ODAMIZ E M MEDAK 42. DÖNEM SEÇ MLER GERÇEKLEfiT R LD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODAMIZ E M MEDAK 42. DÖNEM SEÇ MLER GERÇEKLEfiT R LD"

Transkript

1 Gaz S zd rmazl ndaki Denetimsizlik Tamamen Giderildi y llar n n Gaz S zd rmazl k Rapor say s toplam 379 bin iken, 'da 1 milyon 263 bin 253, 'de 1 milyon 594 bin 304 araca, toplam nda 2 milyon 212 bin 909, toplam nda ise 2 milyon 591 bin 492 araca Gaz S zd rmazl k Raporu düzenlenmifltir y llar nda Gaz S zd rmazl k Raporu verilen araç oran yüzde 26 iken, 'te yüzde 55'e, 'da yüzde 84'e; 'de yüzde 100 de ere ç k lm flt r y l bafl nda gaz s zd rmazl a iliflkin yüzde 74 oran ndaki denetimsizlik, 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla tamamen giderilmifltir. Montaj Tespit Raporu Bulunmayan Araç Kalmad Odam za Yetki Devri yap lan 11 Nisan 2005 tarihinden bafllayarak, 'da 498 bin 527 (% 33,2), 'de 550 bin 234 (% 36,6), toplam nda 804 bin 757 arac n (% 53) son kontrolü yap larak Montaj Tespit Raporu düzenlenmifltir. Böylece, 2005 bafl ndaki yüzde 33 oran ndaki denetimsizlik tamamen giderilmifl, montaj tespit raporu bulunmayan araç kalmam fl bulunmaktad r. Montaj Tespit Raporu düzenlemeye iliflkin Odam za Yetki Devri yap lan 11 Nisan 2005 tarihine kadar ruhsata tescilli araç oran yüzde 67 iken, iki y lda bu oran yüzde 100'e ç kar lm flt r sonu itibar yla, 1 milyon 804 bin 757 arac n son kontrolü yap larak Montaj Tespit Raporlar yla birlikte Trafik Tesciline ifllenmesi sa lanm flt r. Bu denetim rakam ile Emniyet Genel Müdürlü ü ve Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) Türkiye'deki LPG'li araç verileri aras nda tam bir uyum sa lanm flt r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas bu nedenle ilgili veriler ile adresinden tamam na eriflebilece iniz raporu kamuoyuna gurur duyarak sunmaktad r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR ODAMIZ E M MEDAK 42. DÖNEM SEÇ MLER GERÇEKLEfiT R LD 42. Dönem Endüstri - flletme Mühendisli i Meslek Dal Ana Komisyonu (E M MEDAK) seçimleri, 6 Temmuz 2008 tarihinde 41. Dönem E M MEDAK üyeleri ve 42. Dönem fiube E M MDK üyelerinin kat l m ile Oda Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber Çakar ve 41.Dönem E M MEDAK Baflkan Mahir Ulafl Akcan' n konuflmalar ile aç lan toplant da kat l mc lar söz alarak Komisyon'un 41. Dönem çal flmalar üzerine görüfllerini, elefltirilerini ve 42. Dönem için beklentilerini ilettiler. Adaylar n belirlenmesinin ard ndan yap lan seçimde en yüksek oyu alan 14 Komisyon Üyesi, atamalar n n yap lmas için Oda Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere belirlendi. Oda Yönetim Kurulu'nun 15 Temmuz 2008 tarihli toplant s nda 14 kiflilik isim listesi üzerinde görüflülerek, 42. Dönem E M MEDAK Üyeleri'nin afla daki isimlerden oluflmas kararlaflt r ld. As l Üyeler Mahir Ulafl AKCAN Emrah AYDEM R Halit AKÇAL Faik BAfiARAN Özgür ARMANER lhan DÜZGÜN lknur ATEfi Ankara fiube Ankara fiube Bursa fiube stanbul fiube zmir fiube Kocaeli fiube Mersin fiube Yedek Üyeler Serap AKCAN Adana fiube Esin ÇAKIRO LU Antalya fiube H. Tahsin KAYA Eskiflehir fiube Özgür YALÇINKAYA zmir fiube Güzin ÖZDA O LU zmir fiube Nilay KALEL Kocaeli fiube Ahmet DURSUNO LU Samsun fiube 28

2 ZGAZ, Anayasa ve Do algaz Piyasas Yasas 'na ayk r bir flekilde özellefltirilmek isteniyor... ODAMIZ, ZGAZ ÖZELLEfiT RMES NE KARfiI DAVA AÇTI TMMOB Makina Mühendisleri Odas, Baflkent Do algaz Da t m A.fi. özellefltirmesinin ard ndan, zmit Gaz Da t m A.fi. ( ZGAZ) özellefltirmesine iliflkin Kocaeli Belediye Meclisi Karar ve ihale ilan n n yürütmesinin durdurulmas ve iptali istemiyle Dan fltay'da bir dava daha açt. Dava, ZGAZ özellefltirmesinin yasal dayana n n bulunmamas ve Anayasa'ya ayk r l, do al gaz da t m özellefltirmesinin mülkiyet devri yoluyla yap lmas n n kamu yarar na ve hukuka ayk r l ve da t m hizmetinin özellefltirilmesinin özel hukuk sözleflmeleri yoluyla yap lamayaca gerekçeleriyle aç lm flt r. Türkiye'de sanayiye en yüksek oranda do algaz arz eden ve Türkiye sanayisinin can damar olan Kocaeli sanayisi ile 200 bin konuta 2 bin 400 km do al gaz flebekesiyle hizmet veren ZGAZ' n özellefltirilmesine iliflkin önce 17 Temmuz, daha sonra da 14 A ustos'ta yap lmas öngörülen ihale ifllemi ve bu ihale iflleminin dayana olan Kocaeli Belediye Meclisi Karar Odam zca Dan fltay'da dava konusu yap lm flt r. Odam z, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve ifltiraklerine ait zmit Gaz Da t m Sanayi ve Ticaret A.fi'nin yüzde 100'üne tekabül eden hisselerinin blok sat fl yöntemi ile özellefltirilmesine iliflkin 23 May s 2008 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan ihale ilan ve bu ilan n dayana olan Kocaeli Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 18 Nisan 2008 tarih ve 214 say l Karar 'n n yürütmesinin durdurulmas ve iptali istemiyle Dan fltay'da bir dava açm flt r. Dava gerekçelerinin özeti afla da kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. I. ZGAZ özellefltirilmesinin yasal dayana bulunmamakta, ZGAZ Anayasa ve Do algaz Piyasas Yasas 'na ayk r bir flekilde özellefltirilmek istenmektedir Say l Do algaz Piyasas Yasas 'n n Geçici 3. maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde Eskiflehir ve Bursa, (e) bendinde ise Ankara aç s ndan do al gaz da t m n n özellefltirilmesine iliflkin özel düzenlemelere yer verilmifl, bunlar n d fl ndaki belediyelere iliflkin do al gaz da t m ifllerinin özellefltirilmesine yönelik ise herhangi bir hükme yer verilmemifltir. Oysa Anayasa'n n "Devletlefltirme ve Özellefltirme" bafll kl 47. maddesinin 3. f kras nda "Devletin, kamu iktisadi teflebbüslerinin ve di er kamu tüzelkiflilerinin mülkiyetinde bulunan iflletme ve varl klar n özellefltirilmesine iliflkin esas ve usuller kanunla gösterilir" hükmü bulunmaktad r. Buna göre, kamuya ait hangi kurulufllar n özellefltirilebilece i ve bu özellefltirmenin esas ve usullerinin bir yasal düzenlemeyle aç k bir flekilde belirtilmesi gerek-mekteyken, ZGAZ A.fi'nin özellefltirilmesine iliflkin yasal bir düzenleme bulunmamaktad r. 2. Her ne kadar Do algaz Piyasas Yasas 'n n Geçici 3. maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde, Eskiflehir, Bursa ve Ankara d fl nda kalan di er tüm belediyeler için genel düzenlemeye yer verilmifl olmakla birlikte, bu bent geçici bir hüküm ifade etmekte ve özellefltirmeden de bahsetmemektedir. Kald ki bu geçici hüküm belirli bir süreyi öngörmekte ve bu süre de dolmufl bulunmaktad r. Bu nedenle bu bendin uygulanma olana da ortadan kalkm fl durumdad r. Dolay s yla bu hükme dayal olarak bir özellefltirme iflleminin gerçekleflmesi de olanakl de ildir. ZGAZ' n ya da Eskiflehir, Bursa ve Ankara d fl nda kalan di er belediyeler ile belediye flirketlerince yürütülen do al gaz da t m iflinin özellefltirilmelerine yönelik baflkaca herhangi bir yasal düzenleme de bulunmamaktad r. Dolay s yla Anayasa gere i özellefltirilmesine iliflkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmayan ZGAZ' n özellefltirilmesine yönelik tesis edilen dava konusu ifllemlerin iptali gerekmektedir. 29

3 II. Do al gaz da t m faaliyetlerinin özellefltirmesinin flehir içi da t m flebekelerinin mülkiyetinin devri yoluyla yap lmas Anayasa, kamu yarar ve hukuka ayk r d r. Di er yandan söz konusu özellefltirmenin flehir içi da t m flebekelerinin mülkiyetinin devri yoluyla yap lmas, Anayasa'n n 2. maddesinde düzenlenen sosyal devlet ilkesine; 168. maddede düzenlenen tabii servet ve kaynaklar n iflletilmesine; 35. maddede düzenlenen mülkiyet hakk na iliflkin hükümlere; mahalli idareleri düzenleyen 127. madde ile kamu hizmetlerini düzenleyen 128. maddesine ayk r d r. Dava konusu edilen ifllemlerde lisans süresi olan 30 y l boyunca flehir içi do al gaz da t m flebekesinin iflletme hakk n n devredilece i, bu süre sonunda ilgili kamu idaresine iade edilece i yolunda herhangi bir düzenleme mevcut de ildir. Bu haliyle yap lan özellefltirmeyle; di er tüm menkul ve gayrimenkuller yan nda, da t m altyap tesislerinin mülkiyeti de devredilmek istenmektedir. Mülkiyetin s n rs z, süresiz bir hak oldu u, ikinci bir do al gaz flebekesinin kurulmas n n fiziki ve ekonomik olarak olanaks zl, lisans süresinin Yasa gere i 30 y l oldu u ve en önemlisi de do al gaz gibi kamunun temel ihtiyaçlar ndan olan bir enerji da t m flebekesi mülkiyetinin kamu idaresinde kalmas gereklili i birlikte de erlendirildi inde; mülkiyetin devrini içeren dava konusu ifllemlerin, kamu yarar na ve hukuka ayk r oldu u aç kt r. III. Do al gaz da t m faaliyetinin özel hukuk sözleflmeleriyle gördürülmesi mümkün de ildir. Anayasa'n n "Devletlefltirme ve Özellefltirme"yi düzenleyen 47. maddesinde; kamu idarelerince yürütülen hizmetlerin özel hukuk sözleflmeleriyle gördürülebilmesi ancak yasada aç k hüküm bulunmas kofluluna ba lanm flt r. ZGAZ özellefltirmesinin yasal dayana olarak 4646 say l Kanun'un Geçici-3. maddesinin (b) bendinin gösterilmesi halinde; bu Yasa hükmünde bu konuda herhangi bir aç k belirleme bulunmad görülecektir. Do al gaz da t m faaliyetinin niteli i gere i bu faaliyetin devri ancak imtiyaz sözleflmesi yoluyla olas d r. Söz konusu özellefltirmeye iliflkin tan t m doküman, flartnamesi ve ek'leri incelendi inde, yap lacak devire iliflkin sözleflmenin özel hukuk sözleflmesi niteli inde oldu u görülmektedir. Dava konusu ifllemler bu aç dan da hukuka ayk r d r ve iptali gerekmektedir. Odam z yukar daki gerekçelerle Dan fltay'da dava açm flt r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas, tüm kentsel kamu hizmetlerinin özellefltirilmesini ve serbest piyasa faaliyeti haline dönüfltürülmesini öngören Dünya Bankas, IMF ve AB uyum politikalar n n bir parças olarak gündeme gelen özellefltirmelere, kendi meslek alanlar yla ba lant l olarak karfl ç kmaya ve hukuken elinden geleni yapmaya devam edecektir. TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Emin KORAMAZ DUYURU Oda Yönetim Kurulu'nun alm fl oldu u, tarih, 94 ve 95 No.lu kararlar do rultusunda; * Yeni üyelik baflvurular nda geçmifl dönemlere ait ödenti borcu al nmayacakt r. * Kredi kart ile ödeme yapabilirsiniz. * Ödemelerinizde taksitlendirme talep edebilirsiniz. 30

4 MÜHEND SL K ALANINDA YARARLANILAB LECEK B LG SAYAR PROGRAMLARI - 2 Bilgisayar Hayat m z n içine o kadar yerleflmifl durumda ki, art k mühendislik bilgisi kaç tane bilgisayar program bildi inle eflde er olarak de er kazan yor. Biz de her say da sadece k sa bilgilendirmeler yaparak hem programlar hakk nda de erli üyelerimizi az da olsa bilgi sahibi etmek, hem de bültenimize biraz da olsa zenginlik katmak istedik. E er bu bölüm için sizlerden gelebilecek ek bilgilendirmeler ve / veya öneriler olursa bültenimizde seve seve yer vermeye haz r z. Bu say m z da ek olarak herkesin rahatl kla kullanabilece i mühendislik program olmamas na ra men yine de VOIPRAIDER isimli programa yer vermek istedik. Faydal olmas ümidi ile tüm üyelerimize sayg lar mz sunar z. Haz rlayan ; Hasan Emir KAV MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi INTELLICAD IntelliCAD program ; AutoCAD gibi bir Bilgisayar Destekli Tasar m ve Çizim program olup, üretmifl oldu unuz her türlü.dwg, DXF dosyalar n aç p, çizime devam edebilmektesiniz. IntelliCAD program ile üretmifl oldu unuz dosyalar, AutoCAD 'in tüm versiyonlar nda açabilmektesiniz. IntelliCAD, AutoCAD'in alternatiflerinden biridir. Open DWG dosya uyumlulu u, benzer ortam, komut, senaryo (script), biçim, desen ve benzerlerini sunar. Çekirdek IntelliCAD, IntelliCAD Technology Consortium'un (ITC) üyeleri taraf ndan birlikte gelifltirilir. ITC üyeleri kendi bilgi ve becerileri ile, kendi özgün IntelliCAD'lerini yarat rlar. Yani k sacas ntellicad'in, konsorsiyuma dahil olan üye firmalar n kendi programlar n n kullan labilmesi için Autocad gibi bir çizim program na ihtiyac var ve Autocad'in fiyat bazen kendi programlar nda daha yüksek fiyatlara ulaflt için ntellicad'i destekleyerek her sene yeni kaynak kodlar n al p kendilerine özellefltirmeleri yaparak kullan ma sunuyorlar. Bu flekilde bir yat r m ortakl tüm konsorsiyum üyelerine ve kullan c lar na avantaj sa l yor. PROGRAMIN WEB SAYFASI : SOLIDWORKS Solid Works, her türlü üç boyutlu ürün tasar m nda kullan c ya bilgisayar n kolayl klar n kullanarak h zl bir flekilde çizim yapmas n sa lar. SolidWorks " Smart Mate " (Ak ll Montaj) uygulamalar ile son derece h zl montaj yap lmas n sa lar. Bunun d fl nda sac parçalar n aç l m n yaparak uzama miktarlar hesaplanabilir. Ayr ca kat objeler kullan larak kesme, y rtma veya flekillendirme ifllemleri yap labilmektedir. Yap lm fl olan tüm bu ifllemler IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, Parasolid dosya formatlar yla kay t veya transfer yap labilir. PROGRAMIN WEB SAYFASI : 31

5 FAYDALI PROGRAMLAR PRO/ENGINEER Pro/ENGINEER, endüstriye yönelik ürün gelifltirme süreçlerinde, her türlü tasar m, imalat ve analiz ihtiyaçlar na cevap verebilen bir CAD yaz l m d r. Ürün gelifltirmede kat, yüzey ve sac metal parçalar yarat rken son derece karmafl k montajlar tasarlay p, yönetebilir, ayr ca iki boyutlu çizimleri otomatik olarak oluflturabilir. Bunlara ek olarak, tasar m kontrol eden, veri transferinden kaynaklanan hatalar otomatik düzelten, tasar mlar n z n kinematik hareket analizlerini ve animasyonlar n yapan, foto gerçekçi görüntülerini oluflturan araçlar da mevcuttur. Pro/ENGINEER temel mühendislik analizleri, geliflmifl mühendislik analizleri, optimizasyon, mekanizma dinamikleri ve yorulma analizleri konular nda modulleri de mevcuttur. PROGRAMIN WEB SAYFASI : VOIPRAIDER VOIPRAIDER bilgisayar n zdan sabit telefonlar ücretsiz olarak araman z sa layan bir programd r. Program bilgisayar n za kurduktan sonra yaklafl k 15 dakika 5 er dakikadan size yurt içi deneme görüflmesi sa l yor. E er program be enirseniz kredi kart n zdan 10.50$ ödüyorsunuz ve Türkiye'deki sabit hatlar 3 ay yani 90 gün boyunca s n rs z istedi iniz kadar arayabiliyorsunuz. Numara çevirirken ilk önce numaran n bafl na +9 eklemeniz gerekmektedir. Örnek Voipraider ile sabit telefon görüflmesi ve SMS göndermek art k s n rs z ve ücretsiz! VoipRaider Voip tekni i kullanarak (Skype vb. türevi) sesli iletiflim sa lamaya yarayan bir programd r. Bu servisin Türkiye sabit telefon ve SMS tarifesi art k ücretsiz. Program n web adresinden tarifeleri inceleyebilirsiniz. Türkiye içi ücretsiz sabit telefon arama veya SMS göndermek için kontör sat n alman z gerekmemektedir. Afla daki adresten program bilgisayar n za indirebilir VoipRaider program n açarak kurulumu bafllatt ktan sonra kendinize bir kullan c ad ve flifresi belirleyerek mail aktivasyona veya baflka bir iflleme gerek olmaks z n ücretsiz sabit telefon görüflmesi yapabilir veya kredi sat n alarak 0.20$ karfl l SMS göndermeye ve ücretsiz telefon görüflmesi yapmaya bafllayabilirsiniz. NOT: Cep telefonlar ile görüflme yapmak ücretlidir. PROGRAMIN WEB SAYFASI : 18. Dönem MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özlem KUTBAY n Babas vefat etmifltir. Arkadafl m za ve Ailesine baflsa l diliyoruz. 32

6 ÜYELER M ZDEN HABERLER ARAMIZA YEN KATILANLAR Temmuz - A ustos/2008 döneminde Odam za kay t yapt ran üyelerimizin listesi afla dad r. Genç meslektafllar m za, aram za hofl geldiniz diyor, meslektafl dayan flmas ba lam nda her konuda kendileriyle dayan flma içerisinde olaca m z bilmelerini istiyoruz. S C L NO ADI SOYADI BRANfiI LEVENT BOYDAK MAK NA MÜHEND S FIRAT KOLBAfiI MAK NA MÜHEND S ÖZGÜR ÇERÇ END. MÜHEND S BRAH M KORHAN YAZAR MAK NA MÜHEND S ÇI IR LAYIK MAK NA MÜHEND S SERHAT KOLBAfiI MAK NA MÜHEND S MEHMET ARSLAN MAK NA MÜHEND S ÖZCAN HAVARE MAK NA MÜHEND S ERCAN PAKER MAK NA MÜHEND S MET N LBU A MAK NA MÜHEND S GÖKHAN BUDAK MAK NA MÜHEND S MEL H SAYIN MAK NA MÜHEND S ÖNER AKA MAK NA MÜHEND S AHMET CENG ZHAN BAYIRO LU MAK NA MÜHEND S BURHAN fierefo LU MAK NA MÜHEND S ADNAN PEHL VAN MAK NA MÜHEND S ERHAN O LAKCI MAK NA MÜHEND S ANIL KÖSEL MAK NA MÜHEND S AL EMRE GÖRGÜN MAK NA MÜHEND S MUSTAFA ÇA AN MAK NA MÜHEND S MURAT FINDIK MAK NA MÜHEND S YUNUS TEK N MAK NA MÜHEND S UMUT KÖYBAfiI MAK NA MÜHEND S O UZHAN DÜZOVA MAK NA MÜHEND S AL KADIO LU MAK NA MÜHEND S GÖKMEN DEM RKAYA MAK NA MÜHEND S AL BURAK ARI MAK NA MÜHEND S MEHMET CANER AFfiARO LU MAK NA MÜHEND S AHMET ÇIRPAN MAK NA MÜHEND S H MMET ÖZARSLAN MAK NA MÜHEND S ABDULKAD R GEYLAN OSMANO LU MAK NA MÜHEND S MURAT KARATAfi MAK NA MÜHEND S 33

7 ÜYELER M ZDEN HABERLER De erli Üyemiz, sicil nolu Hasan YÜCEL vefat etmifltir. Kayb m z büyük, üzüntümüz derindir. Üyemizin efl, dost ve yak nlar na ayr ca camiam za baflsa l diliyoruz. * Ni de l Temsilcili i Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet YILDIZGÖZ'ün babas, * Hasan GÜLfiEN'in annesi, * Fatih GÜNEfi'in babas, * Kenan BAKIR' n babas, * F rat BAKIR' n babas, * Hüseyin BAKIR' n kardefli, * Bülent YEN ÇER 'nin kardefli, * Nizam GENÇ'in anneannesi, * Ni de l Tem. Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ'un dedesi * Sedat BAYRAM n ye eni vefat etti. Üyelerimize ve yak nlar na baflsa l dileklerimizi sunuyoruz. * fiahin KILIÇ' n kardefli, * fiubemiz Teknik Görevlisi Halil BULUCU'nun babas, rahats zl k geçirdi. Üyelerimize ve yak nlar na geçmifl olsun dileklerimizi sunuyoruz. * Selahattin AY' n torunu, * Gülay fianli n n k z, * Banu DEM RDÜZEN in k z oldu. Üyelerimizi ve efllerini tebrik ediyor, gözünüz ayd n diyoruz. * Coflkun ALDEM R, * Gökmen DEM RKAYA evlendi. Üyelerimizi ve efllerini tebrik ediyor, mutluluklar n n daim olmas n diliyoruz. * Gökhan DEM RKAYA'n n kardefli evlendi. Üyemizi tebrik ediyor, gözünüz ayd n diyoruz. * Hüseyin D NLER'in k z evlendi. Üyemizi ve eflini tebrik ediyor, gözünüz ayd n diyoruz. fi ARAYAN ÜYELER M Z MAK NA MÜHEND SLER Ad Soyad Okul / Mez.Y l. Özellikleri Telefon 1 Ali Eren ÇELENK MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ferzi ÖNALAN Ni de MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor M. Serdar Y TALP MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Mehmet Mete AYNAL Gaziantep / 2002 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Serhat KOLBAfiI MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ahmet Cengizhan BAYIRO LU Çukurova / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ali Emre GÖRGÜN KATÜ / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Deniz BULUNUZ MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Mazlum ÜNLÜ Mersin / 2008 MS Office, AutoCAD, Almanca biliyor Mustafa ÇA AN Ni de / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Osman TALAfi MKÜ / 2005 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Özgen RTEfi F rat / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ramazan GEYLAN Gaziantep / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Sefa ÖZDEM R Ni de / 2007 MS Office, ngilizce biliyor Süleyman ALTIOK F rat / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Yunus TEK N Dokuzeylül / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Yusuf SA LAR MKÜ / 2006 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Can KATKAK MKÜ / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor ENDÜSTR MÜHEND SLER Ad Soyad Okul / Mez.Y l. Özellikleri Telefon 1 Ayfle TATIL Gaziantep / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Haydar YAKUT Dumlup nar / 2007 MS Office, ngilizce biliyor Hüseyin ATEfi Çukurova / 2007 MS Office, ngilizce biliyor Önder Ziya PAYLAR Çukurova MS Office, ngilizce biliyor

8 PANEL BÖLGEM ZDE DO ALGAZ PANEL YÖNET C S Ahmet Turan DÖRTDEM R MMO Onur Kurulu Üyesi PANELiSTLER Yaflar ARSLAN AKSAGAZ Genel Koordinatörü Tar k DEM RAY MMO Meslek çi E itim Merkezi E itimcisi Tarih : 19 Eylül 2008 Cuma Saat : 15:00-18:00 Yer : Seyhan Oteli Güney Balo Salonu / ADANA

9 E T M N ÇER 1. Kaynak, tan m, kaynaklanabilen malzemelere genel bak fl, kayna a uygunluk, kaynakl birlefltirmelerin iç yap s 2. Kaynak yöntemleri 3. Kaynak pozisyonlar 4. Birlefltirme flekilleri, kaynak a z detaylar n n belirlenmesi 5. Kaynak kalitesine etki eden parametreler 6. Bafll ca kaynak hatalar 7. Kaynaklar n kontrolünde tahribats z muayene yöntemleri (NDT) 8. Kaynak dökümantasyonu (PQR, WPAR, WPS ve WPQ) NOT : Tüm kat l mc lara Kat l m Sertifikas verilecektir. Ayr ca e itim sonras nda yap lacak s navda baflar l olan mühendislere, EN ISO Kaynak Koordinasyonu-Görevler ve Sorumluluklar standard kapsam nda Kaynak nspektörü Sertifikas verilecektir. E itici E itim Yeri E itim Tarihi E itim Saatleri E itim Ücreti : Mehlika COfiKUN (Kaynak Mühendisi) : MMO Adana fiubesi E itim Salonu : Eylül 2008 : : 175, 00 YTL Detayl Bilgi çin : (0322)

ADALET VE KALKINMA PART S

ADALET VE KALKINMA PART S YAYINI YIL: 17 SAYI: 324 15 HAZ RAN 2015 Yerli Mal Belgesi ile %15 e kadar fiyat avantaj Sanayicilerin y llard r talep etti i, kamu ihalelerinde yerli ürün imal eden firmalara avantaj sa lanmas na yönelik

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler...06 K saca Bank Asya...07 Tarihçe...08 Ana Sözleflmede

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5

Ç NDEK LER. Merhaba, Yönetimin Mesaj 2. Üye Mesajlar 3. Bu Say da 4. fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 BULTEN MASTER son 4/24/08 11:41 AM Page 1 Ç NDEK LER Yönetimin Mesaj 2 Üye Mesajlar 3 Bu Say da 4 fller tafleronlara, sorumluluklar baflkalar na devredilemez 5 Kapak: Mühendisler yoksullafl yor 6 Hukuk

Detaylı

fiubemizden haber ve duyurular

fiubemizden haber ve duyurular fiubemizden haber ve duyurular 17 A USTOS 1999 KOCAEL DEPREM NDEN BUGÜNE - 15 A ustos 2007 (TMMOB STANBUL KENT SEMPOZYUMUNA DO RU) fiubemizin 17 A ustos 1999 depreminin 8. y l nda düzenlemifl oldu- u etkinlik

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 T H Y Y ı l l ı k R a p o r 2 0 0 8 çindekiler Kurumsal Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 Operasyonel Toplam Trafik Neticeleri

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI

NfiAAT MÜHEND SLER ODASI NfiAAT MÜHEND SLER ODASI D YARBAKIR fiubes MO D YARBAKIR BÜLTEN { Ç NDEK LER } MO Diyarbak r Bülteni Y l: 1 Say :1 nflaat Mühendisleri Odas Diyarbak r fiubesi Yay n Organ d r. TMMOB nflaat Mühendisleri

Detaylı