JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM"

Transkript

1 JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar Nedir? 6 [ S o r u - 4 ] Amerika'da Japon pazar hakk nda nas l bilgi edinebilir? 8 [ S o r u - 5 ] Japonya'ya ihracat sürecinde yeralan safhalar nelerdir? 10 [ S o r u - 6 ] Japonya'dan iyi bir ifl orta nas l bulunabilir? 12 [ S o r u - 7 ] Ticaret heyetlerine kat lmak yararl olabilir mi? 14 [ S o r u - 8 ] Ticaret fuarlar ndan nas l faydalan labilir? 16 [ S o r u - 9 ] Ticaret flirketlerinin sundu u hizmetlerden optimum fayda nas l sa lan r? 18 [ S o r u - 10 ] Japonya'da da t m sistemleri nas l çal fl r? 20 [ S o r u - 11 ] Japonya'da marka tescili nas l yap l r? 22 [ S o r u - 12 ] Japonya'ya ihracat yaparken hangi koflullara uyulmal d r? 24 [ S o r u - 13 ] Japonya'da ürünlerinizi satmak için hangi koflullara uyman z gerekir? 26 [ S o r u - 14 ] Japonya'ya yap lacak bir seyahatten önce ne gibi haz rl klar yap lmal d r? 28 [ S o r u - 15 ] Jetro ifl destek merkezleri ne gibi hizmetler sunmaktad r? 30 Eki Bölüm 1 Amerika ve Japonya daki ilgili kurulufllar n adresleri 33 Eki Bölüm 2 Bilgi kaynaklar 38 Japan External Trade Organization (JETRO) (Japonya D fl Ticaret Teflkilat ) International Communication Department Copyright 1998 by JETRO 1

2 [Soru-1] hracat n Kazan mlar Nelerdir? Genel anlamda, ihracat n yurtiçine yap lan sat fllara göre daha fazla resmiyet içerdi i söylenebilir. Bununla birlikte, ço u temel prosedürün de iflmez olmas, bir süre sonra bunlara al flm fl olaca n zdan daha sonralar ola and fl hiçbir zorlukla karfl laflmaman z sa layacakt r. Di er yandan ihracat n getirdi i dikkate de er birçok fayda da vard r. hracatla Yurtiçine Yönelik Sat fllar Aras ndaki Farklar Yabanc bir ülkeye ihracat yapmadan önce, al c lar n ve kullan c lar n ihtiyaçlar n do ru olarak belirlemeniz, hedef seçti iniz ülkedeki da t m kanallar n ve bu ülkedeki pazarlar n di er özelliklerini detayl olarak incelemeniz gerekir. Bundan baflka, söz konusu ülkedeki ticaret ve ifl geleneklerini, vergi sistemini, yönetmelik ve kanunlar, ticari ödemeleri gerçeklefltirme yollar n ve tafl mac l k a n da çok iyi tan y p ö renmeniz gerekecektir. Do al olarak, e er Japonya pazar na sat fl yapmak isterseniz, öncelikle bu pazar n niteliklerini çok iyi ö renmek ve ticari ifllemlerinizi bu anlay fl n üzerine kurmak zorundas n z. Aksi takdirde Amerikan pazar na göre oldukça farkl özellikler gösteren bu pazarda baflar l olma ihtimaliniz çok az olacakt r. Bu arada, pazar hakk nda genifl bilgiye sahip bir Japon ticaret flirketiyle çal flt n z takdirde, bu flirket muhtemelen size hem gerekli bütün bilgiyi sa layacak, hem de detayl bir pazar araflt rmas yapmak durumunda kalmadan ihracata bafllaman z sa layacakt r. hracat n Getirdi i Faydalar D fl ticarete yönelik ödemelerde çok yayg n olarak kullan lan ve bankalardan al nan akreditif mektuplar (bkz. Soru 5) nakit parayla ayn de ere sahiptirler. Unutmay n z ki Japon bankalar n n düzenledi i akreditif mektuplar uluslararas piyasalarda yüksek güvenilirli e sahiptir. Herhangi bir akreditif mektubunun içeri i ise ödemenin türüne göre 2

3 de iflmektedir. Bununla beraber, kargo yüklendikten hemen sonra ve nakliyatla ilgili her türlü belge ve mal n yüklendi ine dair faturan n teslim edilmesini takiben, ödemeden sorumlu banka ifllemi genellikle nakit olarak gerçeklefltirmektedir. Akreditif mektubu esas al narak yap lan ihracatlarda mallar n gönderimiyle ödemenin yap lmas aras ndaki süre genellikle bir haftad r. Ödemelerin h zl bir flekilde al nabilmelerinden dolay, düzenli olarak gerçekleflen bir ihracat, çok iyi nakit ak fl do urabilmektedir. Yurtd fl pazarlara aç l p ihracat yapma riskini göze almakla elde edece iniz birçok avantaj ve kazanç mevcuttur. En baflta, sat fl hacminizi büyütmeniz operasyonlar n z n süreklili ine ve flirketinizin genifl kapsaml geliflimine büyük katk sa layacakt r. E er ihracat iflinde baflar l olursan z; üretim, nakliyat ve di er operasyonlardaki ölçek ekonomisinden do an daha büyük kârlara ulflabilirsiniz. Sabit maliyetlerin daha genifl çapta da lmas size maliyetlerinizi en aza indirgeme, kar n z ise en yüksek seviyeye ç karma imkan verecektir. Bunlara ek olarak, yabanc müflterilerin be enileri ve rakiplerinizin getirdi i yenilikler hakk nda bilgi edindikçe uluslararas rekabet gücünüz do al olarak daha da artacakt r. Günümüzün h zla küreselleflen ekonomi ça nda, flirketlerin sadece yurtiçi pazara odaklanarak varl klar n sürdürebilmeleri art k neredeyse imkans z hale gelmifltir. Yabanc rakiplerinizin kimler olabilece ini ve ne zaman yerli piyasalarda ortaya ç kabileceklerini bilemeyebilirsiniz. Di er taraftan, aktif olarak denizafl r sat fl kanallar oluflturup de iflik teknolojilere ve yurtd fl ndaki tüketici ihtiyaçlar na uyum sa layabilirseniz, operasyonlar n z daha da güçlendirecek bir konumda olabilirsiniz. Nakit ak fl Sat fl hacminin büyümesi Sabit maliyetlerin daha genifl olarak da l m Üretim fazlas n de erlendirme imkan hracat n Getirdikleri: Mevsimlik sat fl trendlerini dengeleme olana Periyodik olarak düflen yurtiçi sat fllar n telafisi Yabanc teknolojilerin ö renilmesi Uluslaras piyasalarda rekabet edebilme gücü Denizafl r lisansl üretimin kontrolü Karl l k ve büyüme potansiyelinin gelifltirilmesi 3

4 [Soru-2] Japon Pazar n n Cazibeleri nelerdir? Do u Pasifik Bölgesi'nde bulunan Japonya, Amerika'n n uzak komflular ndan biridir. Sosyal ve siyasi olarak kararl bir yap ya sahip olan Japonya, yabanc flirketlere güvenli ve uzun vadeli ifl imkanlar sunmaktad r. Büyük Bir Pazar Japonya'n n yüzölçümü Amerika'n n sadece yüzde dördü kadarken, 126 milyonu bulan nüfusu Amerika'n n yaklafl k yar s kadard r. Amerika'ya ve Avrupa Birli i'ne oranla bir buçuk kat daha fazla büyüyen Japonya'n n gayri safi yurtiçi has las dünyada ikinci s rada gelmektedir. Amerika ve Almanya'n n ard ndan dünyan n en fazla üçüncü ithalat yapan ülkesi(1996) durumunda bulunan Japonya, Fransa ve ngiltere'den de daha fazla ithalat yapmaktad r. Tüketim mallar n n oluflturdu u pazar oldukça genifl ve çok yüksek oranda çeflitlili e sahiptir. Japon toplumunun göze çarpan önemli bir niteli i, zengin ile fakir aras ndaki gelir fark n n bir dereceye kadar az olmas d r. Üstelik nüfusun büyük bir bölümünü orta gelir grubundaki insanlar oluflturmaktad r. 60'l y llar ile 80'li y llar aras nda meydana gelen h zl ve tutarl ekonomik büyüme sonucunda Japonya'daki orta s n f n gelirleri önemli ölçüde artm fl; tüketim mallar na yönelik büyük bir pazar oluflmufltur. Yaflam standard n n ve hayat tarzlar ndaki bireyselli in çok geliflmifl olmas tüketici ihtiyaçlar nda çok çeflitlilik meydana getirmekte; pazara girifl için de çok önemli f rsatlar sunmaktad r. Yabanc ürünler kolayl kla kabul görmektedir. Y lda on milyonu aflk n Japon yurtd fl na seyahat etmektedir(1995'de 12,8 ve 1996'da 13,8 milyon kifli). Yurtd fl nda çal flan veya ö renim gören Japonlar n say s da giderek artmaktad r. Bu nedenle Japon mallar nda görülmeyen dizayn ve fonksiyonlara sahip yabanc ürünler giderek artan bir popülarite kazanmakta ve rahat kabul görmektedirl. thal mallar n popülaritesine iliflkin önemli bir gösterge ise yurtd fl ndan do rudan ürün siparifl eden bireysel tüketicilerin gerçeklefltirdi i ithalat patlamas d r. Spor giysilerden g da ürünlerine ve daha birço una kadar uzanan Amerikan mallar n n Japonya'da popularite kazanm fl olmas, gelecek trendlerin ne olabilece ini belirlemek aç s ndan önemli ipuçlar sunmaktad r. thalat her alanda büyük teflvik görmektedir. Japonya'da son y llarda hem özel sektör hem de kamu sektörü, baz ülkelerle yap lan 4

5 ticaret hacmindeki dengesizlikleri düzeltmeye yönelik büyük gayret içine girmifllerdir. Örne in, y llarca Ekim ay, resmi makamlarca thalat Artt r m Y l olarak ilan edilmifltir. Ülkenin her yan nda, yaflam kalitesinin geliflmesi için ithalat n tafl d önemin anlafl lmas na yönelik özel günler düzenlenmektedir. Sözkonusu çabalara destek vermenin ve bizzat kendisinin yürüttü ü, süregelen ithalat teflvik çal flmalar n güçlendirmenin yan nda, JETRO her ekim ay nda çeflitli organizasyonlara imza atmaktad r. Bunlar aras nda, JETRO'nun thal Mallar Uzmanlar taraf ndan keflfedilen, gelece i parlak yabanc ürünleri içeren sergileri sayabiliriz. Pazar flartlar na yönelik iyilefltirme çal flmalar h zla sürüyor. Japonya, geliflmifl ülkeler aras nda ithalat serbestisine yönelik düzenlemeleri en h zl gerçeklefltirmifl olan ülkelerden biridir. fiu andaki mevzuata göre(1 Nisan 1998 itibar yla) sadece ringa bal, sardalya ve birkaç deniz ürünü daha ithalat s n rlamas alt ndad r. Yap lan indirimlerle madencilik ve imalat sanayii ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlar Amerika ve Avrupa Birli i'nde yürürlükte olan oranlardan daha afla ya çekilmifltir. thalatç lar n ticari ifllemleri ve ödemeleri gerçeklefltirirken D fl Ticaret ve Sanayi Bakanl ndan onay almalar n zorunlu k lan mevzuat kald r lm flt r. thalata yönelik yeni yasal düzenlemeler giderek artan bir h zla devam etmektedir. Yeniden yasalaflma süreci(deregülasyon) pazara girifl imkanlar yaratmaktad r. Sözkonusu yeniden yasalaflma süreci, 1967 y l ndan bafllayarak ithalat kanunlar nda yap lan birçok revizyonla h zla ilerlemifl, 1994 y l na gelindi inde daha önce onay gerektiren 670 ürünün ithalat serbest hale gelmifltir. Bakanlar Kurulu, 31 Mart 1995'te yeniden yasalaflma sürecini h zland rmak amac yla tasarlanan " thalat Teflvik Plan "n kabul etmifltir. Bu planla tüketicilere daha fazla seçme flans sunarak onlar n hayat standartlar n daha da iyilefltirmek, yerli ve yabanc mallar aras ndaki fiyat farklar n azaltmak; ithalat teflvik ederek ve ticaret imkanlar n geniflleterek d fl iliflkileri canland rma amac güdülmüfltür. 31 Mart 1998 y l na geldi imizde haberleflme, telekomünikasyon ve da t m da dahil olmak üzere toplam 12 alanda 2833 yönetmeli in hayata geçirilmifl oldu unu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi havayollar yla gelen mallara uygulanan gümrük ifllemlerinin h zland r lmas na yönelik bir sistemin getirilmesi, bir di eri ise ithalat bildirimi için teslim edilen formlar n basitlefltirilmesidir. 15 alan daha kapsayacak bir deregülasyonun en geç Mart 2001'e kadar gerçeklefltirilmesi planlanmaktad r. Gayr Safi Yurtiçi Has la Oranlar n n Karfl laflt r lmas. (1996) Japonya'n nki 1 birim olarak al nm flt r. (Birim US $) J a p o n y a A m e r i k a Avrupa Birli i Kaynak: Economic Planning Agency, "Annual Report on National Accounts" OECD "Main Economic Indicators" 5

6 [Soru-3] Japon Pazar nda Baflar l Olman n Anahtar Nedir? Di er ülkelerde oldu u gibi, Japonya'da da ürünlerinizi satmak isterseniz e er, çok iyi pazar araflt rmas yapmak ve pazar n güvenini kazanmak zorundas n z. Pazara girebilmek için önemli olan baz noktalara k saca aç kl k getirelim: Pazar n özelliklerine uygun ürünler üretin. Amerika'yla karfl laflt racak olursak, Japonya'n n baz temel özellikleri; yüksek nüfus yo unlu u, nemli ve ya murlu iklimi, insanlar n ortalama bedenlerinin ve yaflama alanlar n n daha küçük olmas d r. Bunlara ek olarak hediye al p verme gibi kültürel ve tarihi geleneklerin yan s ra insanlar n be eni ve zevlerindeki incelikler gibi önemli faktörlerin de önemle üzerinde durulmas gerekmektedir. nsanlar n yaflam tarzlar n n gittikçe daha da bat l laflmas nedeniyle, eski geleneklere verilecek afl r önem yanl fl de erlendirmelere yol açabilir. Her durumda pazar n bugünkü durumunun iyice kavranmas flartt r. Çünkü bütün bu faktörleri hesaba katmadan sunulacak ürünler, Amerika'da baflar ya ulaflm fl olsalar bile Japonya'da satmayabilirler. fllevin d fl nda renk, büyüklük, form ve ambalaj gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmal d r. Pazarda meydana gelen de iflimleri izleyin. Toplumlar zamanla de iflirler. Japonya'ya bakt m zda bu de iflimin özellikle çok h zl gerçekleflti ini görmekteyiz. Son y llarda nüfusun ortalama yafl ortalamas h zla yükselmifl, insanlar n bofl vakitleri daha da artm fl ve daha çok kad n çal flmaya bafllam flt r. Bütün bu de iflimler sonucunda insanlar daha çok fleyden haberdar olmaya bafllam fllar ve yaflam tarzlar h zla farkl laflm flt r. Tüketici ihtiyaçlar da de iflmifl, yeni ürün gelifltirme ve sat fl metodlar ortaya ç km flt r. Bu faktörlere çok dikkat etmeniz, sa l k ve çevre konular na gösterilen duyarl l n artmas gibi son y llarda oluflan baz trendlere de uyum sa laman z gerekmektedir. yi bir ifl orta bulun. Beraber çal flaca n z Japon flirketi, Japonya'ya ihraç etmek istedi iniz ürünler için en az sizin kadar hevesli ve istekli olmal d r. Japon pazar na ihracata giriflirken, öncelikle baz ticaret flirketleriyle temasa geçmek al fl lagelmifl yollardan biridir. Güçlü bir iflbirli ine gidip gidemeye inizi görebilmeniz için ticaret flirketlerinin ve di er ithalatç firmalar n tekliflerinize verdi i tepkileri çok iyi de erlendirmeniz gerekmektedir. Daha önce ifl yapmad n z ithalatç firmalarla sürdürdü ünüz temaslarda, sözleflme imzalamadan önce karfl flirketin 6

7 güvenilirli ini kontrol etmeniz gerekebilir. Baz belirli Japon flirketleri için bu tür raporlar sa layan iki flirket bulunmaktad r:(bkz.eki Bölüm1) - Dun & Bradstreet Customer Service Center - Teikoku Databank America, Inc Direkt görüflmeler ayarlamaya çal fl n. Japonya'da ifl yaparken kiflisel iliflkiler büyük rol oynamaktad r. Sadece yaz flmalarda bulunmak yerine, Japon ifl orta n zla direkt olarak bir araya gelip ürünlerinizi tan tmak ve satmak için sahip oldu unuz istek ve motivasyonu onlara göstererek görüfl al flveriflinde bulunman z çok yararl olacakt r. En etkili yaklafl m budur; ve böyle bir f rsat yaratmak için her türlü çabay göstermeniz gerekmektedir. fl için Japonya'ya geldi inizde JETRO'nun fl Destek Merkezleri (Business Support Center)(bkz. Soru 15), faaliyetlerinizi yürütürken size gerekebilecek birçok bilgi ve fayda sa layabilir. Seyahatiniz için tarih belirlerken Yeniy l (28 Aral k - 4 Ocak), Obon (13-15 Eylül ) ve Alt n Hafta (29 Nisan - 5 May s) tatillerini göz önünde bulundurmay unutmay n z. Azminizi asla kaybetmeyin. Japon ithalatç firmalarla görüflme ve pazarl k imkan buldu unuz takdirde bile, nihai bir sonuca varman z biraz zaman alabilir. Sab rl olun : Japon flirketleri flirketiçi uzlaflmaya dayal, alt kademeden üst kademeye uzanan bir süreç sonunda karara var rlar. Bu süreç Amerikan flirketlerine göre daha uzundur. Fakat verilen kararlar çok h zl bir flekilde hayata geçirilir. Pazara girerken uzun vadeli düflünün. Japon flirketlerinde ticari iliflkiler, uzun vadeli ve karfl l kl güvene dayal d r. Bu nedenle Japonya'ya mal ihraç edecek firmalar n çok sa lam yap da olmalar gerekmektedir. K sa vadede kâra geçmekten çok uzun vadeli, sa lam bir ifl iliflkisinden do acak meyveleri toplamak daha önemlidir. thalatç firmalar n beklentilerini ve fikirlerini önemseyin. Japon pazar na sat fl yapabilmek için lokal ticaret usullerini bilmeniz ve bunlara olabildi ince uyum sa laman z gerekmektedir. Birçok iyi ürün, ihracatç firmalar n afla daki hususlara yeterli dikkat etmemeleri yüzünden Japon pazar nda baflar s zl a u ram flt r. lk baflta küçük hacimde olan sipariflleri bile kabul edin. thalatç firmalar n beklentilerini mümkün oldu u kadar karfl lamaya çal fl n. Örne in mümkünse FOB (veya FCA) veya CIF fiyatlar üzerinden çal fl n. (bkz. Soru 5) Paketleme büyük önem tafl maktad r. thalatç firman n bu konudaki isteklerini gözard etmeyin. Mümkünse numunelerinizi sergileyen bir katalog haz rlay n. (Japonca) Yukar daki hususlara ek olarak, ürün kalitesinin de iflmemesine, son teslim tarihlerine uymaya, sat fl sonras hizmetin devam na da özen göstermelisiniz. 7

8 [Soru-4] Amerika'da Japon Pazar Hakk nda Nas l Bilgi Edinebilir? Japon pazarlar na girmeyi düflünen firmalar, Amerika'dayken bilgi toplamaya bafllayabilirler. fiirketler toplayabilecekleri kadar bilgiyi toplamal d rlar, çünkü böylelikle yerel koflullar incelemek için Japonya'ya geldiklerinde vakit kaybetmezler. Birinci ad m, Japon pazar konusunda deneyim sahibi insanlar araflt r p bulmakt r. Onlar n baflar veya baflar s zl klar n duyup ö renmek büyük yarar sa layabilir. Japon pazar hakk nda bilgi toplayabilece iniz Amerika'da bulunan baz yerler flunlard r: Amerika'daki JETRO Ofisleri Japon pazar üzerine özel araflt rmalar Jetro Japon pazar üzerine ürüne özel araflt rmalar yapmakta ve sonuçlar, yabanc flirketleri Japon pazar na girmeye teflvik amac yla, rapor etmektedir. Bu raporlar Amerika'da bulunan JETRO ofislerinden temin edebilirsiniz. Bundan baflka baz materyalleri web sayfalar nda da bulabilirsiniz. JETRO Japon Pazar Raporlar : Japon pazar na girifl için potansiyel tafl yan yabanc ürünleri göz önünde tutan bu raporlar, ithalatla ilgili kanun, yönetmelik ve prosedürler, gümrük vergisi oranlar, da t m kanallar, ödeme yöntem ve gelenekleri, fiyat trendleri, baflar l pazara girifl örnekleri, tavsiyeler, ticaret fuarlar, yerli üreticiler gibi birçok konuda bilgi içermektedir. Mart 1998 itibar yla 16 ürün hakk nda rapor yay mlanm fl durumdad r. Ayr ca Mart 1997'den önce yay mlanm fl, 108 bafll k içeren ürüne özel benzer raporlar da mevcuttur. Japonya'yla iliflkiler hususunda bugünkü koflullar üzerine araflt rmalar : J e t r o, Japonya'daki kanun, yönetmelik ve ifl gelenekleriyle di er ülkelerdekileri karfl laflt rmak amac yla araflt rmalar yapmaktad r. T bbi araç ve gereçler, yerleflim, kozmetik ürünler, haz r yiyecekler ve kimyasal ürünler hakk nda raporlar haz rlanm fl; bu raporlar ayn zamanda Japonya'daki deregülasyon çabalar n da yönlendirmeye devam etmifltir. Japonya'ya ihracat üzerine öneriler Jetro, yeni ürünler keflfetmeleri amac yla yurtd fl na bir veya iki ay süreyle ithal ürün uzmanlar göndermektedir. Japonya'ya ihraç edilmesi özellikle daha uygun oldu undan öncelikle küçük veya orta büyüklükte firmalar n ürünleri araflt r lmaktad r. Yurtd fl nda çal flan bu uzmanlar ticaret fuarlar n ve flirketlerini ziyaret etmekte, numuneler toplamakta ve üretici firmalara Japon pazar hakk nda bilgi vermektedir. Ayr ca JETRO, bünyesinde bulundurdu u k demli ticari dan flmanlar üç y ll na görevli olarak yurtd fl na göndermektedir. Bu dan flmanlar, Japonya'ya ihrac uygun olabilecek ürünleri araflt rmakta, bu ürünleri Japon firmalar na tan tmakta ve yabanc firmalar Japon pazar, ticari uygulamalar ve ürün gelifltirme konusunda bilgilendirmektedirler. Böylece gönderildikleri ülkelerdeki resmi makamlarla iflbirli i yaparak Japonya'ya yap lan ihracat teflvik edici faaliyetlerde bulunmaktad rlar. Bundan baflka sat fl konusunda da önemli tavsiyelerde bulunabilmektedirler. Bilgi kaynaklar ve hizmetleri Amerika'da bulunan Jetro ofisleri birçok materyali içeren çok genifl bir arflive sahiptir. Japon pazar n tan tmay amaçlayan bu materyaller aras nda videolar, broflürler, gazeteler, dergiler, kitaplar ve rehberler baflta olmak üzere her türlü kaynak mevcuttur. Bütün bu hizmetler, prensip olarak ücretsiz verilmektedir. 8

9 Ticaret Bilgi Merkezi (Trade Information Center - TIC / Washington DC Headquarters) Bu kurulufl, Amerikan flirketlerine Japonya pazar da dahil olmak üzere uluslararas pazarlar hakk nda bilgi sa lamaktad r ve Ticaret Teflvik Koordinasyon Kurulu (Trade Promotion Coordination Committee - TPPC) taraf ndan idare edilmektedir. TPPC, ticaretle ilgili devlet kurulufllar n n oluflturdu u bir a olup Ticaret Odas nda bulunmaktad r. Ücretsiz hizmet veren veya no'lu telefonlardan size gerekli bilgiye ulaflabilirsiniz. hracat Destek Merkezi A -Yerli Ofisler (Export Assistance Center-EAC-Network / Domestic Offices) Amerikan Ticaret Odas, Küçük Ölçekli flletmeler daresi(the Small Business Administration) ve hracat- thalat Bankas n n ortaklafla projesi olan bu a üzerinden tek elden birçok hizmete ulaflabilirsiniz. Bu a her eyalette en az bir tane olmak üzere 100 merkezden oluflmaktad r. Dan flmanl k hizmetleri yan nda Amerikan Devlet Kurumlar ndaki kütüphanelere ve kopyalama hizmetlerine de eriflim sa lanmaktad r. Elektronik ve Bas l Bilgi Kaynaklar Amerikan Ticaret Odas 'ndan ve di er devlet kurumlar ndan toplanan bilgiler afla da verilmifltir. Bu kaynaklara internet üzerinden, elektronik ilan tahtalar ndan, faks yoluyla, CD- Romlardan veya bas l olarak ulafl labilir. Herhangi bir hracat Destek Merkezi (EAC - bkz. yukar ya) ofisiyle ba lant kurarak bu kaynaklar nas l elde edebilece inizi ö renebilirsiniz. Ticari Hizmetler Japonya Birimi Internet Web Sitesi / Commercial Service (CS) Japan Website: (http://www. csjapan. doc. gov/) adresinde sunulan programlar, hizmetler ve Japonya'da yat r m ve ifl yapma konusunda bilgi bulabilirsiniz. Ulusal Ticaret Bilgi Bankas / National Trade Data Bank (NTDB) : Buradan ihracata yönelik temel bilgiler yan nda belirli ülkeler ve endüstriler hakk nda pazar araflt rma raporlar na da ulafl labilir. Bunlara, Amerikan Ticaret Odas 'na ba l Ticari Hizmetler Japonya Birimi'nin (CS Japan) derledi i (Mart 1998 itibar yla) afla da s ralanm fl bilgi kaynaklar da dahildir: - Endüstri Sektör Analizleri / Industry Sector Analyses(ISA) : 15 sayfal k pazar özetlerinden Japonya'yla ilgilenen ihracatç lar için 35 tanesi mevcut durumdad r. - Uluslararas Pazarlar Müflahade Raporlar / International Market Insight (IMI) Reports : Yeni ihracat imkanlar n tan tmak, Japonya'daki ticaret koflullar ve reformlar hakk nda haberler vermek amac yla her y l 200'ün üzerinde rapor haz rlanmaktad r. - Japonya çin Ülke Ticaret Rehberi / Country Commercial Guide (CCG) for Japan : Japon ticaret trendleri, umut vaat eden sektörler, ISA raporlar (bkz. yukar ya), ihracat teflvik organizasyonlar ve baz Japon ticari heyetlerin Amerika'ya yapt ziyaretler hakk nda bilgi içerir. Her y l güncellenmektedir. Business America : Ticaret Odas taraf ndan ç kar lan ayl k bir dergidir. Dünyada ve Washington'da meydana gelen ticari olaylar hakk nda haberler içerir. Di er Bilgi Kaynaklar The Japan Export-Import Bank (Japon hracat- thalat Bankas ) ve Japan Development Bank (Japon Kalk nma Bankas ), Japon hükümetine ba l olup Amerika'da ofisleri bulunan kurulufllard r. lki ihracatç lara finansal bilgi sa lamaktad r. (Yabanc giriflimler için düflük faizli kredi imkanlar, vs. ) kincisi ise Japonya'ya yat r m konusunda bilgi sunmaktad r. Amerika'da Japon flirketlerinin ba l oldu u birçok flirket vard r. Özellikle bu Amerikan flirketleri ve Japon firmalar n n Amerika'da bulunan flubeleri, çok de iflik alanlarda ifl imkanlar aramakta olup gerekli bilgiyi size memnuniyetle verecektir. Ayr ca eyalet hükümetlerinden, ticaret bankalar ndan, ticari derneklerden, ticaret odalar ndan, ticaret kurumlar ndan, Amerikan-Japon derneklerinden ve uluslararas dan flmanl k firmalar ndan da faydal bilgiler alabilirsiniz. 9

10 [Soru-5] Japonya'ya hracat Sürecinde Yeralan Safhalar Nelerdir? hracat süreci sabit bir geliflme göstermez. Baz durumlarda safhalar farkl bir seyir izleyebilir. stisnai durumlar bir yana b rakacak olursak, genel olarak ihracat faaliyetleri afla daki s ray takip eder. Fizibilite Çal flmas Safhas Ön araflt rmalar ve bilgi toplama - Ürününüzün pazarlanabilirli ini ve Japonya'daki da t m kanallar n çok iyi araflt r n. Ülkenizdeki ihracata, Japonya'daki ithalata iliflkin yönetmelikleri çok iyi ö renin ve bilin. fiirket bünyesinde yeralan sistemlerin organizasyonu - malat, ihracat, idare, vs. için operasyonlar oluflturun. Sat fl Safhas Sat fl araçlar (kataloglar, fiyat listeleri,vs.) ve irtibata geçilecek flirket listeleri oluflturun. lk sat fl faaliyetleri - Japon firmalar na yaklafl rken her zaman en üst kademedeki yöneticiyle görüflmeniz gerekmez. Genellikle sizin ürününüzden sorumlu idareciyle görüflmeniz uygun olacakt r. Tan nm fl ve sayg de er birisi araya girerse, yüzyüze görüflme ayarlaman z daha da kolaylafl r. Ticari Muameleler Safhas Afla da verilen maddeler CIF (sif sat fl - mal bedeli, sigorta ve navlunu ihtiva eden sat fl) muamelelerindeki safhalard r. Ödeme için akreditif mektubu kullan l r ve mallar deniz yoluyla gönderilir. talik harflerle yaz lan maddeler özellikle önemlidir. Bilgi istendi inde tahmini veya proforma fatura gönderin. Karfl taraf n mali durumunu ve güvenilirli ini iyi araflt r n. (fiirketlerin mali durumlar hakk nda istihbarat yapan kurulufllardan yararlanabilirsiniz. ) Bir anlaflma yapmadan önce di er tarafla, anlaflman n hükümleri hakk nda iyice görüflün. Anlaflmay katîlefltirin - Japonya'da ticari muameleler genellikle sözlü anlaflmalar esas na göre yürütülür. Uluslararas ifllemlerde ise detayl bir sözleflme kaleme al nmal d r. Yaz l olarak siparifl al n ve sipariflin al nd n mutlaka bildirin. Karfl taraftan akreditif mektubu (L/C-letter of credit) talep edin. Akreditif mektubunu bankadan al n ve içeri ini kontrol edin. Anlaflma koflullar yla ilgili bir uyuflmazl k varsa, karfl taraftan gerekli düzeltmenin yap lmas n rica edin. Mal üretin veya tedarik edin. Do rudan veya nakliye veya gümrük komisyoncusu üzerinden, kargo için yer ay rt n. Nakliye veya gümrük komisyoncusundan gümrük muameleleri, geçifl izni ve yükleme için gerekli her fleyin yap lmas n isteyin. Bir sigorta flirketiyle anlafl n. Sigorta primini ödeyip poliçe al n. Fatura ç kar n ve paketleme listesi (packing list) haz rlay n - Akreditif mektubunda belirtilen nakliyat belgelerini (shipping documents) de haz rlay n. Nakliye ücretini nakliye flirketine ödeyin ve konflimento al n. Kambiyo senedi haz rlay n. Bunu; fatura, konflimento, sigorta poliçesi, paketleme listesini de içeren nakliyat belgeleri dosyas na ilave edin. Bunu da, ödemenin yap lmas için vesikal poliçe (documentary bill) olarak, çal fl lan bankaya teslim edin. Banka belgeleri, akreditif mektubunda belirtilen koflullara uygunlu unu onaylad ktan sonra teslim al r. Bütün nakliyat belgelerinin bir kopyalar n da al c firmaya yollay n. 10

11 hracat Ak fl Diyagram Bilgi alma,araflt rma Proforma fatura h r a c a t ç L / C Nakliyat Belgeleri (Asl ) Ö d e m e B A N K A L / C S ö z l e fl m e S i p a r i fl Nakliyat Belgeleri (Asl ) Ö d e m e B A N K A Nakliyat Belgeleri (Asl ) Ö d e m e t h a l a t ç Y ü k Y ü k Y ü k G ü m r ü k Y ü k Y ü k G ü m r ü k Y ü k Gümrük k o m i s y o n c u s u B / L Nakliyat fiirketi Gümrük komisyoncusu Nakliyat belgeleri(suret) hracat Ak fl Diyagram na liflkin Notlar Akreditif Mektubu (L/C - Letter of Credit) : Herhangi bir bankan n sabit bir mebla sabit bir zaman dilimi içinde ödeyece ini garanti eden bir belgedir. Genellikle ticari muamelelerde kullan l r ve ithalatç n n talebi üzerine banka taraf ndan ihracatç için düzenlenir. Ödeme yöntemleri : Bafll ca üç ödeme flekli afla da özetlenmifltir. - L/C esas na göre : Kullan lan en yayg n ödeme yöntemidir. hracatç, yetkili bankan n vesikal poliçeyi (documentary bill) sat n almas yla birlikte ödemeyi al r. - Di er yöntemler L/C (akreditif mektubu) kullan m n içermez. thalatç ödemeyi yapar ve nakliyat belgelerini görevli bankadan teslim al r. Bir di er flekil ise ithalatç n n ödemeyi herhangi bir flekilde ihracatç ya ulaflt rmas d r. Mallar n gönderilmesi ve teslimat na iliflkin flartlar : Bunlar her iki taraf n da üzerinde anlaflmaya vard klar, masraf ve risklerin transferine iliflkin koflullard r. Standart uygulamalar FOB (Free On Board), C&F (Cost & Freight), ve CIF (Cost, Insurance & Freight)'tir. Nakliyat yöntemlerinin çeflitlenmesiyle birlikte, FOB'nin yerine FCA (Free on Carrier) terimi yayg n olarak kullan lmaya bafllanm flt r. FOB : Güvertede teslim, gemi, tren veya havaalan nda teslim; Fob Sat fl; mal, gemi veya uça a yüklenmeden önceki masraflar içerir. CFR (C&F) : Mal bedelini ve yükleme liman yla boflaltma liman aras ndaki navlunu kapsayan sat fl fiyat ; fob + nakliyat ücreti. CIF : Mal bedeli, sigorta ve navlunu ihtiva eden sat fl ; Sif sat fl. B/L (Konflimento / the bill of lading) : Nakliyat flirketinin mal n sevkiyat na dair verdi i makbuzdur ve yükün sahibiyle nakliyat flirketi aras nda bir nevi sözleflme görevi görür. Hamiline mallar alma hakk verir ve tasdik edildikten sonra ciro edilebilir. Nakliyat Belgeleri : Konflimento, fatura, paketleme listesi ve ilgili di er dökümanlar içeren dosyad r. Baz ticari muamelelerde, sigorta poliçelerinin ve gerekli ölçümlerin yap ld na dair sertifikalar n da sözkonusu dosyaya ilave edilmesi istenebilir. E er bu dökümanlar haz rlanmaz ve akreditif mektubunda iflaret edildi i gibi verilmezse; banka, vesikal poliçe de denilen bu dosyay teslim almayacak ve dolay s yla ödemeyi de yapmayacakt r. 11

12 [Soru-6] Japonya'dan yi Bir fl Orta Nas l Bulunabilir? yi bir Japon ifl orta bulabilmek için baflvurulacak yollar afla da belirtilmifltir. En etkili ve h zl olan yol ise Amerikan veya Japon bir ifl adam arac l yla Japon flirketlerine takdim edilmeniz olacakt r. Her durumda, iyi bir bafllang ç, görüflmelerin daha düzgün ve kolay geçmesini sa layacakt r. Jetro Bilgi Bankas 'n kullan n. Jetro'nun Amerika'daki ofislerinden ithalatla ilgilenen Japon firmalar hakk nda detayl bilgiler edinebilirsiniz. Ayr ca Jetro'nun internet sayfalar ndan da birçok veri ve bilgiye ulaflabilirsiniz. EAC ( hracat Destek Merkezi)'lerin hizmetlerinden yararlan n. Amerikan Ticaret Odas 'n n EAC'ler (bkz. Soru 4) üzerinden sundu u hizmetler flunlard r : Agent Distributor Service (ADS) - Bu servis, Amerikan flirketlerinden gelen istekler üzerine kendilerine gösterilen ürün kataloglar ndan belirli ürünlerle ilgilenmifl olan Japon firmalar n araflt r r. Bu gibi potansiyel Japon ithalatç lar hakk nda bilgiler verir. Gold Key and Silver Key Services (GKS/SKS) - Japonya'ya giden Amerikan flirketleri, GKS ve SKS arac l yla Japon firmalar yla görüflmeler ayarlayabilirler. Customized Market Analysis (CMA) - Bu servis üzerinden, CS Japan (Japon Ticari Hizmetler Birimi)'nin belirli ürün piyasalar hakk nda yapt pazar analizlerine eriflebilirsiniz. 12

13 Japon Endüstri Kurulufllar 'yla Temas Kurun. Japonya'da çok büyük miktarda endüstri kuruluflu bulunmaktad r. Kendilerine üye bulunan flirket listelerinin yan nda kendi endüstrilerinde yer alan pazar trendleri ve flirketler hakk nda da bilgi sunmaktad rlar. Amerika'daki Japon fiirketleri'yle Temas Kurun. Birçok Japon ticaret flirketinin ve di er Japon flirketlerinin Amerika'da ofisleri bulunmaktad r. Bu flirketlere ürün kataloglar ve numunelerinizi sunabilirsininiz. Ayn zamanda, Jetro'nun Kanada ve Amerika'daki Japon ba lant l flirketler rehberinin bask s da 6422 tane flirket adresi içermektedir. Kamusal Bilgi Kaynaklar n Araflt r n. Amerika'daki Jetro ofislerinde bulunan rehberlere, sar sayfalara... vs. baflvurabilirsiniz. Ofislerde göz at lmas gereken çok say da kaynak mevcuttur. Amerikan Ticaret Odas ve EAC'lerden de konuyla ilgili birçok kayna a ulaflabilirsiniz. Genel Tan t m Jetro flu kaynaklar sunmaktad r: Potansiyel hracatç lar - thalatla ilgilenen Japon firmalar n n kullan m na sunulmufl ihracatla iliglenen yabanc flirketleri kapsayan bir veri bankas d r. Kendi firman z da Jetro Ofisleri arac l yla bu rehbere kaydettirebilirsiniz. Jetro Trade Inquiry - Büyük ölçüde Japonya'daki ifl adamlar taraf ndan okunan, Jetro'nun günlük ç kard bültendir. Periyodik olarak yurtd fl ndan ba lant lar tan t l r. Amerikan Ticaret Odas da flu kaynaklar sunmaktad r : Commercial News USA (CNUSA) - Ürünlerin renkli foto raflar n içeren bu ayl k dergi, Japonya'da bulunan ticaret flirketlerine, üreticilere ve ticaret kurumlar na da t lmaktad r. CNUSA'ya internet üzerinden de eriflilebilir. American Export Register - Ticaretle u raflan Amerikan flirketlerinin bir listesidir ve y ll k olarak bas lmaktad r. Export Yellow Pages - NTDB'den (bkz. Soru 4) Amerikan ihracatç lar n bir listesini edinebilirsiniz. Yine benzer bir listeye STAT-USA internet sayfas ndan ulaflabilirsiniz. (http://www. stat-usa. gov). 13

14 [Soru-7] Ticaret Heyetlerine Kat lmak Yararl Olabilir mi? Ticaret heyetlerine kat lmak Japonya'ya sat fl kanallar oluflturman n yollar ndan biridir. E er heyeti organize eden kurul güvenilir ve kurulun amaçlar sizinkilerle uyufluyorsa, heyete kat lmay ciddi olarak düflünebilirsiniz. Böyle bir heyete kat l m, pazara girifl sürecinizi h zland rabilir ve umut vaat eden pazarlar hakk nda ilk elden bilgilere ulaflman z sa layabilir. Bu flekilde olas al c firmalarla da hemen görüflmelere bafllayabilirsiniz. Neler Baflarabilirsiniz? Birçok ticari heyet, uçufl ve yurtiçi program da dahil olmak üzere her fleyi önceden düzenler. Bu da sizin herhangi bir lojistik problemle u raflmaman z sa layacakt r. Üyelerine ticaret fuarlar na kat lma imkan sa layan heyetlere kat lman z büyük yararlar sa layabilir. Bu heyetler size, pazar araflt rmalar n gerçeklefltirme ve pazara girifl için gerekli haz rl klar yapabilme gibi birçok avantaj sa lar. Özellikle, potansiyel ifl ortaklar yla yüz yüze görüflebilme imkanlar yakalayabilmek çok de erlidir ve elle tutulur sonuçlar do urabilir. Ticaret Heyetlerine Kat l m çin Yap lmas Gerekenler Haz rl klar n z tam ve eksiksiz olmal d r. Yeni bir ifle bafllarken, kendinizi sunufl tarz n z yan nda karfl taraf hakk nda da yeterli bilgiye sahip olman z çok önemlidir. Bir yandan Japon pazar hakk nda bilgi toplamak için sa lam bir çaba içine girmeniz gerekirken; di er yandan, Japon flirketlerinde, karar mekanizmas n n bütün flirket çal flanlar n kapsayacak flekilde çal flt n da hesaba katman z gerekir. Bu nedenle, flirketiniz ve ürünleriniz hakk nda, hedef flirketteki her bir çal flan ikna edebilecek, çok aç klay c materyaller 14

15 haz rlaman z gerekmektedir. Ayr ca yan n zda çok say da ifl kart getirmeyi de ihmal etmeyiniz. Japon pazar üzerine ön araflt rma Sizin ürünlerinize iliflkin pazarlar hakk nda bilgi toplama - Genel pazar bilgisi (örne in, ithalat trendleri, arz ve talep koflullar, gümrük ve tüketim vergileri, Japon veya di er ülkelerden rakip firmalar). - thalat sistemi, ilgili yasa ve yönetmelikler. - Da t m kanallar ve ticari uygulamalar(üreticiler, toptanc lar, parekendeciler ve onlar n sat fl promosyon yöntemleri, sat fl sonras hizmet a lar ). - Tüketicilerin yaflam tarzlar ve tercihleri. Potansiyel al c lar n ve ithalatç lar n listelerini oluflturma Japonya'daki sat fl faaliyetleri için haz rl klar fiirketiniz ve ürünlerine iliflkin materyallerin haz rlanmas. - fiirketinizin faaliyetleri ve organizasyonu hakk nda genel bilgi. - Ürünler hakk nda bilgiler (kataloglar, foto raflar, kullanma k lavuzlar ve fiyat listeleri). - Numuneler. Ziyaretinizden önce potansiyel al c larla temasa geçilmesi. - Japonya'ya seyahatinizden önce mutlaka, araflt rd n z potansiyel al c larla görüflme taleplerinizi ve seyahat program n z fakslay n. Jetro'dan Destek Jetro, Japon pazar ndaki umut vaat eden ürünler için sat fl kanallar oluflturma amac yla ziyaretlerde bulunan ticari heyetlerle de beraber çal flmaktad r. Örne in, Jetro; Ticaret Bakanl, Eyalet Hükümetleri, Ticaret Odas ve di er devlet kurumlar taraf ndan organize edilen ve gönderilen heyetlerle de iflbirli ine gitmektedir. Bu heyetlere verilen destek birçok alan kapsar: Seminerler için verilen destek fl görüflmeleri için randevular ayarlanmas fl toplant lar, görüflmeleri ve seminerler için yer sa lanmas Çeviri hizmetleri Japon pazar hakk nda bilgi verilmesi Tan t m ve halkla iliflkiler hizmetleri 1997 Mali Y l 'nda Jetro, 20 tane ticari heyet kabul etmifltir ve bunlar n dörtte biri Amerikal heyetlerdir. 15

16 [Soru-8] Ticaret Fuarlar ndan Nas l Faydalan labilir? Japonya'da düzenlenen ticaret fuarlar, ilk defa Japon pazar na sat fl yapmak veya bir acenta bulmak isteyen yabanc flirketler için çok büyük imkanlar sa layabilir. Japonya, bir y l içinde düzenlenen ticaret fuarlar say s aç s ndan, Amerika'dan sonra dünyada ikinci s radad r. Japonya'da Düzenlenen Ticaret Fuarlar n n Özellikleri Ticaret fuarlar genel olarak ikiye ayr l rlar. Birinci grup, halka aç k olan ve kat l mc firmalar n belirli bir endüstriyle s n rland r lmad fuarlard r. Di er grup ise belirli bir endüstri için düzenlenen ve bu sektörle ilgilenen kiflilerin kat ld fuarlard r. Amerika'da bulunan Jetro ofislerinden bu fuarlar hakk nda detayl bilgi alabilirsiniz. Bu bilgilere Jetro'nun internet sayfalar ndan da ulafl labilir. Ticaret fuarlar bir y l öncesinden planlan rlar. Yeterli haz rl k yapabilmeniz için bir y l öncesinden karar vermeniz gerekmektedir. Japonya'da düzenlenen ticaret fuarlar Amerika'dakilerden farkl nitelikler tafl maktad r. Amerika'da olan ticaret fuarlar, al c ve sat c firmalar n düzenli olarak görüflmelerde ve pazarl klarda bulundu u yerlerken; Japon ticaret fuarlar, a) pazar trendleri, yeni teknolojiler ve ürünler hakk nda bilgi toplanan, b) yeni ürünler ve üreticilerin araflt r ld, c) ayn ifl sahas ndan olan insanlarla yak n iliflkilerin kuruldu u yerlerdir. Bu nedenle ticaret fuarlar ndan kesin anlaflmalarla ve siparifllerle dönmeyi beklememeniz gerekir. Anlaflmalar ve siparifller daha sonraki süreçte gelecektir. Ticaret Fuarlar ndan Etkili Bir Biçimde Faydalanma Fuara kat ld n zda afla da belirtilen hususlara dikkat etmeniz size büyük fayda s a l a y a c a k t r : 16

17 Genel olarak izlenen seyir, al c ve sat c lar n ad m ad m bir ifl iliflkisi kurmalar d r. Kataloglar n, numunelerin sunulmas n ve ön görüflmeleri, deneme siparifli izler. Bu nedenle, flirketiniz ve ürünleriniz hakk nda detayl bilgiler veren broflürler haz rlaman z ve da tabildi iniz kadar katalog ve numune da tman z gerekmektedir. Stand n zda mutlaka Japonca bilen elemanlara yer verin. Ticaret fuarlar na kat lan ifl adamlar n n hepsi potansiyel ifl ortaklar olmayabilirler. Baz lar toptanc, perakendeci veya tüketici olabilir. Ama ticaret flirketleri arac l yla dolayl yoldan ithalat yap yor olabilirler. Bu nedenle onlara da gerekli ilgiyi gösterin. Etkileyici ünvanlara sahip olmayan Japon ifladamlar n n da önemli otorite sahibi olabilece ini unutmay n. Bu ifladamlar, en yüksek kademedeki yöneticilerin onay n alarak son karar yetkisine sahip olabilirler. Bu yüzden onlarla görüflürken çok dikkatli olmal s n z. Ticaret fuarlar nda kesin anlaflmalara varamasan z bile, görüflmede bulundu unuz, stand n za kartlar n b rakan insanlarla ba lant n z koparmamal s n z. Sadece bir fuara kat l p sonra çekilmeyin. Düzenli bir flekilde fuarlara kat lmay sürdürürseniz, baflar l sonuçlar elde edebilirsiniz. Jetro'nun Sa lad Destek Jetro ofisleri, ticaret fuarlar na iliflkin flu hizmetleri sa lamaktad r: Japonya'da olmas planlanan ticaret fuarlar hakk nda bilgiler Japon pazarlar hakk nda bilgiler Japonya'ya yap lacak bir seyahatten önce önemli tavsiyeler Internet Üzerinden Ürünlerin Sergilenmesi Jetro, internette "JETRO Cyber-Showcase" ad alt nda, ürünlerin sergilenmesine yönelik bir web sitesi oluflturmufltur. Sistem, ithalatla ilgilenen Japon firmalar na uluslaras flirketler ve ürünleri hakk nda bilgi alma, on-line ürün siparifli verebilme ve sitede ürünlerini sergileyen firmalardan elektronik posta yoluyla cevaplar alabilme imkan sa lamaktad r. Daha fazla bilgi için herhangi bir Jetro ofisine baflvurabilirsiniz. Tokyo'da Amerikan Büyükelçili i taraf ndan idare edilen bir Amerikan Ticaret Merkezi(U.S Trade Center Tokyo) vard r. Amerikan Ticaret Bakanl taraf ndan düzenlenen sergiler ve seminerler burada yap lmaktad r ve merkez, Kas m 1997'den beri internet üzerinden de sergiler organize etmektedir. Amerikan Büyükelçili i'nin bünyesinde yer alan ticari hizmetler biriminin web sayfas nda da(http://www. csjapan. doc. gov/online_j) giyim kuflam, inflaat ve yap malzemeleri, bilgisayar ürünleri gibi Amerikan mallar, y lda bir defa olmak üzere sergilenmektedir. Bilgi için, Tokyo Amerikan Ticaret Merkezi'ne baflvurunuz. ( bkz. A fl a y a ) 17

18 [Soru-9] Ticaret fiirketlerinin Sundu u Hizmetlerden Optimum Fayda Nas l Sa lan r? Bir Japon d fl ticaret flirketinin sundu u hizmetlerden faydalanmak, ürünlerinizin Japon pazar nda sat lmas n sa lamak için etkili bir yol olabilir. Genellikle, uluslararas ticaret tecrübesine sahip bir ticaret flirketinin bu konuda hiç tecrübesi bulunmayan yabanc ihracatç firmalara büyük yard m dokunabilir. Ticaret fiirketlerinin Rolü Ticaret flirketleri Japonya'n n d fl ticaretinde çok önemli bir rol oynarlar. Japonya'da, 31 Mart 1994 itibar yla yaklafl k 7500 tane d fl ticaret flirketi bulunmaktad r. Bu flirketlerin bafll ca ifllevleri, al c ve sat c lar bir araya getirmek, ifllemlerin düzgün ve sorunsuz olarak yürümesi için gerekli düzenlemeleri yapmakt r. Daha büyük ölçekli ticaret flirketleri, finansman, risk yönetimi gibi konularda da destek sa layabilirler. Ayr ca, projeler organize edip uygulayabilirler ve bu projeler için yat r mc bulabilirler. Kendilerine ait bir fabrika veya ekipman bulunmadan da, bu flirketler kar fl k operasyonlara giriflebilirler. Toptanc ve perakendeci firmalar n ihtiyaçlar n çok h zl bir flekilde analiz edip yabanc üreticilerle birlikte siparifller alabilirler. Bizzat kendileri de iyi yabanc ürünler bulabilir ve güçlü da t c lar vas tas yla onlar pazarlayabilirler. Ticaret fiirketleriyle Çal flman n Faydalar Hakk nda Dikkate Al nacak Hususlar Japon pazar na girmenin bir yolu, kendi ithalat ve sat fl ofisinizi açmakt r. Böyle bir giriflim, do al olarak bir yat r m riski tafl r. Di er bir seçenek, ürünlerinizi do rudan ihraç etmek olabilir. Endüstriyel ürünler imalatç firmalara, tüketim ürünleri de büyük ölçekli 18

19 perakendeci firmalara do rudan sat labilir. Bu seçenek k sa bir yol gibi görünebilir ama sevkiyat, sat fl sonras hizmetler ve iletiflimden do acak muhtemel zorluklar gözard edilmemelidir. Ço u zaman, bir d fl ticaret flirketi üzerinden çal flmak pazara girifl için en verimli yol olabilir. Böyle bir flirketle çal fl rsan z, ürünlerinizi pazarlayabilmek için gerekli bütün bilgiyi bu flirketten temin edebilirsiniz. Bu sizin, hem zamandan hem de masraflardan tasarruf etmenizi sa layacakt r. Ticaret flirketleri üzerinden mal ihraç eden firmalar afla da belirtilen flu hususlara dikkat etmelidirler : Bir ticaret flirketiyle yaz l olarak ilk temas n zda, iflinizi karfl tarafta önemli bir ilgi uyand racak flekilde tan mlay n. fiirketiniz hakk nda genel bilgileri ve ürün kataloglar n z eklemeyi unutmay n. Ticaret flirketi, birçok de iflik türde üründen küçük miktarlarda ithal etmek isteyebilir. Bu yaklafl m, her farkl tür için ne gibi sat fl imkanlar olabilece ini kavramaya yöneliktir. lk siparifller, umdu unuzdan daha küçük hacimde gerçekleflse bile uzun vadeli düflünmeli ve sipariflleri büyük bir özenle almal s n z. Ticaret flirketi, ürünlerinizi de erlendirirken, ürünlerinizin pazarlanabilirli ini (kalite, orijinallik, uygun fiyat) göz önünde bulunduracakt r. Di er dikkat edece i hususlar, sevkiyat, paketleme ve etiketleme (Japoncas da olmal ) gibi hususlard r. Tüketici ürünlerinde, ambalaj ve ürünün d fl görünüflü ürünün sat p satmayaca na iliflkin karara var lmas nda büyük rol oynamaktad r. Japon ithalatç firmalar ve perakendeciler, ürününüzün sunulufl flekli konusunda çok hassas davranacaklard r. Do ru Ticaret fiirketinin Seçimi Genellikle, e er büyük ölçekli bir faaliyete giriflmeyecekseniz, küçük ve uzmanlaflm fl bir ticaret flirketiyle çal flmal s n z. Çal flaca n z ithalatç firmay seçerken afla da belirtilen noktalara dikkat etmelisiniz : Çal flaca n z firman n ürünlerinizin sat fl n maksimize edebilecek kurulu bir sat fl a var m? Sizin sataca n z ürün türleri hakk nda tecrübesi var m? Uzmanl k gerektiren bilgilere, insan kaynaklar na, depolama ve sevkiyat olanaklar na sahip mi? Güvenilir ve tan nm fl bir firma m? Sizin arad n z yönetici tak m, kiflisel ba lant lar, ifl ba lant lar ve büyüme potansiyeline sahip mi? 19

20 [Soru-10] Japonya'da Da t m Sistemleri Nas l Çal fl r? Kullanmaya karar verece iniz da t m kanallar, do al olarak gelecekte oluflacak sat fl hacminizi etkileyecektir. Bu nedenle, alaca n z karar büyük önem tafl maktad r. Her ülkede yer alan da t m sistemleri, kendilerine özgü tarihsel süreçler sonucunda gelifltikleri için, birbirlerinden farkl özellikler gösterirler. Öncelikle Japonya'daki da t m sistemlerinin temel özelliklerini ö renmeniz, daha sonra da bu alanda h zla devam etmekte olan de iflim ve yeniliklere adapte olman z gerekir. Japonya'daki Da t m Sistemlerinin Özellikleri Japonya'daki da t m sistemleri ile Amerika'dakileri karfl laflt racak olursak flu sonuçlara var r z : Bir kifliye düflen perakendeci say s, Amerika'dakinin iki kat d r. Ma aza bafl na düflen ortalama sat fl miktar, Amerika'dakinin yaklafl k %60' kadard r. Bir kifliye düflen toptanc say s, Amerika'dakinin iki kat ve toptanc bafl yap lan ortalama sat fl, Amerika'dakinin yaklafl k yine iki kat d r. Toptanc lar n nispeten oynad büyük rol, Japon da t m sisteminin en önemli özelli idir. Tarihsel olarak Japonya'daki da t m sistemi yap s, ülkenin yüksek nüfus yo unlu unu, da l k co rafyas n ve aç k alan eksikli ini yans t r. Bu tarihsel geliflimi, tüketicilerin al flverifl edebilecekleri ma aza çeflidinin s n rl olmas, tüketicilerin ma azalara çok s k gitmeleri fakat küçük miktarlarda ürün sat n almalar, ve tüketicilerin düflük fiyattan ziyade yüksek kalite talep etmeleri gibi faktörler etkilemifltir. Bütün bu yukar da belirtilen hususlar, çok say da perakendeciye hizmet sa layan çok say da toptanc n n varl na neden olmufltur. Hatta baz mal türleri, perakendeciler taraf ndan tüketicilere sat lmadan önce birden çok toptanc n n elinden geçmektedir. Da t m Sistemlerinde Meydana Gelen Son De iflimler Japon toplumunda son y l içerisinde meydana gelen de iflimler - çal flan kad n say s ndaki ani art fl, artan otomobil say s -, tüketici e ilimleri üzerinde büyük etki yaratm flt r. Bu de iflimler, ülkenin her bir köflesinde büyük süpermarketler, özel nitelikli süpermarketler ve ma aza zincirlerinin aç lmas na yol açm flt r. Bu ma azalar, toplam perakende sat fl miktar n n düzenli olarak artmas n sa lam fllard r. Bu büyük ölçekli perakendeci firmalar ve özel nitelikli ma azalar, h zla artan tüketici talebini ürünleri ilk eden sat n alarak karfl lamak Japonya'da kullan lan bugünkü da t m sistem türleri J a p o n y a ' d a k i ü r e t i c i Banliyö al flverifl merkezi, vs. Büyük ölçekli p e r a k e n d e c i Y a b a n c m a r k a T i c a r e t fl i r k e t i / i t h a l a t ç f i r m a B i r i n c i t o p t a n c k i n c i t o p t a n c Yabanc flirketin Japonya ma azalar G e l e n e k s e l p e r a k e n d e c i Yabanc ba lant l p e r a k e n d e c i T ü k e t i c i 20

21 amac yla yurtd fl nda ofisler açmaktad rlar. Böylece daha kolay ve h zl da t m olanaklar na kavuflmaktad rlar. Afla daki tabloda da görüldü ü gibi, sanayi mamullerine iliflkin da t m kanallar, tüketici mamullerine göre daha k sad r. Da t m Kanal Seçimi Japonya'da iyi satm fl ithal mallar, afla da verilen dört yolun birinden da t lm flt r. thal edilen mal türünde uzmanlaflm fl bir ticaret flirketinin kulland kanallar üzerinden; Bir tane di er türde mallar için kullan lan kanal, bir tane de ithal edilen mala özgü kanal üzerinden; Kendi da t m a bulunan bir tali flirket kurarak veya, Do rudan bir tali flirket üzerinden. Afla daki tabloda, ihracatç firmalar n tali flirketler veya müflterek teflebbüsler kurarak meydana getirdikleri baflar l da t m sistemi örnekleri gösterilmifltir. Japonya'ya ihracat yapan firma, ilk safhada genellikle bir ticaret flirketi üzerinden operasyonlar n yürütmektedir. Böyle durumlarda, kullan lacak sat fl kanallar n genelde ticaret flirketi seçer. Her durumda, Japon müflterilerin ihtiyaçlar n karfl layabilmek için stoklar, teslimatlar ve sat fl sonras servis hizmetlerinizi en iyi flekilde düzenleyebilmelisiniz. Japon pazar na baflar l girifl örnekleri Pazara girifl flekli Pazara girifl süreci fiirketler Bir mümessil firman n hizmetleri kullan lm flt r; Daha sonra tali bir flirket kurularak operasyonlar güçlendirilmifl ve sat fl hacmi artm flt r. M ü m e s s i l f i r m a T a l i fl i r k e t J a p o n p a z a r BMW, J&J, Apple, Louis Vuitton, Berry Bros. And Rudd, B r a u n Tali flirket kurulmufl ve baflar sa lanm flt r. T a l i fl i r k e t J a p o n p a z a r C o c a - C o l a, C r a y, Clinique, Shipley, Carl Zeiss, Shakley Japon bir ortakla ortak giriflim kurulmufl ve baflar sa lanm flt r. O r t a k g i r i fl i m J a p o n p a z a r Mc. Donalds, Johnson Matthey, Sumitomo 3M, Otis lk önce bir mümessil firma kullan lm fl, daha sonra bir tali flirket kurulmufltur. Sonuç baflar l d r. M ü m e s s i l f i r m a T a l i fl i r k e t J a p o n p a z a r California Almonds, Lego, Kodak, Benz lk önce bir mümessil firma kulan lm fl, ard ndan Japon bir ortakla ortak giriflim kurulmufltur. Pazara girifl baflar l olmufltur. M ü m e s s i l f i r m a O r t a k g i r i fl i m J a p o n p a z a r AGF, Reebok Japon bir ortakla ortak giriflim kurularak pazara girilmifltir. Daha sonra tali bir flirket kurularak performans daha da iyilefltirilmifltir. O r t a k g i r i fl i m T a l i fl i r k e t J a p o n p a z a r Campbells, Heintz, P&G, Johnson kaynak : " Workshop on Japan's Distribution Systems and Practices," MIPRO 21

22 [Soru-11] Japonya'da Marka Tescili Nas l Yap l r? Japonya'da patentler, dizaynlar, faydal model ve markalar sinai mülkiyet haklar kategorisine girerler. S nai mülkiyet haklar ve telif haklar, edebi mülkiyet haklar alt nda toplan rlar. Japonya'daki s nai mülkiyet haklar sistemi, Amerika'dakinden biraz farkl d r. Fakat gerekli prosedürler tamamland ktan sonra kanunlar taraf ndan korunan alanlar ayn d r. Japonya'daki S nai Mülkiyet Haklar Telif haklar, Berne Anlaflmas 'na imza atan tüm ülkelerde kendili inden korunmaktad r. S nai mülkiyet haklar ise sadece uygulamaya konulduklar bölgelerdeki milli kanunlar taraf ndan korunmaktad r. Bir flirket, baflka bir ülkede s nai mülkiyet hakk na sahip olsa bile, Japonya'da da ayn hakka sahip olabilmek için Japonya'daki gerekli prosedürleri yerine getirmek zorundad r. S nai mülkiyetin korunmas ba lam nda Paris Anlaflmas na imza atan Japonya, edebi mülkiyet haklar n n dünya çap nda korunmas n teflvik amac yla kurulan Birleflmifl Milletlere ba l Dünya Edebi Mülkiyet Örgütü'ne (World Intellectual Property Organization - WIPO) de üyedir. Edebi mülkiyet haklar n n korunmas için kullan lan sistemler ülkeden ülkeye farkl l klar göstermektedir ve bu farkl l klar n en aza indirgenmesi yönünde,wipo'da çok önemli çal flmalar yap lmaktad r. 22

23 Japonya'da S nai Mülkiyet Haklar Kanun kapsam ndaki maddeler lgili kanun Tahkikat ve soruflturma makam B u l u fl l a r Patent kanunu S nai mülkiyet haklar A l e t l e r D i z a y n l a r Faydal model kanunu Dizayn kanunu Japon S nai Mülkiyet daresi Tescilli markalar Tescilli marka kanunu Japonya'da Tescilli Markalar Tescilli markalar, Japon alameti farika(marka) kanununa göre korunur. Korunmak için gerekli koflul, markan n veya hizmetin di erlerinden ay rt edilebilir olmas d r. Korunma, tescil tarihinden itibaren on y l geçerlidir ve yenilemek mümkündür. (Amerika'da oldu u g i b i ) Yurtd fl ndan Resmi Baflvurular Nas l Yap l r? Yasal olarak gerekli belgeler Japon S nai Mülkiyet daresi (Japanese Patent Office- JPO)'ne teslim edilmelidir. Baflvuru, Japonya'da ikamet eden ve patent iflleriyle u raflan bir avukat arac l yla yap lmal d r. Burada JPO ve baflvuran taraf aras ndaki iletiflimin düzgün yürümesi amaçlanm flt r. Patent için baflvuran taraflar n, konular nda uzman olan avukatlar n n fikirlerine önem vermeleri onlar n yarar na olacakt r. Marka tescili, patent, faydal model ve dizayn baflvurular n n hepsinde ayn prosedür uygulanmaktad r. Japon tüketiciler için, sat n ald klar markan n imaj büyük önem tafl maktad r. Bu nedenle, tescilli markalar Japonya'da ifl yapabilmenin önemli ögelerinden biridir. Mutlaka markan z tescil ettiriniz. r t i b a t : nternational Affairs Division General Administration Department Japanese Patent Office 4-3 Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo T e l

24 [Soru-12] Japonya'ya hracat Yaparken Hangi Koflullara Uyulmal d r? Bir ülkeye mal ihraç etmeye bafllarken at lmas gereken ilk ad m, o ülkenin ithalat sistemini çok iyi ö renmektir. Sizin ürününüzün herhangi bir ithalat k s tlamas na tabi olup olmad n araflt rman z gerekir. Japonya'da çok az say da mal k s tlamalara tabidir. thalata liflkin Kanunlar D fl Ticaret ve Döviz Kanunu Bu kanun, d fl ticaret ifllemleri için uygulanan temel kanundur ve serbest ticaret ilkesine dayanmaktad r. thalat ve ihracat, bu ilkeye dayanarak tamamen serbest hale getirilmifltir. D fl Ticaret ve Döviz Kanunu, Japonya'da yap lan mali reformlar çerçevesinde sürekli revize edilmifltir. Ödemelerin yap lma yöntemlerine iliflkin bütün yönetmelikler kald r lm flt r. Bunlar taraflar kendi aralar nda diledikleri gibi düzenleyebilmektedirler. Gümrük Kanunu ve lgili Kanunlar Gümrük ifllemlerinin nas l yürüyece ini, vergi mükellefiyetini ve toplanmas n düzenleyen kanundur. Gümrük Tarifeleri Kanunu'nda ise vergi oranlar, indirimler ve muafiyetler düzenlenmifltir. Her kanunun kendi yapt r m uygulamalar vard r. 24

25 thalata liflkin Di er Kanun ve Yönetmelikler Di er birçok ülkede oldu u gibi Japonya'da da, ithal edilmeden önce baz ürünler için onay veya izin al nmas n gerektiren kanunlar vard r. Bu kanunlar kamu menfaati ve güvenli i için ç kar lm flt r. Bu kanunlar n büyük ço unlu u afla da belirtilmifltir : Yiyecek maddeleriyle ilgili sa l koruma kanunu Arz ve talep dengelerine iliflkin kanunlar Tekellere iliflkin kanunlar Evcil hayvanlar n kontrolüne iliflkin kanun Zehirli maddelere iliflkin kanun Ateflli silahlara iliflkin kanun Kimyasal maddelerin üretimine iliflkin kanun Patlay c maddelerin kontrolüne iliflkin kanun Do al hayat koruma ve avlanmayla ilgili kanun, vs. hracatç firmalar, görüflmeler ve sözleflme esnas nda, ithalatç veya al c firmalar n ithal edecekleri ürünlerin belirlenmifl standartlara ve yönetmeliklere uygun olmas n talep edeceklerini göz ard etmemelidirler. thalat Kotalar na Tâbi Ürünler Kotalar, afla da belirtilen üç ana ürün grubu için uygulanmaktad r : Dünya Ticaret Örgütü yönetmeliklerine tâbi devlet kontrolünde olan ticari ürünler. Bu grupta, alkol içeren ürünler, patlay c lar, ateflli silahlar, nükleer maddeler, uyuflturucu maddeler yer almaktad r. "Soru 2"de belirtilen 5 deniz ürünü. Dünyada nesli tükenmekte olan baz bitki ve hayvanlar. Japonya'ya mal ihraç ederken, ürünlerinizin Japonya'da yürürlükte olan ithalat kotalar na tamamen uygun olmas na özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. 25

26 [Soru-13] Japonya'da Ürünlerinizi Satmak çin Hangi Koflullara Uyman z Gerekir? Baz ürün türleri, ithal edilsin veya yurtiçinde üretilsin, gerekli testlere tabidir ve belirlenmifl standartlara uygunlu u belgelenmeden Japonya'da sat lamaz. Kanunlarca belirlenmifl bu standartlara mandater standartlar denir. Bundan baflka, yasal zorunluluk gerektirmeyen standartlar da vard r. Ürünlerin üzerinde, bu tür standartlara gönüllü olarak ba l l simgeleyen iflaretlerin varl veya yoklu u sat fllar muhtemelen etkileyecektir. Wool mark JAS mark SG mark JIS mark ST mark Son zamanlarda mandater standartlara iliflkin kanun ve yönetmelikler gittikçe yumuflat lm fl, uygulanan prosedürler daha basit hale indirgenmifl ve h zland r lm flt r. Bugünlerde sistemin bütününü kapsayan reformlar yap lmakta ve uluslararas standartlara ulafl lmaya çal fl lmaktad r. Mandater Standartlar Mandater standartlar, tüketicileri korumak amac yla baz ürün türleri için konulmufltur. Bu tür kanun ve yapt r mlar, Japonya'da kullan lan veya sat lan mallar kapsar. Resmi onay olmayan ürünler, ithal edilmeleri serbest olsa bile sat lamaz ve kullan lamazlar. Bu nedenle, standartlara uygunluk belgeleri hem yabanc üretici firmalar hem de Japon sat c lar taraf ndan mutlaka al nmal d r. Mandater standartlar kapsam nda yer alan mallar üzerine, ilgili kanunlar uyar nca mallar n menfleini, kalitesini ve sair hususlar n belirten damgalar mutlak surette 26

27 vurulmal d r. Bu tür bilgiler, Japon müflteriler için oldu undan mal n üzerine Japonca olarak bas l r. Elektirikli Aletler ve Meteryaller Kontrol Kanunu- Evlerde ve küçük ölçekli ifl yerlerinde kullan lan elektirikli ürünler: 165. madde, elektirik telleri, kablolu araç ve iletiflim ve elektirikli s t c lar Tüketici Ürünleri Emniyet Kanunu - Bebek ve çocuk yataklar ve da t rmanma ipleri. Ölçüm Kanunu- Araç ve gereçlerin ölçümü Gaz Endüstrisi Kanunu- ç mekanlarda kullan lan gazl su s t c lar, gazla çal flan s t c lar, gazla çal flan banyo s t c lar S v laflt r lm fl petrol gaz n n optimizasyonu ve emniyetinin sa lanmas yla ilgili kanun- S v laflt r lm fl petrol gaz kullan lan alet ve ekipmanlar kullanan genel tüketicilerle ilgilidir: 7. madde, gazl s t c lar ve mutfak ocaklar n içerir. Eczac l kla lgili Kanun- laçlar, yar -ilaçlar, kozmetik ürünler, t bbi malzeme, veteriner ilaçlar ve veterinerlikle ilgili t bbi malzeme. Yasal Zorunluluk Tafl mayan Standartlar Japon Endüstriyel Standard (Japanese Industrial Standard - JIS) JIS, endüstriyel standardizasyon kanuna dayanarak, kozmetik ürünler ve tar m ve orman ürünleri d fl ndaki ürünler için 8000 tane standart koymufltur. Bu standartlar, ürün standartlar na ek olarak analiz, ölçüm, kontrol, terminoloji ve sembollere yönelik standartlar da içermektedir. Uluslararas ticareti ve iflbirli ini gelifltirmek ve kolaylaflt rmak amac yla, aralar nda JIS'nin de bulundu u birçok standard,iso standartlar yla uyumlu hale getirmeye yönelik dünya çap nda bir hareket bafllam flt r. Eylül 1997'den bafllayarak bu iflle görevlendirilmifl özel kurulufllar, ürünlerine JIS damgas koydurmak isteyen flirketlere onay vermektedirler. Böylelikle yabanc flirketler için de JIS izni almak kolaylaflm flt r. Japon Tar msal Standard (Japanese Agricultural Standard - JAS) JAS ifllenmifl g da maddeleri için standartlar koymaktad r. malatç veya ithalatç firmalar gerekli testleri yapt rd ktan sonra ürünlerine JAS damgas koydurtabilirler. Ürün Mesuliyeti Kanunu Standart ve normlara ek olarak, Japonya'da mal sat fl yla ilgili göz önünde bulundurulmas gereken baflka bir nota da, Ürün Mesuliyeti Kanunudur. Bu kanun Temmuz 1995'ten beri yürürlüktedir ve üreticilere, hatal ürünlerden do acak her türlü yaralama, ölüm ve zararlar karfl lama yükümlülü ü getirmektedir. fiu ana kadar bu kanun kapsam nda sadece birkaç adli dava görülmesine ra men ilerde bu tür davalar n artmas beklenmektedir. Ayr ca, 1998 itibariyle bu konuda yeni düzenleme yap lm fl ve art k tüketicilerin adli yoldan haklar n aramalar kolaylaflm flt r. 27

28 [Soru-14] Japonya'ya yap lacak bir ifl gezisinden önce ne gibi haz rl klar yap lmal d r? Japonya'ya giderek pazar yerinde araflt rmak ve ifl görüflmelerinde bulunmak, Japonya'ya ihracat yapabilmek için mükemmel bir yoldur. S n rl zaman n z en iyi flekilde kullanabilmek için araflt r lmas gereken noktalar daraltmal, kuraca n z ba lant lar ve ziyaret edece iniz flirketleri büyük bir dikkatle seçmelisiniz. Bütün bu ayarlamalar önceden planlanmal ve gerekli rezervasyonlar yap lmal, randevular kesinlefltirilmelidir. Bunlardan baflka yap lmas gereken daha birçok haz rl k olacakt r. Yan n za Alman z Gereken fieyler Numuneler Ürün Kataloglar fiirketinizi tan tan broflür ve materyaller fl kartlar 28

29 Gitmeden Önce Bilmeniz Gerekenler Japonya'ya özgü birçok gelenek ve görenek vard r. lk baflta bunlara tam olarak uyman z gerekmese bile rahats z edici durumlardan kaç nmak için yeterli bilgiye sahip olman z önem tafl maktad r. Söz konusu gelenek ve görenekler, selamlaflma, flirket çal flanlar aras ndaki hiyerarfliye sayg l olma, kararlar n nas l al nd n anlama ve de iflik türde "evet" ve "hay r" cevaplar n yorumlayabilme ile ilgilidir. Do rudan ve yüz yüze görüflmenin her zaman için daha etkili oldu u unutulmamal d r. Japonya'yla ifl tecrübesi olan kimselerden alabilece iniz tavsiye ve önerilerin size büyük faydas dokunacakt r. Jetro ofislerinden de konuyla ilgili yaz l ve görsel birçok kayna a ulaflabilirsiniz. Tercümanl k Hizmetleri ve fl Japoncas fl görüflmelerini ve bilgi toplama faaliyetlerini Japonca üzerinden yürütmek büyük önem tafl maktad r. Bu nedenle kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz için Japon bir mütercim tercümanla çal flman z en iyisi olacakt r. Tercüman kiralarken tercüman n uzman olmas gereken ifl alan na dikkat etmeniz gerekmektedir. Fakat bir tercümanla çal flmak pahal olabilece inden böyle bir hizmetten en verimli olacak flekilde, baflka bir deyiflle çok önemli durumlarda faydalanmal s n z. Az da olsa birkaç kelime Japonca bilmek, görüflmelerde olumlu bir izlenim kazand rabilir. Jetro'nun ifl görüflmelerinde gerekebilecek temel Japonca ö renimine yönelik programlar bulunmaktad r. Bu programlar hakk nda gerekli bilgiye Jetro ofislerinden ulaflabilirsiniz. Ayr ca kolay Japonca dersleri için Jetro'nun internet sayfalar na da girebilirsiniz. Japonya'da Konaklama Oteller fiyat ve otelin derecesine göre iki kategoriye ayr lmaktad r. Büyük flehirlerdeki birinci s n f oteller, ofis makinalar ve di er birçok iflle ilgili hizmet sunmaktad rlar. Fiyatlar, otelin yerine, oda türüne ve otelin s n f na göre de iflmektedir. Tokyo'da tek kiflilik bir konaklama için 18,000 ila 30,000 yen gerekmektedir. Çift yatakl odalar n bir gecelik fiyat ise 27,000 ile 45,000 yen aras nda de iflmektedir. E er daha küçük bir odada kalmay düflünürseniz ve daha düflük bir servise raz olursan z, fiyatlar bir gece için 10,000 yene kadar düflebilir. Bu tür oteller ifladamlar na yönelik otellerdir ve Japonya'n n hemen hemen her yerinde bu tür otellerden bulunur. Japon Ulusal Turist Organizasyonu ofislerinden Japonya'da seyahat ve konaklama hakk nda bilgi alabilirsiniz. 29

30 [Soru-15] Jetro fl Destek Merkezleri Ne Gibi Hizmetler Sunmaktad r? Jetro fl Destek Merkezleri (Business Support Centers - BSC'ler), yabanc ifladamlar na pazara girifl süreçlerinin ilk safhalar nda baflar l olabilmeleri için büyük destek s a l a m a k t a d r. Direkt sat fl faaliyetlerinde bulunmak amac yla Japonya'ya gelmifl olan ihracatç lar n ellerinin alt nda birçok olanak bulunmal d r. Aksi takdirde, ne kadar çaba gösterseler de, baflar ya ulaflmalar çok zor olacakt r. BSC'ler yabanc ifl adamlar için geçici ofis alanlar sa lamakta ve onlara profesyonel dan flmanl k hizmetleri sunmaktad r. Geçici Ofis Alan BSC'lerin geçici ofis alanlar nda sundu u imkanlar flunlard r : Yaz masalar, sandalyeler ve di er gerekli ofis mobilyalar Telefon ve faks makinalar Kiflisel bilgisayarlar Fotokopi makinalar fladamlar, bunlar n d fl nda, birçok ngilizce kayna n bulundu u kütüphanelerden ve presentasyonlar n gerçeklefltirecekleri video destekli konferans odalar ndan da faydalanabilirler. Bu odalar ifl toplant lar yapmak ve numuneler sunmak için de kullan labilir. Sadece fotokopi, telefon, faks ve bilgisayar kullan m ndan ücret al nmaktad r. Bütün di er hizmetler, iki ay geçmemek flart yla, ücretsiz verilmektedir. Destek Hizmetleri BSC'lerin sundu u destek hizmetleri, sat fl faaliyetlerinde bulunan ifladamlar n n ifllerini kolaylaflt rmak amac yla sa lanmaktad r. Söz konusu hizmetler flunlard r : fl Destek Merkezleri'nde, Japon ifl uygulamalar hakk nda deneyimli ticari dan flmanlar bulunmaktad r. Bu dan flmanlar gerekli her türlü bilgiyi sa lamak amac yla görevlendirilmifltir. 30

31 BSC'lerde telefon mesajlar n z ve randevular n zla ilgilenecek personel de hizmetinize sunulmufl durumdad r. BSC'lerde posta ve faks ifllemlerinizle de ilgilenecek personel mevcuttur. Potansiyel ithalatç lar içeren Jetro bilgi bankas ndan da faydalanabilirsiniz. (bkz. Soru 6) Mütercim tercümanlar, çevirmenler ve di er profesyonellere ulaflma imkan. Jetro, bütün bu hizmetleri ek destek olarak vermektedir. BSC'ler kesin baflar garanti edemezler. Baflar hizmeti kullanan n gösterece i gayrete ba l d r. Kimler Jetro'nun Sundu u Hizmetlerden Yararlanabilir? Japonya'ya ihracat yapmak isteyen ve henüz Japonya'da operasyonlar bulunmayan yabanc üretici firmalar veya d fl ticaretle u raflan ifladamlar, BSC'lerin sundu u hizmetlerden faydalanabilirler. Devlet kurulufllar ndan veya Japon Ticaret Birimi'nden (Commercial Service Japan) alaca n z tavsiyelerin size büyük yarar dokunacakt r. Jetro'ya Nas l Baflvurabilirsiniz? Jetro ofislerinden temin edebilece iniz baflvuru formunu doldurup flirketinizin ürünlerini tan tan bir broflürle beraber en yak n n zda bulunan Jetro ofisine teslim etmeniz gerekmektedir. Bunlara ek olarak baflka bilgiler ve tavsiye mektuplar da teslim edebilirsiniz. Baflvurular Japonya'ya seyahatinizden en az iki ay önce yap lmal d r. Japonya'n n alt kentinde BSC'ler bulunmaktad r. Bu flehirler Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe ve Fukuoka'd r. Bu metropollerin her biri birer ticaret ve endüstri merkezidir. Sat fl çal flmalar n za bafllamak için co rafi konumu en uygun ofisi seçmeniz büyük önem tafl maktad r. JETRO BSC'lerin bulundu u yerler 1.Nisan 1998 Business Support Center (BSC) Havaalan : direkt uçufl H a v a a l a n THY Narita: s t a n b u l Kansai: s t a n b u l 31

32 APPENDIX ( EK BÖLÜM ) 1. ADDRESSES OF RELEVANT ORGANIZATIONS ( lgili kurulufllar n adresleri) Japanese Organizations (Japon Kurulufllar) Economic Organizations ( ticaret Kurulufllar ) 33 Trade Organizations (Ticari Kurulufllar ) 33 Importers Associations ( thalatç Birlikleri) 34 Wholesalers and Retailers Associations (Toptanc ve Perakendesi Birlikleri) 35 Trade Fair Organizations (Ticaret Fuar Kurulufllar ) 35 Market Researchers (Pazar Araflt rma Kurulufllar ) 37 Service Agencies (Hizmet Bürolar ) Japanese Interpreting Agencies INFORMATION SOURCES (Bilgi Kaynaklar ) Directories and Corporate Information (Rehberler ve fi rket Bilgileri) 38 Statistics ( statistikler) 38 Yearbooks (Y ll klar) 39 Books (Kitaplar) 40 Newspapers (Gazeteler) 40 Magazines (Dergiler) 40 Electronic Sources (Elektronik Bilgi Kaynaklar ) 40 32

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı