DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES"

Transkript

1 DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

2

3 DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli inin 8. Maddesinin a bendindeki yakalanmas amac yla konutuda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada ibaresinin; 30. Maddesinin 1. F kras n n ve 8. maddenin f bendindeki ilgilinin r zas ibaresinin iptaline karar vermek gerekmifltir. stemin Özeti: tarih ve say l Resmî Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli i'nin 8. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile yine ayn maddenin (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin; 27. maddesinin ve 30. maddesinin birinci f kras n n iptali istenilmektedir. Savunmalar n özeti: Hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan kifli ile hakk nda g yabî tutuklama karar verilen kaçak yakaland nda üstünde, yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada, ayr ca arama karar ve arama emri aranmas na gerek bulunmad ; öte yandan "ilgilinin r zas n n" aramay hukuka uygun hale getirece i, Yönetmeli in 27. maddesindeki durdurma ve kontrol ifllemlerinin ise, arama say lamayaca, bu itibarla, dava konusu Yönetmeli in 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri ile 2559 say l Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu hükümlerine ayk r l k bulunmad savunulmaktad r. Dan fltay Tetkik Hakimi: Yunus Ayk n Düflüncesi: Dava konusu Yönetmeli in adli aramalara iliflkin bulunan 8. maddesinin (a) ve (c) bendleri ile yine ayn maddenin (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin, ve 30. maddenin birinci f kras n n yasal dayana 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanunudur.

4 2418 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 Yarg lama usulü ile ilgili kanunlar ise, tamamen idarenin d fl nda kalan ve Anayasa'n n 9. maddesi uyar nca Türk Milleti ad na yarg yetkisi kullanan mahkemeler taraf ndan uygulanan kanunlard r. Bu itibarla, genel anlamda, mahkemelerin yarg lama faaliyeti içinde yer alan usul konusunun, idari alan n d fl nda kald n n ve münhas ran kanun konusu oldu unun kabulü zorunludur. Yarg lama usulü içinde düzenlenen bir konunun idari alan say labilmesi için ise; bu konular n neler oldu unun ve s n rlar n n Kanun Koyucu taraf ndan aç kça gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde yarg lama usulünün, idarece yönetmelikle düzenlenebilece inin kabulü, yarg yetkisinin idare taraf ndan kullan lmas anlam na gelir ki, bu durumun di er bir ifadesi yetki sapt r lmas d r.. Nitekim 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bütünü incelendi inde Kanun Koyucunun da ayn kayg dan hareketle düzenleme yapt - görülmektedir. An lan Kanun'un; 82, 99 ve 167. maddelerinde yönetmelikte gösterilecek ve belirlenecek hususlar aç kça belirtilmifl, 333. maddesinde de "(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmad kça, ilgili bakanl klar n görüflü al narak Adalet Bakanl taraf ndan ç kar l r." kural na yer verilmifltir. Yukar da aktar lan Yasa hükümlerinin de erlendirilmesinden, Kanun Koyucunun idari alan" olarak gördü ü ve yönetmelikle düzenlenmesini öngördü ü hususlar konu ya da madde belirtmek suretiyle Kanun'un 82, 99 ve 167. maddelerinde aç kça gösterdi i, bu konu ve maddeler aras nda "arama" konusuna yer vermedi i, 333. maddede ise, yönetmelik ç karma yetkisini, sadece bu Kanunda öngörülen Yönetmelikler ile s n rlad sonucuna ulafl lmaktad r. Yasa Koyucunun, özellikle Yönetmelik ile düzenlenmesini öngörmedi- i konular ise, ayr nt l olarak düzenlemeyi ve tüm olas l klar Kanun içinde tüketmeyi tercih etti i görülmektedir. Di er taraftan, Bakanl klar n Anayasan n 124. maddesinden kaynaklanan düzenleme yetkisi ise; görev alanlar ile ilgili kanunlarla s n rl olup, mahkemeler taraf ndan uygulanacak olan yarg lama usulüne iliflkin kanunlar idarenin görev alan ile ilgili olmad ndan, idarenin Anayasa'n n 124. maddesine dayal düzenleme yetkisi oldu undan söz etme olana da yoktur. Aç klanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeli in adli aramalara iliflkin bulunan 8. maddesinin (a) ve (c) bendleri ile yine ayn maddenin (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin ve 30. maddenin birinci f kras - n n, yetki yönünden hukuka ayk r oldu u gerekçesiyle iptali, davan n 27. maddeye yönelik k sm n n ise reddi gerekti i düflünülmektedir. Dan fltay Savc s : Metin Çetinkaya

5 Dan fltay kararlar 2419 Düflüncesi: Dava, gün ve say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli i'nin 8. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin, 27. maddenin ve 30. maddesinin 1. f kras n n iptali iste iyle aç lm flt r. fiüpheli veya san k hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar verilmesi Anayasan n 19. maddesi ile güvence alt na al nan kifli hürriyeti ve güvenli i ile ilgili, flüpheli ve san n aranmas ise, Anayasan n 20. ve 21. maddesinde güvence alt na al nan özel hayat n gizlili i ve konut dokunulmazl hakk ile ilgili bir konudur. Bir kiflinin, Anayasada say lan sebeplere ba l olarak hürriyetinin k s tlanmas, bu kiflinin, Anayasan n 20 ve 21. maddesi ile güvence alt na al nan haklardan ve bu haklarla ilgili güvencelerden mahrum edilebilece i anlam na gelmemektedir. Nitekim, gerek Anayasan n ilgili maddelerinde, gerek 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan bu haklarla ilgili s n rlama sebepleri ve s n rlama usulleri birbirinden farkl l k arzetti i gibi, an lan metinlerde hukuka uygun olarak kifli hürriyeti s n rlanan kiflinin, ayn zamanda kifli ve konut dokunulmazl hakk n n da s n rlanm fl say laca na iliflkin bir düzenlemeye yer verilmemifltir. Yönetmelikler; Anayasa'n n 124. maddesinde belirtildi i üzere, baflbakanl k, bakanl klar ve kamu tüzel kiflilerinin, kendi görev alanlar n ilgilendiren kanunlar n ve tüzüklerin uygulanmas n sa lamak üzere ve bunlara ayk r olmamak flart yla ç kar labilir. Yönetmeliklerin belirtilen niteli i ve hukuk kurallar s ralamas nda Anayasa, kanun ve tüzükten sonra yer almas dikkate al nd nda üst kurallara uygun olmas gerekmektedir. Baflka bir deyiflle yönetmelikler, yasa tekni ine uygun olmamas ve güçlükler bulunmas nedeniyle yasal düzenlemelerde yer almayan ancak idarenin iflleyifli ve kamu yarar için önceden belirlenmesi zorunlu bulunan teknik konu ve ayr nt lar n yasal çerçeve içerisinde kalmak kofluluyla objektif, somut ve sürekli kurallarla belirlenmesini amaçlar. Hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan flüpheli ve san n, umuma aç k mahallerde yakalanmas durumunda, 5271 Say l Yasan n 90/4. maddesi uyar nca tedbir mahiyetinde üst aramas yap labilece inden, dava konusu Yönetmeli in 8/a maddesinde yer alan "...üstünde..." ibaresinde, an lan Yasa kural na ve Anayasaya ayk r l k bulunmamaktad r. Dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin "a" bendinde yer alan "...yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada..." ibaresi ve ayn Yönet-

6 2420 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 meli in 30. maddesinin 1. f kras ile, hem san k ve flüpheliye hem de 3. kiflilere ait kapal mahallede ilgili olarak, yer, zaman ve süre s n rlamas olmaks z n, hâkim karar ve Cumhuriyet savc s n n yaz l emri ile sa lanan güvenceyi ve hakk n özünü ortadan kald racak biçimde kolluk güçlerine s n rs z arama yetkisi verilmesi; Anayasa ve düzenlemenin dayana- yasa hükümlerine ayk r l k oluflturmaktad r. Dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin (f) bendindeki "...ilgilinin r zas..." ibaresine gelince; Anayasan n "Temel Haklar ve Ödevleri" k sm nda yer verilen "özel hayat n gizlili i" ve "konut dokunulmazl hakk " dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez kiflili e ba l temel haklardand r. Anayasan n 20. ve 21. maddelerinde bu hakk n hangi hallerde ve nas l s n rlanabilece i belirtilirken, an lan haklar n "vazgeçilmez" niteli i nedeniyle s n rlama usulleri içinde "ilgilinin r zas "na yer verilmemifltir. Gerek Anayasan n ilgili maddelerinde, gerek 5271 say l Yasada, özel hayat n gizlili i ve konut dokunulmazl hakk ile kamu güvenli i aras nda bir denge kurulmaya çal fl l rken, birey ile kolluk aras ndaki güç dengesizli inin, ilgilinin r zas n sakatlayabilece i endiflesiyle, bu haklar n, mümkün oldu unca yarg yerlerince verilen kararlarla s n rlanmas esas benimsenmifltir. Anayasan n s k bir flekilde korumakla yetinmeyip, s n rlama ölçütlerini de s k kurallara ba lad temel haklardan olan "özel hayat n gizlili- i" ve "konut dokunulmazl " hakk ndan tümüyle vazgeçilmesi anlam na gelen "r za" müessesesinin bu haklar n ihlalini kolaylaflt raca ve Anayasa ile getirilen korumay ifllevsiz k labilece i aç kt r. Bu durumda, dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin (f) bendindeki "...ilgilinin r zas..." ibaresinde hukuka uyarl k bulunmamaktad r. Aç klanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin "a" bendindeki "...yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada..," ibaresinin, 30. maddesinin 1. f kras n n ve 8. maddenin "f" bendindeki ilgilinin r zas ibaresinin iptaline, 8. Maddesinin (c) bendinin ve 27. maddesinin iptali isteminin reddine karar verilmesinin uygun olaca düflünülmektedir. TÜRK M LLET ADINA Hüküm veren Dan fltay Onuncu Dairesince gere i görüflüldü: Dava, tarih ve say l Resmî Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli i'nin 8. maddesinin (a) ve (c) bendleri ile yine ayn maddenin (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin, 27. maddenin ve 30. maddenin birinci f kras n n iptali istemiyle aç lm flt r.

7 Dan fltay kararlar 2421 Dava konusu Yönetmeli in "Karar al nmadan yap lacak arama" bafll kl 8. maddesinin "c" f kras nda; gözalt na al nan kiflinin, nezarethaneye konmadan önce yap lan üst aramas nda ayr ca bir arama emri veya karar aranmayaca kural bulunmaktad r say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90/4 maddesinde; "Kolluk yakalad s rada kaçmas n, kendisine veya baflkalar na zarar vermesini önleyecek tedbirleri ald ktan sonra, yakalanan kifliye kanuni haklar n derhal bildirir" kural yer almaktad r. Yukar daki Yasa hükümlerine göre, yakalanan kiflinin kendisine veya baflkas na zarar vermesini önleyecek tedbirler kapsam nda üst aramas n n yap labilece i aç k oldu undan, Yönetmeli in 8. maddesinin (c) bendinde hukuka ayk r l k görülmemifltir. Dava konusu Yönetmeli in, "Durdurma ve kontrol ifllemleri" bafll kl 27. maddesinde; "Bir kifliyi geçici olarak durdurmak, yakalama say lmaz; yakalama say lmas için kiflinin fiilen denetim alt na al nmas gerekir. Denetim için araçlar n durdurulmas da mümkündür. Durdurma yetkisinin kullan labilmesi için, "umma" derecesinde makul flüphe bulunmal d r. Kolluk görevlisi, tecrübesine dayanarak, izledi i davran fllar ndan, o kiflinin bir suç iflleyece i veya iflledi i hususunda kanaat elde eder veya kiflinin silâhl oldu u ve hâlen tehlike yaratt kanaatine var rsa kifli durdurulabilir. Somut emarelerle desteklenen flüphe bulunmadan, süreklilik arzedecek, fiilî durum ve keyfilik oluflturacak flekilde durdurma ve kontrol ifllemi yap lamaz. Sebebin oluflmas na veya flüpheye yol açan davran fllar hakk nda, durdurulan kifliye sorular yöneltilebilir. Kifli bu sorulara cevap vermekle yükümlü de ildir. Durdurma yetkisinin kullan lmas na neden olan flüphe, yap lan aç klama ile ortadan kalkarsa, kiflinin gitmesine engel olunmaz. Durdurma üzerine afla daki ifllemler yap l r: a) Durdurulan kifli üzerinde giysilerinden herhangi birisi ç kar lmaks z n, yoklama biçiminde bir kontrol yap l r. Bu ifllem sonucunda, kiflide silâh bulundu u sonucunu ç karmaya yeterli flüphe meydana gelirse, memur kendili inden silâh ve di er suç eflyas aramas yapabilir. b) Yoklama suretiyle kontrol, kiflinin cinsiyetinde bulunan görevli taraf ndan yap l r. c) Yap lan kontrolün konusu ve sebepleri ilgiliye aç klan r. d) Bir kiflinin veya arac n durdurulma süresinin, flartlara göre makul olmas ve kontrol için ayr lan süreyi aflmamas gerekir.

8 2422 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 e) Yoklama suretiyle kontrol, kifliye en az s k nt verici flekilde yap - l r. f) Yap lan kontrolün neticesinde suça iliflkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kifli yakalan r. g) Uyuflturucu gibi belirli bir fleyin, kiflinin herhangi bir yerinde gizlendi i düflünülüyorsa, daha genifl çapl kontrol yap labilir. h) Yoklama suretiyle kontrol, kiflinin veya arac n ilk durduruldu u yerde veya o yerin yak n nda, mümkün oldu u kadar baflkalar n n göremeyece i tarzda yap l r. Baflka yere götürülerek kontrol yap lamaz. i) Makul sebebi olufltu u takdirde, daha genifl kapsaml kontrol yap lmas için, kolluk arac ndan veya yak ndaki kapal bir yerden yararlan labilir. j) Kontrolden sonra talep üzerine olay yerinde derhâl bir tutanak düzenlenir. Bu maddede yaz l ifllemler gece de yap labilir." kural bulunmaktad r say l Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun 2. maddesinin (A) f kras nda; polisin; kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin ifllenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak görevi oldu u, ayn kanunun 17. maddesinde ise; polisin, suç ifllenmesini önlemek veya ifllenmifl suçlar n faillerini ele geçirmek için kiflilerden (kendinin polis oldu unu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra) kimli ini sorabilece i, bu istem karfl s nda herkesin nüfus hüviyet cüzdan, pasaport veya resmi bir belgeyi göstererek kimli ini belirtmek zorunda oldu u kural bulunmaktad r. Yönetmeli in iptali istenilen 27. maddesinde, yakalama ve arama niteli inde olmayan, önleyici kolluk yetkisi kapsam ndaki durdurma ve kontrol ifllemlerinin usul ve esaslar düzenlenmifltir. Durdurma ve kontrol için yeterli, makul flüphenin her olayda mutlaka belli olgulara dayanmas n n aranmas önleyici kolluk görevinin yap lmas n güçlefltirebilece- inden, baz hallerde kolluk görevlisinin kriminalistik deneyimi ile öngörebilece i bir flüphenin varl n n yeterli say lmas, suçun önlenmesi aç - s ndan zorunludur. Bu itibarla, durdurma ve kontrol ifllemlerini somut esaslara ba layan, bu ifllemlerin kiflinin özel alan na müdahale niteli i tafl mayacak ölçüde ve keyfilikten uzak yap lmas n sa lay c kurallar öngören dava konusu düzenlemede hukuka ayk r l k görülmemifltir. Dava konusu Yönetmeli in 8/a. maddesi ve an lan madde ile ba lant l 30/1. maddelerine yönelik iptal istemine gelince; Anayasan n "Kifli hürriyeti ve güvenli i" bafll kl 19. maddesinde, "Herkes, kifli hürriyeti ve güvenli ine sahiptir.

9 Dan fltay kararlar 2423 fiekil ve flartlar kanunda gösterilen: Mahkemelerce verilmifl hürriyeti k s tlay c cezalar n ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme karar n n veya kanunda öngörülen bir yükümlülü ün gere i olarak ilgilinin yakalanmas veya tutuklanmas ; bir küçü ün gözetim alt nda slah veya yetkili merci önüne ç kar lmas için verilen bir karar n yerine getirilmesi; toplum için tehlike teflkil eden bir ak l hastas, uyuflturucu madde veya alkol tutkunu, bir serseri veya hastal k yayabilecek bir kiflinin bir müessesede tedavi, e itim veya slah için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak al nan tedbirin yerine getirilmesi; usulüne ayk r flekilde ülkeye girmek isteyen veya giren ya da hakk nda s n r d fl etme yahut geri verme karar verilen bir kiflinin yakalanmas veya tutuklanmas ; halleri d fl nda kimse hürriyetinden yoksun b rak lamaz." kural bulunmaktad r. Anayasan n "Özel Hayat n Gizlili i" bafll kl 20. maddesinde; "Herkes, özel hayat na ve aile hayat na sayg gösterilmesini isteme hakk na sahiptir. Özel hayat n ve aile hayat n n gizlili ine dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa l k ve genel ahlak n korunmas veya baflkalar n n hak ve özgürlüklerinin korunmas sebeplerinden biri veya birkaç na ba l olarak, usulüne göre verilmifl hâkim karar olmad kça; yine bu sebeplere ba l olarak gecikmesinde sak nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k l nm fl merciin yaz - l emri bulunmad kça; kimsenin üstü, özel ka tlar ve eflyas aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin karar yirmidört saat içinde görevli hâkimin onay na sunulur. Hakim, karar n el koymadan itibaren k rksekiz saat içinde aç klar; aksi halde, el koyma kendili inden kalkar." hükmü yer almaktad r. Yine, Anayasan n "Konut Dokunulmazl " bafll kl 21. maddesinde ise, "Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç ifllenmesinin önlenmesi, genel sa l k ve genel ahlak n korunmas veya baflkalar n n hak ve özgürlüklerinin korunmas sebeplerinden biri veya birkaç na ba l olarak usulüne göre verilmifl hâkim karar olmad kça; yine bu sebeplere ba l olarak gecikmesinde sak nca bulunan hallerde de kanunla yetkili k l nm fl merciin yaz l emri bulunmad kça; kimsenin konutuna girilemez, arama yap lamaz ve buradaki eflyaya el konulamaz. Yetkili merciin karar yirmidört saat içinde görevli hâkimin onay na sunulur. Hâkim, karar n el koymadan itibaren k rksekiz saat içinde aç klar; aksi halde, el koyma kendili inden kalkar." kural na yer verilmifltir. Di er taraftan, Anayasan n 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmaks z n yaln zca Anayasan n ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasan n sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla s n rlanabilece i, temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel s -

10 2424 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 n rlamalar n demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk r olamayaca- ve öngörüldükleri amaç d fl nda kullan lamayaca belirtilmifltir say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "fiüpheli ve san kla ilgili arama" bafll kl 116. maddesinde; yakalanabilece i veya suç delillerinin elde edilebilece i hususunda makul flüphe varsa; flüphelinin veya san - n üstü, eflyas, konutu, iflyeri veya ona ait di er yerlerin aranabilece i belirtildikten sonra, "di er kiflilerin aranmas " bafll kl 117. maddesinin 1. f kras nda; flüphelinin veya san n yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amac yla, di er bir kiflinin de üstü, eflyas, konutu, iflyeri veya ona ait di er yerlerin aranabilece i; "Gece yap lacak arama" bafll kl 118. maddesinin 1. f kras nda da, konutta, iflyerinde veya di er kapal yerlerde gece vaktinde arama yap lamayaca ; 2. f kras nda ise, ancak suçüstü veya gecikmesinde sak nca bulunan hâller ile yakalanm fl veya gözalt na al nm fl olup da firar eden kifli veya tutuklu veya hükümlünün tekrar yakalanmas amac yla yap lan aramalarda, birinci f kra hükmünün uygulanmayaca kural bulunmaktad r. An lan Kanun'un "Arama karan" bafll kl 119. maddesinde ise; "(1). Hâkim karar üzerine veya gecikmesinde sak nca bulunan hâllerde Cumhuriyet savc s n n Cumhuriyet savc s na ulafl lamad hallerde ise kolluk amirinin yaz l emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak, konutta, iflyerinde ve kamuya aç k olmayan kapal alanlarda arama, hâkim karar veya gecikmesinde sak nca bulunan hallerde Cumhuriyet savc s n n yaz l emri ile yap labilir. Kolluk amirinin yaz l emri ile yap lan arama sonuçlar Cumhuriyet Baflsavc l na derhal bildirilir." (2) Arama karar veya emrinde; a) Araman n nedenini oluflturan fiil, b) Aran lacak kifli, araman n yap laca konut veya di er yerin adresi ya da eflya, c) Karar veya emrin geçerli olaca zaman süresi, Aç kça gösterilir. (3) Arama tutana na ifllemi yapanlar n aç k kimlikleri yaz l r. (4) Cumhuriyet savc s haz r olmaks z n konut, iflyeri veya di er kapal yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komflulardan iki kifli bulundurulur. (5) Askerî mahallerde yap lacak arama,... Cumhuriyet savc s n n istem ve kat l m yla askerî makamlar taraf ndan yerine getirilir." kural na yer verilmifltir say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "Yakalama ve yakalanan kifli hakk nda yap lacak ifllemler" bafll kl 90. maddesinin 4. f kras nda, "Kolluk, yakaland s rada kaçmas n, kendisine veya baflkalar na zarar vermesini önleyecek tedbirleri ald ktan sonra, yakalanan kifliye kanuni haklar n derhal bildirir." kural yer almaktad r.

11 Dan fltay kararlar 2425 Anayasan n 20. ve 21. maddesine göre her türlü arama için, usulüne göre verilmifl hâkim karar, yine anayasada belirtilen sebeplerle ba l olmak kayd yla gecikmesinde sak nca bulunan hallerde yetkili merciin yaz l emri gerekmektedir say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 119. maddesinde ise, adli aramalar yönünden Anayasada sözü edilen "yetkili merci" kavram n n içi doldurulmufl ve ayr ca arama karar ve yaz l emirde bulunmas gereken hususlara ve aramalar n yap lma flekline aç kl k getirilmifltir. Aktar - lan kanun hükmüne göre, adli aramalarda yetkili merci Cumhurriyet Savc s, ona ulafl lamayan hallerde ise kolluk amiridir. Konut, iflyeri ve kamuya aç k olmayan kapal alanlarda ise, yetkili merci sadece Cumhuriyet savc s d r. Cumhuriyet savc s n n yaz l emir vermesinin istisnas ise, ayn Yasan n 161/3 maddesi uyar nca acele hallerde verilecek olan sözlü emir oluflturmaktad r. Kanun koyucu taraf ndan, sözlü emrin en k sa sürede yaz l olarak da bildirilmesi zorunlulu u getirilmekle, bu istisnan n en k sa süre esas kurala uygun hale getirilmesi istenilmektedir. Hakim karar ve yetkili merciin yaz l emri olmadan yap lacak araman n tek istisnas n ise, Kanun'un 90. maddesi uyar nca kolluk taraf ndan yakalanan kiflinin, yakaland s rada kaçmas n, kendisine veya baflkalar - na zarar vermesini önlemek amac yla yap lacak olan üst aramas oluflturmaktad r say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 98. maddesinde yakalama emri ve nedenleri, 101. maddesinde tutuklama karar, 146. maddesinde ise flüpheli ve san n zorla getirilmesi konular düzenlenmifl olup; an lan maddelerde, hakk nda yakalarca emri düzenlenen, tutuklama karar verilen veya zorla getirilmesi karar bulunan kiflilerin aranmalar ile ilgili özel ve istisnai bir düzenlemeye yer verilmemifl olmas ndan, bu durumdaki flüpheli veya san n aranmas nda da an lan Yasan n 119. maddesindeki hükümlerin uygulanaca sonucuna ulafl lmaktad r. Kanun'un 118. maddesinin 2. f kras ndaki istisna, sadece gece aramalar yönünden getirilmifl olup, bu istisnai düzenlemenin, haklar nda yakalama emri düzenlenen veya tutuklama karar verilen kiflilerin aranmas nda hâkim karar veya Cumhuriyet savc s n n yaz l emrinin aranmas koflulunu ortadan kald rmad aç kt r. Dava konusu Yönetmeli in adli aramalarda ayr ca bir arama emri ya da karar elde edilmesini gerektirmeyen hallerin say ld 8. maddesinin (a) bendinde; "Hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan kifli ile hakk nda g yabi tutuklama karar verilen kaçak yakaland nda üstünde, yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada," ibaresi; "Konut, iflyeri ve eklentilerinde araman n yap lmas " bafll kl 30. maddenin 1. f kras nda ise "Haklar nda g yabî tutuklama ve-

12 2426 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 ya tutuklama karar ile yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan kiflilerin yakalanmas için yap lacak aramalarda, ayr ca arama karar verilmesi gerekli de ildir. Bu gibi hâllerde sadece yakalanacak kifliyle iliflkili ifllemler yap labilir. O yerde bulunan di er kifliler hakk nda, ayr ca karar verilmemiflse, arama yap lamaz." kural yer almaktad r. Yönetmeli in iptali istenilen 8/a maddesinde, hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan kifli ile hakk nda g yabi tutuklama karar verilen kaçak yakaland nda üstünde, yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada, ayr ca arama karar ve arama emri aranmayaca öngörülürken; 30/1 maddesinde, "haklar nda g - yabî tutuklama veya tutuklama karar ile yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan kiflilerin yakalanmas için yap lacak aramalarda, ayr ca arama karar verilmesi gerekli de ildir." denilmek suretiyle 8/a maddesindeki kapsam n, yakalanacak kifliye ait olmayan mahallerde yap lacak aramalar da kapsayacak flekilde geniflletildi i anlafl lmaktad r. fiüpheli veya san k hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar verilmesi, Anayasan n 19. maddesi ile güvence alt na al nan kifli hürriyeti ve güvenli i ile ilgili; flüpheli ve san n aranmas ise, Anayasan n 20. ve 21. maddesinde güvence alt na al nan özel hayat n gizlili i ve konut dokunulmazl hakk ile ilgili bir konudur. Bir kiflinin, Anayasada say lan sebeplere ba l olarak hürriyetinin k s tlanmas, bu kiflinin, Anayasan n 20 ve 21. maddesi ile güvence alt na al nan haklardan ve bu haklarla ilgili güvencelerden mahrum edilebilece i anlam na gelmemektedir. Nitekim, gerek Anayasan n ilgili maddelerinde, gerek 5271 say l Ceza Muhakemesi Kanunu nda yer alan bu haklarla ilgili s n rlama sebepleri ve s n rlama usulleri birbirinden farkl l k arzetti i gibi; an lan metinlerde, hukuka uygun olarak kifli hürriyeti s n rlanan kiflinin, ayn zamanda özel hayat n gizlili i ve konut dokunulmazl hakk n n da s n rlanm fl say laca na iliflkin bir düzenlemeye yer verilmemifltir. Yönetmelikler; Anayasa'n n 124. maddesinde belirtildi i üzere, baflbakanl k, bakanl klar ve kamu tüzel kiflilerinin, kendi görev alanlar n ilgilendiren kanunlar n ve tüzüklerin uygulanmas n sa lamak üzere ve bunlara ayk r olmamak flart yla ç kar labilir. Yönetmeliklerin belirtilen niteli i ve hukuk kurallar s ralamas nda Anayasa, kanun ve tüzükten sonra yer almas dikkate al nd nda, üst kurallara uygun olmas gerekmektedir. Baflka bir deyiflle yönetmelikler, yasa tekni ine uygun olmamas ve güçlükler bulunmas nedeniyle yasal düzenlemelerde yer almayan, ancak; idarenin iflleyifli ve kamu yarar için önceden belirlenmesi zorunlu

13 Dan fltay kararlar 2427 bulunan teknik konu ve ayr nt lar n yasal çerçeve içerisinde kalmak kofluluyla objektif, somut ve sürekli kurallarla belirlenmesini amaçlar. Hakk nda tutuklama karar veya yakalama emri veya zorla getirme karar bulunan flüpheli ve san n, umuma aç k mahallerde yakalanmas durumunda, 5271 say l Yasan n 90/4 maddesi uyar nca tedbir mahiyetinde üst aramas yap labilece inden, dava konusu Yönetmeli in 8/a maddesinde yer alan "...üstünde..." ibaresinde, an lan Yasa kural na ve Anayasaya ayk r l k bulunmamaktad r. Dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin "a" bendinde yer alan "...yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada..." ibaresi ve ayn Yönetmeli in. 30. maddesinin 1. f kras ile, hem san k ve flüpheliye hem de 3. kiflilere ait kapal mahallede ilgili olarak, yer, zaman ve süre s n rlamas olmaks z n; hâkim karar ve Cumhuriyet savc s n n yaz l emri ile sa lanan güvenceyi ve hakk n özünü ortadan kald racak biçimde kolluk güçlerine s n rs z arama yetkisi verilmesi; Anayasa ve düzenlemenin dayana- yasa hükümlerine ayk r l k oluflturmaktad r. Dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin (f) bendindeki "...ilgilinin r zas..." ibaresine gelince; Anayasan n "Temel Haklar ve Ödevleri" k sm nda yer verilen "özel hayat n gizlili i" ve "konut dokunulmazl hakk " dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, kiflili e ba l temel haklardand r. Anayasan n 20. ve 21. maddelerinde bu hakk n hangi hallerde ve nas l s n rlanabilece i belirtilirken, an lan haklar n "vazgeçilmez" niteli i nedeniyle s n rlama usulleri içinde "ilgilinin r zas "na yer verilmemifltir. Gerek Anayasan n ilgili maddelerinde, gerek 5271 say l Yasada, özel hayat n gizlili i ve konut dokunulmazl hakk ile kamu güvenli i aras nda bir denge kurulmaya çal fl l rken, birey ile kolluk aras ndaki güç dengesizli inin, ilgilinin r zas n sakatlayabilece i endiflesiyle, bu haklar n, mümkün oldu unca yarg yerlerince verilen kararlarla s n rlanmas esas benimsenmifltir. Anayasan n s k bir flekilde korumakla yetinmeyip, s n rlama ölçütlerini de s k kurallara ba lad temel haklardan olan "özel hayat n gizlili- i" ve "konut dokunulmazl hakk ndan tümüyle vazgeçilmesi anlam na gelen "r za" müessesesinin, bu haklar n ihlalini kolaylaflt raca ve Anayasa ile getirilen korumay ifllevsiz k labilece i aç kt r. Bu durumda, dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin (f) bendindeki "...ilgilinin r zas..." ibaresinde hukuka uyarl k bulunmamaktad r. Aç klanan nedenlerle, dava konusu Yönetmeli in 8. maddesinin "a" bendindeki "...yakalanmas amac yla konutunda, iflyerinde, yerleflim yerinde, bunlar n eklentilerinde ve arac nda yap lacak aramada..." ibaresi-

14 2428 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 nin; 30. maddesinin 1. f kras n n ve 8. maddenin "f" bendindeki "...ilgilinin r zas..." ibaresinin, esasta oybirli i gerekçede oyçoklu u ile iptaline; 8. maddesinin "c" bendine yönelik davan n oyçoklu u ile reddine; 27. maddesine yönelik davan n ise oybirli i ile reddine, Avukatl k Asgari Ücret Tarifesi uyar nca 450 YTL avukatl k ücreti ile dava k smen iptal, k smen ret ile sonuçland ndan, afla da dökümü yap lan YTL yarg lama giderinin yar s olan YTL'nin daval idarelerden al narak davac ya verilmesine tarihinde karar verildi. KARfiI OY Dava, tarih ve say l Resmî Gazetede yay mlanarak yürürlü- e giren Adli ve Önleme Aramalar Yönetmeli i'nin 8. maddesinin (a) ve (c) bendleri ile yine ayn maddenin (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin, 27. maddenin ve 30. maddenin birinci f kras n n iptali istemiyle aç lm flt r. Dava konusu Yönetmeli in 27. maddesi d fl nda kalan maddelerin iptaline yönelik istemin karara ba lanabilmesi için, öncelikle dava konusu Yönetmeli in adli arama ile önleme aramalar na iliflkin hükümlerinin yasal dayanaklar n n ayr ayr de erlendirilmesi, daha sonra da adli aramalar konusunda idarenin düzenleme yapma yetkisinin bulunup bulunmad n n aç kl a kavuflturulmas gerekmektedir. "Önleme aramas ", idarenin klasik ve en genel hizmet alanlar ndan olan genel kolluk hizmetinin kapsam nda yer almas na karfl n, "adli arama"; ceza yarg - lamas usulü içinde yer alan ve bu haliyle, idari alan n d fl nda kalan bir faaliyet niteli indedir. Dava konusu Yönetmelikte yer alan ve iptali istenilen maddelerden 8/a, 8/c, 8/f ve 30/1 maddeleri adli aramalara iliflkin olup, bu maddeler yönünden Yönetmeli in yasal dayana n, 5271 Say l Ceza Muhakemesi Kanunu oluflturmaktad r. Yarg lama usulü ile ilgili kanunlar ise, tamamen idarenin d fl nda kalan ve Anayasa'n n 9. maddesi uyar nca Türk Milleti ad na yarg yetkisi kullanan mahkemeler taraf ndan uygulanan kanunlard r. Bu itibarla, genel anlamda, mahkemelerin yarg lama faaliyeti içinde yer alan usul konusunun, idari alan n d fl nda kald n n ve münhas ran kanun konusu oldu unun kabulü zorunludur. Yarg - lama usulü içinde düzenlenen bir konunun idari alan say labilmesi için ise; bu konular n neler oldu unun ve s n rlar n n yasakoyucu taraf ndan aç kça gösterilmesi gerekmektedir. Yasakoyucunun düzenleme yapma yetkisi vermedi i hususlar n da idarece düzenlenebilece inin kabulü, yarg yetkisinin idare taraf ndan kullan lmas anlam na gelir ki, bu durumun di er bir ifadesi "fonksiyon gasp "d r say l Ceza Muhakemesi Kanunu'nun bütünü incelendi inde, an lan Kanunun 82, 99 ve 167. maddelerinde yönetmelikte gösterilecek ve belirlenecek hususlar aç kça belirtilmifl, 333. maddesinde de, "(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, aksine hüküm bulunmad kça, ilgili bakanl klar n görüflü al narak Adalet Bakanl taraf ndan ç kar l r." kural na yer verilmifltir.

15 Dan fltay kararlar 2429 Yukar da aktar lan Yasa hükümlerinin de erlendirilmesinden, Yasakoyucunun "idari alan" olarak gördü ü ve yönetmelikle düzenlenmesini öngördü ü hususlar konu ya da madde belirtmek suretiyle Kanun'un 82, 99 ve 167. maddelerinde aç kça gösterdi i, bu konu ve maddeler aras nda "arama" konusuna yer vermedi i, 333. maddede ise, yönetmelik ç karma yetkisini, sadece bu Kanunda öngörülen Yönetmelikler ile s n rlad sonucuna ulafl lmaktad r. Yasakoyucunun, özellikle Yönetmelik ile düzenlenmesini öngörmedi i konular ise, ayr nt l olarak düzenlemeyi ve tüm olas l klar Kanun içinde tüketmeyi tercih etti i görülmektedir. Di er taraftan, Bakanl klar n Anayasan n 124. maddesinden kaynaklanan düzenleme yetkisi ise; görev alanlar ile ilgili kanunlarla s n rl olup, mahkemeler taraf ndan uygulanacak olan yarg lama usulüne iliflkin kanunlar, idarenin görev alan ile ilgili olmad ndan, daval idarelerin Anayasa'n n 124. maddesine dayal düzenleme yetkisi oldu undan söz etme olana bulunmamaktad r. Bu durumda dava konusu Yönetmeli in adli aramalara iliflkin bulunan 8. maddesinin (a) ve (c) bendleri ile yine ayn maddenin (f) bendindeki "ilgilinin r zas ile" ibaresinin ve 30. maddenin birinci f kras n n, daval Bakanl klar n düzenleme yapma yetkisinin bulunmad gerekçesiyle iptali gerekti i oyu ile karara karfl y z. Baflkan: V. Mehmet Ünlüçay Üye: Cem Erbük

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/6024 İTİRAZ YOLU İLE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Birkan Yakan ve 493 dava arkadaşının vekili Av. Ziynet Özçelik tarafından, 18.2.2011 tarih

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI

DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI DANIfiTAY KARARLARI DANIfiTAY BEfi NC DA RE KARARI E: 2005/3237 K: 2006/3457 G:13.06.2006 YARGI MENSUPLARI HAKKINDAK YAKINMA ÜZER NE ADALET BAKANLI ININ SORUfiTURMA ZN VER LMEMES NE L fik N KARARI YARGI

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2010/868 İtiraz Eden (Davacı) : TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Vekili : Av. Emre Baturay Altınok Üsküp Cad. (Çevre Sk.) No:22/7, Çankaya/Ankara

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan:

YÖNETMELİK. Kamu İhale Kurumundan: 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler İçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (245) Ek ve değişiklikler

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Toplu İş Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Toplu İş Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ TİS nde - EHLİYET ve - YETKİ Ehliyet TİS yapma ehliyeti, hukuken geçerli bir TİS nin tarafı olabilmeyi ifade eder. 1. İşçi Tarafının Ehliyeti

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ : MART 1996/ Tebliğler Dergisi 2449

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ : MART 1996/ Tebliğler Dergisi 2449 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI YÖNERGESİ : MART 1996/ Tebliğler Dergisi 2449 DİKKAT (!) Bu Yönerge, OCAK 2005 tarihli ve 2568 sayılı Tebliğler Dergisi'nde

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

12.1 ODA TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI 8-29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Kanunu I(A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Davası 9-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)

CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilişim Hukukundan CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma Madde 134 (1) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

D A N I fi T A Y ONÜÇÜNCÜ DA RE

D A N I fi T A Y ONÜÇÜNCÜ DA RE DANIfiTAY KARARLARI D A N I fi T A Y ONÜÇÜNCÜ DA RE E: 2005/1658 K: 2005/5950 T: 14.12.2005 KIYI BANKACILI I OFF SHORE H ZMET KUSURU MEVDUAT GÜVENCES (2003/6668 say l BKK m. 3, 5021 S. K m.1, 4969 S.

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı