Türkçede Orta Hece Düşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçede Orta Hece Düşmesi"

Transkript

1 سقوط المقطع األوسط في اللغة التركية ا.م.د محسن كوثر إن سقوط المقطع الاوسط في الكلمات المتكونة من ثلاثة مقاطع في اللغة التركية هي الاكثر انتشا ار فبعض المقاطع في اللغة التركية يتكون من حرف صوتي واحد فسقوطه معناه سقوط المقطع ويؤدي الى أختصار الكلمة. وكذلك الحال في الكلمات العربية الداخلة الى اللغة التركية والمستعملة فيها فا ن المقطع الاوسط المتكون من حرف صوتي يسقط ويؤدي الى اختصار الكلمة. The downfall of the middle syllable in the Turkish language The downfall of the middle syllable that happens within the words, which consist of three syllables, is the most common. some syllables in Turkish language consist of one phonetic letter and its falling means the falling of the syllable and leads to the abbreviation of the word. The same with Arabic words that were borrowed and used by Turkish, the middle syllable that consists of a phonetic letter falls and leads to the abbreviation of the word. Türkçede Orta Hece Düşmesi Doç.Dr.Muhsin Kevser Bağdat Ün. Diller Fak. Türkçe Bölümü Hece ses organlarımızın bir tek hareketiyle çıkan ses veya bununla birlikte söylenebilen bir veya birkaç sessizin meydana getirdiği ses birliğidir. (1) Türkçede bir hecenin içinde en az bir,en çok dört ses bulunur.yani Türkçede heceler ya bir ses,ya iki ses ya üç ses veya dört ses ihtiva ederler. Bir ve dört sesli olarak birer tip,iki ve üç sesli olarak da ikişer tip hece vardır. Demek ki Türkçede Kelimeler altı çeşit hece ile karşılaşılır. Bu altı çeşit hece şunlardır: 131

2 1-Tek vokalden ibaret hece; O,a-çık,ve i-ki kelimelerindeki o,ave i heceleri gibi.bu hece tek vokalden ibaret kelimelerle vokalle başlayan birden fazla heceli bir kısım kelimelerin başında bulunur. 2-Bir vokal ve bir konsonanttan teşekkül eden hece : Eı,ay-rı ve üs-tün kelimelerindeki el,ay ve üs heceleri 3-Bir konsonant ve bir vokalden teşekkül eden hece ;Ye, ge-liş,e-ri-mek, u- ğul-tu,kelimelerdeki ye,ge,ri ve tu heceleri Bu hece tek heceli bir kısım kelimelerde ve vokalle başlayanların ilk hecesi hariç, birden fazla heceli kelimelerin her yerinde bulunabilir. 4-Bir konsonant,bir vokal,bir konsonanttan teşekkül eden hece; Gök,til-ki,gi-rin-ti,ve u-ya-nış kelimelerdeki gök,til,rin,ve nış heceleri Bu hece tek heceli bir kısım kelimelerde ve vokalle başlayanların ilk hecesi hariç,birden fazla heceli kelimelerin her yerinde bulunabilir. 5-Bir vokal ve iki konsonanttan teşekkül eden hece; Alt, ürk-mek,ört-müş kelimelerindeki alt, ürk ve ört heceleri gibi. Bu hece tek heceli bazı kelimelerle vokalle başlayan birden fazla heceli bazı kelimelerin başında bulunur. 6-Bir konsonant,bir vokal ve iki konsonanttan teşekkül eden hece; Dört, kork-mak,bo-şalt-mak,se-vinç kelimelerindeki dört, kork, şalt,vinç heceleri gibi. Bu hece tek heceli bazı kelimelerde vokalle başlayanların ilk hecesi hariç, birden fazla heceli kelimelerin her yerinde bulunabilir. (2) Türkçede en yaygın sesli düşmesi olayı üç heceli kelimelerde orta hece düşmesi. Ses düşmesi genellikle kısaltır. Bir sesli düşmesi ise aynı zamanda bir hece düşmesi dolayısıyla ona bağlı bir kaç sesdeşin başka hecelere mal olması demek olur. (3) 132

3 Orta hece yutumu (4), iç ses düşmesi (5),gibi değişik terimler altında incelenen (orta hece düşmesi ) (6) olayı ikinci veya son hece ile bağlantılı bir meseledir. Orta hece düşmesi belli bir sebebe dayanarak ortadakalan bir ünlünün düşmesi ve buna bağlı olarak bir hecenin eksilemesi olayıdır. Bilindiği gibi ikinci veya son hecede dar ünlü bulunursa dar ünlü içeren ikinci veya son hecede bir ünsüzle kapanırsa ünlü ile başlayan bir ekin son heceye eklenmesi gerekir. Ağız,burun,karın,oğul gibi Türkçe kelimelerde vurgu,kelimenin son hecesinde bulunmakta,aslında vurguyla bu heceler korunmaktadır:a-ğız,burun,ka-rın,o-ğul Doğu kökenli kelimelerde de aşağı yukarı aynı durum görülür. Bir kaç örnek ele alalım: özgün biçimleri keyf,nakl,sabr,şehr,vakt,zehr olarak geçen kelimeler, Türkçeleştirildiklerinde ses türemesiyle keyif,nakil,sabır,şehir,vakit, zehir diye iki heceli olur. Bu örneklerin birinci hecesi açık,ikinci hecesi kapalıdır. Yalın halde son heceler vurguludur; ke-yif,na-kil,sa-bir,va-kit,ze-hir. Bu vurgu aynı zamanda dar ünlüyü korumaya yara. Ünlüyle başlayan bir ek getirilince kapalı heceyle biten kelimeler açılır,orta hece durumuna düşen vurgulu dar ünlü yitirilir ;ke-yif, ke-yi-fi-miz, key-fi-miz, na-kil,na-ki-li-niz,nak-li-niz,.. Diyebiliriz ki Türkçeleştirildiklerinde türetülmiş dar ünlünün vurgulu durumu geçicidir. Bu tür kelimelerin et,-ol gibi yardımcı fiillerle birlikte kullanlışları da vurguyla ilgilidir. Bunlar et-, eyle- yardımcı fiilleriyle geçişli fiil,ettir- ile ettirgen fiil,ol-ile,geçişsiz fiil olarak kullanılır.bu fiillerde söz konusu ettiğimiz keyif,hapis, kayıp gibi kelimeler kullanılınca vurgusuz kalan ikinci heceler yitirilir. Bu aynı zamandakelimeleri bitişik yazmaya yol açar. Keyif+et> keyfet-, sabır+eyle>sabreyle-, hapis+edil>hapsedil-, kayıt+ettir>keydettir-, mahıv+ol>mahvol-, nakil+olun> naklolun-, örnklerinde olduğu gibi dar ünlü vurgusuz olduğu için düşer. 133

4 Birleştilkleri kelimelere değişik kavramlar kazandıran bu yardımcı fiiller, ünlü ile başladıkları için söz konusu isimlere getirlince bu isimlerin orta hecelerdeki vurgunun yeri değişir, vurgu ilk heceye geçer. Örneğin keyif+et key-fi-et keyfet,nakil+olun na-ki-lo-lun, sabır+eyle sabrey-le, hapis+edil hap-se-dil,kayıt+ettir ka-yı-det-tir,mahıv+ol ma-hivol mah-vol,zehir+ol zehi-rol eh-rol vb.. Vurgu meselesini ünlü ile başlayan bir ek alan fiillerin bir kaçında da görmeye çalışalım : Beniz isim köküne dayanan benze fiilinde vurgu son heceye geçer (ben-ze).konu ile ilgili öteki örnek oyna (oy-na) fiilidir. Aynı durumu edilgen çatı eki alan fiillerde de görmekteyiz. Aşağıdaki örneklerle vurgu,çatı eklerinin üzerine geçmiştir: a-yır ay-rıl, bu-yur buy-rul,ça-ğır çağ-rıl,çe-vir çev-ril,devir dev-ril,e-ğir eğ-ril,sü-pür süp-rül.(7) Türkçede genellikle vurgulu olan son hecedir. Bu bir gerçek Fakat yerli yabancı bütün yer adları ile Türkçede benimsenmemiş kelimelerde vurgu ilk hecede bulunur : Ankara, Kurtuluş,Berlin,Protekiz,Türkye,Çörülçil,Hitler,Vaşinyton,Banka, Radyo,Posta -stan ile biten coğrafi isimlerin istisna olarak son heceleri vurgulu söylenir: Afganistan, Yunanistan,Türkistan misallerinle olduğu gibi. Türkçede benimsenmiş olan yabancı şahıs isimlerinde de vurgu son hecede bulunan kelimelerin de hitap halinde söylenince vurguları muhakkak başa alınır. Kelime kök ve gövdelerinde sonda veya başta bulunan vurgular kelimelerin çekim ekleri almış şekillerinde ve umumiyetle çekimle ilgili hallerinde değişebilir. 134

5 Böyle hallerde vurgu ilk veya son hece dışında ve sondan evvelki hecelerden biri üzerinde de bulunabilir (8). Burada anlaşılan Türkçede orta hece vurgusuz olur. Dolayısıyla halk ağzında da orta hece düşmesi mümkündür. Mesela : Oturram> otururum,oturruh >tururuk, verrem>veririm, birmiz>birimiz Konuşma dilinde de orta hece düşmesi çok yaygındır,ama yazıya geçirilmez. Örneğin: Đçerde>içeride, ilerde>ileride,buyrun>buyurun, iylik > iyilik, yarsı>yarısı Halk ağzında da orta hece düşmesi çok yaygğndır. Araştırmamıza son vermeden halk ağzında orta hece düşmesine yer verelim. Örneğin Ahmet B.Ercilason (9),orta hece vurgusuzluğu dolayısıyla şu kelimelerdeki vokallerin düştüğünü belirtir : Aşlama >aşı-lama,eyce >iyice,hamle>hamile,kelme >kelime, oturram >otururum,oturruh >tururuk, verrem>veririm, birmiz>birimiz Dipnotlar: 1-Zeynelof,Prof,Ferhat, Irak Türkmen Dili,Bağdat 1989, Kültür Bakanlığı Matbaası. 2-ERgin,Prof.Dr.Muharrem,Türk Dilbilgisi.Đstanbul Banguoğlu,Tahsin,Türkçenin grameri, Türk Tarih Kurumu Basım evi,ankara, Hatip oğlu,vecihe, Dilbilgisi Terimleri sözlüğü,s Topaloğlu, Ahmet, Dilbilgisi Terimleri sözlüğü,s.86 6-Banguoğlu,Tahsin,Türkçenin grameri, Türk Tarih Kurumu Basım evi,ankara, LAN-YA,TSENG;Türkiye Türkçesinde Orta Hece düşmesi,türk Dil Kurumu Yayınları;803-S ERgin,Prof.Dr.Muharrem,Türk Dilbilgisi.Đstanbul, 1972,S Ercilason,Ahmet B.,Kars ili Ağızları Ses Bilgisi S

SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME SÜRE AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SESLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Ahmet AKÇATAŞ 1 ÖZET Konuşmada geçen süre, en küçük birim olan sesler için de incelenmelidir. Bu sebeple makalemizde sesleri

Detaylı

TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER

TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER TERİMLERİN GENEL DİLE YANSIMASINA DAİR BAZI GÖZLEMLER Doç. Dr. Hatice ŞAHİN Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Özet Dillerin söz varlığı değişik katmanlardan oluşur. Bu nedenle söz varlığı deyince

Detaylı

SES BİLGİSİNDE ÇEVRE ŞARTI KAVRAMI VE AĞIZ İNCELEMELERİNDEKİ ÖNEMİ * ÖZET

SES BİLGİSİNDE ÇEVRE ŞARTI KAVRAMI VE AĞIZ İNCELEMELERİNDEKİ ÖNEMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 49-62, ANKARA-TURKEY SES BİLGİSİNDE ÇEVRE ŞARTI KAVRAMI VE AĞIZ İNCELEMELERİNDEKİ ÖNEMİ * Gürer GÜLSEVİN **

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı.

Türkçe Ders Kitaplarında Ses Olayları Yıldız YENEN AVCI 1. Anahtar sözcükler: Dil bilgisi, ses olayları, ders kitapları, Türkçe Öğretim Programı. 497 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 497-520 Yıldız YENEN AVCI 1 Geliş Tarihi: 22.04.2014 Kabul Tarihi: 05.12.2014 Öz Bu makalede; Türkçe ders kitaplarında yer alan ses olaylarının öğretilme durumu betimlenmeye

Detaylı

VURGU. *Be-bek durmadan ağlıyordu. /Be-bek te oturuyorlarmış. * * *Bu yazıyı o-ku-ma.

VURGU. *Be-bek durmadan ağlıyordu. /Be-bek te oturuyorlarmış. * * *Bu yazıyı o-ku-ma. VURGU Sözcükte bir hecenin, söz grubunda bir kelimenin, cümlede bir ögenin diğerlerinden baskısı, ezgisi, tonlaması bakımından farklı söylenmesine vurgu denir. Vurgulu hece vurgusuz heceye oranla daha

Detaylı

Genellikle Türkçe tarihî dönemlerine şu şekilde ayrılmıştır:

Genellikle Türkçe tarihî dönemlerine şu şekilde ayrılmıştır: 6 Karşılaştırmalı Dil bilgisi 1. BÖLÜM TÜRK DİLİ TARİHİ Türk dili bugün batıda Balkanlardan doğuda Büyük Okyanus a, kuzeyde Kuzey Buz Denizinden, güneyde Afrika içlerine kadar geniş bir coğrafyada kullanılan

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAYINI FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EDEBİYAT BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Sayı: 17 den AYRI BASIM Dr. Efrasiyap GEMALMAZ UYUM ve STANDART TÜRKİYELİ TÜRKÇESİ NDE UYUMLAR

Detaylı

STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI *

STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI * 347 STANDART TÜRKÇEDE SES OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN SINIFLANDIRILMASI * COŞKUN, Mustafa Volkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Ülkemizde yapılan ses bilgisi çalışmaları, modern fonetik

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2362 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1359 TÜRKÇE SES BİLGİSİ Yazarlar Prof.Dr. Nurettin DEMİR (Ünite 1-8) Prof.Dr. Emine YILMAZ (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Hülya PİLANCI

Detaylı

NEVŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARININ ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE * Zeynep KORKMAZ **

NEVŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARININ ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE * Zeynep KORKMAZ ** NEVŞEHİR VE YÖRESİ AĞIZLARININ ŞEKİL BİLGİSİNİ BELİRLEYEN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE * Zeynep KORKMAZ ** Özet Anadolu ve Rumeli ağızları daha bu bölgelere yerleşim tarihinden başlayarak yazı dilinin etkisinden

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRK MASALLARININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME An Assessment on the Vocabulary of Turkish Tales Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ* ÖZ Halk edebiyatı ürünleri arasında bulunan, söz varlığının zenginliğiyle

Detaylı

DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE KULLANILAN GÜN ADLARI * Ufuk Deniz AŞÇI * THE NAMES OF THE DAYS USED AT DERLEME SÖZLÜĞÜ

DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE KULLANILAN GÜN ADLARI * Ufuk Deniz AŞÇI * THE NAMES OF THE DAYS USED AT DERLEME SÖZLÜĞÜ ÖZET DERLEME SÖZLÜĞÜ NDE KULLANILAN GÜN ADLARI * Ufuk Deniz AŞÇI * Mehmet YASTI ** Dillerin kelime hazineleri incelendiğinde insanoğlunun zaman ve mekan kavramlarını adlandırmada farklı yaklaşımlar izlediğini

Detaylı

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail.

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail. AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 14, NİSAN 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Fakülteleri, Celalabat-KIRGIZİSTAN, http://www.akademikbakis.org

Detaylı

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET

EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ * Yard.Doç.Dr. Nadir İLHAN ÖZET Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 10 Sayı:1, Sayfa: 79-92, ELAZIĞ-2000 EŞREF BİN MUHAMMED VE HAZĀ İNU S-SA ĀDĀT ININ İMLA VE SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE Gürer GÜLSEVİN Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kiplerin Birleşik Çekimi üzerine gramerlerimizde yazılanlar dolayısı ile kendi kendimize

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI?

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? ORHUN ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? Caner Kerimoğlu Özet Türk dili literatüründe tartışılagelen konulardan birisi, 3. kişi iyelik ekinin yapısı ve bu eki alan

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

"TÜRKÇENİN GRAMERİ" TAHSİN BANGUOĞLU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI: 528. Türk Tarih Kurumu Basım Evi - Ankara

TÜRKÇENİN GRAMERİ TAHSİN BANGUOĞLU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI: 528. Türk Tarih Kurumu Basım Evi - Ankara "TÜRKÇENİN GRAMERİ" TAHSİN BANGUOĞLU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI: 528 Türk Tarih Kurumu Basım Evi - Ankara 2. Basım1986 (1. Basım 1974) Elime eski bir dilbilgisi

Detaylı

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI

THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI THEAİTETOS TA AKILSAL AÇIKLAMAYLA BİRLİKTE OLAN DOĞRU SANI Yakup ÖZKAN Giriş Theaitetos diyaloğu, Platon un ileri yaşına ait eserlerinden biri olarak görülür. 1 Bu diyalogda bilgi sorunları algı, sanı

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 2012 Manas Journal of Social Studies Vol.: 1 No: 3 2012 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI Kırgızistan-Türkiye

Detaylı

KIBRIS AĞIZLARINDA İKİLİ KELİMELER (DUBLETLER) Gürkan GÜMÜŞATAM * DOUBLE WORDS ON TURKISH DIALECTS OF CYPRIOT

KIBRIS AĞIZLARINDA İKİLİ KELİMELER (DUBLETLER) Gürkan GÜMÜŞATAM * DOUBLE WORDS ON TURKISH DIALECTS OF CYPRIOT KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 17-32 KIBRIS AĞIZLARINDA İKİLİ KELİMELER (DUBLETLER) Gürkan GÜMÜŞATAM * ÖZET Bu inceleme Kıbrıs Türk söz varlığı üzerinde yapılmıştır. İncelemenin amacı Kıbrıs

Detaylı

TÜRK DİLİ I. Hafta 9. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DİLİ I. Hafta 9. Okutman Engin ÖMEROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 9 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE *

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * Dr. Sedat BALYEMEZ sedatbalyemez@yahoo.com Özet Bildirme eki DIr/-DUr, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan bir ektir. Bu ekin başlıca üç işlevi

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 47, ERZURUM 2012, 51-56 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDA AKTARMA ÜZERİNE BAZI PROBLEMLER Some Problems on the Translation Between Turkey

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ

MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Serkan ÇAKMAK 1. Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR in Öz Geçmişi 1969'da Kırşehir in Kaman ilçesinde doğdu. İlköğrenimimi

Detaylı