6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz."

Transkript

1 Soru - Yanýt Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek, vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri boþaltým organlarýna taþýmak dolaþým sisteminin görevidir. 3. Bir memeli kalbi kaç bölümden oluþmuþtur? Adlarýný yazýnýz. Yanýt: Memelilerin kalbi dört gözlüdür. Ýki kulakçýk, iki karýncýktan oluþur. 4. Kalbin görevi nedir? Yanýt: Kalbin görevi kaný vücuda pompalamaktýr. 5. Damar çeþitleri nelerdir? Yanýt: Damarlar, atardamar, toplardamar, kýlcal damarlar olarak adlandýrýlýrlar. 6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Yanýt: Büyük kan dolaþýmýyla hücrelere oksijen ve besin taþýnýr, hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeler boþaltým organlarýna götürülür. Sol karýncýk Aort atardamarý Doku kýlcallarý Alt ve üst ana toplardamarlar Sað kulakçýk 7. Küçük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Küçük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Yanýt: Amacý, kanýn oksijen bakýmýndan zenginleþmesini saðlamaktadýr. Sað karýncýk Akciðer atardamarý Akciðer kýlcal damarý Akciðer toplardamarý Sol kulakçýk 8. Kanýn yapýsýnda neler vardýr? Yanýt: Kanýn yapýsýnda kan hücreleri (alyuvar, akyuvar, kan pulcuklarý) ve kan plazmasý bulunur. 9. Kaç tane kan grubu vardýr? Hangi kan gruplarý birbirlerine kan verebilir? Yanýt: A, B, AB ve 0. AB genel alýcý, 0 genel vericidir. Her grup kendi arasýnda kan alýp verebilir. 10. Lenf sistemini oluþturan elemanlar nelerdir? Yanýt: Lenf sistemini oluþturan elemanlar, lenf damarlarý, lenf düðümleri ve lenf sývýsýdýr. 263

2 Boþluk Doldurma 10 Aþaðýda boþ býrakýlan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 1. Dolaþým sistemini oluþturan elemanlar...,... ve... dýr. 2. Dolaþým sisteminin amacý vücuttaki hücrelere... ve... taþýyýp hücrelerde oluþan... ve... boþaltým organlarýna taþýmaktýr. 3. Bir memeli kalbi... karýncýk ve... kulakçýktan oluþur , kaný vücuda pompalar. 5. Damarlar,...,... ve... olmak üzere üç çeþittir , madde alýþveriþinin yapýldýðý küçük damarlardýr. 7. Büyük kan dolaþýmý... baþlar,... biter. 8. Küçük kan dolaþýmý... baþlar,... biter kan grubu genel alýcý,... kan grubu genel vericidir. 10. Bademcikler bir... düðümüdür. Aþaðýdaki cümlelerde doðru olanlarýnýn baþýna D, yanlýþ olanlarýn baþýna Y harfi yazýnýz. Doðru - Yanlýþ ( ) Dolaþým sistemi sayesinde vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taþýnýr. 2. ( ) Kaný kalpten uzaklaþtýran ve genelde oksijen bakýmýndan zengin kaný taþýyan damarlar atardamarlardýr. 3. ( ) Akciðer toplardamarý, karbondioksit bakýmýndan zengin kaný taþýr. 4. ( ) Akciðer atardamarý kirli olan kaný temizlemek üzere akciðerlere taþýr. 5. ( ) Kalbin sol karýncýðý sað karýncýktan daha kaslý bir yapýdadýr. 6. ( ) Akyuvarlar kana kýrmýzý rengini veren hücredir. 7. ( ) Kan pulcuklarý kanýn pýhtýlaþmasýný saðlar. 8. ( ) Kan plazmasýnýn %90 ýný protein oluþturur. 9. ( ) Rh faktörü uyumlu olmayan kan gruplarý arasýnda kan alýþveriþi yapýlamaz. 10. ( ) Kalp pili, anjiyo ve baypas ameliyatý, dolaþým sistemi hastalýklarýnýn teþhis ve tedavisinde kullanýlan yöntemlerdendir. 264

3 Boþluk Doldurma 10 Yanýtlar 1. Dolaþým sistemini oluþturan elemanlar kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin amacý vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taþýyýp hücrelerde oluþan karbondioksiti ve atýk maddeleri boþaltým organlarýna taþýmaktýr. 3. Bir memeli kalbi iki karýncýk ve iki kulakçýktan oluþur. 4. Kalp, kaný vücuda pompalar. 5. Damarlar, atardamar, toplardamar ve kýlcal damar olmak üzere üç çeþittir. 6. Kýlcal damarlar madde alýþveriþinin yapýldýðý küçük damarlardýr. 7. Büyük kan dolaþýmý sol karýncýktan baþlar, sað kulakçýktan biter. 8. Küçük kan dolaþýmý sað karýncýktan baþlar, sol karýncýktan biter. 9. AB kan grubu genel alýcý, 0 kan grubu genel vericidir. 10. Bademcikler bir lenf düðümüdür. Doðru - Yanlýþ 10 Yanýtlar 1. ( D ) Dolaþým sistemi sayesinde vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taþýnýr. 2. ( D ) Kaný kalpten uzaklaþtýran ve genelde oksijen bakýmýndan zengin kaný taþýyan damarlar atardamarlardýr. 3. ( Y ) Akciðer toplardamarý, karbondioksit bakýmýndan zengin kaný taþýr. 4. ( D ) Akciðer atardamarý kirli olan kaný temizlemek üzere akciðerlere taþýr. 5. ( D ) Kalbin sol karýncýðý sað karýncýktan daha kaslý bir yapýdadýr. 6. ( Y ) Akyuvarlar kana kýrmýzý rengini veren hücredir. 7. ( D ) Kan pulcuklarý kanýn pýhtýlaþmasýný saðlar. 8. ( Y ) Kan plazmasýnýn %90 ý proteinden oluþur. 9. ( D ) Rh faktörü uyumlu olmayan kan gruplarý arasýnda kan alýþveriþi yapýlamaz. 10. ( D ) Kalp pili, anjiyo ve baypas ameliyatý, dolaþým sistemi hastalýklarýnýn teþhis ve tedavisinde kullanýlan yöntemlerdendir. 265

4 TEST 14 Dolaþým Sistemi Kalp. Damarlar. Kan Yukarýdakilerden hangileri dolaþým sisteminin elemanlarýdýr? A) Yalnýz B) ve C) ve D), ve 3. Dolaþým sistemi sayesinde vücuttaki hücrelere;. Karbondioksit. Oksijen. Besin maddelerinden hangisi veya hangileri taþýnýr? A) Yalnýz B) Yalnýz C) ve D), ve 2. Yanda memeli kalbine ait bir þekil verilmiþtir. Bazý öðrenciler aþaðýdaki yorumlarý yapmýþlardýr. Memeli kalbi dört odacýklýdýr. Memelilerin kalbinde temiz ve kirli kan karýþmaz Dilek Bütün canlýlarýn kalpleri ayný yapýdadýr. Aziz Memelilerin kalbinde temiz ve kirli kan birbirine karýþýr. 4. oluþur Dolaþým Sistemi oluþur Damarlar oluþur Kan oluþur Kan hücreleri oluþur Cenk Memeli kalbi ile ilgili olarak hangi öðrencilerin söyledikleri doðrudur? A) Dilek - Aziz B) Aziz - Cenk C) Dilek - Aziz - Cenk D) Dilek - Cenk - Güneþ Güneþ Atar Kýlcal V Akyuvar Kan pulcuklarý Yukarýda dolaþým sistemine ait bir kavram haritasý verilmiþtir. Bu kavram haritasýyla ilgili olarak aþaðýda verilen yorumlardan hangisi yanlýþtýr? A) nolu kýsým kalptir. B) nolu kýsým genellikle vücuttaki hücrelere oksijen bakýmdan zengin kan taþýr. C) nolu kýsým kanýn sývý olan kýsmýdýr. D) V nolu kýsým alyuvar olup oksijen taþýmada görevlidir. 266

5 Dolaþým Sistemi - 1 Test Sað kulakçýk () Sol karýncýk () Büyük kan dolaþýmýnda kan, yukarýdaki tabloda verilen kýsýmlardan hangi sýrayla geçer? A) - - V - B) - V - - C) - V - - D) - V - - Vücut hücreleri () Aort atar damarý (V) 7. Sol karýncýk Vücut hücreleri Sað kulakçýk Yukarýda büyük kan dolaþýmý sýrasýnda kanýn izlediði yol verilmiþtir. ve nolu kýsýmlara gelmesi gerekenler aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde verilmiþtir? A) B) C) D) Aort Akciðer toplardamar Aort Alt ve üst ana toplardamar Akciðer atardamarý Aort Alt ve üst ana toplardamar Aort 6. Kalp, kanýn vücuda ve akciðerlere pompalanmasýný saðlar. Büyük kan dolaþýmý, kanýn oksijen bakýmýndan zenginleþmesini saðlar. Gülru Küçük kan dolaþýmý, kalp ile akciðerler arasýnda gerçekleþir. Aziz Kan hücrelerinden alyuvarlar, vücudu mikroplara karþý korur. 8. Sað karýncýk Akciðer Sol kulakçýk Yukarýda küçük kan dolaþýmý sýrasýnda kanýn izlediði yol verilmiþtir. ve nolu kýsýmlara gelmesi gerekenler aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde verilmiþtir? Cenk Müge Yukarýda Gülru, Aziz, Cenk ve Müge nin dolaþým sistemiyle ilgili söyledikleri bilgiler verilmiþtir. Hangi öðrencilerin verdikleri bilgiler doðrudur? A) B) C) Akciðer atardamarý Aort Aort Alt ve üst ana toplardamar Akciðer toplardamarý Akciðer atardamarý A) Gülru - Cenk B) Gülru - Müge C) Aziz - Cenk D) Gülru - Aziz - Cenk D) Akciðer toplardama- rý Akciðer atardamarý 267

6 Dolaþým Sistemi - 1 Test Kalpteki karýncýklar kulakçýklardan daha kaslý bir yapýdadýr. Yukarýda karýncýklar ile kulakçýklarýn arasýndaki farklýlýk verilmiþtir. Bu farklýlýðýn nedeni ile ilgili hangi öðrencinin yorumu doðrudur? A) Kan, kulakçýklar tarafýndan vücuda pompalandýðý için. Karýncýklar temiz B) D) kan taþýdýðý için. C) Kan, karýncýklar tarafýndan vücuda pompalandýðý için. Kulakçýklar kaný akciðerlere taþýdýðý için. 11. Kan hücreleri Kan Alyuvarlar Akyuvarlar Kan pulcuklarý Kan plazmasý Yukarýda kanýn yapýsýný gösteren bir þema verilmiþtir. Buna göre aþaðýdaki seçeneklerden hangisi yanlýþtýr? A) Alyuvarlar hemoglobin taþýrlar ve kana kýrmýzý rengi verirler. B) Akyuvarlar mikroplarla savaþýrlar. C) Kan pulcuklarý oksijen taþýr. D) Kan plazmasýnýn büyük bölümünü su oluþturur. 10. Doku hücreleri 12. Bir yerimiz kesildiðinde aþaðýdakilerden hangisi kanýn pýhtýlaþmasýný saðlar? A) Alyuvarlar B) Akyuvarlar C) Kan plazmasý D) Kan pulcuklarý Yukarýdaki þekil, dolaþým sistemindeki damarlarý göstermektedir. Kan ok yönünde aktýðýna göre, ve ile gösterilen damarlar aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? A) Toplardamar Atardamar Kýlcal damar B) Toplardamar Kýlcaldamar Atardamar C) Atardamar Toplardamar Kýlcal damar D) Atardamar Kýlcal damar Toplardamar 13.. Yapýsýnda kana kýrmýzý rengini veren hemoglobin bulunur.. Oksijen ve karbondioksit taþýrlar.. Üretildiklerinde çekirdekli olduðu hâlde olgunlaþýrken çekirdeðini kaybeder. Yukarýda özellikleri verilen yapý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Alyuvar B) Akyuvar C) Kan pulcuklarý D) Kan plazmasý 268

7 Dolaþým Sistemi - 1 Test Dilek: Aziz: A Rh(+) 0 Rh(+) Gülru: Cenk: AB Rh(+) B Rh(+) Yukarýda öðrenciler kan gruplarýný söylemektedir. Buna göre aþaðýda verilen yorumlardan hangisi yapýlamaz? A) Aziz, Dilek e kan verebilir. B) Gülru, Aziz ve Dilek ten kan alabilir. C) Cenk, Aziz e kan verebilir. D) Cenk, Dilek ten kan alamaz. 16. Aþaðýda verilen özelliklerden hangisi kýlcal damarlara ait deðildir? A) Atardamarlar ile toplardamarlar arasýnda bulunur. B) Kaný kalpten uzaklaþtýran damarlardýr. C) Hücrelerle madde alýþveriþinin yapýldýðý damarlardýr. D) En ince damarlardýr. 15. Atardamarlarla ilgili olarak öðrenciler bazý bilgiler vermiþtir. Hangi öðrencinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Akciðer atardamarý hariç diðerleri oksijen bakýmýndan zengin olan kaný taþýr. Aziz B) Kaný kalbe getiren C) D) damarlardýr. Cenk Kaný kalpten uzaklaþtýran damarlardýr. Dilek Aort atardamarý kaný vücuda gönderir. Gülru 17. Cihan: Kaný kalbe getiren damarlardýr. Tuncay: Akciðer toplardamarý hariç diðerleri karbondioksit bakýmýndan zengin kan taþýr. Özer: Akciðer toplardamarý oksijence zengin kan taþýr. Aziz: Hücrelerle madde alýþveriþinin yapýldýðý damarlardýr. Yukarýdaki öðrenciler toplardamarlar ile ilgili bazý bilgiler vermiþtir. Hangi öðrenci veya öðrencilerin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Aziz B) Cihan - Aziz C) Tuncay - Aziz D) Cihan - Tuncay - Özer 269

8 Dolaþým Sistemi - 1 Test Merve : A Rh(+) Müge : 0 Rh(+) Sýla : AB Rh(+) Özlem : B Rh(+) Yukarýda Merve, Müge, Sýla ve Özlem in kan gruplarý verilmiþtir. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 20. Görülme sýklýðý (%) Hastalýk adý Lösemi Hemofili Tansiyon A) Merve Müge den kan alabilir ama veremez. B) Sýla, Özlem den kan alabilir. C) Merve Sýla ya kan verebilir. D) Sýla, Müge den kan alamaz. Kalp yetmezliði Yukarýdaki grafikte bazý hastalýklarýn görülme sýklýðý verilmiþtir. Grafiðe göre;. Kalp yetmezliði, lösemiden daha sýk rastlanýr.. Tansiyon, diðer hastalýklardan daha sýk rastlanýr.. Hemofili, lösemi ve kalp yetmezliðine göre daha az rastalanan bir hastalýktýr. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? A) Yalnýz B) ve C) ve D), ve 19. Bazý damarlarýn týkanmasý sonucu kalbin beslenmesi aksar. Böyle durumlarda vücudun baþka kýsmýnda yer alan bir damardan damar parçasý alýnýr. Bu parça kalpte týkalý olan damarýn yerine eklenir. Yukarýda dolaþým sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýlan bir yöntem anlatýlmýþtýr. Bu yöntem aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anjiyo B) Baypas C) Kalp nakli D) Kalp pili 270

9 YANTLAR Yanýt 1: Kalp, damarlar ve kan dolaþým sistemine ait elemanlardandýr. Yanýt 7: Büyük kan dolaþýmý: Sol karýncýk Aort Vücut hücreleri Yanýt 2: Memeli kalbi dört odacýklýdýr. Memelilerin kalbinde temiz ve kirli kan birbirine karýþmaz. Alt ve üst ana toplardamar Sað kulakçýk Bütün canlýlarýn kalpleri ayný yapýda deðildir. Dilek ve Aziz doðru bilgiler vermiþtir. Yanýt A dýr. Yanýt C dir. Yanýt 3: Dolaþým sistemi sayesinde vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taþýnýr. Yanýt C'dir. Yanýt 8: Küçük kan dolaþýmý: Sað karýncýk Akciðer Atardamarý Akciðer Yanýt 4:. Kalp. Toplardamar. Kan plazmasý V. Alyuvar Toplar damarlar karbondioksiti fazla olan kirli kan taþýrlar. Sadece Akciðer toplardamarý oksijeni fazla olan temiz kan taþýr. B seçeneðinde verilen bilgi yanlýþtýr. Yanýt B dir. Yanýt 9: Akciðer toplardamarý Sol kulakçýk Kan, karýncýklar tarafýndan vücuda pompalandýðý için kulakçýklardan daha kaslýdýr. Yanýt C'dir. Yanýt 5: Büyük kan dolaþýmý: Sol karýncýk Aort atardamarý V Vücut hücreleri Sað kulakçýk Yanýt B'dir. Yanýt 10: Yanýt 11: : Atardamar : Kýlcaldamar : Toplardamardýr. Yanýt D dir. Kan pulcuklarý kanýn pýhtýlaþmasýnda görevlidir, oksijen taþýmaz. Yanýt 6: Büyük kan dolaþýmý, vücut hücrelerinin oksijen bakýmýndan zenginleþmesini saðlar. (Aziz) Kan hücrelerinden akyuvarlar, vücudu mikroplara karþý korur. Alyuvarlar, oksijen ve karbondioksit taþýr. (Müge) Gülru ve Cenk in verdikleri bilgiler doðrudur. Yanýt A'dýr. Yanýt 12: Yanýt C'dir. Bir yerimiz kesildiðinde kanýn pýhtýlaþmasýný kan pulcuklarý saðlar. Yanýt 13: Soruda bahsedilen özellikler alyuvarlara aittir. Yanýt A'dýr. 271

10 Yanýt 14: Yanýt 15: Aziz 0 Rh(+), Cenk B Rh(+) olduðundan Cenk, Aziz e kan veremez. Kan alýþveriþinin yapýlmasý için Rh faktörünün de uyumlu olmasý gerekir. Yanýt C'dir. Kaný kalbe getiren damarlar, toplardamarlardýr. Yanýt C'dir. Yanýt 16: Yanýt 17: Yanýt 18: Kaný kalpten uzaklaþtýran damarlar atardamarlardýr. Kýlcal damarlar deðildir. Yanýt B'dir. Hücrelerle madde alýþveriþinin yapýldýðý damar, kýlcal damarlardýr. Yanýt A'dýr. Sýla, Müge den kan alabilir. Çünkü Müge nin kaný 0 Rh(+), Sýla nýn kan grubu AB Rh(+) tir. 0 grubu genel verici, AB grubu genel alýcýdýr. Yanýt 19: Yanýt 20: Soruda bahsedilen yöntem baypas ameliyatýdýr. Yanýt B'dir., ve nolu yorumlarýn hepsi doðrudur. 272

11 TEST 15 Dolaþým Sistemi Aþaðýdaki öðrenciler lenf sistemiyle ilgili bazý bilgiler vermiþlerdir. Hangi öðrencinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Lenf sistemi dolaþým sistemine yardýmcý olur. B) Lenf sistemi lenf damarlarý, lenf düðümleri ve lenf sývýsýndan oluþur. 3. Aþaðýda verilen hastalýklardan hangisi dolaþým sistemi hastalýðý deðildir? A) Kalp krizi B) Çocuk felci C) Damar týkanýklýðý D) Varis Ali Yasemin C) Lenf damarlarý dolaþým sýrasýnda hücreler arasýna sýzan sývýyý toplayýp tekrar kana verir. Cem D) Bademcik gibi lenf düðümleri alyuvar üreterek hastalýklara karþý savunma yapar. Ebru 2. Ayþe, boðazýnda bir aðrý hissetmiþ ve doktora gitmiþtir. Doktor bademciklerinin þiþtiðini söylemiþtir. Buna göre aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin yaptýðý yorum doðrudur? 4. Hülya : Kalbi besleyen damarlarýn daralýp týkanmasý kalp krizine neden olabilir. Ceren : Lösemi ve kan uyuþmazlýðý da dolaþým sistemi hastalýklarýdýr. Sinan : Saðlýksýz beslenme, zararlý alýþkanlýklar ve stres dolaþým sistemine zarar verir. Hülya, Ceren ve Sinan yukarýda dolaþým sistemiyle ilgili bazý bilgiler vermiþlerdir. Hangi öðrencilerin verdiði bilgiler doðrudur? A) Hülya - Sinan B) Ceren - Sinan C) Hülya - Ceren D) Hülya - Ceren - Sinan A) Vücudu mikroplarla savaþ halindedir. B) Lenf düðümlerinde alyuvar üretirler. 5. Aþaðýdaki yöntemlerden hangisi dolaþým sistemi hastalýklarýnýn teþhis ve tedavisinde kullanýlmaz? C) Bademcikler dolaþým sisteminin elemanýdýr. D) Ayþe nin kanýndaki kan pulcuklarý mikroplarla savaþmaktadýr. A) Anjiyo B) Baypas ameliyatý C) Endoskopi D) Kalp pili 273

12 Dolaþým Sistemi - 2 Test Kýlcal damarlar kaný dokulara götürür ve madde alýþveriþini saðlar.. A kan grubu hem A hem de AB kan grubundan kan alabilir.. Vücutta besin ve oksijenin taþýnmasýný saðlayan kandýr. Yukarýda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doðrudur? A) Yalnýz B) Yalnýz C) ve D) ve 10. Göðüs boþluðunda iki akciðer arasýnda bulunur. Üstte iki kulakçýk, altta iki karýncýk olmak üzere 4 bölümden oluþur. Sað tarafýnda kirli, sol tarafýnda temiz kan taþýr. Kaslý yapýsý sayesinde kasýlýp gevþeyerek kaný bütün vücuda pompalar. Ali, arkadaþlarýna bir organýmýzýn görev ve özelliklerini anlatmaktadýr. Ali nin anlattýðý organýmýz aþaðýdakilerden hangisidir? A) Damarlar B) Karaciðer C) Böbrek D) Kalp 7. Aþaðýda verilen hastalýklarýn hangisinin nedeni virüsler deðildir? A) ADS B) Kolera C) Kýzamýk D) Uçuk 8. Aþaðýda verilen damarlardan hangisi, içinde taþýdýðý kanýn oksijen yoðunluðu bakýmýndan diðerlerinden farklýdýr? A) Aort atardamarý B) Akciðer atardamarý C) Akciðer toplardamarý D) Böbrek atardamarý 11. Büyük dolaþýmda oksijence zengin kan, sol karýncýktan çýkar. Vücutta yol alýrken hücrelere oksijen verir, hücrelerde biriken karbondioksiti alarak kalbin sað kulakçýðýna gelir. Yukarýda büyük kan dolaþýmý anlatýlmýþtýr. Buna göre aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? A) Büyük kan dolaþýmý vücuttaki hücrelerin oksijence zenginleþmesini saðlar. B) Büyük kan dolaþýmý vücuttaki hücrelerden karbondioksitin uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. C) Akciðer atardamarý büyük kan dolaþýmýnda görevlidir. D) Büyük kan dolaþýmý sol karýncýktan baþlar sað kulakçýkta biter. 9.. Akciðere temizlenmek üzere karbondioksit bakýmýndan zengin kaný götürür.. Akciðerde temizlenen oksijen bakýmýndan zengin kaný kalbe geri getirir. Yukarýda iki damarla ilgili olarak bilgi verilmiþtir. Bu damarlar hangi seçenekte doðru olarak belirtilmiþtir? A) Aort atardamarý Akciðer toplardamarý B) Aort atardamarý Alt ve üst ana toplardamar C) Akciðer atardamarý Akciðer toplardamarý D) Akciðer toplardamarý Akciðer atardamarý 12. Küçük kan dolaþýmýnda oksijence fakir kan, kalbin sað karýncýðýndan çýkarak akciðerlere gider. Burada oksijence zenginleþip kalbin sol kulakçýðýna döner. Yukarýda küçük kan dolaþýmý anlatýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisine varýlamaz? A) Aort atardamarý küçük kan dolaþýmýnda görevlidir. B) Küçük kan dolaþýmý kanýn oksijence zenginleþmesini saðlar. C) Akciðerler küçük kan dolaþýmýndaki duraklardan biridir. D) Küçük kan dolaþýmý kalbin sað karýncýðýndan baþlar, sol kulakçýðýnda biter. 274

13 Dolaþým Sistemi - 2 Test Aþaðýda verilen bilgilerden hangisi alyuvarlar için yanlýþtýr? A) Baþlangýçta çekirdekli olduklarý hâlde olgunlaþýrken çekirdeklerini kaybederler. B) Yapýsýnda kana kýrmýzý rengini veren hemoglobin bulunur. C) Vücudumuza giren mikroplarý yok eder. D) Hücrelere oksijen taþýrken hücrelerde oluþan karbondioksiti uzaklaþtýrýrlar. 14. Aþaðýdaki yapýlardan hangisi vücudumuzu mikroplara karþý korur? A) Alyuvar B) Akyuvar C) Kan pulcuklarý D) Kan plazmasý 18. A A 0 0 AB AB Yukarýda kan alýþveriþini gösteren bir þema verilmiþtir. Bu þemaya göre aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) 0, genel vericidir. B) AB, genel alýcýdýr. C) Her kan grubu kendi kan grubundan kan alabilir. D) A grubu sadece A grubundan kan alabilir. B B 15. Kan plazmasýyla ilgili olarak aþaðýda verilen bilgilerden hangisi doðru deðildir? A) Kan hücrelerinin taþýnmasýný saðlar. B) Yapýsýnýn %90 ý su, %10 u protein, yað ve karbonhidrattýr. C) Hücrelere besinin taþýnmasýný saðlar. D) Beyaz renkli bir sývýdýr Varis. Tansiyon. Damar sertliði Yukarýdakilerden hangileri dolaþým sistemi hastalýðýdýr? A) ve B) ve C) ve D), ve 17. AB Rh(+) kan grubuna sahip olan bir kiþi aþaðýdaki kan gruplarýndan hangisinden kan alamaz? A) A Rh(+) B) 0 Rh(+) C) 0 Rh( ) D) AB Rh(+) 19. Aþaðýdakilerden hangisi dolaþým sisteminin saðlýðýný korumak için yapýlmasý gerekenlerdendir? A) Düzenli spor yapmak B) Yetersiz ve dengesiz beslenmek C) Sigara ve alkol kullanýlmasý D) Yað içerikli besinleri bolca tüketmek 20. Yanda kan gruplarý arasýndaki alýþveriþi gösteren bir þema verilmiþtir. Þemada? ile gösterilen? kan grubu aþaðýdakilerden? hangisi ile gösterilebilir? A) B) C) D) 275

14 YANTLAR Yanýt 1: Yanýt 2: Yanýt 3: Yanýt 4: Yanýt 5: Yanýt 6: Yanýt 7: Bademcik gibi lenf düðümleri akyuvar üreterek hastalýklara karþý savunma yapar. Bademciklerin þiþmesi Ayþe nin vücudunun mikroplarla savaþ hâlinde olduðunu göstermektedir. Yanýt A'dýr. Çocuk felci dolaþým sistemi hastalýðý deðildir. Yanýt B'dir. Hülya, Ceren ve Sinan ýn verdiði bilgiler doðrudur. Endoskopi, dolaþým sistemi hastalýklarýnýn teþhis ve tedavisinde kullanýlmaz. Yanýt C'dir. A kan grubu, AB kan grubundan kan alamaz. () Kolera, virütik bir hastalýk deðildir. Yanýt B dir. Yanýt 12: Aort atardamarý, büyük kan dolaþýmýnda görevlidir. Yanýt A'dýr. Yanýt 13: Alyuvarlar vücudun savunmasýnda görevli deðildir. Yanýt C'dir. Yanýt 14: Akyuvarlar vücudumuzu mikroplara karþý korur. Yanýt B'dir. Yanýt 15: Kan plazmasý sarý renkli bir sývýdýr, beyaz deðildir. Yanýt 16: Varis, tansiyon ve damar sertliði dolaþým sistemi hastalýðýdýr. Yanýt 17: AB Rh(+) bir kiþi 0 Rh( ) bir kiþiden kan alamaz. Çünkü Rh faktörleri uyumlu deðildir. Yanýt C'dir. Yanýt 18: A grubu hem A grubundan hem de 0 grubundan kan alabilir. Yanýt 8: Aort atardamarý, akciðer toplardamarý, böbrek atardamarý temiz kan taþýr. Akciðer atardamarý kirli kan (oksijeni az) taþýr. Yanýt B'dir. Yanýt 19: Düzenli spor yapmak dolaþým sisteminin saðlýðýný olumlu yönde etkiler. Yanýt A'dýr. Yanýt 9: : Akciðer atardamarý : Akciðer toplardamarý Yanýt C'dir. Yanýt 20: ve A ve B gruplarýný gösterir. AB grubu olduðuna göre sembolü yazýlabilir. Yanýt C'dir. Yanýt 10: Ali in bahsettiði özellikler kalbe aittir. Yanýt 11: Akciðer atardamarý küçük kan dolaþýmýnda görevlidir. Yanýt C'dir. 276

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

SINIFLAR/1.DÖNEM YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2

SINIFLAR/1.DÖNEM YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2 2016-2017 6.SINIFLAR/1.DÖNEM YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2 1. 1.Kafatası 2.Omurga 3.Kalça 4.El bilek 5.Pazu 6.Köprücük 7.Bacak 8.Kaburga 9.Kol 10.Ayak bilek kemikler Yukarıda verilen tabloda vücudumuzda

Detaylı

1- Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır :

1- Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır : DOLAŞIM SİSTEMİ : Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden sağlanır. Canlıların hücrelerinde enerjinin üretilebilmesi için gerekli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

6. SINIF FEN BiLiMLERi

6. SINIF FEN BiLiMLERi 6. SINIF FEN BiLiMLERi KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla algýlanýr.

1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla algýlanýr. Duyu Organlarýmýz Duyu organlarýmýz çevremizi algýlamamýzda görevli olan yapýlardýr. Duyu organlarýmýz sayesinde etrafýmýzdaki cisimleri görür, seslerini duyar ve etrafýmýzdakiler hakkýnda bir fikir ediniriz.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

LENF DOLAŞIMI LENF SİSTEMİ

LENF DOLAŞIMI LENF SİSTEMİ LENF DOLAŞIMI Hücreler için gerekli olan besin ve oksijen temiz kan sayesinde atardamarlardan kılcal damarlara geçer ve kılcal damarlar sayesinde dokulardaki hücrelerin arasını dolduran ara maddeye (doku

Detaylı

8. SINIF FEN B L MLER

8. SINIF FEN B L MLER 8. SINIF FEN B L MLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ. Kemiklerin Görevleri: - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir.

DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ. Kemiklerin Görevleri: - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir. DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir. İskelet Sistemi - İskelet sisteminin oluşturan yapılar kemiklerdir. - Kemikler şekillerine

Detaylı

DESTEK VE HAREKET. bilgi. Ýskeletimizi Oluþturan Yapılar

DESTEK VE HAREKET. bilgi. Ýskeletimizi Oluþturan Yapılar bilgi DESTEK VE HAREKET Ýnsanýn küçük bir modeli gibi deðil midir kuklalar? Hareketini saðlayan yapýlar olmadan bir kukla tahta yýðýnýndan farksýzdýr. Ona insan gibi hareket etme ve dik durma yeteneðini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz.

A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz. VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2017 A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz. Kas Sistemi Destek ve Hareket

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI SOYADI : OKUL NO : SINIFI : 4/ NOTU : FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI 1. Aşağıdaki iskeletin temel bölümlerinin isimlerini yazınız. İskeletin temel bölümlerinin görevlerini belirtiniz. ( 10 puan) Bölümleri

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapýsý

Maddenin Tanecikli Yapýsý 161 Maddenin Tanecikli Yapýsý Madde Nedir? Çevremizde gördüðümüz ya da hissettiðimiz kütlesi olan boþlukta yer kaplayan yani hacmi olan her þeye madde denir. Maddeler katý, sývý ve gaz hâlde olabilir.

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Yürüdüðümüzde dengemizi saðlamamýz, Herhangi bir þeye konsantre olmamýz, Kafamýzda plân yapmamýz, Yazý yazmamýz, Konuþma yapmamýz, Karnýmýz acýktýðýnda açlýk duyusunu

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR ADIM ADIM YGS LYS 174. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR Dolaşım Sisteminde görev alan damarlar şunlardır; 1) Atardamarlar (arterler) 2) Kılcal damarlar (kapiller) 3) Toplardamarlar (venler) 1) Atardamar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Boşaltım Sistemi İNSANLARDA BOŞALTIMIN AMACI NEDİR? VÜCUDUMUZDAN HANGİ ATIK MADDELER UZAKLAŞTIRILIR? İDRAR SU TUZ KARBONDİOKSİT BESİN ATIKLARI ÜRE ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN HANGİ

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

A A A A A A A A A A TÜRKÇE TESTÝ. 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr?

A A A A A A A A A A TÜRKÇE TESTÝ. 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? TÜRKÇE TESTÝ 1. Çizgi kelimesi aþaðýdakilerin hangisinde mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr? A) Öðretmen tahtaya bir çizgi çizdi. B) Adamýn yüzünde derin çizgiler vardý. C) Bütün köy düþmanlýklara çizgi çekti.

Detaylı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Vergim Bana Dönüyor. Mesleðimizi Seçerken

Vergim Bana Dönüyor. Mesleðimizi Seçerken Vergim Bana Dönüyor Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflýk, istisnalar ve indirimleriyle oranlarýna iliþkin hükümlerinde kanunun belirttiði yukarý ve aþaðý sýnýrlar içinde deðiþiklik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ. bilgi. 10 Açı, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen tudem 4. sýnýf matematik

AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ. bilgi. 10 Açı, Üçgen, Kare ve Dikdörtgen tudem 4. sýnýf matematik ÇI V ÇI ÖLÇÜSÜ esimdeki iþaretli yerler ( )size hangi geometrik kavramý hatýrlatýyor? u geometrik kavramýn ortaya çýkmasý için baþka hangi geometrik kavramlardan yararlanýlýr? esim incelendiðinde birçok

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ KAZIM ÖZALP ORTAOKULU 6.SINIF 5.ÜNİTE VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

FEN VE TEKNOLOJİ KAZIM ÖZALP ORTAOKULU 6.SINIF 5.ÜNİTE VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı