TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür."

Transkript

1

2 TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür.

3 02

4 TOFAfi FAAL YET RAPORU BÖLÜM 1 Ortaklar Genel Kurul Toplant Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun De erlendirmesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyeler Üst Yönetim BÖLÜM 2 fiirketin Sermaye Yap s ve Ortakl k Hakk nda Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri fiirket Hakk nda Bilgiler Ba l Ortakl klar Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2013 Y l Faaliyetleri ve Baflar lar BÖLÜM Y l Kar Da t m Önerisi 2013 Y l Kar Da t m Tablosu Ba ms z Denetim Raporu ve Mali Tablolar BÖLÜM 4 Kurumsal Yönetim lkeleri Beyan ve Uyum Raporu Riskin Erken Saptanmas ve Risk Yönetim Komitesi Çal flmalar Ba l fiirket Raporu Kar Da t m Politikas Ücret Politikas 03

5 BÖLÜM 1 Ortaklar Genel Kurul Toplant Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun De erlendirmesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyeler Üst Yönetim 04

6 TOFAfi FAAL YET RAPORU

7 Ortaklar Genel Kurulu Toplant Gündemi TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI ANON M fi RKET N N 28 MART 2014 TAR HL 46. OLA AN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl ve Toplant Baflkanl n n seçimi, 2. fiirket Yönetim Kurulu nca haz rlanan 2013 Y l Faaliyet Raporunun okunmas, müzakeresi ve onaylanmas, Y l hesap dönemine iliflkin Ba ms z Denetim Rapor Özeti nin okunmas, 12. fiirketin 2013 y l içerisindeki ba fllar hakk nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 y l nda yap lacak ba fllar için üst s n r belirlenmesi, 13.Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 y l içerisinde iliflkili taraflarla yap lan ifllemler hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi, Y l hesap dönemine iliflkin Finansal Tablolar n okunmas, müzakeresi ve onaylanmas, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin fiirketin 2013 y l faaliyetlerinden dolay ayr ayr ibra edilmesi, 6. Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri gere ince, 2013 y l ve izleyen y llara iliflkin fiirket in Kar Da t m Politikas n n onaya sunulmas, 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar n efl ve ikinci dereceye kadar kan ve s hrî yak nlar na; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda 2013 y l içerisinde bu kapsamda gerçeklefltirilen ifllemler hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. Dilek ve görüfller y l kâr n n da t lmas ve kar da t m tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yap lmas, Ba m s z Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikas ve politika kapsam nda yap lan ödemeler hakk nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmas, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayl k brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri gere ince Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan Ba ms z Denetleme Kuruluflu seçiminin onaylanmas, 06

8 TOFAfi FAAL YET RAPORU

9 Yönetim Kurulu Raporu De erli Hissedarlar m z, K ymetli fl Ortaklar m z, Sevgili Tofafl Ailesi, Dünya genelinde ekonomik krizin etkilerinin devam etti i, Türkiye ekonomisinde ise dalgalanmalar n yafland 2013 y l nda elde etti imiz sonuçlarla baflar l bir performans sergiledik. Dünyan n en büyük ekonomisi ABD de varl k al mlar n n azalt lmas na iliflkin tart flmalar 2013 te küresel piyasalar n gündemini belirleyen en önemli faktörlerden birisi oldu. Bunun yan s ra, baflta Çin olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin büyüme h zlar ndaki düflüfl, baz ülkelerde yükselen siyasi tansiyon ve derin bir ekonomik krizi yavafl yavafl geride b rakmakta olan Avrupa dan gelmeye bafllayan olumlu sinyaller 2013 teki piyasalara yön veren di er önemli olaylar oldu. Sene bafl ndaki iyimser beklentilere karfl n 2013 y l nda dünya ekonomisinin büyüme h z, bir önceki y l n hafif alt nda kald. ABD %1,9 büyürken, geliflmekte olan ülkeler %4,7, Asya ve dünya ekonomisini domine eden dünyan n ikinci büyük ekonomisi Çin ise %7,7 seviyesinde büyüdü y l ndan beri Avrupa da yaflanan durgun dönem yerini 2013 y l n n 2 inci çeyre inde toparlanma sinyallerine b rakt. Bu k p rt ya ra men Euro Bölgesi %0.4 darald y l nda ise küresel ekonominin geçti imiz y la k yasla daha pozitif bir seyir izlemesi bekleniyor. IMF nin tahminlerine göre ABD ekonomisinde büyüme oran n n %2,8 ve Euro Bölgesinde ise %1 olmas bekleniyor te uzun y llar ortalamalar n n oldukça alt nda bir büyüme kaydeden geliflmekte olan ülkelerin büyüme h zlar n n ise 2014 te %5.1 e yükselece i öngörülüyor. Günümüzde dünyan n 6. büyük ülke ekonomisine eflde er büyüklü e sahip olan otomotiv sektörü; ekonomik krizlere ve piyasalarda yaflanan dalgalanmalara ra men büyümesini sürdürdü. Dünya otomotiv pazar nda 84 milyon araç üretildi. Türkiye nin en büyük ihraç pazar konumundaki Avrupa da y l boyunca süren krizin etkileri otomotiv sektörüne de yans d, üretim 2012 ye göre %1,7 oran nda azald ve yaklafl k 13,5 milyon araç üretildi te ise Avrupa daki beklenen ekonomik geliflmelere paralel, otomotiv sektöründe büyüme yaflanaca öngörülüyor. Türkiye, küresel ekonomik kriz sonras en h zl toparlanan ve son dönemlerdeki belirsizliklerden nispeten az etkilenen bir ülke oldu. Türkiye de 2013 te dünya ortalamas n n üzerinde %3,5-%4 civar nda ekonomik büyüme gerçekleflti i tahmin ediliyor. Özel tüketim harcamalar n n önemli katk s yla birlikte, yat r mlardaki ve stok de ifliminde gözlenen art fllar da büyümede etkili oldu. Türkiye nin 2013 te, toplam ihracat 151,8 milyar dolar olurken ithalat %6,4 yükseldi d fl ticaret aç ise %18,7 oran nda artt. hracat n ithalat karfl lama oran ise %64,5 ten %60,3 seviyesine düfltü. Ülkemizi yüksek refah seviyesine ulaflt rma yolunda, dönemini kapsayan Orta Vadeli Program da, ülkemizin potansiyel büyüme h z na ulaflmas, cari ifllemler aç n n azalt lmas, enflasyonun düflürülmesi, kamu mali dengelerinin iyilefltirilmesi, makroekonomik ve finansal istikrar n güçlendirilmesi amaçlan yor. Bu programa göre ülke ekonomisinin 2014 y l nda %4 büyümesi hedefleniyor. Türkiye nin en büyük ihracat kalemi olan otomotiv sektöründe, Avrupa daki daralmaya ra men 1 milyon adedin üzerinde araç üretilerek, %5 büyüme kaydedildi; 843 bin adet araç ihraç edildi. ç pazarda ise 2013 te otomotiv pazar %9,7 art flla 853 bin adete ulaflt. Binek araç sat fllar %19,5 art flla tüm zamanlar n en yüksek düzeyine ulafl rken, hafif ticari araç pazar ise %14,8 düflüflle daralmaya devam etti. Son 5 y ld r otomotiv pazar n n 700 bin adedin üzerinde kalarak istikrarl bir seyir izlemesi oldukça dikkat çekicidir y l n n otomotiv sektörü için, rekabetteki art fl ve makroekonomik dinamiklerin etkisi ile daha zorlay c olaca öngörülmektedir. Bu koflullarda 2014 te iç pazarda toplam sat fllar n 650 bin civar nda gerçekleflmesi ve üretimin 1,1 milyon seviyesinde gerçekleflmesi bekleniyor. Avrupa ekonomisinin büyüyece ini iflaret eden sinyallerle, otomotiv ihracat n n da artmaya devam edece i öngörülmektedir. Küresel pazarlardaki dalgalanmalar, geliflmifl ülkelere k yasla daha yüksek ekonomik büyüme potansiyeline sahip Türkiye aç s ndan f rsat yaratmay sürdürüyor. Türkiye, dünyan n en büyük 16 nc otomotiv üreticisi ve Avrupa n n en büyük hafif ticari araç üreticisi olarak konumunu güçlendiriyor. Elbette sektörün hedeflerine ulaflmas nda ve rekabetçili ini sürdürmesinde Ar-Ge ve inovasyona yap lan yat r mlar n büyük etkisi bulunuyor. Tofafl da yeni yat r mlar ile Ar-Ge faaliyetlerini, yan sanayimizi ve bayilerimizi güçlendirerek ülkemiz için katma de er yaratmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ve Kanada pazarlar için gelifltirilen Doblo yat r m na ek olarak yeni bir binek araç için çal flmalara bafllayan Tofafl, sektördeki konumunu güçlendirirken, ayn zamanda gelece ini de sa lam temeller üzerine infla etmeyi sürdürüyor. Tofafl, yeni yat r mlar ile Ar-Ge faaliyetlerini, yan sanayimizi ve bayilerimizi güçlendirerek ülkemiz için katma de er yaratmaya devam ediyor. 08

10 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 Güçlü bir üretici ve güçlü bir distribütör olan Tofafl, Dünya Klas nda Üretim de (WCM) ulaflt alt n seviye baflar s, dünyan n farkl ülkelerine ülkelerine araç gelifltirme kabiliyeti, ekonomik ve sosyal alanlarda yaratt katma de erle; sürdürülebilir ve kârl büyüme sa layan küresel bir oyuncu Türkiye nin otomobil ve hafif ticari araç üreten tek otomotiv flirketi Tofafl, 2013 y l nda yaflanan küresel pazarlardaki dalgalanmalara ve ülkemizdeki belirsizliklere ra men ifl hacmini korudu. Fiat, Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhall gibi 5 küresel markaya araç gelifltiren ve üretim yapan Tofafl 2013 te; 244 bin adetle sektördeki toplam üretimin %21 ini, 160 bin adetle ise toplam ihracat n %19 unu tek bafl na gerçeklefltirdi te ihracat performans yla ülkemize en fazla gelir sa layan 3 otomotiv flirketinden biri oldu. Tofafl ayr ca, 2013 y l nda 512 milyon dolar d fl ticaret fazlas vererek, ülke ekonomisine katk sa lad. Tofafl n 2013 te üretim ve sat flta ulaflt baflar l performans, finansal sonuçlar na da olumlu yans d te 7 milyar TL net sat fl geliri elde eden Tofafl, 434 milyon TL net kâr aç klad. Güçlü bir üretici ve Türkiye de temsil etti i 6 küresel markayla güçlü bir distribütör olan Tofafl, ayn zamanda Dünya Klas nda Üretim de (WCM) ulaflt alt n seviye baflar s, dünyan n farkl ülkelerine araç gelifltirme kabiliyeti, ekonomik ve sosyal alanlarda yaratt katma de erle; sürdürülebilir ve kârl büyüme sa layan küresel bir oyuncu konumundad r. Tofafl n flimdiye kadar elde etti i her baflar da deste ini esirgemeyen hissedarlar m za, müflterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayimize, ifl ortaklar m za, ve çal flanlar m za en içten teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Baflkan 09

11 CEO nun De erlendirmesi De erli Paydafllar m z, Türk otomotiv sanayisinde öncü bir flirket olan Tofafl, kuruluflundan itibaren otomotiv sektörüne, ekonomiye ve paydafllar na de er yaratma hedefiyle ilerlemifltir y l üretim, ihracat ve iç pazar performans aç s ndan baflar l sonuçlar n elde edildi i bir sene olmufltur. Türk otomotiv sektöründe üretimin ve ihracat n 5 te 1 ini tek bafl na gerçeklefltiren Tofafl, 2013 te araç üreterek, 80 den fazla ülkeye 160 bin arac n ihracat n gerçeklefltirmifltir. Toplam sat fllarda ihracat %65, iç pazar ise %35 pay alm flt r. ç pazarda sat lan adet arac n %80 i ise yerli üretimden oluflmaktad r y l ndan itibaren en büyük ihraç pazar Avrupa da talebin gerilemesi ile birlikte, Tofafl ihracat pazarlar nda çeflitlendirme stratejisini 2013 y l nda da sürdürerek Ortado u, Kuzey Afrika ve Güney Amerika da yeni pazarlara ihracat yapmaya bafllam fl ve ngiltere gibi kritik pazarlardaki pay n artt rm flt r. Bu sayede 2013 y l nda en büyük ihracat pazar daral rken ihracat hacmini %4,1 artt rmay baflarm fl; 1,6 milyar euro ihracat geliri elde etmifltir. Dünyada ve Türkiye de rekabetin artt 2013 y l nda, Tofafl, baflar l performans yla 7 milyar TL sat fl geliri ve 434 milyon TL net kâr elde etmifltir. Yeni model projeleri kapsam nda 880 milyon dolar tutar nda yat r ma imza atm flt r. Tofafl 2013 y l nda çok de erli bir baflar ya imza atarak, 175 Fiat Chrysler Grup fabrikas ile grubun 350 tedarikçisinin fabrikalar nda uygulanan WCM Dünya Klas nda Üretim Program nda Alt n Seviye ye ulaflm flt r. fl güvenli i, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konular n kapsayan Dünya Klas nda Üretim program nda Tofafl n alt n seviyeye ulaflmas üretim standartlar ndaki yetkinli inin en önemli göstergesi olmufltur te Tofafl çat s alt nda faaliyet gösteren Opar ile dünyan n önde gelen otomotiv tedarikçisi Magneti Marelli nin Magneti Marelli Yedek Parça ve Servis birimi aras ndaki iflbirli i anlaflmas imzalanm flt r. Bu sayede, Türkiye de Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati olmak üzere 6 markayla hizmet veren Tofafl; yedek parça alan ndaki faaliyetlerine yeni markas Magneti Marelli-Opar ile devam etmektedir de yeni yüzüyle üretilmeye bafllanan Linea modeli, 2013 te %5,6 payla yurtiçi pazarda en çok tercih edilen binek otomobili unvan n korumufltur. Fikrî ve s nai haklar Tofafl a ait olan Fiat Doblo ise %11,5 lik pazar pay yla yurtiçi pazarda kendi segmentinde en çok satan hafif ticari araç olmufltur. ArGe ve inovasyona yat r m yaparak Türkiye yi tüm dünyada baflar yla temsil edecek projeler gelifltirmeye odaklanan Tofafl, 2013 te yeni binek araç yat r m üzerinde çal flmaya bafllam flt r. Gelifltirme çal flmalar devam eden ve üretimine 2015 in ikinci yar s nda bafllanmas planlanan yeni binek araç projesi, 520 milyon dolar tutar nda bir yat r mla hayata geçirilecektir. Proje kapsam nda y llar aras nda adet arac n üretilmesi, bu üretimin üçte birinin ihraç edilmesi hedeflenmektedir. Tofafl pazar çeflitlendirme stratejisi do rultusunda 2013 y l nda hafif ticari araç segmentindeki güçlü oyuncusu Doblo için yat r m karar alm flt r. 360 milyon dolarl k ek yat r mla Kuzey Amerika ve Kanada pazarlar na ihraç edilecek Doblo nun, y llar aras nda, yaklafl k adet ihracat gerçeklefltirmesi öngörülmektedir. Ayn proje kapsam nda Doblo modelinin di er pazarlar için yenilenmesi de söz konusu olacakt r. Tofafl, Türk otomotiv sanayisine duydu u güvenin göstergesi olarak, 2013 y l nda bafllad bu yat r mlarla, yerli üretim oran, ihracat hacmi ve yan sanayiye sunaca f rsatlar kapsam nda ülke ekonomisinde katma de er yaratmaya devam edecektir. Tofafl, sürdürülebilir yönetim yaklafl m çerçevesinde, ekonomik faaliyetlerinin yan s ra toplum için kültür-sanat, e itim, çevre ve spor alanlar ndaki sosyal sorumluluk faaliyetlerini de baflar ile sürdürmektedir. Çevre ve Enerji Politikas n n gere i olarak, at klar kayna nda azaltmay ve mümkün oldu unca geridönüflüme tabi tutmay hedefleyen Tofafl, endüstriyel at klar n %97 sini geri dönüfltürmektedir.. Geri kalan at klar n ise enerji kayna olarak kullanmaktad r. 0 at k/0 kay p hedefiyle çevreyi kirletmemeye odaklanm fl ve 2013 te Enerji Yönetim Sistemi denetimlerini baflar yla tamamlam flt r. Tofafl, s f r uygunsuzluk la al nan ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikas yla, otomobil üreticileri aras nda bu sertifikaya sahip ilk flirket olma baflar s n elde etmifltir. Tofafl n 2013 y l nda ifl güvenli i, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konular n kapsayan Dünya Klas nda Üretimde Alt n Seviye ye ulaflmas üretim standartlar ndaki yetkinli inin en önemli göstergesi olmufltur. 10

12 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 ArGe ve inovasyona yat r m yaparak Türkiye yi tüm dünyada baflar yla temsil edecek projeler gelifltirmeye odaklanan Tofafl, 2013 te yeni model yat r mlar üzerinde çal flmaya bafllam flt r. Koç Holding in liderli inde yürütülen Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsam nda, meslek liselerindeki Fiat Laboratuvarlar ndan 242 ö renci mezun olmufltur. Ayr ca Koç Holding in Ülkem çin Engel Tan m yorum projesinde saat üzerinde e itimle bilinçlendirme faaliyetlerini gerçeklefltirmifl; yeni engelli dostu uygulamalar devreye alm flt r. Tofafl Spor Kulübü Basketbol Okullar nda her y l yaklafl k gencimiz spor yapmaktad r te Tofafl Spor Kulübü ve Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf n n birlikte yürüttü ü Basketbol Gönüllüleri Projesi yle 700 e yak n gencimiz basketbol ile tan flma f rsat bulmufltur. Kültür ve sanat faaliyetleri kapsam nda, Bursa da 2002 y l ndan itibaren faaliyet gösteren Tofafl Anadolu Arabalar Müzesi, 2013 y l nda kap lar n açan Zaman Makineleri sergisi ile ziyaretçiyi a rlam flt r. Koç Holding ve Fiat-Chrysler in güçlü ortakl nda çal flmalar n sürdüren kiflilik Tofafl Ailesi, üretim ve ArGe yetkinlikleri, sa lam finansal performans, farkl müflteri beklentilerine hitap eden 6 markas, güçlü yan sanayisi ve bayi a ndan ald destekle küresel bir otomotiv oyuncusu olarak yoluna devam etmektedir. Siz de erli paydafllar m za bize olan inanc n zdan dolay içtenlikle teflekkürlerimizi sunar z. Güveninize lay k olmak için, zaman n ruhunu okuyarak tüm gücümüzle çal flmaya devam edece imizi bilgilerinize arz ederim. Sayg lar mla, Kamil Baflaran Yönetim Kurulu Üyesi & CEO 11

13 Yönetim Kurulu MUSTAFA VEHB KOÇ - Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Koç 1960 do umlu olup, sviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirdikten sonra ABD'de George Washington Üniversitesi flletme bölümünden 1984 y l nda mezun oldu. Çal flma yaflam na 1984'te Tofafl'ta Müflavir olarak bafllayan Koç, Ram D fl Ticaret'te Sat fl Müdürlü ü ve Sat fl Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulundu y l nda Koç Holding'e geçerek s ras yla Baflkan Yard mc l, Baflkan, Yönetim Kurulu Üyeli i ve Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevlerini yürüttü y l ndan beri Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan 'd r. Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i Yüksek stiflare Kurulu Onursal Baflkan ve D fl Ekonomik liflkiler Kurulu Üyesi olan Koç, Finlandiya stanbul Fahri Konsolosu'dur. Genç Baflkanlar Organizasyonu üyesi olup, JP Morgan Uluslararas Konseyi'nde, Rolls- Royce Uluslararas Dan flma Kurullar na ve Council on Foreign Affairs Uluslararas Konseyi'nde yer almakta. Bilderberg Toplant lar n n Yürütme Kurulu üyesidir y l nda talya Hükümeti'nin Cavaliere D'Industria niflan ile ödüllendirildi. Mustafa V. Koç, ekonomik ve sosyal kalk nmaya büyük önem veren ve bu alanda World Monuments Fund ve Carnegie Vakf ile BNP Paribas gibi sayg n kurulufllarca ödüllendirilen Koç Ailesi'nin sosyal ve kültürel yaflama katk lar n hayata geçiren Vehbi Koç Vakf 'n n Yönetim Kurulu ve Türk E itim Gönüllüleri Vakf 'n n Mütevelli Heyeti Üyesidir. SERGIO MARCHIONNE - Yönetim Kurulu Baflkan Yardımcısı 1952 y l do umlu olup yüksek ö reniminitoronto Üniversitesi nde Felsefe ve Hukuk dallar nda lisans e itimi ile Kanada da Windsor Üniversitesi nde Ticaret dal nda lisansüstü e itimi ile tamamlam flt r. Dava avukat, hukuk müflaviri ve yeminli muhasebecidir. Fiat S.p.A de May s 2003 y l ndan itibaren Yönetim Kurulu Üyeli ini sürdüren Sn. Marchionne, 2004 Haziran ay nda CEO olarak atanm flt r y l n n fiubat ay nda ayn zamanda Fiat Group Automobiles da CEO olarak ve 2006 y l n n Nisan ay nda tar m ve inflaat ekipmanlar alanlar nda faaliyet gösteren CNH flirketine CEO olarak atanm flt r y l n n Haziran ay nda Chrysler Group LLC de CEO ve 2011 y l n n Eylül ay nda Yönetim Kurulu Baflkan olmufltur. May s 2010 da Exor S.p.A flirketinin Yönetim Kurulu na kat lm flt r. Ayn zamanda Ocak 2011 de Fiat S.p.A den ayr larak kurulan ve CNH, Iveco ile FiatcPowertrain Industrial bünyesinde bulunduran Fiat Industrial S.p.A in Yönetim Kurulu Baflkan olmufltur. Sn. Marchionne yeniden 2013 y l nda Avrupa Otomobil Üreticileri Derne i nin (ACEA) Yönetim Kurulu Baflkan seçilmifltir. Ayn zamanda Philip Morris International Inc in yönetim kurulu üyesi ve Peterson Uluslararas Ekonomi Enstitüsü nün yönetim kurulu üyesi ve A.B.D. ve talya Konseyinin talya kolunun baflkan d r. Giovanni Agnelli Vakf n n daimi üyesidir. Sn. Marchionne; Windsor Üniversitesi nden (Kanada) ve Walsh College in Troy dan Hukuk fahri doktoras, Toledo Üniversitesi nden (Ohio) sletme fahri doktoras, CUOA Vakf ndan ( talya) fahri yüksek lisans, Cassiono Üniversitesi nden ( talya) Ekonomi doktoras, Torino Politecnico Üniversitesi nden fahri Endüstri Mühendisli i ünvanlar n elinde bulundurmaktad r.sn. Marchionne ayn zamanda Cavaliere del Lavoro niflan yla da onurland r lm flt r. KAM L BAfiARAN - Yönetim Kurulu Üyesi - CEO Sn. Baflaran, 1956 do umlu olup 1979 y l nda Ankara Devlet Mimarl k ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisli i bölümünden lisans, 1983 y l nda Cologne University of Applied Science Fachhochschule Makine Konstrüksiyon Bölümü nden yüksek lisans derecesi alm flt r y llar aras nda Almanya KHD flirketinde görev ald ktan sonra Tofafl ta y llar aras nda ürün ve üretim konular nda çeflitli yönetim seviyelerinde görevler alm flt r aras nda Yal n Üretim Sorumlusu, y llar nda Doblo Ürün Gelifltirme Platformu Müdürlü ü, y llar nda ise Sat n Alma Direktörlü ü görevlerini yürütmüfltür. Sn Baflaran, y llar aras nda Fiat Group ta Tedarikçi Gelifltirme ve Maliyet Yönetimi Direktörü görevini yürütmüfltür y llar aras nda Martur A.fi. ve Fompak A.fi. de CEO olarak görev yapm fl olan Sn. Baflaran, 2012 y l n n fiubat ay ndan beri Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. de CEO olarak görev yapmaktad r. TEMEL KAM L ATAY - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atay 1940 do umlu olup, yüksek ö renimini stanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisli i ve Detroit Wayne State Üniversitesi flletme lisanslar ile tamamlam flt r. Çal flma haya tna 1965 y l nda Chrysler Sanayii de Ürün Gelifltirme Mühedisi olarak bafllam fl, Koç Toplulu u na 1966 y l nda Otosan A.fi. de Mamul gelifltirme Müdürü olarak kat lm fl, 1969 y l nda Ford Motor Co. USA de Mamul Gelifltirme Mühendisi olarak görev alm flt r y l nda Koç Holding Afl. de Otomotiv Koordinatör Yard mc s, y llar aras nda Otoyol Sanayi A.fi. Genel Müdürü ve y llar aras nda Tofafl Türk Otomobl Fabrikas A.fi. Genel Müdürü görevleri yürütmüfltür. Koç Holding A.fi. de s ras yla 1992 y l nda Teknik Projeler Baflkan Yard mc s, 1994 y l nda Tofafl Grubu Baflkan, 1996 y l nda Topluluk Yürütme Kurulu Baflkan Vekili görevlerinde bulunm fltur y l ndandan beri Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevini yürütmektedir. OSMAN TURGAY DURAK - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Durak 1952 do umlu olup, yüksek ö renimini 1975 y l nda Northwestern Üniversitesi nde Makine Mühendisli i lisans ve yüksek lisans ile tamamlam flt r. Koç Toplulu u na 1976 y l nda ürün gelifltirme mühendisi olarak Ford Otomotiv de kat lm fl, 1986 y l nda Genel Müdür Yard mc l na atanm fl, 2000 y l nda Genel Müdür Baflyard mc s ve 2002 y l nda Ford Otosan Genel Müdürü olmufltur y llar aras nda Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkanl görevini yürütmüfltür. May s 2009 dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, 2010 y l nda Koç Holding CEO su olarak atanm fl ve Yönetim Kurulu üyesi olmufltur. Ayr ca y llar aras nda Otomotiv Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmüfltür. ALFREDO ALTAVILLA - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altavilla, 1963 do umlu olup kariyerine Università Cattolica Milano'da asistan olarak bafllam flt r y l nda, Fiat Auto'ya kat lm fl, burada ilk olarak stratejik planlama ve ürün gelifltirme alanlar nda uluslararas giriflimlere odaklanm flt r y l nda, Fiat Auto Pekin ofisinin baflkan olarak ve 1999 y l nda Asya Operasyonlar n n baflkan olarak atanm flt r. Eylül 2004'te, Sn. Altavilla, FGP Baflkan (Fiat/GM Powertrain JV) ve Fiat Auto'nun fl Gelifltirme K demli Baflkan Yard mc s olarak atanm flt r. Temmuz 2005'de Türk Otomobil Fabrikas A.fi. ye CEO olarak atanm flt r. Bu s rada fl Gelifltirme bölümündeki rolünü korumufltur. Kas m 2006'da, FPT Fiat Powertrain Technologies'e CEO olarak atanm flt r. Temmuz 2009'da, Chrysler Group LLC'de Yönetim Kurulu üyesi olmufl ve Ekim 2009'da Fiat Grup için fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s olarak atanm flt r. Kas m 2010'dan Kas m 2012'ye kadar, Iveco'nun CEO su olmufltur. Ayr ca Ocak 2011'den Kas m 2012'ye kadar, Fiat Endüstriyel cra Kurulu üyesi olarak görev yapm flt r. 12 Kas m 2012'de Fiat Grubun Avrupa, Afrika ve Orta Do u bölgelerinden (EMA) sorumlu CEO görevine atanm flt r. Ayr ca Eylül'den beri Fiat Grup flletme Konseyi üyesi ve fl Gelifltirme Baflkan d r. 12

14 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 SMA L CENK Ç MEN - Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Çimen 1967 do umlu olup, yüksek ö renimini 1991 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümü lisans ve 2002 y l nda Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri Yönetici Gelifltirme Program ile tamamlam flt r y l nda Otokoç ta yetifltirme eleman olarak Koç Toplulu u na kat ld ktan sonra, s ras yla Otosan Pazarlama da 1993 y l nda Koç fiirketleri Sat fl Koordinatörü, 1994 y l nda Bölge Müdürü ve 1995 y l nda thalat Müdürü görevlerini yürütmüfltür.1996 y l nda Ford Otosan A.fi. Filo Sat fl Müdürü olduktan sonra, 1998 y l nda Otokoç Genel Müdürü görevine atanm flt r y l nda Standart A.fi. Genel Müdürü görevi sonras nda, Otokoç Ticaret A.fi. de Genel Müdür olarak 2009 y l na kadar görev alm flt r y l ndan beri Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkan d r. KUDRET ÖNEN - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Önen 1953 do umlu olup, yüksek ö renimini Gazi Üniversitesi Makina Mühendisli i bölümü lisans ile tamamlam flt r. Koç Toplulu u na 1975 y l nda Ford Otosan A.fi. de Planlama Mühendisi olarak kat lm fl ve 1978 y l nda Ford otosan A.fi. de Proje Mühendisi olarak görev alm flt r y l nda Koç Holding A.fi. Arge Bölüm Müdürü olan Sn.Önen, 1984 y l nda Otokar A.fi. de Genel Müdür Yard mc l ve 1994 ile 2005 y llar aras nda Genel Müdür görevlerinde bulunmufltur y l nda Koç Holding A.fi. Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Efl Baflkan ve 2006 y l nda Savunma Sanayi ve Di er Otomotiv Grubu Baflkan görevlerini yürütmüfltür y l ndan beri Koç Holding A.fi. Savunma Sanayi, Di er Otomotiv ve Bilgi Grubu Baflkan görevini yürütmektedir. AL AYDIN PANDIR - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Pand r 1956 do umlu olup Avusturya Lisesi ni 1975 y l nda bitirdikten sonra, stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü nden 1980 y l nda mezun oldu. Profesyonel ifl hayat na y llar nda Koç Holding e ba l flirketlerde; y llar nda Tekersan Jant Sanayinde kal p tak m mühendisi olarak, y llar nda Koç Holding Araflt rma Gelifltirme Merkezi ne araflt rma mühendisi olarak ve y llar aras nda Otokar flirketinde önce Üretim Mühendisli i sonra Fabrika Müdürü olarak devam etti y l nda transfer oldu u General Motors flirketinde aras Opel Türkiye Sat fl Sonras Müdürü, aras Almanya Opel Uluslararas Sat fl Sonras Müdürü, aras nda Singapur General Motors Asya Pasifik Merkezi nde fl Gelifltirme Müdürü, aras fiangay General Motors Çin flirketinde Genel Müdür, aras nda General Motors Overseas Distribution Corporation Genel Müdürü, aras General Motors Endonezya Baflkan olarak çal flt y l sonunda kat ld Fiat flirketinde 2012 y l bafl na kadar Tofafl CEO Üst Yöneticisi ve son 1,5 y ld r Fiat Grubu Türkiye Ülke Baflkan olarak çal flt. 15 Kas m 2013 tarihi itibariyle ERDEM R Grubuna Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Aza olarak atanm flt r. GIANNI CODA - Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisli i bölümünde lisans derecesini tamamlayan Sn. Coda 1946 do umlu olup, Fiat Grubu na 1979 y l nda Teksid'te bulunan Döküm Makine ve Üretim Tesisi, Sat n Alma Departman Baflkan olarak kat lm flt r.sn. Coda daha sonra Fiat Allis, Fiat Geotech'te artan sorumluluk içeren konumlara gelmifl, 1992 y l nda, Traktör Üretimi Baflkan Yard mc s olarak atanm fl ve yeni oluflturulan Tar msal ve Yap sal Ekipman Sektörüne Fiat ve Ford New Holland' n bütünleflmesinden sorumlu olarak atanm flt r.1993 y l nda, mühendislik, üretim ve sat n almadan sorumlu, New Holland Tar msal Makine bölümünün Baflkan Yard mc s oldu.1996 ile 1999 y llar aras nda Fiat Ferroviaria'n n baflkanl n yürüten Sn. Coda, bu s rada Fiat Auto'nun Latin Amerika çal flmalar n n sorumlusu olarak atand.2002 y l nda, Sn. Coda Fiat Auto'nun Fiat/Lancia/Hafif Ticari Araç ifl biriminin baflkan olarak atand ve 2004 y l nda Fiat Auto'nun Sat n Alma Departman baflkan olarak atand.temmuz 2006'da, ayr ca FCA Sat n Alma Koordinasyonu sorumlusu olarak atand.gianni Coda, Mart 2008 ile Eylül 2011 tarihleri aras nda, FCA Sat n Alma S.r.l Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürlü ünü yapm fl ve Kas m 2012'ye kadar Fiat- Chrysler EMEA Bölgesi CEO görevini yerine getirmifltir. GÖKÇE BAYINDIR - Ba ms z Üye 1939 do umlu olan Sn. Bay nd r ilk ve orta ö reniminin ard ndan, Robert Kolej'den mezun olmufltur y l nda Bo aziçi Üniversitesi'nin flletme daresi Bölümü'nü bitiren Bay nd r, ayn bölümde yüksek lisans n tamamlam flt r. Askerlik görevini müteakip, ifl hayat na 1967 y l nda bafllayan Bay nd r, 1971 y l nda Tofafl Oto Ticaret A.fi.'de Pazarlama Müdürü olarak göreve bafllam flt r. Daha sonra Tofafl Oto Ticaret A.fi. bünyesinde Genel Müdür Muavinli i ve 1979 y l ndan itibaren de Genel Müdürlük görevlerinde bulunmufltur. Bu görevini müteakip, 1987 tarihinde Koç Holding A.fi. bünyesinde Tofafl Grubu Baflkan Yard mc l ve ard ndan Tofafl Grubu baflkanl yapan Bay nd r, 2000 y l nda Koç Grubu'ndan emekli olmufltur. Koç Grubu'nda çal flt y llarda, baflta Tofafl Oto Ticaret A.fi. ve Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi.'de olmak üzere de iflik flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerinde bulunmufltur. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Bay nd r, stanbul'da yaflamaktad r. LIBERO MILONE - Ba ms z Üye Sn. Milone 1948 do um olup yüksek ö renimini ve kariyer e itimini Hollanda ve ngiltere'de tamamlam flt r. Nisan 2008'den 2011'in bafllar na kadar, kurumsal yönetim ve risk yönetimi konular nda uzmanlanm fl küresel dan flmanl k firmas olan Protiviti'nin K demli Dan flman ve Onursal Baflkan olarak görev yapm flt r. May s 2008 ve Temmuz 2011 aras dönemde, BM Dünya Yiyecek Program n n Denetim Komitesi üyeli i yapm flt r; Nisan 2010 ve Aral k 2011 aras nda, personel yönetimi ve ifl al m yaz l m geliifltiren Jobnet S.p.A. Baflkanl n yapm fl ve Ocak 2011 ve Eylül 2013 döneminde Fiat Industrial S.p.A'da ba ms z yönetici olarak çal flm fl ve ayr ca Dahili kontrol ve Risk komisyounu baflkan olarak görev yapm flt r. Nisan 2011'den beri, Poltrona Frau Grub'un ba ms z müdürüdür ve Dahili Kontrol, Risk ve Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan olarak görev yapmaktad r, ayr ca bu flirketin Ücret Komitesi üyesidir. May s 2011'de, Falck Renewables S.p.A. Yönetim Kuruluna kat lm flt r, burada ayr ca ç Denetim ve Risk Kurulunun Baflkan olarak görev yapmaktad r ve Ücret Komitesinin bir üyesidir. Mart 2012'den beri Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi.'nin ba ms z müdürüdür ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Baflkan d r, Denetim Komitesi ile Risk Komitesinin bir üyesidir. Ekim 2012'den beri, bir dan flmanl k firmas olan Milone Associates'de Baflkanl k ve Yönetici Ortakl k yapmaktad r. May s 2013'den beri, Indesit fiirketi nde ba ms z müdürdür ve ç Denetim ve Risk Komitesine baflkanl k etmektedir ve nsan Kaynaklar Komitesinin üyesidir. 13

FAALİYET RAPORU 2012

FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm I Bölüm II Bölüm III Bölüm IV Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Şirketin Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler 2012 Yılı Kar Dağıtım Önerisi Kurumsal

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU

Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU Hayat yenilenmektir 2014 FAALİYET RAPORU TOFAŞ 2014 FAALİYET RAPORU BÖLÜM I BIR BAKIŞTA TOFAŞ 4 Yönetim Kurulu nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu 5 Tofaş Hakkında 6 Başlıca Finansal

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

28 ülke 74 bin çal flan

28 ülke 74 bin çal flan 80 Yılı Aşkın Tecrübe Koç Toplulu u, cirosu, ihracatı, MKB deki payı ve çalıflan sayısı ile Türkiye nin en büyük flirketler toplulu udur. Son befl y lda dolar bazında kaydetti i ortalama %31 büyüme sonucu

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. CENGİZ EROLDU* Yönetim Kurulu Üyesi - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında Roma da bulunan LUISS Üniversitesi nde MBA programını

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi.

Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. Faaliyet Raporu HSBC Bank A.fi. HSBC Bank A.fi. 2006 Y l Faaliyet Raporu Ticaret Unvan : HSBC BANK A.fi. Kurulufl Tarihi : 13/09/1990 Adres : Ayaza a Mahallesi Ahi Evran Caddesi Dereboyu Sokak 34398 Maslak

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı