YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS *"

Transkript

1 YÜKSEKÖRETM FNANSMAN POLTKALARI VE KURUM BAARISINA ETKS * Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI Prof Dr. Mustafa ERGÜN ** Dr. Süleyman KARATA# *** ÖZET Bu çal mada, fakültelerin kullandklar finansman ile fakültelerin mezun örencilerinin ba ars arasnda dorusal bir ili ki olup olmad tespit edilmeye çal lmaktadr. Buradan hareketle fakülte baznda kullanlan bütçeler ile örencilerin lisans eitimi sonrasnda girmi olduklar KPSS snav sonuçlar dikkate alnarak; örencilerin snav sonuçlar ile fakülte ba arsnn kar la trmal bir analizi yaplmaktadr. Ara trma sadece fakülte bütçelerinin ya da örencilerin eitim öretimi için kullanlan parann ba ar için tek unsur olamayacan; sadece örenci ba arsna etki eden faktörlerden birisi saylabilecei gerçeini ortaya koymaktadr. Ara trma kapsamnda kullanlan finansman ile ortak bölümlerin KPPS sonuçlar deerlendirildiinde fazla bütçe kullanan üniversitelerin örencileri daha az bütçe kullanan üniversite örencilerinden daha ba arl olarak gözükmemektedir. Özellikle her fakültenin özel alan bilgisini ölçen sorularda KPSS snavlarndan elde ettii sonuçlar arasnda anlaml farkllk görülmemektedir. Ancak örenci saylarndaki dei iklikler, üniversitenin konumluk yeri vs. sebeplere bal olarak baz üniversitelerin örencilerinin sonuçlar arasnda anlaml farkllklarn olduunu da söyleyebiliriz. Anahtar Kelimeler: Türkiye de yükseköretim, yükseköretimin finansman, finans politikalar, Kurum ba ars * Bu çal ma Türkiye de Yüksekö+retim Finansman Politikalar- ve Kurum Ba0ar-s-na Etkisi adyla Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora Tezi olarak kabul edilen eserin tantm makalesidir. A.K.Ü. 0ktisadi ve 0dari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Ba kan. ** A.K.Ü Eitim Fakültesi Dekan, Eitim Bilimleri Bölüm Ba kan *** A.K.Ü. Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 1

2 ABSTRACT This dissertation aims at exploring the linear correlation between finance policies used by faculties and faculty success rates. From this point, the relation between individual budgets of the faculties and success rates of undergraduate students at KPSS (Civil Servants Selection Exam) have been taken into consideration and a comperative analysis has been made. This paper aims to present that the budget of the faculty or the money used for the education of students cannot be the only factor for the success of students; indeed it can be regarded as just one of the factors. Comparison of expenditures of schools with larger and smaller budgets for the education and the success levels of students at KPSS exams has shown no important difference. A meaningful difference has not been found between faculties at KPSS exams in terms of special proficiency questions. But a meaningful difference has been found between the scores of some universities in terms of the differences in student numbers, location of the university etc. Key words: Higher education in Turkey, financing higher education, finance policies, success of instutition 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

3 GR Üniversiteler hem bireye hem de topluma fayda salayan bir kurum olarak toplumsal açdan önemli bir yere sahiptirler. Bir taraftan topluma faydal bireyler yeti tirmeyi amaç edinen üniversiteler dier taraftan eitim, ara trma ve yayn faaliyetleri yaparak toplumsal hizmetleri yerine getirmektedir. Dolaysyla üniversiteler, toplumun kalknmas için ara trma ve yaynlar yaparak sosyal, kültürel ve iktisadi olarak kalknm lk düzeyini artran kurumlar alarak isimlendirilebilmektedir. Üniversiteler bu toplumsal görevlerini icra ederken, birçok ülkede olduu gibi, bu hizmetlerini yapma bedelini devlet bütçesinden kar lamaktadrlar. Özellikle devlet üniversitelerinin kaynaklarnn hemen hemen yars her yl bütçeden ayrlan fonlarla tedarik edilmektedir. Yakn zamanda da özel üniversitelere kaynak aktarmnda bulunulmaya ba lanm baz özel üniversitelerin bütçeleri çou devlet üniversitelerinin bütçelerinden fazla olmu tur. Çünkü eitim hizmetleri bireyden çok toplumsal fayda salamas açsndan, yar kamusal mal olarak nitelendirilmektedir. Kaliteli ve istenen bir yükseköretim hizmetinin sunulmas için öncelikle nitelikli insan gücü sermayesi yannda, her türlü teknik donanm sermayesinin de olmak zorunluluu vardr. Bu sebeple yükseköretimin kaliteli eitim verebilmesi için salam ve sürekli mali kaynak ihtiyac vardr. Etkili bir yükseköretim, eitim ve öretim kaynaklarnn etkili datlmas ve kullanlmasyla gerçekle ebilecektir. Elbette yükseköretime ayrlan kaynaklarn salanmas ile birlikte, yükseköretim kurumlarna tannacak idari ve mali özerklik yannda, kaynaklarn toplanmasnda ve kullanlmasnda mali saydamlk ilkeleri ön plana çkarlmaldr. Mali saydamlk kendiliinden yükseköretim sisteminin ba arsna etki edecektir. Bu ara trmada, üniversitelerin fakülte baznda mukayeseli analizi yaplm ; bölüm baznda KPSS snav sonuçlar açsndan hangi üniversitenin hangi bölümlerinin yllara göre daha ba arl olduu tespit edilmeye çal lm tr. Yaplan regresyon analizi ile de bamsz dei ken olarak alnan fakülte bütçesinin KPSS snav Genel Yetenek, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 3

4 Genel Kültür, Eitim Bilimleri, 0ktisat 0 letme ve Maliye bölümlerinin mezunlarnn ba arlarna etkisinin olup olmad ara trlm tr. I. ARATIRMANIN AMACI Ara trmann amac, fakültelerin kullandklar finansman kaynaklar ile fakülte ba ars arasnda dorusal bir ili ki olup olmadn saptamaktr. Buradan hareketle fakülte baznda kullanlan bütçeler ile örencilerin lisans eitimi sonrasnda girmi olduklar KPSS snav sonuçlar dikkate alnarak; örencilerin snav sonuçlar ile fakülte ba arsnn kar la trmal bir analizi yaplmaktadr. Üniversitelerin toplam kaynaklar ve KPSS snavndan aldklar puanlar yaynlanm veri olduklarndan, ara trma; nicel ara trma yöntemlerinden betimsel analiz, nitel ara trma yöntemlerinden doküman analizidir. Ara trma verilerinin çözümlenmesinde; SPSS (Statistical Packages For Social Scienses) 13.1 paket program kullanlm tr. Verilerin deerlendirmesinde ANOVA (Tukey), t testi, frekans analizleri ve REGRESYON analizleri yaplm tr. II. EVREN VE ÖRNEKLEM Ara trmann evrenini ülkemizdeki devlet üniversitelerinin tamam olu turmaktadr. KPSS ilk olarak 2001 ylnda uyguland için; ara trmada, ÖSS taban ve tavan puanlar, bunlara kar lk olarak da KPSS puanlar veri olarak alnm tr. Bu nedenle, örneklem, bu kapsama giren üniversitelerden olu maktadr. Örneklemi olu turan üniversitelere karar verilirken bahsi geçen yllarda, bölümler baznda ortak fakülteleri almann yannda KPSS snavna giren örencilerinin de olmas esas dikkate alnm tr. Üniversitelerin baz fakülte programlarnn ara trmamza konu olan yllarda açk olmamas nedeniyle regresyon analizinde sorun olmu tur. Bu nedenle o yllara ait fakülte mezunlarnn snav sonuçlar, deerlendirme yaplrken göz ard edilmi tir. Evreni olu turan 53 üniversite, yukarda bahsi geçen nedenlerle, 28 üniversiteden olu an bir örnekleme dönü mü tür. 4 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

5 Ayrca üniversitelerin sadece üç fakültesi ara trma kapsamna alnm tr. Bu fakülteler her üniversite için 0ktisadi ve 0dari Bilimler Fakültesi, Eitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakülteleridir. Bu fakültelerin seçilme nedeni ise genelde üniversitelerde ortak bölümlerin eitim-öretime ilk açlan fakülteler olmasdr. Fakültelerin her bir bölümü için, KPSS puanlar, eitimleri için kullanlan fakülte bütçeleri, SPSS ortamnda analiz edilerek, ba arlar hakknda kar la trmal yorumlarda bulunulmu tur. III. YÖNTEM Verilerin çözümlenmesinde SPSS 13.1 paket program kullanlm tr. Verilerin deerlendirmesinde ANOVA, t testi, frekans analizleri ve Regresyon analizleri yaplm tr. Anova testi ile, ara trmada ikiden fazla bamsz dei ken kullanldndan, dei kenler içindeki birçok grup ortalamalar arasndaki anlaml ili kileri ara trlmaya çal lm tr. Regresyon analizi ile de baml dei ken olarak kullanlan fakülte bütçesinin dier dei kenlere etkisinin olup olmad ara trlmaya çal lm tr. Çünkü regresyon analizinin amac, aralarnda ili ki olan iki yada daha fazla dei kenden birinin baml dei ken, dierlerinin bamsz dei kenler olarak ayrm ile aralarndaki ili kinin bir matematiksel e itlik ile açklanmas sürecini ortaya koymaktr. IV. VERLERN TOPLANMASI Ara trma ile ilgili veriler toplanrken YÖK ve ÖSYM yaynlar taranm, ilgili rapor ve dokümanlar basl kitaplar halinde elde edilmi tir. YÖK ün her yl yaynlad raporlar yine YÖK ün Internet veri tabanndan alnm tr. ÖSYM nin her yl snavlardan sonra yaynlad taban ve tavan puanlarnn kitapçklar ile KPSS snav sonuçlar kitapçklar (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) ara trmamza konu olan yllar itibariyle elde edilmi ; veriler oradan aktarlm tr. Ancak ara trmada daha sonradan 1999 ÖSYS yerle tirmesinde kullanlan minimum ve maksimum taban tavan puanlar bilgisine ula lmasna ramen; ÖSYM nin sadece 2003 yl Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 5

6 KPSS snavn öretmen adaylarna uygulam olmasndan dolay 2003 yl KPSS sonuçlar deerlendirmeye alnmam tr. Fakülte bütçeleri ise 1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yllarnda yaynlanan Resmi Gazete lerden alnm tr. KPSS snav sonuçlarnda ara trmamza konu olan fakülte örencilerinin hepsinin ortak girdii genel kültür ve genel yetenek testleri ortalama netleri ile özel alan netleri hesaplam tr. Netler hesaplanrken ara trmaya konu olan yllarda fakültelerin yllar itibariyle mezunlarnn yaptklar toplam netler toplanm ve yl saysna bölünmü tür. Elde edilen net ortalamas analiz edilmeye çal lm tr. Fakülte bütçeleri hesaplanrken de her bir üniversitenin fakülte bütçeleri ayr ayr Resmi Gazetelerden alnm tr. Fakülte bütçeleri hesaplanrken her bir üniversitenin fakültelerinin 1999 yl hariç dört yl ( ) süresince kulland fakülte bütçeleri toplanm ve dörde bölünerek ortalama fakülte bütçesi hesaplanm tr. Bunlarla birlikte özellikle eitim fakülteleri ile fen edebiyat fakülteleri mezunlarnn eitim bilimleri snavndan elde etmi olduklar netlerin ortalamas da çkarlm ve analiz edilmi tir. Kar la trmal ve analitik bir deerlendirme yapabilmek amacyla özellikle bölüm baznda üniversitelerde o yllarda açk olan bölümlerin seçilmesine özen gösterilmi tir. Ara trmann deerlendirme ksmnda bir takm sorunlarla kar la lm tr. Öncelikle deerlendirmede baz fakültelerin belirtilen yllarda örencileri olmadndan ortalama netleri çkartlamam tr. Bu nedenle o yllara ait o fakültenin netleri hesaplanamam ; dolaysyla deerlendirme yaplmam tr. V. BULGULAR VE YORUMLANMASI Ara trmada örneklem dâhilindeki üniversitelerin ANOVA sonuçlarna bakldnda Eitim Fakülteleri arasnda sadece genel yetenek testine bal anlaml bir farkllk göze çarpmaktadr. Eitim Fakültesi örencilerinin genelde bütün üniversiteler için eitim 1 31 Aralk 1997 Mükerrer Say: 23217, 6 Ocak 2000 Mükerrer Say 23928, 26 Aralk 2001 Mükerrer Say Resmi Gazetelerden alnm tr. 6 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

7 bilimleri ve genel kültür testlerinden elde ettikleri net ortalamalar arasnda anlaml farkllk bulunamam tr. Tablo 1 de ara trma kapsamnda ele alnan 28 üniversite içinden KPPS genel yetenek testine bal olarak ortaya çkan anlaml farkllk düzeyleri en ba arl üniversiteden en ba arszna doru sralanm tr. Tablo 1. E+itim Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamalar- ve Genel Yetenek KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜNVERSTELER GENEL YETENEK ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Hacettepe Üniversitesi 43, ,25 YTL Kocaeli Üniversitesi 42, ,00 YTL Akdeniz Üniversitesi 42, ,00 YTL Osmangazi Üniversitesi 40, ,00 YTL Tabloyu deerlendirdiimizde genel yetenek testi be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk net ortalamalar dikkate alndnda bütçeye göre ba arnn olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak Osmangazi Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesine bal olarak Kocaeli ve Akdeniz üniversitelerinden daha fazla olmasna ramen net ortalamasnn dü ük olmas dikkate deerdir. Tablo 2. E+itim Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Genel Yetenek KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜN0VERS0TELER GENEL YETENEK ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 7

8 Yüzüncü Yl Üniversitesi ve 2001) 32, ,00 YTL Atatürk Üniversitesi 32, ,50 YTL Süleyman Demirel Üniversitesi 33, ,50 YTL Sakarya Üniversitesi 33, ,00 YTL Ondokuz Mays Üniversitesi 33, ,50 YTL Tablo 2 yi deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk genel yetenek testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Atatürk Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Ondokuz Mays Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinin daha az olmasna ramen net ortalamalarnn yüksek olmas dikkat çekmektedir. Tablo 3. Fen Edebiyat Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- Ve Genel Yetenek KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜNVERSTELER GENEL YETENEK ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Dokuz Eylül Üniversitesi 53, ,00 YTL Çukurova Üniversitesi 42, ,00 YTL Kocaeli Üniversitesi 41, ,00 YTL 8 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

9 Balkesir Üniversitesi 40, ,00 YTL Akdeniz Üniversitesi 40, ,50 YTL Tablo 3 e baktmzda fakülte bütçesinin ba arya etki ettiini söylemek mümkün deildir. Be yllk bütçe ve genel yetenek testi net ortalamalar dikkate alndnda; Dokuz Eylül Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin dier üniversitelerin bütçesinden daha az olmasna ramen net ortalamalarnn fazla olmas dikkat çekmektedir. Tablo 4. Fen Edebiyat Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- Ve Genel Yetenek KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜNVERSTELER GENEL YETENEK ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Yüzüncü Yl Üniversitesi 34, ,00 YTL Atatürk Üniversitesi 35, ,50 YTL Cumhuriyet Üniversitesi 35, ,50 YTL Süleyman Demirel Üniversitesi 35, ,00 YTL Nide Üniversitesi 36, ,50 YTL Tablo 4 ü deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk genel yetenek testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Nide Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Yüzüncü Yl Üniversitesi, Atatürk Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 9

10 Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinden çok daha az olmasna ramen net ortalamalarnn yüksek olmas dikkat çekmektedir. Tablo 5. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Genel Yetenek KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜN0VERS0TELER GENEL YETENEK ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Ankara Üniversitesi 48, ,50 YTL Hacettepe Üniversitesi 47, ,50 YTL 0stanbul Üniversitesi 43, ,00 YTL Marmara Üniversitesi 43, ,00 YTL Gazi Üniversitesi 42, ,75 YTL Tablo 5 i deerlendirdiimizde genel yetenek testi be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk net ortalamalar dikkate alndnda bütçeye göre ba arnn olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin 0stanbul, Marmara ve Gazi üniversitelerinden daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkat çekmektedir. Tablo 6. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Genel 10 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

11 Yetenek KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜNVERSTELER GENEL YETENEK ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Anadolu Üniversitesi 33, ,50 YTL 0nönü Üniversitesi 33, ,50 YTL Cumhuriyet Üniversitesi 33, ,50 YTL Atatürk Üniversitesi 33, ,00 YTL Nide Üniversitesi 34, ,50 YTL Tablo 6 y deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk genel yetenek testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Nide Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Anadolu Üniversitesi, 0nönü Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinden daha az olmasna ramen net ortalamalarnn yüksek olmas dikkat çekmektedir Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 11

12 Tablo 7. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Genel Kültür KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜNVERSTELER GENEL KÜLTÜR ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Ankara Üniversitesi 35, ,50 YTL Hacettepe Üniversitesi 32, ,50 YTL 0stanbul Üniversitesi 30, ,00 YTL Gazi Üniversitesi 29, ,75 YTL Marmara Üniversitesi 28, ,00 YTL Tabloyu deerlendirdiimizde genel kültür testi be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk net ortalamalar dikkate alndnda bütçeye göre ba arnn olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak, Ankara Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin 0stanbul, Gazi ve Marmara üniversitelerinden daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkate deerdir. 12 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

13 Tablo 8. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Genel Kültür KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜNVERSTELER GENEL KÜLTÜR ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Anadolu Üniversitesi 25, ,50 YTL Celal Bayar Üniversitesi 25, ,00 YTL Balkesir Üniversitesi 25, ,50 YTL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 25, ,50 YTL 25, ,50 YTL Tablo 8 i deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk genel kültür testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak, Anadolu Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Celal Bayar, Balkesir, Çanakkale Onsekiz Mart ve Afyonkarahisar Kocatepe üniversiteleri örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinden daha fazla olmasna ramen net ortalamalarnn dü ük olmas dikkat çekmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 13

14 Tablo 9. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve ktisat KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜNVERSTELER KTSAT ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Hacettepe Üniversitesi 7, ,50 YTL Gazi Üniversitesi 7, ,75 YTL Sakarya Üniversitesi 7, ,50 YTL Dokuz Eylül Üniversitesi 6, ,00 YTL Marmara Üniversitesi 6, ,00 YTL Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 5, ,50 YTL Tabloyu deerlendirdiimizde iktisat testi be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk net ortalamalar dikkate alndnda bütçeye göre ba arnn olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Gazi, Dokuz Eylül ve Marmara üniversitelerinden daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkate deer bir durumdur. 14 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

15 Tablo 10. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve ktisat KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜNVERSTELER KTSAT ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Anadolu Üniversitesi 4, ,50 YTL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi 5, ,50 YTL 5, ,00 YTL Nide Üniversitesi 5, ,50 YTL Cumhuriyet Üniversitesi 5, ,50 YTL Tablo 10 u deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk iktisat testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Anadolu Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Çanakkale Onsekiz Mart, Süleyman Demirel, Nide ve Cumhuriyet üniversiteleri örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinden daha fazla olmasna ramen net ortalamalarnn dü ük olmas dikkat çekmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 15

16 Tablo 11. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve 0letme KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜNVERSTELER LETME ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Ankara Üniversitesi 18, ,50 YTL Hacettepe Üniversitesi 16, ,50 YTL 0stanbul Üniversitesi 12, ,00 YTL Gazi Üniversitesi 12, ,75 YTL Marmara Üniversitesi 12, ,00 YTL Tablo 11 i deerlendirdiimizde i letme testi be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk net ortalamalar dikkate alndnda bütçeye göre ba arnn olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Ankara Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin 0stanbul, Gazi ve Marmara üniversitelerinden daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkate deer bir durumdur. 16 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

17 Tablo 12. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve 0letme KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜNVERSTELER LETME ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Nide Üniversitesi 6, ,50 YTL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 6, ,50 YTL 0nönü Üniversitesi 7, ,50 YTL Anadolu Üniversitesi 7, ,50 YTL Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 7, ,50 YTL Tablo 12 yi deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk i letme testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin 0nönü ve Anadolu üniversiteleri örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinden daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkat çekmektedir. Tablo 13. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Maliye KPSS Ba0ar- S-ralamas- ÜNVERSTELER MALYE ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Ankara Üniversitesi 19, ,50 YTL Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 17

18 Hacettepe Üniversitesi 16, ,50 YTL Gazi Üniversitesi 16, ,75 YTL 0stanbul Üniversitesi 14, ,00 YTL Marmara Üniversitesi 14, ,00 YTL Tabloyu deerlendirdiimizde maliye testi be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk net ortalamalar dikkate alndnda bütçeye göre ba arnn olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ankara Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Gazi, 0stanbul ve Marmara üniversitelerinden daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkate deer bir durumdur. Tablo 14. ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri 5 Y-ll-k Bütçe Ortalamas- ve Maliye KPSS Ba0ar-s-zl-k S-ralamas- ÜNVERSTELER MALYE ORTALAMASI ( ) ORTALAMALARI (1997, 1998, 1999, 2000 ve 2001) Nide Üniversitesi 9, ,50 YTL Ondokuz Mays Üniversitesi 9, ,00 YTL 0nönü Üniversitesi 9, ,50 YTL Atatürk Üniversitesi 10, ,00 YTL Cumhuriyet Üniversitesi 10, ,50 YTL 18 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

19 Tablo 14 ü deerlendirdiimizde be yllk bütçe ortalamalar ve be yllk maliye testi net ortalamalar dikkate alndnda bütçenin ba arszlkta etkili olduunu söylemek mümkün görünmemektedir. Ancak; Ondokuz Mays Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçesinin Nide Üniversitesi örencilerinin eitimi için harcanan fakülte bütçelerinden çok daha az olmasna ramen net ortalamasnn yüksek olmas dikkat çekmektedir. Ayrca; Atatürk ve Cumhuriyet üniversiteleri bütçelerinin e it olmas ancak Cumhuriyet Üniversitesi örencilerinin maliye testi net ortalamalarnn Atatürk Üniversitesi örencilerinin maliye testi net ortalamalarndan yüksek olmas dikkat çekmektedir. SONUÇ VE ÖNERLER Ara trma sadece fakülte bütçelerinin ya da örencilerin eitim öretimi için kullanlan parann ba ar için tek unsur olamayacan; sadece örenci ba arsna etki eden faktörlerden birisi saylabilecei gerçeini ortaya koymaktadr. Ara trma kapsamnda kullanlan finansman ile ortak bölümlerin KPPS sonuçlar deerlendirildiinde fazla bütçe kullanan üniversitelerin örencileri daha az bütçe kullanan üniversite örencilerinden daha ba arl olarak gözükmemektedir. Özellikle her fakültenin özel alan bilgisini ölçen sorularda KPSS snavlarndan elde ettii sonuçlar arasnda anlaml farkllk görülmemektedir. Ancak örenci saylarndaki dei iklikler, üniversitenin konumluk yeri vs. sebeplere bal olarak baz üniversitelerin örencilerinin sonuçlar arasnda anlaml farkllklarn olduunu da söyleyebiliriz. Özellikle üniversitelerin kurulduklar ehir, örencilerin yöre halkyla bütünle ebilmesi, sosyal hayat, üniversitenin bulunduu ehrin insanlarnn örencilere bak açs ve yakla m, akademik ya am, kütüphane ve ula m hizmetleri, tiyatro ve sinema etkinlikleri, üniversitelerdeki öretim eleman says ya da örenci ba na dü en öretim eleman says, dersliklerdeki fiziki durum ve teknolojik Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 19

20 yatrmlar vs etkenler örenci ba arsna etki edebilecek faktörlerden bazlardr. Ara trma sadece kurum ba ars ya da örenci ba arsn kullanlan bütçe" etkilemekte midir? Sorusuna cevap aradndan örenci ba arsn etkileyen dier unsurlarla ilgili farkl ara trmalar yaplmaldr. Bu ara trmann da bu konuda yaplacak farkl ara trmalara k tutmas ümit edilmektedir. KAYNAKLAR Akaln, G., 1980, Yükseköretim Karma Malna Maliyet- Fayda Analizinin Uygulanmas,Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yaynlar, Ankara. Akaln, G., 1981, Kamu Ekonomisi, Akça Yaynlar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Ankara. Akaln, G., 1997, Üniversite Harçlar: Türkiye de Yükseköretim Hizmetinin Fiyatlandrlmas, Amme 0daresi Dergisi, 30(3), s Akkutay, Ü., 2002, Milli Eitimde Yabanc Uzman Raporlar, Ümit Vakf Yaynlar, Ankara. Akyüz, Y., 1993, Türk Eitim Tarihi (Ba langçtan 1993 e), 4. Bask, Kolej Yaynlar, 0stanbul. Akyüz, Y., 2001, Türk Eitim Tarihi, Geni letilmi 8. Bask, Alfa, 0stanbul. Ata, H. A., 1998, Yükseköretim Finansman Sorunu ve Yeniden Yaplanma, Yüksek LisansTezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, (Yaynlanmam ). 20 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

21 Atkinson, A. B., 1975, The Economics of Inequality, Clarendon Pres, Oxford. Ba aran, 0. E., 1993, Türkiye Eitim Sistemi, Gül Yaynevi, Ankara. Ba aran, 0. E., 1993, Eitim Yönetimi, Gül Yaynevi, Ankara. Beerkens, E., Higher Education in Austria, Country Report, Center for Higher Education Policy Studies, ( ). Benson, C. ve G. Psacharopoulas (Ed.), 1987, Educational Financing, Economics of Education Research and Studies, s Blaug, M., 1983, Distributional Effects of Higher Educational Subsidies, Economics of Education Reviews 2(3), s Bowles, F., 1976, Yükseköretime Giri, Çev.: N. Sar, Ankara. Çetinkaya, T., Yükseköretimin Amac, (12, ). Dimitrova, S., Education in Bulgaria, t01.pdf ( ). Doramac, 0., 1996, Yükseköretimin Geli imi- Üniversite Yönetiminde Özerklik ve Demokrasi, Yeni Türkiye, (7), s Douglas, A. ve Ziderman, A., 1992, Financing Universities in Developing Countries, TheWorld Bank, The Falmer Press. Duran, M., 1988, Yükseköretim Harcamalarnn Finansman ve Etkinlii, III. Türkiye Maliye Eitimi Sempozyumu, Acar Matbaaclk, 0stanbul, s Education at Glance, Average Duration of Tertiary Studies, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 21

22 ( ) Ekinci, E., 1999, Yükseköretimin Finansmanna Örenci Katlmn Öngören Yakla mlarn Gerekçelerine 0li kin Örenci Görü leri, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi,Ankara, (Yaynlanmam ). Erdem, A. R., 2004, Türkiye de Yükseköretim ve Dei imi, Bilim- Eitim ve Dü ünce Dergisi, 4(2), ( ) Ergün, M., Atatürk Devri Türk Eitim Tarihi, ( ). Eurydice, Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2004/05, ( ). Fidan, N. ve Erden M., 1993, Eitime Giri, Meteksan, Ankara. Geiger, R. L., 1988, Public and Private Sectors in Higher Education: A Comparison of International Pattern, Higher Education, 17, s Georgieva, P., 2002, Higher Education in Bulgaria, UNESCO. Gürüz, K. vd., 1994, Türkiye de ve Dünyada Yükseköretim, TÜS0AD, 0stanbul. Güvenç, B., History of Turkish Education, ( ). Hesapçolu, M., 1994, 0nsan Kaynaklar Yönetimi ve Ekonomisi, Beta Yaynlar, 0stanbul. 22 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (CIX,S.1, 2007)

23 Hansen, W. L. ve Weisbord B. A., 1969, The Distribution of the Cost and Benefits of Public Higher Education: The Case of California, Journal of Human Resources, 4(2), s Higher Education in Austria, Federal Ministry for Education, Science and Culture, ation_in_aust6820.xml ( ). Higher Education Reform, Federal Ministry of Education and Research, ( ). Higher Education in Germany, Federal Ministry of Education and Research, ( ). 0nan, N., 1988, Üniversite ve Yükseköretim Kavram Açsndan Türkiye deki Geli meler,türk Eitim Dernei Yaynlar, Ankara. Kaiser, F., Higher Education in France, Center for Higher Education Policy Studies, ( ). Kaptan, S., 1986, Türkiye de Yükseköretim Reformu ve 0nsan Gücü Potansiyeli, Devlet Planlama Te kilat, Ankara. Karacaolu, Ö. C. ve Çabuk, B., 2002, 0ngiltere ve Türkiye Eitim Sistemlerinin Kar la trlmas, Milli Eitim Bakanl Dergisi, say ( ) Karata, [., 1996, Bugünden Yarna Üniversiteler, Yeni Türkiye, 96 (7), s Klç, R., 1999, Türkiye de Yükseköretimin Finansman, Süleyman Demirel Üniversitesi, 00BF Dergisi, s. 59. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.1, 2007) 23

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Diş Hekimliği Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 1.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50 16 30 21 26 YEDİTEPE Üniv. (T.B.) Özel MF-3 2.Olasılık 509,314 35 35 37.5 35 50

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 651-656 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VE İSTİHDAM DURUMLARI Süleyman Murat YILDIZ Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve,

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye

Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Motivasyon Optimal Kamu Alm haleleri ve Rekabetçi Ortam: Türkiye Analizi TOBB ETÜ ktisat Bölümü Stratejik Dü³ünce Enstitüsü, 28 Aralk 2012 Motivasyon Kamu Alm halelerinin Önemi Ara³trma Sorular Kamu Alm

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil)

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük Büyük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP2 34143 61,904 61,904 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 61,904 61,904

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS ilkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO KARARI KARAR TARİHÎ OTURUM NO KARAR SAYISI 07.04.2016 05. 04 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER'in başkanlığında toplanarak aşağıdaki

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ

REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ ÇOCUK GELİŞİMİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN LARI KONT YERLEŞEN TABAN P. TAVAN P. Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi TM-3 77 77 396,37429 432,69959 Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi TM-3 57 57

Detaylı

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5

DALI (DR) 0 5 GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DALI (SY) 0 5 ÜNİVERSİTE ENSTİTÜ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Doktora ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (DR) 0 3 ABANT İZZET BAYSAL EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ (YL) 3 0 ABANT İZZET

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

YGS 6 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK MESLEKLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 6 PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK MESLEKLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜYLE YERLEŞEBİLECEK MESLEKLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Bankacılık Ankara Devlet Gazi Üniversitesi Örgün -

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) İlahiyat Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4 2.Olasılık 467,365 34 31 40 10 FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4 4.Olasılık 467,365 25 37 40 10 FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4

Detaylı

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler

Yardımı KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI a) 2015'te Bitenler ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 500 340 840 571 358 929 648 376 1.024 2012K120360 Nükleer Radyasyon Detektör Arş. Merk. 500 YENİ Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 340 ABDULLAH GÜL

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577)

3. Kültür Bakanl: Devlet Senfoni Orkestralar Solist Sanatçlarnn Çal ma Usulleri Hakknda Yönetmelik (RG Tarih: 08/01/1999 Say: 23577) Ek: 8. MEVZUAT LSTES YÖNETMELKLER 1. Mimarlk, Peyzaj Mimarl:, Mühendislik, Kentsel Tasarm Projeleri, ehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yar malar Yönetmeli:i (RG Tarih: 24/12/2002 Say: 24973

Detaylı

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013

YAZ OKULU. Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları. 07 Haziran 2013 2012-2013 YAZ OKULU 07 Haziran 2013 Fakültemiz Öğrencilerinin Yaz Okulundan Ders Alma Şartları 1- Fakültemizden hiç ders almayan bu nedenle de not ortalaması oluşmayan öğrencilerimiz, hem fakültemizin

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244 PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110063 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

ÇOCUK BAKıM HIZMETLERİ VE KADıNLARıN SAYGıN İŞLERE KATıLıMı: FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞLER

ÇOCUK BAKıM HIZMETLERİ VE KADıNLARıN SAYGıN İŞLERE KATıLıMı: FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞLER ÇOCUK BAKıM HIZMETLERİ VE KADıNLARıN SAYGıN İŞLERE KATıLıMı: FRANSA'DAN VE TÜRKİYE'DEN GÖRÜŞLER Türkiye'de çocuk bakım hizmeti çalışanlarında aranan nitelikler, çalışanların işe alınması ve yönetimi &

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 2013 Puanları Üniversite Adı Bölüm Adı Puan Türü Kont. Taban Puan Tavan Puan 1 Boğaziçi Okul Öncesi Ögretmenligi(Ingili zce) 2 Ortadoğu Teknik (ODTÜ) Okul Öncesi

Detaylı

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri

İnönü Üniversitesi Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri İnönü Farabi Değişim Programı Anlaşmalı Üniversite ve Bölümleri Üniversite Bölüm Ö.L L Y.L D Dicle Adalet 2 Süleyman Demirel Adalet 3 Bülent Ecevit Ağırlama Hizmetleri 2 Kırıkkale Ağız Diş Çene Hastalıkları

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

TC. SORGUN KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TC. SORGUN KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TC. SORGUN KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitelerin, Tercih Edilme, Yerleştirme ve Başarı Sıralamasına Göre

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Önemli Duyuru: T.C. Kimlik,Ad Soyad vb kişisel bilgilerin açık liste halinde yayınlanması "Kişisel Verilerin Korunması" Kanununa göre yasak olduğundan öğrencilerimizin kimlik bilgileri yayınlanmamıştır.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban Puanları Bölümü Taban ları - 2015 Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Kont. Yerl. Türü Taban En Büyük TS-1 10 10 415,751 461,4046 İSTANBUL BİLGİ ve YGS-4 6 6 404,814 466,136 YGS-4 5 5 397,801 439,4355 TS-1 6 6 394,641

Detaylı

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL)

EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) EK - 9 Üniversite ve Bölümlere Göre Makine Teçhizat Ödenekleri - 2000/2001 (Milyon TL) Üniversite Adi / Fakülte Adi / Bölüm Adi Üniversite Fakülte Bölüm Akdeniz Ü. / Müh.Fak. / Çevre Müh. 177.000 7.000

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

YÜKSEKÖ RET MDE KAYNAK DA ILIMI ÜZER NE B R AN ASSESSMENT ON THE RESOURCE DISTRIBUTION IN HIGHER EDUCATION: CURRENT SERV CE ALLOWANCES OF THE PUBLIC

YÜKSEKÖ RET MDE KAYNAK DA ILIMI ÜZER NE B R AN ASSESSMENT ON THE RESOURCE DISTRIBUTION IN HIGHER EDUCATION: CURRENT SERV CE ALLOWANCES OF THE PUBLIC YÜKSEKÖ RET MDE KAYNAK DA ILIMI ÜZER NE B R DE ERLEND RME: TÜRK YE DEK DEVLET ÜN VERS TELER N CAR ZMET ÖDENEKLER ÖZET: AN ASSESSMENT ON THE RESOURCE DISTRIBUTION IN HIGHER EDUCATION: CURRENT SERV CE ALLOWANCES

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı