Polise tan k ifadesi verilmesi sonra ne olacak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polise tan k ifadesi verilmesi sonra ne olacak?"

Transkript

1 Polise tan k ifadesi verilmesi sonra ne olacak?

2 2 Ortaya ç kt n z için teflekkür ederiz. Yard mlar n za de er veriyoruz. Ceza hukuku sistemi tan klar olmadan çal flamaz. Tan klar, suçlular n adaletin önüne ç kar lmas ndaki en önemli unsurdur. fiu anda ifade vermifl bulunuyorsunuz, sizden mahkemede tan kl k etmeniz istenebilir.

3 3 Yapabilece im baflka bir fley var m? Evet. Afla dakileri polise bildirmeniz önem tafl maktad r: ifadenize dahil etmedi iniz ya da do ru olmayan bir fley varsa; adresiniz ya da telefon numaran z de iflirse (her gün bir çok dava tan klarla zaman nda irtibata geçilemedi i için düflmektedir) ve mahkemeye ç kamayaca n z tarihler. Lütfen bu bilgileri de iflir de iflmez güncelleyin. Mahkeme tarihi belirlenirken bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktad r. fiüpheliye ( daval ) ya da savunma avukat na adresim verilecek mi? Hay r, adresiniz tan k ifadenizin arka taraf na kaydedilir ve daval ya ya da avukat na sadece ifadenin ön taraf n n bir kopyas verilir. Ayr ca tan klardan mahkemede adreslerini sesli olarak söylemeleri genellikle istenmez. Normal olarak daval ya ya da avukat na tan klar n adlar söylenir.

4 4 fademe ne olacak? E er bir flüpheli bu olayla ilgili olarak suçlan rsa, ifadeniz ile di er tüm kan tlar Kraliyet Kovuflturma Servisine (Crown Prosecution Service - CPS) verilir. CPS, ngiltere ve Galler de ceza gerektiren bir suçla suçlanan kiflilerin kovuflturulmas ndan sorumludur. Birbirleriyle yak n iflbirli i içinde çal flmalar na ra men, polis ve CPS ayr kurumlard r. fademi kimler okuyacak? Dava ile ilgili herkes ifadenizi okuyacakt r (örne in polis, CPS, savunma ve sulh yarg çlar ya da yarg ç). Birisi beni korkutmaya çal fl rsa ne olacak? Bir tan ya da bir soruflturmada polise yard mc olan herhangi birini korkutmak (sindirmek) ceza gerektiren bir suçtur. Dava öncesinde, s ras nda ya da sonras nda herhangi bir flekilde taciz ya da tehdit edilirseniz, bu durumu hemen polise bildirmeniz gereklidir.

5 5 Davada neler oldu u bana söylenecek mi? Polis ve CPS, kurbanlara ve tan klara davada neler oldu u konusunda güncel bilgi vermek için prosedürler gelifltirmektedir, ancak her davada bunu yapmak mümkün olmamaktad r. Unutmay n, sorular n z ya da endifleleriniz olmas durumunda her zaman polisle irtibata geçebilirsiniz. rtibat bilgileri bu broflürün 9uncu sayfas nda yer almaktad r. Mahkemeye ç kman z gerekmesi durumunda sizinle irtibata geçilecektir (ancak dava haz rl klar zaman ald ndan, siz ifadenizi verdikten sonra biraz zaman geçmesi gerekebilir). Suç kurbanlar na genellikle afla dakiler bildirilir: suçlanan bir flüpheli olup olmad ; kefalet ve mahkemede neler olaca ve herhangi bir nedenle davan n ilerlememesi. Ancak afla daki durumlarda (suçun kurban olmayan) tan klarla tekrar irtibata geçilmeyebilir: flüpheli suçu itiraf eder ve uyar cezas al rsa ya da mahkemede suçlu oldu unu kabul ederse; flüpheli hakk nda takibat yapmak için yeterli kan t yoksa ya da kimli i saptanan herhangi bir flüpheli yoksa.

6 6 Mahkemeye ç kmam gerekecek mi? Sadece daval n n: suçu inkar etmesi ve suçsuz oldu unu iddia etmesi ya da suçlu oldu unu kabul etmesi ama suçun, alaca cezan n türünü etkileyebilecek önemli bir k sm n inkar etmesi durumunda mahkemeye ç kman z gerekecektir. Mahkemeye ç kman z gerekirse, iddia makam ve savunma avukatlar size tan kl n z hakk nda sorular soracaklard r. Belle iniz tazelemek için önce ifadenizi okuyabilirsiniz. E er ifade verdiyseniz ve sonra tan kl k yapmak üzere mahkemeye ç kman z istenirse, bunu yapmak zorundas n z. Mahkemeye ç kman z n istenmesi durumunda size: ne zaman ve nereye gidece inizi bildiren bir mektup ve aç klay c bir broflür gönderilecektir. Mahkemeye ç kmazsam ne olur? Mahkemeye ç kma konusunda sorunlar n z ya da endifleleriniz varsa, mahkemeye ç kman z isteyen kifliye en k sa sürede bilgi vermeniz gereklidir. Mahkemeye ç kman z gerekiyorsa ama mahkemenin gönüllü olarak ç kmayaca n za inanmak için nedenleri varsa, hakk n zda bir tan k celbi ç karabilir. Buna ra men geçerli bir mazeretiniz olmadan mahkemeye ç kmazsan z, mahkeme sizi mahkemeye itaatsizlik ten suçlu bulabilir ve hakk n zda bir tutuklama emri ç karabilir.

7 7 Dava nerede görülecek? Davalar n ço u, sulh mahkemelerinde sulh yarg çlar ya da bir bölge yarg c taraf ndan görülür. Daha ciddi suçlar için jüri önünde yap lan duruflmalar Ceza Mahkemesinde görülür. Kim yard mc olabilir? Her mahkemede, Victim Support (Kurbanlara Destek) taraf ndan çal flt r lan ücretsiz ve gizli bir Tan k Servisi (Witness Service) vard r, duruflmadan önce bu servisle irtibata geçebilirsiniz. Tan k Servisinin e itimli gönüllüleri size afla daki konularda yard mc olabilir: mahkemede neler olaca hakk nda bilgi; duygusal destek veren, gizli ve güvenerek konuflabilece iniz birisi; tan kl k yaparken sizinle mahkeme salonuna gelecek birisi ve duruflmadan önce mahkeme merkezine bir ziyaret ve mümkün olmas halinde, neler beklemeniz gerekti ini bilmeniz için mahkeme salonuna bir göz atma olana. Tan k Servisi kan tlar tart flmaz ya da yasal tavsiyelerde bulunamaz. Yerel Tan k Servisiniz hakk ndaki bilgileri telefon rehberinizde, sulh mahkemesi ya da Ceza Mahkemesinin ad n n alt nda bulabilirsiniz. Ya da, numaral telefonu arayabilirsiniz.

8 8 Savunmas z ya da korkutulmufl tan klara tan kl k yaparken destek olmak için ekstra yard m sa lanabilir. E er CPS avukat bir tan n özel önlemler olarak bilinen bu ekstra yard m için gerekli nitelikleri tafl d n düflünürse, sulh yarg çlar ya da yarg çtan bunlar kullanmak için izin istemesi gerekir. Tan k Servisi gönüllüsü, polis ya da CPS ne tür yard m sa lanabilece ini size bildirecek ve polis ya da CPS ihtiyaçlar n z konusunda sizinle görüflebilecektir.

9 9 Afla daki ayr nt lar ifadenizle ilgilenen memur dolduracakt r. Vakan zla ilgilenen ya da bu ifadeyi alan memurun ad Rütbesi Polis numaras ya da karakolu rtibat telefon numaras rtibat e-posta adresi Vaka referans numaras Bu ayr nt lar güvenli bir yerde saklay n. Vakan zla ilgilenen memur yard mc olabilir ama hemen irtibata geçmeniz her zaman mümkün olmayabilir. Herhangi bir sorunuz ya da endifleniz olmas durumunda afla daki numaray da arayabilirsiniz. Size yard mc olmak için mümkün olan her fleyi yapaca z.

10 10 Baflka bir yerden daha fazla bilgi alabilir miyim? adresinden ceza hukuku sistemi (polis, mahkemeler ve CPS) hakk nda genel bilgi ile tan k olma konusunda daha fazla bilgi alabilirsiniz. Suç kurbanlar hakk nda daha fazla bilgi almak için adresini ziyaret edin. UK Online, Birleflik Krall k taki den fazla merkezde ücretsiz ya da düflük ücretli internet eriflimi sunmaktad r. Size en yak n merkezi ö renmek için numaral telefonu aray n. Bu broflürü ayn zamanda Bengalce, Kanton Çincesi, Gujarati, Pencapça, Hinduca, Urduca, Somalice, Vietnamca, Yunanca ve Arapça dillerinde alabilirsiniz. Bu broflürü ayr ca büyük harflerle ya da Braille (körler için kabartma yaz ) alfabesiyle bas lm fl ya da ses kasetine kaydedilmifl olarak da edinebilirsiniz. Ayr nt lar için yerel polis karakolunuzla irtibata geçin.

11

12 Turkish çiflleri Bakanl Komünikasyon Müdürlü ü taraf ndan yay nlanm flt r Aral k 2003

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah

Yüksek Mahkeme beraberce bölge mahkemesi çat s. Federal Çevre patent dava. Temyiz Mahkemeleri. Bölge Mah B RLE K DEVLETLER HUKUK S STEM : Kisa Bir Tan t m Federal Adliye Merkezi Geçm i i: Birle ik Devletler Anayasas Federal bir hükumet sistemi kurar. Anayasa, Federal (Milli) hükumete özel baz güçler verir.

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging. Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.nl Bir ceviz kabu unda parkinson Parkinson Hastalar Derne inden

Detaylı

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı)

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı) Design by Ultimatum Design Norveç te suç teşkil eden eylemlere maruz kalanların yasal hakları ve bu kişilere yardım Fiziksel ve/veya ruhsal şiddet, cinsel taciz, zoraki evlilik, kadın sünneti ya da insan

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m

T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 13-18 T bbi Yay n: Kavramsal Yaklafl m Prof. Dr. Mustafa fienocak G R fi Bilimsel

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı