LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i"

Transkript

1 ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi LigaSure ile Gerçeklefltirilmifl Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Serimize Ait Sonuçlar ve Obez Hastalarda Cihaz n Etkinli i Results of Our Laparoscopic Colorectal Surgery Series with Ligasure and Its Effectiveness in Obese Patients ÖNDER SÜRG T, AYDIN NAN Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara ÖZET Amaç: Laparoskopik cerrahi, benign ve malign kolorektal hastal klar n tedavisinde her geçen gün artan oranlarda kullan lmaktad r. Bu çal flman n amac laparoskopik yaklafl mla gerçeklefltirilmifl kolorektal cerrahi prosedür serimizin k sa dönem sonuçlar n sunmak ve LigaSure damar kapama sisteminin bu prosedürlerdeki ve obez hastalardaki etkinli ini tart flmakt r. Materyal-metot: LigaSure kullan larak laparoskopik kolorektal cerrahi prosedür uygulanm fl 26 hastaya ait veriler topland. Bu veriler; hastaya ait karakteristikleri (yafl, seks, vücut kitle indeksi), operasyona ait bilgileri (uygulanan laparoskopik kolorektal cerrahi prosedür, operasyon süresi, intraoperatif kan kayb, aç k operasyona dönüfl, komplikasyonlar), preoperatif ve postoperatif ABSTRACT Purpose: Laparoscopic surgery is increasingly being performed for benign and malignant colorectal disease. This study examines the short-term results and efficency of LigaSure vessel sealing system in a series of laparoscopic colorectal procedures, including obese patients. Material and Methods: Data were collected for 26 patients who underwent laparoscopic colorectal procedures with the LigaSure device. Analyzed variables included patient characteristics (age, sex, body mass index), operative data (type of laparoscopic procedure, operative time, intraoperative blood loss, conversion to open surgery, complications), difference between preoperative and postoperative hemoglobin levels, final pathological result, Baflvuru Tarihi: , Kabul Tarihi: Dr. Önder Sürgit Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dal, Ankara Tel: , , Kolon Rektum Hast Derg 2010;20:76-82

2 Vol. 20, No.2 LAPAROSKOP K KOLOREKTAL CERRAH DE L GASURE 77 hemoglobin fark düzeyini, nihai patoloji sonucunu, cerrahi s n r n durumunu, ç kar lan lenf nodu say s n, hastanede kal m süresini kapsamaktad r. Bulgular: LigaSure damar kapama sistemi kullan larak 10 hastaya laparoskopik sa hemikolektomi, 14 hastaya laparoskopik sol hemikolektomi ve 2 hastaya laparoskopik abdominoperineal rezeksiyon uyguland. Hastalar n 15'i kad n (%57.6), 11'i erkekti (%42.3). Ortalama yafl ± 10.9 (35-82), ortalama vücut kitle indeksi ± 5.7 kg/m 2 ( ) idi. Ortalama operasyon süresi ± 28.7 dk (90-200), ortalama intraoperatif kan kayb ± 28.6 ml (90-200), ortalama preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyi fark 0.92 ± 0.96 g/dl (0-3.5), ortalama hastanede kal fl süresi 4.04 ± 1.07 gün (3-7), ç kar lan ortalama lenf nodu say s 21.4 ± 5.7 (7-30) idi. 3 hastada komplikasyon görüldü (akci er enfeksiyonu, uzam fl ileus ve cilt alt hematom). Hiçbir hastada aç k cerrahiye geçilmedi. Sonuç: LigaSure damar kapama sistemi kullan larak laparoskopik cerrahi, benign ve malign kolorektal hastal klarda uygulanabilir, obezite uygulama için kanama aç s ndan herhangibir olumsuz etki oluflturmamaktad r ve dahas bu prosedür düflük komplikasyon ve aç k cerrahiye geçifl oranlar na ve de k sa hastanede kal fl süresine sahiptir. Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Kolorektal hastal k, Hemostatik teknik surgical margins, lymph node harvest and length of hospital stay. Results: Laparoscopic colorectal procedures with LigaSure were right hemicolectomy for 10 patients, left hemicolectomy for 14 patients and abdominoperineal resection for 2 patients. 15 (57.6 %) were female and 11 (42.3 %) were male. Mean age was ± 10.9 years (range 35-82) years and mean body mass index was ± 5.7 kg/m 2 (range ). Overall mean operative time was ± 28.7 min (range ), mean intraoperative blood loss was ± 28.6 ml (range ) and the mean difference between preoperative and postoperative hemoglobin levels was 0.92 ± 0.96 g/dl (range 0-3.5). Mean hospital stay was 4.04 ± 1.07 days (range 3-7) and the median lymph node harvest in malignancies was 21.4 ± 5.7 (range 7-30) nodes. Complications were encountered in 3 patients (pulmonary infection, prolonged ileus and subcutaneous haematoma). Conversion to open surgery was not needed in any of the patients. Conclusion: Laparoscopic surgery can be performed safely with LigaSure vessel sealing system in benign and malingnant colorectal diseases and obesity is not an extra risk factor for bleeding in this procedure. Furthermore laparoscopic approaches in colorectal diseases have such advantages as low complication rate, low rates of unintended laparotomy and short hospital stay. Key words: Laparoscopy, Colorectal disease, Hemostatic technique Girifl Kolorektal cerrahide laparoskopik yaklafl m kal n barsa n benign ve malign hastal klar n n tedavisinde kullan lan minimal invazif bir prosedürdür. Aç k cerrahi ile karfl laflt r ld nda bu yöntem daha h zl postoperatif iyileflme ve daha düflük morbidite oranlar na sahiptir. 1-4 Son zamanlarda yay nlanan kontrollü çal flmalar n sonuçlar ve meta-analizler laparoskopik ve aç k kolorektal cerrahinin onkolojik sonuçlar n n karfl laflt r labilir oldu unu göstermifltir. 1,5-8 ster konvansiyonel isterse laparoskopik yaklafl m söz konusu olsun tüm kolon rezeksiyonlar nda kolon ve mezenteri, devaskülarize ve mobilize edilmelidir. Laparoskopik giriflimi benimseyen cerrahlar n ço unlu u hem kolonik mobilizasyonu ve hem de vasküler pedikül ligasyonunu intrakorporeal olarak gerçeklefltirmektedir. Son zamanlarda kolona ait büyük vasküler pediküllerin ayr lmas nda çeflitli seçenekler gündemdedir. Laparoskopik staplerler, laparoskopik klip uygulamalar, sütürleme, ultrasonik kesici ve LigaSure (Valleylab, Boulder, CO, USA) gibi elektrotermal bipolar damar kapama sistemi kullan m bu seçenekleri oluflturmaktad r. Çal flmam z n amac, LigaSure kullan larak, benign ve malign hastal klar için gerçeklefltirilmifl laparoskopik kolorektal cerrahi serimizi sunmak ve bu prosedürlerde

3 78 SÜRG T ve NAN Kolon Rektum Hast Derg, Haziran 2010 ve özellikle obez hastalarda, LigaSure damar kapama sisteminin etkinli ini tart flmakt r. Materyal Metot ki y l süresince LigaSure damar kapama sistemi kullan larak laparoskopik kolorektal cerrahi uygulanm fl 26 hasta çal flmaya dahil edilmifltir. Olgular, elektif flartlarda kolorektal cerrahi için refere edilen hastalar oluflturmaktad r. Herhangibir çal flma d fl b rakma kriteri bulunmamaktad r. Tüm hastalardan yaz l onam formlar al nm flt r. Hastaya ait karakteristikler (yafl, seks, vücut kitle indeksi (BMI)), operasyona ait bilgiler (uygulanan laparoskopik kolorektal cerrahi prosedür, operasyon süresi, intraoperatif kan kayb, aç k operasyona dönüfl, komplikasyonlar), preoperatif ve postoperatif hemoglobin fark düzeyi, nihai patoloji sonucu, cerrahi s n r n durumu, ç kar lan lenf nodu say s, hastanede kal fl süresi analiz için kay t alt na al nm flt r. Sol kolonik ve rektal operasyon planlanan hasta grubuna operasyon sabah bir adet fosfat enema uyguland. Sa kolonik prosedür uygulanacak gruba ise herhangibir barsak haz rl yap lmad. Tüm hastalara proflaksi amaçl genifl spektrumlu antibiyotik, düflük molekül a rl kl heparin ve anti-trombotik çorap uyguland. Post operatif a r kontrolü için ise epidural kateter veya hasta kontrollü uygulama sistemi (PCA) kullan ld. statistiksel analiz SPSS version 13 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ile gerçeklefltirildi. Veriler ortalama ± standart deviasyon (SD) (minimum-maksimum de erler) ve say (%) olarak ifade edildi. Gruplar aras ndaki aras ndaki farklar için Mann-Whitney U testi kullan ld. De iflkenler aras ndaki korelasyon ise Pearson korelasyon katsay s hesaplanarak de erlendirildi. Cerrahi Teknik Pnömoperitoneum için CO 2 gaz kullan ld ve kar n içi bas nc n mm-hg olmas sa land. Sa ve sol kolonik mobilizasyon için dik trendelenburg pozisyonunda medialden laterale do ru disseksiyon tekni i uyguland. Tüm künt disseksiyonlarda ve vasküler pediküllerin ayr lmas nda LigaSure (10 mm) damar kapama sistemi kullan ld (Resim 1 ve 2). Rezeke edilen materyalin ç kar lmas iflleminde sol kolonik lezyonlar için küçük bir suprapubik insizyon ve sa kolonik lezyonlar için ise küçük periumblikal insizyondan yararlan ld. Sa hemikolektomide bir lineer Resim 1. Laparoskopik sa hemikolektomi operasyonundan görüntüler. Resim 2. Laparoskopik sol hemikolektomi operasyonundan görüntüler. stapler ile ekstrakorporeal anastomoz tercih edildi. Sol kolonik anastomoz için endoluminal sirküler stapler kullan ld. Oral s v al m operasyon gününde baflland. Post operatif 1. günde diyet normallefltirildi. Epidural, üriner kateterler ve PCA post operatif saatten sonra çekildiler. Hastalar medikal olarak iyi olduklar düflünüldü ünde taburcu edildiler. yileflmeyi h zland r c herhangibir özel program uygulanmad. Bulgular ki y ll k süre içinde toplam 26 hastaya, benign veya malign sebepli hastal klar nedeniyle LigaSure damar kapama sistemi kullan larak laparoskopik kolorektal cerrahi prosedür uyguland. Seride bulunan hastalardan 15'i kad n (%57.6), 11'i erkekti (%42.3). 4 hastan n (%15.3) benign, 22 hastan n (%84.6) malign hastal klar mevcuttu. Ortalama yafl ± 10.9 (35-82) idi (Tablo 1).

4 Vol. 20, No.2 LAPAROSKOP K KOLOREKTAL CERRAH DE L GASURE 79 Tablo 1. Hastalara ait parametreler Parametreler Sonuç Yafl 65.08±10.09 (35-82) Cinsiyet (%) K 15 (57.6) E 11 ( 42.3) BMI (kg/m 2 ) 30.01±5.7 ( ) BMI: Vücut kitle indeksi SD: Standart deviasyon 14 hastaya (%53.8) laparoskopik sol hemikolektomi, 10 hastaya (%38.4) laparoskopik sa hemikolektomi ve 2 hastaya da (%7.6) laparoskopik abdominoperineal rezeksiyon (APR) yap ld (Tablo 2). Ortalama operasyon süresi ± 28.7 dk (90-200), ortalama intraoperatif kan kayb ± 28.6 ml (90-200), ortalama preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyi fark 0.92 ± 0.96 g/dl (0-3.5), ortalama hastanede kal m süresi 4.04 ± 1.07 gün (3-7), ç kar lan ortalama lenf nodu say s 21.4 ± 5.7 (7-30) idi (Tablo 2). Kolorektal kanser nedeniyle opere edilmifl olan tüm hastalar n patoloji sonuçlar nda cerrahi s n r negatif olarak rapor edilmifltir. Tablo 2. Cerrahiye ve sonras na ait parametreler Ameliyatlar (%) Sonuç Sa Hemikolektomi 10 (38.4) Sol Hemikolektomi 14 (53.8) Abdominoperineal 10 (38.4) Rezeksiyon Operasyon süresi (dk) 118.6±28.7 (90-200) ntraoperatif kan kayb (ml) 134.2±28.6 (90-200) Pre ve post operatif 0.92±0.96 ( ) hemoglobin fark (g/dl) Aç k operasyona dönüfl Yok Patoloji sonuçlar (%) Adenokarsinom 22 (84.6) Divertikülozis 3 (11.5) Crohn 1 (3.8) Ç kar lan lenfnodu say s 21.4±5.7 (7-30) Hastanede kal m 4.04±1.07 (3-7) süresi (gün) SD: Standart deviasyon Sa hemikolektomi uygulanan grupta ortalama operasyon süresi 115 ± 31.0 dk (90-190), ortalama intraoperatif kan kayb 121 ± 35.3 ml (90-200), ortalama preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyi fark 0.6 ± 0.37 g/dl idi. Sol hemikolektomi grubunda ise ortalama operasyon süresi ± 18.5 dk, (90-150), ortalama intraoperatif kan kayb ± 17.4 ml ( ), ortalama preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyi fark 1.07 ± 1.08 g/dl fleklindeydi. Laparoskopik APR uygulanan 2 hastan n operasyon süreleri 140 ve 200 dk, intraoperatif kan kay plar 150 ve 190 ml ve pre ve post operatif hemoglobin farklar ise 0 ve 3.0 g/dl idi. Ortalama BMI, ± 5.7 kg/m 2 ( ) idi. BMI art fl ile intraoperatif kan kayb ve preoperatif ve post operatif hemoglobin fark art fl saptanmad. BMI > 30 kg/m 2 olan grup (10 hasta - % 38.4) ile < 30 kg/m 2 (16 hasta- % 61.5) olan grup aras nda intraoperatif kan kayb (p=0.24) ve preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyi fark düzeyi (p=0.10) aç s ndan anlaml fark bulunamad. Ancak BMI artt kça operasyon süresinin uzad tespit edildi ve aralar nda güçlü korelasyon saptand (σ =0.818, p=0.01) (fiekil 1). Komplikasyon olarak 1 hastada akci er enfeksiyonu, 1 hastada uzam fl ileus ve 1 hastada da cilt alt hematom görüldü. Hiçbir hastada aç k cerrahiye geçilmedi. fiekil 1. BMI artt kça operasyon süresinin uzad n gösteren grafik

5 80 SÜRG T ve NAN Kolon Rektum Hast Derg, Haziran 2010 Tart flma Laparoskopik kolorektal cerrahinin aç k cerrahiye göre önemli avantajlar n randomize kontrollü bir çok çal flma, aç k bir flekilde ortaya koydu. 4,8-12 Reza ve ark. 13 yay nlad sistemik gözden geçirme yaz s nda, laparoskopik cerrahinin daha az kan kayb, daha az postoperatif a r düzeyi, daha h zl normal barsak fonksiyonuna dönüfl ve daha az hastanede kal fl süresi ile iliflkili oldu u belirtilmifltir. Hastal k rekürrensi ve mortalite aç s ndan da arada anlaml fark bulunamam flt r. 13 Benzer sonuçlar Crohn hastal, 14 rektal prolapsus 15 gibi benign kolorektal hastal klar için yap lan randomize çal flmalar ve meta-analizlerde de ortaya konmufltur. Laparoskopik kolon cerrahisinde büyük vasküler pediküllerin ayr lmas için çeflitli seçenekler mevcuttur. Laparoskopik stapler, klipleme, sütür koyma, ultrasonik ve LigaSure gibi elektrotermal bipolar damar kapat c cihaz bu seçenekleri oluflturmaktad r. LigaSure damar kapama sistemi bipolar termal enerji ile birlikte bas nç oluflturarak 7 mm'ye kadar damarlar kal c flekilde güvenle kapatmakta ve sonras nda kesmektedir. Bu enerji damar duvar ndaki elastin ve kollajeni y k p birlefltirerek yeni bir kapat c duvar oluflturmaktad r. Kapatma ifllemi kal c ve güvenlidir ayr ca klipleme ve ligasyon kadar güvenli oldu u da deneysel çal flmalarla gösterilmifltir. 16 leokolik ve inferior mesenterik damarlar dahil tüm vasküler yap lar önemli bir disseksiyon gerektirmeden rahatl kla kapat l p kesilebilmektedir. Bunun yan nda komflu organ ya da dokulara termal enerji yay l m mesafesi mm'dir mm'lik LigaSure probunun sa lad di er bir avantaj ise vasküler pediküllerin kapat l p kesilmesinden sonra genifl ve künt ucunun aynen bir cerrah n parma gibi kullan larak medialden laterale künt disseksiyonda son derece etkin olmas d r. Cihaza ait endoskopik uç tüm operasyon boyunca kullan lmakta ve ek maliyete yol açmamaktad r. Ultrasonik bistüri ile ileokolik ve inferior mesenterik damarlar n kesilmesi tavsiye edilmemektedir. 18 Bunun yan nda ultrasonik bistüri kullan ld nda mesenterin ayr lmas iflleminin ve kolonik mobilizasyonun LigaSure damar kapama sistemine göre daha uzun zaman ald ve post operatif kanama oranlar n n daha yüksek oldu u bilinmektedir. 19 Klipleme ve sütür koyma ifllemleri için ise vasküler yap n n ince olarak disseke edilerek ortaya konmas gerekmekte ve operasyon süresi uzamaktad r. Klipleme ve stapler uygulamalar nda ek yükleme sözkonusu olmakta bu da maliyeti artt rmaktad r. Serimizde laparoskopik sa hemikolektomi grubu için ortalama intraoperatif kan kayb 121 ml ve preoperatif ve postoperatif hemoglobin fark düzeyi 0.6 g/dl, sol hemikolektomi grubu içinse intraoperatif kan kayb miktar 113 ml ve preoperatif ve postoperatif hemoglobin fark düzeyi 1.07 g/dl olarak gerçekleflti. Campagnacci ve ark. 20 yapt çal flmada intraoperatif kan kayb miktar sa hemikolektomi için ortalama 115 ml ve sol hemikolektomi içinse 150 ml'dir. Bu anlamda sonuçlar literatürle uyumludur. Serimizde BMI art fl ile intraoperatif kan kayb ve preoperatif ve postoperatif hemoglobin fark art fl saptanmad. Literatürdeki örneklere dayanarak oluflturulan 21 BMI > 30 kg/m 2 olan grup (10 hasta - %38.4) ile < 30 kg/m 2 (16 hasta- %61.5) olan grup aras nda intraoperatif kan kayb (p=0.24) ve preoperatif ve postoperatif hemoglobin düzeyi fark düzeyi (p=0.10) aç s ndan anlaml fark bulunamad. Bu sonucun elde edilmesinde LigaSure damar kapama sistemi kullan lm fl olmas n n en önemli faktör oldu u kan s nday z. LigaSure obez hasta grubunda da operasyonun güvenle yap labilmesine olanak sa lamaktad r. Çal flmam zda obezitenin komplikasyonlar üzerine herhangibir etkisi oldu u tespit edilememifltir. Literatürde bu konuyla ilgili 3 önemli çal flma mevcuttur. Tuech ve ark. 22 yapt çal flmada obez ve obez olmayan gruplar aras nda komplikasyon aç s ndan anlaml fark bulunamam flt r. Pikarsky ve ark. 23 yapt çal flmada ise obez grupta komplikasyon oran %78 ve olmayan grupta ise %28 olarak bildirilmifltir. Özellikle ileus (obez grup için %32.3 ; obez olmayan grup için %7.6) ve kesi yeri enfeksiyonu (obez grup için %12.9; obez olmayan grup için %3.1) oranlar obez grupta oldukça yüksek olarak tespit edilmifltir. 23 Senagore ve ark. 24 çal flmas nda ise obez grupta morbidite (obez grup için %22, obez olmayan grup için %13), aç k operasyona dönüfl (obez grup için %23, obez olmayan grup için %10.9) ve özellikle anastomoz kaça (obez grup için %5.1, obez olmayan grup için %1.2) oran daha yüksektir. Çal flmam z oluflturan hasta say s az olmas na ra men tüm operasyonlar planland gibi laparoskopik olarak tamamlanabilmifltir. Bir çok seride hala %29'a varan miktarlarda aç k operasyona dönüfl oranlar verilmektedir. 8 Çal flmam zdaki düflük morbidite oranlar daha önce yap lm fl çal flmalar n sonuçlar ile benzerdir. 4,7-9,11,12,25

6 Vol. 20, No.2 LAPAROSKOP K KOLOREKTAL CERRAH DE L GASURE 81 Çal flmam zda ortalama hastanede kal fl süresi 4.04 gündür. King ve ark. 25 h zland r lm fl iyilefltirme program uygulad klar çal flmada s ras yla laparoskopik cerrahi grubunda bu süre 5, aç k cerrahi grubunda ise 7 gün olarak verilmifltir. Hiçbir özel program uygulamadan bu süreyi 4 gün olarak bildiren çal flmalar oldu u gibi baflka özel programlar uygulayarak süreyi 2 güne olarak düflürdüklerini iddia eden çal flmalar da vard r Ç kar lan lenf nodu say s aç s ndan (ortalama 21.4 adet) say m z hem aç k cerrahi ve hem de laparoskopik cerrahi serilerinin bildirdikleri ile uyumludur. 4,7-9,11,12 Tüm kolorektal kanser nedenli opere edilmifl hastalar m zda cerrahi s n r negatif olarak rapor edilmifltir. Örne in MRC CLASSIC çal flma grubu'nun yapt çal flmada cerrahi s n r pozitifli i %12 olarak bildirilmifltir. 8 Laparoskopik cerrahinin, bahsetti imiz avantajlar yan nda literatür incelendi inde aç k cerrahiye göre baz dezavantajlar n n da olabilece i görülecektir. En önemlisi operasyon süresinin daha uzun olmas d r. 28 Bunun yan nda intraoperatif maliyetin daha yüksek oldu unu belirten 17 yay n mevcuttur. 29 Komplikasyon oranlar aç s ndan Sammour ve ark. 30 yapt çal flma, intraoperatif kanama ve kolon yaralanmas aç s ndan laparoskopik cerrahinin daha yüksek oranlara sahip oldu unu göstermifltir. Çal flmam zda hasta say s az ve takip süresi k s tl d r. Maliyet analizi de içermemektedir. Elde etti imiz sonuçlar n daha uzun takip süresine sahip, büyük serilerle do rulanmas gerekmektedir. Sonuç olarak; LigaSure damar kapama sistemi kullan larak laparoskopik cerrahi, benign ve malign kolorektal hastal klarda güvenle uygulanabilir, kanama aç s ndan obezite uygulama için herhangibir handikap oluflturmamaktad r ve bu prosedür düflük komplikasyon ve aç k cerrahiye geçifl oranlar na ve de k sa hastanede kal fl süresine sahiptir. Kaynaklar 1. Lacy AM, Garcia-Valdecasas JC, Delgado S, et al. Laparoscopy-assisted colectomy versus open colectomy for treatment of non-metastatic colon cancer: a randomised trial. Lancet 2002;359: Leung KL, Meng WC, Lee JF, et al. Laparoscopicassisted resection of right-sided colonic carcinoma: a case-control study. J Surg Oncol 1999;71: Veldkamp R, Kuhry E, Hop WC, et al.colon cancer Laparoscopic or Open Resection Study Group (COLOR). Laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: short-term outcomes of a randomised trial. Lancet Oncol 2005;6: Schwenk W, Haase O, Neudecker J, Muller JM. Short term benefits for laparoscopic colorectal resection. Cochrane Database Syst Rev 2005;20: CD Fleshman J, Sargent DJ, Green E, et al. Laparoscopic colectomy for cancer is not inferior to open surgery based on 5-year data from the COST Study Trial Group. Ann Surg 2007;246: Jackson TD, Kaplan GG, Arena G, Page JH, Rogers SO Jr. Laparoscopic versus open resection for colorectal cancer: a metaanalysis of oncologic outcomes. J Am Coll Surg 2007;204: Leung KL, Kwok SP, Lam SC, et al. Laparoscopic resection of rectosigmoid carcinoma: prospective randomised trial. Lancet 2004;363: Guillou PJ, Quirke P, Thorpe H, et al. MRC CLASICC trial group. Shortterm endpoints of conventional versus laparoscopic-assisted surgery in patients with colorectal cancer (MRC CLASICC trial)-multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;365: Lacy AM, Garc a-valdecasas JC, et al. Laparoscopyassisted colectomy versus open colectomy for treatment of non-metastatic colon cancer: a randomized trial. Lancet 2003;359: Leung KL, Kwok SPY, Lam SCW, et al. Laparoscopic resection of rectosigmoid carcinoma: prospective randomised trial. Lancet 2004;363: Veldkamp R, Kuhry E, Hop WC, et al. Laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: shortterm outcomes of a randomised trial. Lancet Oncol 2005;6: The Clinical Outcomes of Surgical Therapy Study Group. A comparison of laparoscopically assisted and open colectomy for colon cancer. N Engl J Med 2004;365:

7 82 SÜRG T ve NAN Kolon Rektum Hast Derg, Haziran Reza MM, Blasco JA, Andradas E, Cantero R, Mayol J. Systematic review of laparoscopic versus open surgery for colorectal cancer. Br J Surg 2006;93: Tilney HS, Constantinides VA, Heriot AG, et al. Comparison of laparoscopic and open ileocecal resection for Crohn's disease: a metaanalysis. Surg Endosc 2006;20: Solomon MJ, Young CJ, Eyers AA, Roberts RA. Randomized clinical trial of laparoscopic versus open abdominal rectopexy for rectal prolapse. Br J Surg 2002;89: Kennedy JS, Stranahan PL, Taylor KD, Chandler JG. High burst-strength, feedback-controlled bipolar vessel sealing. Surg Endosc 1998;12: Dubuc-Lissoir J. Use of a new energy-based vessel ligation device during laparoscopic gynecologic oncologic surgery. Surg Endosc 2003;17: Marcello PW, Roberts PL, Rusin LC, Holubkov R, Schoetz DJ. Vascular pedicle ligation techniques during laparoscopic colectomy. A prospective randomized trial. Surg Endosc 2006;20: Takada M, Ichihara T, Kuroda Y. Comparative study of electrothermal bipolar vessel sealer and ultrasonic coagulating shears in laparoscopic colectomy. Surg Endosc 2005;19: Campagnacci R, de Sanctis A, Baldarelli M, et al. Electrothermal bipolar vessel sealing device vs. ultrasonic coagulating shears in laparoscopic colectomies: a comparative study. Surg Endosc 2007;21: Makinen J, Johansson J, Tomas C, et al. Morbidity of 10,110 hysterectomies by type of approach. Hum Reprod 2001;16: Tuech JJ, Regenet N, Hennekinne S, et al. Laparoscopic colectomy for sigmoid diverticulitis in obese and nonobese patients: a prospective comparative study. Surg Endosc 2001;15: Pikarsky AJ, Saida Y, Yamaguchi T, et al. Is obesity a high-risk factor for laparoscopic colorectal surgery? Surg Endosc 2002;16: Senagore AJ, Delaney CP, Madboulay K, Brady KM, Fazio VW. Laparoscopic colectomy in obese and nonobese patients. J Gastrointest Surg 2003;7: King PM, Blazeby JM, Ewings P, et al. Randomised clinical trial comparing laparoscopic and open surgery for colorectal cancer within an enhanced recovery programme. Br J Surg 2006;93: Scala A, Huang A, Dowson HM, Rockall TA. Laparoscopic colorectal surgery - results from 200 patients. Colorectal Dis 2007;9: Basse L, Jakobsen DH, Bardram L, et al. Functional recovery after open versus laparoscopic colonic resection. A randomized, blinded study. Ann Surg 2005;241: Shabbir A, Roslani AC, Wong KS, et al. Is laparoscopic colectomy as cost beneficial as open colectomy? ANZ J Surg 2009;79: Dowson HM, Huang A, Soon Y, et al. Systematic review of the costs of laparoscopic colorectal surgery. Dis Colon Rectum 2007;50: Sammour T, Kahokehr A, Connolly AB, Bissett IP, Hill AG. Does laparoscopic colectomy have a higher intraoperative complication rate than open colectomy? Ann Surg 2010;251:

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi

Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi TEKN K NOT & Hastal klar Dergisi Tek Kesiden Laparoskopi Yard ml Sa Hemikolektomi Single Incision Laparoscopy Assisted Right Hemicolectomy ARAS EMRE CANDA, SA D NEfiAN, CEM TERZ, SELMAN SÖKMEN, MEHMET

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz

K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum K.K.T.C'de Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Deneyimimiz A Study on Laparoscopic Colorectal Surgery in T.R.N.C MUSTAFA KALFAO

Detaylı

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Prolapsusta Laparoskopik Rektopeksi le Aç k Rektopeksinin Karfl laflt r lmas Comparison Of Laparoscopic And Open Rectopexy

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

Kolorektal Hastalıklarda Laparoskopik Rezeksiyon: İlk 26 Hastanın Sunumu

Kolorektal Hastalıklarda Laparoskopik Rezeksiyon: İlk 26 Hastanın Sunumu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kolorektal Hastalıklarda Laparoskopik Rezeksiyon: İlk 26 Hastanın Sunumu Laparoscopic resection for the colorectal diseases: first 26 cases Atilla KURT*, Mehmet TEKİNEL**,

Detaylı

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE ROBOTİK CERRAHİYE GÜNCEL YAKLAŞIM JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DOĞU KARADENİZ ÇALIȘTAY VE SEMPOZYUMU 2-3 MAYIS 2015 ÇORUM Prof Dr Ahmet Göçmen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kadın Hast

Detaylı

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN

Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR. Prof Dr Hedef ÖZGÜN Gastrointestinal Cerrahi Sonrası Erken Enteral Nutrisyon ABARTILMAKTADIR Prof Dr Hedef ÖZGÜN Enteral beslenme mümkün olduğunda başlanmalıdır, ama zamanlama nedir? Erken! Ne kadar erken? Hastaya yarar sağlayacak

Detaylı

Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul

Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde kanama (Pelvik, İMV, İMA) Dr. Korhan Taviloğlu İstanbul Dr. Korhan Taviloğlu - www.taviloglu.com 1 Kolon un arteryel dolaşımı - İMA Drummond Gordon PH, Nivatvongs

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinin erken dönem sonuçları: 28 olgu

Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinin erken dönem sonuçları: 28 olgu AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2007; 6 (1): 14-19 Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisinin erken dönem sonuçları: 28 olgu Early results of laparoscopic colorectal cancer surgery: 28 patients Erdal

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri

zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum zole Kar n Ön Duvar Metastaz Yapm fl Rektum Adenokanseri Isolated Anterior Abdominal Wall Metastasis of Rectal Adenocarcinoma

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri. Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri. Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Total Mezorektal Eksizyon (TME) ve Getirdikleri Prof. Dr. Ahmet Alponat Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal kanserler Hayat boyu risk % 5.5-6 Kanserler içinde İnternal

Detaylı

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD MİDE KANSERİ TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ UYGULAYALIM MI? Dr. Meltem Nalça Andrieu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Mide kanserleri genellikle tanı anında ileri evrede Lokal ileri

Detaylı

REKTO-SGMOD KANSERLERDE LAPAROSKOPK CERRAH: LK SONUÇLARIMIZ LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RECTO-SIGMOIDAL CARCINOMA: PRELIMINARY RESULTS

REKTO-SGMOD KANSERLERDE LAPAROSKOPK CERRAH: LK SONUÇLARIMIZ LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RECTO-SIGMOIDAL CARCINOMA: PRELIMINARY RESULTS Ege Tıp Dergisi 43 ( 3 ) : 181-185, 2004 REKTO-SGMOD KANSERLERDE LAPAROSKOPK CERRAH: LK SONUÇLARIMIZ LAPAROSCOPIC SURGERY FOR RECTO-SIGMOIDAL CARCINOMA: PRELIMINARY RESULTS Erhan AKGÜN Sinan ERSN Ege Üniversitesi

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ

ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ADRENAL KİTLELERK TLELERİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM DR. FATİH H TUNCA İSTANBUL TIP FAKÜLTES LTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM M DALI İnsidans Otopsi serilerinde: asemptomatik selim adrenal neoplazi %2-20 20 İnsidental

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

UYGULAMALI ROBOTİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU

UYGULAMALI ROBOTİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU UYGULAMALI ROBOTİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU 27-28 Mayıs, 2016, ISTANBUL KURS DİREKTÖRLERİ PROF. DR. TAYFUN KARAHASANOĞLU PROF. DR. İSMAİL HAMZAOĞLU PROF. DR. BİLGİ BACA DOÇ. DR. İLKNUR ERGÜNER 1 KURSUN

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

T kay c Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi

T kay c Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum T kay c Sol Kolon Kanserlerinin Tedavisinde Subtotal/Total Kolektomi Subtotal/Total Colectomy for The Treatment of Obstructive

Detaylı

Ulusal Cerrahi Dergisi

Ulusal Cerrahi Dergisi YIL//2008 CÝLT//24 SAYI//1 OCAK-ŞUBAT-MART ISSN 1300-0705 s. 15-20 ARAŞTIRMA YAZISI Ulusal Cerrahi Dergisi Turkish Journal of Surgery Açýk yönteme karþý laparoskopik yöntemin tercih edilme sýklýðý ve sebepleri

Detaylı

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1

Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Doç. Dr. Ali Tamer, 1 Dr. Esin Korkut, 2 Dr. U ur Korkmaz, 3 1 Sakarya E itim Araflt rma Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Sakarya 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi, Gastroenteroloji BD, Düzce 3 Düzce

Detaylı

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ

HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ HEMOROİDAL HASTALIKTA CERRAHİ TEDAVİ Dr. UĞUR SUNGURTEKİN Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı DENİZLİ Hemoroidal hastalıkta cerrahi tedavi seçenekleri İnfrared Koagülasyon Band Ligasyon

Detaylı

Akut Apandisit Olgularında Açık ve Laparoskopik Ameliyat Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Akut Apandisit Olgularında Açık ve Laparoskopik Ameliyat Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140327095335 Akut Apandisit Olgularında Açık ve Laparoskopik Ameliyat Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi Özgür Bostancı 1, Şener Okul 2, Pınar Yazıcı

Detaylı

KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER

KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER KONGREDEN AKILDA KALANLAR JİNEKOLOJİK KANSERLER Dr Nilüfer Güler 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 23 Mart 2014, Antalya Jinekolojik Kanserler Sözel bildiri (S-14): Bevacizumab-Nüks Over Kanseri Poster 17

Detaylı

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD

Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite. Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radyoterapi nükslerinde sistektomi: diversiyon tipi ve morbidite Dr. Güven Aslan Dokuz Eylül Üniversitesi Üroloji AD Radikal Sistektomi Radikal Sistektomi Pelvik Lenfadenektomi Üriner Diversiyon Radikal

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Gunumuzde Robo,k Cerrahinin Yeri. Ertug Kovanci, MD Houston Fer,lity Specialists & Baylor College of Medicine Houston, Texas

Gunumuzde Robo,k Cerrahinin Yeri. Ertug Kovanci, MD Houston Fer,lity Specialists & Baylor College of Medicine Houston, Texas Gunumuzde Robo,k Cerrahinin Yeri Ertug Kovanci, MD Houston Fer,lity Specialists & Baylor College of Medicine Houston, Texas Gunumuzde Teknolojinin Yeri Gunumuzde Teknolojinin Yeri Gunumuzde TIP Cok ozel

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

T AD. Laparoskopik apendektomi ve açık apendektomi olgularımızın karşılaştırılması ARAŞTIRMA

T AD. Laparoskopik apendektomi ve açık apendektomi olgularımızın karşılaştırılması ARAŞTIRMA Tıp Araştırmaları Dergisi: 2009 : 7 (2) :95-100 T AD ARAŞTIRMA Laparoskopik apendektomi ve açık apendektomi olgularımızın karşılaştırılması Fahrettin Yıldız 1, Sacit Çoban 2, Alpaslan Terzi 1, Murat Kaya

Detaylı

Tek insizyonlu laparoskopik (TİL) apandektomide başlangıç tecrübemiz Initial experience with eingle-incision laparoscopic (SILS) appendectomy

Tek insizyonlu laparoskopik (TİL) apandektomide başlangıç tecrübemiz Initial experience with eingle-incision laparoscopic (SILS) appendectomy Tek insizyonlu laparoskopik (TİL) apandektomide başlangıç tecrübemiz Initial experience with eingle-incision laparoscopic (SILS) appendectomy Dr. Uğur Deveci / Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl

leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum leus Nedeniyle Yap lan Acil Ameliyatlarda Karfl lafl lan Kolorektal Kanser Vakalar n n S kl Frequency of Colorectal Cancer

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve

tek tek incelenir. Sunum sırasında görevli asistan doktorlar hastaların klinik ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Akademik Programı Akademik vaka tartışma toplantılarında bir önceki hafta içinde servisimize yatırılan ya da polikliniğimize başvuran hastalar beyin

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur.

26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17. Ulusal Cerrahi Kongresi nde Poster olarak sunulmuştur. Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Ve Multi Port Laparoskopik Kolesistektomi Olgularının Postoperatif Ağrı Ve Bulantı Kusma Açısından Karşılaştırılması 26-29 Mayıs 2010 tarihinde Ankara da yapılan 17.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ERCAN SEVEN, SADULLAH GİRGİN, ERSİN UYSAL, İBRAHİM HALİL TAÇYILDIZ, CELALETTİN KELEŞ, ERCAN GEDİK

ERCAN SEVEN, SADULLAH GİRGİN, ERSİN UYSAL, İBRAHİM HALİL TAÇYILDIZ, CELALETTİN KELEŞ, ERCAN GEDİK Vol. ÖZGÜN 18, No.3 MAKALE POSSUM, P-POSSUM, CR-POSSUM ve ACPGBI-CRC Skorlama Sistemlerinin, Kolorektal Kanserli Hastalarda Mortalite Tahminindeki Duyarlılıklarının Karşılaştırılması The Comparision of

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar

Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Kolonik Darl klara Endoskopik Yaklafl mlar Endoscopic Management Of Colonic Strictures BAHADIR EGE 1, SEZA LEVENTO LU 2, TOLGA

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

KOLOREKTAL CERRAHİDE LAPAROSKOPİ LAPAROSCOPY IN COLORECTAL SURGERY ÖZET SUMMARY. Erhan AKGÜN

KOLOREKTAL CERRAHİDE LAPAROSKOPİ LAPAROSCOPY IN COLORECTAL SURGERY ÖZET SUMMARY. Erhan AKGÜN SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 99-110, 2004 KOLOREKTAL CERRAHİDE LAPAROSKOPİ LAPAROSCOPY IN COLORECTAL SURGERY Erhan AKGÜN Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon ve Üst Rektum Kanserlerinde Stent Uygulamas : Güncel Durum

Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon ve Üst Rektum Kanserlerinde Stent Uygulamas : Güncel Durum TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Obstrüksiyon Yapan Sol Kolon ve Üst Rektum Kanserlerinde Stent Uygulamas : Güncel Durum Stent Application for Obstructive

Detaylı

Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz

Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz 140 ÖZGÜN MAKALE Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz Our Experience with Stapled Hemoeehoidopexy Ünal Sabancı, 1 İbrahİm Öğün, 2 Gültekİn Candemİr 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Detaylı

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

Obstrüktif kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları

Obstrüktif kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları Dicle Tıp Dergisi / A. Kısaoğlu et al. Obstrüktif kolorektal kanserlerde cerrahi tedavi 2013; 40 (3): 401-405 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0297 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi 2013 Sonuç Rapor

Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi 2013 Sonuç Rapor ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Anal Fistül Cerrah Tutum Anketi 1 Sonuç Rapor FATMA AYÇA GÜLTEK N 1, GÖKHAN Ç PE, DEMET SÜMER 1, LKER SÜCÜLLÜ, U UR SUNGURTEK

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

LAPAROSKOPİK BİLATERAL TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ

LAPAROSKOPİK BİLATERAL TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ LAPAROSKOPİK BİLATERAL TRANSPERİTONEAL ADRENALEKTOMİ Nihat Yavuz(*), Serkan Teksöz(*),İlknur Erenler Kılıç(*),Barış Bayraktar(*),Engin Hatipoğlu(*) Mete Düren (*), Sabri Ergüney(*),Yusuf Bükey(*), Pınar

Detaylı

Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler

Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Karaci er Metastaz Olan Kolorektal Kanserli Hastalarda Sa kal ma Etkili Faktörler Factors Effecting Survival of Colorectal

Detaylı

Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı?

Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı? 22 ÖZGÜN MAKALE Hartmann Prosedürü: Uygulayalım mı? Hartmann s Procedure: Should it be Performed? İlker Sücüllü, Sezaİ Demirbaş, Ergün Yücel, A. İlker Fİlİz, Yavuz Kurt, M. Levhİ Akın GATA Haydarpaşa Eğitim

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

European Board Of Surgical Qualification (EBSQ) Division of Coloproctology Sınavları Nedir - Ne De ildir?

European Board Of Surgical Qualification (EBSQ) Division of Coloproctology Sınavları Nedir - Ne De ildir? EBSQ SINAVLARI & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum European Board Of Surgical Qualification (EBSQ) Division of Coloproctology Sınavları Nedir - Ne De ildir? U UR SUNGURTEK

Detaylı

Anorektal Malign Melanom: 8 Hastan n Cerrahi Sonuçlar n n Retrospektif Analizi

Anorektal Malign Melanom: 8 Hastan n Cerrahi Sonuçlar n n Retrospektif Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Anorektal Malign Melanom: 8 Hastan n Cerrahi Sonuçlar n n Retrospektif Analizi Anorectal Malign Melanoma: Retrospective Analysis

Detaylı

Laparoskopik sleeve gastrektomi deneyimlerimiz Our experience in laparoscopic sleeve gastrectomy

Laparoskopik sleeve gastrektomi deneyimlerimiz Our experience in laparoscopic sleeve gastrectomy Endokrinolojide Diyalog 2016, 13(1): 21-25 Araştırma Original Article Laparoskopik sleeve gastrektomi deneyimlerimiz Our experience in laparoscopic sleeve gastrectomy Nurkan Törer, Yahya Ekici, Tarık Zafer

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Timing of Hartmann s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery

Timing of Hartmann s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery ÖZGÜN MAKALE 82 Sol Kolon Patolojileri Nedeniyle Hartmann Kolostomi Uygulanan Olgularda Kolostomi Kapatılması İçin Geçmesi Gereken Sürenin Önemi ve Mekanik Barsak Temizliğinin Gerekliliği Timing of Hartmann

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum R.Bademci, E. Altınlı,E. Eroglu,C.Camcı İstanbul bilim üniversitesi Morbıd obezite tedavisinde cerrahi prosedürlerin

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ

Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ Dr. Mert Altınel Türkiye Yüksek İhtisas EA Hastanesi ÜST ÜRİNER SİSTEM ÜROTELYAL KARSİNOMUNDA LAPAROSKOPIK TEDAVİ ÜST ÜRINER SISTEM ÜROTELYAL KARSINOMU Tüm renal tümörlerin %4-%9 u Tüm ürotelyal tümörlerin

Detaylı

Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Kanserlerde Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler

Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Kanserlerde Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler Research Article /Araştırma Makalesi Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Kolorektal Kanserlerde Morbidite ve Mortaliteye Etki Eden Faktörler Factors Effecting Morbidity And Mortality in Obstructing

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı