T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA, 2011

2 ii

3 i ÖZET ETKİN LİDERLİK ve TAKIM ÇALIŞMASI Hakan GÖKÇE Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 43 Sayfa, Aralık 2010 Danışman: Doç.Dr.Abdullah EROĞLU Uzun süre önce işletme ve kurumlara giren ve hızla yaygınlaşan takım çalışmaları, çok boyutlu sorunlarda bile çözümün ve başarının anahtarı halini almıştır. Takım çalışmasındaki başarı üst yönetimin bakış açısıyla bağlantılı olmakla birlikte, takım elemanlarının ilişkileri, gönüllü olmaları ve iş birliğine olan yatkınlıklarıyla da alakalıdır. Bu noktada lider faktörü kendini hissettirmektedir. Liderin takım içindeki etkinliği başarıyı sağlayacak faktörlerin başında gelir. Bu çalışmada bir takımın oluşma süreci ve takım çalışmasında liderin etkinliği incelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Takım, Takım Çalışması, Liderlik

4 ii ABSTRACT EFFECTİVE LEADERSHİP AND TEAMWORK Hakan GÖKÇE Süleyman Demirel University, Department of Business Administration Post Graduate Thesis, 43 Pages, December 2010 Supervisor: Associate Professor Abdullah EROĞLU Team works that spreading into the business and institutions long time ago, has become the key to success and solution even of the multi-dimensional problems. Althouhg success in the team work is related with the perspective of senior management, but also is about the relationships of the team members, their willingness to work, and their aptitude to cooperation. At this point, leading factor looms large. Efficiency of leader in the team work is the first factor to success in the team event. In this study, formation process of a team and leader s efficiency in the team work activity have been studied. Key Words: Team, Team Work, Leadership

5 iii İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. i ÇİZELGELER(TABLOLAR) DİZİNİ...iv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM TAKIM ÇALIŞMASI KAVRAMININ İRDELENMESİ 1. Takım Kavramının Tanımlanması Takım Olma Aşamaları Oluşma Boğuşma Buluşma Ulaşma Takım Çeşitleri Problem Çözme Takımları Çapraz Fonksiyonlu Takımlar Kendi Kendini Yöneten Takımlar Sanal Takımlar Takım Çalışması ve Gerekliliği Takım Oluşumunda Beş Temel Faktör Liderlik Önderlik Adalet İsteklendirme Kaynak Yönetimi Takım ruhu Güven Süreklilik

6 iv Kurum kültürü Ortak hedefler Strateji oluşturmak Performans yönetimi Rekabeti yönetmek İş akışı Farklılıklar Roller Proje yönetimi İletişim Bilgi paylaşımı Açıklık Paydaşlarla paylaşmak 18 İKİNCİ BÖLÜM ETKİN LİDERLİĞİN TAKIM ÇALIŞMASINDAKİ ROLÜ 1. Liderlik Teorileri Özellik Kuramı Davranışçılık Kuramı Ohio State Üniversitesi Çalışması Michigan Üniversitesi Çalışması Blake ve Mouton un Yönetim Tarzı Matrisi McGregor un X ve Y Kuramı Durumsallık Kuramı Fiedler in Etkin Liderlik Modeli Hersey ve Blanchard ın Durumsallık Yaklaşımı House un Yol-Amaç Kuramı.. 24

7 v Vroom ve Yetton un Karar Verme Modeli Takım Liderleri Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri Örgütsel Başarı ve Liderlik Etkin Lider SONUÇ 33 KAYNAKÇA... 34

8 vi ÇİZELGELER(TABLOLAR) DİZİNİ TABLO 1 Grup ve Takım Arasındaki Farklar 3 TABLO 2 Takım Olma Sürecinde Performans-Motivasyon İlişkisi.. 7 TABLO 3 Takım Olma Sürecinin Kişisel, Kişiler Arası ve Grup Açısından Yorumlanması

9 1 GİRİŞ Günümüz işletmeleri ve kamudaki farklı yapılanmalar açısından devlet kurumlarında yeni bir çevre oluşmuş ve beklentiler değişmiştir. Teknolojideki hızlı değişim, rekabet ve artan piyasa baskısının etkilerini olumlu bir yapıya kavuşturacak bilgi, deneyim ve yeteneklere sahip personel ihtiyacı doğmaktadır. Kurumlar, personel sayısında artırıma gitmenin zorluk ve maliyetine katlanmaktansa, farklı birimlerde görev yapan farklı eğitimleri almış kişileri geçici sürelerle bir araya getirmeye yönelmiştir. Bu noktada takım kavramı ortaya çıkmış ve takım çalışmasının önemine değinilmeye başlanmıştır. Çünkü sorunların çok yönlülüğü çözüm alternatiflerini artırmakta ve en iyi kararı vermek zorlaşmaktadır. Bu nedenle takımlara duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bir takımın oluşması yönetici kararıyla olsa da, takımın uyumlu çalışması ve takım çalışmasının sürekliliği bir lideri gerekli kılmaktadır. İşletme veya kurumlar, yönetim kademelerinde bulunan belirli kişilerin görüş, yetenek ve zekâlarıyla ancak belirli mesafeler kat edebilirler. Günümüz dünyası, gelişim ve ilerlemenin ancak ortak çaba ve farklı görüşlere sağlanacak esneklikle olacağını bize anlatmaktadır. Etkin lider, bu ortak çabayı en hızlı şekilde ortaya çıkaracak yöntemi belirleyen, takım içi çatışmaları kesmekten ziyade yöneterek sonuca katkı sağlayan, adil düzeni ve gerekli yetki devrini sağlayarak doğru kişiyi doğru yerde kullanan liderdir. Takım çalışmasını başarıya ulaştıracak kişi, farklı görüşleri bir araya getirecek esnekliği sağlayan ancak karar vermede net çizgileri olan takım lideridir. Bu da ancak liderin etkinliği sayesinde olacaktır.

10 2 BİRİNCİ BÖLÜM TAKIM ÇALIŞMASI KAVRAMININ İRDELENMESİ 1. Takım Kavramının Tanımlanması Takım önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bir araya gelmiş, birbirine bağımlı ve birlikte hareket eden iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu topluluktur. Takımın tanımında üç önemli öğe göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi takımın oluşturulabilmesi için iki veya daha fazla kişinin gerekmesidir. Takımların çoğunun eleman sayısı on beşin altındadır. Ancak bu rakam bazen yetmiş beşe kadar çıkabilir. İkincisi, takımı oluşturan kişiler birbirlerine bağımlıdırlar ve birlikte hareket ederler. Bir başka deyişle, devamlı olarak karşılıklı etkileşim halindedirler. Birbirleriyle etkileşimde olmayan kişiler, örneğin bir yemek kuyruğunda yan yana duran veya bir asansörü paylaşan kişiler bir takım oluşturamazlar. Üçüncüsü, takımı oluşturan kişiler belli bir amacı gerçekleştirmek üzere çalışırlar. Yeni bir bilgisayar geliştirmek, ortak bir kitap yazmak gibi örnekler verilebilir. Takım ortak çıkarlar, değerler ve hedefler çerçevesinde bir amacın yerine getirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur. Kuruluş içinde kişiler arasında iletişimi geliştirip güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma anlayışı ve sistemidir. Takım için batılı bir guru nun tanımı şudur: Kendi alanlarında dağılmış durumdaki uzmanlık becerilerinin sürekli birleştirilmesini gerektiren bir görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmesi zorunlu insanlar grubu. İzgören buna katılmaz. Her takım bir gruptur ama her grup bir takım değildir. Eğer ruhunuz varsa takım olursunuz, bir ekibin kendi içinde birbirine inanmışlığı yoksa grup olursunuz, grubun bir hedefi yoksa sadece güruh olursunuz. 1 İnsanlar birçok farklı iş için bir araya gelmektedirler. Bir araya gelmiş bu topluluklar grup, komite, kurul, takım vb. isimler alırlar. İnsanların aynı grupta çalışmaları onların bir takım olduğunu ifade etmez. Değişik gruplardan, ekiplerden insanlar da beraber bir takım oluşturabilirler. Takım birleşik bir bütündür, üyelerin ortak bir amacı, hedefi vardır ve birbirlerinin başarısına endekslidir. 1 İzgören, A.Şerif, İş Yaşamında 100 Kanguru, Elma Yayınevi, 2004, S.185

11 3 Her ne kadar birbirlerine yakın anlamlar yüklenmeye çalışılsa da her grup bir takım değildir. Bir grubun takım olabilmesi için öncelikle belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Tanımlarda da anlaşılacağı üzere bir takımı gruptan ayıran temel özellik amaç birliğidir. Margerison a göre ekipleri gruplardan ayıran dört temel özellik 2 : Ekiplerin hedef ve sonuç odaklı çalışmaları, Ekip üyelerinin tamamen bağımsız olması, Ekiplerin geri bildirime ihtiyaç duymaları, Ekip üyelerinin sinerji yaratmalarıdır. Tablo 1: Grup ve Takım Arasındaki Farklar ÇALIŞMA GRUBU Güçlü, odaklanmış lider yapısı Bireysel sorumluluk Organizasyonla aynı amaç Bireysel iş üretimi Etkili toplantılar Etkisini diğerleri üzerindeki tesire göre ölçer Tartışır, karar verir, yetki aktarır TAKIM Paylaşılan liderlik rolleri Bireysel ve karşılıklı sorumluluk Takımın kendine has amacı Kolektif iş üretimi Açık uçlu tartışmalar ve etkin problem çözmeyi cesaretlendirir Performansı kolektife çalışmaya göre tayin eder Tartışır, karar verir ve birlikte iş yapar Kaynak: Harvard Business Review On Teams That Succeed, S.6, Katzenbach And Smith Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere, bir takım oluşturup sürdürmek kolay bir iş değildir. Burada takımı oluşturmak üst kademeden gelen bir emirle veya zorunlulukla olabilir. Ancak sürdürülmesi aşamasında bir liderin gerekliliği göze çarpmaktadır. Takım varlığının sürdürülmesinde liderin kendi davranışlarını veya tutumlarını da gözden geçirip değiştirmesi, düzeltmesi gerekebilir. Yüksek 2 Margerison, J.C. 2001, Team Performance Management, 7,S.119

12 4 performansa sahip bir takım yaratmanın ilk adımı liderin, böyle bir çalışmanın olumlu sonuçlar doğuracağına başkalarını inandırmasıdır. Peki, bu saydığımız topluluklar ne zaman takım haline gelirler? İzgören in Ne Zaman Takım Olunur? 3 sorusuna verdiği cevap şu şekildedir: Güç paylaşılırsa Her üyeye saygı duyulursa Herkes aktif katılırsa Etkili ve aktif dinleme yapılırsa Üyeler birbirlerine inanır ve güvenirlerse Ön yargısız ve açık fikirli olunursa Kişilikler değil fikirler kritize edilirse Takım oluşma süreci iyi anlaşılırsa Farklılıklar normal ve gerekli karşılanırsa Roller açık belirlenirse Uygun işlere uygun kişiler seçilirse Kişisel gelişim önemsenirse Beraber olmaktan mutlu olunursa Bilgi paylaşılırsa Sorumluluk ortaksa Sonuçlar paylaşılırsa Süreklilik temel alınırsa 1.1. Takım Olma Aşamaları Takımların bir anda oluşuveren topluluklar olmadığından bahsetmiştik. Bir araya gelmiş bir grup yabancının oluşturduğu, birlik içinde hareket eden, iyi koordine edilmiş bir grup oluşturmak biraz zaman alır ve grup üyeleri arasında büyük miktarda etkileşim gerektirir. Grup üyeleri birbirleri ile etkileşime girecek vakit bulamıyorlarsa, grubu iyi organize edilmiş bir takım haline getirmek mümkün olmayabilir. Takım oluştuktan sonra birkaç evreden geçerek olgunlaşır. 4 Yeni 3 İzgören, A.Ş., Yöneticiler Futboldan Ne Öğrenir, Elma Yay., S.44 4 Belbin,R.Meredith(2004), Management Teams: Why They Succeed Or Fail.Oxford.

13 5 kurulmuş takımlarla olgunluğa erişmiş takımlar arasında bazı farklar vardır. Bir takıma yeni girdiğiniz zamanı hatırlarsak, aslında onun bir takım olduğunun bile farkında değilizdir. Bu okul içinde bir eğitsel kol olabilir ya da sınıfta verilen bir ödevi yapmak için kendi aranızda kurduğunuz küçük bir grup olabilir. Başlangıçta takım üyeleri birbirlerini tanımak, takım içindeki rolleri ve uyulması gereken kuralları tespit etmek, iş bölümü yapmak ve takımın görevini tamamlamak gereği duyarlar. Bu şekilde kişiler düzenli bir şekilde işleyen bir bütünün parçası haline gelirler. Liderlerin görevi, takımın hangi gelişim safhasında olduğunu tespit etmek, işleyişine yardımcı olacak tedbirleri almaktır. Takım oluşumundaki evreler konusunda Belbin in yaptığı çalışmalar esas alınabilir. Kaynaklarda farklı olsa da en iyi çeviri İzgören tarafından yapılmıştır. Bu evreler; oluşma(forming), boğuşma(storming), buluşma(norming), ulaşma(performing) olarak sıralanabilir Oluşma: Adından da anlaşılacağı üzere kuruluş aşamasıdır. Yapılacak faaliyet için kurum içindeki bireylerden bir takım kurulması kararı alınmış ve belirlenen insanlar toplanmıştır. Gerekli talimat verilmediyse, insanlar Neden buradayız? Ve Neden biz? gibi sorular yöneltebilirler. Bu duygu ve düşünceler, bu topluluktaki bireylerin ortak bir misyon ve vizyon çerçevesinde birleşerek, ortak amaçlara yönelmesini ve bir takım ruhu kazanmasını sağlar. Bu aşamanın genel özellikleri şunlardır: 6 Üyeler isteklidir ve yüksek beklentileri vardır, Biraz endişe duyarlar(uyum konusunda), Durumu kontrol altına almak isterler, Otorite ve hiyerarşi önemlidir Boğuşma: Boğuşmadan kasıt, takım üyelerinin birbirlerini tanıma aşamasında yaşadıkları ve görevlerin zorluk derecelerinin farkına varıldığı andaki boğuşmadır. Çatışmalar çıkabilir, görev ile ilgili olası güçlükler fark edilebilir ve bu takım üyelerini düşündürebilir. Ancak, bu basamakta artık her bir takım üyesi, bu takımda nasıl faydalı olabilirim? şeklinde düşünmeye başlar. 7 Bu safhada 8 : 5 Takım Çalışması, 3b Çözümler Görsel Eğitim Seti 6 Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak, İzgören, s Takım Yönetimi Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, Gaziantep Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep.S.10

14 6 Beklentilerle gerçekler arasında fark yaşanır Mevcut otoriteye güvensizlik hissedilir Amaçlara, görev ve planlara isteksizlik ve kırgınlık vardır Üyeler kendilerini yetersiz ve şaşkın hissederler Diğer üyelere ve başkana tepki vardır Rekabete girilir Güven ve güvensizlik konularında kutuplaşma olur Buluşma: Görevlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı konularında ortak noktada buluşulur. Gerekli talimatlar hazırlanır ve karar verme yöntemi kararlaştırılır. Çatışmalar sonlanmıştır. Bu aşamaya gelindiğinde; Tatminsizlik azalır Fikir ayrılıkları, amaçlar ve gerçekler ışığında çözülür Kutuplaşma ve itirazlar çözülür Uyum, destek ve saygı gelişir Üyelerin kendilerine ve takıma güvenleri artar Daha açık ve rahat davranırlar, fikirlerini söylerler Sorumluluk ve kontrol paylaşılır Takım dili oluşmaya ve kullanılmaya başlar Ulaşma: Takım içinde görevdeşlik sağlanmıştır. Üyelerin hangi alanda ne kadar başarı sağlayacakları görülmüş ve problemleri çözmenin devamında iyileştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu son aşamadır ve sonuçlar şöyle sıralanabilir: Takım üyesi olmak heyecan verir Beraber dayanışma içinde çalışırlar Takım kendini güçlü hisseder Görevi yerine getirme konusunda beceri ve yeteneğe sahiptir Liderlik paylaşılır Performans ve verimlilik yükselir 9 8 Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak, İzgören, s Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak, İzgören, s.152

15 7 Tablo 2: Takım Olma Sürecinde Performans-Motivasyon İlişkisi OLUŞMA BOĞUŞMA BULUŞMA ULAŞMA MOTİVASYON PERFORMANS Kaynak: Takım Çalışması, 3b Çözümler Görsel Eğitim Seti, İzgören&Akın Tablo 3: Takım Olma Sürecinin Kişisel, Kişiler Arası ve Grup Açısından Yorumlanması OLUŞMA BOĞUŞMA BULUŞMA ULAŞMA KİŞİSEL Kabul edilebilecek miyim? Saygı görecek miyim? Nasıl yardım ederim? Nasıl daha iyi olur? Herkes KİŞİLER ARASI Nezaket, kibarlık konuşur, kimse dinlemez İşbirliği Gayretli, istekli Görev, hedef Problem GRUP Takıma karşı kendi birimi ve strateji üzerine ortak anlayış Bilgi akışı çözme ve diğer birimlerle oluşturma çalışma Kaynak: Takım Çalışması, 3b Çözümler Görsel Eğitim Seti, İzgören&Akın

16 8 1.2.Takım Çeşitleri Takım kavramının tanımlanması ve gruptan ayrılması konusunda ortak bir kanıya varılmış olduğunu önceki bölümlerde görebiliriz. Ancak takımların sınıflandırılmasında farklı yöntemler kullanılmış ve sonucunda çok çeşitli takım tipleri elde edilmiştir. Takımlar amaçlarına göre, yapılarına göre, üyelik durumlarına göre, sürekliliklerine göre, örgüt şemasındaki yerlerine göre vb. gibi sınıflandırılmaktadırlar. 10 Bu takımların yapısı yapılacak işe ve iş yönetimine göre değişir. Takım üyeleri de duruma göre yalnız, birlikte, süreli veya sürekli takımla çalışır. Bu yüzden, maksimum yarar sağlanabilmesi için her takım üyesinin ihtiyaçları bilinmelidir. Takımları kullanım biçimine göre ve yapılacak işin niteliğine göre iki ana grupta toplayabiliriz. 11 Kullanım biçimine göre takım çeşitleri: Sorun çözme takımları, Özel amaçlı takımlar, Özyönetim grupları İşin niteliğine göre takım çeşitleri: Bireysel takımlar, Orkestra takımlar, Tamamlayıcı takımlar Bunların dışında daha geniş çağlı bir gruplandırmaya gidildiğinde şu takım türlerini verebiliriz: Problem Çözme Takımları Bu tür takımlar genellikle aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı üniteye bağlı olarak çalışan ve sayıları 5-10 kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Birlikte çalışmak suretiyle periyodik toplantılar yaparak, belirlenen problemlerin kaynaklarını, nedenlerini araştıran, bulan, çözen ve üst kademe yönetime sunan çalışma grubudur. 12 Bu takımlar aynı mesleki faaliyet içinde veya aynı yönetimin çatısı altında oldukları için, kurulmaları ile yönetimçalışan arasındaki güveni güçlendirirler. Bu sayede, çalışanlara sorumluluk yükleyerek süreç içinde söz sahibi olmalarını sağlarlar. Bu tür takımların üyeleri 10 Takım Çalışması: Mobil İletişim Sektöründe Bir Örnek Olay İncelemesi,Göksel Ataman, Journal Of İstanbul Kültür University, 2002/2, S İzgören, A.Şerif, Yöneticiler Futboldan Ne Öğrenir, Elma Yay., S Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri, Mehmet İnce, Aykut BEDÜK, Enver AYDOĞAN, S.429

17 9 kendi çalışma yöntemlerini geliştirerek düşünce ve fikir paylaşımına giderler. Ancak bu paylaşımın sonunda sunulan çözümleri doğrudan uygulamaya sokma yetkileri yoktur. Fakat takım çalışması sürecinde ortaya çıkan çaba, işletme açısından düşük maliyetli yüksek verimliliği getirirken, çalışan açısından moral ve motivasyonu oluşturan en kolay yol olarak görülür. Problem çözme takımlarının popüler olmasının sebebi fonksiyonlarıdır. Bunların görevi koordinasyon ve üretim sorunlarını yöneticilerle birlikte ekip olarak belirlemek ve çözümlemede aynı sorumlulukları paylaşmaktır. 13 Problem çözme takımlarının kurulmasındaki temel düşünce, bir örgüt veya işletmenin sorunlarının, sadece üst kademeyi değil çalışanlar dahil işletmenin tamamının ilgi alanında olduğudur. Farklı kademelerin bir araya getirilmesi yaratıcı düşünceyi ve sonucundaki fikir yelpazesini genişletecektir. Bu takımlara verilecek en iyi örnek olarak kalite çemberleri gösterilmektedir Çapraz Fonksiyonlu Takımlar Burada çapraz fonksiyon adlandırılmasından kasıt, aynı hiyerarşik kademede ancak farklı bölümlerde görev alan çalışanların bir araya getirilerek bir takım oluşturulmasıdır. Günümüz işletmeleri açısından önemli olan konu ürün gelişiminde kaliteyi yakalarken, müşteriler açısından hizmet kalitesini de ileriye götürmektir. Bu tür vizyona sahip işletmelerde, çapraz fonksiyonlu takımlardan faydalanmak bir alışkanlık olmuştur. Çapraz fonksiyonlu takımlarda, farklı departmanlarda ve aynı kademede çalışanların bir araya getirilmesi ve bu departmanların birbirlerinden haberdar olmaları sağlanarak daha karmaşık sorunların çözümünde kolaylığa gidilmesi esas alınmıştır. Bu çalışanlar karar alma ve yönetimde etkindirler Kendi Kendini Yöneten Takımlar Genel olarak 5 ile 10 kişiden oluşan bu takımlar, işletmelerdeki kalite kontrol halkalarının gelişmiş türleridir diyebiliriz. Kendi kendini yöneten takımları otonom takımlar arasında sayabiliriz. Çünkü bu takımlar kendilerine has programlar yaparak onları uygulama, bunlara sorumlu atayabilmektedirler. Takım üyelerinin rollerini belirleme ve çalışma yöntemlerini uygulamada diğer takım türlerine göre daha 13 Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri, Mehmet İnce, Aykut BEDÜK, Enver AYDOĞAN, S.429

18 10 bağımsızdırlar. Bu bağımsızlık takımların kendi yönetim gruplarını oluşturmalarını da kapsar. Bu yönetim yapısı içerisinde takımlar kendi yönetici kadrosunu oluşturarak, hiyerarşiyi düzleştirerek, çok yönlü çalışma ve başarı yeteneğini arttırarak, istihdam şartlarını harmonize ederek ve tek bir statü vererek gerçekleştirmektedir. Buradaki temel amaç kararlı, motive olmuş, esnek ve sorumlu çalışanların kalite ve yeniliği yakalama yeteneği ile sosyal kontrolü sağlamaktır. Kendi kendini yöneten takımların temel amacı bireyi örgütte birçok çalışanın temel özelliği olan edilgenlik ve aracı konumdan aktif, dinamik birer karar alıcılar haline getirmektir. Kendi kendini yöneten takımlarda sosyal sistemin temel özellikleri olan insan doğası ve grup davranışı baskın bir karaktere sahiptir. Burada fikirler, değerler ve inançlar dolaylı olarak teknik sistemin özelliklerini işaret etmektedir. Otonom takımlarda her grup adeta küçük bir işletme gibi davranmaktadırlar. Pazar şartları içerisinde birbirleri ile iş ilişkisi kurarlar ve birbirlerini müşteri olarak görmektedirler. Tümüyle kendi kendini yöneten takımlar kendi üyelerini de seçebilmekte olup, aynı zamanda her bir üyenin başarı durumuna ilişkin performans değerleme de yapabilmektedirler Sanal Takımlar Günümüzde internet kullanımının işletme içinde yaygınlaşması ile oluşturulan intranet ve extranet sistemleri sanal çalışanları ve sanal takımları gündeme getirmiştir. Özellikle örgütlerde yeni teknolojilerin kullanımı ve gelişmiş bilgi teknolojilerinin kullanımı bireylerin yüz yüze karşılaştığı durumlarla sınırlanmış olan örgüt ve takım kavramını farklılaştırmıştır. Günümüzde artık aynı işletmede görev yapan bireyler birbirlerinden oldukça uzak mesafelerde yüz yüze görüşme olmaksızın bilgisayar ortamında elektronik haberleşme imkanına kavuşmuştur. Sanal takımlar aracılığıyla bireyler günümüzde belirli mekan, program ve kuruluşlara bağlılık taşımaksızın ve daha demokratik ve merkezi de olmayan bir çalışma anlayışına sahip olmaktadırlar. Genel olarak bu süreç ses, video ve konferans alternatiflerini de kapsayan gelişmelerle desteklenmekte, tüm bunlara cep telefonları ile sağlanan sınırsız iletişim imkanı ve internet aracılığıyla interaktif bilgi ağı da eklenince sanal takımlar ortaya çıkmaktadır. Sanal takımlar genelde duygusal olmaktan öte objektif bilgilerle etkileşip kurumsal kararlar alırken meydana gelmektedirler. Sanal takımlarda görev alan bireyler özellikle birkaç konuda

19 11 uzmanlığa sahip, iletişim kurma becerisi yüksek, kabiliyetli, yenilikçi ve yaratıcı olan bireylerden oluşmaktadır. Sanal takımlar örgütlerde çalışanların görüşme olanağının bulunmadığı durumlarda maliyet verimliliği, hızlı iletişim sağlama ve duygusal etmenlerden çok gerçekler üzerinde karar almaya imkan sağlama gibi bir takım avantajlara sahiptirler. Bunun yanı sıra örgütün bir sosyal sistem olduğu gerçeği sanal takımlarda ihmal edilmiş bir anlayışı temsil etmektedir. Özellikle kararların alınmasında kültürel değerlerin ve toplumsal koşulların dikkate alınmama riski hep varlığını sürdürmektedir. 1.3.Takım Çalışması ve Gerekliliği Değişen üretim sistemleri anlayışı, yüksek rekabet ortamı, iş gücü devrinin azaltılması, kalitenin giderek önem kazanması, eğitilmiş insan gücü ihtiyacı ve hızla değişen teknolojide uyum sağlama, örgütlerde esneklik ve iletişim konularının önem kazanmasına neden olmuştur. 14 Aslında insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma insanlık tarihi kadar eskidir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. atasözünde de bu görülmektedir. Takım çalışması, kısaca çalışanların ve yönetimin iş süreçlerini ve yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek ve örgütsel faaliyet ve amaçları tespit etmek için birlikte çalışmaları şeklinde tanımlanabilir. Takım çalışması, takımın birlikte çalışma süreçleri üzerine odaklandığı, takım üyelerinin katılımlarını değerleyen ve teşvik eden bir hava yaratmak için harekete geçtiği bir çabadır. Günümüz işletmeleri sadece karizmatik yöneticilerin veya zeki işletmecilerin çabalarına değil, tüm çalışanların yaratıcılığına ve yeteneklerine ihtiyaç duymaktadırlar. 15 Geleceğin işletmeleri tüm çalışanların esnekliğini ve yaratıcılığını kullanma becerisine bağlı olarak büyüyecek ya da yok olacaklardır. Bu nedenle çoğu yönetici yüksek verim sağlamak, maliyetleri düşürmek ve çalışanların örgüte bağlılığını artırmak amacıyla ekip çalışmalarına yönelmektedir. Bireyleri ve kurumları ekip çalışmasına yönelten en temel neden elde edilen sonuçların üstün niteliğidir. Bunlar: Verimliliğin artması İletişim kalitesinin yükselmesi, 14 Takım Çalışmaların Etkileyen Faktörler, Human Resources Managment, Öztürk,G., Eylül-Ekim, S Yöneticilerin Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi Ve Ekip Çalışması Arasındaki İlişkilerin Çok Yönlü Olarak Değerlendirilmesi, İto Yayın Nu: , İst.2008, Prof.Dr.Canan Çetin,S.74

20 12 Yüksek performans gerektiren işlerde başarı kazanılması, Etkin kaynak kullanımının gerçekleşmesidir. Farklı geçmiş ve karakterdeki insanların, bir ekip haline gelmesi bir olgunlaşma sürecini gerektirdiği için zaman alır ve bu süreç beş basamakta gerçekleşir 16 : Ekip misyonunun ve amacının belirlenmesi Ekip içi rollerin dağılımı Ekip çalışma süreçlerinin tanımlanması Ekip içi ilişkilerin düzenlenmesi Ekipler arası ilişkilerin düzenlenmesi 1998 yılında yayınlanan ve Fortune Dergisi nin ABD de en iyi 1000 şirket olarak belirlediği şirketler üzerinde yapılan bir ankette, şirketlerin % 47 sinin takım çalışmasına geçtiklerini, kalanların ise % 60 nın takım çalışmasına büyük önem verdikleri ve önümüzdeki yıllarda bütünüyle takım çalışmasına geçmeyi planladıklarını ortaya koymaktadır. İşletmeleri takım çalışmasına yönelten sebeplerin başında müşteri tatminini ve verimliliği artırmak, ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek, daha fazla esneklik, iş gören tatmini ve isteklendirmenin yükseltilmesi ve böylelikle işçi devrinin düşürülmesi, teknolojik gelişmelere ayak uydurma ve maliyetlerin düşürülmesi gelmektedir. 17 Takım çalışması, bir organizasyon, kuruluş, örgüt ya da şirket içerisinde çalışanlar arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, onları ortak hedefler için bir araya getiren, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan, üretkenliği ve verimliliği artıran çağdaş bir çalışma sistemidir. Bir başka deyişle, çalışanların ortak bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya getirilip, güçlerini birleştirmesi ve elbirliği ile işi yapmalarının sağlanmasıdır. Takım çalışması aynı zamanda, çalışanların yönetime katılmasını teşvik eden bir sistem olarak öne çıkar. 16 Rekabette Fark Yaratan Ekip Çalışması,Remzi Kitabevi, Prof.Dr.Acar Batlaş,2004,S Takım Çalışması Kavramı Ve Bir Firma Uygulaması, Araş. Gör. Halil Zaim, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, S.733

21 13 Takım çalışması görevdeşlik yaratır. Görevdeşlik ise tek tek bireylerin sahip olduğu potansiyelin toplamından daha fazlasını elde etme, daha büyük bir enerjiyi açığa çıkarma ve işbirliği yaratmaktır. Birbirine inanan, güvenen ve nereye gittiğini bilen beş kişi yarattığı işbirliğiyle belki de on kişilik potansiyele sahip olabilmektedir. Artık işletmeleri çok yönlü bir kavşağın ortasında hızla akan trafikte kazasız belasız idare etmeye çalışmak için bireysel beceriler yetmemektedir. Kolektif akla ve desteğe ihtiyaç vardır. Takım çalışması insanların büyüyebileceği ve sürekli gelişme için tüm kaynakları etkili ve verimli kullanacağı bir çevre yaratır. Genellikle takım çalışmasının iki amacı vardır. Bunlardan ilki verimlilik ve rasyonalizasyon yönünden gelişimdir. Diğeri ise katılımcıların çalışma durumlarının gelişimidir. Günümüzde, şiddetli kalite rüzgârlarının da zorlaması sayesinde, klasik yönetim anlayışı yerini çağdaş yönetim anlayışına bırakmaktadır. Çağdaş bir yönetim anlayışının temel özellikleri şunlardır 18 ; Takım Çalışması, Katılımcılık, Paylaşımcılık, Dinamik İş Ortamı, Çalışanlar Arasında Hedef Birliği, Yüksek Motivasyon, Dağıtılmış Yetki Ve Sorumluluklar, Stratejik Plan Ve Program Uygulamaları, Bilgi Bazlı Hareket Tarzı, Kaliteli İş Gücü, Bağımsız Çatışmalar. İçinde bulundukları belirsiz ve değişken çevre, özel şirketler veya kamu kesiminde çeşitli yeniden yapılanmaları gerektirmektedir. Ancak bu değişime uyum 18 Takım Yönetimi Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, Gaziantep Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep.S.10

22 14 sağlayabilmek amacıyla örgütler tamamen yeni yapılanmalara kalkışamazlar ve dolayısıyla farklı uygulamaların arayışı içine girerler. Dünyada pazarların küreselleşmesi, politik çıkarlar, bilgi sistem ve üretim süreçlerindeki ve bunların yönetimlerinde yaşanan teknik ilerlemeler, şirket birleşmeleri ve örgütlerin küçültülmesi ve yaygınlaştırılması gibi nedenler örgütsel yönetim stratejilerinin ve yapılarının farklılaştırılmasına neden olmaktadır. Bu yaşanan değişim süreci örgütlerin ve projelerin yönetiminde yeniden yapılanmayı ve takım çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu anlamda, bir yandan ürün kalitesi ve performansı artırırken, maliyeti ve harcanacak enerjiyi en alt seviyeye düşürerek, amaçları gerçekleştirecek bir örgüt yani takım kuruluşuna gidilir.bu manada örgütlerde takım anlayışına geçişin nedenlerini aşağıdaki başlıklar etrafında sıralamak mümkündür. 19 Dış çevrede yaşanan hızlı gelişmelerin ışığında ortaya çıkan yeni bilgi alanlarının takım bilgi ve becerisini gerektirmesi Takımdaki görevdeşliğin takımı tek tek bireylerden daha güçlü yapması Örgütsel verimliliğin arttırılması Üretim ve Kalite artışının sağlanması İş mükemmelliği anlayışına ulaşılması Çalışanların isteklendirmelerinin arttırılması Çalışanlara birlikte ve özerk çalışma anlayışının kazandırılması Örgüt gerçeğine uygun etkili fikirlerin üretilmesi Bireylerin bağlılık duygularının gelişimine katkıda bulunması İş tatmininin ve örgütsel bağlılık duygularının gelişmesinin sağlanması Esnek ve yalın örgüt yapısının oluşturulması Çalışanların liderlik ve yaratıcılık yeteneklerinin ortaya çıkması konusunda teşvik edilmeleri Kararların kalitesinin arttırılması ve problem çözümlemenin kolaylaştırılması Örgütsel amaç ve hedeflere olan bağlılığın arttırılması 19 Örgütlerde Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri, Mehmet İnce,Aykut Bedük, Enver Aydoğan, S.424

23 Takım Oluşumunda Beş Temel Faktör Takım çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için takımların iyi yönlendirilmesi, iyi yönetilmesi, iyi motive edilmesi gereklidir. Başarılı takım çalışmaları için, 20 Öncelikle çalışma grubuna gerekli fiziksel şartların hazırlanması (oda, masa, sandalye, bilgisayar, Internet vb), Takım üyelerinin gerektiğinde düzenli olarak bir araya gelebilmesi, Bilimsel metot ve modern teknolojilerin bu toplantılarda kullanılması, Önceden belirlenen kurallara uyulması gereklidir. Bu temel gereksinimlerin yanında takım çalışmasının başarısındaki gereklilikleri anlamak adına bir takımın oluşumundaki faktörleri incelemekte fayda vardır Liderlik Önderlik: Napoleon un sözünde belirttiği gibi; Bir kötü lider, iki iyi liderden daha iyidir. Yönetimde başarının gereklerinden birisi de keskinliktir. Sadece takım çalışmalarında değil genel anlamda yönetimde de tek bir ağızdan çıkan kararlar başarıyı getirir Adalet: Adalet, düşünülenin aksine herkese eşit davranmak değildir. Hak edene hak ettiğini vermektir. Bu noktada akla gelen ilk düşünce çalışanla çalışmayanın ayrılmasıdır. Önemli olan ayrımın varlığı değil nasıl olduğudur. Adil olmak bu ayrımı doğru araçlarla yapmayı da gerektirir İsteklendirme: Yapılacak işin nedenlerini net bir şekilde çalışanların beyinlerine yerleştirmek ve onları bu işlerin sonunda varılacak amaca inandırmak esastır. Çünkü çalışanlarda iki şeyi yönetirsiniz: Mantık ve duygu Kaynak yönetimi: Kaynak yönetimi kavramındaki kaynak kelimesi ilk aşamada maddi veya elle tutulabilir şeyleri çağrıştırıyor olsa da çok geniş ele alınmalıdır. Finansal verimlilikten insan yeteneklerinin kullanımına, Ar-Ge yönetiminden kar artışına ve üretim kalitesine kadar tüm alanlarda, ekip lideri önderlik etmelidir. 20 Takım Yönetimi Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, Gaziantep Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 27310, Gaziantep.S.5 21 Ahmet Şerif İzgören, Yöneticiler Futboldan Ne Öğrenir?,Elma Yayınevi, Eylül 2007,Syf.15,

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ Musab IŞIK Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ Musab IŞIK Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. ÇAĞRI MERKEZLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASI VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ Musab IŞIK Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat TİMUROĞLU 2014 Her Hakkı Saklıdır T. C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ÖZEL VE KAMU HASTANELERİNİN ORGANİZASYON YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hazırlayan Zafer AYKANAT Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK ÖZET Polat TUNÇER Her şeyin hızla değiştiği günümüzde örgütler çevrelerinde meydana gelen değişime ayak uydurma zorunluluğu duyarlar. Aksi takdirde amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PROJESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ HASTANE YÖNETİMİ EĞİTİMİ REFERANS NOTLARI Bu kitap T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü Hizmet İçi Eğitim Birimi Tarafından Düzenlenen

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ PAKİZE PAŞAOĞLU 0930229249 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Tez Danışmanı:

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE ULUSLARARASI YÖNETİCİ KADROLAMA VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİNİN UYUMUNUN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans Tezi ASLI UZUNLU

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI i YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı