Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü'nden mezun olmuþtur. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim dalýnda 1995 yýlýnda "Türk Ýþ Hukukunda Alt Ýþveren Kavramý ve Türkiye'de Alt Ýþveren Uygulamasýnýn Yarattýðý Sorunlar" baþlýklý teziyle yüksek lisansýný tamamlamýþtýr. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü'nde 1999 yýlýnda "Türk Ýþ Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Sendika Yöneticiliði" baþlýklý teziyle doktorasýný tamamlamýþtýr. Halen Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü'nde öðretim üyesi olarak görev yapmaktadýr. T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 1999/6235 KARAR NO : 1999/8484 TARÝHÝ : ÖZET : Emekli sigortalýnýn yurt dýþýnda ani ve acil rahatsýzlanmasý halinde baþvurduðu saðlýk kuruluþuna Kurum tarafýndan Türk parasý karþýlýðý ve saðlýk tesisleri ücret tarifesine göre ödeme yapýlmasý gerekir. DAVA : Davacý, tedavi gideri olan Dolarýn SSK. dýþýndaki davalýlardan Dolarýn da tüm davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiþtir. Mahkeme, ilamýnda belirtildiði þekilde, isteðin kýsmen kabulüne karar vermiþtir. Hükmün, davalýlardan Kurum vekili tarafýndan temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteðinin süresinde olduðu anlaþýldýktan ve tetkik hakimi tarafýndan düzenlenen raporla dosyadaki kaðýtlar okunduktan sonra iþin gereði düþünüldü ve aþaðýdaki karar tespit edildi: 29

2 KARAR : Mahkemece, davacý ABD'de faaliyet gösteren hastane yararýna: Kurum emeklisine yapýlan saðlýk yardýmlarý nedeniyle ABD. Dolarýnýn davalý Kurum'dan alýnmasýna karar verilmiþse de bu sonuç usul ve Yasaya uygun bulunmamaktadýr. Gerçekten, davanýn yasal dayanaðýný oluþturan 506 sayýlý Yasanýn "Hastalýk Sigortasý" kurallarýnda; Kurum emeklilerinin yurt dýþýnda tedavilerini yaptýrmalarý ve saðlýk yardýmlarýndan yararlanmalarý yönünde bir hüküm yer almamýþtýr. Ancak, aktif sigortalýlarýn, belli yasal koþullarý yerine getirmeleri koþuluyla yurt dýþýnda tedavileri ve buna baðlý saðlýk yardýmlarýndan istifadeleri mümkün bulunmaktadýr. 506 sayýlý Yasanýn 32. maddesi bu yönden açýk düzenleme getirmiþtir. Ne var ki; emekli sigortalýlarýn, yurt dýþýna çýkmalarýný yasaklamak veya devamlý yurt içinde ikametlerini zorunlu kýlmak yolunda bir uygulamaya da geçerlik tanýmak bir hukuk devletinde mümkün deðildir. Bunun sonucu yurt dýþýnda rahatsýzlanan emeklilere saðlýk yardýmlarýndan yararlanma hakký tanýmamak, sosyal güvenlik temel ilkeleriyle baðdaþmaz. Nitekim, Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliði'de 57. maddesinde, ani ve acil hastalýk sonucu, Kurum Saðlýk tesisleri dýþýnda yapýlan saðlýk giderlerinin Kurum Saðlýk kuruluþlarýnda uygulanan tarifeler üzerinden ilgiliye ödeneceðini hükme baðlamýþtýr. Ani ve acil hastalanma ise, yurt içi olarak sýnýrlandýrýlmamýþtýr. Þu duruma göre, yurt dýþýnda meydana gelen durumlar için dahi bu kural uygulanmalýdýr. Dava konusu olayda, Kurum emeklisinin, yurt dýþýnda rahatsýzlanmasý sonucu, davacý hastanede 18 gün yattýðý ve sonuçta hayatýný kaybettiði dikkate alýndýðýnda, Kurum adýna, bu tedaviyi yapan Saðlýk Kuruluþuna, Yönetmeliðin öngördüðü ödemelerin yapýlmasý gereklidir. Ancak bu ödemelerin Türk Parasý karþýlýðý ve Kurum saðlýk tesisleri ücret tarifelerine göre hesaplanmasý zorunludur. Mahkemenin, ilke olarak soruna yaklaþmasý doðrudur. Ancak yöntem olarak hükme esas alýnan rapor, yeterli deðildir. Bilirkiþi raporunun; yapýlan tedavinin süre, nitelik ve kapsamý gözönünde tutularak ve kalem kalem gösterilmek koþuluyla Kurum tarifelerine göre Türk Parasý olarak sonuca ulaþmasý gerekirken global bir biçimde hesaplama ve buna baðlý, dolar üzerinden hüküm kurulmasý Usul ve Yasaya aykýrýdýr. O halde, davalý Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazlarý kabul edilmeli ve hüküm bozulmalýdýr. SONUÇ : Hükmün yukarýda açýklanan nedenlerle BOZULMASINA, gününde oybirliðiyle karar verildi. 30

3 KARARIN ÝNCELENMESÝ KARAR ÝNCELEME KÖÞESÝ I. Yerel mahkeme, yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan ve hastanede yatan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýya saðlanan saðlýk yardýmlarýnýn Dolarýný Kurumun ödemesi yönünde karar vermiþtir. Yargýtay kararýnda, Sosyal Sigortalar Kanunu'ndaki (SSK.) düzenlemeye göre yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýnda tedavisinin mümkün olmadýðýný ifade etmiþtir. Ancak yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýna çýkmalarýný yasaklamanýn ya da yurt içinde ikametlerini zorunlu kýlmanýn mümkün olmayacaðý, yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýya da saðlýk yardýmý saðlamamanýn sosyal güvenliðin temel ilkeleriyle baðdaþmayacaðý da kararda belirtilmiþtir. Yargýtay yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýya saðlýk hizmetleri Kurum tarafýndan saðlanmasý gerektiðini Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliði 1 (SSÝY.) m.57'ye dayandýrmýþtýr. Ayrýca Kurum tarafýndan yapýlacak ödemeleri Türk parasý karþýlýðý ve Kurum saðlýk tesisleri ücret tarifelerine göre hesaplanmasýný kabul etmiþtir. Yerel mahkemenin tedavi masraflarý hakkýnda global olarak ve Dolar üzerinden hüküm kurmasýný da uygun bulunmamýþ, yapýlan tedavinin süre, nitelik ve kapsamý gözönüne alýnarak kalem kalem Kurum tarifelerine göre Türk parasý olarak belirlenmesi gerektiði kararda ifade edilmiþtir. Yukarýda saydýðýmýz gerekçelerle Yargýtay yerel mahkemenin kararýný bozmuþtur. Yargýtay kararýnda üç nokta üzerinde durulduðu görülmektedir. II. Yargýtay kararýný verirken üzerinde durduðu noktalardan biri, SSK.'daki düzenlemeye göre yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýnda tedavi edilmelerinin ve saðlýk yardýmlarýndan yararlanmalarýnýn mümkün olmadýðýdýr. Kararda da ifade edildiði üzere þartlarý yerine getirmeleri durumunda sadece aktif sigortalýlarýn yurt dýþý tedavi ve muayene yardýmlarýndan yararlanmalarý mümkündür. Kanundaki düzenlemeye göre, hastalýðýn anlaþýldýðý tarihten önceki bir yýl içinde en az 300 gün 2 hastalýk sigortasý primi ödemiþ olma þartýyla, yurt içinde tedavisi mümkün olmayýp ancak yabancý bir ülkede kýsmen veya tamamen tedavisi mümkün görülen ve malullük halinin önlenebileceði veya önemli oranda azaltýlabileceði Kurum saðlýk kuruluþlarýnýn saðlýk kurulu raporu ile tespit edilen aktif sigortalýnýn ve bu raporda belirtilmiþ ise beraber gideceði kimsenin yurt dýþýna gönderilmeleri, yabancý ülkelere gidip gelme yol paralarý ile bu ülkede kalýþ ve tedavi masraflarý Kurumca karþýlanacaktýr (SSK. m.32/e) 3. Yurt dýþýnda tedaviye gönderilme imkanýndan yarar- 1 R.G.,T ,S Bu süre daha önce 120 gündü ancak Kanunda tarih ve 3995 sayýlý Kanunla (R.G.,T , S.21953) yapýlan deðiþiklik ile 300 güne çýkarýlmýþtýr. 3 Kurum saðlýk kuruluþlarý saðlýk kurulunca verilen rapora karþý Kurumun veya ilgili aktif sigortalýnýn itiraz hakký vardýr. Yapýlacak itiraz Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu'nca karara baðlanýr. Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu'nca verilecek karar kesindir (m.32/e). Doktrinde ifade edilen görüþe göre, Yüksek Saðlýk Kurulu'na itiraz edildikten sonra kararý beðenmeyen sigortalýnýn bu karara karþý yargý organýna itirazý mümkündür (Can TUNCAY,Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri,B.9,Ýstanbul,2000,s ). Ancak Yargýtay verdiði bir baþka kararýnda Yüksek Saðlýk Kurulu'na itiraz etmeden mahkemeye baþvurulabileceðini ifade etmiþtir Yarg. 10.HD.,T , E.1989/7991,K.1990/98 [YKD.,C.XVI,S.5 (Mayýs 1990),s ]. Maddede yer alan düzenlemeyle Yargýtay'ýn bu kararý uyumlu deðildir. Çünkü maddede rapora karþý kurum veya sigortalý tarafýndan yapýlacak itirazýn Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu'nca karara baðlanacaðý ifade edilmektedir (m.32/e). Bu nedenle yargý yoluna baþvurulmasý ancak Sosyal Sigorta Yüksek Saðlýk Kurulu kararýný verdikten sonra olabilir. 31

4 lanma belirli þartlara baðlý tutularak sýnýrlanmýþtýr. Bunun nedeninin Kurumun mali imkanlarýyla ilgili olduðu, sigortalýlarýn yurt içinde tedavi edilmeleri mümkün iken tedavi için yurt dýþýna gitmek istemeleri ve bu durumun suiistimal edilmesinin önüne geçmek olduðu söylenebilir. Nitekim Yargýtay verdiði bir kararýnda da yurt dýþýnda tedavi için aranan þartlarý yerine getirmeden yurt dýþýna tedaviye giden sigortalýnýn ancak yurt içi tedavi giderleri kadar masraf talep edebileceðine karar vermiþtir 4. Dolayýsýyla SSK.'daki düzenlemeye göre, yurt içinde iken hastalanan Kuruma baðlý sigortalýlardan sadece aktif sigortalýlarýn þartlarý saðlamalarý durumunda yurt dýþýna tedaviye gönderilmeleri mümkün olup; yurt içinde iken rahatsýzlanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn tedavi için yurt dýþýna gönderilmeleri mümkün deðildir. Yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn yurt dýþýnda iken rahatsýzlanmasý ve tedavi masraflarý ile ilgili Yargýtay kararýnda da bu açýkça ifade edilmiþtir. III. Kararda üzerinde durulan ikinci nokta ise, yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýna çýkmalarýnýn engellenmesinin mümkün olmamasý ve yurt dýþýnda iken hastalanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlara saðlýk yardýmýndan yararlanma imkaný tanýnmamasýnýn sosyal güvenlik ilkeleriyle baðdaþmayacaðýdýr. Bu konuyla baðlantýlý olarak þartlarý saðlamalarý durumunda yurt dýþýna tedaviye gönderilmeleri mümkün bulunan aktif sigortalýnýn yurt dýþýnda iken hastalanmasý ve orada tedavi olmasý durumunda yaptýðý harcamalarýn Kurum tarafýndan ödenip ödenmeyeceði konusunda Kanunda bir açýklýk yoktur. SSÝY.'nde görevli olarak yurt dýþýnda bulunan aktif sigortalýlarýn hastalanmasýyla ilgili bir düzenleme yer almaktadýr. Buna göre, SSK. m.7 uyarýnca sigortalýnýn iþveren tarafýndan geçici görevle yabancý ülkeye gönderilmesi ve orada hastalanmasý durumunda sigortalýnýn muayene ve tedavi için yaptýðý giderlerin belgelendirilmiþ ve mahalli konsoloslukça onaylanmýþ olmasý durumunda, döviz tahsis tarihindeki resmi kur üzerinden hesaplanarak Kurumca TL. olarak kendisine ödenecektir (SSÝY.m.64). Görev dýþýnda özel bir nedenle yurt dýþýnda bulunurken hastalanan aktif sigortalýnýn yaptýðý giderler konusunun ise ne olacaðý belirsizdir. Doktrinde, sigortalýya yurt dýþýnda tedavi imkaný ancak belirli koþullarýn gerçekleþmesi halinde tanýnmýþ olmakla birlikte, sigortalýnýn yurt dýþýnda bulunurken hastalanmasý durumunda, tedavi giderlerinin acil ve zorunlu bir durum söz konusu olduðunda Kurum tarafýndan karþýlanmasý gerektiði ifade edilmektedir 5. Yargýtay bu konuda baþlarda olumsuz bir tavýr takýnmýþtýr 6. Ancak daha sonra verdiði kararlarýnda görüþ deðiþtirerek sigortalýnýn özel bir sebeple yurt dýþýnda bulunurken hastalanmasý ve acil olarak tedavi edilmesi gereken durumlarda yapýlan masraflarý Kurumdan isteyebileceðini hükme baðlamýþtýr 7. Yurt dýþýnda görev dýþýnda bir nedenle bulunurken hastalanan sigortalýnýn hele acil bir durum anýnda tedavi için yurda dönmeyi beklemesi ya da yurt dýþýnda iken zorunlu olarak tedavi olmasý halinde bu 4 Yarg. HGK.,T ,E ,K.707 [ÝÞVEREN DER.,C.XXXII,S.8 (Mayýs 1994),s.15-17]. 5 Ali GÜZEL-Ali Rýza OKUR,Sosyal Güvenlik Hukuku,B.7,Ýstanbul,1999,s.235;Kenan TUNÇOMAÐ,Sosyal Güvenlik Kavramý ve Sosyal Sigortalar,B.4,Ýstanbul,1988,s Yarg.10.HD.,T ,E.3731,K.4917 (Mustafa ÇENBERCÝ,Sosyal Sigortalar Kanunu Þerhi,Ankara, 1977,s. 1122). Ayný yönde bir baþka karar Yarg. 10.HD., T ,E.82,K.1823 [Devrim ULUCAN,ÝHU, SSK.32 (No.1)]. 7 Yarg.10. HD.,T ,E.1980/7135,K.1981/211 (A. Can TUNCAY, ÝHU, SSK.32 (No.2);Yarg.10. HD., T [YKD., C.VIII,S.4 (Nisan 1982),s ]; Yarg. 10.HD.,T [YKD.,C.XII,S.10 (Ekim 1986), s ]. 32

5 giderlerin Kurum tarafýndan ödenmemesi sosyal güvenliðin koruma ilkelerine uygun deðildir ve sigortalýyý zor durumda býrakacaktýr. Ancak Yargýtay Hukuk Genel Kurulu daha sonra verdiði kararýnda, sigortalýnýn özel bir amaçla yurt dýþýnda bulunmasý durumunda acil müdahaleyi gerektiren bir durumun ortaya çýkmasýyla yaptýðý harcamalardan ancak yurt içinde karþýlanmasý gereken tutarý isteyebileceðini ifade etmiþtir 8. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu'nun daha önceki kararlar yönünde hüküm vermesi sosyal güvenliðin koruyucu ilkelerine daha uygun olurdu. Ancak Yargýtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu kararýndan sonra Yargýtay 10. Hukuk Dairesi verdiði kararýnda 9, sigortalýnýn özel bir nedenle yurt dýþýnda bulunduðu sýrada hastalanmasý nedeniyle yapýlan saðlýk yardýmlarýnýn istenebileceðini ifade etmiþtir. IV. Yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn tedavi giderlerinin Kurum tarafýndan karþýlanmasý gerektiði yönünde Yargýtay kararýnýn dayandýðý nokta SSÝY. m.57 olmuþtur. Yönetmelik m.57'de "Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlandýrýlan kimselerin ani ve acil hastalýðý dolayýsýyla Kurum saðlýk tesisleri dýþýnda bir saðlýk müessesesine yatýrýlmasý halinde... tedavi özel saðlýk müesseselerinde yapýlmýþ ise, Kurum saðlýk kuruluþlarýnda ayakta veya yatýrýlarak yapýlacak muayene ve tedavilerden alýnacak ücret tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle ödenir" ifadesi bulunmaktadýr. Yargýtay'ýn da kararýnda ifade ettiði gibi bu düzenlemede yurt içinde gibi bir sýnýrlama bulunmamaktadýr. Ancak yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn yurt dýþýnda bulunduðu sýrada rahatsýzlanarak muayene ve tedavi olmasý durumunda yaptýðý giderlerin Kurum tarafýndan karþýlanmasý SSÝY. m.57'ye dayandýrýldýðýnda, yurt dýþý tedavilerin maliyetinin daha yüksek olmasý nedeniyle sigortalý aleyhine bir durum ortaya çýktýðý görülür. Yalnýz Yargýtay'ýn bu kararý sadece yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn tedavisinin yapýlmasýyla ilgilidir, yoksa yurt içinde iken hastalanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn tedavi için yurt dýþýna gönderilmesi mümkün deðildir. V. Yargýtay'ýn kararýnda üzerinde durulan üçüncü nokta ise, yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan ve tedavi gören yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn bu tedavi giderlerinin ne kadarýnýn Kurum tarafýndan karþýlanacaðýdýr. Yargýtay kararýný dayandýrdýðý SSÝY. m.57'ye göre sadece Kurum saðlýk tesislerinde ayakta ya da yatarak yapýlan muayene ve tedavilerde alýnacak ücret tarifesi üzerinden hesaplamak suretiyle ödenecektir. Karar, yukarýda da ifade ettiðimiz gibi Yargýtay Hukuku Genel Kurulu'nun aktif sigortalýnýn yurt dýþýnda bulunduðu sýrada hastalanmasý ve tedavi olmasý durumunda yaptýðý giderlerle ilgili olarak verdiði karar 10 yönündedir. Yargýtay'ýn kararýný dayandýrdýðý SSÝY.m.57 açýsýndan karar kendi içinde tutarlýdýr. Sigortalýlarýn sýrf tedavi olmak için gidip sonra bu masraflarý Kuruma ödeterek Kurumun zarara uðramasýný engellemek için SSÝY.'nde m.66 vd.'da düzenlenmiþ olan Kara, Deniz ve Hava Ulaþtýrma Araçlarýnda Görev Yapan Sigortalýlar ile Bunlarýn 8 Yarg. HGK.,T [YKD.,C.XV,S.5 (Mayýs 1989),s ]. 9 Yarg. 10.HD.,T [YKD.,C.XII,S.10 (Ekim 1986), s ]. 10 Yarg. HGK.,T [YKD.,C.XV,S.5 (Mayýs 1989),s ]. 33

6 Ýþverenlerine Uygulanacak Hükümler'de m.69/iii'de "... sigortalýnýn yabancý ülkelerde klinikte yatýrýlarak tedavi ettirilmesi veya buna cerrahi müdahale yapýlmasý için, sigortalýnýn tedavisinin yurda dönüþüne kadar gecikmesinde sýhhi sakýnca bulunduðunun tedaviyi yapan müessesece verilmiþ ve mahalli konsoloslukça tasdik edilmiþ raporlara istinaden tespit edilmiþ olmasý þarttýr" düzenlemesindeki esaslar alýnabilir. Sigortalýnýn yurda dönüþüne kadar gecikmesinde sýhhi sakýnca bulunduðunun tedaviyi yapan kuruluþ tarafýndan verilmiþ ve mahalli konsoloslukça onaylanmýþ raporla birlikte giderlerin belgelendirilmesi ve bu belgelerin de mahalli konsoloslukça onaylanmasý halinde tüm tedavi giderlerinin Kurum tarafýndan ödenmesi yerinde olur kanaatindeyiz. Bu þekilde bir sosyal güvenlik kurumu olarak Kurumun sigortalýlarýný korumasý da saðlanmýþ olur. Her ne kadar Kanunda yurt dýþý tedavilerinden sadece aktif sigortalýnýn yararlanabileceði düzenlenmiþ olsa da, yurt dýþýnda bulunurken hastalanan ve durumlarý acil olan bu kiþilerin tedavi masraflarýnýn da karþýlanmasý gerekir. Ayrýca yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýya yurt dýþýnda iken yaptýðý tedavi giderlerinin ödenmesiyle ilgili kararda, Mahkemenin yapýlan harcamalarýn global olarak ve Dolar üzerinden hüküm kurmasýyla ilgili olarak da bu hesaplamanýn kalem kalem Kurum tarifelerine göre Türk parasý olarak hesaplanmasý esasýnýn benimsenmesi gerektiði ifade edilmiþtir. Harcamalarýn tümünün Kurum tarafýndan karþýlanmasý durumunda, bu harcamalarýn hangi tarih esas alýnarak karþýlanacaðý önem kazanacaktýr. Yargýtay'ýn özel bir sebeple yurt dýþýnda bulunurken hastalanan ve tedavi gören aktif sigortalýnýn yaptýðý harcamalarla ilgili olarak verdiði kararýnda 11 masraflarýn ödeme tarihindeki deðil, masrafýn yapýldýðý tarihteki döviz kuru esas alýnarak ödemenin yapýlmasý gerektiði ifade edilmektedir. Masraflarýn yapýldýðý tarihteki döviz kurunun esas alýnmasý durumunda sigortalý aleyhine bir durum ortaya çýkabilir. Sosyal devlet olmanýn bir gereði olarak ve Kurumun kendisine baðlý sigortalýlarýn sosyal güvenliklerini saðlama amacýyla kurulmuþ olmasý nedeniyle ödeme tarihindeki döviz kurunun esas alýnmasý daha yerinde olacaktýr. VI. SSK. m.32'ye E fýkrasýnýn eklenmesi gerekçesinde "... kendiliklerinden yurt dýþýna giderek tedavi olanlarýn yaptýklarý masraflarý tahsil için Kurum aleyhine açtýklarý davalarý kazanmalarý, dolayýsýyla sigortalýlarýn yurt dýþýnda yapýlan tedavileri ile ilgili masraflarýn Kurumca karþýlanmasý gerektiði adli mercilerde de tasvip gördüðünün anlaþýlmýþ olmasý gibi hususlar gözönüne alýnarak, ilgililerin gerektiðinde tedavileri için yurt dýþýna gönderilmelerine imkan saðlamak üzere maddeye bir fýkra eklenmiþtir..." 12 ifadesi yer almaktadýr. Ayrýca Yargýtay'ýn geçmiþte, özel bir nedenle yurt 11 Yarg. 10.HD.,T ,E.4267,K.4745 (Yargýtayýn Ýþ Hukuku Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi 1987 (Teb. Ali Rýza OKUR), BASÝSEN EÐÝTÝM ve KÜLTÜR YA.20,Ýstanbul,1989,s.320) sayýlý Kanunun Hükümet Gerekçesi (Erkan ERTÜRK,Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulamasý Gerekçeler- Kararlar-Genelgeler Ýlgili Mevzuat,Ankara,1999,s.261). 34

7 dýþýnda bulunduðu sýrada hastalanan ve tedavi gören sigortalýnýn tedavi giderlerinin Kurum tarafýndan ödenmemesi yönünde karar veren yerel mahkeme kararýný bozan kararýnda 13, Kurumun bu giderleri karþýlamasý gerektiði üç gerekçeye dayandýrýlmýþtýr. Bunlar; a. Kanunda yurt dýþýnda acil ve zorunlu bir durum ortaya çýktýðýnda sigortalýya saðlýk yardýmý yapýlmasýný önleyici bir hüküm olmamasýdýr. b. Sigortalýnýn yurt dýþýnda bulunduðu sýrada Kuruma karþý yükümlülükleri devam ettiðinden, bunlar karþýlýðýnda Kanundan doðan haklarýnýn da devam etmesi doðaldýr. c. Sosyal güvenlik haklarýnýn mümkün olduðunca geniþletilmesi, sosyal devletin görevi gereði olmasýdýr 14. Yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýnda bulunduklarý sýrada hastalanmalarý durumuyla ilgili birinci ve üçüncü gerekçelerin geçerli olduðu kanaatindeyiz. SSK.'da düzenlenmiþ olan þartlarý saðlamalarý durumunda yurt içinde iken rahatsýzlanan aktif sigortalýlarýn tedavi için yurt dýþýnda gönderilmeleri dýþýnda yurt dýþý tedavileri ile ilgili Kanundaki boþluk Yargýtay kararlarý ile doldurulmaya çalýþýlmaktadýr. Yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarla ilgili Yargýtay'ýn bu kararý geçmiþte verilen bir kararla da ayný yöndedir yýlýnda verilen kararda yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn, seyahat nedeniyle yurt dýþýnda hastalanmasý ve tedavi görmesi halinde, Türkiye'de hastalanmýþ olsaydý, Kurum saðlýk kuruluþlarýnda ne kadar masrafla tedavi edilecekse, o miktar kadarýnýn Kurum tarafýndan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýya ödenmesi gerektiði yönünde karar verilmiþtir 15. Her ne kadar hem aktif sigortalýnýn özel bir nedenle yurt dýþýnda bulunmasý sýrasýnda rahatsýzlanmasý durumunda yapýlan tedavi giderleri ile ilgili Yargýtay Hukuk Genel Kurulu kararý çerçevesinde yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn durumuyla benzer kararlar nedeniyle Yargýtay'ýn görüþü istikrar kazandýðý söylense bile sigortalýlarýn daha lehine olacak bir düzenlemenin yapýlarak konunun açýklýða kavuþturulmasý yerinde olacaktýr. Yapýlacak bu düzenlemenin yukarýda da ifade ettiðimiz gibi durumun aciliyeti incelenerek tüm tedavi masraflarýnýn karþýlanmasý þeklinde olmasýnýn yerinde olacaðýný düþünüyoruz. 13 Yarg. 10. HD.,T ,E.4267,K.4745 (Yargýtayýn...,s.319). 14 Yargýtayýn...,s Yargýtay'ýn geçmiþte verdiði bir baþka kararýnda da yine hastalýðýn acil ve zorunlu bir tedaviyi gerektirmesi halinde, Kurumun belgelere dayanmak þartýyla tedavi giderlerini karþýlamasý gerektiði yönünde karar vermiþ, gerekçesinde de, Kanunlarýmýzda yurt dýþýnda bulunan sigortalýnýn acil ve zorunlu bir durumda saðlýk yardýmlarýndan yararlanamayacaðýna iliþkin bir hüküm yoktur. Sigortalýnýn Kuruma karþý yükümlülükleri yurt dýþýnda da devam etmektedir. Ayrýca "günümüzde sosyal devletin taþýdýðý anlam itibarýyla sosyal sigortalarýn saðladýðý haklarýn olabildiðince geniþletilmesi" nin esas alýnmasý gerektiði de ifade edilmiþtir. Yarg. 10. HD.,T ,E.1980/7135,K.1981/211 [A. Can TUNCAY,ÝHU,SSK. 32(No.2),s.1]. 15 Yarg. 10.HD.,T ,E.14483,K.5888 (ÝHD.,Temmuz-Eylül 1993,s ). 35

8 VII. Sonuç olarak; SSK.'na göre, sadece aktif sigortalýlarýn Kanunda düzenlenmiþ olan þartlarý yerine getirmeleri durumunda tedavi için yurt dýþýna gönderilmeleri mümkündür. Yaþlýlýk aylýðý almakta sigortalýlarýn yurt içinde iken rahatsýzlanmalarý durumunda tedavi için yurt dýþýna gönderilmeleri mümkün deðildir. Bununla birlikte, yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýna çýkmalarý engellenemez. Ayrýca yurt dýþýnda iken rahatsýzlanan yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn tedavi giderlerinin Kurum tarafýndan karþýlanmamasý da sosyal güvenliði saðlamak amacýyla kurulmuþ olan Kurumun amacýyla baðdaþmaz. Doktrinde SSÝY. m.57'nin uygulamasýnýn yurt içi ile sýnýrlý olduðu ifade edilmektedir. Kanýmýzca Yargýtay'ýn kararýný dayandýrdýðý SSÝY. m.57'de yurt içi gibi bir sýnýrlama söz konusu deðildir. Ayrýca Kanunda yurt dýþýnda iken acil ve zorunlu bir durum ortaya çýktýðýnda tedavi yapýlmasýný engelleyen bir hüküm yoktur. Bu nedenlerle yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýnýn yurt dýþýnda iken rahatsýzlanmasý durumunda tedavi giderlerinin Kurum tarafýndan karþýlanmasý gerekir. Bu konuda Yargýtay kararýnda ifade edilen görüþlere katýlýyoruz. Ancak tedavi giderlerinin karþýlanmasýnda, Kurum saðlýk tesisleri ücret tarifelerine göre ödeme yapýlmasý yerine, yurt dýþýnda yapýlan tedavilerin maliyetinin daha yüksek olmasý ve Kurumun kuruluþ amacýnýn kendisine baðlý sigortalýlarýn sosyal güvenliklerini saðlama olmasý nedeniyle, kanýmýzca tedavi giderlerinin tümünün Kurum tarafýndan karþýlanmasý daha yerinde olacaktýr. Doktrinde tedavi giderlerinin tümünün Kurum tarafýndan karþýlanmasýnýn ideal olduðu ifade edilmekle birlikte Anayasa m.65'de "Devletin, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarýn korunmasýný gözeterek, mali kaynaklarýnýn yeterliliði ölçüsünde yerine getirir" ifadesine dayanýlarak Kurumun mali imkanlarýnýn kýsýtlýlýðýndan dolayý tüm tedavi giderlerinin Kurum tarafýndan karþýlanamayacaðý belirtilmektedir. Yaþlýlýk aylýðý almakta olan sigortalýlarýn yurt dýþýnda bulunduðu sýrada rahatsýzlanma ve tedavi giderlerinin tümünün Kurum tarafýndan karþýlanmasý konusunda suiistimallerin önlenebilmesi için, yapýlacak olan tedavinin acil olduðu ve yurda dönünceye kadar beklemenin saðlýk açýsýndan sakýncalý olduðunu gösteren tedaviyi yapacak kuruluþ tarafýndan verilecek ve mahalli konsoloslukça da onaylanacak saðlýk raporu ile giderlerin belgelendirilerek mahalli konsoloslukça onaylanmasý þartlarý getirilebilir. Tedavi giderlerinin tümünün ödenmesinde ödeme tarihindeki döviz kurunun esas alýnmasý, sosyal devlet olmanýn sosyal güvenlik haklarýnýn mümkün olduðunca geniþletilmesi anlamýný da taþýmasý nedeniyle sigortalýlarýn daha lehine olacaktýr. 36

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

hukuk - yargýtay kararlarý

hukuk - yargýtay kararlarý hukuk - yargýtay kararlarý 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2003/12442 KARAR NO : 2003/13123 KARAR TARÝHÝ : 08.07.2003 KARAR ÖZETÝ : GEÇERSÝZ NEDENLE FESÝH-ÝÞE ÝADE 1. Talep ve sipariþ azalmasý ve ülkede yaþanan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56

Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/ :56 Baðkur da Sigortalýlýðýn Durdurulmasý Hakkýnda Gönderen : aysel_kurtulus - 27/11/2008 00:56 GENELGE 2007/... Bilindiði üzere 04/3/2006 tarih ve 26098 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren

Detaylı

yargýtay kararlarý isteklerde bulunmuþ, mahkemece de istek doðrultusunda hüküm kurulmuþtur. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

yargýtay kararlarý isteklerde bulunmuþ, mahkemece de istek doðrultusunda hüküm kurulmuþtur. T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ yargýtay kararlarý 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/17459 KARAR NO : 2002/2727 KARAR TARÝHÝ : 13.02.2002 KARAR ÖZETÝ : YILLIK ÝZÝN ÜCRETÝ Davanýn açýldýðý tarihte davacý iþçi çalýþmasýný sürdürmekte ise

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/19076 Karar No : 2001/2751 Karar Tarihi : 15.02.2001 : ÝÞVERENÝN HAKLI NEDENLE HÝZMET AKDÝNÝ FESHÝ Davacý ve diðer çalýþanlar hakkýnda zimmet ve zimmet suçuna iþtirak etme iddialarýyla Aðýr

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI Mahkemece davacý iþverenin cezai þart isteði kabul edilmiþtir. Daire bozma kararýnda, taraflara yüklenen sorumluluklar arasýnda denklik bulunmadýðý ve bu nedenle cezai þart hükümlerinin geçersiz olduðu

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR

ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR ÝÞ KAZALARINDAN DOÐAN SORUMLULUKLAR Gürbüz YILMAZ * Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn oluþmasýnda üretim teknolojisi, üretim araçlarý, iþyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etmenler ile üretimde kullanýlan

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü.

yargýtay kararlarý Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. yargýtay kararlarý ÝLAMI Hüküm süresi içinde, davalý avukatý tarafýndan temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü. KARARI ESAS NO : 2002/13534 KARAR NO : 2003/1628 KARAR TARÝHÝ

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1. TEK DÜZEN HESAP PLANI 1.1.Sektörel Hesap Planý... 19 1.2.TDHP'nýn Amaç ve Kapsamý... 20 1.3. TDHP'nýn Yapýsý... 21 2. GENEL NÝTELÝKLÝ ÝÞLEMLER MUHASEBESÝ 2.1.Sigortacýlýk Dýþý Ýþlemler...

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Sosyal Güvenlik prim borçlarý

Sosyal Güvenlik prim borçlarý 2008-19 Sosyal Güvenlik prim borçlarý Ýstanbul, 02 Haziran 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/19 Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarý Yapýlandýrýlýyor 1) Genel Açýklama: Ýþ Kanunu ve Bazý Kanunlarda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ*

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda ekonomik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 4 Mahkemece, davacýnýn geçmiþte sabýkasýnýn olmasýnýn doðruluk ve baðlýlýða uymayan davranýþ olarak kabul edilemeyeceði, davacýnýn ayný iþyerinde çalýþmasý sýrasýnda müsnet suçtan yargýlandýðý, bu güne kadar

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH :

YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : ESAS NO : 2001/14555 KARAR NO : 2002/203 TARÝH : 15.01.2002 KARAR ÖZETÝ : EMEKLÝLÝK NEDENÝYLE HÝZMET AKDÝNÝN SON BULMASI - ÝHBAR KIDEM TAZMÝNATI. 1) Emeklilik nedeniyle hizmet akdinin son bulmasý durumunda,

Detaylı

YARGITAY KARARLARI. sebeplere göre, davalýnýn aþaðýdaki bendin kapsamý dýþýnda kalan temyiz itirazlarý T.C. YARGITAY 9.

YARGITAY KARARLARI. sebeplere göre, davalýnýn aþaðýdaki bendin kapsamý dýþýnda kalan temyiz itirazlarý T.C. YARGITAY 9. 48 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/20971 KARAR NO : 2002/1773 KARAR TARÝHÝ : 31.01.2002 KARAR ÖZETÝ : ÝÞYERÝNÝN BÝR BÖ- LÜMÜNÜN ÖZELLEÞTÝRME SONUCU KAPANMASI DURUMUNDA CEZAÝ ÞART IN UYGULANMAMASI Uyuþmazlýk

Detaylı

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU*

4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* 4857 SAYILI YENÝ ÝÞ KANUNU AÇISINDAN ÝÞÇÝNÝN YILLIK ÜCRETLÝ ÝZNÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER Erdoðan ÇUBUKCU* I. GÝRÝÞ 1475 sayýlý Ýþ Kanununu deðiþtiren 4857 sayýlý Ýþ Kanununun md. 53/2 de yýllýk ücretli izin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. 1988'de Anadolu Ünv. Ýþletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans

Detaylı

ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ

ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ ASKERLÝK BORÇLANMASININ SÝGORTALILIK SÜRESÝNE ETKÝSÝ (ASKERLÝK BORÇLANMASINDA NE DEÐÝÞTÝ?) Prof. Dr. Ali Rýza OKUR Marmara Üniversitesi 1942 yýlýnda Kayseri'de doðdu. 1944'de ailesiyle birlikte Ýstanbul'a

Detaylı

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý

Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý Eðitim Hastaneleri, Hekimler, Atama ve Nakilleri ile Yargý Kararlarý TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe / ANKARA Tel: (0 312) 231 31

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT *

BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * 1. GÝRÝÞ BELÝRLÝ SÜRELÝ ÝÞ SÖZLEÞMELERÝNÝN SONA ERMESÝ VE SONUÇLARI Mehmet Zülfi CAMKURT * Ýþ hukukunda iþçilere ve iþverenlere aralarýndaki iþ iliþkisini göstermeye yönelik sözleþmeleri belirli ve belirsiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/7066 KARAR NO : 2001/9658 KARAR TARÝHÝ : 06.06.2001 : ÝÞ AKDÝNÝN ÝÞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHÝ Davacý 11.10.1995 tarihinden itibaren göreve gelmemiþtir. Devamsýzlýk sürekli bir

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008

TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR Salý, 27 Mayýs 2008 TÜRK PARASI KIYMETÝNÝ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR ÝLE BAÞBAKANLIK HAZÝNE MÜSTEÞARLIÐININ 91-32/5 SAYILI TEBLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN I-M

Detaylı

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT**

ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** 1. GÝRÝÞ ÝÞ MEVZUATINDA KIDEM TAZMÝNATI Dr. Sýddýk TOPALOÐLU* Mehmet Zülfi CAMKURT** Ýþ mevzuatýnda iþ sözleþmesinin kurulmasý kadar iþ sözleþmesinin son bulmasýnýn hukuki sorumluluklarý ve sonuçlarý da

Detaylı

KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÝZÝN ÜCRETÝNDE GECÝKME FAÝZÝ Prof.Dr. Ercan AKYÝÐÝT*

KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÝZÝN ÜCRETÝNDE GECÝKME FAÝZÝ Prof.Dr. Ercan AKYÝÐÝT* KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÝZÝN ÜCRETÝNDE GECÝKME FAÝZÝ Prof.Dr. Ercan AKYÝÐÝT* I. GÝRÝÞ Bu çalýþmada iþçilerin temel bir hakký olan yýllýk ücretli izinle ilgili olarak ödenmesi geciken yýllýk izin ücretine

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR*

SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* Karar Ýncelemesi : SENDÝKA TÜZÜÐÜNDE YER ALAN ANADÝLDE EÐÝTÝM VE ÖÐRETÝME ÝLÝÞKÝN HÜKMÜN ANAYASAYA VE YASALARA AYKIRI OLMASI Prof. Dr. Fevzi DEMÝR* (T.C. Yargýtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/9-320, K: 2005/355,

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ,

Elit Grup. iii) Uzlaþma toplantýsý yapýlmýþ ancak nihai teklifin kabulü için verilen süresi geçmemiþ, 2007-48 Özel Uzlaþma Sirküler Numarasý : Elit - 2007/48 Özel Uzlaþma 1) GENEL BÝLGÝ: Hükümetin, Þubat ayý baþýnda TBMM'ye sunduðu özel bir uzlaþmaya iliþkin kanun tasarýsý TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilm

Detaylı

MAKALE YARGITAY KARARLARI

MAKALE YARGITAY KARARLARI MAKALE 45 YARGITAY KARARLARI T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Hüküm süresi içinde, davalý avukatýnca temyiz edilmiþ olmakla dosya incelendi gereði konuþulup düþünüldü: 46 ESAS NO : 2001/12986 KARAR NO :

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

YARGITAY KARARLARI T.C. BEYOÐLU ÝÞ MAHKEMESÝ ESAS NO : 2003 / 483 KARAR NO : 2004 / 507 TARÝHÝ :

YARGITAY KARARLARI T.C. BEYOÐLU ÝÞ MAHKEMESÝ ESAS NO : 2003 / 483 KARAR NO : 2004 / 507 TARÝHÝ : YARGITAY KARARLARI BEYOÐLU ÝÞ MAHKEMESÝ ESAS NO : 2003 / 483 KARAR NO : 2004 / 507 TARÝHÝ : 08.12.2004 DAVA : SÜRESÝ BELÝRLÝ HÝZMET AKTÝ ÝLE SÜREKLÝ ÝÞÇÝ OLARAK ÇALIÞTIÐININ TESPÝTÝ ÝLE EKSÝK ÖDENEN ÜCRET

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi 4 Ülkemizde iþ ve iþçi bulma hizmetlerinin bir kamu görevi olarak devletçe yürütüleceði ilk kez 1936 yýlýnda 3008 sayýlý Ýþ Kanunu ile düzenlenmiþ ve bu görev

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER*

YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* 1. Giriþ YARGI KARARLARI IÞIÐINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN YARARLANMA Þerefettin GÜLER* Türk toplumu, birçok konuda olduðu gibi, iþçi hareketleri konusunda da Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devir aldýðý deðerlerle

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ. tahsili için davacý dava açmadan önce, noter vasýtasýyla gönderdiði ihtarname ile davalýyý temerrüde düþürmüþtür.

HUKUK BÖLÜMÜ. tahsili için davacý dava açmadan önce, noter vasýtasýyla gönderdiði ihtarname ile davalýyý temerrüde düþürmüþtür. HUKUK BÖLÜMÜ Karar Ýncelemesi TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN KAYNAKLANAN ÜCRET FAÝZÝNÝN BAÞLANGICI VE FAÝZ ORANLARI (T.C. Yargýtay 9.H.D.nin 02.02.2005 tarih ve E: 2004/12851 - K: 2005/2861 sayýlý kararý) Prof.Dr.Fevzi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÇIRAKLIK ALANINDA YAPILAN SON YASAL DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ makale - 2 1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk Sözleþmesi adlý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IÞIÐINDA SÜRELÝ FESÝHTE YENÝ ÝÞ ARAMA ÝZNÝ Doç. Dr. Murat ÞEN*

YARGITAY KARARLARI IÞIÐINDA SÜRELÝ FESÝHTE YENÝ ÝÞ ARAMA ÝZNÝ Doç. Dr. Murat ÞEN* GÝRÝÞ YARGITAY KARARLARI IÞIÐINDA SÜRELÝ FESÝHTE YENÝ ÝÞ ARAMA ÝZNÝ Doç. Dr. Murat ÞEN* Ýþ sözleþmesinin taraflarý olan iþçi veya iþveren iþ sözleþmesini haklý nedenle feshedebilecekleri gibi süreli fesih

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Adalet Ýlkesi Iþýðý Altýnda Vergide Tarhiyat Uygulamasýnýn Sorunlarý Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/12/524 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN DOÐAN HAKLARDAN FERAGAT. (Yargýtay 9. HD'nin 06.07.2004 tarih ve E. 2004/12658, K. 2004/17179 sayýlý Kararý)

HUKUK BÖLÜMÜ TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN DOÐAN HAKLARDAN FERAGAT. (Yargýtay 9. HD'nin 06.07.2004 tarih ve E. 2004/12658, K. 2004/17179 sayýlý Kararý) HUKUK BÖLÜMÜ KARAR ÝNCELEMESÝ TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝNDEN DOÐAN HAKLARDAN FERAGAT (Yargýtay 9. HD'nin 06.07.2004 tarih ve E. 2004/12658, K. 2004/17179 sayýlý Kararý) Yrd.Doç.Dr. Murat ÞEN (*) I. GÝRÝÞ Ýþçi

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý

Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý 2008-65 Katma Deðer Vergisi Uygulamalarý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/65 Sirküler Katma Deðer Vergisi Maliye Bakanlýðý, 11 Temmuz 2008 tarihli Resmi gazetede yayýmlanan 110

Detaylı