ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$."

Transkript

1 s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : THY t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. ANKARA TT}RK HAVA YOIIARI TEKN K isransur- 1r_ I $irketimiz, ugak bakrm-onanm (MRO) sekt6r0nde, kalite ve verimlilik odaklt modern igletme anlayrgr ile bulundu$u co$rafyada en geligmig teknik bakrm Unitesi olarak faaliyet gostermektedir. Bu do$rultuda qirketimiz tarafrndan, geligmekte olan havacrlrk sektorune katkrda bulunmak ve istihdam sa$lamak amacr ile havaohk sektoriinde e$itim gdrmekte olan O$rencilerden $irketimiz Burs YOnetmeli$i ile belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlilikleri ve ihtiyaglarr tespit edilenlere, 2008/2009 O$retim yrlrnda 01 Ekim Haziran 2009 tarihleri arasrnda 9 ay sure ile burs verilmesine karar verilmigtir. 1- Okulunuza aga$rda verilen tablodaki sayr kadar kontenjan sa$lanmrgtrr. 2- Bagvuru igin gerekli evraklar bagvuru formunda belirtilmigtir. 3- Bagvuru eviaklarr, okul kanalryla veya gahsi olarak, elden veya taahhutlu posta yolu ile en geg21 Kasrm 2008 mesai saati bitiminde elimizde olacak gekilde iletilmelidir. 4- Bagvurular 01 Aralrk 2008 tarihine kadar de$erlendirilecek ve burs alrnaya hak kazanan o$renciler, okullarr vasrtasryla bilgilendirileceklerdir. 5- Onaylanan O$rencilere Ekim 2008 itibari ile burslan odenecektir. 6- Burs Bagvuru Formu ve Burs YOnetmeligi ekte verilmigtir. O$renciler bu gartlarr kabullenmeleri durumunda muracaatlarrnr yapacaklardrr. 7- Gegen sene burs almaya hak kazanmrg son srnrf 6$rencilerinin durumlarr incelenmiq ve hepsinin baqanlarrnrn devam etti$i g6rulm0gtur. Bu nedenle sozkonusu bursiyerlerimiz sene de burs almaya devam edecek olup sayrlarr okul kontenjanrna dahil edilmiqlerdir. Bu d$renciler de yine bagvuru formlarrnr, taahhutnamelerini ve kefalet senetlerini yenileyeceklerdir. Bilgilerin ize arzl rica ederiz. YENI OGRENCI SAYISI DEVAM EDEN BURSiYER SAYISI TOPLAM OKUL KONTENJANI N EF 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI AYLIK BURS MiKTARI (Ogrenci Bagrna) 250 YTL BURS BA$VURU FORMU THY TEKNIK A 9 BURS YONETMEL GI (YK REV.00) Bu formlar fhytechnic.com) yayr nlanacaktir. TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. \ :-.-4 n,/ --A 't,^,!\,/..=^^, $dn 9AKMAK Egitim Miidiiri.i ternet sitemizde Yollarr Teknik A'$' Atattirk Havalimanr, B Kaprsr, Yegitkoy istanbut, Telefon : (o 212) Faks: (o 212) wwwturkishtechnic com

2 othy TEKNiK TURKISH TECHNIC ADINIZ-SOYADINIZ: BURS BA$VURU FORMU SCHOLARS HI P APPLICATION FORM DOGUM TARIHiNIZ: (GuN/AY/Y L) nr0nrtrzi, EV ADRESINIZ: Ini li.',.. L],'l;i fotograf OKULUNUZUN ADI: SON SINIF GECME NOTUNUZ (...) ioo UZERINDEN (...) 4 UZERINDEN BOLUMUNUZ / SINIFINIZ: REFERANS Kt9lLER ADI SOYADI 1 2- YAKINLIK DERECESI (tantd tk, akraba) OKULTELEFONU VE FAKS NUMARASI: TEL: FAKS: TELEFON NUMARASI: ( dahili,is.ev/ ceo tel.) TELEFON NUMARASI: ( dahili.is. v/ ceo tel.) TELEFON NUMAMSI: ( dahili.is.ev/ ceo tel.) BABA ADI: BABA MESLEGI: ANNE ADI: EV TELEFONUNUZ: ANNE MESLEGI: ANNE / BABA CEP TELEFONU: EV DURUMU ADRESINIZ: KENDINIZIN: KIRA: AYLIK TUTARI: Anne. baba toolam aylrk geliri (YTL olarak) OOA SAYISI: OZEL ODASI: VAR YOK OKUYAN KARDE9 SAYISI: BILDI6INIZ YABANCI DIL VEYA DILLER: Verilecek deoerler: pekiyi, iyi, orta zayrf hic yok YABANCI DILiNIZiN DERECESI: ktsrm THY TEKNiK 1- INGiLIZCE OKUMA: YAZMA: KONUSMA: z- OKUMA: YAZMA: KONUSMA: doldurulacaktrr.l0tfen Onaya Sunan Mehmet AYBASTI Kontrol Eden: $an QAKMAK E$itim M0dUrU OLUR...t...t200 Huseyin SAGLAM Insan Kaynaklarr Bagkanr Basvuru esnasrnda teslim edilecek belqeler Burs almasr 1- SON ixlytt-rh DERS VE OAVRANT$ NOTLARI 2- KiMLiK ForoKoPisl 3. SABIKA KAYIT BELGES 4- BURS BA$VURU FORMU 5- FARKLI 2 ADET REFERANS MEKTUBU 1- KENDI ADINA KAYITLI YAPI KRED BANKASI HESAP CUZDANI FOTOKOPiSI 2. KENDiS TARAFTNDAN iruzauruutg zorunlu HIZMET AKD (taahhiitname ve kefalet senedi) THY TEKNiK KYS Form No: FR Rev.00 Posta Adresi : THY TEKNIK A.g. EGITI MUDURLUGO Atat0rk Havalimanr B Kaprsr Yegilkdy/ ISTANBUL Tel No /9495 FAXNO: / 59

3 YK Rev AMAC: TURK HAVA YoLLART TEKN K A.g. BURS yonerulelici $irket tarafrndan yaprlan planlama do$rultusunda ihtiyag duyulan gorevlere eleman yetigtirmek ve projelerde gerekli personeli istihdam edebilmek igin; - ESitim kurumlarrnda o$renim gdren Orta Dereceli Meslek Okullarr, YUksek Okul, Universite ve EnstitU (Lisans UstU) 6$rencilerine E$itim Burslan, - Sanayi-Universite igbirli$i kapsamtnda girketimizin dahil olaca$r ortak Aragtrrma ve Geligtirme (Ar-Ge) ve MUhendislik Projelerinde nitelikli personelin desteklenmesi amacryla Ogretim Uyesi ve YUksek Ogrenim Ogrencilerine Aragtrrma Burslan, verilmesi esaslarrnr tespit etmektir. 02 KAPSAM: Bu Y0netmelik, orta dereceli dereceli meslek yuksek okullarr, yuksek okul, lisans ve lisans0stu E$itim Bursu ile Proje galrgmalarrna Aragtrrma Bursu verilmesiesaslannr kapsar. 03 SORUMLULUK: Bu Yonetmeli$in uygulanmasrndan bagta lnsan Kaynaklarr Bagkanhgr olmak Uzere koordinasyon iginde bulunan diqer Bagkanlrklar ve ilgili Uniteleri sorumludur. 04 GENEL ESASLARVE UYGULAMA: A. IHTISAS DALLARTNTN SE9IMIVE KONTENJAN TESPITI: Elitim bursu verilecek alanlarrn belirlenmesi ve kontenjanlarrn tespiti; Insan Kaynaklan Bagkanh$r koordinasyonunda, Muhasebe ve Finansman Bagkanltgr, Teknik lkmal Bagkanlt$t, Uretim Planlama ve Kontrol Bagkanl$r, MUhendislik Bagkanh$r, Revizyon Atolyeleri Bagkanh$r, Ugak Bakrm Bagkanlr$r ve konu ile ilgili do$rudan ba$lr M0dUrlUklerin igtirakleri ile olugan bir komisyon tarafrndan yapllrr. Bu komisyon lnsan Kaynaklarr Bagkanh!t'ntn daveti Uzerine toplanlr. Komisyonca, $irketin ihtiyag duydu$u g6revlerle ilgili e$itim dallartntn hangileri oldu$u, bunlar igin hangi egitim kurumundan kag O$renciye burs verilebilece$i burs verme kogullart gibi genel prensipler belirlenir. Aragtrrma Burslarr uygulamalarr; Insan Kaynaklarr Bagkanhgr koordinasyonunda, ilgili Bagkanhklar ve Genel MUdUr'trn uygun gdrece$i katthmcrlardan olugan bir Komisyon taraftndan yaprlrr. Bu komisyon, lnsan Kaynaklarr Bagkanhlr'nrn daveti uzerine toplantr. Komisyonca, projede ihtiyag duyulan nitelikli personelineler oldulu, bunlar igin e$itim kurumlanndan hangi niteliklerde Ogretim Uyesi ve Ogrenciye Aragtrrma Bursu verilebilece$i ve $irketin burs verme kogullan gibi genel prensipler belirlenir. Genel olarak tespit edilen prensiplerde bir de$igiklik yapmak luzumu hastl olursa, komisyon Insan Kaynaklarr Bagkanh$r'nrn daveti Uzerine tekrar toplantr." Belirlenen prensipler kapsamrnda tespit edilen burs kontenjanlan gerekgeli bir yazt ile Genel M0dUr onaytn az edilir. Onayr takiben Ydnetim Kurulu Bagkanlr$t'na bilgi verilir. {lo( ---J I '.fp

4 r YK Rev.00 B. DUYURU VE ADAYLARDARANILA NITELIKLER: Egitim Bursu verilecek adaylardaranrlanitelikler komisyon tarafrndan uygun gdrulecek usullerle duyurulur. Bu duyurudadaylardaranrlanitelikler gdyle srralanrr: 1. TUrk vatandagr olmak, 2. Kamu haklarrndan yasakh bulunmamak, i 3. Ozel kanunlarl affa u$ramtg olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezasl veya kanuni bir kovugturma sonucu grkarrlmamrg olmak, 4. O$renimden dolayr bagka bir kuruma kargr mecburi hizmetle yukumhi olmamak 5. Bagandan dolayr kargthksrz burs veya 6dUl alma hali harig, alaca$r bursun drgrnda herhangi bir kaynaktan mecburi hizmet kargr[lr burs, kredi veya burs seviyesinde maddiyardrm almamak, 6. Girebilece$i gdrev igin gerekli olan 6zel sa$lrk gartlarrnr taglmak, (Bu durum Saglrk Kurulu Raporu ile belgelenir.) llgili Bagkanhk, Aragtrrma Burs adaylarrnrn belirlenmesinde yaprlmasr hedeflenen galtgmantn Proje D6kUmanrnr Insan Kaynaklarr Baqkanhgrna sunar. ltgiti komisyon Proje DOkUmanrnt inceleyerek; yaprlacak gahgmalar igin proje katrhmcrlanna verilecek aragtrrma destek bursu miktarlarr ve verilme gadlarrnr belirler. c. BURS VERILECEK ognerucllerln SEglMl: Burs verilecek d$rencilerin segimi aga$rda belirtilen hususlara g6re Insan Kaynaklarr Bagkanr'nr n koordinasyonunda yapr lrr. E$itim bursu alacaklarrn segimde dikkate ahnacak hususlar gunlardrr; 1. Birinci stnrflardan itibaren burs vermede, Universite Girig Srnavrndan yuksek puan alan 6$rencilere Oncelik verilerek aday tespiti yaprlrr. 2. Ara stntflarda burs verilecek 6$rencilerin segiminde dnceki srnrflardaki bagarr durumlarr dikkate ahnarak aday tespiti yaprhr. 3. Orta dereceli Meslek Okullarrnda burs verilecek O$rencilerin segiminde, bu okullann girig stnavr puanlarr ve ara srnrflardaki bagarr durumlarr dikkate ahnarak aday tespiti yaprhr. 4. Aragtrrma Burslarrnda yukarrda belirtilen genel hakkaniyet ve uygunlu krstaslarr da delerlendirilmek Uzere adaylarrn hedeflenen projeye saglayacaklarr katrhmrn igerigi ve galtgma surelerine uygunluk Oncelikle dikkate ahnrr. 5. Segimde dikkate ahnacak hususlar olarak yukanda belirlenenler gergevesinde, istekliler arasrndan yaprlacak aday segimlerinde aranrlan gartlarda egitli$in sa$lanmasr hali esas tutularak, $irkette gdrev yapenakta olan personelin gocuklarrna 6ncelik verilir. D, SEQIM SONUQLARTNTN BILDIRILMESIVE ISTENEN BELGELER: 1. E[itim Bursu igin segilen o$rencilerin ve Aragtrrma Bursu igin segilen ci$retim Uyesi, aragttrmacr ve 6$rencilerin segim sonuglan kendilerine bildirilir. Burs adaylarr Komisyonun belirledi$i belgeler yanrnda gerekli gdruldu$tinde Noterlikge tasdik 5 YKv,rq

5 / YK Rev.00 edilmig taahhittname ve kefalet senedini Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki drneklerine uygun olarak hazrrlayrp teslim ederler. 2. Komisyonca belirlenen sureler iginde, gerekli belgeleritamamlayrp bagvurmayan asil adaylarrn yerine aldrklan puana gore yedek adaylardan kayrt ve kabul yaptlabilir. E. BURSUN BA9LAMASI VE BURS SURESI : 1. Komisyon, E$itim ve Aragtrrma Burslannrn baglangrcrnr ve suresini belirler, aynca bursun devam etme gartlartnr tespit ve de takibiniyapar. 2. Komisyon makul sebeplerle Aragtrrma Bursunu tek taraflr olarak durdurma yetkisine sahiptir. F. BURSLULARIN YUKUMLULUKLERI. SORUMLULUKLARI VE DENETIMI: Egitim bursu verilen ogrencilerin yuk0ml0luk ve sorumluklarr aga!tda belirtilmigtir; 1. E$itim bursu verilen o$renciler; a. Burs baglangrcrndaki taahhutlerini yerine getirmekle yukuml0dur. b, $irkete verdikleri bilgive beyanlartn gerge$e uygun olmast esasttr. c. $irketge elitim bursu verilen 6$renciler izin almaksrztn 6$renim daltnt ve program I nt de$igtiremezler. d. O$renimi m0cbir sebepler harig normal suresi iginde tamamlarlar. e. O$renim ve gahgmalarrna d0zenli olarak devam ederler. f. Disiplin ve kamu cezast gerektiren davranrglarda bulunamazlar. 2. Yukarrda hallerin aksini yapanlarrn burslarr kesilir ve haklartnda taahhutname hukumleri uygulanrr. 3. Ogretim kurumlannrn mevzuat htrk0mleri de dikkate altnarak hastaltlt sebebiyle bir dlretim yrhnda 2 aya kadar dlrenimine devam edemeyenlerin burslart 6denir. 4. Saglrk durumu nedeniyle izinli sayrlan o$rencinin bu sebeple sene kaybetmesi halinde burs suresine 1 yrl ilave edilir. Bu durum tam tegekkullu Devlet Hastanesinden alrnacak ve girket saghk birimlerince onaylanacak Sa$ltk Kurulu Raporu ile belirlenir. 5. Burslu 6$rencilerin, derslere ve uygulamalara devamlan, stnavlara kattlmalart ve srnavlardaldrklarr sonuglar, disipline uyma durumlarr ile sosyal iligkileri ve yagam durumlarr, 6$retim kurumlarr ve yurt y6neticilerinden edinilecek bilgiler kapsamtnda $irket Insan Kaynaklarr Bagkanlr$r tarafrndan takip gdilir ve denetlenir. \rkv3

6 YK Rev.00 Aragttrma bursu verilenlerin y0kiimluluk ve sorumluklarr agagrda belirtilmigtir; 1. Burs kapsamtna uygun olarak Proje lg Paketleri kapsamrnda belirlenen gorev ve kattltmlannr yerine getirirler. 2. Aragtlrma bursiyerlerinin Projelere salladrklarr katkrlarrnitelik ve nicelik olarak de$erlendirilmesi Proje sorumlusu olan Bagkanlrk tarafrndan yaprlrr. Proje galtgmalanna katrhmlart yeterli gor0lmeyen bursiyerin bursunun kesilmesine sorumlu bagkanlr$rn dnerisiyle Komisyon karar verir. 3. Aragttrma Bursiyerlerinin $irkete verdikleri bilgive beyanlarrn gergege uygunlugu esasttr. Aksi ortaya gtkanlartn burslulukla iligkisi kesilir ve haklarrnda taahhutname ve diger proje kontrat hukumleri uygulanrr. G. HASTALIK; TEDAVIVE DINLENME: E$itim ve Aragttrma Bursu alanlara $irket tarafrndan genel bir sosyal hak ve saghk sigortast sa$lanmaz. Projenin 6zel sa!ltk riskleri igeren durumlarla kargrlagrlmasr ihtimali olabilecek gahgmalarda, $irket proje kontratlannda ilave tedbir ve mueyyideler belirleyebilir. H. HASTALIK HALINI BILDIRME: E$itim Bursu alan d$rencilerden hastalanan veya hastalrk izni bitti{i halde dlrenime devam edemeyenler durumlarrnr en geg 7 gun iginde $irkete bildirme ve 20 gun iginde raporlarrnr gdndermek zoru ndad r rlar. I. MALI HUKUMLER: 1. E$itim Burslu O$rencilere burslan, Insan Kaynaklarr Bagkanlrgr'nrn teklifi ve Genel MUdU/Un onayr ile tespit edilecek miktar uzerinden, burslulu$a hak kazandrklarr tarihten itibaren burs soresince aylrk olarak 6denir. 2. Aragttrma Bursu uygulamalarrnda, proje kapsamrna baglr olarak ortaya grkabilecek mali hususlar proje kontratr kapsamrndaynca belirlenir.burs ddemeleri gahgmanrn yaprldrsr kurum ve girketimizce uzerinde anlagrlan gekilde bursun hak kazanrldr$r tarihten itibaren burs s[rresince ayhk olarak 6denir. 05 YURURLUK: Bu Ydnetmelik Ydnetim Kurulu'nun 18/04/2007 tarih ve 09 sayrlr karar tarihinden itibaren yur0rl0$e girmigtir. =-f \Yxv 4 m.7 t/ /.'

7 YK Rev.00 raanxurnnrur EK:l (O$renim Dah ve Seviyesi)...,...tt$renimi yapmak Uzere girdi$im 6$retim kurumu ile ilgili kanun, tuzuk ve y6netmelikler ve 6$renim planrna gdre 6$renim yapaca$rmr; THY Teknik A.$. nrn gbsterece$i yerlerde tum galrgma gartlanna uyarak, tahsilde bulundu$um surede aldrlrm miktar kargrh$r bu miktar kargrlanana kadar staj ( ) veya galrgma ( ) kargrhgt burs aldt$tm THY Teknik A.$.'de Oncelikle gdrev yapmayr, aga$rda yazrh hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhot ederim. OGRENIM SIRASINDA: 1. Kendi iste$imle 6$renimi brraktrgrm, 2. Bagka bir kamu kurum ve kurulugundan burs aldr$rm veya hesabrna okudu$um THY Teknik A,$. nrn izni drgrnda 6$renim yerimive dahmr degigtirdigim, 3. Okumakta oldu$um okuldan Yonetmelikte kabul edilmeyen srhhi sebepler, bagansrzhk veya bagka sebeplerle ayrrldr$rm, 4. Kanun, tuzuk, ydnetmeliklerde ve o$renim planrnda yazrh sertifika veya devamsrzh$rm yahut cezah bulunmam sebebiyle giremedi$im veya girip de bagaramadr$rm ve diplomamr alamadr$rm, 5. llgili Kanun, tuzuk, y6netmelik ve 6$renim plantnda yazrh hususlara riayet etmedilim, 6. Teknik A.$.'nin iznini almadan yabanct veya yerli bir kurum veya firmadan burs aldr$rm, (Kargrhksrz burslar harig) 7. O$renim sonu meslek stajrnr yapmakta oldu$um muesseseden; bu gahgmalarrmrn kargtlt$rnda d$renci tahsisatrndan fazla bir Ucret aldr$rm, takdirde THY Teknik A.$.'nin bursumu kesece$ini ve benim igin yapmrg oldulu butun masraflarr ve tarafrma ddenen burs miktarrnr her biri igin tediye veya sarf tarihinden itibaren (yrl sonu hesaplarr dikkate alnma kaydryle) tahakkuk ettirilecekanuni faizi dahil olmak 0zere tum ferilerile birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrine h0kilm istihsaline hacet kalmaksrztnakten ve defaten tediye edece$imi, OGRENIM BITTIKTEN SONRA: 8. Kanun, tuzuk, yonetmeliklerde veya THY Teknik A.$, tarafrndan gahsrma bilahare bildirilerek tayin edilmig muddet iginde vazlle talebinde bulunmadr$rm (talep THY Teknik A.$. taraftndan de$erlendirilip, o g0nk0 ihtiyaglar do$rultusunda olumlu veya o[umsuz olarak cevaplandrnlabilir), 9. Verilen g6revive rlcreti kabul etmedi$im veya ihtirazi kayrtla kabulden imtina ettiqim, 5

8 / YK Rev Tayin edildigim gdrevlerde aldt$rm burs miktan kargrlanana kadar staj veya galrgma yapmadan mazeretsiz ve izinsiz igimi brraktr$rm, 11. Aldr$tm burs miktannr kargtlayacak staj veya gaigma s0rem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulundu$u mi.iesseseden kendi kusurum neticesi ihrag olundu$um, 12. lgbu tahsil ve hizmetaahhutumle ilgili olarak grkmrg veya grkacak olan tum kanun, tuzuk ve ydnetmelik hukumlerine uymadt$rm ve yukleyecekleri mokellefiyetlere rrza gdstermedigim, 13. Aldt$rm burs miktarrnr kargrlayacak staj veya gahgma suresi gergeklegtirmeden, askere ga$rtlmam halinde, terhisimden sonra en geg iki ay iginde THY Teknik A.9. ye yazr ile muracaat edip vazife istemedilim, takdirde THY Teknik A.$. nrn benim igin yapmrg oldugu butun masraflarr ve tarafrma ddenen burs miktartnt %50 fazlasryla ve her biri igin tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek kanuni faizi dahil olmak uzere t0m ferilerile birtikte TUrk Hava Yollarr Teknik A.$.'nin emrine h0k0m istihsaline hacet kalmaksrzrn nakden ve defaten tediye edece!imi, mecburi hizmet surem dolmadan gdrevimden ayrrldr$rm takdirde igbu taahhutname geregince namrma tahakkuk ettirilen borcun yek0nundan ifa etti$im mecburi hizmet suresine tekab0l eden miktar tenzil olduktan sonra bakiyesini Yo50 tazlag ve Kanuni vesair kanuni Odemelerle birlikte hukum istihsaline hacet kalmaksrzrnakden ve defaten tediye edece$imi, THY Teknik A.$. 'nin aldr$rm burs kargtlt$t staj veya bu tutar kargrlanana kadar Ucretli olarak beni gahgtrrabilece$ini kabul, beyan ve taahhrlt ederim. Bu taahh0tnameden do$acak borg ve hesaplar igin THY Teknik A.$. nrn kayrt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usul0 Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi gere$incesas ve delil olarak kabul edilip ve bagkaca subut delilleri aranmayacaktrr. Bu taahhutnamede yazrlr b0tun hususlar hakkrnda do$abilecek uyugmazlrklann hallinde Baktrkdy Mahkeme ve lcra Dairelerinin yetkili bulunduklarrnr gimdiden kabul ve taahhut ederim. Bu taahhutname ili ilgili ihtilaflarda bana yaprlacak tebligat igin agrk adresim,;ffi;i;;;ili ilffi;"vi, iliroi,j*1s1il".#:3?'ox;*,i*?'1x;::"';il:f Jffii:lli! iade edilse dahi butun teblilatr gahsrma yaprlmtg olarak kabul ve beyan ederim. Adr, soyadr; lmza; YKl 426

9 YK Rev.00 EK:2 KEFALET SENEDI THY Teknik A.9. nam ve hesabrna 6$renim yapmak tarafrndan THY Teknik A.$.'ne verilmig olan Noterlifinden tanzim ve tasdik edilmig tarih r"u,i "tti o i #i ;;;;;;"; #h ui;; *;;' :iil iijl1ffill" iff]ffi5 i: figl: :il*:ilffi : mtigterek borglu srfatt ile mesul oldu$umuzu kabul, beyan ve taahhut ederiz. "?J[ TaahhUdUn ihlali halinde THY Teknik A.$.. nin adr gegen 6$renci i9in yaptr5r butiin masraflarrn ve ddenen burs miktarrnrn tamamrnr ve aynca bunlarrn herbirisi igin tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecekanuni faizi ile birlikte ttim ferilerini, vesair masraflarr, mezun olduktan sonra taahhudrln ihlali halinde igbu kefalet senedi gere$ince namrmrza tahakkuk ettirilen borcun yekununden adr gegen d$rencinin ifa etti$i mecburi hizmet sliresine tekabul eden miktar tenzil olduktan sonra yaprlan t0m masrafrn ve burs miktarrnrn %50 fazlasr ve kanuni fazi ile birlikte tum ferilerini vesair masraflan da kabul ederek asrl borglu ile birlikte m0gterek borglu ve muteselsil kefil srfatryla zamin oldu$umuzu her birimiz borcun tamamrndan mugtereken ve mirteselsilen mesul olmayr ve THY Teknik A.$. tarafrndan yazrlr olarak talep edildili takdirde bu mebla$t protesto kegidesine, hukum istihsaline ve asrl borglununzasrnr almaya hacet kalmaksrzrn nakden ve defaten ddeyece$imizi, 6demedi$imiz takdirde talep tarihinden ddeme tarihine kadar da borcumuzun aynca Kanuni faize tabi tutulmasrnr, bize yaprlacak tebligata esas olan bu kefaletnamede yazrlt adresimizde vuku bulacak de$igikli$i THY Teknik A.$.' ne vaktinde taahhtitli.r olarak bildirmedigimiz takdirde aga$rdaki adresimize grkarrlacak bila tebli! iade edilse dahi butun tebligatr gahsrmtza yaprlmrg olarak kabul ettilimizi ve bu taahhutname ile kafaletnameden dogacak ihtiiafrn hallinde Bakrrkdy Mahkemelerinin ve lcra Dairelerinin selahiyetli olaca$rnt kabul, beyan ve taahhut ederiz. MUgterek Borglu ve MUteselsil Kefil Adr, Soyadt: Adres M0gterek Borglu ve Mtrteselsil Kefil Ad, Soyadr: Adres: YKl

10 YK Rev.00 orrak PROJELERDE GoREV ALAN 66RENC icin TAAHHgTNAME EK:3.(OSrenim Dah ve Seviyesi)....,...,09renimi yapmak Uzere girdilim o$retim kurumu ile ilgili kanuna, tuzuk ve yonetmelik ve 6$renim planrna gore 6lrenim yapaca$tmr, THY Teknik A,$.'nin okulumla gergeklegtirecegi... projesinde trlm gahgma gartlarrna uyarak...,... s0re ile gcirev almayr aga$rda yazrlr hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhut ederim. 1. Kendi iste$imle 6$renimi brraktrltm, 2, Bagka bir kamu kurum ve kurulugundan burs aldrsrm veya hesabrna okudu$um THY Teknik A.$. nrn izni drgrnda d$renim yerimi ve dahmr de$igtirdigim, 3. Okumakta oldulum okuldan Y6netmelikte kabul edilmeyen srhhi sebepler, bagansrzhk veya bagka sebeplerle ayrrldr$rm, 4. llgili Kanun, tuzuk, yonetmelik ve O$renim planrnda yazrlr hususlara riayet etmedi$im, 5. Teknik A.$, nrn iznini almadan yabano veya yerli bir kurum veya firmadan burs aldr$rm, (Kargthksrz burslar harig) 6. Projedeki g6revimi tek taraflr olarak btraktt$tm, takdirde THY Teknik A.9. nrn benim igin yapmrg oldu$u butun masraflan ve tarafrma ddenen burs miktannr o/o50 lazlasryla ve her biri igin tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecekanuni faizi dahil olmak Uzere di$er ferilerile birlikte THY Teknik A.$.'nin emrine h0kum istihsaline hacet kalmaksrzrnakden ve defaten tediye edecesimi, gimdiden kabul ve taahhut ederim. Bu taahhutnameden do$acak borg ve hesaplar igin THY Teknik A.$. nrn kaylt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usul0 Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi gerelince esas ve delil olarak kabul edilip ve bagkaca subut delilleri aranmayacakttr. Bu taahhtrtnamede yazrh b0tun hususlar hakkrnda dolabilecek uyugmazhklartn hallinde Bakrrkoy Mahkeme ve lcra Dairelerinin yetkili bulunduklartnt gimdiden kabul ve taahhut ederim. Bu taahhutname ile ilgili ihtilaflarda bana yaprlacak tebligat igin agrk adresim ;;kil;i" ;;;;;ilili;';v;, ;;ra;,.1351s?il'i,fr1[3]'o'1,*i,t!t 11?::"Tl;:H5:l Jffii:lliu iade edilse dahi butun tebli$atr gahstma yaptlmtg olarak kabul ve beyan ederim. Adr, soyadr'.., lmza: YKl,u

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde)

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) 2547 Sayılı Yasanın 35.maddesi ile 657 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK (1) 1679 YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1983, No: 83/6622 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No:

Detaylı

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ AMAÇ Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve asistan doktor olan tıp doktorlarını yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için desteklemektir. BAŞVURU KOŞULLARI 1.

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2014-48893 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A6ANY* Sayı :18235917-903.07.03- Konu :Yurtdışı Görevlendirme İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur

rubirlr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur rubirlr Sayr. 8.14.2.T8T 0.06.01.02.231-594111971 Konu : TUBiTAK-Lindau Destek Programr CELAL BAYAR UNiVERSiTESi RrrrOnIuGurur Zy rcatzor iveoi Bilimsel ve Teknolojikalkrnma igin gereken insan kaynagrnrn

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

Burs devam edilen kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu

Burs devam edilen kurumunun kendi bünyesinde kurulu bulunan burs komisyonu SPOR YARDIM ve VAKFI YÜKSEK BURS DUYURUSU Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans veya lisansüstü gören, Türkiye

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI BURS İSTEK FORMU Burs formundaki bütün alanların doldurulması zorunlu olup, eksik formlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adı - Soyadı :... T.C.Kimlik No :... Nüfusa Kayıtlı

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi

Mrigteri'nin, Kredi Talep Formu doldurmasr, satlctnrn krediye iligkin iglemlere baglamast, kredi Bu "Otomotiv Uriinleri Kredisi ve Rehin Sozlegmesi" ve ayrrlmaz pargasr olan "Geri Odeme Planr" ve Diger Ekleri (krsaca "Sozlegme") Miigteri t[keticinin agrk ve net bir gekilde bilgilendirilmesi amacrna

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Form 1 GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Burs Başvuru Formundaki bilgilerin doğru olduğunu, burs koşullarını incelediğimi, bursiyer seçilmem halinde Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı bütün

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ;

RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI BAġKANLIĞI NA ; RÜġTÜ AKIN VAKFI tarafından, maddi desteğe muhtaç, baģarılı Türk gençlerine eğitimde fırsat ve imkan eģitliği vermek ve onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde yetiģmelerine

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Saint-Joseph liler Derneği Burs Yönetmeliği

Saint-Joseph liler Derneği Burs Yönetmeliği Saint-Joseph liler Derneği Burs Yönetmeliği Madde 1- AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, Saint-Joseph liler Derneği (SJD) tarafından Özel İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi nde (SJ Lisesi) okumakta olan veya

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK KİŞİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj yapacak

Detaylı

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA

GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Form 1 GÜNEY EĞİTİM VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ADANA Burs Başvuru Formundaki bilgilerin doğru olduğunu, burs koşullarını incelediğimi, bursiyer seçilmem halinde Vakıf Yönetim Kurulunun alacağı bütün

Detaylı

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :..

MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU. Adı ve Soyadı: Doğum Yeri ve Tarihi (Gün / Ay / Yıl) :.. MASSİAD MARMARA SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZEL KİŞİLER İÇİN ÜYE MÜRACAAT FORMU Fotoğraf Yapıştırınız Form No: Müracaat Tarihi : / /. 1. Firmayı Temsil Edecek Üye Bilgileri Adı ve Soyadı: Doğum

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

Yayın Tarihi: 14.3.2014 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ

Yayın Tarihi: 14.3.2014 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ 1 Sayfa 2 / 6 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Üniversiteler, Enstitüler ve Araştırma Merkezleri nde yapılan

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç * Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım.

Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. .../.../200 BARO BAŞKANLIĞI... Yönetim Kurulumuzun /./.. tarih... sayılı kararına istinaden... sicil numarasıyla Baronuzda staj yapmaktayım. ( ) Staj Kredi Yönetmeliği, kredi sözleşmesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI, BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI, BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI, BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek başarı bursu, eğitim

Detaylı

tffi runxiye ortopedik ENGELTiTpn FEDERASYoNU

tffi runxiye ortopedik ENGELTiTpn FEDERASYoNU tffi runxiye ortopedik ENGELTiTpn FEDERASYoNU The Federation of orthopaeeric Diasabred peopre of rurkey Topkapr Mah. Dr. Ahmer pa$a Sok. No:l Fatih / ISTANBUL Tel: 212 635 9482 Faks: 212 534 5gg0 **o,.tootorl.t

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İŞLEM AKIŞ ŞEMASI 1 Başvuru Alımı Kadro Belirleme YÖK tarafından gönderilen listeyi, ÖYP kapsamında yetiştirilmek üzere Üniversitemiz kadrolarına atanacak Kadro Tablo

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Hastane Cd. 5221 Sk. No:14 Mersin adresinde mukim ERTEM BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ. (Bundan böyle ERTEM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :...

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... ÖĞRENCİNİN No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... Babası nın Adı ve Soyadı :... Babası nın Öğrenim Durumu : O O O İlk Orta Yüksek İşi ve İş Ünvanı :... İş Adresi :... Ev Telefon No. :... Ev Adresi :...

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Yurt DıĢı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.YEG.0.18.04.05-1948 04 HAZĠRAN 2008 Konu :Beş Türk Cumhuriyetinde bulunan Eğitim Müşavirlikleri Kadrolarına Atanacak Personelin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü GÜNDÜZLÜ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ BAŞVURU VE KAYIT- KABUL ŞARTLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE NİSAN 2001 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç : Madde 1- Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.01.01.203.1/ 3180 18/4/2008 Konu: Yurt Dışı Teşkilatı Kadrolarına Atanacak Personelin Mesleki Yeterlilik Sınavı GENELGE

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇANKAYA NIN FİLİZLERİ PROJESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇANKAYA NIN FİLİZLERİ PROJESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ ÇANKAYA NIN FİLİZLERİ PROJESİ ÇANKAYA NIN FİLİZLERİ İÇİN; ÇANKAYA NIN FİLİZLERİ İÇİN; SAMİMİYET SÖZLEŞMESİ KRİTERLERİ BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı; maddi

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve

I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve Olrenci Kontenianlarr ve Baqvuru $artlarr hk. I Muhasebe ve Finansman YLS Uretim Y6netimi ve 2 Pazarlama YLS 4 Muhasebe ve Finansman DR Uretim Y0netimi ve 5 Pazarlama DR iktisadi GeliSme ve Uluslararasr

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

DUYURU HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ (H-HEMDER) FAKÜLTEMİZDEN 2 ÖĞRENCİYE BURS VERECEKTİR.

DUYURU HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ (H-HEMDER) FAKÜLTEMİZDEN 2 ÖĞRENCİYE BURS VERECEKTİR. DUYURU HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ (H-HEMDER) FAKÜLTEMİZDEN 2 ÖĞRENCİYE BURS VERECEKTİR. BURS PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 7 Nisan 2011 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU

l- Miifettislik Haklonda Tanrtrcr Bilei: MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU T.C. GIDA. TARJM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI MUFETTiS YARDIMCILIGI GiRiS SINAVI KILAVUZU Grda, Talm ve Hayvancrhk Bakanhlr Miifettig Yardrmcrh[r giriq srnavr hakkrnda gerekli bilgiler aga[rda srralanmtgttr.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Yüksekokulumuz Teknik Programlar Bölümünde öğrenim gören

Detaylı

l- Ba;r'uru dilekgesi

l- Ba;r'uru dilekgesi KAMERA ir,r su altl sdnt'nvi vapacar n'irnaalar.in vsrrilrnoinnryb rrirnnlpn i Gemilerin Teknik Ydnetmeligi kapsamrnda kamera ile su alti scirveyi yapacak firrnalann Ycinetrneligrn 8 inci maddesinin 3

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrenci Adaylarına Önemli Duyuru 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize Yeni Kayıt Olacak Öğrencilerin kesin kayıt işleminden

Detaylı

1.Bu sınav 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 4.,5.,6.,7. ve 8.sınıfta okuyan öğrenciler için geçerlidir.

1.Bu sınav 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 4.,5.,6.,7. ve 8.sınıfta okuyan öğrenciler için geçerlidir. EĞİTİMDE NOKTA ATIŞI BURSLULUK SINAVI Amaç: Bu sınav İzmir İli genelinde öğrencilerin analiz,sentez,değerlendirme yeteneklerini geliştirmek,öğrencileri ezberci eğitim sisteminden uzaklaştırarak üst düzey

Detaylı

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ

SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAMSUN İLKADIM GÜLİZAR HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ ne 2.YETENEK SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ ALIMI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA YAPILACAK İŞLEMLER TARİHİ 1 Yetenek Sınavı Başvuruları 14-18 Eylül

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. / 20. ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. BÖLÜMÜ: PROGRAMI: SINIFI: NUMARASI:. T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

irc i$venleni igitt runrive HARB sanayi ve yardlmcl igrollarl iggileni seruoixnsl (TURK HARB-I$) (ruhis) islerrue BASKnnu6r (ANr)

irc i$venleni igitt runrive HARB sanayi ve yardlmcl igrollarl iggileni seruoixnsl (TURK HARB-I$) (ruhis) islerrue BASKnnu6r (ANr) rvri r-r-i savu N MA BAKAN ug r AKARyAKTT ixurm ve NATo pol resisleni islerrue BASKnnu6r (ANr) i$venleni igitt TURK AGIR SANAYII VE HIZMET SEKTORU KAMU i$veneruleni senoixnsl (ruhis) irc runrive HARB sanayi

Detaylı

Macahel Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı

Macahel Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı Macahel Eğitim Kültür ve DayanıĢma Vakfı BURS YÖNETMELĠĞĠ Mütevelli Heyeti Onay Tarihi: 11.01.2009 Sayı: 02 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

b - Universitelerarasr Kurulda: Genel Sekreterin bagkanlrfrnda Hukuk MUgaviri ile

b - Universitelerarasr Kurulda: Genel Sekreterin bagkanlrfrnda Hukuk MUgaviri ile Igerik - Yiiksekcigretim Kurulu http ://www. yok. gov.trlweb/guest/icerik/-/j o urnal_content/s 6_INS... Projeter iletigim Yayrnlar ve istatistikler Akademik Olrenci Resmi Gazete Tarihi: 21.08.1982 Resmi

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 27/10/2014-13999 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 18961781/306.01/ Konu : Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı