RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (Rev.1) 2013 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, (Rev.1) Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: + (312) Faks: + (312) İnternet E-posta Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. II Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Mart 2014 MTB: Adet

3 Önsöz ÖNSÖZ Resmi İstatistik Programı, ülkenin sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji, ekonomi ve ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki istatistiklerin tespit edilerek uluslararası standartlarda veri üretim esaslarının getirilmesi, istatistik üretiminde mükrerrerliklerin giderilmesi, işgücü, zaman ve maliyetin azaltılması amacıyla tüm kamunun katıldığı bir platformdur. Program da, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesinin tedbirleri alınarak, kurum ve kuruluşlarımızın istatistik üretimindeki görevleri açık bir şekilde belirtilmiştir. Program, hangi verinin hangi kurum tarafından, hangi yöntemle, hangi dönemler için derleneceği ve ne zaman yayımlanacağı konularına açıklık getirmektedir. Türkiye İstatistik Kanunu nun 3 üncü maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen birinci beş yıllık ( ) Resmi İstatistik Programının ilk uygulama dönemi tarihi itibariyle sona ermiştir. İkinci beş yıllık döneme ait Resmi İstatistik Programı Bakanlar Kurulu tarafından tarihinde kararlaştırılmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Program 2013 yılında Bakanlar Kurulu nun 2013/5386 karar sayısıyla revize edilmiştir. Program da yer alan faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından her yıl Resmi İstatistik Programı Yıllık İzleme Raporu hazırlanmaktadır. Yıllık İzleme Raporunda, kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme durumları Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile tespit edilmekte, varsa aksaklıklar ile bunların giderilmesi için alınması gereken tedbirler kurumlarımızla birlikte belirlenmektedir. İzleme raporları, İstatistik Konseyinde görüşülerek değerlendirilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan nda, Programda yer alan kurum ve kuruluşların 2013 yılı için öngörülen faaliyetlerine ilişkin yapılan değerlendirmeler detaylı bir şekilde sunulmuştur. Programın yürürlüğe girdiği ilk yıllarda %80 gerçekleşme düzeylerinde olan program RİP kapsamında yeralan kurumların başarılı çalışmaları sonucunda 2013 yılı itibariyle %96 gerçekleşme düzeylerine ulaşmıştır. Katkılarından dolayı Türkiye İstatistik Sisteminde yeralan ve katkı sağlayan kurumlara teşekkürlerimi sunarım. Birol AYDEMİR Birol Başkan Başkan

4

5 İçindekiler Sayfa Önsöz ııı İçindekiler v Ana 1. İstatistiksel yapı Ulusal Adres Kayıt Sistemi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İş Kayıtları Sistemi Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Sınıflamalar İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması 6 Ana 2. Sosyal Ve Demografik İstatistikler Nüfus ve Demografi İşgücü Piyasası Eğitim Kültür Ve Spor Sağlık Tüketim Harcamaları ve Gelir Dağılımı Sosyal Koruma Toplumsal Cinsiyet Yaşam Memnuniyeti Araştırması Suç, Adalet ve Seçim Gençlik Turizm Uluslararası Göç Yoksulluk 16 Ana 3. Makroekonomik İstatistikler Ulusal Hesaplar Fiyat ve Endeksler Dış Ticaret Ve Endeksleri Satınalma Gücü Paritesi Kalkınma Yardımları Kamu Alımları Devlet Mali Mali Sektör 24 Ana 4. İş İstatistikler Yıllık İş Kısa Dönemli İş Enerji 32

6 İçindekiler 4.4. Ulaştırma Bilim, Teknoloji ve Bilgi Toplumu Haberleşme Sanayi Ürün 36 Ana 5. Tarım İstatistikler Bitkisel Üretim Tarımsal Yapı Hayvansal Üretim Su Ürünleri Tarımsal Ekonomik Hesaplar Gıda Güvenliği Ormancılık 41 Ana 6. Çevre İstatistikler Su ve Toprak Yönetimi Atık Hava, Gürültü ve İklim Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama Doğa Koruma ve Çölleşme İle Mücadele ÇED, İzin/Lisans ve Denetim 48 Grafik 49 Ek 1 larına Göre Çalışma Grupları 50 Ek 2 Katılımcı lar 52 VI

7 İstatistiksel yapı ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 1.3. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1.4. TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ 1.5. SINIFLAMALAR 1.6. İDARİ SINIRLARIN GÜNCELLENMESİ VE SAYISALLAŞTIRILMASI 1

8

9 İstatistiksel yapı ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) Ülkemizde adreslerin bir standarda kavuşturulmasını, adres niteliklerinin güncel olarak takibini ve adrese dayalı kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) nin kurulum çalışmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistem, Ağustos 2007 de yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Sistemin yönetimi, güncellenmesi ve burada yer alan bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımı İçişleri tarafından sağlanmaktadır Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince öncelikle ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veritabanına kaydedilmiş ve daha sonra ülke sınırları içinde yaşayan T.C. vatandaşlarının yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişilerin ise pasaport numarası ile ilişkilendirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Anılan Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin (a) fıkrası gereği sistem İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi nüfus olayları ile birlikte yerleşim yeri adres değişiklikleri de bundan sonra bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmakta ve sistemin güncelliği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS deki bilgileri kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır İş Kayıtları Sistemi İş Kayıtları Sistemi (İKS), yasal olarak devlet tarafından kayıt altına alınan ve ekonomik faaliyeti ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya katkıda bulunan tüm birimlerin; adres, kimlik, tabakalama değişkenleri ve demografik bilgilerinin, idari kayıtların kullanılması ile Avrupa Birliği yönetmelikleri tarafından belirtilen birim ve sınıflama tanımlarına uygun olarak güncel yapıda tutulduğu bir sistemdir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan istatistik ve göstergelerin üretilmesinde, yayımlanmasında ve dağıtımının sağlanmasında yapılacak tüm çalışmalar için İKS referans kaynak teşkil etmektedir. İKS de tutulması gereken zorunlu değişkenler, kapsam ve birim tanımları Avrupa Birliği normlarına göre belirlenmekte, sistemin geliştirilmesinde temel alınan ulusal teknikler ve uygulamalar bu normlara uyumluluk ve üye ülkeler ile karşılaştırılabilirlik temelinde geliştirilmektedir. İKS, idari kayıtlar ve alan uygulamalarından elde edilen bilgilerin veri tabanına aktarılıp, güncellenmesini, ihtiyaç duyulan sonuçları üretecek sorgulamaların yapılmasını ve raporlar üretilmesini sağlayan bir sistemdir. İKS de ana veri kaynağı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Kayıtları ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri kullanılmaktadır. Ayrıca, Esnaf Bilgi Sistemi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Mükellef Bilgileri Bildirimi, Ulaştırma 3

10 İstatistiksel yapı ve Milli Eğitim kayıtları sistemin güncellenmesinde girdi olarak verilerinden yararlanılan idari kayıtlar ve kaynaklardır. in alan uygulamalarından elde ettiği verilerden de yine sistemin güncellenmesinde yararlanılmaktadır. Tüm kamu kurumlarında ortak anahtar kullanımı, birim tanımlarının belirlenmesi, Ulusal Adres Veri Tabanı'na uygun olarak adres bilgilerinin ve uluslararası sınıflamalara uygun olarak da ekonomik faaliyet bilgilerinin tutulması hususlarında kurum ve kuruluşlar ile çeşitli görüşmeler ve toplantılar yürütülmektedir. RİP kapsamında diğer kurumlara İdari Kayıtlardan Üretilen İstatistikler konulu bir eğitim verilmekte, bu eğitim sayesinde diğer kurumlara İKS de yapılan çalışmalar hakkında temel bilgiler sağlanmaktadır. NACE Rev.2 nin kullanımı ve kodların dönüşümü hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmaktadır. İKS de yürütülen bir diğer çalışma olan Girişim Grubu, yasal ve/veya finansal linklerle bağlanmış girişimler birliği olarak tanımlanmakta olup, İş Kayıtları Yönetmeliği uyarınca tutulması zorunlu olan bir istatistiksel birimdir. Girişim Grubu na örnek olarak ülkemizde faaliyet gösteren ve birden çok girişimi bünyesinde barındıran holding, şirketler grubu ve çok uluslu gruplar verilebilir. Girişim Grubu nun İKS de oluşturulması, 2008 yılından beri yürütülmekte olan alan çalışmasından elde edilen veriler yoluyla yapılabilmektedir. İşletmeler arasındaki hisse ve kontrol bilgileri ve işletmenin milliyetine ilişkin bilgilerin tutulduğu idari kaydın varlığı Girişim Grubu istatistiklerinin kapsamlı ve tutarlı bir üretimini sağlayacaktır. İş Demografisi kısaca, ülkemizdeki girişimlerin zaman içerisinde demografik değişimlerinin AB tanımlarına uygun olarak analiz edilerek, üye ülkeler ile karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesidir. Çalışan sayısı ve hukuki durum bazında ve ekonomik faaliyetlerine göre EUROSTAT tarafından belirlenen standart veri formatı takip edilerek, doğum ölüm ve hayatta kalma istatistikleri üretilmekte ve EUROSTAT la paylaşılmaktadır. Aynı zamanda, İş Demografisi istatistikleri ulusal düzeyde Girişimcilik Bülteni nde yayınlanmaya başlanmıştır. İdari kayıtlardan doğum, ölüm, birleşme, devralma gibi demografik olayların bilgisinin elde edilmesi İş Demografisi verilerinin kalitesini doğrudan etkileyecektir İş Kayıtları Sistemi Kurulan ve Kapanan Şirket Kurulan ve Kapanan Şirket (Aylık) TOBB Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları (Aylık) Maliye

11 İstatistiksel yapı 1.4. Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Tarım Bilgi Sistemi kurulması önceliğinde Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için Türkiye İstatistik Kurumu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık arasında bir işbirliği protokolü 13 Temmuz 2010 tarihinde ilgili Bakanlar düzeyinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak tarihinde alan uygulaması tüm Türkiye de başlatılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Türkiye İstatistik Kurumu değişen ihtiyaçlar ve gelişen teknik altyapı durumunu göz önüne alarak, tarihinde yeni protokol imzalanmıştır. Yeni Protokolün amacı, ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakere sürecinde yer alan, Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıklı 11. Faslın açılış kriteri ile İstatistik başlıklı 18. Faslın kapanış kriterinin gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında; yapılacak çalışmalarla ülkemizde tarımsal faaliyetle uğraşan tarımsal işletmelerin tamamına ait güncel bir çerçeve elde edilmesi, ulusal düzeyde tarımsal işletme kayıt sistemi kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için, herhangi bir desteğe konu olsun veya olmasın, tarımsal işletmelerin temel değişkenlerinin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) formundaki bilgilerin kayıt altına alınması ve güncelliğinin sağlanması ile Gıda Tarım ve Hayvancılık (GTHB) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu () ile işbirliği içerisinde, tarımsal işletmelerin temel değişkenlerinin, Tarım Bilgi Sistemi kullanılarak elde edilmesi, kayıt sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve elde edilen verilerin 2014 yılında Genel Tarım Sayımı olarak kabul edilmesi ile ilgili yükümlülükleri ve çalışma takvimini belirlemektir. İş bu Protokol yürürlüğe girdikten sonra Bakanlık ile Başkanlık arasında imzalanmış 13/07/2010 tarihli Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Önceliğinde Tarım Bilgi Sisteminin Kurulması ve Güncelliğinin Sağlanmasına İlişkin Protokol yürürlükten kalkmış olur. Tütün ile ilgili verileri Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, şeker pancarı ile ilgili verileri ise Şeker Kurumu toplamakta ve ile paylaşım sağlamaktadırlar Sınıflamalar Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı sosyal ve ekonomik sınıflamaları web sayfasında adresinde yer alan sınıflama sunucusu üzerinden tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Tüm istatistik üreten kurumların personelinin de üye olduğu ve sınıflamalar ile ilgili problemlerin tartışıldığı sınıflama sunucusu üzerinde bir forum sayfası oluşturulmuştur. Dünya düzeyinde ve Avrupa Birliği tarafından revize edilen ekonomik ve sosyal sınıflamaların son versiyonları Türkiye ye uyarlanmış olup, tüm kurum ve kuruluşlar web servis aracılığıyla sınıflama sunucusunda bulunan sınıflama sözlüklerini kullanabilmektedir yılında dış kurum ve kuruluşlara yönelik sınıflamalar konusundaki eğitim çalışmaları devam etmiştir.

12 İstatistiksel yapı Kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulan ve Ocak 2013 de kullanıma sunulan NACE Rev.2-ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2013 ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların değişiklik talepleri Kasım 2013 de ilgili kurum ve kuruluşların personeliyle birlikte değerlendirilmiş ve uygun olanlar sınıflamaya yansıtılarak NACE Rev.2-ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2014 versiyonu ve bu sınıflamaya ait anahtar liste (sözlük) hazırlanmış ve sınıflama sunucusuna yüklenerek 01 Ocak 2014 tarihinde kullanıma sunulacaktır. Taslak ISCED 2011 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması nın çevirisi tamamlanmış olup adaptasyon çalışmaları devam etmektedir ve 2014 yılı 1. çeyreğinde tamamlanacaktır İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması İdari sınırların güncel olarak belirlenip sayısal ortama aktarılmasına yönelik tüm Türkiye ye yaygınlaştırılabilecek ana uygulamaya referans sağlaması için Ankara- Çamlıdere de pilot bir çalışma yapılmıştır. Pilot bölge için mevcut mekansal bilgilerin toplanmasında birden fazla kurum veya kuruluşa ait veriler araştırılıp irdelenerek sonuca gidilmeye çalışılmıştır. İdari sınırlar ile ilgili bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çamlıdere Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere birden fazla kurumun bünyesinden toplanmıştır. Kurumlardan temin edilen bilgiler doğrultusunda pilot bölgede iki aşamalı olarak çalışmalar yapılmıştır. Birinci aşamada; büro çalışmalarında hudutnameye esas sınırlar 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde çizilmeye çalışılmış, bunu takiben temin edilen sınır krokileri, kadastro sınırları ve orman sınırları halihazır üzerine aktarılarak elde edilen sınırlar birbirleriyle çakıştırılmıştır. İkinci aşamada; belirlenen 6 köy için arazi çalışmaları yapılmış, köy muhtarları ve bilirkişilerin gösterdikleri sınırlardan koordinatlı veri toplanmıştır. Sonuç olarak; 1/25000 ölçekli topoğrafik harita üzerine aktarılan köy sınır krokileri, hudutnameye esas çizilen sınırlar, arazi çalışması sonucu elde edilen sınırlar, kadastro sınırları ile orman sınırlarının üst üste çakıştırılması sonucunda, kadastral sınırların; işlenebildiği kadar hudutnamelerle uyum göstermesi, arazi çalışmaları sonucunda ölçümü yapılan sınırlarla uyuşması göz önünde bulundurularak, idari sınırların güncellenmesi çalışmalarında esas alınabileceği sonucuna varılmıştır. Kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri ile şekillenen pilot çalışmanın ve buna istinaden düzenlenecek raporun İstatistik Konseyi ne sunulması, sonuç olarak ise Konsey de alınacak somut kararlara bağlı olarak idari sınırlara ilişkin tüm Türkiye de yaygınlaştırılması arzu edilen ana uygulamanın altyapısının temellerinin atılması beklenmektedir. 6

13 Sosyal ve Demografik İstatistikler ANA KONU 2. SOSYAL VE DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER 2.1. NÜFUS VE DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ 2.2. İŞGÜCÜ PİYASASI İSTATİSTİKLERİ 2.3. EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2.4. KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ 2.5. SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ 2.6. TÜKETİM HARCAMALARI VE GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ 2.7. SOSYAL KORUMA İSTATİSTİKLERİ 2.8. TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 2.9. YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SUÇ VE ADALET VE SEÇİM İSTATİSTİKLERİ GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ YOKSULLUK İSTATİSTİKLERİ

14

15 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.1. Nüfus ve Demografi Doğum Doğum Haber Bülteni, Evlenme ve Boşanma Evlenme ve Boşanma Haber Bülteni, Ölüm 1-Ölüm, Haber Bülteni, Ölüm, Haber Bülteni, İntihar İntihar Haber Bülteni, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Nüfus 1-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Haber Bülteni, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Yayımı, İdari Kayıtlara Dayalı Nüfus Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı Nüfus ve t Araştırması Sonuçları 1-Nüfus ve t Araştırması Haber Bülteni, Nüfus ve t Yayımı, Nüfus Projeksiyonları Nüfus Projeksiyonları Haber Bülteni, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması - HÜNEE - Alan çalışması yürütülmüştür İşgücü Piyasası İşgücü 1-Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni (Aylık, Yıllık), Hanehalkı İşgücü Araştırması Mikro Veri Seti, 2012 Hanehalkı İşgücü Dönemsel, Hanehalkı İşgücü Haber Bülteni içinde yayımlanmaktadır.

16 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.2. İşgücü Piyasası İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri İl Düzeyinde Temel İşgücü Göstergeleri (Yıllık), İşgücü Piyasası İle İlgili Farklı larda Uygulanacak Modüler Anketler 1- Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları, Haber Bülteni İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları, Çalışan Çocuklar, 2012 Yayın 4- Çalışan Çocuklar Mikro Veri Seti, İşgücü Maliyet İşgücü Maliyet Araştırması Sonuçları, İşgücü Maliyeti Endeksi 1-İşgücü Maliyeti Endeksi 4. Dönem İşgücü Maliyeti Endeksi, ,2 ve 3 Dönem Açık İş Açık İş (Aylık) ÇSGB-İŞKUR Kayıtlı İşsiz Kayıtlı İşsiz (Aylık) ÇSGB-İŞKUR İşsizlik Sigortası Başvuruları İşsizlik Sigortası Başvuruları (Yıllık) 2012 ÇSGB-İŞKUR Sigortalı İstatistikler Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı, (Aylık, Yıllık), 2012 ÇSGB/SGK İş Uyuşmazlığı İş Uyuşmazlığı, 2012 ÇSGB-ÇGM Çalışma Hayatı İstatistikler Çalışma Hayatı, 2012 ÇSGB-ÇGM Kamu İstihdamı - Maliye Aylık İşgücü nde bir bölüm olarak yayımlanmaktadır Eğitim Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması 2012 Haber Bülteni 10

17 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.3. Eğitim Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması Girişimlerde Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi Araştırması Yetişkin Eğitimi, Örgün Eğitim Milli Eğitim Örgün Eğitim MEB Yükseköğretim Yükseköğretim, YÖK a ÖSYM 1- Ortaöğretim Kurumlarına Göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları 2- Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları 3- ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları ÖSS Puanlarının Dağılımları (Yığınsal) 4- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları 5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adaylarının Yükseköğretim Programına İlişkin Tercihleri Yükseköğretim Programlarına Göre Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları ÖSYM 2.4. Kültür ve Spor Kültürel Miras Araştırmaya Açık Arşiv Kültür Yayını, 2012 Kültür 2012 yayını, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, ve alt başlıkları içermektedir Kütüphane 11

18 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.4. Kültür ve Spor Kitap Kültür Yayını, Yazılı Medya Yazılı Medya Haber Bülteni, Görsel Sanat Gösteri Sanatları Kültür Yayını, Din Din, 2012 DİB Spor Spor, 2012 GSB 2.5. Sağlık Sağlık Harcama Sağlık Harcama, Haber Bülteni, Ölüm Nedeni Ölüm Nedeni Haber Bülteni, Türkiye Sağlık Araştırması Türkiye Sağlık Araştırması, Sağlık ve Risk Faktörleri Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Korunması ile İlgili İstatistikler Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Sağlık Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Sağlıkta İnsan Kaynakları Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık Sağlık Sağlık Yıllığı 2012 kapsamında yayımlanmıştır Sağlık Hizmeti Verilen Kurumlar ve yapı Sağlık Yıllığı, 2012 Sağlık İş Kazaları SGK İstatistik Yıllığı 2012 ÇSGB/SGK 4 c kapsamındaki iştirakçiler kapsam dışıdır Meslek Hastalıkları SGK İstatistik Yıllığı 2012 ÇSGB/SGK 4 c kapsamındaki iştirakçiler kapsam dışıdır. 12

19 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.6. Tüketim Harcamaları ve Gelir Dağılımı Tüketim Harcamaları 1- Hanehalkı Tüketim Harcaması Haber Bülteni, Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları 1-Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012 Haber Bülteni 2-Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Kesit), Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (Panel), Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Yayını, Sosyal Koruma Sosyal Koruma Sosyal Koruma Haber Bülteni, Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kalkınma 2.8. Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet 1- İstatistiklerle Çocuk Haber Bülteni/Yayın, İstatistiklerle Yaşlılar Haber Bülteni/Yayın, İstatistiklerle Kadın Haber Bülteni/Yayın, İstatistiklerle Aile Haber Bülteni, Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Mikroveri Seti, 2008 Aile ve Sosyal Politikalar (Kadının Statüsü Gen. Müd.) 13

20 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.8. Toplumsal Cinsiyet Aile Yapısı Araştırması - Aile ve Sosyal Politikalar (Aile ve Toplum Hizmetleri Gen. Müd.) dı 2011 Türkiye de Aile Yapısı Araştırma sının sonuçları basılı yayın olarak sunulmasına rağmen, yöntemsel çalışmalar yapılarak yeni ağırlıklara göre tablolar revize edilmiştir yılının Nisan ayı sonuna kadar raporlar Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak basılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması 1-Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2012 Yayını 2-Yaşam Memnuniyeti Araştırması Haber Bülteni, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Veri Tabanı, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, Suç, Adalet ve Seçim Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu, 2012 dı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, Adalet Adalet, 2012 Adalet İnsan Hakları - Türkiye İnsan Hakları Kurumu dı Kurumun tarihinde kurulması ve yapılanma süreci nedeniyle henüz istatistiki veri oluşturulamamıştır. 14

21 Sosyal ve Demografik İstatistikler Gençlik Gençlik İstatistiklerle Gençlik Haber Bülteni/Yayın, Turizm Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi Vatandaş Giriş 1- Turizm Haber Bülteni, 3 Aylık 2- Turizm Yayını, 2012 Çıkış Yapan ziyaretçiler ile vatandaş giriş istatistikleri birleştirilerek dört haber bülteni ve bir yayın çıkartılmıştır Hanehalkı Yurtiçi- Yurtdışı Turizm 1- Hanehalkı Yurtiçi Turizm Anketi Haber Bülteni, 3 Aylık 2- Turizm Yayını, Sınır 1- Giriş Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar Aylık Haber Bülteni 2- Sınır, 2012 Kültür ve Turizm Konaklama (Turizm İşletme Belgeli) Konaklama (Turizm İşletme Belgeli), 2012 Kültür ve Turizm Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen) Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen), 2012 Kültür ve Turizm Yat Yat, 2012 Kültür ve Turizm Turizm Belgeli Tesislerin İşletme ve Yatırım Belgeli Tesis, 2012 Kültür ve Turizm Tarifesiz Uçaklar(Charter) Tarifesiz Uçaklar, 2012 Kültür ve Turizm 15

22 Sosyal ve Demografik İstatistikler 2.13 Uluslararası Göç Uluslararası göç istatistiklerinin geliştirilmesi kapsamında NVİGM, EGM ve ÇSGB ile çalışmalar sürdürülmektedir. 11 Nisan 2013 tarihli resmi gazete yayınlanan 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), yabancıların Türkiye ye girişi, Türkiye de ikametleri, sınır dışı edilmeleri ve uluslararası korumadan faydalanmaları konularında, önemli hukuksal ve idari değişiklikler getirmektedir. Söz konusu kanun, yayım tarihinden itibaren 1 yıl sonra, yani 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girmesi ile birlikte, ikamet izinleri, sığınmacı ve mülteci kayıtları ile yasadışı göçe ilişkin her türlü işlem Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Bunun yanında, söz konusu kanun, uluslararası göç istatistikleri kapsamında değerlendirilen diğer idari kayıtlara da yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu kapsamda, söz konusu idari kayıtların geliştirilmesine yönelik olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile de çalışmalara başlanmıştır yılsonu ADNKS nüfusu hesaplanırken değerlendirilecek ikamet izin kayıtlarının EGM den ulusal adres standartlarına uygun olarak alınması hedeflenmiştir. Ancak bu hedefe ulaşılamamış, söz konusu kayıtlar 2013 yılında da önceki yıllar ile aynı formatta alınmıştır. Uluslararası göç istatistiklerinin üretilmesinde temel kayıtlardan biri olan sınır kayıtlarının diğer kayıtlar ile ilişkilendirilmesine yönelik olarak EGM ile birçok görüşme ve toplantı yapılmasına rağmen, ilgili kurumdan kaynaklı nedenlerle gelişme kaydedilememiştir. Bu alanda ilgili kurum ile görüşmeler ve çalışmalar devam etmektedir. Çalışma izin istatistikleri, ÇSGB tarafından yıllık olarak üretilerek yayınlanmaktadır. Söz konusu istatistiklerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik olarak çalışmalar devam etmektedir. Yurtdışına giden ve yurtdışından gelen TC vatandaşlarına ilişkin istatistiklerin üretilebilmesi için NVİGM ve EGM ile çalışmalar yürütülmektedir Nüfus ve t Araştırması ndan uluslararası göçe ilişkin bazı istatistikler üretilerek kullanıcı ile paylaşılmıştır. Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Nüfus ve t Araştırması 2011 yayınında da söz konusu bilgiler yer almaktadır Uluslararası Göç Yabancı Nüfus ve Vatandaşlık Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İçişleri İstatistikler 2007 yılından itibaren oluşturulmuş, ancak yayın yapılmamıştır Çalışma İzin Çalışma Hayatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇGM) Yoksulluk Yoksulluk (Harcamaya Dayalı) Yoksulluk (Gelire Dayalı) Yoksulluk Çalışması,

23 Makroekonomik İstatistikler ANA KONU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER 3.1. ULUSAL HESAPLAR 3.2. FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLER 3.3. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ 3.4. SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ 3.5. KALKINMA YARDIMLARI İSTATİSTİKLERİ 3.6. KAMU ALIMLARI İSTATİSTİKLERİ 3.7. DEVLET MALİ İSTATİSTİKLERİ 3.8. MALİ SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 3.9. KENTLERİN YAŞANABİLİRLİĞİ ENDEKSİ 17

24

25 Makroekonomik İstatistikler 3.1. Ulusal Hesaplar Cari ve Sabit Fiyatlarla Üretim Yöntemiyle Gayrisafi Milli ve Yurtiçi Hasıla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni (3 Aylık) Cari ve Sabit Fiyatlarla Harcama Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni (3 Aylık) Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni Kısmen Gelir Yöntemiyle GSYH nın ESA 95 'e uyumunu sağlamak amacıyla tahmin ve analiz çalışmaları devam etmektedir Kurumsal Sektörlere Göre Mali Olmayan Hesaplar Kısmen Genel devlet ve alt sektörleri için sektör hesabı EDP mali Bildirim Tablolarına paralel hazırlama çalışmaları devam etmektedir Dış Âlem Hesapları Dış Alem Hesapları Haber Bülteni (2012) Cari Fiyatlarla Bölgesel Gayrisafi Katma Değer Bölgesel Gayrisafi Katma Değer (2011) KİT Mali Tabloları 1- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Bilançosu 2- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borç Stoku (3 Aylık) 3- KİT lerin Görev Zararı (3 Aylık) 4- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Kar-Zarar 5- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yarattığı Katma Değer 6- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borçlanma Gereği ve Finansmanı 7- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Maliyetleri (3 Aylık) 8- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları (3 Aylık) 9- KİT lerin Vergi Dışı Gelirleri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı 19

26 Makroekonomik İstatistikler 3.1. Ulusal Hesaplar Ülkeler ve sektörler itibariyle Türkiye'de Yerleşik Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Doğrudan Dış Yatırımlar 1- Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar (Sektör Bazında), 3 Aylık 2- Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar (Ülke ve Yıl Bazında), 3 Aylık Hazine Müsteşarlığı Kısmen Yurt Dışı Doğrudan Yatırımlar (Sektör Bazında) yayımlanmamıştır Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni (Aylık) Ekonomi Uluslararası Sermayeli Firmalar ve İrtibat Büroları Listesi 1- Uluslararası Sermayeli Firmalar Listesi (6 Aylık) 2- İrtibat Büroları Listesi (6 Aylık) Ekonomi Finansal Hesaplar Finansal Hesaplar T.C. Merkez Bankası Kısmen Tüm tabloların konsolidasyonu ve akım verilerin hazırlanması için ilgili kurumların gerekli detay ve standarttaki veriyi TCMB' ye düzenli olarak sağlayıp veri kalitesini temin etmeleri durumunda, konsolide ve konsolide edilmemiş stok ve akım tabloların tamamlanma tarihi 2015 olarak planlanmaktadır yılı stok bazda finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetim verileri yayımlanmıştır Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi (Aylık) T.C. Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Pozisyonu Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Aylık) T.C. Merkez Bankası Ekonominin Genel Dengesi Ekonominin Genel Dengesi Kalkınma Kamu Kesimi Genel Dengesi Kamu Kesimi Genel Dengesi Kalkınma Sabit Sermaye Yatırımları (Sektörler itibariyle, kamu, özel ve toplam) Sabit Sermaye Yatırımları (Sektörler itibariyle, kamu, özel ve toplam) Kalkınma Sabit Sermaye Yatırımları (Bütçe türleri itibariyle, kamu) Sabit Sermaye Yatırımları (Bütçe türleri itibariyle, kamu), Kalkınma Yatırım Teşvik Yatırım Teşvik (Aylık) Ekonomi 20

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016 2012 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6 İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007-2011) NIN UYGULANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI...iii TABLOLAR LİSTESİ...vii KISALTMALAR LİSTESİ...viii BİRİNCİ BÖLÜM RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2005 YILI PROGRAMI i İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM 2005 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2003 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x

-i- İÇİNDEKİLER. 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x -i- İÇİNDEKİLER 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2010 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı