T ü r k H u k u k E n s t i t ü s ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T ü r k H u k u k E n s t i t ü s ü"

Transkript

1 Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 1

2 GĠRĠġ ÇalıĢmamızda, Anayasada 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun la yapılan değiģiklikleri inceleyeceğiz. Hukuki çerçeve içinde kalmaya özen göstereceğiz ancak, yapılan değiģikliklerin anlamlandırılabilmesi için zrunlu bulunan hallerde, kamuyuna yansıyan siyasi ve ssyal geliģmeler ile tartıģmaları da aktarmak gerekecektir sayılı Kanun yürürlük hükmüyle birlikte 26 madde. Anayasanın 24 maddesinde değiģiklik yapılıyr ve Anayasa Mahkemesi ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu değiģikliklerine iliģkin larak 2 Geçici Madde içeriyr. Anayasa değiģikliklerini teklif eden siyasi iktidarın, bu paketle hedeflediği temel knular üç tanedir: a-) Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması b-) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun yeniden yapılandırılması c-) Siyasi partilerin kapatılmasının zrlaģtırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi görüģmeleri sırasında siyasi partilerin kapatılmasına iliģkin Anayasa hükümlerindeki değiģiklik teklifi reddedilmiģtir. Teklifin tümüyle ilgili larak Genel Kurulda yapılan ikinci tur ylamada alınan snuç Ģöyledir: Oylamaya katılan üye: 409, Kabul: 336, Ret: 72, Çekimser: -, BĢ: 1, Geçersiz: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Dğrudan yürürlüğe girebilmesi için gerekli 367 y sağlanamadığından, tarihinde yapılacak halkylamasında kabul edilirse yürürlüğe girebilecektir. HAZIRLIK SÜRECĠ DemkratikleĢme Söylemi Anayasa DeğiĢikliği knusu, 2002 yılı Kasım ayında yapılan milletvekilliği genel seçiminde AKP nin tek baģına Türkiye Büyük Millet Meclisi çğunluğunu elde etmesiyle birlikte gündeme turmuģtur. Ġktidar partisi ve iktidar partisiyle aynı görüģleri paylaģan çevrelerin temel görüģleri Ģöyledir. 82 Anayasası askeri bir anayasadır. Sivil Tplum luģturma ve demkratikleģmenin vazgeçilmez gereği sivil bir anayasa yapılmasıdır. 82 Anayasasında, temel hak ve özgürlükler kural değil sanki istisnadır. Bu durum da hazırlayan zihniyetin dğal snucudur. Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 2

3 Askerin sivil yönetim üzerindeki yaptırım gücü dayanağını 82 Anayasasından almaktadır. Darbeci yapılanmalara bu anayasa zemin hazırlamaktadır. Resmi Ġdelji Devletin tüm rganları üzerinde baskın bir anlayıģ larak dayatılmaktadır. Yargı bağımsızlığı sağlanamamıģtır, yargı tarafsız da değildir. Resmi Ġdeljiye uygun kararlar çıkmaktadır. Laiklik ilkesi yanlıģ yrumlanmakta, dini inançlar üzerinde baskıya vesile edilmektedir. Siyasi partiler sık sık kapatılmakta ve sivil demkrasi yara almaktadır. vs. Örnekleri çğaltılabilecek bu gerekçeler sürekli gündemde tutulmakta ve yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu söylemi kamuyuna dikte edilmektedir. Sekiz yıldır aralıksız süren bu söylemlere göre, 177 maddelik anayasanın ilk üç maddesi dıģında kalan 174 maddesinin değiģtirilmesi srunu çözmeyecektir. Tamamen yeni bir sivil anayasa yapılmalıdır. AnlaĢılmaktadır ki, srun Anayasanın ilk üç maddesindedir. Yani, askeri, baskıcı, anti demkratik vs. tüm vasıflarını Anayasaya bu üç madde kazandırmaktadır. Anayasamızın Ġlk Üç Maddesi MADDE 1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti, tplumun huzuru, millî dayanıģma ve adalet anlayıģı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, baģlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demkratik, lâik ve ssyal bir hukuk Devletidir. MADDE 3. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, Ģekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marģı Ġstiklal MarĢı dır. BaĢkenti Ankara dır. ĠĢte bu maddeler yüzünden, 174 maddelik Anayasa DeğiĢikliği değil, yeni bir anayasa yapılmak zrundadır. Sivil Anayasa Taslağı 8 Haziran 2007 günü BaĢbakan ve ADALET ve KALKINMA PARTĠSĠ Genel BaĢkanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN IN Prf. Dr. Ergun ÖZBUDUN DAN talebi üzerine; Prf. Dr. Ergun ÖZBUDUN, Prf. Dr. Zühtü ARSLAN, Prf. Dr. Yavuz ATAR, Prf. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM, Prf. Dr. Levent KÖKER ve Dç. Dr. Serap YAZICI dan luģan Kmisyn tarafından hazırlanmıģ, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Önerisi"ni hatırlatalım.. Sayın CumhurbaĢkanımızın deyimiyle, bu değiģiklik fırsatı kaçırılmıģtır. Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 3

4 Bu taslakta yer alan Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemeleri Ģöyledir: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Madde 109- (1) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nyedi asıl ve dört yedek üyeden luģur. Adalet Bakanlığı MüsteĢarı Kurulun tabii üyesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci sınıfa ayrılmıģ hâkim ve savcılar arasından üye tamsayısının salt çğunluğu ve gizli y ile beģ asıl ve bir yedek üye seçer. Üç asıl ve bir yedek üye Yargıtay Genel Kurulunca, iki asıl ve bir yedek üye DanıĢtay Genel Kurulunca; dört asıl ve bir yedek üye birinci sınıfa ayrılmıģ adlî yargı hâkim ve savcılarınca, iki asıl üye birinci sınıfa ayrılmıģ idarî yargı hâkim ve savcılarınca kendi aralarından gizli yla seçilir. Asıl ve yedek üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir daha seçilemez. Yargıtay ve DanıĢtay Genel Kurullarınca seçilecek üyelerin altmıģ yaģını tamamlamıģ lmaları Ģarttır. Kurul, asıl üyeleri arasından bir baģkan ve bir baģkanvekili seçer. (2) Kurul n yedi üye ile tplanır ve salt çğunlukla karar verir. Meslekten ihraç kararları tplantıya katılanların üçte ikisi ile alınır. (3) Kurulun seçimle gelen asıl ve yedek üyeleri, görevlerinin devamı süresince baģka görev alamazlar. (4) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadr dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaģtırma iģlemlerini yapar. Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcının kadrsunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiģtirilmesi knusundaki tekliflerini karara bağlar. Ayrıca Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir. (5) Adalet Bakanlığının merkez kuruluģunda geçici veya sürekli larak çalıģtırılacak hâkim ve savcıların muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir. (6) Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ilk tplantısında naya sunulmak üzere, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde hizmetin aksamaması için hâkim ve savcıları geçici yetki ile görevlendirebilir. (7) Kurulun görevlerini yerine getirmesi, seçim ve çalıģma usulleriyle itirazların Kurul bünyesinde incelenmesi esasları kanunla düzenlenir. Hâkim ve savcıların denetimi Madde 110- Hâkim ve savcıların görevlerini hukuka uygun larak yapıp yapmadıklarını denetleme, görevlerinden dlayı ve görevleri sırasında suç iģleyip iģlemediklerine iliģkin inceleme ve sruģturma Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bağlı adalet müfettiģleri tarafından yapılır. Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesinin kuruluģu Madde 112- (1) Anayasa Mahkemesi nyedi üyeden luģur. (2) Türkiye Büyük Millet Meclisi, en az üçü anayasa hukuku, kamu hukuku veya siyaset bilimi alanında çalıģan prfesörler arasından lmak üzere sekiz üyeyi üye tam sayısının beģte üç çğunluğu ile seçer. Üyelerden dördü Yargıtay, dördü DanıĢtay, biri de SayıĢtay genel kurullarınca kendi BaĢkan ve üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çğunluğu ile ve gizli yla seçilir. (3) Öğretim üyeleri ile üst kademe yöneticileri ve avukatların Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmeleri için, kırk yaģını dldurmuģ, hukuk, siyasal bilimler, iktisadî ve idarî bilimler alanlarından mezun lmuģ ve öğretim elemanlığında veya kamu hizmetinde en az nbeģ yıl fiilen çalıģmıģ veya en az nbeģ yıl avukatlık yapmıģ lmaları Ģarttır. (4) Anayasa Mahkemesi, üyeleri arasından, gizli yla ve üye tamsayısının salt çğunluğu ile dört yıl için bir BaĢkan ve bir BaĢkanvekili seçer. BaĢkan ve baģkanvekili en fazla iki kez seçilebilir. Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 4

5 Anayasa Mahkemesi Önerisi 2004 yılında Anayasa Mahkemesi BaĢkanı Mustafa BUMĠN in giriģimiyle bir taslak luģturulmuģ ve kamuyu bilgilendirilmiģtir. Ancak bu taslak bir teklife dönüģtürülmemiģtir. Yani tarihte siyasi iktidar bu taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi ne taģımaya değer görmemiģtir. Kamuyunda Bumin Tasarısı larak bilinen ve yaģ haddinin 67 ye çıkarılması pazarlığıyla gerçekleģtiği ileri sürülen çalıģmada Anayasa Mahkemesi yapısıyla ilgili önerileri hatırlatalım (Taslak resmi nitelik taģımadığından, gazetelere yansıyan hükümlerini aktarıyruz): Anayasa Mahkemesinin 11 asıl ve 4 yedek üyesinin tamamını atayan cumhurbaģkanının yetkisini 2 üyeyle sınırlandırılıyr. Yüksek Mahkeme, genel kurul ve iki daire halinde çalıģmalı. Üye sayısı 17'ye çıkarılarak bunlardan 4'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmeli. Meclis, üyelerden birini YÖK tarafından gösterilen 3 hukuk prfesörü arasından, birini barlar birliğince gösterilecek 3 aday arasından, ikisini de SayıĢtay baģkan ve üyeleri arasından seçsin. CumhurbaĢkanı, vali, büyükelçi, müsteģar ve müsteģar yardımcılığı görevlerinde bulunanlar arasından 2 üye atasın. Bunun dıģında üyelerden 5'i Yargıtay, 4'ü DanıĢtay, birer üye de Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek Ġdare mahkemeleri tarafından kendi kurullarınca seçilsin. Adaylarda en az 3 yıl Yargıtay'da çalıģma ve 50 yaģını dldurmuģ lma Ģartı aransın. Ġnsan hakları ihlalleri knusunda vatandaģlara bireysel baģvuru hakkı tanınsın Sivil Anayasa Taslağı ve Anayasa Mahkemesi Taslak ÇalıĢmasını aktarıyruz, çünkü yapılan Anayasa değiģikliklerinin geçmiģinde bu çalıģmalardan bahsedilmektedir. Neden Yeni Anayasa? Anayasanın ilk üç maddesine dönük bakıģ açısının anlamlandırılmasında aydınlatıcı labilecek geliģmeler daha snra yaģanmıģtır tarihinde Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne açtığı Adalet ve Kalkınma Partisi nin temelli kapatılması istemli dava ve tarihli dilekçeyle 110 milletvekili tarafından günlü 5735 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 1. ve 2. Maddelerinin iptalleri istemiyle açılan davalar snucu Anayasa Mahkemesi nce verilen kararların, ayrıca irdelenmesi gerekir. Bu davalar snucunda Anayasa Mahkemesi özetle; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği Anayasa DeğiĢikliği ni Anayasanın değiģtirilmesi teklif edilemeyecek ve dlayısıyla Asli kurucu iktidarın, Temel Düzen Nrmları nı gösteren ilk üç maddeye dönük snuç dğuran nitelikte görerek iptal etmiģ ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasındaki demkratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerin dağı haline gelmesi nedeniyle Devlet yardımından yksun bırakılmasına karar vermiģtir. Anayasa Mahkemesince verilen kararlar ıģığında bakıldığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde çğunluğa sahip iktidar partisi lan AKP, Anayasanın 2. Maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında belirlenen demkratik ve laik nitelikleri rtadan kaldırmaya çalıģan bir partidir. Bu ilkelere aykırı snuçlar dğuran anayasa değiģikliklerini ve dak tespitinde sayılan eylem ve iģlemleri gerçekleģtirmiģtir. Böylece, neden yeni bir anayasa gereğinin dillendirildiği srusu da cevabını bulmuģ lmaktadır. Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 5

6 Bilindiği gibi, benzer gerekçelerle yakın geçmiģimizde Refah Partisi de Anayasa Mahkemesi nce kapatılmıģtır. Kapatma kararına karģı Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ne baģvurulmuģ ancak bu baģvuru reddedilmiģtir. Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi nin karar gerekçeleriyle birlikte bakıldığında, Anayasa Mahkemesi nin kapatma yerine Devlet yardımından yksun bırakma yönünde karar vermesinin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye nin demkratikleģmesi sürecine lumlu bir katkı vermek isteyen Anayasa Mahkemesi bu kararıyla bir nevi iktidardaki siyasi partiyi ikaz etmiģ, ihtarda bulunmuģtur. Beklenen; seçimlerde en yüksek yu alan partinin, demkratik ve laik niteliklerle uyumlu hale gelmesidir. Bu uyumluluk sağlanmıģ mıdır? Ülkemizde sn zamanlarda yaģanan geliģmeler, uyumluluk beklentisinin aksine, çatıģma ve ayrımcılık plitikalarının körüklendiğini göstermektedir. Devletin Anayasayla öngörülen temel düzenini güç kullanarak değiģtirmeye çalıģan bir Terör Örgütünün varlığından bahisle açılan Ergenekn SruĢturması, temel varsayımı Demkrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleģtirilmesi Ģeklinde algılanarak, yurt içi ve yurt dıģında lumlu karģılanmıģtır. Bu gün itibariyle bakıldığında ise gelinen nktada sruģturmanın algılanan amacı ve temel varsayımından çk uzaklaģtığı görülmektedir. Nasıl Demkrasinin kurum ve kurallarından faydalanarak anti demkratik snuçlar amaçlanması tehdidi varsa, hukuki kurum ve kuralların da hukuk dıģı amaçlara alet larak kullanılması ihtimali gözden uzak tutulamaz. Snuçta; Türkiye nin tarihsel geçmiģinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluģunda etkin bir rl ynayan ve Devletin temel niteliklerine karģı giriģilecek eylemlerde engel larak görülecek TSK kurumsal larak saldırı altındadır. Suç isnat edilen kiģilere karģı değil kurumsal larak TSK ne karģı belli bir mesafe alınmıģtır. ġimdiki hedefin ise, yargı larak belirlendiği anlaģılmaktadır. Yargı rganları, siyasi iktidarları hukuk çerçevesinde denetlediği ve hukuka aykırı eylem ve iģlemleri rtadan kaldırdığı ölçüde, dğal larak iktidarın hedefi haline gelecektir. Hem ülkemiz hem de dünya pratikleri bu yöndedir. Ancak bu gün yaģadığımız örnek, farklı hukuki düģüncelerden kaynaklı değil, Devletin temel niteliklerini değiģtirme çabasından kaynaklı tepkilerdir. Yargı, değiģtirilmek istenen temel niteliklere sahip çıktığı ölçüde eleģtirilmekte ve hedef alınmaktadır. UzlaĢma Gereği Anayasaların, tanımları gereği, tplumsal uzlaģmanın eseri lması zrunludur. Aksi takdirde temel knularda tartıģmalar süreklilik kazanacaktır. Esasen uzlaģı gereği, teklifi hazırlayan siyasi parti temsilcilerinin de dile getirdiği bir knudur. Örnek teģkil etmesi bakımından tarihli Radikal Gazetesinde Yazar Murat YETKĠN e BaĢbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek in verdiği beyanat incelenebilir. Halkylamasına iliģkin Kanun değiģiklikleri nedeniyle gündeme gelen srulara cevaben Cemil Çiçek; Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 6

7 * Hak ve özgürlükler knusunda referandum lmaz. Bu knularda referandum zaten düģünmeyiz. * Anayasa değiģikliği knusu Ģu an gündemimizde yk. Yapmak istemediğimizden değil. Tersine, Anayasa değiģikliğini çk arzu etmemize rağmen, reel plitika, Meclis aritmetiği buna izin vermiyr. Halen 336 milletvekilimiz var. CHP Ģu anda hiçbir Anayasa değiģikliğine yanaģmıyr. MHP de CHP yi ikna edin, öyle gelin diyr arası y referandum gerektiriyr. Ama referandum sadece bizim elimizde değil. * Daha önce Anayasa nın 10 uncu maddelerini 411 gibi yüksek bir yla değiģtirdik, Anayasa Mahkemesi nden döndü. Anayasa değiģikliği, sayısal değil, geniģ uzlaģma iģidir. Biz bunu Meclis te yapacağız, geniģ mutabakatla yapacağız. ġu an itibarıyla, biz bu yasa değiģikliği teklifini yaparken, arkasından da Anayasa değiģikliği getirelim diye aramızda bir knuģma yapmıģ değiliz. Ġstemediğimizden değil, kģullar uygun lmadığından... diyr. Bu ve benzeri beyanatlara rağmen neden birden uzlaģı aranmaksızın Anayasa DeğiĢikliği ihtiyacı dğmuģtur ve temel hak ve özgürlüklere iliģkin bu Anayasa değiģiklikleri halkyuna sunulmaktadır srularının yanıtını aramamız lazım. Erzincan Krizi Ülkemizde luģturulan atmsferde, meģhur Ergenekn SruĢturmasıyla bağlantılı lduğu ileri sürülen nedenlerle tarihinde Erzincan Cumhuriyet BaĢsavcısı gözaltına alınıyr, ev ve iģyerinde arama yapılıyr ve nihayetinde tutuklanıyr. Hukuken tartıģmalı birçk knu bir arada. Burada tartıģmalara tekrar inmek istemiyruz. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Yargı Organları bu laylara karģı Kurumsal bir duruģ sergiliyrlar. Ġlk larak tarihinde CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL "Çk süratli bir yargı refrmu yapmak gerekir" diyr, tarihinde ise BaĢbakan Sayın Recep Tayyip Erdğan resmi temaslarda bulunmak üzere Ġspanya'ya hareket etmeden önce havaalanında,"yargı refrmu Türkiye'deki herkesimin beklentisi Referanduma gidecek Ģekilde çeģitli adımlar atma çabasındayız. Bu adımı atmakta kararlıyız. ArkadaĢlarımız çalıģmaları yapıyrlar. Bu çalıģmalardan snra bunu meclis gündemine getirmeyi düģünüyruz" diyr tarihinde Anaya DeğiĢiklik Paketi Kamuyuna açıklanıyr ve diğer siyasi partilere sunuluyr. BaĢbakan siyasi partilere üç gün süre tanıyr tarihinde teklif paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunuluyr. Ġmza srunu nedeniyle bazı ufak değiģiklikler yapılan ikinci teklif paketi de tarihinde Meclise sunuluyr ve bu teklif kabul ediliyr. Hedefin, teklif üzerinde mutabakat sağlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiģiklik yapılması değil, değiģikliğin halkylamasına sunulması lduğu açıkça beyan edilmiģtir. Taslağın dağıtılması ve 3 günlük süre verilmesi gibi eylemler, bu beyanlar ıģığında bakıldığında göstermelik niteliktedir. Yine aynı hareket tarzının bir diğer yansıması da sivil tplum örgütleriyle yaģanmıģtır. Sivil Tplum Örgütleriyle, paketin Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 7

8 içeriği, kapsamı vs. görüģülmemiģ, sadece kamuyunda sanki herkesin görüģlerinin alınması ihtiyacı duyuluyrmuģ izlenimi vermek için, muhalif ses çıkarmayacak seçilmiģ kuruluģlara taslak verilmiģtir. Görüleceği üzere, Paketin hazırlığı aģamasında uzlaģmacı bir yaklaģım ihtiyacı hissedilmemiģtir. Aksine, saygısız ve tahrik eden bir üslupla siyasi partiler ve STÖ ler sadece bilgilendirilmiģtir. Özellikle hedef alınan yargı rganlarından yapılan açıklamalar ise siyasi iktidar tarafından hiç duyulmamıģtır. Halkylaması Ġhtiyacı Peki neden halkylaması srusunun yanıtı, siyasi iktidar açısından Ģu unsurlar ıģığında değerlendirilmelidir. Yapılan kamuyu yklamalarında, anayasa değiģikliği gerekli mi srusuna büyük çğunlukla evet cevabı alınmaktadır. Tabi bu yklamalar, nasıl bir değiģiklik gerektiğine dair iradeleri tespit etmemektedir. Devletin yargı rganının siyasi iktidarla uzlaģmaz faaliyetleri ve yargı kurumlarının darbecilerle iģbirliği halinde lduğu yönünde, uzun süredir kamuyu luģturulmaktadır. OluĢturulan havaya göre, siyasi iktidar hukukun ve demkrasinin gerekleri için çırpınmakta ancak yargının taraflı tutum ve kararları nedeniyle bu çırpınıģları snuç verememektedir. Bu yüzden bir yargı refrmu Ģarttır. Burada BaĢbakanın yargıya iliģkin değerlendirme içeren açıklamalarından birçk örnek gösterilebilir. Paketin yeterli miktarı aģmayacak yla kabulü halinde, takip eden süreç nasıl iģlerse iģlesin, geliģmeler siyasi iktidarın lehine değerlendirilebilecek ve genel seçimlerde ya dönüģtürülebilecek nitelikte lacaktır. Ġlk tartıģma, halkylamasına iliģkin kanunun seçim kanunu niteliği taģıyıp taģımadığı ve dlayısıyla bu halkylamasında uygulanıp uygulanmayacağı knusunda çıkacaktır. TartıĢma, niteliği itibariyle hem Yüksek Seçim Kurulu hem de Anayasa Mahkemesi nin hukuki değerlendirme yapmasını gerektirecektir. DeğiĢikliğin iptali için Anayasa Mahkemesine halkylamasından önce baģvurulması halinde, baģvurunun snucu ne lursa lsun, siyasi iktidar; Halkın iradesini seçme hakkının engellendiği Var lan anti demkratik düzenin kendini krumaya çalıģtığı Yargının bağımsızlığı kadar tarafsızlığının da ne kadar önem taģıdığının bu örnekle de tescillendiği; değerlendirmelerini yapacak ve kendi kamuyunu luģturacaktır. Kesin kabulü veya reddi halkylamasıyla belirlenecek Anayasa DeğiĢikliği nin iptal davasına ne zaman knu edilebileceği tartıģması çıkacaktır. Yani davanın esasından çk ve esas incelemeye geçmeden Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 8

9 önce tartıģılacak bir çk usulü srunlarla karģılaģılacaktır. Bu da verilecek karara karģı siyasi ve ideljik nitelendirmelerine dayanak gösterilebilecek argümanlar demektir. Anayasa değiģikliğiyle ilgili açılacak iptal davası ve halkylamasının snucu ne lursa lsun, genel seçimler öncesi siyasi iktidarın ya dönüģtüreceği bir rtam sağlanacaktır. Tüm bu değerlendirmeler ıģığında söylenebilir ki; siyasi iktidarın Anayasanın değiģtirilmesi ylundaki bu çabasının snuç verip vermemesi prblemi yktur. Bütün çabalar, ssy-eknmik prblemlerin gölgelenmesi ve yapılacak seçimlerde parti lehine bir rtam elde edilmesidir. Pakette yer alan sözde bir takım demkratik açılımlar da bu rtamda kullanılabilecek prpaganda malzemesi elde etmek amacıyla sınırlıdır. Özetle, yargıdaki Erzincan Krizi snrası gündeme gelen ve daha önceki değiģiklik çalıģmalarıyla bağlantılı lmayan ve yargı refrmu adı altında hazırlanan bu değiģiklik paketi; gerçekten demkratik açılımlar elde etmeye değil, siyasi çıkar sağlamaya yönelik bir stratejik hareketten baģka bir Ģey değildir. DEĞĠġĠKLĠK ĠÇERĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ Paketin iki ana iddiası vardır. YARGI REFORMU Pakette yargı refrmuyla iliģkilendirilen hususlar a) Anayasa Mahkemesi nin yeniden yapılandırılması b) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun yeniden yapılandırılması c) Bireysel BaĢvuru (Anayasa Mahkemesi düzenlemesi içinde) d) Askere Sivil Yargı DEMOKRATĠKLEġME Pakette demkratikleģme nitelendirmesinde bulunulan hususlar a) Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleģmelerden kimilerinin Anayasamıza aktarılması b) Yüksek Askeri ġura ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararlarında kısmi dava hakkı c) Memurların kınama ve uyarma cezalarına karģı dava hakkı d) Memurların sendikal hakları e) Kamu Denetçiliği Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 9

10 f) 12 Eylül ile ilgili geçici 15. Maddenin kaldırılması Paketin ayrıntılarını da bu plan çerçevesinde inceleyeceğiz. GENEL GEREKÇE 150 yıllık anayasa geleneği içinde, halkın katılımı ve demkratik yöntemlerle Anayasa yapılamamıģ lması ülkemiz bakımından büyük bir eksikliktir. Diğer anayasalar gibi, 1982 Anayasası da lağanüstü kģullar altında kabul edilip yürürlüğe knulmuģtur. Devlet tecrübemiz, birikimimiz ve tplumsal talep ekseninde, 1982 Anayasasının tamamen değiģtirilmesine ihtiyaç vardır. Aslında tüm tplum kesimleri de bu ihtiyaç knusunda mutabakat halindedir. Ancak bu mutabakat, bugüne kadar Anayasanın tümünün değiģtirilmesine yetmemiģtir yılında yeni bir Anayasanın hazırlanması amacıyla çalıģmalar yapılmıģ, ancak bu giriģimler de değiģik nedenlerden dlayı baģarılı lamamıģtır. Yürürlüğe girmesinden kısa bir süre snra 1982 Anayasasında değiģiklikler yapılması zrunlu hale gelmiģ ve günümüze kadar farklı gerekçelerle 16 kez değiģiklik yapılmıģtır. Bu kapsamda Anayasanın tplam 85 maddesi ile BaĢlangıç metni kısmen değiģtirilmiģtir. Bununla birlikte hâlen, Anayasada değiģtirilmesi gereken çk sayıda hüküm yer aldığı gibi, tplumsal ihtiyaçlar ve beklentilerin karģılanması amacıyla bazı alanlarda yeni düzenlemelerin yapılması zrunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda; kadın-erkek eģitliğinin sağlanması; tplumun bazı kesimlerinin, ssyal devlet ilkesinin bir gereği larak daha iyi krunması ve gözetilmesi; kiģisel verilerin krunması; bireylerin yurt dıģına çıkmalarının sınırlandırılmasına iliģkin hükümlerin daraltılması; çcuk haklarının anayasal temele kavuģturulması, her türlü istismara karģı çcukların krunması; sendikal haklar ile grev hakkında öngörülen bazı sınırlamaların kaldırılması, memurlara ve diğer kamu görevlilerine tplu sözleģme hakkının tanınması; demkratik hayatın vazgeçilmez unsurları lan siyasî partilerin kapatılmasına iliģkin hükümlerin, uluslararası belgelerde yer alan bjektif kriterler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi; bilgi edinme ve kamu denetçisine baģvurma hakkının düzenlenmesi; bir siyasî partinin kapatılmasına sebep lan milletvekilinin milletvekilliğinin düģmesine sn verilmesi; Yüksek Askerî ġûra kararlarının yargı denetimine açılması; memur ve diğer kamu görevlilerine disiplin cezası larak verilen uyarma ve kınama cezalarının da yargı denetimine açılması; askerî yargının görev alanının daraltılması ve sivillerin askerî mahkemelerde yargılanmasının tamamen önlenmesi; mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemizin ihtiyaçları göz önüne alınarak Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılması, üye sayısının artırılması, mahkeme üyelerinin belirli bir süre için bu göreve seçilmesi ve pek çk ülkede uygulanmakta lan bireysel baģvuru müessesesinin yürürlüğe knulması; Askerî Yargıtayın ve Askerî Yüksek Ġdare Mahkemesinin bağımsızlığının güçlendirilmesi; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun demkratik, Ģeffaf ve geniģ tabanlı bir yapıya kavuģturulması, hâkim ve savcıların da haklarında kararlar alan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda temsili; eknmik ve ssyal plitikaların luģturulmasında hükümete istiģarî nitelikte görüģ bildirmek amacıyla Eknmik ve Ssyal Knseyin anayasal dayanağa kavuģturulması; demkratik hayata yapılan kabul edilemez müdahalelerde görev alanların cezaî, malî ve hukukî srumluluklarını kaldıran geçici 15 inci maddenin ilgası gibi hususlar Anayasanın mutlaka değiģtirilmesi gereken hükümlerinin baģında yer almaktadır. Ülkemizde, yukarıda belirtilen hususlarda, Anayasa değiģikliği yapılması gerektiğine iliģkin bir mutabakat bulunmaktadır. DeğiĢik sivil tplum kuruluģları ve partiler tarafından hazırlanan Anayasa taslaklarında da ana hatlarıyla Teklifte yer alan knularda, benzeri düzenlemelere yer verilmektedir. Ayrıca, düzenleme yapılan knular, uzmanlar ve kamuyu tarafından uzun zamandan beri tartıģılan ve srunlu lduğu kabul edilen alanlar lup, bunlardan bir kısmı daha, Teklifle çözüme kavuģturulmaktadır. Anayasa değiģikliğine iliģkin bu Kanun Teklifi, yukarıda belirtilen amaçlar dğrultusunda hazırlanmıģtır. Görüldüğü üzere değiģikliğin ana gerekçesi; halkın katılımı ve demkratik yöntemlerle Anayasa yapmaktır. Bu güne kadar gerçekleģmediği ileri sürülen demkratik yöntemler ve halkın katılımı bu paketle sağlanacaktır. Bu söylem öncelikle yukarıda bahsi geçen hazırlık yöntemiyle bağdaģmamaktadır. DeğiĢiklik çalıģmalarına iktidardaki siyasi parti dıģında kimsenin katılımına imkân verilmemiģ ve bir uzlaģı aranmamıģtır. Gerekçede neden anayasa geleneği ve bu bağlamda 1982 Anayasasına atıf yapıldığı da dğal larak anlaģılamamaktadır Anayasasının tamamen değiģtirilmesi ve yeni bir anayasa yapılması halinde söylenecek sözler, bu paketin gerekçesi lmuģtur. Bir yandan da 1982 Anayasasıyla getirilen kurumların varlığı krunmaktadır. Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 10

11 1982 Anayasası tabi ki bir askeri darbe snucu yapılmıģtır. Ama bu husus 1982 Anayasasının halkylamasında %90 yla kabul edildiği gerçeğini inkâr snucu dğurmaz. Hazırlık yöntemlerinin de çk farklı lduğundan söz edemeyeceğiz. Yalnız bu günkü teklifi gündeme getirenlerin asker ünifrması giymemesi kadar bir farktan bahsedilebilir. Dlayısıyla 5982 sayılı Kanunla bu gerekçelerle yapılan değiģikliklerin halkylamasında kabul çıtası da %51 değil %90 lmalıdır. Öte yandan 1982 Anayasasında bu değiģikliğe gelinceye kadar ve demkratikleģme ile AB Müktesebatına uyum amaçlarıyla 16 değiģiklik yapılmıģtır. Yani bu günkü Anayasanın içeriğinin 1982 Anayasası lduğundan söz etmek lanaksızdır. Madde gerekçelerinde sıkça mukayeseli hukuktan bahsedilmekte ve birtakım ülkelerden örnekler sıralanmaktadır. Bu nedenle knuyu genel gerekçe baģlığı altında değerlendirebiliriz. Ülkelerin bir bütün içinde anlamlandırılabilecek kurumları ve iģleyiģinin, bütünün diğer parçaları lmaksızın tek baģına bir demkratik zrunluluk ifade etmeyeceği açıktır. Bu tip Ģekilci yaklaģımlar artık geçerliliğini kaybetmiģtir. Türk Demkrasisi kendi ihtiyaçlarını belirleyip giderebilecek bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübeler ıģığında öngörülecek düzenlemelerin demkrasinin evrensel ilkeleriyle uyumlu lup lmadığına bakılır. Yani, uyumlu örnekleri üretebileceğimiz gibi, tecrübelerimizle örtüģen örneklerden de faydalanabiliriz. Anayasa ve yasalarda hangi ideal düzenlemeler yer alırsa alsın, öncelikle uygulama pratiklerine ve bu uygulamalarla geliģen teamüllere bakmak gerekir. Tplumsal kültürü, bu kültürü luģturan öğeleri ve dlayısıyla pratikleri farklı iki ülkenin aynı kurallar ve kurumlarla aynı snuçlara ulaģması mümkün değildir. Gerekçede mukayeseli hukuk adıyla örnekler verilen hangi ülkede bir yandaģ yargıdan bahsedilebilmektedir? Hangisinde, yüksek yargı rganlarının baģkanları kendilerine yönelik saldırılara karģı savunma ihtiyacı duymakta, hâkimleri ve yargı rganları dinlenebilmektedir. Veya hangi ülkede iktidardaki siyasi parti demkrasi karģıtı faaliyetlerin dağı haline gelmiģtir. Mukayese ancak tüm unsurlarıyla yapılabilir. Biz kendi deneyimlerimiz ıģığında ancak demkratik ilkelerle uyumlu bir çözüm üretip üretmediğimizi değerlendirebiliriz. ANAYASA MAHKEMESĠ DeğiĢikliklerin Özeti Tplam 17 üye 3 üye TBMM 14 üye CumhurbaĢkanı TBMM Üye Seçimi 3 Üye; SayıĢtay Genel Kurulunun kendi baģkan ve üyeleri arasından göstereceği 3 kat aday Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 11

12 1 Üye; bar baģkanlarının serbest avukatlar arasından göstereceği 3 kat aday CumhurbaĢkanı Üye Seçimi 10 Üye; önerilecek 3 kat aday arasından 3 üye; Yargıtay Genel Kurulunun kendi baģkan ve üyeleri arasından 2 üye; DanıĢtay Genel Kurulunun kendi baģkan ve üyeleri arasından 1 üye; Askeri Yargıtay Genel Kurulunun kendi baģkan ve üyeleri arasından 1 üye; Askeri Yüksek Ġdare Mahkemesinin kendi baģkan ve üyeleri arasından 3 üye; Yükseköğretim Kurulu nun 4 Üye; re sen Üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile Anayasa Mahkemesi raprtörleri arasından Üyelik KĢulları Öğretim Üyeleri Ġçin; Yükseköğretim Kurulu üyesi lmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan, prfesör veya dçent unvanını kazanmıģ Üst kademe yöneticileri için; 45 yaģ, 20 yıl kamu hizmeti Serbest avukatlar için; 45 yaģ, 20 yıl fiilen avukatlık Birinci sınıf hâkim ve savcılar için; 45 yaģ, adaylık dahil 20 yıl çalıģmıģ lma Üyelerin Göre Süresi 12 yıl. Aynı kiģi iki kez üye seçilemiyr. YaĢ Haddi 65 Bireysel BaĢvuru Anayasada güvence altına alınmıģ temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla BaĢvuru üzerine ne tür bir karar alınacağı hususu belirsiz Yüce Divan Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 12

13 Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanı, Genelkurmay BaĢkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Kmutanları ile Jandarma Genel Kmutanı görevleriyle ilgili suçlardan dlayı Yüce Divanda yargılanacaklar kapsamına alınıyr. Yüce Divan kararlarına karģı yeniden inceleme ylu getirilmiģ. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesin. Mahkemenin Yapılanması Üyeler arasından gizli yla ve üye tam sayısının salt çğunluğuyla bir baģkan ve 2 baģkan vekili seçiliyr. Ġki Bölüm ve Genel Kurul biçiminde örgütleniyr. Bölümler BaĢkanvekili baģkanlığında en az 4 üyenin katılımıyla tplanıyr. Bireysel baģvuruları karara bağlıyr. Bireysel baģvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için kmisynlar luģturulabilir. Genel Kurul BaĢkan veya baģkanın belirleyeceği baģkanvekili baģkanlığında ve en az 12 üyenin katılımıyla tplanır. Bireysel baģvurular dıģında kalan iģlere (Siyasî partilere iliģkin dava ve baģvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara )bakıyr. Bireysel baģvurular ve siyasî partilerin kapatılmasına iliģkin davalarda dinleme tplantısı yapılabiliyr. Diğer iģlerde inceleme dsya üzerinden yapılıyr. Anayasa DeğiĢikliklerinde iptal ve siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yksun bırakılmasına karar verilebilmesi için tplantıya katılan üyelerin üçte iki y çkluğu aranıyr. Temelli Kapatma kavramı kaldırılıyr. ANAYASANIN ĠLK ÜÇ MADDESĠ KAPSAMINDAKĠ DEĞERLENDĠRMELER Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Üye Seçimi Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti gereklerinden lan anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinden hareketle; yasama faaliyetlerinin Anayasaya uygunluğunun yargısal ylla denetlenmesini tercih etmiģ ve Anayasa Mahkemesi bir yüksek yargı rganı larak yapılandırılmıģtır. Anayasa Değişiklikleri Rapru Sayfa 13

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠK PAKETĠ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠK PAKETĠ ANAYASA DEĞĠġĠKLĠK PAKETĠ 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylamasına sunulan 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI İÇİNDEKİLER Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İDARİ YARGI Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

:. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No:.. (Adres yazılacak) :.. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) -..

:. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No:.. (Adres yazılacak) :.. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) -.. .. ĠDARE MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması İstemlidir DAVACI :. (Ad Soyad yazılacak), T.C. Kimlik No:.. (Adres yazılacak) DAVALI :.. Valiliği (Ġl Milli Eğitim müdürlüğü) -.. KONUSU : Yönetici

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.

Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI T.C ANAYASASI'NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ (*) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları 1. Yükseköğretim kurumları MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (TĠGEM) TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı emrinde münhal bulunan,

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı