ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$."

Transkript

1 s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : THY t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. ANKARA TT}RK HAVA YOIIARI TEKN K isransur- 1r_ I $irketimiz, ugak bakrm-onanm (MRO) sekt6r0nde, kalite ve verimlilik odaklt modern igletme anlayrgr ile bulundu$u co$rafyada en geligmig teknik bakrm Unitesi olarak faaliyet gostermektedir. Bu do$rultuda qirketimiz tarafrndan, geligmekte olan havacrlrk sektorune katkrda bulunmak ve istihdam sa$lamak amacr ile havaohk sektoriinde e$itim gdrmekte olan O$rencilerden $irketimiz Burs YOnetmeli$i ile belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlilikleri ve ihtiyaglarr tespit edilenlere, 2008/2009 O$retim yrlrnda 01 Ekim Haziran 2009 tarihleri arasrnda 9 ay sure ile burs verilmesine karar verilmigtir. 1- Okulunuza aga$rda verilen tablodaki sayr kadar kontenjan sa$lanmrgtrr. 2- Bagvuru igin gerekli evraklar bagvuru formunda belirtilmigtir. 3- Bagvuru eviaklarr, okul kanalryla veya gahsi olarak, elden veya taahhutlu posta yolu ile en geg21 Kasrm 2008 mesai saati bitiminde elimizde olacak gekilde iletilmelidir. 4- Bagvurular 01 Aralrk 2008 tarihine kadar de$erlendirilecek ve burs alrnaya hak kazanan o$renciler, okullarr vasrtasryla bilgilendirileceklerdir. 5- Onaylanan O$rencilere Ekim 2008 itibari ile burslan odenecektir. 6- Burs Bagvuru Formu ve Burs YOnetmeligi ekte verilmigtir. O$renciler bu gartlarr kabullenmeleri durumunda muracaatlarrnr yapacaklardrr. 7- Gegen sene burs almaya hak kazanmrg son srnrf 6$rencilerinin durumlarr incelenmiq ve hepsinin baqanlarrnrn devam etti$i g6rulm0gtur. Bu nedenle sozkonusu bursiyerlerimiz sene de burs almaya devam edecek olup sayrlarr okul kontenjanrna dahil edilmiqlerdir. Bu d$renciler de yine bagvuru formlarrnr, taahhutnamelerini ve kefalet senetlerini yenileyeceklerdir. Bilgilerin ize arzl rica ederiz. YENI OGRENCI SAYISI DEVAM EDEN BURSiYER SAYISI TOPLAM OKUL KONTENJANI N EF 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI AYLIK BURS MiKTARI (Ogrenci Bagrna) 250 YTL BURS BA$VURU FORMU THY TEKNIK A 9 BURS YONETMEL GI (YK REV.00) Bu formlar fhytechnic.com) yayr nlanacaktir. TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. \ :-.-4 n,/ --A 't,^,!\,/..=^^, $dn 9AKMAK Egitim Miidiiri.i ternet sitemizde Yollarr Teknik A'$' Atattirk Havalimanr, B Kaprsr, Yegitkoy istanbut, Telefon : (o 212) Faks: (o 212) wwwturkishtechnic com

2 othy TEKNiK TURKISH TECHNIC ADINIZ-SOYADINIZ: BURS BA$VURU FORMU SCHOLARS HI P APPLICATION FORM DOGUM TARIHiNIZ: (GuN/AY/Y L) nr0nrtrzi, EV ADRESINIZ: Ini li.',.. L],'l;i fotograf OKULUNUZUN ADI: SON SINIF GECME NOTUNUZ (...) ioo UZERINDEN (...) 4 UZERINDEN BOLUMUNUZ / SINIFINIZ: REFERANS Kt9lLER ADI SOYADI 1 2- YAKINLIK DERECESI (tantd tk, akraba) OKULTELEFONU VE FAKS NUMARASI: TEL: FAKS: TELEFON NUMARASI: ( dahili,is.ev/ ceo tel.) TELEFON NUMARASI: ( dahili.is. v/ ceo tel.) TELEFON NUMAMSI: ( dahili.is.ev/ ceo tel.) BABA ADI: BABA MESLEGI: ANNE ADI: EV TELEFONUNUZ: ANNE MESLEGI: ANNE / BABA CEP TELEFONU: EV DURUMU ADRESINIZ: KENDINIZIN: KIRA: AYLIK TUTARI: Anne. baba toolam aylrk geliri (YTL olarak) OOA SAYISI: OZEL ODASI: VAR YOK OKUYAN KARDE9 SAYISI: BILDI6INIZ YABANCI DIL VEYA DILLER: Verilecek deoerler: pekiyi, iyi, orta zayrf hic yok YABANCI DILiNIZiN DERECESI: ktsrm THY TEKNiK 1- INGiLIZCE OKUMA: YAZMA: KONUSMA: z- OKUMA: YAZMA: KONUSMA: doldurulacaktrr.l0tfen Onaya Sunan Mehmet AYBASTI Kontrol Eden: $an QAKMAK E$itim M0dUrU OLUR...t...t200 Huseyin SAGLAM Insan Kaynaklarr Bagkanr Basvuru esnasrnda teslim edilecek belqeler Burs almasr 1- SON ixlytt-rh DERS VE OAVRANT$ NOTLARI 2- KiMLiK ForoKoPisl 3. SABIKA KAYIT BELGES 4- BURS BA$VURU FORMU 5- FARKLI 2 ADET REFERANS MEKTUBU 1- KENDI ADINA KAYITLI YAPI KRED BANKASI HESAP CUZDANI FOTOKOPiSI 2. KENDiS TARAFTNDAN iruzauruutg zorunlu HIZMET AKD (taahhiitname ve kefalet senedi) THY TEKNiK KYS Form No: FR Rev.00 Posta Adresi : THY TEKNIK A.g. EGITI MUDURLUGO Atat0rk Havalimanr B Kaprsr Yegilkdy/ ISTANBUL Tel No /9495 FAXNO: / 59

3 YK Rev AMAC: TURK HAVA YoLLART TEKN K A.g. BURS yonerulelici $irket tarafrndan yaprlan planlama do$rultusunda ihtiyag duyulan gorevlere eleman yetigtirmek ve projelerde gerekli personeli istihdam edebilmek igin; - ESitim kurumlarrnda o$renim gdren Orta Dereceli Meslek Okullarr, YUksek Okul, Universite ve EnstitU (Lisans UstU) 6$rencilerine E$itim Burslan, - Sanayi-Universite igbirli$i kapsamtnda girketimizin dahil olaca$r ortak Aragtrrma ve Geligtirme (Ar-Ge) ve MUhendislik Projelerinde nitelikli personelin desteklenmesi amacryla Ogretim Uyesi ve YUksek Ogrenim Ogrencilerine Aragtrrma Burslan, verilmesi esaslarrnr tespit etmektir. 02 KAPSAM: Bu Y0netmelik, orta dereceli dereceli meslek yuksek okullarr, yuksek okul, lisans ve lisans0stu E$itim Bursu ile Proje galrgmalarrna Aragtrrma Bursu verilmesiesaslannr kapsar. 03 SORUMLULUK: Bu Yonetmeli$in uygulanmasrndan bagta lnsan Kaynaklarr Bagkanhgr olmak Uzere koordinasyon iginde bulunan diqer Bagkanlrklar ve ilgili Uniteleri sorumludur. 04 GENEL ESASLARVE UYGULAMA: A. IHTISAS DALLARTNTN SE9IMIVE KONTENJAN TESPITI: Elitim bursu verilecek alanlarrn belirlenmesi ve kontenjanlarrn tespiti; Insan Kaynaklan Bagkanh$r koordinasyonunda, Muhasebe ve Finansman Bagkanltgr, Teknik lkmal Bagkanlt$t, Uretim Planlama ve Kontrol Bagkanl$r, MUhendislik Bagkanh$r, Revizyon Atolyeleri Bagkanh$r, Ugak Bakrm Bagkanlr$r ve konu ile ilgili do$rudan ba$lr M0dUrlUklerin igtirakleri ile olugan bir komisyon tarafrndan yapllrr. Bu komisyon lnsan Kaynaklarr Bagkanh!t'ntn daveti Uzerine toplanlr. Komisyonca, $irketin ihtiyag duydu$u g6revlerle ilgili e$itim dallartntn hangileri oldu$u, bunlar igin hangi egitim kurumundan kag O$renciye burs verilebilece$i burs verme kogullart gibi genel prensipler belirlenir. Aragtrrma Burslarr uygulamalarr; Insan Kaynaklarr Bagkanhgr koordinasyonunda, ilgili Bagkanhklar ve Genel MUdUr'trn uygun gdrece$i katthmcrlardan olugan bir Komisyon taraftndan yaprlrr. Bu komisyon, lnsan Kaynaklarr Bagkanhlr'nrn daveti uzerine toplantr. Komisyonca, projede ihtiyag duyulan nitelikli personelineler oldulu, bunlar igin e$itim kurumlanndan hangi niteliklerde Ogretim Uyesi ve Ogrenciye Aragtrrma Bursu verilebilece$i ve $irketin burs verme kogullan gibi genel prensipler belirlenir. Genel olarak tespit edilen prensiplerde bir de$igiklik yapmak luzumu hastl olursa, komisyon Insan Kaynaklarr Bagkanh$r'nrn daveti Uzerine tekrar toplantr." Belirlenen prensipler kapsamrnda tespit edilen burs kontenjanlan gerekgeli bir yazt ile Genel M0dUr onaytn az edilir. Onayr takiben Ydnetim Kurulu Bagkanlr$t'na bilgi verilir. {lo( ---J I '.fp

4 r YK Rev.00 B. DUYURU VE ADAYLARDARANILA NITELIKLER: Egitim Bursu verilecek adaylardaranrlanitelikler komisyon tarafrndan uygun gdrulecek usullerle duyurulur. Bu duyurudadaylardaranrlanitelikler gdyle srralanrr: 1. TUrk vatandagr olmak, 2. Kamu haklarrndan yasakh bulunmamak, i 3. Ozel kanunlarl affa u$ramtg olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezasl veya kanuni bir kovugturma sonucu grkarrlmamrg olmak, 4. O$renimden dolayr bagka bir kuruma kargr mecburi hizmetle yukumhi olmamak 5. Bagandan dolayr kargthksrz burs veya 6dUl alma hali harig, alaca$r bursun drgrnda herhangi bir kaynaktan mecburi hizmet kargr[lr burs, kredi veya burs seviyesinde maddiyardrm almamak, 6. Girebilece$i gdrev igin gerekli olan 6zel sa$lrk gartlarrnr taglmak, (Bu durum Saglrk Kurulu Raporu ile belgelenir.) llgili Bagkanhk, Aragtrrma Burs adaylarrnrn belirlenmesinde yaprlmasr hedeflenen galtgmantn Proje D6kUmanrnr Insan Kaynaklarr Baqkanhgrna sunar. ltgiti komisyon Proje DOkUmanrnt inceleyerek; yaprlacak gahgmalar igin proje katrhmcrlanna verilecek aragtrrma destek bursu miktarlarr ve verilme gadlarrnr belirler. c. BURS VERILECEK ognerucllerln SEglMl: Burs verilecek d$rencilerin segimi aga$rda belirtilen hususlara g6re Insan Kaynaklarr Bagkanr'nr n koordinasyonunda yapr lrr. E$itim bursu alacaklarrn segimde dikkate ahnacak hususlar gunlardrr; 1. Birinci stnrflardan itibaren burs vermede, Universite Girig Srnavrndan yuksek puan alan 6$rencilere Oncelik verilerek aday tespiti yaprlrr. 2. Ara stntflarda burs verilecek 6$rencilerin segiminde dnceki srnrflardaki bagarr durumlarr dikkate ahnarak aday tespiti yaprhr. 3. Orta dereceli Meslek Okullarrnda burs verilecek O$rencilerin segiminde, bu okullann girig stnavr puanlarr ve ara srnrflardaki bagarr durumlarr dikkate ahnarak aday tespiti yaprhr. 4. Aragtrrma Burslarrnda yukarrda belirtilen genel hakkaniyet ve uygunlu krstaslarr da delerlendirilmek Uzere adaylarrn hedeflenen projeye saglayacaklarr katrhmrn igerigi ve galtgma surelerine uygunluk Oncelikle dikkate ahnrr. 5. Segimde dikkate ahnacak hususlar olarak yukanda belirlenenler gergevesinde, istekliler arasrndan yaprlacak aday segimlerinde aranrlan gartlarda egitli$in sa$lanmasr hali esas tutularak, $irkette gdrev yapenakta olan personelin gocuklarrna 6ncelik verilir. D, SEQIM SONUQLARTNTN BILDIRILMESIVE ISTENEN BELGELER: 1. E[itim Bursu igin segilen o$rencilerin ve Aragtrrma Bursu igin segilen ci$retim Uyesi, aragttrmacr ve 6$rencilerin segim sonuglan kendilerine bildirilir. Burs adaylarr Komisyonun belirledi$i belgeler yanrnda gerekli gdruldu$tinde Noterlikge tasdik 5 YKv,rq

5 / YK Rev.00 edilmig taahhittname ve kefalet senedini Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki drneklerine uygun olarak hazrrlayrp teslim ederler. 2. Komisyonca belirlenen sureler iginde, gerekli belgeleritamamlayrp bagvurmayan asil adaylarrn yerine aldrklan puana gore yedek adaylardan kayrt ve kabul yaptlabilir. E. BURSUN BA9LAMASI VE BURS SURESI : 1. Komisyon, E$itim ve Aragtrrma Burslannrn baglangrcrnr ve suresini belirler, aynca bursun devam etme gartlartnr tespit ve de takibiniyapar. 2. Komisyon makul sebeplerle Aragtrrma Bursunu tek taraflr olarak durdurma yetkisine sahiptir. F. BURSLULARIN YUKUMLULUKLERI. SORUMLULUKLARI VE DENETIMI: Egitim bursu verilen ogrencilerin yuk0ml0luk ve sorumluklarr aga!tda belirtilmigtir; 1. E$itim bursu verilen o$renciler; a. Burs baglangrcrndaki taahhutlerini yerine getirmekle yukuml0dur. b, $irkete verdikleri bilgive beyanlartn gerge$e uygun olmast esasttr. c. $irketge elitim bursu verilen 6$renciler izin almaksrztn 6$renim daltnt ve program I nt de$igtiremezler. d. O$renimi m0cbir sebepler harig normal suresi iginde tamamlarlar. e. O$renim ve gahgmalarrna d0zenli olarak devam ederler. f. Disiplin ve kamu cezast gerektiren davranrglarda bulunamazlar. 2. Yukarrda hallerin aksini yapanlarrn burslarr kesilir ve haklartnda taahhutname hukumleri uygulanrr. 3. Ogretim kurumlannrn mevzuat htrk0mleri de dikkate altnarak hastaltlt sebebiyle bir dlretim yrhnda 2 aya kadar dlrenimine devam edemeyenlerin burslart 6denir. 4. Saglrk durumu nedeniyle izinli sayrlan o$rencinin bu sebeple sene kaybetmesi halinde burs suresine 1 yrl ilave edilir. Bu durum tam tegekkullu Devlet Hastanesinden alrnacak ve girket saghk birimlerince onaylanacak Sa$ltk Kurulu Raporu ile belirlenir. 5. Burslu 6$rencilerin, derslere ve uygulamalara devamlan, stnavlara kattlmalart ve srnavlardaldrklarr sonuglar, disipline uyma durumlarr ile sosyal iligkileri ve yagam durumlarr, 6$retim kurumlarr ve yurt y6neticilerinden edinilecek bilgiler kapsamtnda $irket Insan Kaynaklarr Bagkanlr$r tarafrndan takip gdilir ve denetlenir. \rkv3

6 YK Rev.00 Aragttrma bursu verilenlerin y0kiimluluk ve sorumluklarr agagrda belirtilmigtir; 1. Burs kapsamtna uygun olarak Proje lg Paketleri kapsamrnda belirlenen gorev ve kattltmlannr yerine getirirler. 2. Aragtlrma bursiyerlerinin Projelere salladrklarr katkrlarrnitelik ve nicelik olarak de$erlendirilmesi Proje sorumlusu olan Bagkanlrk tarafrndan yaprlrr. Proje galtgmalanna katrhmlart yeterli gor0lmeyen bursiyerin bursunun kesilmesine sorumlu bagkanlr$rn dnerisiyle Komisyon karar verir. 3. Aragttrma Bursiyerlerinin $irkete verdikleri bilgive beyanlarrn gergege uygunlugu esasttr. Aksi ortaya gtkanlartn burslulukla iligkisi kesilir ve haklarrnda taahhutname ve diger proje kontrat hukumleri uygulanrr. G. HASTALIK; TEDAVIVE DINLENME: E$itim ve Aragttrma Bursu alanlara $irket tarafrndan genel bir sosyal hak ve saghk sigortast sa$lanmaz. Projenin 6zel sa!ltk riskleri igeren durumlarla kargrlagrlmasr ihtimali olabilecek gahgmalarda, $irket proje kontratlannda ilave tedbir ve mueyyideler belirleyebilir. H. HASTALIK HALINI BILDIRME: E$itim Bursu alan d$rencilerden hastalanan veya hastalrk izni bitti{i halde dlrenime devam edemeyenler durumlarrnr en geg 7 gun iginde $irkete bildirme ve 20 gun iginde raporlarrnr gdndermek zoru ndad r rlar. I. MALI HUKUMLER: 1. E$itim Burslu O$rencilere burslan, Insan Kaynaklarr Bagkanlrgr'nrn teklifi ve Genel MUdU/Un onayr ile tespit edilecek miktar uzerinden, burslulu$a hak kazandrklarr tarihten itibaren burs soresince aylrk olarak 6denir. 2. Aragttrma Bursu uygulamalarrnda, proje kapsamrna baglr olarak ortaya grkabilecek mali hususlar proje kontratr kapsamrndaynca belirlenir.burs ddemeleri gahgmanrn yaprldrsr kurum ve girketimizce uzerinde anlagrlan gekilde bursun hak kazanrldr$r tarihten itibaren burs s[rresince ayhk olarak 6denir. 05 YURURLUK: Bu Ydnetmelik Ydnetim Kurulu'nun 18/04/2007 tarih ve 09 sayrlr karar tarihinden itibaren yur0rl0$e girmigtir. =-f \Yxv 4 m.7 t/ /.'

7 YK Rev.00 raanxurnnrur EK:l (O$renim Dah ve Seviyesi)...,...tt$renimi yapmak Uzere girdi$im 6$retim kurumu ile ilgili kanun, tuzuk ve y6netmelikler ve 6$renim planrna gdre 6$renim yapaca$rmr; THY Teknik A.$. nrn gbsterece$i yerlerde tum galrgma gartlanna uyarak, tahsilde bulundu$um surede aldrlrm miktar kargrh$r bu miktar kargrlanana kadar staj ( ) veya galrgma ( ) kargrhgt burs aldt$tm THY Teknik A.$.'de Oncelikle gdrev yapmayr, aga$rda yazrh hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhot ederim. OGRENIM SIRASINDA: 1. Kendi iste$imle 6$renimi brraktrgrm, 2. Bagka bir kamu kurum ve kurulugundan burs aldr$rm veya hesabrna okudu$um THY Teknik A,$. nrn izni drgrnda 6$renim yerimive dahmr degigtirdigim, 3. Okumakta oldu$um okuldan Yonetmelikte kabul edilmeyen srhhi sebepler, bagansrzhk veya bagka sebeplerle ayrrldr$rm, 4. Kanun, tuzuk, ydnetmeliklerde ve o$renim planrnda yazrh sertifika veya devamsrzh$rm yahut cezah bulunmam sebebiyle giremedi$im veya girip de bagaramadr$rm ve diplomamr alamadr$rm, 5. llgili Kanun, tuzuk, y6netmelik ve 6$renim plantnda yazrh hususlara riayet etmedilim, 6. Teknik A.$.'nin iznini almadan yabanct veya yerli bir kurum veya firmadan burs aldr$rm, (Kargrhksrz burslar harig) 7. O$renim sonu meslek stajrnr yapmakta oldu$um muesseseden; bu gahgmalarrmrn kargtlt$rnda d$renci tahsisatrndan fazla bir Ucret aldr$rm, takdirde THY Teknik A.$.'nin bursumu kesece$ini ve benim igin yapmrg oldulu butun masraflarr ve tarafrma ddenen burs miktarrnr her biri igin tediye veya sarf tarihinden itibaren (yrl sonu hesaplarr dikkate alnma kaydryle) tahakkuk ettirilecekanuni faizi dahil olmak 0zere tum ferilerile birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrine h0kilm istihsaline hacet kalmaksrztnakten ve defaten tediye edece$imi, OGRENIM BITTIKTEN SONRA: 8. Kanun, tuzuk, yonetmeliklerde veya THY Teknik A.$, tarafrndan gahsrma bilahare bildirilerek tayin edilmig muddet iginde vazlle talebinde bulunmadr$rm (talep THY Teknik A.$. taraftndan de$erlendirilip, o g0nk0 ihtiyaglar do$rultusunda olumlu veya o[umsuz olarak cevaplandrnlabilir), 9. Verilen g6revive rlcreti kabul etmedi$im veya ihtirazi kayrtla kabulden imtina ettiqim, 5

8 / YK Rev Tayin edildigim gdrevlerde aldt$rm burs miktan kargrlanana kadar staj veya galrgma yapmadan mazeretsiz ve izinsiz igimi brraktr$rm, 11. Aldr$tm burs miktannr kargtlayacak staj veya gaigma s0rem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulundu$u mi.iesseseden kendi kusurum neticesi ihrag olundu$um, 12. lgbu tahsil ve hizmetaahhutumle ilgili olarak grkmrg veya grkacak olan tum kanun, tuzuk ve ydnetmelik hukumlerine uymadt$rm ve yukleyecekleri mokellefiyetlere rrza gdstermedigim, 13. Aldt$rm burs miktarrnr kargrlayacak staj veya gahgma suresi gergeklegtirmeden, askere ga$rtlmam halinde, terhisimden sonra en geg iki ay iginde THY Teknik A.9. ye yazr ile muracaat edip vazife istemedilim, takdirde THY Teknik A.$. nrn benim igin yapmrg oldugu butun masraflarr ve tarafrma ddenen burs miktartnt %50 fazlasryla ve her biri igin tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek kanuni faizi dahil olmak uzere t0m ferilerile birtikte TUrk Hava Yollarr Teknik A.$.'nin emrine h0k0m istihsaline hacet kalmaksrzrn nakden ve defaten tediye edece!imi, mecburi hizmet surem dolmadan gdrevimden ayrrldr$rm takdirde igbu taahhutname geregince namrma tahakkuk ettirilen borcun yek0nundan ifa etti$im mecburi hizmet suresine tekab0l eden miktar tenzil olduktan sonra bakiyesini Yo50 tazlag ve Kanuni vesair kanuni Odemelerle birlikte hukum istihsaline hacet kalmaksrzrnakden ve defaten tediye edece$imi, THY Teknik A.$. 'nin aldr$rm burs kargtlt$t staj veya bu tutar kargrlanana kadar Ucretli olarak beni gahgtrrabilece$ini kabul, beyan ve taahhrlt ederim. Bu taahh0tnameden do$acak borg ve hesaplar igin THY Teknik A.$. nrn kayrt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usul0 Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi gere$incesas ve delil olarak kabul edilip ve bagkaca subut delilleri aranmayacaktrr. Bu taahhutnamede yazrlr b0tun hususlar hakkrnda do$abilecek uyugmazlrklann hallinde Baktrkdy Mahkeme ve lcra Dairelerinin yetkili bulunduklarrnr gimdiden kabul ve taahhut ederim. Bu taahhutname ili ilgili ihtilaflarda bana yaprlacak tebligat igin agrk adresim,;ffi;i;;;ili ilffi;"vi, iliroi,j*1s1il".#:3?'ox;*,i*?'1x;::"';il:f Jffii:lli! iade edilse dahi butun teblilatr gahsrma yaprlmtg olarak kabul ve beyan ederim. Adr, soyadr; lmza; YKl 426

9 YK Rev.00 EK:2 KEFALET SENEDI THY Teknik A.9. nam ve hesabrna 6$renim yapmak tarafrndan THY Teknik A.$.'ne verilmig olan Noterlifinden tanzim ve tasdik edilmig tarih r"u,i "tti o i #i ;;;;;;"; #h ui;; *;;' :iil iijl1ffill" iff]ffi5 i: figl: :il*:ilffi : mtigterek borglu srfatt ile mesul oldu$umuzu kabul, beyan ve taahhut ederiz. "?J[ TaahhUdUn ihlali halinde THY Teknik A.$.. nin adr gegen 6$renci i9in yaptr5r butiin masraflarrn ve ddenen burs miktarrnrn tamamrnr ve aynca bunlarrn herbirisi igin tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap ve tahakkuk ettirilecekanuni faizi ile birlikte ttim ferilerini, vesair masraflarr, mezun olduktan sonra taahhudrln ihlali halinde igbu kefalet senedi gere$ince namrmrza tahakkuk ettirilen borcun yekununden adr gegen d$rencinin ifa etti$i mecburi hizmet sliresine tekabul eden miktar tenzil olduktan sonra yaprlan t0m masrafrn ve burs miktarrnrn %50 fazlasr ve kanuni fazi ile birlikte tum ferilerini vesair masraflan da kabul ederek asrl borglu ile birlikte m0gterek borglu ve muteselsil kefil srfatryla zamin oldu$umuzu her birimiz borcun tamamrndan mugtereken ve mirteselsilen mesul olmayr ve THY Teknik A.$. tarafrndan yazrlr olarak talep edildili takdirde bu mebla$t protesto kegidesine, hukum istihsaline ve asrl borglununzasrnr almaya hacet kalmaksrzrn nakden ve defaten ddeyece$imizi, 6demedi$imiz takdirde talep tarihinden ddeme tarihine kadar da borcumuzun aynca Kanuni faize tabi tutulmasrnr, bize yaprlacak tebligata esas olan bu kefaletnamede yazrlt adresimizde vuku bulacak de$igikli$i THY Teknik A.$.' ne vaktinde taahhtitli.r olarak bildirmedigimiz takdirde aga$rdaki adresimize grkarrlacak bila tebli! iade edilse dahi butun tebligatr gahsrmtza yaprlmrg olarak kabul ettilimizi ve bu taahhutname ile kafaletnameden dogacak ihtiiafrn hallinde Bakrrkdy Mahkemelerinin ve lcra Dairelerinin selahiyetli olaca$rnt kabul, beyan ve taahhut ederiz. MUgterek Borglu ve MUteselsil Kefil Adr, Soyadt: Adres M0gterek Borglu ve Mtrteselsil Kefil Ad, Soyadr: Adres: YKl

10 YK Rev.00 orrak PROJELERDE GoREV ALAN 66RENC icin TAAHHgTNAME EK:3.(OSrenim Dah ve Seviyesi)....,...,09renimi yapmak Uzere girdilim o$retim kurumu ile ilgili kanuna, tuzuk ve yonetmelik ve 6$renim planrna gore 6lrenim yapaca$tmr, THY Teknik A,$.'nin okulumla gergeklegtirecegi... projesinde trlm gahgma gartlarrna uyarak...,... s0re ile gcirev almayr aga$rda yazrlr hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhut ederim. 1. Kendi iste$imle 6$renimi brraktrltm, 2, Bagka bir kamu kurum ve kurulugundan burs aldrsrm veya hesabrna okudu$um THY Teknik A.$. nrn izni drgrnda d$renim yerimi ve dahmr de$igtirdigim, 3. Okumakta oldulum okuldan Y6netmelikte kabul edilmeyen srhhi sebepler, bagansrzhk veya bagka sebeplerle ayrrldr$rm, 4. llgili Kanun, tuzuk, yonetmelik ve O$renim planrnda yazrlr hususlara riayet etmedi$im, 5. Teknik A.$, nrn iznini almadan yabano veya yerli bir kurum veya firmadan burs aldr$rm, (Kargthksrz burslar harig) 6. Projedeki g6revimi tek taraflr olarak btraktt$tm, takdirde THY Teknik A.9. nrn benim igin yapmrg oldu$u butun masraflan ve tarafrma ddenen burs miktannr o/o50 lazlasryla ve her biri igin tediye veya sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecekanuni faizi dahil olmak Uzere di$er ferilerile birlikte THY Teknik A.$.'nin emrine h0kum istihsaline hacet kalmaksrzrnakden ve defaten tediye edecesimi, gimdiden kabul ve taahhut ederim. Bu taahhutnameden do$acak borg ve hesaplar igin THY Teknik A.$. nrn kaylt ve defterleri muteber ve makbul olup; "Hukuk Usul0 Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi gerelince esas ve delil olarak kabul edilip ve bagkaca subut delilleri aranmayacakttr. Bu taahhtrtnamede yazrh b0tun hususlar hakkrnda dolabilecek uyugmazhklartn hallinde Bakrrkoy Mahkeme ve lcra Dairelerinin yetkili bulunduklartnt gimdiden kabul ve taahhut ederim. Bu taahhutname ile ilgili ihtilaflarda bana yaprlacak tebligat igin agrk adresim ;;kil;i" ;;;;;ilili;';v;, ;;ra;,.1351s?il'i,fr1[3]'o'1,*i,t!t 11?::"Tl;:H5:l Jffii:lliu iade edilse dahi butun tebli$atr gahstma yaptlmtg olarak kabul ve beyan ederim. Adr, soyadr'.., lmza: YKl,u

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI BURS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye de araştırma

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn

' Bilimsel aragtrrmalann ticari de$eri yuksek olan konulara. ' Yardtmct dogentlerin tumu ile dogent ve profesdrlerin bir krsmrnrn yeni yuxsexdgnrrirvl yasa raslaglrua iugxiru conuglen (O$ retim.uy"."i Yetigti rme_ Pr.og ram r Aragtrrma Gorevrireri Derneg i) TASLAGA ir-i$xir.r GENEL GORU$ Tasla$tn igeri$inde yer alan Universite gegitliligine

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve 2 Ekim 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29137 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER

KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER KAMU ARAZİSİ TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER Kamu arazisi tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (konsorsiyum veya iş ortaklığı) olarak

Detaylı

MÜTER HESAP AÇILI FORMU

MÜTER HESAP AÇILI FORMU MÜTER HESAP AÇILI FORMU Müteri Hesap No :... Müteri Tipi :Bireysel (...) Müterek (...) Kurumsal (...) Adı Ve Soyadı / Ünvanı :... Anne Adı :... Baba Adı :... Doum Yeri Ve Tarihi :... Nüfusa Kayıtlı Olduu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Kasım 2012 CUMARTESİ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Sayı : 28477 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 - (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi, 2547

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU :

TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : TOROS MENKUL KIYMETLER MÜŞTERİ KARTI SOYADI : MÜŞTERİ NO : ADI : TARİH : EV ADRESİ : POSTA KODU : EV TELEFONU : CEP TELEFONU : İŞ ADRESİ : POSTA KODU : İŞ TELEFONU : FAX NO: * Lütfen adres ve telefon bilgilerindeki

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA BURSLARI YÖNETMELĠĞĠ. Resmî Gazete: 19.7.

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA BURSLARI YÖNETMELĠĞĠ. Resmî Gazete: 19.7. ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA BURSLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete: 19.7.1987 19522 1 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU

DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEŞTİRME 2013-YLSY KILAVUZU Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yetişmiş İnsan Kaynağı İhtiyacını Karşılamak Amacıyla T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı