ODAMIZ E M MEDAK 42. DÖNEM SEÇ MLER GERÇEKLEfiT R LD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODAMIZ E M MEDAK 42. DÖNEM SEÇ MLER GERÇEKLEfiT R LD"

Transkript

1 Gaz S zd rmazl ndaki Denetimsizlik Tamamen Giderildi y llar n n Gaz S zd rmazl k Rapor say s toplam 379 bin iken, 'da 1 milyon 263 bin 253, 'de 1 milyon 594 bin 304 araca, toplam nda 2 milyon 212 bin 909, toplam nda ise 2 milyon 591 bin 492 araca Gaz S zd rmazl k Raporu düzenlenmifltir y llar nda Gaz S zd rmazl k Raporu verilen araç oran yüzde 26 iken, 'te yüzde 55'e, 'da yüzde 84'e; 'de yüzde 100 de ere ç k lm flt r y l bafl nda gaz s zd rmazl a iliflkin yüzde 74 oran ndaki denetimsizlik, 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla tamamen giderilmifltir. Montaj Tespit Raporu Bulunmayan Araç Kalmad Odam za Yetki Devri yap lan 11 Nisan 2005 tarihinden bafllayarak, 'da 498 bin 527 (% 33,2), 'de 550 bin 234 (% 36,6), toplam nda 804 bin 757 arac n (% 53) son kontrolü yap larak Montaj Tespit Raporu düzenlenmifltir. Böylece, 2005 bafl ndaki yüzde 33 oran ndaki denetimsizlik tamamen giderilmifl, montaj tespit raporu bulunmayan araç kalmam fl bulunmaktad r. Montaj Tespit Raporu düzenlemeye iliflkin Odam za Yetki Devri yap lan 11 Nisan 2005 tarihine kadar ruhsata tescilli araç oran yüzde 67 iken, iki y lda bu oran yüzde 100'e ç kar lm flt r sonu itibar yla, 1 milyon 804 bin 757 arac n son kontrolü yap larak Montaj Tespit Raporlar yla birlikte Trafik Tesciline ifllenmesi sa lanm flt r. Bu denetim rakam ile Emniyet Genel Müdürlü ü ve Türkiye statistik Kurumu'nun (TÜ K) Türkiye'deki LPG'li araç verileri aras nda tam bir uyum sa lanm flt r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas bu nedenle ilgili veriler ile adresinden tamam na eriflebilece iniz raporu kamuoyuna gurur duyarak sunmaktad r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR ODAMIZ E M MEDAK 42. DÖNEM SEÇ MLER GERÇEKLEfiT R LD 42. Dönem Endüstri - flletme Mühendisli i Meslek Dal Ana Komisyonu (E M MEDAK) seçimleri, 6 Temmuz 2008 tarihinde 41. Dönem E M MEDAK üyeleri ve 42. Dönem fiube E M MDK üyelerinin kat l m ile Oda Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber Çakar ve 41.Dönem E M MEDAK Baflkan Mahir Ulafl Akcan' n konuflmalar ile aç lan toplant da kat l mc lar söz alarak Komisyon'un 41. Dönem çal flmalar üzerine görüfllerini, elefltirilerini ve 42. Dönem için beklentilerini ilettiler. Adaylar n belirlenmesinin ard ndan yap lan seçimde en yüksek oyu alan 14 Komisyon Üyesi, atamalar n n yap lmas için Oda Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere belirlendi. Oda Yönetim Kurulu'nun 15 Temmuz 2008 tarihli toplant s nda 14 kiflilik isim listesi üzerinde görüflülerek, 42. Dönem E M MEDAK Üyeleri'nin afla daki isimlerden oluflmas kararlaflt r ld. As l Üyeler Mahir Ulafl AKCAN Emrah AYDEM R Halit AKÇAL Faik BAfiARAN Özgür ARMANER lhan DÜZGÜN lknur ATEfi Ankara fiube Ankara fiube Bursa fiube stanbul fiube zmir fiube Kocaeli fiube Mersin fiube Yedek Üyeler Serap AKCAN Adana fiube Esin ÇAKIRO LU Antalya fiube H. Tahsin KAYA Eskiflehir fiube Özgür YALÇINKAYA zmir fiube Güzin ÖZDA O LU zmir fiube Nilay KALEL Kocaeli fiube Ahmet DURSUNO LU Samsun fiube 28

2 ZGAZ, Anayasa ve Do algaz Piyasas Yasas 'na ayk r bir flekilde özellefltirilmek isteniyor... ODAMIZ, ZGAZ ÖZELLEfiT RMES NE KARfiI DAVA AÇTI TMMOB Makina Mühendisleri Odas, Baflkent Do algaz Da t m A.fi. özellefltirmesinin ard ndan, zmit Gaz Da t m A.fi. ( ZGAZ) özellefltirmesine iliflkin Kocaeli Belediye Meclisi Karar ve ihale ilan n n yürütmesinin durdurulmas ve iptali istemiyle Dan fltay'da bir dava daha açt. Dava, ZGAZ özellefltirmesinin yasal dayana n n bulunmamas ve Anayasa'ya ayk r l, do al gaz da t m özellefltirmesinin mülkiyet devri yoluyla yap lmas n n kamu yarar na ve hukuka ayk r l ve da t m hizmetinin özellefltirilmesinin özel hukuk sözleflmeleri yoluyla yap lamayaca gerekçeleriyle aç lm flt r. Türkiye'de sanayiye en yüksek oranda do algaz arz eden ve Türkiye sanayisinin can damar olan Kocaeli sanayisi ile 200 bin konuta 2 bin 400 km do al gaz flebekesiyle hizmet veren ZGAZ' n özellefltirilmesine iliflkin önce 17 Temmuz, daha sonra da 14 A ustos'ta yap lmas öngörülen ihale ifllemi ve bu ihale iflleminin dayana olan Kocaeli Belediye Meclisi Karar Odam zca Dan fltay'da dava konusu yap lm flt r. Odam z, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve ifltiraklerine ait zmit Gaz Da t m Sanayi ve Ticaret A.fi'nin yüzde 100'üne tekabül eden hisselerinin blok sat fl yöntemi ile özellefltirilmesine iliflkin 23 May s 2008 tarih ve say l Resmi Gazete'de yay mlanan ihale ilan ve bu ilan n dayana olan Kocaeli Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 18 Nisan 2008 tarih ve 214 say l Karar 'n n yürütmesinin durdurulmas ve iptali istemiyle Dan fltay'da bir dava açm flt r. Dava gerekçelerinin özeti afla da kamuoyunun bilgisine sunulmaktad r. I. ZGAZ özellefltirilmesinin yasal dayana bulunmamakta, ZGAZ Anayasa ve Do algaz Piyasas Yasas 'na ayk r bir flekilde özellefltirilmek istenmektedir Say l Do algaz Piyasas Yasas 'n n Geçici 3. maddesinin birinci f kras n n (a) bendinde Eskiflehir ve Bursa, (e) bendinde ise Ankara aç s ndan do al gaz da t m n n özellefltirilmesine iliflkin özel düzenlemelere yer verilmifl, bunlar n d fl ndaki belediyelere iliflkin do al gaz da t m ifllerinin özellefltirilmesine yönelik ise herhangi bir hükme yer verilmemifltir. Oysa Anayasa'n n "Devletlefltirme ve Özellefltirme" bafll kl 47. maddesinin 3. f kras nda "Devletin, kamu iktisadi teflebbüslerinin ve di er kamu tüzelkiflilerinin mülkiyetinde bulunan iflletme ve varl klar n özellefltirilmesine iliflkin esas ve usuller kanunla gösterilir" hükmü bulunmaktad r. Buna göre, kamuya ait hangi kurulufllar n özellefltirilebilece i ve bu özellefltirmenin esas ve usullerinin bir yasal düzenlemeyle aç k bir flekilde belirtilmesi gerek-mekteyken, ZGAZ A.fi'nin özellefltirilmesine iliflkin yasal bir düzenleme bulunmamaktad r. 2. Her ne kadar Do algaz Piyasas Yasas 'n n Geçici 3. maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde, Eskiflehir, Bursa ve Ankara d fl nda kalan di er tüm belediyeler için genel düzenlemeye yer verilmifl olmakla birlikte, bu bent geçici bir hüküm ifade etmekte ve özellefltirmeden de bahsetmemektedir. Kald ki bu geçici hüküm belirli bir süreyi öngörmekte ve bu süre de dolmufl bulunmaktad r. Bu nedenle bu bendin uygulanma olana da ortadan kalkm fl durumdad r. Dolay s yla bu hükme dayal olarak bir özellefltirme iflleminin gerçekleflmesi de olanakl de ildir. ZGAZ' n ya da Eskiflehir, Bursa ve Ankara d fl nda kalan di er belediyeler ile belediye flirketlerince yürütülen do al gaz da t m iflinin özellefltirilmelerine yönelik baflkaca herhangi bir yasal düzenleme de bulunmamaktad r. Dolay s yla Anayasa gere i özellefltirilmesine iliflkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmayan ZGAZ' n özellefltirilmesine yönelik tesis edilen dava konusu ifllemlerin iptali gerekmektedir. 29

3 II. Do al gaz da t m faaliyetlerinin özellefltirmesinin flehir içi da t m flebekelerinin mülkiyetinin devri yoluyla yap lmas Anayasa, kamu yarar ve hukuka ayk r d r. Di er yandan söz konusu özellefltirmenin flehir içi da t m flebekelerinin mülkiyetinin devri yoluyla yap lmas, Anayasa'n n 2. maddesinde düzenlenen sosyal devlet ilkesine; 168. maddede düzenlenen tabii servet ve kaynaklar n iflletilmesine; 35. maddede düzenlenen mülkiyet hakk na iliflkin hükümlere; mahalli idareleri düzenleyen 127. madde ile kamu hizmetlerini düzenleyen 128. maddesine ayk r d r. Dava konusu edilen ifllemlerde lisans süresi olan 30 y l boyunca flehir içi do al gaz da t m flebekesinin iflletme hakk n n devredilece i, bu süre sonunda ilgili kamu idaresine iade edilece i yolunda herhangi bir düzenleme mevcut de ildir. Bu haliyle yap lan özellefltirmeyle; di er tüm menkul ve gayrimenkuller yan nda, da t m altyap tesislerinin mülkiyeti de devredilmek istenmektedir. Mülkiyetin s n rs z, süresiz bir hak oldu u, ikinci bir do al gaz flebekesinin kurulmas n n fiziki ve ekonomik olarak olanaks zl, lisans süresinin Yasa gere i 30 y l oldu u ve en önemlisi de do al gaz gibi kamunun temel ihtiyaçlar ndan olan bir enerji da t m flebekesi mülkiyetinin kamu idaresinde kalmas gereklili i birlikte de erlendirildi inde; mülkiyetin devrini içeren dava konusu ifllemlerin, kamu yarar na ve hukuka ayk r oldu u aç kt r. III. Do al gaz da t m faaliyetinin özel hukuk sözleflmeleriyle gördürülmesi mümkün de ildir. Anayasa'n n "Devletlefltirme ve Özellefltirme"yi düzenleyen 47. maddesinde; kamu idarelerince yürütülen hizmetlerin özel hukuk sözleflmeleriyle gördürülebilmesi ancak yasada aç k hüküm bulunmas kofluluna ba lanm flt r. ZGAZ özellefltirmesinin yasal dayana olarak 4646 say l Kanun'un Geçici-3. maddesinin (b) bendinin gösterilmesi halinde; bu Yasa hükmünde bu konuda herhangi bir aç k belirleme bulunmad görülecektir. Do al gaz da t m faaliyetinin niteli i gere i bu faaliyetin devri ancak imtiyaz sözleflmesi yoluyla olas d r. Söz konusu özellefltirmeye iliflkin tan t m doküman, flartnamesi ve ek'leri incelendi inde, yap lacak devire iliflkin sözleflmenin özel hukuk sözleflmesi niteli inde oldu u görülmektedir. Dava konusu ifllemler bu aç dan da hukuka ayk r d r ve iptali gerekmektedir. Odam z yukar daki gerekçelerle Dan fltay'da dava açm flt r. TMMOB Makina Mühendisleri Odas, tüm kentsel kamu hizmetlerinin özellefltirilmesini ve serbest piyasa faaliyeti haline dönüfltürülmesini öngören Dünya Bankas, IMF ve AB uyum politikalar n n bir parças olarak gündeme gelen özellefltirmelere, kendi meslek alanlar yla ba lant l olarak karfl ç kmaya ve hukuken elinden geleni yapmaya devam edecektir. TMMOB Makina Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Baflkan Emin KORAMAZ DUYURU Oda Yönetim Kurulu'nun alm fl oldu u, tarih, 94 ve 95 No.lu kararlar do rultusunda; * Yeni üyelik baflvurular nda geçmifl dönemlere ait ödenti borcu al nmayacakt r. * Kredi kart ile ödeme yapabilirsiniz. * Ödemelerinizde taksitlendirme talep edebilirsiniz. 30

4 MÜHEND SL K ALANINDA YARARLANILAB LECEK B LG SAYAR PROGRAMLARI - 2 Bilgisayar Hayat m z n içine o kadar yerleflmifl durumda ki, art k mühendislik bilgisi kaç tane bilgisayar program bildi inle eflde er olarak de er kazan yor. Biz de her say da sadece k sa bilgilendirmeler yaparak hem programlar hakk nda de erli üyelerimizi az da olsa bilgi sahibi etmek, hem de bültenimize biraz da olsa zenginlik katmak istedik. E er bu bölüm için sizlerden gelebilecek ek bilgilendirmeler ve / veya öneriler olursa bültenimizde seve seve yer vermeye haz r z. Bu say m z da ek olarak herkesin rahatl kla kullanabilece i mühendislik program olmamas na ra men yine de VOIPRAIDER isimli programa yer vermek istedik. Faydal olmas ümidi ile tüm üyelerimize sayg lar mz sunar z. Haz rlayan ; Hasan Emir KAV MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi INTELLICAD IntelliCAD program ; AutoCAD gibi bir Bilgisayar Destekli Tasar m ve Çizim program olup, üretmifl oldu unuz her türlü.dwg, DXF dosyalar n aç p, çizime devam edebilmektesiniz. IntelliCAD program ile üretmifl oldu unuz dosyalar, AutoCAD 'in tüm versiyonlar nda açabilmektesiniz. IntelliCAD, AutoCAD'in alternatiflerinden biridir. Open DWG dosya uyumlulu u, benzer ortam, komut, senaryo (script), biçim, desen ve benzerlerini sunar. Çekirdek IntelliCAD, IntelliCAD Technology Consortium'un (ITC) üyeleri taraf ndan birlikte gelifltirilir. ITC üyeleri kendi bilgi ve becerileri ile, kendi özgün IntelliCAD'lerini yarat rlar. Yani k sacas ntellicad'in, konsorsiyuma dahil olan üye firmalar n kendi programlar n n kullan labilmesi için Autocad gibi bir çizim program na ihtiyac var ve Autocad'in fiyat bazen kendi programlar nda daha yüksek fiyatlara ulaflt için ntellicad'i destekleyerek her sene yeni kaynak kodlar n al p kendilerine özellefltirmeleri yaparak kullan ma sunuyorlar. Bu flekilde bir yat r m ortakl tüm konsorsiyum üyelerine ve kullan c lar na avantaj sa l yor. PROGRAMIN WEB SAYFASI : SOLIDWORKS Solid Works, her türlü üç boyutlu ürün tasar m nda kullan c ya bilgisayar n kolayl klar n kullanarak h zl bir flekilde çizim yapmas n sa lar. SolidWorks " Smart Mate " (Ak ll Montaj) uygulamalar ile son derece h zl montaj yap lmas n sa lar. Bunun d fl nda sac parçalar n aç l m n yaparak uzama miktarlar hesaplanabilir. Ayr ca kat objeler kullan larak kesme, y rtma veya flekillendirme ifllemleri yap labilmektedir. Yap lm fl olan tüm bu ifllemler IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, Parasolid dosya formatlar yla kay t veya transfer yap labilir. PROGRAMIN WEB SAYFASI : 31

5 FAYDALI PROGRAMLAR PRO/ENGINEER Pro/ENGINEER, endüstriye yönelik ürün gelifltirme süreçlerinde, her türlü tasar m, imalat ve analiz ihtiyaçlar na cevap verebilen bir CAD yaz l m d r. Ürün gelifltirmede kat, yüzey ve sac metal parçalar yarat rken son derece karmafl k montajlar tasarlay p, yönetebilir, ayr ca iki boyutlu çizimleri otomatik olarak oluflturabilir. Bunlara ek olarak, tasar m kontrol eden, veri transferinden kaynaklanan hatalar otomatik düzelten, tasar mlar n z n kinematik hareket analizlerini ve animasyonlar n yapan, foto gerçekçi görüntülerini oluflturan araçlar da mevcuttur. Pro/ENGINEER temel mühendislik analizleri, geliflmifl mühendislik analizleri, optimizasyon, mekanizma dinamikleri ve yorulma analizleri konular nda modulleri de mevcuttur. PROGRAMIN WEB SAYFASI : VOIPRAIDER VOIPRAIDER bilgisayar n zdan sabit telefonlar ücretsiz olarak araman z sa layan bir programd r. Program bilgisayar n za kurduktan sonra yaklafl k 15 dakika 5 er dakikadan size yurt içi deneme görüflmesi sa l yor. E er program be enirseniz kredi kart n zdan 10.50$ ödüyorsunuz ve Türkiye'deki sabit hatlar 3 ay yani 90 gün boyunca s n rs z istedi iniz kadar arayabiliyorsunuz. Numara çevirirken ilk önce numaran n bafl na +9 eklemeniz gerekmektedir. Örnek Voipraider ile sabit telefon görüflmesi ve SMS göndermek art k s n rs z ve ücretsiz! VoipRaider Voip tekni i kullanarak (Skype vb. türevi) sesli iletiflim sa lamaya yarayan bir programd r. Bu servisin Türkiye sabit telefon ve SMS tarifesi art k ücretsiz. Program n web adresinden tarifeleri inceleyebilirsiniz. Türkiye içi ücretsiz sabit telefon arama veya SMS göndermek için kontör sat n alman z gerekmemektedir. Afla daki adresten program bilgisayar n za indirebilir VoipRaider program n açarak kurulumu bafllatt ktan sonra kendinize bir kullan c ad ve flifresi belirleyerek mail aktivasyona veya baflka bir iflleme gerek olmaks z n ücretsiz sabit telefon görüflmesi yapabilir veya kredi sat n alarak 0.20$ karfl l SMS göndermeye ve ücretsiz telefon görüflmesi yapmaya bafllayabilirsiniz. NOT: Cep telefonlar ile görüflme yapmak ücretlidir. PROGRAMIN WEB SAYFASI : 18. Dönem MMO Adana fiubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Özlem KUTBAY n Babas vefat etmifltir. Arkadafl m za ve Ailesine baflsa l diliyoruz. 32

6 ÜYELER M ZDEN HABERLER ARAMIZA YEN KATILANLAR Temmuz - A ustos/2008 döneminde Odam za kay t yapt ran üyelerimizin listesi afla dad r. Genç meslektafllar m za, aram za hofl geldiniz diyor, meslektafl dayan flmas ba lam nda her konuda kendileriyle dayan flma içerisinde olaca m z bilmelerini istiyoruz. S C L NO ADI SOYADI BRANfiI LEVENT BOYDAK MAK NA MÜHEND S FIRAT KOLBAfiI MAK NA MÜHEND S ÖZGÜR ÇERÇ END. MÜHEND S BRAH M KORHAN YAZAR MAK NA MÜHEND S ÇI IR LAYIK MAK NA MÜHEND S SERHAT KOLBAfiI MAK NA MÜHEND S MEHMET ARSLAN MAK NA MÜHEND S ÖZCAN HAVARE MAK NA MÜHEND S ERCAN PAKER MAK NA MÜHEND S MET N LBU A MAK NA MÜHEND S GÖKHAN BUDAK MAK NA MÜHEND S MEL H SAYIN MAK NA MÜHEND S ÖNER AKA MAK NA MÜHEND S AHMET CENG ZHAN BAYIRO LU MAK NA MÜHEND S BURHAN fierefo LU MAK NA MÜHEND S ADNAN PEHL VAN MAK NA MÜHEND S ERHAN O LAKCI MAK NA MÜHEND S ANIL KÖSEL MAK NA MÜHEND S AL EMRE GÖRGÜN MAK NA MÜHEND S MUSTAFA ÇA AN MAK NA MÜHEND S MURAT FINDIK MAK NA MÜHEND S YUNUS TEK N MAK NA MÜHEND S UMUT KÖYBAfiI MAK NA MÜHEND S O UZHAN DÜZOVA MAK NA MÜHEND S AL KADIO LU MAK NA MÜHEND S GÖKMEN DEM RKAYA MAK NA MÜHEND S AL BURAK ARI MAK NA MÜHEND S MEHMET CANER AFfiARO LU MAK NA MÜHEND S AHMET ÇIRPAN MAK NA MÜHEND S H MMET ÖZARSLAN MAK NA MÜHEND S ABDULKAD R GEYLAN OSMANO LU MAK NA MÜHEND S MURAT KARATAfi MAK NA MÜHEND S 33

7 ÜYELER M ZDEN HABERLER De erli Üyemiz, sicil nolu Hasan YÜCEL vefat etmifltir. Kayb m z büyük, üzüntümüz derindir. Üyemizin efl, dost ve yak nlar na ayr ca camiam za baflsa l diliyoruz. * Ni de l Temsilcili i Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet YILDIZGÖZ'ün babas, * Hasan GÜLfiEN'in annesi, * Fatih GÜNEfi'in babas, * Kenan BAKIR' n babas, * F rat BAKIR' n babas, * Hüseyin BAKIR' n kardefli, * Bülent YEN ÇER 'nin kardefli, * Nizam GENÇ'in anneannesi, * Ni de l Tem. Teknik Görevlisi Bekir TUNÇ'un dedesi * Sedat BAYRAM n ye eni vefat etti. Üyelerimize ve yak nlar na baflsa l dileklerimizi sunuyoruz. * fiahin KILIÇ' n kardefli, * fiubemiz Teknik Görevlisi Halil BULUCU'nun babas, rahats zl k geçirdi. Üyelerimize ve yak nlar na geçmifl olsun dileklerimizi sunuyoruz. * Selahattin AY' n torunu, * Gülay fianli n n k z, * Banu DEM RDÜZEN in k z oldu. Üyelerimizi ve efllerini tebrik ediyor, gözünüz ayd n diyoruz. * Coflkun ALDEM R, * Gökmen DEM RKAYA evlendi. Üyelerimizi ve efllerini tebrik ediyor, mutluluklar n n daim olmas n diliyoruz. * Gökhan DEM RKAYA'n n kardefli evlendi. Üyemizi tebrik ediyor, gözünüz ayd n diyoruz. * Hüseyin D NLER'in k z evlendi. Üyemizi ve eflini tebrik ediyor, gözünüz ayd n diyoruz. fi ARAYAN ÜYELER M Z MAK NA MÜHEND SLER Ad Soyad Okul / Mez.Y l. Özellikleri Telefon 1 Ali Eren ÇELENK MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ferzi ÖNALAN Ni de MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor M. Serdar Y TALP MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Mehmet Mete AYNAL Gaziantep / 2002 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Serhat KOLBAfiI MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ahmet Cengizhan BAYIRO LU Çukurova / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ali Emre GÖRGÜN KATÜ / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Deniz BULUNUZ MKÜ / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Mazlum ÜNLÜ Mersin / 2008 MS Office, AutoCAD, Almanca biliyor Mustafa ÇA AN Ni de / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Osman TALAfi MKÜ / 2005 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Özgen RTEfi F rat / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Ramazan GEYLAN Gaziantep / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Sefa ÖZDEM R Ni de / 2007 MS Office, ngilizce biliyor Süleyman ALTIOK F rat / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Yunus TEK N Dokuzeylül / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Yusuf SA LAR MKÜ / 2006 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Can KATKAK MKÜ / 2008 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor ENDÜSTR MÜHEND SLER Ad Soyad Okul / Mez.Y l. Özellikleri Telefon 1 Ayfle TATIL Gaziantep / 2007 MS Office, AutoCAD, ngilizce biliyor Haydar YAKUT Dumlup nar / 2007 MS Office, ngilizce biliyor Hüseyin ATEfi Çukurova / 2007 MS Office, ngilizce biliyor Önder Ziya PAYLAR Çukurova MS Office, ngilizce biliyor

8 PANEL BÖLGEM ZDE DO ALGAZ PANEL YÖNET C S Ahmet Turan DÖRTDEM R MMO Onur Kurulu Üyesi PANELiSTLER Yaflar ARSLAN AKSAGAZ Genel Koordinatörü Tar k DEM RAY MMO Meslek çi E itim Merkezi E itimcisi Tarih : 19 Eylül 2008 Cuma Saat : 15:00-18:00 Yer : Seyhan Oteli Güney Balo Salonu / ADANA

9 E T M N ÇER 1. Kaynak, tan m, kaynaklanabilen malzemelere genel bak fl, kayna a uygunluk, kaynakl birlefltirmelerin iç yap s 2. Kaynak yöntemleri 3. Kaynak pozisyonlar 4. Birlefltirme flekilleri, kaynak a z detaylar n n belirlenmesi 5. Kaynak kalitesine etki eden parametreler 6. Bafll ca kaynak hatalar 7. Kaynaklar n kontrolünde tahribats z muayene yöntemleri (NDT) 8. Kaynak dökümantasyonu (PQR, WPAR, WPS ve WPQ) NOT : Tüm kat l mc lara Kat l m Sertifikas verilecektir. Ayr ca e itim sonras nda yap lacak s navda baflar l olan mühendislere, EN ISO Kaynak Koordinasyonu-Görevler ve Sorumluluklar standard kapsam nda Kaynak nspektörü Sertifikas verilecektir. E itici E itim Yeri E itim Tarihi E itim Saatleri E itim Ücreti : Mehlika COfiKUN (Kaynak Mühendisi) : MMO Adana fiubesi E itim Salonu : Eylül 2008 : : 175, 00 YTL Detayl Bilgi çin : (0322)

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı