Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk

2 Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Uzmanlýk Programý Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Uzmanlýk Programý nda yeni dönem baþlýyor. HRdergi tarafýndan 1996 dan beri düzenlenen ve stratejýka EÐÝTÝM & DANIÞMANLIK iþbirliði ile gerçekleþtirilen bu programý daha önce tamamlayanlar, bugün yerli ve yabancý þirketlerde uzman ve yönetici olarak çalýþýyorlar. Program Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi temelinde hazýrlanmýþtýr. Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimine Giriþ Mart 2006 / Cumartesi - Pazar 1. Modül Yönetim kavramý ve yönetim anlayýþýndaki geliþmeler Yönetim anlayýþýndaki deðiþimlerin ÝKY ye etkisi Stratejik yönetim ve ÝKY Stratejik ÝKY sistemleri - Personel yönetiminden ÝKY ye geçiþ, ÝKY, stratejik ÝKY Süreçlerle yönetim - Süreçlerin çizilmesi, süreç performans kriterleri Ýþ analizi - Ýþ analizinin yapýlýþ amaçlarý, iþ analizi bilgi toplama yöntemleri. Örnek uygulama. Ýþ tanýmý - Ýþ tanýmýnda bulunmasý gereken bilgiler, iþ tanýmý formatý. Örnek uygulama. Yetkinlikler - Yetkinlik nedir? Önemi, yetkinlikleri belirleme yöntemleri, yetkinliklerin sýnýflandýrýlmasý, yetkinliklerin derecelendirilmesi, yetkinliklerin geliþimlerinin grafiklerle izlenmesi. Örnek uygulama. Yetkinliklere dayalý ÝKY sistemleri Ýnsan kaynaklarý yöneticisinin rolleri - Çalýþan dostu, sistem yöneticisi, deðiþim yöneticisi, stratejik düþünen

3 Yetkinliklere Dayalý Stratejik Seçme / Yerleþtirme Mart 2006 / Cumartesi - Pazar 2. Modül Seçme yerleþtirmenin önemi ve amacý Yetkinliklere dayalý seçme / yerleþtirme Stratejik seçme / yerleþtirme Özgeçmiþ bankasý oluþturma yöntemleri Yetkinlik envanterleri - Testler / role play uygulamalarý / soru kitapçýklarý Mülakat - Yapýlandýrýlmýþ / yapýlandýrýlmamýþ mülakatlar, mülakat aþamalarý ve bu aþamalarda gösterilmesi gereken tutum / davranýþlar, mülakat becerileri Soru sorma Dinleme Not tutma Beden diline dikkat etme Pozitif tutum - Mülakat yöntemleri Birebir mülakat Panel mülakatý Grup mülakatý Star tekniði ile mülakat Yetkinliklere dayalý mülakat - Mülakatçýlarýn eðitimi, mülakatlarda yapýlan hatalar Kiþilik analizi yapabilme - Kiþilik tipleri, tiplerin yetkinliklerle eþleþtirilmesi Deðerlendirme - Deðerlendirmede yapýlan hatalar, deðerlendirme formu. Örnek uygulama.

4 Performans Yönetimi ve Koçluk; Yetkinliklere ve Hedeflere Göre Performans Deðerlendirme Nisan 2006 / Cumartesi - Pazar 3. Modül Performans yönetimine iliþkin kavramlar - Performans, performans deðerlendirme, performans planlama, izleme ve performans yönetimi. Performans yönetiminde koçluk - Yetkinlik ve motivasyon, koçluk rolleri, koçluk becerileri Kurum ve birey performansý iliþkisi (stratejik yönetim ve performans) - Balance scorecard Performans deðerlendirme - Ölçme yöntemleri, 360 derece yöntemi Hedeflerle yönetim - Kritik performans kriterleri, hedef belirleme tekniði, hedeflerle yönetim sistemi ve hedeflerin ölçümlenmesi Yetkinliklerin ölçümlenmesi - Davranýþ göstergeleri, yetkinliklere göre ölçümleme Deðerlendirme skalasýnýn oluþturulmasý Deðerlendirici hatalarý ve önlemleri Performans görüþmesi - geribildirim Performans deðerlendirme sonuçlarýnýn kullanýmý - Sonuçlarýn ödül yönetiminde kullanýmý, sonuçlarýn eðitim planýnda kullanýmý, sonuçlarýn kariyer / yedeklemede kullanýmý. Örnek uygulama. Ayrýca performans görüþmesi izleme olaðýna sahip olacaklardýr.

5 Çalýþma Mevzuatý ve Temel Uygulamalar Nisan 2006 / Cuma - Cumartesi 4. Modül 4857 sayýlý iþ yasasý Ýdari para cezalarý Ýþ yeri açma Ýþ sözleþmesi kavramý, türleri ve sona erme þekilleri (iþ sözleþmeleri örnekleri) Ýþin düzenlenmesi Olmasý gereken belgeler ve dosyalama sistemi (belge örnekleri) Ýþ güvencesi - Ýþ güvencesi saðlamaya yönelik hükümlerin ÝK yönetimine etkileri, yasa ile uyumlu ÝK yönetimi Personel yönetmeliði / disiplin yönetmeliði - Yetersizlikten, davranýþtan, iþletmenin, iþin veya iþyerinin gereklerinden kaynaklanan fesih halleri, ihtar, fesih yazýlarý, ibraname örnekleri, çalýþma belgesi SSK mevzuatý - Sigortalý bildirim belgesi, ödemeler ve kesinti tablosu Eðitmen: Doç. Dr. Nurþen CANÝKLÝOÐLU / Öðretim Üyesi - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bordro tahakkuk, ücret tahakkuku, kýdem ve ihbar tazminatý hesaplanmasý Eðitmen: Ayþe N. YILMAZ / Genel Müdür - Datassist Yeterliliklere Dayalý Kariyer Planlama ve Yedekleme Nisan 2006 / Cumartesi - Pazar 5. Modül Kariyere iliþkin kavramlar - Kariyer planlama, kariyer geliþtirme, yedekleme Kariyerin farklý taraflar açýsýndan önemi Stratejik yönetim ve kariyer modelleri Kariyer haritalarý - Kariyer haritalarýnýn çizilmesi, kariyer haritalarýnýn kiþiselleþtirilmesi Terfi / atama kriterleri (yeterlilik kriterleri) - Nitelikler, yetkinlikler, performans sonuçlarý, eðitimleri, kiþilik özellikleri Kariyer danýþmanlýðý - Kariyer ilgi ölçümlemesi, yönlendirme ve danýþmanlýk Kariyer geliþtirme ve eðitim iliþkisi - Yetenek havuzu oluþturma, kariyer eðitimleri. Örnek uygulama.

6 Ýþ Deðerleme ve Ücret Yönetimi Mayis 2006 / Cumartesi - Pazar 6. Modül Ücrete iliþkin kavramlar - Ücretin farklý taraflarca anlamý, baz ücret, deðiþken ücret Ücretin oluþumunu etkileyen faktörler Ücret sistemleri Ýþ deðerleme - Ýþ deðerleme kavramý ve metodolojisi, iþ deðerleme yöntemleri Ücret braketlerinin oluþturulmasý - Ücret araþtýrmasý, iþ deðerleme sonuçlarýnýn kullanýlmasý, ücret sisteminin oluþturulmasý Ücret yönetiminde yeni trendler - Geniþ band sistemi, iþ ailelerine göre ücretlendirme, yetkinliklere dayalý ücretlendirme. Örnek uygulama. Yetkinliklere Dayalý Eðitim ve Geliþtirme Mayýs 2006 / Cumartesi - Pazar 7. Modül Eðitime iliþkin kavramlar - Yetiþtirme, geliþtirme, eðitim planlama ISO ve eðitim Ýþ mevzuatý ve eðitim Þirket eðitim kitapçýðýnýn oluþturulmasý - Yetkinlikler / alt yetkinlikler, eðitim kitapçýðý Eðitim ihtiyaç analizi - Ýhtiyaç analizinde kullanýlan yaklaþýmlar, ihtiyaç analizi yöntemleri Eðitim planý ve bütçesi Eðitim etkinliðinin ölçümlenmesi - Tepki ölçümü, öðrenmenin ölçümlenmesi, davranýþ ve iþ sonuçlarýnýn ölçümlenmesi Oryantasyon eðitimi Eðitim yöntemleri Uzaktan eðitim (e-learning). Örnek uygulama.

7 Kimler katýlmalý? Üniversiteden yeni mezun olmuþ ve Ýnsan Kaynaklarý alanýnda kariyer yapmak isteyenler. Þirketlerin Ýnsan Kaynaklarý bölümünde çalýþmýþ veya çalýþan ve Yetkinlik Bazlý Ýnsan Kaynaklarý konusundaki bilgi - becerilerini geliþtirmek isteyen ÝK Uzman ve Yöneticileri. Eðitmen: Ýlhan ÖZDÝLLER 1963 yýlýnda Balýkesir de doðan Ýlhan ÖZDÝLLER, ODTÜ Metalurji Mühendisliði bölümünde iki yýl okuduktan sonra yüksek öðrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde devam etti. SBF Çalýþma Ekonomisi Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun olan ÖZDÝLLER, 1989 yýlýndan 1996 yýlýna kadar Sabancý Du Pont ortaklýðý olan DUSA Endüstriyel Ýplik San. ve Tic. A.Þ. de Personel Yönetimi / ÝK Yönetimi alanlarýnda çalýþtý. DUSA dan sonra Altýnyýldýz Mensucat ve Konfeksiyon Fab. A.Þ. de 2 yýla yakýn bir süre ÝK Departman Yöneticiliði görevinde bulunan ÖZDÝLLER, burada ÝK Sistemlerinin kurulma süreçlerinde ve Endüstri Ýliþkileri alanlarýnda görev yaptý. Daha sonra, bünyesinde Erbakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ.; Abalýoðlu Tekstil San. A.Þ.; Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ.; Abalýoðlu Otomobilcilik Tic. A.Þ. þirketlerini barýndýran Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding de bir yýla yakýn bir süre ÝK Direktörlüðü görevinde bulundu. Bu grupta Grup Vizyon/Misyon/Politikalarýnýn oluþturulmasýnda, holding yapýlanmasýnýn gerçekleþtirilmesinde ve ÝK Sistemlerinin tasarýmý süreçlerinde yer aldý. Son olarak da, Mart 1999-Mayýs 2001 tarihlerinde, bünyesinde Uzel Makina San. A.Þ.; Uzel Gayrimenkul Yatýrým Yönetimi A.Þ.; Uzel Ýnþaat A.Þ., Uzel Turizm Ticaret A.Þ. ve Uzel Finans ve Sigorta Tic. A.Þ. þirketlerini barýndýran Uzel Grubu nda ÝK Bölüm Direktörü olarak görev yaptý. Bu grupta ÝK Sistemlerinin kurulmasý, SAP ÝK yazýlýmý implementasyon projesi liderliði, Toplam Kalite Yönetimi ve Öðrenen Organizasyonlara dayalý Sürekli Geliþim Projesi asistanlýðý gibi görevleri yerine getirdi. Ayrýca, Ýlhan ÖZDÝLLER 1997 yýlýndan beri Human Resources Dergisi nin düzenlediði Seçme/ Yerleþtirme, Eðitimciler, Performans Yönetimi, Ücret Yönetimi, Kariyer Planlama zirvelerinde konuþmacý olarak yer almakta ve bu derginin yayýn kurulunda bulunmaktadýr. ÝK Yönetimi ile ÝK Alt Süreçlerinde (Seçme/Yerleþtirme; Eðitim Planlama; Performans Yönetimi; Ücret Yönetimi; Kariyer/ Yedekleme Planlamasý) ve yönetim becerilerine yönelik olarak eðitimler veren Ýlhan ÖZDÝLLER, halen, yetkinlik bazlý uygulamalar ve stratejik Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi konularýnda firmalara Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi alanýnda sistem danýþmanlýðý, eðitim ve seçme/yerleþtirme danýþmanlýðý hizmetleri veren stratejýka Eðitim & Danýþmanlýk þirketinin kurucu ortaðý ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadýr.

8 insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Eðitim & Danýþmanlýk Mart - Nisan - Mayýs 2006 K A T I L I M F O R M U Tel: Faks: Firma Adý :... Firma Adresi: Posta Kodu:...Telefon:... Faks:... Vergi Dairesi :... Vergi Dairesi No :... Katýlýmcýnýn ( Lütfen her katýlýmcý için ayrý bir form doldurunuz.) Adý Soyadý :... Ünvaný: Kaydý veren kiþi:... Tarih:... Ýmza:... Katýlým Ücreti: Tüm Modüllere Katýlacaklar için: Euro + KDV HR Aboneleri için: Euro + KDV (HR aboneliði kurum adýna ise indirim yalnýzca bir kiþi için geçerlidir.) Ücret: Toplantýda daðýtýlacak dokümanlarý, çay - kahve molalarýný ve öðle yemeklerini içermektedir. Sadece seçeceði modüllere katýlacaklar için bir modül katýlým bedeli : 425 Euro + KDV Lütfen katýlacaðýnýz modülleri belirtiniz HR Aboneleri için: 340 Euro + KDV Modül I Modül II Modül III Modül IV Modül V Modül VI Modül VII Banka Havalesi ile ödeme yapacaklar aþaðýdaki hesap numaralarýný kullanabilirler. Euro Ödemeleriniz için : Garanti bankasý Erenköy Þubesi Element iletiþim hesabý. (Euro kuru ödeme yapýldýðý günkü TCMB Efektif Satýþ Kuru esas alýnacaktýr.) YTL Ödemeleriniz için : Garanti Bankasý Erenköy Þubesi Element iletiþim YTL hesabý. Ödeme Þekli : Kayýt anýnda 1/2 i, 14 Nisan 2006 tarihinde ödenecektir. (Taksit seçeneði sadece tüm modüllere katýlacaklar için ve kredi kartý ile ödeme yapýldýðý zaman geçerlidir.) Kredi kartý ile ödemek için: Kredi kartý ile ödeme yapmak için lütfen arayýnýz. Tel: o VISA o MASTER Adý Soyadý:... Kart No:...CSV No:... Son Kullanma Tarihi:... Çekilecek Tutar:...Tarihi:.../.../... Ýmza :... Yukarýda belirtilen rakamýn kredi kartýmdan çekilmesini rica ediyorum. Kayýt Ýþlemi: Lütfen katýlým ücretini yatýrarak dekontu katýlým formu ile birlikte Gizem Köprücü dikkatine en geç 15 Mart 2006 akþamýna kadar numaralý faksa iletiniz. Kayýt iþleminin tamamlanabilmesi için ödeme dekontunun tarafýmýza ulaþtýrýlmýþ olmasý gerekmektedir. Ýptal ve Deðiþiklik: Herhangi bir nedenle katýlamama durumunda, 03 Mart 2006 tarihine kadar yazýlý olarak bilgi verilmesi durumunda ödenen ücretin tamamý 24 Mart 2006 tarihinde iade edilir. 03 Mart 2006 tarihinden sonra yapýlacak iptallerde para iadesi yapýlmaz ancak isim deðiþikliði kabul edilmektedir. HR Dergi toplantý yerini deðiþtirme, erteleme ve iptal etme hakkýný saklý tutar. Konuþmacýlarda deðiþiklik olabilir.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı YETKİNLİKLERE DAYALI STRATEJİK ve ENTEGRE İKY UZMANLIK PROGRAMI 06 2. dönem www.hrdergi.com İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı 7 Hafta Sonu / Eylül - Aralık 2006 / Hilton ParkSA Yetkinliklere Dayalı Stratejik

Detaylı

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı

İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı 7 Hafta Sonu / Mart - Haziran 2007 - Hilton ParkSA 07 1. dnem www.hrdergi.com YETKİNLİKLERE DAYALI STRATEJİK ve ENTEGRE İKY UZMANLIK PROGRAMI Yetkinliklere Dayalı Stratejik

Detaylı

14. Performans Yönetimi Zirvesi

14. Performans Yönetimi Zirvesi 14. Performans Yönetimi Zirvesi 28 Kasım 2012, İstanbul Marriott Hotel Asia Etkisi yüksek performans yönetimi Bu konferans, lider şirketlerin best practice uygulama çalışmalarıyla şirketinizde etkili ve

Detaylı

8. Performans Yönetimi Zirvesi

8. Performans Yönetimi Zirvesi 8. Performans Yönetimi Zirvesi 22-23 Kasım 06 / İstanbul Ceylan Intercontinental Hotel Ana Sponsor e-pazarlama Sponsoru Konaklama Sponsoru Ayrıntılı bilgi ve katılım için lütfen Kıymet ERDEM i arayınız

Detaylı

FAALÝYET RAPORU 2009 23. Uluslararasý Tüketici Zirvesi Kalite Ödülleri nde Iþýk Sigorta, Türkiye genelinde yapýlan Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri konulu araþtýrma sonuçlarý ve 9 Eylül 2009 yýlýnda

Detaylı

4. Seçme ve Yerleştİrme Zİrvesİ

4. Seçme ve Yerleştİrme Zİrvesİ 4. Seçme ve Yerleştİrme Zİrvesİ 20 Eylül 2007, Perşembe Ceylan Intercontinental, İstanbul Daha fazla bilgi ya da katılım için lütfen arayınız. 0216. 360 01 11 Zirvemize Konuşmacı Gönderen şirketler Değerli

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

24-25 Mayıs 2006 Ceylan Inter-Continental Hotel, İstanbul. Ana Sponsor. Konaklama Sponsoru. Resmi Sponsor. e-pazarlama Sponsoru

24-25 Mayıs 2006 Ceylan Inter-Continental Hotel, İstanbul. Ana Sponsor. Konaklama Sponsoru. Resmi Sponsor. e-pazarlama Sponsoru 24-25 Mayıs 2006 Ceylan Inter-Continental Hotel, İstanbul Ana Sponsor Resmi Sponsor Konaklama Sponsoru e-pazarlama Sponsoru 24-25 Mayıs 2006 Ceylan Inter-Continental Hotel, İstanbul 09.30-09.45 09.45-10.45

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 4 // Ocak 2009 Yeni Nesil Hasar Ýliþkileri Yönetim Sistemi WinSure CLAIMS Be Sure To Win SFS de Görev Deðiþimi SFS Yeni Genel Müdürü Hakan Yurdakul Sayfa>1 Türk Nippon

Detaylı

Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 5 // Nisan 2009 SFS Müþterileri Teknik Karlýlýk ve Hasar Prim Oranlarýnda Sektörün Çok Ýlerisinde Sigorta Þirketlerinde SFS Katma Deðer Ölçüm Araþtýrmasý Sonuçlarý

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

12. Ücret Yönetimi Zirvesi

12. Ücret Yönetimi Zirvesi 12. Ücret Yönetimi Zirvesi 19 Ocak 2010, Salı Conrad Hotel, İstanbul Çalışan bağlılığını ve iş performansını artırmak için yan haklar ve ödül yönetimi... Bu zirveye katılmanız her zamankinden daha önemli!

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

BU SAYIMIZDAKÝ HABERLER TEKSTÝL Türkiye nin ilk pamuk e-pazaryeri Kotonline hizmete girdi. ÞUBAT 2001 Sayý:1 OTOMOTÝV Ýnternet ten satýlan 90 adet Lupo Türkiye yollarýnda. HIZLI TÜKETÝM MALLARI Türkiye

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı