Siemens IT Solutions and Services. D fl Kaynak Kullan m.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Siemens IT Solutions and Services. D fl Kaynak Kullan m. www.siemens.com.tr/it-solutions"

Transkript

1 Siemens IT Solutions and Services D fl Kaynak Kullan m

2 H zlan n ve mükemmelleflin Art k firmalar n geliflmifllik düzeyini belirleyen ölçütlerden biri bilgi ve iletiflim teknolojilerinden (IT) ne ölçüde yararlanabildikleri. Oysa bu, bafll bafl na bir uzmanl k alan. Çünkü "hücre yenilenmesi"nin belki de en h zl oldu u alan bilgi ve iletiflim teknolojileri. Sadece yeniliklere de il 'yararlanma zorunlulu u'na her gün bir çok fleyin eklendi i bu alanda iyi bir kullan c olmak kolay de il. Tüketicisinden ifl dünyas na hemen herkesin yenili i hayata geçirme konusunda müthifl bir kararl l k içinde oldu u bu alanda sadece bafl döndürücü bir h z de il, çok ciddi harcamalar ve yat r mlar söz konusu. flte tam da bundan dolay bilgi ve iletiflim teknolojilerinde, her geçen gün güç kazanan bir alternatif. Hatta giderek kaç n lmas imkans z hale gelen stratejik bir karar....ve tabi zorlay c faktörler: fl ortam n n geçirdi i dönüflüm, Yeni yasal düzenlemeler Tüketicinin karfl s nda ister bir firma, isterse devlet olsun profesyonel ve farkl laflt r lm fl hizmet beklentisi, Hemen her sektördeki büyüme-daha da büyüme sanc lar... Her fley karmafl klafl rken "sadeleflme" zorunlulu u Peki ama neden? D fl kaynak kullan m gerekli ve ciddi bir karar. Çünkü bir çok boyutta önemli gerekçeler söz konusu: Stratejik avantajlar Teknolojileri do ru kullanmak: fl süreçleri ve, üretim, personel, kaynak optimizasyonu, hizmet/ürünün sunumu, tüketici... Tüm bu konularda bilgi ve iletiflim teknolojilerini do ru kullanmak stratejik farkl laflma demek. Bu noktada d fl kaynak partnerinin en büyük faydas ; firman n hedeflerine en uygun teknolojileri seçip, maksimum verimlilik sa lamak, Ana fle Odaklanma - Unutmamak gerek ki; bilgi ve iletiflim teknolojileri amaç de il arac n z. Siz ana iflinize odaklan rken, size bu alanda hizmet veren partneriniz teknolojik de iflimlere paralel olarak kendinizi yenilemenize yard mc olacakt r. Ticari Faydalar: Maliyetlerin Azalmas : D fl kaynak kullan m hizmeti veren flirketler, kurumlar n tek bafl na sahip olduklar ndan daha büyük bir ölçe e sahiptir. Dolay s yla sat n alma maliyetleri sizin kendi bafl n za üstlenece inizden daha düflüktür. Ayr ca ö renme, gelifltirme, iflletme ve servis sa lama maliyetlerini birden çok kuruma paylaflt rabildikleri için de avantaj sa larlar. Böylece teknolojik de iflimlerden mimimum oranda etkilenirsiniz, Saydam ve öngörülebilir maliyetler: D fl kaynak kullan m n seçti inizde maliyetleri önceden bilebilirsiniz. Çünkü partneriniz, size IT sistemlerini kurmak ve iflletmek için gerekli toplam sahip olma maliyetleri konusunda çok ayr nt l ve kesin bütçe plan bilgileri vermek durumundad r. Proje bileflenleri ve girdiler birlikte tan mland için maliyetlerde saydaml k da sa lan r. Ayr ca bir partnerle birlikte ileriye dönük projeksiyon yapma imkan na sahip oldu unuzda, gelece e dönük olarak da daha net rakamlar üzerinden hareket edebilirsiniz, Sabit maliyetin de iflkene dönüfltürülmesi: Birçok IT sisteminde ilk yat r m maliyetleri çok yüksektir ve geri dönüflümü uzun sürede gerçekleflmektedir. D fl kaynak kullan m flirketleri, sözünü etti imiz "havuz" etkisinden dolay sabit maliyetleri müflterilerine çok daha küçük oranlarda yans t rlar.

3 Hizmet Kalitesi Hizmet düzeyi garantisi (SLA Anlaflmalar ): D fl kaynak kullan m flirketleri kurumlar n alacaklar hizmetin bütün parametrelerini önceden belirleyebilirler. Bu, hizmet düzeylerinin sa lanamamas durumunda uygulanacak yapt r mlar n da belirlenebilmesi demektir ki; böylece taahhütlerin gerçeklefltirilmesi güvence alt na al nabilir, Süreç ve Prosedürler: Ald n z hizmetin kalitesini; size tan ml, uygulanm fl ve iletiflimi yap lm fl süreçlerin sunulup sunulmad belirler. Söz konusu süreçler; de ifliklik nden risk ne kadar genifl bir çerçevede sorun olas l n azaltt gibi, ç kmas kaç n lmaz olan sorunlarda da çözümün çok h zl oluflturulmas n sa lar. Kaynak Kullan m Esnekli i Genifl kaynak havuzu: Bilgi ve iletiflim teknolojileri bir çok uzmanl k alan içerir. Farkl zamanlarda farkl uzmanl klar n devreye sokulabilmesi ancak genifl bir kaynak havuzuyla mümkündür. Çünkü kurum bünyesindeki insan kayna seviyesinin ihtiyaçlar kadar h zl yükseltilmesi ço u zaman mümkün olmaz, Kaynak süreklili i: flten ayr lma, hastal k, izin, personelin maddi kazançlar ve motivasyonu gibi konular, kaynak süreklili ini daima tehdit eder. D fl kaynak kullan m sizi bu tehdide karfl korur. Kiflilerle de il kurumla muhatap olman n konforunu yaflars n z. Risk Yönetimi D fl kaynak kullan m ile maliyet ve teknoloji risklerini yönetebilirsiniz. Normalde proje hatalar, yanl fl teknoloji seçimi, kaynak yetersizli i, hedef nin olmamas vb. konular ciddi riskler yarat r. Maliyetler çok yükselebilir ve/veya hedeflerinize gecikebilirsiniz. Bu riskleri yönetebilmek, gerekli önlemleri almak ve kaç n lmas mümkün olmayan riskler için h zl çözüm plan oluflturmak d fl kaynak kullan m partnerinizin iflidir. Neden Siemens IT Solutions and Services? Öncelikli olarak yukar da sözünü etti imiz fayda ve avantajlar sa layabilmek için... En son teknoloji ürünleri, sektördeki en yeni çözümleri ve en yetkin insan kayna n kullanmak, IT sistemlerini teslim etmekle kalmay p bu sistemlerin kuruma faydas konusunda da alacak bir partner bulmak, Hizmet iddias n proje metodolojileri, kalite ve yetkinlik sistemleri, standartlara uygun servis yönetim sistemleri ile destekleyebilecek bir servis sa lay c ile birlikte ilerleyebilmek gerekir. Ama Siemens IT Solutions and Services ile çal flmak, bunlar n çok ötesinde, alan nda dünyan n en iyi ve en büyük servis sa lay c lar ndan biriyle çal flmak anlam na gelir. Bir çok sektörün global liderleriyle ayn müflteri portföyünde yer almak demektir. Üstelik sizinle birlikte hizmet verdi i kurumlar aras nda dünyan n en büyük markalar n n yan s ra devletler de bulunmaktad r. Bu da Siemens IT Solutions and Services'in yetkinli i ve güvenilirli inin en önemli kan t d r. Siemens'in global etkinli ini, network ve yarat c gücünü, multi-sektörel deneyimini arkas na alan Siemens IT Solutions and Services; dünya çap nda baflar kazanm fl çok say da d fl kaynak kullan m projesinin adresidir. Rakamlarla Siemens IT Solutions and Services Dünya çap nda, 1.3 milyon iflyeri sistemini yönetiyoruz. 170 bin çevre birimini ve terminali desteklemenin yan s ra toplam metre kare alanda 72 veri merkezinin operasyonunu gerçeklefltiriyoruz, 2 milyon masaüstünü Windows operasyon sistemine tafl d k, 16 dilde y ll k ortalama 20 milyon ça r y cevapland r yoruz, sistemde 2000 TB(terabyte) online-depolama imkan sunuyoruz, 5 k tada yard m masas hizmeti veriyoruz, ana bilgisayar kullan c s n destekliyoruz, Dünya çap nda 70 tafl y c flirketle iflbirli imiz var, telefon port'unu yönetiyoruz.

4 Sizi, çal flanlar n z ve IT sisteminizi biliyoruz Sizi dinliyoruz D fl kaynak kullan m projeleri uzun soluklu projelerdir. Bu nedenle, uzun vadeli ifl ortakl na girmeden önce kurumlar n faaliyette olduklar pazar n ihtiyaçlar n tam olarak anlamak, kurumun beklentilerini, sektördeki yeni teknolojileri, rekabeti ve kurum kültürlerini analiz etmek gerekir. Biz farkl sektörlerdeki deneyim ve bilgimizle size gelirken; kurumunuzu ve var olan koflullar çok iyi anlayabilmek için her fleyi "s f rdan ö reniyormufl" gibi merakla ve ilgiyle sizi dinler, analiz eder, sonra deneyimimizi devreye sokar z. Çal flanlar n z anl yoruz Çünkü iflimizde her zaman insan faktörünü bafla koyuyoruz. Partnerlik iliflkisinin her fleyden önce kültürel boyutta gerçekleflti ini biliyoruz. Kültürel uyuflma ilk ad m; bunu sa layan da partner olarak seçti iniz kiflilerin, sizin insan kayna n z her aç dan do ru de erlendirmeleri. kinci ad m ise d fl kaynak kullan m n n farkl bir stratejik yaklafl m olmas ve -ister istemez- beraberinde bir kültürel de ifliklik getirmesi. Bizim için d fl kaynak kullan m insanlar n co rafi ve sektörel boyutta yan yana gelmeleri de il; bunun çok ötesinde birlikte bir yola ç k p, birlikte ifli büyütmeleri. Dünyan n en büyük global flirketlerinin birinde faaliyet göstermek; ayn zamanda farkl kültürleri ve ihtiyaçlar dikkate almay gerektirir. Ancak hassas denge, global hakimiyetin her zaman yerel bilgi ve reflekslerle desteklenmesi gerekti idir. Dolay s yla faaliyet gösterdi imiz her pazar n ihtiyaçlar n iyi bildi imiz için de, kültürel uyumun kap lar n açabiliyoruz. Ve nerede ve kimlerle çal fl rsak çal flal m de erlerimiz de iflmiyor: Karfl l kl Güven - Uzun soluklu baflar için güven ilk unsur. Profesyonel olarak kurum kimli imizle, dünyaca bilinen 'hizmetveren tarafs zl 'm zla bunu sa lar z; ama kifliler aras nda da güveni ilk plana al r z, Aç kl k - Çünkü baflar l bir ifl ortakl ; dürüstlük, aç k bilgi paylafl m ve sonuç odakl ortak çal flmay gerektirir, Esneklik - Sözleflme kapsam d fl nda kalan konularda ortaya ç kabilecek yeni ihtiyaçlar ve de iflikliklerde de esnek davran r, müflterimizin baflar s na katk da bulunuruz, Müflteriye Özel fl Modelleri - Müflterimizin ihtiyaçlar do rultusunda farkl finansal ve ifl modelleri sunabilme yetene imiz.

5 Farkl çal flma modelleri sunuyoruz Selektif D fl Kaynak Kullan m Size seçme imkan tan yan bu modelde, geniflletilebilir servisler çözümümüz SieQuence 'i kullan r ve size uyumlu çözümler ve proaktif yönetim'den iflletme performans na ve global yenilik flebekesine her fleyden yararlanma imkan veririz. Maliyetlerde ad m ad m düflüfl sa layan bu model, Morgan Stanley, Deutsche Bank gibi 'ifli bizzat paran n kendisi olan' global flirketlerin bizi seçmesini sa lam flt r. Masaüstü, network ve data merkezi gibi tüm operasyonel hizmetlerimiz ile, da n k yap daki biliflim ortam n zdan en verimli sonucu alman z sa lar z. Yard m masas ve uygulama tüketici ve yaz l m Toplam D fl Kaynak Kullan m Tüm altyap n n komple ni ve operasyonlar n kapsayan bu model özetle, Siemens IT Solutions and Services'in tüm güçlü yönlerinin rol ald bir model. Global olarak da tüm geliflmeler uyum sa layabilece iniz bir "hizmet sistemi". Asla geride kalamazs n z, IT altyap n z geliflmelere ve yeni ihtiyaçlara paralel olarak sürekli gelifltirilir. Kaliteyi sabitlemek, daima güvenlik ve güvence içinde olmak, elverifllilik ve ölçeklenebilirlik kavramlar n n hayata geçti ini görmek, ifl performans n ölçebilmek, uzun vadeli finansal istikrar sa lamak ise di er avantajlar. sel D fl Kaynak Kullan m IT'de n n tüm gereklerinin yan s ra; var olan altyap n z n yeni ihtiyaç ve f rsatlara cevap verebilmesine yönelik dönüflüm sürecinin gerektirdi i tüm yetenekleri de kapsar. Birleflmeler, sat n almalar, veya bunlardan ba ms z firman n kendini yenileme ihtiyac hissetmesi; k sacas bugünün komplike pazar koflullar na uyumlanman za yönelik kararlar n zda yan n zday z. fl Süreçlerinde D fl Kaynak Kullan m D fl kaynak kullan m nda giderek büyüyen bir konu ifl süreçlerinin bir partnere devredilmesi (BPO). fl süreçleri hizmeti dahilinde müflterilerimiz aç s ndan kritik olan ifl süreçlerinin nu IT platformlar n n bize verdi i güçten yararlanarak üstleniriz. Örne in bir banka ad na kredi kart formlar taray p siteme girebilir, telefonda kredi kart sat p, müflteri bilgilerini güncelleyebiliriz; öte yandan bir su flirketi ad na su satabilir bir havayolu flirketi için rezevarsyon yap p bilet satabiliriz. Müflterileri baz ifl süreçlerinin nu Siemens IT Solutions and Services'a verirken gerçek bir iç huzuru yaflarlar. Maliyetler düflerken servis kalitesi yükselir. ihtiyaçlar n z n tamam n kapsar... K sacas tüm de er zinciriniz boyunca hizmet alabilirsiniz. Tam IT sel fl süreçleri Toplam müflteri süreçleri SieQuence 'in baflar s na verilebilecek en iyi global örneklerden biri MetLife. Çünkü kendi ifadeleriyle bu sayede tüketici tatmininde %95'lere varan art fl ve IT destek maliyetlerinde %25'lik düflüfl sa lad lar. Tam IT sel fl süreçleri Toplam müflteri süreçleri National Assembly for Wales, Verbund, Vehicle Inspectorate bu modelden büyük geri dönüfller sa layan kurumlardan baz lar. Tam IT sel fl süreçleri Toplam müflteri süreçleri Büyük dönüflüm projelerine Henkel'in 6 ülkede gerçeklefltirdi i merkezilefltirme çal flmas n ve Güney Afrika Devleti'nin çal flma alan nda gerçeklefltirdi i bir 'e-devlet' projesini örnek verebiliriz. Bu iki örnekten de anlafl laca üzere, özel sektör de kamu sektörü de büyük çapl dönüflümler söz konusu oldu unda Siemens IT Solutions and Services'dan yararlan yor. Tam IT sel fl süreçleri Toplam müflteri süreçleri Bizzat ngiliz Devleti'nin müflterisi oldu u UK Passport Service, UK Immigration and Nationaly Directorate projeleri; Barclays, NS&I (National Savings and Investments), Banque Société Générale, Finansbank, Fortis, Gösafl ve Pegasus Airlines gibi kurulufllar için yürütülen çal flmalar, bu modele verebilece imiz baz önemli örnekler.

6 Daha esnek olabilmek için D fl kaynak kullan m, tan m gere i esnekli i beraberinde getiriyor. Ama kiminle çal flt n za ba l olarak çok daha esnek olabilirsiniz. Hatta olmal s n z da; çünkü yeni ifl ortam nda "kat yap lar" n pek de yeri yok. Siemens IT Solutions and Services her zaman, finansal anlaflmalar konusunda da esnek olmufltur. De iflen trendlere ba l olarak talep üzerine yeni çerçevelerin oluflturulmas her zaman mümkündür. Riski ve ödülü paylaflmak da esnekli i belirleyen yaklafl mlardan biridir. Siemens IT Solutions and Services'in esneklik sa layan özellikleri k saca flunlard r: Kontrat esnekli i, Global yay l m ve da t m, Esnek çal flma modelleri, Hizmetveren ba ms zl, Ad m ad m artan kazanç paylafl m, Talep üzerine IT servisleri. D fl kaynak kullan m hangi alanlar için elverifllidir? Uçtan uca tüm biliflim sistemleri, e-devlet / e-kurum projeleri, Uygulama ve iflletimi, Sistem odas hizmetleri, Sunucu ve veri depolama sistemlerinin iflletimi ve, Ça r merkezi ve yard m masas n n iflletimi ve, Masaüstü ve kiflisel bilgisayarlar n iflletimi ve, IT donan m ve yaz l m destek ve bak m hizmetleri, e-sat nalma, pazaryeri, portal gibi e-ifl çözümlerinin gelifltirilmesi ve iflletilmesi, Lokasyon bazl sistemler, mobil ifl sistemleri gibi müflteriye özel katma de erli hizmetlerin ihtiyaçlar do rultusunda gelifltirilmesi, iflletilmesi ve yönetilmesi. Siemens IT Solutions and Services ek olarak ne sunar: Duran varl klar n (garanti hizmetleri dahil), nsan kaynaklar n n devral nmas, yönetilmesi, Üçüncü partilerle iliflkilerin yürütülmesi, Telekom operatörleri ile iliflkilerin yürütülmesi, Lisans, Finansal çözümler, Proje nde global Outsourcing Framework (OFW) metodolojisinin kullan lmas.

7 Son söz: IT'den fazlas Çünkü Siemens IT Solutions and Services ile birçok avantaj ayn anda yaflars n z; Siemens'in küresel yenilik ve yarat c l k network'ünden yararlanmak, Tüm IT de er zincirinde hizmet alabilmek, Gerçek servis sa lay c güvenilirli i ve ba ms zl, SieQuence ölçümüyle ad m ad m artan de er yarat m, Esnek finansal modeller, esnek hizmet anlay fl, Güvenilir off-shore yetenekleri, Multi-sektörel bilgi ve endüstri-spesifik çözümler, Spesifik süreç deneyimleri, Uzun vadeli hizmet iliflkisi. Global ve Yerel Referanslar m zdan Baz lar : Alitalia Banque Société Générale Barclays BASF BBC Bosch DenizBank Fintur Ford Fortis General Motors Lufthansa Metro Travel Oyak Telekom Pegasus Airlines Siemens VDO Automotive Tellcom Türk Telekom

8 Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi. Siemens IT Solutions and Services Yakac k Cad. No: Kartal stanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Bu broflürde yer alan kurum isimleri, proje ve ifadeler, 2007 y l nda Siemens IT Solutions and Services Grubu na dahil edilen Siemens Business Services (SBS) e ait olup referans amaçl kullan lm flt r.

Siemens Business Services. www.siemens.com/sbs

Siemens Business Services. www.siemens.com/sbs Siemens Business Services www.siemens.com/sbs De iflimin neresindesiniz? Kimilerine göre dünya hiç bu kadar h zl dönmemiflti. nsanl n binlerce y lda kat etti inden çok daha fazla ilerlemeye tan kl k eden

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs Siemens Business Services Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com/sbs Bugünün üretim sektörü Siz de biliyorsunuz ki; marka gücünü koruyabilmenin en önemli kurallar ndan birisi, yapt n z her

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services RFID. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services RFID www.siemens.com.tr/it-solutions Daha "zeki" bir tedarik zinciri Küreselleflme ve ifl dünyas... Bir dakika durup düflünelim; sadece de iflimden söz edebilir miyiz?

Detaylı

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri fl Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye Türkiye'de d fl kaynak kullan m n n gelifliminde Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services Finans Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com.tr/it-solutions Finans sektörü nasıl dönüflüyor? Geçti imiz 10 yıl, finans sektöründe bir çok satın alma ve birleflmeye

Detaylı

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand

Ocak 2004. Türkiye nin ilk. Linux Merkezi. business on demand Ocak 2004 Türkiye nin ilk Linux Merkezi business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr BU SAYIDA Neden Linux u seviyoruz Mimari çal flmalar n önemi Kusursuz yap lar kurun!.. Kamuda Linux Kamunun h z flafl

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden

ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 07 Entelektüel Sermaye. Yazan ve Derleyen. Dr. Y lmaz Argüden Entelektüel Sermaye ARGE Dan flmanl k 14. Ulusal Kalite Kongresi Entelektüel Sermaye Oluflturma, Etkili Yararlanma oturumu sponsoru ARGE Dan flmanl k n kongre kat l mc lar na arma an d r. ARGE Dan flmanl

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Ç NDEK LER 7 Editörden 8 Bilgi demokrasisi ve yaflam kalitesi Prof. Dr. Ali R za Kaylan KalDer Yönetim Kurulu Baflkan Sf.14 14 Dosya/Biliflim ve iletiflim teknolojileri ile dönüflüm 34 Görüfl/Bilginin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M. K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M NSAN KAYNAKLARI 19 YÖNET M K PLANLAMA VE ORGAN ZASYON fi DE ERLEME SEÇME YERLEfiT RME E T M VE GEL fit RME PERFORMANS, ÜCRET VE KAR YER YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK)

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye Ekonomisinde Yabanc Sermayeli Firmalar n ArGe Etkinliklerinin Analizi Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararas Yat r mc lar Derne i Barbaros Bulvar, Mürbasan Sokak, Koza fl Merkezi, B Blok Kat: 3 Balmumcu/Befliktafl stanbul Tel: 0212 272 50 94, Faks: 0212 274 66 64, www.yased.org.tr, info@yased.org.tr

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler 2007FaaliyetRaporu Özet Finansal Veriler Özet Finansal Veriler (Konsolide - SPK - Milyon - YTL) 2007 2006 2005 Sat fl Hacmi (milyon ünite kasa) 480 424 318 Net Sat fllar 1.926 1.667 1.184 Esas Faaliyet

Detaylı

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON

Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON Balanced Scorecard Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof. Robert S. KAPLAN & David P. NORTON ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 01 Balanced Scorecard Yazarlar Dr. Y lmaz ARGÜDEN & Dr. Engin SA DIÇ Prof.

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Hedef dünya liderli i

Hedef dünya liderli i ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 2 Ekim-Kas m-aral k 2007 Say : 04 Ingenico Türk Türk ekiplerinin tecrübesine güveniyor. Hedef dünya liderli i Ingenico dan taks cilik sektörüne dev yenilik; Taksilerde

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı