YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ROCHE Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi Müstahzarları A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ROCHE Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi Müstahzarları A.Ş."

Transkript

1 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ROCHE Hukuk Fakültesi Tıp Fakültesi Müstahzarları A.Ş. ZÜRĐCH ÜNĐVERSĐTESĐ Hukuk Fakültesi AVRUPA BĐLĐM VE SANATLAR AKADEMĐSĐ (TÜRKĐYE-ĐSVĐÇRE-ALMANYA-AVUSTURYA-MACARĐSTAN ORTAK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU) (TÜRKEI-SCHWEIZ-DEUTSCHLAND-ÖSTERREICH-UNGARN GEMEINSAMES INTERNATIONALES SYMPOSIUM) (TURKEY-SWITZERLAND- GERMANY-AUSTRIA-HUNGARY COMMON INTERNATIONAL SYMPOSIUM) YEDĐTEPE UNIVERSITÄT, Rechtswissenschaftliche Fakultät YEDĐTEPE UNIVERSITÄT, Medizinische Fakultät ROCHE GmbH UNIVERSITÄT ZÜRICH, Rechtswissenschaftliche Fakultät EUROPÄISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE YEDĐTEPE UNIVERSITY, Law Faculty YEDĐTEPE UNIVERSITY, Faculty of Medicine ROCHE Pharmaceutical Company ZURICH UNIVERSITY, Law Faculty EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS Uluslararası Sempozyum BĐLĐM VE UYGULAMADA ĐLAÇ VE HUKUK 4-6 Haziran 2008 International Symposium MEDICINE AND LAW IN SCIENCE AND IMPLEMENTATION 4-6 of June 2008 Internationales Symposium "HEILMITTEL UND RECHT IN DER WISSENSCHAFT UND PRAXIS" 4-6 Juni 2008 Yeditepe Üniversitesi Rektörlük Binası Büyük Salon, Kayışdağı Yerleşkesi Kayışdağı-Kadıköy, Đstanbul / Türkiye

2 2 1. GÜN (4 Haziran 2008) 1rd DAY (4 of June 2008) 1. TAG (4. Juni 2008) 09:00-10:40 AÇILIŞ KONUŞMALARI (ERÖFFNUNGSANSPRACHEN - OPENING SPEECHES) 09:30-09:35 Prof. Dr. iur. Yener Ünver (Yeditepe Üniversitesi) (Yeditepe Universität - Yeditepe University) 09:35-09:40 Prof. Dr. iur. Brigitte Tag (Zürich Üniversitesi -- Avrupa Bilim ve Sanatlar Akademisi Sosyal, Hukuk ve Ekonomi Bilimleri Bölümü Pro Dekanı) (Professorin an der Universität Zürich und Prodekanin der Klasse Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Salzburg - Zürich University, Deputy Dean of the Class Social Sciences, Law and Economics, Europaen Academy of Sciences and Arts, Salzburg) 09:40-09:50 Prof. Dr. med. Felix UNGER (Avrupa Bilim ve Sanatlar Akademisi Başkanı) (Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Salzburg - President European Academy of Sciences and Arts, Salzburg) 09:50-09:55 Av. R. Deniz Özilhan (Rechtsanwalt Lawyer, Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.) 09:55-10:05 Sayın Ernst Balzli (Đsviçre Başkonsolosu) (Schweizerischer Generalkonsul - Switzerland Consul General) 10:05-10:10 Prof. Dr. Ayça Vitrinel ( Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) (Dekan der Medizinischen Fakultät der Yeditepe Universität - Dean of the Medicine Faculty, Yeditepe University) 10:10-10:20 Prof. Dr. iur. Halûk Kabaalioğlu (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) (Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Yeditepe Universität - Dean of the Law Faculty, Yeditepe University) 10:20-10:30 Prof. Dr. Ahmet Serpil (Yeditepe Üniversitesi Rektörü) (Rektor der Yeditepe Universität - Rector of Yeditepe University) 10:30-10:40 Sayın Bedrettin Dalan (Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı) (Präsident der Stiftung der Yeditepe Universität - Head of the Trustee Committee of Yeditepe University) 10:40-11:00 KAHVE ARASI (KAFFEEPAUSE - COFFEE BREAK)

3 3 11:00-12:30 I. OTURUM (I. SITZUNG / I. SESSION)) Oturum Başkanı (Vorsitz - Chairman): Prof. Dr. iur. Brigitte TAG (Universität Zürich, Schweiz) 11:00 11:20 Prof. Dr. med. Felix UNGER (Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Salzburg/Österreich): Sağlık Alanında Avrupa nın Lider Pazarı Der gemeinsame Europäische Markt zur Gesundheitsversorgung The European Lead Market in Health Care 11:20 11:45 Tartışma (Diskussion Discussion) :05 Prof. Dr. med. Hasan YAZICI (Istanbul Universität, Istanbul/Türkei): Rastgele, Kontrollü Đlaç Çalışması ve Kötüye Kullanımı Der Gebrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten und ihr Missbrauch Randomized, Controlled Clinical Trials and Abuse 12:00 12:30 Tartışma (Diskussion Discussion) 12:30 14:00 ÖĞLE YEMEĞĐ (MITTAGESSEN - LUNCH BREAK) 14:00 18:00 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ VE KLĐNĐKLERĐNĐ ZĐYARET BESICHTIGUNG DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT UND DER KLINIKEN DER YEDITEPE UNIVERSĐTÄT - VISIT OF YEDĐTEPE UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE AND CLINICS 2. GÜN (5 Haziran 2008) 2rd DAY (5 of June 2008) 2. TAG (5. Juni 2008) 09:30 12:00 II. OTURUM (II. SITZUNG - II. SESSION)) Oturum Başkanı (Vorsitz - Chairman): Prof. Dr. Johann STEURER (Universität Zürich, Schweiz) 09:30 09:50 Prof. Dr. iur. Brigitte TAG (Universität Zürich, Schweiz): Organ, Doku, Hücre Elde Edilmesi ve Üzerlerinde Çalışılması, Ceza Hukuku ve Ceza Hukuku Etiğinin Sınırları Organe, Gewebe, Zellen Gewinnung und Weiterverarbeitung, strafrechtliche und strafrechtsethische Grenzen Organs, tissues, cells Harvest and use, Limits of the criminal Law and the Ethics

4 4 09:50 10:15 Tartışma (Diskussion Discussion) :35 Prof. Dr. iur. Yener ÜNVER (Yeditepe Universität, Istanbul/Türkei): Sahte, Taklit Đlaç Đle Kullanım Süresi Dolmuş Đlaçların Satışı ve Kullandırılması Der Verkauf und die Anwendung von Medikamenten, deren Verfallsdatum bereits abgelaufen ist Usage and sale of counterfeit and expired dated drugs 10:35 11:00 Tartışma (Diskussion Discussion) 11:00 11:20 Hilf. Doz. Dr. iur. Özlem YENERER ÇAKMUT (Marmara Universität, Istanbul/Türkei): Đlaç Đhalelerindeki Rekabette Ceza Hukukunun Yeri Der Anwendungsbereich des Strafrechts im medizinischen Wettbewerb Place of Criminal Law in Medicine Tender competition 11:20 11:45 Tartışma (Diskussion Discussion) 11:45 13:15 ÖĞLE YEMEĞĐ (MITTAGESSEN - LUNCH BREAK) 13:15 15:05 III. OTURUM (III. SITZUNG - III. SESSION) Oturum Başkanı (Vorsitz - Chairman): Prof. Dr. iur. Yener ÜNVER (Yeditepe Universität, Istanbul/Türkei) 13:15 13:35 Prof. Dr. Johann STEURER (Universität Zürich, Schweiz): Klinik Guidelines ve Yasal Sorunlar Klinische Guidelines und rechtliche Fragen Clinical Guidelines and Legal Problems 13:35 14:00 Tartışma (Diskussion Discussion) 14:00 14:20 Prof. Dr. med. Serdar ALPAN (Yeditepe Universität, Istanbul/Türkei): Türkiye de Klinik Đlaç Çalışmaları ve Yasal Alt Yapısı Klinische Medikamentenforschung und die rechtlichen Voraussetzungen in der Türkei Clinical Medicine Researches and Legal Infrastructure 14:20 14:45 Tartışma (Diskussion Discussion) 14:45 15:05 KAHVE ARASI (KAFFEE PAUSE - COFFEE BREAK) :15 IV. OTURUM (IV. SITZUNG - IV. SESSION) Oturum Başkanı (Vorsitz - Chairman): Prof. Dr. iur. Thomas GÄCHTER (Universität Zürich,

5 5 Schweiz) 15:00 15:20 Doz. Dr. iur. Veli Özer ÖZBEK (Dokuz Eylül Universität, Izmir/Türkei): Đlaç Tanıtımı ve Đlaçta Reklama Đlişkin Hukuki Düzenleme Medikamentenwerbung und deren rechtliche Rahmenvorgaben Legal arrangement regarding medicine promotion 15:20 15:45 Tartışma (Diskussion Discussion) 15:45 16:05 Hilf. Doz. Dr. iur. Ali Kemal YILDIZ (Yeditepe Universität, Istanbul/Türkei): Devlet Memurluğu ve Kamu Görevlisi Kavramları ve Đlaç Firma Temsilcileri Đle Sağlık Personelinin Đlişkisi Staatsdienst und Begriff des Beamten und das Verhältnis zwischen den Repräsentanten der Pharmaindustrie und den im Gesundheitswesen tätigen Personen State employment and concept of public official and relationship between health employee and health sector representatives 16:05 16:30 Tartışma (Diskussion Discussion) :50 Araş. Gör. Nuri ERDEM (Yeditepe Universität, Istanbul/Türkei): Eczane, Depo ve Đlaç Firmaları Arasındaki Đlişkilerin Hukuki Durumu: Haklar, Yükümlülükler ve Sözleşmenin Niteliği Rechtliche Bedingungen für Apotheken, Grosshandel und Pharmafirmen: Rechte, Pflichten und vertragliche Besonderheiten Legal condition of pharmacy, warehouse and Pharmaceutical Companies: Rights, Liabilities and qualification of agreement 16:50 17:15 Tartışma (Diskussion Discussion) 3. GÜN (6 Haziran 2008) 3rd DAY (6 of June 2008) 3. TAG (6. Juni 2008) 10:00 11:30 V. OTURUM (V. SITZUNG / V. SESSION) Oturum Başkanı (Vorsitz - Chairman): Prof. Dr. Eva KERESZTY (Eötvös Lóránd Universität, Ungarn) 10:00 10:20 Prof. Dr. Thomas GÄCHTER (Universität Zürich/Schweiz): Sosyal Sigortada Ücret Oluşturma Mekanizmaları Preisgestaltungsmechanismen in der Sozialversicherung Forming wage mechanism in social insurance

6 6 10:20 10:45 Tartışma (Diskussion Discussion) 10:45 11:05 Dr. iur. Dr. med. Adem KOYUNCU (Köln, Deutschland): Alman Sorumluluk ve Hasta Sigortası Hukuku Bakış Açısından Đlaçların Off- Label-Use u Der Off-Label-Use von Arzneimitteln aus dem Blickwinkel des deutschen Haftungs- und Krankenversicherungsrechts Usage of off-label drugs in terms of German responsibility and patient law insurance 11:05 11:30 Tartışma (Diskussion Discussion) 11:30 13:00 ÖĞLE YEMEĞĐ (MITTAGESSEN / LUNCH BREAK) 13:00 14:30 VI. OTURUM (VI. SITZUNG - VI. SESSION) Oturum Başkanı (Vorsitz - Chairman): Prof. Dr. iur. Ersan ŞEN (Istanbul Universität /Türkei) 13:00 13:20 Dr. iur. Hans-Dieter LIPPERT (Universitätsklinikum Ulm/Deutschland): Almanya da Đlaçlar ve Tıp Ürünlerinin Klinik Denetimi Genel Olarak Die Klinische Prüfung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in Deutschland - Ein Überblick Clinical inspection of medical products and drugs in Germany - Overview 13:20-13:45 Tartışma (Diskussion Discussion) 13:45 14:05 Prof. Dr. Eva KERESZTY (Eötvös Lóránd Universität, Ungarn): Sağlık Sektörü ve Đlaç Mevzuatına Đlişkin Zorlayıcı Unsurlar Die Herausforderungen der Arzneimittelgesetzgebung The Challenges of Phamaceutical Legislation 14:05-14:30 Tartışma (Diskussion Discussion) 14:30 15:00 KAPANIŞ KONUŞMALARI (AUSBLICK UND SCHLUSSBEMERKUNGEN- CLOSING SPEECHES) 14:30 14:40 Av. R. Deniz ÖZĐLHAN 14:40 14:50 Prof. Dr. iur. Brigitte TAG 14:50 15:00 Prof. Dr. iur. Yener ÜNVER SĐMULTANE ÇEVĐRĐ YAPILACAKTIR SIMULTANÜBERSETZUNG Simultaneous translation will be done

7 7 Sempozyum Organizasyonu - Symposium Organization - Symposiumsorganisation: Prof. Dr. iur. Yener ÜNVER (YEDITEPE ÜNIVERSITESI) Prof. Dr. iur. utr. Brigitte TAG Prof. Dr. med. Felix UNGER Rechtsanwalt R. Deniz ÖZĐLHAN Rechtsanwältin Bilge AYDIN (ZÜRICH ÜNIVERSITESI) (AVRUPA BĐLĐM VE SANATLAR AKADEMĐSĐ) (ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYĐ A.Ş.) (ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYĐ A.Ş.)

CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI

CEZA HUKUKUNUN SINIRLARI JULIUS-MAXIMILIANS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ (WÜRZBURG) Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi YEDITEPE UNIVERSITÄT, Rechtswissenschaftliche Fakultät JULIUS-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz

Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu nun Tıbbi uygulama hataları ve sorumluluk kitabı için kaleme aldığı Önsöz Tıbbi uygulama hataları, komplikasyon ve sorumluluk konusu, sağlık hukukunun en önemli ve her

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU YÜKSEK TEKNOLOJİ TIBBI ve HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU YÜKSEK TEKNOLOJİ TIBBI ve HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ ULUSLARARASI KATILIMLI 2. TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU SEMPOZYUMU YÜKSEK TEKNOLOJİ TIBBI ve HEKİM-HASTA İLİŞKİSİ 2. SYMPOSIUM ON MEDICAL ETHICS AND LAW WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION HIGH TECH MEDICINE AND

Detaylı

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar

Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Deutscher Ethikrat Yaşamın Sonunda İnterkültürel Bağlamda Etik Kararlar Almanya ve Türkiye deki Yaklaşımlar Ethische Entscheidungen am Lebensende im interkulturellen Kontext Deutsche und türkische Perspektiven

Detaylı

AVRUPA DA SPA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU ( 7-8 Haziran 2012 ) TAGUNG ÜBER SPAKULTUR IN EUROPA ( 7-8 Juni 2012 )

AVRUPA DA SPA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU ( 7-8 Haziran 2012 ) TAGUNG ÜBER SPAKULTUR IN EUROPA ( 7-8 Juni 2012 ) AVRUPA DA SPA KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU ( 7-8 Haziran 2012 ) TAGUNG ÜBER SPAKULTUR IN EUROPA ( 7-8 Juni 2012 ) SYMPOSIUM ON CULTURE OF HEALTH CURES IN EUROPE ( 7-8 June 2012 ) BURSA TÜRKİYE/ TÜRKEI/ TURKEY ONUR

Detaylı

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

İlgi Alanları Roma Hukuku, Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku, Sorumluluk Hukuku. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Fakülte / Enstitü / Okul Hukuk Fakültesi Bölümü Hukuk Görevi Yard.Doç.Dr. (Roma Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı) Erasmus ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü, Hukuk Fakültesi, 2015- Bologna Eşgüdüm Komisyonu,

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR

Editörler Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Alexander Von Humboldt Vakfı Tarafından Düzenlenen VERGİ HUKUKU ÖRNEĞİNDE HUKUKA UYGUN VE ETKİN KAMU DENETİMİ SEMPOZYUM KİTABI Editörler Prof. Dr. Bahri

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

Law School FACULTY RESOURCE GUIDE

Law School FACULTY RESOURCE GUIDE Law School FACULTY RESOURCE GUIDE DIRECTORY CONTENTS A Message from the Dean Faculty Telephone Numbers & E-Mail Addresses College Administration Faculty by Research Centers Faculty by Specialty Faculty

Detaylı

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. www.bdk2008.org. 2. Duyuru Second Announcement

VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. VI. International Nutrition and Dietetics Congress. www.bdk2008.org. 2. Duyuru Second Announcement VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi VI. International Nutrition and Dietetics Congress 2-6 Nisan 2008 April 2-6, 2008 Kervansaray Lara, ANTALYA www.bdk2008.org 2. Duyuru Second Announcement

Detaylı

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A.

Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. iur. Burak Oder, M. A. I. İletişim bilgileri Telefon : 0212 311 51 90 E-posta : boder@bilgi.edu.tr II. Kişisel bilgiler Doğum tarihi : 02.10.1964 Doğum yeri : Ġstanbul Milliyet :

Detaylı

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU ULUSLARARASI SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU INTERNATIONALES SYMPOSIUM ZUM MEDIZINRECHT DERLEYEN Herausgeber Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, LL.M Prof. Dr. Mathias ROHE, M.A. Dr. Ali YARAYAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA

Detaylı

İLAÇ KULLANIMI SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, ECZACININ VE HEKİMİN SORUMLULUĞU

İLAÇ KULLANIMI SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, ECZACININ VE HEKİMİN SORUMLULUĞU 96 İlaç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan... İLAÇ KULLANIMI SONUCUNDA DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, ECZACININ VE HEKİMİN SORUMLULUĞU The lıabılıty of drug producer, pharmacıst and physıcıan

Detaylı

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS

EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR İÇİNDEKİLER CONTENTS EDİTÖRLER VE YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Ayşegül DEMİRHAN ERDEMİR Prof. Dr. Öztan USMANBAŞ Prof. Dr. Seyfettin ULUDAĞ İÇİNDEKİLER CONTENTS 4. ULUSLARARASI TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU KONGRESİ TIP ETİĞİ

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Antalya. : savas@bozbel.org : 07.07.1970 : Turkish : Married

CURRICULUM VITAE. Antalya. : savas@bozbel.org : 07.07.1970 : Turkish : Married CURRICULUM VITAE Name Permanent Adress : ASSOC. PROF. SAVAŞ BOZBEL (LL.M) : Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Antalya PHONE +90 (242) 321 60 74 E-MAIL DATE OF BIRTH NATIONALITY MARITAL

Detaylı

Curriculum Vitae. Professor M. Efe ÇAMAN, Ph.D. mefecaman@yahoo.com Telephone: (216).4740860 (1613) https://29mayis.academia.

Curriculum Vitae. Professor M. Efe ÇAMAN, Ph.D. mefecaman@yahoo.com Telephone: (216).4740860 (1613) https://29mayis.academia. 1 Curriculum Vitae Professor M. Efe ÇAMAN, Ph.D. Date of Birth: 8. 7. 1971 Place of Birth: Istanbul Marital Status: Married (2 Children) E-Mail: mefecaman@yahoo.com Telephone: (216).4740860 (1613) Academia.edu:

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: KORHAN MAVNACIOĞLU Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Üniversitesi 2002 Y. Lisans Halkla

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar 22-23 May 2012, Sheraton İstanbul Ataköy, Turkey Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler: Motor Vehicle Industry of Turkey 2012 Türkiye

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar

Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar Updated programme 2nd International CTI Conference: 25 and 26 June 2013, Istanbul Commercial Vehicles Turkey Türkiye Ticari Araçlar The Topics include e.g. Konferans konularından örnekler Turkey s role

Detaylı

PROGRAM- DAY 1 HACETTEPE UNIVERSITY-MEHMET AKIF ERSOY HALL 11 DECEMBER 2014 THURSDAY

PROGRAM- DAY 1 HACETTEPE UNIVERSITY-MEHMET AKIF ERSOY HALL 11 DECEMBER 2014 THURSDAY PROGRAM- DAY 1 HACETTEPE UNIVERSITY-MEHMET AKIF ERSOY HALL 11 DECEMBER 2014 THURSDAY 9.00-9.30 Registration 9.30-10.15 Opening Speeches Assoc. Prof. Pelin Yıldız on Behalf of Organisation Committee Ms

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015)

Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) 1 Özgeçmiş Prof.Dr. Bianca Kaiser (Nisan 2015) Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 16.12.1962 Doğum Yeri : Halle/N.R.W., Almanya Uyruğu : Almanya Medeni Hali : Evli, 3 çocuk Eğitim Nisan 2009 Doçentlık Sınavı,

Detaylı