RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: + (312) Faks: + (312) İnternet E-posta Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. II Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Mart 2014 MTB: Adet

3 Önsöz ÖNSÖZ Resmi İstatistik Programı, ülkenin sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji, ekonomi ve ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki istatistiklerin tespit edilerek uluslararası standartlarda veri üretim esaslarının getirilmesi, istatistik üretiminde mükrerrerliklerin giderilmesi, işgücü, zaman ve maliyetin azaltılması amacıyla tüm kamunun katıldığı bir platformdur. Program da, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesinin tedbirleri alınarak, kurum ve kuruluşlarımızın istatistik üretimindeki görevleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Program, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle, hangi dönemler için derleneceği ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirmektedir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 3 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen birinci beş yıllık ( ) Resmi İstatistik Programının ilk uygulama dönemi tarihi itibariyle sona ermiştir. İkinci beş yıllık döneme ait Resmi İstatistik Programı Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde kararlaştırılmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Program 2013 yılında Bakanlar Kurulu nun 2013/5386 karar sayısıyla revize edilmiştir. Program da yer alan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından her yıl Resmi İstatistik Programı Yıllık İzleme Raporu hazırlanmaktadır. Yıllık İzleme Raporunda, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile tespit edilmekte, varsa aksaklıklar ile bunların giderilmesi için alınması gereken tedbirler kurumlarımızla birlikte belirlenmektedir. İzleme raporları, İstatistik Konseyinde görüşülerek değerlendirilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan nda, Programda yer alan kurum ve kuruluşların 2013 yılı için öngörülen faaliyetlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler detaylı bir şekilde sunulmuştur. Programın yürürlüğe girdiği ilk yıllarda %80 gerçekleşme düzeylerinde olan program RİP kapsamında yeralan kurumların başarılı çalışmaları sonucunda 2013 yılı itibariyle %96 gerçekleşme düzeylerine ulaşmıştır. Katkılarından dolayı Türkiye İstatistik Sisteminde yeralan ve katkı sağlayan kurumlara teşekkürlerimi sunarım. Birol AYDEMİR Birol Başkan Başkan

4

5 İçindekiler Sayfa Önsöz ııı İçindekiler v Ana 1. İstatistiksel yapı Ulusal Adres Kayıt Sistemi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İş Kayıtları Sistemi Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Sınıflamalar İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması 6 Ana 2. Sosyal Ve Demografik İstatistikler Nüfus ve Demografi İşgücü Piyasası Eğitim Kültür Ve Spor Sağlık Tüketim Harcamaları ve Gelir Dağılımı Sosyal Koruma Toplumsal Cinsiyet Yaşam Memnuniyeti Araştırması Suç, Adalet ve Seçim Gençlik Turizm Uluslararası Göç Yoksulluk 16 Ana 3. Makroekonomik İstatistikler Ulusal Hesaplar Fiyat ve Endeksler Dış Ticaret Ve Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi Kalkınma Yardımları Kamu Alımları Devlet Mali Mali Sektör 24 Ana 4. İş İstatistikler Yıllık İş Kısa Dönemli İş Enerji 32

6 İçindekiler 4.4. Ulaştırma Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu Haberleşme Sanayi Ürün 36 Ana 5. Tarım İstatistikler Bitkisel Üretim Tarımsal Yapı Hayvansal Üretim Su Ürünleri Tarımsal Ekonomik Hesaplar Gıda Güvenliği Ormancılık 41 Ana 6. Çevre İstatistikler Su ve Toprak Yönetimi Atık Hava, Gürültü ve İklim Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama Doğa Koruma ve Çölleşme İle Mücadele ÇED, İzin/Lisans ve Denetim 48 Grafik 49 Ek 1 larına Göre Çalışma Grupları 50 Ek 2 Katılımcı lar 52 VI

7 İstatistiksel yapı ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 1.3. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1.4. TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ 1.5. SINIFLAMALAR 1.6. İDARİ SINIRLARIN GÜNCELLENMESİ VE SAYISALLAŞTIRILMASI 1

8

9 İstatistiksel yapı ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) Ülkemizde adreslerin bir standarda kavuşturulmasını, adres niteliklerinin güncel olarak takibini ve adrese dayalı kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) nin kurulum çalışmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistem, Ağustos 2007 de yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Sistemin yönetimi, güncellenmesi ve burada yer alan bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımı İçişleri tarafından sağlanmaktadır Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince öncelikle ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veritabanına kaydedilmiş ve daha sonra ülke sınırları içinde yaşayan T.C. vatandaşlarının yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişilerin ise pasaport numarası ile ilişkilendirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Anılan Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin (a) fıkrası gereği sistem İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi nüfus olayları ile birlikte yerleşim yeri adres değişiklikleri de bundan sonra bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmakta ve sistemin güncelliği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS deki bilgileri kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır İş Kayıtları Sistemi İş Kayıtları Sistemi (İKS), yasal olarak devlet tarafından kayıt altına alınan ve ekonomik faaliyeti ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkıda bulunan tüm birimlerin; adres, kimlik, tabakalama değişkenleri ve demografik bilgilerinin, idari kayıtların kullanılması ile Avrupa Birliği yönetmelikleri tarafından belirtilen birim ve sınıflama tanımlarına uygun olarak güncel yapıda tutulduğu bir sistemdir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan istatistik ve göstergelerin üretilmesinde, yayımlanmasında ve dağıtımının sağlanmasında yapılacak tüm çalışmalar için İKS referans kaynak teşkil etmektedir. İKS de tutulması gereken zorunlu değişkenler, kapsam ve birim tanımları Avrupa Birliği normlarına göre belirlenmekte, sistemin geliştirilmesinde temel alınan ulusal teknikler ve uygulamalar bu normlara uyumluluk ve üye ülkeler ile karşılaştırılabilirlik temelinde geliştirilmektedir. İKS, idari kayıtlar ve alan uygulamalarından elde edilen bilgilerin veri tabanına aktarılıp, güncellenmesini, ihtiyaç duyulan sonuçları üretecek sorgulamaların yapılmasını ve raporlar üretilmesini sağlayan bir sistemdir. İKS de ana veri kaynağı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri kullanılmaktadır. Ayrıca, Esnaf Bilgi Sistemi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Mükellef Bilgileri Bildirimi, Ulaştırma 3

10 İstatistiksel yapı ve Milli Eğitim kayıtları sistemin güncellenmesinde girdi olarak verilerinden yararlanılan idari kayıtlar ve kaynaklardır. in alan uygulamalarından elde ettiği verilerden de yine sistemin güncellenmesinde yararlanılmaktadır. Tüm kamu kurumlarında ortak anahtar kullanımı, birim tanımlarının belirlenmesi, Ulusal Adres Veri Tabanı'na uygun olarak adres bilgilerinin ve uluslararası sınıflamalara uygun olarak da ekonomik faaliyet bilgilerinin tutulması hususlarında kurum ve kuruluşlar ile çeşitli görüşmeler ve toplantılar yürütülmektedir. RİP kapsamında diğer kurumlara İdari Kayıtlardan Üretilen İstatistikler konulu bir eğitim verilmekte, bu eğitim sayesinde diğer kurumlara İKS de yapılan çalışmalar hakkında temel bilgiler sağlanmaktadır. NACE Rev.2 nin kullanımı ve kodların dönüşümü hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmaktadır. İKS de yürütülen bir diğer çalışma olan Girişim Grubu, yasal ve/veya finansal linklerle bağlanmış girişimler birliği olarak tanımlanmakta olup, İş Kayıtları Yönetmeliği uyarınca tutulması zorunlu olan bir istatistiksel birimdir. Girişim Grubu na örnek olarak ülkemizde faaliyet gösteren ve birden çok girişimi bünyesinde barındıran holding, şirketler grubu ve çok uluslu gruplar verilebilir. Girişim Grubu nun İKS de oluşturulması, 2008 yılından beri yürütülmekte olan alan çalışmasından elde edilen veriler yoluyla yapılabilmektedir. İşletmeler arasındaki hisse ve kontrol bilgileri ve işletmenin milliyetine ilişkin bilgilerin tutulduğu idari kaydın varlığı Girişim Grubu istatistiklerinin kapsamlı ve tutarlı bir üretimini sağlayacaktır. İş Demografisi kısaca, ülkemizdeki girişimlerin zaman içerisinde demografik değişimlerinin AB tanımlarına uygun olarak analiz edilerek, üye ülkeler ile karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesidir. Çalışan sayısı ve hukuki durum bazında ve ekonomik faaliyetlerine göre EUROSTAT tarafından belirlenen standart veri formatı takip edilerek, doğum ölüm ve hayatta kalma istatistikleri üretilmekte ve EUROSTAT la paylaşılmaktadır. Aynı zamanda, İş Demografisi istatistikleri ulusal düzeyde Girişimcilik Bülteni nde yayınlanmaya başlanmıştır. İdari kayıtlardan doğum, ölüm, birleşme, devralma gibi demografik olayların bilgisinin elde edilmesi İş Demografisi verilerinin kalitesini doğrudan etkileyecektir İş Kayıtları Sistemi Kurulan ve Kapanan Şirket Kurulan ve Kapanan Şirket (Aylık) TOBB Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları (Aylık) Maliye

11 İstatistiksel yapı 1.4. Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Tarım Bilgi Sistemi kurulması önceliğinde Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için Türkiye İstatistik Kurumu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık arasında bir işbirliği protokolü 13 Temmuz 2010 tarihinde ilgili Bakanlar düzeyinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak tarihinde alan uygulaması tüm Türkiye de başlatılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Türkiye İstatistik Kurumu değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknik altyapı durumunu göz önüne alarak, tarihinde yeni protokol imzalanmıştır. Yeni Protokolün amacı, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakere sürecinde yer alan, Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıklı 11. Faslın açılış kriteri ile İstatistik başlıklı 18. Faslın kapanış kriterinin gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında; yapılacak çalışmalarla ülkemizde tarımsal faaliyetle uğraşan tarımsal işletmelerin tamamına ait güncel bir çerçeve elde edilmesi, ulusal düzeyde tarımsal işletme kayıt sistemi kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, herhangi bir desteğe konu olsun veya olmasın, tarımsal işletmelerin temel değişkenlerinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) formundaki bilgilerin kayıt altına alınması ve güncelliğinin sağlanması ile Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTHB) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu () ile işbirliği içerisinde, tarımsal işletmelerin temel değişkenlerinin, Tarım Bilgi Sistemi kullanılarak elde edilmesi, kayıt sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen verilerin 2014 yılında Genel Tarım Sayımı olarak kabul edilmesi ile ilgili yükümlülükleri ve çalışma takvimini belirlemektir. İş bu Protokol yürürlüğe girdikten sonra Bakanlık ile Başkanlık arasında imzalanmış 13/07/2010 tarihli Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Önceliğinde Tarım Bilgi Sisteminin Kurulması ve Güncelliğinin Sağlanmasına İlişkin Protokol yürürlükten kalkmış olur. Tütün ile ilgili verileri Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, şeker pancarı ile ilgili verileri ise Şeker Kurumu toplamakta ve ile paylaşım sağlamaktadırlar Sınıflamalar Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı sosyal ve ekonomik sınıflamaları web sayfasında adresinde yer alan sınıflama sunucusu üzerinden tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Tüm istatistik üreten kurumların personelinin de üye olduğu ve sınıflamalar ile ilgili problemlerin tartışıldığı sınıflama sunucusu üzerinde bir forum sayfası oluşturulmuştur. Dünya düzeyinde ve Avrupa Birliği tarafından revize edilen ekonomik ve sosyal sınıflamaların son versiyonları Türkiye ye uyarlanmış olup, tüm kurum ve kuruluşlar web servis aracılığıyla sınıflama sunucusunda bulunan sınıflama sözlüklerini kullanabilmektedir yılında dış kurum ve kuruluşlara yönelik sınıflamalar konusundaki eğitim çalışmaları devam etmiştir.

12 İstatistiksel yapı Kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulan ve Ocak 2013 de kullanıma sunulan NACE Rev.2-ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2013 ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların değişiklik talepleri Kasım 2013 de ilgili kurum ve kuruluşların personeliyle birlikte değerlendirilmiş ve uygun olanlar sınıflamaya yansıtılarak NACE Rev.2-ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2014 versiyonu ve bu sınıflamaya ait anahtar liste (sözlük) hazırlanmış ve sınıflama sunucusuna yüklenerek 01 Ocak 2014 tarihinde kullanıma sunulacaktır. Taslak ISCED 2011 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması nın çevirisi tamamlanmış olup adaptasyon çalışmaları devam etmektedir ve 2014 yılı 1. çeyreğinde tamamlanacaktır İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması İdari sınırların güncel olarak belirlenip sayısal ortama aktarılmasına yönelik tüm Türkiye ye yaygınlaştırılabilecek ana uygulamaya referans sağlaması için Ankara- Çamlıdere de pilot bir çalışma yapılmıştır. Pilot bölge için mevcut mekansal bilgilerin toplanmasında birden fazla kurum veya kuruluşa ait veriler araştırılıp irdelenerek sonuca gidilmeye çalışılmıştır. İdari sınırlar ile ilgili bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere birden fazla kurumun bünyesinden toplanmıştır. Kurumlardan temin edilen bilgiler doğrultusunda pilot bölgede iki aşamalı olarak çalışmalar yapılmıştır. Birinci aşamada; büro çalışmalarında hudutnameye esas sınırlar 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde çizilmeye çalışılmış, bunu takiben temin edilen sınır krokileri, kadastro sınırları ve orman sınırları halihazır üzerine aktarılarak elde edilen sınırlar birbirleriyle çakıştırılmıştır. İkinci aşamada; belirlenen 6 köy için arazi çalışmaları yapılmış, köy muhtarları ve bilirkişilerin gösterdikleri sınırlardan koordinatlı veri toplanmıştır. Sonuç olarak; 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine aktarılan köy sınır krokileri, hudutnameye esas çizilen sınırlar, arazi çalışması sonucu elde edilen sınırlar, kadastro sınırları ile orman sınırlarının üst üste çakıştırılması sonucunda, kadastral sınırların; işlenebildiği kadar hudutnamelerle uyum göstermesi, arazi çalışmaları sonucunda ölçümü yapılan sınırlarla uyuşması göz önünde bulundurularak, idari sınırların güncellenmesi çalışmalarında esas alınabileceği sonucuna varılmıştır. Kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile şekillenen pilot çalışmanın ve buna istinaden düzenlenecek raporun İstatistik Konseyi ne sunulması, sonuç olarak ise Konsey de alınacak somut kararlara bağlı olarak idari sınırlara ilişkin tüm Türkiye de yaygınlaştırılması arzu edilen ana uygulamanın altyapısının temellerinin atılması beklenmektedir. 6

13 Sosyal ve Demografik İstatistikler ANA KONU 2. SOSYAL VE DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER 2.1. NÜFUS VE DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ 2.2. İŞGÜCÜ PİYASASI İSTATİSTİKLERİ 2.3. EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2.4. KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ 2.5. SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ 2.6. TÜKETİM HARCAMALARI VE GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ 2.7. SOSYAL KORUMA İSTATİSTİKLERİ 2.8. TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 2.9. YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SUÇ VE ADALET VE SEÇİM İSTATİSTİKLERİ GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ YOKSULLUK İSTATİSTİKLERİ

14

15 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.1. Nüfus ve Demografi Doğum Doğum Haber Bülteni, Evlenme ve Boşanma Evlenme ve Boşanma Haber Bülteni, Ölüm 1-Ölüm, Haber Bülteni, Ölüm, Haber Bülteni, İntihar İntihar Haber Bülteni, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Nüfus 1-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Haber Bülteni, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Yayımı, İdari Kayıtlara Dayalı Nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı Nüfus ve t Araştırması Sonuçları 1-Nüfus ve t Araştırması Haber Bülteni, Nüfus ve t Yayımı, Nüfus Projeksiyonları Nüfus Projeksiyonları Haber Bülteni, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması - HÜNEE - Alan çalışması yürütülmüştür İşgücü Piyasası İşgücü 1-Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni (Aylık, Yıllık), Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti, 2012 Hanehalkı İşgücü Dönemsel, Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni içinde yayımlanmaktadır.

16 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.2. İşgücü Piyasası İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri (Yıllık), İşgücü Piyasası İle İlgili Farklı larda Uygulanacak Modüler Anketler 1- Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları, Haber Bülteni İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları, Çalışan Çocuklar, 2012 Yayın 4- Çalışan Çocuklar Mikro Veri Seti, İşgücü Maliyet İşgücü Maliyet Araştırması Sonuçları, İşgücü Maliyeti Endeksi 1-İşgücü Maliyeti Endeksi 4. Dönem İşgücü Maliyeti Endeksi, ,2 ve 3 Dönem Açık İş Açık İş (Aylık) ÇSGB-İŞKUR Kayıtlı İşsiz Kayıtlı İşsiz (Aylık) ÇSGB-İŞKUR İşsizlik Sigortası Başvuruları İşsizlik Sigortası Başvuruları (Yıllık) 2012 ÇSGB-İŞKUR Sigortalı İstatistikler Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı, (Aylık, Yıllık), 2012 ÇSGB/SGK İş Uyuşmazlığı İş Uyuşmazlığı, 2012 ÇSGB-ÇGM Çalışma Hayatı İstatistikler Çalışma Hayatı, 2012 ÇSGB-ÇGM Kamu İstihdamı - Maliye Aylık İşgücü nde bir bölüm olarak yayımlanmaktadır Eğitim Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması 2012 Haber Bülteni 10

17 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.3. Eğitim Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması Girişimlerde Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi Araştırması Yetişkin Eğitimi, Örgün Eğitim Milli Eğitim Örgün Eğitim MEB Yükseköğretim Yükseköğretim, YÖK a ÖSYM 1- Ortaöğretim Kurumlarına Göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları 2- Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları 3- ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları ÖSS Puanlarının Dağılımları (Yığınsal) 4- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları 5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adaylarının Yükseköğretim Programına İlişkin Tercihleri Yükseköğretim Programlarına Göre Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları ÖSYM 2.4. Kültür ve Spor Kültürel Miras Araştırmaya Açık Arşiv Kültür Yayını, 2012 Kültür 2012 yayını, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, ve alt başlıkları içermektedir Kütüphane 11

18 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.4. Kültür ve Spor Kitap Kültür Yayını, Yazılı Medya Yazılı Medya Haber Bülteni, Görsel Sanat Gösteri Sanatları Kültür Yayını, Din Din, 2012 DİB Spor Spor, 2012 GSB 2.5. Sağlık Sağlık Harcama Sağlık Harcama, Haber Bülteni, Ölüm Nedeni Ölüm Nedeni Haber Bülteni, Türkiye Sağlık Araştırması Türkiye Sağlık Araştırması, Sağlık ve Risk Faktörleri Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması ile İlgili İstatistikler Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Sağlık Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Sağlıkta İnsan Kaynakları Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Sağlık Sağlık Yıllığı 2012 kapsamında yayımlanmıştır Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve yapı Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık İş Kazaları SGK İstatistik Yıllığı 2012 ÇSGB/SGK 4 c kapsamındaki iştirakçiler kapsam dışıdır Meslek Hastalıkları SGK İstatistik Yıllığı 2012 ÇSGB/SGK 4 c kapsamındaki iştirakçiler kapsam dışıdır. 12

19 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.6. Tüketim Harcamaları ve Gelir Dağılımı Tüketim Harcamaları 1- Hanehalkı Tüketim Harcaması Haber Bülteni, Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları 1-Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012 Haber Bülteni 2-Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Kesit), Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Panel), Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Yayını, Sosyal Koruma Sosyal Koruma Sosyal Koruma Haber Bülteni, Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kalkınma 2.8. Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet 1- İstatistiklerle Çocuk Haber Bülteni/Yayın, İstatistiklerle Yaşlılar Haber Bülteni/Yayın, İstatistiklerle Kadın Haber Bülteni/Yayın, İstatistiklerle Aile Haber Bülteni, Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Mikroveri Seti, 2008 Aile ve Sosyal Politikalar (Kadının Statüsü Gen. Müd.) 13

20 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.8. Toplumsal Cinsiyet Aile Yapısı Araştırması - Aile ve Sosyal Politikalar (Aile ve Toplum Hizmetleri Gen. Müd.) dı 2011 Türkiye de Aile Yapısı Araştırma sının sonuçları basılı yayın olarak sunulmasına rağmen, yöntemsel çalışmalar yapılarak yeni ağırlıklara göre tablolar revize edilmiştir yılının Nisan ayı sonuna kadar raporlar Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak basılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması 1-Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2012 Yayını 2-Yaşam Memnuniyeti Araştırması Haber Bülteni, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Veri Tabanı, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, Suç, Adalet ve Seçim Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu, 2012 dı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, Adalet Adalet, 2012 Adalet İnsan Hakları - Türkiye İnsan Hakları Kurumu dı Kurumun tarihinde kurulması ve yapılanma süreci nedeniyle henüz istatistiki veri oluşturulamamıştır. 14

21 Sosyal ve Demografik İstatistikler Gençlik Gençlik İstatistiklerle Gençlik Haber Bülteni/Yayın, Turizm Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi Vatandaş Giriş 1- Turizm Haber Bülteni, 3 Aylık 2- Turizm Yayını, 2012 Çıkış Yapan ziyaretçiler ile vatandaş giriş istatistikleri birleştirilerek dört haber bülteni ve bir yayın çıkartılmıştır Hanehalkı Yurtiçi- Yurtdışı Turizm 1- Hanehalkı Yurtiçi Turizm Anketi Haber Bülteni, 3 Aylık 2- Turizm Yayını, Sınır 1- Giriş Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar Aylık Haber Bülteni 2- Sınır, 2012 Kültür ve Turizm Konaklama (Turizm İşletme Belgeli) Konaklama (Turizm İşletme Belgeli), 2012 Kültür ve Turizm Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen) Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen), 2012 Kültür ve Turizm Yat Yat, 2012 Kültür ve Turizm Turizm Belgeli Tesislerin İşletme ve Yatırım Belgeli Tesis, 2012 Kültür ve Turizm Tarifesiz Uçaklar(Charter) Tarifesiz Uçaklar, 2012 Kültür ve Turizm 15

22 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.13 Uluslararası Göç Uluslararası göç istatistiklerinin geliştirilmesi kapsamında NVİGM, EGM ve ÇSGB ile çalışmalar sürdürülmektedir. 11 Nisan 2013 tarihli resmi gazete yayınlanan 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), yabancıların Türkiye ye girişi, Türkiye de ikametleri, sınır dışı edilmeleri ve uluslararası korumadan faydalanmaları konularında, önemli hukuksal ve idari değişiklikler getirmektedir. Söz konusu kanun, yayım tarihinden itibaren 1 yıl sonra, yani 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikamet izinleri, sığınmacı ve mülteci kayıtları ile yasadışı göçe ilişkin her türlü işlem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bunun yanında, söz konusu kanun, uluslararası göç istatistikleri kapsamında değerlendirilen diğer idari kayıtlara da yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu kapsamda, söz konusu idari kayıtların geliştirilmesine yönelik olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile de çalışmalara başlanmıştır yılsonu ADNKS nüfusu hesaplanırken değerlendirilecek ikamet izin kayıtlarının EGM den ulusal adres standartlarına uygun olarak alınması hedeflenmiştir. Ancak bu hedefe ulaşılamamış, söz konusu kayıtlar 2013 yılında da önceki yıllar ile aynı formatta alınmıştır. Uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde temel kayıtlardan biri olan sınır kayıtlarının diğer kayıtlar ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak EGM ile birçok görüşme ve toplantı yapılmasına rağmen, ilgili kurumdan kaynaklı nedenlerle gelişme kaydedilememiştir. Bu alanda ilgili kurum ile görüşmeler ve çalışmalar devam etmektedir. Çalışma izin istatistikleri, ÇSGB tarafından yıllık olarak üretilerek yayınlanmaktadır. Söz konusu istatistiklerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik olarak çalışmalar devam etmektedir. Yurtdışına giden ve yurtdışından gelen TC vatandaşlarına ilişkin istatistiklerin üretilebilmesi için NVİGM ve EGM ile çalışmalar yürütülmektedir Nüfus ve t Araştırması ndan uluslararası göçe ilişkin bazı istatistikler üretilerek kullanıcı ile paylaşılmıştır. Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Nüfus ve t Araştırması 2011 yayınında da söz konusu bilgiler yer almaktadır Uluslararası Göç Yabancı Nüfus ve Vatandaşlık Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İçişleri İstatistikler 2007 yılından itibaren oluşturulmuş, ancak yayın yapılmamıştır Çalışma İzin Çalışma Hayatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇGM) Yoksulluk Yoksulluk (Harcamaya Dayalı) Yoksulluk (Gelire Dayalı) Yoksulluk Çalışması,

23 Makroekonomik İstatistikler ANA KONU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER 3.1. ULUSAL HESAPLAR 3.2. FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLER 3.3. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ 3.4. SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ 3.5. KALKINMA YARDIMLARI İSTATİSTİKLERİ 3.6. KAMU ALIMLARI İSTATİSTİKLERİ 3.7. DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİ 3.8. MALİ SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 3.9. KENTLERİN YAŞANABİLİRLİĞİ ENDEKSİ 17

24

25 Makroekonomik İstatistikler 3.1. Ulusal Hesaplar Cari ve Sabit Fiyatlarla Üretim Yöntemiyle Gayrisafi Milli ve Yurtiçi Hasıla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni (3 Aylık) Cari ve Sabit Fiyatlarla Harcama Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni (3 Aylık) Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni Kısmen Gelir Yöntemiyle GSYH nın ESA 95 'e uyumunu sağlamak amacıyla tahmin ve analiz çalışmaları devam etmektedir Kurumsal Sektörlere Göre Mali Olmayan Hesaplar Kısmen Genel devlet ve alt sektörleri için sektör hesabı EDP mali Bildirim Tablolarına paralel hazırlama çalışmaları devam etmektedir Dış Âlem Hesapları Dış Alem Hesapları Haber Bülteni (2012) Cari Fiyatlarla Bölgesel Gayrisafi Katma Değer Bölgesel Gayrisafi Katma Değer (2011) KİT Mali Tabloları 1- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Bilançosu 2- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borç Stoku (3 Aylık) 3- KİT lerin Görev Zararı (3 Aylık) 4- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Kar-Zarar 5- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yarattığı Katma Değer 6- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borçlanma Gereği ve Finansmanı 7- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Maliyetleri (3 Aylık) 8- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları (3 Aylık) 9- KİT lerin Vergi Dışı Gelirleri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı 19

26 Makroekonomik İstatistikler 3.1. Ulusal Hesaplar Ülkeler ve sektörler itibariyle Türkiye'de Yerleşik Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Doğrudan Dış Yatırımlar 1- Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar (Sektör Bazında), 3 Aylık 2- Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar (Ülke ve Yıl Bazında), 3 Aylık Hazine Müsteşarlığı Kısmen Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar (Sektör Bazında) yayımlanmamıştır Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni (Aylık) Ekonomi Uluslararası Sermayeli Firmalar ve İrtibat Büroları Listesi 1- Uluslararası Sermayeli Firmalar Listesi (6 Aylık) 2- İrtibat Büroları Listesi (6 Aylık) Ekonomi Finansal Hesaplar Finansal Hesaplar T.C. Merkez Bankası Kısmen Tüm tabloların konsolidasyonu ve akım verilerin hazırlanması için ilgili kurumların gerekli detay ve standarttaki veriyi TCMB' ye düzenli olarak sağlayıp veri kalitesini temin etmeleri durumunda, konsolide ve konsolide edilmemiş stok ve akım tabloların tamamlanma tarihi 2015 olarak planlanmaktadır yılı stok bazda finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim verileri yayımlanmıştır Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Aylık) T.C. Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Pozisyonu Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Aylık) T.C. Merkez Bankası Ekonominin Genel Dengesi Ekonominin Genel Dengesi Kalkınma Kamu Kesimi Genel Dengesi Kamu Kesimi Genel Dengesi Kalkınma Sabit Sermaye Yatırımları (Sektörler itibariyle, kamu, özel ve toplam) Sabit Sermaye Yatırımları (Sektörler itibariyle, kamu, özel ve toplam) Kalkınma Sabit Sermaye Yatırımları (Bütçe türleri itibariyle, kamu) Sabit Sermaye Yatırımları (Bütçe türleri itibariyle, kamu), Kalkınma Yatırım Teşvik Yatırım Teşvik (Aylık) Ekonomi 20

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 2012 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

RAPOR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

RAPOR GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR RAPOR Konu:09/11/2012 tarihinde, Resmi İstatistik Programı (RİP) Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Çalışma Grubu Toplantısında alınan kararlardan günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalar Daire Başkanlığı:

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜİK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: + (312) 410 07 31-410 07 15-410 07 20 Faks: + (312) 425 84 05 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2007-2011. www.bebka.org.tr

2007-2011. www.bebka.org.tr 2007-2011 Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksleri Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2016/65 03/05/2016 BASIN DUYURUSU 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve 30/05/2014 tarihli ve 29015

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri YÖNETİCİ ÖZETİ Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

Yıllık İş İstatistikleri Çalıştayı. Akın AŞICI

Yıllık İş İstatistikleri Çalıştayı. Akın AŞICI Yıllık İş İstatistikleri Çalıştayı 7 Haziran 2008 Ankara Akın AŞICI 13.06.2008 1 2001 ve öncesi yıllık işyeri anketleri ile ilgili birimler Tarım ve Sanayi Daire İstatistikleri Başkanlığı İşgücü, Hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle Göstergelerle

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015)

DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİ ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) DEVLET DESTEK VE ÇİZELGESİ (EYLÜL 2015) SANTEZ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ Sanayi Genel Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik San-Tez Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ

15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15. EKONOMİ GÖSTERGELERİ 15.1. Cari Fiyatlarla Sektörlerin Gayri Safi Katma Değer İçindeki Payı (%) - İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Temel Fiyatlarla 2007 2008 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Gayrisafi katma

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ

KÜRESEL EKONOMİ GÜNDEMİ 2013-05-01 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 02:00 G.Kore Nisan HSBC İmalat Sektörü PMI 52.0 02:00 G.Kore Nisan TÜFE(Aylık) -0.2% 05:00 G.Kore Nisan Ticaret Dengesi($) 3.36MLR 08:00 Hindistan Nisan

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü

Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Sektör Bilançoları İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler İstatistik Genel Müdürlüğü I. Amaç... 3 II.Tanım... 3 III. Sınıflama...

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artarken yıllık enflasyon yüzde,1 e düşmüştür. Para Politikası Kurulu nun Eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi, temel fiyat göstergelerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde)

GÖSTERGELER STOPAJ DÜZENLEMESİ: Vadeye göre pay (Yüzde) Hazırlayan: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON STOPAJ DÜZENLEMESİ: TL mev. Vadesiz Vadeye göre pay (Yüzde) Bir Aya Üç Aya Altı Aya Bir Yıla ve Daha Uzun 2005 17,8 20,6 45,8 10,5

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ

GENEL GEREKÇE MADDE GEREKÇELERİ GENEL GEREKÇE Bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi hükümlerine göre 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı