Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden"

Transkript

1 Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek TL nominal değerli banka bonolarının satışına ilişkin duyurudur. Söz konusu banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca tarih ve 10/BB-55 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve banka bonolarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Banka bonolarına ilişkin olarak ihraçcının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 31 Ocak 2011 tarih ve 7741 sayılı TTSG, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen banka bonoları ve/veya iskontolu tahvillere ilişkin bilgiler tabloda verilmektedir. Kayda alınan toplam tutar TL Türü Tutar (TL) Satış Tarihi Satış 1 Banka Bonosu ġubat 2011 Satış 2 Iskontolu Tahvil ġubat 2011 Satış 3 Banka Bonosu Nisan 2011

2 1 İHRAÇ EDİLEN BANKA BONOLARINA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİ İşbu banka bonosu ihracına ilişkin Türkiye İş Bankası A.Ş. nin (İŞ BANKASI veya BANKA veya İhraççı) yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Ġhraca aracılık eden aracı kuruluģların da banka bonolarına iliģkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB ve/veya Borsa) tarafından banka bonosu ihraçcısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. Ġhraç edilecek banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ye tabi bir ürün olmayıp TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Ġġ BANKASI, finansman sağlamak amacıyla, faiz karģılığında teminatsız banka bonosu çıkarmakta ve halka arza katılarak bu banka bonolarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Banka bonosu sahibinin anapara ve faiz alacağı dıģında hiçbir talep ve Ġġ BANKASI nın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Ġġ BANKASI nın banka bonosu ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluģtururken aģağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, banka bonosu yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karģılaģabileceklerdir. 1.1 İhraççı Kredi Riski: Ġhraççının temerrüde düģmesi ve vade tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Ġhraç edilen banka bonolarının ödeme yükümlülüğü üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıģtır. Ġhraççının banka bonosunun vade sonundaki nominal değerini ödeyememe riski mevcuttur. Ġhraççının, banka bonosu anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna baģvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Banka bonoları Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Banka bonosu alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra baģlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 1.2 Piyasa Riski: Ġkincil piyasada iģlem gören banka bonolarının, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Banka bonoları ihraç edildikten sonra, bu araçların faiz oranı BANKA nın operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki geliģmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, iģ bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca son yıllarda küresel piyasalarda yaģanan dalgalanmaların yeniden yaģanması halinde ihraç edilecek banka bonolarının piyasa fiyatı, ihraçcıdan bağımsız olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece banka bonolarının itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değiģikliklere paralel olarak değiģebilecektir. BaĢka bir deyiģle, ihraç edildikten sonra, banka bonolarının fiyatı ikincil piyasada belirlenecektir. Ġhraç eden kredi kuruluģunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artıģlar banka bonolarının piyasa fiyatını düģürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler 2

3 ise banka bonolarının piyasa fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaģanan artıģ veya azalıģlar nedeniyle karģılaģılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir. Ancak bu faiz oranındaki azalıģ ya da artıģlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değiģikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyiģle, yatırımcı, vade sonunda kendilerine adresli Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilen faizi elde edecektir. 1.3 Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dıģında, menkul kıymet ihraççısının yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düģmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasılığıdır. 1.4 Likidite Riski: Banka bonoları ĠMKB de kote olacaktır; ancak banka bonoları için aktif bir alım-satım piyasası oluģmayabilir. Ġhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düģmesi sebebiyle iģlem hacimlerinin düģmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca iliģkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski banka bonolarını vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için banka bonolarını istedikleri an satamamaları yada ederinden düģük bir fiyata satmalarına yol açabilir. Banka bonolarını vade sonuna kadar portföyünde tutan yatırımcılar için likidite riskinden söz edilmez. 1.5 Banka Bonolarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski: Ġhraç edilecek banka bonolarının iģlem göreceği piyasada yapılacak iģlem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu banka bonosu tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda bonoların bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. 1.6 İştiraklerden Kaynaklanan Riskler: Ġġ BANKASI nın, finansal hizmetler, cam ve telekomunikasyon da dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iģtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu yatırımların Ġġ BANKASI nın finansal durumu üzerinde geçmiģte toplam olarak olumlu etkileri olmuģ olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu yatırımların toplamının ve/veya ileride gerçekleģebilecek elden çıkarmaların Ġġ BANKASI na olası etkileri bugünden öngörülemez. 1.7 Diğer Ġġ BANKASI 5411 sayılı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduat Fonu na devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır. 3

4 2 HALKA ARZ EDİLECEK BANKA BONOLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1 Banka Bonosu ihracına ilişkin yetkili organ kararları: Ġġ BANKASI Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile farklı tür ve vadelerde seriler halinde yurtiçinde ihraç edilmek üzere toplam 5 milyar TL nominal değerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracı için için Genel Müdürlük e yetki vermiģtir. Bu defa Ġġ BANKASI Yönetim Kurulu, tarih ve sayılı kararı ile 4. Seri TL tutarında banka bonosu ihracı için karar almıģ bulunmaktadır. 2.2 İhraç edilecek borçlanma aracının; a) Türü: Banka bonosu b) ISIN kodu: Ġhraç edilecek banka bonosuna iliģkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilecektir. c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline d) Banka Bonolarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: Seri:II, No:22 sayılı Tebliğ uyarınca banka bonolarının ihracı kaydi olarak gerçekleģtirilecek ve banka bonoları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) nezdinde izlenecektir. Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:1-15 Kat: Elmadağ-ġiĢli / ĠSTANBUL 2.3 Banka bonolarının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiğine ilişkin bilgi: Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları SPK nın Seri II No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek Ġġ BANKASI banka bonosuna iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliģkin esaslar Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66) hükümlerine dayanılarak gerçekleģtirilecektir. Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları, ĠMKB nin tarih ve sayılı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği kapsamı ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü nün Tahvil ve Bono Piyasası ĠĢleyiĢ, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır. Ġlgili ĠMKB Genelgelerine göre Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonolarının kota alınabilmesi ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karar bağlıdır. Ġlgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin Ģeffaf ve rekabete açık bir ortamda iģlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıģını hızlandırmak amacıyla kurulmuģtur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım iģlemleri yapılabilmektedir. Tahvil Bono Piyasasında iģlemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün baģlangıç valörlü) iģlemler ile

5 14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri baģlangıç valörlü) iģlemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. Emirler iģleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları Ģeklinde iletilir. Ġġ BANKASI banka bonoları için TL minimum ve TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. 2.4 İhraç edilecek banka bonolarının yatırımcılara sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar: Ġskonto esasına göre ihraç edilecek olan banka bonoları yatırımcıya, talepte bulunduğu parasal tutarın gözlem periyodu sonunda oluģan faiz oranı ile belirlenecek nominal tutarını, vade sonunda alma hakkı vermektedir. Belirlenen faiz oranı, yatırımcıların vade sonunda elde etmiģ olacağı getiriyi oluģturacaktır. Ġġ BANKASI nın halka arzına katılarak banka bonosu satın alacak yatırımcıların haklarına iliģkin sınırlamalar ise aģağıda özetlenmektedir. - Banka bonosu sahibi, banka bonosu satın almakla sadece Ģirkete faiz karģılığında borç vermiģ olmaktadır. Ġġ BANKASI nın kar veya zarar riskine katılamaz. - Banka Bonosu sahibinin, anapara ve faiz alacağı dıģında hiçbir hakkı yoktur. - Banka Bonosu sahibinin hiçbir talep ve ġirket in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. - Banka Bonosu alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra baģlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. İhraç edilecek banka bonolarına ilişkin hakların kullanım süreci Ġtfa iģlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. Ġhraççı üye tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. MKK sisteminde yatırımcı bazında hesaplanan ödeme tutarları MKK ya üye kuruluģların Takasbank nezdindeki hesaplarına Ġġ BANKASI tarafından topluca aktarılacaktır. Banka bonolarına ait itfa bedelleri, Ġġ BANKASI tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kuruluģlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. 2.5 İhraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan banka bonolarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya banka bonosu ihracının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Banka bonoları, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Ġhraç edilen banka bonolarına iliģkin ödeme yükümlülüğü, üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıģtır. Yürürlükteki Ġcra ve Ġflas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aģağıdaki gibidir. 5

6 1. Ġflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (ĠĠK md. 248) 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (ĠĠK md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmiģ alacaklar (ĠĠK md. 206/1) 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karģılanmamıģ olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satıģ tutarından, aģağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (ĠĠK md. 206/4) Birinci Sıra: a) ĠĢçilerin, iģ iliģkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiģ ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iģ iliģkisinin sona ermesi üzerine hak etmiģ oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) ĠĢverenlerin, iģçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teģkilatı kurulması veya bunların yaģatılması maksadıyla meydana gelmiģ ve tüzel kiģilik kazanmıģ bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) Ġflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiģ olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. İkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliģki nedeniyle doğmuģ olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: Ġmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (banka bonosu alacakları dahil). 2.6 Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar: a) Anapara ve faizin ne zaman ödeneceği: Ġskontolu olarak ihraç edilecek banka bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın son günü olan tarihini takip eden iģ günü faiz oranı ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup sonuçların onaylanmasının ertesi 2. iģ günü olan halka arza katılan tüm yatırımcılar için vade baģlangıç tarihi olacaktır. 6

7 177 gün vadeli ihraç edilen banka bonolarına iliģkin olarak: Vade BaĢlangıç Tarihi Anapara Geri Ödemesi Tarihi olacaktır. b) Banka bonosunun dayandığı gösterge faiz oranı ve hangi yöntemle hesaplandığı: Ġskonto esasına göre ihraç edilecek 177 gün vadeli banka bonolarının faiz oranının belirlenmesine baz alınacak Devlet Ġç Borçlanma Senetleri (DĠBS) ler aģağıdaki gibidir. İtfa Tarihi ISIN TRT161111T TRT250112T14 Talep toplamının son gününde söz konusu DĠBS lerin son beģ iģ gününde ĠMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Piyasasında oluģan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama bileģik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır (Gözlem Periyodu). Söz konusu DĠBS ler için gözlem periyodu süresince gerçekleģen ortalama bileģik faizleri ve 08 Haziran 2011 tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak banka bonosunun vadesine denk gelen gösterge faiz oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. c) Gösterge faiz oranının geçmiş ve gelecek performansının ve değişkenliğinin nereden takip edilebileceği: Gösterge faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilmiģ DĠBS lerin geçmiģ piyasa performansları ĠMKB nin her iģ günü yayımladığı Tahvil Bono Piyasası Günlük Bülteni nden takip edilebilir. (http://www.imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) Gösterge faiz oranının gelecek performansını görüntüleyebilecek bir ortam bulunmamaktadır. d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize ilişkin düzeltme kuralları: T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilen DĠBS lerin faizleri büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C Hazine MüsteĢarlığı ve T.C Merkez Bankası nın politikalarından doğrudan etkilenmektedir. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DĠBS lerin iģlem gördüğü ĠMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkilebilecek olağan ve olağanüstü koģullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaģanması durumlarda geriye dönük olarak ĠMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası nda ilgili DĠBS lerin iģlem gördüğü en son beģ iģ gününde oluģan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileģik faizlerin ortalaması kullanılarak hesaplamalar yapılacaktır. 7

8 2.7 Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanılan aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir şekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi: YOKTUR. 2.8 Borçlanma aracının vadesi: Ġhraç edilecek toplam TL nominal tutardaki banka bonolarının vadesi 177 gün olacaktır. 2.9 İtfa sürecine ilişkin esaslar: Banka bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır İhraççının ya da yatırımcının isteğine bağlı olarak erken itfanın planlanması durumunda bu durum ve buna ilişkin koşullar hakkında bilgi: YOKTUR Faiz ve anaparanın zamanaşımı: 2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, banka bonolarının, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaģımına uğramıģ olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaģımına uğramıģ banka bonosu bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmediği takdirde devlete intikal eder Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandığı hakkında bilgi: Ġskonto esasına göre ihraç edilecek banka bonosunun gösterge faiz oranı aģağıdaki Ģekilde olacaktır. a. Bu sirkülerin 2.6 b) bölümünde açıklanan DĠBS ler Doğrusal Yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle hesaplamaya konu edilir. Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bileģik faizin arasından geçen doğrunun banka bonosunun vade gününe karģılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileģik faiz oranı hesaplanır. Gösterge Yıllık Bileşik Faiz = r 1 + ((r 2 - r 1 )/( VK 2 VK 1 ))*(BV - VK 1 ) 8

9 Banka Bonosu vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DĠBS in ortalama yıllık bileģik faizi Vadesi daha uzun olan DĠBS in ortalama yıllık bileģik faizi Vadesi daha kısa olan DĠBS in vade baģlangıç tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DĠBS in vade baģlangıç tarihi vadeye kalan gün sayısı BV r1 r2 VK1 VK2 b. Gösterge Yıllık BileĢik Faiz oranından basit faiz oranı bulunarak Gösterge Faiz Oranı hesaplanır. GFO = ((1+BF) t/365 1) * 365/t Gösterge BileĢik Faiz Vadeye Kalan Gün Sayısı Gösterge Faiz Oranı (Basit) BF t GFO c. Gösterge Faiz Oranı na ek getiri oranı eklenerek Banka Bonosu Faiz Oranı belirlenir. BBO = GFO + s Gösterge Faiz Oranı (Basit) Ġġ BANKASI Ek Getiri Oranı Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) GFO s BBO 2.13 Banka Bonosu sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Banka Bonosu Sahiplerinin Hakları: - KuruluĢtaki vesikaların doğru olmaması (TTK md.305), esas sermaye hakkında yanlıģ beyanlarda bulunulması (TTK md.306), ayın nev'inden sermayeye değer biçilmesinde hile yapılması (TTK md.307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucuların fiillerine iģtirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri görülen ilk idare meclisi ve denetçiler aleyhine (TTK md. 308) dava açmak, - Yönetim Kurulu'nun ve dıģarıdan atanan müdürlerin sorumluluğunu gerektiren hallerde (TTK md. 336 ve 342) buna iliģkin dava açmak, - Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 397), - Ortaklık pay sahipleri sayısının beģten aģağı düģmesi, ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini istemek; aksi takdirde ortaklığın feshi için mahkemeye baģvurmak (TTK md. 435), - Ortaklık alacaklısı sıfatıyla, esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklığın feshini dava etmek (TTK md.436), - Anonim ortaklığın nev'i değiģtirmesi, yani limited ortaklığa çevrilmesi halinde alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etmek (TTK md.555) haklarına sahiptirler. 9

10 TTK 429 ve 430 uncu madde hükümleri uyarınca tahvil sahiplerine, bir heyet olarak hareket etmek koģulu ile de bazı haklar tanınmaktadır: Tahvil sahipleri heyet halinde aģağıdaki hususlarda müzakere yaparak karar alabilirler: - Tahvil sahiplerine ait özel teminatların azaltılması veya kaldırılması, - Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme Ģartlarının değiģtirilmesi, - Ġtfa (ödeme) müddetinin uzatılması ve itfa Ģartlarının değiģtirilmesi, - Tahvil sahiplerinin alacaklarına karģılık olarak hisse senedi almalarının kabul edilmesi, - Yukarıda belirtilen hususların icrasına ve gayrimenkul teminatının azaltılmasına veya kaldırılmasına dair iģlemlerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya birden fazla temsilci tayin edilmesi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ihraç edilecek banka bono ve/veya tahvil sahiplerinin umumi heyeti teģkil edecektir. Borçlanma aracı sahiplerinin Genel Kurul u toplantıya daveti, yetkileri, karar yetersayısı konularında Türk Ticaret Kanunu nun Tahvil Sahiplerinin Umumi Heyeti ne iliģkin maddeleri uygulanacaktır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirliği, kullanılmayan ön alım haklarına ilişkin işlemler: Banka bonolarına iliģkin ön alım hakkı yoktur. 3 HALKA ARZLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 3.1 Halka arz tutarı: Halka arz TL nominal tutarda olacaktır. 3.2 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Haziran 2011 tarihlerinde 3 iģgünü süresince talep toplanacaktır. 3.3 Banka Bonolarının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: Banka bonolarının faiz oranı ve bu orana iliģkin hesaplama yöntemi iģbu sirkülerin 2.6 b) maddesinde yer almaktadır. Talep toplamanın son günü gösterge faiz oranı belirlenmesi ve ek getiri oranı eklenmesiyle Ġġ BANKASI banka bonosu faizi bulunacaktır. Ġġ BANKASI tarafından Gösterge Faiz oranı üzerine ödenecek ek getiri oranı %0,45 (kırkbeģ baz puan) olacaktır. Banka bonolarının fiyatı, iģbu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanacaktır. 10

11 Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet banka bonosunun SatıĢ Fiyatı aģağıdaki formülle hesaplanacak ve virgülden sonra 5 haneye yuvarlanacaktır. F = 1/ (1 + BBO * t / 365) Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) Vadeye Kalan Gün Sayısı Banka Bonosu SatıĢ Fiyatı BBO t F Banka bonolarının faiz oranı ve satıģ fiyatı talep toplamayı takip eden iģgünü izahname ve sirkülerin yayımlandığı adresli Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 3.4 Satış yöntemi ve başvuru şekli: SatıĢ, Ġġ YATIRIM ve Ġġ BANKASI tarafından Talep Toplama Yöntemi kullanılarak gerçekleģtirilecektir. Bu halka arzda banka bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen baģvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları banka bonolarının nominal tutarını iģbu sirkülerin 3.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Yatırımcılar talep ettikleri banka bonosu miktarını adet olarak belirteceklerdir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel Kişi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluģ gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikleri miktara iliģkin bir alt sınır belirleyebilirler. Banka bonosu halka arzına Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisi ve Yurtiçinden baģvuran Kurumsal Yatırımcılar, Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/Ġstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Ģubeleri ile acentesi konumundaki TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. nin tüm Ģubeleri ile talepte bulunmak için baģvurabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar bu kanallara ilave olarak TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. nin Ġnternet ġubesi, telefondan Çağrı Merkezi aracılığı ile de talepte bulunabilirler. 11

12 Kurumsal kategorisi içinde yer alan YurtdıĢı Kurumsal Yatırımcılar; alt kategorisinin talepleri sadece Ġġ YATIRIM tarafından toplanacaktır. Kıymet Blokesi Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Teminata Konu Olabilecek Kıymetler Likit Fon, DĠBS (TL), DĠBS (Döviz), Döviz 801 ve 808 kodlu B tipi likit fon (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 20 (yirmi) olup adetler 20 nin katları olarak belirtilecektir. TL DĠBS ler için asgari adet 10 (on) olup adetler 10 un katları olarak belirtilecektir. Yabancı para DĠBS ler teminata alınmayacaktır. Talep Yöntemi DeğiĢken Yöntem Sabit Yöntem Döviz Blokesi Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Döviz DeğiĢken Yöntem Sadece vadesiz döviz tevdiat hesapları (DTH) Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir vadesiz Sabit Yöntem DTH ile talepte bulunabilecektir. 3.5 Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkında bilgi: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet banka bonosunun minimum talep miktarı adet olarak belirlenmiģtir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 1.-TL ve katları Ģeklinde olması Ģarttır. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıģtır. 3.6 Banka Bonosu bedellerinin ödenme yeri ile şekli hakkında bilgi: a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aģağıda belirtilen nakden ödeme ve kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. 12

13 1. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar banka bonolarının talep ettikleri nominal tutarını nakden yatıracaklardır. Talep ettikleri banka bonosu tutarını gün içinde nakten yatıran Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar banka bonolarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir. 2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, yatırım hesaplarında mevcut olan DĠBS ve likit fonları teminat göstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli karģılığında alınacak blokaj tutarları, aģağıda gösterilen Ģekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%97 TL DĠBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/ %90 Blokaj iģleminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı, DĠBS lerde talep verilmesi esnasında Ġġ BANKASI aracılığı ile baģvuruda bulunan yatırımcılar için Ġġ BANKASI tarafından belirlenmiģ olan o günkü ilk gösterge alıģ fiyatı dikkate alınacaktır. DĠBS lerde talep verilmesi esnasında Ġġ YATIRIM aracılığı ile baģvuruda bulunan yatırımcılar için, blokaj tarihinden önce ĠMKB Tahvil Bono Piyasası, Kesin Alım Satım Pazarında oluģan son iģgünü ağırlıklı ortalama fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Ġġ YATIRIM, ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluģan cari piyasa fiyatını, Ġġ BANKASI ise anlık gösterge fiyatı kullanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıģında bir adet oluģmayacak Ģekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karģılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baģına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL, DĠBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. 13

14 i. Sabit Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DĠBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüģtürülmesi sırasıyla likit fon ve DĠBS Ģeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. ii. Değişken Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ilk iģ günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DĠBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonosu bedellerine karģılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüģtürülmesi sırasında müģteri talimatları dikkate alınacaktır. 3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli karģılığında alınacak döviz tutarı aģağıda gösterilen Ģekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel /%90 Blokaj iģleminde, Ġġ BANKASI nın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı giģe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır. i. Sabit Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en, Ġġ BANKASI nın cari kurundan bozdurularak ödenecektir. ii. Değişken Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. 14

15 Yatırımcıların talep ettikleri banka bonosu bedellerine karģılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında Ġġ BANKASI nın cari kuru kullanılacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılar: Kurumsal Yatırımcılar ın talepte bulunmak için talep formu doldurmaları gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar banka bonosu bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonolarının bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü saat ye kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ın banka bonosu bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Ġġ YATIRIM a aittir. Ġġ YATIRIM talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları banka bonosu bedellerini Ġġ YATIRIM a ödemekten imtina edemezler. 3.7 Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleģtiği günü takip eden ilk iģ günü Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına iliģkin düzenlemeleri uyarınca KAP tan kamuya duyurulur. 3.8 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde ve/veya en iyi gayret aracılığında bulunacak kuruluş/kuruluşlar, aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan banka bonosu tutarı ile bu tutarın satışa sunulan toplam banka bonosu tutarına oranı: Ġġ BANKASI nın halka arz edeceği TL lik banka bonolarının satıģı en iyi gayret aracılığı Ģeklinde gerçekleģecek olup, yüklenimde bulunulmamıģtır tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi ne göre Ġġ YATIRIM banka bonolarının ihracında danıģmanlık, yönetim ve aracılık hizmeti verecektir. b) Aracılık sözleşmesinin tarihi ve bu sözleşmede yer alan önemli hususlar: Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek TL nominal değerli banka bonolarının aracılık iģlemleri tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi ve tarihinde imzalanan Ek Protokol çerçevesinde Ġġ YATIRIM tarafından gerçekleģtirilecektir. 15

16 3.9 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi: Tahsisat Miktarları Ġġ BANKASI banka bonolarının halka arzına iliģkin olarak yatırımcılar aģağıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmıģlardır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile yurt dıģında iģçi, serbest meslek ve müstakil iģ sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiģiler ile yerleģmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aģağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dıģında kalan tüm gerçek ve tüzel kiģilerdir. Kurumsal Yatırımcılar; Yurtiçinden baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuģ olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir. YurtdıĢından baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıģarıda yerleģik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kiģilerdir. Banka bonoları, Türk mevzuatı uyarınca, ĠMKB de iģlem görecek Ģekilde halka arz edildiğinden dolayı, yurtdıģından baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar banka bonolarını Türkiye de satın alacaklardır. Tahsisat Esasları Halka arz edilecek banka bonolarının; TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%70) kısmı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleģtirilecek satıģlar için tahsis edilmiģtir. Sirkülerde ilan edilen tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ġġ YATIRIM ın önerisi ve Ġġ BANKASI nın onayıyla değiģtirilebilecektir. Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karģılayacak kadar talep gelmiģ olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara Seri:VIII No:66 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre; - Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20 den fazla azaltılmamak, - Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranlarını %10 un altına düģürmemek üzere Ġġ YATIRIM ın önerisi ile Ġġ BANKASI nın onayı ile kaydırma yapılabilir. 16

17 Dağıtım Esasları Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No:66 sayılı Tebliğ Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile Türkiye de yerleģik yabancı uyruklular dıģında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım iģlemi aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilecektir: Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aģağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. Ġlk aģamada, talepte bulunan tüm Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara adet banka bonosu verilecek, daha sonra, Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan banka bonosu talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi KarĢılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiģisel talep ile çarpılacak ve banka bonoları dağıtılacaktır. YurtĠçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama iģlemi yapılmayacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek banka bonosu miktarına Ġġ YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Ġġ BANKASI tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan banka bonoları, talebi tamamen karģılanamayan yatırımcılar arasında Ġġ BANKASI nın uygun gördüğü Ģekilde dağıtılacaktır. Ġġ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iģ günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleģtirerek Ġġ BANKASI na verecektir. Ġġ BANKASI, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ġġ YATIRIM a bildireceklerdir. Onaylanan Dağıtım Listesi ni alan Ġġ YATIRIM ise karģılanan taleplere iliģkin banka bonolarının kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü yerine getirecektir Banka bonolarının teslim zamanı ve yeri: Banka bonolarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp banka bonoları, SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları banka bonoları, Dağıtım Listesi nin BANKA tarafından onaylanarak kesinleģmesini takip eden ikinci iģ günü içerisinde MKK daki hesaplarına aktarılacaktır. 17

18 3.11 Banka bonosu halka arzına ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken ve halka arz edilecek banka bonosu başına toplam maliyet: Vergi ve Kotasyon Ücretleri SPK Ücreti MKK Ücreti ve bu ücrete iliģkin BSMV 1 ĠMKB Kotasyon Ücreti (%0,10 / <Kotasyon Ücreti< TL) 2 Baz Alınacak Değer Sabit / Oransal Tutar (TL) Pay Nominal Tutar Nominal Tutar Nominal Tutar Vadeye Göre DeğiĢen Oransal Vadeye Göre DeğiĢen Oransal Tavanı AĢarsa Sabit ,050% ,005% ,001% Takasbank ISIN Kodu 3 Sabit 320 0,000% TOPLAM ,057% 1 Kupon ödemesi ve itfa tarihlerinde vadeye göre değiģen oranlarda ödenen kupon ve itfa bedeli üzerinden ilave ücret ödenmektedir. 177 gün vade için ilgi oran %0,02 dir. 2 Kota alma ücretinin dörtte biri tutarında yıllık kotta kalma ücreti ödenir. 3 Takasbank ücreti 200$ dır. Ġhraççının Kurul kayıt, MKK ve Takasbank ın dahil olduğu yasal maliyetleri ortalama TL olup ilgi tutarlar, nominal ihraç tutarının %0,057 ine tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam adet banka bonosu baģına düģecek maliyet ise 0,00057 TL olarak hesaplanmaktadır Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi: Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonolarına iliģkin vergilendirme esasları iģbu sirkülerin Madde 4 Borçlanma Araçları ile Ġlgili Vergilendirme Esasları kısmında belirtilmiģtir. Yatırımcılardan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler: Başka Aracı Kuruluşa Virman Ücreti Ġġ YATIRIM, talep iģlemleri sırasında hak edeceği banka bonolarını doğrudan Ġġ BANKASI dıģındaki baģka bir aracı kuruluģa aktarılmasını isteyenler için 2.-TL+ BSMV (%5) alacaktır. Ġġ BANKASI Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettiği banka bonolarını Ġġ BANKASI nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 10 TL + EFT Ücreti Ġġ YATIRIM, nakit ödeme yaparak baģvuruda bulunan yatırımcılardan; halka arz tutarını tahsil ettikten sonra oluģan para iadesini Ġġ BANKASI dıģındaki aracı kuruluģlara aktarılmasını isteyenler için 2 TL+BSMV(%5) alacaktır. Ġġ BANKASI Nakit ödeme yaparak baģvuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, diğer ödeme Diğer Yatırımcılardan Hesap Açma Ücreti, Takasbank Virman Ücreti, Damga Vergisi ve Diğer Masraf alınmayacak 18

19 BSMV den az olmamak kaydıyla nominal değer üzerinden % 0,05 (onbinde 5) türleriyle baģvuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi Ġġ BANKASI nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,5 (ġubelerden en az 37.-TL, en çok 300.-TL, interaktif kanallardan maktu 2,5.- TL uygulanacak) 3.13 Yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi: Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların satıģ fiyatının üzerinde ödenen tutarlardan dolayı oluģan iade bedeli, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleģmesini takip eden ikinci iģ günü içerisinde, Ġġ YATIRIM ve acentası konumundaki Ġġ BANKASI tarafından, baģvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar, banka bonosunun nominal fiyatı ile talep toplama süresi sonunda oluģan faiz oranı ile hesaplanacak olan iskontolu fiyat arasında oluģacak iade tutarı kadar ekstra banka bonosu talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iģaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını banka bonosu olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, banka bonosunun nominal fiyatı ile talep toplama süresi sonunda oluģan faiz oranı ile hesaplanacak olan iskontolu fiyat arasındaki fark, ilave banka bonosu talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım iģlemine baģlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüģtürülmesi sırasında oluģabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecektir. Ġlgili alanı hiçbir Ģekilde iģaretlemeyen yatırımcının oluģacak iade tutarının nakden ödenmesini istediği kabul edilecektir Halka arzın gerekçesi ve ihraççının sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile bu nakdin kullanım yerleri; tahmini nakit girişinin belirtilen kullanım yerleri için yeterli olmaması durumunda, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi: Ġġ BANKASI nın banka bonosu ihracının amacı, öncelikle faize hassas pasiflerinin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeģitlendirmektir. Bu paralelde, BANKA pasifinin ortalama vadesini uzatmak suretiyle bilançodaki aktif-pasif kalemlerinin yeniden fiyatlama süreleri ve ortalama getirileri dikkate alınarak hesaplanan ortalama net vade açığının daraltılması amaçlanmaktadır. Diğer yandan, BANKA, piyasalardaki kredi değerliliği sayesinde temin edeceği 177 gün vadeli TL cinsinden kaynağı, aktif tarafta benzer vadeli kredilerin fonlanması için kullanacaktır. Bu Ģekilde, yurtiçindeki tasarruf sahiplerinin finansal piyasalardaki en büyük borçlanıcı ve risksiz faiz oranının belirleyicisi konumunda olan T.C Hazinesi nin ihraç etmiģ olduğu menkul kıymetlerin getirisinin üzerinde getiri elde etmeleri sağlanırken, bankalar açısından faize olan duyarlılığın azaltılmıģ olduğu bilanço yapısında kredi müģterilerine daha uygun maliyetle fon sağlama imkanı oluģacaktır Borsada işlem görme ile ilgili bilgiler: a) Banka bonolarının borsada işlem görme esaslarına ilişkin bilgi: 19

20 Halka arz edilen banka bonoları satıģı tamamlandıktan sonra ĠMKB de iģlem görebilmesi ĠMKB Mevzuatı nın ilgili hükümleri çerçevesinde ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlıdır. b) Banka bonolarının borsada işlem görmeye başlayacağı muhtemel tarihler: Halka arz edilen banka bonolarının satıģı tamamlandıktan sonra Borsa Yönetim Kurulu nun verdiği iģlem görme kararını takiben KAP ta yapılacak ilanı izleyen iģ gününden itibaren ilgili pazarda iģlem görmeye baģlaması beklenmektedir. c) Borsada işlem görecek olan banka bonolarının hangi durumlarda işlem sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi: SPK ve ĠMKB Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 27. maddesinde yer alan durumların oluģtuğu Ģirketlerin ihraç ettiği ve Borsa da iģlem gören banka bonoları ĠMKB Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak iģlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, çıkarma kararından önce ihraççı kuruluģu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir Halka arza ilişkin sirkülerin ilan edileceği yerler: Halka arz sirküleri adresli Türkiye Ġġ Bankası A.ġ. nin internet sitesinde, adresli ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin internet sitesinde ve adreslerinde ilan edilecektir Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden yararlanacak kişiler hakkında bilgi: Halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kiģi ve/veya kurum yoktur İhraçcıya ya da banka bonolarına ilişkin derecelendirmeler ile derecelendirme notlarının anlamları hakkında bilgi: Kredi Derecelendirme Raporu: Ġġ BANKASI nın Fitch Ratings, Standard and Poor s, ve Moody s tarafından belirlenen kredi derecelendirme notları bulunmaktadır. Bu üç kuruluģun Ġġ BANKASI hakkında açıkladıkları güncel kredi derecelendirme notları aģağıda özetlenmiģtir. Fitch Ratings Fitch Ratings tarihinde Ġġ BANKASI nın uzun vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası kredi derecelendirme notlarını BBB- olarak teyit etmiģ, görünümünü ise durağandan pozitife değiģtirmiģtir. BANKA nın kredi notunun görünümündeki bu değiģiklik Türkiye nin BB+ olan kredi notunun görünümünün tarihinde durağandan pozitife çevrilmesini takiben gerçekleģmiģtir. Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu Derece Görünüm Açıklama AAA (TUR) Durağan En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) gösterir. 20

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden ORTAKLIĞIMIZIN ĠLK DEFA HALKA ARZ EDĠLECEK 18.000.000.-TL (EK SATIġ DAHĠL 20.700.000.-TL) NOMĠNAL DEĞERLĠ PAYLARIN SATIġI ĠLE ĠLGĠLĠ ĠZAHNAMEDĠR. SÖZ KONUSU PAYLAR

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME

SERMAYE PĠYASASI KURULU. ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME SERMAYE PĠYASASI KURULU ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ PAYLARIN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 2013 1 ULUSOY UN SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ Ġzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı