Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmeliine dayal$ olarak haz$rlanan bu yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi ne bal$ enstitülerde yürütülen lisansüstü eitimöretimi düzenler. b) Lisansüstü eitim, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlar$ndan olu&ur. c) Her enstitü bu Yönetmelie dayal$ olarak kendi eitim-öretim ve s$nav uygulama esaslar$n$ ayr$ca haz$rlay$p, Üniversite Senatosunun onay$na sunabilir. Tan$mlar Madde 2- Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve k$saltmalar a&a$daki anlamlar$ ifade ederler. a) Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi, b) Senato : Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, c) Enstitü : Dokuz Eylül Üniversitesi ne bal$ enstitüler, d) Müdür : :lgili Enstitünün Müdürü, e) Enstitü Kurulu : Enstitü müdürünün ba&kanl$$nda, enstitü müdür yard$mc$lar$ ve enstitüde eitim programlar$ bulunan anabilim/anasanat dal$ ba&kanlar$ndan olu&an kurul. f) Enstitü Yönetim Kurulu : Enstitü müdürünün ba&kanl$$nda, enstitü müdür yard$mc$lar$, müdürün gösterecei alt$ aday aras$ndan enstitü kurulunca seçilecek üç öretim üyesinden olu&an kurul, g) Anabilim/Anasanat Dal$ : Lisansüstü Eitim Enstitülerinin Te&kilat ve :&leyi& Yönetmelii nin 5 inci maddesinde enstitüler için tan$mlanan ve enstitüde eitim program$ bulunan anabilim/anasanat dal$, h) Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kan$ : Lisansüstü Eitim Enstitülerinin Te&kilat ve :&leyi& Yönetmelii nin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dal$ için tan$mlanan ba&kan, $) Dan$&man : Enstitüye kay$tl$ örenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan atanan öretim üyesi, k) Örenci : Lisansüstü öretim için enstitüye kay$tl$ örenci,

2 l) Tez : Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlilik eseri. m) Uzmanl$k Alan$ Dersi : Tez çal$&mas$ yapt$ran öretim üyelerinin yapt$rd$$ tez çal$&malar$ alan$nda aç$lan derstir. Ö?RENC: KABULÜ Yüksek Lisansa Ba&vuru ve Seçme S$navlar$ Madde 3 a) Yüksek lisans programlar$na, ÖSYM taraf$ndan yap$lan Akademik Personel ve Lisansüstü Eitim Giri& S$nav$ndan (ALES) ba&vurduu program$n puan türünden en az 55 puan alan adaylar ba&vurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim/anasanat dallar$na ba&vurularda ALES e girmi& olma ko&ulu aranmaz. :lgili enstitünün yetkili kurullar$ bu puan$n üzerinde puan belirleyebilir. Yüksek lisans programlar$na; ALES ve lisans kademesi notlar$ ile ilgili enstitüler taraf$ndan yap$lan yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzeri deerlendirme sonuçlar$na göre güz ve bahar yar$y$llar$ ba&$nda örenci al$nabilir. Yabanc$ dil haz$rl$k s$n$f$ bulunmayan enstitülerde/programlarda, baraj niteliinde yabanc$ dil giri& s$nav$ yap$l$r ve bu s$navda ba&ar$l$ olamayan adaylar deerlendirmeye al$nmaz. Türkçe öretim yapan programlara ba&vuran yabanc$ uyruklu adaylar Türkçe s$nav$na al$n$r. Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan belirlenen kurumlardan alacaklar$ belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu s$navdan muaf tutulur. Yabanc$ uyruklu adaylar, ayr$ca Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kendi dillerinin d$&$nda bir yabanc$ dilden de s$nava al$nabilir. Yabanc$ uyruklu adaylar$n bu s$nav$, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun seçecei üç ki&ilik bir jüri taraf$ndan yap$l$r. Bu s$navda ba&ar$l$ olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yüksek lisans programlar$na al$nacak örenci say$lar$ ve aday örencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü olu&turan anabilim/anasanat dallar$n$n önerileri üzerine Enstitü Kurulunca karara balan$r ve ilan edilir. Bu ilanda; adaylar$n s$nava tabi tutulacaklar$ alanlar ve yabanc$ dil ile s$nav günü, s$nav yeri, ba&vuru ko&ullar$ ve ba&vuru tarihleri belirtilir. b) Yurtd$&$ üniversitelerinden mezun yabanc$ uyruklu lisans mezunlar$n$n yüksek lisans müracaatlar$, lisans notlar$ dikkate al$narak ilgili anabilim/anasanat dal$ görü&ü dorultusunda Enstitü Yönetim Kurulu nda karara balan$r. Yurtd$&$ndan al$nm$& lisans diplomalar$n$n denklikleri Yükseköretim Kurulu nca onaylanm$& olmal$d$r. Aday örenciler, ilanda belirtilen son ba&vuru tarihine kadar lisans diplomalar$n$ ve istenen dier bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüü ne ba&vururlar. Dilekçede s$nav$na girilecek yüksek lisans program$/programlar$ ve yabanc$ dil belirtilir. Aday örencilerin kay$t i&lemleri ilgili Enstitü Müdürlüü nce düzenlenir ve yürütülür. c) Örencilerin deerlendirmelerinde yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$, portfolyo incelemesi vb. deerlendirme &ekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate al$naca$, s$nav tarihleri, jürilerin tespiti ve ba&vurular$n deerlendirilmesi ile ilgili i&lemler ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n görü&leri dikkate al$narak Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan düzenlenir.

3 d) Yüksek lisans yabanc$ dil s$nav$ aday$n bilim/sanat alan$ ile ilgili olarak Senato ca belirlenen bir yabanc$ dilde yaz$lm$& kelimelik bir metnin iki saat içinde sözlük yard$m$yla Türkçe ye çevrilmesi &eklinde yap$l$r. Yabanc$ dilde öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran adaylar$n s$navlar$ öretim verilen yabanc$ dilde yap$labilir. Yabanc$ dil s$nav$nda ba&ar$ notu 100 üzerinden en az 70 dir. Üçer asil, iki&er yedek üyeden olu&an yabanc$ dil jürileri Enstitü Yönetim Kurulu nca belirlenir. Ancak (f) f$kras$nda belirtilen yabanc$ dil ba&ar$ belgesine sahip olanlar yabanc$ dil s$nav$ndan muaf tutulur. Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim/anasanat dal$n$n önerisini de dikkate alarak aç$lan her yüksek lisans program$ için ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyeleri aras$ndan en az üç ki&ilik bir deerlendirme jürisi seçer. Ayr$ca iki yedek üye tespit eder. Deerlendirme, ilgili öretim program$n$n özelliklerine göre, yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$, portfolyo incelemesi vb. den bir veya bir kaç$n$n bile&imi &eklinde yap$labilir. Aday$n ba&ar$l$ say$labilmesi için bu deerlendirmelerden en az 65 not alm$& olmas$ gerekir. Yabanc$ dilde öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran adaylar$n yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$ öretim verilen yabanc$ dilde yap$labilir. e) Varsa yabanc$ dil baraj s$nav$nda ba&ar$l$ olan adaylardan deerlendirmede de ba&ar$l$ görülenler, ald$klar$ deerlendirme notlar$n$n % 25 i ile lisans kademesi not ortalamas$n$n %25 inin toplam$na ALES notunun % 50 sinin eklenmesi suretiyle belirlenen ba&ar$ notlar$ en yüksek olandan ba&layarak kontenjan say$s$na göre ba&vurduklar$ öretim programlar$na yerle&tirilir ve enstitüde ilan edilir. S$ralamada e&itlik olmas$ halinde lisans not ortalamas$ yüksek olana öncelik tan$n$r. Tezsiz yüksek lisans programlar$ndaki deerlendirmede ise, ALES puan$n$n en az % 50 si esas al$n$r ve dier ölçütlere ili&kin esaslar ilgili Enstitü Kurulu taraf$ndan belirlenerek ilan edilir. f) Yabanc$ dil haz$rl$k s$n$f$ bulunan programlarda deerlendirmede ba&ar$l$ olup ilgili öretim program$ kontenjan$ içinde yer alarak kesin kay$t yapt$ran adaylar, Yabanc$ Diller Yüksekokulu nda Yabanc$ Dil Seviye Tespit S$nav$ na al$n$rlar. :ngiliz, Frans$z veya Alman dillerinin birinden ya da Senato nun belirledii ba&ka bir dilden yap$lan bu s$navda, bir aday$n ba&ar$l$ olabilmesi için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmi&) not almas$ gerekir. Ancak, tamamen veya k$smen yabanc$ dilde öretim yap$lmayan programlarda yabanc$ uyruklu adaylar için dil Türkçe dir. Yabanc$ uyruklu adaylar, Türkçe s$nav$na al$n$rlar. Enstitü Yönetim Kurulu nca kabul edilen kurumlardan alacaklar$ belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu s$navdan muaf tutulurlar. Yabanc$ uyruklu adaylar ayr$ca Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kendi dillerinin d$&$nda bir yabanc$ dilden de s$nava al$nabilirler. Adaylar$n s$navlar$ ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun seçecei üç ki&ilik bir jüri taraf$ndan yap$l$r. Bu s$navlarda ba&ar$l$ olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmi&) al$nmas$ gerekir. Yabanc$ Diller Yüksekokulu Haz$rl$k Öretimi Yönetmelii nde belirtilen &ekilde öretimini yabanc$ dilde yapm$& olanlar veya yabanc$ dil haz$rl$k öretimi görenler ile ayn$ yönetmeliin ilgili maddesinde belirtilen s$navlar$n birinden Yabanc$ Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu nun belirledii düzeylerde ba&ar$l$ olduunu belgeleyen adaylar Yeterlilik Düzey Belirleme S$nav$ndan bir hafta önce belgelerini Yabanc$ Diller Yüksekokulu Müdürlüü ne

4 verdikleri takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu karar$ ile, ilgili yabanc$ dil s$nav$na girmekten muaf tutulurlar. g) Deerlendirmeden sonra varsa yabanc$ dil ba&ar$ &artlar$n$ da yerine getiren adaylar, dier mali yükümlülüklerini de yerine getirerek asil örenci olarak yüksek lisans program$na kay$tlanabilirler. Yabanc$ dil haz$rl$k s$n$f$ bulunan programlarda deerlendirmede ba&ar$l$ olduu halde (f) f$kras$nda belirtilen yabanc$ dil s$nav$nda ba&ar$l$ olamayan adaylara ise yabanc$ dil örenmeleri için bir y$l süre verilir. Bir y$l içinde Üniversitemiz Yabanc$ Diller Yüksekokulu nca yap$lacak s$navlarda da ba&ar$s$z olanlar veya (f) f$kras$ndaki belgelerden birini getiremeyen adaylar$n enstitü ile ili&ikleri kesilir. h) Yabanc$ dille öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran yabanc$ uyruklu adaylar, Türkçe s$nav$na ek olarak belirlenen yabanc$ dilden de (f) f$kras$ hükümlerine göre s$nava al$n$rlar. Bu s$navda ba&ar$s$z olanlara (g) f$kras$ hükmü uygulan$r. $) Kazanan örencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kesinle&ir ve enstitüde ilan edilir. Kay$t i&lemleri Enstitü Müdürlüü taraf$ndan düzenlenir ve denetlenir. Kay$tlanan örenci say$s$n$n 3 ten az olmas$ halinde o program$n aç$l$p aç$lmayaca$na ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Doktora ve Sanatta Yeterlilik Örenimine Ba&vuru ve Seçme S$navlar$ Madde 4- Doktora ve sanatta yeterlilik öretim programlar$na ba&vurularla ilgili esaslar &unlard$r: a) Doktora ve sanatta yeterlik öretim programlar$na; ALES den ba&vurduu program$n puan türünden en az 60 puan ve Üniversiteleraras$ Kurul Yabanc$ Dil S$nav$ndan (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan alan ya da Üniversiteleraras$ Kurul taraf$ndan buna e&deer olarak belirlenen s$navlar$n birinden ba&ar$l$ olan adaylar ba&vurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim/anasanat dallar$na ba&vurularda ALES e girmi& olma ko&ulu aranmaz. T$p bilimlerinde yürütülen doktora programlar$na ba&vuracak t$p fakültesi mezunlar$n$n ise; T$pta Uzmanl$k S$nav$ndan (TUS) en az 50 temel veya klinik t$p puan$ (Temel bilimlere ba&vuracak adaylar için temel t$p puan$, klinik bilimlere ba&vuracak adaylar için klinik t$p puan$) almalar$ gerekir. :lgili enstitünün yetkili kurullar$ bu puanlar$n üzerinde puan belirleyebilir. Yabanc$ uyruklu örenciler için anadilleri d$&$nda :ngilizce, Frans$zca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 60 puan veya Üniversiteleraras$ Kurulca kabul edilen bir s$navdan bu puan$n e&deeri bir puan almak zorunludur. Doktora ve sanatta yeterlik programlar$na; ALES veya t$p bilimlerinde doktora program$na ba&vuran adaylar için TUS ve yüksek lisans kademesi notlar$ ile ilgili enstitüler taraf$ndan yap$lan yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzeri deerlendirme sonuçlar$na göre güz ve bahar yar$y$llar$ ba&$nda örenci al$nabilir. Doktora ve sanatta yeterlik öretimi yap$lacak anabilim/anasanat dallar$ ya da bilim/sanat dallar$na al$nacak örenci say$lar$ ve aday örencilerde aranacak nitelikler; anabilim/anasanat dal$ ba&kanl$klar$n$n önerileri al$narak, Enstitü Kurulu taraf$ndan kararla&t$r$l$r ve ilan edilir. Bu ilanda ba&vuru tarihi ve hangi dilden ba&ar$ belgesi aranaca$ ayr$ca belirtilir. b) Örencilerin deerlendirmelerinde yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzeri deerlendirme &ekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate al$naca$, s$nav tarihleri, jürilerin tespiti ve ba&vurular$n deerlendirilmesi ile ilgili i&lemler,

5 ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n görü&leri dikkate al$narak Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlilik giri& s$navlar$na kabul edilebilmek için, aday$n yüksek lisans derecesine veya Eczac$l$k ile Fen Fakültesi mezunlar$n$n Sal$k Bakanl$$ taraf$ndan düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dal$nda kazan$lan uzmanl$k yetkisine sahip olmas$ ve yüksek lisans kademesi a$rl$kl$ not ortalamas$n$n 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunlar$n e& deeri olmas$ gerekir. Ancak, dorudan doktora programlar$na ba&vurabilen T$p Fakültesi mezunlar$ için not ortalamas$ &art$ aranmaz. Yurt d$&$ndaki üniversitelerden mezun yabanc$ uyruklu yüksek lisans mezunlar$n$n doktora/sanatta yeterlilik program$/programlar$na müracaatlar$, yüksek lisans notlar$ dikkate al$narak ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n görü&ü dorultusunda Enstitü Yönetim Kurulunda karara balan$r. Yurt d$&$ndan al$nm$& yüksek lisans diplomalar$n$n denkliinin, Yükseköretim Kurulunca onaylanm$& olmas$ gerekir. c) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim/anasanat dal$ ba&kanl$$n$n önerisi de dikkate al$narak aç$lan her doktora ve sanatta yeterlik program$ için, ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyeleri aras$ndan en az üç ki&ilik bir deerlendirme jürisi seçer. Ayr$ca iki yedek üye tespit eder. Deerlendirmede; ilgili öretim program$n$n özelliklerine göre yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaç$ birlikte yap$labilir. Aday$n ba&ar$l$ say$labilmesi için bu deerlendirmelerden en az 70 puan alm$& olmas$ gerekir. Yabanc$ dilde öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran adaylar$n yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$ öretim verilen yabanc$ dilde yap$labilir. d) Adaylardan deerlendirmede ba&ar$l$ görülenler; ald$klar$ deerlendirme notlar$n$n % 25 i ile yüksek lisans kademesi not ortalamas$n$n % 25 inin toplam$na ALES veya TUS notunun % 50 sinin eklenmesi suretiyle belirlenen ba&ar$ notlar$ en yüksek olandan ba&layarak kontenjan say$s$na göre ba&vurduklar$ programlara yerle&tirilir. Kazanan adaylar Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile ilan edilir. S$ralamada e&itlik olmas$ halinde yüksek lisans not ortalamas$ yüksek olan adaya öncelik tan$n$r. e) Doktora/sanatta yeterlik örencilii hakk$n$ kazanan aday$n kay$t i&lemleri Enstitü taraf$ndan yürütülür. Kay$t i&lemi, örencinin dosyas$nda bulunmas$ gereken belgeleri Enstitüye teslim etmesi, mali ve dier yükümlülüklerini yerine getirmesiyle tamamlan$r. Bilimsel Haz$rl$k Program$na Örenci Kabulü Madde 5 a) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik programlar$nda, nitelikleri a&a$da belirtilen adaylar$n eksikliklerini gidermek amac$yla Bilimsel Haz$rl$k Program$ uygulanabilir. Bilimsel haz$rl$k programlar$ ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n teklifi üzerine Enstitü Kurulu karar$ ve Senato nun onay$ ile yürürlüe girer. Lisans derecesini ba&vurduklar$ yüksek lisans veya doktora program$ndan farkl$ alanlarda alm$& olan adaylar,

6 Lisans derecesini ba&vurduklar$ yükseköretim kurumu d$&$ndaki yükseköretim kurumlar$ndan alm$& olan yüksek lisans program$ adaylar$, Lisans ve yüksek lisans derecelerini ba&vurduklar$ yükseköretim kurumu d$&$ndaki yükseköretim kurumlar$ndan alm$& olan doktora adaylar$, Yüksek lisans derecesini ba&vurduklar$ doktora program$ndan farkl$ alanda alm$& olan adaylar, edilir. b) Bilimsel haz$rl$k program$na madde 3, 4 ve 5 teki esaslara göre örenci kabul c) Bilimsel haz$rl$k program$nda al$nmas$ zorunlu dersler, ilgili lisansüstü program$n$ tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel haz$rl$k program$ndaki bir örenci, bilimsel haz$rl$k derslerinin yan$ s$ra ilgili Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onay$ ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. d) Bilimsel haz$rl$k program$na kabul edilen örencilerin lisans kademesinden ald$klar$ derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Öretim ve S$nav Çerçeve Yönetmelii nin ilgili hükümlerine, Yüksek Lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii hükümlerine göre almalar$; bilimsel haz$rl$kta ald$klar$ tüm dersleri (Lisans ve Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii hükümlerine göre (e) bendinde belirtilen süre içinde ba&armalar$ gerekir. e) Bilimsel haz$rl$k programlar$nda geçirilecek süre en çok iki yar$y$ld$r. Bu süre dönem izinleri d$&$nda uzat$lamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora sürelerine dahil edilmez. Özel Örenci Kabulü Madde 6 Lisans düzeyinde bir öretim program$ndan mezun olup belirli konularda bilgilerini artt$rmak isteyenler ilgili Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$ n$n olumlu görü&ü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile baz$ lisansüstü derslere Özel Örenci olarak kabul edilebilirler. Özel örenci olarak kay$t yapt$rmak isteyen adaylar$n, almak istedikleri derslerin aç$laca$ yar$y$l$n ba&$nda, lisansüstü derslere kay$t süresi içinde, lisans örenimleri s$ras$nda ald$klar$ notlara ili&kin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri birer dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüklerine ba&vurmalar$ gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan özel örenci olarak baz$ dersleri almalar$ uygun görülen adaylar, özel örenci olarak kay$t olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu taraf$ndan o y$l için veya ders saati ba&$na tespit edilecek miktar$ ödemek ve üniversite veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan gerekli görülen belgeleri vermek zorundad$r. Hukuki yönden özel örencilik statüsü, özel örenci kay$t i&lemlerinin tamamlanmas$ üzerine kazan$l$r ve kendilerine birer Özel Örenci Kimlik Belgesi verilir. Özel örencilere hiçbir

7 diploma ve ünvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde ald$klar$ notlar$ gösteren birer belge verilebilir. Özel örenciler Dokuz Eylül Üniversitesi örencilerinin yararland$klar$ örencilik haklar$ndan yararlanamazlar. Özel örenci adaylar$n$n Yabanc$ dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilmeleri için Yabanc$ Diller Yüksekokulu taraf$ndan düzenlenen Yabanc$ Dil Yeterlilik S$nav$n$ ba&arm$& veya bu yönetmeliin 4. maddesinin c bendindeki yabanc$ dil belgelerinden birine sahip olmalar$ gerekir. Özel örencilerin kaydolduklar$ dersleri b$rakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri miktar iade edilmez. Özel örenciler, derse devam, s$nav, ba&ar$n$n deerlendirilmesi, disiplin ve dier hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve dier esaslara uymak zorundad$rlar. Yatay Geçi& Yoluyla Örenci Kabulü Madde 7- Dokuz Eylül Üniversitesi ne bal$ enstitülere yatay geçi& yoluyla örenci kabul edilmez. Lisansüstü giri& s$navlar$nda ba&ar$l$ olarak kesin kay$t yapt$ran örencilere, ilgili anabilim/anasanat dal$n$n teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu nca uygun görülecek dier enstitülerdeki örenimleri s$ras$nda ald$klar$ derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili program$ tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz. Lisansüstü Programlara Kay$t Madde 8- Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programlar$na kay$t hakk$ kazanan adaylar$n listesi Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kesinle&ir ve Enstitü Müdürlüü taraf$ndan ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan adaylar$n kay$tlar$ Enstitü Yönetim Kurulu nca akademik takvim dikkate al$narak belirlenen günlerde yap$l$r. Kay$t hakk$ kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu nca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kay$tlar$n$ yapt$r$rlar. Süresi içinde kesin kayd$n$ yapt$rmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. E?:T:M - Ö?RET:M Derslerin Kredi Deerleri Madde 9- Bir lisansüstü dersin kredi deeri, bir yar$y$l devam eden bir dersin haftal$k teorik ders saatinin tamam$ ile haftal$k uygulama veya laboratuvar saatinin yar$s$n$n toplam$d$r. Seminer, Uzmanl$k Alan$ dersi, Dönem Projesi ve Tez Çal$&mas$ kredisizdir. Örenci ikinci yar$y$l$n ba&$ndan itibaren dan$&man$ taraf$ndan aç$lan Tez Çal$&mas$ ile ilgili Uzmanl$k Alan$ dersine kay$t yapt$rmak zorundad$r. Ders Ekleme ve B$rakma Madde 10- Örenciler dersler ba&lad$ktan sonra, en geç 15 gün içinde dan$&man$n$n uygun görü&ünü almak &art$yla, o yar$y$l$n eitim ve öretim program$nda mevcut olan ba&ka dersleri programlar$na ekleyebilirler veya devam etmekte olduu dersleri b$rakabilirler.

8 Örenciler ald$klar$ her dersi ba&armak zorundad$rlar. Örencinin ald$$ dersler aras$ndan hangilerinin o dönem al$nmas$ gereken zorunlu krediye say$lacak dersler olduu o döneme ait ders kay$t formunda dan$&man$nca belirtilir. S$navlar, Deerlendirme ve Ders Tekrar$ Madde 11- Örencilerin yar$y$lsonu s$navlar$na girebilmeleri için teorik derslerin % 70 ine, uygulama/laboratuvarlar$n ise % 80 ine devam etmi& olmalar$ gerekir. Her yar$y$lda bir ders için en az bir ara s$nav$ yap$l$r. Ara s$nav$n, yar$y$liçi çal$&malar$n$n ve yar$y$lsonu s$navlar$n$n o dersin ba&ar$ notuna ne &ekilde yans$t$laca$ ve dersin haftal$k bazda tüm yar$y$l için içerii, ders kitab$ ve ilgili literatürü yar$y$liçi s$nav ve uygulama tarihleri dersi veren öretim üyesi taraf$ndan yar$y$l$n ba&$nda Enstitü Müdürlüüne ve örencilere bildirilir. Örenciye verilecek yary$lsonu ders notu, ara s$navlar, yar$y$lsonu s$nav$, ve/veya yar$y$lsonu proje çal$&mas$ deerlendirmesi ile dönem içi çal$&malar$ ve derse devam$ gözönünde tutularak öretim üyesi taraf$ndan, yar$y$l ba&$nda örencilere ve enstitüye verilen ders tan$t$m bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur. Lisansüstü derslerinde bütünleme s$nav$ aç$lmaz. Ba&ar$s$z olunan bir dersi örenci azami ders alma süresi içinde tekrar al$r. Söz konusu dersin seçimlik olmas$ halinde dersin yerine ayn$ kredi deerinde dan$&man$n gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onay$ ile bir ba&ka dersi de alabilir. Örenciler Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile, genel not ortalamalar$n$ yükseltmek amac$yla ba&ar$l$ olduklar$ dersleri de tekrarlayabilirler. Bir dersten ba&ar$l$ say$labilmek için o dersten yar$y$lsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik örencilerin en az (CB) notu alm$& olmas$ gerekir. Ders Notlar$ Madde 12- Örencilere, ald$klar$ her ders için, a&a$daki harf notlar$ndan biri takdir olunur. Puan Yar$y$l Ders Notu Katsay$s$ AA BA BB CB

9 CC DC DD FD ve a&a$s$ FF 0 E- Eksik Geçici Notlar D-Devams$z Ortalamaya Kat$lmayan Notlar G-Geli&mekte Olan Y- Yetersiz B- Ba&ar$l$ M- Muaf Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalar$na ili&kin ko&ullar$ yerine getiremedii için s$nava girme hakk$n$ elde edemeyen örencilere (D) notu verilir. (D) notu, not ortalamas$ hesab$nda (FF) notu i&lemi görür. Tez çal$&malar$n$ ba&ar$ ile sürdürmekte olan örencilere (G) notu, tez çal$&malar$n$ ba&ar$ ile sürdüremeyen örencilere (Y) notu verilir. (Y) notu, ayr$ca kredisiz olarak al$nan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çal$&malar$ ile seminerler için ba&ar$s$z olma durumunda da kullan$l$r.

10 Tez çal$&malar$n$ ba&ar$ ile tamamlayan örencilere (B) notu verilir. (B) notu ayr$ca, kredisiz olarak al$nan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çal$&malar$ ve seminerler için, ba&ar$l$ olma durumunda da kullan$l$r. (E) notu, yar$y$l içinde ba&ar$l$ olduu halde ders için gerekli ko&ullar$ tamamlayamayan örencilere verilir. Örenci, herhangi bir dersten (E) notu ald$$ takdirde notlar$n ilgili Enstitü Müdürlüüne teslimi tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundad$r. Aksi halde, (E) notu kendiliinden (FF) notu haline dönü&ür. (M) notu, örencinin Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki üniversitelerden daha önce alm$& olduklar$ ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne say$lan dersler için ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dal$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile muaf olunan dersler için verilir. Not Ortalamalar$ Madde 13- Örencilerin yar$y$lsonundaki ba&ar$ durumu, her yar$y$lsonunda a$rl$kl$ not ortalamalar$ enstitüler taraf$ndan hesaplanarak belirlenir. Bir örencinin bir dersten ald$$ toplam kredi, o dersin kredi deeri ile örencinin ald$$ dersin yar$y$lsonu ba&ar$ notu katsay$s$n$n çarp$m$ ile elde edilir. Herhangi bir yar$y$l$n a$rl$kl$ not ortalamas$n$ bulmak için, o yar$y$lda örencinin bütün derslerden ald$$ toplam kredi tutar$, al$nan derslerin kredi deeri toplam$na bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalamas$, örencinin lisansüstü programa kabul edili&inden itibaren yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amac$yla alm$& olduu derslerin tümü dikkate al$narak hesaplan$r. Genel not ortalamas$na tekrar edilen derslerden al$nan en son not kat$l$r. Bütün notlar örencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalamas$ 3,75 in üstünde olan örenciler üstün ba&ar$l$ say$l$r. :li&ik Kesme Madde 14 a) :lk yar$y$l not ortalamas$ 1.50 den az olan; :kinci ve daha sonraki herhangi bir yar$y$l not ortalamas$ 2.00 den az olan örencilerin, b)yüksek lisans ve doktora tez çal$&mas$ ile uzmanl$k alan$ dersi/dersleri notu, üst üste iki kez veya aral$kl$ olarak üç kez (Y) notu olarak takdir olunan örencilerin, c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan belirlenen en az ders yükünün tezli yüksek lisans ve doktora programlar$nda dört, tezsiz yüksek lisans programlar$nda alt$ yar$y$lda tamamlayamayan ve/veya programlar$n süresi sonunda genel not ortalamas$ 2.50 nin alt$nda olan örencilerin, ç) :kinci kez girdii bitirme s$nav$nda ba&ar$s$z olan tezsiz yüksek lisans örencilerinin, d) Jüri taraf$ndan tezi reddedilen örencilerin, e) Düzeltilmi& tezi jüri taraf$ndan kabul edilmeyen örencilerin,

11 f) Doktora yeterlilik s$nav$nda ikinci kez ba&ar$s$z olan doktora örencileri ile yeterlilik s$nav$nda ikinci kez ba&ar$s$z olan sanatta yeterlilik örencilerinin, g) Doktora Yeterlilik Komitesi taraf$ndan fazladan al$nmas$ öngörülen dersleri alt$nc$ yar$y$l sonuna kadar tamamlayamayan doktora/sanatta yeterlilik örencilerinin, h) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora/sanatta yeterlilik örencilerinin, $) Program$n$ süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü örencilerin, i) :ki yar$y$l üst üste kay$t yenilemeyen veya kay$tland$$ herhangi bir yar$y$lda örenimine devam etmeyen lisansüstü örencilerin, kay$tl$ olduklar$ programla ili&ii kesilir. YÜKSEK L:SANS PROGRAMLARI Madde 15 a) Yüksek lisans programlar$, tezli veya tezsiz olmak üzere iki &ekilde yürütülebilir. Bu programlar$n hangi enstitü anabilim/anasanat dallar$nda aç$laca$ ve nas$l yürütülecei anabilim/anasanat dal$n$n teklifi üzerine Enstitü Kurulu nun karar$ ve Senato nun onay$ ile belirlenir. b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlar$ aras$nda geçi&e izin vermek ilgili anabilim/anasanat dal$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu yetkisindedir ve tezli yüksek lisans program$ndan tezsize geçen örencilerin ek kredilerini tamamlamas$; tezsiz yüksek lisans program$ndan tezliye geçen örencilerin ise tez haz$rlamas$ gerekir. Bu programlardan birinden dierine geçebilmek için, anabilim/anasanat dal$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onay$ ile not ortalamas$ baraj$ da konulabilir. Tezli Yüksek Lisans Program$ Amaç ve Kapsam Madde 16- Tezli yüksek lisans program$n$n amac$, örencinin bilimsel ara&t$rma yaparak bilgilere eri&me, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmas$n$ salamakt$r. Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü Madde 17 a) Tezli yüksek lisans program$ uzmanl$k alan$ dersi/dersleri ve bu derslerin d$&$nda toplam yirmibir krediden az olmamak ko&uluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çal$&mas$ndan olu&ur. Uzmanl$k alan$ dersi/dersleri, seminer ve tez çal$&mas$ kredisiz derslerdir. Tezli yüksek lisans program$ derslerini tamamlama süresi en çok dört yar$y$ld$r.

12 b) Tezli yüksek lisans program$ndaki örenciye tez dan$&man$ örencinin ve dan$&manl$$ üstlenmesi önerilen öretim eleman$n$n görü&leri al$narak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla birinci yar$y$l sonuna kadar atan$r. Tez dan$&manlar$ öretim üye ve doktoral$ öretim görevlileri aras$ndan seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliinin birden fazla tez dan$&man$ gerektirdii durumlarda ikinci tez dan$&man$ atanabilir. Tez dan$&man$ ve ikinci tez dan$&man$ atanma ve dei&tirme ko&ullar$ Enstitü Kurulu taraf$ndan belirlenir. c) Örencinin alaca$ derslerin belirlenmesi ve kay$t i&lemleri tez dan$&man$ taraf$ndan, tez dan$&man$ atan$ncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan yürütülür. ç) Örenci dan$&man atanmas$n$ izleyen dönem ba&$ndan itibaren her yar$y$l tez çal$&mas$na ve kendi tez dan$&man$nca aç$lan Uzmanl$k Alan$ Dersi ne kay$t yapt$rmak zorundad$r. Uzmanl$k alan$ dersinin uygulanmas$na ili&kin ilkeler ilgili enstitülerin teklifi üzerine Senato taraf$ndan belirlenir. d) Tezli yüksek lisans program$n$ tamamlama süresi dört yar$y$ld$r. Bu yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren örenciler yüksek lisans program$n$ en az üç yar$y$lda tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini ba&ar$yla bitiren, ancak tez çal$&mas$n$ dördüncü yar$y$l sonuna kadar tamamlayamad$$ için tez s$nav$na giremeyen bir örenciye tezini jüri önünde savunmas$ için iki yar$y$l ek süre verilir. e) Örenci, yüksek lisans program$nda lisans örenimi s$ras$nda al$nmam$& olmas$ ko&uluyla, lisans dersleri alabilir. Kredili olarak ald$$ lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii hükümlerine göre ba&armak zorundad$r. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine say$labilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine say$laca$ derslere kay$t esnas$nda ders kay$t formunda dan$&man$nca belirlenir. f) Örenci, dan$&man$n ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla, izledii program$n ders yüküne say$lmak üzere üniversiteye bal$ ba&ka bir enstitüden veya Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Örencinin yüksek lisans kredisine say$lmayan derslerinin notlar$ genel not ortalamas$na kat$lmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanmas$ Madde 18 a) Yüksek lisans tez çal$&mas$n$ süresi içinde tamamlayan örenci, elde ettii sonuçlar$ ilgili enstitü taraf$ndan belirlenen yaz$m kurallar$na uygun biçimde örenim gördüü dilde yazmak ve tezini jüri önünde yine örenim gördüü dilde savunmak zorundad$r. b) Tez dan$&man$nca tezi kabul edilen örenci, tez s$nav$na girmek için Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ na ba&vurur. Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$,

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi ne bağlı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 15 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28973 YÖNETMELİK Yeditepe Üniversitesinden: YEDĠTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı