ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanında İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. Kamu için ayrılan alanların terki yapılmadan uygulama yapılamaz. 3. Deprem yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 4. Jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 5. Topografik, jeolojik, biyometeorolojik, taşkın gibi nedenlerle özel önlem gerektiren alanlarda jeolojik rapor doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 6. Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. 7. Eğimden dolayı kazanılan iskan katı emsale dahildir. 8. Çekme ve çatı katı yapılamaz. 9. Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. 10. Açık ve kapalı çıkmalarda yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 11. Planda TAKS, KAKS ve emsal değerlerine tabi alanlarda inşaat alanı hesabı net parsel üzerinden hesaplanacaktır. 12. İmar planında TAKS, KAKS ve emsal değerlerine tabi alanlarda kamuya ayrılan alanların imar kanununun 18.maddesine göre ayrılması gereken alanın %35 oranındaki ortaklık payı alanından fazla olması halinde, %35 in üzerinde kalan kısımlar kamulaştırılır. İmar planında TAKS,KAKS ve emsal değerlerine tabi alanlarda kamu hizmet ve tesisleri ile sosyal donatı için ayrılan alanların, ilgili kuruma %35 den fazlasının parsel sahibi tarafından rıza en bedelsiz olarak terk edilmesi halinde; KAKS (emsal) değeri brüt alanın%65 i üzerinden hesaplanır. 13. İmar kanununun 23. madde uygulama hükümleri geçerlidir. 14. Doğal çevre değerlerini korumaya yönelik olarak; yasal statüsü koruma altına alınmış doğal sit alanlarının fiziki düzenlenmesinde doğal yapının korunması için gerekli önlemler alınacaktır. 15. Enerji nakil hatları altında kalan alanlarda ilgili kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 16. Bir parselde plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartı ile birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların birbirlerine olan mesafeleri; Ayrık nizama tabii parsellerde=her bina için imar planı ve yönetmelikte ayrı ayrı belirlenen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz. Bitişik nizama tabii parsellerde=her bina için imar planı ve yönetmelikte belirlenen arka bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz. 17. Mimari Avan projelerine göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Yerleşim ve Avan proje belediyesince onaylanmadan uygulama yapılamaz. 18. Planlama alanında parsel üzerindeki ağaç ve ağaç toplulukları korunacaktır. 19. Planda yazılmış yol genişliği ile çizilmiş yol genişliği arasında farklılık var ise, planda yazılmış olan yol genişliğine itibar edilecektir. Fazlalık varsa, mevcut genişlik muhafaza edilecektir. 20. Planlarda yapılanma koşulları belirlenmeyen alanlarda çevre yapılaşma koşullarına göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 1

2 21. Plan kapsamında otopark amacıyla parsel ön cephe hattının gerisinde kalmak, tabii zeminin altında kalmak şartı ile bodrum katlarda yan ve arka bahçe mesafeleri sınırlarında kapalı otopark yapılabilir. Bu alanın üstündeki tabii zeminin bahçe tanziminin yapılması zorunludur. 22. Planda park ve oyun alanı olarak gösterilen ve belediyenin mülkiyetine geçen alanlarda tabii zeminin en az 0.50m altında kalmak ve statik şartların sağlanması koşulu ile parselin tamamında veya kısmen belediyesince kapalı otopark yapılabilir veya yaptırılabilir. 23. Kamu eline geçmiş yeşil alan (çocuk bahçesi, park, spor alanı ve açık otopark alanı) ayrılan yerlerde, bitişik parsellerde bu alanlara 1.00m yaklaşabilir. Bu mesafede çıkma yapılmaz, pencere açılabilir. 24. Sosyal donatıya ayrılan alanlarda amacına uygun olarak tanzim edilinceye kadar geçici olarak açık otopark alanı olarak kullanımına belediyesi yetkilidir. 25. Bu plan notlarında ilgili, yasa ve yönetmeliklerde yer almayan hususlarda lüzum ve ihtiyaca civarın karakterine göre uygulama şekli takdirine Belediye Başkanlığı yetkilidir. 26. Planda eğitim, sağlık, spor alanları, dini tesis alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılarda Avan proje ile uygulama yapılacaktır. 27. T.C.K sınırına rastlayan parsellerde ilgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 28. T.C.K Kamulaştırma çizgisinden yapı çekme mesafesi 5.00m dir. 29. Plan uygulama alanı plan onama sınırıdır. 30. Plan onama sınırları kadastral veya imar parsel sınırıdır. Sehven çizilen sınırlarda kadastral parsel ve imar parsel sınırına göre uygulama yapılacaktır. 31. Kitle düzeni planda belirtilen yerler dışında kalan ve üzerinde ruhsatlı ve ruhsatına uygun yapılmış yapılar bulunan parsellerde imar planı daha fazla kat adedi veya KAKS değeri getirmişse bu gibi yapıların üzerine mimari ve statik koşulların ve planın elverdiği ölçüde kat ilavesi verilebilir. 32. Teşekkülü olup M(mevcut kitle) taraması yapılan yapılarda kitle ölçüsü bina oturum alanıdır. Bu bölgelerde mimari ve statik şartların mevzuata uygun olduğu koşullarda uygulama yapılabilir. 33. M (mevcut kitle) taraması yapılan yapılarda ve konut yapı kooperatiflerinde mimari, statik koşullarına ve ilgili imar mevzuatına uygun olması şartı ile plan tasdik tarihinden önceki mevcut teşekkülü olan ve belediyesince tespit edilmiş yapılar muhafaza edilecektir. Yeni ilave edilecek kısımlarda ise yürürlükteki imar planı şartları geçerlidir madde uygulaması yapılacak alanlar veya plan sınırları dahilinde sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair tüm plan değişikliklerin de ilgili yasa ve yönetmeliklere, plan ana kararlarına etkisi, kamu yararı şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygunluğu açısından plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması zorunludur. 35. Kat alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal): yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor bu alana katılmazlar. Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır. 36. Mera alanları Mera Kanunu na tabi alanlardır. Başka amaçla kullanılamaz. İlgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 37. Sınırları tespit edilecek alanlarda 18.madde uygulaması yapmaya belediyesi yetkilidir. 2

3 38. İSKİ nin mevcut altyapı ve tesis alanları aynen korunacak olup bu alan ve hatların geçtiği güzergahlar kamulaştırma bandı olarak ayrılacaktır. 39. Planlanan İSKİ atıksu ve yağmursuyu şebeke hatlarının geçtiği güzergahlarda ve vadi tabanlarında 5-10metre koruma bandı olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz. Bu tesisler ile ilgili olarak İSKİ görüşü ve projeleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 40. Plan kapsamında dere mutlak koruma alanları içerisinde mevcut veya yapılacak olan fezeyan kontrolü, kolektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri, mevcut ve planlanacak olan atıksu ve yağmursuyu tesisleri için dere mutlak sınırları içerisinde İSKİ görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 41. Kamu hizmeti için ayrılan Sosyal ve Teknik Donatı yapılan hariç konut dışı yapılaşmalarda ise KAKS:0.25 değeri aşılamaz. 42. İmar Planında bulunan teknik hataların giderilmesi, altyapı faaliyetlerinin korunması ve imar uygulamasına geçilmesi aşamasında, yolların mülkiyet sınırında korunacak ağaç, duvar, yapı vb. yerlere bağlı olarak 2,00 metreye kadar plan hattında kayma yapılması durumunda, yapılacak düzeltme için plan değişikliği zorunlu değildir. 43. Kitle düzenlemesi yapılmış parsellerde çizilmiş kitle ile yazılmış çekme mesafeleri arasında uyumsuzluk var ise, yazılmış çekme mesafelerine uyulacaktır. II. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. KONUT ALANLARI 1-1 Konut, ticaret+konut ve ticaret+hizmet alanlarında aşağıdaki şartlara uygun olarak imar uygulaması yapılacaktır. a. Yapı Düzeni: Yapı nizamı ayrık nizamdır. (A), (A-1), (A-2) (BL-n) lejandına tabii teşekkülü olan konut alanlarında yapı adası için verilmiş nizam dışında oluşmuş parsellerdeki fiili teşekküllere göre ayrık, ikiz, blok ve bitişik yapı nizamına göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Planda verilen irtifadan düşük yığma yapılar teşekküle esas alınmayacaktır. (n=kat adedidir) b. Bahçe Mesafeleri: Ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe çekme mesafesi min 5.00 metredir. Ön bahçesiz, bitişik veya blok olarak teşekkül etmiş yerlerde mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takdire belediyesi yetkilidir. Ancak blok uygulamalarında blok boyu metreyi aşamaz. Arka bahçe mesafesi; plan kapsamında bina derinliği azami metreyi geçmemek ve arka bahçe sınırlarına 4.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile arka bahçe mesafesi h/2 nin altına düşemez. Yan bahçe mesafesi; 4 kata kadar (hmax:12.50 metre) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az 3.00 metredir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri 0.50 m arttırılır. (A),(A-1),(A-2)(BL-n) lejandına tabii olan konut, ticaret, konut-ticaret ile teşekkülü olan bölgelerde; 3

4 Planda verilen ön bahçe mesafesi 3.00 metredir. Ancak yapı adasında teşekkül etmiş yapıların ön bahçe mesafesine uymuyorsa teşekkül istikametine göre ön bahçe mesafesi tayinine belediyesi yetkilidir. İki yola cephesi olan köşe başı parsellerde dar yola cepheli kesiminden çekme mesafesi min 3.00 metredir. Yan bahçe mesafesi min 3.00 metredir. Bina cephesinin 6.00 metreyi sağlayamaması halinde yan bahçe mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. Arka bahçe mesafesi min 3.00 metredir. Ancak bina derinliğinin 7.00 metrenin altına düşmesi halinde arka bahçe mesafesi min 2.00 metreye kadar düşürülebilir. Parsel cephesi metre ve üzerindeki parsellerde ayrık yapı nizamı uygulanacaktır. Parsel cephesi metrenin altında olan parsellerde ikiz yapı nizamı uygulanacaktır. Parsel cephesi 8.00 metre ve altında olan parsellerde bitişik yapı nizamı uygulanacaktır. c. Parsel Büyüklükleri: Yeni parsel ihdas etmemek şartı ile mevcut parsellerde daha müsait şartlar oluşturmak ve uygulamayı kolaylaştırıcı koşullar sağlanması amacıyla yapılacak sınır düzeltmeleri (tashihi) mahiyetindeki ifraz ve tevhid işlemlerinde asgari ifraz şartı aranmaz. Mevcut iskan bölgesi (yerleşik alan sınırları) dahilinde kalan bölgelerde ve A,A-1,A- 2,BL-n simgelerinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum parsel büyüklüğü 300 m 2 dir. B simgesinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz büyüklüğü m² dir. C simgesinin yer aldığı yapı adalarında İSKİ yönetmelik esaslarına göre I. Uzun mesafeli Koruma Kuşağında ( m) kalan alanlarda yeni yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı m² dir. Uzun-havza sınırı (5000m-havza sınırı) arasında kalan alanlarda yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı 2000 m² dir. D simgesinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı m² dir. E simgesinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı m² dir. Harf simgesi verilmeyen yerleşik alan sınırı dışındaki alanlarda İSKİ Yönetmelik Esaslarına göre bünyesinde yer aldığı Havza Kuşağının ifraz şartları geçerlidir. İstanbul İmar Yönetmeliği koşullarına göre uygulama yapılacaktır. d. Parsel Derinlik ve Cephe Şartı: Yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. e. Bina Yükseklikleri: 4

5 A : H :12.50 metre (4 kat) Planda irtifası Hmax: olarak belirlenen alanlarda Hmax: 4 kat olarak uygulama yapılacaktır. A-1 : H :9.50 metre (3 kat) - Planda irtifası Hmax: 9.50 olarak belirlenen alanlarda Hmax: 3 kat olarak uygulama yapılacaktır. A-2: H :6.50 metre (2 kat) - Planda irtifası Hmax: 6.50 olarak belirlenen alanlarda Hmax: 2 kat olarak uygulama yapılacaktır. f. Yapı Emsalleri: A : E :0.80 A-1 : E:H :0.60 A-2: E:H : A, A-1, A-2 (BL-n) yapı adalarında parsel büyüklüğünün 500m² ve altında kalan konut ve konut+ticaret parsellerindeki yapı çekme mesafesi ve max irtifaya uymak şartı ile üzerinde yer alan yapı nizamına göre uygulama yapılacaktır. g. Bina Büyüklükleri: Min bina tabanı : 42 m² Max bina tabanı : 400 m² Min bina derinliği : 7.00 metre Min bina cephesi : 6.00 metre Max bina cephesi : metre Max bina derinliği : metre h. Açık ve Kapalı Çıkmalar: Yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. i. Çatı Eğimi: 1.Çatıların, çevresindeki Cadde ve sokakların karakterine uygun olması ve inşa edilecek yapının gereksinmelerine cevap vermesi gerekir. Çatı eğimi : çatı yapılması gereken yerlerde; çatı meyli %33 ü geçemez. Bu eğim içerisinde kalmak şartı ile çatı şekli serbesttir. Ancak tek satıhlı çatı yapılamaz. Çatı meyli binanın bitişik olmayan her cephesinden ve saçak ucundan hesaplanır. Saçak genişliği max 1.00 m yi geçemez. 2.Ayrık ve blok nizama tabi kiremit örtülü çatı kullanılan yerlerde Hmax: 6.50 metreyi ve blok ebadı 15*20 m yi geçmeyen yapılarda çatı meylinin %40 a kadar yapılmasına izin verilir. Daha büyük boyutlardaki yapılarda %33 meyil aşılamaz. 3.Çatı arası kullanma; çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, doğalgaz yönetmeliğine uygun olarak kazan dairesi vb gibi ortak kullanım alanları düzenlenebilir. Son kattaki bağımsız bölümle kendi içinde irtibatlandırmak ve minimum piyes ölçülerini sağlamak, en düşük yüksekliği h:1.80 metre olması kaydı ve son katın sınırlarından taşmamak şartı ile çatı piyesi yapılabilir. Bu alanlar emsal(kaks) değeri hesabına dahildir. Ancak çatı meyili nedeniyle iç alanın kullanılamadığı durumlarda saçak seviyesi değişmemek ve katlarda minimum iç yüksekliği sağlamak koşulu ile son kat taban betonu saçak seviyesine göre en çok 0.50 metre düşülebilir. 5

6 j. Binalara Kot Verilmesi: Yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAK BÖLGELER EMSAL, KAKS değeri verilen konut, ticaret, konut+ticaret ve konut dışı kullanım alanlarında mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. A, A-1, A-2 yapı nizamına sahip konut ve konut ticaret bölgelerinde, BL-n yapı nizamına sahip konut+ticaret bölgelerinde avan projeye göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Bu alanlarda vaziyet ve mimari avan proje onaylanmadan uygulama yapılamaz. Mimari avan projeye göre uygulama yapılacak bölgelerde bahçe MESAFESİNE TECAVÜZ ETMEMEK VE EMSALİ AŞMAMAK, VERİLMİŞ İSE İRTİFAYI AŞMAMAK ŞARTI İLE BLOK ŞEKİLLERİ VE EBATLARI TAYİN ETMEYE Belediyesi yetkilidir. Site uygulaması yapılacak alanlarda yerleşmenin ticaret ihtiyacını karşılayacak ticaret fonksiyonu o yapı adası için getirilen yapılaşma koşulları dahilinde Belediye Başkanlığı nın onayı ile uygulanabilir. 3. KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI 3.1 Konut Dışı Ticaret amaçlı tüm faaliyetlerde İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik esaslarında belirtilen kısıtlamalara uyulacaktır. T+K (Ticaret+Konut) alanlarda aşağıdaki şartlara uygun olarak imar uygulaması yapılacaktır. 3.2 BL-4 (blok 4 kat) yapı nizamında KAKS=0.80 dir. BL-3 (blok 3 kat) yapı nizamında KAKS=0.60 dir. BL-2 (blok 2 kat) yapı nizamında KAKS=0.40 dir. 3.3 Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik esaslarında zikredilen faaliyetlere ve uygun olması şartıyla aşağıda belirtilen tesislere izin verilebilir. Bürolar Gazino, lokanta, mağazalar Bankalar Oteller Sinema, tiyatro, sosyo-kültürel tesisler Hizmet ve yönetimle ilgili tesisler Sağlık tesisleri Konut vb alanlar yer alabilir. 3.4 Ticaret+konut bölgelerinde zemin katlar ticaret olması kaydıyla üst katlarda konut yapılabilir 3.5 Ticaret+konut bölgelerinde gelişmeye bağlı olarak ticaret, ticaret+hizmet veya konut uygulaması yapmaya parsel sahibinin talebine göre belediyesi yetkilidir. (2004/2 M.K. ile iptal) 3.6 Ticaret+konut alanlarında blok yapı nizamı uygulanacak alanlarda, blok boyunu belirlemeye ikili, üçlü, blok boyu uygulamaya teşekküle göre farklı yapı nizamı belirlemeye, yapı çekme mesafesi verilmeyen bölgelerde yönetmelik esaslarına göre; teşekkül olan bölgelerde teşekküle göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 6

7 3.7 TAKS, KAKS, EMSAL değeri verilen ticaret, ticaret hizmet, ticaret konut ve yol boyu ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katlar planda belirtilen yoksa yönetmelikte belirtilen bahçe mesafesine uyulmak kaydıyla KAKS a (emsal değerine) dahil yapılanma yapılabilir. 3.8 Konut alanlarında kalmakla birlikte belediyesince uygun görülen yol güzergahlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zemin katta ticaret uygulaması verilebilir. 3.9 Yol boyu ticaret+konut bölgelerinde zemin katta veya tamamında ticaret uygulaması yapılacak yola cephesi olan parsellerde sembolik çizimli olarak ticaret taraması yapılan ve kademe hattı ile ticaret alanı sınırı belirlenmeyen yola cepheli parsellerde o yapı adası (parsel) için verilmiş olan yapılaşma koşulları dahilinde yola cepheli kesiminde yönetmelikte belirtilen max blok boyutunu aşmamak koşulu ile ticaret+konut uygulaması verilebilir. Ancak hiçbir koşulda KAKS (emsal değeri) aşılmayacaktır. Kadem hattı ile ayrılan T+K alanlarında, kademe hattı içindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. (2004/2 M.K. ile iptal.) 3.10 KAKS (emsal) değeri imar parseli üzerinden verilecektir T+K alanlarında zeminde çekme mesafesi verilmeyen yerlerde yönetmelik koşullarına veya teşekküle göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir Ticaret Hizmet Alanlarında İSKİ Yönetmelik Esaslarında belirtilen faaliyetler yer alabilir. Bu alanlarda bünyesinde yer aldığı havza kuşağına göre İSKİ Yönetmelik ve Yönergesinde belirtilen yapılaşma şartları geçerlidir Ticaret alanlarının tümünde zemin kat yüksekliği max 5.50 metredir. Bu uygulamada ilk 5.50 metre yükseklik için 1 kat + asma kat yapılabilir Asma kat: binaların iç yüksekliği 5.50 metre olan zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar iç yüksekliği 2.40 metreden az olmamak şartı ile, yola bakan cephe veya cephelerden 3.00 metreden fazla yaklaşmamak üzere yapılabilir Ticaret alanlarının tümünde yollara ve parsel hudutlarına planda verilen veya yönetmelikte belirtilen bahçe mesafelerine uymak koşulu ile yer altı otoparkı uygulaması yapmaya belediyesi yetkilidir. Plan kapsamında kat otoparkları ile ilgili mevzuat çerçevesinde avan projeye göre uygulama yapılacaktır Akaryakıt tesis ve servis istasyonu alanlarında gayri sıhhi müesseseler ve İSKİ Yönetmelik şartları ve Karayolları ile ilgili yönetmelik esaslarına uyulacaktır. Uygulama avan projeye göre yapılacaktır İmar Planlarında Konut+Ticaret fonksiyonu verilebilir. Tamamen Ticaret fonksiyonu olması durumunda TAKS:0.25 i aşamaz. 4. KAKS = EMSAL DEĞERİ VERİLEN TİCARET+KONUT ALANLARINDA 4.1 Bu bölgelerde min yapı çekme, bahçe mesafelerine ve KAKS (emsal) değerine uymak şartı ile max TAKS değeri 0.50 dir. 4.2 Blok boyutlarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 4.3 Vaziyet planlarında ihtiyaç duyulan alanlarda özel otopark alanı ayrılacaktır. 7

8 4.4 Planda yaklaşma sınırları çizilmeyen parsellerde ön, arka, yan bahçe çekme mesafesi min 5.00 metre uygulanacaktır. 4.5 Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik Esaslarında zikredilen faaliyetlere izin verilebilir. 4.6 Bu alanlarda yapılacak yapılarda tesisat ve havalandırma kanallarından doğan tabliye artışı toplamı 2.00 metreyi geçemez. 4.7 Kadem hattı sınırı, T+K yapılaşma koşullarını belirler. Kadem hattı içinde planla belirlenen yapılaşma koşulları geçerlidir. 5. MÜKTESEP HAKLAR Bu plan tasdik hudutları içerisinde kalan ve plan tasdik tarihinden önce inşaat ruhsatı almış parsellerde yapılanma hükümleri (imar istikametleri ve kamuya ayrılan alanlar hariç) bu plan ve plan notları ile bozulması halinde kazanılmış hakları saklıdır. (2004/2 M.K. ile iptal.) 6. GENEL YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ 3 TAKS (taban alan katsayısı) : imar planı ile blok ölçüsü ve TAKS değeri verilmemiş; KAKS ve emsal değerleri uygulanan konut alanlarında TAKS değeri %40 ı aşamaz. ancak, mevcut alan sınırlarında A, A-1, A-2 yapı nizamı uygulanan konut ve BL-n yapı nizamı uygulanan ticaret+konut bölgelerinde KAKS değerini aşmamak ve min bahçe çekme mesafelerine uymak şartı ile TAKS değeri %40 ı aşabilir. 2. İmar planı tasdikinden önce yapılmış ruhsatlı ve iskanlı binalar ile 2981 sayılı yasa ile ruhsata bağlanmış binalarda teklif ilave katlar mevcut binanın imar istikameti ve komşu parsele tecavüzlü olmaması ve statik koşulların ve imar planının ön gördüğü ölçüde KAKS değeri ve irtifayı geçmemek koşulu ile yapılabilir. 3. Korunması gerekli mevcut teşekküllü olan yapılarda planda tespit edilen toplam inşaat alanı (emsal-kaks) değeri ile mevcut inşaat alanı farkı son ilave katta mevcut katın %60 ını sağlıyorsa tam a ibla edilir. 4. İmar adasında aynı ada için sehven farklı yapılaşma simgesi verilmiş ise komşu adalarındaki simgelere göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 5. Bir yapı adası içerisinde farklı yapılaşma koşulları olan parseller kademe hattı ile belirlenmemiş ise parsel sınırı kademe hattıdır. 6. Planda ölçümlendirilmesi verilerek kitle düzenlemesi yapılmış alanlarda kitle ölçümlerine uyularak üzerinde yazılı H yüksekliği uygulanacaktır. Ölçümlenmesi verilmemiş bloklarda yönetmelik ve plan şartlarına göre uygulama yapılacaktır. 7. Planda yapı adası üzerinde yapılaşma şartı verilmiş ise (inşaat nizamı, kat adedi, emsal değeri, yapı çekme mesafesi, kitle boyu vb.) bu şartlara göre uygulama yapılır. 8. İmar planında verilen yapılaşma koşulları ile bir parsel min 42 m² inşaat tabanı şartını gerçekleştirmiyorsa veya karayolları kamulaştırma ve diğer plan şartları sebebiyle parsel yoldan cephe alamıyorsa plan koşullarına uygun yapı parseli ile tevhid edilecektir. 9. İmar adalarının yol cephelerinde bulunan yol kenarı pasif yeşil bantlar parsellerin mahreci kabul edilir. Kamu Kuruluşlarının mülkiyetinde olup da imar planında yolda 8

9 kalan parsellerden, mahreç almak zorunda olan parsellere, ilgili kurumun muvakatı aranmaksızın geçiş hakkı verilir. 10. Parsellere isabet eden kamu alanları terk edilmeden imar uygulaması yapılamaz. Ancak iki yola cepheli parsellerde yolların kesiştiği noktada meydana gelen 3.5 m² lik ve altındaki kısımların terk işlemi yapılmadan belediyesinin uygun göreceği şekilde uygulama yapılabilir. 11. İmar Uygulama Planında belirlenmeyen hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 7. ÖZEL ÖNLEM (AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜD) GEREKTİREN JEOLOJİK SAKINCALI ALANLAR Plan kapsamında Dy lejandına sahip alanlar özel önlem gerektiren jeolojik sakıncalı alanlardır. Bu alanlarda ancak sondaja dayalı jeolojik ve jeoteknik raporda önerilen tedbirler alınarak imara açılabilir. Bu alanlarda hmax:6.50 metredir. 8. YAPI YASAĞI GETİRİLEN ALANLAR Plan kapsamında Qal lejandına sahip alanlar, yapı yasağı getirilen jeolojik sakıncalı alanlardır. Bu alanlar öncelikli olarak ağaçlandırılacak alanlardır. 9. SOSYAL DONATI ALANLARI Konut Dışı Kamu Amaçlı Kentsel Teknik Ve Sosyal Donatılara ayrılmış olan eğitim, sağlık, dini tesis, spor, kültür, yönetim, kamu, hizmet vb. alanlarda avan projeye bağlı olarak uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Orta mesafeli koruma kuşağında max TAKS: 0.07, max KAKS : 0.21 dir. Uzun mesafeli koruma kuşağında max TAKS: 0.12, max KAKS : 0.36 dır. 10. DERE KORUMA KUŞAKLARI (0-100 Metre Koruma Bandı) Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik Esaslarında bu bölgeler ile ilgili hükümlere göre uygulama yapılacaktır. Bu kapsamda yer alan mevcut binalar dondurulacaktır. Koruma altına alınan derelerin sağlı-sollu 100 metre koruma kuşağı kapsamındaki alanlarda imar planı ile gösterilen tüm fonksiyon kullanım alanlarında uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir. İSKİ nihayi görüşü alınmadan kesinlikle uygulama yapılamaz. 11. REKREASYON ALANLARI Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararıyla belirlenmiş günübirlik tesis alanları, gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, yüzme, tenis, binicilik tesisleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, kamp alanları, oyun eğlence parkları, çocuk oyun alanları, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, lokanta ve kafeteryalar, sergi ve panayır alanları gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alacaklardır. Bölgenin doğal ve peyzaj nitelikleri korunacak şekilde yapılanma şartı max KAKS:0.05, hmax:6.50 metreyi geçmemek üzere tanzim edilecektir. Avan projeye göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. İSKİ rekreasyon alanlarında uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir. 12. ASKERİ ALANLAR 9

10 2565 sayılı Askeri Yasaklı Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi alanlar olup bu hükümlere göre uygulama yapılacaktır. 13. ORMAN ALANLARI 13.1 Orman alanları orman yasası hükümlerine tabi alanlardır İmar planı tasdik sınırları içerisinde ve dışında orman alanı sınırları içerisinde gösterilen yol güzergahı ve genişliği şematik(kroki) olup, orman içi yollardan parsellere geçiş yolu ve geçiş hakkı vermeye yol genişliği ve güzergahını belirlemeye Orman Bakanlığının Orman Bölge (İlgili Müdürlük) Müdürlüğü yetkili olup, kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır Orman Tahdit sınırları içerisinde kalan alanlar veya mahkeme kararı ile orman sınırları içerisine dahil edilen alanlar; plan onama sınırları içerisinde konut, yol, konut dışı çalışma alanı, kamu alanı veya herhangi bir fonksiyon kullanım alanında yer alsa dahi, bu alanlar orman yasası hükümlerine tabi alanlardır. Bu alanlarda uygulama yapılamaz. Ancak kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılabilir Orman yasasının ilgili maddesi 2B ye göre ormandan çıkarılmış imar ve kadastral yol bağlantısı sağlanmayan parsellerde orman yollarının kullanılması orman idaresinin görüşü doğrultusunda olacaktır Plan uygulama tarihinden itibaren yasal haklar dışında orman idaresi tarafından ilgili yasanın II.b maddesince uygulaması yapıldığı takdirde orman alanından çıkartılabilecek alanlar bölgenin civar ve karakterine uygun olarak Belediyesinin takdirine göre civar bölgenin karakter ve özelliğine uygun olarak öncelikli olarak orman niteliği korunacak alanlar, ağaçlandırılacak alan ve yeşil alanlar olarak düzenlenecektir /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında açıklanmayan hususlarda aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde Yürürlükteki İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik Esasları ve 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği ve aynı Yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri uygulanır. İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. 10

11 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY REVİZYON-İLAVE PLANINDA YOĞUNLUK HESAPLAMASI -Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı Ada No Büyüklük (ha) KAKS İnşaat Alanı (ha) 1 5,79 0,20 1, ,26 0,25 17, ,89 0,30 20, ,64 0,35 6, ,16 0,40 10, ,31 0,50 27, ,31 0,60 40, ,89 0,80 55,11 9 0,78 0,90 0, ,26 1,00 6, ,28 1,20 3, ,60 3,2 13 0,59 2,00 1,18 Toplam 393,34 0,77 192,69 -Orta Mesafeli Koruma Kuşağı Ada No Büyüklük (ha) KAKS İnşaat Alanı (ha) 1 7,26 0,20 1,45 Toplam 7,26 0,20 1,45 11

12 -Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı Planlama Sahasında Kalan Tüm Alan (ha) (P/S)= 790 Nüfus = Toplam İnşaat Alanı (m² ) / 35 = Yerleşme Alanı(ha) = Planlama Sahası-(HDA+Orta Mesafeli Koruma Kuşağı) = 626,2 Yoğunluk (Kişi/ha) = Nüfus / Yerleşme Alanı = 88,9 -Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı Planlama Sahasında Kalan Tüm Alan (ha) (P/S)= 790 Nüfus = Toplam İnşaat Alanı (m² ) / 35 = 415 Yerleşme Alanı(ha) = Planlama Sahası-(HDA+Orta Mesafeli Koruma Kuşağı) = 9,8 Yoğunluk (Kişi/ha) = Nüfus / Yerleşme Alanı = 42,3 Hesap Dışı Alanlar (HDA) Büyüklük (ha) Göl Mutlak Dere Mutlak 104 Kısa Mesafe 1. ve 2. Sınıf Tarım Alanları Askeri Alanlar 50 Orman Alanları Toplam

13 KEMERDERE VE ÇEKMEKÖY DERESİ İLE YAKIN ÇEVRESİ (ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANINA AİT) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( T.T.) PLAN NOTLARI 1. PLANLAMA ALANI; ÇEKMEKÖY SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN KEMERDERE VE ÇEKMEKÖY DERELERİNİN TARİHLİ İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ NİN 6.9.g MADDESİ KAPSAMINDAKİ 100 M LİK İSKİ KORUMA ALANINI VE YAKIN ÇEVRESİNİ İÇERMEKTEDİR ONAYLI ÇEKMEKÖY REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI SINIRLARI İÇERİSİNDE PLANLAMA ALANINDA, ÖZEL MÜLKİYET OLMAK KAYDIYLA TAMAMI, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI, DERE VE DERE İŞLETME BANDINDA KALAN PARSELLERDE SÖZ KONUSU DONATI ALANININ BEDELSİZ OLARAK İLGİLİ İDAREYE VEYA FONKSİYONA TERK EDİLMESİ KAYDIYLA KAKS=1.00 DEĞERİ ÜZERİNDEN İMAR HAKKI TRANSFERİ YAPILABİLİR M 2 ÜZERİNDEKİ İMAR UYGULAMASI GÖRMEMİŞ PARSELLERDE İMAR HAKKI TRANSFERİ HESABI PARSEL ALANININ %60 I ÜZERİNDEN HESAPLANIR. 3. İMAR HAKKI TRANSFERİYLE İLAVE İNŞAAT ARTIŞINA KONU PARSELLERDE KAKS DEĞERİ EN FAZLA %50 ORANINDA ARTTIRILABİLİR. 4. PLANLAMA ALANINDA GÖSTERİLEN 18. MADDE UYGULAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE 3194 SAYILI KANUNUN 18. MADDESİ KAPSAMINDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. 5. PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILACAK 3194 SAYILI KANININ 18. MADDESİ KAPSAMINDAKİ İMAR UYGULAMALARINDA, İLGİLİSİNCE KOP ALANLARININ BİLABEDEL OLARAK KAMUYA TERK EDİLMESİ DURUMUNDA YAPILAŞMA HAKKI; UYGULAMA SONRASI OLUŞAN NET PARSEL İLE BİLABEDEL TERK EDİLEN KOP ALANI TOPLAMI ÜZERİNDEN HESAPLANIR. 6. PLANLAMA ALANINDA; 3277 PARSELİN A İLE İFADE EDİLEN KISIMDA, EMSAL HAKKI, 57 PARSEL, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA BİLABEDEL TERK EDİLMEDEN KULLANILAMAZ. 57 PARSEL DE 2.MADDE DE DÜZENLENEN İMAR HAKKI TRANSFERLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANMAZ. 7. PLANLAMA ALANINDA BELİRLENEN EĞİTİM TESİSİ ALANINDA MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK EĞİTİM BİRİMLERİ, YURT VE SPOR TESİSLERİ YAPILABİLİR. 8. PLANDA EĞİTİM, SAĞLIK, SOSYO-KÜLTÜREL, YÖNETİM, BHA VE DİNİ TESİS ALANI GİBİ KAMU TARAFINDAN KULLANILACAK OLAN DONATI ALANLARINDA ÇEVRE YAPILANMA KOŞULLARINA GÖRE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ONAYLANACAK AVAN PROJE DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. 9. PLANLAMA ALANINDA, PARSEL BAZINDA, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPIYA AYRILAN TÜM DONATI ALANLARININ ORANI PARSELİN %40 INI GEÇMESİ DURUMUNDA, UYGULAMA AŞAMASINDA SÖZ KONUSU DONATI ALANININ BEDELSİZ OLARAK İLGİLİ İDAREYE VEYA 13

14 FONKSİYONA TERK EDİLMESİ KAYDIYLA, KAKS HESABI, PARSEL ALANININ %60 I ÜZERİNDEN HESAPLANIR TASDİK TARİHLİ ÇEKMEKÖY REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINDA, DERE MUTLAK KORUMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN PARSELLERDE İLGİLİSİNCE AÇILMIŞ DAVALAR NETİCELENMEDEN SÖZ KONUSU PARSELLERDE UYGULAMA YAPILAMAZ. 11. K İLE İFADE EDİLEN KAVŞAK DÜZENLEME ALANLARINDA GÖSTERİLEN YOL AKSLARI VE FONKSİYONLAR ŞEMATİK OLUP ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINARAK ZEMİN DÜZENLEMELERİ YAPILACAKTIR. 12. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARINDA; KENT İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE GÜNÜBİRLİK KULLANIMA YÖNELİK GEZİ ALANLARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, BİSİKLET, ATICILIK GİBİ AÇIK HAVADA YAPILABİLEN SPOR FAALİYETLERİ, YÜZME, TENİS TESİSLERİ, SEYİR TERASLARI, REKREASYON ALANLARI, PİKNİK ALANLARI, OYUN-EĞLENCE PARKLARI, ÇOCUK OYUN ALANLARI, BOTANİK BAHÇESİ, LOKANTA VE KAFETERYALAR, SERGİ VE PANAYIR ALANLARI GİBİ KONUT VE KONAKLAMA HARİCİ FONKSİYONLAR YER ALACAKTIR. BÖLGENİN DOĞAL VE PEYZAJ NİTELİKLERİ KORUNACAK ŞEKİLDE YAPILANMA ŞARTI MAX KAKS: 0.05, HMAX: 6.50 METREYİ GEÇMEMEK ÜZERE TANZİM EDİLECEKTİR. 13. BU PLAN ONAMA TARİHİNDEN SONRA PLANLAMA ALANINDA 500 M 2 VE ALTINDA OLMAK ÜZERE İFRAZ YAPILAMAZ. 14. DERE İŞLETME BANTI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN ALANLARDA HERHANGİ BİR YAPILAŞMA YER ALAMAZ VE BU ALANLARDA İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. 15. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA ONAYLI ÇEKMEKÖY REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI VE BU PLANA GELEN İLGİLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN HÜKÜMLERİ İLE MER İ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 14

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (2.11.1985/18916 sayılı Mükerrer R.G.) 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi: 02.11.1985 R. G. No: 18916 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1-3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 8 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28759 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-2/11/1985 tarihli ve 18916

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ MERSIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI IMAR YONETMELIGI Haziran 2010 08/07/2010 i MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK MADDE1.01 MADDE1.02 MADDE1.03 Amaç

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT Mayıs-2010 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI YAYIN

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ T.C. ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı Uygulama ve Denetim ġube Müdürlüğü ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ 2003 ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠMAR YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER HUDUTLAR: İDARİ HUDUTLAR BELEDİYE HUDUDU(İSKAN HUDUDU) ÖZEL ŞARTLARA TABİ BÖLGELER HUDUDU PROTOKOL ALANI SİT ALANI GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ GECEKONDU

Detaylı

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI ŞİŞLİ MERKEZ VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER: 1- DONATI ALANLARI KAMUNUN ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ. 2- EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİNİ TESİS, RESMİ TESİS (EMNİYET,

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı