merkezi iş alanına HAVZA dönüşümün YÖNETİM MODELİ gerçekleşmesi ve buna yönelik uygun finansman ve yönetim modelinin Kadıköy kurgulanması. ve Üsküdar geleneksel merkezleri ile KIYI MASTER PLANI Kadıköy-Harem-Haydarpaşa koridorunda SİLUET ANA PLANI gerekli uygulamaların tamamlanması. TARIMSAL ARAZİ KULLANIM PLANI HAVZALARDAKİ YAPILAŞMANIN KONTROL ALTINA ALINMASI KORUMA, YENİLEME, DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI K.ÇEKMECE, HADIMKÖY, ORHANLI GELİŞME ALANLARI Tarihi merkezin (geleneksel merkez) ve Bakırköy 1.derece merkezinin rehabilitasyonunun tamamlanması. MERKEZLER KADEMELENMESİNE YÖNELİK OLUŞUMLAR SANAYİ DESANTRALİZASYONU Yenibosna Basın Aksı, Kartal ve Silivri birinci derece merkezleri için imar planlarının yapılması. Silivri dışındaki merkezlere ilişkin uygulamaların ilk etap sonunda TURİZM MASTER PLANI tamamlanması. SANAYİALANLARININ TAM KAPASİTE KULLANIMI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARININ OLUŞTURULMASI SAĞLIK PARKLARI, FUAR ALANLARI ÜNİVERSİTELER SPOR MASTER PLANI Kozyatağı-Ataşehir bölgesinde önerilen ve ULAŞIM ALTYAPISININ içerisinde finans merkezinin GELİŞTİRİLMESİ de yer alacağı birinci derece merkezin geliştirilmesine yönelik uygulamalara başlanması. ORHANLI, PENDİK VE HADIMKÖY LOJİSTİK BÖLGELERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMASI 2. E T A P Silivri, Ataşehir- Kozyatağı M1, G.O.Paşa ve Esenyurt M2 ile Çanta, Orhanlı, Maltepe ve Bostancı alt merkezleriyle ilgili uygulamaların tamamlanması. EKOLOJİK TARIM UYGULAMALARI HAVZA YÖNETİM MODELİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI HAVZALARDAKİ YAPILAŞMANIN KONTROL ALTINA ALINMASI İLK ETAPTA YAPILAN PLAN VE PROJELERİN UYGULANMASI KORUMA, YENİLEME, DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI SİLİVRİ-B.ÇEKMECE AKSI, ÇANTA, ŞİLE VE AĞVA GELİŞME ALANLARI MERKEZLER KADEMELENMESİNİN TAMAMLANMASI SANAYİ DESANTRALİZASYONUNUN TAMAMLANMASI Dudullu OSB alanının yapısal ve sektörel sıhhileştirmeler ile uzmanlaşmış ticaret merkezine dönüşmesi. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ALANLARININ OLUŞTURULMASI SOSYAL ETKİNLİK ADALARIYLA İLGİLİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI SAĞLIK PARKLARI, FUAR ALANLARI, HABİTAT PARKI RAYLI SİSTEM ÇALIŞMALARI, 3.HAVAALANI, GÜMÜŞYAKA LİMAN VE LOJİSTİK 3. E T A P Uygulama sonuçlarının dönemin koşullarına göre değerlendirilmesi İLK İKİ ETAPTA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLMESİNE RAĞMEN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN KARARLAR İLK İKİ ETAPTA PLAN İZLEME- DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI DOĞRULTUSUNDA YAPILACAK DEĞERLENDİRMELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK; PLAN IN NE ORANDA BAŞARIYA ULAŞIP/ULAŞAMADIĞI NEDENLERİYLE BİRLİKTE ORTAYA KONULARAK ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ VE UYGULANMASI GERİ BESLEME

47 AMAÇ 2- Kentin öncelikle kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerini ön plana çıkartan İSTANBUL A: 1- Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen 3- Çevresel, ekonomik ve Toplumsal sürdürülebilirlik ilkelerini mekana yansıtarak yaşam kalitesini yükselten 4- Ekonomik yapısını bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı bir ekonomiye dönüştüren 5- Etkin ve katılımcı bir kent yönetimi/yönetişimi yapılandırmasında, kurumsal ve mekansal planlarını verimli bir araç olarak kullanan KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLENMİŞ BİR KENT STATÜSÜ KAZANDIRMAK

48 T E Ş E K K Ü R L E R...

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma : İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Planlama Yaklaşımı İstanbul Örneği. Prof.Dr.

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma : İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Planlama Yaklaşımı İstanbul Örneği. Prof.Dr. Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma : İklim Değişikliğine Dirençli Kentler İçin Bütünleşik Bir Planlama Yaklaşımı İstanbul Örneği Prof.Dr.İbrahim BAZ GÖKYÜZÜNDEN İSTANBUL i s s u e s f a c t s THE DISTRIBUTIONS

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI

1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI ÖZET SÜREÇ İstanbul un mevcut sorunlarının çözümünün, mekansal

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI SÜRECİ 2004 2005 EKİM 2004 te Protokol

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri İstanbul da merkez gelişmelerinin büyük çoğunluğu yapılaşmış alanlardadır. Bu nedenle, merkez gelişmesi dönüşümü içerecektir. MİA gelişmesi veya alt-merkez oluşturulmasında iki yaklaşım izlenebilir. Birincisinde,

Detaylı

MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI GÖSTERİMLER

MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI GÖSTERİMLER EK-1b MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR PLAN SINIRI Haritanın koyu bölgelerinde beyaz, açık bölgelerinde siyah olarak YERLEŞMELER SİSTEMİ VE ŞEHİRLEŞME

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ. http://ifm.ibb.gov.tr/

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ. http://ifm.ibb.gov.tr/ İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ ALTYAPI KOMİTESİ http://ifm.ibb.gov.tr/ Hedef İstanbul Finans Merkezi 10 yıl içinde bölgesel merkez 900 30 yıl içinde küresel merkez İstanbul Finans Merkezi Projesi Öngörüsü

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Yedinci Bölüm Plan Kararları ve Gerekçeleri ve bölgelerinde dağınık durumda bulunan yerleşik alanlar içindeki sanayiler ile yeniden organizasyonu yapılacaktır. Bu karar ile aşağıda sıralanan beş temel sorunun çözümlenmesi hedeflenmektedir: Havza

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik

AK PARTİ ile SİLİVRİ de günü kurtaran değil geleceği kuran belediyecilik Silivri, modern, verimli, etkin ENTEGRE BELEDİYECİLİK ile yarınlara hazırlanabilir. Entegre Belediyecilik tek çözüm: Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurumları ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla didişen değil, entegrasyonu

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması A-1 Genel Anket Çalışması

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI RAPORU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI RAPORU İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü 1/100.000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI RAPORU İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İSTANBUL METROPOLİTEN ALANI NIN MARUZ KALDIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr.Şehir Pl.Mehmet ÇAKILCIOĞLU Y.Şehir Pl.Sema REYHAN Y.Şehir Pl.Timuçin KURT İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 27.05.2013 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Çok merkezli

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

IV.A.2.I. ŞİLE DE DOĞA TURİZMİ VE EKOLOJİK TARIMIN GELİŞTİRİLECEĞİ KÜME

IV.A.2.I. ŞİLE DE DOĞA TURİZMİ VE EKOLOJİK TARIMIN GELİŞTİRİLECEĞİ KÜME yaratılarak, köy halkının yeni tarımsal üretim modelleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak ve kamunun vermiş olduğu kredilerle gerekli olan araç ve donatılar temin edilerek köy halkı teşvik edilecektir.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Nisan - 2016 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. YIL KONFERANSI 10-12 EYLÜL 2014 KIRŞEHİR ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK İKLİM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK

UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK UTEM PLANLAMA PROJE DANIŞMANLIK 2013 UTEM PLANLAMA 2004 yılında faaliyete başlamış olup çağımızın son teknolojilerini kullanarak bölgesel, kentsel ve yerel ölçekte fiziki planlama ve buna bağlı olarak

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

ÇEVRE DÜZENİ PLANI. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇEVRE DÜZENİ PLANI. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü YÖNETİCİ ÖZETİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ İÇİNDEKİLER 1. PLANLAMA YAKLAŞIMI -1-1.1. BÖLGESEL YAKLAŞIM -2-1.2. İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI YAKLAŞIMI -10-1.2.1. VİZYON -12-1.2.2. AMAÇ -16-1.2.3. PLANLAMA İLKELERİ

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sekizinci Bölüm Plan Uygulama Hükümleri BÖLÜM 8. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Sekizinci Bölüm Plan Uygulama Hükümleri BÖLÜM 8. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ BÖLÜM 8. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 710 8.1. TANIMLAR 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu 8.1.1. İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bu planın yapımı ve uygulanmasında işbirliği yapılan, görüşlerine

Detaylı

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi İstanbul da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıldaki Değişimlerin Arazi Kullanımı -Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Haluk GERÇEK İTÜ İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Anabilim Dalı, 34469 Maslak,

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler

4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler 4. BÖLÜM İKBNİP NIN STRATEJİLERİ 4.A. Genel Stratejiler Raporun bu bölümünde yukarıda tartışılan ilkelerin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin olarak belirlenen tutumlar ve stratejiler ele alınacaktır.

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon

Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular. Mevzuat, Arge ve Inovasyon Gıda Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü Temel Bulgular Mevzuat, Arge ve Inovasyon ekonomiye Umut Sofradan Can Topraktan gelir. NÜFUS %25 İSTİHDAM %20 KIRSAL KALKINMA BÜYÜKLÜK / ÖLÇEK EKONOMİSİ VERİMLİLİK

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

BÖLGESEL ÖLÇEKTE KARASU LİMANI

BÖLGESEL ÖLÇEKTE KARASU LİMANI 1. Giriş Doğu Marmara Bölgesi Türkiye sanayisinin yoğunlaştığı ve toplam gayrisafi yurtiçi hasılanın %11 inin üretildiği, toplam vergi tahsilatının %14 ünün gerçekleştiği bölge olarak ülkenin üretim merkezidir.

Detaylı

Çankaya Belediyesi Uygulamaları

Çankaya Belediyesi Uygulamaları Çankaya Belediyesi Uygulamaları İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı Ekim 2016 Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız Parklarımız - Yaşar Kemal

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml plangml AMAÇ ELLE ÇİZİM YAPILAN VE KAĞIT ORTAMINDA ÇOĞALTILAN CAD YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE CD ORTAMINDA PAYLAŞILAN CBS YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE WEB ÜZERİNDEN PAYLAŞILAN 1 AMAÇ

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Çalışma alanları. 19 kasım 2012

Çalışma alanları. 19 kasım 2012 Çalışma alanları 19 kasım 2012 Çalışma alanları Hizmet alanları Sanayi alanları Tarım tarımsal üretim tarım+ticaret kenti Sanayi imalat sanayi atölyeden hafif sanayi fabrikaya ağır sanayi seri üretim (fordizm)

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 20.01.2011 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR DAVACI VEKİLİ DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi : Av. Ş. Can Atalay

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Sürdürülebilirlik ve Yapısal Dönüşüm Günümüzde küresel metropoller, sanayi üretiminde yoğunlaşmayı bırakmış olup, bilgi ve teknoloji üretimine

Sürdürülebilirlik ve Yapısal Dönüşüm Günümüzde küresel metropoller, sanayi üretiminde yoğunlaşmayı bırakmış olup, bilgi ve teknoloji üretimine Sürdürülebilirlik ve Yapısal Dönüşüm Günümüzde küresel metropoller, sanayi üretiminde yoğunlaşmayı bırakmış olup, bilgi ve teknoloji üretimine ağırlık vererek, üst düzey hizmetler, finans ve bilişim sektörlerinde

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Gayrimenkul Değerleme ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ekim, 2013 Biz Kimiz..? GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Türkiye de kurulan ilk kurumsal değerleme şirketidir. 1994

Detaylı

İstanbul dün, bugün, yarın. Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT

İstanbul dün, bugün, yarın. Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT İstanbul dün, bugün, yarın Doç. Dr. Meryem HAYIR KANAT İstanbul un Mekânsal Gelişimi Jeopolitik bakımdan dünyanın en önemli ve her zaman en sıcak noktalarından biri olan bir coğrafya üzerinde kurulmuş

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı