Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir"

Transkript

1 NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur. 2. Hafta 27 Þubat 2001 ÖRGÜT GELÝÞTÝRME SÜREÇ VE TEKNÝKLERÝ 1. Örgüt geliþtirmenin tanýmý 2. Tarihi geliþimi 3. Örgüt geliþtirmenin özellikleri 4. Örgüt geliþtirmenin amaçlarý 5. Örgüt geliþtirmenin temel öðeleri 6. Örgüt geliþtirme süreci 1. ÖRGÜT GELÝÞTÝRMENÝN TANIMI : Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir konudur. Örgütün inançlarýný, deðerlerini ve yapýsýný deðiþtirmek amacýyla kullanýlan karmaþýk bir eðitim stratejisidir. Örgüt çapýnda, yukarýdan yönetilen, örgütün etkinlik ve saðlýðýný arttýrmaya yönelik olarak davranýþ bilimlerinin bilgilerinden yararlanýlýr. Örgütlerin denetim, etkinlik, deðiþime ayak uydurulmasý vs. konularda zaman içinde ortaya çýkan sorunlarýný ortadan kaldýrmak için stratejilerin, yapýsal özelliklerin gözden geçirilmesine örgüt geliþtirme denir. Örgüt geliþtirmenin bazý özellikleri þunlardýr : a) Bir deðiþim sürecidir. b) Örgütün verimliliði ve etkinliðini artýrmaya yöneliktir. c) Örgütü bir bütün olarak ele alýr. d) Bireylerin tutum ve davranýþlarýný deðiþtirerek örgüt kültürünü etkiler. Yapý, teknoloji ve süreçler arasýndaki iliþkileri düzenler. 2. TARÝHÝ GELÝÞÝMÝ : Esas olarak örgüt geliþtirme örgütsel davranýþýn geliþimine benzerlik göstermektedir. Baþlýca 3 aþamadan geçmiþtir : 1) Laboratuar eðitimi aþamasý 2) Survey feedback (Geri besleme araþtýrmasý) aþamasý 3) Tavistock araþtýrmalarý aþamasý 1) Labaratuar eðitim aþamasý : 1946 yýlýnda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ndeki Grup Dinamikleri Araþtýrma Merkezinde, K. Lewin ve arkadaþlarýnýn laboratuar eðitimleriyle baþlamýþtýr. Bu araþtýrmalarda duyarlýlýk eðitimleri yapýlmýþtýr. Duyarlýlýk eðitimleri 2 þekilde yapýlmaktadýr : a) Kuzen grubu duyarlýlýk eðitimi : Ayný iþletmeden fakat farklý departmanlardan yöneticiler alýnarak bir grup oluþturulmaktadýr.

2 b) Karma grup duyarlýlýk eðitimi : Farklý iþletme ve departmanlardan gelen yöneticilerden bir grup oluþturulmaktadýr. Duyarlýlýk eðitimlerinde amaç; laboratuar ortamýnda bir araya gelen insanlarýn konuþturulmasýný saðlamaktýr. Herhangi bir konferans veya eðitim verilmesi söz konusu deðildir. Eðitim; 8 veya 12 kiþinin bir yuvarlak masa etrafýnda bir araya gelmesi ile oluþmaktadýr. Baþlarýndaki uzman kiþi bir konuþma ile toplantýyý açmaktadýr. Sorunlarýn, fikirlerin ve bilinçaltýnda saklý tutulan konularýn anlatýlmasý bekleniyor.yanlýþ yerlere kaymalar olduðunda baþtaki uzman kiþi tarafýndan müdahale ediliyor. Bu toplantýlarda yapýlan görüþmelere psikolojik soyunma denir. Kiþiler bir süre sonra ne düþünüyorlarsa anlatmaya baþlýyorlar. Verilen bu eðitime duyarlýlýk eðitimi denmektedir lý yýllarda geliþerek T-Grubu (Training Group) adýný almýþtýr. Bu eðitim ülkemizde de kullanýlmaktadýr. 2) Survey feedback (Geri besleme araþtýrmasý Alan araþtýrmasý Durum deðerlendirmesi) aþamasý : Ýkinci büyük adýmdýr yýlýnda Detroit Edison da yönetim / iþçi görüþ ve tutumlarýyla ilgili bir araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu araþtýrma 1960 yýlýnda tekrar etmiþtir. Amaç; bir de çalýþanlara, yani yönetilenlere (mavi yakalýlara) sýkýntýlarýný, iþten beklentilerini, tatminsizliklerinin neler olduðunu soralým düþüncesinden hareketle sonuçlar elde etmektir. Bu yöntemle iþletme bazýnda belli baþlý faktörler belirleniyor. Bu faktörlere göre anketler uygulanýyor. Örneðin; iþletmenin haberleþme yapýsý nasýl? Yöneticiler çalýþanlarýna yardýmcý ve destek oluyorlar mý? Liderlik ve yönetim anlayýþý nasýl? Çalýþanlarýn stresi ne durumdadýr? Firmayla özdeþleþme/ bütünleþme ne durumda? Maaþ ve ücretlerinden memnuniyet durumu hangi seviyede? Sosyal haklardan (ikramiye, fazla mesai, yemek yardýmý, primler,...) memnunlar mý? Çalýþma koþullarýndan memnunlar mý? Servislerden memnunlar mý? Yöneticilerin çalýþanlarý bilgilendirme durumu? Kararlara katýlma durumu? Motivasyon açýsýndan kendilerine deðer veriliyor mu? Çalýþanlarýn ve yöneticilerin cevaplarýna göre sonuçlar çýkarýlmakta ve bu sonuçlara göre feed-back yapýlmaktadýr. Bu durumda : - Ýlk olarak; üst yönetim genel bir toplantý yaparak elde edilen sonuçlarý deðerlendirir. - Sonrasýnda, her bir bölüm/departman/birim sonuçlarý kendi bölümü/birimi açýsýndan deðerlendirir. Bir iþletmede sýklýkla kullanýlan bölüm/birim gibi kavramlardan ne anlamak gerektiði tekrar edilecek olursa; Bölüm = Müdürlükler, Birim = Þeflikler, Üst yönetim = Yön. Kur. Bþk. + Yön. Kur. Üyeleri + Gn. Md. + Gn. Md. Yrd.larý Þeklinde düþünülebilir. Yapýlan bu toplantýlardan sonra öneriler geliþtirilir ve yönetime sunulur. Önerilerin bir kýsmý yönetimden beklenir, bir kýsmýný da bölümler/ birimler/ departmanlar yapar. Bu yöntemin yaygýnlaþmasý ve yoðunlaþmasý 1960 lý yýllardadýr. Türkiye de ise 1980 li yýllardan sonra yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr. Toplam kalite çalýþmasý yapacak firmalar bu tekniði uygulamak zorundadýrlar. Bunun iki temel nedeni vardýr :

3 -Dýþ müþterilerin istek ve ihtiyaçlarýný karþýlamak (üst yönetim toplantýlarý) -Ýç müþterilerin istek ve ihtiyaçlarýný karþýlamak (birim/departman toplantýlarý) 3) Tavistock araþtýrmalarý (Sosya teknik yaklaþým) aþamasý : Tavistock maden enstitüsünün yaptýðý araþtýrmalardýr. Tavistock enstitüsü örgütlerin beþeri ve teknik boyutlarýnýn birbirleriyle olan iliþkisini ve etkileþimini odak noktasý kabul etmiþtir. Ýngiltere de kömür madenlerinde yapýlan araþtýrma, Hindistan da da tekstil fabrikalarýnda yapýlmýþtýr. Maden ocaklarýnda yapýlan teknolojik geliþmeyle short-wall þeklinde olan teknoloji deðiþtirilerek long-wall çalýþma sistemine geçilmiþtir. Daha önceki teknolojide kiþilik çalýþma gruplarý varken yeni teknoloji ile bu gruplardaki iþçi sayýsý çok azaltýlmýþ, böylece insanlarýn grup kimlikleri kýrýlmýþtýr. Yeni kullanýlan bu teknoloji ile ilk önceleri artan verim sonra azalmýþtýr. Bunun nedeni insanlar arasýndaki etkileþimin ortadan kalkmasýdýr. Teknolojiyle birlikte sosyal atmosferin birleþtirilmesiyle ortaya sosyo teknik sistem modeli yaklaþýmý ortaya çýkmýþtýr. Bu üç çalýþma daha sonralarý pek çok ülkede ÖG (örgüt geliþtirme) hareketi olarak geliþmeye baþlamýþtýr. ÖG kapsamýnda uygulamaya alýnan ilk teknikler : 1) Duyarlýlýk eðitimleri, 2) Amaçlara göre yönetim, 3) Ýþ zenginleþtirme uygulamasýdýr. Tavistock enstitüsündeki çalýþmalar Ýngiltere ve ABD den çok Ýskandinav ülkelerini etkilemiþ, Ýsveç ve Norveç te etkili olmuþtur. Özellikle otonom takýmlarýn yönetim ve sendika ile iþbirliði yapmalarý yoluna baþvurmuþlardýr. ÖG kavramýnýn ortaya çýkmasý 1970 li yýllara rastlar. 3. ÖRGÜT GELÝÞTÝRMENÝN ÖZELLÝKLERÝ : Bu özellikler þu þekilde sýralabilir : 1) Bilinçli, planlý ve devamlý bir süreçtir. 2) Planlý bir deðiþimi baþlatma ve gerçekleþtirme çabasýdýr. 3) Örgüt kültürünü bir bütün olarak deðiþtirmeyi hedefler. 4) Gelip geçici deðil, uzun süren bir uygulamadýr (4-5 yýl ve daha fazla) 5) Davranýþ bilimlerine ait bilgi ve teknikleri kullanan bir deðiþim uzmanýndan (ajaný) yararlanýr. 6) Örgütü bir bütün olarak ele alýr. 4. ÖRGÜT GELÝÞTÝRMENÝN AMAÇLARI : Amaçlarýný üç baþlýk altýnda incelemek mümkündür : a) Örgütün bütününe yönelik amaçlar, b) Çalýþma grubuna yönelik amaçlar, c) Kiþilere yönelik amaçlar. a) Örgütün bütününe yönelik amaçlarý, Örgütün belirli hedefler belirleyerek bu hedeflere yönelik olarak planlý bir þekilde çalýþmasýný temin etmek,

4 Mekanik örgüt yapýsý yerine deðiþen çevre koþullarýna uygun olarak organik bir örgüt yapýsý oluþturmak, Ýþletme içersinde bölümler ve birimler arasýnda haberleþme iliþkisini geliþtirerek iþbirliði organizasyonunu saðlamak, Ýþletme içersindeki çatýþma ve anlaþmazlýklarýn etkin bir þekilde yönetilmesini saðlamak, Üretim ve hizmet süreçleri ile ilgili kalite gereklerini karþýlayacak þekilde iþlem standartlarýný belirlemek, Ýþletmenin yenilik yapma ve uyum kapasitesini yükseltmek olarak sayýlabilir. b) Çalýþma grubuna yönelik amaçlarý, Takým ruhu ve biz anlayýþýnýn geliþmesini temin etmek, Grup içinde birbiriyle anlaþamayan, uzlaþamayan, çatýþan taraflarý daha üst seviyedeki amaç ve hedefler etrafýnda birleþtirmek, Grubun yetkinlik (iþ baþarabilme gücü) ve performans düzeyini artýrmak, Grup içi bilgi paylaþým sürecini artýrmak, Üyelerin oynadýklarý rollerin gereklerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek, Grubun örgüt amaçlarýný benimsemelerin temin etmek olarak sayýlabilir. c) Kiþilere yönelik amaçlarý. Kiþisel yetkinliði (ehliyet, uzmanlýk, liyakat, beceri) artýrmak, Kiþilerin rol gereklerini yerine getirme etkinliðini artýrmak. Rolünü iyi algýlamasý, benimsemesi,..., Kiþilerin iþletmeyle bütünleþmesini saðlamak, Meslektaþlarý, astlarý ve üstleriyle güvene dayalý saðlýklý iliþkiler geliþtirmek, Kiþinin kendisini kontrol etme ve duygularýný yönetme becerisini geliþtirmek olarak sayýlabilir. 5. ÖRGÜT GELÝÞTÝRMENÝN TEMEL ÖÐELERÝ : ÖG.nin temel ögeleri þunlardýr : 1) Planlý deðiþim (ne yapýlacak?) 2) Eylem araþtýrmasý (nasýl yapýlacak?) 3) Danýþmanlýk, deðiþim ajanlýðý süreci (kim yapacak?) 1) Planlý deðiþim : Ýþletmede örgütü deðiþtirmeye, yenilemeye yönelik her türlü çalýþmanýn yöneticilerle görüþülerek önceden planlanmasýdýr. Dünyada 2 tane planlý deðiþim modeli vardýr. Bunlar; -Avrupalýlarýn planlý deðiþim modeli : Kýsa süreli ve önemli deðiþiklikler yapýlmasýna dayanýr. ISO da ortay çýkar. -Japonlarýn planlý deðiþim modeli : Kaizen (küçük adým) felsefesine dayanýr.deðiþimin sürekli olduðunu savunur. Geliþme, küçük adýmlar halinde deðiþimler yapýlarak gerçekleþir. Toplam kalite yönetiminde ortaya çýkar. Planlý deðiþim 3 bölümde incelenir. a) Denge modeli b) Organik model c) Aþamalý geliþme

5 a) Denge modeli : Örgüt içinde deðiþmeyi teþvik edip kolaylaþtýran itici güçler (para, rekabet, terfi) ile deðiþime karþý olan sýnýrlayýcý (direnç) güçler (kayýtsýzlýk, düþmanlýk, dikkatsizlik) bir arada bulunur. Bu iki güç arasýnda bir denge vardýr. Dengenin bozulmasý gerginliðe yol açacaktýr. Planlý deðiþim iþletme içinde dengeleri göz önüne almalýdýr. b) Organik model : Mekanik örgüt yerine, deðiþen çevre þartlarýna baþarýyla uyum saðlayacak örgüt sistemini öngörür. Deðiþim mekanik emir-komuta iliþkisi içinde deðil, grup içi ve gruplar arasý iliþkilere önem veren karþýlýklý güvenin bulunduðu bir örgüttür. Deðiþim güven ortamýnda yapýlmalýdýr. c) Aþamalý geliþim : Deðiþim faaliyetleri planlanýrken büyük ve ani deðiþimler yerine küçük fakat sürekli deðiþimler þeklinde planlanmalýdýr. 2) Eylem araþtýrmasý : ÖG çalýþmalarýna baþlamadan önce takip edilecek strateji, yöntem, politika konusunda bir ön araþtýrma yapmaktýr. Eylem araþtýrmasý bir check-up týr. Uygulamada ortaya çýkan problemleri tespit etmek, sorunlar, aksaklýklar, yetersizlikler, yanlýþlýklarla ilgili olarak veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve sisteme geri besleme yapmaktýr. Eylem (faaliyet) araþtýrmasý 2 þekilde yapýlýr. a) Teþhis amaçlý eylem araþtýrmasý; (check-up) da denebilir. Bu araþtýrmada Yönetim sistemi Teknoloji Fiziksel yapý, gözden geçirilir. Teþhis amaçlý eylem araþtýrmasýna check-up dendiði belirtilmiþti. Check-uptaki amaç sorunlar ortaya çýkmadan önce onlarý yakalamak, tespit etmek demektir. Ya da sorun henüz küçük ve müdahele daha kolayken ortaya çýkarmak demektir. Check-up programý iþletmenin mali durumuna göre deðiþir.yüzeysel veya derinlemesine olabilir. Yüzeysel olanlar bir hafta, ciddi olanlar bir ay, daha ciddiler üç ay sürer. Teþhis amaçlý eylem araþtýrmasýnda Yönetim sistemi ile ilgili olarak þu sorulara cevap aranýr. (bu sorular deðiþim ajaný, ki bu kiþi iþletme dýþýndan gelen bir uzman(lar) dýr, tarafýndan yöneticilere sorulur) Ýþletmenin vizyon ve misyonu var mý? Belirli somut hedefleriniz nelerdir? Yönetim ve organizasyon þemanýz var mý? Ýþletmenizde çalýþanlarýn görev ve sorumluluklarý belirlenmiþ mi? Ýþ tanýmlarý var mý? Belirli pozisyonlara seçilen kiþiler için belirli bir düzen belirlenmiþ mi? Çalýþanlarýn baþarý kriterleri benimsenmiþ mi? vs. vs. Teknoloji ile ilgili olarak da þu sorular sorulabilir : Çaðdaþ, yeni, modern bir teknoloji iþletmede var mý? Ýþletmedeki bilgisayarlaþma durumu nedir? Kullanacaðýmýz makinelerin kullaným, bakým talimatlarý ve bakým planlarý, yönelgeleri var mýdýr? Makinelerin iþ akýþ süreçleri uygun þekilde tanýmlanmýþ mýdýr?

6 Yine teþhis amaçlý eylem araþtýrmasýnýn bir diðer maddesi olan fiziksel yapý ile ilgili olarak da þu sorular sorulabilir (bu konuda deðiþim ajaný tek baþýna yeterli olamayacaðý için, yanýnda teknik bir personelin (bir mimar veya mühendis vs.) olmasý gerekebilir) : Estetik görünüm nasýl? Büro düzenlemesi ergonomik mi? Mobilyalar? Yönlendirme levhalarý? Þirketin amblemleri, logosu? Þirketin kimliði ile ilgili diðer tüm özellikler? a) Süreç olarak faaliyet araþtýrmasý; bir sürec içinde araþtýrma yapmayý anlatýr. Bu iþlemde, teþhis geri besleme plan müdahele vardýr. Bu müdaheleden sonra, tekrar (müdahele sonrasý durumun) teþhisi geri beslemesi planý ve müdahelesi, sonra tekrar Burada önemli olan sorunlarla baþa çýkmayý öðrenebilmektir. 3) Danýþmanlýk süreci : Danýþman; örgütün politikasý, süreç ve yöntemleriyle ilgili problemleri tanýmlayan, bunlarýn çözümü için uygun faaliyetler tavsiye eden ve bu faaliyetlerin yürütülmesine yardým eden baðýmsýz, ehliyetli kiþidir. Danýþmanlarýn faaliyet þekilleri deðiþik þekillerde olabilir : a) Teþhis-tedavi modeli : Konsültasyona benzer, b) Mühendislik modeli : Teknik bilgi ve uzmanlýk satýn alýnýr, c) Doktor-hasta modeli, d) Klinik modeli : Ýþbirlikçi model de denir. Problemi teþhisle ilgili faaliyetler danýþman ve þirket yetkilileriyle birlikte oluþturulur. e) Süreç modeli : Bu model de iþbirliði temeline dayanýr. 6. ÖRGÜT GELÝÞTÝRME SÜRECÝ : 1) Muayene-check-up 2) Taný (teþhis) : Sorunlarýn neler olduðunun, nelerden, kimlerden kaynaklandýðýnýn belirlenmesidir. Belirleme yaklaþýk bir tahmindir. 3) Plan geliþtirme : Taný yapýldýktan sonra nereye, kim tarafýndan müdahale edilecek, bunun belirlenmesidir. Baþlýca sorulacak sorular; Hangi düzeyde deðiþim yapýlacak? Sorumlular kimler olacak? Ne kadar kaynak ayrýlacak? Yapýlacak müdahaleler için zaman çizelgesi ve programýn belirlenmesi nasýl olacak? Sonuçlar nasýl izlenecek? Toplantý planlamasý ne þekilde olacak? Hangi raporlar hazýrlanacak? 4) Müdahale : Tasarlanan deðiþikliði veya yeniliði sisteme enjekte etme, araya girme,

7 eski uygulamayý ortadan kaldýrma, eski uygulamayý deðiþik þekilde gerçekleþtirme veya sisteme yeni giriþ ve düþünceleri adapte etme olabilir. Örgütün genel çerçevesinde olan müdahalelere yüzeysel müdahale denir. Derinlemesine ise birey düzeyine kadar olan müdahalelerdir. Müdahale teknikleri; a) Tüm örgütü geliþtirmeye yönelik: Örgüt müdahale teknikleri Survey feedback Reorganizasyon ISO9000 Toplam kalite Yönetim biçimini geliþtirme b)grubu geliþtirmeye yönelik Amaçlara ve sonuçlara göre yönetim Süreç danýþmanlýðý Takým kurma c) Bireyi geliþtirmeye dönük Laboratuar eðitimi Tartýþma gruplarý Kariyer planlama 5) Sonuçlarý izleme : Sonuçlar iki þekilde izlenir. Birincisi; periyodik olarak her gün, her hafta, her ay, Ýkinci olark da, her 3 ayda, her 6 ayda ve yýlda bir. Günlük izleme dönemsel izlemeye temel oluþturur. Geliþmelerin olumlu veya olumsuz olmasý takip edilir. 6) Direniþi yenme : ÖG faaliyetlerinin örgüt üyelerinin bütünüyle benimsemesi ve desteklemesini saðlamak mümkün olmayabilir. Gerçekte insanlarýn çoðu çeþitli sebeplerle deðiþime karþý koyma eðilimi göstermektedir. Direniþler 2 þekilde gerçekleþir. a) Rasyonel direniþler : Mantýklý, tutarlý direniþlerdir. Olguyu analiz eden kiþilerin gösterdiði direniþlerdir. Bunlarý iyi anlamak sistemin açýklarýný kapatmada yardýmcý olur. b) Duygusal direniþler : Korku ve güvensizlik içerirler. Bilinç altýndaki korkular ve geleceðe dönük beklentiler bu direniþlere neden olur.

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý

Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýðý S.P.A.C. Danýþmanlýk 8 yýlý aþkýn bir süredir Türkiye'nin en büyük Yalýn Altý Sigma Danýþmanlýk þirketi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Sürdürün. Yaptýðýnýz deðiþimi. Hepimiz örneklerini gördük: Bir Altý Sigma GELÝÞTÝRME ÇALIÞMALARINIZIN YOK OLUP GÝTMESÝNE NASIL ENGEL OLABÝLÝRSÝNÝZ?

Sürdürün. Yaptýðýnýz deðiþimi. Hepimiz örneklerini gördük: Bir Altý Sigma GELÝÞTÝRME ÇALIÞMALARINIZIN YOK OLUP GÝTMESÝNE NASIL ENGEL OLABÝLÝRSÝNÝZ? Yaptýðýnýz deðiþimi Ernest Lareau Sürdürün Bu makale, SQ (merican Society for Quality) tarafindan yayinlanan "Six Sigma Forum Magazine" dergisinin 2011 yili gustos sayisindan alinarak aslina uygun olarak

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Yapýlan araþtýrmalar ve incelemeler hem özellikler yaklaþýmýnýn ve hem de durumsal faktörlerin liderlerin

Yapýlan araþtýrmalar ve incelemeler hem özellikler yaklaþýmýnýn ve hem de durumsal faktörlerin liderlerin Prof. Dr. Huner Sencan E-mail: huner_s@yahoo.com www.orgutseldavranis.8m.com Çaðdaþ Liderlik Kuramlarý Prof. Dr. Hüner Þencan Liderlik kuramlarýyla ilgili olarak birinci sýnýfta özellikler kuramý ve davranýþsal

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Deðiþimi sabitlemenin yolu

Deðiþimi sabitlemenin yolu John R. Schultz Deðiþimi sabitlemenin yolu Bu makale, ASQ (American Society for Quality) tarafindan yayinlanan "Six Sigma Forum Magazine" dergisinin 2011 yili Agustos sayisindan alinarak aslina uygun olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ANKARA SANAYÝ ODASI AÝLE ANAYASASI

ANKARA SANAYÝ ODASI AÝLE ANAYASASI ANKARA SANAYÝ ODASI AÝLE ANAYASASI ATATÜRK BULVARI NO: 193 [06680] KAVAKLIDERE / ANKARA TEL. [0312] 417 12 00 FAX: 417 43 70-417 52 05 www.aso.org.tr e-mail: aso@aso.org.tr ANKARA SANAYÝ ODASI ANKARA SANAYÝ

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı

Proforma Maliyet Sipariþ Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý

Detaylı

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu

Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü. Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi. Politikalar ve Araþtýrmalar. Avrupa Komisyonu Eðitim ve Kültür Genel Müdürlüðü Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araþtýrmalar Avrupa Komisyonu Avrupa Okullarýnda Fen Bilgisi Öðretimi Politikalar ve Araştırmalar Eurydice Avrupa'daki

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007), 164-185 Kurumsal Bilgi Kaynaklarý ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci* ve Cengiz Aydýn** Öz Bilgi artan bir

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÝLKÖÐRETÝM OKULU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÖRGÜTSEL DEÐERLERE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Raþit ÖZEN * ÖZET Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Nedensellik Ýliþkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlarý Açýsýndan Deneysel ve Korelatif Yaklaþýmlar

Nedensellik Ýliþkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlarý Açýsýndan Deneysel ve Korelatif Yaklaþýmlar Nedensellik Ýliþkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlarý Açýsýndan Deneysel ve Korelatif Yaklaþýmlar Sirel KARAKAÞ* ÖZET Bu makalede pozitif bilim kavramýnýn çeþitli yönleri ele alýnmýþtýr. Bu baðlamda, pozitif

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı