ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KADAVRA 2. sayfada Akýncý: Bu seçimi alacaðýz Ýþte gerçek ANKET Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý çok muhteþem bir baþlangýç yaptý... YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi salonuna halk sýðmadý ve konuþmayý dýþarýdan izledi... Geceye katýlanlar, bugüne dek yayýnlanan anketlerin ne kadar düzmece olduðunun bir kere daha kanýtlandýðýna dikkat çekerek "Bu iþ burda bitti" dediler... Elektrikte indirim Bakanlar Kurulu'nun kararýna göre ilk 250 kws'ye kadar konut tarifesi yüzde 2 indirimle 45 kuruþtan 44 kuruþa; kws arasý konut tarifesi yüzde 12.7 indirimle 55 kuruþtan 48 kuruþa; kws arasý konut tarifesi yüzde 22,4 indirimle 67 kuruþtan 52 kuruþa ve 751 kws üzeri konut tarifesi yüzde 35,7 indirimle 84 kuruþtan 54 kuruþa düþtü. Alýnan kararla ticari, turizm ve endüstri tarifelerinde yüzde indirime gidilirken, sokak ýþýklarý için alýnan bedel yüzde 19,6 düþürüldü. 19. sayfada 3. sayfada Uyuþturucudan 1 i polis, 5 kiþi tutuklandý Polis de iþin içinde Kocareis Karavanlar bölgesinde aðaçlar altýnda þüpheli bir sýrt çantasý içinde bulunan 3 kg 800gr uyuþturucunun sahipleri pusu kurularak yakalandý sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÝM DOKUNACAK ZÜLFÜ YARE? Ali Osman HARMANCI'DAN SUS PAYI! Erdoðan Baybars ASLOLAN STATÜKO GERÝSÝ TEFERRUAT Ülker Fahri CTP Mezalimi (Zulmü) Özgün Kutalmýþ BU ÝÞ BÝTTÝ... Mehmet Levent HAYAT PAHALILIÐI ÖDENEÐÝ Sigortalýlara yüzde 1.6, sosyal yardým maaþlarýna yüzde sayfada

2 AVDA VURULDU Mustafa Demirege isimli vatandaþ önceki gün Büyükkonuk'ta avlandýðý sýrada kimliði meçhul bir avcý tarafýndan sol göz ve alt dudaðýndan vurularak yaralandý. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Demirege, yapýlan tedavinin ardýndan taburcu oldu. ÇALDIÐI KREDÝ KARTIYLA 3 BÝN TL YÝ ZÝMMETÝNE GEÇÝRDÝ Gazimaðusa'da Y.U.'nun (E26), salý günü kaldýðý iþyerine ait lojmanda Þaban Subaþý'na ait banka kartýný çalarak, bin 500 TL nakit para çekmek ve bin 675 TL'lik de havale yapmak suretiyle toplam 3 bin 175 TL'yi zimmetine geçirdiði tespit edildi. Adý geçen þahýsý tutuklayan polisin soruþturmasý sürüyor. HUZUR OPERASYONU Ýskele'de ise önceki akþam Ýskele Polis Müdürlüðü tarafýndan huzur operasyonu ve trafik denetimi yapýldý. Polisin açýklamasýna göre, gece saat saatleri arasýnda yapýlan huzur operasyonunda kontrol edilen bet ofisi ve kumarhanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin yaptýðý kontroller sonucu ise 105 araç kontrol edildi ve 7 sürücü hakkýnda ileri iþleme gidildi. AKIM HIRSIZLIÐI Girne'de de A.A. (E-40) isimli kiþinin evinde yapýlan kontrolde, kaçak elektrik kullanmak suretiyle toplam 1386 TL tutarýnda akým hýrsýzlýðý yaptýðý tespit edildi ve tutuklandý. LEFKOÞA-MAÐUSA ANAYOLUNDA TRAFÝK KONTROLLÜ Su Projesi çerçevesinde Türkiye'den gelecek su için Lefkoþa'da Dr. Küçük Bulvarý'nda devam eden boru döþeme amaçlý kazý çalýþmalarý nedeniyle, Kýbrýs gazetesi önü "T" kavþaðýndan Lefkoþa-Gazimaaðusa yönüne trafik kontrollü veriliyor. Su Ýþleri Dairesi Ýçme Sularý ve Kanalizasyon Þube Sorumlusu Temel Rýzza yaptýðý yazýlý açýklamada, dün öðle saatleri itibarýyla bir bölümü trafiðe kapatýlan yolun ne zaman trafiðe açýlacaðýnýn ikinci bir duyuruyla açýklanmasýna kadar sürücülerin trafik iþaret ve iþaretçilerine uymasýný istedi. GÝRNE'YE SU VERÝLEMÝYOR St. Hilarion'daki ana su kuyusunda motorun yanmasý nedeniyle Girne'nin büyük bölümüne su verilemiyor. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, sorunun giderilmesi için ekiplerin çalýþmaya devam ettiði belirtildi ve bölge halkýnýn suyu dikkatli kullanmalarý istendi. Açýklamada, cumartesi sabah saatlerine kadar Nurettin Ersin Paþa Camii ve çevresi, Daðyolu Sokak, Ertuðrul Kumcuoðlu Sokak, Zeytinlik Köyü'nün bir bölümü ve Þehit Miroðlu Caddesi'nin güney tarafýna su verilemeyeceði kaydedildi. Açýklamada, ve numaralý telefonlardan bilgi alýnabileceði de ifade edildi. Þener LEVENT Açý KADAVRA Uyuþturucudan 1 i polis, 5 kiþi tutuklandý Polis de iþin içinde Gamze BAYKUR- Maðusa'da Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin bir gün boyunca yaptýðý pusu görevi sonucunda 3 kilo 800 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþtrucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen 3 kg 800 gr aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde KKTC tarihinde bir seferde ele geçirilen en yüksek miktar olarak kayýtlara geçti. 3 kg 800 gr aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu maddeyi tasarruf eden Mesut Yiðit, Polis Memuru Güven Taþoðlu, Ýsa Taþ, Adem Taþ ve Adem Öðünç ise tutuklandý. Ýhbar alýndý, pusu görevine baþlandý Meselenin tahkikat memuru Polis Çavuþu Ali Gürkut, 13 Ocak tarihinde alýnan bir bilgide Kocareis Karavanlar bölgesinde aðaçlar altýnda þüpheli bir sýrt çantasý olduðunu öðrendiklerini söyledi. Konu yere gidilerek çanta içerisinde yapýlan kontrolde 3 kg 800 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunduðunu belirten Gürkut, konu çantanýn kime veya kimlere ait olduðunu tespit etmek maksadýyla pusu görevine baþlandýðýný söyledi. 14 Ocak tarihinde zanlý Güven Taþoðlu'nun kullanýmýnda bulunan araç ile olay yerine gelen zanlý Mesut Yiðit'in konu sýrt çantasýný aldýðý esnada suçüstü tespit edildiðini açýkladý. Polis Çavuþu Ali Gürkut, mesele ile ilgili olarak yapýlan soruþturmada konu çantayý zanlý Mesut Yiðit ile Ýsa Taþ'ýn 13 Ocak tarihinde Salamis bölgesinde bulduklarýný ve zanlý Adem Taþ ile Adem Öðünç'e gösterdiðini akabinde ise zanlý Mesut Yiðit, Ýsa Taþ, Adem Taþ ve Adem Öðünç'ün konu çantayý Kocareis Karavanlar bölgesine götürerek býraktýklarýnýn öðrenildiði açýkladý. Gürkut, zanlý Güven Taþoðlu'ndan yapýlan soruþturmada ise zanlý Mesut Yiðit'in konu çantayý kendisine teslim etmesi halinde alýp polise götüreceðini iddia ettiðini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Gürkut, kayýp olduðuna inanýlan emareler ve mesele ile baðlantýlý olabilecek kiþilerin olduðunu düþündüklerini söyleyerek her 5 zanlýnýn da 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 1 gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Mesut Yiðit, Güven Taþoðlu, Ýsa Taþ, Adem Taþ ve Adem Öðünç'ün tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. 4 bini aþkýn kiþi zehirlenecekti Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekiplerinin baþarýlý operasyonu sonucu ele geçirilen 3 kg 800 gr aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu maddenin piyasa deðerinin yaklaþýk 250 bin TL olduðunu belirtildi. 3 kg 800 gr aðýrlýðýndaki Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde piyasaya sürülmesi halinde ise 4 bini aþkýn kiþi zehirlenecekti. Çiziktir di Çiziktirdi Bir kadavra dersinde profesör týp öðrencilerine þöyle demiþ: -Bir týp öðrencisi insan vücudundaki hiçbir þeyden tiksinmemeli, iðrenmemeli... Bunu söyledikten sonra, parmaðýný masadaki ölünün kýçýna sokmuþ... Sonra da dönüp parmaðýný yalamýþ. Bunu hayretler içinde izleyen öðrencilerine dönmüþ sonra... -Hadi, siz de ayný þeyi yapýn, demiþ... Öðrenciler bir süre çaresiz birbirleriyle bakýþtýktan sonra, onlar da ayný þeyi yapmýþlar... Profesör, -Bakýn, demiþ, ben kýçýna orta parmaðýmý soktum, ama iþaret parmaðýmý yaladým... Siz ise dikkatli olmadýðýnýz için boku yediniz! Biz de öyle miyiz acaba? Tarihte çok þey gördük, çok þey okuduk, ama kafamýz almadý... Ýnandýðýmýz birçok bilge insanlar oldu... Pek çoklarýnýn güzel sözlerini ezberledik de hatta... Ne iþe yaradý? Hiç! Adam, "Baþkalarýnýn fikirlerini söyleyebilmeleri için kellemi vermeye hazýrým" dedi, biz ise "Fikrimi kabul etmeyenlerin kellesini alýrým" diye anladýk... Ya da ne bileyim, þu meþhur söz mesela: "Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmadýkça, o memlekette kurtuluþ yolu yoktur"... Kafamýz basmadýðý için bunu da yanlýþ anladýk... Nasýl anladýk? "Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar namussuz olmadýkça, o memlekette kurtuluþ yolu yoktur"... Bir de baktýk... Herkes namussuzluðun peþinde... Hatta namussuz olmayanlara saðdan soldan nasihatler yapýyor: -Deðiþtir bu kafayý! Bir dost, saçlarýný sýfýr numaraya vurduðu gün þöyle demiþti: -Kafanýn içini deðiþtiremediðim için dýþýný deðiþtirdim... Son zamanlarda toplumumuzdaki pek çok iþin altýndan polis çýkýyor... Uyuþturucu... Soygun... Dolandýrýcýlýk... Kafayý deðiþtirmeye çalýþmýþlar, ama becerememiþler anlaþýlan... Namussuz olmak da namuslu olmak kadar zor bir iþ çünkü... Daha da zor hatta... Namuslu olmak büyük risk gerektiren bir mesele deðil... Çalmazsýn... Soymazsýn... Dolandýrmazsýn... Doðruyu söylersin her zaman... Adýn en çok aptala, enayiye çýkar... Hepsi o kadar... Ama namussuz olmak cesaret gerektirir... Hiç iz býrakmadan rüþvet yeyeceksin... Banka soyacaksýn... Her þeyi göze alarak evraklarda sahteleme yapacaksýn... Adam vuracaksýn... Cesurluk ister... Namussuzlar kadar cesur ol dedilerse, bunun için dediler... Hýrsýz ol, dolandýrýcý ol, katil ol demediler... Namussuzlar ile namuslular arasýndaki en büyük fark ne, bilir misiniz? Namussuzlar bir bedel ödemeyi göze alýrlar... Namuslular almaz... Týp öðrencileri profesörün kurnazlýðýna dikkat etmeyip boku yedi de biz mi yemedik? Biraz dikkatli olsak bu memlekette bu statükonun neden bir türlü deðiþmediðini anlardýk... Bu statüko biterse, çözüm olursa, asker buradan giderse, þimdi parmaðýyla bal yalayanlarýn hepsi de hava alýr... Burada iki toplumlu yakýnlaþma deðil, iki toplumlu çete yakýnlaþmasý var... Ve ne ilginçtir ki, bu yakýnlaþmanýn içinde iki toplumlu yüksek rütbeliler de var... Ama biz ne o profesörüz, ne de onun öðrencileriyiz bu hikayede.. O kadavrayýz sadece...

3 AFRÝKA dan mektup... Mustafa Akýncý'dan muhteþem baþlangýç RAUF DENKTAÞ'TAN MUSTAFA AKINCI'YA Rauf Denktaþ'ýn yarýþmadýðý üçüncü cumhurbaþkanlýðý seçimi olacak bu... Neden Denktaþ'ý hatýrladýk? Çünkü Denktaþ'ýn aday olduðu tüm seçimlerde hemen hemen baþka hiç kimsenin þansý yoktu... Her seçimin favorisiydi... Ve tabii ki bunun da nedeni vardý... Ankara her zaman arkasýndaydý... Hep onu isterdi... Denktaþ en zorlu, en çetin seçimini 1981'de yaþadý... Ziya Rýzký karþýsýnda... O sýralarda Girne daðlarýnda aramýzda yaþayan Türkiyeli gazeteci Refik Erduran bile Denktaþ'la ilgili paniðe kapýlmýþ ve gazetesi "Milliyet"e haber uçurmuþtu... Þöyle demiþti: "Tarzan zor durumda"... Denktaþ'ý zor durumdan kurtarmak için dönemin Ankara hükümetine uçurulan bir mesajdý bu... Gerçekten de zor durumdaydý Tarzan... Zaten seçimleri kýlpayý kazandýðý ilan edildi... %51... Ki kimse inanmadý buna... Hile yapýldýðýný düþündü... Hala da çok þaibeli bir seçim olarak biliniyor... * 1976'dan 2005'e kadar yapýlan tüm cumhurbaþkanlýðý seçimlerini hep Denktaþ kazandý... Annan Planý ile Türkiye'yle ayrý düþünce desteklenmeyeceðini anladý ve 2005'te aday olmadý... Böylece sayfayý yenilgisiz kapatmayý baþardý... Aslýnda Denktaþ 2000 seçimlerinde de sýkýdaydý... Derviþ Eroðlu ile ikinci tura kaldý... Ama Eroðlu tehditle adaylýktan çektirildi... Çekilirken de "Arkamda 42 MÝT ajaný dolaþýyor" dedi... * Derviþ Eroðlu Denktaþ deðil... Yenilmezliði yok... Dolayýsýyla önümüzdeki seçimlerde ona favori gözüyle bakmak yanlýþ... Çok zorlu bir yarýþa giriyor... Ki daha önce de vurguladýðýmýz gibi girmemesi gerekirdi... Yaþ kemale erdi... Býrakmalýydý... Karþýsýnda bu görevi çoktan hak etmiþ olan Mustafa Akýncý var... Genç ve ilerisi için çok þeyler vadeden Kudret Özersay var... Keþke o da azýcýk daha sabretse ve bu yarýþta Akýncý'yý destekleseydi... Her neyse, girmiþ bir kere, ona da baþarýlar dileriz... "Ortadoðu'nun ilk kadýn cumhurbaþkaný olacaðým" diyen, üstelik ilk turdan seçimi alacak diye yüksekten atan Sibel Siber'in þansý olduðunu sanmýyoruz... Sevgili dostumuz Mustafa Onurer ise ekranda iþgali seslendireceði için, onun da adaylýðýný olumlu karþýlýyoruz... * Bize göre asýl yarýþ Mustafa Akýncý ile Derviþ Eroðlu arasýnda... Eroðlu'nun zaferi bu toplum için bir yenilgi olur ancak... Akýncý'nýn zaferi ise yeni bir umut... Bu ülkede baþý dik, onurlu insanlar olarak yaþayalým Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, "Kýbrýs Türkünün bu topraklarda bir zeytin aðacý gibi kök salabilmesi, bu ülkede tutunabilmesi için, kendi kurumlarýmýzýn sahibi olmamýz þarttýr" dedi. Akýncý, "Farklý siyasi çizgilerde olsak bile bir yolda buluþtuk çünkü bu topraklarda var olmak istiyoruz. Bu topraklarda onurumuzla yaþamak istiyoruz. Bu topraklarda ne güneyin ne kuzeyin ikinci sýnýf vatandaþý olmak istemiyoruz. Bu topraklarda hep birlikte omuz omuza aydýnlýk bir geleceðe var gücümüzle yürüyecek ve baþaracaðýz" diye konuþtu. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý dün gece Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM)salonunda Dört Boyutlu Siyaseti ile ilgili Cumhurbaþkanlýðý Rotasý'ný açýkladý. Akýncý'nýn Cumhurbaþkanlýðý Rotasý etkinliðine kuzey Kýbrýs'ýn her yanýndan gelen coþkulu kalabalýk salonla sýðmazken büyük bir yurttaþ kitlesi ise etkinliði AKKMfuayesinde kurulan ekranlardan takip etti. Cenk Gürçað'ýn sunuþuyla baþlayan etkinlik, Mustafa Akýncý'yý anlatan film gösterisiyle devam etti. Filmin sonunda seçim kampanyasýnda kullanýlacak logolarýn ekranda belirmesiyle, salonu bir anda söz ve bestesi Acar Akalýn, seslendirmesini ise Arif Edizer'in yaptýðý Akýncý Marþý doldurdu ve Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý alkýþlar ve coþkulu tezahüratlar eþliðinde, yanýnda eþiyle birlikte halkýn arasýnda geçerek kürsüye çýktý. Konuþmasý sýk sýk alkýþlarla kesilen Akýncý, burada aday olmasýnýn gerekçelerini ve "Çözüm Odaklý Siyaset", "Toplumsal Konulara Duyarlýlýk", "Türkiye ile karþýlýklý Saygý" ve "Baðýmsýz Tarafsýz Cumhurbaþkaný" baþlýklarý altýnda topladýðý Dört Boyutlu Siyasetinin detaylarýný salonu hýncahýnç dolduran yurttaþlarla paylaþtý "ÜLKENÝN ÝÇÝNDE BULUNDUÐU ÞARTLAR ALTINDA AKINCI EVDE OTURAMAZDI" Konuþmasýnýn baþýnda Akýncý, kendisini bu göreve talip olmaya sevk eden geliþmeleri açýkladý yýlýna kadar aktif siyasetin içinde olduðunu; "siyasette olanlar yeri geldiðinde býrakmasýný da bilmelidirler" diye düþündüðü için bu tarihten sonra aktif siyasetten ayrýldýðýný anlatan Akýncý, bu süre þartlar altýnda Akýncý evde oturamazdý." Akýncý, bu yolda yalnýz olmadýðýný halkýn yanýnda olduðundan emin olduðunu sözlerine ekledi "STATÜKO HEM ADAMIZ HEM BÖLGEMÝZÝN BARIÞ VE HUZURU ÝÇÝN CÝDDÝ TEHLÝKELER ÝÇERMEKTEDÝR" içerisinde, kendisinin de Belediye Baþkanlýðý sýrasýnda büyük eksikliðini hissettiði kaynaðý yaratmak amacýyla "Belediye Baþkanlýðýnda 14 Yýl" isimli kitabý yazdýðýný anlattý. Aktif siyasetten ayrýldýktan sonra herhangi bir makam talebi olmadýðýný vurgulayan Akýncý, ancak þartlarýn cumhurbaþkanlýðý adaylýðýný gündeme getirdiðini söyledi. "2014 Haziran'daki Yerel Yönetimler seçimlerinde Harmancý Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý için aday olmuþtu. Bir kenarda duramazdým. O süreçte daha ilk mücadele yýllarýndan tanýdýðým birine destek olmak için elbette orada olmalýydým" diye konuþan Akýncý, bu dönemde Lefkoþa halkýndan "önce Harmancý, sonra Akýncý" mesajýný aldýðýný, bu mesaj üzerine Karpaz'dan Yeþilýrmak'a kadar gezerek yurttaþlarýn nabzýný tuttuðunu anlattý. "Orada, Kýbrýs Türkünün deðiþim istediðini, güven duyacaðý lideri istediðini gördüm. Halkýn beni iþaret ettiðini gördüm" diyen Akýncý, bu çaðrý üzerine aday olmaya karar verdiðini vurguladý ve sözlerini þöyle sürdürdü: "Halkýn çaðrýsý elbette güçlü. Ancak ülkede var olan sýkýntýlar da beni bir yol aðzýna getirmiþti. Ya evde oturacak, ya da ateþten gömlek olsa da halkýn talebiyle aday olacaktým. Ülkenin içinde bulunduðu Çözüm Odaklý Siyaset'in,vizyonunun birinci ilkesi olduðunu vurgulayan Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Kýbrýs'ta yýllar süren çözümsüzlüðün yarattýðý statükonun sürdürülebilir olmadýðýný, sadece adanýn barýþ ve huzuru için deðil, bölge barýþ ve huzuru için de ciddi tehditler içerdiðini vurguladý. Akýncý, son dönemde karþýlýklý NAVTEX ilan edildiðine dikkat çekti ve bu gerçekleþirken müzakere masanýn boþ olduðunu kaydetti. "Oysa denizlerden çýkacak zenginlik üzerinden kavga edilmesi yerine zenginliðin akýl yoluyla paylaþýlmasý gerekir" diye konuþan Mustafa Akýncý, 10 yýl önce var olan þansýn doðru yönetilemediði için, Kýbrýs Türk halkýnýn ortaya koyduðu iradeye raðmen yitirildiðini, AB, dönemin Türkiye hükümeti, Yunanistan, Kýbrýs Rum yönetiminin kendi önceliklerini ortaya koyduklarýný anýmsatarak þöyle konuþtu: Herkes alacaðýný aldý; bizler de bireysel olarak Avrupalý olduk. Ancak toplumsal haklarla bir yere gidemedik. O dönemde meclis kürsüsünden de "Rum tarafýný itekleye itekleye AB üyesi yapacaksýnýz. 'Türkiye AB üyesi olmadan olmaz' tavrý yanlýþtýr. Bu yanlýþta ýsrar ederseniz Rumlar AB'ye girecek, biz uzaktan bakacaðýz" dedim, ama olmadý. Ayný hatalarýn yaþanmamasý için önümüzdeki süreçte çok dikkatli olmalýyýz". Her iki tarafýn da asla bozmaya cesaret edemeyeceði bir çözüm bulunmasý gerektiðinin üzerinde duran baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, Belediye Baþkanlýðý döneminde gerçekleþtirdiði ve ilk iki toplumlu anlaþma olan kanalizasyon projesini örnek gösterdi ve bunun her iki toplumun da karþýlýklý ihtiyacýndan gerçekleþebildiðinin altýný çizdi. Akýncý, bu süreçte Kýbrýs Türk tarafýnýn gelecekteki çýkarlarýný da korumak amacýyla bir yýl boyunca mücadele ederek projelendirme yapýlmasýný saðladýðýný anlattý ve"dirayetli durduðumuz ve haklýlýðýmýzý muhatabýmýza kabul ettirdiðimiz için baþardýk. Beni Cumhurbaþkanlýðýna layýk görürseniz bakacaðým tek þey Kýbrýs Türk halkýnýn çýkarýdýr" dedi. Akýncý, bu yapýlýrken adadaki diðer toplumun da haklarýna saygý gösterilmesi gerektiðinin altýný da çizdi. "ÇÖZÜM ÝÇÝN KARÞILIKLI ÝHTÝYAÇ VAR" Verdiði örnekten hareketle çözüm için karþýlýklý ihtiyaç hissedilmesi gerektiðini kaydeden Akýncý, "Bence þu anda karþýlýklý ihtiyaç var. Denizlerdeki zenginlik bu ihtiyacýn göstergesi. Toplumlar akýllýca davranmalý. Dýþ güçlerin her zaman "B" planlarý bulunur. Her iki toplum bunu anlayarak hareket etmeli" diye konuþtu. Akýncý, Güney Kýbrýs'ýn þu anda içerisinde bulunduðu ekonomik sýkýntýya da dikkat çekerek, "çözüm her iki toplum için de çýkýþ kapýsýdýr" dedi. Akýncý sözlerini þöyle sürdürdü: Kýbrýs Türk toplumu çözüm istiyor. Kýbrýs Rum yönetimi de bunu içselleþtirmeli, Kýbrýs Türk halkýna saygý göstermeyi içine sindirmeli ve siyaseten eþit bir yapýyý bizimle paylaþmaya hazýr olduklarýný göstermelidir. (Devamý 15. sayfada)

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ben bir zeytin aðacýyým Mesarya ovasýnda Dallanýr budaklanýr Akýncý'yý kucaklarým Kalkýp koþasým gelir lâpsanalar arasýnda Madem ki Akýncý var ben baþka ne ararým? Kalay TÜRKÝYE ÝLE UYUMLU ÝLÝÞKÝ AMA NASIL? Çok hoþ geliyor kulaða "Türkiye ile eþit iliþki", "Türkiye ile uyumlu iliþki", "Türkiye ile çatýþma deðil uzlaþma", ya da "kurtulalým artýk þu anavatan yavruvatan edebiyatýndan" vesaire Ve lakin köprülerin altýndan akan sular herþeyi daha da kirletti, iþler daha da içinden çýkýlmaz hale geldi Þimdi Türkiye'yi yöneten bu IÞÝD'ci zihniyetle, bu Allah adýna kafa kesenlerin destekçisi AKP hükümetiyle sözü edilen güzel ve hoþ iliþkilerin nasýl kurulacaðýný þimdilik kimse söylemiyor Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝM DOKUNACAK ZÜLFÜ YARE? Sabahleyin geç saatte evden çýktým.. Telefonumn çaldý... Saygý duyduðum bir büyüðümdü... Açtým, -Maðusa'da bir polis memuru uyuþturucu ile yakalanmýþ, dedi... -Hadi yahu, diye hayret ettim. Konu üzerine biraz sohbetten sonra da telefonumu kapadým. Yolumun üzerinde Lefkoþa'ya gitmek için otobüs bekleyen bir tanýdýða rastladým... Eski polislerdendi... Erken emekli furyasýndan yararlananlardan... Þimdi bir özel þirkette çalýþýyor... -Haberi duydun mu, dedi... Haber çok... Envai çeþidinden... -Hangi haberi, dedim... -Maðusa'da bir polis memuru 4 kilo bonzai ile yakalanmýþ... Bunu söyledikten sonra yüzüme baktý. Hayret etmemi beklerdi herhalde... -Þaþýrmadýn bakarým da, dedi... -Þaþýrmadým, çünkü az önce birisi bana bu haberi verdi, dedim, ama sadece bu deðil, haberim olmamýþ olsaydý bile herhalde pek hayret etmezdim... -Neden? -Nedenini de sen söyle... Polisi benden iyi bilenlerdensin... Duraksadý. Konuþayým mý konuþmayayým mý diye kendisini tarttý biçti herhalde... Konuþsa vay, konuþmasa vay hesabý... -Merak etme yazsam bile ismini yazmam, dedim... Düþünceye dalmasýnýn nedenini anlamýþtým çünkü dakika yolumuz var... Konuþmayýp ne yapacaktý... Baþladý anlatmaya... -Bizden sonra polis deðiþti, dedi, giderek de kötüye gitmeye baþladý. Toplumun gözünden düþmeye baþladýn mý kurum olarak iþin zor. Polis bünyesi içerisinde çok iyi elemanlar olduðu gibi çok kötü, karanlýk insanlar da var. -Çürük elma örneðini mi vereceksin, diye sordum. -Ben iþe alýnýrken particilik, hatýr iþi, elçi desteði, komutan desteðinden söz etmek isityorum. Ýþte polisi bu bozdu! Ve en çok da ekonomik durum. Polisteki bazý yasalarýn üzerinde sýk sýk oynanmasý, terfi tayinlerdeki usulsüzlükler ekonomik durumu bozuk olan polisi kumara itti... Rüþvete itti... Kredi kartlarý, borçlarla bu hale geldi iþ... -Eski bir polis olarak üzülüyorsun tabii ki... -Nasýl üzülmem... Hatýrla, Araba sigortalarý üzerinde oynayarak dolandýrýcýlýk yapanlarýn polis olduklarý ortaya çýkmamýþ mýydý? Taþkent yolunda bir bayaný soymaya kalkan da polisti... Banka soyanýn da polis olduðunu yine polis açýkladý... Rüþvet denince polis, sahteleme, soygun hatta ve hatta bazý tecavüz olaylarýnda da polisin parmaðý var. Þimdi de uyuþturucu... Polisin karýþmadýðý pis olay kalmadý... -Genelleme yanlýþtýr diyorum ancak bu da bir gerçektir, deyince... -Teþkilatta sýký bir tarama yapýlmalý ve önlemler alýnmalýdýr, dedi... Da kim dokunacak zülfü yare? Korkutmak maksatlý ateþ açmaya 4 ay hapis (Kamalý Haber)- Güzelyurt'ta 2008 yýlýnda park halinde olan Eren Rüstemoðlu'nun aracýna silahla ateþ eden ve arka camýný kýran sanýk Aytaç Kurdaþ dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanarak hapse mahkûm edildi. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay huzurunda görüþülen davada sanýk 4 ay hapse mahkûm edildi. Kararý okuyan Yargýç Alev Ulunay, 28 Eylül 2008 tarihinde saat sýralarýnda Güzelyurt domuz çiftliði bölgesinde Hikmet Akmandor ile birlikte aracý ile seyreden sanýðýn, boþ arazide park halinde bulunan Eren Rüstemoðlu'nun aracýnýn arka camýna tasarrufunda bulundurduðu kanunsuz tabanca ile bir el ateþ ederek, arka camý kýrdýðýný söyledi. Ulunay, olay esnasýnda kýz arkadaþý ile araçta oturan Rüstemoðlu'nun Güzelyurt polisine giderek þikâyetçi olduðunu, sanýðýn tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný ve müþteki tarafýndan teþhis edildiðini ifade etti. Sanýðýn gönüllü ifadesinde müþtekiyi tanýmadýðýný, o sýralar birlikte çalýþtýðý Mustafa Akmandor cinayeti meydana geldiði için tanýmadýðý bir araç görünce korkutmak amacý ile ateþ açtýðýný itiraf ettiðini söyledi. Ulunay, sanýðýn olayda kullandýðý silahýn ruhsatsýz olduðunu kaydederek, son zamanlarda kayýtsýz silah tasarrufunun arttýðýna, bu hususun tehlike arz ettiðine dikkat çekti. Ulunay, müþtekinin sanýk hakkýndaki þikâyetini geri çektiðini de belirterek, sanýk lehine ve aleyhine olan tüm olgularý deðerlendirdiklerini söyledi. Yargýç, sanýðý yargýlandýðý davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini ve 4 ay süre ile hapis cezasýna çarptýrdýklarýný açýkladý. Jazz Mania isimli müzik grubunun gitaristi olan ve önceki gün hayatýný kaybeden Gürsel Güngör dün topraða verildi Son yolculuðuna uðurlandý Gamze BAYKUR- Maðusa'nýn sevilen isimlerinden, Jazz Mania isimli müzik grubunun gitaristi olan ve önceki gün tedavi gördüðü Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hayatýný kaybeden Gürsel Güngör, dün Lala Mustafa Paþa Camisinde kýlýnan öðlen namazýna müteakiben Maðusa Kabristanlýðýnda topraða verildi. Güngör'ün cenazesine ailesi, sevenleri ve müzisyen arkadaþlarýnýn yaný sýra Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu ve eþi, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Dr. Hakan Dinçyürek, Ýçiþleri Bakaný Teberrükken Uluçay ve çok sayýda siyasi isim de katýldý. Sessizliðin Sesi BU ÝÞ BÝTTÝ... Mehmet Levent Evet... Ýddia ediyorum... Bu iþ bitti... Umutluyum. Ne zamandan beri mi? Mustafa Akýncý'nýn cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný açýkladýðý günden beri... O gün ilk kez bu kadar belirgin yeþermiþti yüreðimdeki umutlar... Toplumsal onurumuzun çiðnenmesine isyan eden ve bunu yapmayý alýþkanlýk haline getirenlere haddinizi bilin diyen duruþu bir film þeridi gibi geçmiþti gözlerimin önünden. Ve o gün ilk kez, "General çizmeyi aþtý" deyiþinde duyduðum heyecaný yeniden yaþamýþtým. Bütün bunlar, o güne kadar çeke çeke, ite kaka sürüklendiðimiz yokoluþ sürecinin ruhumda yarattýðý umutsuzluk ve karamsarlýk hal-i pür melâlinin üstünde açan kýr çiçekleri gibi gelmiþti bana... Yýllardýr her cumhurbaþkanlýðý seçiminde duyduðumuz toplumsal bir özlemdi Akýncý adý... Ve bu özlem iþte þimdi gerçekleþiyor, umutsuzluk ve karamsarlýk, yerini umut ve iyimserliðe býrakýyordu. Bu umut ve iyimserlik, önceki akþam Akýncý'nýn cumhurbaþkanlýðý döneminde izleyeceðini vadettiði dört boyutlu siyaset rotasýný izledikten sonra, o kadar daha arttý. Bir kapalý salon tolantýsý için büyük rakam sayýlan binin üstünde vatandaþ koþarak geldi YDÜ salonuna... Salon merdiven ayaklarýna ve ayakta duranlara kadar týklým týklým doldu. Ýçeride ayakta duracak yer bile bulamayanlar, dýþarýda kurulan dev ekrandan izlediler rotayý... Yüzlerde bir sevinç, gözlerde pýrýl pýrýl umut yakamozlarý... Bunun ne büyük bir özlem olduðunu hiçbir tablo bu kadar güzel anlatamazdý. Herkesin dilinde Akýncý için bestelenen o þarký vardý. Hoparlörlerden zeytin dallarý, aydýnlýk yaseminler gibi fýþkýran o þarký... "Bir ýþýk yaktýn yollara düþtük... Zeytin dallarýnda umudu gördük..." Akýncý'nýn seçim amblemi zeytin dalý... Bundan daha anlamlý bir simge düþünülemezdi onun için. Zeytin dalý barýþtýr... Sevgidir... Özgürlüktür... Yurdunun topraðýna sarýlmak... O topraklarýn derinliklerine kök salmak... Bu köklerle var olmak... Asýrlara meydan okumaktýr... Akýncý diyor ki... Bu topraklara zeytin aðaçlarý gibi kök salmak istiyorsak, herþeyden önce kendi kurumlarýmýza sahip olmamýz ve onlarý baþarýyla yönetmemiz gerekiyor... Baðýmsýzlýðýn da... Özgürlüðün de... Kendi evimizin efendisi olmamýzýn da yolu buradan geçer... Bir buçuk saatlik konuþmasý sýrasýnda, Akýncý, dört boyutlu siyasetini tüm yönleriyle çok iyi anlattý. Konuþmasýnýn alkýþlar ve tezahüratla sýk sýk kesilmesi, katýlýmcýlarýn gönlünden onayýný gösteriyordu. Bu yazýnýn amacý, Akýncý'nýn dört boyutlu siyasetinin rotasýný size yeniden anlatmak deðil... Bunu 19 Nisan'a kadar onun aðzýndan çok dinleyecek, çok alkýþlayacaksýnýz... Ben o geceye iliþkin heyecan ve duygularýmý paylaþmak istedim sadece... Yazýmýn baþlýðýný da, salondan ayrýlýrken koydum... O salonun gümbür gümbür atan nabzýna bakarak deðil... Akýncý'nýn 4 boyutlu cumhurbaþkanlýðý rotasýna bakarak söylüyorum... Bu iþ BÝTTÝ!

5 5 16 Ocak 2015 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Kendi yetiþtirdiði ürüne bile sahip çýkamayanlarýn, ülkeye sahip çýkmaya çalýþmasý ne kadar komik. HARMANCI'DAN SUS PAYI! MÝÞ-MIÞLAR * Kýbrýs sorununu çözmeye gelen Eide, iþin içine girince "Endiþelerim arttý" demiþ. - Hiç telaþlanma efendi Endiþe edilecek bir durum yok Ateþkes devam ediyor ve bozulmayacak Sen de rahatýna bak. * Cumhurbaþkaný Eroðlu "KKTC'nin sesiyim" demiþ. - Valla mý? Böyle mi söyledi Bravo Sadece sesi deðil ki.. Gözü, kulaðý, burnu Mütevazi davranmýþ, KKTC'nin herþeyi ben dememiþ. * Karpaz'da baþlayan LSD, Nergisli'ye kadar gelmiþ. - Tamamdýr Yolu yarýladý demek Çok sürmez Yeþilýrmak'a ulaþýr, ordan da defolur gider.. * Eziç "Keþke ödediðimiz vergilerin doðru kullanýldýðýndan emin olabilsek" demiþ. - Ah keþke Ama ne mümkün! * Eroðlu-Çavuþoðlu görüþmesinden "ileri adým" çýkmamýþ. - Nasýl çýksýn ki... Geldik uca dayandýk Bir adým sonrasý uçurum. * Gönyeli Belediyesi Aþýklar Tepesi'ndeki villaya yýkým kararý almýþ. - Çok yerinde bir karar! Aþýklar Tepesi'ne villalar yapýlmasý zaten yanlýþ. Oraya küçük, beyaz badanalý, kýrmýzý kiremitli, pembe pencereli evcikler yakýþýr. * Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý 4 Boyutlu Siyaseti'ni açýklamýþ. - Övünmek gibi olmasýn üstelik de HD kalitesinde. * Rum bakan, LSD konusunda KKTC'ye yardým edebileceklerini açýklamýþ. - Sýkýysa etmesin Bizde önü alýnamazsa, mutlaka onlara da sýçrar Bu kadarcýðýný akýllarý keser herhalde! Merdivenleri aðýr aðýr çýkanlar, daha geç çýkar. Belediye aracý gitti, engellilere ait alana park etti. 5 dakikalýk bir iþi vardý muhtemelen. Ama olsun... Yaptýðý ayýp. Düþüncesizlik Saygýsýzlýk... Sorumsuzluk Ve de suç. Ne derseniz deyin, uyar! Görüntü facebooka düþtükten sonra, güçlü bir homurdanma çýktý. Vatandaþta kuyruk acýsý var ya, zýrt pýrt rapor yiyor diye, hemen tepki yaðdýrmaya baþladýlar ve "Hoca camide osurursa, biz ne yapalým?" noktasýna kadar vardýrdýlar konuyu. Haklýlar Sana þapur þupur da bize gelince ilahi yarabbi þükür mü? Belediye Baþkaný Harmancý uyanýk... Çok hassas davrandý tepkiler karþýsýnda. Gulle geçene kadar sinmedi. Hemen bir sus payý attý ortaya: "Bir hafta rapor-mapor, ceza-meza yok." Olur mu? Oluyor iþte. Çünkü bazý þeyler, gerçekten de bazýlarýnýn iki dudaðý arasýndadýr. Ben sandým ki, bu güzel ikramdan sonra, konu tatlýya baðlanýp, üstü örtüldü. Ve çok üzüldüm! Hayýr Meðer konu kapatýlmamýþ. Araç sürücüsü zabýtaya gerekli ceza verilecekmiþ. Duymak istediðim buydu. Sevindim Nedir gerekli ceza? Bence ibretlik ve caydýrýcý bir ceza BÖYLE BÝR ANDI olmalý! Harmancý, sürücünün kulaðýný çeksin ve fotoðrafý facebookta yayýnlasýn. Nasýl? Süperrrr deðil mi Ýddia ederim ki týklanma rekoru kýrar. "Beðen"meyen çýkmaz valla. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri Peþinen belirteyim... Bu yazý, hiç bir kurum veya kiþiyi hedef almýyor, sadece ülke gerçekleri ni irdelemeyi amaçlýyor. Malum... Herkes statüko denen þey, kendine göre her ne anlam ifade ediyorsa, o düzeyde þikayet ediyor. Ve... Kimse, kendinde bir kusur görmüyor, bütün kusur statüko da. Oysa... Aslýnda... Statükoyu oluþturanlar bu ülkenin insanlarý. Herkes ve her kurum statükonun ta kendisi de farkýnda deðiller mi acaba? Bu ülkede... Elli yýldýr süren ve bir türlü çözümlenemeyen Kýbrýs Sorunu ndan herkes þikayetçi ama kabul etmek gerekir ki yýlýnda mevcut koþullar içinde... Çok az bir azýnlýk dýþýnda, hiç kimse aslýnda çözümle yüz yüze gelmek istemiyor dersem, biliyorum kýzacaklardýr ama gerçek de bu... Kim, elinde tuttuðu ve benim dediði, Rum a ait malý kaybetmek ister? Kim, uluslararasý hukuk dýþýnda oluþan bu düzende kurulan bu çarktan yararlanma avantajýný kaybetmek ister? Kim, sahip olduðu dünyada benzeri olmayan sendikal haklarý, saðlanan çalýþma koþullarýný, iþe girmede yararlandýðý bozuk düzeni, ve düzensizlik haline gelmiþ hallerin yarattýðý rahatlýðý kaybetmek ister? Herkes... Siyaset kurumundan þikayet ediliyor... Oysa... Siyaset kurumunu oluþturanlar, bu ASLOLAN STATÜKO GERÝSÝ TEFERRUAT ülkenin insanlarý... Sadece rolleri deðiþik, kimisi bakan, kimisi milletvekili, kimisi parti yöneticisi, kimisi üye, kimisi seçmen. Sendikalardan þikayet ediliyor... Oysa... Sendikalarý oluþturanlar, bu ülkenin kamu çalýþanlarý, belediye çalýþanlarý ve kamuya ait kuruluþlarýn çalýþanlarý. (Özel sektörde sendikalaþma yok ya!) Onlarýn da sadece rolleri deðiþik, kimisi baþkan, kimisi sekreter, kimisi yönetici, kimisi temsilci, kimisi üye. Meslek kuruluþlarýndan þikayet ediliyor... Oysa... Meslek kuruluþlarýný oluþturanlar, bu ülkenin insanlarý. Onlarýn da rolleri deðiþik, kimisi baþkan, kimisi yönetici, kimisi üye. Üretici birliklerinden þikayet ediliyor... Oysa... Üretici birliklerini oluþturanlar da bu ülkenin insanlarý. Onlarýn da rolleri diðerleri gibi, kimisi baþkan, kimisi yönetici, kimisi çiftçi, kimisi hayvancý, kimisi bahçeci vb. Ve... Hükümet þikayetçi, kamu çalýþaný þikayetçi, belediye çalýþaný þikayetçi, özel sektör çalýþaný þikayetçi, üretici þikayetçi, emekli þikayetçi ve halk þikayetçi. Peki... Herkes þikayetçi de... Düzeltmek için kim ne yapýyor diye hiç düþündünüz mü? Hükümet birþeyler yapmaya çalýþýyor, hali görüyorsunuz. Bütün kesimler ayakta... Ama kimse... Bu ülkede... Üzerinde uzlaþýlmýþ... Ne bir çözüm politikasý, Ne bir kamu yönetimi politikasý, Ne bir çevre politikasý, Ne bir maliye politikasý, Ne bir tarým politikasý, Ne bir turizm politikasý, Ne bir eðitim politikasý, Ne bir enerji politikasý, Ne bir üniversite politikasý DR. KÜÇÜK ANILDI- Dr. Fazýl Küçük, ölümünün 31'inci yýl dönümünde Lefkoþa'da, Anýt Tepe'deki kabri baþýnda düzenlenen törenle anýldý. Anýt Tepe'de saat 10.15'de baþlayan törene Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Dr. Fazýl Küçük'ün oðlu Mehmet Küçük, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, 2'nci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçilisi Halil Ýbrahim Akça, KTBK Komutaný Korgeneral Ýsmail Serdar Savaþ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Ýlyas Bozkurt, 39. Tümen Komutaný Tümgeneral Sadýk Piyade, 28. Tümen Komutaný Tümgeneral Taci Kurul, Yüksek Mahkeme Baþkaný Þafak Öneri, ana muhalefet UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün, bazý bakanlar, diðer sivil ve askeri yetkililerle, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum, kuruluþ ve okul temsilcileri yanýnda öðrenciler katýldý. olmadýðýný düþünmüyor, politika oluþturmak için de katký koymadýðý bir yana, derhal ayaklanýyor. Neden? Çünkü, kimse sahip olduklarýný kaybetmek istemiyor. Bu ne demektir? Ýþte bu tam da statükonun ta kendisi deðil mi? Bütün kesimler... Son 50 yýlda oluþturulan düzende elde ettiði kazanýmlar ý kaybetmek kuþkusu içinde, deðiþim ve geliþim e açýk deðildir. Siyasetçiler... Hayata geçirilecek yeni ve demokratik Siyasi Partiler Yasasý ve Seçim Yasasý ile yaratýlacak ortamýn, ülkenin çok daha yararýna olacaðýný, kendi seçilme þanslarýný azaltabileceði endiþesiyle, yasalarý deðiþtirmek istemiyor. Kamu çalýþanlarý... Deðiþimin ve geliþimin yaratacaðý daha verimli çalýþma koþullarý içerisinde, ülkenin hýzla kalkýnacaðýný ve kendilerine daha iyi çalýþma koþullarý yaratýlacaðýný göremediðinden, þimdi sahip olduðu denetimden uzak, sorumsuz ve verimsiz çarpýk çalýþma koþullarýna sýký sýký sarýlmýþ durumda. Meslek kuruluþlarý... Fiyat ve kalite denetimden uzak, baþýbozuk piyasa ekonomisi içerisinde elde ettiði kazancý kaybederim endiþeyle, ne ithalat ve ihracat kurallarýný, ne de yerli üretim kurallarýný, gümrük ve vergi düzenlemelerini, yeniden yapýlandýrmaya yanaþmýyor. Üretici birlikleri... Alýþtýrýlmýþlar bir kere, ne üretirlerse devlet satýn alacak, devlet depolayacak, satsa satmasa parasýný devlet ödeyecek, teþvikler, sübvansiyonlar verecek, yaðmur yaðarsa sel parasý tazminatý, yaðmur yaðmazsa kuraklýk tazminatý ödeyecek, hem memurluk yapacak hem hayvancýlýk çiftçilik bahçecilik yapacak, sabah dairede memurluk öðleden sonra elektrikçilik, tesisatçýlýk, muhasebecilik, esnaflýk yapacak, sonra da öldük bittik, mahvolduk deyip devletten tazminat ve teþvik alacak. Devlette bilmem kaç yýl çalýþacak, yüklü bir tazminat alacak, gidip özel sektörde çalýþarak, iþ hayatýna yeni atýlmýþ bir gencin iþini elinden alacak, bir maaþ oradan alýrken, ölene kadar da emekli maaþý alacak, ölünce de maaþýný eþi alacak. Oh ne güzel düzen deðil mi? Oysa... Bu devlet vere vere sermayeyi tüketti farkýnda deðil misiniz? Oysa... Böyle yapa yapa ülke gençliðini iþsizliðe ve göçe mahkum ettiðimizin farkýnda deðil misiniz? Ama... Ne verenler uslandý ne de alanlar. Elbette... Bütün bu yazdýklarýmý, herkes öyledir diyerek genelleme yapmýyorum ama çoðunluk maalesef öyledir. Bir düþünün diyorum. Bir düþünün gidiþat, gidiþat deðil bilesiniz. Bu ülkenin kaynaklarý yetmiyor. Taþýma su ile deðirmen döndürmeye çalýþýlýyor. Olmaz, böyle devam edemez. Ya... Ürettiðimiz kadar tüketmeyi öðreneceðiz. Ya... Yok olup gideceðiz. Ya da... Birisi BESLEME dediðinde kýzmayýp, besleyenden EMÝR almayý da öðreneceðiz. Ne dersiniz? Yalan mý... GÜNLÜK GÜNLÜK DAVUTOÐLU SUÇLADI CUMHURÝYET YAZARLARINA SORUÞTURMA AÇILDI Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, gazete yöneticilerinin yanýsýra yazarlar Ceyda Ka-ran ve Hikmet Çetinkaya hakkýnda baþlattýðý soruþturmayý, TCK'nýn 216. maddesin-deki 'halký kin ve düþmanlýða tahrik ve aþaðýlama' suçlamasýna dayandýrdý.ceza Kanunu'nun bu maddesi uyarýnca suçlu bulunan kiþiler bir yýldan üç yýla kadar hapis cezasýyla cezalandýrýlabiliyor.gazete önceki gün Charlie Hebdo'nun yeni sayýsýndan dört sayfalýk bir seçki yayýnlamýþ, ancak 'hassasiyetlere özen' gerekçesiyle kapaðý basmamýþtý. Buna karþýlýk Çetinkaya ve Karan, kapaða köþelerinde yer vermiþ-ti.charlie Hebdo saldýrýsý sonrasý Paris'te düzenlenen yürüyüþe katýlan Baþbakan Ahmet Davutoðlu ise Cumhuriyet gazetesinin karikatürleri yayýmlamasýna tepki gös-termiþ ve "Neredeyse gelin bize saldýrýn diye bir karikatür basacaksýnýz, sonra da ba-sýn özgürlüðü diyeceksiniz. Basýn özgürlüðünü hakaret etme alçaklýðýyla yan yana koymayýz" demiþti. YÝNE POLÝS Maðusa'daki uyuþturucu operasyonunda biri polis beþ kiþi gözaltýna alýndý... Bu iþin içinde yine bir polisin olmasý, polise karþý güveni biraz daha sarstý... Umarýz son olur bu... SEÇELÝM DE GÖRELÝM Mustafa Akýncý Türkiye ile iliþkiler konusunda "Karþýlýklý saygýya dayalý kiþilikli iliþki" diyor. En çok merak edilen de bu iþte... Türkiye'de kendisini peygamber ya da en azýndan padiþah gören bir adamla bu iliþkiyi nasýl kuracak? Seçelim de görelim deðil mi? ROTASYON Kýbrýslý öðretmenlerin Avrupa'da temsiliyeti için temsilci konusunda bugüne kadar rotasyonu kabul etmeyen Kýbrýslý Rum öðretmenler en nihayet kabul ettiler... Ýki yýl Rum, iki yýl da Türk olacak... Bu görevi halen Þener Elcil yürütüyor... Elcil'i alt edemeyeceklerini anladýlar demek... TERÖR Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? Týrnak... "Çavuþoðlu adaya, Türk tarafýnýn mevcut durumunu teyit etmek için geldi. Bildik mesajlar verildi. Hatta pozisyona güç katýldý. Rum tarafý ile aradaki uçurum bana göre, dün yapýlan ziyarette daha da büyüdü." Hüseyin EKMEKÇÝ (Havadis) "Saðlýklý yaþam için sebzeyi tercih etmemiz gerekirken, tarýmsal ilaçlar ve hormonlar nedeniyle sebze tüketmekten korkar olduk... Sadece 28 günde kesime giden tavuktan da korkuyoruz... Hayvanlarda ciddi saðlýk sorunlarýnýn olduðunu bizzat Tarým Bakaný ve üreticiler açýklýyor..." Reþat AKAR (Diyalog) "Derdim, Sayýn Önder Sennaroðlu deðildir. En büyük çiftliklerden birinin sahibi kendisidir zaten ve hastalýk doðrudan O'nu ilgilendirmektedir. Lütfen, kimse üzerine almasýn. Bu hastalýk çok ciddi bir sorundur; tüm hayvancýlýðý bitirme tehlikesi yüksektir ve insanlara yayýlma riski olduðunu da herkes kabul etmektedir." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný MUSTAFA AKINCI Çok muhteþem bir baþlangýç yaptý Mustafa Akýncý... Önceki akþam YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ne sýðmayan o müthiþ kalabalýðý gören herkes "Bu iþ burda bitti" dedi. Pek çok kiþi salon dýþýnda izledi herþeyi... Sinevizyondan... Akýncý sahnede çok dinamik ve enerjikti... Performansý yüksekti... Kaðýttan okumadý, ezbere konuþtu... Ýyi bir hatip olduðunu bir kere daha kanýtladý... Salonda çeþitli partilerden izleyici olmasý kimsenin gözünden kaçmadý...

7 16 Ocak 2015 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NÜKLEERE HAYIR (Ýstanbul)- Kaz Daðlarý dünyada oksijen üreten bölgelerin birinci sýrasýndaydý Sanatoryum oradaydý Ýçilecek temizlikte akan dereleri Zeytin bahçeleri Ormanlar Ve her türlü hayvanýn yaþadýðý doðal bir ortam Gidenler anlatýyorlar Artýk eskisi gibi deðil Derelerden zehir akmaya, doðal yapý bozulmaya baþladý. Çünkü bölge halkýnýn tüm uðraþlarýna raðmen oraya altýn arama ruhsatý verildi Hatta izni veren yetkili, korkmayýn bir kahve fincaný kadar delik açýlacak, çevre bozulmayacak, demiþti Bölgede zeytincilik vardý. Zeytin altýna engel olabilirdi. Kurutmalarý gerekiyordu Zeytine zarar veren böceklerle beslenen yarasalarý, maðaralarý ile birlikte baþka bölgeye taþýdýlar Ondan önceydi Sanýrým 90'lý yýllarýn ortasýnda Karadeniz otoyolu projesi yürürlükteydi Yapmayýn, etmeyin, dediler. Çevreyi bozacaksýnýz, kýymayýn, dediler Proje hiç aksamadan yürüdü. Ve her dalgada yýkýlan otoyol devreye girdi. Þimdi bölgede yerli halk, bozulan doða ile baþbaþa. Ayný bölgedeki akarsulara göz dikti bu sefer gözü kýrmýzýya dönen siyasiler "HES" dedi. Gereklidir, dedi. Ve ormanlarý kesti. Þimdi akmayan dere kenarýndaki aðaçlar, alýþýk olmadýklarý kuruluktan ötürü kurumaya baþladýlar. Ve bölgede yaþayan diðer canlýlar Ýstanbul Kuzeyindeki ormanlarý ile nefes alabilen bir kent Siyasiler ne yaptý, ne ettiler Ormanlara kýymak için "3. Köprü ve baðlantý otoyolu" dediler Yeni havaalaný inþaatý ve onun baðlantý yollarý, dediler Milyonlarca aðaç kesildi. Ve her gün artan nüfusuyla Ýstanbul'u karanlýk bir þehir haline çevirdi Bursa'daki yapýlaþma, sanayileþme ve çarpýklýlar sonrasý bitirilen meþhur Bursa þeftalisi örneðini burada yazmama gerek yok "Biz burada hayat bittiðinde daha iyi yerlere gideriz" diyen hakim zihniyet, ne yazýk ki bizim ülkemize de hakim Adeta ülkemizi babalarýnýn çiftliði gibi kullanýyorlar. Tüm çevrecilerin tepkilerine, mahkemelere koþmalarýna, karþý koymalarýna raðmen nükleer tesisin ihalesini bitirip imza atanlar, Kýbrýs'tan yükselen sese kulak verir mi hiç? Bu teslimiyetçilik deðil, gerçektir. Elbette ki nükleere bence de hayýr Ama üzülerek diyorum ki: Ýrademizi isteyerek teslim ettiklerimizin, bizlere daha kötüsünü yapmamalarý için dua etmekten baþka yapacaðýmýz bir þey yok, gibi... KKTC, FÝNLANDÝYA'DA- Baþbakan Yardýmcýlýðý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlýðý, turizm sektörü temsilcileriyle birlikte Finlandiya'nýn Helsinki Þehri'nde Ocak tarihleri arasýnda düzenlenen "Matka Nordic Turizm Fuarý'na" katýldý. Baþbakan Yardýmcýlýðý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlýðý Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Baþbakan Yardýmcýsý Serdar Denktaþ'ýn da katýldýðý fuarda Turizm Tanýtma ve Pazarlama Dairesi personelleri Mustafa Köprülü ve Ozan Kýrmýzý görev yapýyor. CENGÝZ TOPEL HASTANESÝ PLATFORMU BÝR DÝZÝ KARAR ALDI Cengiz Topel Hastanesi Platformu, önceki gün yaptýðý toplantýda bazý kararlar alarak, bu taleplerin Saðlýk Bakanlýðý'na iletilmesine karar verildiðini ve taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ise, Þubat ayý baþýndan itibaren eylem yapacaðýný duyurdu. Platformdan yapýlan açýklamada, toplantýda alýnan kararlar açýklandý. Alýnan kararlar içinde, Cengiz Topel Hastanesi'nin II. Basamak Hekimlik Hizmetlerini eksiksiz verebilmesi amacýyla uzman doktor veya doktor HAYAT PAHALILIÐI ÖDENEÐÝ Artýþlar ocak maaþlarýna yansýyacak 2011'DAN SONRA ÝÞE ALINANLARA BRÜT 130, GERÝ KALANLARA TL ARTIÞ ÞEHÝT AÝLELERÝ VE SÝGORTALILARA YÜZDE 1.6, SOSYAL YARDIM MAAÞLARINA YÜZDE 6.49 Hayat pahalýlýðý ödeneðiyle ilgili yapýlan yeni düzenleme uyarýnca bu yýl ilk kez hayat pahalýlýðý ödeneði maaþlara orantýlý deðil, standart miktar olarak yansýyacak. Buna göre 47/2010 sayýlý yasa uyarýnca 2011'den itibaren iþe baþlayanlara brüt 130, geri kalan herkese TL hayat pahalýlýðý ödeneði verilecek. Maliye Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý genelgeye göre, þehit aileleri ve malul maaþlarý ile Sosyal Sigortalýlar Yasasý'na baðlý olanlara artýþ yüzde 1,6; sosyal yardým alanlara ise yüzde 6,49 olarak uygulanacak. Artýþlar, ocak maaþlarýna yansýyacak. Toplu mezarýn yeri deðiþtirilmemiþ Kayýp Þahýslar Komitesi, Lapta'da kayýp þahýslarla ilgili kazý yapýlan bir bölgede, söz konusu bölgeye gömüldüðü iddia edilen kayýp þahýslara ait kalýntýlarýn yerinin deðiþtirildiði yönünde varsayým yapmanýn bu aþamada mümkün olmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan komite, Lapta'da kazý yapýlan muhtemel bir gömü yeriyle ilgili basýnda yer alan spekülatif haberlere açýklýk getirmeyi amaçladýklarýný belirtti. Söz konusu bölgede kazý çalýþmalarýna Ekim 2014'de baþlandýðý kadrosu için münhal ilan edilerek, müracaat kabul edilmesi ve gerekli atamalarýn yapýlmasý, eksik cihazlarýn tamamlanmasý, koðuþ sisteminden vazgeçilmesi amacýyla hastanenin fiziki alt yapýsýnýn tadili ve eklemelerin yapýlmasý için bir proje hazýrlatýlýp, ihaleye çýkýlmasý bulunuyor. Kararlar içinde ayrýca, ilçeye ikinci bir hastane yapýlmasýna karþý olduklarýnýn ilgililere ve kamuoyuna duyurulmasý, isteklerinin bir protokole baðlanarak bir takvim çerçevesinde hayata geçirilmesi de yer alýyor. ve henüz tamamlanmadýðý kaydedilen açýklamada, kazý yapýlan bölgenin yüzeyinde, parçalanmýþ iskelet kalýntýlarý bulunmasýna raðmen, bölgenin bir gömü yeri olduðuna dair bilimsel bir bulgu bulunmadýðý kaydedildi. Açýklamada, "Sonuç itibarýyla bu aþamada, kayýplara ait kemiklerin yerinin deðiþtirilmesi varsayýmý yapmak mümkün deðildir" denildi. Komite, söz konusu alanýn tümünün kazýlabilmesi için muhtemelen birkaç aya daha ihtiyaç duyulduðuna dikkat çekti. ÖDÜLÜNÜ BAÐIÞLADI- Türkiye Skeet Cumhuriyet Kupasý Gençler birincisi Kemal Madencioðlu, ödülünü tekerlekli sandalye olarak baðýþladý. Bu amaçla Atýcýlýk Federasyonu Baþkaný Türker Yiðitcan ile birlikte Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'yi ziyaret eden Madencioðlu, baðýþýn örnek olmasýný diledi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ELEKTRÝÐÝM KESÝLDÝ, AKILLI SAYAÇ TAKTILAR Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz sabah iþinme gideceði sýrada evinde elektriklerin kesildiðini, bu sorunu Elektrik Kurumu'na bildirmesine raðmen kurumun onu özel elektrikçilere yönlendirdiðini, oradan tekrar kuruma dönüldüðünü ancak kurumun da elektrik sorununun çözümünü deðil de elektrik sayacýný deðiþtirme yoluna gittiðini söyledi "Hükümetin aldýðý karar mucibince akýllý sayaçlar evlerimize takýlmaya baþlandý. Bugün Serhatköy'de evimin elektriði kesildi. Bizim oralarda sýk sýk elektrikler kesilir ve birkaç saat sonra verilir. Bilmem nereye baðlýymýþ da, oradan su tesislerine de elektrik verilirmiþ de hatlar kaldýrmýyormuþ da elektrikler kesilirmiþ. Hep mýþ miþ yani... Ben bugün sabahleyin iþe gitmek için kalktýðýmda evde elektrik olmadýðýný gördüm. Sýk sýk su motorlarýndan dolayý kesilir ya, ben elektriðin kesilmesini ona yordum. Ancak sokaða çýktýðýmda baktým ki elektrikler yanýyor. Sordum, baþkalarýnda elektirk var. Eve döndüm, bizde yok. Elektrik Kurumu'nu aradým. 'Biz bakmayýz bir elektrikçi çaðýracaksýnýz' dediler. Bir elektrikçi çaðýrdýk geldi baktý ve 'biz müdahale edemeyiz çünkü Elektrik Kurumu'na aittir' dedi. Yani elektrik evin içinden deðil eve gelen hatta sorun olduðundan gelmiyordu. Bunu Elektrik Kurmu'nda telefonu alan þahsa ilettim. 'Tamam merak etmeyin arkadaþlar iþbaþý yapsýnlar da bakarýz' dedi. Ýþim gereði Lefkoþa'ya gittim. Bir süre sonra haným aradý. 'Elektrikçiler geldi' dedi. Arýzayý hallettiler mi diye sordum. 'Ne halletmesi baþka sayaç takýyorlar' dedi. Arýzanýn sayaçta olduðunu sandým. Arýza sayaçta mýymýþ diye sordum. Eþim, 'deðilmiþ' dedi. Peki neden yeni sayaç takýyorlardý evime. Eþim o konuda da açýklamada bulundu. 'Þimdi yeni sayaç takýlýyormuþ, çünkü bu takacaklarý sayaç akýllý sayaçmýþ'... Aðlar mýsýn güler misin? Yani bizim sayaç akýllý olmadýðý için onu alýp yerine yeni bir sayaç takacaklar, takacaklarý sayaç da akýllý bir sayaçtýr. Bizimki delidir, hastalýklýdýr yani. Ýþin þaka tarafý bir yana... Bizim cebimizden nasýl para koparacaklarýnýn hesabýný kitabýný yapmaktan baþka iþ yapmýyorlar. Bunlar tekmil soyguncu, vurguncu. Elektrik kaçaklarýný önleyeceklermiþ. Kutlay Erk de belediye baþkaný olduðu dönemde akýllý su sayacý taktýrmýþtý da iki ay sonra tümü de bozulmuþtu. Bunlarýn da onlardan farký olmadýðýný düþünüyorum." BÝZÝM DUVAR ZAMAN ÝNSANLARI DEÐÝL ARMUTLARI OLGUNLAÞTIRIR Bizim Mandra Mustafa Akýncý'nýn YDÜ büyük salonunda gerçekleþen ilk kitlesel toplantýsýna çok büyük bir katýlýmýn olmasý, bugüne kadar izlenen ve hiçbir sonuç vermeyen politikalardan halkýn ne kadar býkýp usandýðýný ve bu statükodan hiçbir beklentisi kalmadýðýný açýkça ortaya koyar. Herkes, Kýbrýslýtürklerin figüranlýktan çýkýp özne olacaðý ve olasý bir çözüm senaryosunda da kalem oynatacaðý bir siyasetin hayata geçirilmesi gerektiðini belirtirken, sokaktaki adam "Bir ihtimal daha var, o da Akýncý mý dersin?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 16 Ocak 2015 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ CTP Mezalimi (Zulmü) Cumhuriyetçi Türk Partisi ne zaman hükümete gelse, Kýbrýs Türkü ve Kurumlarýna yýkýcý darbeler vurarak adeta mezalim yapmaktadýr. Ýlk defa 1994 yýlýnda DP ile hükümet olan CTP, bugün Kýbrýs Türkü ile Türkiye'yi Uluslarasý Hukuk karþýsýnda çaresiz býrakan ÝTEM Yasasýný deðiþtirdi. Bu deðiþiklikle elinde Rum malý bulunduran herkese, hak sahibi olsun olmasýn, o zamanki para ile 20 liraya (bugünkü para ile 20 kuruþa) puan satarak tuttuklarý mallarý tapuladý. Yetmezmiþ gibi ayni hükümet döneminde birçok CTP'li vekil ve üst düzey CTP'linin hissedar olduðu bir bankaya çýkar saðlamak maksadý ile borca bileþik faiz uygulamasýný baþlattý. O günden ve bileþik faiz yüzünden birçok insanýmýz maðdur olmuþtur. Kimisi göç ederken, kimileri iflâs etmiþ, kimileri ise ya intihar etmiþ ya da mazbata yüzünden hapse düþmüþtür. Bugün halâ insanlarýmýz bileþik faiz yükü altýnda ezilmekte ve zulûm görmektedirler. Hükümette olan CTP ise kýlýný bile kýpýrdatmamaktadýr yýlýnda yeniden hükümet olan CTP, Türk Hava Yollarýndan satýn alýnan KTHY'nýn baþýna getirdiði yandaþýn ilk marifeti olarak, yandaþ 150 kiþiyi ihtiyaca ve niteliðe bakmadan KTHY'nda iþe alarak, KTHY'nýn batmasýnýn fitilini ateþledi. TC yetkilileri karþýsýnda eðilip bükülerek, TC özel sektör hava yollarýnýn KTHY'na haksýz rekabet etme zeminini hazýrlayarak da KTHY'nýn batmasýna sebeb oldu. Ayni dönemdeki CTP Hükümeti Göç Yasasý ile Eþel Mobil'in 6 ayda bir hesaplanmasýný saðlayacak yasa tasarýlarýný hazýrlayýp Meclisin ilgili komitelerine gönderdi. Seçime az bir süre kaldýðý için erken seçim kararý alan CTP bu yasalarý yasalaþtýramadan seçimi kaybederek muhalefete düþtü. Muhalefette iken bu defa göç yasasýna karþý çýktý. Ne var ki Temmuzda seçimleri yeniden kazanýp hükümet olunca, çalýþanlarýn temsilcilerinin ve meclisteki muhalefetin ýsrarlý taleplerine karþýn göç yasasýný gözden geçirip kaldýrmayý kabul etmedi. Halâ daha para yok mazaretine sýðýnarak göç yasasýný deðiþtirmeyeceðini söylüyorlar. Tepkileri azaltmak için de HP endeksi rakamlarýný düþük göstererek 2011'den sonra iþe girenlere daha yüksek maaþ artýþý yapacaklarý masalýný anlatýyorlar. Yetmezmiþ gibi eþel mobil uygulamasýný da 2015 yýlý için dondurdular. Hafta baþý ise CTP'li Tarým Bakaný Sennaroðlu, bir gazete ile yaptýðý söyleþide hayvancý, süt imalâtçýlarý ve kuru ile sulu tarýma verecekleri tüm teþvikleri yine para yoktur mazaretine sýðýnarak 2015 yýlýnda kaldýracaklarýný açýkladý. Bu arada Kýbrýs Türkünün yüz aký olan Doðu Akdeniz Üniversitesini özerkleþtirme adý altýnda siyasallaþmaya ve batýrmaya yönelik adýmlar atýyorlar. Bugün Üniversitede diplomalarý imzalayacak yetkili yoktur. Yönetim Kurulu toplanamýyor ve kararlar alamýyor. Bu sürdürülemez durumun devam etmesi halinde týpký KTHY gibi CTP sayesinde DAÜ de batacaktýr. Sonra da kabahatý Türkiye'ye atýp, kendilerini arýndýrmaya çalýþacaklardýr. CTP'li dostlar, biraz merhamet. Lütfen insaflý olun. Bu yaptýklarýnýz Kýbrýs Türküne yapýlan bir zulûmdür. Kýbrýs Türkü arasýnda Rum mezaliminden çok çekti. Artýk yeter. Kýbrýs Türkü bir de CTP'den çekmesin. Gerçekten artýk insafa gelin. Avrupa'da temsiliyet dönüþümlü olacak DAÜ-SEN, KTÖS VE KTOEÖS, GÜNEY KIBRIS'TAKÝ ÖÐRETMEN SENDÝKALARIYLA ETUCE'DE MARTTAN ÝTÝBAREN DÖNÜÞÜMLÜ TEMSÝLÝYET KONUSUNDA ORTAK DEKLARASYON ÝMZALADIKLARINI AÇIKLADI Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ve Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS); Güney Kýbrýs'taki öðretmen sendikalarý POED, OLTEK ve OELMEK ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eðitim Komitesi'nde (ETUCE) rotasyona baðlý temsiliyet konusunda ortak deklarasyon imzaladýklarýný açýkladý. ETUCE'de dönüþümlü temsiliyetin, iki toplumun eþit temsiliyetine dayalý bir uygulama olarak mart ayýndan itibaren hayata geçirileceði, temsiliyet sorununun örgütsel ve siyasi eþitlik bazýnda çözümlendiði kaydedildi. DAÜ-SEN, KTÖS VE KTOEÖS imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada, yýllardýr Eðitim Enternasyonali'nin (EI) Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Eðitim Komitesi'nde (ETUCE) temsiliyet sorununun nitelikli bir çözüme kavuþturulmasý için uðraþ verildiði kaydedildi. Görüþmelerin sonuncusunun 10 Ocak Cumartesi günü Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum öðretmen sendikalarýnýn yaný sýra ETUCE Baþkaný Christine Blower'in ve ETUCE Direktörü Martin Romer'in de katýlýmýyla Dayanýþma Evi'nde (Home for Cooperation) gerçekleþtiði belirtilen açýklamada, ortak toplantý sonrasýnda Kýbrýs'taki öðretmen sendikalarýnýn; üyesi bulunduklarý ETUCE'un ülke temsilciliði ile ilgili ortak yeni bir karara imza koyduklarý kaydedildi. UYUÞTURUCU ÝLE MÜCADELE KOMÝSYONU Baþbakanlýk Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu, Ýlçe Emniyet Kurullarý temsilcileriyle toplantý yaptý. Baþkan Hasan Karaokçu toplantýnýn baþýnda Komisyon'un kýsa, orta ve uzun vadedeki hedefleri ve bu hedefler doðrultusunda bugüne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Sigara, alkol, internet cafe, eðlence mekanlarý, okul çevresi denetimleri ve yasal mevzuatýn deðerlendirildiði toplantýda, Ýlçe Emniyet Kurullarý temsilcileriyle toplantýlarýn düzenli þekilde devam etmesi yönünde karar da üretildi. KSP ADAYI ONURER: Aday olma nedenim ezberleri bozmak Kýbrýs Sosyalist Partisi'nin (KSP) cumhurbaþkaný adayý Mustafa Onurer, ülkede özgürlük, egemenlik, barýþ kavramlarýnýn ezberleþtirildiðini ve halka ezberlettirildiðini savunarak, aday olmaktaki birinci nedeninin bu ezberleri bozmak olduðunu ifade etti. KSP'den yapýlan açýklamaya göre bir televizyon programýna katýlan KSP adayý Onurer, ülkenin ve halkýn egemen olmadýðýný iddia etti. 1976'da baðýmsýz Federe Devleti, 1983'te de baðýmsýz KKTC'nin ezberletildiðini ileri süren Onurer, "Bir ülkenin baðýmsýz olabilmesi için ne gerekir? Egemen olmasý gerekir! O halk egemen deðilse, devlet nasýl baðýmsýz olacak?" diye sordu. "Fiili olarak egemenliðin, askeri varlýkla birlikte Kýbrýs Türk halkýnýn elinden alýndýðýný" iddia eden Onurer, "Türkiye'yi yönetenler, bu ülkenin baðýmsýzlýðýný ve yönetmesini ipotek altýna aldýlar" dedi. Aday olmasýnýn veya adaylýðýný geç Alýnana karar uyarýnca Mart 2015'ten itibaren "Kýbrýs'ýn" ETUCE'de rotasyon sistemiyle temsil edileceði ve bu dönüþümlü temsilciliðin her dönem için en fazla 2 yýl süreyle uygulanacaðý belirtilen açýklamada, sendikalarýn uzun yýllardýr savunduðu ve defalarca öneri olarak gündeme getirdiði ETUCE'de rotasyonla temsiliyetin, iki toplumun eþit temsiliyetine dayalý bir uygulama olarak hayata geçirileceði vurgulandý. Varýlan uzlaþmada 1960 Kýbrýs Anayasasý'nda tanýmlanan Kýbrýslý Türk toplumu ile Kýbrýslý Rum toplumunu temel alarak imzalandýðý kaydedilen açýklamada, temsiliyet için rotasyon uygulamasýnýn da bu iki toplumun öðretmen sendikalarý arasýnda gerçekleþtirileceði belirtildi. "Ortak Deklarasyon"a göre "Kýbrýs'taki öðretmen sendikalarýnýn tamamý", karþýlýklý anlayýþ ve iþbirliði çerçevesinde ETUCE Komitesi'nde rotasyona baðlý bir temsilcilik sistemi uygulamaya karar verdi. Buna göre, ülke temsilciliðinin rotasyonu 1960 Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý'nda tanýmlandýðý þekliyle Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk toplumlar arasýnda uygulanacak. Temsilcilik her dönem için en fazla iki yýl süreyle uygulanacak. Bu anlaþma ETUCE Komitesi'nin Mart 2015 tarihinde gerçekleþecek toplantýsýndan itibaren ve onu da içerecek þekilde yürürlüðe konulacak ve rotasyonun ilk dönemi ETUCE 2016 Konferansý'nda sona erecek. açýklamasýnýn nedenini, diðer adaylarýn kendilerinin ortaya koymaya çalýþacaklarý politikaya yakýn politikalarý ortaya koyup koymayacaklarýný beklemek olarak açýklayan Onurer, cumhurbaþkaný adaylarýna eleþtirilerde bulundu. Onurer, demokrasi denilen olgunun kendilerine egemenlik þansý tanýdýðýný ifade ederek, halkýn kendi egemenliðine sahip çýkacak güçte olduðunu ve kurtuluþ mücadelesinin önce beyinde baþladýðýný belirtti. Onurer, halk olarak kurtulmaya karar verilirse bunun önünde hiçbir gücün duramayacaðýný da ifade ederek, adaylardan Mustafa Akýncý'nýn bu gerçekleri dikkate almasýný istedi. Onurer, "Eðer bu gerçekleri saðlýklý bir þekilde deðerlendirirse, benim oyum Sayýn Akýncý'nýndýr. Benim partimin kararý Akýncý'dýr. Ama bunlarý yapmadýðý sürece, kendisine bu yönde muhalefet etmeyi de görev biliyoruz" dedi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir AKINCI'NIN YOLU Ýnanan gözler gördüm... Umutlu bakýþlarla karþýlaþtým... Ve muhteþem bir organizasyona tanýk oldum... Evet, Mustafa Akýncý'nýn yol haritasýný açýkladýðý etkinlikten bahsediyorum... Doðrusunu söylemek gerekirse bu kadarýný beklemiyordum... Hani daha amatör bir gece ve daha az insanýn katýldýðý bir etkinlik olacaðýný düþünüyordum... Çünkü hala insanlarýn kiþisel çýkarlarýný ön planda tuttuklarýný sanýyordum... Ve açýk bir þekilde Akýncý'ya olan desteklerini göstermeyeceklerini tahmin ediyordum... Açýkçasý mekana adýmýmý attýðým anda yanýldýðýmý anladým... Etkinliðin baþlamasýndan yarým saat önce salonda oturacak yer kalmamýþtý... Yer bulamayan insanlar Akýncý'nýn konuþmasýný salonun dýþýna kurulan ekranlardan takip ettiler... Her kesimden, her görüþten insanlarýn korkmadan bu etkinliðe katýlmalarý ve yine korkmadan Akýncý'yý desteklediklerini açýklamalarý çok önemli bir geliþmeydi... Demek ki artýk bazý þeyler deðiþmeye baþlamýþ ki insanlar korkmadan, çekinmeden, bir menfaat beklemeden gönüllerindeki adayý desteklediklerini açýklayabiliyorlar... Geceye geri dönersek öncelikle bu etkinliði organize eden ekibi kutlamak gerekiyor... Kusursuz deðildi ama doðrusunu söylemek gerekirse kusursuza yakýndý... Salon seçimi yerindeydi... Seçim logosu sade ve klas... Cenk Gürçað'ýn sunumu çok iyiydi... Hazýrlanan klibin görüntüleri mükemmel ötesi iyiydi, kurgusu ise fena deðildi... Akýncý'nýn salona giriþi ve elinin yetiþtiði herkese dokunma çabasý görülmeye deðerdi... Seçim müziðinin slogan deðil ama söz yerlerine bayýldým... Ve final olarak Akýncý'nýn konuþmasý mükemmeldi... Hatta bana göre Akýncý'nýn söyledikleri olumlu anlamda bu kadar güzelliðin önüne de geçmiþtir... Çok doyurucu ve toplumun anlayacaðý dilden konuþtu... Hem güneye, hem de Ankara'ya mesajlar gönderdi... Tabii ki rakiplerine de inceden eleþtiriler getirdi... Ses tonunu çok ama çok iyi ayarladý ve tam bir lider olgunluðunda konuþtu... Kýsacasý Sayýn Mustafa Akýncý için çok iyý bir baþlangýç oldu... Ýyi bir hava yakaladýklarý ortada, iþte asýl mesele bu havayý korumak ve geliþtirmektir... Akýncý'nýn ekibi takdir edilecek bir iþ baþardýlar... Özellikle bu ekibin içerisindeki genç arkadaþlar Harmancý'nýn LTB seçimlerini kazanmasýnda büyük rol oynamýþlardý... Þu anda Akýncý'nýn propaganda sürecinde ne kadar etkili ve yetkililer bilmiyorum ama çok daha fazla ön plana çýkmalarý gerektiðini düþünüyorum... Çünkü gençlik demek yenilik, yenilik demek deðiþim demektir... Ama en önemlisi gençlik demek takýntýsý olmamak demektir... Ýþte baþarýya giden yolda en önemli þey takýntýlardan kurtulmaktýr... Ve tüm kibirlerini bir kenara býrakmaktýr... Eðer süreç içerisinde bunlar aþýlýrsa bu rüzgar ortalýðý yýkar... Ama geçtiðimiz akþama takýlý kalýnýp onun sarhoþluðu içerisinde öne çýkma çabasý olursa rüzgar birden yön deðiþtirir ve bir daha geri getiremezsiniz... O nedenle ayaklar yere basmalý ve hiç olmadýðý kadar çalýþýlmalý... Önümüzdeki seçimler anlamýnda katýldýðým ilk etkinlik bu oldu... Diðer adaylarýn düzenleyecekleri etkinlikleri ve söyleyeceklerini merak ediyorum... Tabii ki ekiplerinin ortaya koyacaklarý görsel þovlarý da sabýrsýzlýkla bekliyorum... Akýncý çýtayý daha resmi süreç baþlamadan çok yukarýlara çýkardý... O nedenle diðer adaylar ve ekipleri çok daha iyisini sunmak için büyük bir çaba içerisine gireceklerdir... Yalnýz tüm bu yaþanýlacak süreç içerisinde Sayýn Mustafa Akýncý'nýn "hep birlikte TV programýna katýlalým" teklifi bana göre en önemlisidir... Ve mutlaka hayata geçirilmelidir... Küçük bir tavsiye; Toplu programlara katýlmayan adaylar þeffaf, temiz ve bilgili deðildirler, o nedenle yaptýklarý açýklamalara deðil ortaya koyacaklarý tavýrlarý daha çok dikkate alýnýz...

9 16 Ocak 2015 Cuma Tünel ALINTI ÝSLAM ALEMÝ VE ÖZELEÞTÝRÝ Cumhuriyet gazetesi polis baskýný yiyor sabaha karþý Gerekçe:Charlie Hebdo yayýný.cumhuriyet yazarlarý Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya hedef gösteriliyor manþetten. Gerekçe:Charlie Hebdo.Milliyet gazetesi yazarý Mehveþ Evin'in yazýsý yayýmlamýyor.gerekçe: Charlie Hebdo.Charlie Hebdo'dan bir seçki yayýnladýðý için Cumhuriyet'e yaylým ateþi. Bir tweet:"bu bir katliam deðil karþýlýktýr, bu insanlara katliamý öðreten yine bunlardýr."tepkileri, tehditleri okuyorum sosyal medyada.akýl alýr gibi deðil.hep ayný hava, ayný söylem.kendileri tertemiz.tüm kötülüklerin kaynaðý Batý.Kötü olan ne varsa Batý'dan ve onun deðerlerinden geliyor.bu açýdan Erdoðan da farklý deðil, Davutoðlu da Allah için bir çift sözünüz yok mu Müslümanlara dönük?..bir kere de siz sorsanýza Allah aþkýna:"ýslam aleminde, bizim dünyamýzda eksik olan nedir ki, neden bizim dinimiz teröredayanak yapýlýyor?.."neden sormuyorsunuz: "Ýslam alemi kendi içine dönüp niçin özeleþtiri yapmýyor?.." Hasan CEMAL (T24) DÝPNOT Paris'te Charlie Hebdo dergisine yönelik terör saldýrýsýnýn ardýndan þimdi de "siber-cihat" baþladý. Fransa'da birçok internet sitesi radikal dinci gruplarýn saldýrýsýna uðradý. AMAN DOKTOR CANIM GÜLÜM DOKTOR DERDÝME BÝR ÇARE ARÞÝV TARÝH 19 Aralýk 2013 Türkiye'de AKP'ye karþý yapýlan operasyon için düðmeye kimin bastýðý ve bunun nereye varacaðý kestirilemiyor. Batý basýnýnda yapýlan yorumlarda "Cemaat Erdoðan'ýn tam kalbine saldýrdý" denilirken, bunun bir ölüm-kalým savaþý olduðu belirtiliyor... Gözden kaçmayanlar... "ANA"LI "YAVRU"LU PERÝÞANLIK Davutoðlu gider Charlie Hebdo dergisine yapýlan saldýrýnýn ardýndan Fransa'da dünya liderlerinin özgürlük yürüyüþüne katýlýr, Türkiye'ye dönünce de veryansýn ederek "Peygamberimize hakarete izin vermeyiz" der ve akabinde Charlie Hebdo ile dayanýþma amaçlý yayýnlarý nedeniyle Cumhuriyet gazetesine soruþturma açýlýr. Türkiye'yi yönetenlerin periþan hali ortada. Türkiye'yi yönetenlerin periþan halini görmeyen, görmezlikten gelen, görmemekle iyi bir þey yaptýðýný zanneden Kýbrýslýtürk siyasetçilerin periþan hali de ortada. "Ana"lý "Yavru"lu bir periþanlýktýr gidiyor ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Dr. Fazýl Küçük'ün Atatürk ilke ve devrimlerine olan inancý bize her zaman ilham ve güç vermektedir." Hasan TAÇOY (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) VÝRGÜL... YILANLAR, YALANLAR VE MARAÞ Mustafa Akýncý'yý karalamak için kollarý sývayan çevrelerin ellerinde geçerli hiçbir argüman yok, bu yüzden yýlanlara armaðan ettikleri Maraþ'a sarýlýyorlar. Denize düþen yýlana, seçime giren yýlanlara armaðan edilmiþ Maraþ'a ve yalanlara sarýlýyor anlayacaðýnýz. Neymiþ Akýncý daha masaya oturmadan Maraþ'ý vermiþ ama kendileri asla vermeyecekmiþ Bre garagözler, siz Maraþ'ý zaten yýlanlara verdiniz Dünya güzeli bir kenti hayaletten beter ettiniz, þimdi de o kenti öyle býrakacaðýnýzý söyleyerek oy istiyorsunuz Sizi seçecek olanlar yýlanlarý seçmiþ olacak "Sevgili doktor, rahat uyu. Ben ve arkadaþlarým savunduðumuz davanýn bilincindeyiz." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný) KARÝKATÜR / 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Davutoðlu'nun samimiyetsizliði Paris'te zirve yaptý Pazar günü Paris'te birçok dünya lideriyle Fransa'nýn farklý dinlerinin temsilcisi halklar Charlie Hebdo saldýrýsýna karþý dayanýþma amacýyla bir araya geldi. Liderler karikatüristlerin çizdiklerinden ötürü katledilmesine, ifade özgürlüðüne saldýranlarýn temsil ettiði tahammülsüzlükve kötülüðe karþý, ifade özgürlüðü ve demokrasiyi savunmak için Paris'te kol kola yürüdü.halkýn sokaklarda 'Liberte! Liberte!' diye sloganlar atmasý, Avrupa'da yaþanan krizlere raðmen birlikte yaþama arzusunun hayatta olduðuna dair umutlarý güçlendiriyor.yürüyüþe kendi ülkelerinde ifade özgürlüðü ve muhalefete tahammülsüzlükleriyle ün salmýþ Türkiye, Rusya ve Mýsýr hükümetleri de katýldý. ( ) AKP hükümetinin ve Davutoðlu'nun ülkede demokrasinin ve özgürlüklerin bütün kalelerini zapt edip çökertirken, Paris`te yüzüne takýndýðý sahte ve sevimsiz tebessümle 'ifade özgürlüðü' diye yürümesi sindirilmesi zor bir durum.davutoðlu hoþlanmadýðý Batý medeniyetinin beþiði Paris'te yürürken acaba kendi hükümetinin medyaya uyguladýðý baskýlarý aklýndan geçirdi mi?kaç gazetecinin muhalif duruþlarý nedeniyle tutuklandýðýný, ihale verilen iþadamlarýndan paralar toplanarak yandaþ-havuz medya kuruluþlarýnýn oluþturulduðunu, Aralýk yolsuzluk soruþturmalarýna yayýn yasaðý getirildiðiniaklýndan çýkararak vicdaný rahat bir þekilde yürüyebildi mi? Pek sanmýyorum Kendisini Baþbakanlýk koltuðuna oturtan Tayyip Erdoðan'ýn Gezi direniþindekatledilen çocuklardan biri olan Berkin Elvan'ýn annesini bir mitingde topluluða yuhalatmasý, bu cinayeti meþrulaþtýrmasý, yürürken Davutoðlu'nun içini cýz ettirmedi mi?katledilen karikatüristlerle yüz yüze gelse sicilinin hesabýný verebilecek miydi?davutoðlu`nun Paris`te ifade özgürlüðü yürüyüþüne katýlmasý, evde sürekli karýsýný döven kocanýn 'kadýna þiddete hayýr' mitingine katýlmasý gibi bir þey! Bu çeliþki 'Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler' örgütü tarafýndan sert bir þekilde getirildi:"hangi temelde basýn özgürlüðünün katili rejimler Paris'e gelerek ifade özgürlüðünü savunan Charlie Hebdo`ya destek veriyorlar?sýnýr Tanýmayan Gazeteciler, gazetecilerin sistematik olarak yargýlandýðý Mýsýr`ýn, Rusya`nýn, Türkiye`nin ve Birleþik Arap Emirlikleri`nin yürüyüþteki varlýðýný görüp dehþete düþmüþtür.biz 'özgür basýnýn' katillerinin Charlie Hebdo`nun mezarýna tükürmesine müsaade edemeyiz." ( ) Charlie Hebdo saldýrýlarýný gerçekleþtiren teröristlere benzer binlerce Ýslamcý teröristin Esad'ý devirmek uðruna Türkiye üzerinden Suriye`ye geçmesine Davutoðlu göz yumdu. Bazý iddialara göre hükümet bu gruplara silah yardýmý yaptý. Hükümet, IÞÝD ile mücadeleye Esad'ý bahane ederek katýlmadý. Kafa kesen örgütle 'al gülüm ver gülüm' samimiyetinde rehine takaslarý yaptý. Danimarka'da yazar Lars Hedeggard suikast teþebbüsünde bulunduktan sonra Türkiye'de gözaltýna alýnan Basil Hasangözaltýnda kayboldu. Danimarka makamlarý Hasan'ýn IÞÝD'e geri verildiðini iddia ediyorlar. Basil Hasan ortaya çýkýp IÞÝD adýna gene benzer bir saldýrý düzenlerse Davutoðlu bunun hesabýný verebilir mi? Veremez!Paris saldýrýlarýný Davutoðlu Hükümetinin terörist demekte zorlandýðý IÞÝD'i 'çok radikal' bulan El Kaide gerçekleþtirdi. IÞÝD`in yanýnda El Kaide daha 'yumuþak' yani IÞÝD'in yapabileceklerini hayal etmek bile güç.dýþ politikada diyalog diyen Davutoðlu, AKP hükümetinin izlediði þiddet ve nefret söylemli politikalar nedeniyle bölgedeki çoðu büyükelçiliðini kapatmak zorunda kaldý.'komþularla sýfýr sorun' dedi ülke neredeyse bütün komþularla 'düþman' oldu. TCtarihinde dýþ politikaya ve ülkeye en çok zararý veren dýþiþleri bakaný oldu fakat baþbakanlýkla ödüllendirildi. Samimiyetsizlik ve söylem-eylem çeliþkisi artýk Davutoðlu ile özdeþleþmiþ durumda.davutoðlu'nun Paris yürüyüþüne katýlmasýný bu samimiyetsizliðin zirve noktasý olarak görmek yanlýþ olmaz. (Bu yazý "Türkiye Rüyasý Yeni Siyaset" kitabýnýn yazarý CENK SÝDAR'ýn diken.com.tr'de yayýmlanan "Davutoðlu'nun samimiyetsizliði Paris'te zirve yaptý" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 16 Ocak 2015 Cuma Hasan Caner Bildiklerimiz bilemediklerimizden daha fazladýr her zaman; çünkü bilimin kapsamý bir insanýn ömrü boyunca öðrenebileceklerinden çok daha fazladýr her zaman.. Bu nedenle; bilimin ortaya koyduðu bilimsel gerçekler ve doðrular birbirini tamamlayýcý olmalýdýr' ki, her zaman geçerliliðini korusun ve hayatýn en hakiki irfaný, mürþit ilim olsun.. Profiller Halil Sadrazam Ergin Çuvalcýoðlu Tuncay Demirað Vedia Kebapçýoðlu Levent Özadam Derman Saraçoðlu NE BU HALLER? Bizim kimi solculara bir haller oldu son dönemlerde. Kimisi Rauf Raif Denktaþ'a sarýlarak, kimisi Dr Fazýl Küçük'e sarýlarak... Kimisi de, her ikisine birden sarýlarak solcu, sosyalist, ilerici, demokrat, hatta yurtseverlik reklamý yapmaya çalýþýyor Kýbrýs'ta. Anlaþýlan, yeni prim kaynaðý bulmuþ bizim yoldaþlar... Kana kana içiyorlar. Gelin ben sizi bir zorluktan kurtarayým. Aþaðýda size uygun bir slogan var. Buyurunuz kullanýnýz çekinmeyiniz. Solculuðunuza bu yolda devam ediniz. Sonunda mutlaka Ankara'ya varmaya karar verdiyseniz zaten, sizi kimse tutamaz. Ama en azýndan dürüst olunuz. Saðdan yürüyenler de... Soldan yürümeye kalkanlar da, sadece dürüst olunuz. Gün gelecek, yine birbirimizin yüzüne, birbirimizin gözlerine bakacaðýz. Bunu sakýn unutmayýnýz..! Yaþasýn, yurtsever halk kahramanlarýmýz Dr. küçük ve Denktaþ. Kahrolsun, vatan hainleri, Fazýl Önder, Kavazoðlu ve arkadaþlarý. Tuncay Demirað GIBRIS TARÎH ve KÜLTÜR'Ü-" Cyprus history and Culture. Arda Gündüz Ben bir þarkýcýyým. Bizim memlekette 'sokak adamý' da derler türkü söyleyene. Zararlý, tehlikeli ve hatta nefes almasý bile sakýncalý olan bir sokak adamý.. Örneðin içki içerken görürlerse 'alkolik' damgasý yemeye en uygun adamsýndýr. Haftada 1 içmiþsin, 2 içmiþsin farketmez, alkoliksin kardeþim. Sadece alkolik de deðilsindir. Uyuþturucu madde baðýmlýsýsýn eðer müzik yapýyorsan. Bir kiþi görmemiþtir seni madde kullanýrken, ama çok emindir herkes.. Her fýrsatta nefret ettiðini söylesen de, farketmez. Onlar bilir, 2-3 yakýn dostun nerden bilecek? Anan, baban, ailen hiç umurlarýnda deðildir zaten. Sen üzülürsün onlar saldýrdýkça, kendine deðil, anana, babana. Ve bu iletiyi bile ana, babandan gizleyerek yazarsýn, üzülmesinler diye.. Mesela aþk da yaþayamazsýn sen. Damgalarýn hazýrdýr, hem de çoðunlukla 'en ilerici' sandýklarýndan.. Sokak adamýsýn. Kimseye yakýþmazsýn. Þarkýcý parçasý iþte.. Þarký söyleyen kim insan olmuþ da sen olacaksýn? Ayrýca çapkýnsýndýr da. Her gün, hatta her dakika baþka bir kadýnla birlikte olursun. Þeytan desem deðil, gulyabani desem hiç deðil, daha öte birþey.. Ve kendi kendine sorarsýn, bunlarýn hepsi ayný anda ben miyim diye.. Ýçin içini yer, susarsýn... Çetrefilli iþtir bu diyarda þarkýcý olmak, iyi ki John Lennon'lar, Joe Cocker'lar, Ruhi Su'lar Kýbrýs'ta doðmamýþ dersin ve en aðýrýndan küfürler patlatýrsýn.. Sonra türküler söylersin kendi kendine... ''Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanýna otur. Çünkü kötü insanlarýn türküleri yoktur!'' Ahmet Said Sayýn Cumhurbaþkanlýðý adaylarý bir bir mal varlýðý açýklamaya baþladýlar. Ýlk açýklayan aday hakikaten doðru olduðuna inandýðýmýz bir açýklama yaptý ve umarým ki bu açýklama diðer adaylara örnek olur dedi. Gerçekden örnek bir davranýþ, bu adayýn görüþlerini paylaþmasak da dürüstlüðünden eminiz. Bir adayýn multimilyoner olduðunu da biliyoruz ama diðer adaylar servetleri hakkýnda ne söylerler bilemiyoruz. Ben de yapýlan çaðrýya uyarak kendi mal varlýðýmý açýklamaya karar verdim. Ýþte üstümde bulunan mal varlýðým. Sol gömlek cebimde 71 Milyon Eski Türk Lirasý, ceketin delik cebinden astarýn içine düþmüþ takribi 5o ve/veya 75 kuruþ (gahvenin üstüydü), bir kemer, bir koyu gri pantolon. Siyah renkli bir adet gravat. Ceketin cebinde bir adet Parker marka tükenmez kalem. Bir adet beyaz atlet ve bir adet beyaz gömlek. Üstümde olmayanlarý ve görünmeyenleri karýþtýrmayýn Muhtar Ömer Meraklý Kendisi konuþmayýp da konuþturdanlardan, kendisi çalýp çýrpmayýp da çaldýrtanlardan.. Kendisi yapmayýp da yaptýrtanlardan, kendisi yazmayýp da yazdýrtanlardan... Kendisi sövmeyip de sövdürtenlerden.. Kendisi yeyip içip ödemeyip de ödettirenlerden... Kendisi dövmeyip de dövdürtenlerden... Kendisi vurmayýp da vurdurtanlardan... Kendisi görmeyip de gösterenlerden... Ne gadar gözetlenebilirsan gözetlen.

11 16 Ocak 2015 Cuma 11 Duygu Amber Artýk kimden nefret ettiðimi biliyorsunuz... Gözü doymamýþ hýrsýzlardan, fakirin, fukaranýn emeðini çalanlardan, vatanýný, halkýný satanlardan, çýkarlarý için savaþ çýkaranlardan, çocuklarý, bebekleri, kadýnlarý öldürenlerden, dünyanýn dengesini bozanlardan, gözünü kan bürümüþlerden, bilakis terörü kýnýyoruz deyip, terörü destekleyenlerden nefret ediyorum, hem de cok... Serkan Mesutoglu Hükümet, Hükümet Programý'nda "ÝVEDÝLÝKLE" Ýstatistik Kurumu'nu oluþturacaðýný söyledi. OLUÞTURMADI. Güvenlik Kuvvetleri Komutaný'ný ve Sivil Savunma Teþkilatý Baþkaný'nýn K.K.T.C. yurttaþlarýndan olacaðýný söyledi. OLMADI. Merkez Bankasý yönetimi doðrudan doðruya K.K.T.C. yetkili makamlarý tarafýndan atanacak dedi. ATANMADI. E-devlet projesi yapýlacak dedi. YAPILMADI. Hukuka aykýrý olarak istihdam edilen geçici memurlarýn görev süresini uzatmayacaðým dedi. BÖYLE BÝR GÝRÝÞÝMDE BULUNMADI. Çaðdaþ bir cezaevi kurulacak dedi. Cezaevinin durumu ÝÇLER ACISI. "6 AY ÝÇERÝSÝNDE" Siyasal Partiler Yasasý'ný deðiþtireceðini söyledi. DEÐÝÞTÝRMEDÝ. Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'ný deðiþtireceðini söyledi. DEÐÝÞTÝRMEDÝ. Kamu Görevlileri Yasasý'ný deðiþtireceðini söyledi. DEÐÝÞTÝRMEDÝ. Bu liste uzar ve gider. Ne diyor Baþbakan Yorgancýoðlu? "SÖZÜNÜ TUTMAYAN SÝYASÝYÝ SEÇMEYÝN" Mehmet Harmancý Birileri baþkalarýna makamýný kullanýr þemsiye tutturur, birileri hep bir olur ýslanmaktan korunur, bizim için kürkün yemesi deðil, kürkçülere inat mücadele etmektir yaþam. Yolun açýk olsun baþkan yolun açýk olsun Mustafa Akýncý. Sezai Sarýoðlu "daðlara giden el yazýlarýmýz þiir olarak geri döner topal ali ince memed'in izini sürdükçe kötülüðün ömrü abdi aðalarca uzar ve piþmiþ daða su katabilir tarih... çakýrdikenleri geçer, insan gelir geçer daðlar hep oradadýr, geçmez gitmez çakýrdikenleri tenimize, izleri ayaklarýmýza iyiliðin ömrü daðlara emanettir..." Yilmaz Parlan 2015' in en sýkýntýlý insanýn içini burkan günlerden bir gün daha Boðazýn bir asýra yakýndýr ana yolunu süsleyen yazda turistlerin gölgesinde yürüyüp denize vardýðý araçlarýn Karpaza giderken arasýndan geçip insaný nostaljik bir zaman tüneline götüren Boðaz Hotelle Kemalýn lokontasýnýn olduðu yerdeki Asýrlýk Efgalito aðaçlarýný kestiler... Saðlý sollu aðaçlarýn arasýnda var olan Boðaz yolu Kelaynaklar gibi artýk çýplak Üstelik de bunu devlet eliyle yaptýlar. Neredesin Doðan Sahir bugün yine bize emanet edilen mirasý koruyamadýk ülkemiz için kara günlerden biri daha bu aðaç düþmanlýðý nerde duracak? Savunmasýz aðaçlarý kesmekte beis görmeyen ve onlarý korumayan sözde baðýmsýz ama þeyine kadar baðýmlý Ýskele Belediyesi! Ana yollarýmýz delik deþik, ödenmemiþ faturalardan dolayý Ana yollardaki ýþýklarýn hiçbirisi yanmýyor canýmýz avucumuzda evimize geliyoruz ama o Belediyenin var olduðunu aðaç keserek gösteriyor yazýklar olsun. Her nedense gelen gideni aratýyor ama beyefendinin bir oturuþu var sanýrsýnýz ki Amerika kýtasýný o yönetiyor. Þimdi biliyorum bir sürü mazaret üretecekler yok þuydu yok buydu þikayet vardý vs, biz aslinda þu kadar aðaç ektik cart curt edecekler bunlarýn hepsi hikaye. Sen var olan asýrlýk aðacýný koruyamadýktan sonra ne söylesen boþtur. Ýskele Kaymakamlýðýna suç duyurusunda bulunuyorum yarýn bizzat arayýp Ýskele Kaymakamý Ahmet Musa Cenk'e þikayette bulunacaðým. Sn Kaymakam "aðaç kesenleri bize bildirin çok ciddi cezalar var" demiþti ama devletin kendisi aðaçlarý koruyamýyor o zaman biz kime gideceðiz? Foto: Courtesy of Benny Rasmussen / Ý. Veli tarafýndan yayýnlandý Ahmet Okan ÝLK OTOMOBÝLLER Kýbrýs'a motorlu araçlarýn 1906 yýlýndan itibaren girdiði anlaþýlýyor. Tren'in ilk seferinin 21 Ekim 1905 günü Maðusa-Lefkoþa seferini yaptýðý düþünülürse, artýk motor seslerinin adada iþitildiði de anlaþýlýyor. Bu yýllarda adaya giren motorlu arabalar, garutsalarýn da giderek devreden çýkacaðýnýn habercisiydi. Kutlu Adalý'nýn "Daðarcýk" adlý kitabýnda Malya (Baðlarbaþý) köyünün durumu ele alýnýrken, bölgede ilk motorlu taþýt arabasýnýn bu köye getirildiði kaydediliyor. Adalý þunlarý yazar: "1919 yýlýnda köye gelen bu otomobil çevredeki Türk-Rum bütün köylüler görmek için Baðlarbaþý'na gelir, yoldan geçerken önüne çýkar, hayretle bakarlarmýþ " Serdar Kiþmir Tam bir rezillik Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakanlýðý tarafýndan 2015 yýlýnda eþantiyon olarak daðýtýlan 2015 ajandalarýnda skandal. Baþbakanlýðýn basýn mensuplarýna ve uygun gördüðü þahýslara Yeni Yýl hediyesi olarak daðýttýðý 2015 ajandalarý, KKTC'nin deðil sanki TC Baþbakanlýðýnýn ajandasý. Ajanda, Türkiye Cumhuriyeti bilgileri dýþýnda KKTC ile ilgili hiçbir bilgi içermiyormuþ. Bu iþlerden anlayan birisi olarak akla en yakýn yorum, görevi üstlenen kiþi veya kiþiler örnek olarak TC'den gelen bir ajandayý ilgili basýmevine verip bize bunlardan þu kadar hazýrlayýnýz derken ya gerekli uyarýyý yapmamýþ ya da basýmevindekiler göstermeleri gereken hassasiyeti ve itinayý göstermemiþlerdir. Ancak bir devletin Baþbakanlýðý'nýn en azýndan üretilen ajandayý hiç kontrol etmeden alýp parasýný ödeyerek daðýtmasý çok daha büyük bir aptallýk. Hatta art düþünce ve de yolsuzluk içeriyor, burda harcadýðýnýz bu paralar vatandaþýn vergilerinden toplanýyor. Yapýlmasý gereken ilgililerin görevden el çektirilip yargýya havale edilmeleri ve de Baþbakanýn halkýndan özür dilemesidir. Süleyman Tosun University of Brighton / Larnakalý 1965 yýlýnda Salamis'te yapýlan arkeolojik kazýlarda çalýþan Türk ve Rum kadýnlarýn testiden su içmesi Mehmet Onur Cumhurbaþkaný Dr. Derviþ Eroðlu seçim çalýþmalarý için köylerin ziyaretine baþladý. Baþlasýn buna bir diyeceðimiz yoktur. Fakat, Cumhurbaþkan makam aracýný... Ve ayrýca... Kendisinin arkasýnda yer alan RHA araçlarýný kullanmasý doðru mudur? Kesinlikle hayýr! Evet, ne acýdýr ki... Düzenin vermiþ olduðu anlayýþla yola devam edilmektedir. Düzen ve anlayýþ ayni þekilde devam ediyor. Deðiþen hiçbir þey yok bu kurulu düzende... Bu düzenin kaymaðý böylelikle götürülmeye devam ediliyor. Bu geçmiþ seçimlerde de böyleydi... Bugün ise yine böyle... Eroðlu devletin makam araçlarýný ve imkanlarýný kullanmaya devam ediyor. Milletin cebinden elini çýkarmýyor. Ve bugün bir kez daha adayým diyor. Devletin imkanlarýný kendi çýkarlarýnda kullanan bir cumhurbaþkaný! Ya peki Meclis Baþkaný Sibel Siber... Ona ne demeli... O da ayni þekilde bu düzene entegre olmuþ ve seçim gezilerine makam aracýyla katýlýyor. Ayni zamanda RHA araçlarýný da arkasýna alarak kendi seçim çýkarlarýný böylelikle devletin sýrtýndan çýkarýyor. Yani iki adayda ayni þekilde devletin sýrtýna basarak, seçimlere böyle girmiþ oluyorlar. Bunlarla bir yere gidilir mi? Evet... Bu iki aday... Düzenin devamýný kabul eden... Devleti sömüren... Toplumu ise takmayan... Sadece egemenlere ve yandaþlarýna yarayan adaylardýr. Nilgün Ecvet Orhon Fransada öldürülen 12 kiþiye öylesine takýldýk ki ayný gün Afrikada diri diri yakýlarak öldürülen 2000 kadýn ve çocuðu görmedik, duymadýk ve bilmedik... Bunu emperyalist devletleri yönetenler baþardý... Görmemizi, duymamýzý istemediler... Çünkü ölenler beyaz ve de Avrupalý deðildi... Onlar için önemsizdi ve biz de kabul ettik... Cizre'de de günlerdir insanlar ölüyor... Hatta çocuklar kafalarýna kurþun sýkýlarak infaz ediliyor... Bunu da görmüyoruz demiyeceðim... Duymuyoruz da demiyeceðim... Sadece önemsemiyoruz... Biz insanlar ne olduk böyle yahu ama????? Bize dokanmayan yýlan bin yaþasýn mantýðý mý??? Ama yakýndýr... O yýlan hepimize, tüm insanlara dokanacak... Benden söylemesi...

12 12 Günün Manisi Emine Hür Bakar ve korur onu Çok sever yavrusunu Ödenmez ana hakký Tüm dünya bilir bunu KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Sarayýn Kutsallarý Asr- ý Saadet'ten Osmanlý'ya Talha Uðurluel TÝMAÞ YAYINLARI 16 Ocak 2015 Cuma ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Hiçbir þey üzerinde tam bir bilgi edinilemez. Çünkü bir þeyi bilmek için ayrýntýlarýný bilmek gerekir. Ayrýntýlar sonsuz olduðuna göre bilgiler eksik kalmak zorundadýr." La Rochefoucauld Bu þarkýyý ne zaman duysam aklýma Sinirli bir elin uysal bir bardaða Çok yukardan döktüðü bir içki gelir Sonsuz ve olaðanüstü bir bira Köpüklene köpüklene biçimlendirir Soyunarak aðlayan bir kadýný Cemal Süreya "Göçebe" adlý þiirinden YAÞAR KEMAL'ÝN SAÐLIK DURUMU HAYATÝ TEHLÝKESÝ DEVAM EDÝYOR KIBRISLI TÜRK FOTOÐRAFÇILARIN GÜNEY KIBRIS'TAKÝ YARIÞMADAKÝ BAÞARISI Tijen Erol Yakup En Ýyi Performans Fotoðrafçýsý Ödülünü aldý Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren Kýbrýs Fotoðraf Derneði'nin (Cyprus Photographic Society-CPS) düzenlediði "Pancyprian Photo Competition 2014" yarýþmasýnda Kýbrýslý Türk fotoðraf sanatçýlarý da ödül aldý. 'En Ýyi Performans Fotoðrafçýsý Ödülü'ne layýk görülen ve 7 sergileme hakký elde eden Tijen Erol Yakup yarýþmada toplamda en fazla sergileme, 1 ikincilik, 1 Mansiyon ve 2 bin Euro deðerindeki Leica marka fotoðraf makinesi sahibi oldu. Bu yýl toplam 94 fotoðrafçýnýn 934 eserle katýldýðý yarýþmanýn sergi ve ödül töreni dün Lefkoþa Baf Kapýsý'ndaki Kasteliodissa Hall'da gerçekleþti. Yarýþmada, Buket Özatay 1 Mansiyon ve 7 sergileme, Nihan Güneþ de 1 ödül ve 4 sergilemeye layýk görüldü. Mustafa Evirgen, Mehmet Türkelman, A Emre Gürsev, Efsane Rahme Mene, Zaka Baydar, Nilgün Altýntaþ Çolakoðlu, Tevfik Ulual ve Zerrin Erdilek'in eserleri de sergide yer alacak. Gecede ayrýca Mustafa Müezzinoðlu, Tijen Erol Yakup, Buket Özatay ve Tevfik Ulual'ýn AFIAP ünvaný; Tevfik Ýleri'nin de EFIAP/b ünvanýna layýk görüldüðü açýklandý. KÜLTÜR DAÝRESÝ TÜM ETKÝNLÝKLERÝ BÝR TAKVÝMDE TOPLAMAK ÝÇÝN ÇALIÞMALARA BAÞLADI Lefke Avrupa Üniversitesi nde Dr. küçük anýldý Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi ve Dr. Fazýl Küçük Eðitim Fakültesi tarafýndan, Dr. Fazýl Küçük'ün 31. ölüm yýldönümü dolayýsýyla "Dr. Fazýl Küçük'ün Yaþamýndan Kesitler" konulu fotoðraf sergisi ve panel düzenlendi. LAÜ'den verilen bilgiye göre, LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen anma programýna, eski Turizm ve Kültür Bakaný ve Edebiyatçý-Yazar Ýsmail Bozkurt, eski Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, solunum güçlüðü ve kalp ritim bozukluðu sebebiyle hastaneye kaldýrýlan yazar Yaþar Kemal'i ziyaret etti. Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Hastanesi'ne gelen Müezzinoðlu, ziyaretin ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Yaþar Kemal'in saðlýk durumu ve tedavisiyle ilgili düzenlemeleri doktor arkadaþlar yapýyorlar. Ama ben kendisini yoðun bakým koþullarýnda ziyaret ettim. Þuuru yarý açýk, biraz uyutuluyor. Ama neticede iletiþim kurulabiliyor" dedi. Yaþar Kemal'in, akciðer yetmezliði ve akciðerinde bir pnömonik infiltrasyon nedeniyle genel durumu bozularak bugün hastaneye geldiðini anlatan Müezzinoðlu, þunlarý kaydetti: "Zaten son dönemde belirli hastalýklarý dolayýsýyla tedavi gören bir hastamýz. Ama son yoðun bakým koþullarýna getiren ve tedavi gerektiren durumu, akciðerlerindeki bir pnömonik infiltrasyon ve akciðer yetmezliðine baðlý diðer sorunlarýnýn da bir bütüncül olarak tedavisinin yapýldýðý koþullar var. Tabi gerek yaþý, gerek diðer saðlýk sorunlarý nedeniyle çok yönlü tedavisi yapýlýyor. Ümit ederim ki tedaviden olumlu neticeler alýnacaktýr." Yaþar Kemal'in, tedaviye daha yeni baþladýðý için cevap veremediðini ama neticede yeni geldiðine göre durumunun solunum açýsýndan da diðer fonksiyonlar açýsýndan da daha iyi olduðunu belirten Müezzinoðlu, Yaþar Kemal'in hayati tehlikesinin devam ettiðini vurguladý. Müezzinoðlu, "Neticede diðer saðlýk sorunlarýna ilave gelen sorunlar nedeniyle yakýn takipte, inþallah daha iyi olacak" ifadesini kullandý. Bakan Müezzinoðlu'na, Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet eþlik etti. Sanayi ve Ticaret Bakaný, avukat Fuat Veziroðlu, Gazeteci-Yazar Osman Güvenir, Gazeteci-Yazar Akay Cemal ile LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ýhsan Tayhani konuþmacý olarak katýldý. LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Fuayesi'nde yer alan "Dr. Fazýl Küçük'ün Yaþamýndan Kesitler" konulu fotoðraf sergisi de panel öncesinde açýldý. Kültür Dairesi, KKTC'de gerçekleþtirilen tüm sanatsal ve kültürel etkinlikleri içeren bir takvim oluþturmak için çalýþmalara baþlandýðýný duyurdu. Kültür Dairesi'nden yapýlan açýklamada, sanatçýlarýn, kurum, kuruluþ ve derneklerin, KKTC'de düzenleyecekleri tüm sanatsal ve kültürel etkinliklerini içeren takvimin Kültür Dairesi'nin internet sitesinden duyurulacaðý kaydedildi. Açýklamada, ülkede düzenlenen sanatsal ve kültürel etkinliklerin; yeri, zamaný ve içeriði hakkýndaki bilgileri toplayabilmek için, ilgili sanatçý, kurum, kuruluþ ve derneklere yazý gönderilerek bilgi talep edildiði ifade edildi. Oluþturulacak takvim sayesinde ilgili kesimlerin gerçekleþtirmeyi planladýklarý etkinlik ile ayný tarihte baþka bir etkinliðin olup olmadýðý da kontrol edilerek, sanatsal ve kültürel etkinliklerin tarihlerinin çakýþma olasýlýðý da en aza indirilecek. Açýklamada, Kültür Dairesi'ne ulaþtýrýlacak bilgiler doðrultusunda güncellenecek ajanda çalýþmasýnýn eksiksiz olarak tamamlanabilmesi için, bu alanda faaliyet gösteren ve kendilerine Kültür Dairesi'nden yazý ulaþtýrýlamayan tüm kesimlere, adresinden veya ve numaralý telefonlardan Daire'ye ulaþarak bilgi vermeleri çaðýrýsýnda bulunuldu.

13 16 Ocak 2015 Cuma 13 Kalem Yalçýn Okut KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR Baþlýktaki üç kelime Girne açýk pazardaki bir esnafýn kendi tezgâhýna astýðý levhada yazýlýdýr. Ne ifade eder, ne var bunda denilebilir. Çok þey ifade eder, çok derin anlamlarý vardýr. En baþta, baþýmýzdaki Bankalar Diktatöryasý'nýn nerelere kadar nüfuz ettiðinin ibretlik bir tezahürüdür. Ýkincisi, Bankalar Diktatöryasý'na karþý baþlatacaðýmýz savaþýmýmýzda ta nerelerden baþlamamýz gerektiðini göstermektedir. Tabii, solcu siyasilerimiz bu savaþýmý gündemlerine koyarlarsa... Gündemlerine koyarlar mý, koymazlar mý kendi bilecekleri iþtir. Fakat bu savaþýmý gündemlerine koymazlarsa sittin sene daha havanda su dövmekten kurtulamayacaklarý kesindir. Sadece kendileri havanda su dövmeye devam etmekle kalsalar neyse ne; fakat olan yoksul halka oluyor. Saðýnýzda, solunuzda, köyünüzde, kasabanýzda, hatta en yakýn þehirde banka faizlerinden dolayý iflas eden bir yýðýn esnaf olduðu herkesin malumudur. Hatta, o banka faizlerinden dolayý intihar eden esnaf vatandaþlarýmýz da vardýr... O vahim hadiseyi herkes hatýrlar; kimse yadsýyamaz... Bankaya olan borç taksitlerini ödeyemedikleri için çýkarýlan mazbatalardan kurtulmak ve hapse girmemek için yurtdýþýna kaçan birçok yurttaþýmýz da vardýr. Sosyologlarýmýz bu yaraya niye el atmazlar ve niye çözüm üretmezler, anlamýyorum; ya da, çok iyi anlýyorum da, hadi neyse, þimdilik dilimi keseyim... Yýllarca önceydi, daha utanç barikatlalarý aralanmamýþtý. Müflis Türk Lirasý enflasyonunun yüzde , hatta yüzde 300 olduðu yýllardý. Bir avukat arkadaþla konuþuyorduk. Tabii, konu geldi: 'Ne olacak bu memleketin hali' muhabetine dayandý. Yurdumuzun bir sokaðýndan bir sokaðýna geçmek; örneðin Uzun Yol'da ya da Faneromeni Kilisesi meydanýndaki bir kahvede oturup kahve içmek size bize yasaktý. Fakat avukatlar geçebilirlerdi; ya da bazý avukatlar geçebilirlerdi... Sormuþtum o dostum avukata; ki Ýngilizcesi ve Rumcasý mükemmeldir: "Peki be dostum, güneyde nasýldýr bu bankacýlýk sistemi ve kredi-müþteri iliþkileri?." -"Yalçýn" demiþti, "güneyde enflasyon minimum düzeyde. Kredi faizleri yýllýk yüzde 5-6 civarýnda, Yatýrýmcýlara da devlet bankalarý, ilk beþ yýlý geri ödemesiz olmak üzere 25 yýllýðýna yüzde 1-2 faizle kredi veriyor." -"Peki" dedim "sen, sizler bunlarý niye yazýp deþifre etmiyorsunuz bizdeki rezaleti?.." Yanýtý, bardaðýndan bir yudum daha içki alýp susmak olmuþtu... Gençler hatýrlar mý sanmýyorum, ama bizim kuþaðýn çok iyi anýmsayacaðýndan eminim. Türkiye'de bankalar arasý rekabetin fýrtýnaya dönüþtüðü yýllarda Osmanlý Bankasý'nýn bir reklamý vardý, hergün her akþam televizyonda tekrarlanýrdý: 'Yoktur birbirimizden farkýmýz, fakat biz Osmanlý Bankasýyýz!' Çok güzel bulunmuþ bir reklam spotu... Gerçekten de bankalar arasýnda pek bir fark yoktur, bir yönüyle hepsi de sömürü mekanizmalarýdýrlar; fakat Osmanlý Bankasý'nýn bir ayrýcalýðý vardý. Osmanlý döneminden beri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki onyýlýna kadar TC Merkez Bankasý iþlemlerini yürütme yetkisi Osmanlý Bankasý'na verilmiþti... Aslýnda, örtüyü kaldýrýnca Osmanlý Bankasý'nýn adýndan baþka hiçbir þeyi Osmanlý deðildi; sermayesi Fransýz, Ýngiliz, Ýtalyan ve Alman sermayesi idi... Bu bahsi bir baþka yazýya býrakalým, yoksa yazý çok uzayacak. Kredi kartlarýna dönersek... Bir yönüyle çok yararlý aslýnda. Herþeyden önce çok pratik. Cebinizde her an kaybolmaya ya da çalýnmaya namzet nakit para taþýmazsýnýz. Ayrýca, binbir elden geçen, belki de 'def-i hacet'inden sonra ellerini bile yýkamayanlarýn da ellerinden geçen kaðýt ve madeni paralara elinizi sürmeden alýþveriþinizi yapabilir, güle oynaya evinize gidebilirsiniz. Fakat aybaþý, ya da müteakip ay gelecek olan faiz?.. Dudak uçuklatabilir... Türkiye'de ve birçok ülkede kredi kartlarýnýn orta halli ve yoksul insanlarý ne hellere düþürdüklerini her gün gazetelerde okuyoruz. Açýk pazarlara kadar girdilerse vay halimize Faydalý bilgiler: Ýktisat hocasý Prof. Ahmet Tonak aktarýyor; Türkiye'de en zengin yüzde 1'lik kesim ülke servetinin yüzde 54'üne sahip... RESTORAN, BAR, MARKETLERDE DENETÝM Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Halk Saðlýðý Þubesi'nin iþyerlerine yönelik denetimlerinin sürdüðü bildirildi. LTB'den verilen bilgiye göre, hijyen koþullarý yanýnda çalýþanlarýn saðlýk karneleri ve iþyeri izinlerinin kontrol edildiði denetimler kapsamýnda günlük denetim yapýlýyor. Ekiplerin dün akþam da Lefkoþa'da 5 iþyerinde yaptýðý denetimler sonucunda 1 iþyerine eksikliklerini gidermesi için yazýlý ihbarname verdiði belirtilen açýklamada, eksik saðlýk karneleri ve yetersiz temizlik nedeniyle Susam Restoran'a ise para cezasý kesildiði kaydedildi. Ýzinsiz veya iznini yenilemeden ve saðlýk koþullarýna uymadan iþyeri çalýþtýrmanýn GÜNEYDE VATANDAÞ OLMAYANLARA DA ZORUNLU ASKERLÝK GELÝYOR Rum Meclisi Savunma Komitesi'nde görüþülen ve bugün Genel Kurul'da onaylanmasý beklenen RMMO yasa tasarýsýnda, ebeveynlerinden biri Rum olan ancak vatandaþ olmayan kiþiler de zorunlu askerlik hizmeti kapsamýna alýnýyor. Fileleftheros'un "Yarý Kýbrýslýlar Da Askerlik Yapacak" baþlýklý haberine göre yasadaki en önemli deðiþiklik "Kýbrýs vatandaþý" olanlar dýþýnda ebeveynlerinden herhangi biri (anne veya baba) vatandaþ olan ve kendisi vatandaþ olmayan kiþilerin zorunlu askerlik yapacaklar kapsamýna alýnmasýdýr. Bunun yanýnda, temel yasadaki "16 Aðustos Haziran 1999 yýllarý arasýnda doðan, babasý Kýbrýs vatandaþý olmayan ancak doðduðu tarih içerisinde annesi vatandaþ olan Suriyeli göçmenler zor durumda KOÇÝNOTRÝMÝTYA'DAKÝ KAMPTA KALAN SURÝYELÝ GÖÇMENLERÝN DURUMU Geçtiðimiz aylarda Baf açýklarýnda batmak üzereyken acil yardým çaðrýsý yapan ve Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin operasyonuyla kurtarýlýp, Koçinotrimitya'daki bir kampta kalmakta olan Suriyeli göçmenlerin burayý terk etmek zorunda kalacaklarý, çünkü merkezin Cumartesi günü kapanacaðý haber verildi. Gemiden toplam 337 kiþinin kurtarýldýðýný anýmsatan Politis gazetesi, bunlardan yaklaþýk 100'ünün kampý terk ettiðini ve yolculuklarýna KKTC üzerinden devam etmeye çalýþtýklarýnýn Güneyde sýký terör önlemleri ANASTASÝADÝS GEREKLÝ BÜTÜN TERÖR ÖNLEMLERÝNÝN ALINDIÐINI SÖYLEDÝ Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, Rum güvenlik makamlarýnýn, Güney Kýbrýs'ta herhangi bir terör saldýrýsýnýn önlenmesi için, gerekli bütün önlemleri aldýklarýný söyledi. Alithia gazetesinin haberine göre, kýsa zaman önce Paris'te gerçekleþen terör saldýrýlarýnda hayatýný kaybedenler anýsýna, Fransýz Büyükelçilik konutunda açýlan taziye defterini imzalayan Anastasiadis, yakýn zamanda Avrupa'da büyük bir terör saldýrýsý olabileceðiyle ilgili soruya yanýtýnda "güvenlik makamlarýndan aldýðým malumattan, suç olduðu hatýrlatýlan açýklamada, geçerli izni olmayan iþyerlerinin iþlemlerini yaptýrmak üzere belediyeye baþvurmalarýný, aksi takdirde kapatma iþleminin uygulanacaðýný eklendi. veya vatandaþlýk edinmesi söz konusu olan erkekler 6 ay zorunlu askerlik yapar" maddesi, bu kapsamdaki kiþilerin tam süre zorunlu askerlik yapacaðý þekilde deðiþtiriliyor. Ýkamet ettiði yerden uzakta, istemedikleri birlikte askerlik yapan kiþilere de ek izin hakký tanýnýyor, izin süresi RMMO Komutanlýðý'nýn kararýyla belirlenecek. RMMO'daki, annesi veya babasýnýn "vatandaþ" olma durumuna göre askerlik süresi uygulamasý nedeniyle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) kiþisel baþvuruda bulunulduðunu hatýrlatan gazete Rum yönetiminin, adý geçen mahkeme tarafýndan tazminat cezasýna çarptýrýlma tehlikesinden kaçmak için AÝHM'e, mevcut ayrýmcýlýðý ortadan kaldýrma taahhüdü verdiðini hatýrlattý. bilindiðini iddia etti. Fileleftheros gazetesi ise haberinde, kampta kalanlara iki seçenek sunulduðunu; bunlarýn ya siyasi sýðýnma baþvurusunda bulunmalarý, ya da Güney Kýbrýs'ta 6 ay kalmak için izin istemeleri olduðunu belirtti. Öte yandan gazete, Suriyeli göçmenlerden 12'sinin, kendilerini tekneyle KKTC'deki "Airkottisa" bölgesinden Türkiye'ye götürmeleri için geçtiðimiz gün kimliði belirsiz kiþilere kiþi baþý 300 Euro verdiklerini yazdý. Gazete, ancak göçmenleri götürüldükleri kýyýda KKTC polisinin beklemekte olduðunu, polisin ise bunlarý yakalayýp Güney Kýbrýs'a geri gönderdiðini iddia etti. vatanýmýzla ilgili benzer bir þeyin önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alýndýðýný biliyorum" dedi. Anastasiadis, Paris'teki terör saldýrýsýný kýnayarak, bu saldýrýlara karþý ortaya çýkan evrensel tepkinin, aþýrýlýk yanlýlarýný bu tarz kabul edilemez faaliyetlerine giriþmeden önce ikinci defa düþünmeye zorlamasýný umduðunu da söyledi. Gazeteye göre, Rum Ýstihbarat Teþkilatý (KÝP) Baþkaný Andreas Pendaras'ýn "iþgal altýndaki bölgelerin, Cihatçýlarýn Avrupa, Irak ve Suriye'ye yönelik geçiþ noktasýný teþkil etmekte olduðuna dair açýklamasýný" yorumlamasý da istenen Anastasiadis, "bu konu hakkýnda daha fazla yorum yok" ifadesini kullandý. GÜNEYDEN... ANASTASÝADÝS'ÝN MOSKOVA ZÝYARETÝ 25 ÞUBAT'TA Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in Moskova ziyaretinin tarihi açýklandý. Simerini ve diðer gazetelere göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Anastasiadis'in saðlýk durumu nedeniyle ertelenen ziyaretinin 25 Þubat'ta gerçekleþeceðini duyurdu. Moskova'da ekonomik, siyasi ve askeri nitelikli bazý anlaþmalara imza atmasý beklenen Anastasiadis'in ziyaretiyle ilgili ön hazýrlýklarýn baþladýðý haber verildi. ANDRULLA VASÝLÝU KIBRIS BANKASI ONKOLOJÝ MERKEZÝ KOMÝTELERÝ BAÞKANLIÐI'NA GETÝRÝLDÝ Andrulla Vasiliu'nun, Kýbrýs Bankasý Onkoloji Merkezi Komiteler Baþkanlýðý görevine atandýðý belirtildi. Alithia gazetesi, Rum Saðlýk Bakanlýðý'nýn, Andrulla Vasiliu'nun, Kýbrýs Bankasý Onkoloji Merkezi Komiteler Baþkanlýðý görevine atanmasý önerisinin dün Rum Bakanlar Kurulu tarafýndan onaylandýðýný yazdý. Habere göre Andrulla Vasiliu'nun görev süresi dört yýl olacak. OLAYLI GEÇEN AEL-APOEL MAÇININ ARDINDAN 42 APOEL TARAFTARINA SAHA YASAÐI Geçtiðimiz Pazar günü oynanan ve ciddi olaylara sahne olan AEL-APOEL karþýlaþmasýnýn ardýndan, Limasol Kaza Mahkemesi'nin dün 42 APOEL taraftarýna saha yasaðý koyduðu haber verildi. Rum Polisine dayanarak, sahalara giriþ konusundaki yasaklama emrinin 1 Þubat'a kadar geçerli olduðunu fakat uzatýlmasý ihtimali bulunduðunu yazan Alithia gazetesi, 41 taraftarýn maçýn ardýndan tutuklandýðýný ve bunlardan dokuzunun, 3 gün gözaltýnda tutulduðunu kaydetti. Gazete, çýkan olaylarda yer aldýðý belirlenen, ancak henüz yeri tespit edilemeyip aranmakta olan 28 yaþýndaki bir þahýs için de saha yasaðý konulduðunu ekledi. KIBRIS HAVA YOLLARI'NIN LOGO VE TÝCARÝ ÝSMÝNÝ SATIYORLAR Kýbrýs (Rum) Hava Yollarý'nýn kapanmasýnýn ardýndan birçok geliþme yaþanýyor. Rum hükümeti þirketin logosunu ve ismini satmaya hazýrlanýrken, þirketin kapanmasýyla havacýlýk firmalarý Güney Kýbrýs'ta açýlan boþluðu kapamak için harekete geçti. Ryanair'dan yapýlan açýklamada Güney Kýbrýs'tan Türkiye ve diðer yerler uçma yönünde arzu dile getirildi. Politis gazetesi "'Muflon' Ýçin Satýþ Ýlaný Kýbrýs Hava Yollarý'nýn ismi ve Logosu Özelleþtirmeye Yolunda" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Hükümetin, Güney Kýbrýs merkezli yeni bir hava yolu þirketinin faaliyete geçmesi çabalarý çerçevesinde, Kýbrýs Hava Yollarý'na ait olan ve kapanmadan kýsa bir kýsa bir süre önce satýn aldýðý muflon þekildeki logo ve ticari ismini satacaðýný kaydetti. ÇOCUK MAHKEMELERÝ OLUÞTURULMASI ÝÇÝN ÇALIÞMALAR YAPILIYOR Güney Kýbrýs'ta çocuk mahkemeleri oluþturulmasý için çalýþmalar yürütüldüðü haber verildi. Haravgi gazetesi Rum Çocuk Haklarý Komiseri Lida Kursumba'nýn çocuklara yönelik "dostane" bir adalet sistemi oluþturulmasý için yasa tasarýsý taslaðý hazýrlamakta olduðunu yazdý. Habere göre Kursumba, yasa tasarýsýyla çocuklarýn suç iþlemesinin önlenmesine vurgu yapýlacaðýný belirterek, uluslararasý metinlerde belirlenen ilkeler temelinde çocuklarla ilgili prosedürün her aþamasý için özel yapý ve kurumlarýn oluþturulmasýnýn öngörüldüðünden söz etti. Yasa tasarýsý temelinde çocuklar için özel mahkemeler oluþturulacaðýný da belirten Kursumba, bu konuda yetki ve sorumluluklarýn diðer mahkemelerden farklý olacaðýný söyledi.

14 14 16 Ocak 2015 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Handegül Günay Eczanesi: Þht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. 16 A (Ýstanbul Perde Yaný) Marmara Bölgesi Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Girne Mehmet Güven Eczanesi: Namýk Kemal Cad. No:59/G Yukarý Girne Yazýcýzade Camisi Yaný (Türk Mahallesi) Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Deðer ve önemi 1 2 olmayan, boþ þey veya söz için kullanýlýr (iki kelime). 2-Sýcaklýðý çok 1 yüksek veya çok düþük olmayan yer. 2 Sert. 3-Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun 3 kuyruklu iri bir balýk, týrpana. Baðýþlama. 4 Çoðul eki. 4-Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 5-Kerestelik 5 tomruk. Nikel'in kýsaltmasý. Yemek 6 yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 7 6-Ters okunuþu "Hukuki sonuç doðuran 8 bir suç iþleyen kimse". Birine, ölen bir 9 yakýnýndan kalan mal mülk, para veya servet. 7-Türkiye 10 Cumhuriyeti'nin baþkenti. Taneli veya 11 un gibi toz durumunda olan þeyleri yabancý maddelerden ayýklamak veya incesini kabasýndan ayýrmak için kullanýlan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiþ, gözenekli tel, kýl gibi þeylerle yapýlan araç. 8-Sodyum'un kýsaltmasý. Kadýn köle. 9-Ýçinde yemek ýsýtýlan veya yumurta gibi þeyler piþirilen derinliði az metal kap. Saçýn küçük tutamlar biçiminde deðiþik renklerde boyanmýþ durumu. 10-Közlenmiþ patlýcan, sarmýsaklý yoðurt ve kýyma ile yapýlan bir çeþit yemek. Galyum'un kýsaltmasý. 11-Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde nem ve ýsýnýn etkisiyle oluþan, çoðu yeþil renkli mantar. Büyük bir iþin bir bölümünü yaptýrmayý, asýl müteahhitten üzerine alan ikinci müteahhit. Önceki bulmacanýn çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Mecazi anlamda "Kendinden üst düzeyde olan birisi tarafýndan çok azarlanmak". 2-Bir erkek adý. Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. Lutesyum'un kýsaltmasý. 3Bilgisini, yeteneðini, yeterliliðini veya niteliðini yoklamak, imtihan etmek. Ýthalâtta bir malýn bedeli, sigortasý ve navlunu giderleriyle birlikte olmak üzere maliyeti. 4-Gözü görmeyen, kör. Zeki ve yaramaz çocuk için kullanýlýr. 5-Bir nota. En kýsa zaman. Üzüntü, sýkýntý ve tedirginliði olmayan. 6-Kendisine inanýlan kimse. Hastalýk, illet. 7-Ölümlü, gelip geçici. Yukarýdan aþaðýya gittikçe alçalan eðilimli yer. 8-Yaydan çýkan. Toplumlarý oluþturan ve düþünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlarýn her biri, fert. Harf okunuþu. 9-Telefonu açýnca söyleriz. Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluþturduðu bütün, evren. 10-Ters okunuþu "Tutsaklýk". Kiþiyi öbür varlýklardan ayýran bilinç. 11-Türk erkek pop sanatçýsý. Tapu senedi. DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Rehine takasýnda yeni ifþaat: IÞÝD militanýna göre takasý MÝT yürüttü Türkiye'nin Musul Baþkonsolosluðu'nda rehin alýnan 49 Türkiye vatandaþýnýn, 180 IÞÝD'ciyle takas edildiðini bu kez bizzat o takasta serbest kalan bir militan anlattý. Þahbaz Süleyman adlý IÞÝD militaný rehine deðiþ tokuþunu Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn (MÝT) yürüttüðünü söyledi. The Times'a konuþan Britanya vatandaþý Þahbaz Süleyman, gazetecilerle Suriye'nin Rakka kentinde buluþtu. "IÞÝD'e doðru gittik" BBC Türkçe servisinin çevirisine göre Türkiye'de tutuklu bulunan yaklaþýk 200 IÞÝD militanýnýn, IÞÝD tarafýndan rehin alýnan 49 konsolosluk çalýþanýyla takas edildiðini söyleyen Süleyman, "Bize özgür olduðumuzu söylediler. Sýnýrda deðiþ tokuþ oldu. Sonra IÞÝD'e doðru gittik" dedi. Süleyman, kendisine "IÞÝD'le baðlantýsý kurulmadan sýnýrdýþý edilme ya da takasýn bir parçasý olma" seçeneklerinin sunulduðunu da öne sürdü. MÝT ziyaretleri edildiðini de söyledi. The Times gazetesi daha önce de IÞÝD ile Türkiye arasýnda gerçekleþtirildiði belirtilen rehine takasýnda 10 Britanya vatandaþýnýn yer aldýðýný yazmýþ, takas edilenler arasýnda Þahbaz Süleyman isimli 18 yaþýndaki bir öðrencinin de yer aldýðýný belirtmiþti. Büyük bölümü Çeçen 35 IÞÝD üyesiyle birlikte Þanlýurfa'da tutuklu bulunduðunu belirten Süleyman, polislerin kendilerine 'dostane' davrandýðýný söyledi: "Hapishanede pizza yedik. Dawla'yla (Halifelik) konuþtuk, IÞÝD videolarý izledik." Polislerin, Suriye Devlet Baþkaný Esad ve Ýsrail'den 'nefret' ettiðini anlatan Süleyman, "Müslüman Kardeþler ideolojisindeler" dedi Süleyman, ailesinin kendisi hakkýnda Britanya ve Türkiye makamlarýna kayýp bildiriminde bulunduktan sonra MÝT tarafýndan iki kez 'ziyaret' Rehinelerin takas yoluyla serbest býrakýldýðý iddiasý Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan tarafýndan dolaylý olarak doðrulanmýþtý. Krizin çözüldüðü günlerde ''Velev ki takas yapýldý" diyen Erdoðan, konunun gündemden düþmemesi üzerine, "102 günün sonunda 49 kardeþimizi kurtarmýþ olduk. Efendim nasýl kurtardýnýz, ne verdiniz? Ne verdiysek verdik. Ýþi bitirdik mi, sen ona bak" ifadesini kullanmýþtý. (diken.com.tr) Ne olmuþtu? Türkiye'ye aðýr eleþtiriler içeren karar AP'de ezici çoðunlukla kabul edildi Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye aðýr eleþtiriler yöneltilen karar ezici bir çoðunlukla kabul edildi.oylamaya katýlan 593 milletvekilinden 551'i karar tasarýsýný onayladý. Parlamentodaki tüm gruplarýn destek verdiði karar, Davutoðlu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunduðu sýrada oylandý. Ülkedeki tutuklu gazetecilerin çokluðuna dikkat çekilen kararda, Türkiye'ye basýn özgürlüðünün güvence altýna alýnmasý çaðrýsý yapýldý. Kararda, Gülen Cemaati'ne yakýn basýn organlarýna düzenlenen 14 Aralýk operasyonuna, 6 Ocak'ta Hollandalý gazeteci Frederike Geerdink'in Diyarbakýr'daki evinde terörle mücadele polisleri tarafýndan gözaltýna alýnmasýna, 7 Ocak'ta Türk asýllý Hollandalý gazeteci Mehmet Ülger'in havaalanýnda gözaltýna alýnmasýna ve halihazýrda Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin çokluðuna dikkat çekiliyor. "Hükümetin protesto gösterileri ve eleþtirel medya yayýnlarýna gösterdiði hoþgörü azaldý" ifadelerine yer verilen raporda, 14 Aralýk operasyonunun medya kuruluþlarýna yönelik baský ve kýsýtlamalarýn 'acýklý' bir örneði olduðu belirtiliyor. Kararda, yargý sürecinin baþlamadýðý çok sayýda tutuklu gazetecinin olduðu hatýrlatýlarak, hukuki sürecin en kýsa sürede tamamlanmasý çaðrýsý da yapýlýyor. Karar, þu ifadelerle devam ediyor: "Türkiye, düþünce, ifade ve basýn özgürlüðünün de dahil olduðu özgürlükleri, demokrasiyi, eþitliði, hukukun üstünlüðünü güvence altýna almak ve gerekli kontrolleri saðlamasýný ve insan haklarýna saygýlý olmasýný gerektiren reformlar üzerinde çalýþmasý için uyarýlmalýdýr." (diken.com.tr) DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 16 Ocak 2015 Cuma 15 Mustafa Akýncý'dan muhteþem baþlangýç (Baþtarafý 3. sayfada) "MARAÞ'I BEN VERMEDÝM, SÝZ VERDÝNÝZ" Kapalý Maraþ konusuna da yer verdiði konuþmasýnda Akýncý, alýþýlmýþýn dýþýna çýkýlmasý gerektiðini vurguladý. Bazý çevrelerin 'Akýncý daha masaya oturmadan Maraþ'ý verdi" diye konuþtuklarýna dikkat çeken baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Akýncý, "Kapalý Maraþ'ý ben vermedim. Sizler yýlanlara, farelere verdiniz. Oysa her iki tarafýn müteahhitleri kapalý Maraþ içim projeler geliþtirmeye baþladýlar. Buranýn BM gözetiminde açýlmasý, gençlerimizin iþ bulmasýný saðlayacak. Bu proje eski kalýplar içerisinde olamaz. BM gözetiminde olmalý" dedi. Daha önce Türk idaresinde açma fikrini ortaya atanlarýn bunu baþaramadýðýný anýmsatan Akýncý, "mümkün olaný yapmalýyýz. Kapsamlý çözümün tetikleyicisi olsun, yeni ufuk geliþsin" diyerek, 40 yýldýr tekrarlanan "bütünlüklü çözümün parçasý olsun" söyleminin geçersizliðinin kanýtlandýðýný vurguladý. Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Ahmet Davutoðlu'nun Aralýk'ta Yunanistan'da yaptýðý bir konuþmaya dikkat çeken Akýncý, Davutoðlu'nun burada "Artýk arada psikolojik bariyer kalmadý Yunanlýlarla Türkler arasýnda planlama yaparken iki ülkenin coðrafyasýný bir bütünmüþ gibi planlamak iki ülkenin çýkarýna olacak" dediðini anýmsattý ve, "Türkiye ile Yunanistan'ý bile bir coðrafya gibi algýlayýp da beraber planlama yapalým diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný varsa, Kýbrýs'ýn iki yarýsýný, bu küçük adayý bu þekilde düþünüp bu þekilde geleceðe doðru yürümek akýl iþi deðil mi?" diye sordu. Akýncý, Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Yalçýn Akdoðan'ýn ise "çözümsüzlük çözüm falan deðil" diye konuþtuðunu kaydederek, "Çözümsüzlük çözümdür diye iþ baþýna gelenler, þimdi Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý'nýn bu sözlerin duyup kafa sallýyorlar. Oysa biz çözümsüzlük çözüm deðildir dediðimizde hain ilan edilmiþtik" dedi. "TOPLUMSAL UZLAÞI ÝÇÝN UÐRAÞ VERMEMÝZ GEREK" Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Akýncý, Kýbrýs Türk toplumu liderinin ana görevinin Kýbrýs sorununun çözümü için uðraþ vermek olmakla birlikte bununla sýnýrlý olmadýðýný, toplumsal konulara da duyarlý olmasý gerektiðini vurguladý. Akýncý, "Cumhurbaþkaný partilerin içi ile deðil, toplumun içi ile ilgilenmeli. Hükümet yerine geçerek deðil, rehberlik, öncülük etmeli" dedi. Akýncý, Cumhurbaþkanlýðý'nda 40 sözleþmeli kadro olduðuna iþaret ederek, bu kadrolara atanacak uzmanlarýn hazýrlayacaðý raporlarla bu öncülük görevinin yerine getirilebileceðini vurguladý. "YAPACAÐIM DEMÝYORUM, ÇÜNKÜ YAPTIM" Bu görevlerini yerine getirirken "yapacaðým, edeceðim" gibi vaatlerde bulunmasýna gerek olmadýðýný, çünkü 14 yýllýk Belediye Baþkanlýðý ve Baþbakan Yardýmcýlýðý Turizm Bakanlýðý görevleri süresinde temiz siyasetini kanýtladýðýný vurgulayan Akýncý, Belediye Baþkanlýðý görevinden ayrýlýrken kasada para býraktýðýný, Sayýþtay'dan temiz raporuyla ayrýldýðýný anýmsattý. Çevreye olan duyarlýlýðýný, ülkede ilk imar planýný Belediye-Þehir Planlama Dairesi iþbirliðiyle yaparak; kültür sanata olan duyarlýlýðýnýn Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun kurucu Belediye Baþkaný olarak kanýtladýðýný anýmsatan Akýncý, ilk toplu taþýmacýlýðý Belediye baþkanlýðý döneminde getirdiklerini, Belediyeler Birliði'ni kurarak, halký mazot püskürtmeli fýrýnlarda imal edilen saðlýksýz kanserojen ekmeklerden kurtarýp 4 ilçede endirekt ýsýtmalý fýrýnlarda saðlýklý ekmek üretimini baþlatarak; Baþbakan Yardýmcýlýðý, Turizm Bakanlýðý döneminde beklenmedik giderler kaleminden para artýrýp Devlet Hastanesine ilk MRI cihazýný alarak; Turizm fonunu istihdam için deðil turizm amaçlý kullanýp ülkenin turizm gelirlerini artýrarak kanýtladýðýný vurguladý. Akýncý, yine hükümetin küçük ortaðý olduklarý dönemde Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun demokratikleþmesi için sunduklarý yasa önerisinin, hükümetten ayrýlmalarý üzerine çöpe atýldýðýný da vurguladý. Cumhurbaþkanýnýn yolsuzluklarla da mücadele etmesi gerektiðinin altýný çizen Akýncý, "yolsuzluklarla da ilgilenmek boynumuzun borcudur" diye konuþtu. "TÜRKÝYE ÝLE KARÞILIKLI SAYGIYA DAYALI KÝÞÝLÝKLÝ ÝLÝÞKÝ" Akýncý, Türkiye le iliþkilerin karþýlýklý saygýya dayalý kiþilikli bir iliþki olmasý gerektiðini vurguladý. "Ne teslimiyetçi, ne çatýþmacý, uzlaþmacý iliþki" diyen Akýncý, "anavatan sevgisi yüreðimizde kalsýn. Kardeþ olalým. Bu ülkede baþý dik, onurlu insanlar olarak yaþayalým" dedi. Kýbrýs Türk toplumunun kendi kurumlarýna sahip çýkmasý gerektiðinin altýný çizen Akýncý, bugün Polis Örgütü'nün GKK üzerinden Türkiye Genel Kurmayýna baðlý olduðunu; Sivil Savunma, Merkez Bankasý gibi kuruluþlarýn baþýnda bir Kýbrýslý Türk'ün bulunmadýðýný kaydederek, bunlarý söylemenin Türkiye karþýtlýðý olmadýðýný, Kýbrýs Türk toplumunun kendi kurumlarýna sahip çýkmasý gerektiðini vurguladý. Akýncý, bunu isterken yüzleþme yapýlmasý gerektiðini ve kurumlarý sahiplenerek iyi yönetilmesi gerektiðini de sözlerine ekledi. "CUMHURBAÞKANI TÜM RENKLERÝ KUCAKLAMALI" Cumhurbaþkanýnýn tüm renkleri kucaklayan, tüm siyasi partilere mesafesini korumasý gerektiðini kaydeden Akýncý, 1985'te mensubu olduðu partinin oylarý yüzde 15'ken kendi oylarýnýn 1 yýl sonra %33 arttýðýna iþaret ederek, bunun her kesimden insanýn baðýmsýzlýðýnýn farkýnda olmasýnda kaynaklandýðýný kaydetti. Akýncý, "Ben baðýmsýz bir yol izleyeceðim dediðimde, buna inandýklarý için buradadýrlar. Kim katký koyabilecek durumdaysa, katkýsýný alacaðýz. Nice yetiþmiþ deðerler var bu ülkede. Kim buna katký koymak istiyorsa, kapýmýz onlara açýk olacaktýr. Baðýmsýzlýk ilkesinin yanýnda, tarafsýzlýk da var!" diye konuþtu. Tarafsýzlýðýn ilkesizlik olmadýðýný da vurgulayan Akýncý,"Ben bu konuda çeþitli olaylar karþýsýnda 'sin da gulle geçsin' zihniyetinde deðilim, olmayacaðým. Adamýzýn yaný baþýnda, Akkuyu'da deprem kuþaðý olan bir ülkede eðer nükleer santral kuruluyorsa, bu ülkenin liderliðine talip olan biri olarak sessiz kalma hakkým var mý? Bu konuda hiçbirimizin sessiz kalma hakký yoktur! Bu ülke ve çevresinde, Akdeniz'in güneþi ve rüzgârý var! Bunlara yönelmemiz lazým. Kýbrýs Türk toplumunu idare edenler, yaný baþýnda bu kadar tehlike varken nasýl olur da aðýzlarýný açmazlar? Bunu anlamak mümkün deðil!" diyerek, "Elbette taraf olacaðýz! Elbette demokrasi, insan haklarý, toplumsal cinsiyet eþitliði konusunda, çoðulculuk, emeðe deðer verme konusunda taraf olacaðýz. Elbette tüm çaðdaþ deðerler konusunda, bu ülkenin çaðdaþ normlarla yönetilmesi konusunda taraf olacaðýz" dedi. "BÝZ KARDEÞLERÝMÝZÝ OY DEPOSU OLARAK GÖRMEDÝK" Akýncý Türkiye'den gelerek bu topraklarý vatan kabul etmiþ insanlarla ilgili pek çok þey söylendiðini de kaydederek sözlerini þöyle sürdürdü: "Akýncý seçilirse, hepsini gemiye koyup yollayacak diyorlar! Bu kardeþlerimizle de diyaloðumuz var! Bu ülke topraklarýna yýllar önce gelmiþ, çoluk çocuða karýþmýþ kiþiler var! Bu insanlarýn halinden en iyi biz anlarýz. Çünkü onlarý oy deposu olarak görmedik hiçbir zaman. Onlarýn aldatýlmasýndan biz üzüldük. Bir çözüm çerçevesinde elbette yýllarýný buraya vermiþ, rengi, dili, dini, ýrký kim olursa olsun, bu ülkenin geleceðini beraber þekillendireceðiz. Sýrf oylarýný almak için bir günde 5 dakikada, 1516 kiþiyi vatandaþ yapýp, üstelik Müsteþar'ýn evini de adres gösterip, bunlara sessiz mi kalacaktýk? Bir kere daha oylarýný heba ettirmesinler! Onlara kanmasýnlar!" Seçim kampanyasý sýrasýnda etik dýþý davranýþlara da þahit olunduðuna dikkat çeken Akýncý, þöyle konuþtu: "Bir seçime giriyoruz, adaylardan bazýlarýnýn makamý var! Onlar da bu ülkenin deðerli insanlarýdýr ama bu kampanya boyunca dikkat edilmesi gerekenler var. Bu seçim süresince makamý kullanmak etik dýþýdýr. Makam uðruna, yapýlan hatalardan vazgeçsinler. Halkýn parasýný seçim yemeklerinde harcama haklarý yoktur! Buna BRT'yi de alet ediyorlar. BRT bütün gücüyle makam sahipleri arkasýnda. Devletin BRT'sinin manzarasý bu! Eðer bu zihniyetten vazgeçmezlerse, ben deðilsem bile halk buna tepki gösterecektir. Bunu bilmeleri lazým! "BU SEÇÝMÝ ALACAÐIZ" "Halk kararlý! Bu kararý sandýða yansýtacak! Ben buna yürekten inandým! Halka, size güvenmesem bu yola çýkmazdým" diye konuþan Akýncý, ortada dolaþan bazý anketlere de dikkat çekerek bunu bir algý oluþturma amacý taþýdýðýný vurguladý. Ayný yöntemin Mehmet Harmancý'nýn Belediye Baþkaný seçildiði Haziran 2014 yerel Yönetimler seçimlerinde de uygulandýðýný, ancak baþarýsýzlýða uðradýðýný anýmsatan baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, anketlerde 3. sýrada gösterilen Harmancý'nýn seçimi kazandýðýný halkýn gözlerinden okuyup bunu televizyonlardan ilan ettiðini anýmsatarak sözlerini þöyle sürdürdü: "Halkýn bu seçimi o kadar belirgindi ki, gözlerinden o kadar okunuyordu. Ben halka tercüman oldum! Þimdi ayný kararlýlýk devam ediyor. Ben sizin gözlerinizde ayný kararlýlýðý görüyorum! Ayný kararlýlýkla bu seçimi alacaðýz!

16

17

18 18 16 Ocak 2015 Cuma

19 16 Ocak 2015 Cuma Elektrik tarifelerinde % 36'ya kadar indirim ELEKTRÝK FÝYATLARININ AKARYAKIT GÝBÝ OTOMATÝÐE BAÐLANMASINA KARAR VERÝLDÝ ÝNDÝRÝM ÞUBAT KULLANIMLARI ÝTÝBARÝYLE GEÇERLÝ OLACAK LPG GAZDA DA 4 TL'LÝK ÝNDÝRÝM YAPILDI Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, elektrik tarifelerinde yüzde 36'ya varan indirime gidildiðini açýkladý. Bugün saat 16.00'da elektrikte indirim gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu, 3.5 saatlik toplantýnýn ardýndan saat 19.30'da sona erdi. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Kýbrýs Türk Elektik Kurumu yetkililerinin de katýldýðý toplantýda elektrik fiyatlarýyla ilgili ayrýntýlý deðerlendirmeler yaptýklarýný anlatarak, bu deðerlendirmeleri yaparken Elektrik Kurumu'nun geleceðini de düþünerek hareket ettiklerini kaydetti. Elektrik fiyatlarýnda deðiþik kalemlerinde yüzde 36'ya varan indirimler yapýldýðýný anlatan Yorgancýoðlu, elektrik fiyatlarýný halkýn çýkarlarýný da düþünerek, akaryakýtta olduðu gibi otomatiðe baðlama kararý aldýklarýný da ifade etti. Yorgancýoðlu, yapýlacak bir tüzükle bu mekanizmanýn nasýl çalýþacaðýnýn belirleneceðini ve Bakanlar Kurulu'nun bu tüzüðü onaylayacaðýný ifade etti. Çevre kirliliðini önleme adýna mevcut stoklar bittikten sonra elektrik üretimi için yüzde 1 kükürt içeren yakýt kullanýlmasý kararý alýndýðýný da anlatan Yorgancýoðlu, filtre konusunda Elektrik Kurumu yöneticilerinin çalýþma baþlatmasý yönünde de karar aldýklarýný dile getirdi. Yorgancýoðlu, ayrýca LPG gazda her tüp için 4 TL'lik indirim yapýldýðýný ifade etti. Satýlýk 2. el estetisyen aletleri Tel: Yeni eksozlar ve 7KWA-3KWA jeneratörler Tel: Kiralýk ev Hamitköy çemberi yanýnda 3+2 ev Tel: SATILIK ARAZÝ Elye'de 2 evlek 3300 ayakkare anayol üzeri, yol, su, elektriði olan süpermarket veya benzin istasyonu olabilecek arazi satýlýktýr Stg Tel: SATILIK DUPLEKS EV Yer: Gönyeli Yeni Kent Öypaþ Sitesi. 140 metre kare, dupleks, ikiz ev. Fiyat: 57 bin sterlin. Tel: TAPU VE KADASTRO DAÝRESÝ Taþýnmaz Mal (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Fasýl 224 Madde 24/25 Tahtýnda Ýlan Ben (PAS: ) LIONEL JONH MANNERING(VEKÝLÝ Kim.No: SYLVÝA TILAN) HÝSSESÝ:1/8 aþaðýda referanslarý yazýlý taþýnmaz malýn GÝRNE TAPU DAÝRESÝ'nin S 41/2015 sayýlý satýþ takriri ile (PAS: ) JOAN ANN BULLER (VEKÝLÝ Kim.No: SYLVÝA TILAN)'e satmaya muvafakat etmiþ olduðu ilan olur. Mahalle/Köy : TINAZTEPE Koçan No : 5849 (Pafta)-(Harita) : (XI)-(15.W.2) Ada(Blok)-(Parsel) : ()-(242/1+242/2+239/1+252/ ) Yüz Ölçümü : 3 Dönüm, 3100 Ayak Kare Malýn Cinsi : TARLA VE AÐAÇLAR Satýþ Bedeli : ,00 TL Bakanlar Kurulu'nun bu indirimlere giderken Elektrik Kurumu'nun yatýrým yapmasý, borçlarýný ödemesi ve bazý iletim hatlarýný deðiþtirmesi yönündeki ihtiyaçlarý da göz önüne aldýðýný anlatan Yorgancýoðlu, tarifeler yeniden oluþturulurken Elektrik Kurumu yetkilileri ve yönetim kurulu ile istiþare halinde hareket edildiðini belirtti. Akaryakýtýn ucuzladýðý ve devletin bunu halka, sanayiciye, iþ insanlarýna, hizmet sektörlerine yansýttýðý bu ortamda iþ insanlarýný halka sunduklarý mal ve hizmetlerin fiyatlarýný yeniden deðerlendirmeye çaðýran Yorgancýoðlu, bu kararlarýn halkýn bütününe yansýdýðý sürece anlamý olacaðýný kaydetti. Yorgancýoðlu, "Halkýmýzýn buna hakký vardýr ve biz tabii ki bunun takipçisi olacaðýz" dedi. ÝNDÝRÝM NASIL OLACAK? Bakanlar Kurulu'nun kararýna göre ilk 250 kws'ye kadar konut tarifesi yüzde 2 indirimle 45 kuruþtan 44 kuruþa; kws arasý konut tarifesi yüzde 12.7 indirimle 55 kuruþtan 48 kuruþa; kws arasý konut tarifesi yüzde 22,4 indirimle 67 kuruþtan 52 kuruþa ve 751 kws üzeri konut tarifesi yüzde 35,7 indirimle 84 kuruþtan 54 kuruþa düþtü. Alýnan kararla ticari, turizm ve endüstri tarifelerinde yüzde indirime gidilirken, sokak ýþýklarý için alýnan bedel yüzde 19,6 düþürüldü. Satýlýk Arazi Çatalköy þehit arsalarý yaný 22 dönüm arazi. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel: Þeytancýk Et Pazarý Þeytancýk ta 2015 kampanyasý Dana kýyma : 20 TL Dana biftek : 25 TL Dana antrikot : 25 TL Dana noar : 25 TL Kuzu eti (but, pirzola kol): 24 TL Köftelik kýyma : 15 TL Dana ciðer : 15 TL Kuzu ciðer : 20 TL Adres: Þehit Mehmet Münir Sok. Yeniþehir / (Yemci Cahit yaný) Tel: SATILIK DAÝRE Haspolat kavþaðýnda 2+1 daire Eleman aranýyor 1-Kültürel faaliyetlerde aktif rol alabilecek yönetici kabiliyetine sahip olan, bilgisayar kullanabilen yaþlarýnda part-time eleman 2-Kýbrýs mutfaðýnda tecrübe sahibi þef-yönetici ve iþletme tecrübesi olan eleman 3- Düz iþçi Müracaat: arasý Kýbrýs Özel Etnografya Müzesi Tel: Ýlanlarýnýz için i arayýnýz. Bir damla kan hayat kurtarýr. Kan ver yaþat...

20 Ýbrahim Çýdamlý da gidiyor Ülkemizin yýldýz futbolcularý bir bir Türkiye Bölgesel Amatör (BAL) Ligi'nin yolunu tutuyor. Bostancý Baðcýl'ýn baþarýlý futbolcusu Ýbrahim Çýdamlý da Kastamonu'ya transfer olmak için bugün erken saatlerde adadan ayrýlacak. Küçük Kaymaklý'dan Mustafa Yaþinses de Kastamonu'da forma giyiyor. Kulüpler, Tamam mý? Devam mý? toplantýsýný gerçekleþtirdi 3 önemli karar alýndý KKTOK Genel Kurul'u 11 Þubat'ta Futbol Kulüpler Birliði Olaðan Üstü Genel Kurulu, futbol kulüplerinin içinde bulunduðu sýkýntýlarý görüþmek ve çözüm yollarýný bulmak üzere dün akþam toplandý. Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Ahmed Sami Topcan Toplantý Salonu'nda saat 18:00'de baþlayan toplantýda, özellikle son günlerde futbolcularýn kulüplerinden görüþ ve onay almadan Türkiye'deki kulüplere transfer olmalarý ve 2015 yýlýnda kulüplere yapýlmasý beklenen devlet katkýsýnýn son durumunun görüþüldü. 42 üye kulüpten 23 üyenin katýlýmý ile gerçekleþen Futbol Kulüpler Birliði Olaðan Üstü Genel Kurulu'nda çok sayýda konuþmacý uzun konuþmalar yaptý. Futbol Kulüpler Birliði Olaðan Üstü Genel Kurulu'nda, yeni sezonda futbol sözleþmelerinin yeniden düzenlenip uygulamaya konulmasý, izinsiz yurt dýþýna giden futbolcular hakkýnda yasal yola baþvurulmasý ve Türkiye Bölgesel Amatör Ligi takýmlarýný Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonu'na (UEFA) gerekirse Kýbrýs Futbol Federasyonu (KOP) aracýlýðý ile þikayet etmek olmak üzere üç karar alýndý. Futbol Kulüpler Birliði Yönetim Kurulu bu üç kararý Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ve hükümet yetkililerine yazýlý olarak verecek. Hiçbir sonuç çýkmamasý halinde ise, Futbol Kulüpler Birliði boykota gidecek. 1- Yeni sezonda futbol sözleþmelerinin yeniden düzenlenip uygulamaya konulmasý 2- izinsiz yurt dýþýna giden futbolcular hakkýnda yasal yola baþvurulmasý 3- Türkiye Bölgesel Amatör Ligi takýmlarýný Dünya Futbol Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonu'na (UEFA) gerekirse Kýbrýs Futbol Federasyonu (KOP) aracýlýðý ile þikayet etmek olmak üzere üç karar alýndý Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu Yönetim Kurulu önceki akþam akþamý gerçekleþtirdiði toplantýda hem ödül töreni, hem de genel kurulun tarihini belirledi. KKTOK Yönetim Kurulu, 2014 KKTOK Ödül Töreni'nin 4 Þubat 2015, seçimli KKTOK Genel Kurulu'nun ise 11 Þubat 2015'de yapýlmasýný kararlaþtýrdý KKTOK Ödül Töreni için Lefkoþa'yý tercih eden KKTOK Yönetim Kurulu, gerekli çalýþmalarý baþlattý. Seçimli KKTOK Olaðan Genel Kurulu'nda yarýþacak iki adaydan biri olan KKTOK Baþkaný Hasan Macila, "Görülüyor ki, 11 Þubat'ta gerçekleþecek KKTOK Olaðan Genel Kurulu'nda iki aday olacak. Ancak ondan önce bir araya gelip konuþacaðýz. Kýsmet, ne olacaðýný bugünden söylemek doðru olmaz" dedi. KKTOK Yönetim Kurulu'nun seçimli olaðan genel kurul kararý aldýðýna dikkat çeken Tigin Kiþmir ise, "Ben adayým. Gerekçelerimi de ortaya koydum. Þu anda iki aday var, aday sayýsý daha artabilir" þeklinde konuþtu. Türkiye Liseli Gençler Masatenisi Þampiyonasý tamamlandý Girne Amerikan Koleji dereceye giremedi Türkiye Liseli Gençler Masatenisi Þampiyonasý, dün oynanan final grubu karþýlaþmalarýyla tamamlandý. Temsilcimiz Girne Amerikan Koleji dereceye giremedi. Türkiye Liseli Gençler Masatenisi Þampiyonasý'nda ülkemizi hem erkekler, hem de kýzlarda Girne Amerikan Koleji; þampiyonayý kýzlar 7'nci, erkeklerde 8'inci olarak tamamladý. Ýlk gün oynanan karþýlaþmalarda her iki kategoride de ilk 8 içerisine girip, final grubuna yükselme baþarýsý gösteren GAK'ýn, Antalya Kemer'de gerçekleþen Türkiye Liseli Gençler ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı