Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii"

Transkript

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversiteleraras$ Kurul Ba&kanl$$ taraf$ndan haz$rlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüe konulan Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmeliine dayal$ olarak haz$rlanan bu yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi ne bal$ enstitülerde yürütülen lisansüstü eitimöretimi düzenler. b) Lisansüstü eitim, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik programlar$ndan olu&ur. c) Her enstitü bu Yönetmelie dayal$ olarak kendi eitim-öretim ve s$nav uygulama esaslar$n$ ayr$ca haz$rlay$p, Üniversite Senatosunun onay$na sunabilir. Tan$mlar Madde 2- Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve k$saltmalar a&a$daki anlamlar$ ifade ederler. a) Üniversite : Dokuz Eylül Üniversitesi, b) Senato : Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu, c) Enstitü : Dokuz Eylül Üniversitesi ne bal$ enstitüler, d) Müdür : :lgili Enstitünün Müdürü, e) Enstitü Kurulu : Enstitü müdürünün ba&kanl$$nda, enstitü müdür yard$mc$lar$ ve enstitüde eitim programlar$ bulunan anabilim/anasanat dal$ ba&kanlar$ndan olu&an kurul. f) Enstitü Yönetim Kurulu : Enstitü müdürünün ba&kanl$$nda, enstitü müdür yard$mc$lar$, müdürün gösterecei alt$ aday aras$ndan enstitü kurulunca seçilecek üç öretim üyesinden olu&an kurul, g) Anabilim/Anasanat Dal$ : Lisansüstü Eitim Enstitülerinin Te&kilat ve :&leyi& Yönetmelii nin 5 inci maddesinde enstitüler için tan$mlanan ve enstitüde eitim program$ bulunan anabilim/anasanat dal$, h) Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kan$ : Lisansüstü Eitim Enstitülerinin Te&kilat ve :&leyi& Yönetmelii nin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dal$ için tan$mlanan ba&kan, $) Dan$&man : Enstitüye kay$tl$ örenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan atanan öretim üyesi, k) Örenci : Lisansüstü öretim için enstitüye kay$tl$ örenci,

2 l) Tez : Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlilik eseri. m) Uzmanl$k Alan$ Dersi : Tez çal$&mas$ yapt$ran öretim üyelerinin yapt$rd$$ tez çal$&malar$ alan$nda aç$lan derstir. Ö?RENC: KABULÜ Yüksek Lisansa Ba&vuru ve Seçme S$navlar$ Madde 3 a) Yüksek lisans programlar$na, ÖSYM taraf$ndan yap$lan Akademik Personel ve Lisansüstü Eitim Giri& S$nav$ndan (ALES) ba&vurduu program$n puan türünden en az 55 puan alan adaylar ba&vurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim/anasanat dallar$na ba&vurularda ALES e girmi& olma ko&ulu aranmaz. :lgili enstitünün yetkili kurullar$ bu puan$n üzerinde puan belirleyebilir. Yüksek lisans programlar$na; ALES ve lisans kademesi notlar$ ile ilgili enstitüler taraf$ndan yap$lan yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzeri deerlendirme sonuçlar$na göre güz ve bahar yar$y$llar$ ba&$nda örenci al$nabilir. Yabanc$ dil haz$rl$k s$n$f$ bulunmayan enstitülerde/programlarda, baraj niteliinde yabanc$ dil giri& s$nav$ yap$l$r ve bu s$navda ba&ar$l$ olamayan adaylar deerlendirmeye al$nmaz. Türkçe öretim yapan programlara ba&vuran yabanc$ uyruklu adaylar Türkçe s$nav$na al$n$r. Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan belirlenen kurumlardan alacaklar$ belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu s$navdan muaf tutulur. Yabanc$ uyruklu adaylar, ayr$ca Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kendi dillerinin d$&$nda bir yabanc$ dilden de s$nava al$nabilir. Yabanc$ uyruklu adaylar$n bu s$nav$, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun seçecei üç ki&ilik bir jüri taraf$ndan yap$l$r. Bu s$navda ba&ar$l$ olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yüksek lisans programlar$na al$nacak örenci say$lar$ ve aday örencilerde aranacak nitelikler, enstitüyü olu&turan anabilim/anasanat dallar$n$n önerileri üzerine Enstitü Kurulunca karara balan$r ve ilan edilir. Bu ilanda; adaylar$n s$nava tabi tutulacaklar$ alanlar ve yabanc$ dil ile s$nav günü, s$nav yeri, ba&vuru ko&ullar$ ve ba&vuru tarihleri belirtilir. b) Yurtd$&$ üniversitelerinden mezun yabanc$ uyruklu lisans mezunlar$n$n yüksek lisans müracaatlar$, lisans notlar$ dikkate al$narak ilgili anabilim/anasanat dal$ görü&ü dorultusunda Enstitü Yönetim Kurulu nda karara balan$r. Yurtd$&$ndan al$nm$& lisans diplomalar$n$n denklikleri Yükseköretim Kurulu nca onaylanm$& olmal$d$r. Aday örenciler, ilanda belirtilen son ba&vuru tarihine kadar lisans diplomalar$n$ ve istenen dier bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüü ne ba&vururlar. Dilekçede s$nav$na girilecek yüksek lisans program$/programlar$ ve yabanc$ dil belirtilir. Aday örencilerin kay$t i&lemleri ilgili Enstitü Müdürlüü nce düzenlenir ve yürütülür. c) Örencilerin deerlendirmelerinde yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$, portfolyo incelemesi vb. deerlendirme &ekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate al$naca$, s$nav tarihleri, jürilerin tespiti ve ba&vurular$n deerlendirilmesi ile ilgili i&lemler ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n görü&leri dikkate al$narak Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan düzenlenir.

3 d) Yüksek lisans yabanc$ dil s$nav$ aday$n bilim/sanat alan$ ile ilgili olarak Senato ca belirlenen bir yabanc$ dilde yaz$lm$& kelimelik bir metnin iki saat içinde sözlük yard$m$yla Türkçe ye çevrilmesi &eklinde yap$l$r. Yabanc$ dilde öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran adaylar$n s$navlar$ öretim verilen yabanc$ dilde yap$labilir. Yabanc$ dil s$nav$nda ba&ar$ notu 100 üzerinden en az 70 dir. Üçer asil, iki&er yedek üyeden olu&an yabanc$ dil jürileri Enstitü Yönetim Kurulu nca belirlenir. Ancak (f) f$kras$nda belirtilen yabanc$ dil ba&ar$ belgesine sahip olanlar yabanc$ dil s$nav$ndan muaf tutulur. Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili anabilim/anasanat dal$n$n önerisini de dikkate alarak aç$lan her yüksek lisans program$ için ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyeleri aras$ndan en az üç ki&ilik bir deerlendirme jürisi seçer. Ayr$ca iki yedek üye tespit eder. Deerlendirme, ilgili öretim program$n$n özelliklerine göre, yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$, portfolyo incelemesi vb. den bir veya bir kaç$n$n bile&imi &eklinde yap$labilir. Aday$n ba&ar$l$ say$labilmesi için bu deerlendirmelerden en az 65 not alm$& olmas$ gerekir. Yabanc$ dilde öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran adaylar$n yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$ öretim verilen yabanc$ dilde yap$labilir. e) Varsa yabanc$ dil baraj s$nav$nda ba&ar$l$ olan adaylardan deerlendirmede de ba&ar$l$ görülenler, ald$klar$ deerlendirme notlar$n$n % 25 i ile lisans kademesi not ortalamas$n$n %25 inin toplam$na ALES notunun % 50 sinin eklenmesi suretiyle belirlenen ba&ar$ notlar$ en yüksek olandan ba&layarak kontenjan say$s$na göre ba&vurduklar$ öretim programlar$na yerle&tirilir ve enstitüde ilan edilir. S$ralamada e&itlik olmas$ halinde lisans not ortalamas$ yüksek olana öncelik tan$n$r. Tezsiz yüksek lisans programlar$ndaki deerlendirmede ise, ALES puan$n$n en az % 50 si esas al$n$r ve dier ölçütlere ili&kin esaslar ilgili Enstitü Kurulu taraf$ndan belirlenerek ilan edilir. f) Yabanc$ dil haz$rl$k s$n$f$ bulunan programlarda deerlendirmede ba&ar$l$ olup ilgili öretim program$ kontenjan$ içinde yer alarak kesin kay$t yapt$ran adaylar, Yabanc$ Diller Yüksekokulu nda Yabanc$ Dil Seviye Tespit S$nav$ na al$n$rlar. :ngiliz, Frans$z veya Alman dillerinin birinden ya da Senato nun belirledii ba&ka bir dilden yap$lan bu s$navda, bir aday$n ba&ar$l$ olabilmesi için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmi&) not almas$ gerekir. Ancak, tamamen veya k$smen yabanc$ dilde öretim yap$lmayan programlarda yabanc$ uyruklu adaylar için dil Türkçe dir. Yabanc$ uyruklu adaylar, Türkçe s$nav$na al$n$rlar. Enstitü Yönetim Kurulu nca kabul edilen kurumlardan alacaklar$ belge ile Türkçe bildiklerini belgeleyen adaylar bu s$navdan muaf tutulurlar. Yabanc$ uyruklu adaylar ayr$ca Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kendi dillerinin d$&$nda bir yabanc$ dilden de s$nava al$nabilirler. Adaylar$n s$navlar$ ilgili Enstitü Yönetim Kurulu nun seçecei üç ki&ilik bir jüri taraf$ndan yap$l$r. Bu s$navlarda ba&ar$l$ olmak için 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmi&) al$nmas$ gerekir. Yabanc$ Diller Yüksekokulu Haz$rl$k Öretimi Yönetmelii nde belirtilen &ekilde öretimini yabanc$ dilde yapm$& olanlar veya yabanc$ dil haz$rl$k öretimi görenler ile ayn$ yönetmeliin ilgili maddesinde belirtilen s$navlar$n birinden Yabanc$ Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu nun belirledii düzeylerde ba&ar$l$ olduunu belgeleyen adaylar Yeterlilik Düzey Belirleme S$nav$ndan bir hafta önce belgelerini Yabanc$ Diller Yüksekokulu Müdürlüü ne

4 verdikleri takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu karar$ ile, ilgili yabanc$ dil s$nav$na girmekten muaf tutulurlar. g) Deerlendirmeden sonra varsa yabanc$ dil ba&ar$ &artlar$n$ da yerine getiren adaylar, dier mali yükümlülüklerini de yerine getirerek asil örenci olarak yüksek lisans program$na kay$tlanabilirler. Yabanc$ dil haz$rl$k s$n$f$ bulunan programlarda deerlendirmede ba&ar$l$ olduu halde (f) f$kras$nda belirtilen yabanc$ dil s$nav$nda ba&ar$l$ olamayan adaylara ise yabanc$ dil örenmeleri için bir y$l süre verilir. Bir y$l içinde Üniversitemiz Yabanc$ Diller Yüksekokulu nca yap$lacak s$navlarda da ba&ar$s$z olanlar veya (f) f$kras$ndaki belgelerden birini getiremeyen adaylar$n enstitü ile ili&ikleri kesilir. h) Yabanc$ dille öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran yabanc$ uyruklu adaylar, Türkçe s$nav$na ek olarak belirlenen yabanc$ dilden de (f) f$kras$ hükümlerine göre s$nava al$n$rlar. Bu s$navda ba&ar$s$z olanlara (g) f$kras$ hükmü uygulan$r. $) Kazanan örencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kesinle&ir ve enstitüde ilan edilir. Kay$t i&lemleri Enstitü Müdürlüü taraf$ndan düzenlenir ve denetlenir. Kay$tlanan örenci say$s$n$n 3 ten az olmas$ halinde o program$n aç$l$p aç$lmayaca$na ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Doktora ve Sanatta Yeterlilik Örenimine Ba&vuru ve Seçme S$navlar$ Madde 4- Doktora ve sanatta yeterlilik öretim programlar$na ba&vurularla ilgili esaslar &unlard$r: a) Doktora ve sanatta yeterlik öretim programlar$na; ALES den ba&vurduu program$n puan türünden en az 60 puan ve Üniversiteleraras$ Kurul Yabanc$ Dil S$nav$ndan (ÜDS) 100 üzerinden en az 60 puan alan ya da Üniversiteleraras$ Kurul taraf$ndan buna e&deer olarak belirlenen s$navlar$n birinden ba&ar$l$ olan adaylar ba&vurabilir. Ancak, güzel sanatlar ile konservatuvar anabilim/anasanat dallar$na ba&vurularda ALES e girmi& olma ko&ulu aranmaz. T$p bilimlerinde yürütülen doktora programlar$na ba&vuracak t$p fakültesi mezunlar$n$n ise; T$pta Uzmanl$k S$nav$ndan (TUS) en az 50 temel veya klinik t$p puan$ (Temel bilimlere ba&vuracak adaylar için temel t$p puan$, klinik bilimlere ba&vuracak adaylar için klinik t$p puan$) almalar$ gerekir. :lgili enstitünün yetkili kurullar$ bu puanlar$n üzerinde puan belirleyebilir. Yabanc$ uyruklu örenciler için anadilleri d$&$nda :ngilizce, Frans$zca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 60 puan veya Üniversiteleraras$ Kurulca kabul edilen bir s$navdan bu puan$n e&deeri bir puan almak zorunludur. Doktora ve sanatta yeterlik programlar$na; ALES veya t$p bilimlerinde doktora program$na ba&vuran adaylar için TUS ve yüksek lisans kademesi notlar$ ile ilgili enstitüler taraf$ndan yap$lan yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzeri deerlendirme sonuçlar$na göre güz ve bahar yar$y$llar$ ba&$nda örenci al$nabilir. Doktora ve sanatta yeterlik öretimi yap$lacak anabilim/anasanat dallar$ ya da bilim/sanat dallar$na al$nacak örenci say$lar$ ve aday örencilerde aranacak nitelikler; anabilim/anasanat dal$ ba&kanl$klar$n$n önerileri al$narak, Enstitü Kurulu taraf$ndan kararla&t$r$l$r ve ilan edilir. Bu ilanda ba&vuru tarihi ve hangi dilden ba&ar$ belgesi aranaca$ ayr$ca belirtilir. b) Örencilerin deerlendirmelerinde yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlilik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzeri deerlendirme &ekillerinden hangisinin/hangilerinin dikkate al$naca$, s$nav tarihleri, jürilerin tespiti ve ba&vurular$n deerlendirilmesi ile ilgili i&lemler,

5 ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n görü&leri dikkate al$narak Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlilik giri& s$navlar$na kabul edilebilmek için, aday$n yüksek lisans derecesine veya Eczac$l$k ile Fen Fakültesi mezunlar$n$n Sal$k Bakanl$$ taraf$ndan düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dal$nda kazan$lan uzmanl$k yetkisine sahip olmas$ ve yüksek lisans kademesi a$rl$kl$ not ortalamas$n$n 100 üzerinden en az 80, 4.00 üzerinden en az 3.00 veya bunlar$n e& deeri olmas$ gerekir. Ancak, dorudan doktora programlar$na ba&vurabilen T$p Fakültesi mezunlar$ için not ortalamas$ &art$ aranmaz. Yurt d$&$ndaki üniversitelerden mezun yabanc$ uyruklu yüksek lisans mezunlar$n$n doktora/sanatta yeterlilik program$/programlar$na müracaatlar$, yüksek lisans notlar$ dikkate al$narak ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n görü&ü dorultusunda Enstitü Yönetim Kurulunda karara balan$r. Yurt d$&$ndan al$nm$& yüksek lisans diplomalar$n$n denkliinin, Yükseköretim Kurulunca onaylanm$& olmas$ gerekir. c) Enstitü Yönetim Kurulu; ilgili anabilim/anasanat dal$ ba&kanl$$n$n önerisi de dikkate al$narak aç$lan her doktora ve sanatta yeterlik program$ için, ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyeleri aras$ndan en az üç ki&ilik bir deerlendirme jürisi seçer. Ayr$ca iki yedek üye tespit eder. Deerlendirmede; ilgili öretim program$n$n özelliklerine göre yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$, portfolyo incelemesi ve benzerlerinden biri veya bir kaç$ birlikte yap$labilir. Aday$n ba&ar$l$ say$labilmesi için bu deerlendirmelerden en az 70 puan alm$& olmas$ gerekir. Yabanc$ dilde öretim yapan anabilim/anasanat dallar$na ba&vuran adaylar$n yaz$l$, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik s$nav$ öretim verilen yabanc$ dilde yap$labilir. d) Adaylardan deerlendirmede ba&ar$l$ görülenler; ald$klar$ deerlendirme notlar$n$n % 25 i ile yüksek lisans kademesi not ortalamas$n$n % 25 inin toplam$na ALES veya TUS notunun % 50 sinin eklenmesi suretiyle belirlenen ba&ar$ notlar$ en yüksek olandan ba&layarak kontenjan say$s$na göre ba&vurduklar$ programlara yerle&tirilir. Kazanan adaylar Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile ilan edilir. S$ralamada e&itlik olmas$ halinde yüksek lisans not ortalamas$ yüksek olan adaya öncelik tan$n$r. e) Doktora/sanatta yeterlik örencilii hakk$n$ kazanan aday$n kay$t i&lemleri Enstitü taraf$ndan yürütülür. Kay$t i&lemi, örencinin dosyas$nda bulunmas$ gereken belgeleri Enstitüye teslim etmesi, mali ve dier yükümlülüklerini yerine getirmesiyle tamamlan$r. Bilimsel Haz$rl$k Program$na Örenci Kabulü Madde 5 a) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik programlar$nda, nitelikleri a&a$da belirtilen adaylar$n eksikliklerini gidermek amac$yla Bilimsel Haz$rl$k Program$ uygulanabilir. Bilimsel haz$rl$k programlar$ ilgili Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n teklifi üzerine Enstitü Kurulu karar$ ve Senato nun onay$ ile yürürlüe girer. Lisans derecesini ba&vurduklar$ yüksek lisans veya doktora program$ndan farkl$ alanlarda alm$& olan adaylar,

6 Lisans derecesini ba&vurduklar$ yükseköretim kurumu d$&$ndaki yükseköretim kurumlar$ndan alm$& olan yüksek lisans program$ adaylar$, Lisans ve yüksek lisans derecelerini ba&vurduklar$ yükseköretim kurumu d$&$ndaki yükseköretim kurumlar$ndan alm$& olan doktora adaylar$, Yüksek lisans derecesini ba&vurduklar$ doktora program$ndan farkl$ alanda alm$& olan adaylar, edilir. b) Bilimsel haz$rl$k program$na madde 3, 4 ve 5 teki esaslara göre örenci kabul c) Bilimsel haz$rl$k program$nda al$nmas$ zorunlu dersler, ilgili lisansüstü program$n$ tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel haz$rl$k program$ndaki bir örenci, bilimsel haz$rl$k derslerinin yan$ s$ra ilgili Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onay$ ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. d) Bilimsel haz$rl$k program$na kabul edilen örencilerin lisans kademesinden ald$klar$ derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Öretim ve S$nav Çerçeve Yönetmelii nin ilgili hükümlerine, Yüksek Lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii hükümlerine göre almalar$; bilimsel haz$rl$kta ald$klar$ tüm dersleri (Lisans ve Yüksek Lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii hükümlerine göre (e) bendinde belirtilen süre içinde ba&armalar$ gerekir. e) Bilimsel haz$rl$k programlar$nda geçirilecek süre en çok iki yar$y$ld$r. Bu süre dönem izinleri d$&$nda uzat$lamaz. Bu programda geçirilen süre, bu yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora sürelerine dahil edilmez. Özel Örenci Kabulü Madde 6 Lisans düzeyinde bir öretim program$ndan mezun olup belirli konularda bilgilerini artt$rmak isteyenler ilgili Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$ n$n olumlu görü&ü üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile baz$ lisansüstü derslere Özel Örenci olarak kabul edilebilirler. Özel örenci olarak kay$t yapt$rmak isteyen adaylar$n, almak istedikleri derslerin aç$laca$ yar$y$l$n ba&$nda, lisansüstü derslere kay$t süresi içinde, lisans örenimleri s$ras$nda ald$klar$ notlara ili&kin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri birer dilekçe ile ilgili Enstitü Müdürlüklerine ba&vurmalar$ gerekir. Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan özel örenci olarak baz$ dersleri almalar$ uygun görülen adaylar, özel örenci olarak kay$t olabilmeleri için Üniversite Yönetim Kurulu taraf$ndan o y$l için veya ders saati ba&$na tespit edilecek miktar$ ödemek ve üniversite veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan gerekli görülen belgeleri vermek zorundad$r. Hukuki yönden özel örencilik statüsü, özel örenci kay$t i&lemlerinin tamamlanmas$ üzerine kazan$l$r ve kendilerine birer Özel Örenci Kimlik Belgesi verilir. Özel örencilere hiçbir

7 diploma ve ünvan verilmez. Ancak kendilerine izledikleri dersleri ve bu derslerde ald$klar$ notlar$ gösteren birer belge verilebilir. Özel örenciler Dokuz Eylül Üniversitesi örencilerinin yararland$klar$ örencilik haklar$ndan yararlanamazlar. Özel örenci adaylar$n$n Yabanc$ dille verilen lisansüstü derslere kabul edilebilmeleri için Yabanc$ Diller Yüksekokulu taraf$ndan düzenlenen Yabanc$ Dil Yeterlilik S$nav$n$ ba&arm$& veya bu yönetmeliin 4. maddesinin c bendindeki yabanc$ dil belgelerinden birine sahip olmalar$ gerekir. Özel örencilerin kaydolduklar$ dersleri b$rakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri miktar iade edilmez. Özel örenciler, derse devam, s$nav, ba&ar$n$n deerlendirilmesi, disiplin ve dier hususlarda ilgili enstitülerde uygulanan yönetmelik, yönerge ve dier esaslara uymak zorundad$rlar. Yatay Geçi& Yoluyla Örenci Kabulü Madde 7- Dokuz Eylül Üniversitesi ne bal$ enstitülere yatay geçi& yoluyla örenci kabul edilmez. Lisansüstü giri& s$navlar$nda ba&ar$l$ olarak kesin kay$t yapt$ran örencilere, ilgili anabilim/anasanat dal$n$n teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu nca uygun görülecek dier enstitülerdeki örenimleri s$ras$nda ald$klar$ derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili program$ tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz. Lisansüstü Programlara Kay$t Madde 8- Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programlar$na kay$t hakk$ kazanan adaylar$n listesi Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile kesinle&ir ve Enstitü Müdürlüü taraf$ndan ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan adaylar$n kay$tlar$ Enstitü Yönetim Kurulu nca akademik takvim dikkate al$narak belirlenen günlerde yap$l$r. Kay$t hakk$ kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulu nca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kay$tlar$n$ yapt$r$rlar. Süresi içinde kesin kayd$n$ yapt$rmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. E?:T:M - Ö?RET:M Derslerin Kredi Deerleri Madde 9- Bir lisansüstü dersin kredi deeri, bir yar$y$l devam eden bir dersin haftal$k teorik ders saatinin tamam$ ile haftal$k uygulama veya laboratuvar saatinin yar$s$n$n toplam$d$r. Seminer, Uzmanl$k Alan$ dersi, Dönem Projesi ve Tez Çal$&mas$ kredisizdir. Örenci ikinci yar$y$l$n ba&$ndan itibaren dan$&man$ taraf$ndan aç$lan Tez Çal$&mas$ ile ilgili Uzmanl$k Alan$ dersine kay$t yapt$rmak zorundad$r. Ders Ekleme ve B$rakma Madde 10- Örenciler dersler ba&lad$ktan sonra, en geç 15 gün içinde dan$&man$n$n uygun görü&ünü almak &art$yla, o yar$y$l$n eitim ve öretim program$nda mevcut olan ba&ka dersleri programlar$na ekleyebilirler veya devam etmekte olduu dersleri b$rakabilirler.

8 Örenciler ald$klar$ her dersi ba&armak zorundad$rlar. Örencinin ald$$ dersler aras$ndan hangilerinin o dönem al$nmas$ gereken zorunlu krediye say$lacak dersler olduu o döneme ait ders kay$t formunda dan$&man$nca belirtilir. S$navlar, Deerlendirme ve Ders Tekrar$ Madde 11- Örencilerin yar$y$lsonu s$navlar$na girebilmeleri için teorik derslerin % 70 ine, uygulama/laboratuvarlar$n ise % 80 ine devam etmi& olmalar$ gerekir. Her yar$y$lda bir ders için en az bir ara s$nav$ yap$l$r. Ara s$nav$n, yar$y$liçi çal$&malar$n$n ve yar$y$lsonu s$navlar$n$n o dersin ba&ar$ notuna ne &ekilde yans$t$laca$ ve dersin haftal$k bazda tüm yar$y$l için içerii, ders kitab$ ve ilgili literatürü yar$y$liçi s$nav ve uygulama tarihleri dersi veren öretim üyesi taraf$ndan yar$y$l$n ba&$nda Enstitü Müdürlüüne ve örencilere bildirilir. Örenciye verilecek yary$lsonu ders notu, ara s$navlar, yar$y$lsonu s$nav$, ve/veya yar$y$lsonu proje çal$&mas$ deerlendirmesi ile dönem içi çal$&malar$ ve derse devam$ gözönünde tutularak öretim üyesi taraf$ndan, yar$y$l ba&$nda örencilere ve enstitüye verilen ders tan$t$m bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur. Lisansüstü derslerinde bütünleme s$nav$ aç$lmaz. Ba&ar$s$z olunan bir dersi örenci azami ders alma süresi içinde tekrar al$r. Söz konusu dersin seçimlik olmas$ halinde dersin yerine ayn$ kredi deerinde dan$&man$n gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onay$ ile bir ba&ka dersi de alabilir. Örenciler Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile, genel not ortalamalar$n$ yükseltmek amac$yla ba&ar$l$ olduklar$ dersleri de tekrarlayabilirler. Bir dersten ba&ar$l$ say$labilmek için o dersten yar$y$lsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik örencilerin en az (CB) notu alm$& olmas$ gerekir. Ders Notlar$ Madde 12- Örencilere, ald$klar$ her ders için, a&a$daki harf notlar$ndan biri takdir olunur. Puan Yar$y$l Ders Notu Katsay$s$ AA BA BB CB

9 CC DC DD FD ve a&a$s$ FF 0 E- Eksik Geçici Notlar D-Devams$z Ortalamaya Kat$lmayan Notlar G-Geli&mekte Olan Y- Yetersiz B- Ba&ar$l$ M- Muaf Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalar$na ili&kin ko&ullar$ yerine getiremedii için s$nava girme hakk$n$ elde edemeyen örencilere (D) notu verilir. (D) notu, not ortalamas$ hesab$nda (FF) notu i&lemi görür. Tez çal$&malar$n$ ba&ar$ ile sürdürmekte olan örencilere (G) notu, tez çal$&malar$n$ ba&ar$ ile sürdüremeyen örencilere (Y) notu verilir. (Y) notu, ayr$ca kredisiz olarak al$nan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çal$&malar$ ile seminerler için ba&ar$s$z olma durumunda da kullan$l$r.

10 Tez çal$&malar$n$ ba&ar$ ile tamamlayan örencilere (B) notu verilir. (B) notu ayr$ca, kredisiz olarak al$nan dersler ile alan, klinik ve laboratuvar çal$&malar$ ve seminerler için, ba&ar$l$ olma durumunda da kullan$l$r. (E) notu, yar$y$l içinde ba&ar$l$ olduu halde ders için gerekli ko&ullar$ tamamlayamayan örencilere verilir. Örenci, herhangi bir dersten (E) notu ald$$ takdirde notlar$n ilgili Enstitü Müdürlüüne teslimi tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundad$r. Aksi halde, (E) notu kendiliinden (FF) notu haline dönü&ür. (M) notu, örencinin Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki üniversitelerden daha önce alm$& olduklar$ ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne say$lan dersler için ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dal$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile muaf olunan dersler için verilir. Not Ortalamalar$ Madde 13- Örencilerin yar$y$lsonundaki ba&ar$ durumu, her yar$y$lsonunda a$rl$kl$ not ortalamalar$ enstitüler taraf$ndan hesaplanarak belirlenir. Bir örencinin bir dersten ald$$ toplam kredi, o dersin kredi deeri ile örencinin ald$$ dersin yar$y$lsonu ba&ar$ notu katsay$s$n$n çarp$m$ ile elde edilir. Herhangi bir yar$y$l$n a$rl$kl$ not ortalamas$n$ bulmak için, o yar$y$lda örencinin bütün derslerden ald$$ toplam kredi tutar$, al$nan derslerin kredi deeri toplam$na bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalamas$, örencinin lisansüstü programa kabul edili&inden itibaren yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amac$yla alm$& olduu derslerin tümü dikkate al$narak hesaplan$r. Genel not ortalamas$na tekrar edilen derslerden al$nan en son not kat$l$r. Bütün notlar örencinin not belgesine geçirilir. Genel not ortalamas$ 3,75 in üstünde olan örenciler üstün ba&ar$l$ say$l$r. :li&ik Kesme Madde 14 a) :lk yar$y$l not ortalamas$ 1.50 den az olan; :kinci ve daha sonraki herhangi bir yar$y$l not ortalamas$ 2.00 den az olan örencilerin, b)yüksek lisans ve doktora tez çal$&mas$ ile uzmanl$k alan$ dersi/dersleri notu, üst üste iki kez veya aral$kl$ olarak üç kez (Y) notu olarak takdir olunan örencilerin, c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan belirlenen en az ders yükünün tezli yüksek lisans ve doktora programlar$nda dört, tezsiz yüksek lisans programlar$nda alt$ yar$y$lda tamamlayamayan ve/veya programlar$n süresi sonunda genel not ortalamas$ 2.50 nin alt$nda olan örencilerin, ç) :kinci kez girdii bitirme s$nav$nda ba&ar$s$z olan tezsiz yüksek lisans örencilerinin, d) Jüri taraf$ndan tezi reddedilen örencilerin, e) Düzeltilmi& tezi jüri taraf$ndan kabul edilmeyen örencilerin,

11 f) Doktora yeterlilik s$nav$nda ikinci kez ba&ar$s$z olan doktora örencileri ile yeterlilik s$nav$nda ikinci kez ba&ar$s$z olan sanatta yeterlilik örencilerinin, g) Doktora Yeterlilik Komitesi taraf$ndan fazladan al$nmas$ öngörülen dersleri alt$nc$ yar$y$l sonuna kadar tamamlayamayan doktora/sanatta yeterlilik örencilerinin, h) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora/sanatta yeterlilik örencilerinin, $) Program$n$ süresi içinde tamamlayamayan lisansüstü örencilerin, i) :ki yar$y$l üst üste kay$t yenilemeyen veya kay$tland$$ herhangi bir yar$y$lda örenimine devam etmeyen lisansüstü örencilerin, kay$tl$ olduklar$ programla ili&ii kesilir. YÜKSEK L:SANS PROGRAMLARI Madde 15 a) Yüksek lisans programlar$, tezli veya tezsiz olmak üzere iki &ekilde yürütülebilir. Bu programlar$n hangi enstitü anabilim/anasanat dallar$nda aç$laca$ ve nas$l yürütülecei anabilim/anasanat dal$n$n teklifi üzerine Enstitü Kurulu nun karar$ ve Senato nun onay$ ile belirlenir. b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlar$ aras$nda geçi&e izin vermek ilgili anabilim/anasanat dal$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu yetkisindedir ve tezli yüksek lisans program$ndan tezsize geçen örencilerin ek kredilerini tamamlamas$; tezsiz yüksek lisans program$ndan tezliye geçen örencilerin ise tez haz$rlamas$ gerekir. Bu programlardan birinden dierine geçebilmek için, anabilim/anasanat dal$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onay$ ile not ortalamas$ baraj$ da konulabilir. Tezli Yüksek Lisans Program$ Amaç ve Kapsam Madde 16- Tezli yüksek lisans program$n$n amac$, örencinin bilimsel ara&t$rma yaparak bilgilere eri&me, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmas$n$ salamakt$r. Tezli Yüksek Lisans Süresi ve Ders Yükü Madde 17 a) Tezli yüksek lisans program$ uzmanl$k alan$ dersi/dersleri ve bu derslerin d$&$nda toplam yirmibir krediden az olmamak ko&uluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çal$&mas$ndan olu&ur. Uzmanl$k alan$ dersi/dersleri, seminer ve tez çal$&mas$ kredisiz derslerdir. Tezli yüksek lisans program$ derslerini tamamlama süresi en çok dört yar$y$ld$r.

12 b) Tezli yüksek lisans program$ndaki örenciye tez dan$&man$ örencinin ve dan$&manl$$ üstlenmesi önerilen öretim eleman$n$n görü&leri al$narak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla birinci yar$y$l sonuna kadar atan$r. Tez dan$&manlar$ öretim üye ve doktoral$ öretim görevlileri aras$ndan seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliinin birden fazla tez dan$&man$ gerektirdii durumlarda ikinci tez dan$&man$ atanabilir. Tez dan$&man$ ve ikinci tez dan$&man$ atanma ve dei&tirme ko&ullar$ Enstitü Kurulu taraf$ndan belirlenir. c) Örencinin alaca$ derslerin belirlenmesi ve kay$t i&lemleri tez dan$&man$ taraf$ndan, tez dan$&man$ atan$ncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan yürütülür. ç) Örenci dan$&man atanmas$n$ izleyen dönem ba&$ndan itibaren her yar$y$l tez çal$&mas$na ve kendi tez dan$&man$nca aç$lan Uzmanl$k Alan$ Dersi ne kay$t yapt$rmak zorundad$r. Uzmanl$k alan$ dersinin uygulanmas$na ili&kin ilkeler ilgili enstitülerin teklifi üzerine Senato taraf$ndan belirlenir. d) Tezli yüksek lisans program$n$ tamamlama süresi dört yar$y$ld$r. Bu yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren örenciler yüksek lisans program$n$ en az üç yar$y$lda tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini ba&ar$yla bitiren, ancak tez çal$&mas$n$ dördüncü yar$y$l sonuna kadar tamamlayamad$$ için tez s$nav$na giremeyen bir örenciye tezini jüri önünde savunmas$ için iki yar$y$l ek süre verilir. e) Örenci, yüksek lisans program$nda lisans örenimi s$ras$nda al$nmam$& olmas$ ko&uluyla, lisans dersleri alabilir. Kredili olarak ald$$ lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eitim ve Öretim Yönetmelii hükümlerine göre ba&armak zorundad$r. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine say$labilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine say$laca$ derslere kay$t esnas$nda ders kay$t formunda dan$&man$nca belirlenir. f) Örenci, dan$&man$n ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla, izledii program$n ders yüküne say$lmak üzere üniversiteye bal$ ba&ka bir enstitüden veya Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Örencinin yüksek lisans kredisine say$lmayan derslerinin notlar$ genel not ortalamas$na kat$lmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanmas$ Madde 18 a) Yüksek lisans tez çal$&mas$n$ süresi içinde tamamlayan örenci, elde ettii sonuçlar$ ilgili enstitü taraf$ndan belirlenen yaz$m kurallar$na uygun biçimde örenim gördüü dilde yazmak ve tezini jüri önünde yine örenim gördüü dilde savunmak zorundad$r. b) Tez dan$&man$nca tezi kabul edilen örenci, tez s$nav$na girmek için Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ na ba&vurur. Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$,

13 tez jürisi önerisiyle birlikte Enstitü Müdürlüü nce belirlenen biçimde ve say$da tezi ilgili enstitüye iletir. c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla atan$r. Jüri, biri örencinin tez dan$&man$ ve en az biri enstitü bünyesindeki ba&ka bir anabilim/anasanat dal$ndan veya ba&ka bir yükseköretim kurumundan olmak üzere ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyeleri aras$ndan seçilen üç veya be& ki&iden olu&ur. Jürinin üç ki&iden olu&mas$ durumunda ikinci tez dan$&man$ jüri üyesi olamaz. ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak örenciyi tez s$nav$na al$r. Tez s$nav$, tez çal$&mas$n$n sunulmas$ ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu&ur ve dinleyicilere aç$kt$r. d) S$nav sonunda jüri, dinleyicilere kapal$ olarak, tez hakk$nda kabul, red veya düzeltme karar$ salt çounlukla verir. Jüri karar$ Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen örencinin enstitüyle ili&ii kesilir. Tezi hakk$nda düzeltme karar$ verilen örenci, en geç üç ay içinde gereini yaparak tezini ayn$ jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen örencinin enstitü ile ili&ii kesilir. Yüksek Lisans Diplomas$ Madde 19 a) Tez s$nav$nda ba&ar$l$ olmak ve dier ko&ullar$ da yerine getirmek kayd$yla yüksek lisans tezinin ciltlenmi& en az be& kopyas$n$ tez s$nav$na giri& tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü Müdürlüü ne teslim eden ve tezi &ekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans örencisine Yüksek Lisans Diplomas$ verilir. b) Yüksek Lisans Diplomas$ üzerinde örencinin izlemi& olduu enstitü anabilim/anasanat dal$ndaki program$n onaylanm$& ad$ bulunur. Lisans diplomas$n$ ald$$ dalda yüksek lisans program$n$ tamamlayan örencinin diplomas$na varsa meslek ünvan$ da yaz$l$r. Tezsiz Yüksek Lisans Program$ Amaç ve Kapsam Madde 20- Tezsiz yüksek lisans program$n$n amac$, örenciye mesleki konuda derin bilgi kazand$rmak ve mevcut bilginin uygulamada nas$l kullan$laca$n$ göstermektir. Yüksek Lisans Süresi, Dan$&man Atanmas$ ve Ders Yükü Madde 21 a) Tezsiz yüksek lisans program$ toplam otuz krediden az olmamak ko&uluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden olu&ur. Dönem projesi dersi kredisiz olup ba&ar$l$ veya ba&ar$s$z olarak deerlendirilir. Örenci, dönem projesinin al$nd$$ yar$y$lda dönem projesi

14 dersine kay$t yapt$rmak ve yar$y$l sonunda dönem projesi ile ilgili yaz$l$ bir rapor vermek zorundad$r. b) Tezsiz yüksek lisans program$nda Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu taraf$ndan her örenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde dan$&manl$k yapacak bir öretim üyesi veya doktoral$ öretim görevlisi en geç birinci yar$y$l$n sonuna kadar belirlenir. c) Örencinin alaca$ derslerin belirlenmesi ve ders kay$t i&lemleri dan$&man$, dan$&man atan$ncaya kadar ise ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan yürütülür. ç) Tezsiz yüksek lisans program$n$ tamamlama süresi en fazla alt$ yar$y$ld$r. Bu yönetmelik uyar$nca ba&ar$s$z olan örencinin enstitü ile ili&ii bu süreden önce kesilebilir. d) Tezsiz yüksek lisans program$nda örenci, lisans örenimi s$ras$nda al$nmam$& olmas$ ko&uluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine say$labilir. Hangi derslerin yüksek lisans kredisine say$laca$ derslere kay$t esnas$nda dan$&man$nca ders kay$t formunda belirtilir. e) Örenci, dan$&man$n$n ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla, izledii program$n ders yüküne say$lmak üzere üniversiteye bal$ ba&ka bir enstitüden veya Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Bitirme S$nav$ Madde 22- Derslerini ba&ar$ ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans program$ndaki bir örenci yapt$$ dönem projesi ve ald$$ eitim ile ilgili konularda bir s$nava tabi tutulur. S$nava girmesi dan$&man$ taraf$ndan uygun görülen örenci, Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu nun onay$ ile en geç bir ay içinde jüri önünde s$nava tabi tutulur. Örenci, biri dan$&man$ ve biri enstitü bünyesindeki ba&ka bir anabilim/anasanat dal$ndan veya ba&ka bir yükseköretim kurumundan olmak üzere üç ki&ilik bir jüri taraf$ndan en az 45, en fazla 90 dakika olmak üzere sözlü, uygulamal$ veya hem sözlü hem yaz$l$ olarak bitirme s$nav$na tabi tutulur. Jürinin karar$ çounlukla al$n$r. S$nav sonucu bir tutanakla enstitüye bildirilir. Ba&ar$s$z olma halinde üç ay içinde bitirme s$nav$ ayn$ jüri ile tekrarlan$r. Ba&ar$s$zl$k tekerrür ederse örencinin enstitü ile ili&ii kesilir. Yüksek Lisans Diplomas$ Madde 23 a) Kredili derslerini, dönem projesini ba&ar$ ile tamamlayan ve bitirme s$nav$nda ba&ar$l$ olan yüksek lisans örencisine Yüksek Lisans Diplomas$ verilir. b) Yüksek Lisans Diplomas$ üzerinde örencinin izlemi& olduu enstitü anabilim/anasanat dal$ndaki program$n onaylanm$& ad$ bulunur. Lisans diplomas$n$ ald$$ dalda yüksek lisans program$n$ tamamlayan örencinin diplomas$na varsa meslek ünvan$ da yaz$l$r.

15 DOKTORA PROGRAMI Amaç ve Kapsam Madde 24- Doktora program$n$n amac$, örenciye ba$ms$z ara&t$rma yapma, bilimsel olaylar$ geni& ve derin bir bak$& aç$s$ ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ula&mak için gerekli ad$mlar$ belirleme yetenei kazand$rmakt$r. Doktora çal$&mas$ sonunda haz$rlanacak tezin, i. Bilime yenilik getirme, ii. Yeni bir bilimsel yöntem geli&tirme, iii. Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. Doktora Süresi ve Ders Yükü Madde 25- Doktora program$; öretim planlar$nda belirtilen ders gruplar$ndan al$nmak suretiyle en az yirmibir kredi ve en çok otuz krediden fazla olmamak &art$yla en az yedi adet ders, tez önerisi, uzmanl$k alan$ dersi, yeterlik s$nav$ ve tez çal$&mas$ndan olu&ur. Doktora program$ derslerini tamamlama süresi dört yar$y$ld$r. Doktora program$n$ tamamlama süresi sekiz yar$y$ld$r. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler en az alt$ yar$y$ll$k bir sürede mezun olabilirler. Tez çal$&mas$n$ sekiz yar$y$l sonuna kadar tamamlayamad$$ için tez s$nav$na giremeyen bir örenciye tezini jüri önünde savunmas$ için en fazla dört yar$y$l ek süre verilir. Bu Yönetmelik uyar$nca ba&ar$s$z olan örencinin Enstitü ile ili&ii bu süreden önce de kesilebilir. Doktora program$ndaki örenciler dan$&man$n$n önerisi ile lisans dersleri alabilirler. Ancak örencilerin bu derslerden ba&ar$l$ olmalar$ gerekir. Bu dersler, ders yüküne ve doktora kredisine say$lmaz. Örenci; Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla izledii program$n ders yüküne say$lmak üzere Üniversiteye bal$ dier enstitülerden veya Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki yurt içi ve yurt d$&$ndaki dier üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Örencinin doktora kredisine say$lmayan derslerinin notlar$ genel not ortalamas$na kat$lmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. Doktora programlar$, yurt içi ve yurt d$&$ entegre programlar olarak düzenlenebilir. Tez Dan$&man$ Atanmas$ Madde 26- Doktora örencisinin tez dan$&man$ örencinin kay$tl$ olduu anabilim dal$nda görevli öretim üyeleri aras$ndan, tez konusu (projesi) olan ve dan$&manl$k görevini üstlenmek isteyen profesör veya doçent öretim üyesinin de görü&leri al$narak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla birinci yar$y$l ba&$nda atan$r. Ancak, profesör ve doçent ünvan$na sahip öretim üyesi

16 say$s$n$n yeterli olmad$$ programlarda k$dem süresi en az üç y$l olan yard$mc$ doçent kadrosunda olanlardan da dan$&man atamas$ yap$labilir. Doktora tezinin niteliine göre birden fazla tez dan$&man$ atanabilir. :kinci tez dan$&man$n$n doktora veya e&deer derecesine sahip olmas$ gerekir. Örencinin alaca$ derslerin planlanmas$ ve ders kay$t i&lemleri; tez dan$&man$, tez dan$&man$ atan$ncaya kadar ise Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan yürütülür. Bir örencinin tez dan$&man$; örencinin gerekçeli önerisi ile Anabilim Dal$ Ba&kan$n$n görü&ü al$narak Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile dei&ebilir. Doktora Yeterlilik S$nav$ Madde 27- Doktora yeterlilik s$nav$ a&a$daki usullere göre yap$l$r: a) Yeterlilik s$nav$n$n amac$, örencinin temel konular ve doktora çal$&mas$ ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmad$$n$n s$nanmas$d$r. Yeterlilik s$nav$ Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyecei tarihte yap$l$r. b) Kredilerini tamamlayan, derslerini ba&ar$yla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyecei ko&ullar$ yerine getiren örenciler en geç dördüncü yar$y$l$n sonuna kadar yeterlilik s$nav$na girmek zorundad$r. c) Yeterlilik s$nav$, sürekli görev yapmak üzere Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen be& ki&ilik Doktora Yeterlilik Komitesi taraf$ndan düzenlenir ve yürütülür. Komite; farkl$ alanlardaki s$navlar$ haz$rlamak, uygulamak ve deerlendirmek amac$yla ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyelerinin görev ald$$ s$nav jürilerini Enstitü Kurulunca belirlenen ilkeler dorultusunda kurar. d) Doktora yeterlilik s$nav$, yaz$l$ ve sözlü olarak iki bölüm halinde yap$l$r. Doktora Yeterlilik Komitesi s$nav jürisinin önerileri ve örencinin yaz$l$ ve sözlü s$navlardaki ba&ar$ durumunu deerlendirerek örencinin ba&ar$l$ veya ba&ar$s$z olduuna salt çounlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$nca yeterlilik s$nav$n$ izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. e) Yeterlilik s$nav$nda ba&ar$s$z olan örenci, bir sonraki yar$y$lda tekrar s$nava al$n$r. Bu s$navda da ba&ar$s$z olan örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir. Tez :zleme Komitesi Madde 28- Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onay$ ile en geç birinci yar$y$l sonuna kadar Tez :zleme Komitesi olu&turulur. Tez :zleme Komitesi üç öretim üyesinden olu&ur. Komitede tez dan$&man$ndan ba&ka ilgili enstitü anabilim dal$ içinden ve d$&$ndan birer üye yer al$r. :kinci tez dan$&man$n$n olmas$ durumunda, ikinci tez dan$&man$ dilerse komite toplant$lar$na kat$labilir. Tez :zleme Komitesinin kurulmas$ndan sonraki yar$y$llarda, ilgili Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onay$ ile üyelerde dei&iklik yap$labilir.

17 Tez Önerisi Savunmas$ Madde 29- Örenci; en geç ikinci yar$y$l ba&$nda yapaca$ ara&t$rman$n amac$n$, yöntemini ve çal$&ma plan$n$ kapsayan tez önerisini Tez :zleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Örenci, tez önerisi ile ilgili yaz$l$ bir raporu sözlü savunmadan en az onbe& gün önce komite üyelerine da$t$r. Tez :zleme Komitesi, örencinin sunduu tez önerisinin kabul veya reddedileceine salt çounlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$nca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez önerisi reddedilen örenci, yeni bir dan$&man ve tez konusu seçme hakk$na sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez :zleme Komitesi olu&turulur. Programa ayn$ dan$&manla devam etmek isteyen örenci bir ay içinde, dan$&man ve tez konusunu dei&tiren örenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmas$na al$n$r. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir. Tez önerisi kabul edilen örenci için Tez :zleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aral$k aylar$ aras$nda birer kere olmak üzere y$lda iki kez toplan$r. Örenci, toplant$ tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yaz$l$ bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yap$lan çal$&malar$n özeti ve bir y$l sonraki dönemde yap$lacak çal$&ma plan$ belirtilir. Örencinin tez çal$&mas$, komite taraf$ndan Geli&mekte Olan (G) veya Yetersiz (Y) olarak belirlenir. Yap$lan deerlendirmenin sonucu; üç gün içinde, yaz$l$ olarak Komite taraf$ndan Enstitü Müdürlüüne bildirilir. Komite taraf$ndan üst üste iki kez veya aral$kl$ olarak üç kez yetersiz bulunan örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir. Doktora Tezinin Sonuçlanmas$ Madde 30- Doktora tezinin sonuçlanmas$nda a&a$daki esaslar uygulan$r: a) Doktora program$ndaki bir örencinin, elde ettii sonuçlar$; ilgili enstitü taraf$ndan kabul edilen kurallara uygun biçimde sunmas$, doktora tezi ile ilgili en az bir makalenin Fen- Mühendislik-Sal$k Bilimlerinde geni&letilmi& bilim (E/SCI), Sosyal Bilimler alan$nda ise hakemli bir dergide yay$mlanmak üzere kabul edilmi& olmas$ ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmas$ gerekir. b) Tez dan$&man$nca tezi kabul edilen örenci, tez s$nav$na girmek için Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$na ba&vurur. Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemi& en az alt$ kopyas$n$ ilgili Enstitüye iletir. c) Doktora tez jürisi, Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile atan$r. Jüri, üçü örencinin Tez :zleme Komitesi ve en az biri ba&ka bir üniversitenin öretim üyesi olmak üzere be& ki&iden olu&ur. Jüri üyelerinin doktora veya e&deer derecesine sahip olmas$ gerekir. d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak örenciyi tez s$nav$na al$r. Tez s$nav$, tez çal$&mas$n$n sunulmas$ ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden olu&ur ve dinleyicilere aç$kt$r.

18 e) S$nav sonunda jüri, dinleyicilere kapal$ olarak, tez hakk$nda kabul, red veya düzeltme karar$n$ salt çounlukla verir. Jüri karar$ Enstitü Anabilim Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir. Tezi hakk$nda düzeltme karar$ verilen örenci, en geç alt$ ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini ayn$ jüri önünde tekrar savunur. Örenci, uzatma ald$$ yar$y$la kay$t yapt$rmak zorundad$r. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir. f) Kabul edilen tezin telif hakk$ Dokuz Eylül Üniversitesine aittir. Enstitüler tezleri eri&im ortam$nda yay$mlayabilirler. Doktora Diplomas$ Madde 31 a) Tez s$nav$nda ba&ar$l$ olmak ve dier ko&ullar$ da salamak kayd$yla doktora tezinin ciltlenmi& en az be& kopyas$n$ tez s$nav$na giri& tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi &ekil yönünden uygun bulunan örenci Doktora Diplomas$ almaya hak kazan$r. b) Doktora Diplomas$ üzerinde örencinin izlemi& olduu enstitü anabilim dal$ndaki program$n onaylanm$& ad$ bulunur. SANATTA YETERL:L:K PROGRAMI Amaç ve Kapsam Madde 32- Sanatta yeterlilik program$, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmas$n$, müzik ve sahne sanatlar$nda ise üstün bir uygulama ve yarat$c$l$$ amaçlayan bir yükseköretim program$d$r. Hangi dallarda sanatta yeterlilik program$ aç$labilecei Üniversiteleraras$ Kurul un önerisi üzerine Yükseköretim Kurulu nca belirlenir. Sanatta Yeterlilik Süresi ve Ders Yükü Madde 33- Sanatta yeterlilik program$; öretim planlar$nda belirtilen ders gruplar$ndan al$nmak suretiyle yirmibir krediden az ve otuz krediden fazla olmamak &art$yla en az yedi adet ders, tez önerisi ve tez/yeterlilik çal$&mas$ndan (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) olu&ur. Sanatta yeterlilik program$ derslerini tamamlama süresi dört yar$y$ld$r. Sanatta yeterlilik program$n$ tamamlama süresi sekiz yar$y$ld$r. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren örenciler en az alt$ yar$y$ll$k bir sürede mezun olabilirler. Tez/yeterlilik çal$&mas$n$ sekiz yar$y$l sonuna kadar tamamlayamad$$ için tez s$nav$na giremeyen bir örenciye, tezini/yeterlilik çal$&mas$n$ jüri önünde savunmas$ için en fazla dört yar$y$l ek süre verilir. Bu Yönetmelik uyar$nca ba&ar$s$z olan örencinin Enstitü ile ili&ii bu süreden öncede kesilebilir. Örenci, dan$&man$n$n ve Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla izledii program$n ders yüküne say$lmak üzere Üniversiteye bal$ dier enstitülerden veya Dokuz Eylül Üniversitesi d$&$ndaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

19 Örencinin sanatta yeterlilik kredisine say$lmayan derslerinin notlar$ genel not ortalamas$na kat$lmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir. Dan$&man Atanmas$ Madde 34- Sanatta yeterlilik örencisinin tez dan$&man$; örencinin kay$tl$ olduu anabilim/anasanat dal$nda görevli öretim üyeleri aras$ndan; tez/yeterlilik konusu (projesi) olan ve dan$&manl$k görevini üstlenmek isteyen profesör veya doçent öretim üyesinin de görü&leri al$narak ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar$yla birinci yar$y$l ba&$nda atan$r. Ancak, profesör ve doçent ünvan$na sahip öretim üyesi say$s$n$n yeterli olmad$$ programlarda, k$dem süresi en az üç y$l olan yard$mc$ doçent kadrosunda olanlardan da dan$&man atamas$ yap$labilir. Sanatta yeterlilik tezinin niteliine göre birden fazla tez dan$&man$ atanabilir, ikinci tez dan$&man$n$n da doktora veya e&deer derecesine sahip olmas$ gerekir. Örencinin alaca$ derslerin planlanmas$ ve ders kay$t i&lemleri; tez dan$&man$, tez dan$&man$ atan$ncaya kadar ise Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$ taraf$ndan yürütülür. Bir örencinin tez dan$&man$; örencinin gerekçeli önerisi ile Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kan$n$n görü&ü al$narak Enstitü Yönetim Kurulu karar$ ile dei&ebilir. Yeterlilik S$nav$ Madde 35- Sanatta yeterlilik s$nav$ a&a$daki usullere göre yap$l$r: a) Yeterlilik s$nav$n$n amac$, örencinin temel konular ve sanatta yeterlilik çal$&mas$ ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmad$$n$n s$nanmas$d$r. Yeterlilik s$nav$ Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyecei tarihte yap$l$r. b) Kredilerini tamamlayan, derslerini ba&ar$yla veren ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyecei ko&ullar$ yerine getiren örenciler en geç dördüncü yar$y$l$n sonuna kadar yeterlilik s$nav$na girmek zorundad$r. c) Sanatta yeterlilik s$nav$; sürekli görev yapmak üzere Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen be& ki&ilik Sanatta Yeterlilik Komitesi taraf$ndan düzenlenir ve yürütülür. Komite; farkl$ alanlardaki s$navlar$ haz$rlamak, uygulamak ve deerlendirmek amac$yla ilgili uzmanl$k alan$ndaki öretim üyelerinin görev alaca$ s$nav jürilerini Enstitü Kurulunca belirlenen ilkeler dorultusunda kurabilir. d) Sanatta yeterlilik s$nav$; ilgili sanat dal$n$n özelliklerine göre, yaz$l$, sözlü, uygulamal$ veya bunlar$n bile&imi &eklinde yap$labilir. Sanatta Yeterlilik Komitesi; s$nav jürisinin önerileri ve s$navlardaki ba&ar$ durumunu deerlendirerek, örencinin ba&ar$l$ veya ba&ar$s$z olduuna salt çounlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$nca yeterlilik s$nav$n$ izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. e) Sanatta yeterlilik s$nav$nda ba&ar$s$z olan örenci, bir sonraki yar$y$lda tekrar s$nava al$n$r bu s$navda da ba&ar$s$z olan örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir.

20 Yeterlilik Çal$&mas$ ve Tez :zleme Komitesi Madde 36- Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onay$ ile en geç birinci yar$y$l sonuna kadar Tez :zleme Komitesi olu&turulur. Yeterlilik çal$&mas$ ve Tez :zleme Komitesi üç öretim üyesinden olu&ur. Komitede tez dan$&man$ndan ba&ka ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ içinden ve d$&$ndan birer üye yer al$r. :kinci tez dan$&man$n$n olmas$ durumunda, ikinci tez dan$&man$ dilerse komite toplant$lar$na kat$labilir. Yeterlilik Çal$&mas$ ve Tez :zleme Komitesinin kurulmas$ndan sonraki yar$y$llarda, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$n$n önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onay$ ile üyelerde dei&iklik yap$labilir. Yeterlilik Çal$&mas$ ve Tez Önerisi Savunmas$ Madde 37- Örenci en geç ikinci yar$y$l ba&$nda yapaca$ ara&t$rman$n amac$n$, yöntemini ve çal$&ma plan$n$ kapsayan tez önerisini Tez :zleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Örenci, tez önerisi ile ilgili yaz$l$ bir raporu sözlü savunmadan en az onbe& gün önce komite üyelerine da$t$r. Yeterlilik Çal$&mas$ ve Tez :zleme Komitesi, örencinin sunduu tez önerisi/yeterlilik çal$&mas$n$n kabul veya reddedileceine salt çounlukla karar verir. Bu karar; Enstitü Anabilim/Anasanat Dal$ Ba&kanl$$nca tez önerisini/yeterlilik çal$&mas$n$ izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tez/yeterlilik çal$&mas$ reddedilen örenci, yeni bir dan$&man ve tez konusu seçme hakk$na sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez :zleme Komitesi atanabilir. Programa ayn$ dan$&manla devam etmek isteyen örenci bir ay içinde, dan$&man ve tez konusunu dei&tiren örenci ise üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmas$na al$n$r. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen örencinin enstitü ile ili&ii kesilir. Tez/yeterlilik çal$&mas$ kabul edilen örenci için Sanatta Yeterlilik Tez :zleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aral$k aylar$ aras$nda birer kere olmak üzere y$lda iki kez toplan$r. Örenci, toplant$ tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yaz$l$ bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yap$lan çal$&malar$n özeti ve bir y$l sonraki dönemde yap$lacak çal$&ma plan$ belirtilir. Örencinin tez çal$&mas$, Komite taraf$ndan Geli&mekte Olan (G) veya Yetersiz (Y) olarak belirlenir. Yap$lan deerlendirmenin sonucu; üç gün içinde, yaz$l$ olarak Komite taraf$ndan Enstitü Müdürlüüne bildirilir. Komite taraf$ndan üst üste iki kez veya aral$kl$ olarak üç kez yetersiz bulunan örencinin Enstitü ile ili&ii kesilir. Sanatta Yeterlilik Tezinin Sonuçlanmas$ Madde 38- Sanatta yeterlilik tezinin sonuçlanmas$nda a&a$daki esaslar uygulan$r: a) Sanatta yeterlilik program$nda tez haz$rlayan bir örenci, elde ettii sonuçlar$; ilgili Enstitü taraf$ndan kabul edilen yaz$m kurallar$na uygun bir &ekilde tamamlamak, ayr$ca dan$&man$n$n belirledii say$ ve nitelikte/özgünlükte sanat çal$&mas$n$ jüriye sunmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundad$r.

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe konulan Lisansüstü

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği K.B.V Mütevelli Heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi Kuruluş Tüzüğü nün 24. maddesi uyarınca aşağıdaki yönetmeliği yapar. BÖLÜM I : GENEL

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü 1994-1995 Güz Yarıyılı Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Geçerli Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam: Madde 1. 2547 sayılı kanunun 65. maddesi

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI

SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI HEM SANKO ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ REL K TEZL YÜKSEK L SANS PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1. Programa Ba vuru ve Kabul Ko ulları (1) Lisansüstü programlara ba vuracak adayların Hem irelik ya da

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) lisansüstü eğitim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS İŞ AKIŞ ŞEMASI Öğrenim Süresi Ders Kredisi Yüksek Lisans tamamlama için gerekli olan koşullar : 4 yarıyıl (2 yarıyıl ders, 2 yarıyıl tez çalışması)

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26890 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Gazi Üniversitesinden: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 16/11/1998 tarihli ve 23525

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

YENİ YÖNETMELİK VE BAZI ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Yeni Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre dikkat edilmesi gereken bazı hususlar aşağıda verilmiştir. Buradaki bilgiler özet çıkarımlardır; ayrıntı için Yönetmeliğimize başvurmakta yarar vardır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi ne bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Madde 1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul Tarafından hazırlanan

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1 Eylül 2008 Pazartesi Sayı :26984 01.09.2008 TARİHİNDE YAYINLANAN ESKİ YÖNETMELİK Gazi Üniversitesinden:

Detaylı

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Page 1 of 14 15 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29802 YÖNETMELİK Dokuz Eylül Üniversitesinden: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 29 Eylül 2010 tarihli Resmî Gazete Sayı : 27714 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (6 Kasım 2013 tarih ve 28813 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Enstitü: Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Enstitü: Girne Amerikan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü öğretim, yüksek

Detaylı

Madde 3. Öğrenci Kabulü: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

Madde 3. Öğrenci Kabulü: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu yönetmelik Girne Amerikan Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü öğretim, yüksek

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM,, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam (1) Bu yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ I.GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1-a) Bu Yönetmelik,

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 YÖNETMELİK Yalova Üniversitesinden: YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29690. YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : 29690. YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Says: 25/06/2015-27007 T.C. NAMIK KEMAL ÜNVERSTES REKTÖRLÜĞÜ Örenci şleri Daire Başkanl *BEL5AC8K* Say : 63477709-301.06- Konu : Yatay Geiş lkeleri ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 28 Kasım 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29902 Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİK ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 24 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28538 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : 25151 Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Ağustos 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26620 YÖNETMELİK Sinop Üniversitesinden: SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 118 T.C. ADNAN

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 Hitit Üniversitesinden: YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN 2008-2009 BAHAR YARIYILINA KADAR YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK Sayfa 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26996 Bilecik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28171 YÖNETMELİK Gedik Üniversitesinden: GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

25 Aralık 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

25 Aralık 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 25 Aralık 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29929 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esasları; Yaşar Üniversitesi ne bağlı Enstitülerde yürütülen lisansüstü

Detaylı