Ġnternet Sitesi : Tel : (312) e-posta : Fax : (312)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05"

Transkript

1 Sayı : B.12.0.KKG [56] /5/ Konu : Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler DOSYA Genelge No: 2011 / 09 Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Esasları gereğince Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası na sahip süt sığırı iģletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dıģındaki, altı ay yaģın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılacaktır. Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari iģletmelerin desteklenmesi projesi ile hem hayvan sağlığının korunması, hem sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları ile mücadele hem de ülkemiz süt sektörüne kaliteli ve sağlıklı süt temin edilmesi amaçlanmıģtır. Söz konusu proje ülkemiz süt sektörünün kaliteli süt ihtiyacının karģılanması yanında ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için de ayrı bir önem taģımaktadır. Ülkemizden AB ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için süt iģleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 853/2004 EC ve 854/2004 EC sayılı yönetmeliğine uyumlu olması gerekmektedir. Ġlgili direktiflerin temelinde süt elde edilen hayvanların sağlık koģulları, bu koģullar arasında da sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıklarının kontrolü en önde yer almaktadır. Bu çerçevede; Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı için Bakanlığımızdan onay numarası almak isteyen süt iģleme tesislerinin, süt tedarik ettikleri süt sığırı çiftliklerinin, Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası na sahip olmaları yanında Ek-8 de yer alan, Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formunda istenen özelliklere de sahip olmaları, süt tedarik edilen koyun keçi iģletmelerinin ise Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri kapsamında brusellozdan ari olduğunun resmi olarak tespit edilmesi ve Ek-8 de yer alan Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formunda istenen özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Ġl müdürlüklerince yapılan incelemeler sonunda süt çiftliklerinde ilgili hususların sağlandığı tespit edildiğinde, Ek-10 da yer alan Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası düzenlenecektir. A-HASTALIKTAN ARĠ ĠġLETMELER ĠÇĠN SAĞLIK SERTĠFĠKASI, MÜRACAAT VE TESPĠTĠ 1- Ġlgili Bakanlar Kurulu Kararı nın yetiģtiricilere duyurulması için il/ilçe müdürlüklerince gereken çaba gösterilecek, bu amaçla konu hakkında muhtarlıklara, ziraat odalarına ve sığır yetiģtirici birliklerine yazılı bildirim yapılacaktır. 2- Desteklemeden yararlanmak isteyen iģletme sahiplerinin, Ek-1 de yer alan dilekçe örneği ile iģletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde uygulama programı baģlatılacaktır. 3- Ek-2 de yer alan Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Tespit ve Ġnceleme Tutanağı çerçevesinde il/ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından iģletmenin tespiti yapılarak durumu uygun bulunan iģletmeler projeye dahil edilecektir. 4- Süt sığırı iģletmeleri, damızlık boğalar dıģındaki, altı ay yaģın üzerindeki erkek hayvanlar hariç hayvan sayısına bakılmaksızın desteklemelerden yararlandırılacaktır. 5- Projenin uygulanacağı iģletmeler asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli, iģletmedeki tüm sığırlar Bakanlıkça belirlenen Ģekilde küpelenmiģ ve veri tabanına kayıt edilmiģ olacaktır. 6- ĠĢletmede hastalık çıkması durumunda hastalıklı hayvanlar için karantina ve gözetim iģlevi görecek ayrı bir ünite bulunacaktır.

2 7- ĠĢletmeye dahil edilecek hayvanlar hakkında iģletme sahibince il/ilçe müdürlüğü bilgilendirilecek, bu hayvanların karantina ve gözetim Ģartları, il/ilçe müdürlüklerince tespit edilerek kontrolü sağlanacaktır. 8- Hastalıktan Ari ĠĢletmelerin Desteklenmesi kapsamında, serolojik test ve tüberkülin uygulamalarının yapıldığı iģletme sahipleri ile uygulama yapılan hayvanlar hakkında Ek-4 te yer alan form kullanılarak, il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe dört ayda bir bilgi verilecektir. (30 Nisan, 31 Ağustos, 31 Aralık) B-TUTULACAK KAYITLAR 1- Süt Çiftliği ĠĢletmelerince Ek-11 de yer alan Süt Çiftliği Kayıt Defteri tutulacaktır. 2-09/12/2005 tarihli ve sayılı Gıda Olarak Değerlendirilen Hayvanların Bulundurulduğu, Hayvancılık ĠĢletmelerinde Ġlaç Kullanımı Kontrolleri konulu Genelge de belirtilen Veteriner Hekimin Ġlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi/Reçete, Hayvanlara Uygulanan Veteriner Ġlaçları Ġçin Kayıt Belgesi ve Ġnsan Tüketimine Sunulamayacak Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda Ġmha Tutanağı formları iģletmelerce tutulacaktır. 3- ĠĢletmelerce tutulan defterler, yapılan denetimlerde il/ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından kontrol edilecektir. Bu belgeler denetime esas olmak üzere beģ yıl süreyle muhafaza edilecektir. C-HASTALIK TARAMALARI 1- Tüberkülin ve kan alım tüpü israfından kaçınılacak, iller talep edeceği tüberkülin miktarı ile gönderecekleri serumların sayılarını ve ne zaman göndereceklerini, ilgili enstitülerin hazırlık yapması için önceden bildirecektir. 2- Proje gereği uygulanacak Tüberkülinler ücretsiz olarak Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü nce karģılanacaktır. Toplanacak kan serumları için ihtiyaç duyulan vakumlu tüpler ve kan alma iğneleri il/ilçe müdürlükleri tarafından alınacaktır. 3- ĠĢletmede önce tüberkülin testi uygulanacak, tüberkülin test sonucu menfi çıkan hayvanlardan kan serumu alınarak brucellosis yönünden serolojik muayenelerinin yaptırılması için ilgili Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Proje belirtilerek gönderilen kan serumlarında, serolojik test uygulamaları ücretsiz olarak yapılacaktır. 4- Hayvanlardan serum toplanırken Brusella yönünden aģılı olup olmadıkları ilgili enstitüye bildirilmek üzere tespit edilecektir. Ġlgili enstitü aģılı hayvanlarla ilgili değerlendirmeyi Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapacaktır. 5- Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Kitabında yer alan Marazi Madde Gönderme Protokolü formu tanzim edilerek kan serumları ile birlikte gönderilecektir. 6- Ari iģletmelerde, ariliğin devamı için; a) Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği gereği altı haftadan küçük ve iģletmede doğmuģ olan buzağıların dıģındaki hayvanlar yıllık aralıklarla rutin tüberkülin testine tabi tutulacaktır. b) Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği gereği yıl içerisinde; 1)En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ring testi, 2)En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ELISA testleri, 3)En az üç ay ara ile yapılan iki süt ring testi ve bunu müteakip en az altı hafta sonra ilgili Yönetmelikte belirtilen resmi bir serolojik test, 4)En az üç ay ara ile yapılan iki süt ELISA testi ve bunu müteakip en az altı hafta sonra ilgili Yönetmelikte belirtilen serolojik test, 5)En az üç ay en çok on iki ay ara ile yapılan iki resmi serolojik test, yukarıda belirtilen test rejimlerinden biri uygulanacaktır.

3 Ç-SERTĠFĠKA DÜZENLENMESĠ, ASKIYA ALINMASI VE ĠPTALĠ 1. Yapılan testler sonucunda, iģletmede bulunan tüm sığırlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, Tüberküloz ve Bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Yönetmelikte belirtilen sayıda ve Ģekilde yapılan resmi testler sonucunda her iki hastalıktan menfi bulunan iģletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası Ek-3 düzenlenir. 2. Sertifikaya tüberkülin test tarihi olarak tüberkülin testinin okuma tarihi, brusella test tarihi olarak enstitülerden gelen laboratuar rapor tarihi yazılacaktır. 3. Ek-3 te yer alan söz konusu sertifika, il müdürlükleri tarafından tanzim edilecektir. Sertifikanın veriliģ tarihi ile il müdürünün imza tarihi arasında farklılık olmamalıdır. 4. Sertifika tanzimi için sürüde yapılan ilk testte enfeksiyon tespit edilmemiģse, altı ay sonra yapılan ikinci testte de tüm sürü negatif reaksiyon verdiğinde arilik statüsü verilecektir. Enfeksiyon tespit edilen iģletmede sığır tüberkülozu hastalığından arilik için, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olarak yapılan en az iki resmi intradermal tüberkülin testinde, altı haftalıktan büyük bütün sığırlar negatif reaksiyon vermeli, yapılacak ilk test, sürüden tüberküloz enfeksiyonun eliminasyonundan altı ay sonra, ikinci test ise sonraki altı ayda yapılmalıdır. 5. Sığır brusellozu hastalığından arilik için, sürüde altı aydır brusellozun klinik belirtileri görülmemeli ve yönetmelikte belirtilen resmi serolojik testlerden iki tanesine oniki ayın üzerindeki tüm sığırlar negatif yanıt vermelidir. Testler üç aydan fazla ve oniki aydan kısa aralıklarla yapılmalıdır. 6. ĠĢletmede Sığır Tüberkülozu ya da Sığır Brusellozu yönünden müspet hayvanlar tespit edildiğinde, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği çerçevesinde hastalık çıkıģı yapılacak, yönetmeliklerde belirtilen önlemler alınacak ve tespit edilen hastalığın ya da hastalıkların sönüģünden sonra ilgili yönetmelikte belirtilen süreler geçtiğinde yapılan resmi testler sonrasında sertifika düzenlenecektir. 7. Testlerin geçerlilik süresi hastalıktan ariliğin kesinleģtiği tarihten itibaren, her bir hastalık için 1 yıldır. Ariliğin devamı için yapılacak testlerin yılda bir kez tekrarlanması gerektiğinden, bu süre sonundan önce ilgili hastalığa ait testler yenilenmelidir. Sertifikanın veriliģ tarihi her iki hastalıktan ariliğin kesinleģtiği tarih olacaktır. 8. Ġki sertifika dönemi arasında boģluk oluģmaması için tarama çalıģmalarına baģlama zamanına dikkat edilecektir. Sertifikalı iģletmelerde ariliğin devamı için tüberküloz ve bruselloz testleri yılda 1 kez tekrarlanacaktır. 1 yılı geçen sürelerde test yapıldığında, testler iģletmede ariliğin devamı olarak değerlendirilmeyecek ve ilk kez sertifika tanzimi için geçerli uygulama yani ikiģer test yapılacaktır. 9. Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari iģletmelere hayvan dahil edilmesi halinde iģletmenin, ari iģletme sertifikası iptal edilecektir. 10. Herhangi bir nedenle iģletmede bulunan hayvanlarda Sığır Tüberkülozu ya da Sığır Brusellozu hastalıklarından Ģüphe edildiğinde iģletmenin ari statüsü askıya alınacak, hastalık kesin olarak alerjik, serolojik ya da otopsi yolu ile tespit edildiğinde ari statüsü iptal edilecektir. ĠĢletmeden süt temin eden süt iģleme tesisine bilgi verilecektir. 11. Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası nın tanzimi, askıya alınması ya da iptali için burada yer almayan ancak Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği nde yer alan bütün hükümlere titizlikle uyulacaktır. D-DESTEKLEME ÖDEMELERĠ 1- Ġl/ilçe müdürlüklerince iģletmede bulunan, damızlık boğalar dıģındaki, altı ay yaģın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar Sığır Brusellosisi ve Sığır Tüberkülozisi hastalıkları

4 yönünden kontrolden geçirilecek, iģletmenin her iki hastalıktan da ari olduğu Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince tespit edildiğinde, iģletme için Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası tanzim edilecek ve iģletmede bulunan tüm sığırlar için, Ek-6 da yer alan Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikasına Sahip ĠĢletmelerin Hak EdiĢ Belgesi üç nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası ilgili banka Ģubesine, bir nüshası Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifika sı ile birlikte Bakanlığa gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Destekleme ödemesi iģletmede bulunan ari sığır baģına yapılacaktır. 2- Destekleme ödemesi, Hastalıktan Ari ĠĢletme Sertifikası na sahip iģletmeler için her takvim yılında bir kez olmak üzere, Hak EdiĢ Belgesine göre (Ek-6) banka Ģubesince yapılır. 3- Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari iģletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, iģletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmıģ ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Bakanlar Kurulu Kararı nın ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari iģletme sertifikası geri alınır. 4- Destekleme ödemesine esas Hak EdiĢ belgesi il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuar raporları ile birlikte muhafaza edilir. E-TAZMĠNAT ÖDEMELERĠ 1. Hastalık tespit edilen hayvanlar kesime sevk edilecek ve karkasları yürürlükteki mevzuat kapsamında değerlendirilecektir. 2. Sığır Tüberkülozu hastalığı tespit edilen sığırlar, tüberkülin teamül cetvellerinin Hayvan Sağlığı ġube Müdürü tarafından onaylanmasından sonra tazminatlı olarak kestirilecektir. 3. Sığır Brusellozu hastalığı tespit edilen sığırlar tazminatlı olarak kestirilecektir. Çiftlikte kastre edilmiģ hayvanların kesime sevk edilmek üzere besi sürüsüne alınması Ģartı ile Ģüpheli hayvanların izole edilmesi sonrası, çiftlikte bulundurulmasına yetkili birim izin verebilecektir. 4. Müspet vakalarda tazminat ödenmesine esas olmak üzere Bakanlıkça belirlenen usullere göre Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbatası tanzim edilir, mazbatada belirlenen tazminat miktarı çerçevesinde il/ilçe müdürlüğünce Ek-5 de yer alan Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak EdiĢ Belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası ödemeye esas olmak üzere ilgili banka Ģubesine, bir nüshası Bakanlıkça belirlenen Ģekilde tanzim edilmiģ Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbatası ve ekleri ile birlikte Bakanlığa gönderilecek, bir nüshası da Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ve düzenleyen yerde mazbata ve ekleri ile birlikte muhafaza edilecektir. F-ONAYLI SÜT ÇĠFTLĠĞĠ SERTĠFĠKASI ĠÇĠN MÜRACAAT 1- Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası na sahip süt sığırı çiftlikleri Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almak için Ek-7 de yer alan bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat edecekler, müracaat dilekçelerinde süt sattıkları süt iģleme tesisinin adını belirteceklerdir. 2- Bir süt sığırı iģletmesine Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası tanzim edilebilmesi için AB mevzuatı ile uyumlu olarak yayımlanmıģ olan Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz Ġle Mücadele Yönetmeliği gereğince belirlenmiģ, ikiģer kez olmak üzere, tüberkülin ve brusella serolojik testlerinin, ya da yönetmeliklerde belirlenmiģ diğer resmi testlerin, test yapılabilecek tüm hayvanlarda menfi olarak tespit edilmesi gerekmektedir. 3- Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almak isteyen koyun keçi iģletmelerinin öncelikle brusellozdan ari olduğunun belgelenmesi ve iģletmede bulunan tüm koyun ve keçilerin Bakanlık veri tabanına küpelenerek kayıt edilmiģ olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almak isteyen iģletme sahipleri süt sattıkları, süt iģleme tesisinin adını belirten bir dilekçe ile (Ek-7) il/ilçe müdürlüğüne müracaat ettiklerinde Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği çerçevesinde gerekli testler yapılacak ve ilgili yönetmelik hükümleri gereğince sürünün ariliği resmi olarak tespit edilecektir. Bu kapsamda yapılacak testler ilgili enstitülerce

5 ücretsiz olarak gerçekleģtirilecek, alınacak serumlar için gerekli malzeme il müdürlüklerince temin edilecektir. 4- Sertifika için müracaatta bulanan çiftlikler, Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ve Kontrol ġube Müdürlüğünce, 853/2004 EC ve 854/2004 EC sayılı yönetmeliklerde belirtilen Ģartlar çerçevesinde düzenlenmiģ Ek-8 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu dahilinde denetlenecek ve istenen Ģartları taģıyanlar il müdürlüğünce sertifikalandırılacaktır. 5- Yapılan denetimlerde, istenilen Ģartları taģıyan ve bu çerçevede Ek-10 da yer alan Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası tanzim edilen çiftliklerde bulunan hayvan sayısı ve bu çiftliklerden elde edilen sütün ay ve yıl bazında üretim miktarı Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğünce tespit edilecek ve ile bu çiftliklerden alınan sütü iģleyen, süt tesisine, bildirilecektir. 6- Onaylı çiftlik statüsü kazanan çiftliklere ait sertifikaların birer örneği Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ve Kontrol ġube Müdürlüğünde muhafaza edilecek, ayrıca Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ilgili süt çiftliği ve sütü iģleyen süt iģleme tesisine gönderilecektir. G-ONAYLI SÜT ÇĠFTLĠĞĠ SERTĠFĠKASI TANZĠMĠ, ĠPTALĠ, ASKIYA ALINMASI 1- Çiftlikler; Ahır Hijyeni ve Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Süt sağımında Hijyen, Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi, Bina Ekipman ve Alet Hijyeni, Sağımda ÇalıĢanların Hijyeni, Üretim Hijyeni ve Sütteki Kalıntılar, Çiğ Süt Kalitesi ve Toplanması, Suyun Kalitesi, Hayvan Beslenmesi ve Talimatlar konularında, ekte örneği gönderilen, Ek-8 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu çerçevesinde ve Ek-9 Denetim Formunun Doldurulmasıyla Ġlgili Açıklamalar doğrultusunda, Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ve Kontrol ġube Müdürlüğünce koordineli olarak birlikte yılda en az iki kez denetlenecek ve Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu tanzim edilecektir. Formun bir sureti Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğünde, bir sureti Kontrol ġube Müdürlüğünde, bir sureti de denetlenen çiftlikte muhafaza edilecektir. 2- Üretim hijyeni konusunda yapılacak testler için il müdürlüğü tarafından numune alınmamıģsa, iģletme ya da iģletmenin süt sağladığı süt iģleme tesisi tarafından yapılan otokontrol analiz sonuçları denetimlerde kontrol edilecektir. Suyun kalitesi ile ilgili yapılan test sonuçları denetimlerde kontrol edilmek üzere iģletmede muhafaza edilecektir. 3- Yapılan denetimler sonucunda iģletmeler uygun bulunduğunda il müdürlüğünce Onaylı süt Çiftliği Sertifikası tanzim edilir. Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası, iģletmenin Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası nın iptali ya da askıya alınması durumunda, ilgili sertifika için yapılan iģleme paralel olarak iptal edilir ya da statü askıya alınır. Bunun yanında il müdürlüklerince Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu kapsamında yapılan denetimler sırasında da görülen eksiklikler nedeniyle iģletmenin onaylı çiftlik statüsü askıya alınabilir ya da iptal edilebilir. 4- Onaylı Çiftlik Sertifikasının askıya alınması ya da iptali durumunda, il müdürlüğünce, süt sığırı iģletmesinde oluģan statü değiģikliği, süt iģleme tesisine ve Genel Müdürlüğe 24 saat içerisinde bildirilir. 5- Brusella yönünden ari olmayan koyun ve keçilerden elde edilen sütün kullanılabilmesi için, hayvanların yapılan testlere menfi reaksiyon vermesi, onaylanmıģ bir eradikasyon programı gereğince brusellaya karģı aģı yapılması ve hastalığın belirtilerini göstermeyen koyun ve keçilerden elde edilmesi gerekmektedir. Bu durumda süt, iki aylık olgunlaģtırma dönemi gereken peynir üretimi için ya da ısıl iģleme tabi tutulduktan sonra kullanılabilir. Ğ-DĠĞER HUSUSLAR 1- Hastalıktan Ari ĠĢletmelerde Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı ġap aģıları yaptırılmıģ olmalıdır. 2- Uygulanan aģılar için AĢılama, Serumlama ve Küpeleme Makbuzu düzenlenecektir.

6 3- Hastalıktan Ari ĠĢletmeler il/ilçe müdürlüklerince yılda en az iki kez kontrol edilecek ve yapılan denetim, iģletme defterine iģlenecektir. 4- Onaylı Çiftlikler Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ve Kontrol ġube Müdürlüğünce iģbirliği içerisinde yılda en az iki kez denetlenecek ve yapılan denetim, iģletme defterine iģlenecektir. 5-29/5/2009 tarihli 2009/24 ve 3/12/2009 tarihli 2009/38 sayılı Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıģtır.. 6- Uygulamalar ve kontroller yukarıda belirtilen esaslar dahilinde il müdürünün koordinasyonunda yürütülecektir. 7- Hastalıktan Ari ĠĢletme Sertifikası almıģ tüm iģletmeler desteklemeden yararlanacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Habib CAN Bakan a. Genel Müdür V. EKLER : 1 - Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Müracaat Formu ( 1 sayfa ) 2 - Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Tespit ve Ġnceleme Tutanağı ( 1 sayfa ) 3 - Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası ( 1 sayfa ) 4 - Hastalıktan Ari ĠĢletme Uygulamaları Bilgi Formu ( 1 sayfa ) 5 - Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği Hak EdiĢ Belgesi ( 1 sayfa ) 6 - Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikasına Sahip ĠĢletmelerin Hak EdiĢ Belgesi ( 1 sayfa ) 7 - Onaylı Süt Çiftliği Ġçin Müracaat Formu ( 1 sayfa ) 8 - Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu ( 3 sayfa ) 9 - Denetim Formunun Doldurulmasıyla Ġlgili Açıklamalar ( 3 sayfa ) 10- Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası ( 1 sayfa ) 11- Süt Çiftliği Kayıt Defteri ( 6 sayfa ) DAĞITIM : Gereği : Bilgi : 81 Ġl Valiliğine (Ġl Müdürlüğü) TÜGEM 8 VKAEM SETBĠR ASÜD DSYMB 10/5/ 2011 Vet.Hekim : E.ġEN UNUTMAZ /5/ 2011 ġube Müd. : C.G.GÜMÜġTEPE /5/ 2011 Dai.BĢk. : H.H.AġKAROĞLU

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49)

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 16/03/2012 Genelge No : 09 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

Detaylı

Kapsam. Dayanak. Tanımlar

Kapsam. Dayanak. Tanımlar 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 YÖNETMELĠK Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ, CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR, KURBAĞA BACAĞI VE KARA SALYANGOZU İŞLETMELERİNE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ, DENETİMİ VE BU İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİ İLE BAZI SU ÜRÜNLERİNE SAĞLIK SERTİFİKASI

Detaylı

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı,

TEBLİĞ. a) Anaç manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi mandayı, b) Anaç sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığırı, 6 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27926 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/26) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

TEBLİĞ. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi, 25 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28657 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/29) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.(TEBLİĞ NO: 2014/22) (28 Mayıs 2014 Tarihli ve 29013 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik. Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Yönetmelik Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29353 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/17) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Veteriner

Detaylı

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No :

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ. M.No: Madde Konusu : Sayfa No : TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK ĠġLERĠ TEKNĠK YÖNERGESĠ M.No: Madde Konusu : Sayfa No : BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel

Detaylı

TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/17)

TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/17) 12 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29353 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2015/17) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1-GİRİŞ... 3 AMAÇ... 3 DAYANAK... 3 MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT... 3 ORGANİZASYON... 3 İl Okul Sütü Komisyonu:...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA

T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii BAKANLIK MAKAMINA Sayi Konu T.e. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Tarnnsal Arasnrmalar ve Politikalar Genel Miidiirliigii : B.12.0.TAG-0.04.02.604.01 : Halk Elinde Hayvan Islahi Uygulama Esaslan Olur No: I ()),J BAKANLIK

Detaylı