Yasalarýmýz açýsýndan, kiþinin, medeni haklarýný

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yasalarýmýz açýsýndan, kiþinin, medeni haklarýný"

Transkript

1 Duygudurum Bozukluklarýnýn Adli Yönü Prof. Dr. Engin Turan TUNCER* Yasalarýmýz açýsýndan, kiþinin, medeni haklarýný kullanmasý ve cezai sorumluluk taþýmasý için ruhsal yönden saðlýklý olmasý ön koþuldur. Adli psikiyatride, kiþinin suç olayýndaki ruhsal durumu kadar medeni haklarý kullanmadaki yeteneði de konu edilir. Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarýnda bilirkiþilik istenebilir. Bilirkiþilik, bir davanýn gidiþinde mahkemece gerekli görülmesi halinde ilgili alanda uzman olan kiþi ya da kiþilerin görüþlerine baþvurulmasýna verilen isimdir (Akgün 1987). Adli psikiyatride bilirkiþilik görevi verilen hekimin psikiyatri alanýnda yetkin olmasý beklenir, ancak bu tek baþýna yeterli deðildir. Ýlgili hukuk kurallarýný, yasa maddelerini de iyi bilmesi gerekir. Eðer bilirkiþi yasanýn temelinde yatan anlamý bilmez ise hukukçu ile aralarýnda anlaþmazlýk olur. Yasalarýmýza göre adli psikiyatri konusunda kendisinden görüþ istenen ruh hekimi, bilirkiþi olarak atanmýþtýr. Duygudurum bozukluklarý kiþinin düþünce, affekt ve psikomotor alandaki iþlevselliðini etkilediði için medikolegal sorunlara da yol açabilmektedir. Adli psikiyatride bu iki düzeyde karþýmýza çýkabilir: Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk. Burada konuyla ilgili yasa maddelerine kýsaca deðinilecektir. CEZA HUKUKU Sanýklarýn ve maðdurlarýn ruhsal durumlarýnýn * Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalý, ANKARA incelenmesi söz konusudur: Ýþledikleri suçlara karþý sanýklarýn ceza ehliyeti olup olmadýðýnýn tayini ve ýrza geçme maðduru olan kiþinin akýl hastasý olup olmadýðýnýn tayini konularý ceza hukuku kapsamý içerisindedir. 1. Ceza Ehliyeti: Ceza hukukunca suça elveriþli olmak veya cezaya yeterlilik olarak tanýmlanýr ki, bu yeterlilik olmadan ehliyet, ehliyet olmadan suç, suç olmadan da cezayý gerektirir eylem olamaz (Özbek 1980). Kiþinin ceza alabilmesi için isteme ve yapma iradesinin olmasý gerekmektedir. Ýrade, birbirine karþýt seçenekler arasýnda bir deðerlendirme yapýp birini seçmek veya bunlarýn hepsini reddetmek yeteneði olarak kabul edilmektedir (Erem 1976). Kanunen suç sayýlan bir eylemi yapýp yapmama konusunda sahip olduðu seçme hakkýný, yapmak suretiyle kullanan kiþi, sorumlu kiþi olarak kabul edilir (Dönmezer 1945). Serbest irade, belli bir hareketin yapýlmasýný saðlayan ruh kuvveti olarak tanýmlanýr. Saðlýklý kiþiyi hastadan ayýran, onda serbest iradenin bulunmasýdýr. Ceza ehliyeti, irade serbestisi ve temyiz yeteneði olan kiþinin suç iþlemesi durumunda sözkonusudur. Temyiz, "kiþinin eyleminin sonuçlarýný anlayabilmesi ve isteyebilmesi" diye tanýmlanýr (Erem 1976). Suç iþleyen kiþide suç sýrasýnda ruhsal hastalýk nedeniyle þuur ve harekat serbestisinin tümüyle kalkmasý durumunda Türk Ceza Yasasý nýn (TCY) 46. maddesi uygulanýr ve bu kiþilere ceza verilmez, muhafaza ve tedavileri þifaya dek sürer. 198

2 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ ADLÝ YÖNÜ TCY 46. madde: Fiili iþlediði zaman þuurunun veya harekatýnýn serbestisini tamamen kaldýracak surette akýl hastalýðýna duçar olan kimseye ceza verilemez Þuur ve harekat serbestisi akýl hastalýðý nedeniyle tümüyle deðil de önemli ölçüde kalkmýþ ise, TCY nin 47. maddesi geçerlidir; bu durumda ceza indirimi uygulanýr. TCY 47. madde: Fiili iþlediði zaman þuurunun veya harekatýnýn serbestisini ehemmiyetli derecede azaltacak surette akli maluliyete müptela olan kimseye verilecek ceza aþaðýda yazýlý þekilde indirilir Maðdurlarýn Durumu: Ceza hukukunda bir diðer konu da ýrzýna geçilen kiþinin (maðdurun) akýl hastalýðýndan dolayý bu fiile karþý koyamayacak halde bulunmasý durumudur ki, TCY 416. maddesine göre sanýða ceza verilir. TCY 416. madde: Onbeþ yaþýný bitiren bir kimsenin cebir ve þiddet veya tehdit kullanmak suretiyle ýrzýna geçen veyahut akýl veya beden hastalýðýndan veya kendi fiilinden baþka bir sebepten veya kullandýðý hileli vasýtalardan dolayý fiile mukavemet edemiyecek bir halde bulunan bir kimseye karþý bu fiili iþleyen kimse yedi seneden aþaðý olmamak üzere aðýr hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Yine bu suretle ýrz ve namusa tasaddiyi tazammun eden diðer bir fiil ve harekette bulunursa üç seneden beþ seneye kadar hapsolunur. MEDENÝ HUKUK Bu baþlýk medeni ehliyet ile evlenme anýnda ve boþanma durumundaki kiþinin akýl hastasý olup olmadýðýnýn tayini konularýný içermektedir. 1. Medeni Ehliyet: Kiþinin hukuki eylem ve iþlemlere yeterliliðini ifade eder. Medeni hukuk yönüyle ehliyet, "makul surette hareket etme iktidarý" diye tanýmlanýr. Bu iktidar, eylemleri ve sonuçlarýný doðru olarak anlamak ve buna göre hareket etmek, davranýþlarýnýn ulaþacaðý sonuçlarý muhakeme edebilmek yeteneðidir (Akgün 1987). Psikiyatrik yönden kiþinin bilincinin açýk, iradesinin serbest olmasý, iyiyi kötüden ayýrdedebilmesi, kendisi ve çevresinde olup bitenlerden haberdar, günlük rayiç fiyatlarýný bilmesi beklenir (Dinçmen 1984). Serbest irade, Türk Hukuk Lugatýnda "hukuki bir iþlemin, içerik ve sonuçlarýný diledikleri gibi tanzim ve tayin etmek hususunda taraflarýn serbest olmalarý esasýdýr" diye tanýmlanýr. Kiþinin ehliyetinin tayin ve tesbitinde eylem veya iþlemin yapýldýðý tarih dikkate alýnýr. Yasalarýmýza göre reþit olan kiþinin temyiz kudretinden yoksun olmasý halinde medeni ehliyetinin kýsýtlanmasý (hacri) söz konusu olabilir. Akýl hastalýðý ve zeka geriliði ile alkolizm ve kötü hal (kumarbazlýk vb) kýsýtlanmayý gerektiren ruhsal nedenlerdir. Kýsýtlanmanýn en aðýr þekli vesayettir. Medeni Kanun un (MK) 355. maddesine göre akýl hastalýðý veya akýl zayýflýðý nedeniyle iþlerini göremeyecek kadar aciz veya sürekli bakým ve kontrolü gereken ya da baþkasýnýn emniyetini tehdit eden her reþit için bir vasi tayin olunur. Vesayet altýna alýnma kararý, kiþinin hastalýðýnýn kendisi veya çevresinin çýkarlarýný zedeleyecek iþlem ve eylemlere neden olabileceði kanýsýna varýldýðýnda alýnýr. Bu nedenle hastalýk deðil, hastalýðýn kiþinin yaþamýna olan etkisi araþtýrýlýr (Kuyu 1998). Vesayet kararý kural olarak dört yýl için verilir. Bu nedenle süreklilik göstermeyen durumlarda hemen vesayet kararý düþünülmemelidir. Kýsýtlama kararý verilebilmesi için bilirkiþi raporunda, kiþinin hastalýðýnýn adý ve süreklilik gösterip göstermediði, sürekli bakým ve kontrole ihtiyaç duyup duymadýðý, baþkalarýnýn güvenliðini tehdit edip etmediði, kendi iþlerini görmekten aciz olup olmadýðý ve mahkemece dinlenmesinde yarar olup olmadýðý ayrýca belirtilmelidir. MK 355. madde: Akýl hastalýðý veya akýl zayýflýðý sebebiyle iþlerini görmekten aciz veya daimi muavenet ve takayyüde muhtaç olan yahut baþkasýnýn emniyetini tehdit eden her reþid için bir vasi nasbolunur... Hastalýk nedeniyle kiþi acil bir iþini bizzat yapamadýðý gibi bir vekil de tayin edemeyecek durumda ise geçici tedbirler alýnabilir; kayyum tayini söz konusu olabilir (M.K madde). MK 376. madde: Sulh mahkemesi aþaðýdaki hallerde ve kanunun tayin ettiði diðer yerlerde alakadarýnýn istidasý üzerine veya doðrudan doðruya kayyum tayin eder: 1. Reþid olan bir kimse hastalýk veya kaybolmak ile yahut bunlara benzer sebeplerden biriyle müstacel bir iþini bizzat yapamadýðý gibi bir mümessil tayinine de muktedir olamazsa,... Hastalýk tam anlamýyla ehliyetsizliði doðurmuyor; ancak sosyal ve ekonomik yaþama önemli ölçüde olumsuz etkisi saptanýrsa müþavir atanmasý sözkonusu olabilir (MK 379. madde). 199

3 TUNCER ET. MK 379. madde: Hacrine kafi sebep bulunmamakla beraber medeni haklarýný kullanmak salahiyetinden kýsmen mahrum edilmesi menfaati iktýzasýndan bulunan her reþide aþaðýdaki iþlerinde reyi alýnmak üzere bir müþavir tayin olunur: Husumet ve sulh, 2. Gayrimenkulün alým satýmý ve onlar üzerinde rehin ve sair ayni bir hak tesisi, 3. Kýymetli evrak alým satýmý ve terhini, 4. Alelade idare ihtiyaçlarý haricinde inþaat, 5. Ödünç verme ve alma, 6. Sermayeyi almak, 7. Baðýþlama, 8. Kambiyo taahütleri, 9. Kefalet. Bu suretle medeni haklarýný kullanmak salahiyetinden kýsmen mahrum edilen kimse gelirinde dilediði veçhile tasarruf hakký baki kalmak üzere mallarýný idare hakkýndan dahi mahrum edilebilir. Velayet: Ailedeki küçük çocuklarýn hertürlü durum ve davranýþlarýndan sorumlu olma haline velayet adý verilmektedir. Velayet çocuðun doðumuyla baþlayýp rüþt çaðýna girmesine kadar sürmektedir. Yasa, velayeti ana-babaya verilmiþ bir hak ve yetki olarak kabul etmektedir (Türk Hukuk Lugatý 1944). Evlilik sürdüðü sürece velayeti ana-baba birlikte yürütürler. Eþlerden birinin ölmesi ya da kýsýtlanma ile medeni haklarýný kullanma yeteneðinden yoksun býrakýlmasý durumunda ise diðer eþ velayeti yürütür. Ayrýca bu iþlemi yerine getirmelerinde düþkünlük (acz) durumunda da MK 274. maddesi gereðince velayetin alýnmasý yoluna gidilir. MK 274. madde: Velayeti ifadan aciz veya mahcur olan yahut nufuzunu aðýr surette suiistimal eden veya fahiþ ihmalde bulunan ana ve babadan, hakim, velayet hakkýný nez'edebilir. Ana ve babadan velayet nez'olununca, çocuða, bir vasi tayin olunur. Nez'in hükmü, ileride doðacak çocuklara þamildir. 2. Evlenme: Evlenme ile ilgili yasal soruna gelince, yasamýza göre karý kocadan biri evlilik anýnda bir akýl hastalýðý nedeniyle mümeyyiz deðilse evlenme geçersizdir (MK 112. madde). MK 112. madde: Aþaðýdaki hallerde evlenme batýldýr: Karýkocadan biri evlenme merasiminin icrasý zamanýnda bir akýl hastalýðý veya daimi bir sebep neticesi mümeyyiz deðilse, Boþanma: Medeni hukukumuzun bir baþka alanýdýr. Yasamýz üç yýldan beri süregelen, müþterek hayatý çekilmez hale koyan ve þifa bulmaz olduðu doktor raporu ile belirlenen akýl hastalýðýnýn varlýðýný diðer eþ için haklý bir boþanma nedeni olarak kabul etmiþtir (MK 133. madde). MK 133. madde: Karý kocadan biri üç seneden beri devam eden bir akýl hastalýðýna duçar olup da bu hastalýk müþterek hayatýn devamýný diðer taraf için çekilmez hale koymuþ ve þifasý kabil olmadýðý dahi ehli hibre tarafýndan tasdik edilmiþ bulunursa o taraf her zaman boþanma davasýnda bulunabilir. Konuyla ilgili yasa maddelerinin tanýmlamalarýndan sonra burada duygudurum bozukluklarýnýn depresyon, mani ve ara dönemlerine göre yasa karþýsýndaki durumlarý ayrý ayrý ele alýnacaktýr. CEZA HUKUKU AÇISINDAN DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Depresyonda dikkat azalmýþ, irade bozulmuþ, benlik saygýsý düþmüþ, düþünce içeriðinde karamsarlýk, umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk fikirleri, düþünce akýþýnda yavaþlama ve psikomotor retardasyon olduðu daha önceden anlatýlmýþtý. Depresyonda suç iþleme çok sýk rastlanan bir durum deðildir. Depresyon ceza hukuku konusunda genellikle intihar eylemiyle karþýmýza çýkar. Ýntihar tek baþýna bir suç deðildir. Ýntihara azmettirme söz konusuysa eylem, müdahil olan açýsýndan suç oluþturur (TCY 54. madde). Bunun tesbiti zor olup dikkatle araþtýrýlmasý gerekir. TCY 454. madde: Birini intihara ikna ve buna yardým eden kimse müntehirin vefatý vuku bulduðu takdirde üç seneden on seneye kadar aðýr hapis cezasýna mahkum olur. Ýntiharda bir baþka yön de toplu intihar þeklinde olur. Depresyondaki kiþi kendi suçluluk duygularýnýn etkisiyle yakýn aile bireyleri ile birlikte intihara kalkýþabilir. Onlar ölüp kendisi kurtulursa ceza ehliyeti nedeniyle adli psikiyatrik deðerlendirilmesi gerekebilir. 200

4 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ ADLÝ YÖNÜ Örnek 1- Ýlk çocuðu ölen bir kadýn hastamýz lanetlenmiþ olduðunu düþündüðünden kendisi ile birlikte lanetlendiðini düþündüðü ikinci çocuðu ile odaya girip havagazýný açarak intihara kalkýþmýþtý. Eve gelen kocasý tarafýndan kendisi kurtarýlmýþ ancak çocuðu kaybedilmiþti. Bu hastaya adam öldürme suçu nedeniyle ceza ehliyetinin depresyonuna baðlý olarak tümü ile kalkmýþ olduðunu ifade edip, TCY 46. maddesi kapsamýnda yargýlanmasýnýn uygun olacaðý kanýsýyla rapor düzenlenmiþti. Örnek 2- Eþinin kullandýðý araba ile trafik kazasý geçirerek çocuðunu kaybeden bir kadýn girdiði depresyonda bu ölümden kocasýný sorumlu tutarak onu öldürmeye teþebbüs etmiþti. Burada da yine ceza ehliyeti olmadýðý kanýsýna varýlmýþtý. Örnek 3- Emekliliðini çok isteyen karýsýnýn ýsrarlarý ile emekli olan bir kiþi depresyona girmiþ, yoksullaþtýðýný düþünüp durumdan karýsýný suçlar hale gelmiþti. Geceleri uyumuyor, karýsýnýn baþýnda oturuyordu. Durumunu iyi görmeyen çocuklarý tarafýndan "belki de annemi öldürecek" kaygýsýyla hastaneye getirilmiþti. Muhtemel bir cinayet / cinayet teþebbüsü hastanýn hastaneye yatýrýlmasý ile önlenmiþti. Depresif kiþiler ilgi ve dikkatleri azaldýðý için kazalara, yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olacak davranýþlarda bulunabilirler. Bu durumda TCY 455. maddesinde sözü edilen dikkatsizlik ve tedbirsizliðin kiþinin o dönemdeki depresyonuna baðlý olduðu düþünülüyorsa durum raporda belirtilmeli, bu madde kapsamýna girmemesi saðlanmalýdýr. TCY 455. madde: Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren þahýs iki seneden beþ seneye kadar hapse ve aðýr para cezasýna mahkum olur. TCY 459. madde: Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik bir þahsýn sýhhatini ihlal edecek bir zarar verirse hapis cezasý verilir. Örnek: Depresyonu nedeniyle yaþamla bütün baðlantýsýný kesip sürekli yatan annenin üç çocuðu küvette oynarken çocuklarýndan biri boðulmuþtur. Annenin depresyonu rapor edilip TCY 455. maddesi kapsamýna alýnmamasý saðlanmýþtýr. Depresyondaki kiþiler hastalýklarýndan kaynaklanan suçluluk duygusu nedeniyle faili meçhul cinayetleri üstlenip kendi kendilerini ihbar edebilirler. Bu durumda TCY 283. maddesindeki adliyeyi yanýltmak suçundan yargýlanmamasý gerekir. TCY 283. madde: Vuku bulmadýðýný bildiði bir suçu Adliyeye veya keyfiyeti Adliyeye tevdie mecbur olan bir makama veya kanuni takip yapacak veya yaptýrabilecek bir mercie, vukubulmuþ gibi ihbar ile yahut vaki olmayan bir suçun eserlerini takibata mubaþeret olunabilecek derecede uyduran kimse otuz aya kadar hapis cezasýna mahkum olur. Adliye huzurunda sahte olarak bir suç iþlediðini yahut bu suça iþtirak eylediðini söyleyen kimse hakkýnda dahi ayný ceza tertip olunur. Depresyondaki suçlar daha çok yakýn aile bireyleri olan eþ ve çocuklara yönelik cinayet ya da yaralama þeklindedir. Ýstatistiklere göre depresyonda suç iþleme oraný çok düþüktür. Manide dikkat konsantrasyonu bozulmuþ, dürtü kontrolü azalmýþ, otokontrol ve sosyal kontrol kalkmýþ, düþünce akýþý hýzlanmýþtýr. Manik dönemde suç iþleme oraný, duygudurum bozukluklarýnýn diðer dönemlerine göre daha çoktur. Maniklerin iþledikleri suçlar tehdit, hakaret, yaralama, cinayet, gasp, konut dokunulmazlýðýný ihlal, trafik kurallarýný ihlal, mütecaviz sarhoþluk, cinsel taciz, ýrza geçme, hýrsýzlýk, karþýlýksýz çek verme, firar, yangýn çýkarma, devlet büyüklerini ve hükümeti tenkit, eksibisyonizm, fahiþelik gibi çeþitlilik gösterir. Ancak bunlarýn hepsi ayný derecede ciddi ve aðýr suçlar deðildir. Bu durumlarda da yine ceza ehliyetinin araþtýrýlmasý söz konusu olduðunda hastalýðýn þuur ve iradeye etki derecesi belirlenmelidir. Manik dönemde iþlenen suçlarda ceza ehliyetinin deðerlendirilmesi belli bir kolaylýk taþýmasýna karþýn maninin prodromal dönemi gözden kaçmaktadýr. Deðerlendirmede zamansal yakýnlýða dikkat edilmelidir. Örnek 1- Ailesi tarafýndan çok konuþma, uyumama, baðýrmaktan sesinin kýsýlmasý ve aþýrý hareketlilik nedeniyle kliniðimize getirilen bir hastanýn manik atak tedavisi sürdürülürken kýsa bir süre önce neden olduðu bir trafik kazasýndan dolayý tutuksuz yargýlandýðý öðrenildi. Hasta, eþini, çocuklarýný, baldýzýný ve yeðenlerini arabasýna alarak hýz gösterisi yapmak istemiþ, arabadaki diðer kiþilerin 201

5 TUNCER ET. çýðlýklarýna aldýrmadan otomatik olarak kapýlarý kilitlemiþ, meydana gelen kazada þans eseri can kaybý olmamýþtýr. Bu olayda hastanýn kaza sýrasýnda maninin prodromal döneminde olduðu düþünülmüþ, daha sonra da mahkemece istenilen bilirkiþilik iþlemi sýrasýnda da bu görüþ tekrarlanmýþtýr. Örnek 2- Mani tanýsý ile hastaneye yatmadan birkaç gün öncesindeki yengesine tasallut suçu nedeniyle aðýr ceza mahkemesinde yargýlanan sanýðýn bu eylemini manik dönem içerisinde gerçekleþtirdiði kanýsý ilgili mahkemeye bir raporla bildirilmiþtir. Örnek 3- Yazar Ayþe Nil'in öz yaþam öyküsünü anlattýðý "Kaçýklýk Diplomasý" kitabýnda evini yakma öyküsü manik ataðýn bir belirtisidir. Kendisi etrafý temizlemek için ateþ yaktýðýný düþünmüþ, ama o sýrada samanlýðý ateþe vermiþtir. Ceza hukuku açýsýndan mani bir baþka þekilde de karþýmýza çýkabilir: Irza geçme maðduru olarak. Manide dürtü kontrolü olmadýðý için normal yaþamýnda mazbut bir ev kadýný olan kiþi bu dönemde tanýdýðý ya da tanýmadýðý kiþilerle cinsel iliþkiye girebilir, fahiþelik bile yapabilir. Örnek 1- Manik dönemde girdiði evlilik dýþý cinsel iliþki sonucunda gebe kalan kadýnýn bu iliþkiyi içinde bulunduðu hastalýk dönemindeki dürtü kontrolsüzlüðü nedeniyle yaptýðý düþünüldüðünden gebeliðin sona erdirilmesi yönünde rapor verilmiþtir. Ender görülmekle birlikte depresyondaki kiþi de ýrza geçme maðduru olabilir. Bu durumlar da TCY 416. maddesi kapsamýna girebilir. Duygudurum bozukluklarýnda nöbetler arasý dönemde herhangi bir ruhsal belirti görülmediði için bu dönemde iþlenen suçlarda ceza ehliyeti tamdýr. TCY 46. ya da 47. madde kapsamýnda bir ceza indirimi uygulanmasý beklenemez. Suç anýnda saðlýklý kiþinin, daha sonra bir duygudurum bozukluðuna girmesi ile son tahkikatýn yapýlmasý imkansýz olursa kovuþturma ertelenebilir (Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu- CMUK 198. madde). CMUK un 198. maddesi gereðince akýl hastalarý cezaevine yatýrýlmadýklarý gibi TCY nin 12. maddesi gereðince de akýl hastalarý iyileþmedikçe idam cezasý uygulanmaz. CMUK 198. madde: Maznunun kaybolmasý veya suçu iþledikten sonra bir akýl hastalýðýna uðramasý sebebiyle son tahkikat yapýlmasýnýn imkansýzlýðý taayün ederse, sorgu hakimi bu tahkikatýn muvakkaten tatiline karar verir. TCY. 12. madde: Ölüm cezasý, buna hükümlü olan kimsenin asýlmasý suretiyle hayatýn izalesidir. Ölüm cezasý, hükümlünün mensup olduðu din ve mezhebin hususi günlerinde infaz olunmaz. Gebe kadýnlar doðurmadýkça, akýl hastalýðýna tutulanlar iyileþmedikçe ölüm cezasý infaz olunmaz MEDENÝ HUKUK AÇISINDAN DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI Yasalarýmýza göre reþit olan kiþinin temyiz kudretinden yoksun olmasý halinde medeni ehliyetinin kýsýtlanmasýnýn söz konusu olabileceðine deðinilmiþti. Akýl hastalýðý nedeniyle vesayet kararý verilebilmesi için bu hastalýðýn süreklilik göstermesi gerekir. Hastalýðýn baþlangýç döneminde hemen vesayete gidilmesi doðru deðildir. Çünkü hastalýðýn nasýl bir yol izleyeceði kestirilemez. Bu nedenle süreklilik göstermeyen durumlarda hemen vesayet kararý düþünülmemelidir. Yineleyen depresyonda baþlangýçta bir kýsýtlama düþünülmezken, depresyonun süreklilik göstermesi durumunda kýsýtlama yapýlmasýnda sakýnca görülmemelidir. Ayný þekilde sürekli relaps gösteren bipolar affektif bozuklukta da kýsýtlanma kararý verilebilir. Ancak ataklarýn seyrek olduðu düþünülüyorsa kýsýtlamada vesayete gitmekte acele etmemeli, kayyum ya da kanuni müþavir atanmasý önerilmelidir. Kiþinin hukuki eylemlerini gerçekleþtirdiði tarihte medeni ehliyete sahip olmasý gerekir. Duygudurum bozukluklarý nedeniyle medeni ehliyete sahip olmamasý hali sýklýkla mani, ender olarak da depresyon tablosunda görülür. Manik tabloda, kiþi kendisini güçlü ve zengin hissettiðinden mallarýný baðýþlayabilir, ucuza satabilir, kendisini ve yakýnlarýný zor durumda býrakacak hukuki iþlem ve eylemleri gerçekleþtirebilir. Manik dönemde bu durumun tanýnmasý kolay olabilir; ancak prodromal dönemde ve hipomanide bu durum gözden kaçabilir. Bilirkiþi olan ruh hekimi hukuki iþlem ile hastalýðýnýn zamansal yakýnlýðýný göz önünde tutarak karar vermelidir. Örnek 1- Yakýnlarýna her zaman dikkatli ve temkinli olmayý öneren bir tüccar paraca oldukça yüklü alýmlar yapmaya baþlayýp ödeme kapasitelerinin yaptýðý alýmlarýn çok üstünde olduðunu söyle- 202

6 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ ADLÝ YÖNÜ yerek, çocuklarýnýn uyarýlarýna kulak týkamýþtýr. Ýlerleyen günlerde uykusuzluk, çok konuþma, yüksek sesle þarký söyleme gibi eylemlerle çevresi tarafýndan deðiþik tavýrlarý dikkat çekmiþ ve hastaneye getirilmiþtir. Klinik deðerlendirmede bu kiþiye manik atak tanýsý konup tedaviye alýnmýþtýr. Yaptýðý satýþý maninin prodrom döneminde gerçekleþtirdiði kanýsýna varýldýðýný bildiren bir rapor düzenlenmiþtir. Örnek 2- Manik dönem sýrasýnda yüklü çekler verip hemen akabinde yakýnlarý tarafýndan hastaneye yatýrýlan bir kiþi karþýlýksýz çek verme suçundan mahkemeye verilmiþti. Hastanede yatarken kendisine gelen mahkeme evraký için "cevap verme süresi" on gün idi. Bu süre içerisinde cevap veremeyeceði gibi bir vekil de tayin edecek kadar saðlýklý olamayacaktý. Bu nedenle kendisine kayyum tayininin uygun olacaðýný bildiren rapor düzenlenmiþti. Velayetin küçük çocuklarýn durum ve davranýþlarýndan sorumlu olma hali olduðu belirtilmiþti. Evlilik sürerken normal koþullarda velayeti ana babanýn birlikte yürüttüðü ancak kýsýtlanma ve düþkünlük durumlarýnda velayetin diðer eþe verilebileceðinden söz edilmiþti. Aðýr depresyon nedeniyle çocuklarýnýn bakýmýný yürütemeyen ana baba velayet hakkýný kaybedebilir. Tanýklýk: Depresyonlarýn tanýklýklarý da özellik taþýr. Kendi kendini suçlamalarda bulunan kiþi kendi dýþýndaki olaylara ilgisiz kalabilir ve mahkemede sorulara yanýt vermeyebilir. Depresyon olgularýnýn tanýklýðý ihtiyatla karþýlanmalýdýr. CMUK 52. madde, Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 247. madde. CMUK 52. madde, HMUK 247. madde - Aþaðýdaki kimseler yeminsiz dinlenir. 1. Dinlenme sýrasýnda onbeþ yaþýný bitirmemiþ olanlar veya akýl ve fehim kuvvetlerinin tekemmül edememesinden veya zayýf bulunmasýndan dolayý yeminin mahiyet ve ehemmiyeti hakkýnda kafi bir fikir sahibi olmayanlar Yukarýda yapýlan açýklamalardan da anlaþýlacaðý gibi ister hukuki iþlem olsun, ister cezai eylem olsun yapýlan iþ ile hastalýðýn tarihinin örtüþmesi ve hastalýktan kaynaklanan bir eylem olduðunun bilirkiþi raporunda belirtilmesi gerekir. Adli psikiyatri diðer ruh hastalýklarýnda olduðu gibi duygudurum bozukluklarýnda da çok önemlidir. Bu nedenle bilirkiþilik yapan hekimin son derece özenli çalýþmasý gerekir. Çünkü yapýlan en ufak bir hata asla düzeltilemiyecek sonuçlara neden olabilir. KAYNAKLAR Akgün N (1987) Adli Psikiyatri, Ankara. Dinçmen K (1984) Adli Psikiyatri, Birlik Yayýnlarý, Ýstanbul. Dönmezer S (1965) Ceza Hukuku- Hususi Kýsým, Ýstanbul. EREM F (1976) Türk Ceza Hukuku, Cilt 1. Sevinç Matbaasý, Ankara. Kuyu C (1998) Adli Psikiyatri, Seçkin Yayýnevi, Ankara. Özbek A (1980) Adli Psikiyatri, Yarýaçýk Cezaevi Matbaasý, Ankara. Türk Hukuk Lugatý (1944) Maarif Matbaasý, Ankara. Türk Medeni Kanunu. Türk Ceza Kanunu. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK). Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu (HUMK). 203

7 BAHAR SEMPOZYUMLARI - V Nisan 2001, Merit Limra Otel Kiri - Kemer - ANTALYA B LGESEL TOPLANTI: D nya Psikiyatri Birli i YILLIK TOPLANTI: T rkiye Psikiyatri Derne i Sempozyum Sekreterli i: Ye im sok. No: 20, Akatlar - STANBUL Tel: , Faks: Kay t ile ilgili yaz malar: Flap Tour, Metin Tansu Cinnah cad. No: ankaya - ANKARA Tel: , Faks: T RK YE PS K YATR DERNE 204 DUYGUDURUM DÝZÝSÝ 2001;4:204

8 DUYGUDURUM BOZUKLUKLARININ ADLÝ YÖNÜ 205

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK Harika SELİÇİ * İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (Çocuk Mahkemeleri Komisyonu-Çocuk Hakları Komisyonu), 1989 yılından

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu

Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu Acil Servislerde Hekimin Adli Sorumluluðu Dr. M. Süalp Bengidal*, Dr. Bekir Keskinkýlýç**, Dr. Lokman Kuvan**, Dr. Orhan Odabaþý**, Av. Sevtap Bengidal**** Hayati tehlike olasý bir tehlikeye iþaret etmez.

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#5 KONU: - İşveren sorumlulukları ve Adli süreç - Cezai Sorumluluklar ve Hükümler - Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları Yrd. Doç.Dr.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL

ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR. Stj. Av. Mehmet ÖCAL ANLAŞMALI BOŞANMA ÜZERİNE TEORİK VE PRATİK ÇALIŞMALAR Stj. Av. Mehmet ÖCAL BOŞANMA TANIM TANIM : Eşlerden birinin istemi üzerine, yargıcın bu istemi yerinde görerek, eşler arasındaki evlilik girmiş ilişkisine

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný

Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný Þizofreni: Klinik Özellikler, Taný, Ayýrýcý Taný Uz. Dr. Mehmet V. ÞAHÝN* Özet Þizofreni, kiþinin düþünce, algýlama, duygulaným ve davranýþlarýný önemli derecede etkileyerek iþ, sosyal ve özel yaþamýnda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİNDE ADLİ TIP UYGULAMALARI

ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİNDE ADLİ TIP UYGULAMALARI ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİNDE ADLİ TIP UYGULAMALARI ADLİ PSİKİYATRİ Adli t p ve psikiyatrinin ortak alanlar içine giren olgular kapsayan ve özellikle yarg ya bilirkişilik boyutunda yard mc olan bir bilimdal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 Mahkemece, davacýnýn geçmiþte sabýkasýnýn olmasýnýn doðruluk ve baðlýlýða uymayan davranýþ olarak kabul edilemeyeceði, davacýnýn ayný iþyerinde çalýþmasý sýrasýnda müsnet suçtan yargýlandýðý, bu güne kadar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar

Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar ARAÞTIRMALAR TEKNÝK NOT (Technical (Research Notes) Reports) Aydýnlatýlmýþ Onam: Uygulama ve Týp Hukuku Açýsýndan Sorunlar Informed Consent: Practise and Issues in Terms of Medical Law Nuri Erdoðan Assoc.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 19 Ekim 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Yeni Türk Ceza Kanunu Üzerine 3 AB Komisyonu: Evet, Ama... 15 Türk Bütçe Sisteminde Yeni Bir Uygulama 19 Vitray Sanatý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri;

EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutlarý. Ülkemizde evlat edinme iþlemleri; EVLAT EDÝNME HÝZMETÝ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kiþi/eþler arasýnda hukuki baðlar saðlanarak çocuk ebeveyn iliþkisinin kurulmasýdýr. Evlat Edinmenin

Detaylı

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım

Ergen Psikiyatri Kliniği nde. Cinsel Suç Mağdurları. Sorunlara Yaklaşım Ergen Psikiyatri Kliniği nde Cinsel Suç Mağdurları ve Sorunlara Yaklaşım Cinsel Suç mağdurları: 15 yaşını tamamlamamış olgular 15 1818 yaş arasındaki olgular 18 yaşını tamamlamış olgular Onbe ya n tamamlamam

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU & MEVCUT TÜRK TİCARET KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

KARŞILAŞTIRMALI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU & MEVCUT TÜRK TİCARET KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ KARŞILAŞTIRMALI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU & MEVCUT TÜRK TİCARET KANUNU BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ GELECEĞİN YÖNETİM DÜZENİ: YENİ TÜRK TİCARET KANUNU Türk iş dünyasının içinde yaşayacağı geleceğin ticaret hukuku

Detaylı

İçindekiler SAĞLIK HUKUKU-PART5-SAYFA SAYISI :6. Adli tıp 2-6

İçindekiler SAĞLIK HUKUKU-PART5-SAYFA SAYISI :6. Adli tıp 2-6 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler SAĞLIK HUKUKU-PART5-SAYFA SAYISI :6 Konular sayfa Adli tıp 2-6 16/01/2015 tarihinde Sağlık Hukuku dersi işlenmemiştir. 1 www.salthukuk.com

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KOCAALİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf 2 Uluslararası

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ:

DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: DANIŞANLAR İÇİN DEĞERLENDİRME ANKETİ: Bu anket durumunuz hakkında bilgi edinmede bize yardımcı olacaktır. Bu anket sorununuza uygun yaklaşımda yardımcı olacaktır. Cevaplarınız gizli tutulacaktır. Lütfen

Detaylı

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol

Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol Klinik Pediatri, 2004;3(1):5-11. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dr. Dilþad FOTO ÖZDEMÝR*, Prof. Dr. Þahnur ÞENER* Çocuk psikiyatrisinde acil durumlara iliþkin ortak bir yol bulunamamýþtýr.

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri

Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Anksiyete Bozukluðu ve Depresyonun Tanýsal Ýliþkileri Hakan Türkçapar Doç. Dr., SSK Ankara Eðitim Hastanesi Psikiyatri Kliniði, Ankara Anksiyete bozukluklarýyla depresyonun belirtileri arasýnda belirgin

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz)

( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) ÇOCUKLARDA BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞ ( iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikoz manik depresif, manik depresif psikoz) Bipolar duygulanım bozukluğu ; iki uçlu duygulanım bozukluğu, manik depresif psikoz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik

Hekimlerin mesleklerini yerine getirirken bazı sorumlulukları vardır. Ancak hekimlik DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:3-8 Hekimlerin cezai sorumluluklar ve 5237 say l yeni Türk Ceza Kanununun hekimlere getirdi i yükümlülükler Ali R za Tümer 1 1 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ HESAP NO... SANKO Menkul Deðerler A.Þ. YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SÖZLEÞME NO: YURTDIÞI PÝYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK Madde 1. SÖZLEÞMENÝN

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR

MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR MEMUR OLMAYANIN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK-CEZAYI AZALTAN ÖZEL DURUMLAR ÖZET : Sanak, sakat olduğunu ileri sürdüğüne göre savunma doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak sonuç, sahte belgiyi doğruladığı

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı