>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?"

Transkript

1

2 SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK YER DOSYALARI BULMAK B LG SAYARINIZDA ARADI INIZI KOLAYCA BULUN PROJELER YAZICIDAN MET N ÇIKIfiI ALMAK EKRANDAK LER KA IDA NASIL DÖKÜLÜR INTERNET INTERNET SAYFA ÇEfi TLER TÜM WEB S TELER B RB R NDEN FARKLIDIR SIK KULLANILAN SAYFALARIN AYARLANMASI FAVOR SAYFALARINIZA DAHA HIZLI ULAfiIN OUTLOOK EXPRESS E LK BAKIfi E-POSTA: HIZLI VE UCUZ HABERLEfiME MULTIMEDIA VE E LENCE MÜZ KTE DEVR M: MP3 B LG SAYARINIZIN YEN MÜZ K FORMATI S ZL K D-E D KEY DÜZEN - ENCRYPTION> B LG SAYAR TER MLER N N SÖZLÜK ANLAMLARI Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonlar Saatleri: , Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. 6. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR FAREN N filev D SKET NED R? WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK PROJELER KARTV Z T OLUfiTURMAK D SKETTEN DOSYA KOPYALAMAK INTERNET INTERNET TE ARAMA YAPMAK E-POSTA MESAJI OLUfiTURMAK MULTIMEDIA VE E LENCE MP3: KOLAY VE ÇABUK SÖZLÜK E-F HARFLER 2 MAYIS ta Bayilerde Kaç rmay n! Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Reklam Koordinatörü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Nebi Danac, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi., Vogel Ankara Temsilcisi: Dilek Özgen Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ankara Büro Menevifl Sokak No: 26/ A. Ayranc -ANKARA Tel: (312) Faks: (312)

3 D YALOG PENCERELER TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER Bazen bilgisayar n zda çal fl rken bir yaz l m n belirli özelliklerini ayarlaman z ya da ifllenecek dokümana dair veriler girmeniz gerekir. Mesela yaz c dan ç k fl n alaca n z bir belgenin ka t boyutlar ve benzeri de erlerini ayarlamak gibi. Bafll k çubu u Diyalog penceresini kapatma tuflu Bu tufl seçimi onaylar ve diyalog penceresini kapat r Kimi zamansa, bilgisayar n za bir komut verdi inizde, sistemin bunu yerine getirebilmek için fazladan baz verilere ihtiyac olur. Mesela bir dosyan n silinmesini emretti inizde, sistem size bunu gerçekten isteyip istemedi inizi soracak, bir kez daha onay n z alarak herhangi bir yanl fll k yap lmad ndan emin olun- mas n sa layacakt r. Bu ve benzeri tüm durumlarda iflletim sisteminizle iletiflim kurmak için diyalog penceresi olarak adland r lan küçük Windows pencereleri kullan l r. Baz diyalog pencereleri oldukça basittir, baz lar nda ise pek çok seçenek bulunabilir. Bu durum, aç lan diyalog penceresinin hangi yaz l mda ve ne amaçla kullan ld na ba l olarak de iflir. Burada, karfl n za ç kabilecek belli bafll diyalog pencereleri hakk nda genel bilgiler verecek, bu flekilde iflletim sisteminizi daha iyi anlay p iletiflim kurabilmenize yard mc olmaya çal flaca z. I INFO> KONTROLLER Bir diyalog penceresi genellikle flu unsurlar içerir: > Dü meler > Anahtar > Onay kutusu > Seçenek listesi > Metin bölümü > Kayd rma çubu u * PUCU> ÖN ZLEME ÇOK FAYDALI B R ARAÇTIR Baz yaz l mlar n diyalog pencerelerinde üzerinde çal flt n z belgenin, yapt n z de ifliklikler do rultusunda flekillenen bir resmi görülür, buna ön izleme penceresi denir. Ön izleme penceresi sayesinde girdi- iniz verilerin üzerinde çal flt n z belgeyi nas l de ifltirece ini kal c bir de ifliklik yapmadan önce görme flans n z olur. E er bu pencerede gördü ünüz sonuçlardan memnun kal rsan z, o zaman seçenekleri onaylay p de ifliklikleri kal c olarak yapabilirsiniz. BAfiLIK ÇUBU U Hemen her Windows penceresinde oldu- u gibi, diyalog pencerelerinin de üst k sm nda bir bafll k çubu u bulunur. Bu çubukta pencerenin ad, kapatma dü mesi ve bazen de konuyla ilgili yard m dosyas n çal flt ran bir dü me daha bulunur. Onay tuflunun bas l hali ONAY KUTUSU Baz diyalog kutular içinde bulunan sorulara sadece evet ya da hay r olarak cevap verebilirsiniz. Bu tür seçenekler onay kutusu dedi imiz, küçük fl klar fleklinde gösterilirler. Bunlar içi beyaz ve yanlar nda aç klama metni bulunan küçük bofl kutulard r. E er bunlardan birini seçerseniz o zaman kutunun içinde küçük bir onay iflareti belirir, bu da o fl kk n seçildi ini gösterir. Bu kutulara tekrar t klayarak seçimi iptal etmek mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 21

4 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER E er diyalog penceresini ekranda bulundu undan farkl bir noktaya tafl mak isterseniz, o zaman imleci ekranda diyalog penceresinin üst k sm ndaki bafll k çubu unun üzerine getirin. mleç buradayken sol fare tufluna bas l tutarak pencereyi istedi iniz noktaya tafl yabilirsiniz. Sol fare tuflunu b rakt n zda pencere götürdü ünüz noktada durur. Bu flekilde hemen hemen tüm Windows pencerelerini tafl yabilirsiniz. Metin bölümü Tipik bir anahtar DÜ ME Dü meler hemen her diyalog penceresinde bulunan unsurlard r. Görünüm olarak dikdörtgen fleklinde ve gerçek dü melere benzer yap dad rlar. Dü menin üzerinde bulunan metin size ifllevi hakk nda bilgi verir. Mesela üzerinde OK ya da Tamam yazan bir tufla bast - n zda tüm girilen veriler onaylanacak, yapt n z ayarlar geçerlilik kazanacakt r. Üzerinde Cancel ya da ptal yazan bir tufla bast n zda ise hiçbir fley olmayacak, sanki ilgili komutlar hiç vermemiflsiniz gibi diyalog penceresi hiçbir ifllem gerçeklefltirmeden kapanacakt r. Di er tufllar ise çeflitli ifllevler yerine getirebilir, mesela baflka bir diyalog penceresi açabilir. Sonuç olarak bast n z her tuflun bir ifllevi vard r ve bir sonuç elde edersiniz. Bu tufllardan en az bir tanesi her zaman için diyalog penceresinin kapat lmas ifllevini tafl r. Bu Tamam ya da Evet olarak gösterilen tufl olabilece i gibi, ilgili yaz l m taraf ndan özel olarak atanm fl baflka bir tufl da olabilir. E er diyalog penceresiyle çal fl rken klavyeden ENTER tufluna basarsan z, yine bu tuflun sa lad ifllevi elde edersiniz. Bu iflleve sahip olan tufl genellikle ekranda daha koyu bir renk tonuyla gösterilir. I INFO> SEÇENEK AYARLARI iyalog pencereleriyle çal fl rken genellikle klavyenizden flu flekilde faydalanabilirsiniz: > ENTER ya da Boflluk tuflu yard m yla ekrandaki seçili tufla basabilirsiniz. > Seçenek listesini Boflluk ya da imleç yön tufllar yla açabilir, ENTER ile seçim yapabilir, ESC ile de ifliklik yapmadan listeyi kapatabilirsiniz. > Anahtar konumunu imleç yön tufllar yla de ifltirebilirsiniz. > Say sal k s mdaki rakamlar klavyenizden girebilirsiniz. > Say sal k s mdaki rakamlar imleç yön tufllar yard m yla art rabilir ya da eksiltebilirsiniz. ANAHTAR Bazen bir diyalog penceresindeki seçenekler, pek çok fl ktan sadece birini seçmenize izin verirler. Mesela bir sayfa yap s n n Yönlendirmesi Dikey ya da Yatay olarak ayarlanabilir, ancak ikisi birden olamaz, ikisinden birini seçmeniz gereklidir. Bu tür seçenek kutular içi beyaz ve dairesel olarak görüntülenirler. Bu dairesel seçeneklerin yan nda ise seçene i aç klayan k sa metinler ve birinin içinde de küçük siyah bir nokta bulunur. E er seçiminizi de ifltirmek isterseniz o zaman gereken daireye t klaman z gerekir, bu durumda siyah nokta yeni seçilen fl kk n içinde belirecektir. Ayn grubun içinde yer alan seçenekleri vurgulamak için bunlar genellikle konu bafll tafl yan küçük bir kutunun içinde toplan rlar. MET N BÖLÜMÜ Metin bölümü klavyeden herhangi bir veri girmek için kullan l r, mesela bir flif- * PUCU> KLAVYE ARACILI I LE KOMUTLAR VERMEK Diyalog pencerelerine farenizi kullanmadan sadece klavye yard m yla da komutlar verebilirsiniz. Bu durum farenizin herhangi bir sebeple tepki vermeyi durdurdu u zamanlarda çok iflinize yarayacakt r. Diyalog pencerelerindeyken komut vermek için TAB, ENTER ve imleç yön tufllar n kullanabilirsiniz. SEÇENEK L STES Bir diyalog penceresinde seçilecek çok fazla fl k bulundu unda seçenek listesi ad verilen iletiflim kutular kullan l r. Bu iletiflim kutular içi beyaz, dikdörtgen fleklinde küçük pencerelerdir, içlerinde seçeneklerden biri görülebilir durumdad r. Kutunun sa taraf nda küçük bir ok iflareti bulunur, buna t klad n zda seçilebilecek tüm fl klar n bir listesi görünür. Burada t klad n z fl k seçenek kutusunun içinde görünür hale gelecektir, böylece seçili oldu u anlafl l r. Her ne kadar bu kutular görsel aç dan metin bölümüne benzese de buradan herhangi baflka bir veri girmek mümkün de ildir. 22 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 D YALOG PENCERELER TEMEL B LG LER re ya da yaz c dan ç k fl al nacak sayfalar n numaralar gibi. Bu k s m içi beyaz bir dikdörtgen görünümündedir, üzerine t klad n zda kutunun içinde yan p sönen bir imleç belirir ve yazmaya haz r hale gelir. Burada klavyeden veri giriflini tamamlad ktan sonra TAB tufluna basarak diyalog penceresindeki baflka bir k sma geçebilirsiniz. Dikkatli olun! E er metin bölümündeki veri giriflinizi ENTER tufluna basarak bitirmeye kalkarsan z o zaman tüm diyalog penceresi onaylanacak ve kapanacakt r. ENTER tufluna basmak genellikle diyalog penceresini tümden etkileyen Tamam tufluna basmakla ayn etkiyi yapacakt r. Bu durumda henüz tüm ayarlamalar yapmam flken de ifliklikler onaylanaca ndan istenmeyen sonuçlar n ortaya ç kmas muhtemeldir. Say sal alan Kayd rma çubu u Bölümler SAYISAL ALAN Bu k s m say sal de erleri girmek için kullan l r, görünüm olarak yan nda iki z t yöne bakan ok sembolleri bulunan küçük bir kutu fleklindedir. Buradaki de eri ok sembollerine t klayarak art r p eksiltmek mümkündür. Bunun d fl nda do rudan bu alan n içine t klayarak veri girifl imlecini çal flt rabilir, sonra da yeni de erleri klavyeden girebilirsiniz. De erlerde küçük de ifliklikler için ok tufllar n, tamamen farkl veriler girmek için de klavyeyi kullanmak en uygun yöntemdir. KAYDIRMA ÇUBU U Bu tarz kontrol araçlar genellikle devaml eriflilen bir de eri de ifltirmek için kullan l r, mesela bilgisayar n z n ses ayar gibi. Belirli bir çizgi üzerinde hareket eden bir dü me görünümünde olan kayd rma çubuklar n hareket ettirmek için fare ile tutarak sürüklemeniz yeterlidir. Çubuk en düflük ve en yüksek de erler aras nda hareket edecek biçimde düzenlenmifltir. I INFO> Baz kontrollerin yan nda yap lan de ifliklikleri görsel de iflikliklerle gösteren resimler de bulunur. Birden fazla bölüm içeren bir diyalog penceresi B LEfi K KONTROLLER Baz diyalog pencereleri yukar da anlat - lan kontrol araçlar ndan birden fazlas n bünyesinde bar nd r yor olabilir. Mesela bir Windows uygulamas olan BUL bu tarzda düzenlenmifltir, do rudan arad - n z belgenin ad n girebilece iniz bir metin k sm mevcuttur. Bunun d fl nda bir de seçenek listesi vard r, bu listede daha önceden arad n z dosya isimleri tutulmaktad r. Bu isimlerden birine t klayarak onu do rudan metin k sm na aktarabilirsiniz. Bu tarz bir düzenlemeye pek çok diyalog penceresinde rastlamak mümkündür. Baz kontrollerin yan nda yap lan de ifliklikleri görsel de iflikliklerle gösteren resimler de bulunur. Örnek bir baflka bileflik kontrol türü de anahtar ve metin k s mlar n n birlefliminden oluflan türdür. Mesela Yazd r komutuna ba l olarak aç lan diyalog penceresinde bu tür bir bileflik kontrol paneli bulmak mümkündür. Burada bas lacak sayfalarla ilgili anahtarlardan Sayfalar fl kk na t klad n z zaman yanda bulunan say sal alandan bir de er girmeniz istenir. Ayn flekilde e er do rudan bu de er k sm na t klarsan z o zaman Sayfalar fl kk otomatik olarak seçili duruma gelir. BÖLÜMLER Genifl kapsaml diyalog pencereleri birden fazla konuya iliflkin farkl tiplerde kontrol ayg t içerebilir. Bu durumda HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 23

6 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER ayarlar n birbiriyle kar flmamas için diyalog penceresi bölümlere ayr l r. Bu bölümler birbirinden s n r çizgileriyle ayr l rlar ve her birinin içeri ini belirten bir bafll - bulunur. Bu sayede bir konuyla ilgili pek çok ayar tek bir diyalog penceresi alt nda toplanarak daha h zl bir çal flma gerçeklefltirme imkan yarat l r. Önizleme * PUCU> Klavyenizde iki adet ALT tuflu mevcuttur, bunlardan sa daki Alt Gr olarak da geçer. Bu iki tuflun farkl kullan m alanlar vard r, bu yüzden baz diyalog pencerelerinde ve baflka yerlerde ALT tuflunu içeren kombinasyonlar kullanman z gerekti inde hangi ALT tuflunu kullanaca n za dikkat etmeniz gerekir. Genellikle bu tür k sayol tufl kombinasyonlar nda Alt GR de il, klavyenin solundaki Alt tuflu kullan l r. ER fi LEMEYEN SEÇENEKLER Baz durumlarda ekranda beliren diyalog penceresindeki seçeneklerden bir k sm de ifltirilemez. Bu tür de ifltirilemeyen seçenekler genellikle gri renkte görüntülenirler ve t klad n zda tepki vermezler. Bunlar n de ifltirilememesinin sebebi o an için geçersiz olmalar d r. Mesela bir program kurarken e er dosyalar n hangi isim alt nda ve hangi klasöre Kart bafll klar kaydedilece ini seçmediyseniz, o zaman bir sonraki aflamaya geçmenizi sa layan tufl seçilemez durumda olacakt r. ÖN ZLEME Baz diyalog pencereleri, yapt n z de- iflikliklerin, sonucu nas l etkileyece ini aktif olarak gösteren küçük resimlere sahiptir. O an girdi iniz veriler do rultusunda resim üzerinde yap lan de ifliklikler sayesinde sonuçlar n nas l olaca n önceden görmeniz sa lan r, buna ön izleme denir. Bu sayede istedi iniz etkileri elde edince, de ifliklikleri kal c olarak onaylayabilirsiniz. Yard m dosyas KARTLAR Bazen ekrana gelen diyalog pencereleri çok fazla miktarda seçenek ve detaya sahiptir. Öyle ki bunlar tek bir pencere içinde görüntülemek mümkün olmaz. Bu gibi durumlarda seçenek ve ayarlar birden fazla diyalog penceresine bölüfltürülür, sonra da tüm bu pencereler t pk kütüphane kartlar gibi üst üste konularak görüntülenirler. Kartlar n üst k sm nda hangi konuyla ilgili seçenekleri içerdiklerini gösteren etiketler bulunmaktad r, bunlara t klad n z zaman ba lant l olan kart ön plana ç karak görüntülenir. Her zaman için kartlardan sadece birinin tamam görüntülenir, di- er kartlar n ise sadece üst k s mlar ndaki etiketler görünür. YARDIM DOSYASI Bazen bir diyalog penceresinin ne ifllere yarad n tam olarak anlamayabilirsiniz, bu durumda endiflelenmenize gerek yoktur. Çünkü ço u diyalog penceresi bir yard m dosyas - na ulaflma imkan sunar. Genellikle diyalog penceresinin sa üst köflesinde bulunan soru iflaretli dü meye t klad n zda konuyla ilgili bir yard m penceresi aç larak size ihtiyac n z olan bilgiyi sa layacakt r. 24 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 DOSYA VE KLASÖRLER TEMEL B LG LER DOSYA VE KLASÖRLER Bilgisayarda veriler dosyalar halinde sabit disk üzerine kaydedilerek saklan r. Sabit disk üzerinde ise dosyalar klasörlerin içine yerlefltirilerek s n fland r l rlar. zlenen klasörün tam ad Klasör içeri i Klasör Dizin yap s Alt klasörlere eriflmek için + simgesine t klay n Kayd rma çubu u Aç k durumdaki klasör Dosya say s Dosya boyutu ve kalan bofl sabit disk alan Di er tüm cihazlar gibi bilgisayarlar n da çal flabilmek için belli kurallara ve çal flma sistemine ihtiyac vard r. Bu yüzden veri dosyalar yla çal fl rken, kullan c n n ve sistemin ihtiyaç duyaca bilgilere kolayca eriflebilmesini sa lamak için uygun bir dosyalama metodu gereklidir. Bu durumu bir kütüphanecinin kitaplar n düzenlerken baflvurdu u yönteme benzetebiliriz. Bilgisayar girilen tüm verileri tek bir y n halinde depolayamaz, bu yüzden her defas nda arad uygun verilerin nerede bulundu unu bilmesini sa layacak bir düzene ihtiyac vard r. flte dosya ve klasörler (bazen dizin de denir) bu ifl için kullan l r. T pk bir kütüphanecinin kitaplar n farkl dolap ve raflarda s ralamas gibi, de iflik dosyalar da farkl klasörler alt nda saklan rlar. Bir klasörün içinde birden fazla dosya bulunabilir, asl nda bunun için belirli bir say s n r yoktur, kullan c kaç dosya isterse o kadar n ayn klasörün içine koyabilir. Bir klasörün alt nda çeflitli dosyalar n d fl nda ayr ca baflka klasörler de bulunabilir ve hatta bu alt-klasörlerin de içine baflka klasörler yerlefltirilebilir. fiimdi bir örnekle konuyu iyice açal m! Diyelim ki bir yerde sekreterlik yap yorsunuz ve flefiniz sizden çok önemli bir mektup yazman z istedi. Bu mektubu da di erleri gibi haz rlad ktan sonra bilgisayar n - z n sabit diskine kaydetmeniz gerekli. Daha sonra yerini kolayca bulabilmek için özel bir klasörün içine yerlefltirmek iyi olacakt r. Bu durumda flöyle bir yol izlemek ak ll cad r, öncelik- I INFO> D Z N YA DA KLASÖR Klasör ve dizin terimleri asl nda ayn fleyi anlatan iki farkl terimdir. Bir dizin ya da klasör t pk içinde çeflitli dosyalar n s raland dolap raflar gibi ifl görür. Windows Commander dosya ve klasörlerle rahatça çal flabilmenizi sa lamak için haz rlanm fl bir uygulamad r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 25

8 TEMEL B LG LER DOSYA VE KLASÖRLER Bilgisayar m penceresindeyken C: simgesine çift t klay n le Belgelerim klasörü alt nda Mektuplar adl bir klasör oluflturulur ve tüm mektuplar bu klasör alt nda toplan r. Böylece genel olarak tüm mektuplar n yerini bilecek, bir mektuba ulaflman z gerekti inde buraya erifleceksiniz. Mektuplar klasörü alt nda çeflitli isimlerle aç lm fl, farkl konulardaki mektuplar içeren baflka klasörler de oluflturulabilir. fiefiniz için yazaca n z mektup özellikle önemli ve öncelikli olaca ndan, bu mektubun di erlerinden farkl bir klasöre * PUCU> DOSYA ADI UZANTILARI Bir dosya ad n takip eden noktadan sonraki k sma dosya ad uzant s denir. Bu uzant ilgili oldu u dosyan n türünü gösterir, buna bakarak o dosyan n bir metin, resim ya da ses kayd içerdi ini anlamak mümkündür. Mesela doc uzant s bakmakta oldu unuz dosyan n MS Word taraf ndan oluflturulmufl bir metin dosyas oldu unu belirtir. Bu uzant dosya oluflturulurken program taraf ndan otomatik olarak eklenir. Modern bilgisayar yaz l mlar n n hemen tümü bu ifllemi kendili inden gerçeklefltirir, do ru dosya uzant s n dosyaya eklerler. Mektuplar penceresindeyken Önemli klasörüne çift t klay n C: penceresindeyken Belgelerim simgesine çift t klay n kaydedilmesi faydal olacakt r. O yüzden Mektuplar klasörü alt nda Önemli ad nda bir klasör oluflturmak iyi bir fikir. Ancak ne var ki buraya baflka önemli mektuplar koyabilirsiniz, bu durumda flefiniz için haz rlad n z mektubu bulmak zorlaflabilir. Buna en iyi çözüm ise, Önemli klasörünün alt nda fief adl bir klasör daha açmak ve flefinizin mektubunu buraya kaydetmektir. ç içe aç - lan bu klasörler bafllang çta kafa kar flt - r c gibi görünebilir ancak, çal flma esnas nda ilgili her klasörün ad na bakarak arad n z bulmak iflinizi son derece kolaylaflt racakt r. KLASÖR YAPISI Bir kullan c bilgisayar ndaki klasörleri kendi oluflturur ve düzenler, yani dosyalar n s n fland r lmas ve saklanmas ndan do rudan kullan c sorumludur. Dosyalar do ru düzenlenmifl ve adland r lm fl klasörlerde saklamak her zaman için faydal d r. Klasörlerin sabit disk üzerindeki dizilimlerini aç klamak için Klasör Yap s terimi kullan l r. Bu yap flu flekilde oluflturulur; öncelikle her zaman için bir temel klasör vard r, bu da genellikle C: denen ana sabit disktir. Di er tüm klasörler bu temel klasörün içine Önemli penceresindeyken fief klasörüne çift t klay n Belgelerim penceresindeyken Mektuplar klasörüne çift t klay n yerlefltirilirler. Bu yerleflim en üstten en alta do ru hiyerarflik bir yap ya sahiptir, herhangi bir klasörün alt nda bulunan bir dosyaya ulaflabilmek için uygun yolu izlemeniz gereklidir. Mesela daha önce verdi imiz mektup örne ini ele al rsak, o zaman flefiniz için haz rlad n z mektubun sisteminizdeki konumu flöyle olacakt r; C:\Belgelerim\Mektuplar\Önemli\fief\Mektup.doc. Bu klasör yolu size mektubunuzun C: adl sabit disk üzerinde hangi konumda bulundu unu gösterir. Ancak tabii ki bilgisayar n zda birden fazla sabit disk olabilir, o zaman arad n z dosyan n hangi sabit diskte bulundu una ba l olarak dosya yolunun temel klasörü de de iflecektir. Burada kullan lan \ iflareti, takip eden klasörün bir öncekinin alt klasörü oldu unu göstermektedir. Tüm klasörlerin en alt nda ise arad n z mektubun dosyas bulunmaktad r. Dizinler ve dosyalarla çal flabilmek için özel yaz l mlar kullan labilir, mesela Windows iflletim sistemi içinde bu ifl için haz rlanm fl Windows Explorer ad nda bir program bulunmaktad r. Bu program yard m yla dosya ve klasörleri daha kolay düzenleyebilir, tafl yabilir ve kopyalayabilirsiniz. fief klasöründe Mektup dosyas n görebilirsiniz 26 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 YARDIM DOSYALARI WINDOWS YARDIM DOSYALARI fiüphesiz Bafllat menüsündeki Yard m seçene i dikkatinizi çekmifltir. Bu seçene e neredeyse Windows alt nda çal flan tüm programlarda rastlamak mümkündür. Ne ifle yarad ad ndan da belli olan bu seçene i biraz inceleyece iz. WINDOWS VE YARDIM Yard m seçene i, çeflitli uygulamalar ve bunlar n ayr nt lar n aç klamak amac yla haz rlanm flt r. Burada uygulamalarla ilgili kafan zda belirebilecek muhtemel sorular cevapland r ld gibi, ayn zamanda ekranda görülen çeflitli unsurlar hakk nda bilgi ve tavsiyelere de yer verilir. Windows için haz rlanm fl olan Yard m seçene i oldukça detayl d r, burada sorular n z için yeterli cevaplar bulabilirsiniz. Tabii ayn zamanda Yard m seçene inden nas l faydalanabilece iniz konusunda da yard m alabilirsiniz. YARDIM ALMAK Çal flma esnas nda yard m dosyalar na ulaflabilmenin bir çok yöntemi mevcuttur, en çabuk ve kolay olan ise klavyeden F1 tufluna basmakt r. Bu yöntem Windows alt nda çal flan hemen tüm uygulamalarda ifle yarar, buna Windows iflletim sisteminin kendisi de dahildir. F1 tufluna bas ld nda o an çal flmakta olan yaz l mla ilgili bir yard m penceresi ekrana gelir. Bu yard m penceresine ulaflman n bir baflka yolu da yaz l m n ana seçenekler menüsünde bulunan YARDIM ya da Yard m uygulamas na Bafllat menüsünden ulaflabilirsiniz HELP fl kk na t klamakt r. Buradan konuyla ilgili çeflitli yard m bafll klar n bünyesinde toplayan kartlara ulaflarak, istedi iniz bilgileri alabilirsiniz. Ç NDEK LER Yard m menüsündeki çindekiler kart nda, yard m konular n n bafll klar çeflitli k s mlar alt nda toplanm fl olarak bulunur. Bu bir kitap sembolüyle gösterilmifltir. Bu kitap sembolüne çift t klad - n zda aç l r ve böylece içindekiler görüntülenir. Bunun alt ndaki di er kitap sembolleri ise konuyla ilgili olan alt bafll klar içermektedir. Ba ms z konu bafll klar ve bölümler ise üzerinde soru iflareti bulunan bir sayfa sembolüyle gösterilirler. Bir bafll a çift t klad n zda konuyla ilgili aç klamalar içeren yard m pencereleri aç l r. D Z N Dizin kart yard m bafll klar n n alfabetik s - raya göre dizilmifl bir listesini ekrana getirir. Bu- Burada Notepad uygulamas n n kullan m hakk ndaki her tür bilgiyi bulabilirsiniz. Aramada kullan lacak anahtar kelimeyi kendiniz yazabilir ya da listeden seçebilirsiniz I INFO> E er Windows alt nda herhangi bir yaz l mla çal fl rken F1 tufluna basarsan z, çal flt n z programla ilgili bilgiler içeren bir yard m penceresi aç lacakt r. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 11

10 WINDOWS YARDIM DOSYALARI Buradan bir anahtar kelime girildi inde, Yard m uygulamas ilgili konu bafll klar n listeleyecektir radan anahtar kelimeleri kullanarak farkl yard m seçeneklerini aratabilirsiniz. Bir arama yapt rmak için kart n üzerinde bulunan komut sat r na anahtar kelimeyi girmeniz gerekir. Program size girdi iniz kelimeyle ilgili konu bafll klar n sunacakt r. Bu flekilde görüntülenen konu bafll klar n ekrandaki Görüntüle tufluna basarak ya da do rudan üzerine çift t klayarak ekranda görebilirsiniz. E er ekrana gelen konu bafll klar n n say s çok ise, o zaman bunlar ayr bir pencere içinde görüntülenecektir. Bunlardan birini seçip sonra da üzerine çift t klayarak ya da Görüntüle dü mesine basarak o konu bafll n n metin bölümüne eriflebilirsiniz. BUL Bul bafll kl kart, yard m dosyas ndan seçti iniz anahtar kelimeleri kullanarak çeflitli yard m metinlerini araman za imkan tan r. Yard m dosyalar n ilk defa çal flt rd n zda öncelikle tüm yard m metinlerinden oluflan bir arama listesi yarat - l r. Bu ifllem, gerekli onay verdi inizde Bul Kurulum Sihirbaz program taraf ndan otomatik olarak gerçeklefltirilecektir. Bundan sonra arama sat r ndan anahtar cümleyi ya da kelimeyi girebilirsiniz. Pencerenin orta k sm nda bulunan panelde, girilen anahtar kelimeye uyan tan mlamalar gösterilir. En alt panelde ise orta panelde görüntülenen tan mlamalar n her biriyle ilgili olan yard m metinlerinin konu bafll klar görüntülenir. En alt paneldeki metin bafll klar ndan birini seçtikten sonra üzerlerine çift t klayarak ya da Görüntüle tufluna basarak ilgili yard m metnini görebilirsiniz. YARDIM PENCERES Bir yard m penceresi metin d fl nda baflka unsurlar da içerir. Öncelikle pencerenin üst k sm nda üç adet tufl yer almaktad r. Yard m Bafll klar adl tufl, Yard m penceresini kapat p Yard m Bafll klar penceresini açar. Geri tuflu bir önceki yard m bafll na geri dönmenizi sa lar, ancak e er henüz ilk bafll ktaysan z o zaman bu tufl çal flmayacakt r. Seçenekler tuflu ise yard m dosyalar yla çal fl rken faydalanabilece iniz farkl seçeneklerin bir listesini ekrana getirir. Mesela o an yard m penceresinde bulunan metnin yaz c dan ç k fl n alabilir ya da kopyalay p üzerinde çal flmakta oldu unuz baflka bir dokümana yap flt rabilirsiniz. E er yard m penceresinde görünen metnin baz k s mlar yeflil renkte ve alt çizili olarak görüntülenmiflse, o zaman bu k s mlara t klayarak ilgili aç klamalar ekrana getirebilirsiniz, t klad n zda k sa bir aç klama içeren bir alt pencere aç lacakt r. Metnin baz yerlerinde karfl n za ç kan üzerinde bir ok iflareti tafl yan kutulara t klad n zdaysa, metinde aç klanmakta olan bir olay gerçekleflecektir. Fare imlecini üzerinde sabit tuttu unuz tuflun ad görüntülenir Baz programlar al fl lm fl yard m menüleri d fl nda farkl bir yard m seçene i sunarlar; buna nesneye duyarl yard m denebilir. Bu yard m seçene ini harekete geçirmenin iki farkl yolu mevcuttur. lki, yard m menüsünden Bu Nedir? adl fl kka t klamakt r. kincisi ise ilgili program penceresinin sa üst k sm nda bulunabilen özel bir tufla t klamakt r, bu tuflun üzerinde bir soru ve ok iflareti bulunur. Her iki flekilde de fare imlecinin flekil de ifltirdi ini göreceksiniz. mleç, üzerinde soru iflareti bulunan bir ok haline gelecektir. Bu durumda iken imleci çal flma penceresindeki herhangi bir unsurun üzerine götürüp t klarsan z, o zaman t klad n z unsurla ilgili k sa bir aç klama içeren bir yard m penceresi aç lacakt r. Ancak bu sadece ilgili çal flma penceresiyle ilgili bir durumdur. E er fare imlecini bu durumdayken çal flma penceresi s n rlar d fl - na götürürseniz o zaman imleç normal haline geri döner; yani yard m sadece ilgili penceredeyken alabilirsiniz. Ayr ca imleç bu durumdayken, bir noktaya t klad n zda da imleç tekrar eski haline döner. 12 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

11 DOSYALARI BULMAK WINDOWS DOSYALARI BULMAK Bilgisayar n z kullan rken düzenli olman z iflinizi kolaylaflt r r. Hangi dosyay hangi klasörün alt na ne isimle kaydetti inize dikkat etmeniz çok önemlidir. Yine de ne kadar dikkatli olursan z olun bazen arad n z dosyay bulabilmek çok zor olabilir. Bu gibi durumlar için Windows iflletim sistemi oldukça faydal bir uygulamaya sahiptir. Tüm yapman z gereken birkaç küçük ipucu vermektir, bundan sonra uygulama bilgisayar n z tarayarak arad n z dosyalar n izini sürecek, buldu unda ise konumlar n size bildirecektir. 1. ADIM Görev çubu undaki Bafllat tufluna t klad - n zda aç lan menüden Bul fl kk n seçti inizde karfl n za birkaç seçenek ç kacakt r. Bu seçeneklerden ilki Dosyalar veya Klasörler..., bir di eri ise Bilgisayar... olacakt r. lk seçenek bilgisayar n zda bulunan herhangi dosya ya da klasörü araman z sa lar, di er seçenek ise sadece bilgisayar n z yerel bir a a (LAN) ba l ysa faydal d r. A üzerindeki çal flma arkadafllar n zdan herhangi birinin bilgisayar n bulman za yard m eder. Biz öncelikle ilk seçene e bakaca z, o yüzden ilk fl kka t klay n ve böylece uygulamay çal flt r n. 2. ADIM lk fl kka t klayarak çal flt rd n z uygulama ekrana bir diyalog penceresi getirecektir. Bu diyalog penceresi daha önce bahsetti imiz kart fleklinde düzenlenmifl birkaç farkl diyalog penceresi içermektedir. Her kart n kendi etiketi mevcuttur. Bu kartlardan her biri farkl konularda araflt rma yapman za yard mc olacak veri girifl pencereleri içerir. Bu kartlardan Ad ve Konum olarak iflaretli olanda bulunan en önemli k s m Ad ismiyle belirtilmifl oland r. Bu k sma arad n z dosyan n ad n ya da en az ndan ad n n bir parças n girmeniz gereklidir. Onun bir alt nda bulunan Konum adl pencere ise dosyalar ya da klasörleri ararken bilgisayar - n z n nerelere bakmas n istedi inizi belirler. Sat rdaki küçük ok iflaretine t klad n zda bak labilecek mevcut yerlerin bir listesi ekrana gelir. Buna göre araflt rman n sabit disklerinizden herhangi biri, disket sürücü ya da CD-ROM sürücüsü üzerinde icra edilmesini sa layabilirsiniz, hatta e er yerel a a ba l ysan z di er bilgisayarlar n sabit disklerine de bakabilmeniz mümkündür. Gerekli seçimleri yapt ktan ve verileri girdikten sonra tüm yapman z gereken üzerinde fiimdi Bul yazan tufla t klayarak araflt rmay bafllatmakt r. Aranan dosyan n ad n buraya giriniz Aranan dosya metin içeriyorsa burada belirtiniz Buradan araman n hangi klasör içinde yap laca n belirtebilirsiniz Bu tufla bast n zda arama bafllat lacakt r * PUCU> GÖZAT TUfiU NE fie YARAR? Bul diyalog penceresinde bulunan Gözat tufluna bast n zda, araflt rman z belli bir alana yöneltmenizi sa layan bir alt pencere aç l r. Bu sayede sadece belli bir klasörün i- çinde araflt r lma yap lmas n sa layabilirsiniz. Bu seçenek yard m yla araflt rma esnas nda zamandan büyük tasarruf sa lamak mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 13

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

beyaz sapka. 10 McAfee a eriflim kontrolü çözümü McAfee Policy Enforcer (MPE)'nin a erifliminde sundu u avantajlar.

beyaz sapka. 10 McAfee a eriflim kontrolü çözümü McAfee Policy Enforcer (MPE)'nin a erifliminde sundu u avantajlar. beyaz sapka. B KASIM 2006 L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U BU SAYIDA 2 Zero-Day Protection Yanl fl anlafl lmalara maruz kalan Zero-Day ve Zero-Day Protection' n kapsaml anlat m. 4 Visual Studio 2005

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı