TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür."

Transkript

1

2 TOFAfi, 2013 y l nda dünyadaki tüm Fiat Chrysler Automobiles fabrikalar aras nda, Dünya Klas nda Üretim de Alt n Seviye ödülüne lay k görülmüfltür.

3 02

4 TOFAfi FAAL YET RAPORU BÖLÜM 1 Ortaklar Genel Kurul Toplant Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun De erlendirmesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyeler Üst Yönetim BÖLÜM 2 fiirketin Sermaye Yap s ve Ortakl k Hakk nda Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri fiirket Hakk nda Bilgiler Ba l Ortakl klar Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2013 Y l Faaliyetleri ve Baflar lar BÖLÜM Y l Kar Da t m Önerisi 2013 Y l Kar Da t m Tablosu Ba ms z Denetim Raporu ve Mali Tablolar BÖLÜM 4 Kurumsal Yönetim lkeleri Beyan ve Uyum Raporu Riskin Erken Saptanmas ve Risk Yönetim Komitesi Çal flmalar Ba l fiirket Raporu Kar Da t m Politikas Ücret Politikas 03

5 BÖLÜM 1 Ortaklar Genel Kurul Toplant Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun De erlendirmesi Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunda Görev Alan Üyeler Üst Yönetim 04

6 TOFAfi FAAL YET RAPORU

7 Ortaklar Genel Kurulu Toplant Gündemi TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI ANON M fi RKET N N 28 MART 2014 TAR HL 46. OLA AN ORTAKLAR GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEM 1. Aç l fl ve Toplant Baflkanl n n seçimi, 2. fiirket Yönetim Kurulu nca haz rlanan 2013 Y l Faaliyet Raporunun okunmas, müzakeresi ve onaylanmas, Y l hesap dönemine iliflkin Ba ms z Denetim Rapor Özeti nin okunmas, 12. fiirketin 2013 y l içerisindeki ba fllar hakk nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 y l nda yap lacak ba fllar için üst s n r belirlenmesi, 13.Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 y l içerisinde iliflkili taraflarla yap lan ifllemler hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi, Y l hesap dönemine iliflkin Finansal Tablolar n okunmas, müzakeresi ve onaylanmas, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin fiirketin 2013 y l faaliyetlerinden dolay ayr ayr ibra edilmesi, 6. Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri gere ince, 2013 y l ve izleyen y llara iliflkin fiirket in Kar Da t m Politikas n n onaya sunulmas, 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunlar n efl ve ikinci dereceye kadar kan ve s hrî yak nlar na; Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim Tebli i do rultusunda 2013 y l içerisinde bu kapsamda gerçeklefltirilen ifllemler hakk nda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15. Dilek ve görüfller y l kâr n n da t lmas ve kar da t m tarihi konusundaki Yönetim Kurulu nun önerisinin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi, 8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yap lmas, Ba m s z Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 9. Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikas ve politika kapsam nda yap lan ödemeler hakk nda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmas, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayl k brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu düzenlemeleri gere ince Yönetim Kurulu taraf ndan yap lan Ba ms z Denetleme Kuruluflu seçiminin onaylanmas, 06

8 TOFAfi FAAL YET RAPORU

9 Yönetim Kurulu Raporu De erli Hissedarlar m z, K ymetli fl Ortaklar m z, Sevgili Tofafl Ailesi, Dünya genelinde ekonomik krizin etkilerinin devam etti i, Türkiye ekonomisinde ise dalgalanmalar n yafland 2013 y l nda elde etti imiz sonuçlarla baflar l bir performans sergiledik. Dünyan n en büyük ekonomisi ABD de varl k al mlar n n azalt lmas na iliflkin tart flmalar 2013 te küresel piyasalar n gündemini belirleyen en önemli faktörlerden birisi oldu. Bunun yan s ra, baflta Çin olmak üzere geliflmekte olan ülkelerin büyüme h zlar ndaki düflüfl, baz ülkelerde yükselen siyasi tansiyon ve derin bir ekonomik krizi yavafl yavafl geride b rakmakta olan Avrupa dan gelmeye bafllayan olumlu sinyaller 2013 teki piyasalara yön veren di er önemli olaylar oldu. Sene bafl ndaki iyimser beklentilere karfl n 2013 y l nda dünya ekonomisinin büyüme h z, bir önceki y l n hafif alt nda kald. ABD %1,9 büyürken, geliflmekte olan ülkeler %4,7, Asya ve dünya ekonomisini domine eden dünyan n ikinci büyük ekonomisi Çin ise %7,7 seviyesinde büyüdü y l ndan beri Avrupa da yaflanan durgun dönem yerini 2013 y l n n 2 inci çeyre inde toparlanma sinyallerine b rakt. Bu k p rt ya ra men Euro Bölgesi %0.4 darald y l nda ise küresel ekonominin geçti imiz y la k yasla daha pozitif bir seyir izlemesi bekleniyor. IMF nin tahminlerine göre ABD ekonomisinde büyüme oran n n %2,8 ve Euro Bölgesinde ise %1 olmas bekleniyor te uzun y llar ortalamalar n n oldukça alt nda bir büyüme kaydeden geliflmekte olan ülkelerin büyüme h zlar n n ise 2014 te %5.1 e yükselece i öngörülüyor. Günümüzde dünyan n 6. büyük ülke ekonomisine eflde er büyüklü e sahip olan otomotiv sektörü; ekonomik krizlere ve piyasalarda yaflanan dalgalanmalara ra men büyümesini sürdürdü. Dünya otomotiv pazar nda 84 milyon araç üretildi. Türkiye nin en büyük ihraç pazar konumundaki Avrupa da y l boyunca süren krizin etkileri otomotiv sektörüne de yans d, üretim 2012 ye göre %1,7 oran nda azald ve yaklafl k 13,5 milyon araç üretildi te ise Avrupa daki beklenen ekonomik geliflmelere paralel, otomotiv sektöründe büyüme yaflanaca öngörülüyor. Türkiye, küresel ekonomik kriz sonras en h zl toparlanan ve son dönemlerdeki belirsizliklerden nispeten az etkilenen bir ülke oldu. Türkiye de 2013 te dünya ortalamas n n üzerinde %3,5-%4 civar nda ekonomik büyüme gerçekleflti i tahmin ediliyor. Özel tüketim harcamalar n n önemli katk s yla birlikte, yat r mlardaki ve stok de ifliminde gözlenen art fllar da büyümede etkili oldu. Türkiye nin 2013 te, toplam ihracat 151,8 milyar dolar olurken ithalat %6,4 yükseldi d fl ticaret aç ise %18,7 oran nda artt. hracat n ithalat karfl lama oran ise %64,5 ten %60,3 seviyesine düfltü. Ülkemizi yüksek refah seviyesine ulaflt rma yolunda, dönemini kapsayan Orta Vadeli Program da, ülkemizin potansiyel büyüme h z na ulaflmas, cari ifllemler aç n n azalt lmas, enflasyonun düflürülmesi, kamu mali dengelerinin iyilefltirilmesi, makroekonomik ve finansal istikrar n güçlendirilmesi amaçlan yor. Bu programa göre ülke ekonomisinin 2014 y l nda %4 büyümesi hedefleniyor. Türkiye nin en büyük ihracat kalemi olan otomotiv sektöründe, Avrupa daki daralmaya ra men 1 milyon adedin üzerinde araç üretilerek, %5 büyüme kaydedildi; 843 bin adet araç ihraç edildi. ç pazarda ise 2013 te otomotiv pazar %9,7 art flla 853 bin adete ulaflt. Binek araç sat fllar %19,5 art flla tüm zamanlar n en yüksek düzeyine ulafl rken, hafif ticari araç pazar ise %14,8 düflüflle daralmaya devam etti. Son 5 y ld r otomotiv pazar n n 700 bin adedin üzerinde kalarak istikrarl bir seyir izlemesi oldukça dikkat çekicidir y l n n otomotiv sektörü için, rekabetteki art fl ve makroekonomik dinamiklerin etkisi ile daha zorlay c olaca öngörülmektedir. Bu koflullarda 2014 te iç pazarda toplam sat fllar n 650 bin civar nda gerçekleflmesi ve üretimin 1,1 milyon seviyesinde gerçekleflmesi bekleniyor. Avrupa ekonomisinin büyüyece ini iflaret eden sinyallerle, otomotiv ihracat n n da artmaya devam edece i öngörülmektedir. Küresel pazarlardaki dalgalanmalar, geliflmifl ülkelere k yasla daha yüksek ekonomik büyüme potansiyeline sahip Türkiye aç s ndan f rsat yaratmay sürdürüyor. Türkiye, dünyan n en büyük 16 nc otomotiv üreticisi ve Avrupa n n en büyük hafif ticari araç üreticisi olarak konumunu güçlendiriyor. Elbette sektörün hedeflerine ulaflmas nda ve rekabetçili ini sürdürmesinde Ar-Ge ve inovasyona yap lan yat r mlar n büyük etkisi bulunuyor. Tofafl da yeni yat r mlar ile Ar-Ge faaliyetlerini, yan sanayimizi ve bayilerimizi güçlendirerek ülkemiz için katma de er yaratmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ve Kanada pazarlar için gelifltirilen Doblo yat r m na ek olarak yeni bir binek araç için çal flmalara bafllayan Tofafl, sektördeki konumunu güçlendirirken, ayn zamanda gelece ini de sa lam temeller üzerine infla etmeyi sürdürüyor. Tofafl, yeni yat r mlar ile Ar-Ge faaliyetlerini, yan sanayimizi ve bayilerimizi güçlendirerek ülkemiz için katma de er yaratmaya devam ediyor. 08

10 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 Güçlü bir üretici ve güçlü bir distribütör olan Tofafl, Dünya Klas nda Üretim de (WCM) ulaflt alt n seviye baflar s, dünyan n farkl ülkelerine ülkelerine araç gelifltirme kabiliyeti, ekonomik ve sosyal alanlarda yaratt katma de erle; sürdürülebilir ve kârl büyüme sa layan küresel bir oyuncu Türkiye nin otomobil ve hafif ticari araç üreten tek otomotiv flirketi Tofafl, 2013 y l nda yaflanan küresel pazarlardaki dalgalanmalara ve ülkemizdeki belirsizliklere ra men ifl hacmini korudu. Fiat, Peugeot, Citroen, Opel ve Vauxhall gibi 5 küresel markaya araç gelifltiren ve üretim yapan Tofafl 2013 te; 244 bin adetle sektördeki toplam üretimin %21 ini, 160 bin adetle ise toplam ihracat n %19 unu tek bafl na gerçeklefltirdi te ihracat performans yla ülkemize en fazla gelir sa layan 3 otomotiv flirketinden biri oldu. Tofafl ayr ca, 2013 y l nda 512 milyon dolar d fl ticaret fazlas vererek, ülke ekonomisine katk sa lad. Tofafl n 2013 te üretim ve sat flta ulaflt baflar l performans, finansal sonuçlar na da olumlu yans d te 7 milyar TL net sat fl geliri elde eden Tofafl, 434 milyon TL net kâr aç klad. Güçlü bir üretici ve Türkiye de temsil etti i 6 küresel markayla güçlü bir distribütör olan Tofafl, ayn zamanda Dünya Klas nda Üretim de (WCM) ulaflt alt n seviye baflar s, dünyan n farkl ülkelerine araç gelifltirme kabiliyeti, ekonomik ve sosyal alanlarda yaratt katma de erle; sürdürülebilir ve kârl büyüme sa layan küresel bir oyuncu konumundad r. Tofafl n flimdiye kadar elde etti i her baflar da deste ini esirgemeyen hissedarlar m za, müflterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayimize, ifl ortaklar m za, ve çal flanlar m za en içten teflekkürlerimi sunar m. Sayg lar mla, Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Baflkan 09

11 CEO nun De erlendirmesi De erli Paydafllar m z, Türk otomotiv sanayisinde öncü bir flirket olan Tofafl, kuruluflundan itibaren otomotiv sektörüne, ekonomiye ve paydafllar na de er yaratma hedefiyle ilerlemifltir y l üretim, ihracat ve iç pazar performans aç s ndan baflar l sonuçlar n elde edildi i bir sene olmufltur. Türk otomotiv sektöründe üretimin ve ihracat n 5 te 1 ini tek bafl na gerçeklefltiren Tofafl, 2013 te araç üreterek, 80 den fazla ülkeye 160 bin arac n ihracat n gerçeklefltirmifltir. Toplam sat fllarda ihracat %65, iç pazar ise %35 pay alm flt r. ç pazarda sat lan adet arac n %80 i ise yerli üretimden oluflmaktad r y l ndan itibaren en büyük ihraç pazar Avrupa da talebin gerilemesi ile birlikte, Tofafl ihracat pazarlar nda çeflitlendirme stratejisini 2013 y l nda da sürdürerek Ortado u, Kuzey Afrika ve Güney Amerika da yeni pazarlara ihracat yapmaya bafllam fl ve ngiltere gibi kritik pazarlardaki pay n artt rm flt r. Bu sayede 2013 y l nda en büyük ihracat pazar daral rken ihracat hacmini %4,1 artt rmay baflarm fl; 1,6 milyar euro ihracat geliri elde etmifltir. Dünyada ve Türkiye de rekabetin artt 2013 y l nda, Tofafl, baflar l performans yla 7 milyar TL sat fl geliri ve 434 milyon TL net kâr elde etmifltir. Yeni model projeleri kapsam nda 880 milyon dolar tutar nda yat r ma imza atm flt r. Tofafl 2013 y l nda çok de erli bir baflar ya imza atarak, 175 Fiat Chrysler Grup fabrikas ile grubun 350 tedarikçisinin fabrikalar nda uygulanan WCM Dünya Klas nda Üretim Program nda Alt n Seviye ye ulaflm flt r. fl güvenli i, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konular n kapsayan Dünya Klas nda Üretim program nda Tofafl n alt n seviyeye ulaflmas üretim standartlar ndaki yetkinli inin en önemli göstergesi olmufltur te Tofafl çat s alt nda faaliyet gösteren Opar ile dünyan n önde gelen otomotiv tedarikçisi Magneti Marelli nin Magneti Marelli Yedek Parça ve Servis birimi aras ndaki iflbirli i anlaflmas imzalanm flt r. Bu sayede, Türkiye de Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Ferrari ve Maserati olmak üzere 6 markayla hizmet veren Tofafl; yedek parça alan ndaki faaliyetlerine yeni markas Magneti Marelli-Opar ile devam etmektedir de yeni yüzüyle üretilmeye bafllanan Linea modeli, 2013 te %5,6 payla yurtiçi pazarda en çok tercih edilen binek otomobili unvan n korumufltur. Fikrî ve s nai haklar Tofafl a ait olan Fiat Doblo ise %11,5 lik pazar pay yla yurtiçi pazarda kendi segmentinde en çok satan hafif ticari araç olmufltur. ArGe ve inovasyona yat r m yaparak Türkiye yi tüm dünyada baflar yla temsil edecek projeler gelifltirmeye odaklanan Tofafl, 2013 te yeni binek araç yat r m üzerinde çal flmaya bafllam flt r. Gelifltirme çal flmalar devam eden ve üretimine 2015 in ikinci yar s nda bafllanmas planlanan yeni binek araç projesi, 520 milyon dolar tutar nda bir yat r mla hayata geçirilecektir. Proje kapsam nda y llar aras nda adet arac n üretilmesi, bu üretimin üçte birinin ihraç edilmesi hedeflenmektedir. Tofafl pazar çeflitlendirme stratejisi do rultusunda 2013 y l nda hafif ticari araç segmentindeki güçlü oyuncusu Doblo için yat r m karar alm flt r. 360 milyon dolarl k ek yat r mla Kuzey Amerika ve Kanada pazarlar na ihraç edilecek Doblo nun, y llar aras nda, yaklafl k adet ihracat gerçeklefltirmesi öngörülmektedir. Ayn proje kapsam nda Doblo modelinin di er pazarlar için yenilenmesi de söz konusu olacakt r. Tofafl, Türk otomotiv sanayisine duydu u güvenin göstergesi olarak, 2013 y l nda bafllad bu yat r mlarla, yerli üretim oran, ihracat hacmi ve yan sanayiye sunaca f rsatlar kapsam nda ülke ekonomisinde katma de er yaratmaya devam edecektir. Tofafl, sürdürülebilir yönetim yaklafl m çerçevesinde, ekonomik faaliyetlerinin yan s ra toplum için kültür-sanat, e itim, çevre ve spor alanlar ndaki sosyal sorumluluk faaliyetlerini de baflar ile sürdürmektedir. Çevre ve Enerji Politikas n n gere i olarak, at klar kayna nda azaltmay ve mümkün oldu unca geridönüflüme tabi tutmay hedefleyen Tofafl, endüstriyel at klar n %97 sini geri dönüfltürmektedir.. Geri kalan at klar n ise enerji kayna olarak kullanmaktad r. 0 at k/0 kay p hedefiyle çevreyi kirletmemeye odaklanm fl ve 2013 te Enerji Yönetim Sistemi denetimlerini baflar yla tamamlam flt r. Tofafl, s f r uygunsuzluk la al nan ISO Enerji Yönetim Sistemi Sertifikas yla, otomobil üreticileri aras nda bu sertifikaya sahip ilk flirket olma baflar s n elde etmifltir. Tofafl n 2013 y l nda ifl güvenli i, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konular n kapsayan Dünya Klas nda Üretimde Alt n Seviye ye ulaflmas üretim standartlar ndaki yetkinli inin en önemli göstergesi olmufltur. 10

12 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 ArGe ve inovasyona yat r m yaparak Türkiye yi tüm dünyada baflar yla temsil edecek projeler gelifltirmeye odaklanan Tofafl, 2013 te yeni model yat r mlar üzerinde çal flmaya bafllam flt r. Koç Holding in liderli inde yürütülen Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsam nda, meslek liselerindeki Fiat Laboratuvarlar ndan 242 ö renci mezun olmufltur. Ayr ca Koç Holding in Ülkem çin Engel Tan m yorum projesinde saat üzerinde e itimle bilinçlendirme faaliyetlerini gerçeklefltirmifl; yeni engelli dostu uygulamalar devreye alm flt r. Tofafl Spor Kulübü Basketbol Okullar nda her y l yaklafl k gencimiz spor yapmaktad r te Tofafl Spor Kulübü ve Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf n n birlikte yürüttü ü Basketbol Gönüllüleri Projesi yle 700 e yak n gencimiz basketbol ile tan flma f rsat bulmufltur. Kültür ve sanat faaliyetleri kapsam nda, Bursa da 2002 y l ndan itibaren faaliyet gösteren Tofafl Anadolu Arabalar Müzesi, 2013 y l nda kap lar n açan Zaman Makineleri sergisi ile ziyaretçiyi a rlam flt r. Koç Holding ve Fiat-Chrysler in güçlü ortakl nda çal flmalar n sürdüren kiflilik Tofafl Ailesi, üretim ve ArGe yetkinlikleri, sa lam finansal performans, farkl müflteri beklentilerine hitap eden 6 markas, güçlü yan sanayisi ve bayi a ndan ald destekle küresel bir otomotiv oyuncusu olarak yoluna devam etmektedir. Siz de erli paydafllar m za bize olan inanc n zdan dolay içtenlikle teflekkürlerimizi sunar z. Güveninize lay k olmak için, zaman n ruhunu okuyarak tüm gücümüzle çal flmaya devam edece imizi bilgilerinize arz ederim. Sayg lar mla, Kamil Baflaran Yönetim Kurulu Üyesi & CEO 11

13 Yönetim Kurulu MUSTAFA VEHB KOÇ - Yönetim Kurulu Baflkan Sn. Koç 1960 do umlu olup, sviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirdikten sonra ABD'de George Washington Üniversitesi flletme bölümünden 1984 y l nda mezun oldu. Çal flma yaflam na 1984'te Tofafl'ta Müflavir olarak bafllayan Koç, Ram D fl Ticaret'te Sat fl Müdürlü ü ve Sat fl Genel Müdür Yard mc l görevlerinde bulundu y l nda Koç Holding'e geçerek s ras yla Baflkan Yard mc l, Baflkan, Yönetim Kurulu Üyeli i ve Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevlerini yürüttü y l ndan beri Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan 'd r. Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i Yüksek stiflare Kurulu Onursal Baflkan ve D fl Ekonomik liflkiler Kurulu Üyesi olan Koç, Finlandiya stanbul Fahri Konsolosu'dur. Genç Baflkanlar Organizasyonu üyesi olup, JP Morgan Uluslararas Konseyi'nde, Rolls- Royce Uluslararas Dan flma Kurullar na ve Council on Foreign Affairs Uluslararas Konseyi'nde yer almakta. Bilderberg Toplant lar n n Yürütme Kurulu üyesidir y l nda talya Hükümeti'nin Cavaliere D'Industria niflan ile ödüllendirildi. Mustafa V. Koç, ekonomik ve sosyal kalk nmaya büyük önem veren ve bu alanda World Monuments Fund ve Carnegie Vakf ile BNP Paribas gibi sayg n kurulufllarca ödüllendirilen Koç Ailesi'nin sosyal ve kültürel yaflama katk lar n hayata geçiren Vehbi Koç Vakf 'n n Yönetim Kurulu ve Türk E itim Gönüllüleri Vakf 'n n Mütevelli Heyeti Üyesidir. SERGIO MARCHIONNE - Yönetim Kurulu Baflkan Yardımcısı 1952 y l do umlu olup yüksek ö reniminitoronto Üniversitesi nde Felsefe ve Hukuk dallar nda lisans e itimi ile Kanada da Windsor Üniversitesi nde Ticaret dal nda lisansüstü e itimi ile tamamlam flt r. Dava avukat, hukuk müflaviri ve yeminli muhasebecidir. Fiat S.p.A de May s 2003 y l ndan itibaren Yönetim Kurulu Üyeli ini sürdüren Sn. Marchionne, 2004 Haziran ay nda CEO olarak atanm flt r y l n n fiubat ay nda ayn zamanda Fiat Group Automobiles da CEO olarak ve 2006 y l n n Nisan ay nda tar m ve inflaat ekipmanlar alanlar nda faaliyet gösteren CNH flirketine CEO olarak atanm flt r y l n n Haziran ay nda Chrysler Group LLC de CEO ve 2011 y l n n Eylül ay nda Yönetim Kurulu Baflkan olmufltur. May s 2010 da Exor S.p.A flirketinin Yönetim Kurulu na kat lm flt r. Ayn zamanda Ocak 2011 de Fiat S.p.A den ayr larak kurulan ve CNH, Iveco ile FiatcPowertrain Industrial bünyesinde bulunduran Fiat Industrial S.p.A in Yönetim Kurulu Baflkan olmufltur. Sn. Marchionne yeniden 2013 y l nda Avrupa Otomobil Üreticileri Derne i nin (ACEA) Yönetim Kurulu Baflkan seçilmifltir. Ayn zamanda Philip Morris International Inc in yönetim kurulu üyesi ve Peterson Uluslararas Ekonomi Enstitüsü nün yönetim kurulu üyesi ve A.B.D. ve talya Konseyinin talya kolunun baflkan d r. Giovanni Agnelli Vakf n n daimi üyesidir. Sn. Marchionne; Windsor Üniversitesi nden (Kanada) ve Walsh College in Troy dan Hukuk fahri doktoras, Toledo Üniversitesi nden (Ohio) sletme fahri doktoras, CUOA Vakf ndan ( talya) fahri yüksek lisans, Cassiono Üniversitesi nden ( talya) Ekonomi doktoras, Torino Politecnico Üniversitesi nden fahri Endüstri Mühendisli i ünvanlar n elinde bulundurmaktad r.sn. Marchionne ayn zamanda Cavaliere del Lavoro niflan yla da onurland r lm flt r. KAM L BAfiARAN - Yönetim Kurulu Üyesi - CEO Sn. Baflaran, 1956 do umlu olup 1979 y l nda Ankara Devlet Mimarl k ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisli i bölümünden lisans, 1983 y l nda Cologne University of Applied Science Fachhochschule Makine Konstrüksiyon Bölümü nden yüksek lisans derecesi alm flt r y llar aras nda Almanya KHD flirketinde görev ald ktan sonra Tofafl ta y llar aras nda ürün ve üretim konular nda çeflitli yönetim seviyelerinde görevler alm flt r aras nda Yal n Üretim Sorumlusu, y llar nda Doblo Ürün Gelifltirme Platformu Müdürlü ü, y llar nda ise Sat n Alma Direktörlü ü görevlerini yürütmüfltür. Sn Baflaran, y llar aras nda Fiat Group ta Tedarikçi Gelifltirme ve Maliyet Yönetimi Direktörü görevini yürütmüfltür y llar aras nda Martur A.fi. ve Fompak A.fi. de CEO olarak görev yapm fl olan Sn. Baflaran, 2012 y l n n fiubat ay ndan beri Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. de CEO olarak görev yapmaktad r. TEMEL KAM L ATAY - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Atay 1940 do umlu olup, yüksek ö renimini stanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisli i ve Detroit Wayne State Üniversitesi flletme lisanslar ile tamamlam flt r. Çal flma haya tna 1965 y l nda Chrysler Sanayii de Ürün Gelifltirme Mühedisi olarak bafllam fl, Koç Toplulu u na 1966 y l nda Otosan A.fi. de Mamul gelifltirme Müdürü olarak kat lm fl, 1969 y l nda Ford Motor Co. USA de Mamul Gelifltirme Mühendisi olarak görev alm flt r y l nda Koç Holding Afl. de Otomotiv Koordinatör Yard mc s, y llar aras nda Otoyol Sanayi A.fi. Genel Müdürü ve y llar aras nda Tofafl Türk Otomobl Fabrikas A.fi. Genel Müdürü görevleri yürütmüfltür. Koç Holding A.fi. de s ras yla 1992 y l nda Teknik Projeler Baflkan Yard mc s, 1994 y l nda Tofafl Grubu Baflkan, 1996 y l nda Topluluk Yürütme Kurulu Baflkan Vekili görevlerinde bulunm fltur y l ndandan beri Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i görevini yürütmektedir. OSMAN TURGAY DURAK - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Durak 1952 do umlu olup, yüksek ö renimini 1975 y l nda Northwestern Üniversitesi nde Makine Mühendisli i lisans ve yüksek lisans ile tamamlam flt r. Koç Toplulu u na 1976 y l nda ürün gelifltirme mühendisi olarak Ford Otomotiv de kat lm fl, 1986 y l nda Genel Müdür Yard mc l na atanm fl, 2000 y l nda Genel Müdür Baflyard mc s ve 2002 y l nda Ford Otosan Genel Müdürü olmufltur y llar aras nda Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkanl görevini yürütmüfltür. May s 2009 dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, 2010 y l nda Koç Holding CEO su olarak atanm fl ve Yönetim Kurulu üyesi olmufltur. Ayr ca y llar aras nda Otomotiv Sanayicileri Derne i Yönetim Kurulu Baflkanl görevini yürütmüfltür. ALFREDO ALTAVILLA - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altavilla, 1963 do umlu olup kariyerine Università Cattolica Milano'da asistan olarak bafllam flt r y l nda, Fiat Auto'ya kat lm fl, burada ilk olarak stratejik planlama ve ürün gelifltirme alanlar nda uluslararas giriflimlere odaklanm flt r y l nda, Fiat Auto Pekin ofisinin baflkan olarak ve 1999 y l nda Asya Operasyonlar n n baflkan olarak atanm flt r. Eylül 2004'te, Sn. Altavilla, FGP Baflkan (Fiat/GM Powertrain JV) ve Fiat Auto'nun fl Gelifltirme K demli Baflkan Yard mc s olarak atanm flt r. Temmuz 2005'de Türk Otomobil Fabrikas A.fi. ye CEO olarak atanm flt r. Bu s rada fl Gelifltirme bölümündeki rolünü korumufltur. Kas m 2006'da, FPT Fiat Powertrain Technologies'e CEO olarak atanm flt r. Temmuz 2009'da, Chrysler Group LLC'de Yönetim Kurulu üyesi olmufl ve Ekim 2009'da Fiat Grup için fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s olarak atanm flt r. Kas m 2010'dan Kas m 2012'ye kadar, Iveco'nun CEO su olmufltur. Ayr ca Ocak 2011'den Kas m 2012'ye kadar, Fiat Endüstriyel cra Kurulu üyesi olarak görev yapm flt r. 12 Kas m 2012'de Fiat Grubun Avrupa, Afrika ve Orta Do u bölgelerinden (EMA) sorumlu CEO görevine atanm flt r. Ayr ca Eylül'den beri Fiat Grup flletme Konseyi üyesi ve fl Gelifltirme Baflkan d r. 12

14 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 SMA L CENK Ç MEN - Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Çimen 1967 do umlu olup, yüksek ö renimini 1991 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümü lisans ve 2002 y l nda Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri Yönetici Gelifltirme Program ile tamamlam flt r y l nda Otokoç ta yetifltirme eleman olarak Koç Toplulu u na kat ld ktan sonra, s ras yla Otosan Pazarlama da 1993 y l nda Koç fiirketleri Sat fl Koordinatörü, 1994 y l nda Bölge Müdürü ve 1995 y l nda thalat Müdürü görevlerini yürütmüfltür.1996 y l nda Ford Otosan A.fi. Filo Sat fl Müdürü olduktan sonra, 1998 y l nda Otokoç Genel Müdürü görevine atanm flt r y l nda Standart A.fi. Genel Müdürü görevi sonras nda, Otokoç Ticaret A.fi. de Genel Müdür olarak 2009 y l na kadar görev alm flt r y l ndan beri Koç Holding Otomotiv Grubu Baflkan d r. KUDRET ÖNEN - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Önen 1953 do umlu olup, yüksek ö renimini Gazi Üniversitesi Makina Mühendisli i bölümü lisans ile tamamlam flt r. Koç Toplulu u na 1975 y l nda Ford Otosan A.fi. de Planlama Mühendisi olarak kat lm fl ve 1978 y l nda Ford otosan A.fi. de Proje Mühendisi olarak görev alm flt r y l nda Koç Holding A.fi. Arge Bölüm Müdürü olan Sn.Önen, 1984 y l nda Otokar A.fi. de Genel Müdür Yard mc l ve 1994 ile 2005 y llar aras nda Genel Müdür görevlerinde bulunmufltur y l nda Koç Holding A.fi. Di er Otomotiv fiirketleri Grubu Efl Baflkan ve 2006 y l nda Savunma Sanayi ve Di er Otomotiv Grubu Baflkan görevlerini yürütmüfltür y l ndan beri Koç Holding A.fi. Savunma Sanayi, Di er Otomotiv ve Bilgi Grubu Baflkan görevini yürütmektedir. AL AYDIN PANDIR - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Pand r 1956 do umlu olup Avusturya Lisesi ni 1975 y l nda bitirdikten sonra, stanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisli i Bölümü nden 1980 y l nda mezun oldu. Profesyonel ifl hayat na y llar nda Koç Holding e ba l flirketlerde; y llar nda Tekersan Jant Sanayinde kal p tak m mühendisi olarak, y llar nda Koç Holding Araflt rma Gelifltirme Merkezi ne araflt rma mühendisi olarak ve y llar aras nda Otokar flirketinde önce Üretim Mühendisli i sonra Fabrika Müdürü olarak devam etti y l nda transfer oldu u General Motors flirketinde aras Opel Türkiye Sat fl Sonras Müdürü, aras Almanya Opel Uluslararas Sat fl Sonras Müdürü, aras nda Singapur General Motors Asya Pasifik Merkezi nde fl Gelifltirme Müdürü, aras fiangay General Motors Çin flirketinde Genel Müdür, aras nda General Motors Overseas Distribution Corporation Genel Müdürü, aras General Motors Endonezya Baflkan olarak çal flt y l sonunda kat ld Fiat flirketinde 2012 y l bafl na kadar Tofafl CEO Üst Yöneticisi ve son 1,5 y ld r Fiat Grubu Türkiye Ülke Baflkan olarak çal flt. 15 Kas m 2013 tarihi itibariyle ERDEM R Grubuna Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Aza olarak atanm flt r. GIANNI CODA - Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisli i bölümünde lisans derecesini tamamlayan Sn. Coda 1946 do umlu olup, Fiat Grubu na 1979 y l nda Teksid'te bulunan Döküm Makine ve Üretim Tesisi, Sat n Alma Departman Baflkan olarak kat lm flt r.sn. Coda daha sonra Fiat Allis, Fiat Geotech'te artan sorumluluk içeren konumlara gelmifl, 1992 y l nda, Traktör Üretimi Baflkan Yard mc s olarak atanm fl ve yeni oluflturulan Tar msal ve Yap sal Ekipman Sektörüne Fiat ve Ford New Holland' n bütünleflmesinden sorumlu olarak atanm flt r.1993 y l nda, mühendislik, üretim ve sat n almadan sorumlu, New Holland Tar msal Makine bölümünün Baflkan Yard mc s oldu.1996 ile 1999 y llar aras nda Fiat Ferroviaria'n n baflkanl n yürüten Sn. Coda, bu s rada Fiat Auto'nun Latin Amerika çal flmalar n n sorumlusu olarak atand.2002 y l nda, Sn. Coda Fiat Auto'nun Fiat/Lancia/Hafif Ticari Araç ifl biriminin baflkan olarak atand ve 2004 y l nda Fiat Auto'nun Sat n Alma Departman baflkan olarak atand.temmuz 2006'da, ayr ca FCA Sat n Alma Koordinasyonu sorumlusu olarak atand.gianni Coda, Mart 2008 ile Eylül 2011 tarihleri aras nda, FCA Sat n Alma S.r.l Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürlü ünü yapm fl ve Kas m 2012'ye kadar Fiat- Chrysler EMEA Bölgesi CEO görevini yerine getirmifltir. GÖKÇE BAYINDIR - Ba ms z Üye 1939 do umlu olan Sn. Bay nd r ilk ve orta ö reniminin ard ndan, Robert Kolej'den mezun olmufltur y l nda Bo aziçi Üniversitesi'nin flletme daresi Bölümü'nü bitiren Bay nd r, ayn bölümde yüksek lisans n tamamlam flt r. Askerlik görevini müteakip, ifl hayat na 1967 y l nda bafllayan Bay nd r, 1971 y l nda Tofafl Oto Ticaret A.fi.'de Pazarlama Müdürü olarak göreve bafllam flt r. Daha sonra Tofafl Oto Ticaret A.fi. bünyesinde Genel Müdür Muavinli i ve 1979 y l ndan itibaren de Genel Müdürlük görevlerinde bulunmufltur. Bu görevini müteakip, 1987 tarihinde Koç Holding A.fi. bünyesinde Tofafl Grubu Baflkan Yard mc l ve ard ndan Tofafl Grubu baflkanl yapan Bay nd r, 2000 y l nda Koç Grubu'ndan emekli olmufltur. Koç Grubu'nda çal flt y llarda, baflta Tofafl Oto Ticaret A.fi. ve Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi.'de olmak üzere de iflik flirketlerde Yönetim Kurulu Üyeli i görevlerinde bulunmufltur. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Bay nd r, stanbul'da yaflamaktad r. LIBERO MILONE - Ba ms z Üye Sn. Milone 1948 do um olup yüksek ö renimini ve kariyer e itimini Hollanda ve ngiltere'de tamamlam flt r. Nisan 2008'den 2011'in bafllar na kadar, kurumsal yönetim ve risk yönetimi konular nda uzmanlanm fl küresel dan flmanl k firmas olan Protiviti'nin K demli Dan flman ve Onursal Baflkan olarak görev yapm flt r. May s 2008 ve Temmuz 2011 aras dönemde, BM Dünya Yiyecek Program n n Denetim Komitesi üyeli i yapm flt r; Nisan 2010 ve Aral k 2011 aras nda, personel yönetimi ve ifl al m yaz l m geliifltiren Jobnet S.p.A. Baflkanl n yapm fl ve Ocak 2011 ve Eylül 2013 döneminde Fiat Industrial S.p.A'da ba ms z yönetici olarak çal flm fl ve ayr ca Dahili kontrol ve Risk komisyounu baflkan olarak görev yapm flt r. Nisan 2011'den beri, Poltrona Frau Grub'un ba ms z müdürüdür ve Dahili Kontrol, Risk ve Kurumsal Yönetim Komitesi Baflkan olarak görev yapmaktad r, ayr ca bu flirketin Ücret Komitesi üyesidir. May s 2011'de, Falck Renewables S.p.A. Yönetim Kuruluna kat lm flt r, burada ayr ca ç Denetim ve Risk Kurulunun Baflkan olarak görev yapmaktad r ve Ücret Komitesinin bir üyesidir. Mart 2012'den beri Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi.'nin ba ms z müdürüdür ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Baflkan d r, Denetim Komitesi ile Risk Komitesinin bir üyesidir. Ekim 2012'den beri, bir dan flmanl k firmas olan Milone Associates'de Baflkanl k ve Yönetici Ortakl k yapmaktad r. May s 2013'den beri, Indesit fiirketi nde ba ms z müdürdür ve ç Denetim ve Risk Komitesine baflkanl k etmektedir ve nsan Kaynaklar Komitesinin üyesidir. 13

15 Dönem çinde Yönetim Kurulu nda Görev Alan Üyeler Yönetim Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Bafllangıç Bitifl Mustafa Vehbi KOÇ Baflkan Sergio MARCHIONNE Baflkan Yard mc s Kamil BAfiARAN Üye&CEO Temel Kamil ATAY Üye Osman Turgay DURAK Üye Alfredo ALTAVILLA Üye smail Cenk Ç MEN Üye Kudret ÖNEN Üye Gianni CODA Üye Ali Ayd n PANDIR Üye Gökçe BAYINDIR Ba ms z Üye Libero MILONE Ba ms z Üye Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve S n r ile Denetim Gerek Yönetim Kurulu Baflkan gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve fiirket Esas Sözleflmesi nin 11 inci maddesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Ayr ca, Esas Sözleflmesi nin 10 uncu maddesinde Yönetim Kurulu Seçimi ve Kararlar hakk nda düzenleme mevcuttur. fiirket Esas Sözlemesi nin 13 üncü maddesinde ise Denetime iliflkin düzenlemeye yer verilmifltir. 14

16 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 Dönem sonu itibar yla fiirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri afla da gösterildi i gibidir: Adı Soyadı KAM L BAfiARAN CENG Z EROLDU AKIN AYDEM R OKAN BAfi SELÇUK ÖNCER MEHMET OSMAN SOYO UL YÜKSEL ÖZTÜRK ALTAN AYTAÇ TURHAN ÇELT KÇ O LU AHMET NUMAN ALTEK N BRAH M ÇA LAR fiah N ZEK ERDAL fi MfiEK BURHAN ÇAKIR ARZU ÇOLAKO LU HÜSEY N fiah N FILIPPO SESSIA MAHMUT KARACAN MEHMET HAKAN KORKMAZ ENRICO GOBETTO Görevi Yönetim Kurulu Üyesi - CEO Mali Direktör Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Fiat fl Birimi Direktörü Kurumsal liflkiler ve ç Denetim Direktörü Üretim Direktörü Sat nalma Direktörü Tedarik Zinciri Direktörü Sat fl Sonras ve Yedek Parça Direktörü Stratejik Yönetim ve fl Gelifltirme Direktörü ve Maliyet Rekabetçili i Direktörü Projeler Direktörü Kalite Direktörü nsan Kaynaklar Direktörü Kurumsal letiflim Direktörü Sat fl Direktörü Ar-Ge Direktörü Lancia, Alfa Romeo, Jeep fl Birimi Direktörü Bilgi ve letiflim Teknolojileri Direktörü Ürün Mühendisli i Direktörü 15

17 Üst Yönetim KAM L BAfiARAN - Yönetim Kurulu Üyesi - CEO7 Sn. Baflaran, 1979 y l nda Ankara Devlet Mimarl k ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisli i bölümünden lisans, 1983 y l nda Cologne University of Applied Science Fachhochschule Makine Konstrüksiyon Bölümü nden yüksek lisans derecesi alm flt r y llar aras nda Almanya KHD flirketinde görev ald ktan sonra Tofafl ta y llar aras nda ürün ve üretim konular nda çeflitli yönetim seviyelerinde görevler alm flt r aras nda Yal n Üretim Sorumlusu, y llar nda Doblo Ürün Gelifltirme Platformu Müdürlü ü, y llar nda ise Sat n Alma Direktörlü ü görevlerini yürütmüfltür. Sn Baflaran, y llar aras nda Fiat Group ta Tedarikçi Gelifltirme ve Maliyet Yönetimi Direktörü görevini yürütmüfltür y llar aras nda Martur A.fi. ve Fompak A.fi. de CEO olarak görev yapm fl olan Sn. Baflaran, 2012 y l n n fiubat ay ndan beri Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. de CEO olarak görev yapmaktad r. CENG Z EROLDU - Mali Direktör 6 Sn. Eroldu stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi'nden 1988 y l nda mezun olmufltur y llar aras nda Roma'da bulunan LUISS Universitesi'nde MBA program n tamamlam flt r. fl yaflam na 1989 y l nda Koç Holding te Denetim Uzman olarak bafllam flt r y l ndan itibaren Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. de Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yard mc l, Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlü ü, Bütçe ve Kontrol Müdürlü ü görevlerini yerine getirmifltir y l ndan bu yana Tofafl ta Mali Direktör olarak çal flmaktad r. OKAN BAfi - Fiat fl Birimi Direktörü 4 Bo aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden 1984 y l nda mezun olan Sn. Bafl, y llar aras nda ABD Clemson Universitesi nde MSci program n tamamlam flt r. fl yaflam na 1987 y l nda Tofafl Türk Otomobil Fabrikas nda Makine Mühendisi olarak bafllam flt r, sonras nda; Mekanik Atölye fiefli i, Gövde Üretim Müdürlü ü, Powertrain Müdürlü ü, Sat fl Sonras ve Yedek Parça Direktörlü ü görevlerini yerine getirmifltir. Ayn zamanda belli dönemlerde Doblo, Minicargo gibi projeleri yönetmifltir y l ndan bu yana Tofafl ta Fiat fl Birimi Direktörü olarak çal flmaktad r. SELÇUK ÖNCER - Kurumsal liflkiler ve ç Denetim Direktörü do umlu Sn. Öncer, yüksek ö renimini 1973 senesinde Marmara Üniversitesi stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi, Siyasal Bilimler- flletme lisans yla tamamlam flt r.profesyonel ifl hayat na 1970 y l nda Yap ve Kredi Bankas nda bafllam fl ve ard ndan 1973 de Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. ye transfer olmufltur. lk görevi olan Finansman, Bütçe, statistik ve Cari Hesap Memurlu u'ndan sonra s ras yla Muhasebe fiefli i, Muhasebe Müdürlü ü, Genel Müdür Yard mc l -Muhasebe, Muhasebe Direktörlü ü, Kurumsal liflkiler ve ç Denetim Direktörlü ü görevlerinde bulunmufl olup, 2013 fiubat ay ndan itibaren Kurumsal liflkiler ve ç Denetim Direktörü Dan flman olarak görev yapmaktad r. TURHAN ÇELT KÇ O LU - Sat fl Sonras ve Yedek Parça Direktörü 2 stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden 1987 y l nda mezun olmufltur, yüksek lisans n ayn üniversitede Otomotiv bölümünde 1992 y l nda tamamlam flt r. fl hayat na 1990 y l nda Tofafl'ta Garanti ve Metot Mühendisi olarak bafllam flt r. Daha sonra s ras yla Bayi Gelifltirme Müdürlü ü, Bölge Koordinatörlü ü ve Teknik Müdürlük görevlerini yürütmüfltür y l ndan beri Sat fl Sonras ve Yedek Parça Direktörlü ü görevini devam ettirmektedir. AHMET NUMAN ALTEK N - Stratejik Yönetim ve fl Gelifltirme Direktörü ve Maliyet Rekabetçili i Direktörü Ankara do umlu Sn.Altekin, Sheffield Üniversitesi Malzeme Teknolojisi Bölümü Metalurji Mühendisli i mezunudur y l nda Qualital/Pisa Üniversitesi'nde Kalite Yönetim mast r n tamamlam flt r. fl yaflam na 1976 y l nda Etibank Ergani Bak r flletmesinde zabe Mühendisi olarak bafllayan Altekin, 1981 y l nda Tofafl ta Kalite Müdürlü ü'nde çal flmaya bafllam flt r. Tofafl ta Kalite bölümünde farkl kademe ve görevlerde bulunmufltur, 2005 y l nda Fiat Cassino flletmesi'nde Kalite Sorumlusu olarak çal flt ktan sonra, Tofafl Ar-Ge de Ürün Projeleri Direktörü, daha sonra Teknolojik Araflt rmalar ve novasyon Direktörü olarak görev yapm flt r. Halen Stratejik Yönetim ve fl Gelifltirme Direktörlü ü ile Maliyet Rekabeti Direktörlü ü görevlerini sürdürmektedir. ARZU ÇOLAKO LU - Kurumsal letiflim Direktörü stanbul do umlu Sn. Çolako lu, stanbul Üniversitesi ngilizce ktisat mezunudur. fl yaflam na 1995 y l nda Do ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi. de planlama uzman olarak bafllam flt r y llar nda Planlama ve Lojistik Müdürlü ü, VW Ticari Araç Pazarlama Müdürlü ü görevlerini üstlenmifltir; y llar nda Do ufl Oto Pazarlama A.fi. de Bölge Direktörü olarak görev alm flt r.2005 y l nda Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. de Alfa Romeo Marka Müdürlü ü görevine getirilen Çolako lu, 2008 y l nda Alfa Romeo ve Lancia fl Birimi Direktörü olarak göreve devam etmifltir y l ndan itibaren Tofafl ta Kurumsal letiflim Direktörü olarak görev yapmaktad r. HÜSEY N fiah N - Sat fl Direktörü do umlu olan SN. fiahin ifl yaflam na 1996 y l nda Efthor da Proje Müdürü olarak bafllam flt r y l nda stanbul Fruehauf a nsan Kaynaklar Uzman olarak geçifl yapm fl, 1999 y l nda nsan Kaynaklar Sorumlusu olmufltur y l nda Otokoç a nsan Kaynaklar Müdürü olarak kat lan fiahin, y llar aras nda s ras ile Otokoç Antalya flube Müdürü ve Birmot Zincirlikuyu fiube Müdürü olarak görev yapm flt r y llar aras nda Birmot Operasyonel Genel Müdür Yard mc l görevinde bulunan Sn.fiahin 2011 y l ndan itibaren Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi de Sat fl Direktörü görevini sürdürmektedir. MAHMUT KARACAN - Lancia, Alfa Romeo, Jeep fl Birimi Direktörü 3 Çukurova Üniversitesi flletme bölümünden mezun olan Sn. Karacan, çal flma hayat na 1995 de Çitasad A.fi. de Logistik Uzman olarak bafllam flt r y llar aras nda sat fl ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olarak çal flm flt r y l nda Good Year Off-Road Kupas nda yar flm flt r y llar aras nda Daimler Chrysler de Sat fl Pazarlama operasyonlar ndan sorumlu olarak çal flm flt r, 2003 y l nda Chrysler, Jeep Dodge Academy i kurmufltur y l ndan itibaren, Lancia, Alfa Romeo ve Jeep markalar nda Sat fl ve Sat fl Sonras Hizmetleri fl Birimi Direktörlü ü görevini yürütmektedir

18 TOFAfi FAAL YET RAPORU 2013 AKIN AYDEM R - Endüstriyel Operasyonlar Direktörü 14 Sn. Aydemir, 1964 Ankara do umludur. Ortado u Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunu olan Aydemir, Thunderbird School of Global Management ta MBA program n tamamlam flt r. fl yaflam na 1988 y l nda Olmuksa'da Mühendis olarak bafllayan Sn. Aydemir, 1990 y l nda Toyotasa'ya transfer olmufltur ve 1996 y l nda Gövde Üretim Müdür Yard mc s 'yken görevinden ayr lm flt r y l nda Honda'da Üretim Müdürü olarak göreve bafllayan Aydemir, 1999 y l nda Honda Kanada'da Mühendislik Müdürlü ü görevine atanm flt r y l nda A.B.D.'de faaliyet gösteren RWD firmas nda ifle bafllam flt r ve 2003 y l na kadar Yal n Üretim konusunda Ford, Chrysler ve GM'e dan flmanl k yapm flt r. Aydemir, 2003 y l nda GATES te Yal n Üretim Müdürlü ü görevini üstlenmifltir y l ndan itibaren Alcoa'n n Avrupa'daki fabrikalar nda Yal n Üretim uygulamalar n yürütmüfltür ve 2009 y l n n ikinci yar s nda FIAT Grubu'nda CNH Kanada'ya kat lm flt r y l n n bafl ndan itibaren TOFAfi ta Endüstriyel Operasyonlar Direktörlü ü görevini yürütmektedir. MEHMET OSMAN SOYO UL - Üretim Direktörü 15 Sn. Soyo ul stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1978 y l nda mezun olmufltur. Profesyonel ifl hayat na 1978 y l nda Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. malat Müdürlü ü'nde mühendis olarak bafllam flt r y llar aras nda Pres Atölyesi Yöneticili i, malat Müdür Yard mc l, Montaj Üretim Birimi Yöneticili i ve Üretim Müdürlü ü görevlerini yerine getirmifltir y l ndan beri Tofafl ta Üretim Direktörü olarak çal flmaktad r. YÜKSEL ÖZTÜRK - Sat nalma Direktörü do umlu Sn. Öztürk, 1991 y l nda Uluda Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden mezun olmufltur. Çal flma hayat na y llar aras nda Ürün Gelifltirme Mühendisi olarak Tofafl ta bafllayan Sn.Öztürk y llar aras nda Direkt Malzeme Elektronik Yöneticili i, y llar aras nda Direkt Malzeme Elektronik Müdürlü ü görevlerini yürütmüfltür y l ndan beri Sat nalma Direktörlü ü görevini yürütmektedir. ALTAN AYTAÇ - Tedarik Zinciri Direktörü do umlu Sn. Altaç, 1992 y l nda Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü'nden mezun olduktan sonra Tofafl Oto Ticaret'te çal flma hayat na bafllam flt r ve Tofafl'ta ticari alandaki ilk lojistik departman n n kuruluflunda görev alm flt r y l nda Koç Üniversitesi'nde EMBA yüksek lisans program n tamamlam flt r. Ayn y l CBU (Bitmifl Araç) Lojistik Departman Müdürü olmufltur. D fl lojistik alan nda üretim ile entegrasyon ve yal nlaflma projelerini tamamlad ktan sonra, 2003 y l nda Ticari Projeler Koordinatörlü ü'ne, 2004 y l nda da Fiat Marka Müdürlü ü'ne getirilmifltir y l nda Alfa Romeo ve Lancia markalar n n Türkiye fl Birimi Direktörlü ü görevini üstlenen Sn. Aytaç, 2008'den beri Tofafl' n Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmaktad r. BRAH M ÇA LAR fiah N - Projeler Direktörü 1961 do umlu Sn. fiahin, 1978 y l nda Uluda Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden mezun olmufltur ve 1986 y l nda Makine Mühendisli i alan nda yüksek lisans e itimini tamamlam flt r y llar aras nda ODTÜ de Araflt rma Görevlisi olarak tez çal flmalar n sürdürmüfltür y llar nda Tofafl ta Metot Mühendisi olarak görev yapm flt r y llar aras nda Transmisyon ve Suspansiyon Alan Müdürlü ü, y llar aras nda Transmisyon ve Suspansiyon Birim Müdürlü ü, y llar aras nda Üretim, Kalite Yönetim Sistemleri ve Çevre Sistemlerinden Sorumlu Birim Müdürlü ü, y llar aras nda Fabrika Müdürlü ü, y llar aras nda Minicargo Projesi Direktörlü ü, y llar aras nda Kalite Direktörlü ü, y llar aras nda Ar-Ge Ürün Mühendisli i Direktörlü ü görevlerini yürütmüfltür y l ndan beri Ar-Ge Direktörlü ü görevini yürütmektedir. ZEK ERDAL fi MfiEK - Kalite Direktörü do umlu Sn. fiimflek, stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden 1987 y l nda Uçak Mühendisi olarak mezun oldu ve lisans üstü e itimini stanbul Üniversitesi, flletme ve fl daresi Program nda,1989 y l nda tamamlad.1990 y l nda Tofafl'ta proje mühendisi olarak çal flma hayat na bafllayan Sn.fiimflek Tofafl'taki 11 y l n ard ndan Kahire'deki Fiat Otomobil Fabrikas na, Fabrika Müdürü olarak atand y l nda Tofafl a dönerek farkl departmanlarda yöneticilik görevleri üstlenen Z. Erdal fiimflek flu anda Tofafl ta Kalite Direktörlü ü görevini yürütmektedir. BURHAN ÇAKIR - nsan Kaynaklar Direktörü 13 Ortado u Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünden 1986 y l nda mezun olmufltur. Profesyonel ifl hayat na 1989 y l nda Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. de Pres Üretim bölümünde mühendis olarak bafllam flt r y llar aras nda Pres Atölyesi Yöneticili i, Gövde Üretim Birim Müdürlü ü, Parça hracat Birim Müdürlü ü, Endüstriyel Kontrol Müdürlü ü görevlerini yerine getirmifltir y l ndan beri Tofafl ta nsan Kaynaklar Direktörü olarak çal flmaktad r. FILIPPO SESSIA - Ar-Ge Direktörü y l nda Politecnico di Torino Üniversitesi nde Makine Mühendisli i bölümünden mezun olan Sn. Sessia, kariyerine 1996 y l nda Fiat Araflt rma Merkezinde Araç Mimar si Departman nda bafllam flt r. Ayn zamanda araflt rma merkezinde yap sal davran fllarla ilgili bir araflt rma projesini yürütmüfltür. 1999y l nda gövde kompenetleriyle ilgili olarak Fiat Auto ya geçmifl olup burada 2009 y l na kadar çeflitli sorumluluklar üstlenmifltir. O esnada Fiat/Alfa/Lancia araçlar n n bütün d fl aksamlar ndan sorumlu olarak görev alm flt r y l nda Araç Mimarisinden Sorumlu olarak Fiat Araflt rma Merkezine geri dönmüfl olup 1 y l sonra arac n bütün teknik fonksiyonlar na yönelik sorumluluklar üstlenmifltir. Sn. Sessia, 2012 y l ndan beri Tofafl ta Araflt rma ve Gelifltirme Direktörü görevini sürdürmektedir. ENRICO GOBETTO - Ürün Mühendisli i Direktörü 16 Politecnico di Torino Üniversitesi nde Makine Mühendisli i bölümünde 1993 y l nda lisansüstü e itimini tamamlayan Sn. Gobetto, 1994 y l ndan bu yana Fiat Group Automobiles bünyesinde farkl görevler üstlenmifltir. Kariyerinin ilk bölümünde, Fiat Araflt rma Merkezinde innovasyon yenilik proje yöneticili i ve B segmenti ve Alfa Romeo Mito modelinin leri Düzeyde Tasar m Sorumlusu olarak görev alm flt r. Fiat Araflt rma Merkezinde FGA-Chrysler Araç novasyon Baflkan olarak görev yapm flt r. Tofafl ta 2013 y l n n Eylül ay ndan beri Ürün Mühendislik Direktörü olarak görev yapmaktad r. MEHMET HAKAN KORKMAZ - Bilgi ve letiflim Teknolojileri Direktörü do umlu Korkmaz, stanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli i bölümünden mezun olmufl, yüksek lisans n Michigan State Üniversitesi Elektrik Mühendisli i bölümünde tamamlam flt r. fl yaflam na 1992 y l nda Ere li Demir Çelik Fabrikas nda Proses Kontrol Mühendisi olarak bafllayan Korkmaz, Karma International daki Proje Liderli i ve Connectus Software deki Genel Müdürlük görevlerinin ard ndan, AKSA Akrilik Kimya Sanayi ve Ticaret te Bilgi Teknolojileri Müdürlü ü görevini üstlenmifltir y l nda Akkök Sanayi Yat r m ve Gelifltirme flirketine, Bilgi ve letiflim Teknolojileri Direktörü olarak atanan Korkmaz, 2007 y l ndan itibaren ayn gruba ait Aktek Bilgi letiflim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret'in Genel Müdürlü ü görevlerini yürütmüfltür y l ndan itibaren Tofafl ta Bilgi ve letiflim Teknolojileri Direktörlü ü görevini sürdürmektedir. 17

19 BÖLÜM 2 fiirketin Sermaye Yap s ve Ortakl k Hakk nda Bilgiler Otomotiv Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri fiirket Hakk nda Bilgiler Ba l Ortakl klar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 2013 Y l Faaliyetleri ve Baflar lar 18

20 TOFAfi FAAL YET RAPORU

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Üst Yönetim. * Sn. Cengiz Eroldu 14.01 2015 itibarıyla CEO olarak atanmıştır. ** Sn. Kamil Başaran 13.01 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır. CENGİZ EROLDU* Yönetim Kurulu Üyesi - CEO İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında Roma da bulunan LUISS Üniversitesi nde MBA programını

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

YÖNETİM KURULU TOFAȘ 2016 FAALİYET RAPORU. Soldan Sağa

YÖNETİM KURULU TOFAȘ 2016 FAALİYET RAPORU. Soldan Sağa Soldan Sağa Kudret Önen, Temel Kamil Atay, Gökçe Bayındır Bağımsız Üye Levent Çakıroğlu, Giorgio Fossati, Ömer Koç Yönetim Kurulu Bașkanı * Yönetim Kurulu Üyelerinden Scott Garberding, 03.06.2016 tarihli

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

01 Ocak 30 Haziran 2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

01 Ocak 30 Haziran 2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 01 Ocak 30 2014 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin 2014 y periyodik dönemi ve ilk yar faaliyetleri ile bu faaliyetlerimizin sonuçlar na ili kin konular a da ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Haziran 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2017 yılı periyodik dönemi ve ikinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2017-30.06.2017 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILINDA AYNI KOŞULLARDA GERÇEKLEŞECEK İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor 2014 yılında yürürlükte olan Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 30 Eylül 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve üçüncü çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2016-30.09.2016 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2017 YILI ÖNGÖRÜLEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ)

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. 31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2013 yılı ilk üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

01 Ocak - 31 Mart 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak - 31 Mart 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak - 31 Mart 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2017 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2017-31.03.2017 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012

TOFA ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 TOFA 30.06.2012 ANAL ST SUNUMU USTOS 2012 1 GÜNDEM 2012 Q2 Öne Ç kan Konular 30.06.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 2016 YILI ÖNGÖRÜLEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR Genel Bilgiler Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin (Tebliğ)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 30.06.2008 ARA DÖNEM FALİYET RAPORU 1 Dönem itibariyle; Yönetim Kurulu Mustafa Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Koç, 1960 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Koç Holding

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 30.06.2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2010 yılı altı aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU

HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU HAYAT YENİLENMEKTİR 2015 FAALİYET RAPORU Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç un aramızdan zamansız ayrılışının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Mustafa V. Koç, 32 yıllık çalışma hayatı, 13

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 Ocak 31 Mart 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin 2016 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2016-31.03.2016 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ARA DÖNEM FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA 1 Yönetim Kurulu... 1 2 Sektörel Gelişmeler... 1 3 Satışlar... 2 4 Üretim ve Kapasite... 2 5 Yapılan Araştırma ve

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 30.06.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2012

FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 2012 Bölüm I Bölüm II Ortaklar Genel Kurul Toplantı Gündemi Yönetim Kurulu Raporu CEO nun Değerlendirmesi Yönetim ve Denetim Kurulları Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU TOFAfi TÜRK OTOMOB L FABR KASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Kurumsal Yönetim Komitesi nce de erlendirilen 2013 dönemine ait Kurumsal Yönetim lkeleri

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

YÖNETĠM KURULU ÜYE ADAYLARIN ÖZGEÇMĠġLERĠ SON 10 YILDA (2002-2012) YAPTIĞI GÖREVLERĠ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

YÖNETĠM KURULU ÜYE ADAYLARIN ÖZGEÇMĠġLERĠ SON 10 YILDA (2002-2012) YAPTIĞI GÖREVLERĠ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER-SABANCI AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İNİN 23 MAYIS 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN YÖNETĠM KURULU ÜYE ADAYLARIN ÖZGEÇMĠġLERĠ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı