Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. Ça r Merkezi Hizmetleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. Ça r Merkezi Hizmetleri. www.siemens.com.tr/it-solutions"

Transkript

1 Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Ça r Merkezi Hizmetleri

2 Kritik Buluflma Noktası: Ça rı Merkezi Tüketicilerin markalarla veya flirketlerle yafladı ı her deneyim onların zihninde bir iz bırakır ve bu izlerin toplamı o markayı/flirketi algılama biçimini, sevip sevmemesini, sadık kalıp kalmamasını belirler. Dolayısıyla tüketicinin size ait her deneyimi çok önemli. Üstelik tüketici deneyimleri giderek daha da kritik hale geliyor. Çünkü globalleflme beraberinde çok daha keskin bir rekabet, hızlı ve etkin davranma zorunlulu u ve güçlü reflekslere sahip rakipler getirirken; tüketiciyi daha talepkar ve daha sadakatsiz kılıyor. Günümüz ifl yaflamının olmazsa olmazlarından biri ça rı merkezleri. Hem tüketiciye daha iyi hizmet vermek, hem çeflitli CRM uygulamaları gelifltirebilmek, hem de marka duruflu açılarından bakıldı ında; e er etkin bir ça rı merkeziniz yoksa iletiflim ve hizmet boyutlarında büyük bir eksi iniz var demektir. Dolayısıyla bir ça rı merkezinizin bulunması yeterli de il; onu etkin bir flekilde kullanmanız gerekli. Ça rı merkezinin etkinli i söz konusu oldu unda ise birçok faktör devreye giriyor. Do al olarak en baflta da insan. Markanızın sesi olan bu kiflilerin tüketicide uyandırdı ı duygu, çözüm sunma konusundaki becerileri ve genel olarak yetkinlikleri Kısacası tüketicinin yaflayaca ı deneyimin niteli ini belirleyecek unsurlar sizi temsil eden insan la bafllıyor. Bu deneyim olumlu oldu unda tüketicinin kalbindeki yeriniz biraz daha sa lamlaflırken, olumsuz oldu unda birçok üstün özelli iniz, hatta o güne kadarki baflarınız bile göz ardı edilebilir. Yeni müflteri kazanmanın mevcut müflteriyi memnun etmekten altı kat daha pahalı oldu u günümüzde, bu durum göz ardı edilemeyecek kadar kritik. nsan faktörünün yanı sıra, ça rı merkezinin hizmet yelpazesi hem tüketici, hem firma açısından ne tür faydalar sunabildi i, teknolojinin neresinde durdu u, ne kadar verimli oldu u ise di er faktörler. Ça rı merkezinizde ne tür hizmetler sunabiliyor, ne tür pazarlama çalıflmaları yapabiliyor, sorunları ne kadar sürede/kaç aramada çözebiliyor, tüketici verilerini ne derece etkin kullanabiliyor, ça rı merkeziniz aracılı ıyla tüketici tatminini ne ölçüde yükseltebiliyorsunuz? Tüm bunların ötesinde etkin bir raporlama ve analiz sistemiyle performansınızı izleyip, sürekli gelifltirip, veriminizi koruyabiliyor musunuz? Ça rı merkeziniz kimin ellerinde? Tüm bu sorular göz önünde bulunduruldu unda ça rı merkezi alanında dıfl kaynak kullanımı neredeyse alternatifsiz bir yol haline geliyor. Ça rı merkezinin bafllı baflına büyük bir operasyon olması ve ayrı bir uzmanlık gerektirmesi, servis kalitesini yükseltirken maliyetleri düflürme zorunlulu u, yapılan teknoloji yatırımının geri dönüflüyle ilgili beklentiler ve bunun gibi birçok unsur dıfl kaynak kullanımını gerekli kılıyor. O zaman temel soru flu: Kimle yola çıkmalısınız?. Seçece iniz partner, bu alanda gerekli yetkinli e, deneyime ve baflarılı referanslara sahip olmalı; teknoloji kullanımı ve müflteri iliflkileri yönetimi konusunda size vizyon sunabilmeli; multi-sektörel deneyimiyle ifl dünyasının güncel dinamiklerine uygun bir yaklaflım gelifltirebilmeli ve ça rı merkeziniz aracılı ıyla iflinizin büyümesine katkıda bulunabilmeli.

3 Global ça rı uzmanı: Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Siemens gibi bir dünya devinin gücünü, global etkinli ini ve teknolojik üstünlü ünü arkasına alan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, parçası oldu u kurum gibi dünya ölçe inde baflarılara sahip. IT hizmetleri pazarında dıfl kaynak kullanımı alanında dünyanın en büyük 10 servis sa layıcısından biri olan Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri; 40 dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nin güçlü oldu u alanlardan biri de ça rı merkezi ve servis masası hizmetleri. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri, kuruluflların ça rı merkezi ihtiyaçlarına dıfl kaynak kullanımı yöntemi ile servis sunan, ülkemizin en büyük servis sa layıcılarından birisi. 2 farklı lokasyonda, 7 gün ve 24 saat kesintisiz servis sunan ça rı merkezlerinde; Teknik Destek, Veri Güncelleme, Siparifl, Rezervasyon, Tele-Satıfl, Tele-Pazarlama, Kampanya Yönetimi, Anket ve IVR dan Siparifl Yönetimi hizmetleri veriliyor den bu güne, ça rı merkezi alanında faaliyet gösteren Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri 2005 yılı içinde ça rı merkezlerinde; adres güncelleme ve kart satıfl ça rılarının gerçeklefltirildi i, ifl yeri do rulama ve istihbarat ça rılarında CTI teknolojisinin kullanılması ile etkinli in maksimuma çıkartıldı ı bir döneme girdi. Böylelikle müflteri etkileflimi, bilinmeyen numaralar ça rısı yönetimi, uçufl rezervasyonu, telefonda siparifl, yardım masası etkileflimi, ADSL ça rılarının karflılanması, yabancı dillerde müflteri destek ça rısının yönetilmesi gibi bafllıklarda çok daha etkin sonuçlar elde edildi. Türkiye nin uluslararası standartlardaki baflarısı Siemens in küresel yapısı içinde 1. sınıf üretim merkezi olarak konumlandırılmasını ve Servis Masası çözümlerinde offshore lokasyon olarak tanımlanmasını sa ladı. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ça rı merkezlerinde görev alan müflteri hizmet yetkilileri; günlük yaflantımızın hemen her alanında bizlere yardımcı oluyor. Rakamlara göz atarsak; Havayolu ile seyahat eden farklı havayolu flirketlerinin yolcularının kolay eriflilebilir ça rı merkezi operasyonu ile yılda 2,000,000 uçufl rezervasyonunun yapılması, Adres güncelleme, asıl kart, ek kart ve çapraz satıfl ça rılarının gerçeklefltirildi i, ekstre ödemelerinde aksaklı ın olması durumunda tahsilat ça rılarının yapıldı ı, kredi kart baflvurularında ifl yeri do rulama ve istihbarat ça rılarının gerçeklefltirildi i, CTI teknolojisinin en etkin flekilde kullanılması ile müflteri temas sayısının maksimuma çıkartılıp, operasyonel verimlili in artırıldı ı ça rı merkezi operasyonu ile yılda 10,000,000 müflteri etkilefliminin yapılması, Ev ve ofis tüketicilerine yönelik olarak yılda 2,600,000 adet telefonda siparifl yönetiminin yapılması, Dizüstü bilgisayar sistemlerine yönelik farklı dillerde yılda 1,500,000 müflteri destek ça rısının gerçeklefltirilmesi, Ülkemizin önde gelen firmalarının masaüstü kullanıcılarına destek sa layarak, kullanıcı verimlili ini artırıcı ve sistemlerin çalıflmaması durumunda oluflacak maliyetlerini azaltıcı flekilde yılda 120,000 adet yardım masası etkilefliminin gerçeklefltirilmesi, Cep telefonu cihazlarına yönelik olarak hem Türkiye hem Yunanistan daki kullanıcılardan gelen yılda 120,000 müflteri etkilefliminin gerçeklefltirilmesi.

4 Neden Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri? Proaktif partner Bu sorunun cevabı, her fleyden önce Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nin yaklaflımında gizli. E er partneriniz Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ise reaktif bir destek de il, proaktif bir ifl gelifltirme modeliyle karflılaflırsınız. Köklü ve global partnerlerin sayısının çok az oldu u, genelde hizmetin talebe ba lı olarak flekillendirildi i bu alanda Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri; global bilgi ve deneyiminin yanı sıra ifl ve teknoloji açısından yaratıcı bir yaklaflım gelifltirerek riski en aza indirir. Multi-sektörel deneyimini vizyon açıcı bir özellik olarak devreye sokar. Global network avantajını ayrıca, raporlama ve analiz safhalarında da farkl lafltırıcı bir özellik olarak yaflarsınız. Böylece tüketiciyi anlarken dünyanın bilgisi ne sahip olursunuz. Uluslararası tescilli bafları Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri ça rı merkezi ve servis masası hizmetlerinde uluslararası platformda da tescillenmifl bir baflarıya sahip. Özellikle ABD ve ngiltere de geçti imiz yıllarda danıflmanlık flirketlerinin yaptı ı arafltırmalarla bu alanda en iyi isimlerden biri oldu u kayıtlara geçti. Dünya üstündeki yayılımına baktı ımızda ise Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nin Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Afrika ve Asya; bir baflka deyiflle dünyanın farkl noktalar ndaki servis masalarında 16 dilde yılda 20 milyonun üstünde ça rıyı yanıtladı ını görüyoruz. Dünya üstündeki bu hakimiyette Siemens in Global Delivery Backbone yaklaflımının önemli bir payı var. Çünkü bu yaklaflım müflterilere maliyet, kapasite ve yapabilirli in en esnek kombinasyonunu sunmak demek. Sonuç ise; örneklerden ve global perspektiften yola çıkılarak ça rı hacminin düflmesi, ilk ça rıda çözüm oranının yükselmesi ve daha az yönlendirilmifl (dispatch) ça rıyla karflılaflılması... SieQuence ile adım adım kazanç artırımı Siemens tarafından gelifltirilen SieQuence çözümü; adım adım kazanç artırımıyla tasarrufun paralel ilerledi i bir destek ortamı demektir. Telekomünikasyon devi Equant ın Kurumsal Telekom Baflkanı Bill Young bunu flöyle açıklıyor; Siemens kullanıcılara gereken özenin gösterildi inden emin olmak için ekstra yol kat eder. Biz Siemens le partnerlik iliflkimiz sayesinde %30 tasarruf sa ladık. Kısacası SieQuence yaklaflımı, reaktif destekten sorunların önceden önlenmesini sa layan hizmete do ru bir evrim sa lar. Nasıl mı? Benzersiz bir global network ün düflünme ve bilgi paylaflma gücünü kaldıraç etkisi yaratacak flekilde kullanarak. Uzun vadeli çözüm E er Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri gibi; global network ün parças ysan z müflterilerinizin yat r m n n kendilerine en iyi flekilde dönmesini sa layabilirsiniz. Bu aynı zamanda müflterilerinizin rekabet avantajını gelecekte de korumaları anlamına gelir. Biogen Global Teknoloji Hizmetleri Direktörü Mike Herrick in ifadesiyle Sürekli ve istikrarlı bir flekilde ortaya koyulan bir insan ve ortaklık de eri dir bu. Özetle; Ça rı merkezinizden Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri sorumlu ise: Son kullanıcı tatmini ve verimlilik artar. Tüketici sadakati yükselir, 7/24 operasyon olana ıyla müflterilerinize daha iyi servis sunulur, Arama hacminin ve çözüm sürelerinin azaltılması sa lanır, Ölçek avantajıyla kaldıraç etkisi yaratılabilir. Ça rı merkeziniz çok fonksiyonlu bir nitelik kazanarak aynı anda farklı hizmetlerin sunuldu u bir merkeze dönüflür, Bir çok yetenekle donatılmıfl, alanının uzmanı profesyoneller sayesinde personelinize iflini yaparken daha fazla özgürlük ve esneklik sa lanır, Sözleflme çerçevesinde belirlenmifl, öngörülebilir maliyetlerle yola çıkılır ve sürpriz yaflanmaz.

5 Nasıl Çalıflırız? Birbirinden çok farklı sektörlerde farklı müflteri ihtiyaçlarını en etkin flekilde yönetebilmek amacıyla birbirine entegre süreçler uygularız. Her biri uzmanlık gerektiren bir çok bafllık altında hizmet veririz. Projelerimiz için çalıflan adayları çok farklı kaynaktan arafltırdı ımız gibi, kurum içi çalıflanların, özel e itimlerle ça rı merkezi bünyesine kazandırılması yöntemini de uygularız. Uygun bulunan adayların iflin niteli ine uygun profillere ulaflmaları amacıyla onları e itiriz. Projenin ihtiyaçlarına ba lı olarak 2 hafta ile 2 ay arasında de iflen bafllangıç e itimlerini, belirli aralıklarla tazeleme e itimleri izler. Teknik destek uzmanlarına uluslararası sertifikasyon programları do rultusunda e itim veririz. Farklı dil ihtiyaçlarına yönelik olarak Türkçe, ngilizce, Fransızca, Almanca, spanyolca ve Yunanca dillerinde e itim materyalleri olufltururuz. Kalite Güvence ve Performans Yönetimi di er önemli gündem maddelerimizdir. Bu iki süreç entegre ve birbirini besleyen yapıdadır. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nin gelifltirdifli Aqua ve Feedvisor yazılımları entegre çalıflan ve çalıflan performansını projenin hedef metriklerine göre de erlendiren ortak bir yazılım platformudur. Ayrıca her yıl müflteri memnuniyet anket çalıflması gerçeklefltirerek müflterilerimizin yorumları do rultusunda performansımızı gelifltirir, partnerlik iliflkimizi güçlendiririz. fie ALIM E T M KAL TE VE GÜVENCE PERFORMANS YÖNET M Aktivasyon ve Operasyon PROJE YÖNET M SÜREÇ DANIfiMANLI I KAPAS TE PLANLAMA VE RAPORLAMA DE fi KL K YÖNET M TEKNOLOJ YÖNET M

6 Ne sunuyoruz? Tüm Ça rı Merkezi hizmet bileflenleri: Altyapı, Organizasyon (yapı ve personel), Kapasite yönetim sistemi, nsan kaynakları yönetim sistemi, E itim programları, Süreç yönetim sistemi, Olay, problem, de iflim ve esneklik yönetimi, Hizmet teslim yönetimi, Ça rı yönetim sistemi, Yönetim bilgi sistemi, Raporlama, Servis düzeyi yönetim sistemi, Kalite yönetim sistemi, Performans yönetim sistemi, letiflim a ı ve sistem bilgisi, Bilgi güvenli i, Di er servislerle entegrasyon kolaylı ı, Ça rı yo unlu una göre iste e ba lı hizmet, Marka ba ımsız çözümler. Switchboard / PBX ISDN, PRI harici hatlar, dahili aracılar ve çoklu lokasyonlarda Ça rı Merkezi altyapısını destekler, Yüksek eriflilebilirlik sa lar. Otomatik Ça rı Da ıtımı (Automatic Call Distribution - ACD) Otomatik Ça rı Da ıtımı, gelen yüksek hacimli ça rı trafi ini müflteri temsilcilerine eflit olarak yönlendiren yazılımdır, Müflteri temsilcisi, bir ACD ça rısında hattın nerede etkin oldu unu belirleyebilir. Mesaj Kutusu Mesaj Kutusu, mesaj servis bilgisayarı ve tufllu telefonun birlikte kullanılarak zaman ba ımsız mesaj de iflimine olanak tanır, Otomatik ça rı cevaplama ve kiflisel mesaj kutusu bu fonksiyonun iki ana uygulamasıdır. Ça rı Yönetim Sistemi (Call Management System - CMS) CMS ça rı trafik verilerini toplayıp, yönetim raporları hazırlayarak santralin Otomatik Ça rı Da ıtım fonksiyonuna idari bir arayüz oluflturulmasını sa lar, Uzaktan eriflim, raporlama imkanları sunar. Etkileflimli Sesli Yanıt Sistemi (Interactive Voice Response - IVR) Müflterilerinizle sürekli irtibatta kalmanızı sa lar, Menü yönlendirmeli sistem sayesinde ça rı veri tabanlarını inceleme, satın alma e ilimlerini tespit etme olana ı sunar, Müflteri temsilcisi üretkenli ini artırır. Bilgisayar-Telefon Entegrasyonu (Computer Telephony Integration - CTI) Ses, asenkronize veri transferi, faks, uzaktan eriflim, online hizmetler ve daha pek çok yeni iletiflim yöntemini kullanma imkanı sunar, Bilgisayar ve telefonun entegrasyonu ile telefonun bir bilgi ifllem cihazına dönüflmesini sa lar, Her an, her yerden multimedya iletiflim kolaylı ı yaratır, Mesaj alıflverifli, ça rı yönetimi ve mesaj kutusu vb uygulamaları kullanma imkanı sunar, letiflimin daha etkin yönetilmesi sonucu artan müflteri memnuniyeti sa lar. flgücü Yönetimi Etkin iflgücü planlaması ve do ru tahminler sayesinde hizmet hedeflerinin tutturulmasını sa lar, Dinlenme süreleri, yemek araları ve toplantıları programlayarak personel bütçesini %10 ile %15 arasında küçültür, Vardiya planlarının uygulanmasına yardımcı olur. Ses Kayıt Ünitesi (Voice Recording Unit - VRU) Temsilci ile müflteri arasındaki anlaflmazlıkların çözüm sürecinde görüflme kayıtlarına baflvuru imkanı sunar, Kalite Güvence Sistemi ne uyumu belirleme amaçlı performans ölçümü sa lar. Faks Kayıt Ünitesi Faks bilgilerini elektronik ortamda saklama avantajı sunar. Internet Suite Web, e-posta ve chat hizmetlerini barındırır. Da ıtık Ça rı Merkezi Farklı lokasyonlardaki müflteri temsilcilerini aynı ça rı havuzdaymıfl gibi kullanabilme imkanı tanır. Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetimi, Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri nin Ça rı Merkezi Yönetim felsefesinin anahtarıdır. Kalite, müflterinin bekledi i hizmet seviyesini temin etmek anlamına geldi inden, kalite yönetim sistemi belirlenirken müflterilerimize sunmakla yükümlü oldu umuz hizmet seviyeleri esas alınmıfltır, Kalite Yönetim Sistemi nin amacı baflarıyı ödüllendirmek ve performansı artırmaktır. G R B

7 Global ve Yerel Referanslar m zdan Baz lar : Akbank DenizBank Finansbank Fortis Gösafl HSBC KTHY Mercedes - Benz Türk Merck Sharp & Dohme NSN Petrol Ofisi Roche Diagnostics Sony EurAsia T.C. Maliye Bakanl Teknosa Turkuaz Damlasu

8 Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Yakac k Cad. No: Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216)

Siemens IT Solutions and Services. Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com.tr/it-solutions Finans sektörü nasıl dönüflüyor? Geçti imiz 10 yıl, finans sektöründe bir çok satın alma ve birleflmeye

Detaylı

Microsoft fl Çözümleri

Microsoft fl Çözümleri Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI

YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI ÇER K YÖNETIM KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI KISACA AKBANK VE TARIHSEL GEL fi M V ZYON, M SYON 2009 YILINDA AKBANK'IN ALDI I ÖDÜLLER ÜRÜN VE H ZMETLER M Z KURUMSAL YÖNET M NSAN KAYNAKLARI ÇEVRE AKBANK'TA TOPLUMSAL

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services RFID www.siemens.com.tr/it-solutions Daha "zeki" bir tedarik zinciri Küreselleflme ve ifl dünyas... Bir dakika durup düflünelim; sadece de iflimden söz edebilir miyiz?

Detaylı

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri

Global e Bak fl. Kilometre Tafllar. Baflkan n Mesaj. Genel Müdür Mesaj. 20. Yıl. Vizyon ve Misyon. Strateji ve Temel De erler. Yönetim Kurulu Üyeleri 2 0 1 0 F A A L Y E T R A P O R U 1 Global e Bak fl 2 Kilometre Tafllar 3 Baflkan n Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 20. Yıl 9 Vizyon ve Misyon 10 Strateji ve Temel De erler 11 Yönetim Kurulu Üyeleri 13 Üst

Detaylı

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER

Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ç NDEK LER İÇİNDEKİLER Ray n Dünü Bugünü Ray Sigorta Yönetim Kurulu Baflkan Yaz s Ray Sigorta Genel Müdürü Yaz s Teknik Sonuçlar En Son Geliflmeler Hasar Bölümünde Geliflmeler Sektörde Ray Sigorta Ortaklar

Detaylı

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded

Enformasyon. HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri. Communication for the open minded Enformasyon HiPath 3000/5000 V8 Orta ölçekli iflletmeler için yenilikçi iletiflim çözümleri Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open HiPath 3000 - flirketlerde

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs Siemens Business Services Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com/sbs Bugünün üretim sektörü Siz de biliyorsunuz ki; marka gücünü koruyabilmenin en önemli kurallar ndan birisi, yapt n z her

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I

ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3066 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1999 ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ-I Yazarlar Erdinç YÜKSEK (Ünite 1-4) Gökçe AKAR (Ünite 5) Haluk ŞANLI (Ünite 6) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

Bugün, Pro-aktif Müşteri Yönetimi Çok Önemlidir.

Bugün, Pro-aktif Müşteri Yönetimi Çok Önemlidir. Müşteri etkileşim yetkinliği her başarılı organizasyonun merkezinde yer almaktadır. Bugün, Pro-aktif Müşteri Yönetimi Çok Önemlidir. Müşteriniz kurumunuzla iletişime geçtiğinde; onu karşılayan satış yetkilisi,

Detaylı

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand

SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r. business on demand SAYI 7 IBM in ücretsiz gazetesidir dört ayda bir yay nlan r business on demand Bu say m zda... 2 3 9 12 14 16 18 21 23 24 Önce biz tad yoruz Linux on demand Bilgi teknolojilerinin ba fl kl k sistemi Autonomic

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon

Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon Kesİn başarı Verİmlİ, sağlıklı, zinde bir organizasyon Organİzasyon yapınız yeterince hafif mi? Bulutların üzerinde yaşam Her şeyin daha küçüldüğü ve daha basit hale geldiği bir dünyada büyük ve karmaşık

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

SAYI 6 / 2013 BULUT. İş Çözümlerinde. Teknolojileri. Başarıya Ulaştıran SAP SERVİSLERİ

SAYI 6 / 2013 BULUT. İş Çözümlerinde. Teknolojileri. Başarıya Ulaştıran SAP SERVİSLERİ SAYI 6 / 2013 İş Çözümlerinde BULUT Teknolojileri Başarıya Ulaştıran SAP SERVİSLERİ İnsan Kaynakları artık bulutta: SuccessFactors ile tanışın. Uçtan uca çözümlerle insan odaklı iş akışınızı güçlendirin.

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı