ALTYAPI HIZMETLERINDE ÖZELLESTIRME, REKABET VE REGÜLASYON * Uður EMEK * * ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTYAPI HIZMETLERINDE ÖZELLESTIRME, REKABET VE REGÜLASYON * Uður EMEK * * ABSTRACT"

Transkript

1 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a inceleme - araþtýrma analysis & research YIL ALTYAPI HIZMETLERINDE ÖZELLESTIRME, REKABET VE REGÜLASYON * Uður EMEK * * ABSTRACT PRIVATIZATION, COMPETITION AND REGULA- TION IN THE UTILITIES SECTOR During last two decades, many developed and developing countries have privatized utility companies because of inefficient performances of state owned enterprises as compared to private firms. However, in order to obtain efficiently functioning markets in this sector following privitization, markets should be efficiently monitored and regulated by properly enforced rules for competition. The main conclusion of this paper in which the literature of new regulatory economics has been reviewed, is that regulators should be independent, transparent, competent, credible, and accountable in order to efficiently enforce the regulations. On the other hand, developing countries who have high unemployment rates and highly skewed income distributions and who face high rural to urban immigration rates, should not rely only on the decisions of market institutions for the provision of utilities. Such counries, including Turkey, would be well-advised to plan and coordinate infrastructure investments, besides and beyond those realized through market dynamics. Key words: Utilities, Infrastructure, privatization, regulation, and competition. * Makale DPT nin görüþlerini yansýtmaz. Sorumluluðu yazarýna aittir. * * Planlama Uzmaný, Devlet Planlama Teþkilatý. 42 Yýl: 16, Sayý:184

2 16. YIL 1.Giriþ Yirminci yüzyýlýn özellikle ilk yarýsýnda, geliþmiþ ya da geliþen çoðu ülke altyapý (að) hizmetlerini Kamu Ýktisadi Teþebbüslerine gördürmüþtür. Son yirmi yýlda özellikle geliþmiþ ülkelerin çoðu ve pek çok geliþen ülkede özelleþtirme ve piyasalarda rekabetin tesisi için devlet altyapý hizmetleri iþletmeciliðinden çekilerek; bu alanlarda düzenleyici ve denetleyici bir iþlev üstlenmeye baþlamýþtýr. Yirminci yüzyýlýn sonlarýnda baþlayan özelleþtirme dalgasýnýn baþlýca nedeni devlet iþletmelerinin bu sektörlerde göstermiþ olduðu yetersiz performanstan kaynaklanmaktadýr. Bu yetersizliðin, diðerlerinin yanýsýra, birinci nedenini; geniþ halk kitlelerinin kullandýðý altyapý hizmetlerinin bedelinin siyasi kaygýlarla düþük (hatta maliyetin altýnda) tutulmasý ve teþebbüslerin hizmet kalitesini artýrmak için yeterince firma içi fon yaratamamasý oluþturmaktadýr. Ýkinci olarak, siyasi kaygýlarla izlenen istihdam politikalarý bu kuruluþlarda verimliliði düþük, maliyeti yüksek iþgücü istihdamýna yol açmýþtýr. Üçüncü önemli neden ise, yolsuzluk ve siyasi istismar nedeniyle bu iþletmelerde yatýrým ve iþletme aþamasýnda alýnan irrasyonel kararlardýr (Noll, 2000). Bu geliþmeler çerçevesinde, bir taraftan firma içi etkinliði diðer taraftan da piyasalardaki tahsisat etkinliðini (allocative efficieny) artýrmak adýna, özelleþtirme uygulamalarýyla devletin iþletmecilik yaptýðý ticari faaliyetlerdeki mülkiyet haklarý kamudan özel sektöre devir edilmeye baþlanmýþtýr. Mülkiyet haklarýnýn kamudan özel sektöre transfer edilmesinin, özelleþtirilen þirketin yöneticilerinin müþevvik (incentive) ve davranýþ yapýlarýný ve dolayýsýyla þirketin performansýný, genellikle olumlu yönde etkileyeceði beklenmektedir. Ancak, yöneticilerin müþevvik ve davranýþ yapýlarý mülkiyet haklarý ile beraber firmanýn faaliyet gösterdiði piyasalarýn rekabet ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS ve düzenleyici kurallarýna doðrudan baðlýdýr. Diðer bir deyiþle, dikey bütünleþik altyapý sektörlerinde özel sektörün katýlýmýndan beklenen etkinliði elde edebilmek için bu piyasalarda rekabet ve regülasyon kurallarýnýn saydam ve etkin bir biçimde uygulanmasý gerekmektedir. Að sanayileri genel olarak elektrik, doðal gaz, boru hatlarý, demiryollarý, telekomünikasyon, posta, sulama ve kanalizasyon gibi sektörleri kapsamaktadýr. Bu sektörlerin ortak özellikleri; sermaye yoðun olmasý ve yüksek batýk maliyet içermesi; diðer pek çok sektöre girdi saðladýklarý için ekonomide çarpan etkilerinin bulunmasý; toplumsal refah adýna tüketicilerin kullanmasýnýn gerekli olmasý; ölçek ve kapsam tasarruflarý adýna bileþenlerinin bir bölümünün doðal tekel niteliði taþýmasýdýr. Dikey bütünleþik alt yapý sektörlerinde özelleþtirme, rekabet, deregülasyon ve regülasyon uygulamalarý, politik tercihler bir yana, açýk bir iktisadi hedef yerine, iktisadi hedefleri elde etmenin bir aracý olarak deðerlendirilmelidir. Bu nedenle özelleþtirme, düzenleyici altyapý ve rekabet politikalarýný irdelemeden önce bu hizmetlerden beklenen kamusal hedefleri belirlemek gerekmektedir. Joskow (1998) bu hedefleri genel olarak beþ baþlýk altýnda toplamaktadýr. a) Arz ve talebi etkin bir biçimde dengeleyecek ve yatýrýmlarý finanse edecek fonlarý harekete geçirmek amacýyla sektöre giriþ çýkýþlar özendirilmelidir. b) Daha fazla ileri teknoloji yatýrýmý yapýp, iþletme maliyetlerini azaltarak sektörde verimlilik artýrýlmalýdýr. c) Sektörün sermaye ihtiyaçlarýnýn sektör içi fon akýmlarýndan saðlanmasý için toplam gelir ve giderler sektör içinde tutulmalýdýr. d) Fiyatlarýn ve pazara giriþin serbestleþtirildiði alanlarda; rekabetin kaynak tahsisini yönetebilmesi için fiyat hareketleri piyasa koþullarýnda belirlenmelidir. 43

3 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL e) Tüketici refahý için düzenlenen alanlarda fiyatlar, gerçek maliyetleri yansýtacak yöntemlerle belirlenmelidir. Dikey bütünleþik altyapý hizmetlerinde özelleþtirme, rekabet ve regülasyon yazýnýnýn gözden geçirildiði çalýþmanýn ikinci bölümünde altyapý hizmetlerinde özelleþtirme uygulamalarýndan beklenen etkinliðin saðlanmasý için piyasalarýn rekabet ve regülasyon kurallarýyla denetlenmesinin önemine deðinilmektedir. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde de, sýrasýyla, dikey bütünleþik sektörlerin yapýsý ve doðal tekel bileþenin düzenlenmesi konularý incelenecektir. Beþinci bölümde altyapý sektörlerinde etkin bir düzenleme tasarýmý yapmak için göz önünde bulundurulmasý gereken ilkeler ele alýnacak; altýncý bölümde de ulaþýlan sonuçlar tartýþýlacaktýr. 2.Özelleþtirme Son yirmi yýlda çoðu ülke, farklý amaçlarý bulunsa da, özellikle teþebbüs performansýný geliþtirmek için, özelleþtirme, piyasalarýn serbestleþtirilmesi ve regülasyon yönünde politika uygulamalarýna giriþmiþtir. Özelleþtirme, bir taraftan kamu varlýklarýnýn mülkiyetinin tamamý veya bir kýsmýnýn özel teþebbüslere devri diðer taraftan da yakýn bir zamana kadar kamu hizmeti olarak nitelenen bazý altyapý hizmetlerine özel sektörün imtiyaz 1 sözleþmeleri aracýlýðýyla katýlýmýnýn saðlanmasý þeklinde uygulanmaktadýr. Özelleþtirme uygulamalarýyla beraber, devletin piyasa aktörlerinin karar alma süreçlerini etkileyen pozisyondan çekilmesini öngören deregülasyon ve piyasaya yeni firmalarýn girmesine imkan tanýyan serbestleþme politikalarý da çoðu ülke tarafýndan uygulanmaya baþlanmýþtýr. Teorik çerçevede, özel sektör firmalarýnýn, gevþek bütçe kýsýtý (soft budget constraint) ile çalýþan kamu teþebbüslerinin aksine, katý bütçe kýsýtý (hard budget constraint) ile çalýþmalarý ve hizmetin sunumunu depolitize etmeleri nedeniyle daha etkin çalýþtýklarý ileri sürülmektedir. Özellikle çoðu geliþen ekonomide altyapý hizmetleri yakýn bir zaman kadar kamu sektörü tarafýndan saðlandýðýndan; arz koþullarý ve talep yapýsýný deðerlendirip; bu hizmetlerin sunumunda kamu ve özel sektörün performans üstünlüðünü karþýlaþtýran çok ülkeli ampirik bir kanýt bulunmamaktadýr. Ancak, kamu teþebbüsleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda, özel sektör iþletmeciliðinin verimliliðini aðýrlýklý olarak destekleyen çalýþmalar bulunmaktadýr (Charles ve Tarr, 1993; Stiglitz, 1999; Vickers ve Yarrow, 1988; Winston, 1993, World Bank 1997, 1996, 1995). Vickers ve Yarrow (1988), Ýngiltere örneðinden hareketle, piyasada hakim durumda olan firmalarýn özelleþtirilmesinin firma içi etkinliði (internal efficiency) artýrdýðýný; ancak, bu firmalarýn kar arayýþlarýnýn rekabet ve regülasyon kýsýtlarýyla denetlenmediði taktirde tahsisat etkinliðinin bozulabilme riskinin bulunduðunu ileri sürmektedir. Ayný þekilde, Kwoka (1996) da özelleþtirmenin maliyet (firma içi) etkinliðini artýrdýðýný; ancak rekabetin bulunmadýðý piyasalarda fiyatlar üzerindeki etkisinin belirsiz olduðunu ileri sürmektedir. Laffont (1998) ve Stiglitz (1999), geliþen ülkelerin özelleþtirme ve rekabet politikalarýný uygulayabilmek için kurumsal altyapý eksikliklerinin bulunduðunu; geliþmiþ ülkelerin özelleþtirme ve rekabet politikalarýndan elde ettikleri baþarýyý tekrar etmek 1 Bu çalýþmada, imtiyaz kavramý idarenin sahip olduðu tekelci mülkiyet haklarýnýn sýnýrlý bir süre için özel sektöre devri þeklinde alýnmaktadýr. Son zamanlarda iktisat yazýnýnda imtiyaz (concession) kavramýnýn karþýlýðý olarak, yaygýn bir biçimde franchise terimi kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Özel sektör kuruluþlarýnýn imtiyaz iþlerini nasýl göreceði tartýþmasý bu çalýþmanýn kapsamýný aþmaktadýr. Bu nedenle, çalýþmada özelleþtirme süreciyle iliþkin hukuki tartýþmalara girilmemektedir. Bu konuda detaylý bir deðerlendirme için bkz., Emek (2000). 44

4 16. YIL istiyorlarsa, geliþen ülkelerin bu kurumsal altyapý eksikliklerini gidermek için gereken önlemleri almalarý gerektiðini ileri sürmektedir. Stiglitz (1999) geliþen ülkelerin, özelleþtirme uygulamalarýndan baþarý elde edilebilmesi için, rekabet ve regülasyon politikalarýnýn yaný sýra adil ve etkili bir biçimde sözleþmeleri icra eden hukuki altyapý ile etkili bir biçimde iþleyen iflas hukukuna sahip olmasý gerektiðini bildirmektedir. Laffont (1998) a göre ise rekabet politikalarýný uygulamakta güçlük çeken geliþen ülkelerin; bu politikalarýn uygulamasýnda baþarý elde edebilmesi için etkili bir vergi sistemine; denetim uzmanlýðýna; kaliteli eðitime; etkili bir mali sisteme; kredibilitesi bulunan hükümetlere; regülatörlerin düzenleme tuzaðýna (regulatory capture) düþmesi ve yolsuzluk riskinin en aza indiði idari kapasiteye sahip olmasý gerekmektedir. Joskow (1998) idari kapasite çerçevesinde düzenleyici kurumlarýn baðýmsýz, saydam, uzman, güvenilir ve hesap verebilir olmasý gerektiðini ileri sürmektedir Dikey Bütünleþik Sektörlerin Yapýsý Að sanayilerinde en azýndan bir bileþen doðal tekel niteliði taþýdýðý için; etkin çýktý temini için sektörde geleneksel rekabetin tesisi, teknolojik olarak en azýndan þu an için imkansýzdýr. Dikey bütünleþik sektörlerde doðal tekel hizmetlerinin ortak gerekçesi geleneksel ölçek tasarruflarýdýr. Ölçek tasarruflarýnýn bulunduðu durumlarda, iki ya da daha fazla teþebbüs ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir teþebbüs (doðal tekel) piyasa talebini daha etkin bir þekilde karþýlamaktadýr. ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS Bu sektörleri dikey bütünleþik tutmanýn bir nedeni de að dýþsallýklarý (network externalities); ya da talep yanlý ölçek tasarrufudur (demand side economies of scale). Að etkisi, özellikle iletiþim sektöründe, bir teþebbüsün hizmetine olan talebin hizmetin tüketimiyle beraber artmasý neticesinde ortaya çýkmaktadýr. Talep ve maliyet koþullarýna ilave olarak bir faaliyet yasal olarak da rekabete kapatýlabilir. (Örneðin, posta hizmetlerinde, teþebbüsün maliyeti yüksek kýrsal alanlara yaptýðý mektup taþýmacýlýðýna çapraz destek uygulayabilmesi için yasal mektup tekeli tesis edilmektedir). Dikey bütünleþik að sanayileri, rekabete açýlamayan doðal tekel niteliðindeki bir bileþen ile bu bileþenin aþaðý ve/veya yukarýsýnda bulunan rekabete açýk bir veya birden çok bileþen ile bütünleþik olduðu sektörlerdir. Yukarýda da söz edildiði gibi, demiryolu, posta, elektrik, telekom, sulama ve kanalizasyon hizmetleri bu sektörlere örnektir. Örneðin, elektrik sektöründe elektriðin üretim ve arzý rekabete açýlabilirken; þehirler arasý iletimi ile þehir içi daðýtýmý doðal tekel niteliðindedir (Bu konuda karþýlaþtýrmalý bir deðerlendirme için bkz Tablo: 1). Klein (1996) ve Laffont (1994) að sanayilerinde piyasalarý rekabete açarken kullanýlan kýyaslama modelinin sektörün doðal tekel bileþeni olduðunu bildirmektedir (að sanayilerinde rekabet ve regülasyon konusunda özet bir deðerlendirme için bkz. Þekil:1). Doðal tekel, rekabete açýk piyasalardaki teþebbüslere sunduðu hizmetin þart ve koþullarýný belirlerken 2 Altyapý hizmetlerinde kaynak yetersizliðinin nedenlerini tartýþmak bu çalýþmanýn içeriðini aþmaktadýr. Bu konuda kapsamlý bir araþtýrma yapan Kliengebiel ve Ruster (2000), yükselen ekonomilerde özel sektörün altyapý hizmetlerine katýlýmda isteksiz davranmasýnýn bu ülkelerdeki ticari ve politik risklerin yaný sýra; hukuki ve düzenleyici altyapýya; piyasa yapýsýna; maroekonomik þartlara; ev sahibi ülkenin kurumlarýnýn mali, teknik, ve kurumsal kapasitesine; gerekli bilginin elde edilebilirliðine; ihale sürecine; ve mali piyasalarýn likiditesine dayalý olduðunu ileri sürmektedir. 45

5 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL 46

6 16. YIL ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS 47

7 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a (örneðin rakipler arasýnda fiyat ve/veya zamanlama farklýlaþtýrmasý yaparak) hizmet sunumunda darboðaz yaratýp rekabeti kýsýtlayabilir. Çünkü, doðal tekel rekabete açýk bileþendeki rekabeti kýsýtlayabilecek müþevvik (incentive) ve yeterli güce sahiptir. Rekabete açýk bileþende rekabetçi bir yapýyý tesis etmek, piyasalarda genellikle etkili ve etkin bir hizmet sunumuna imkan tanýyacaktýr. Bu bileþenlerde rekabeti saðlamak; bir taraftan etkinliði, yeniliði ve tüketicilere sunulan ürün çeþidini artýracak; diðer taraftan da düzenleme ve denetim müdahalelerinin piyasa tökezlemesinin (market failure) özüne yoðunlaþmasýný kolaylaþtýracaktýr. 4. Doðal Tekel Bileþeninin Düzenlenmesi Rekabete dayalý piyasalar, çoðu zaman teþebbüsleri etkin kaynak daðýlýmý çerçevesinde faaliyet göstermeye iten bir müþevvik sistemi saðlamaktadýr. Ayný þeyi rekabetin mümkün olmadýðý doðal tekel süreci için söyleyebilmek mümkün deðildir YIL Veri teknoloji koþullarýnda bir firmanýn iki ya da daha fazla firmayla karþýlaþtýrýldýðýnda daha az maliyetle üretim yapmasý durumunda doðal tekelin varlýðýndan söz edilebilir. Kamu yararý (public interest) teoremi piyasalarýn tökezlediði durumlarda; etkinliði ve iktisadi refahý artýrmak adýna devletin piyasalarý düzenleyip denetleyerek müdahale etmesi gerektiðini ileri sürmektedir. 4 Piyasalarýn tökezlemesi; piyasalarda negatif/pozitif dýþsallýklarýn bulunmasý; bilginin eksik olmasý; kamu mallarýnýn varlýðý; rekabetin eksik olduðu doðal tekel durumlarýnda ortaya çýkmaktadýr. Stiglitz (1999) özelleþtirme sonrasýnda piyasalarda rekabetin bulunmadýðý durumlarda etkinlik ve eþitlik adýna ileri sürülen kamusal hedeflerin elde edilemeyeceðini; denetlenmeyen özel tekellerin tüketicilere daha yüksek fiyattan hizmet sunabileceðini ileri sürmektedir. Stiglitz (1999), ayrýca, denetlenmeyen özel tekellerin etkin ve yenilikçi bir þekilde çalýþmadýðý yönünde 3 Baumol (1982) tekelci bir yapý bulunsa bile batýk maliyetin (sunk cost) olmadýðý sektörlerde rekabet baskýsýnýn (contestable markets) olabileceðini; Demzets (1968) ise tekelci piyasalarda pazar içi rekabet (competition within market) tesis etmek mümkün olmasa bile pazar için rekabetin (competition for market) mümkün olduðunu, bu nedenle de regülasyona gerek bulunmadýðýný ileri sürmektedir. Baumol (1982) un ileri sürdüðü rekabet baskýsý yaklaþýmýnýn temel varsayýmý batýk maliyetin sýfýr olmasýdýr. Að sanayilerinde tanýmý gereði, batýk maliyetin yüksek olmasý nedeniyle rekabet baskýsý yaklaþýmýnýn geçerli olamayacaðý açýktýr. Demzets (1968) in iddiasýna karþý Joskow (1998) pazar için rekabetin, servis kalitesinin iyi tanýmlandýðý; hizmet süresinin kýsa süreli ve batýk maliyetin düþük olduðu; varlýklarýn belirli bir coðrafi alana ait olmadýðý; sözleþme bitiminde varlýk deðerlemesinin kolay olduðu atýk toplam, itfaiye ve ambulans gibi yerel hizmetler için geçerli olabileceðini; ancak diðer sektörlerin gene de düzenlenmesi gerektiði yönündedir. Pazar için rekabet yaklaþýmý (ihale-auction) Emek (2001b) de detaylý olarak incelenmiþtir. Kanaatimizce, statik ve dinamik etkinlik adýna; doðal tekel hizmetlerinin sunumunda; özel sektöre imtiyaz sözleþmelerinin ihale yöntemiyle verilmesi ve bu sektörlerde teþebbüs davranýþlarýnýn ise devlet tarafýndan düzenlenip denetlenmesi gerekmektedir. 4 Özellikle de kamu yararý yaklaþýmýna karþý çýkan Regülasyonun Ekonomik Teorisi (Economic Theory of Regulation-ET), düzenleyici sürecin ekonomik rantýn çýkar gruplarý arasýnda yeniden daðýlýmýna neden olduðunu; bundan da güçlü lobicilik yapabilen gruplarýn daha çok istifade edebildiðini; bu nedenle de devletin düzenleyici alanlardan çekilmesi gerektiðini ileri sürmektedir (Stigler, 1971; Posner, 1974;Peltzman, 1976). Bu tartýþmalar çalýþmanýn kapsamýný aþmaktadýr. Ancak, çalýþmanýn özünde kamu yararý teoremi esas alýnmýþtýr. 48

8 16. YIL kanýt bulunduðunu bildirmektedir. Bu nedenlerle, özel tekellerin ekonomik kararlarýna öncülük edecek ya da kýsýtlayacak bir müþevvik sistemi tesis etmek amacýyla düzenleyici bir politika setinin uygulanmasý gerekmektedir. Stiglitz (1998) piyasa tökezlemesini telafi etmek adýna yapýlan devlet müdahalelerinin de tökezleyebileceðini (goverment failure); bunun da en önemli nedeninin, demokratik sistemlerde iktidarlarýn seçimle deðiþimi neticesinde hükümetlerin politika deðiþikliðine gitmeleriyle ortaya çýkan taahhüt yetersizliðinden kaynaklandýðýný bildirmektedir. Deðiþen iktidarlar nedeniyle devletin uzun süreli taahhütlere girememe çeliþkisini aþmak ve tüketicisi çok olan ve çarpan etkisiyle diðer sektörleri de önemli ölçüde etkileyen að sanayilerindeki teþebbüs kararlarýna (örneðin, fiyat, yatýrým teknolojisi, yatýrým bölgesi) yönelik siyasi müdahaleleri en aza indirmek amacýyla, uzun süreli batýk maliyet ve dolayýsýyla güven ortamý gerektiren bu sektörlerdeki tüketici, yatýrýmcý ve siyasetçi denklemine baðýmsýz bir düzenleyicinin önceden belirlenen kurallarý þeffaf bir biçimde uygulamak üzere dahil edilmesi gerekmektedir. Diðer taraftan, ET ekolünün lobicilik endiþesi ile ileri sürdüðü asil (düzenleyici) /vekil (teþebbüs) arasýndaki muhtemel gizli anlaþmayý (collusion) önlemek için; düzenleyici mekanizma regülatorün taktir yetkisini sýnýrlandýracak 5 ve hatta tüketiciyi de oyuna dahil edecek 6 þekilde aþaðýdaki hiyerarþi silsilesi içinde yeniden tasarlanabilir. ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS Bu hiyerarþi sýralamasýnda, asil-vekil (principal-agent) iliþkisi zincirin farklý halkalarý göz önünde bulundurularak tasarlanabilir (Vickers ve Yarrow, 1988: s., ). Laffont (1994) vekalet (agency) teoreminde asilin devlet ve/veya regülator, vekilin de teþebbüs olduðunu bildirmektedir. Vekilin temel amacý kar en çoklamasý; asilin amacý ise vekilin malumat avantajý ve stratejik davranýþýndan kaynaklanan müþevvik kýsýtý altýnda sosyal refahý en çoklamaktýr. Asil-vekil teoremi çerçevesinde, regülasyonu eksik bilgi altýnda denetim problemi olarak niteleyen Yeni Düzenleyici Ýktisat, (New Economics of Regulation) tekelci istismardan kaçýnmak için kamu müdahalesinin yöntemi ve sýnýrlarýný belirlemeyi hedefleyerek optimal regülasyonu karakterize etmeye çalýþmaktadýr (Laffont, 1994). 5. Dikey Bütünleþik Sektörlerde Düzenleyici Mekanizma Tasarýmý Çoðu að sanayinde, ölçek ve/veya kapsam tasarruflarý nedeniyle doðal tekel ve potansiyel rekabete dayalý hizmetlerin dikey bütünleþik olmasý gerekliliði yakýn geçmiþe kadar genel kabul görmüþ bir yaklaþýmdý. Dikey bütünleþik yapý için üç iktisadi argüman ileri sürülmektedir. Birincisi, hizmetin gerektirdiði yatýrýmlar arasýnda yakýn iliþki varsa iþlem maliyetini düþürmek; ikincisi, iki firma arasýnda bilgi akýþýný geliþtirip, hýzlandýrarak etkinliði artýrmak; üçüncüsü de bir ya da iki seviyede hakim durumun kötüye kullanýlmasýndan kaynaklanan fiyat tahribatýný azaltmaktýr. 5 Öneðin, hükümet fiyat tavaný (CPI-X) uygulamasýyla düzenleyicinin taktir yetkisini sýnýrlandýrýp; teþebbüsün müþevvikini artýrmaya çalýþabilir.(cpi:tüketici fiyat endeksi;x:düzenleyicinin sektörde öngördüðü verimlilik artýþý). 6 Tüketici denetiminin en etkin yöntemi regülatörün saydam çalýþmasý; yani, teþebbüs davranýþlarý (fiyat, üretim miktarý ve kalitesi vs.) ile ilgili kararlarýn alýndýðý toplantýlara tüketici temsilcilerinin de dahil edilmesidir. 49

9 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a Að sanayilerinin dikey olarak bütünleþik tutulmasýnýn önemli bir gerekçesi de bu sektörlerdeki evrensel hizmet zorunluluðudur (Chisari ve Estache, 1999; Cremer vd., 1998a, 1998b). Evrensel hizmet zorunluluðu, teþebbüsün hizmeti makul bir bedel karþýlýðýnda ve iyi kalitede tüm kullanýcýlarýn eriþimine sunulmasý þeklinde tanýmlanabilir. Evrensel hizmetin gereðini ve finansmanýný yerine getirmek için çoðu ülke að hizmetlerini kamu teþebbüsleri aracýlýðýyla gördürmüþ; çýkar gruplarý arasýnda çapraz sübvansiyon uygulayarak, genellikle hizmeti ülke genelinde tüm kullanýcýlara tek fiyattan saðlamýþtýr. Dikey bütünleþik að sanayilerinde kaynak eksikliðini gidermek için özel sektörün katýlýmý ve sektörün düzenlenmesi amacýyla politika seçeneði olarak, genellikle üç alternatif bulunmaktadýr: a) ölçek tasarrufu adýna, hiçbir bileþenini rekabete açmadan dikey bütünleþik tekeli muhafaza etmek; b) dikey bütünleþik yapýyý bozmadan, rekabetçi bileþenlere yeni teþebbüslerin girmesine izin vermek ve bunlarýn doðal tekel faaliyetine dikey bütünleþik tekelle adil koþullarda eriþimi saðlayan düzenlemeler yapmak; c) sektörde dikey ayrýþtýrmaya (unbundling) giderek, rekabetçi piyasalardaki tüm firmalarýn doðal tekel hizmetine eþit ve saydam koþullarda eriþimini saðlamaktýr. Birinci seçenek çoðu geliþen ülkedeki bu sektörlerde devlet iþletmeciliðinin mevcut durumunu yansýtmaktadýr. Ýkinci seçenek halen Türkiye ve bazý Avrupa ülkelerinde telekom sektöründeki yeniden yapýlanmaya; üçüncü seçenek ise 4628 sayýlý 16. YIL Elektrik Piyasasý Kanununda benimsenen ayrýþtýrma yaklaþýmýna örnektir. Son yýllarda çoðu ülke, að sanayilerinde ortaya çýkan kaynak/yatýrým açýklarýný karþýlamak amacýyla özel sektörün katýlýmýný saðlamaya; tahsisat ve dinamik etkinliði artýrmak adýna, dikey bütünleþik sektörleri özelleþtirme sonrasý rekabete açmaya; darboðaz yaratan doðal tekel faaliyetlerini de düzenlemeye baþlamýþtýr. (b) veya (c) yaklaþýmý çerçevesinde, dikey bütünleþik sektörlerde düzenleme yapan ülkelerin temel olarak karþýlaþtýklarý politika seçenekleri aþaðýdaki þekilde sýralanabilir (Þekil 1 de sektörü yeniden yapýlandýrma alternatiflerinin seçimine rehber olmak amacýyla özet bir deðerlendirme verilmektedir): Dikey bütünleþik teþebbüsün doðal tekel faaliyetine eriþim düzenlemesi 7 (davranýþ düzenlemesi). Rekabete açýk ve kapalý faaliyetlerin sahiplik ayrýþtýrmasý (yapýsal düzenleme). Sahiplik ayrýþtýrmasýnýn yanýsýra, önceden tanýmlanmýþ standartlar çerçevesinde muhasebe ayrýþtýrmasý (Örneðin, Avrupa Birliðinde posta hizmetleri); ayný þirket içinde yönetim ayrýþtýrmasý; ve ayný þirketin yasal olarak farklý þirketlere ayrýþtýrýlmasý da ise çoðu ülke tarafýndan hem dikey hem de yatay ayrýþtýrma yöntemi olarak kullanýlmaktadýr. Rekabetçi bileþendeki teþebbüslerin, doðal tekele ortak sahipliði (yapýsal düzenleme). Doðal tekelin, rekabetçi bileþende faaliyetine sýnýrlama getirilmesi (yapýsal düzenleme). Doðal tekelin bölgesel tekellere 7 Eriþim düzenlemesi (access regulation): Düzenleyicinin rekabete açýk bileþendeki rakip teþebbüslerin, dikey bütünleþik teþebbüsün doðal tekel hizmetine eriþim koþullarýný belirleyerek rekabeti sürdürmesidir. Taraflar, düzenleyiciye baþvurmadan eriþim koþullarýný anlaþarak da belirleyebilir. Regülatör ayrýca, eriþim isteklerinin tamamýnýn karþýlanabileceði þekilde, doðal tekel faaliyetinin kullanýlabilir kapasitesini de deðerlendirir ve gerekli yatýrýmýn yapýlmasýný temin eder. 50

10 16. YIL bölünmesi yardstick rekabet 8 -(yapýsal düzenleme). Joskow (1998), düzenleme reformunun hangi hýzda gerçekleþtirileceðinin, diðerlerinin yanýsýra: a) mevcut sistemin performansýna, b) ülkenin mevcut yasal ve idari kapasitesine, c) rekabetçi bileþende rekabetin geliþme hýzýna, d) etkili düzenleyici kurumlarýn ihdasý için gereken zamana baðlý olduðunu bildirmektedir. 6. Sonuç Altyapý hizmetlerinin özelleþtirilmesi ve rekabetçi bileþenlerde rekabetin tesisi için, düzenleyici kural ve kurumlarýn oluþturulmasý düzenlemelerde reform programýnýn önemli bir parçasýdýr. Bu kural ve kurumlar özelleþtirme uygulamalarýndan önce oluþturulmalýdýr. Çünkü, düzenleme kurallarýnýn özelleþtirme iþlemi gerçekleþtirildikten sonra ihdas edilmesi durumunda; düzenlenen özel teþebbüsler düzenleyici kural ve kurumlarýn oluþumu aþamasýnda kendi çýkarlarý adýna [doðal olarak tüketici çýkarlarýnýn aksine] lobicilik yapabilecek ve bunda da baþarýlý olabilecektir. Her bir altyapý hizmeti için düzenleyici kurumlar iktisadi ortamýn bir parçasý durumundadýr. Ýdari ve mali açýdan baðýmsýz olmasý gereken bu kurumlar; piyasalarda hakim durumun kötüye kullanýlmasýna karþý tüketiciyi korumalý; düzenlemeye tabi tekelci teþebbüslerin yeterli ve güvenli bir biçimde hizmet sunmalarýný saðlamalý; doðal tekel hizmetinin eriþim koþullarýný ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS düzenleyerek arz darboðazý oluþmasýna engel olmalý ve rekabetçi bileþenlerde rekabetin etkin iþlemesine katký sunmalý; ve tekelin müþterileri arasýnda makul olmayan bir ayrým yapmasýna ve/veya haksýz çapraz sübvansiyon uygulamasýna engel olmalýdýr. Bu denli önemli iþlev görmesi beklenen düzenleyici kurumlarýn gerekli uzmanlýk ve kapasiteye sahip olmasý, þeffaf çalýþmasý ve çalýþmalarý hakkýnda ex post hesap vermesi gerekmektedir. Diðer taraftan, gelir daðýlýmý bozuk, iþsizlik oraný ve dolayýsýyla iç göç oraný yüksek geliþen ülkelerde altyapý hizmetlerinde evrensel hizmet sunumuna önem veren kamu idareleri bu sektörlerde gereken yatýrýmlarýn yapýlmasý için sadece piyasa dinamiklerine güvenmemeli; düzenleyici kurumlarýn ve devletin diðer organlarýnýn yatýrýmlarýn koordinasyonu konusunda aktif bir rol üstlenmesini saðlamalýdýr. DÝE verilerine göre, Türkiye de 1999 yýlý itibariyle iþsizlik+eksik istihdam nedeniyle oluþan atýl iþgücü oraný yüzde 14,2 civarýndadýr yýlý itibariyle AB (yüzde 9,2) ve ABD (yüzde 4,2) iþsizlik oranlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, bu oranýn bir hayli yüksek olduðu görülmektedir. Diðer taraftan, potansiyel iþsizlik üzerinde önemli bir baský oluþturan sivil istihdam içindeki yüzde 45 oranýndaki tarýmsal istihdam (9,7 milyon) ve yaklaþýk 9 milyon civarýndaki ev kadýný nüfusundaki bir çözülmeyle yaþanabilecek potansiyel iþsizlik ve ülke içi göç dalgasý (yaklaþýk 18,7 milyon) evrensel hizmet sunumu ve etkinlik adýna Türkiye de altyapý hizmetlerinin planlamasý ve koordinasyonunu zorunlu kýlmaktadýr. 8 Yardstick rekabet (yardstick competition): Yardstick rekabette, bölgesel bir tekelin fiyatý diðer bölgenin tekelinin maliyetine göre belirlenir. Bölgelerin tam olarak karþýlaþtýrýlmasýnýn mümkün olduðu durumlarda; her bir bölge için sektörün ortalama maliyeti seviyesinde fiyat belirlenmesi bölgelere maliyetlerini düþürmek için güçlü bir müþevvik verecektir. Böylece, tüm sektörde maliyet ve fiyatlarýn düþmesi beklenir. Coðrafi nedenlerle maliyet yapýsýnýn farklýlýk gösterdiði durumlarda; düzenleyici, teþebbüsün denetimi dýþýndaki görünen açýk maliyet farklýlýklarýna göre bölgesel fiyatlarý ayarlar. Maliyet farklýlýklarýnýn etkinsizlik veya teþebbüsün denetiminin dýþýnda faktörlerden kaynaklandýðýnýn kesinlikle ayýrdedilememesi durumunda; maliyet ayrýþtýrmasýnda ekonometrik teknikler kullanýlýr. 51

11 nceleme - araþtýrma i nalysis & research a 16. YIL KAYNAKÇA -Alexander, I. ve Estache A. (2000), Infrastructure Restructuring and Regulation-Building a Base for Sustainable Growth, World Bank Policy Research Working Paper, N., Baily, M.N. (1993), Competition, Regulation and Efficiency in Service Industries, Brooking Papers: Microeconomics 2, s., Baker, B. ve Tremolet, S. (2000), Regulating Quality, World Bank Public Policy for the Private Sector, N., Baumol, W.J., (1982), Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industrial Structure, American Economic Review, 60, s., Burns, P. ve Estache, A. (1999), Infrastructure Concessions, Information Flows, and Regulatory Risk, World Bank Public Policy for the Private Sector, N., 203. (1998), Information, Accounting and the Regulation of Concessioned Infrastructure Monopolies, World Bank Policy Research Working Paper, N., Charles, D.J, ve Tarr, J.A. (1993), Ownership and Financing of Infrastructure:Historical Perspectives, World Bank Policy Research Working Paper, N., Chisari, O. ve Estache, A. (1999), Universal Service Obligations in Utility Concession Contracts and the Needs of the Poor in Argentina s Privatizations,, World Bank Policy Research Working Paper, N., Crampes, C. ve Estache, A. (1997), Regulatory trade-offs in the Design of Concession Contracts, World Bank Policy Research Working Paper, N., Cremer, H., Gasmi, F., Grimaud, A., ve Laffont J.J. (1998a), The Economics of Universal Service: Theory, the Economic Development Institute of the World Bank. (1998b), The Economics of Universal Service: Practice, the Economic Development Institute of the World Bank. -Defeuilley, C. (1999), Competition and Public Service Obligations: Regulatory Rules and Industry Games, Annals of Public and Cooperative Economics, 70:1, s., Demzets, H (1968), Why Regulate Utilities, Journal of Law and Economies, V.11, s., Emek, U. (2001a), Dikey Bütünleþik Altyapý Sektörlerinde Özelleþtirme, Rekabet ve Regülasyon: Posta Hizmetleri Nereye Kadar Tekel Kalabilir?, Mimeo. (2001b), Piyasalarýn Oluþumunda Ýhale Düzenlemeleri ve Rekabet Politikalarý, Rekabet Kurumu Perþembe Konferansýnda Sunulan Teblið, Ankara, 25 Ocak (2000), Özelleþtirme Uygulamalarýnda Kamu Hizmeti Ýmtiyazý Devrinden, Doðal Tekellerin Düzenlenmesine, Ýktisat, Ýþletme ve Finans, Nisan, N., 169, s., Estache, A. ve Martimort, D. (1999), Politics, Transaction Costs, and the Design of Regulatory Institutions, World Bank Policy Research Working Paper, N., Gonenc, R., Maher, M. ve Nicoletti, G. (2000), The Implementation and the Effects of Regulatory Reform: Past Experience and Current Issues, OECD Economic Department Working Paper, N Irwin, T. (1997), Price Structures, Cross-Subsidies, and Competition in Infrastructure, World Bank Public Policy for the Private Sector, N., Jacobson, C.D. ve Tarr, J. A. (1993), Ownership and Financing of Infrastructure: Historical Perspective, World Bank Policy Research Working Paper, N.,

12 16. YIL ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS -Joskow, L.P., (1998), Regulatory Priorities for Reforming Infrastructure Sectors in Developing Countries, Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington D.C. -Klein, M. (1996), Competition in Network Industries, World Bank Policy Research Working Paper, N., Klein, M. ve Gray P.(1997), Competition in Network Industries: Where and How to Introduce It, World Bank Public Policy for the Private Sector, N., Kliengebiel, D. ve Ruster J. (2000), Why Infrastructure Facilities Often Fall Short of Their Objectives, World Bank Policy Research Working Paper, N., Kwoka, J.E. (1996), Privatization, Deregulation and Competition, World Bank PSD Occasional Paper, N., 27. -Laffont, J.J. (1998), Competition, Information, and Development, Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington D.C. (1994), The New Economics of Regulation Ten Years After, Econometrica, Vol. 62, No.3 s., Laffont, J.J. ve Tirole, J. (1991), The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture, Quarterly Journal of Economics, 106, s., Noll, R.G. (2000) Notes of Privatizing Infrastructure Industries, içinde, World Development Report 2001: Institutions for Markets. -OECD (1999), Promoting Competition in Postal Services. Roundtables/postal.pdf -Peltzman, S. (1989), The Economic Theory of Regulation after a Decade of Deregulation, Brooking Papers: Microeconomics, s., (1976), Toward a More General Theory of Regulation, The Journal of Law and Economics, 19(2), s., Posner, R. (1974), Theories of Economic Regulation, Bell Journal of Economics, 5., s., Stigler, G.J. (1971), The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics, s., Stiglitz, J. (1999), Promoting Competition and Regulatory Policy: With Examples from Network Industries, Speech, The World Bank, Beijing, China, July 25, (1998), The Private Uses of Public Interests: Incentives and Institutions, Journal of Economic Perspectives, V. 12, Spring, s., Vickers, J. (1995), Concepts of Competition, Oxford Economic Papers, 47, s., Vickers, J. ve Yarrow, G.(1988), Privatization: An Economic Analysis, MIT Press. -Winston, C. (1993), Economic Deregulation: Days of Reckoning for Microeconomists, Journal of Economic Literature, V. XXXI, s., World Bank (1997), State in a Changing World, World Development Report, Oxford University Press. (1996), From Plan to Market, World Development Report, Oxford University Press. (1995), Bureaucrats in Business, World Bank Policy Research Report, Oxford University Press. 53

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

EVRENSEL HİZMETLERİN SUNULDUĞU PİYASALARDA SERBESTLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRME: EKONOMİK ETKİNLİK AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

EVRENSEL HİZMETLERİN SUNULDUĞU PİYASALARDA SERBESTLEŞTİRME VE ÖZELLEŞTİRME: EKONOMİK ETKİNLİK AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 EVRENSEL HİZMETLERİN SUNULDUĞU

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ELEKTRÝK PÝYASASI ÝÇÝN ÖZELLEÞTÝRME ÖNERÝLERÝ TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 3 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Nisan-May s-haziran 2005 Y l:1 Say :2

Nisan-May s-haziran 2005 Y l:1 Say :2 ISSN 1303-8702 Nisan-May s-haziran 2005 Y l:1 Say :2 TELEKOMÜN KASYON KURUMU YAYINIDIR. TELEKOMÜN KASYON VE REGÜLASYON DERG S Sahibi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Editörler Yay n Sorumlusu Adres Telekomünikasyon

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

TÜRK REKABET POLÝTÝKASI VE REKABET POLÝTÝKASINDAN BEKLENTÝLER

TÜRK REKABET POLÝTÝKASI VE REKABET POLÝTÝKASINDAN BEKLENTÝLER makale - 2 04 Nisan 1969 tarihinde Gümüþhane'de doðmuþtur. 1996 yýlýnda Uludað Üniversitesi Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksek Okulu'nda Lisans öðrenimini tamamlamýþtýr. 1997 yýlýnda Uludað Üniversitesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel

2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel 2. YATIRIM ORTAMI 14 2.1 Türkiye deki Doðrudan Yabancý Yatýrýmlara Genel Bir Bakýþ Türkiye geçmiþte önemli miktarda doðrudan yabancý yatýrým çekme baþarýsý gösteremedi. 15 20 yýlý hariç tutulursa 1980

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARININ TÝCARÝLEÞTÝRÝLMESÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut N. Özdemir Ekim 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-10/558 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK REKABET GÜCÜ TEMEL BULGULAR ekonomiye Umut Sofradan, Can Topraktan gelir Kasým 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-11/561 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ÝMALAT SANAYÝ SEKTÖRLERÝ REKABET GÖSTERGELERÝ RAPORU Mayýs 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-05/551 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÜYÜMENÝN KISITLARI: BÝR ÖNCELÝKLENDÝRME ÇALIÞMASI Kasým 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/11/519 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak

Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak 4.ÝNOVASYONA YÖNELÝK ÝVME 52 4.1 Ýnovasyon Nedir? Küresel Rekabet Raporunun Ýnovasyon bölümünde Türkçe de daha çok yenilik olarak kullanýlan ve Ýngilizce de innovation sözcüðü karþýlýðýnda inovasyon kelimesi

Detaylı

Enformasyon Sistemleri

Enformasyon Sistemleri YAPI ÜRETİMİNDE GÜZ yarıyılı SÜRE YÖNETİMİ Yapým Yönetimi ndende Enformasyon Sistemleri Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU Ý.T.Ü. Mimarlýk Fakültesi Proje ve Yapım Yönetimi Birimi Scottus Eriugena (dogmatik düşünce)

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı