KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Şirket MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Poliçesi terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Şirket tarafından imzalanmış, Sigortalı adına düzenlenen, Sigortalı nın hak kazandığı teminatları beyan eden, üzerinde poliçe numarasının, Sigortalı adının, teminatların, limitlerin, Poliçe Başlangıç Tarihinin ve primin yazılı olduğu kişiye özel poliçe belgesidir. Ülke terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, bahsi geçen poliçenin düzenlendiği ülke olan Türkiye Cumhuriyeti dir Başvuru Formu işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Sigortalı tarafından tam ve eksiksiz olduğu konusunda mutabık kalınan ve ibraz edilen formu ifade eder. Muafiyet Süresi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, (a) Poliçe Başlangıç Tarihinden (b) Sigorta Bedeli nin artırılması durumunda, artışın yürürlüğe girdiği ilgili zeyilnamede belirtilen tarihten sonraki doksan günlük (90) süredir. Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Tıbbi Tanısı, Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde gösterilen ve tanımlanan hastalıklardan biri veya aynı başlıkta belirtilen teminat kapsamındaki cerrahi müdahalelerden birinin yapılmasını anlatır. Tıbbi Tanı veya Tanı Konulmuş terimi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, aşağıda tanımlandığı gibi, belirtilen şartları haiz bir Hekim tarafından, yine aşağıda, ilgili Kritik Hastalığın kesin tanımında anılacak olan belirli kanıtlara, ya da böyle belirtli kanıtların bulunmaması durumunda; Şirketçe kabul edilebilecek radyolojik, klinik, histolojik veya laboratuvar kanıtlara dayanılarak yapılacak olan kesin Tıbbi Tanıyı anlatır. Bu Tıbbi Tanı, Sigortalı tarafından sunulacak ve/veya Şirketçe talep edilebilecek ek kanıtlar bazında Şirketin tıbbi danışmanınca teyit edilmelidir. Tanının uygunluğu veya doğruluğu konusunda herhangi bir uzlaşmazlığın ya da anlaşmazlığın söz konusu olması durumunda, Şirket kendisinin seçeceği ilgili uzmanlık dalında tanınmış bağımsız bir uzman tarafından Sigortalının veya bu Tıbbi Tanıya karar vermede kullanılan kanıtların tetkik edilmesini isteme hakkını haizdir ve bu uzmanın Tıbbi Tanı ile ilgili görüşü hem Sigortalı hem de Şirket için bağlayıcı olacaktır. Yaralanma terimi, Sigortalının; iradesi dışındaki ani ve harici bir hadisenin doğrudan neticesinde ve diğer tüm nedenlerden bağımsız olarak ve anılan hadiseden itibaren 365 gün içerisinde meydana gelen bedensel yaralanma anlamına gelir. Sigortalı, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Başvuru Formunda belirtilen ve işbu Poliçe için başvurduğu an itibariyle en az on sekiz (18) ve en çok elli dokuz (59) yaşında olan ve poliçede adı geçen Sigortalı yı anlatır. Doktor veya Hekim terimi, işbu sözleşmede adı geçen Sigortalı veya Sigortalının yakın akrabası ve aile üyeleri veya Sigortalının işvereni/işçisi dışındaki tıbbi tedavi ve/veya cerrahi müdahale konusunda lisanslı bir kişi anlamına gelir. Poliçe Başlangıç Tarihi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, işbu Poliçenin yürürlüğe girdiği tarihi anlatır. Bu tarih, Sigorta Poliçesinde belirtilir. Sigorta Ettiren, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, başvuru formunda ismi yazılı olan sigortalı adına poliçeyi satın alan kişiyi ifade etmektedir. Önceden Var Olan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi, Başvuru Formunda bildirilmiş olsun veya olunmasın Muafiyet süresinin sona erdiği tarihten önce ortaya çıkmış veya teşhis edilmiş veya hekime başvurulmuş veya tedavi edilmiş bulunan herhangi bir hastalık veya rahatsızlık ve/veya herhangi bir şikayet belirtisi veya bulgusunun mevcudiyeti anlamına gelir. Ayrıca,

2 Yaralanma ya neden olan hadise Poliçe Başlangıç Tarihinden ya da Muafiyet süresinin bitiminden önce meydana gelmiş ise, bu hadise de işbu Önceden Varolan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi kapsamında kabul edilir. Sigorta Bedeli işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Sigorta Poliçe sinde belirtilen teminat tutarı anlamındadır. Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, işbu Poliçeye eklenmiş ve işbu Poliçenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıkları sıralayan ve tanımlayan liste anlamındadır. Medikal İkinci Görüş: Bölüm II de bahsi geçen hastalıklar ile ilgili Türkiye ya da Yurt dısındaknlasmalı Medikal Kurumlardan alınacak Medikal II Görüs Raporu. IPA: Inter Partner Assistance. BÖLÜM II GENEL İSTİSNALAR Ferdi Kaza Genel Şartlarına ek olarak aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır ve aşağıdaki hallerde hiçbir şekilde ödeme yapılmaz: Şu durumlardan kaynaklanan kayıplar: Akli dengesi yerindeyken veya değilken kasıtlı olarak kendi kendini yaralama, intihar veya buna teşebbüs; Savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, düşmanlıklar veya savaş benzeri operasyonlar (ilan edilmiş bir savaş durumu olsun ya da olmasın), başkaldırı, ayaklanma, kargaşa, grev, iç savaş, isyan, devrim; cinayet ve saldırı; keskin nişancı saldırıları, pusuya düşürme ve bunlara benzer her türlü eylem; veya Sigortalı nın herhangi bir ülkenin Silahlı Kuvvetlerinde ister barış ister savaş zamanında hizmet verdiği herhangi bir süre; Doğuştan gelen anomalilerin ve/veya doğuştan gelen hastalıkların sonucu olarak gerçekleşmiş bir vaka; Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) veya AIDS ile ilgili komplikasyonlardan (ARC) veya kapsam dahilindeki tehlikeli hastalıklar listesinde anlatılan şekilde kan nakli veya mesleki olarak alındığı haller hariç olmak üzere İnsan İmmünyetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus - HIV) varlığından kaynaklanan tehlikeli hastalıklar; Terorizm eylemlerine aktif katılım Önceden Var Olan Hastalıklar / Rahatsızlıklar Poliçenin yürürlük tarihi öncesinde teşhis edilmiş veya Hayat Sigortalı tarafından sözleşmeye bağlanan önceden mevcut ya da tekrar eden tehlikeli hastalıklar. (Yürürlük tarihi öncesinde veya tehlikeli hastalıklar teminatı zeyil ile eklenmiş bu tarih itibarıyla konsültasyona tabi olmuş ve/veya teşhis edilmiş veya sigortalının bilgisi dahilinde her türlü işaret ve semptomların görülmüş olması hali önceden mevcut durum olarak değerlendirilir.) Şu durumlardan kaynaklanan kayıplar: Tanısı Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalıklar başlığında tanımlanmayan herhangi bir hastalık; veya Belirtileri veya semptomları ilk kez Muafiyet süresinden önce ortaya çıkan Başvuru Formunda veya sağlık beyanında bildirilen veya bildirilmeyen herhangi bir Kritik hastalık. Sigortalının kendi iradesiyle alkol veya uyuşturucu madde aldığı durumlar Aşağıdaki durumlar sırasında meydana gelen kayıplar: Sigortalı, usulüne uygun pilotluk belgesine sahip bir pilot tarafından kumanda edilen ve usulüne uygun olarak kurulmuş ve işletilmekte olan havalimanları arasında uçan bir uçakta ya da hava seyrüsefer cihazında, ücret ödeyen bir yolcu olarak yaptığı uçuşların dışında, uçmaktayken;

3 Sigortalı, kara, hava veya denizde yapılan müsabaka, yarış, yarışma ve maçlara katılmaktayken; ya da dağcılık, mağaracılık, paragliding, bungee jumping, paraşütle atlama veya balıkadamlık veya benzeri nitelikteki herhangi bir hobi faaliyeti veya spor faaliyetinde bulunurken; Sigortalı, gerekmesi halinde ve şirketin her türlü yükümlülüklerine dair ön koşul olarak, zararın bu poliçe tahtında beklenen bir durum veya sebep yüzünden veya vesilesiyle ortaya çıkmadığını kanıtlar. BÖLÜM III TEMİNATLAR KAZA SONUCU VEFAT VE DAİMİ MALULİYET Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda kaza sayılan bir hal için Poliçe de ismi yazılı Sigortalı nın derhal veya kaza tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde ölümüne veya genel şartlarda belirtilen şekilde ve koşullarda maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, Şirket Poliçe de yazılı sigorta bedelini vefat durumlarında poliçe başvurusunda beyan edilmiş yada lehdar değişikliği talebi gelmişse en son talepe istinaden lehdarlara, yoksa kanuni varislerine; maluliyet durumunda ise yine genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde sigortalının kendisine öder. (ilgili maluliyet durumu genel şartlarda yeralmaması durumunda Devlet yada Üniversitesi nden alınacak olan Özürlü Sağlık Raporu kapsamında değerlendirme yapılacaktır.) Bu teminatın kapsam dışı durumları Ferdi Kaza Genel Şartları nda belirtilmiştir Dört Dörtlük Asistans Teminatı: Bu teminat kapsamında sağlık sorunlarınızda, konutunuzda karşılaşabileceğiniz acil durumlarda, organizasyon ihtiyaçlarınızda ve yurtdışı seyahatlerinizdeki ihtiyaçlarınızda 7 gün/24 saat ücretsiz destek alabilirsiniz. MetLife tarafından ücretsiz olarak sağlanan bu asistans hizmetinden yararlanmak için IPA MetLife Destek Hattı 0(216) ı arayabilirsiniz. Sağlık Network indirimi, tıbbi danışmanlık, hasta nakil, ilaç sevki ve diğer destek hizmetleri; konut acil tamir servisleri, konuta doktor, ambulans, hemşire gönderilmesi organizasyonu ve diğer destek hizmetler; şehir rehberi, şehir rezervasyon ve organizasyon ile Business Line hizmetleri; yurtdışı seyahat öncesi hizmetler, seyahat dokümanlarının kaybına karşı teminat, kefalet/acil durum avans ödemesi, kayıp bagaj takibi ve diğer destek hizmetler Dört Dörtlük Asistans teminatı dahilindeki hizmetlere örnektir, detaylı bilgi Dört Dörtlük Asistans özel şartlar metninde bulunabilir. Teminat dahilinde sunulan hizmetlerin ücreti belli bir limit dahilinde IPA (Inter Partner Assistance) tarafından karşılanmakta; bazı hizmetlerin yalnızca organizasyonu IPA tarafından üstlenilmekte, ücretiyse sigortalı tarafından karşılanmaktadır. Detaylı bilgi için yi ziyaret ediniz. 2. Görüş Hizmeti: Dünyadaki en iyi medikal kurumlardan, bu teminat kapsamındaki rahatsızlığınız veya hastalığınıza ilişkin medikal dosyanızın bağımsız olarak incelenmesini (2. Görüş almak) sağlayabilirsiniz. Teminattan yararlanabilmek için 0 (216) nolu telefondan hizmet alabilirsiniz. Bu hizmet IPA: Inter Partner Assistance tarafından verilmektedir. Poliçe istisnaları bu hizmet için de geçerlidir. Asistans Hizmetleri aksi belirtilmedikçe tüm Türkiye de geçerlidir.asistans Hizmetleri kapsamındaki her türlü Asistans Vakası, vakanın baslangıç tarihi ve Poliçesinin geçerlilik süresi çerçevesinde geçerli olacaktır. Bu program kapsamında, Sigortalı da teshis edilen bu poliçe kapsamında olan kritik hastalıklarla ilgili en iyi tetkik ve tedavi yöntemine ulasabilmesi için Türkiye genelinde ve/veya Amerika Birlesik Devletleri nde konunun uzmanı sağlık kuruluslarından tıbbi görüs alma olanağı sağlanmıstır.ayrıca, karsılasılan tıbbi durumla ilgili olarak mevcut hastalığın tedavisine iliskin baska görüsleri de alma isteğinden dolayı olabilir. 2. Görüş hizmetinin alınabilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekmektedir.

4 Yurt Dısı II. Görüs Hizmeti nden yararlanabilmek için poliçe baslangıç tarihinden itibaren 3 ay geçmis olması Sigortalı yı tedavi eden doktorun detaylı epikriz raporu ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları gereklidir. Sigortalı dan ilk Medikal II. Görüs için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. IPA,Sigortalı dan gelen aynı tıbbi durum için ikinci kez Medikal II. görüs taleplerini değerlendirmeye alacaktır. Fakat sigortalı ikinci kez yaptırmak istediği Medikal İkinci Görüs hizmeti için hizmet bedelini IPA ya ödeyecektir.mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikmeler hariç, Yurtdışı ikinci görüs hizmetine ilişkin sonuçlar ortalama 4 hafta, maksimum 6 hafta, Yurt içinde ise ortalama 1 hafta, maksimum 2 haftada sigortalıya ulastırılmaktadır. - Sigortalı nın, METLIFE ın ve/veya IPA nın bilgisi ve onayı olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları rücu hakkı olmayacaktır. - Medikal İkinci Görüş Hizmetinden yararlanmak isteyenler, telefon ile yada METLIFE aracılığı ile IPA Medikal Ekip Yetkilisi ne İkinci Görüş talebinde bulunacağı sağlık durumu hakkında bilgi vermek, talep edilen evrakları (doktor raporu, reçete, tahlil sonucu..vb) sunmak ve kendisine sorulan sorulara bilgisi dahilinde doğru cevap vermekle yükümlüdür. Bilgi ve cevapların kasten yanıltıcı olması halinde IPA ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez görüş alınan ülkede yaşanabilecek iklim koşullarında raporu iletme sürelerinde gecikme olabilir. KRİTİK HASTALIKLAR TEMİNATI Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Kritik Hastalıklar Teminatı; tanısı ve tanımları, aşağıdaki Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde gösterilen hastalıkları kapsar. SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMESİ İşbu sözleşmede yer alan koşul ve hükümlere tabi olarak, Sigortalıya bir Kritik Hastalık Tanısı konulması durumunda Şirket, aşağıdaki koşulların tümünün yerine gelmesi koşuluyla, ve de bunu takibeden yirmisekiz (28) gün süresince hayatta kalması durumunda Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Sigorta Bedeli ni, işbu sözleşme hükümleri kapsamında ödeyecektir: Sigortalının, Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde tanımlanan bir Kritik Hastalık ile teşhis olunması; Sigortalının söz konusu Kritik Hastalığa ilk kez yakalanmış olması; Sigortalının yaşadığı Kritik Hastalığın belirti veya semptomlarının, Muafiyet süresinin bitiminden sonra başlamış olması; İşbu sözleşmede yer alan istisna hallerinden hiçbirinin geçerli olmaması; ve Sigortalının, Tanının konulduğu an itibariyle halen yaşıyor olması. Sigorta Bedeli nin ödenmesini gerektiren herhangi bir Kritik Hastalığın meydana gelmesi ve tazminatın ödenmesi durumunda, işbu sigorta sözleşmesi kendiliğinden ve derhal sona erer. Buradaki Tehlikeli Hastalıklara ilişkin hükümlerde belirtilen teminatlar için 90 (doksan) günlük bir muafiyet süresi uygulanacaktır. Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. Muafiyet süresi içerisinde meydana gelen durumlar ile ilgili teminatlar ödenmeyecektir. TEMİNAT KAPSAMINDAKİ KRİTİK HASTALIKLAR LİSTESİ:

5 1. Kanser Habis hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyüyüp yayılması ve aynı zamanda normal dokuyu invazyonu ve imhası şeklinde tanımlanabilecek habis tümör. Bu teşhis habisliğin varlığına dair histolojik kanıtlarla da desteklenmeli ve bir onkoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Kanserin tedavisi için cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmelidir. Aşağıdaki kanserler hariçtir: Histolojik olarak habis olmayan, pre habis, sınırda habis, düşük habislik potansiyeline sahip veya invazif olmayan, şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tümörler: Memede Karsinoma-İn Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3; AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında karsinoma in-situ (Tis) veya Ta olarak tanımlanan her türlü lezyon; Kalınlığı 1,0 mm'ye eşit veya daha az olan ve AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1aN0M0 olarak tanımlanan her türlü melanom; Histolojik olarak Gleason skoru 6'dan fazla olarak sınıflandırılmış veya AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında en az T2N0M0 sınıfına ilerlemiş olması halleri hariç olmak üzere her türlü prostat kanseri; Çapı 1 cm'den küçük ve histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1N0M0 olarak tanımlanan her türlü papiller tiroit kanseri; Histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında TaN0M0 veya daha düşük sınıflandırılan invazif olmayan papiller mesane kanseri; RAI Kademe 3'ün altında Kronik Lenfositik Lösemi; HIV enfeksiyonu durumunda tüm tümörler. 2. İlk Kalp Krizi Miyokard İnfarktüsü Koroner arter hastalığının sonucu olarak ilgili alana yetersiz kan akışı nedeniyle kalp kaslarının belirli bir kısmının ölmesi. Bu teşhis, yeni bir kalp krizi durumuna uygun aşağıdaki kriterlerin tamamı tarafından aynı anda desteklenmelidir: Klinik olarak akut miyokard infarktüsü teşhisine uygun kabul edilen semptomlar; ve Miyokard infarktüsü kanıtlayan yeni karakteristik elektrokardiyografik (EKG) değişiklikler; ve CK-MB veya kardiyak troponin gibi biyokimyasal özel kardiyak göstergelerinin kabul edilen normal değerlerinde karakteristik artış. Ekokardiyogramla onaylanan sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunun %40 veya daha az olmasıyla kanıtlanan şekilde son ventriküler fonksiyonda redüksiyon. Teşhis Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Stabil veya Kararsız Angina Pektoris ve diğer biçimlerdeki akut koroner sendromlar kapsam dahilinde değildir. 3. İnme Serebral infarksiyon veya serebral (subaraknoid dahil) kanama veya serebral damar tıkanıklığı veya serebral tromboz nedeniyle beyin dokusunun kalıcı olarak ölümüyle sonuçlanan serebrovasküler olay. Bu teşhis aşağıdaki koşulların tamamıyla desteklenmelidir: - Olaydan en az 3 (üç) ay sonra Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanan kalıcı nörolojik hasarın varlığı; ve - Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ya da başka güvenilir görüntüleme teknikleriyle elde edilen yeni bir inme durumu ile uyumlu bulgular. Aşağıdakiler hariçtir: - Geçici İskemik Ataklar (TIA) ve; - Kaza veya yaralanma, enfeksiyon, vaskülit ve enflamatuvar hastalık kaynaklı beyin hasarı; - Göz veya optik siniri etkileyen vasküler hastalık; ve - Vestibüler sistemde iskemik bozukluk; ve - Görüntülemede asemptomatik sessiz inme bulgusu. 4. Koroner Arter Bypass Ameliyatı

6 Bypass greftleriyle bir ya da daha fazla koroner arterdeki daralma ya da tıkanmayı düzeltmek amacıyla açık kalp ameliyatına girme. Bu teşhis ciddi koroner arter tıkanıklığına dair anjiyografik bulgularla desteklenmeli ve prosedür Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından tıbbi açıdan gerekli olarak değerlendirilmelidir. Anjiyoplasti (PTCA) ve diğer intraarteriyel ve kateter tabanlı teknikler ile laparoskopik ve lazer prosedürleri hariçtir. 5. Böbrek Yetmezliği (İleri Evre Böbrek Hastalığı) Her iki böbrekte Konsültan Nefroloji Uzmanı tarafından onaylanan şekilde kalıcı böbrek diyalizi veya böbrek nakli gerektiren geri döndürülemez yetmezlik. Geçici böbrek diyalizi gerektiren akut geri döndürülebilir böbrek yetmezliği kapsam dışıdır. 6. Majör Organ/Kemik İliği Nakilleri Aşağıdaki nakil işlemlerinde alıcı olma: - Tam kemik iliği sonrasında hematopoetik kök hücre kullanılarak insan kemik iliği nakli; veya - Şu insan organlarından biri: ilgili organın geri döndürülemez ileri evre yetmezliği nedeniyle kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas. Diğer organ, organ kısmı, doku veya hücrelerin transplantasyonu kapsam dışıdır. 7. Felç (Uzuv Kullanımı Kaybı) Yaralanma veya hastalık nedeniyle en az 2 (iki) uzvun kullanımının tam ve geri döndürülemez şekilde kaybı. Felç durumu 6 (altı) aydan daha uzun bir süre devam etmeli ve uygun nörolojik bulgularla desteklenmelidir. Konsültan Nöroloji Uzmanı felcin kalıcı olduğu ve geri dönüş imkanının bulunmadığı düşüncesinde olmalıdır. Kendi kendini yaralama sonucu gerçekleşen felç, kısmi felç, geçici post-viral felç ve psikolojik nedenli felç kapsam dışıdır. 8. Körlük (Tam Görme Kaybı) Hastalık ya da kaza sonucu her iki gözde tam, klinik olarak belgelenmiş ve geri döndürülemez görme kaybı. Körlük teşhisi Konsültan Oftalmoloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve bu durum tıbbi prosedürler veya diğer yardımcılarla düzeltilemiyor olmalıdır. 9. Kalp Kapakçığı Ameliyatı Kalp kapakçığı anomalilerini ortadan kaldırmak veya onarmak için açık kalp ameliyatına girme. Kalp kapakçığında anomali teşhisi kardiyak kateterizasyon veya ekokardiyogramla desteklenmeli ve prosedür Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından tıbbi açıdan gerekli olarak değerlendirilmelidir. Valvotomi, endarteriyal, laparoskopik cerrahi veya benzer tekniklerle onarım özellikle kapsam dışıdır. 10. Aort Ameliyatı Aortta anevrizma, daralma, tıkanma veya disseksiyonu onarmak veya düzeltmek amacıyla torakotomi veya laparotomi uygulanması. Bu tanımda aort aynı zamanda torasik ve abdominal aortu ifade edecek ancak dallarını ifade etmeyecektir. Perkütan Endovasküler Anevrizma onarımı gibi minimal invazif veya intraarteriyal teknikler kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatlar kapsam dışıdır. 11. Multipl Skleroz Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından yapılan ve aşağıdaki kriterlerin tamamıyla desteklenen multipl skleroz kesin teşhisi: - Motor ve duyusal fonksiyonda en az 6 (altı) ay süreyle persistan olarak devam eden klinik imperman; ve - En az 2 (iki) adet multipl sklerozda karakteristik beyin veya omurilik demiyelinizasyon lezyonunun manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile görüntülenmesi. - Söz konusu semptom ve nörolojik defisitin eksaserbasyon ve remisyonlarının iyi belgelendirilmiş geçmişi. SLE ve HIV gibi diğer nörolojik hasar nedenleri kapsam dışıdır. 12. Koma

7 Koma, dış uyarıcılara ve iç ihtiyaçlara reaksiyon verilemeyen şuur kaybı durumudur. Koma en az 96 (doksan altı) saat süreyle devam etmelidir. Bu teşhis ayrıca aşağıdaki bulguların tamamıyla desteklenmelidir: - Yaşamın devam ettirilebilmesi için intübasyon veya mekanik ventilasyon gibi yaşam destek tedbirleri alınmalıdır; ve - Koma halinin başlamasının ardından en az 30 (otuz) gün süreyle gözlemlenmesi gereken ve kalıcı nörolojik defisit ile sonuçlanan beyin hasarı. Medikal kaynaklı koma ve doğrudan uyuşturucu ya da alkol kullanımından kaynaklanan koma kapsam dışıdır. 13. Majör Yanık Alttaki dokuya kadar cildin derinliği boyunca destrüksiyonunu içeren (üçüncü derece yanık) ve "Dokuzlar Kuralı" veya "Lund ve Browder Tablosuna" göre vücut yüzeyinin en az %20'sini (yüzde yirmi) kaplayan yanıklar. Teşhis Uzman tarafından onaylanmalıdır. Yukarıdaki tanım ile ilgili olarak aşağıdakiler kapsam dışıdır: Kendi kendini yaralamadan kaynaklanan üçüncü derece yanıklar; Birinci ve ikinci derece yanıklar. 14. PTCA: Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İki ya da daha fazla ana koroner arterde daralma veya tıkanmanın tedavi edilmesi amacıyla aşağıdaki kateter tabanlı müdahalelerin gerçekleştirilmesi: stent takılarak ya da takılmadan balon anjiyoplasti, rotasyonel veya yönlü aterektomi veya transluminal lazer tedavi Her bir damar çapında en az %70 (yüzde yetmiş) daralma olmalı ve müdahale 4 (dört) hafta içinde gerçekleştirilmelidir. Bu tanımda ana koroner arterler aşağıdakilerden bir ya da daha fazlası olarak ifade edilmektedir: Sol ana kök Sol inen anteriyor (diyagonal dalları dahil) Sol sirkonfleks arter (obtüz marjinal dalları dahil) Sağ koroner arter (distal dalları dahil) Prosedür Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve koroner anjiyogram bulgularıyla desteklenmelidir. Aşağıdakiler kapsam dışıdır: Yalnızca bir (1) koroner arterde bir ya da daha fazla prosedür (dalları dahil). İki (2) ya da daha fazla koroner arterde iki prosedür arasında 4 (dört) haftadan fazla aralık. 15. Primer Pulmoner Hipertansiyon Kalbin sağ tarafında sıkışma ve tekleme işaretlerine neden olacak şekilde pulmoner arter basıncında primer ve beklenmeyen artış. New York Heart Association (NYHA) kardiyak imperman sınıflandırmasına göre en az Sınıf IV seviyesinde kalıcı ve geri döndürülemeyen fiziksel imperman söz konusu olmalıdır. Primer pulmoner hipertansiyon teşhisi Konsültan Kardiyoloji Uzmanı veya Solunum Uzmanı tarafından yapılmalı ve aşağıdaki kriterlerden en az üçü (3) kardiyak kateterizasyonla elde edilen verilerle desteklenmelidir: - 30 mm HG veya daha fazla pulmoner arter basıncı; - Sağ kalpte hipertropi ile ilgili EKG bulguları (RV1 artı SV5 > 1,05 mv); - Dinlenmede kan oksijen konsantrasyonunda azalma; ve - Ekokardiyografi: sağ ventrikül çapında > 30 mm artış. NYHA Kardiyak İmperman Sınıflandırması (Kaynak: Güncel Medikal Teşhis ve Tedavi Sürüm 52 ): Sınıf I: Fiziksel aktivitede sınırlandırma yok. Basit fiziksel aktiviteler çabuk yorgunluk, dispne veya anjinal ağrıya neden olmaz.

8 Sınıf II: Fiziksel aktivitede hafif ölçüde sınırlama. Basit fiziksel aktiviteler semptomlara yol açar. Sınıf III: Fiziksel aktivitede önemli ölçüde sınırlama. İstiharatte rahat olmakla birlikte, ancak olağandan daha az aktivite semptomlara yol açar. Sınıf IV: Rahatsızlık söz konusu olmadan fiziksel aktivite gerçekleştirilemez. Dinlenmede dahi semptomlar söz konusu olabilir. Akciğer hastalıkları, kronik hipoventilasyon, pulmoner tromboembolik hastalıklar, kalbin sol tarafı ile ilgili hastalıklar, doğumsal kalp hastalığı, uyuşturucu ya da toksin ile ilişkili pulmoner hipertansiyon özellikle kapsam dışıdır. 16. İleri Evre Akciğer Hastalığı Kronik solunum rahatsızlığına neden olan ileri evre akciğer hastalığı. Bu teşhis aşağıdaki bulguların tamamıyla desteklenmelidir: - 3 (üç) ay farkla 3 (üç) ayrı durumda ölçülen ve sürekli 1 (bir) litreden düşük FEV1 testi sonuçları; ve - Hipoksemi için kalıcı yardımcı oksijen terapisi; ve - 55mmHg veya daha az (PaO2 55 mmhg) kısmi oksijen basıncı sonucu veren arteriyal kan gazı analizi; ve - Dinlenmede dispne. Teşhis Solunum Hekimi tarafından onaylanmalıdır. 17. İleri Evre Karaciğer Yetmezliği Aşağıdaki durumlarla sonuçlanan kalıcı ve geri döndürülemez karaciğer yetmezliği: - Kalıcı sarılık; - Assit; ve - Hepatik ensefalopati. Teşhis Konsültan Gastroenteroloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan karaciğer hastalıkları kapsam dışıdır. 18. Benign (Selim) Beyin Tümörü Aşağıdaki tüm koşulların bulunduğubeyinde benign tümör: Hayati tehlike içermektedir; Beyinde hasara neden olmuştur; Cerrahi müdahaleyle alınmıştır veya ameliyatın mümkün olmaması halinde kalıcı nörolojik defisite yol açmıştır; ve Varlığı Nöroloji Uzmanı veya Nöroşirürji Uzmanı tarafından onaylanmıştır ve Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ya da başka güvenilir görüntülerle elde edilen bulgularla desteklenmektedir. Aşağıdakiler hariçtir: Kistler; Granülomlar; Vasküler Malformasyonlar; Hematomlar; ve Hipofiz bezi ve omurilik tümörleri. 19. Sağırlık (Tam İşitme Kaybı) Hastalık ya da kaza sonucu her iki kulakta tam ve geri döndürülemez işitme kaybı. Teşhis Konsültan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı tarafından gerçekleştirilen odyometre ve duyma eşiği testleri ile belgelendirilmelidir. Bu durum tıbbi prosedürler veya diğer yardımcılarla düzeltilemiyor olmalıdır. Tam ifadesi tüm işitme frekanslarında en az 80 (seksen) desibel kayıp anlamına gelir. 20. Tam Konuşma Kaybı Ses tellerinde yaralanma veya hastalık nedeniyle tam ve geri döndürülemeyen konuşma yetisi kaybı. Konuşamama durumu 12 (on iki) ay süreyle kesintisiz olarak devam etmelidir. Bu teşhis Konsültan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı tarafından sağlanan tıbbi bulgularla desteklenmelidir. Bu durum tıbbi prosedürler veya diğer yardımcılarla düzeltilemiyor olmalıdır.

9 Kısmi konuşma kaybı, fiziksel nedeni olmayan konuşma kaybı ve psikiyatrik nedenli konuşma kaybı kapsam dışıdır. 21. Parkinson Hastalığı (65 Yaş Öncesi İdiyopatik Parkinson Hastalığı) Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından aşağıdaki klinik belirtilerden en az iki tanesi ile kanıtlanacak şekilde İdiyopatik Parkinson Hastalığı kesin teşhisi: - Kas rijiditesi - Tremor - Bradikinezi (anormal hareket yavaşlığı, fiziksel ve mental tepkilerde ağırlık). Teşhis aşağıdaki koşulların tamamıyla desteklenmelidir: - Hastalık tedavi ile kontrol altına alınamamaktadır; - İleriye dönük imperman için somut belirtiler bulunmaktadır; ve - Sigortalının aşağıdaki 6 (altı) Gündelik Yaşam Faaliyetinden en az 3'ünü (üç) destek alarak ya da almayarak en az 6 (altı) ay süreyle kesintisiz olarak gerçekleştiremiyor olması: Gündelik Yaşam Faaliyetleri: 1) Yıkanma: banyo ya da duşta (banyo ya da duşa girmek veya çıkmak da dahil olmak üzere) veya başka yöntemlerle yeterli seviyede yıkanabilme; 2) Giyinme: Her türlü giysiyi, yardımcı öğeyi, yapay uzvu veya diğer cerrahi cihazları gereken şekilde giyme, çıkarma, takma ve çözme becerisi; 3) Aktarma: Yataktan sandalyeye veya tekerlekli sandalyeye geçebilme ve tam tersini yapabilme becerisi; 4) Hareket: Kapalı alanda düz zeminde odalar arasında gidip gelme becerisi; 5) Tuvalet: Yeterli seviyede kişisel hijyen sağlayabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme becerisi; 6) Beslenme: Yiyeceğin hazırlanmasının ardından kendi kendine beslenebilme becerisi. Alkol, uyuşturucu ve toksik madde kaynaklı Parkinson dahil değildir. Bu imperman ile ilgili kapsam, hangisi daha önce olursa 65 (altmış beş) yaşında veya sona erme tarihi itibariyle sona erecektir. 22. Alzheimer Hastalığı/Şiddetli Demans (65 Yaş Öncesinde) Aşağıdakilerin tamamı ile kanıtlanan tam Alzheimer hastalığı teşhisi: - Bellek impermanı ve icra fonksiyonlarının (sıralama, organize etme, özetleme ve planlama) kaybını da içeren ve mental ve sosyal fonksiyonlarda ciddi düşüşle sonuçlanan entelektüel kapasite kaybı - Kişilik değişikliği - Bilişsel fonksiyonlarda azalmanın kademeli olarak başlayıp kesintisiz devam etmeesi - Şuur bozukluğu yoktur - Tipik nöropsikolojik ve nörogörüntüleme bulguları (örn. BT tarama) - Bu hastalıkta kesintisiz gözetim gereklidir (günde 24 saat) [65 yaş öncesi]. Gözetim ihtiyacı ve teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Aşağıdakiler kapsam dışıdır: - Beyin ve sistemsel bozukluklardan veya psikiyatrik koşullardan kaynaklanan diğer demans biçimleri. - Alkolle ilişkili beyin hasarı. Bu imperman ile ilgili kapsam, hangisi daha önce olursa 65 (altmış beş) yaşında veya sona erme tarihi itibariyle sona erecektir. 23. Fulminan Hepatit Hızlı bir şekilde karaciğer yetmezliğine neden olan karaciğerin Hepatit virüsü tarafından submasif - masif nekrozunun. Bu teşhis aşağıdakilerin tamamıyla desteklenmelidir: karaciğer boyutunda hızlı düşüş; lobüllerin bütününde nekroz ve sonuç olarak çöken retiküler iskele; karaciğer fonksiyon testlerinde hızlı bir düşüş;

10 derinleşen sarılık; hepatik ensefalopati; ve bilinen karaciğer hastalığı geçmişi bulunmaması. Teşhis Konsültan Gastroenteroloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Akut Hepatit enfeksiyonu veya yalnızca taşıyıcı olma durumu teşhis kriterlerini karşılamaz. Aşağıdakiler kapsam dışıdır: - Diğer tüm viral dışı akut karaciğer yetmezliği nedenleri (parasetamol veya aflatoksin intoksikasyonu dahil). - İntravenöz uyuşturucu kullanımı ile ilişkili fulminan viral hepatit. 24. Ansefalit (Akut Viral Ansefalit) Viral enfeksiyon kaynaklı beyin maddesinde şiddetli enflamasyon (serebral yarımküre, beyinsapı veya beyincik) ve sonuç olarak oluşan kalıcı nörolojik defisit. Bu teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve kalıcı nörolojik defisit en az üç (3) ay için belgelenmelidir. HIV, bakteri ve protozoal enfeksiyon kaynaklı ansefalit kapsam dışıdır. 25. Poliomyelit Aşağıdaki koşulların bulunduğu ve Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylananpoliomyelit: Neden olarak Polyovirüs belirlenmiştir; Uzuv kaslarında veya solunum kaslarında felç söz konusu olmalı ve 3 ay süreyle devam etmelidir. Guillain-Barre sendromu gibi diğer felç nedenleri özellikle kapsam dışıdır. 26. Bakteriyel Menenjit Beyin membranları ve omurilikte şiddetli enflamasyonla sonuçlanan bakteriyel enfeksiyon ve sonuç olarak şiddetli, geri döndürülemez ve kalıcı nörolojik defisit. Nörolojik defisit en az üç (3) ay süreyle devam etmelidir. Bu teşhis aşağıdaki şekilde onaylanmalıdır: Lomber ponksiyon ile serebrospinal sıvıda bakteriyel enfeksiyon bulunması; ve Konsültan Nöroloji Uzmanı. HIV enfeksiyonu durumunda Bakteriyel Menenjit, aseptik, viral, parazitik veya infektöz olmayan menenjit kapsam dışıdır. 27. Majör Kafa Travması Kaza sonucu kafa travması ve sonuç olarak kaza tarihinden itibaren en az üç (3) ay sonra değerlendirilecek kalıcı nörolojik defisit. Bu teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ya da başka güvenilir görüntülerle elde edilen kesin bulgularla desteklenmektedir. Kaza yalnızca ve doğrudan kaza sonucu gerçekleşen, şiddetli, harici ve görülür nedenlerden kaynaklanmalı ve diğer nedenlerden bağımsız olmalıdır. Aşağıdaki 6 Gündelik Yaşam Faaliyetinden en az 3'ü destek alarak ya da almayarak gerçekleştirilemiyor olmalıdır: Gündelik Yaşam Faaliyetleri: i. Yıkanma: Banyo ya da duşta (banyo ya da duşa girmek veya çıkmak da dahil olmak üzere) veya başka yöntemlerle yeterli seviyede yıkanabilme; ii. Giyinme: Her türlü giysiyi, yardımcı öğeyi, yapay uzvu veya diğer cerrahi cihazları gereken şekilde giyme, çıkarma, takma ve çözme becerisi; iii. Aktarma: Yataktan sandalyeye veya tekerlekli sandalyeye geçebilme ve tam tersini yapabilme becerisi; iv. Hareket: Kapalı alanda düz zeminde odalar arasında gidip gelme becerisi; v. Tuvalet: Yeterli seviyede kişisel hijyen sağlayabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme becerisi; vi. Beslenme: Yiyeceğin hazırlanmasının ardından kendi kendine beslenebilme becerisi. Aşağıdakiler hariçtir: Omurilik yaralanması; ve Başka nedenlerden kaynaklanan kafa travması.

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI

HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI c) Sürekli Maluliyet Teminatı HAYAT ARKADAŞIM YILLIK HAYAT SİGORTASI A. SİGORTANIN TEMİNATLARI 1. TEMEL TEMİNAT Vefat Teminatı: Sigortalının vefatı halinde sigortaya girişte seçilen sigorta bedeli (teminat)

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL ACİL SAĞLIK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek kişi bireysel aboneleri

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ

BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ BEġ YILDIZ - C FERDĠ SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ÖNSÖZ Dubai Group Sigorta A.Ş., Sigorta Ettirenin başvuru formunda verdiği bilgilere göre Sigorta Ettirenle anlaşarak poliçede gösterilen primin ödenmesi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, gerek yapılacak sigorta sözleşmesinin müzakeresi sırasında gerekse sigortanın devamı sırasındaki

Detaylı

Tazminat Özeti Standart

Tazminat Özeti Standart İtibarımız, müşterilerimizin sigorta konusunda hiçbir zaman kaygılanmaması gerektiği ilkesini temel alır. Sigortalı olmak stres yaratmamalı, aksine stresi ortadan kaldırmalıdır. En küçük ayrıntılar bile,

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı