Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 TALEP TAHMĐNLERĐ IŞIĞINDA TÜRK LĐMANLARINA YÖNELĐK KAPASĐTE ANALĐZĐ Soner ESMER * *Doç.Dr., Adres: DEÜ Denizcilik Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, Tınaztepe/Buca/ĐZMĐR, Tel: , Faks: web:www.soneresmer.com Özet Bu çalışmanın temel amacı son 30 yılda Türkiye nin önemli liman projeleri ve master planları kapsamında yapılan talep tahminleri sonucunda ortaya çıkan kapasite ihtiyacı ile kamu ve özel sektör tarafından planlanan yatırımların sonucunda ortaya çıkan kapasite arasındaki farkın değerlendirilmesidir. Planlanan yatırımlar yapılan hesaplamalardan yüksektir. Bu noktada talep tahminleriyle açıklanamayan kapasite arzının gerekçeleri ve sonuçları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak görülmüştür ki limanlara yönelik yük talep tahminlerinde sadece nicel yöntemler kullanmak doğru değildir. Nicel talep tahmini yöntemlerinin nitel yöntemler ile desteklenmesi gerekmektedir. Abstract This study's main objective is to evaluate the difference between container terminal capacities needs calculated Turkey s major port projects and master plans in the last 30 years and the planned investments by the public and private sector. The planned investment is higher than the calculations made. At this point, unexplained reasons of capacity supply and its results were evaluated. As a result, it was seen that the demand forecasting used only quantitative methods was not correct. Quantitative demand forecasting methods should be supported by qualitative methods. Anahtar kelimeler: Liman, talep tahmini, kapasite analizi

7 Giriş Her işletme geleceği görmek ister. Bu noktada talep tahminleri, işletmelerin planlama yapabilmeleri için bir karar destek sistemi olarak değerlendirilebilir. Talep tahmini kapasite hesaplarının temelidir ve özellikle yapılması düşünülen yatırımların gerekliliğini tespit etmesi ve kapasite ihtiyacının belirlenmesi açısından işletmeler için günümüz yoğun rekabet koşullarında önem arz eden bir konudur. Talep tahmini yöntemleri kendi içinde nicel ve nitel yöntemler olarak ikiye ayrılabilir. Türkiye de 80 li yıllardan günümüze gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılan limanlara yönelik yük talep tahminlerinde ağırlıklı olarak nicel yöntemler kullanılmıştır. Ancak özellikle hem sosyal hayatta hem de iş dünyasında küreselleşmenin ve postmodernizmin etkisiyle iş çevresinin karmaşıklığının artması, müşteri (liman kullanıcıları) talep ve beklentilerinin sürekli farklılık göstermesi sonucunda yük talep tahminlerinde sadece nicel yöntemlerin kullanımının doğru sonuçlar vermediği düşünülmektedir. Limancılık sektöründe yatırım bedellerinin çok yüksek olması ve söz konusu yatırımların değerli kıyı alanları üzerine yapılması, talep tahmini konusunda yapılan hataların önemini arttırmaktadır. Bu hatalar çoğu zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar doğmasına neden olmaktadır. Yöntem Araştırma bulgularına ulaşabilmek için Türkiye de son 30 yılda Türkiye de limanlara yönelik yapılan master planlar, Mersin Konteyner Terminali, Filyos Limanı ve Çandarlı Limanı gibi önemli projelere yönelik hazırlanan raporlar, limancılık sektörü raporlarında yapılan talep tahminleri ve mevcut limanlar ile planlanan yatırımlar değerlendirilmiştir. Çalışmanın Türkiye de faaliyet gösteren limanlara yapılması ve sadece konteyner terminallerini kapsamı içine alması araştırmanın kısıtlarıdır. Her işletmede olduğu gibi liman işletmelerinde yük talebinin tahmini kritik bir konudur. Ancak her geçen gün işletmelerde karmaşıklık düzeyinin artması, müşteri talep ve beklentilerinin sürekli değişmesi yük talebinin tahminini de güçleştirmektedir.

8 Talep tahmini liman kapasite hesaplarının temelini oluşturur. Talep tahmini yöntemleri Şekil 1 de gösterilmiştir. Kaynak: Render ve diğerleri, (2012) kaynağından esinlenerek Esmer, S. tarafından oluşturulmuştur. Şekil 1: Talep tahmini yöntemleri Talep tahmini yöntemleri nicel ve nitel yöntemler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Liman talep tahminlerinde ağırlıklı olarak nicel yöntemler kullanılmaktadır ancak her iki yöntemin birlikte kullanılması daha yerinde olacaktır. Limanlara ilişkin yük talep tahmininde kullanılan başlıca veriler nüfus, Gayri Safi Yurt içi Hasıla, toptan veya tüketici fiyat endeksi, kişisel tüketim harcamaları, kapasite kullanım oranları, hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin taşıma hacimleri, ithalat ve ihracat hacimleri ve hedefleri, temel ürünlerin bölgesel tüketimi olarak sayılabilir (JICA, 1998). Bu veriler özellikle nedensel yöntemlerde sıklıkla bağımsız değişken olarak kullanılırken yükün geçmişteki gelişimi bağımlı değişken olmaktadır. Nicel yöntemlerin nitel yöntemlerle desteklenmesi gerekir. Bu kapsamda uzman görüşleri, bölgede yapılan stratejik anlaşmaların boyutu (dikey ve yatay birleşmeler gibi), transit, uluslararası, bölgesel ve yerel art alandaki genişleme ve gelişmeler, küresel/bölgesel krizlerin etkisi, ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve

9 yatırımlar, mevzuattaki gelişmeler (demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi gibi), ve lojistik sektöründeki gelişmelerin (lojistik köyler, lojistik merkezler v.b.) değerlendirilmesi ve yük talebine olacak muhtemel etiklerinin öngörülmesi gerekmektedir. Tablo 1, Türk limancılığında geçmişte yapılan talep tahminlerini göstermektedir. Tablo 1: Türk limancılığında geçmişte yapılan talep tahminleri Çalışmanın Adı Hazırlayan Kurum Kullanılan Yöntem For Study on the Development Project of Filyos Port in the Republic of Turkey Kuzey Ege Limanı Fizibilite Etüdü The Master Plan Study for the Port Development at the Sea of Marmara in The Republic of Turkey Special Assistance for Project Formation for Đzmir Port Development Project in Republic of Turkey, Final Report Final Report for the Study on the Nationwide Port Development Master Plan in the Republic of Turkey (ULIMAP) Ulaştırma Ana Planı Stratejisi Feasibility Study of the Construction of Container Port of Mersin, Master Plan, Çandarlı Limanı Fizibilite Raporu Japan International Cooperation Agency, 1990 D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 1997 The Overseas Coastal Area Development Institude of Japan Nippon Keoi, Co., Ltd., 1997 SAPROF Team for the Overseas Economic Cooperation Fund, Japan., The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan, 2000 Ulaştırma Bakanlığı & Đstanbul Teknik Üniversitesi, 2005 TCT, Alatec, Idom Ortak Girişimi, Eser Mühendislik Müşavirlik A.Ş., 2005 Türk Limancılık Sektör Raporu D.E.Ü. Deniz Đşletmeciliği ve Vizyon 2023 Yönetimi Y.O., 2007 Technical Assistance for Altınok-Areas-Csm Construction of a New Port in Konsorsiyum, 2010 Çandarlı (Đzmir) in Turkey Technical Assistance for Altınok-Areas-Csm Construction of Container Port in Konsorsiyum, 2010 Mersin Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Yüksel Proje-Belda Planı Kaynak: Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı Doğrusal (Lineer) Regresyon Zaman Serisi ve Doğrusal, logaritmik ve üstel regresyon Çoklu Doğrusal Regresyon Zaman Serisi Doğrusal Regresyon, Logaritmik Regresyon Logaritmik regresyon Çoklu Regresyon Regresyon Analizi Doğrusal Regresyon Regresyon Analizi Zaman Serisi Çoklu Regresyon Analizi Tablo 1 de bahsi geçen raporlarda limanlar için yük talep tahminleri için tercih edilen yöntemler değerlendirildiğinde, yöntemlerin neredeyse tamamının nicel yöntemler olduğu görülmektedir. Ağırlıklı olarak kullanılan yöntem ise çoklu

10 regresyon analizidir. Bu noktada talep tahminlerinde ağırlıklı olarak kullanılan nicel yöntemlerin doğasını anlamak gereklidir. Nicel yöntemlerde kullanılan veriler arasında korelasyon en az % 90 ın üzerinde olmalıdır. Korelasyonu alınacak verilerin talep tahmini yapılan konu ile ilgili verilerin olması gereklidir. Örneğin istatistiki olarak limandaki yük artışı ile bölgedeki balık artışı arasında güçlü bir korelasyon olabilir. Araştırmacının yük artışını etkilediğini düşündüğü verilerin kullanılması gerekmektedir. Şekil 2 de Tablo 1 de bahsedilen yöntemlerde ağırlıklı olarak kullanılan yöntemlerde tercih edilen değişkenlerin yüzde olarak zaman içerisindeki gelişimi gösterilmektedir. Veriler arasındaki uyum grafikten kolaylıkla anlaşılmaktadır , , , ,2 8,8 9,2 5 5,6 1 2, , Konteyner trafiği (%) GSYİH gelişimi (%) Dış ticaret gelişimi (%) Kaynak: TÜĐK ve TÜRKLĐM Şekil 2: Türkiye de konteyner, GSYĐH ve dış ticaret gelişimi ( %) Tablo 2 de 2000 yılında yayınlanan ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan ULĐMAP raporundaki talep tahminleri ve 2013 yılında gerçekleşen rakamlar görülmektedir. Tablo 2: T.C. Ulusal Liman Gelişim Master Planı Çalışması (ULIMAP-2000) 2020 yılı Talep tahminleri ve gerçekleşen rakamlar Marmara Ege Akdeniz Karadeniz Toplam Tahmin ,460, , ,00 160,000 3,380, ,950,000 1,290,000 1,060, ,000 4,500, ,400,000 1,650,000 1,490, ,000 6,000,000 Gerçekleşen ,030,674 1,174,831 1,733,440 57,457 7,996,402

11 ULĐMAP çalışması sonuçları ile 2013 yılında gerçekleşen rakamlar incelendiğinde sadece Ege bölgesinde tahminlerin yakalandığı diğer bölgelerde ve Türkiye toplamında önemli farklar olduğu görülmektedir (Tablo 2). Geçen zaman içinde özellikle özel sektörün kendi stratejilerini geliştirdikleri ve artan talebe yönelik kapasite arzı yarattıkları ve sonuç olarak 2000 li yıllarda öngörülemeyen talebi özel sektör dinamizmi ile karşıladıkları görülmüştür. Talep tahminlerinde kullanılan verilerin tutarlılığı ve doğruluğu da önemli bir detaydır. Günümüzde liman sektörü ile ilgili daha güvenilir sayısal veriler elde edilmektedir. Limancılık sektörü konusunda temel veri kaynakları arasında; Deniz Ticaret Odaları, TÜRKLĐM, TÜĐK sayılabilir. Ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Đstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği 1 Mart 2013 de yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile daha güvenilir ve detaylı istatistiki verilerin elde edilmesi beklenmektedir. Araştırma kapsamında nicel yöntemlerle yapılan talep tahminlerinin nitel yöntemlerle ve sektörel bilgilerle desteklenmesi gerektiği önerilmektedir. Talep tahminlemelerinde kullanılabilecek nitel veri kaynakları aşağıda belirtilmiştir: Uzman görüşleri, Stratejik anlaşmaların boyutu (Dikey ve yatay birleşmeler gibi ) Transit, uluslararası, bölgesel ve yerel hinterlanttaki genişleme ve gelişmeler, Küresel/bölgesel krizlerin etkisi, Ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve yatırımlar, Mevzuattaki gelişmeler (demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi gibi) Lojistik sektöründeki gelişmeler (Lojistik köyler, lojistik merkezler v.b.) Türkiye de son dönemlerde limanlarla ilgili yapılan önemli çalışmalara bakıldığında 2023 yılına ilişkin konteyner elleçleme tahminlerine ulaşılmaktadır. UDH Bakanlığı tarafından yayınlana Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan çalışmasına göre 2023 yılında Türk limanlarına olan konteyner talebi 18.8 milyon TEU, Türklim limancılık sektörü raporuna göre ise 15 milyon TEU dur. Diğer yandan yine Türklim liman sektörü raporlarında 2023 için 1,2 trilyon dolar dış ticaret hedefinin karşılığı 17,8 m TEU olarak ifade edilmiştir. Basit bir hesapla yılları arasında gerçekleşen % 11,9 oranındaki büyüme devam ederse 2023 te 25 milyon TEU ya ulaşılmaktadır. Elde edilen bu rakamlara göre 2023 yılı Türk limanlarına olan talep tahmini 15 ve 25 milyon TEU aralığında olacağı görülmektedir. Diğer yandan UDH

12 Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan 11. Ulaştırma Şurası sonuç raporuna göre 2023 yılı Türk limanlarında konteyner elleçlemesi için kapasite hedefi 32 milyon TEU olarak ifade edilmiştir. Elde edilen tüm veriler değerlendirildiğinde ilk bakışta bir kapasite fazlalığı oluşacağı tahmin edilebilir. Ancak bahsedilen raporlardaki nicel talep tahmini metodolojileri bu konuda kesin yargı yapmayı engellemektedir. Sonuç ve öneriler Araştırmada konteyner terminallerine yönelik talep tahminlerinde göz önüne alınması gereken bazı hususlar tespit edilmiştir. Konteyner terminalleri için yapılacak yük talep tahminlerinde temel prensip olarak önerilen hususlar aşağıdaki gibidir: Yerel ve transit yük ayrı tahmin edilmelidir, Yük hinterlandının verileri kullanılmalıdır, Nokta tahmin değil aralık tahmin yapılmalıdır, Transit yük tahmininde limanın yerel hinterlant bilgileri kullanılmamalıdır, Bilinen bir gerçek göz ardı edilmemelidir. Araştırma sonuçlarına göre ilk başta Türkiye de orta ve uzun vadede bir kapasite fazlalığı oluşacağı düşünülmektedir. Ancak bu durumun nedenleri sadece çalışma kapsamında incelenen talep tahminleriyle değil, kamu ve özel sektörün yatırım planları ile açıklanmalıdır. Bu nedenle araştırma bulguları nicel yöntemlerin yük talep tahminlerinde tek başına yetersiz kaldığını desteklemektedir. Türkiye de kamu ve özel sektörün liman yatırım projeleri ve ilgili raporları incelendiğinde talebin çok üzerinde (32 milyon TEU) bir kapasite hedefinin olduğu görülmektedir. Bu denli yüksek kapasite arzının hedeflenmesi, yapılan hesabın ilgili kamu kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerin hesaplamalarına göre değil farklı dinamiklere göre yapıldığını düşündürtmektedir. Kamu ve özel sektör tarafından talep tahminlerinin çok üzerinde bir kapasite ile planlanan yatırımlar, gelecekte bir liman kapasite arzı fazlalığı oluşacağı yönünde bir düşünce oluşturmaktadır. Ancak özellikle Çandarlı, Filyos, Yeni Mersin Konteyner Terminali gibi büyük ölçekli kamu projeleri ve konteyner taşımacılığı ve limancılığındaki küresel oyuncuların Türkiye de planladıkları ve faaliyete geçirdikleri yatırımlar göz önüne alındığında

13 (Asyaport, APM terminalleri, DP World v.b.) talep tahminlerine girmeyen stratejik öngörülerin olduğu görülebilir. Konu bu kapsamda değerlendirildiğinde aşağıdaki nedenler Türk limanlarına olan talebin beklenenden daha fazla olacağı yönünde fikirler vermektedir: Türkiye nin Avrupa-Uzak Doğu rotasına yakın, Karadeniz ve Ortadoğu için stratejik bir konumda bulunması nedeniyle önemli yük potansiyeli olması, Türkiye nin ekonomik büyüme rakamlarının yüksek olması, 2023 ihracat hedefi olan 500 milyar doların yarattığı olumlu hava, Konteyner gelişim oranının dünya ortalamasının üzerinde olması, Küresel terminal operatörlerinin Türkiye ye yatırım yapması, MAERSK, CMA-CGM ve MSC Türkiye yi büyüme alanı olarak görmesi, Dünyanın ilk 20 büyük konteyner hattının tamamının Türkiye de faaliyet göstermesi. Diğer yandan yatırımların tamamlanması ve beklenen talep rakamlarının gerçekleşmemesi durumunda Türk limancılık sektörüne yoğun rekabet olarak yansıyacak olan kapasite arzı fazlalığının mevcut liman işletmecilerine olası etkileri de çalışma kapsamında ayrıca değerlendirilmiş ve aşağıdaki öngörüler yapılmıştır: Limanların modernleşme ihtiyacı artacak, Verilen hizmetin farklılaşması ve odaklanması gerekecek, Daha fazla müşteri odaklılık prensip olarak benimsenecek, Liman hinterlantları daha da genişleyecek (Lojistik Köyler, Đhtisas Gümrükleri, Demiryolu taşımacılığı, Kara Terminalleri v.b. etkisi), Daha yoğun ve daha geniş coğrafi rekabet yaşanacak, Daha yoğun pazarlama faaliyetleri yapılacak, Maliyetler daha fazla sorgulanacak ve, Verimlilik çok daha fazla önem kazanacaktır. Bu öngörüler çerçevesinde mevcut liman işletmelerinin önlem alması ve kendini hazırlaması önerilmektedir. Kaynaklar JICA (1998). Container Terminal Planning. Port and Harbour Engineering II. Training Course: Japan.

14 Render, B., Stair, R. M. ve Hanna, M. E. (2012.) Quantitative Analysis for Management. 11 th Edition. Prentice Hall. The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (2000 ) Final Report for the Study on the Nationwide Port Development Master Plan in the Republic of Turkey (ULIMAP). TÜRKLĐM (2007) Türk Limancılık Sektör Raporu Vizyon TÜRKLĐM (2012) Türk Limancılık Sektör Raporu. UDH Bakanlığı (2010) Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı. Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ve Belde Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ankara. UDH Bakanlığı (2013) 11. Ulaştırma Şurası Raporları. Ulaştırma Bakanlığı & Đstanbul Teknik Üniversitesi (2005) Ulaştırma Ana Planı Stratejisi. ULIMAP (2000) T.C. Ulusal Liman Gelişim Master Planı Çalışması.

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Cilt 2 Sayı 2 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1 Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXXI, SAYI II, S. 321344 LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ Gülsen Serap ÇEKEROL Meserret

Detaylı

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey Volume 3 Number 2 2012 pp. 97-109 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi Oya Korkmaz a Özet: Bu çalışmada, Türkiye deki limanlara 2004-2010

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ

KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KONTEYNER TERMİNALLERİNDE LOJİSTİK SÜREÇLERİN OPTİMİZASYONU VE BİR SİMULASYON MODELİ Soner

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1.

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1. Sayı: Temmuz Ağustos Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi ISSN:6958X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası JEL KOD: M *** ID:5 K: TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Tüm dünyada hızla büyümekte olan lojistik sektörü, sürdürebilirlik kavramı ve çoklu taşımacılık sistemlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde önemli bir dönüm noktasındadır. Ülkemizin de içinde

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi:

Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun Yrd. Doç. Dr. Nuray Girginer Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Özel Bir Sağlık Kuruluşu Yatırım Projesi Üzerinde Örnek Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EMNİYET YÖNETİMİ VE TÜRK LİMANLARI ÜZERİNE UYGULAMA

ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EMNİYET YÖNETİMİ VE TÜRK LİMANLARI ÜZERİNE UYGULAMA Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Dergisi Cilt:1 Sayı:1 2009 ULUSLARARASI DENİZ TİCARETİNDE TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EMNİYET YÖNETİMİ VE TÜRK LİMANLARI ÜZERİNE UYGULAMA ÖZET Yusuf ZORBA 1 Hakkı KİŞİ

Detaylı

Türkiye de Özelleştirme Sonrası Araç Muayene İstasyonları Sermaye Bütçelemesinin Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ile Analizi

Türkiye de Özelleştirme Sonrası Araç Muayene İstasyonları Sermaye Bütçelemesinin Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ile Analizi 3 4 Doç. Dr. Hakan Aygören Mehmet İlem Türkiye de Özelleştirme Sonrası Araç Muayene İstasyonları Sermaye Bütçelemesinin Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ile Analizi Doç. Dr. Hakan AYGÖREN Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI...

TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI... İçindekiler TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI... 12 Amaç... 12 Özel Amaç... 13 Beklenen Sonuçlar... 13 Proje Zaman Çizelgesi... 17 Proje Ekibi... 18 YÖNTEM... 20 Amaç... 20 Analiz Yöntemi...

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASI VE KARS EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR İKTİSADİ ANALİZ 1 Makale Sunum Tarihi : 10.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 09.05.2015 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı

İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE BAKIŞ ÇALIŞTAYI Çalışmanın Arka Planı ve Amacı İzmir Atatürk Organize Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, İAOSB de faaliyet

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

KOCAELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU

KOCAELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU KOCAELİ DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI RAPORU Prof. Dr. Oral Erdoğan 4 Kasım 2011 Bu rapor T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının desteklediği Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD

VİZYON HEDEF. 2015 1 Milyar USD 2019 3 Milyar USD 2023 6 Milyar USD SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI SAMSUN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY VİZYON Karadeniz havzasına açılan bir kapı ve yolların kesiştiği bir sanayi ve ticaret şehri olarak; gerek Samsun dan gerekse Türkiye

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ

KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 621 - KUZEY EGE KONTEYNER LİMANI AÇIK DEPOLAMA SAHASININ BOYUTLANDIRILMASINDA UYGUN ELLEÇLEME EKİPMANININ SEÇİMİ Adem EREN, Dilay YILDIRIM, Ümit GÖKKUŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2011

Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 2011 Sektörel Rekabet Gücü Raporları Dizisi Demir Çelik Sektörü Rekabet Gücü Raporu 211 Yazarlar Prof.Dr.Füsun Ülengin Doç. Şule Önsel Yrd.Doç.Dr. Bora Çekyay Arş.Gör. Özay Özaydın Dr. Emel Aktaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı