Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek TL nominal değerli banka bonolarının TL nominal değerli kısmı tarihinde kayda alınmıģ olan toplam TL nominal değerli kayıt tutarından, TL nominal değerli kalan kısmı ise tarihinde kayda alınmıģ olan toplam TL nominal değerli kayıt tutarından karģılanacaktır. Söz konusu banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca TL nominal değerli kısmı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca tarih ve 5/BB-9 sayı ile; TL nominal değerli kalan kısmı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca tarih ve 4/BB-55 sayı ile kayda alınmıģtır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve banka bonolarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Banka bonolarına iliģkin olarak ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraççılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraççılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahnameler ve tarihlerinde Ġstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiģ olup, ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Ayrıca baģvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamelerin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir tarihinde Ġstanbul Ticaret Siciline tescil edilerek 31 Ocak 2011 tarih ve 7741 sayılı TTSG de yayınlanan TL toplam nominal değerli izahname kapsamında daha önce ihraç edilen banka bonoları ve/veya tahvillere iliģkin bilgiler tabloda verilmektedir Tarihinde TL Kayda Alınan Toplam Tutar Türü Tutar (TL) SatıĢ Tarihi SatıĢ 1 Banka Bonosu ġubat 2011 SatıĢ 2 Iskontolu Tahvil ġubat 2011 SatıĢ 3 Banka Bonosu Nisan 2011 SatıĢ 4 Banka Bonosu Haziran 2011 SatıĢ 5 Iskontolu Tahvil Haziran 2011 SatıĢ 6 Banka Bonosu Temmuz 2011 SatıĢ 7 Banka Bonosu Ekim 2011 SatıĢ 8 Banka Bonosu Kasım 2011 SatıĢ 9 Tahvil Kasım 2011

2 1 ĠHRAÇ EDĠLEN BANKA BONOLARINA ĠLĠġKĠN RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠĢbu banka bonosu ihracına iliģkin Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin (Ġġ BANKASI veya BANKA veya Ġhraççı) yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Ġhraca aracılık eden aracı kuruluģların da banka bonolarına iliģkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB ve/veya Borsa) tarafından banka bonosu ihraçcısının ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir. Ġhraç edilecek banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ye tabi bir ürün olmayıp TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. Ġġ BANKASI, finansman sağlamak amacıyla, faiz karģılığında teminatsız banka bonosu çıkarmakta ve halka arza katılarak bu banka bonolarını satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Banka bonosu sahibinin anapara ve faiz alacağı dıģında hiçbir talep ve Ġġ BANKASI nın genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. Ġġ BANKASI nın banka bonosu ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluģtururken aģağıda yer verilen risklerle sınırlı olmamak kaydı ile, banka bonosu yatırımından kaynaklanan bazı risklerle karģılaģabileceklerdir. 1.1 Ġhraççı Kredi Riski: Ġhraççının temerrüde düģmesi ve vade tarihindeki yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Ġhraç edilen banka bonolarının ödeme yükümlülüğü üçüncü bir taraf tarafından garanti altına alınmamıģtır. Ġhraççının banka bonosunun vade sonundaki nominal değerini ödeyememe riski mevcuttur. Ġhraççının, banka bonosu anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna baģvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Banka bonoları Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Banka bonosu alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra baģlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 1.2 Piyasa Riski: Ġkincil piyasada iģlem gören banka bonolarının, piyasa faiz oranlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlarının artması ya da azalmasıdır. Banka bonoları ihraç edildikten sonra, bu araçların faiz oranı BANKA nın operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki geliģmelere, ilgili mevzuata yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, iģ bu duyuru ile ilan edilen faiz oranından farklı olarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca son yıllarda küresel piyasalarda yaģanan dalgalanmaların yeniden yaģanması halinde ihraç edilecek banka bonolarının piyasa fiyatı, ihraçcıdan bağımsız olarak olumsuz etkilenebilir. Böylece banka bonolarının itfa tarihine kadar olan değeri, faiz oranlarındaki değiģikliklere paralel olarak değiģebilecektir. 2

3 BaĢka bir deyiģle, ihraç edildikten sonra, banka bonolarının fiyatı ikincil piyasada belirlenecektir. Ġhraç eden kredi kuruluģunun kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artıģlar banka bonolarının piyasa fiyatını düģürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise banka bonolarının piyasa fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaģanan artıģ veya azalıģlar nedeniyle karģılaģılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir. Ancak bu faiz oranındaki azalıģ ya da artıģlar, ihraççının ödeyeceği toplam faiz tutarında bir değiģikliğe neden olmayacaktır. Diğer bir deyiģle, yatırımcı, vade sonunda kendilerine adresli Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilen faizi elde edecektir. 1.3 Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dıģında, menkul kıymet ihraççısının yönetimlerinden ve mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düģmesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasılığıdır. 1.4 Likidite Riski: Banka bonolarının satıģ sonrasında ĠMKB nin ilgili pazarında kote olarak iģlem görmeye baģlaması beklenmektedir; ancak banka bonolarının için aktif bir alım-satım piyasası oluģmayabilir. Ġhraççı kredi durumundan bağımsız olarak alıcı ve satıcıların piyasaya katılımının düģmesi sebebiyle iģlem hacimlerinin düģmesi ve piyasa derinliğinin yetersiz kalması ihraca iliģkin likidite riskini ortaya çıkarabilir. Likidite riski banka bonolarının vadesi dolmadan ikincil piyasada satmak isteyen yatırımcılar için banka bonolarını istedikleri an satamamaları ya da ederinden düģük bir fiyata satmalarına yol açabilir. 1.5 Banka Bonolarının Likiditesinin Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı Olarak Kısıtlanması Riski: Ġhraç edilecek banka bonolarının iģlem göreceği piyasada yapılacak iģlem boyutları ile ilgili alt limitler bulunmaktadır. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip olduğu banka bonosu tutarının bu alt limitlerin altında kalması durumunda bonoların bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. 1.6 ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler: Ġġ BANKASI nın, finansal hizmetler, cam ve telekomunikasyon da dahil olmak üzere muhtelif sektörlerdeki Ģirketlerde özsermaye iģtiraki bulunmaktadır. Her ne kadar söz konusu yatırımların Ġġ BANKASI nın finansal durumu üzerinde geçmiģte toplam olarak olumlu etkileri olmuģ olsa da, herhangi bir mevcut veya gelecekteki yatırımın veya söz konusu yatırımların toplamının ve/veya ileride gerçekleģebilecek elden çıkarmaların Ġġ BANKASI na olası etkileri bugünden öngörülemez. 1.7 Diğer Ġġ BANKASI 5411 sayılı Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) düzenleme ve denetimine Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduat Fonu na devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır. 3

4 2 HALKA ARZ EDĠLECEK BANKA BONOLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 2.1 Banka Bonosu ihracına iliģkin yetkili organ kararları: Ġġ BANKASI ĢatıĢa konu olan TL nominal değerindeki banka bonolarının halka arzını; TL nominal değerdeki kısmı Ġġ BANKASI Yönetim Kurulu nun, tarih ve sayılı kararı ile farklı tür ve vadelerde seriler halinde yurtiçinde ihraç edilmek üzere toplam 6,1 milyar TL nominal değerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracı için Genel Müdürlük e verdiği yetkiye istinaden TL nominal değerdeki kısmı ise Ġġ BANKASI Yönetim Kurulu nun, tarih ve sayılı kararı ile farklı tür ve vadelerde seriler halinde yurtiçinde ihraç edilmek üzere toplam 5 milyar TL nominal değerde banka bonosu ve/veya tahvil ihracı için Genel Müdürlük e verdiği yetkiye istinaden, tarihinde alınan Genel Müdürlük kararı ile almıģtır. 2.2 Ġhraç edilecek borçlanma aracının; a) Türü: Banka bonosu b) ISIN kodu: Ġhraç edilecek banka bonosuna iliģkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilecektir. c) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline d) Banka Bonolarını kaydi olarak izleyen kuruluģun unvanı, adresi: Seri:II, No:22 sayılı Tebliğ uyarınca banka bonolarının ihracı kaydi olarak gerçekleģtirilecek ve banka bonoları Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) nezdinde izlenecektir. Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:1-15 Kat: Elmadağ-ġiĢli / ĠSTANBUL 2.3 Banka bonolarının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiğine iliģkin bilgi: Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları SPK nın Seri II No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek Ġġ BANKASI banka bonosuna iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliģkin esaslar Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66) hükümlerine dayanılarak gerçekleģtirilecektir. Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonoları, ĠMKB nin tarih ve sayılı Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği kapsamı ile Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğü nün Tahvil ve Bono Piyasası ĠĢleyiĢ, Teminat, Takas, Temerrüt ve Kotasyon Esaslarını Düzenleyen 350 sayılı Genelge hükümlerine tabi olacaktır. 4

5 Ġlgili ĠMKB Genelgelerine göre Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonolarının kota alınabilmesi ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karar bağlıdır. Ġlgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin Ģeffaf ve rekabete açık bir ortamda iģlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıģını hızlandırmak amacıyla kurulmuģtur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım iģlemleri yapılabilmektedir. Tahvil Bono Piyasasında iģlemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün baģlangıç valörlü) iģlemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri baģlangıç valörlü) iģlemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. Emirler iģleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları Ģeklinde iletilir. Ġġ BANKASI banka bonoları için TL minimum ve TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. 2.4 Ġhraç edilecek banka bonolarının yatırımcılara sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara iliģkin kısıtlamalar: Ġskonto esasına göre ihraç edilecek olan banka bonoları yatırımcıya, talepte bulunduğu parasal tutarın gözlem periyodu sonunda oluģan faiz oranı ile belirlenecek nominal tutarını, vade sonunda alma hakkı vermektedir. Belirlenen faiz oranı, yatırımcıların vade sonunda elde etmiģ olacağı getiriyi oluģturacaktır. Ġġ BANKASI nın halka arzına katılarak banka bonosu satın alacak yatırımcıların haklarına iliģkin sınırlamalar ise aģağıda özetlenmektedir. - Banka bonosu sahibi, banka bonosu satın almakla sadece Ģirkete faiz karģılığında borç vermiģ olmaktadır. Ġġ BANKASI nın kar veya zarar riskine katılamaz. - Banka Bonosu sahibinin, anapara ve faiz alacağı dıģında hiçbir hakkı yoktur. - Banka Bonosu sahibinin hiçbir talep ve ġirket in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. - Banka Bonosu alacakları, Ġcra ve Ġflas Kanununun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra baģlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Ġhraç edilecek banka bonolarına iliģkin hakların kullanım süreci Ġtfa iģlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. Ġhraççı üye tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. Ġtfa ödemesi topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Ġtfa ödemesinin yatırımcı hesaplarına aktarım iģlemleri üye kuruluģlar tarafından yapılacaktır. Banka bonolarına ait itfa bedelleri, Ġġ BANKASI tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kuruluģlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. 5

6 2.5 Ġhraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan banka bonolarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya banka bonosu ihracının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Banka bonoları, Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Yürürlükteki Ġcra ve Ġflas Mevzuatı na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aģağıdaki gibidir. 1. Ġflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (ĠĠK md. 248) 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (ĠĠK md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmiģ alacaklar (ĠĠK md. 206/1) 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karģılanmamıģ olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satıģ tutarından, aģağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (ĠĠK md. 206/4) Birinci Sıra: a) ĠĢçilerin, iģ iliģkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiģ ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iģ iliģkisinin sona ermesi üzerine hak etmiģ oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) ĠĢverenlerin, iģçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teģkilatı kurulması veya bunların yaģatılması maksadıyla meydana gelmiģ ve tüzel kiģilik kazanmıģ bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) Ġflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiģ olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliģki nedeniyle doğmuģ olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: Ġmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (banka bonosu alacakları dahil). 6

7 2.6 Nominal faiz oranı ve ödenecek faize iliģkin esaslar: a) Kupon ödeme dönemi, faizin ne zaman ödenmeye baģlayacağı, son ödeme tarihleri: Ġskontolu olarak ihraç edilecek banka bonolarının faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın son günü olan tarihini takip eden iģ günü faiz oranı ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup dağıtım sonuçların onaylanmasının ertesi ikinci iģ günü olan halka arza katılan tüm yatırımcılar için vade baģlangıç tarihi olacaktır. 175 gün vadeli ihraç edilen banka bonolarına iliģkin olarak: Vade BaĢlangıç Tarihi Anapara Geri Ödemesi Tarihi olacaktır. b) Faizin değiģken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı ile buna dayanılarak hangi yöntemle hesaplanacağı: Ġhraç edilecek 175 gün vadeli banka bonolarının faiz oranının belirlenmesine baz alınacak Devlet Ġç Borçlanma Senetleri (DĠBS) aģağıdaki gibidir. Ġtfa Tarihi ISIN TRT250412T TRT080812T26 Söz konusu DĠBS lerin talep toplamanın son gününden geriye dönük iģlem geçen son beģ iģ gününde (Gözlem Periyodu) ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda aynı gün valörlü iģlemlerde oluģan ağırlıklı ortalama bileģik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Söz konusu DĠBS ler için gözlem periyodu süresince gerçekleģen ortalama bileģik faizleri ve 25 Ocak 2012 tarihi itibarıyla ihracın vadeye kalan gün sayısı veri olarak kullanılarak banka bonosunun vadesine denk gelen gösterge faiz oranı Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. c) Gösterge faiz oranının geçmiģ ve gelecek performansının ve değiģkenliğinin nereden takip edilebileceği: Gösterge faiz oranının hesaplanmasında kullanılan T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilmiģ DĠBS lerin geçmiģ piyasa performansları ĠMKB nin her iģ günü yayımladığı Tahvil Bono Piyasası Günlük Bülteni nden takip edilebilir. (http://www.imkb.gov.tr/dailybulletin/dailybulletin.aspx) Gösterge faiz oranının gelecek performansını veya değiģkenliğini görüntüleyebilecek bir ortam bulunmamaktadır. 7

8 d) Gösterge faizi olumsuz etkileyebilecek olağanüstü unsurlar ve faize iliģkin düzeltme kuralları: T.C. Hazine MüsteĢarlığı tarafından ihraç edilen DĠBS lerin faizleri büyüme, sanayi üretimi, enflasyon, bütçe dengesi gibi ekonomik verilerin yanı sıra T.C Hazine MüsteĢarlığı ve T.C Merkez Bankası nın politikalarından doğrudan etkilenmektedir. Hesaplama yapıldığı tarih itibariyle gösterge faizin hesaplanmasına konu olan DĠBS lerin iģlem gördüğü ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayı etkileyebilecek olağan ve olağanüstü koģullar nedeni ile (resmi tatil, deprem, olağanüstü hal vb.) piyasa kapatma aksaklıkları yaģanması durumlarda geriye dönük olarak ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda ilgili DĠBS lerin halka arza iliģkin talep toplamanın son gününden geriye dönük iģlem gördüğü en son beģ iģ gününde oluģan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileģik faizlerin ortalaması kullanılarak hesaplamalar yapılacaktır. 2.7 Faiz ödemesinin türev bir kısmının olması durumunda, yatırımın değerinin dayanılan aracın değerinden, özellikle risklerin açık bir Ģekilde ortaya çıktığı durumlarda nasıl etkilendiği hakkında bilgi: YOKTUR. 2.8 Borçlanma aracının vadesi: Ġhraç edilecek toplam TL nominal tutardaki banka bonolarının vadesi 175 gün olacaktır. 2.9 Ġtfa sürecine iliģkin esaslar: Banka bonoları iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır Ġhraççının ya da yatırımcının isteğine bağlı olarak erken itfanın planlanması durumunda bu durum ve buna iliģkin koģullar hakkında bilgi: YOKTUR Faiz ve anaparanın zamanaģımı: 2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, banka bonolarının, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaģımına uğramıģ olan faiz ödemeleri ile 10 yıllık zamanaģımına uğramıģ banka bonosu bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmediği takdirde devlete intikal eder Yıllık getiri oranı ve getiri oranın nasıl hesaplandığı hakkında bilgi: Ġskonto esasına göre ihraç edilecek banka bonosunun gösterge faiz oranı aģağıdaki Ģekilde olacaktır. a. Bu sirkülerin 2.6 b) bölümünde açıklanan DĠBS ler Doğrusal Yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle hesaplamaya konu edilir. Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) Yöntemi uyarınca, iki ortalama yıllık bileģik faizin arasından geçen doğrunun banka bonosunun vade gününe karģılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileģik faiz oranı hesaplanır. 8

9 Gösterge Yıllık BileĢik Faiz = r 1 + ((r 2 - r 1 )/( VK 2 VK 1 ))*(BV - VK 1 ) Banka Bonosu vade gün sayısı Vadesi daha kısa olan DĠBS in ortalama yıllık bileģik faizi Vadesi daha uzun olan DĠBS in ortalama yıllık bileģik faizi Vadesi daha kısa olan DĠBS in vade baģlangıç tarihi itibariyle vadeye kalan gün sayısı Vadesi daha uzun olan DĠBS in vade baģlangıç tarihi vadeye kalan gün sayısı BV r1 r2 VK1 VK2 b. Gösterge Yıllık BileĢik Faiz oranından basit faiz oranı bulunarak Gösterge Faiz Oranı hesaplanır. GFO = ((1+BF) t/365 1) * 365/t Gösterge BileĢik Faiz Vadeye Kalan Gün Sayısı Gösterge Faiz Oranı (Basit) BF t GFO c. Gösterge Faiz Oranı na ek getiri oranı eklenerek Banka Bonosu Faiz Oranı belirlenir. BBO = GFO + s Gösterge Faiz Oranı (Basit) Ġġ BANKASI Ek Getiri Oranı Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) GFO s BBO 2.13 Banka Bonosu sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Banka Bonosu Sahiplerinin Hakları: - KuruluĢtaki vesikaların doğru olmaması (TTK md.305), esas sermaye hakkında yanlıģ beyanlarda bulunulması (TTK md.306), ayın nev'inden sermayeye değer biçilmesinde hile yapılması (TTK md.307) gibi hususlarda, kurucular ile kurucuların fiillerine iģtirak edenler aleyhine yahut bu hususta ihmalleri görülen ilk idare meclisi ve denetçiler aleyhine (TTK md. 308) dava açmak, - Yönetim Kurulu'nun ve dıģarıdan atanan müdürlerin sorumluluğunu gerektiren hallerde (TTK md. 336 ve 342) buna iliģkin dava açmak, - Ortaklık alacaklısı sıfatlarından dolayı, ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek (TTK md. 397), - Ortaklık pay sahipleri sayısının beģten aģağı düģmesi, ortaklığın kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanmaması hallerinde durumun düzeltilmesini istemek; aksi takdirde ortaklığın feshi için mahkemeye baģvurmak (TTK md. 435), - Ortaklık alacaklısı sıfatıyla, esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklığın feshini dava etmek (TTK md.436), 9

10 - Anonim ortaklığın nev'i değiģtirmesi, yani limited ortaklığa çevrilmesi halinde alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini talep etmek (TTK md.555) haklarına sahiptirler. TTK 429 ve 430 uncu madde hükümleri uyarınca tahvil sahiplerine, bir heyet olarak hareket etmek koģulu ile de bazı haklar tanınmaktadır: Tahvil sahipleri heyet halinde aģağıdaki hususlarda müzakere yaparak karar alabilirler: - Tahvil sahiplerine ait özel teminatların azaltılması veya kaldırılması, - Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz miktarının indirilmesi veya ödeme Ģartlarının değiģtirilmesi, - Ġtfa (ödeme) müddetinin uzatılması ve itfa Ģartlarının değiģtirilmesi, - Tahvil sahiplerinin alacaklarına karģılık olarak hisse senedi almalarının kabul edilmesi, - Yukarıda belirtilen hususların icrasına ve gayrimenkul teminatının azaltılmasına veya kaldırılmasına dair iģlemlerde tahvil sahiplerini temsil etmek üzere bir veya birden fazla temsilci tayin edilmesi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ihraç edilecek banka bono ve/veya tahvil sahiplerinin umumi heyeti teģkil edecektir. Borçlanma aracı sahiplerinin Genel Kurul u toplantıya daveti, yetkileri, karar yetersayısı konularında Türk Ticaret Kanunu nun Tahvil Sahiplerinin Umumi Heyeti ne iliģkin maddeleri uygulanacaktır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirliği, kullanılmayan ön alım haklarına iliģkin iģlemler: Banka bonolarına iliģkin ön alım hakkı yoktur GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ YOKTUR. 3 HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 3.1 Halka arz tutarı: Halka arz TL nominal tutarda olacaktır. 3.2 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: Ocak 2012 tarihlerinde 3 iģgünü süresince talep toplanacaktır. 3.3 Banka Bonolarının satıģ fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: 10

11 Banka bonolarının faiz oranı ve bu orana iliģkin hesaplama yöntemi iģbu sirkülerin 2.6 b) maddesinde yer almaktadır. Talep toplamanın son günü gösterge faiz oranı belirlenmesi ve ek getiri oranı eklenmesiyle Ġġ BANKASI banka bonosu faizi bulunacaktır. Ġġ BANKASI tarafından Gösterge Faiz oranı üzerine ödenecek ek getiri oranı %0,50 (elli baz puan) olacaktır. Banka bonolarının fiyatı, iģbu sirkülerin 2.12 maddesinde belirtilen formül ile hesaplanacaktır. Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet banka bonosunun SatıĢ Fiyatı aģağıdaki formülle hesaplanacak ve virgülden sonra 5 haneye yuvarlanacaktır. F = 1/ (1 +( BBO * t / 365)) Banka Bonosu Faiz Oranı (Basit) Vadeye Kalan Gün Sayısı Banka Bonosu SatıĢ Fiyatı BBO t F Banka bonolarının faiz oranı ve satıģ fiyatı talep toplamayı takip eden iģgünü izahname ve sirkülerin yayımlandığı adresli Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. 3.4 SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: SatıĢ, Ġġ YATIRIM ve Ġġ BANKASI tarafından Talep Toplama Yöntemi kullanılarak gerçekleģtirilecektir. Bu halka arzda banka bonosu satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen baģvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları banka bonolarının nominal tutarını iģbu sirkülerin 3.6 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Yatırımcılar talep ettikleri banka bonosu miktarını adet olarak belirteceklerdir. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda banka bonosunun nominal fiyatı ile talep toplama süresi sonunda oluģan faiz oranı ile hesaplanacak olan iskontolu fiyat arasında oluģacak iade tutarı kadar ekstra banka bonosu talebinde bulunabilirler. Talepte bulunacak yatırımcılar, aģağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek KiĢi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel KiĢi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluģ gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikleri miktara iliģkin bir alt sınır belirleyebilirler. Banka bonosu halka arzına Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisi ve Yurtiçinden baģvuran Kurumsal Yatırımcılar, 11

12 Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/Ġstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Ģubeleri ile acentesi konumundaki TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. nin tüm Ģubeleri ile talepte bulunmak için baģvurabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar bu kanallara ilave olarak TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. nin Ġnternet ġubesi, telefondan Çağrı Merkezi aracılığı ile de talepte bulunabilirler. Kurumsal kategorisi içinde yer alan YurtdıĢı Kurumsal Yatırımcılar; alt kategorisinin talepleri sadece Ġġ YATIRIM tarafından toplanacaktır. Kıymet Blokesi Yöntemi Ġle Ödeme Kabul Edecek BaĢvuru Yerleri: BaĢvuru Yeri ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. Teminata Konu Olabilecek Kıymetler Likit Fon, DĠBS (TL), DĠBS (Döviz), 801 ve 808 kodlu B tipi likit fon (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 20 (yirmi) olup adetler 20 nin katları olarak belirtilecektir. TL DĠBS ler ve Bankamızın ihraç etmiģ olduğu TL cinsi bono/tahviller için asgari adet 10 (on) olup adetler 10 un katları olarak belirtilecektir. Yabancı para DĠBS ler teminata alınmayacaktır. Talep Yöntemi DeğiĢken Yöntem Sabit Yöntem Döviz Blokesi Yöntemi Ġle Ödeme Kabul Edecek BaĢvuru Yerleri: BaĢvuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Döviz DeğiĢken Yöntem Sadece vadesiz döviz tevdiat hesapları (DTH) Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir vadesiz Sabit Yöntem DTH ile talepte bulunabilecektir. 3.5 Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkında bilgi: 12

13 Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet banka bonosunun minimum talep miktarı adet olarak belirlenmiģtir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 1.-TL ve katları Ģeklinde olması Ģarttır. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıģtır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikleri miktara iliģkin bir alt sınır belirleyebilirler. 3.6 Banka Bonosu bedellerinin ödenme yeri ile Ģekli hakkında bilgi: a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar aģağıda belirtilen nakden ödeme ve kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. 1. Nakden Ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar banka bonolarının talep ettikleri nominal tutarını nakden yatıracaklardır. Talep ettikleri banka bonosu tutarını gün içinde nakden yatıran Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar banka bonolarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar gecelik repoda değerlendirilecektir. 2. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlar, DĠBS ve Bankamızın ihraç ettiği TL cinsi bono/tahvilleri teminat göstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli karģılığında alınacak blokaj tutarları, aģağıda gösterilen Ģekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%97 TL DĠBS ve Bankamızın ihraç etmiģ olduğu TL cinsi Bono/Tahviller Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/ %90 Blokaj iģleminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı, DĠBS ler ve Bankamızın ihraç etmiģ olduğu TL cinsi bono/tahvillerde talep verilmesi esnasında Ġġ BANKASI aracılığı ile baģvuruda bulunan yatırımcılar için Ġġ BANKASI tarafından belirlenmiģ olan o günkü ilk gösterge alıģ fiyatı dikkate alınacaktır. 13

14 DĠBS lerde talep verilmesi esnasında Ġġ YATIRIM aracılığı ile baģvuruda bulunan yatırımcılar için, blokaj tarihinden önce ĠMKB Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluģan son iģgünü ağırlıklı ortalama fiyatı dikkate alınacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Ġġ YATIRIM, ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluģan cari piyasa fiyatını, Ġġ BANKASI ise anlık gösterge fiyatı kullanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıģında bir adet oluģmayacak Ģekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karģılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baģına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan ve Madde 3.4 de belirtilen teminata konu olabilecek kıymetler aynı anda teminata alınabilecektir. i. Sabit Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DĠBS leri, Bankamızın ihraç etmiģ olduğu TL cinsi bono/tahvilleri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Hem likit fon hem TL cinsi bono/tahvil teminatı ile talepte bulunan yatırımcıların kıymetlerinin nakde dönüģtürülmesi sırasıyla likit fon ve en yakın vadeli TL cinsi bono/tahviller (DĠBS ve Bankamızın ihraç etmiģ olduğu TL cinsi bono ve tahviller) Ģeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DĠBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. ii. DeğiĢken Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DĠBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonosu bedellerine karģılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüģtürülmesi sırasında müģteri talimatları dikkate alınacaktır. 3. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir. Banka bonosu talep bedeli karģılığında alınacak döviz tutarı aģağıda gösterilen Ģekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel /%90 14

15 Blokaj iģleminde, Ġġ BANKASI nın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı giģe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır. i. Sabit Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en, Ġġ BANKASI nın cari kurundan bozdurularak ödenecektir. ii. DeğiĢken Yöntem: Dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri banka bonosunun bedelleri, yatırımcıların dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü saat 12:00 ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri banka bonosu bedellerine karģılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında Ġġ BANKASI nın cari kuru kullanılacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar: Kurumsal Yatırımcılar ın talepte bulunmak için talep formu doldurmaları gerekmektedir. Kurumsal Yatırımcılar banka bonosu bedellerini talep anında ödemeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları banka bonolarının bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü saat ye kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar ın banka bonosu bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk Ġġ YATIRIM a aittir. Ġġ YATIRIM talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları banka bonosu bedellerini Ġġ YATIRIM a ödemekten imtina edemezler. 3.7 Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleģtiği günü takip eden ilk iģ günü Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına iliģkin düzenlemeleri uyarınca KAP tan kamuya duyurulur. 3.8 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde ve/veya en iyi gayret aracılığında bulunacak kuruluģ/kuruluģlar, aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan banka bonosu tutarı ile bu tutarın satıģa sunulan toplam banka bonosu tutarına oranı: Ġġ BANKASI nın halka arz edeceği TL lik banka bonolarının satıģı SPK nın Seri: VIII, No: 66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar 15

16 Tebliği nin 3. maddesinde yer alan Talep Toplama Yöntemi ile gerçekleģtirilecektir. Halka arza aracılık SPK nın Seri V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 38. maddesinin (a) bendinde tanımı yapılan En Ġyi Gayret Aracılığı Ģeklinde gerçekleģtirilecek olup, yüklenimde bulunulmamıģtır. b) Aracılık sözleģmesinin tarihi ve bu sözleģmede yer alan önemli hususlar: Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek TL nominal değerli banka bonolarının; TL lik kısmı TL nominal değerli ihraç limiti içersinden satılacak olup, aracılık iģlemleri tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi, TL lik kısmı ise TL nominal değerli ihraç limitinin kalan son kısmı olarak satılacak olup, aracılık iģlemleri tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi - ve tarihinde imzalanan Ek Protokoller çerçevesinde Ġġ YATIRIM tarafından gerçekleģtirilecektir ve tarihlerinde imzalanan aracılık sözleģmelerine göre Ġġ YATIRIM banka bonolarının ihracında danıģmanlık, yönetim ve aracılık hizmeti verecektir. 3.9 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi: Tahsisat Miktarları Ġġ BANKASI banka bonolarının halka arzına iliģkin olarak yatırımcılar aģağıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmıģlardır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile yurt dıģında iģçi, serbest meslek ve müstakil iģ sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiģiler ile yerleģmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aģağıda tanımlanan Kurumsal Yatırımcılar tanımı dıģında kalan tüm gerçek ve tüzel kiģilerdir. Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılar; Yurtiçinden baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuģ olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir. YurtdıĢından baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıģarıda yerleģik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kiģilerdir. Banka bonoları, Türk mevzuatı uyarınca, ĠMKB de iģlem görecek Ģekilde halka arz edildiğinden dolayı, yurtdıģından baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar banka bonolarını Türkiye de satın alacaklardır. 16

17 Tahsisat Esasları Halka arz edilecek banka bonolarının; TL nominal değerdeki (%55) kısmı Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (%45) kısmı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleģtirilecek satıģlar için tahsis edilmiģtir. Sirkülerde ilan edilen tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ġġ YATIRIM ın önerisi ve Ġġ BANKASI nın onayıyla değiģtirilebilecektir. Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karģılayacak kadar talep gelmiģ olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara Seri:VIII No:66 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre; - Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20 den fazla azaltılmamak, - Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranlarını %10 un altına düģürmemek üzere Ġġ YATIRIM ın önerisi ile Ġġ BANKASI nın onayı ile kaydırma yapılabilir. Dağıtım Esasları Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No:66 sayılı Tebliğ Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile Türkiye de yerleģik yabancı uyruklular dıģında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra iadeyi talebe dönüģtürme talebinde bulunan yurtiçi bireysel yatırımcıların talep adetleri kesinleģtirilecek ve akabinde dağıtım iģlemi aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilecektir: Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aģağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. Ġlk aģamada, talepte bulunan tüm Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara adet banka bonosu verilecek, daha sonra, Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan banka bonosu talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi KarĢılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiģisel talep ile çarpılacak ve banka bonoları dağıtılacaktır. YurtĠçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama iģlemi yapılmayacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılar ve YurtdıĢı Nitelikli Yatırımcılara Dağıtım: Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek banka bonosu miktarına Ġġ YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak Ġġ BANKASI tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. 17

18 Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan banka bonoları, talebi tamamen karģılanamayan yatırımcılar arasında Ġġ BANKASI nın uygun gördüğü Ģekilde dağıtılacaktır. Ġġ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iģ günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleģtirerek Ġġ BANKASI na verecektir. Ġġ BANKASI, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ġġ YATIRIM a bildireceklerdir. Onaylanan Dağıtım Listesi ni alan Ġġ YATIRIM ise karģılanan taleplere iliģkin banka bonolarının kayden teslimini MKK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden ikinci iģ günü yerine getirecektir Banka bonolarının teslim zamanı ve yeri: Banka bonolarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp banka bonoları, SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları banka bonoları, Dağıtım Listesi nin BANKA tarafından onaylanarak kesinleģmesini takip eden ikinci iģ günü içerisinde MKK daki hesaplarına aktarılacaktır Banka bonosu halka arzına iliģkin olarak ihraççının ödemesi gereken ve halka arz edilecek banka bonosu baģına toplam maliyet: Vergi ve Kotasyon Ücretleri SPK Ücreti Baz Alınacak Değer Sabit / Oransal Tutar (TL) Nominal Tutar MKK Ücreti ve bu ücrete iliģkin BSMV 1 Nominal Tutar ĠMKB Kotasyon Ücreti (%0,10 / <Kotasyon Ücreti< Nominal Tutar TL) 2 Vadeye Göre DeğiĢen Oransal Üst Limitli Oransal Tavanı AĢarsa Sabit Takasbank ISIN Kodu 3 Sabit 380 TOPLAM Ayrıca kupon ödemesi ve itfa tarihlerinde %0,005 oranında ilave ücret ödenmektedir. Ġlgi tutara iliģkin alt limit 500.-TL üst limit ise TL dir. 2 Kota alma ücretinin dörtte biri tutarında yıllık kotta kalma ücreti ödenir. 3 Takasbank ücreti 200$ dır. Ġhraççının Kurul kayıt, MKK ve Takasbank ın dahil olduğu yasal maliyetleri ortalama TL olup ilgi tutarlar, nominal ihraç tutarının %0,051 ine tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam adet banka bonosu baģına düģecek maliyet ise 0,00051 TL olarak hesaplanmaktadır Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi: 18

19 Ġġ BANKASI tarafından ihraç edilecek banka bonolarına iliģkin vergilendirme esasları iģbu sirkülerin Madde 4 Borçlanma Araçları ile Ġlgili Vergilendirme Esasları kısmında belirtilmiģtir. Yatırımcılardan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler: BaĢka Aracı KuruluĢa Virman Ücreti Ġġ YATIRIM, talep iģlemleri sırasında hak edeceği banka bonolarını doğrudan Ġġ BANKASI dıģındaki baģka bir aracı kuruluģa aktarılmasını isteyenler için 1.-TL+ BSMV (%5) alacaktır. Ġġ BANKASI Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettiği banka bonolarını Ġġ BANKASI nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 20 TL + BSMV den az olmamak kaydıyla nominal değer üzerinden % 0,05 (onbinde 5) EFT Ücreti Ġġ YATIRIM, nakit ödeme yaparak baģvuruda bulunan yatırımcılardan; halka arz tutarını tahsil ettikten sonra oluģan para iadesini Ġġ BANKASI dıģındaki aracı kuruluģlara aktarılmasını isteyenler için 2 TL+BSMV(%5) alacaktır. Ġġ BANKASI Nakit ödeme yaparak baģvuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, diğer ödeme türleriyle baģvuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi Ġġ BANKASI nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,5 (ġubelerden en az 35.-TL, en çok 300.-TL, interaktif kanallardan maktu 2,5.- TL uygulanacak) Diğer Yatırımcılardan Hesap Açma Ücreti, Takasbank Virman Ücreti, Damga Vergisi ve Diğer Masraf alınmayacak 3.13 Yatırımcılar tarafından satıģ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi: Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların satıģ fiyatının üzerinde ödenen tutarlardan dolayı oluģan iade bedeli ile karģılanamayan taleplerinden dolayı oluģan iade bedelleri dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleģmesini takip eden ikinci iģ günü içerisinde, Ġġ YATIRIM ve acentası konumundaki Ġġ BANKASI tarafından, baģvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar, banka bonosunun nominal fiyatı ile talep toplama süresi sonunda oluģan faiz oranı ile hesaplanacak olan iskontolu fiyat arasında oluģacak iade tutarı kadar ekstra banka bonosu talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı iģaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını banka bonosu olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, banka bonosunun nominal fiyatı ile talep toplama süresi sonunda oluģan faiz oranı ile hesaplanacak olan iskontolu fiyat arasındaki fark, ilave banka bonosu talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım iģlemine baģlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüģtürülmesi sırasında oluģabilecek küsuratların yatırımcılara iade edilecektir. Ġlgili alanı hiçbir Ģekilde iģaretlemeyen yatırımcının oluģacak iade tutarının nakden ödenmesini istediği kabul edilecektir. 19

20 3.14 Halka arzın gerekçesi ve ihraççının sağlayacağı tahmini net nakit giriģi ile bu nakdin kullanım yerleri; tahmini nakit giriģinin belirtilen kullanım yerleri için yeterli olmaması durumunda, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi: Ġġ BANKASI nın banka bonosu ihracının amacı, öncelikle faize hassas pasiflerinin ortalama vadesini artırarak pasif yapısını çeģitlendirmektir. Bu paralelde, BANKA pasifinin ortalama vadesini uzatmak suretiyle bilançodaki aktif-pasif kalemlerinin yeniden fiyatlama süreleri ve ortalama getirileri dikkate alınarak hesaplanan ortalama net vade açığının daraltılması amaçlanmaktadır. Diğer yandan, BANKA, piyasalardaki kredi değerliliği sayesinde temin edeceği 175 gün vadeli TL cinsinden kaynağı, aktif tarafta benzer vadeli kredilerin fonlanması için kullanacaktır. Bu Ģekilde, yurtiçindeki tasarruf sahiplerinin finansal piyasalardaki en büyük borçlanıcı ve risksiz faiz oranının belirleyicisi konumunda olan T.C Hazinesi nin ihraç etmiģ olduğu menkul kıymetlerin getirisinin üzerinde getiri elde etmeleri sağlanırken, bankalar açısından faize olan duyarlılığın azaltılmıģ olduğu bilanço yapısında kredi müģterilerine daha uygun maliyetle fon sağlama imkanı oluģacaktır Borsada iģlem görme ile ilgili bilgiler: a) Banka bonolarının borsada iģlem görme esaslarına iliģkin bilgi: Halka arz edilen banka bonoları satıģı tamamlandıktan sonra ĠMKB de iģlem görebilmesi ĠMKB Mevzuatı nın ilgili hükümleri çerçevesinde ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlıdır. b) Banka bonolarının borsada iģlem görmeye baģlayacağı muhtemel tarihler: Halka arz edilen banka bonolarının satıģı tamamlandıktan sonra Borsa Yönetim Kurulu nun verdiği iģlem görme kararını takiben ĠMKB nin ilgili pazarında iģlem görmeye baģlaması beklenmektedir. c) Borsada iģlem görecek olan banka bonolarının hangi durumlarda iģlem sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi: SPK ve ĠMKB Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 27. maddesinde yer alan durumların oluģtuğu Ģirketlerin ihraç ettiği ve Borsa da iģlem gören banka bonoları ĠMKB Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak iģlem görmekten men edilebilir. Borsa Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, çıkarma kararından önce ihraççı kuruluģu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir Halka arza iliģkin sirkülerin ilan edileceği yerler: Halka arz sirküleri adresli Türkiye Ġġ Bankası A.ġ. nin internet sitesinde, adresli ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin internet sitesinde ve adreslerinde ilan edilecektir. 20

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Denizbank Anonim Şirketi Özet

Denizbank Anonim Şirketi Özet İşbu Özet henüz Kurul ca onaylanmamıştır. Denizbank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.. /./2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 7.000.000.000 TL nominal tutarındaki

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR *BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 2012 Galata Yatırım Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 6.000.000.- den 8.500.000.- ye artırılması

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı