ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI"

Transkript

1 ÇEKMEKÖY 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İLAVE İMAR PLANI NOTLARI I. GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanında İSKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. Kamu için ayrılan alanların terki yapılmadan uygulama yapılamaz. 3. Deprem yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 4. Jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 5. Topografik, jeolojik, biyometeorolojik, taşkın gibi nedenlerle özel önlem gerektiren alanlarda jeolojik rapor doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 6. Otopark yönetmeliğine uyulacaktır. 7. Eğimden dolayı kazanılan iskan katı emsale dahildir. 8. Çekme ve çatı katı yapılamaz. 9. Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. 10. Açık ve kapalı çıkmalarda yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 11. Planda TAKS, KAKS ve emsal değerlerine tabi alanlarda inşaat alanı hesabı net parsel üzerinden hesaplanacaktır. 12. İmar planında TAKS, KAKS ve emsal değerlerine tabi alanlarda kamuya ayrılan alanların imar kanununun 18.maddesine göre ayrılması gereken alanın %35 oranındaki ortaklık payı alanından fazla olması halinde, %35 in üzerinde kalan kısımlar kamulaştırılır. İmar planında TAKS,KAKS ve emsal değerlerine tabi alanlarda kamu hizmet ve tesisleri ile sosyal donatı için ayrılan alanların, ilgili kuruma %35 den fazlasının parsel sahibi tarafından rıza en bedelsiz olarak terk edilmesi halinde; KAKS (emsal) değeri brüt alanın%65 i üzerinden hesaplanır. 13. İmar kanununun 23. madde uygulama hükümleri geçerlidir. 14. Doğal çevre değerlerini korumaya yönelik olarak; yasal statüsü koruma altına alınmış doğal sit alanlarının fiziki düzenlenmesinde doğal yapının korunması için gerekli önlemler alınacaktır. 15. Enerji nakil hatları altında kalan alanlarda ilgili kurum görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 16. Bir parselde plan ve yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartı ile birden fazla bina yapılabilir. Ancak binaların birbirlerine olan mesafeleri; Ayrık nizama tabii parsellerde=her bina için imar planı ve yönetmelikte ayrı ayrı belirlenen yan bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz. Bitişik nizama tabii parsellerde=her bina için imar planı ve yönetmelikte belirlenen arka bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz. 17. Mimari Avan projelerine göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Yerleşim ve Avan proje belediyesince onaylanmadan uygulama yapılamaz. 18. Planlama alanında parsel üzerindeki ağaç ve ağaç toplulukları korunacaktır. 19. Planda yazılmış yol genişliği ile çizilmiş yol genişliği arasında farklılık var ise, planda yazılmış olan yol genişliğine itibar edilecektir. Fazlalık varsa, mevcut genişlik muhafaza edilecektir. 20. Planlarda yapılanma koşulları belirlenmeyen alanlarda çevre yapılaşma koşullarına göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 1

2 21. Plan kapsamında otopark amacıyla parsel ön cephe hattının gerisinde kalmak, tabii zeminin altında kalmak şartı ile bodrum katlarda yan ve arka bahçe mesafeleri sınırlarında kapalı otopark yapılabilir. Bu alanın üstündeki tabii zeminin bahçe tanziminin yapılması zorunludur. 22. Planda park ve oyun alanı olarak gösterilen ve belediyenin mülkiyetine geçen alanlarda tabii zeminin en az 0.50m altında kalmak ve statik şartların sağlanması koşulu ile parselin tamamında veya kısmen belediyesince kapalı otopark yapılabilir veya yaptırılabilir. 23. Kamu eline geçmiş yeşil alan (çocuk bahçesi, park, spor alanı ve açık otopark alanı) ayrılan yerlerde, bitişik parsellerde bu alanlara 1.00m yaklaşabilir. Bu mesafede çıkma yapılmaz, pencere açılabilir. 24. Sosyal donatıya ayrılan alanlarda amacına uygun olarak tanzim edilinceye kadar geçici olarak açık otopark alanı olarak kullanımına belediyesi yetkilidir. 25. Bu plan notlarında ilgili, yasa ve yönetmeliklerde yer almayan hususlarda lüzum ve ihtiyaca civarın karakterine göre uygulama şekli takdirine Belediye Başkanlığı yetkilidir. 26. Planda eğitim, sağlık, spor alanları, dini tesis alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılarda Avan proje ile uygulama yapılacaktır. 27. T.C.K sınırına rastlayan parsellerde ilgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 28. T.C.K Kamulaştırma çizgisinden yapı çekme mesafesi 5.00m dir. 29. Plan uygulama alanı plan onama sınırıdır. 30. Plan onama sınırları kadastral veya imar parsel sınırıdır. Sehven çizilen sınırlarda kadastral parsel ve imar parsel sınırına göre uygulama yapılacaktır. 31. Kitle düzeni planda belirtilen yerler dışında kalan ve üzerinde ruhsatlı ve ruhsatına uygun yapılmış yapılar bulunan parsellerde imar planı daha fazla kat adedi veya KAKS değeri getirmişse bu gibi yapıların üzerine mimari ve statik koşulların ve planın elverdiği ölçüde kat ilavesi verilebilir. 32. Teşekkülü olup M(mevcut kitle) taraması yapılan yapılarda kitle ölçüsü bina oturum alanıdır. Bu bölgelerde mimari ve statik şartların mevzuata uygun olduğu koşullarda uygulama yapılabilir. 33. M (mevcut kitle) taraması yapılan yapılarda ve konut yapı kooperatiflerinde mimari, statik koşullarına ve ilgili imar mevzuatına uygun olması şartı ile plan tasdik tarihinden önceki mevcut teşekkülü olan ve belediyesince tespit edilmiş yapılar muhafaza edilecektir. Yeni ilave edilecek kısımlarda ise yürürlükteki imar planı şartları geçerlidir madde uygulaması yapılacak alanlar veya plan sınırları dahilinde sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair tüm plan değişikliklerin de ilgili yasa ve yönetmeliklere, plan ana kararlarına etkisi, kamu yararı şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygunluğu açısından plan müellifinin gerekçeli uygun görüşünün alınması zorunludur. 35. Kat alanı kat sayısı (KAKS) (Emsal): yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Katlar alanı bodrum kat, asma kat, çekme ve çatı katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün katların ışıklıklar çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Açık çıkmalar, iç yüksekliği 1.80 m yi aşmayan ve yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katları, ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kömürlük, sığınak, su deposu ve hidrofor bu alana katılmazlar. Kullanılabilen katlar deyiminden konut, işyeri, eğlenme ve dinlenme yerleri gibi oturmaya, çalışmaya, eğlenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlaşılır. 36. Mera alanları Mera Kanunu na tabi alanlardır. Başka amaçla kullanılamaz. İlgili kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 37. Sınırları tespit edilecek alanlarda 18.madde uygulaması yapmaya belediyesi yetkilidir. 2

3 38. İSKİ nin mevcut altyapı ve tesis alanları aynen korunacak olup bu alan ve hatların geçtiği güzergahlar kamulaştırma bandı olarak ayrılacaktır. 39. Planlanan İSKİ atıksu ve yağmursuyu şebeke hatlarının geçtiği güzergahlarda ve vadi tabanlarında 5-10metre koruma bandı olarak ayrılan alanlarda yapı yapılamaz. Bu tesisler ile ilgili olarak İSKİ görüşü ve projeleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 40. Plan kapsamında dere mutlak koruma alanları içerisinde mevcut veya yapılacak olan fezeyan kontrolü, kolektör, dere ıslah ve tüm altyapı arıtma ve uzaklaştırma tesisleri, mevcut ve planlanacak olan atıksu ve yağmursuyu tesisleri için dere mutlak sınırları içerisinde İSKİ görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 41. Kamu hizmeti için ayrılan Sosyal ve Teknik Donatı yapılan hariç konut dışı yapılaşmalarda ise KAKS:0.25 değeri aşılamaz. 42. İmar Planında bulunan teknik hataların giderilmesi, altyapı faaliyetlerinin korunması ve imar uygulamasına geçilmesi aşamasında, yolların mülkiyet sınırında korunacak ağaç, duvar, yapı vb. yerlere bağlı olarak 2,00 metreye kadar plan hattında kayma yapılması durumunda, yapılacak düzeltme için plan değişikliği zorunlu değildir. 43. Kitle düzenlemesi yapılmış parsellerde çizilmiş kitle ile yazılmış çekme mesafeleri arasında uyumsuzluk var ise, yazılmış çekme mesafelerine uyulacaktır. II. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. KONUT ALANLARI 1-1 Konut, ticaret+konut ve ticaret+hizmet alanlarında aşağıdaki şartlara uygun olarak imar uygulaması yapılacaktır. a. Yapı Düzeni: Yapı nizamı ayrık nizamdır. (A), (A-1), (A-2) (BL-n) lejandına tabii teşekkülü olan konut alanlarında yapı adası için verilmiş nizam dışında oluşmuş parsellerdeki fiili teşekküllere göre ayrık, ikiz, blok ve bitişik yapı nizamına göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Planda verilen irtifadan düşük yığma yapılar teşekküle esas alınmayacaktır. (n=kat adedidir) b. Bahçe Mesafeleri: Ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe çekme mesafesi min 5.00 metredir. Ön bahçesiz, bitişik veya blok olarak teşekkül etmiş yerlerde mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takdire belediyesi yetkilidir. Ancak blok uygulamalarında blok boyu metreyi aşamaz. Arka bahçe mesafesi; plan kapsamında bina derinliği azami metreyi geçmemek ve arka bahçe sınırlarına 4.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile arka bahçe mesafesi h/2 nin altına düşemez. Yan bahçe mesafesi; 4 kata kadar (hmax:12.50 metre) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az 3.00 metredir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri 0.50 m arttırılır. (A),(A-1),(A-2)(BL-n) lejandına tabii olan konut, ticaret, konut-ticaret ile teşekkülü olan bölgelerde; 3

4 Planda verilen ön bahçe mesafesi 3.00 metredir. Ancak yapı adasında teşekkül etmiş yapıların ön bahçe mesafesine uymuyorsa teşekkül istikametine göre ön bahçe mesafesi tayinine belediyesi yetkilidir. İki yola cephesi olan köşe başı parsellerde dar yola cepheli kesiminden çekme mesafesi min 3.00 metredir. Yan bahçe mesafesi min 3.00 metredir. Bina cephesinin 6.00 metreyi sağlayamaması halinde yan bahçe mesafesi 2.00 metreye kadar düşürülebilir. Arka bahçe mesafesi min 3.00 metredir. Ancak bina derinliğinin 7.00 metrenin altına düşmesi halinde arka bahçe mesafesi min 2.00 metreye kadar düşürülebilir. Parsel cephesi metre ve üzerindeki parsellerde ayrık yapı nizamı uygulanacaktır. Parsel cephesi metrenin altında olan parsellerde ikiz yapı nizamı uygulanacaktır. Parsel cephesi 8.00 metre ve altında olan parsellerde bitişik yapı nizamı uygulanacaktır. c. Parsel Büyüklükleri: Yeni parsel ihdas etmemek şartı ile mevcut parsellerde daha müsait şartlar oluşturmak ve uygulamayı kolaylaştırıcı koşullar sağlanması amacıyla yapılacak sınır düzeltmeleri (tashihi) mahiyetindeki ifraz ve tevhid işlemlerinde asgari ifraz şartı aranmaz. Mevcut iskan bölgesi (yerleşik alan sınırları) dahilinde kalan bölgelerde ve A,A-1,A- 2,BL-n simgelerinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum parsel büyüklüğü 300 m 2 dir. B simgesinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz büyüklüğü m² dir. C simgesinin yer aldığı yapı adalarında İSKİ yönetmelik esaslarına göre I. Uzun mesafeli Koruma Kuşağında ( m) kalan alanlarda yeni yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı m² dir. Uzun-havza sınırı (5000m-havza sınırı) arasında kalan alanlarda yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı 2000 m² dir. D simgesinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı m² dir. E simgesinin yer aldığı yapı adalarında yeni yapılacak ifrazlarda minimum ifraz şartı m² dir. Harf simgesi verilmeyen yerleşik alan sınırı dışındaki alanlarda İSKİ Yönetmelik Esaslarına göre bünyesinde yer aldığı Havza Kuşağının ifraz şartları geçerlidir. İstanbul İmar Yönetmeliği koşullarına göre uygulama yapılacaktır. d. Parsel Derinlik ve Cephe Şartı: Yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. e. Bina Yükseklikleri: 4

5 A : H :12.50 metre (4 kat) Planda irtifası Hmax: olarak belirlenen alanlarda Hmax: 4 kat olarak uygulama yapılacaktır. A-1 : H :9.50 metre (3 kat) - Planda irtifası Hmax: 9.50 olarak belirlenen alanlarda Hmax: 3 kat olarak uygulama yapılacaktır. A-2: H :6.50 metre (2 kat) - Planda irtifası Hmax: 6.50 olarak belirlenen alanlarda Hmax: 2 kat olarak uygulama yapılacaktır. f. Yapı Emsalleri: A : E :0.80 A-1 : E:H :0.60 A-2: E:H : A, A-1, A-2 (BL-n) yapı adalarında parsel büyüklüğünün 500m² ve altında kalan konut ve konut+ticaret parsellerindeki yapı çekme mesafesi ve max irtifaya uymak şartı ile üzerinde yer alan yapı nizamına göre uygulama yapılacaktır. g. Bina Büyüklükleri: Min bina tabanı : 42 m² Max bina tabanı : 400 m² Min bina derinliği : 7.00 metre Min bina cephesi : 6.00 metre Max bina cephesi : metre Max bina derinliği : metre h. Açık ve Kapalı Çıkmalar: Yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. i. Çatı Eğimi: 1.Çatıların, çevresindeki Cadde ve sokakların karakterine uygun olması ve inşa edilecek yapının gereksinmelerine cevap vermesi gerekir. Çatı eğimi : çatı yapılması gereken yerlerde; çatı meyli %33 ü geçemez. Bu eğim içerisinde kalmak şartı ile çatı şekli serbesttir. Ancak tek satıhlı çatı yapılamaz. Çatı meyli binanın bitişik olmayan her cephesinden ve saçak ucundan hesaplanır. Saçak genişliği max 1.00 m yi geçemez. 2.Ayrık ve blok nizama tabi kiremit örtülü çatı kullanılan yerlerde Hmax: 6.50 metreyi ve blok ebadı 15*20 m yi geçmeyen yapılarda çatı meylinin %40 a kadar yapılmasına izin verilir. Daha büyük boyutlardaki yapılarda %33 meyil aşılamaz. 3.Çatı arası kullanma; çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi, doğalgaz yönetmeliğine uygun olarak kazan dairesi vb gibi ortak kullanım alanları düzenlenebilir. Son kattaki bağımsız bölümle kendi içinde irtibatlandırmak ve minimum piyes ölçülerini sağlamak, en düşük yüksekliği h:1.80 metre olması kaydı ve son katın sınırlarından taşmamak şartı ile çatı piyesi yapılabilir. Bu alanlar emsal(kaks) değeri hesabına dahildir. Ancak çatı meyili nedeniyle iç alanın kullanılamadığı durumlarda saçak seviyesi değişmemek ve katlarda minimum iç yüksekliği sağlamak koşulu ile son kat taban betonu saçak seviyesine göre en çok 0.50 metre düşülebilir. 5

6 j. Binalara Kot Verilmesi: Yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılacaktır. 2. MİMARİ AVAN PROJEYE GÖRE UYGULAMA YAPILACAK BÖLGELER EMSAL, KAKS değeri verilen konut, ticaret, konut+ticaret ve konut dışı kullanım alanlarında mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır. A, A-1, A-2 yapı nizamına sahip konut ve konut ticaret bölgelerinde, BL-n yapı nizamına sahip konut+ticaret bölgelerinde avan projeye göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Bu alanlarda vaziyet ve mimari avan proje onaylanmadan uygulama yapılamaz. Mimari avan projeye göre uygulama yapılacak bölgelerde bahçe MESAFESİNE TECAVÜZ ETMEMEK VE EMSALİ AŞMAMAK, VERİLMİŞ İSE İRTİFAYI AŞMAMAK ŞARTI İLE BLOK ŞEKİLLERİ VE EBATLARI TAYİN ETMEYE Belediyesi yetkilidir. Site uygulaması yapılacak alanlarda yerleşmenin ticaret ihtiyacını karşılayacak ticaret fonksiyonu o yapı adası için getirilen yapılaşma koşulları dahilinde Belediye Başkanlığı nın onayı ile uygulanabilir. 3. KONUT DIŞI ÇALIŞMA ALANLARI 3.1 Konut Dışı Ticaret amaçlı tüm faaliyetlerde İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik esaslarında belirtilen kısıtlamalara uyulacaktır. T+K (Ticaret+Konut) alanlarda aşağıdaki şartlara uygun olarak imar uygulaması yapılacaktır. 3.2 BL-4 (blok 4 kat) yapı nizamında KAKS=0.80 dir. BL-3 (blok 3 kat) yapı nizamında KAKS=0.60 dir. BL-2 (blok 2 kat) yapı nizamında KAKS=0.40 dir. 3.3 Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik esaslarında zikredilen faaliyetlere ve uygun olması şartıyla aşağıda belirtilen tesislere izin verilebilir. Bürolar Gazino, lokanta, mağazalar Bankalar Oteller Sinema, tiyatro, sosyo-kültürel tesisler Hizmet ve yönetimle ilgili tesisler Sağlık tesisleri Konut vb alanlar yer alabilir. 3.4 Ticaret+konut bölgelerinde zemin katlar ticaret olması kaydıyla üst katlarda konut yapılabilir 3.5 Ticaret+konut bölgelerinde gelişmeye bağlı olarak ticaret, ticaret+hizmet veya konut uygulaması yapmaya parsel sahibinin talebine göre belediyesi yetkilidir. (2004/2 M.K. ile iptal) 3.6 Ticaret+konut alanlarında blok yapı nizamı uygulanacak alanlarda, blok boyunu belirlemeye ikili, üçlü, blok boyu uygulamaya teşekküle göre farklı yapı nizamı belirlemeye, yapı çekme mesafesi verilmeyen bölgelerde yönetmelik esaslarına göre; teşekkül olan bölgelerde teşekküle göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 6

7 3.7 TAKS, KAKS, EMSAL değeri verilen ticaret, ticaret hizmet, ticaret konut ve yol boyu ticaret bölgelerinde bodrum ve zemin katlar planda belirtilen yoksa yönetmelikte belirtilen bahçe mesafesine uyulmak kaydıyla KAKS a (emsal değerine) dahil yapılanma yapılabilir. 3.8 Konut alanlarında kalmakla birlikte belediyesince uygun görülen yol güzergahlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik zemin katta ticaret uygulaması verilebilir. 3.9 Yol boyu ticaret+konut bölgelerinde zemin katta veya tamamında ticaret uygulaması yapılacak yola cephesi olan parsellerde sembolik çizimli olarak ticaret taraması yapılan ve kademe hattı ile ticaret alanı sınırı belirlenmeyen yola cepheli parsellerde o yapı adası (parsel) için verilmiş olan yapılaşma koşulları dahilinde yola cepheli kesiminde yönetmelikte belirtilen max blok boyutunu aşmamak koşulu ile ticaret+konut uygulaması verilebilir. Ancak hiçbir koşulda KAKS (emsal değeri) aşılmayacaktır. Kadem hattı ile ayrılan T+K alanlarında, kademe hattı içindeki yapılaşma koşulları geçerlidir. (2004/2 M.K. ile iptal.) 3.10 KAKS (emsal) değeri imar parseli üzerinden verilecektir T+K alanlarında zeminde çekme mesafesi verilmeyen yerlerde yönetmelik koşullarına veya teşekküle göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir Ticaret Hizmet Alanlarında İSKİ Yönetmelik Esaslarında belirtilen faaliyetler yer alabilir. Bu alanlarda bünyesinde yer aldığı havza kuşağına göre İSKİ Yönetmelik ve Yönergesinde belirtilen yapılaşma şartları geçerlidir Ticaret alanlarının tümünde zemin kat yüksekliği max 5.50 metredir. Bu uygulamada ilk 5.50 metre yükseklik için 1 kat + asma kat yapılabilir Asma kat: binaların iç yüksekliği 5.50 metre olan zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlayan kattır. Asma katlar iç yüksekliği 2.40 metreden az olmamak şartı ile, yola bakan cephe veya cephelerden 3.00 metreden fazla yaklaşmamak üzere yapılabilir Ticaret alanlarının tümünde yollara ve parsel hudutlarına planda verilen veya yönetmelikte belirtilen bahçe mesafelerine uymak koşulu ile yer altı otoparkı uygulaması yapmaya belediyesi yetkilidir. Plan kapsamında kat otoparkları ile ilgili mevzuat çerçevesinde avan projeye göre uygulama yapılacaktır Akaryakıt tesis ve servis istasyonu alanlarında gayri sıhhi müesseseler ve İSKİ Yönetmelik şartları ve Karayolları ile ilgili yönetmelik esaslarına uyulacaktır. Uygulama avan projeye göre yapılacaktır İmar Planlarında Konut+Ticaret fonksiyonu verilebilir. Tamamen Ticaret fonksiyonu olması durumunda TAKS:0.25 i aşamaz. 4. KAKS = EMSAL DEĞERİ VERİLEN TİCARET+KONUT ALANLARINDA 4.1 Bu bölgelerde min yapı çekme, bahçe mesafelerine ve KAKS (emsal) değerine uymak şartı ile max TAKS değeri 0.50 dir. 4.2 Blok boyutlarını belirlemeye belediyesi yetkilidir. 4.3 Vaziyet planlarında ihtiyaç duyulan alanlarda özel otopark alanı ayrılacaktır. 7

8 4.4 Planda yaklaşma sınırları çizilmeyen parsellerde ön, arka, yan bahçe çekme mesafesi min 5.00 metre uygulanacaktır. 4.5 Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik Esaslarında zikredilen faaliyetlere izin verilebilir. 4.6 Bu alanlarda yapılacak yapılarda tesisat ve havalandırma kanallarından doğan tabliye artışı toplamı 2.00 metreyi geçemez. 4.7 Kadem hattı sınırı, T+K yapılaşma koşullarını belirler. Kadem hattı içinde planla belirlenen yapılaşma koşulları geçerlidir. 5. MÜKTESEP HAKLAR Bu plan tasdik hudutları içerisinde kalan ve plan tasdik tarihinden önce inşaat ruhsatı almış parsellerde yapılanma hükümleri (imar istikametleri ve kamuya ayrılan alanlar hariç) bu plan ve plan notları ile bozulması halinde kazanılmış hakları saklıdır. (2004/2 M.K. ile iptal.) 6. GENEL YAPILAŞMA HÜKÜMLERİ 3 TAKS (taban alan katsayısı) : imar planı ile blok ölçüsü ve TAKS değeri verilmemiş; KAKS ve emsal değerleri uygulanan konut alanlarında TAKS değeri %40 ı aşamaz. ancak, mevcut alan sınırlarında A, A-1, A-2 yapı nizamı uygulanan konut ve BL-n yapı nizamı uygulanan ticaret+konut bölgelerinde KAKS değerini aşmamak ve min bahçe çekme mesafelerine uymak şartı ile TAKS değeri %40 ı aşabilir. 2. İmar planı tasdikinden önce yapılmış ruhsatlı ve iskanlı binalar ile 2981 sayılı yasa ile ruhsata bağlanmış binalarda teklif ilave katlar mevcut binanın imar istikameti ve komşu parsele tecavüzlü olmaması ve statik koşulların ve imar planının ön gördüğü ölçüde KAKS değeri ve irtifayı geçmemek koşulu ile yapılabilir. 3. Korunması gerekli mevcut teşekküllü olan yapılarda planda tespit edilen toplam inşaat alanı (emsal-kaks) değeri ile mevcut inşaat alanı farkı son ilave katta mevcut katın %60 ını sağlıyorsa tam a ibla edilir. 4. İmar adasında aynı ada için sehven farklı yapılaşma simgesi verilmiş ise komşu adalarındaki simgelere göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. 5. Bir yapı adası içerisinde farklı yapılaşma koşulları olan parseller kademe hattı ile belirlenmemiş ise parsel sınırı kademe hattıdır. 6. Planda ölçümlendirilmesi verilerek kitle düzenlemesi yapılmış alanlarda kitle ölçümlerine uyularak üzerinde yazılı H yüksekliği uygulanacaktır. Ölçümlenmesi verilmemiş bloklarda yönetmelik ve plan şartlarına göre uygulama yapılacaktır. 7. Planda yapı adası üzerinde yapılaşma şartı verilmiş ise (inşaat nizamı, kat adedi, emsal değeri, yapı çekme mesafesi, kitle boyu vb.) bu şartlara göre uygulama yapılır. 8. İmar planında verilen yapılaşma koşulları ile bir parsel min 42 m² inşaat tabanı şartını gerçekleştirmiyorsa veya karayolları kamulaştırma ve diğer plan şartları sebebiyle parsel yoldan cephe alamıyorsa plan koşullarına uygun yapı parseli ile tevhid edilecektir. 9. İmar adalarının yol cephelerinde bulunan yol kenarı pasif yeşil bantlar parsellerin mahreci kabul edilir. Kamu Kuruluşlarının mülkiyetinde olup da imar planında yolda 8

9 kalan parsellerden, mahreç almak zorunda olan parsellere, ilgili kurumun muvakatı aranmaksızın geçiş hakkı verilir. 10. Parsellere isabet eden kamu alanları terk edilmeden imar uygulaması yapılamaz. Ancak iki yola cepheli parsellerde yolların kesiştiği noktada meydana gelen 3.5 m² lik ve altındaki kısımların terk işlemi yapılmadan belediyesinin uygun göreceği şekilde uygulama yapılabilir. 11. İmar Uygulama Planında belirlenmeyen hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 7. ÖZEL ÖNLEM (AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜD) GEREKTİREN JEOLOJİK SAKINCALI ALANLAR Plan kapsamında Dy lejandına sahip alanlar özel önlem gerektiren jeolojik sakıncalı alanlardır. Bu alanlarda ancak sondaja dayalı jeolojik ve jeoteknik raporda önerilen tedbirler alınarak imara açılabilir. Bu alanlarda hmax:6.50 metredir. 8. YAPI YASAĞI GETİRİLEN ALANLAR Plan kapsamında Qal lejandına sahip alanlar, yapı yasağı getirilen jeolojik sakıncalı alanlardır. Bu alanlar öncelikli olarak ağaçlandırılacak alanlardır. 9. SOSYAL DONATI ALANLARI Konut Dışı Kamu Amaçlı Kentsel Teknik Ve Sosyal Donatılara ayrılmış olan eğitim, sağlık, dini tesis, spor, kültür, yönetim, kamu, hizmet vb. alanlarda avan projeye bağlı olarak uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. Orta mesafeli koruma kuşağında max TAKS: 0.07, max KAKS : 0.21 dir. Uzun mesafeli koruma kuşağında max TAKS: 0.12, max KAKS : 0.36 dır. 10. DERE KORUMA KUŞAKLARI (0-100 Metre Koruma Bandı) Bu alanlarda İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik Esaslarında bu bölgeler ile ilgili hükümlere göre uygulama yapılacaktır. Bu kapsamda yer alan mevcut binalar dondurulacaktır. Koruma altına alınan derelerin sağlı-sollu 100 metre koruma kuşağı kapsamındaki alanlarda imar planı ile gösterilen tüm fonksiyon kullanım alanlarında uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir. İSKİ nihayi görüşü alınmadan kesinlikle uygulama yapılamaz. 11. REKREASYON ALANLARI Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararıyla belirlenmiş günübirlik tesis alanları, gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri, yüzme, tenis, binicilik tesisleri, seyir terasları, rekreasyon alanları, piknik alanları, kamp alanları, oyun eğlence parkları, çocuk oyun alanları, botanik bahçesi, hayvanat bahçesi, lokanta ve kafeteryalar, sergi ve panayır alanları gibi konut ve konaklama harici fonksiyonlar yer alacaklardır. Bölgenin doğal ve peyzaj nitelikleri korunacak şekilde yapılanma şartı max KAKS:0.05, hmax:6.50 metreyi geçmemek üzere tanzim edilecektir. Avan projeye göre uygulama yapmaya belediyesi yetkilidir. İSKİ rekreasyon alanlarında uygulama şeklini belirlemeye İSKİ yetkilidir. 12. ASKERİ ALANLAR 9

10 2565 sayılı Askeri Yasaklı Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümlerine tabi alanlar olup bu hükümlere göre uygulama yapılacaktır. 13. ORMAN ALANLARI 13.1 Orman alanları orman yasası hükümlerine tabi alanlardır İmar planı tasdik sınırları içerisinde ve dışında orman alanı sınırları içerisinde gösterilen yol güzergahı ve genişliği şematik(kroki) olup, orman içi yollardan parsellere geçiş yolu ve geçiş hakkı vermeye yol genişliği ve güzergahını belirlemeye Orman Bakanlığının Orman Bölge (İlgili Müdürlük) Müdürlüğü yetkili olup, kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır Orman Tahdit sınırları içerisinde kalan alanlar veya mahkeme kararı ile orman sınırları içerisine dahil edilen alanlar; plan onama sınırları içerisinde konut, yol, konut dışı çalışma alanı, kamu alanı veya herhangi bir fonksiyon kullanım alanında yer alsa dahi, bu alanlar orman yasası hükümlerine tabi alanlardır. Bu alanlarda uygulama yapılamaz. Ancak kurum görüşü doğrultusunda uygulama yapılabilir Orman yasasının ilgili maddesi 2B ye göre ormandan çıkarılmış imar ve kadastral yol bağlantısı sağlanmayan parsellerde orman yollarının kullanılması orman idaresinin görüşü doğrultusunda olacaktır Plan uygulama tarihinden itibaren yasal haklar dışında orman idaresi tarafından ilgili yasanın II.b maddesince uygulaması yapıldığı takdirde orman alanından çıkartılabilecek alanlar bölgenin civar ve karakterine uygun olarak Belediyesinin takdirine göre civar bölgenin karakter ve özelliğine uygun olarak öncelikli olarak orman niteliği korunacak alanlar, ağaçlandırılacak alan ve yeşil alanlar olarak düzenlenecektir /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında açıklanmayan hususlarda aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde Yürürlükteki İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik Esasları ve 3030 sayılı kanun kapsamı dışında kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği ve aynı Yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümleri uygulanır. İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri uygulanır. 10

11 1/1000 ÖLÇEKLİ ÇEKMEKÖY REVİZYON-İLAVE PLANINDA YOĞUNLUK HESAPLAMASI -Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı Ada No Büyüklük (ha) KAKS İnşaat Alanı (ha) 1 5,79 0,20 1, ,26 0,25 17, ,89 0,30 20, ,64 0,35 6, ,16 0,40 10, ,31 0,50 27, ,31 0,60 40, ,89 0,80 55,11 9 0,78 0,90 0, ,26 1,00 6, ,28 1,20 3, ,60 3,2 13 0,59 2,00 1,18 Toplam 393,34 0,77 192,69 -Orta Mesafeli Koruma Kuşağı Ada No Büyüklük (ha) KAKS İnşaat Alanı (ha) 1 7,26 0,20 1,45 Toplam 7,26 0,20 1,45 11

12 -Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı Planlama Sahasında Kalan Tüm Alan (ha) (P/S)= 790 Nüfus = Toplam İnşaat Alanı (m² ) / 35 = Yerleşme Alanı(ha) = Planlama Sahası-(HDA+Orta Mesafeli Koruma Kuşağı) = 626,2 Yoğunluk (Kişi/ha) = Nüfus / Yerleşme Alanı = 88,9 -Uzun Mesafeli Koruma Kuşağı Planlama Sahasında Kalan Tüm Alan (ha) (P/S)= 790 Nüfus = Toplam İnşaat Alanı (m² ) / 35 = 415 Yerleşme Alanı(ha) = Planlama Sahası-(HDA+Orta Mesafeli Koruma Kuşağı) = 9,8 Yoğunluk (Kişi/ha) = Nüfus / Yerleşme Alanı = 42,3 Hesap Dışı Alanlar (HDA) Büyüklük (ha) Göl Mutlak Dere Mutlak 104 Kısa Mesafe 1. ve 2. Sınıf Tarım Alanları Askeri Alanlar 50 Orman Alanları Toplam

13 KEMERDERE VE ÇEKMEKÖY DERESİ İLE YAKIN ÇEVRESİ (ÇEKMEKÖY UYGULAMA İMAR PLANINA AİT) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( T.T.) PLAN NOTLARI 1. PLANLAMA ALANI; ÇEKMEKÖY SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN KEMERDERE VE ÇEKMEKÖY DERELERİNİN TARİHLİ İSKİ İÇMESUYU HAVZALARI YÖNETMELİĞİ NİN 6.9.g MADDESİ KAPSAMINDAKİ 100 M LİK İSKİ KORUMA ALANINI VE YAKIN ÇEVRESİNİ İÇERMEKTEDİR ONAYLI ÇEKMEKÖY REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI SINIRLARI İÇERİSİNDE PLANLAMA ALANINDA, ÖZEL MÜLKİYET OLMAK KAYDIYLA TAMAMI, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI, DERE VE DERE İŞLETME BANDINDA KALAN PARSELLERDE SÖZ KONUSU DONATI ALANININ BEDELSİZ OLARAK İLGİLİ İDAREYE VEYA FONKSİYONA TERK EDİLMESİ KAYDIYLA KAKS=1.00 DEĞERİ ÜZERİNDEN İMAR HAKKI TRANSFERİ YAPILABİLİR M 2 ÜZERİNDEKİ İMAR UYGULAMASI GÖRMEMİŞ PARSELLERDE İMAR HAKKI TRANSFERİ HESABI PARSEL ALANININ %60 I ÜZERİNDEN HESAPLANIR. 3. İMAR HAKKI TRANSFERİYLE İLAVE İNŞAAT ARTIŞINA KONU PARSELLERDE KAKS DEĞERİ EN FAZLA %50 ORANINDA ARTTIRILABİLİR. 4. PLANLAMA ALANINDA GÖSTERİLEN 18. MADDE UYGULAMA SINIRLARI İÇERİSİNDE 3194 SAYILI KANUNUN 18. MADDESİ KAPSAMINDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANMADAN UYGULAMA YAPILAMAZ. 5. PLANLAMA ALANI SINIRLARI İÇERİSİNDE YAPILACAK 3194 SAYILI KANININ 18. MADDESİ KAPSAMINDAKİ İMAR UYGULAMALARINDA, İLGİLİSİNCE KOP ALANLARININ BİLABEDEL OLARAK KAMUYA TERK EDİLMESİ DURUMUNDA YAPILAŞMA HAKKI; UYGULAMA SONRASI OLUŞAN NET PARSEL İLE BİLABEDEL TERK EDİLEN KOP ALANI TOPLAMI ÜZERİNDEN HESAPLANIR. 6. PLANLAMA ALANINDA; 3277 PARSELİN A İLE İFADE EDİLEN KISIMDA, EMSAL HAKKI, 57 PARSEL, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NA BİLABEDEL TERK EDİLMEDEN KULLANILAMAZ. 57 PARSEL DE 2.MADDE DE DÜZENLENEN İMAR HAKKI TRANSFERLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANMAZ. 7. PLANLAMA ALANINDA BELİRLENEN EĞİTİM TESİSİ ALANINDA MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK EĞİTİM BİRİMLERİ, YURT VE SPOR TESİSLERİ YAPILABİLİR. 8. PLANDA EĞİTİM, SAĞLIK, SOSYO-KÜLTÜREL, YÖNETİM, BHA VE DİNİ TESİS ALANI GİBİ KAMU TARAFINDAN KULLANILACAK OLAN DONATI ALANLARINDA ÇEVRE YAPILANMA KOŞULLARINA GÖRE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ONAYLANACAK AVAN PROJE DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. 9. PLANLAMA ALANINDA, PARSEL BAZINDA, SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPIYA AYRILAN TÜM DONATI ALANLARININ ORANI PARSELİN %40 INI GEÇMESİ DURUMUNDA, UYGULAMA AŞAMASINDA SÖZ KONUSU DONATI ALANININ BEDELSİZ OLARAK İLGİLİ İDAREYE VEYA 13

14 FONKSİYONA TERK EDİLMESİ KAYDIYLA, KAKS HESABI, PARSEL ALANININ %60 I ÜZERİNDEN HESAPLANIR TASDİK TARİHLİ ÇEKMEKÖY REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINDA, DERE MUTLAK KORUMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN PARSELLERDE İLGİLİSİNCE AÇILMIŞ DAVALAR NETİCELENMEDEN SÖZ KONUSU PARSELLERDE UYGULAMA YAPILAMAZ. 11. K İLE İFADE EDİLEN KAVŞAK DÜZENLEME ALANLARINDA GÖSTERİLEN YOL AKSLARI VE FONKSİYONLAR ŞEMATİK OLUP ULAŞIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ ALINARAK ZEMİN DÜZENLEMELERİ YAPILACAKTIR. 12. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARINDA; KENT İÇİNDE VE ÇEVRESİNDE GÜNÜBİRLİK KULLANIMA YÖNELİK GEZİ ALANLARI, YÜRÜYÜŞ, KOŞU, BİSİKLET, ATICILIK GİBİ AÇIK HAVADA YAPILABİLEN SPOR FAALİYETLERİ, YÜZME, TENİS TESİSLERİ, SEYİR TERASLARI, REKREASYON ALANLARI, PİKNİK ALANLARI, OYUN-EĞLENCE PARKLARI, ÇOCUK OYUN ALANLARI, BOTANİK BAHÇESİ, LOKANTA VE KAFETERYALAR, SERGİ VE PANAYIR ALANLARI GİBİ KONUT VE KONAKLAMA HARİCİ FONKSİYONLAR YER ALACAKTIR. BÖLGENİN DOĞAL VE PEYZAJ NİTELİKLERİ KORUNACAK ŞEKİLDE YAPILANMA ŞARTI MAX KAKS: 0.05, HMAX: 6.50 METREYİ GEÇMEMEK ÜZERE TANZİM EDİLECEKTİR. 13. BU PLAN ONAMA TARİHİNDEN SONRA PLANLAMA ALANINDA 500 M 2 VE ALTINDA OLMAK ÜZERE İFRAZ YAPILAMAZ. 14. DERE İŞLETME BANTI SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN ALANLARDA HERHANGİ BİR YAPILAŞMA YER ALAMAZ VE BU ALANLARDA İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR. 15. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA ONAYLI ÇEKMEKÖY REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI VE BU PLANA GELEN İLGİLİ PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ PLAN HÜKÜMLERİ İLE MER İ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 14

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

* 3386 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 5. ETAP PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER I.1. BU PLAN KAPSAMINDA: * 3194 SAYILI İMAR KANUNU * 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU * 06/07/2000 TARİH VE 24101 SAYILI TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ * 3386 SAYILI

Detaylı

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 11.04.2007 tasdik tarihli 1/1000 ÖLÇEKLİ KİLYOS ve DEMİRCİKÖY YERLEŞİM ALANLARI ve ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Kilyos-Demirciköy Bölgesi Koruma

Detaylı

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 20.10. 2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, USKUMRUKÖY-ZEKERİYAKÖY MEVKİİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. 1/1000 ölçekli Zekeriyaköy- Uskumruköy Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL KORDONBOYU UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN PAFTALARI, PLAN RAPORU, PLAN NOTLARI İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2.

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KARTAL KENTSEL YENİLEME PROJE ALANI -B- ONAY TARİHİ: 05.07.2007 PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRLENEN SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İLE KENTSEL

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER

15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER 15.02.2008-13.09.2009-24.11.2009 t.t.li E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Plan Notları 7.2.1. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A - GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI

SELİMPAŞA PLAN NOTLARI SELİMPAŞA PLAN NOTLARI I.ETAP PLAN NOTLARI Onay Tarihi : 23.10.1992 UYGULAMA ŞARTLARI Katlar planda verileni aşamaz. Çatı ve çekme katı yapılamaz. Planda yapı adalarında tek bir yuvarlak içinde yapı düzeni

Detaylı

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI

SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI SİLİVRİ MERKEZ 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN NOTLARI TANIMLAR VE KOŞULLAR *AZAMİ BİNA SAHASI: PARSEL İÇERİSİNDE PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE BİNANIN TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİNDE İŞGAL EDEBİLECEĞİ EN BÜYÜK SAHADIR.

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 2 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI BİLGİ PAFTASI S2-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- a dil, / Konu: Kepez Varsak Eğitim Kampüsü UIP. V EXP02016 0 3 /07/2015

Detaylı

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir.

5. Bölgesel trafo gereksinimi belirlenen alanlarda ilgili kurumun talebi ile Belediyesince uygun görülecek kamu alanları içinde düzenlenebilir. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (04.10.2007 t.t. li) GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan raporu, plan

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 06/09/2006 Tarihinde Belediye Meclisince Onanan Turizm Merkezi Alanı Dışı KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 1.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER

İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER İZMİR UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER HUDUTLAR: İDARİ HUDUTLAR BELEDİYE HUDUDU(İSKAN HUDUDU) ÖZEL ŞARTLARA TABİ BÖLGELER HUDUDU PROTOKOL ALANI SİT ALANI GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ GECEKONDU

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 8 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S8-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI 12.06.2014 ONANLI PLAN NOTLARI BAĞCILAR İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1) TAKS ve KAKS değerleri net parsel üzerinden hesaplanacaktır.ancak daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li)

1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( t.t. li) 1/1000 ÖLÇEKLİ ÜSDÜDAR BOĞAZİÇİ GERİGÖRÜNÜM ve ETKİLENME BÖLGESİ KORUMA AMAÇLI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (04.09.2013 t.t. li) UYGULAMA HÜKÜMLERİ GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Geri Görünüm

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000

KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 KADIKÖY-ACIBADEM, KOŞUYOLU MAHALLELERİ D-100 KUZEYİ REVİZYON İMAR PLANI T.T. 01.08.1997 ÖLÇEK: 1/1000 1-12.10.1987 ONANLI MEVZİİ PLAN 155 PAFTA 1083 ADA 4-116-117 PARSELLER BLOK EBATLARI BELĠRLENMĠġ OLUP

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI

Arnavutköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü 1/1000 ÖLÇEKLİ HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ I.ETAP UYGULAMA İMAR PLANI- PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Teknik ve sosyal donatı alanları (eğitim, sağlık, kültür, dini tesis, resmi kurum, yeşil

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 10 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S10-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

KARTAL KUZEYİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KARTAL KUZEYİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ONAY TARİHİ: PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KARTAL KUZEYİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ONAY TARİHİ: 04.05.2006 PLAN NOTLARI A-PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRLENEN SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI İLE KENTSEL

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ İstanbul Metropolü merkezler kademelenmesinde dengeleyici bir merkez olarak planlanan bu alan; İstanbul un batı yakasında özellikle Büyükdere-Levent-Maslak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KARTAL MERKEZ UYGULAMA İMAR PLANI S 14 ALT BÖLGESİ PLAN NOTLARI S14-1 KARTAL MERKEZ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı doğrultusunda

Detaylı

(İlk onay tarihi:07.01.2014 gün ve 13 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmıştır.)

(İlk onay tarihi:07.01.2014 gün ve 13 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmıştır.) SALİHLİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI (İlk onay tarihi:07.01.2014 gün ve 13 sayılı belediye meclis kararına göre onaylanmıştır.) A. Genel Hükümler 1. Plan ve Plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194

Detaylı

BÖLGEYE AİT ÖZEL PLAN NOTU BULUNMAMAKTADIR.

BÖLGEYE AİT ÖZEL PLAN NOTU BULUNMAMAKTADIR. BÖLGEYE AİT ÖZEL PLAN NOTU BULUNMAMAKTADIR. İZMİR PLANI GENEL PLAN NOTLARI UYGULAMA İMAR PLANI ÖLÇEK 1/1000 ÖZEL İŞARETLER HUDUTLAR : İDARİ HUDUTLAR -BELEDİYE HUDUDU (İSKAN HUDUDU) -ÖZEL ŞARTLARA TABİ

Detaylı

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler

11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 11.01.2010 ONAY TARİHLİ KİLYOS-DEMİRKÖY VE RUMELİFENERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI, PLAN NOTLARI PLAN HÜKÜMLERİ Genel Hükümler 1)1/1.000 Ölçekli Kilyos-Demirciköy-Rumelifeneri Bölgesi Koruma Amaçlı

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

3568 ADA, SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, 3568 ADA, 1-2-3-4-5-6 SAYILI PARSELLER İLE 3570 ADA 22-23 SAYILI PARSELLER VE TESCİL HARİCİ ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

TASTİK TARİHLİ D100 GÜNEYİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

TASTİK TARİHLİ D100 GÜNEYİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI 14.04.1999 TASTİK TARİHLİ D100 GÜNEYİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI KONUT ALANLARI AYRIK NĠZAM KONUT ALANLARI TAKS=0.25 Min. Ön Bahçe=5m. dir. Min Arka ve Yan Bahçe=4m. Min. Bina Cephesi=6m. dir. TeĢekkül

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; DEPREM YÖNETMELİĞİ, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ, OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSKİ YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, KARAYOLLARI KENARINA YAPILACAK VE

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT TEM GÜNEYİ 2. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ALANI GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI

BEYKOZ BOĞAZİÇİ ALANI GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI PLAN NOTLARI 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. BU PLAN KAPSAMINDA; *DEPREM YÖNETMELİĞİ, *OTOPARK YÖNETMELİĞİ, *SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ, *İSKİ YÖNETMELİĞİ, *KARAYOLLARI KENARINDA AÇILACAK TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 05/07/2013 tarih ve 41 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 12/12/2013 tarih 2292-9693 sayılı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER

NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER EK-1ç NAZIM İMAR PLANI GÖSTERİMLER SINIR SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR KÖY SINIRI PLANLAMA SINIRLARI MEVCUT PLANDAKI DURUMU KORUNACAK ALAN SINIRI K YENİDEN DÜZENLENECEK ALAN

Detaylı

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI:

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ GEREKÇESİ VE AMACI: NİLÜFER İLÇESİ, ODUNLUK MAHALLESİ, H21C05C PAFTA, 253 ADA 17 PARSEL, BHRS BAKIM VE İŞLETME MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASININ

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ ZEYTİNBURNU İLÇESİ KAZLIÇEŞME MAHALLESİ 774 ADA 61

Detaylı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Geneyik ve Geneyik II Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlave İmar Planı Plan Açıklama Raporu İtirazların Değerlendirilmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kent

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ KARTAL MERKEZ NAZIM İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1.1. İstanbul Batı Yakası nda dengesiz bir şekilde yığılmış mekansal, ekonomik, çevresel ve sosyal işleyişin Doğu Yakası nda dengelenerek iyileştirilmesini

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür.

1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1. Bu plan, plan paftaları, plan raporu ve plan notları ile beraber bir bütündür. 2. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller

Detaylı

PLAN NOTLARI: 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. Bu plan kapsamında; 3194 Sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer ilgili kanunlar, yönetmelikler

PLAN NOTLARI: 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. Bu plan kapsamında; 3194 Sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer ilgili kanunlar, yönetmelikler PLAN NOTLARI: 1. UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1.1. Bu plan kapsamında; 3194 Sayılı imar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer ilgili kanunlar, yönetmelikler ve mevzuat ile bu kanun ve yönetmelikleri değiştirecek

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ EYLÜL - SAAT : 14.30 KARAR NO 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ÇORLU (TEKİRDAĞ) UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇORLU (TEKİRDAĞ) UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇORLU (TEKİRDAĞ) UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇORLU (Tekirdağ) UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Çorlu (Tekirdağ)İlave+RevizyonUygulama İmar Planı,Çorlu

Detaylı

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ MADDE 1. KAPSAM: Birinci Bölüm Genel Hükümler 1.1. 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 09/09/2005 Tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca Onanan Turizm Merkezi Alanı İçi KONAKLI (ANTALYA) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1- Genel Hükümler 1.1. Bu plan ve plan hükümleri kapsamında

Detaylı

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT

154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,YALIPINARI MEVKİİ 50 L Id PAFTA, 154 ADA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22PARSELLERE AİT TADİLAT İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 23/03/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

29.07.2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

29.07.2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI 29.07.2003 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ SARIYER, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI 1.GENEL HÜKÜMLER 2.UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2.1 KONUT ALANLARI 2.1.1 ONANLI MEVZİİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 119 KARAR 119 Gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının, 2 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 16.00 da

Detaylı

8.1. GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

8.1. GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. 8. PLAN NOTLARI 8.1. GENEL HÜKÜMLER 1. 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. 2. İstanbul İli 1. Derece Deprem Bölgesi olduğu için

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT 5.ETAP TEM GÜNEYİ UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT 5.ETAP TEM GÜNEYİ UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1/1000 ÖLÇEKLİ ESENYURT 5.ETAP TEM GÜNEYİ UYGULAMA İMAR PLANI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Bu plan; plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile beraber bir bütündür. 1.2. Teknik ve sosyal altyapı alanları

Detaylı

2- Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2- Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 4.Etap Plan hükümleri A) Genel hükümler 1- Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER YEŞİLVADİ, HİPODROM-BAĞLARBAŞI, YEŞİLKENT MAHALLESİ, KAHVELİPINAR- GÜZELVADİ MAHALLESİ YEŞİLVADİ EK REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANLARI, PLAN NOTLARININ REVİZYONUNA İLİŞKİN PLAN ve TEKNİK GÖRÜŞ RAPORU Müdürlüğümüzce

Detaylı

KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU KADIKÖY İLÇESİ FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 2.KADIKÖY İLÇESİ GENEL BİLGİLERİ... 3 2.1. Konumu ve Genel Özellikleri... 3 Harita

Detaylı

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI

SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI SİVAS BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI A- GENEL HÜKÜMLER 1- Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli nazım imar planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda

Detaylı

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI GENEL HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER 1. Planlama alanı içerisinde ilgili koruma kurulu kararları ile tescil edilmiş bulunan parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara

Detaylı

PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİŞEHİR PLANLAMA BÖLGESİ - KUZEY KESİMİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ Okay ADEM CBS Şube Müdürü Yaser GÜNDÜZ Planlama Şube Müdürü Vefa

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ KÜÇÜKÇEKMECE YENİBOSNA BASIN AKSI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER

1/1000 ÖLÇEKLİ KÜÇÜKÇEKMECE YENİBOSNA BASIN AKSI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER KÜÇÜKÇEKMECE YENİBOSNA BASIN AKSI RUİP PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KÜÇÜKÇEKMECE YENİBOSNA BASIN AKSI REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ KÜÇÜKÇEKMECE YENİBOSNA

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU (ACIBADEM) MAHALLESİ, 77 ADA 5 PARSEL, 1083 ADA 56 PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı