Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Yönetimi. Hazırlayan. Doç. Dr. Adnan Boyacı"

Transkript

1 Eğitim Yönetimi Hazırlayan Doç. Dr. Adnan Boyacı

2 İçindekiler Liderlik Liderlik Kuramları Lider Özellikleri Kuramı Lider Davranışları Kuramı Durumsal Yaklaşımlar Yönetici-Lider Farkı &Liderin Güç Kaynakları Liderlik Yaklaşımları Dönüşümcü Liderlik Etik Liderlik Öğretimsel Liderlik Karizmatik Liderlik Vizyoner Liderlik

3 LİDER, ÖNCE HAYALİ, SONRA İNSANLARI BULUR İNSANLAR, ÖNCE LİDERİ, SONRA HAYALİ BULUR

4 Liderlik Çok çeşitli tanımları var: Belirli şartlar altında belirli bir amacı yerine getirmek üzere çalışmaya istekli bireylerden oluşan bir grubu motive edebilme ya da etkileme kabiliyeti (Krill ve Carter, 1994, s. 42) İşgörenleri belirlenmiş hedefler doğrultusunda çaba gösterme yönünde ikna etme yeteneği (Davis, 1998, s. 141) Bir örgütün amaçlarının başarılması için bireylerin ve grupların faaliyetlerini etkileme süreci (Hodgetts, 1997, s. 388) İşgörenlerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilmesinde katkısı olacak tüm yeteneklerini ortaya koyacak hevesliliği ve örgüte bağlılığı ortaya çıkarabilme süreci (Ribiere ve Sitar, 2003, s. 43) Kısaca işgörenleri etkilemek ve yönlendirmek (Stoner ve Wankel, 1986) Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır.

5

6

7 Liderin özellikleri kuramı Liderlik alanında geliştirilen ilk kuramdır. Özellik Kuramına göre, insanlar "lider olarak doğarlar, sonradan lider haline gelemezler". Bu kurama göre, liderlik süreci başarısını etkileyen en önemli faktör, liderin sahip olduğu özelliklerdir. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda üç tip etkili liderlik özelliği bulunmuştur: Kişisel özellikler (uyum sağlama, üstün olma, öz-güven), Fiziksel özellikler (boy, kilo, görünüş) ve Yetenek (zekâ, deneyim, başkalarına karşı duyarlılık). Stogdill göre özellikler kuramı ile toplumun yapısı arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle bir toplumda başarılı olan bir lider başkasında başarılı olmayabilir. Özellikler kuramı izleyenlerin ihtiyaçlarını gözardı etme, durumsal faktöreri dikkate almama gibi sebeplerden dolayı eleştirilir.

8 Liderin Davranışları Kuramı Özellik Kuramında, lideri tanımlamada kişisel özellikler önemli rol oynuyordu. Davranışçılık Kuramında ise, bir liderin ne yaptığı ve etrafındakilere nasıl davrandığı önemlidir. Bu kuramın, özellik kuramından farkı ise, kişilerin lider olmak için eğitilebilmeleridir. Etkili liderlik tarzının tanımı, temelde, bir liderin davranış biçimi ve astlarının bu davranış biçimine gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerle açıklanmaktadır. Bu kuramı temsil eden çalışmalar, Ohio State Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi çalışmaları ile Blake ve Mouton un geliştirdiği Yönetim Tarzı (managerial grid) matrisidir.

9 Liderin Davranışları Kuramı Ohio State Üniversitesi Çalışması Ohio State Üniversitesi çalışmasının başında, liderlerin sergiledikleri davranışları gösteren dokuz kategoriden oluşan 1800 tanım oluşturulmuş ve uygulanan faktör analizinden sonra iki genel liderlik tarzı bulunmuştur: 1)Kişiyi dikkate alan (Consideration structure) 2)İşe ağırlık veren (Initiating structure) yapılar (Stogdill, 1974).

10 Liderin Davranışları Kuramı Ohio State Üniversitesi Çalışması Kişiyi dikkate alan tarz, bir liderin takipçilerine gösterdiği ilgi ve yoğunlukla orantılıdır. İşe ağırlık veren tarz ise, bir liderin grup tarafından konmuş hedeflere ulaşılması için kaynakları ve insan gücünü etkili bir şekilde kullanmasıyla bağlantılıdır. Her iki tarz da birbirinden bağımsızdır. Yani, bir liderin işe ağırlık veren tarzının yüksek olması kişiyi dikkate alan tarzın da yüksek olacağı anlamına gelmez.

11 Liderin Davranışları Kuramı Ohio State Üniversitesi Çalışması Liderin kişiyi dikkate alan davranışları arttıkça personel devir hızı ve devamsızlık azalmaktadır. Liderin işe ağırlık veren davranışları arttıkça çalışanların performansları artmaktadır. OHIO STATE ÜNIVERSITESI ÇALIŞMASI Kişiyi Dikkate Alan Tarz İşe Ağırlık Veren Tarz Dostca Davranma Planlama Astlara Danışma Koordine Etme Astlara Itibar Etme Yönetme Astlarla Iletişim Kurma Problem Çözme Destek Verme Astların Rollerini Belirleme Astların Isteklerini Temsil Etme Yetersiz Işi Eleştirme Astlara Baskı Uygulama

12 Liderin Davranışları Kuramı Michigan Üniversitesi Çalışması Davranış kuramına uygun olarak yapılan bir başka çalışma da Michigan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu araştırma, etkili ve etkili olamayan liderler arasındaki davranış farklarını bulmayı amaçlamıştır. Araştırmanın sonucu, en etkili liderin, yüksek performanslı ve etkili bir iş grubu kurabilmek için çalışanların ihtiyaçlarına öncelik veren liderler oldukları bulunmuştur.

13 Liderin Davranışları Kuramı Michigan Üniversitesi Çalışması Ayrıca araştırmacılar, tıpkı Ohio State araştırmasındaki gibi, kişiye yönelik ve işe yönelik olmak üzere iki farklı liderlik tarzı bulmuşlardır. İşe yönelik liderler, grup çalışanlarının önceden belirlenen ilke ve yöntemlere göre çalışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden, büyük ölçüde cezalandırma ve mevkiye dayanan resmi otorite kullanan bir davranış gösterirler. Buna karşılık kişiye yönelik liderler, yetki devrini esas alıp çalışanlarının kişisel gelişimleri ile yakından ilgilenen bir yaklaşım göstermektedirler.

14 Liderin Davranışları Kuramı Blake ve Mouton un Yönetim Tarzı Matrisi Bu araştırma, hem Ohio Üniversitesi hem de Michigan Üniversitesi çalışmalarından yola çıkılarak oluşturulmuş Yönetim Tarzı matrisidir. Teksas Üniversitesi'nden Blake ve Mouton un oluşturduğu bu üç boyutlu modelde, kişiler arası ilişkilere yönelik olma (concern for relationships) ve üretime yönelik olma (concern for production) diye tanımlanan iki eksen bulunmaktadır. Her iki eksen için, 1 den 9 a kadar puanlar verilmiştir.

15 Liderin Davranışları Kuramı Blake ve Mouton un Yönetim Tarzı Matrisi Sözgelimi, (1,1; Zayıf liderlik) değerinde, üretime ve ilişkilere yönelik olma düzeyi düşüktür. Bu tarz liderin amacı, kendini sorunlardan uzak tutmaktır. (1,9; Şehir kulübü liderliği) değerinde ise liderin, ilişkilere yönelik olma boyutu yüksek iken üretime yönelik olma boyutu düşüktür. Bu tarz liderin amacı astları arasında yardımlaşmayı kuvvetlendiren güvenli bir ortam yaratmaktır. (9,1) değerinde liderin, üretime yönelik olma düzeyi yüksek iken ilişkilere yönelik olma düzeyi düşüktür. Bu tarz liderin amacı, işletmenin hedeflerini gerçekleştirmektir. Bu mantıkta ilerlersek, (5,5; Denge sağlayıcı liderlik) değeri hem çalışanların ihtiyaçları hem de işletmenin hedefleri arasında orta yol bulma çabası içindeki liderleri ifade eder. (9,9; Grup liderliği) değeri ise, hem üretime hem de ilişkilere yönelik olma düzeylerini en etkin kılmaya yöneliktir. Oluşturulan bu modele göre, değeri (9,1; Otorite ve itat) olan takım yönetimi en etkin liderlik tarzı olarak bulunmuştur.

16 Liderin Davranışları Kuramı Blake ve Mouton un Yönetim Tarzı Matrisi

17 Liderin Davranışları Kuramı Çevresel faktörlere önem vermemiş, grup liderliğinin her ortamda etkili olabileceğini öne sürmüş, oysa durumsallık kuramı her ortamda etkili bir liderlik tarzının olmayacağını savunur. Ayrıca davranış kuramı çevrenin özelliklerini ihmal etmiştir.

18 Durumsallık Kuramı Özellikler kuramı sadece lider özelliklerine davranışsal kuram sadece liderin davranışlarına odaklanmış. Üyeler, görevler ve çevre arasındaki etkileşim dikkate alınmamıştır. Bir 3. yaklaşım olarak da, içinde bulunulan durumun liderlik tarzını belirlediği anda Durumsallık Kuramı ortaya çıkar. Bu kurama göre, bir liderlik tarzının durumun gerektirdiği şartlara uygun davranılırsa etkili olabileceğidir. Başka bir deyişle, durum, liderlik davranışını belirler. Bu kuramı temsil eden çalışmalar, Fiedler in Durumsallık kuramı, House un Yol-Amaç kuramı ve Vroom & Yetton un Karar Verme modelidir.

19 Durumsallık Kuramı Fiedler in Etkin Liderlik Modeli İlk Durumsallık kuramı Fred Fiedler tarafından geliştirilmiştir. Fiedler, liderlik tarzlarını ölçmek için LPC (least prefered co-worker) adında bir ölçek oluşturmuştur. Geliştirdiği ölçeği uygulaması sonucunda, davranışayönelik (relationship oriented) ve işe-yönelik (task oriented) olmak üzere iki liderlik tarzı bulmuştur.

20 Durumsallık Kuramı Fiedler in Etkin Liderlik Modeli Davranışa yönelik tarzda liderler, astlarıyla sıkı ve iyi ilişkiler kurmayı hedeflerler. İşe yönelik tarzda ise, liderler verilen işleri tamamlamayı amaçlarlar. Ve ancak durumun gerektirdiği tarzda davranan liderler etkili olmayı başarırlar DURUMUN GEREKTİRDİĞİ Etkili Performans Çok Uygun Orta Uygun Az Uygun Yüksek Görev-Odaklı İlişki-Odaklı Görev-Odaklı Düşük İlişki-Odaklı Görev-Odaklı İlişki-Odaklı

21 Durumsallık Kuramı Robert House ve Martin Evans ın Yol-Amaç Kuramı Robert House ve öğrencileri tarafından geliştirilen Yol-Amaç kuramına göre, liderler hem iş tatmini, hem motivasyon sağlamayı ve hem de performansı etkileyebilirler. Ancak her durum için geçerli ve etkili olabilecek tek tip bir liderlik tarzı yoktur. Bu kurama göre, dört tip liderlik tarzı vardır: Destekleyici, yönlendirici, başarı-odaklı ve katılımcı liderlik tarzları.

22 Durumsallık Kuramı Robert House ve Martin Evans ın Yol-Amaç Kuramı Ayrıca, kuramı tamamlayan iki tip çevresel faktör olan astların kişisel özellikleri ve astların içinde bulundukları iş ortamı da alınan sonuçları birebir etkilemektedir. Astların liderin davranışlarını kabul edebilmelerini ve iş tatmini sağlayan üç tip kişisel özellik vardır : (1) Yetenek, (2) kontrol ve (3) istekler/güdüler. İş ortamını belirleyen üç faktörse: (1) Astların görevleri, (2) Örgütün otorite sistemi ve (3) İş grubu'dur.

23 Durumsallık Kuramı Robert House ve Martin Evans ın Yol-Amaç Kuramı Dolayısıyla, bu kurama göre, lider herhangi bir davranışta bulunmadan önce hem astlarının kişisel özelliklerini hem de iş ortamının gerektirdiği durumları çok iyi analiz etmeli ve buna göre en uygun davranışı seçmelidir. DURUM LİDERLİK TARZI SONUÇ Astların özgüveni düşük Destekleyici Liderlik Tarzı Astların işi başarma konusunda özgüvenleri yükselir Belirsiz durum Yönlendirici Liderlik Tarzı Ödüle giden yol kesinleşir İş için mücadele yok iken Başarı-Odaklı Liderlik Tarzı Yüksek amaçlar belirler Yanlış ödüllendirme Katılımcı Liderlik Tarzı Astların isteklerini ve nasıl ödüllendirilmek istediklerini belirler

24 Durumsallık Kuramı Vroom ve Yetton un Karar Verme Modeli Vroom ve Yetton modeline göre, bir liderin en önemli görevi karar vermesidir. Etkili bir liderlik tarzı etkili karar verme demektir. Vroom ve Yetton beş ayrı karar verme tarzı belirlemişlerdir. Bu kurama göre, tek bir tarz karar verme yerine durumun gerektirdiği şekilde karar vermek etkililiği belirlemektedir.

25 Durumsallık Kuramı Vroom ve Yetton un Karar Verme Modeli VROOM & YETTON MODELİ NİN BEŞ ALTERNATİF KARAR VERME TARZI Liderin kendisi mümkün olan bilgilerin ışığında problemi çözer ya da karar verir. Lider gerekli her türlü bilgiyi astlarından aldıktan sonra kendisi problemi çözer ya da karar verir Lider astlarına problem hakkında bireysel olarak danışır, fikirlerini alır ve karar verir Lider problemi astlarıyla grup ortamında tartışır ve fikirlerini alarak kendisi karar verir Lider problemi astlarıyla grup ortamında tartışır ve grubun fikir birliği ile çözüme varılır.

26 Yönetici ve Liderlik Farkı Ünite 5: Liderlik

27 YÖNETİCİ Yönetir. Mevcut düzeni sürdürür. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. İtaati vurgular. Planlara aşırı bağlıdır. İşi doğru yapar. Kontrolü vurgular. LİDER Yönlendiricidir. Yenilik peşindedir. Otoritesi kendisindendir. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Alternatif yaklaşımlara açıktır. Doğru işi yapar. Güveni esas alır.

28 Liderlerin güç kaynakları Yasal Etkileme Ödüllendirme Yaptırım Uzmanlık

29 Liderlik Yaklaşımları Dönüşümcü liderlik Örgütlerde değişimi ve yenilenmeyi gerçekleştiren kişiler dönüşümcü liderler olarak tanımlanmaktadırlar. Bunlar izleyicilerinin gereksinimlerini, inançlarını ve yargılarını değiştiren kişilerdir. Dönüşümcü liderler örgütler için iyi olduğuna inandıkları şeyleri izleyenlerin de benimsemesini sağlamaktadırlar ve gelecek ile ilgili vizyonları bulunmaktadır.

30 Liderlik Yaklaşımları Dönüşümcü liderlik Dönüşümcü liderliği oluşturan dört davranış bileşeni: İdealleştirilmiş Etki: Lider izleyenlere örnek olur. Takipçiler karizma sayesinde, liderle özdeşleşir. Telkinle Güdüleme: Yüksek beklentileri dillendirmek. Entelektüel Uyarım: Takipçileri yaratıcı problem çözücüler yapmak! Bireysel İlgi: Takipçiler desteklendiklerini hissetmeli, yaptıkları iş takdir edilmeli.

31 Liderlik Yaklaşımları Etik liderlik Örgütün amaçlarını, vizyonunu ve değerlerini etik bir anlayış içerisinde somutlaştırmaktır. Örgütte herkesin uyması ve koruması gerektiği norm ve değerlerin oluşturulması etik liderliğin bir boyutudur. Okul yöneticilerinin etik liderlik becerileri iletişimsel, iklimsel, davranışsal ve karar vermede etik olarak 4 boyutta ele alınır (Cemaloğlu ve Kılınç, 2012; Hughes, 2008; Turhan, 2007; Yılmaz, 2006; Yılmaz, 2005).

32 Liderlik Yaklaşımları Etik liderlik İletişimsel etik: İşgörenlere karşı açık sözlü olan, onlara değer veren ve onlarla sağlıklı iletişim kuran lider davranışlarını ifade eder. İklimsel etik: Etkili bir okul iklimi oluşturulmasına ilişkin gerekli ortamın hazırlanmasın yönelik liderlik davranışlarını ifade eder. Davranışsal etik: Yöneticinin dürüst ve adil davranışlar sergilemesi, örgütteki herkesi eşit görmesi ve eşit muamele etmesine işaret etmektedir. Karar vermede etik: Liderin ahlaki açıdan doğru kararlar vermesi, doğru ile yanlışı ayırt edebilmesi ve verdiği kararlarda etik davranması kapsamında incelenmektedir.

33 Liderlik Yaklaşımları Öğretimsel liderlik Okul yöneticisi, öğretmen ve müfettişlerin okulla ilgili bireyleri etkilemede kullandıkları güç ve davranışlar olarak tanımlanabilir (Şişman, 2004). Murphy e (1998) göre ise öğrenciler, öğretmenler, öğretim programı ve öğrenme-öğretme süreçleri ile doğrudan ilgilenmeyi gerektiren bir liderlik alanıdır. Hallinger (2005) ise öğretimsel liderliği eğitim örgütlerinden beklentilerin artması ve akademik başarıya yönelik daha hesapverebilir bir eğitim sisteminin kurulmaya çalışılmasıyla önem kazandığını ifade etmektedir.

34 Liderlik Yaklaşımları Öğretimsel liderlik Şişman (2004) okul yöneticilerinin öğretim lideri olarak göstermesi gereken davranışları 5 boyutta toplamıştır: Okul amaçlarının belirlenmesi ve paylaşılması Eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetilmesi Öğretmenlerin desteklenmesi geliştirilmesi Öğretim süreci ve öğrencilerin değerlendirilmesi Düzenli öğrenme öğretme çevresinin ve ikliminin oluşturulması

35 Liderlik Yaklaşımları Karizmatik liderlik Karizma, örgütte doğru bir liderden sıradan bir yöneticiyi ayıran en önemli etkendir (Bass, 1985). Karizmatik lider, yüksek düzeyde kendine güvenen, sözel olmayan iletişimi kullanan, vizyonun açık bir şekilde ifade eden, ihtiyaç duyulan etki ve güce sahip olan bireydir (House, 1992).

36 Liderlik Yaklaşımları Karizmatik liderlik Karizmatik lider, kişilik etkisini ve büyüsünü kullanarak kabul edilemez gibi görünen tercihleri ve çözümleri yasal zemine oturtur ve geçerliliğini kendi varlığında garanti eder. Böylece meşruiyet ihtiyacı, liderlik büyüsüyle gizlenmiş olur (Cipriani). Karizmatik liderler genellikle kriz dönemlerinde ortaya çıkarlar (Baltaş, 2000).

37 Liderlik Yaklaşımları Karizmatik liderlik Karizmatik liderin özellikleri (Conger vd., 1997): Vizyon belirleme İzleyenlerin ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme Çevredeki olaylara duyarlılık gösterme Sıra dışı davranışlar gösterme Kişisel risk üstlenebilme Mevcut durumu sürdürmeme

38 Liderlik Yaklaşımları Vizyoner liderlik Vizyon gelecekle ilgili bir olgudur. Örgütlerin gelecekte olmak istedikleri yeri somut bir biçimde vizyon ifadelerinde belirtirler. Vizyon sahibi örgütler, öğrenme yeteneğine ve değişime uyum gösterme kapasitesine sahiptirler (Naus, 1992; Buluç, 2009, s. 11). Vizyoner liderlik örgütün geleceğine yönelik bir vizyon geliştirme, uzun vadeli müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılama ve küresel eğilimleri görebilmeye dayalı bir liderlik türüdür (Snyder, 2002 den akt. Çelik, 2004, s. 194).

39 Teşekkürler..

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 73-84, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 73-84, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 73-84, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Liderlik Türleri Ve Güç Kaynakları na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin

Detaylı

A BRIEF HISTORY OF LEADERSHIP AND OPEN LEADERSHIP

A BRIEF HISTORY OF LEADERSHIP AND OPEN LEADERSHIP A BRIEF HISTORY OF LEADERSHIP AND OPEN LEADERSHIP LİDERLİĞİN KISA TARİHİ VE AÇIK LİDERLİK 1 Murat POLAT 2 İ. Bakır ARABACI 3 Abstract Leadership is a concept that been debated frequently from past to the

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hazırlayan Zafer AYKANAT Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI LİDERLİK DAVRANIŞI VE DUYGUSAL ZEKA BİR ALAN ÇALIŞMASI.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI LİDERLİK DAVRANIŞI VE DUYGUSAL ZEKA BİR ALAN ÇALIŞMASI. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI LİDERLİK DAVRANIŞI VE DUYGUSAL ZEKA BİR ALAN ÇALIŞMASI Semih KOÇMAR Danışman: Doç. Dr. Sinan ÜNSAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Edirne,

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE CİNSİYET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE CİNSİYET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE CİNSİYET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elif ÖZSOY Enstitü Anabilim Dalı:

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatma BABİL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri *

Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri * KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Çalışanların İlişki ve Görev Yönelimli Liderlik Algılamalarının Performansları Üzerindeki Etkileri * Mahmut Özdevecioğlu Erciyes Üniversitesi, İİBF, İşletme

Detaylı

Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri ve İşletme Performansı İlişkisi

Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri ve İşletme Performansı İlişkisi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 21-36, 2008, Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2008) Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Yönelimleri

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ. Motivasyon. Motivasyon teorileri MOTİVASYON

DAVRANIŞ BİLİMLERİ. Motivasyon. Motivasyon teorileri MOTİVASYON MOTİVASYON... "Motivasyon (Güdüleme), bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, bir etkinlik veya Doç.Dr. Halil YILDIRIM işin gizli nedeni;

Detaylı

LĐDERLĐK ĐLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ ÜZERĐNE BĐR ŞĐRKET ĐNCELEMESĐ

LĐDERLĐK ĐLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ ÜZERĐNE BĐR ŞĐRKET ĐNCELEMESĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Kış-2015 Cilt:14 Sayı:52 (130-145) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Winter-2015 Volume:14 Issue:52 LĐDERLĐK ĐLE PERSONEL PERFORMANSI

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki İlişki: Kuşadası Bölgesinde Bir Araştırma

Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki İlişki: Kuşadası Bölgesinde Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, Bahar: 59-72, 2012. Copyright 2012 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2012) Seyahat Acentelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Arasındaki

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ TİPİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 141 BÜYÜK ADAM DÜġÜNCESĠNDEN LĠDERLĠKTE ÖZELLĠKLER KURAMINA KAVRAMSAL BĠR BAKIġ Faruk ġahġn * Özet Bu makale liderlikte özellikler kuramını

Detaylı

Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi

Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi Educational Administration: Theory and Practice Winter 2007, Issue 49, pp: 57-91 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Kış 2007, Sayı 49, ss: 57-91 Örgütsel Sağlık Üzerinde Liderlik Stillerinin Etkisi Mehmet

Detaylı

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU **

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** 2381 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖZET Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** Hizmet işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi müşteri sürekliliği ve rekabet üstünlüğü kapsamında

Detaylı

Özer YILMAZ Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Gönen, Balıkesir, Türkiye ozeryilmaz@balikesir.edu.tr

Özer YILMAZ Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Gönen, Balıkesir, Türkiye ozeryilmaz@balikesir.edu.tr Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi The Effect of Ethical Leadership Behavior on Perceived Organizational

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

Örgüt Metaforlarında Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme

Örgüt Metaforlarında Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi Journal of Educational Sciences Research Züleyha ERTAN KANTOS 1 ÖZET Bu makalede, örgüt metaforlarında liderliğin nasıl algılandığı açıklanmaya çalışılmıştır. Buna

Detaylı

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE LİDERLİK ÖZET Polat TUNÇER Her şeyin hızla değiştiği günümüzde örgütler çevrelerinde meydana gelen değişime ayak uydurma zorunluluğu duyarlar. Aksi takdirde amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez

Detaylı

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ: AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI NA KAYITLI OLAN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÖRNEĞİ

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ: AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI NA KAYITLI OLAN PROFESYONEL TURİST REHBERLERİ ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TUR-YL-2014-0001 PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN LİDERLİK YÖNELİMLERİ: AYDIN TURİST REHBERLERİ ODASI NA KAYITLI

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU

ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU ÖRGÜTSEL DAVRANIġ 1. KONU 1. Örgütsel DavranıĢın Tanımı ve Kapsamı i. Örgütsel Davranışın Tanımı ve İnceleme Alanları ii. Örgütsel Davranışın Analiz Düzeyi ve Davranışı Etkileyen Unsurlar iii. Örgütsel

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı