Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra CemenTech C2 UV CemenTech C2 Duo LÝKÝT KAPLAMALAR AquaRoll PU Mono AquaRoll PUPrim - PP AquaRoll PUPrim - MP AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy AquaRoll B1 AquaRoll B1 Flex AquaRoll BC2 AquaRoll BituCoat 32 CEPHE KORUYUCULAR SX Roll SX SLR TAMAMLAYICI MALZEMELER BituGrout Evo-Stik FlashBand FlexBand L FlexBand V FlexBand H FlexBand 90 FlexBand 270 FlexMesh 75 FlexBand DL 140 FlexBand DL 240 FlexBand Fine FlexBand Butil SwellTape CemenTech X EPOKSÝ ESASLILAR Eponal 385 Eponal 382 MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama Astarý 1K Su Yalýtým Harcý 1K Kristalize Su Yalýtým Harcý Sülfata Dayanýklý Su Yalýtým Harcý 2K Esnek Su Yalýtým Harcý 2K Esnek Su Yalýtým Harcý 2K Ekstra Esnek Su Yalýtým Harcý 2K UV Dayanýmlý Su Yalýtým Harcý 2K Kristalize Su Yalýtým Harcý PU Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý PU Esaslý Emici Yüzey Astarý PU Esaslý Astar Em. Olmayan Yüzeyler Ýçin Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyonu 1K Bitümlü Ýnce Kaplama 1K Bitümlü Esnek Ýnce Kaplama 2K Bitümlü Kalýn Kaplama 2K Bitümlü Kalýn Kaplama Þeffaf Yüzey Koruyucu Cephe Temizleyicisi Bitümlü Dolgu Harcý Kendinden Yapýþkanlý Bitümlü Bant Elastik Bant Elastik Boru Manþeti Elastik Manþet Elastik Ýç Köþe Bandý Elastik Dýþ Köþe Bandý File Elastik Dilatasyon Bandý Elastik Dilatasyon Bandý Elastik Armür Butil Bant Su Tutucu Þiþen Bant Su Týkacý Epoksi Kaplama Epoksi Astar SAYFA NO

3 AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr Düþük sarfiyatlýdýr Tüm zeminlere tutunabilir Hava þartlarýndan etkilenmez UV dayanýmlýdýr Zemine direkt tutunabilme özelliðine sahiptir 2 kat halinde uygulanýr Kullanýma hazýrdýr Çabuk kurur Kýsa zamanda sertleþir Kokusuzdur

4 ÜRÜNLER AquaBlocker AquaBlocker Liquid Taným MS Polimer Hibrid Kaplama MS Polimer Hibrid Kaplama Kullanýldýðý Yerler Ýç ve dýþ mekanlarda, Düþey uygulamalarda, Duvarlarda, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Islak hacimlerde. Ýç ve dýþ mekanlarda, Yatay uygulamalarda, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda Balkon ve teraslarda, Islak hacimlerde. Özellikler Hava þartlarýna mukavimdir. Her türlü yüzeye mükemmel yapýþýr. Mükemmel yapýþma mukavemetine sahiptir. Üstün çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. Her türlü yüzeye mükemmel yapýþýr. Mükemmel yapýþma mukavemetine sahiptir. Üstün çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. UV ýþýnlarýna dayanýklýdýr. Gri Gri TEKNÝK VERÝLER Uygulanabilir Kalýnlýk Ýlk Kuruma Son Kuruma Max 2 mm 4 Saat 24 Saat Max 2 mm 4 Saat 24 Saat Sarfiyat Ambalaj 1,5-1,8 kg / m 2 / mm 1 kg lýk teneke ve 14 kg lýk plastik kova (7 kg x 2 adet alüminyum ambalajda) 1,5 kg / m 2 / mm 1 1,5 kg / m 2 / mm 1,5 kg / m 2 / mm 1,5-1,8 kg / m 2 / mm 14 kg lýk plastik kova (7 kg x 2 adet alüminyum ambalajda) 1 1,5 kg / m 2 / mm 15

5 AquaBlocker ve AquaBlocker Liquid MS Polimer Hibrid Kaplama 16 Aqua Blocker solventsiz, su katýlmamýþ, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüþme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanýma uygun olan bir su yalýtým malzemesidir. Aqua Blocker Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanýlan, kendinden yayýlma özelliðine sahip bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5mm'ye kadar olan çatlaklarý onarmaktadýr. Ayrýca, betona karþý agresif olan doðal yeraltý sularýna karþý da dayanýklýdýr. MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, geleneksel kalýn uygulamalý bitümlü kaplamanýn güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansý ile bitümlü emülsiyon uygulamasýnýn kolaylýðýnýn bir bileþimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5 ila +35 arasýndaki sýcaklýklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapýþmaktadýr. Özel Rulo (kýsa kýllý velur rulo) yardýmýyla iki kez uygulanýr. Aqua Blocker, ilgili kuruluþlar tarafýndan, DIN , 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapý Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abp) maddesi uyarýnca 06/2006 tarihli sayýda "Prüfgrundsätze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sývý plastik kullanýlan yapýlarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiþtir. Uygulama alaný - Binalarýn su geçirimsizliði: DIN standardýna göre, bodrum katlarý, yeraltýnda bölümleri bulunmayan yapýlar, temeller, zemin plakalarý, baðlantý yerleri, baca kovanlarý gibi toprakla temas eden yapý elemanlarýnýn zemin nemine, durgun suya, basýnçsýz suya ve birikmiþ sýzýntý sularýna karþý uzun süreli korunmasý için kullanýlmaktadýr. Dikey yüzeyler: Tiksotropik Aqua Blocker, harç, beton ve geçirimsiz betondan yapýlma bodrum kat istinat duvarlarý gibi dikey yüzeylerin yalýtým iþlemleri için kullanýlýr. Yatay yüzeyler: Aqua Blocker Liquid, temeller ve zemin plakalarý gibi yatay yüzeylerin yalýtýlmasýna ilaveten, ticari alanlarda buhar sýzdýrmazlýk ürünü olarak, balkon ve teraslarda þap altýnda uygulanarak seramik ve zemin kaplamasý ile kombine kullanýlýr. Bu ürün ayrýca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genleþme derzlerinin doldurulmasý için de uygundur. Prefabrik beton kýsýmlar: Aqua Blocker, ilgili kuruluþlar tarafýndan, Yapý Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abp)'ye göre, su geçirmeye karþý yüksek dayanýmlý betondan yapýlmýþ olan dýþarýdan, þerit þeklinde kullanýma uygun sýzdýrmazlýk ürünü olarak, basýnçlý ve basýnçsýz su ile zemin nemine karþý kullanýlmak üzere belgelendirilmiþtir. Yüzeyler: Harç (DIN Kýsým, Bölüm 1-11'e göre), gözenekli beton/bloklar, kireç-kumtaþý/bloklar, prefabrik beton kýsýmlar ve su geçirmez beton. Yüzeyin hazýlanmasý: Mineral yüzey sert, saðlam ve düz olmalý; yüzeyde çakýllarýn oluþturduðu çýkýntýlar, oyuklar ya da açýlmýþ çatlaklar veya çizikler bulunmamalýdýr. Kaplanacak olan yüzeyde, yað, kalýp yaðý, toz kalýntýlarý, cüruflu tabakalar ve diðer ayýrýcý katmanlar olmamalýdýr. Harçlý yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmalý, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunluðunda) yuvarlatýlmalýdýr. Bazý yerleri açýlmýþ olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçlý yüzeylerle birlikte ufalanan kýsýmlar ve kusurlu yerler bu amaç için özel olarak üretilmiþ Bostik tamir harçlarý ile uygulanmadan önce doldurulmalý ve düzleþtirilmelidir. Sýzdýrmazlýk iþlemlerine baþlamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli Bostik tamir harçlarý kullanarak duvarda/taban bölgede girintiler açýnýz. Negatif basýnç altýndaki yeraltý suyuna karþý, su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, dýþ duvarýn üzerine beton temel altlýðýn ön kenarýndan 30cm yüksekliðe kadar iki kat yüzey sýzdýrmazlýk ürününü ara vermeden uygulayýn. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Duraðan sudan kaçýnýnýz. Yapý bölümlerinin ya da ortamýn sýcaklýðý +5 C'nin altýndaysa Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile iþlem yapmayýnýz. Aqua Blocker kullanýma hazýr bir üründür ve ambalajýndan çýkarýlýp doðrudan kullanýlabilir. Özel Rulo (kýsa kýllý velor rulo) kullanýlarak düz bir þekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmalýdýr. Aqua Blocker Liquid, alüminyum ambalajdan doðrudan yüzeye dökülür ve bir diþli mala ile yayýlýr. Tüm yüzeyin üzerine düz bir þekilde iki kat uygulanýr. Mm baþýna yaklaþýk 1,5 kg/m2 kat kalýnlýðý gerekmektedir. Ýkinci katý uygulamadan önce ilk katýn kurumasýný bekleyin. Ortam sýcaklýðý ile yüzeyin sýcaklýðý +5 C ile +35 C araýnda olmalýdýr. Bostik FlexMesh file desteðini tüm yüzeyin üzerine yetecek þekilde Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ürününün ilk katýna bastýrýn. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid inþaat derzlerinin sýzdýrmazlýðý için kullanýma uygun deðildir. Malzemenin çalýþma ýsýsý +5 C ile +25 C arasýnda olmalýdýr. Sonraki aþamalar için faydalý bilgiler: Diðer çalýþmalara geçmeden önce, Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ürününün tamamen (+20 C'de / %50 baðýl nemde yaklaþýk 24 saat) kurumasýný bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ulaþtýðýnda, uygun koruyucu, drenaj ya da sýzdýrmazlýk plakalarý kullanarak DIN 'e uygun biçimde korunmalýdýr. Bu aþamada tek nokta ve linear yük konsantrasyonlarýndan kaçýnýlmalýdýr. Plakalar Aqua Blocker kullanarak sabitlenebilir. Uygulama alaný - Çatý sýzdýrmazlýðý: Baca baðlantý yerlerinin, ayrý çatý ýþýklýklarýnýn, düz çatýlardaki kenar ve köþe yerlerinin, yaðmur suyu oluklarýnýn, çatý baðlantý yerlerinin tamir ve sýzdýrmazlýk iþlerinde ve yatay yüzeylerde kullanýlýr. Küçük alanlarýn tamiri Mesela, küçük yüzey tamirleri, bahçe barakalarýnýn küçük çatýlarý üzerindeki maksimum 1mm geniþlikteki çatlaklar ile mevcut çatý sýzdýrmazlýk malzemesinin kýsmi hasarlarýný ve daha önce belirtilen uygulamalarý kapsamaktadýr. Yüzey saðlam olmalý, yük taþýma kabiliyeti bulunmalý ve ayrýlmýþ tabakalar barýndýrmamalýdýr. Genelde çatý bölgesinde bulunan, eskimiþ, sýký bir þekilde yerleþtirilmiþ, arduvaz taþlý bitümlü plakalar/ çakýl taþlarýyla kaplanmýþ bitümlü plakalar, eskimiþ PVC plakalarý, beton ve ahþap gibi genellikle çatýda görülen yüzeyler Aqua Blocker ile tamir edilebilir. PIB-/EPDM-plakalarýnýn üzerine yapýþmasýný test etmek için uygulama öncesinde yapýþma testi yapmanýz tavsiye edilir. Eski, gevþek plakalarý tamamen çýkarýn. Aqua Blocker 'ý iki kez uyguladýktan sonra minimum 2mm kalýnlýðýnda oluþan tabakayý muhafaza edin. Nemli yüzeyler (negatif taraftan nüfus eden nemden de kaynaklanmaktadýr) kabarcýklara neden olabilir.

6 Beton yüzeylerin yüzey restorasyonu: Mineral yüzey sert, saðlam ve düz olmalý; yüzeyde çakýllarýn oluþturduðu çýkýntýlar, oyuklar ya da açýlmýþ çatlaklar veya çizikler bulunmamalýdýr. Kaplanacak olan yüzeyde, yað, kalýp yaðý, toz kalýntýlarý, cüruflu tabakalar ve diðer ayýrýcý katmanlar olmamalýdýr. Ufalanan kýsýmlar ve kusurlu yerler Bostik tamir harçlarý ile uygulanmadan önce doldurulup düzeltilmeli. Kuru betonun gözeneklerinin, astar katý görevi gören Bostik Renogrund PU ile doldurulmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar tamamen kuru olmalýdýr (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Minimum kat kalýnlýðý 2 mm olmalýdýr. Yüzey 25 m2'den büyükse, Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Eski yüzeylerin yüzey restorasyonu: Yüzey sert, saðlam olmalý ve ayýrýcý katmanlar barýndýrmamalýdýr. Temizlendikten sonra, arduvaz taþlý veya çakýl taþý barýndýran eskimiþ, sýký bir þekilde yerleþtirilmiþ bitüm plakalar gibi genelde çatýda görülen yüzeyler ve eskitilmiþ PVC plakalarý Aqua Blocker ile tamir edilebilir. Bostik Renogrund PU astarýn kuru yüzeye uygulanmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Bu yöntem kullanýlarak 4mm geniþliðindeki çatlaklar onarýlabilir. Zýmparalanmýþ bitümlü plakalarý onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmasý gerekmektedir. Bu kat çakýl taþlarýyla tamamen kaplanmalýdýr. Garajlar ve otoparklarýn yeniden düzenlenmesi: Uygun yüzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz taþlý bitümlü plakalar/çakýl taþýyla kaplanmýþ bitümlü plakalardýr. Yüzey sert, saðlam olmalý ve ayýrýcý katmanlar barýndýrmamalýdýr. Bostik Renogrund PU astarýn kuru yüzeye uygulanmasý tavsiye edilir. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (20 C'de / %50 baðýl hava neminde yaklaþýk 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanýr. Ýlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiði zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz taþlý bitümlü plakalarýn/çakýl taþýyla kaplanmýþ bitümlü plakalarýn üst üste gelen kýsýmlarý minimum 2 mm kat kalýnlýðý muhafaza edilerek astarlanmalýdýr. OSB plakalar ve zývana kiniþli cilasýz kaplamalar söz konusuysa, Bostik FlexMesh file desteðini, ters dönmüþ kenarlar ve baðlantý yerleri de dahil olmak üzere ilk katýn içine yedirerek tüm yüzeye uygulayýn. Kat kalýnlýðý en az 2,5mm olmalýdýr (file dahil). Arduvaz taþlý bitümlü plakalarý onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid uygulanmasý gerekmektedir. Bu kat çakýl taþlarýyla tamamen kaplanmalýdýr. Yapý bölümlerinin ya da ortamýn sýcaklýðý +5 C'nin altýndaysa Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile iþlem yapmayýnýz. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid kullanýma hazýr bir üründür ve ambalajýndan 1,5 kg / m 2 1,5 kg / m 2 1,5 kg / m 2 çýkarýlýp doðrudan kullanýlabilir. Aqua Blocker özel rulo (kýsa kýllý velor rulo) kullanýlarak, Aqua Blocker Liquid ise diþli mala ile uygulanmalýdýr. Makinelerle uygulama: Dittmann Injecta D 102 ile UniMaster komprsör kullanýlarak püskürtme yapýlabilir. Temizleme: kürlenmiþ mekanik kalýntýlarý spatula ya da benzeri bir gereçle çýkarýnýz. Notlar: Bitümlü yüzeyler Aqua Blocker 'ýn rengini deðiþtirebilir. Bu renk deðiþimi teknik bir kusur deðildir. Nemli yüzeyler çatý bölgesinde kabarcýklara neden olabilir. Þayet minimum kat kalýnlýðý muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yapýsal kusurlar meydana gelebilir. Mastik uygulanmýþ yüzeyler ile Aqua Blocker arasýndaki geçiþlere, akýþkanlaþtýrýcýlara, negatif etkileþimlere ve kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker / Aqua Blocker Liquid ile restore edilmiþ yüzeyler üzerinde yalnýzca bakým amaçlý yürüyünüz. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi 1 mm baþýna kat kalýnlýðý için yaklaþýk 1,5 kg/m 2 Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Aqua Blocker : 1 kg teneke kutu, 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Aqua Blocker Liquid: 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 9 aydýr. Max. 2 mm Açýk Gri Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 2 Çatlak Onarma (Bostik FlexMesh file desteði olmadan) Ýlk ve Ýkinci Kat ArasýndakiKuruma Süresi (saat) Tam Kuruma Süresi (saat) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Uygulama Sýrasýnda AquaBlocker Malzeme Sýcaklýðý Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Min 5 mm (kuru kat kalýnlýðý 2,5 mm de) ~ 8 ~ C ile + 35 C arasý + 15 C ile + 25 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý 17

7 RenoGrund PU MS Polimer Hibrid Kaplama Astarý Beton ile çimento, kalsiyum sülfat þaplar gibi emici veya emici olmayan alt yüzeyler için tek bileþenli solventsiz astardýr. Üç kat sürüldüðünde kýlcal biçimde artan nemin veya nem içeriðinin azami % 4,5 cm' ye kadar kalýcý olarak önlenmesine iliþkin rutubete dayanýklý alt yüzeylere de uygundur. Kýlcal biçimde artan nemin önlenmesine iliþkin olarak kalsiyum sülfat þaplar ile yerden ýsýtma sistemleri üzerindeki þaplarda uygun deðildir. Emici yüzeylerde, Beton, sýva vb mineral esaslý yüzeylerde, Tek bileþenlidir. Solventsizdir. Kokusuzdur. Yüksek derecede yapýþma gücü vardýr. Bayýndýrlýk Poz no: /8-g Kýzýl Kahverengi Birim Hacim Aðýrlýðý 1,2 ± 0,2 Viskozite (cp) ~ 4 Tam Kuruma Süresi (saat) 8-12 Yerden Isýtma Kaloriferi Ýçin Uygunluk Astarlama olarak: Evet Rutubet önleyici olarak: ýsýtýlmýþ çimento þaplarý üzerinde parkelerin yapýþtýrýlmasýnda sadece azami % 3 cm'ye kadar olan nem içeriði. Broþürlere ve Alman Ýnþaat Sektörü Merkez Birliði ek uyarýlarýna dikkat edin. Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Alt yüzeyler düz, temiz, çatlaklardan arýndýrýlmýþ ve kendisini taþýyabilecek saðlamlýkta olmalýdýr. Mevcut kurallar çerçevesinde negatif su basýncýna karþý önlemler alýnmýþ olmalýdýr. Kalsiyum sülfat esaslý þaplar mekanik yolla önceden hazýrlanmalý ve özenli biçimde elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Þap üreticilerinin talimatlarýna uyulmalýdýr. Astarlar, standart olmayan yüzeyleri "döþemeye hazýr" konuma getirmezler. Aksine uygun alt zeminler üzerine kullanýlacak kaplama ürünleriyle birlikte optimum sonuçlarý elde etmek için kullanýlýrlar. Bostik Renogrund PU düzgün biçimde alt yüzeye uygulanmalýdýr, fakat bu süre zarfýnda bir su birikintisinin oluþumu engellenmelidir. Uygulama iþlemi diþli mala veya kadife bir rulo ile gerçekleþir. Optimum bir alt yüzey astarlamasý veya dolgu amaçlý kapalý bir astarlama filmi elde etmek için malayla sürme iþlemi yapýlýrsa sonradan herhangi bir rulo ile iþlem yapýlmamalýdýr. Rutubet önleyici olarak Bostik Renogrund PU üç kez uygulanmalýdýr. Her sürme iþleminden sonra 4 ile 6 saatten az olmamak kaydýyla 24 saatten önce bir kuruma süresi gereklidir. Bir sonraki sürme iþlemi, bir önceki sürme iþleminin sürme yönünün enine yönünde gerçekleþmelidir. Ardýndan, bir sonraki iþlemlerde kaygan olmayan alt yüzey saðlamak için de üçüncü sürme iþleminin henüz ýslak olan üst yüzeyine kuru kumlar (örneðin Bostik QS) eþit biçimde serpiþtirilmelidir. Arta kalan kuru kum, astarlama veya rutubet önlemeye iliþkin sürme iþleminin bitiminin ardýndan, en erken 8 ile 12 saat sonrasýnda elektrik süpürgesiyle temizlenmeli veya süpürge ile süpürülmelidir. Eðer daha baþka uygulama gerekli deðilse, Bostik Renogrund PU üzerinde son katýn sürme iþleminden sonra 24 saat içinde bir sonraki iþlem direkt olarak uygulanabilir. Astarlama olarak yaklaþýk 0,150 kg / m². Rutubet önleyici olarak yaklaþýk 0,4-0,5 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 11 kg lýk plastik bidonda. Suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ ambalajlar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 3 bidon istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 6 aydýr. 18 0,150 kg / m 2 0,150 kg / m 2

8 Uygulama Bostik AquaBlocker UV ýþýnlarýna ve dýþ hava koþullarýna dayanýklýdýr. Her türlü çatý bitiþ detayýnda güvenle kullanýlýr. Bostik AquaBlocker Liquid her tür malzeme üzerine güçlü bir þekilde yapýþýr, astar gerektirmez. Kuruduðunda yekpare, eksiz, sürekli bir su yalýtým katmaný oluþturur. Bostik AquaBlocker sürekli elastiktir. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Malzemelerin ek yerlerinin sýzdýrmazlýðýnda ve tamiratlarýnda güvenle kullanýlýr. Bostik AquaBlocker tuvalet, banyo, mutfak gibi ýslak hacimlerde fayans - seramik uygulamalarý öncesinde su yalýtým amaçlý olarak kullanýlýr. Bostik AquaBlocker bodrum kat temel yalýtýmlarýnda, toprak altýndaki yapýlarýn, suyun zararlý etkilerine karþý korunmasýnda güvenle kullanýlýr. Astar gerektirmez, her türlü yüzeye güçlü bir þekilde yapýþýr. Bostik AquaBlocker sürekli elastiktir. Çatlama riski olan hareketli derzlerde ve yatay - düþey birleþim yerlerinde oluþabilecek su sýzýntýlarýný durdurmakta kullanýlýr. 19

9 C B ÜRÜNLER CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 Taným 1 Komponentli Su Yalýtým Harcý 1 Komponentli Kristalize Su Yalýtým Harcý Sülfata Dayanýklý Su Yalýtým Harcý 2 Komponentli Esnek Su Yalýtým Harcý Kullanýldýðý Yerler Özellikler Dýþ mekanlarda, Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Balkon ve teraslarda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Eski yapýlarýn, yenilenmesinde, Hava þartlarýna mukavimdir. Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir. Nemlenme ve su birikintilerini önler. Mala ile kullanýma uygundur. Sýva kývamlýdýr. Ýç ve dýþ mekanlarda, Hem pozitif hem de negatif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Balkon ve teraslarda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Eski yapýlarýn yenilenmesinde, Hava þartlarýna mukavimdir. Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir. Nemlenme ve su birikintilerini önler. Fýrça ve rulo ile kullanýma uygundur. Beton ve mineral esaslý yüzeyler içerisine nüfuz ederek, su geçirimsiz, yekpare ve bütün bir su yalýtým katmaný oluþturur. Dýþ mekanlarda, Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Özellikle atýk su depolarýnda ve evsel atýk kanallarýnda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Sülfat dayanýmý aranýlan her yüzeyde. Hava þartlarýna mukavimdir. Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir. Zayýf kimyasallara dayanýklýdýr. Dýþ mekanlarda, Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Balkon ve teraslarda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Eski yapýlarýn yenilenmesinde, Esnektir. Hava þartlarýna mukavimdir. Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir. Nemlenme ve su birikintilerini önler. Aþýnma direnci yüksektir. Gri Hafif Kýrmýzý Siyah Gri Kuru Birim Hacim Að. 1,6 ± 0,2 kg / lt 1,3 ± 0,2 kg / lt 1,6 ± 0,2 kg / lt 1,4 ± 0,2 kg / lt TEKNÝK VERÝLER Islak Birim Hacim Að. Kuruma Süresi Basýnç Mukavemeti Eðilme Mukavemeti 1,7 ± 0,2 kg / lt ~ 24 saat ³ 30 N / mm 2 ³ 4 N / mm 2 1,6 ± 0,2 kg / lt ~ 24 saat ³ 25 N / mm 2 ³ 3 N / mm 2 2,0 ± 0,2 kg / lt ~ 24 saat ³ 20 N / mm 2 ³ 2 N / mm 2 1,8 ± 0,2 kg / lt ~ 24 saat ³ 5 N / mm 2 ³ 3 N / mm 2 Yapýþma Mukavemeti ³ 1,5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 Su Karýþým Oraný Sarfiyat Ambalaj 5,5-6,0 lt 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 6 Lt. 6,5-7,0 lt 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 2 kg / m 2 7 Lt. 2 kg / m 2 5,0-7,0 lt 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 7 Lt. 2 kg / m 2 2 kg / m 2 10 kg (mavi renkli sývý emülsiyon) 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 10 kg lýk plastik bidon 2 kg / m 2 A B 20

10 C B C B C B C B CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra CemenTech C2 UV CemenTech C2 Duo 2 Komponentli Esnek Su Yalýtým Harcý 2 Komponentli Ekstra Esnek Su Yalýtým Harcý 2 Komponentli UV Dayanýmlý Su Yalýtým Harcý 2 Komponentli Kristalize Su Yalýtým Harcý Sadece pozitif tarafta, Yatayda ve düþeyde, Islak hacimlerde, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Balkon ve teraslarda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Eski yapýlarýn yenilenmesinde, restorasyon çalýþmalarýnda, Dýþ mekanlarda, Sadece pozitif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Balkon ve teraslarda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Eski yapýlarýn yenilenmesinde, restorasyon çalýþmalarýnda, Sadece pozitif tarafta, Yatayda ve düþeyde, Islak hacimlerde Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda Temellerde, bodrum katlarýnda, yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda, Köprülerde ve istinad duvarlarýnda. Ýç ve dýþ mekanlarda, Hem pozitif hem de negatif tarafta, Temellerde, bodrum katlarýnda, toprak altýndaki yapýlarda, Balkon ve teraslarda, Su deposu, rezervuar ve su tanklarýnda, Eski yapýlarýn yenilenmesinde, restorasyon çalýþmalarýnda, Esnektir Basýnçlý su etkisine karþý geçirimsizlik saðlar. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Yüksek aderanslýdýr, yüzeye çok iyi yapýþýr. Çelik veya donatý için korozif deðildir. Aþýnma direnci yüksektir. Ýçme suyu depolarýnda üzerine kaplama yapmadan kullanýma uygundur. Ekstra esnektir. Hava þartlarýna mukavimdir. Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir. Nemlenme ve su birikintilerini önler. Aþýnma direnci yüksektir. Mükemmel çatlak köprüleme kabiliyetine sahiptir. Basýnçlý suya karþý dayanýmý artýrýlmýþtýr. Ýçme suyu depolarýnda üzerine kaplama yapmadan kullanýma uygundur. Ekstra esnektir UV ýþýnlarýna dayanýmlýdýr. Basýnçlý su etkisine karþý geçirimsizlik saðlar. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Yüksek aderanslýdýr, yüzeye çok iyi yapýþýr. Aþýnma direnci yüksektir. Hava þartlarýna mukavimdir. Mükemmel su buharý geçirgenliðine sahiptir. Nemlenme ve su birikintilerini önler. Fýrça ve rulo ile kullanýma uygundur. Sývý kývamlýdýr. Beton ve mineral esaslý yüzeyler içerisine nüfuz ederek, su geçirimsiz, yekpare ve bütün bir su yalýtým katmaný oluþturur. Gri Hafif Yeþil Beyaz Hafif Kýrmýzý 1,3 ± 0,2 kg / lt 1,4 ± 0,2 kg / lt 1,3 ± 0,2 kg / lt 1,3 ± 0,2 kg / lt 1,8 ± 0,2 kg / lt 1,8 ± 0,2 kg / lt 1,8 ± 0,2 kg / lt 1,7 ± 0,2 kg / lt ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat ~ 24 saat ³ 5 N / mm 2 ³ 10 N / mm 2 ³ 10 N / mm 2 ³ 10 N / mm 2 ³ 3 N / mm 2 ³ 5 N / mm 2 ³ 5 N / mm 2 ³ 5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 ³ 1,5 N / mm 2 5 kg (beyaz renkli sývý emülsiyon) 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 20 kg lýk kraft torba 5 kg lýk plastik bidon 10 kg (beyaz renkli sývý emülsiyon) 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 10 kg lýk plastik bidon 2 kg / m 2 2 kg / m 2 2 kg / m 2 10 kg (beyaz renkli sývý emülsiyon) 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 10 kg lýk plastik bidon 9 kg (beyaz renkli sývý emülsiyon) 1,5-2,0 kg / m 2 / mm 25 kg lýk kraft torba 9 kg lýk plastik bidon A B A B A B A B 2 kg / m 2 21

11 CemenTech C1 1 Komponentli Su Yalýtým Harcý 22 Polimerik katkýlarla takviye edilmiþ, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalýtým problemlerinin çözümünde kullanýlan, garajlarda, teraslarda ve temellerde su yalýtýmý saðlayan, su itici özelliði olan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, çimento esaslý, tek komponentli, sýva kývamlý, gri renkli su yalýtým harcýdýr. Dýþ mekanlarda, Duvarda ve zeminde, Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda, Su depolarý, havuzlar, su tanklarý ve rezervuarlarda, Temelde, bodrumlarýn dýþ duvarlarýnda, Yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda, Eski yapýlarýn iyileþtirme, restorasyon ve rönovasyon çalýþmalarýnda, Her tip taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. tuðla örülü sývasýz yüzeylerde. Polimerik katkýlarla takviye edilmiþtir. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Çimento esaslý sývalý yüzeylerde oluþan ýslaklýklarý ve su birikimlerini önler. Nemi ve rutubeti kalýcý olarak engelleyerek basýnçsýz ve zayýf su sýzýntýlarýný keser. Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karþý korur. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 6 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler vb. kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Gri 1,6 ± 0,2 ~ 30 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 4 ³ 30 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 1,7 ± 0,2 5,5-6,0 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý 6 Lt. Yüzey, uygulama öncesinde hafif ýslatýlmalýdýr. Gazbeton, tuðlalý duvarlar ve benzer yüksek emici özelliði olan yüzeyler birkaç kez ýslatýlmalýdýr. Toz formdaki Bostik CemenTech C1 Su Yalýtým Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dak. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç, spatula veya çelik mala ile uygulama yapýlacak yüzeye en az iki kat olacak þekilde uygulanmalýdýr. Bostik CemenTech C1 Su Yalýtým Harcý ile hazýrlanan taze harç en geç 30 dakika içinde kullanýlmalýdýr. Kullaným amacý ne olursa olsun, uygulama kalýnlýðý 2 mm den az ve 6 mm den fazla olmamalýdýr. Uygulama her zaman 2 kat halinde olmalýdýr. Ýlk kat fýrça ile, ikinci kat duvarcý malasý ile olabilir. Uygulama Sonrasý Bakým : Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama iþi vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (sýva, þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-2,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup; uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Max. 6 mm 2 kg / m 2 12

12 CemenTech C1 Duo 1 Komponentli Kristalize Su Yalýtým Harcý Polimerik katkýlarla takviye edilmiþ, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalýtým problemlerinin çözümünde kullanýlan, garajlarda, teraslarda, temellerde ve bodrum katlarýnýn hem içeriden hem de dýþarýdan yalýtýmýnda kullanýlan, su ile reaksiyona girdiðinde suda erimeyen kristaller üreten ve bu kristallerin betonun kýlcal damarlarý içerisine nüfuz etmesi ile betonu kesin ve kalýcý olarak su geçirimsiz hale getiren, hem pozitif taraftan hem de negatif taraftan kullanýma uygun, çimento esaslý, tek komponentli, fýrça kývamlý, hafif kýrmýzý renkli su yalýtým harcýdýr. Ýç ve dýþ mekanlarda, Duvarda, zeminde veya tavanda, Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda, Su depolarý, havuzlar, su tanklarý ve rezervuarlarda, Temelde, bodrumlarýn dýþ duvarlarýnda, yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda, Eski yapýlarýn iyileþtirme, restorasyon ve rönevasyon çalýþmalarýnda. Polimerik katkýlarla takviye edilmiþtir. Su ile reaksiyona girdiðinde suda erimeyen kristaller üretir. Grobetona sürüldüðünde, prizini alýr almaz, beton üzerindeki serbest kireci silikatlaþtýrýr ve kesit boyunca su geçirimsiz hale getirir; temele alttan su geçmesine izin vermez. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Her tip taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. tuðla örülü ve sývalý yüzeylerde kullanýlýr. Çimento esaslý sývalý yüzeylerde oluþan ýslaklýklarý ve su birikmelerini önler. Nemi ve rutubeti kalýcý olarak engelleyerek basýnçsýz ve zayýf su sýzýntýlarýný keser. Yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karþý korur. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Teknik Veriler : Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) 2 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) 1,3 ± 0,2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý ~ 30 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3 ³ 25 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý Hafif Kýrmýzý 1,8 ± 0,2 6,5-7,0 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi 7 Lt kg / m 2 Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler vb. kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Yüzey uygulama öncesinde hafif ýslatýlmalýdýr. Varsa aktif su kaçaklarý ve sýzýntýlarý Bostik CemenTech X ile uygulama öncesinde týkanmalýdýr. Toz formdaki Bostik CemenTech C1 Duo Su Yalýtým Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dak. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Karýþtýrýlan harç 3 dak. olgunlaþma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazýrdýr. Uygulama en az iki kat halinde ve her katýn uygulama yüzeyini tamamen kaplayacaðý þekilde yapýlýr. Ýlk kat uygulama duvar fýrçasý ile yapýlýr, ilk kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat tekrar duvar fýrçasý ile uygulanmalýdýr. Uygulama Sonrasý Bakým: Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (sýva, þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Sarfiyat : Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-2,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Ambalaj : 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Depolama : Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Güvenlik Önlemleri : Max. 2 mm 23

13 CemenTech Sulfat Sülfata Dayanýklý Su Yalýtým Harcý 24 Polimerik katkýlarla takviye edilmiþ, kapiler etkilerden kaynaklanan su yalýtým problemlerinin çözümünde kullanýlan, garajlarda, teraslarda, temellerde su yalýtýmý saðlayan, evsel atýk ve su içerisinde bulunan kimyasallara ve mekanik etkilere karþý dayanýklý, su itici özelliði olan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun çimento esaslý tek komponentli sülfata dayanýklý, siyah renkli su yalýtým harcýdýr. Sadece dýþ mekanlarda, Duvarda, zeminde veya tavanda, Kanallarýn üst yüzeylerinin korunmasýnda ve su sýzdýrmaz bir kaplama yapýlmasýnda, Evsel atýk su yapýlarýnda ve betonarme borularýn kaplanmasýnda, Atýk su kanal ve borularýn, sulfat atýklarýna karþý korunmasýnda, Yaðmur suyu ve atýk su depolarýnda, Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda, Su depolarý, havuzlar, su tanklarý ve rezervuarlarda, Temelde, bodrumlarýn dýþ duvarlarýnda, Yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda, Eski yapýlarýn iyileþtirme, restorasyon ve rönovasyon çalýþmalarýnda, Her tip taþ ve taþ türevi tuðla, bims tuðla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taþý vb. tuðla örülü sývasýz yüzeylerde kullanýlýr. Sülfata dayanýklýdýr. Polimerik katkýlarla takviye edilmiþtir. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Hidrolik baðlayýcýlýk özelliðine sahiptir. Yanmaz. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. 7 Lt. Siyah Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 6 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Karýþým Suyu Miktarý (25 kg kuru harç için) Fýrça Kývamlý Uygulama Ýçin Mala Kývamlý Uygulama Ýçin Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý 1,6 ± 0,2 ~ 30 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 2 ³ 20 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý 2,0 ± 0,2 6,0-7,0 lt 5,5-6,0 lt + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Yüzey, uygulama öncesinde hafif ýslatýlmalýdýr. Gazbeton, tuðlalý duvarlar ve benzer yüksek emici özelliði olan yüzeyler birkaç kez ýslatýlmalýdýr. Toz formdaki Bostik CemenTech Sulfat Su Yalýtým Harcý, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sýcaklýðýndaki su ile dolu bir kap içine boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dak. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Hazýrlanan harç, spatula veya çelik mala ile uygulama yapýlacak yüzeye en az iki kat olacak þekilde uygulanmalýdýr. Bostik CemenTech Sulfat Su Yalýtým Harcý ile hazýrlanan taze harç en geç 30 dakika içinde kullanýlmalýdýr. Kullaným amacý ne olursa olsun, uygulama kalýnlýðý 2 mm den az ve 6 mm den fazla olmamalýdýr. Uygulama her zaman 2 kat halinde olmalýdýr. Ýlk kat fýrça ile, ikinci kat duvarcý malasý ile olabilir. Uygulama Sonrasý Bakým: Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (sýva, þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-2,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Max. 6 mm 12 2 kg / m 2 2 kg / m 2

14 C B CemenTech C2 2 Komponentli Esnek Su Yalýtým Harcý Polimerik katkýlarla takviye edilmiþ, su yalýtým problemlerinin çözümünde kullanýlan, garajlarda, teraslarda ve temellerde su yalýtýmý saðlayan, su itici özelliði olan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, çimento esaslý, çift komponentli, gri renkli toz ve mavi renkli emülsiyondan oluþan, esnek su yalýtým harcýdýr. Sadece pozitif tarafta, Yatayda ve düþeyde, Islak hacimlerde, Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda, Su depolarý, havuzlar, su tanklarý ve rezervuarlarda, Temellerde, bodrum duvarlarýnda, yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda. sonunda elde edilen harç 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Bostik CemenTech C2 Su Yalýtým Harcý emülsiyonu kullanýlmadan önce iyice çalkalanmalýdýr. Uygulama en az iki kat halinde yapýlmalýdýr. Ýlk kat uygulandýktan sonra en az 4-6 saat beklenmeli ve bekleme süresi 24 saati aþmadan ikinci kat uygulanmalýdýr. Çok geniþ yüzeylere uygulanmasý halinde oluþabilecek çatlaklar, derz býrakýlarak uygulama yapýlmasý yoluyla önlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleri ile doldurulmalýdýr. Çatlama riski olan hareketli zeminlerde, çekme gerilmelerini karþýlamasý ve daha esnek bir su yalýtým katmaný oluþturmasý amacýyla, uygulama arasýna ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerleþtirilebilir. Sýcak veya donmuþ yüzeylere direkt olarak uygulama yapýlmamalýdýr. Basýnçlý su etkisine karþý geçirimsizlik saðlar. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Yüksek aderanslýdýr, yüzeylere çok güçlü yapýþýr. Aþýnma direnci yüksektir. Esnektir. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 6 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Özel Karýþým Emilasyonu Miktarý (25 kg toz komponent için) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Su Yalýtým Harcý, temiz kap içine konmuþ sývý komponent (10 kg) üzerine yavaþ yavaþ boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dak. olmalýdýr. Ýþlem 2 kg / m 2 Gri 1,4 ± 0,2 ~ 30 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý A B 1,8 ± 0,2 ³ 5 10 kg (mavi renkli sývý emülsiyon) + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Uygulama Sonrasý Bakým: Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (sýva, þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-2,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Toz komponent 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Sývý komponent 10 kg lik plastik bidonda. Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Max. 6 mm 12 25

15 C B CemenTech C2 Combi 2 Komponentli Esnek Su Yalýtým Harcý 26 Polimerik katkýlarla takviye edilmiþ, su yalýtým problemlerinin çözümünde kullanýlan, garajlarda, teraslarda ve temellerde su yalýtýmý saðlayan, yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karþý korumak için kullanýlan, su itici özelliði olan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, çimento esaslý, çift komponentli, esnek su yalýtým harcýdýr. Sadece pozitif tarafta, Yatayda ve düþeyde, Islak hacimlerde, Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda, Su depolarý, havuzlar, su tanklarý ve rezervuarlarda, Temellerde, bodrum duvarlarýnda, yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda, Köprülerde ve istinat duvarlarýnda. Basýnçlý su etkisine karþý geçirimsizlik saðlar. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Yüksek aderanslýdýr, yüzeylere çok güçlü yapýþýr. Çelik veya donatý için korozif deðildir. Aþýnma direnci yüksektir. Esnektir. Ýçme suyu depolarýnda üzerine kaplama yapmadan kullanýma uygundur. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 6 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Özel Karýþým Emilasyonu Miktarý (25 kg toz komponent için) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler gibi kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Combi Su Yalýtým Harcý, temiz kap içine konmuþ sývý komponent (5 kg) üzerine yavaþ yavaþ Gri 1,3 ± 0,2 ~ 30 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 3 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý A B 1,8 ± 0,2 ³ 5 5 kg (beyaz renkli sývý emülsiyon) + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dak olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dak dinlendirilip, tekrar 2 dak homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Bostik CemenTech C2 Combi Su Yalýtým Harcý, emülsiyonu kullanýlmadan önce iyice çalkalanmalýdýr. Uygulama en az iki kat halinde yapýlmalýdýr. Ýlk kat uygulandýktan sonra en az 4-6 saat beklenmeli ve bekleme süresi 24 saati aþmadan ikinci kat uygulanmalýdýr. Çok geniþ yüzeylere uygulanmasý halinde oluþabilecek çatlaklar, derz býrakýlarak uygulama yapýlmasý yoluyla önlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleri ile doldurulmalýdýr. Çatlama riski olan hareketli zeminlerde çekme gerilmelerini karþýlamasý ve daha esnek bir su yalýtým katmaný oluþturmasý amacýyla, uygulama arasýna ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerleþtirilebilir. Sýcak veya donmuþ yüzeylere direkt olarak uygulama yapýlmamalýdýr. Uygulama Sonrasý Bakým: Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde (en az 5 gün) doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (sýva, þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-2,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Toz komponent 20 kg lýk kraft torbada, 1 palette 60 torba (1200 kg / palet). Sývý komponent 5 kg lik plastik bidonda. Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Max. 6 mm 12

16 C B CemenTech C2 Extra 2 Komponentli Ekstra Esnek Su Yalýtým Harcý Polimerik katkýlarla takviye edilmiþ, su yalýtým problemlerinin çözümünde kullanýlan, garajlarda, teraslarda ve temellerde su yalýtýmý saðlayan, yüzeyleri nemin ve rutubetin tahrip edici etkilerine karþý korumak için kullanýlan, su itici özelliði olan, sadece pozitif taraftan kullanýma uygun, çimento esaslý, çift komponentli, yeþil renkli toz ve beyaz renkli sývý emülsiyondan oluþan, ekstra esnek su yalýtým harcýdýr. Sadece pozitif tarafta, Yatayda ve düþeyde, Islak hacimlerde, Garaj, balkon, teras ve kiler gibi sürekli nemli, ýslak ve rutubetli alanlarda, Su depolarý, havuzlar, su tanklarý ve rezervuarlarda, Temellerde, bodrum duvarlarýnda, yeraltý ve yerüstü inþaat çalýþmalarýnda, Köprülerde ve istinat duvarlarýnda. Ekstra esnektir. Basýnçlý su etkisine karþý geçirimsizlik saðlar. Aðýr hava koþullarýna karþý dayanýklýdýr. Yüksek aderanslýdýr, yüzeylere çok güçlü yapýþýr. Aþýnma direnci yüksektir. Ýçme suyu depolarýnda üzerine kaplama yapmadan kullanýma uygundur. Bayýndýrlýk Poz no: /2 Kuru Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Hafif Yeþil Uygulanabilir Kalýnlýk (mm) Max 6 Tavsiye Edilen Uygulama Kalýnlýðý (mm) 2 Islak Birim Hacim Aðýrlýðý (kg / lt) Kapta Bekleme Süresi (dakika) Kuruma Süresi (saat) Basýnç Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) Özel Karýþým Emilasyonu Miktarý (25 kg toz komponent için) Uygulama Ýçin Ortam Sýcaklýðý 1,4 ± 0,2 ~ 30 ~ 24 Eðilme Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 5 Teknik bilgiler, + 20 C hava sýcaklýðýna ve 50% rölatif hava nemi Toz, kir, kalýp yaðý, cüruf, boya gibi benzeri yapýþmayý engelleyici yabancý maddeler, çimento, sýva ve beton gibi kalýntýlar ve atýklar uygulama yüzeyinden arýndýrýlmalýdýr. Çatlak sývalar, zayýf yüzeyler vb. kendini taþýyamayacak saðlamlýkta olan alt yüzeyler veya yosun kalýntýlarý yüzeyden temizlenmelidir. ³ 10 Yapýþma Mukavemeti (28 gün) (N / mm 2 ) ³ 1,5 Sertleþen Kaplamanýn Dayanýmý A B 1,8 ± 0,2 10 kg (beyaz renkli sývý emülsiyon) + 5 C ile + 35 C arasý - 25 C ile + 80 C arasý Toz formdaki Bostik CemenTech C2 Extra Su Yalýtým Harcý, temiz kap içine konmuþ sývý komponent (10 kg) üzerine yavaþ yavaþ boþaltýlarak, topaksýz bir karýþým elde edilene kadar düþük devirli bir karýþtýrýcý yardýmýyla karýþtýrýlýr. Karýþým süresi min. 5 dak. olmalýdýr. Ýþlem sonunda elde edilen harç 3 dak. dinlendirilip, tekrar 2 dak. homojen hale gelinceye kadar karýþtýrýlmalýdýr. Bostik CemenTech C2 Extra Su Yalýtým Harcý, emülsiyonu kullanýlmadan önce iyice çalkalanmalýdýr. Uygulama en az iki kat halinde yapýlmalýdýr. Ýlk kat uygulandýktan sonra en az 4-6 saat beklenmeli ve bekleme süresi 24 saati aþmadan ikinci kat uygulanmalýdýr. Çok geniþ yüzeylere uygulanmasý halinde oluþabilecek çatlaklar derz býrakýlarak uygulama yapýlmasý yoluyla önlenmelidir. Derzler, esnek dolgu malzemeleri ile doldurulmalýdýr. Çatlama riski olan hareketli zeminlerde çekme, gerilmelerini karþýlamasý ve daha esnek bir su yalýtým katmaný oluþturmasý amacýyla, uygulama arasýna ara kat olarak Bostik FlexMesh file yerleþtirilebilir. Sýcak veya donmuþ yüzeylere direkt olarak uygulama yapýlmamalýdýr. Uygulama Sonrasý Bakým: Taze uygulamasý yapýlmýþ yüzeyler, ilk günlerde (en az 5 gün) doðrudan güneþ ýþýðý, güçlü hava akýmý, yüksek hava sýcaklýðý (+ 35 C üzeri), yaðmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karþý korunmalýdýr. Uygulama yapýlmýþ yüzey üzerine yapýlacak her tür sýva uygulamasý, fayans kaplama vb. iþler en erken 3 gün sonra gerçekleþtirilmelidir. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansýnýn elde edilmesi için, tüm uygulamanýn tamamlanmasýndan sonra, en kýsa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine baðlý olarak 3-7 gün) iþin amacýna ve detayýna uygun bir kaplama (sýva, þap, seramik vb ) ile yapýlan uygulamanýn koruma altýna alýnmasý veya kaplanmasý gereklidir. Her 1 mm kalýnlýk için yaklaþýk 1,5-2,0 kg / m². Sarfiyat miktarlarý teorik deðerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulamasý yapýlmasýný tavsiye ederiz. Toz komponent 25 kg lýk kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Sývý komponent 10 kg lik plastik bidonda. Kuru harç torbalarý suya, dona ve aðýr hava þartlarýna karþý korunmalýdýr. Ahþap paletler üzerinde, +10 C ile +25 C arasýndaki serin, kuru ve nemden arýndýrýlmýþ ortamda muhafaza edilmelidir. Patlamýþ veya açýlmýþ torbalar derhal kapatýlmalý ve ilk etapta tüketilmelidir. Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir. depolama ömrü maksimum 12 aydýr. Max. 6 mm 12 27

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

BituGrout Bitümlü Dolgu Harcý Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliði Normlarý na göre üretilen, sýcak uygulamalý, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir. Kullanýldýðý

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF

BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Alfa Hibrit Polimer Esaslı Tek Komponentli Şeffaf Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT ŞEFFAF Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda, ıslak zeminlere

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

www.ozdiclekimya.com.tr

www.ozdiclekimya.com.tr ÖZ DÝCLE YAPI KÝMYASALLARI A.Þ. DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI DÝCLE KARTNPÝYER ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DLGU ALÇISI

Detaylı

SIVI YALITIM MALZEMELERİ

SIVI YALITIM MALZEMELERİ SIVI YALITIM MALZEMELERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi SIVI YALITIM MALZEMELERİ 1. Bitüm 2. Asfalt 3. Sika 4.

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Yapý Kataloðu den bugüne AK-ÝZO Yalýtým Sistemleri San. ve Tic. A.Þ. 2005 yýlýnda AKTAÞ GROUP bünyesinde kurulan bir þirkettir. 1938 yýlýnda küçük bir lastik tamir atölyesi ile temelleri atýlan Aktaþ Group,

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

Bitümento BT2K 600. Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Bitümento BT2K 600 Bitümento BT2K 600 İki bileşenli, esnek, su bazlı, elyaf takviyeli, çimento ve kauçuk bitüm esaslı su yalıtım malzemesi Kullanım Yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi zemin altı

Detaylı

EPDM Fix EPDM Yapýþtýrýcýsý Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dýþ cephe sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapýþtýrýlmasýnda kullanýlabilecek, tek komponentli hibrid, MS Polimer

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi

Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma hazır astar ve su yalıtım malzemesi TEKNOMER 400 ASTAR Bayındırlık Poz No: 04.615/1 Su Bazlı, Bitüm Kauçuk Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, bitüm ve suyun özel yöntemlerle bir araya getirilmesiyle yapılmış, kullanıma

Detaylı

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F

BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F lfa hibrit polimer esasli tek komponentli içme suyu depolari için su yalıtım malzemesi Ürün Tanımı: BTMSEAL ALFA HİBRİT HB F Negatif ve pozitiften, - 5 ºC ve üstü sıcaklıklarda,

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı:

TEKNOMER 600 1K. Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi. Ürün Tanımı: TEKNOMER 600 1K Bayındırlık Poz No: Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı, Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Tek bileşenli, kullanıma hazır, sıvı olarak tatbik edilen, kalitesi yükseltilmiş, sürekli elastik

Detaylı

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION

POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION INSULEX SU B2X POLİMER BİTÜM ESASLI, ÇOK ELASTİK SU YALITIM HARCI POLYMER BITUMEN BASED, VERY ELASTİC WATER INSULATION MORTAR TANIMI Polimer bitüm esaslı, iki bileşenli, çok elastik, su bazlı, elyaf takviyeli,

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

AQUAPANEL Uygulama Kýlavuzu Knauf USG Systems, yapý malzemeleri ve sistemleri üretiminde lider iki uluslararasý firma olan Knauf ve USG'nin ortak giriþimiyle kurulmuþtur. Misyonu, Avrupa tüketici ve mesleki

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak,

BT2K 600 PLUS. Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi olarak, BT2K 600 PLUS Polimer modifiye, Bitüm Kauçuk esaslı, iki bileşenli, su yalıtım malzemesi Kullanım yerleri Temel, perde duvar ve bodrum gibi toprak altı uygulamalarında, su ve nem geçirmezlik malzemesi

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir.

FW 2K FW 2K. Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. İKİ BİLEŞENLİ ÇİMENTO + AKRİLİK ESASLI SÜPER ELASTİK SU YALITIM ÜRÜNÜ Çimento ve akrilik esaslı 20 kg. toz + 10 kg. akrilik sıvı bağlayıcıdan oluşan süper elastik su yalıtım malzemesidir. KULLANIM ALANLARI

Detaylı

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler

Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler Yalıtımda yüksek performanslı güvenilir çözümler MEMBRAN ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA Yapı kimyasalları sektöründe 20 yılı aşkın süredir Türkiye pazarına hizmet veren firmamız, 2011 yılından itibaren hedefini

Detaylı

* 201-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu Malzemeleri,

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

Yapı Kimyasalları 2014

Yapı Kimyasalları 2014 Yapı Kimyasalları 2014 su YAPIŞTIRMA HARÇLARI CERMICOL EXTRA Karo seramik yapıştırıcısı Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma, Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

* 2012-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 07-08 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI YAPI MALZEMELERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması SİSTEM ÇÖZÜMLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ İÇİNDEKİLER Sistem Kodu 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 00 00 00-A 00 00 Sistem Açılımı Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme

Detaylı

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

POLİÜRETANKAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 Genel Notlar: Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 C 35 standardında olmalı,yüzeyde ( kaymak tabakası ) gevşek kısım

Detaylı

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü.

Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü. Hızlı ve güvenilir zemin uygulamaları için ARDEX Sistem çözümü. ŞAP VE DÖKME EPOKSİ ASTARI ARDEX A 35 Hızlı şap çimentosu ARDURAPID Efektli Hızlı kürlenir ve üzerine hızlı kaplama yapılabilir 3 saat sonra

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS

www.parabond.eu Parabond DL CHEMICALS Parquet ZINC transparent 600 700 Glazing Marine-Parquet Construction SPRAYABLE PANEL & DECORATION www.parabond.eu TR MS polimer bazlı, yüksek kaliteli, hızlı kürlenen yapıştırıcı mastik. Çok yüksek ilk

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI

EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI EKOKAT -SP 201- YALITIMLI TERAS ŞAPI 1 EKOKAT SP 201 YALITIMLI TERAS ŞAPI ÜRÜN TANIMI : EKOKAT - SP 201 Yalıtımlı Teras Şapı, perlit esaslı, ısı ve ses yalıtımı sağlayan, yanmaz, hafif teras şapıdır. KULLANIM

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

Uygulama Kýlavuzu 06/2004 Knauf Vidipan Sistemleri Uygulama Kýlavuzu Knauf Vidipan Alçý harcý ile selülozun mükemmel kombinasyonu ile oluþturulan sert, dayanýklý ve en iyi fiziksel yapý deðerlerine sahip

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ. Polimer modifiyeli Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemesi (Tek bileşenli)

YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ. Polimer modifiyeli Bitüm esaslı Su Yalıtım Malzemesi (Tek bileşenli) YAPIDAKİ GÖRÜNMEZ GÜÇ ARDEX BU-T Yüksek uygulama güvenliği Dikey yüzeylerde akmayacak şekilde tiksotropik Esnek ve çatlak köprüleme özellikli Yüksek ısı direnci Soğuk havalarda da yüksek esneklik ve elastikiyet

Detaylı

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI:

SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOLARINDA SU YALITIMI YAPILMASI: SU DEPOSU, HAVUZ VE DENGE DEPOSU SU YALITIMI YAPILMASI KONU: Doğal zemine oturan veya tabliyeye oturan teras tipi havuzlarda, depolarda, su gören betonarme yüzeylerin İZOTEX markalı Su Yalıtım Membran

Detaylı

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY. Seramik Yapıştırıcısı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY Bayındırlık Poz No: 04.013/1 Seramik Yapıştırıcısı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, kullanıma hazır, seramik ve fayans yapıştırma harcıdır.ts EN 12004 e uygun

Detaylı

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı:

TEKNODEKO STANDART. Bayındırlık Poz No: /d. Dekoratif Sıva. Ürün Tanımı: TEKNODEKO STANDART Bayındırlık Poz No: 04.476/d Dekoratif Sıva Ürün Tanımı: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı olup, su itici özelliğine sahip, binaların dış duvar ve ısı yalıtım sistem

Detaylı

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım malzemesidir.

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım malzemesidir. TEKNOMER 100 Bayındırlık Poz No: 04.477/3 Kristalize Su Yalıtım Malzemesi Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, su yalıtım

Detaylı

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır.

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı.

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Baumit MVR Uni Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Bileşimi Kalsiyum hidrat, beyaz çimento, kum, katkı maddeleri. Kullanım Alanları Yaygın

Detaylı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı

Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı TEKNOREP 300 Bayındırlık Poz No: 04.613/3b Elyaf Donatılı Polimer Modifiyeli Kalın Uygulamalar İçin, Yapısal Tamir Harcı Ürün Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, elyaf takviyeli, polimer katkılı,

Detaylı