K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *"

Transkript

1 TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa: THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page: KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire( ), TurkestanAndAzerbaijanResearchCentre,Haarlem2008,(374s.). DöndüDÜÜNMEZ * nsanolunun var olmasyla balayan sorunlar ve anlamazlklar savalar meydanagetirmitir.çeitlisebeplerdenkaynaklananveinsanlktarihindekaç nlmazolarakderinizlerbrakansavalarolaanüstühazrlklarveihtiyaçlarge rektirir.savaartlarvesavangerektirdiiihtiyaçlar,uzmanlkalanlarnagöre bölündüüzamansalkhizmetleribrandakarmzaçkar.salkhizmetlerinin içindeiseçeitlialtbranlarlakarlarz.mesela;ihtiyaçduyulansalkpersone linintahsisi,salkalanylailgiliaraçgereçlerintemini,salgnhastalklarlamüca dele.savaesnasndasilahlçarpmadandolaybüyükykmlarolmaktadr;an cak,savadönemindebazykmlardasilahlçarpmadandahaetkilibirdüman olansalgnhastalklarvebazsalksorunlarkarmzaçkmaktadr. Buçalmada,Osmanlmparatorluu nunbalkansavalarvei.dünyasava ndaki harp tablosunu tp ve salgn hastalklar yönünden mercek altna alarak derinlemesineinceleyenvebirçouilkdefakullanlanarivkaynaklarnadayal olarakhazrlananbirkitabtantacaz. Tantacamz kitap, Oya Dalar n War, Epidemics and Medicine in the Late Ottoman Empire ( ) [Osmanl mparatorluu nun Sonunda ( ) Sava,SalgnHastalklarveTp]adleseridir.Bueser,BoaziçiÜniversitesiMo dern Türk Tarihi Atatürk Enstitüsü (The Atatürk Institute for Modern Turkish History) nde doktora tezi olarak kabul edilmi ve 2008 ylnda Hollanda nn Haarlem ehrindeki Türkistan ve Azerbaycan Aratrmalar Merkezi (Turkestan andazerbaijanresearchcentre)tarafndanyaymlanmtr. Kitabnekilyönündenincelenmesi:KitapXLIII(43)sayfalkRomenrakaml ekstra bölüm [Takdim, Teekkür, Ksaltmalar, çindekiler, Giri], 331 sayfa ana * Ar. Gör., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öretim Eleman.

2 314 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 metin[birincibölüm(ss.1114),kincibölüm(ss ),üçüncübölüm:sonuç (ss )] ve geri kalan ksmla [Ekler (ss ), Bibliyografya (ss )] toplam374sayfadanolumaktadr.eserin çindekiler bölümünde, Giri tebulu nan iki adet balk içindekilere yanstlmamtr. Bunlardan biri Wars and EpidemicDiseases (SavaveSalgnHastalklar),dieri StudiesintheHistoryof EpidemicDiseases(SalgnHastalkTarihiÜzerineAratrmalar) dr(bkz.s.xxxii, xxxv). Ayrca çindekiler bölümünde görülen harflendirilmi balklar, metin içindeharfsizgösterilmitir.dipnotlarsayfaaltnaverilmitir. Kitabn içerik yönünden incelenmesi: Kitabn Takdim ksm stanbul Üni versitesitpfakültesideontolojivetptarihianabilimdalöretimüyesiolan Prof.Dr.NuranYldrmtarafndankalemealnmtr.Yldrm,savalarnsalgn hastalklarnyaylmasndaenönemlietkenlerdenbiriolduunubelirttiktensonra dünya çapnda salgn hastalklarn tarihini ana hatlaryla açklayarak tantmn yaptmzkitabnöneminidilegetirmitir. Yazar, Giri bölümünde, salgn hastalklarla ilgili tbbn dünyadaki gelii minikronolojikolarakizahederek,buhastalklarnosmanldevleti ndekiyayl na ve Osmanllarn bu hastalklara bak açsna deinmitir. Ayrca zamanla Osmanl Devleti ndeki modernleme faaliyetlerinin tp alanna da yansmas so nucu,tptayaplanyenidüzenlemeleriveyenikazanlmayabalayanmodernve dünyadaki gelimelerden haberdar olan bir bak açsn dile getirmitir. Ardn dan, WarsandEpidemicDiseases balilesavalarvesalgnhastalklararasn daki balantya deinmitir. Studies in the History of Epidemic Diseases adl ksmdaisedünyadasalgnhastalkalanndayaplançalmalardadörtayrtu tum olduunu belirterek bu tutumlarn sergilendii eserleri tantmtr. Salgn hastalklartarihialanndasergilenentutumlarunlardr:1)salgnhastalklarsivil lerinyokolmasndavedevletlerinçöküündeönemlibiretkenolmutur.2)salgn hastalklarsosyaldengeyiyanstaraksnfçatmalarnavederinsosyaldeiiklik lereyolaçmtr.3)tarihboyuncadeiikdönemlerdevebölgelerdeortayaçka rakyaylansalgnlar,odönemlerdekabuledilentbbîteorilerinveuygulamalarn gelimesineyolaçmtr.4)salgnhastalklarvebuhastalklargiderecektbbîme totlarsiyasîgüçvesömürgeletirmealetiolarakkullanlmtr.çalmasnbirinci ve üçüncü tutuma dayal olarak ekillendiren yazara göre salgn hastalklar, bir yandan Osmanl Devleti nde nüfusun azalmasna sebep olurken dier taraftan devletin siyasî gücünü kötü yönde etkileyip onu zayflatarak büyük bir ykma gitmesine sebep olmutur. Bunun yan sra, bir ironi olarak, salgnlar karsnda alnanaskerîvesiviltedbirlerdekibaar,moderntbbnkabulünevegelimesine katkdabulunmutur.özetlehemykchemdeyapcgelimelereyolaçansalgn larkarsndaosmanldevleti nintutumuyazartarafndanirdelenmitir. Yazar, Giri bölümünde çalmasnn bölümlerini de tantarak yararland kaynaklarhakkndaokuyucuyubilgilendirmitir.onagöre,tarihçilertptarihine ilgisizdirler.bualandadahaçokaskerîtarihçiolanaskerlervetpfakülteleribün

3 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 315 yesindeki TpTarihiveDeontoloji bölümleriaratrmaveincelemeleryapmlar dr. Yazarn faydaland kaynaklar ise unlardr: Babakanlk Osmanl Arivi (BOA)veAskeriTarihveStratejikEtütBakanlArivi(ATASE) ndenedindii belgevedefterler,kibubelgelerdenbazlarnnfotokopisiveokunuueklerbölü münde yer almaktadr, döneminde yaplan yasal düzenlemeler, raporlar ve sal nameler,mecmualar,gazeteler,özellikleaskerîtbbiyyemecmuas,cerideitbbiyei Askeriye,ShhiyeMecmuas,OsmanlSeririyatMecmuas,OsmanlHilaliAhmerMec muas ndayeralanmakalelervekonuylailgiliyaplangünümüzaratrmaveince lemeleri. PublicHealthandEpidemicDiseasesDuringtheBalkanWars (BalkanSava lar Boyunca Halk Sal ve Salgn Hastalklar) adl I. Bölüm, Balkan Savalar esnasndagörülensalgnhastalklardanençokzararanedenolançiçekhastal, frengi,dizanterivekolerayaodaklanmtr.bubölümdebulunanaltbalklardan bazlarunlardr: ThePreWarPeriod:GeneralSituation (SavaÖncesiDönem: GenelDurum), DuringtheWar (SavaBoyunca), MilitaryPrecautions (Askeri Tedbirler), CivilPrecautions (SivilTedbirler), CholeraOutbreaksinOtherCities (Dier ehirlerde Kolera Salgnlar), Edirne Defence and Epidemic Diseases (Edirne Savunmas ve Salgn Hastalklar), The Demobilization Procedure at the EndoftheWarandHealthProblems (SavanSonundaTerhislemiveSalk Sorunlar).Özetlebubölümdeyazar,öncelikleBalkanSavalarnnaskerîgeliimi hakkndagenelbilgivermitir.ardndansavaboyuncayoungöçmenaknve hastaveyaralaskerlerincephegerisinesevkivetedavisiesnasndaortayaçkan salgnhastalklarbelirtmitir.buhastalklarnyaylmasnnengellenmesiveyok edilmesinekaralnangerekaskerîgereksesiviltedbirlerayrntlolarakincelen mitir.cephede,stanbulveçevresinde,edirnevezmir dekurulanhastanelerve bu hastanelere gereken doktor, hemire ve hademe temini; alama, karantina altna alma, kordon uygulamas, dezenfeksiyon istasyonlar; hijyen kurallarnn hatrlatlmas, su kaynaklarnn temizliinin korunmas, kaynatlm su kullanl masnngerektii,tuvaletihtiyacnngiderilmesiiçinuygunyerlertahsisi,salgn hastalklardan ölenlerin dezenfekte edilerek yerleim yerlerinden uzak yerlere gömülmesi,basnyoluylahalknbilinçlendirilmesibubalamdaelealnmaktadr. BubölümdedönemiyaayanOsmanldevletgörevlileriveseyyahlarnizlenimle rininyanstlmasadetaokuyucuyutarihtecanlbiryolculuaçkarmaktadr.ay rcatoplumuilgilendirenhersorundasorumlukiilerinbirarayagelerekkomis yonlar, heyetler, meclisler oluturmasna ve durumun kritik edilmesine salgn hastalklarakarmücadeleesnasndaskçabavurulduunaahitoluyoruz.dâhi liye Nezareti, Harp Nezareti, stanbul Belediyesi, Maliye Nezareti ve Hilâli Ahmer (Kzlay) Cemiyeti arasndaki ilikiler, yetkiler, sorumluluklar ve onlarn icraataçkbirekildeizahedilmitir.bölümünsonundabuolaylarüzerinegenel birdeerlendirmeyaplmtr.

4 316 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3 Public Health and Epidemic Diseases During the First World War (Birinci Dünya Sava Boyunca Halk Sal ve Salgn Hastalklar) adl II. Bölüm de, I. DünyaSavandakamusalvesalgnhastalklarÇanakkaleveKafkascephele rineodaklanarakkapsamlbirekildeincelenmitir.bubölümdedeilkbölümdeki plana uygun olarak tifüs, hummay racia, kolera, dizanteri ve stma gibi salgn hastalklar,onlarnsebepolduuykmvehastalklarakaralnantedbirlerizah edilmitir. Bölümdeki alt balklardan bazlar unlardr: The Pre War Period: GeneralSituation, TheWarPeriod, EpidemicandContagiousDiseasesonthe AnatolianFronts (AnadoluCephelerindeGörülenSalgnveBulacHastalklar), Caucasian Front (Kafkas Cephesi), Epidemic Diseases Seen at the Caucasian Front (Kafkas Cephesinde Görülen Salgn Hastalklar), Precautions Taken Against Typhus (Tifüse Kar Alnan Tedbirler), Migrations as a Basis for the EpidemicDiseasesintheCaucasionFront(KafkasCephesindeSalgnHastalklara Bir Kaynak Olarak Göçmenler), The Çanakkale Front (Çanakkale Cephesi), ConditionsasaBasistotheEpidemicDiseasesinÇanakkaleFront (Çanakkale Cephesinde Salgn Hastalklara Bir Kaynak Olarak artlar), Epidemic Diseases SeenattheÇanakkaleFront (ÇanakkaleCephesindeGörülenSalgnHastalklar), The Demobilization Procedure at the End of the War and the Arrangements Made (SavanSonundaTerhislemiveYaplanDüzenlemeler). Birinciveikincibölümlerdekigeneldeerlendirmelerve Conclusion (Sonuç) adntayaniii.bölümdikkatealndndagörüyoruzkisavalar,yarattolaa nüstühâllerdendolay,salgnhastalklarnortayaçkmasnakatkdabulunmakta dr. Osmanl mparatorluu, Balkan Savalar ve I. Dünya Savana girdiinde lojistikyöndenhazrdeildi.salkhizmetlerialanndagörüleneksiklikler,bilgi sizlik,bilinçsizlikvesalkhizmetlerininkötüidaresiinsangücüneençokihtiyaç duyulanbirzamandaaskerlerinvehalknykmnasebepolupsavansonucunu etkiledi ve dolaysyla Osmanl Devleti nin ykmna neden olan olaylardan biri oldu. Ancak sava esnasnda kazanlan tecrübeler tp alannda ve sosyal alanda (vatanseverlik,milliyetçilik,ibirlii)gelecekiçinolumlugelimelergerçekleme sinisalad.moderntbbîuygulamalarosmanltoplumunagirdi,hattabakteriyo lojialanndayaplanlaboratuvarçalmalarsonucuosmanldoktorlarnngeli tirdiidünyadailkdefauygulanantifüsasortayaçkt.buvaziyettendevlete düenpay,modernsosyaldevletlerdekigibisalkhizmetlerinintemelhizmetler arasnagirmesiniteminetmekolmutur. Sonuç olarak Oya Dalar, Osmanl Devleti nin ykmna neden olan Balkan SavalarveI.DünyaSavadöneminde( ),savalarnsebepolduuve askerlerleberabersivilhalkdayakndanilgilendirensalgnhastalklarproblemini mercek altna alarak ayrntl olarak incelemitir. Zengin bir ariv malzemesine dayanançalma,savaniçindesavaolaraktanmlayabileceimizveharbinola anüstükoullarndaortayaçkan,ikliminvegöçünarttrdsalgnhastalklara kardevletinveyarresmîsiviltoplumkurulularnnverdiimücadeleyianlat

5 2/3 ULUSLARARASI TARH ve SOSYAL ARATIRMALAR DERGS TARHN PENDE 317 maktadr.hattazamanzaman,yaptalntlarla,okuyucuyubudünyadançka rparatrlandönemegötürmektedir.bukitapgerektptarihi,harptarihi,gerekse sosyaltarihveidaretarihialanlarndaaratrmayapanlariçinmutlakagörülmesi gerekenbirkitaptr.öteyandankonuyabilimselolarakyabancamamerakloku yucular için de tarihten ders alnacak bir kesit sunuyor. Ancak eserin ngilizce yazlmas, ngilizce bilmeyen konuya merakl kiileri ve aratrmaclar zorlaya caktr.bundandolayenksazamandabukitabntürkçeyeçevrilmesinitemenni ediyoruz.

6 318 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH 2/3

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET

ABDÜLEZEL PA A NIN HAYATI VE EHÂDET TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:7182 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:7182 ABDÜLEZELPAA NINHAYATIVEEHÂDET

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ **

DAN MEND NÂME YE GÖRE EM R GAZ N N FAAL YETLER * Sefer SOLMAZ ** TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:199209 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:199209 DANMENDNÂME YEGÖREEMRGAZ

Detaylı

Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN Balkan Savaşlarında Sağlık Hizmetleri Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Mehmet Erkan BALKAN Balkan Savaşlarında Sağlık Hizmetleri Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1912/13 2013 BALKAN SAVAŞLARININ 100. YILI anısına BALKAN SAVAŞLARI ve RUMELİ'de BIRAKTIKLARIMIZ PANEL (Sağlık, sosyolojik ve kültürel değerlendirme. Başka Bir Cephe Olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler)

Detaylı

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL *

XIX. VE XX. YÜZYILIN BA LARINDA OSMANLI DEVLET VE AVRUPA DAN BREZ LYA YA YÖNEL K GÖÇLER. Mehmet TEMEL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:123136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:123136 XIX.VEXX.YÜZYILINBALARINDAOSMANLIDEVLETVE

Detaylı

ş ç ö ç ç ş ş ö ş ş ç ö ö ş ç ç ş ö ö ö ş ş ş ş ş ş ş ö ö ç ç ç ş ş ö ş ö ö ş ö ö ö ş ö ş Ö Ü Ç ö ö Ğ ş ş ö Ö ö ç Ğ ş ş ö Ö ş ş şş ö ş ç ç ö ö ç ş ç ç ç Ö ç ç Ö ç ç ş ş Ö ç ö ş Ö ş ç ç ö ş ö ö ş ö ç ç

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009

YIL: 1 SAYI: 2 EK M 2009 I THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH YIL:1 SAYI:2 EKM2009 YEAR:1 ISSUE:2 OCTOBER2009 II THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

YA ADIKLARI VE YAZDIKLARIYLA KONYA DA B R GAZETEC : SELÇUK ES. Necmi UYANIK *

YA ADIKLARI VE YAZDIKLARIYLA KONYA DA B R GAZETEC : SELÇUK ES. Necmi UYANIK * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:171194 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:171194 YAADIKLARIVEYAZDIKLARIYLAKONYA

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla

Herkese i$ Turkiska Arbete åt alla Turkiska Arbete åt alla Herkese i$ Seçim günü olan 17 Eylül de (sveç in gelece+i için karar verilecek. Bunu sen ve ben seçimlere katlarak yapaca+z. Oylarmzn de+eri ayn hepimiz ayn sorumlulu+u payla$yoruz.

Detaylı

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK

ÖZEL E T M VE REHAB L TASYON MERKEZLER NDE ÇALI AN E T MC LER N MESLEK YETERL L K ALGISI LE DOYUMLARININ NCELENMES. S.Barbaros YALÇIN Haf z BEK TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:5570 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:5570 ÖZELETMVEREHABLTASYONMERKEZLERNDEÇALIAN

Detaylı

SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Kur.Alb.Şahin KUYUCU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN

SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Kur.Alb.Şahin KUYUCU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. SAHİBİ / OWNER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet.

DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI B RKAÇ KEL ME VE OKUNU EK LLER ÜZER NE On the several words that has been passed in Dede Korkut. Özet. Türk Dünyas ncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Cilt: V, Say 1, Sayfa: 79-83, ZMR 2005. DEDE KORKUT TA YANLI YAZILMI BRKAÇ KELME VE OKUNU EKLLER ÜZERNE On the several words that has

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

XVIII. YÜZYILDA SAKIZ ADASI NIN ETN K YAPISI VE ORTODOKS KATOL K REAYA ARASINDAK L K LER. Dilara DAL *

XVIII. YÜZYILDA SAKIZ ADASI NIN ETN K YAPISI VE ORTODOKS KATOL K REAYA ARASINDAK L K LER. Dilara DAL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:5170 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:5170 XVIII.YÜZYILDASAKIZADASI

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye

An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi. #ehir: Diyarbak#r, Türkiye An#t#n ad#: Diyarbak#r Kalesi #ehir: Diyarbak#r, Türkiye #n#a tarihi: Harput Kap#: 297/910; Mardin Kap#: 297/910; Melik#ah Burcu: 464-485 / 1072-1092; Urfa Kap#: 579/1183; Ulu Beden: 605/1209; Yedi Karde#

Detaylı

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI

PROFESYONELL K ve ET K. Vedat afak YAMI TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:263272 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:263272 PROFESYONELLKveETK VedatafakYAMI

Detaylı

ç Ü Ü Ş ç ğ Ş Ü Ü Ş Ş Ç ç Ç ğ ç Ş ö Ü Ğ ç ç ğ ç Ü ö ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç Ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ğ ç ç ö ğ ö ö Ç ö ö ö ğ ö ç ö ç ğ ğ ö ö ğ Ş Ç ğ ç ç ç ç ğ ç ğ ö ç ö ç ğ ğ ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ç ç ö ö ğ

Detaylı

Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War ( )

Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War ( ) Causes of Death of Prisoners of War during the Korean War (1950-1953) Younsei Medical Journal Impact Factor 1.30 YAZARLAR: - Myoung-Soon Lee,1 - Min-Jung Kang,1 - Sun Huh2 1.Department of Social and Preventive

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange

ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange ÖD: Öğrenci Değişimi SE: Student Exchange Alan kodu Field code Derece Degree Yükseköğretim Kurumu Higher Institution Toplam Total Kod Code Ad Field Name Ön Lisans Associ ate Degre e Lisans Bachelor Degree

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TÜRK SYASAL YAAMINDA AVRUPA NIN KONUMLANMASI AÇISINDAN KRTK BR EK: 1960-1980 DÖNEM

TÜRK SYASAL YAAMINDA AVRUPA NIN KONUMLANMASI AÇISINDAN KRTK BR EK: 1960-1980 DÖNEM T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TARH ENSTTÜSÜ DOKTORA TEZ TÜRK SYASAL YAAMINDA AVRUPA NIN KONUMLANMASI AÇISINDAN KRTK BR EK: 1960-1980 DÖNEM Levent YILMAZ Dan*+man Prof. Dr. Engin BERBER

Detaylı

İÇİNDEKİLER/CONTENTS

İÇİNDEKİLER/CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS KIBRIS IN FETHİ: HARİTALARDA 1570-1 MAĞUSA KUŞATMASI CONQUEST OF CYPRUS: 1570-1 SIEGE OF FAMAGUSTA ON MAPS Merve Senem ARKAN 1-12 GELENEKSEL EL SANATLARI BAĞLAMINDA KÜLTÜR ÜRÜNLERİ

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri

Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Elementary Education Online, 9(1), tp: 1-6, 2010. lkö retim Online, 9(1), ou:1-6, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Fraktal Kart Etkinliiyle Fraktal Geometriye Giri Fatih KARAKU+ Karadeniz

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

SLÂM HUKUKU ARATIRMALARI DERGS

SLÂM HUKUKU ARATIRMALARI DERGS SLÂM HUKUKU ARATIRMALARI DERGS Say: 8 Nisan 2006 www.islamhukuku.com www.islamhukuku.org www.islamhukuku.net ISSN 1304-1045 "SLAM HUKUKU ARA*TIRMALARI DERG"S" islamhukuku.com islamhukuku.org islamhuku.net

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ULUSLARARASI YIL:2 SAYI:3 YEAR:2 ISSUE:3

ULUSLARARASI YIL:2 SAYI:3 YEAR:2 ISSUE:3 ULUSLARARASI YIL:2 SAYI:3 YEAR:2 ISSUE:3 03 I THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY and SOCIAL RESEARCH YIL:2 SAYI:3 NSAN2010 YEAR:2 ISSUE:3 APRIL2010 IV THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL

Detaylı

Bölüm 2 Programlama Dilleri 2.1 Programlama Dilleri ve C Bölüm ba³l nn aksine, burada programlama dillerinin çok uzun ve ilginç geli³im öykülerine girmeyecek ve onlarn tam snandrmasn yapmak gibi zor bir

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası

Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Birinci Dünya Savaşı Kaynakçası Mcmeekin, S. (2013). I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü. :. Saygılı, H. (2013). "Birinci Dünya Harbi'nde Rumeli'nden Osmanlı Ordusuna Müslüman Gönüllü Katılımları / Muslim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES University Hospitals Hospitals Polyclinics Forensic Science Institutes 41 SAĞLIK YAPILARI REFERANS PROJELER

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 e-issn 2547-9679 CİLT/VOLUME:15 YIL/YEAR: 2016 / 2 SAYI/ISSUE: 30 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer

Detaylı

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com

Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com Prof. Dr. Muammer DEMİREL Tel: +90 (224) 294 22 70 e-mail: mdemirel@uludag.edu.tr; mudemirel@yahoo.com EĞİTİM Doktora, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi ABD (1993)

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET N N LK YILLARINDA VATANDA VE M LLET/ULUS N A PROJES. Hatice MUMYAKMAZ *

TÜRK YE CUMHUR YET N N LK YILLARINDA VATANDA VE M LLET/ULUS N A PROJES. Hatice MUMYAKMAZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:2 Sayfa:2963 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Issue:2 Page:2963 TÜRKYECUMHURYET NNLKYILLARINDA

Detaylı

f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar

f) Genel Kurulda muameleden kaldrlan veya reddedilen dosyalar k) -stiklal Mahkemeleri, Yüce Divan (Yassada) ile Divan- Ali dosyalar CUMHURBAKANLII ARV Çankaya Kö kü Ar ivi olarak da bilinen Cumhurba kanl Ar ivi, Cumhurba kanl nn Çankaya daki yerle kesi içinde hizmet vermektedir. Cumhurba kanlnn görev ve fonksiyonlar neticesinde te

Detaylı

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar

V.A.D. Yaklamnn avantajlar. Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm. Ana Konular. Temel semboller. Harici Varlklar. Veri Ak Diagramlar V.A.D. Yaklamnn avantajlar Ünite 9 Veri Ak Diagramlarnn Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Verinin hareketinin hikayeletirilmesine nazaran 4 avantaj mevcuttur. Teknik uygulamann gerçekletirilmesinden

Detaylı

DR. H. BURHANETTİN ONAT VE HAYATI

DR. H. BURHANETTİN ONAT VE HAYATI DR. H. BURHANETTİN ONAT VE HAYATI (22 Mayıs 1894-14 Aralık 1976) Yrd. Doç. Dr. Muhammet GÜÇLÜ Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Kültür Yayınları Antalya-2004

Detaylı

TÜRKOLOJ KONU MALARI Strazburg Üniversitesi nden Türkolog Say n JOHANN STRAUSS (Strazbourg Üniversitesi) ile Yap lan Röportaj *

TÜRKOLOJ KONU MALARI Strazburg Üniversitesi nden Türkolog Say n JOHANN STRAUSS (Strazbourg Üniversitesi) ile Yap lan Röportaj * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:3554 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:3554 TÜRKOLOJKONUMALARI StrazburgÜniversitesi

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Organisation of the Islamic Conference Research Centre for Islamic History, Art and Culture slam Konferansı Te kilatı

Organisation of the Islamic Conference Research Centre for Islamic History, Art and Culture slam Konferansı Te kilatı OrganisationoftheIslamicConference ResearchCentreforIslamicHistory,ArtandCulture slamkonferansıtekilatı slamtarih,sanatvekültüraratırmamerkezi THESECONDCONSTITUTIONALPERIODOF THEOTTOMANSTATEONITSCENTENARY

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı , Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969, Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral)k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS M. Emin ÖCAL ve lker GÖNEN Ç.Ü.,

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KARARIN BOZULMASI STEMMZ VARDIR TC Dan)*tay Ba*kanl),)na Sunulmak Üzere stanbul 3. dare Mahkemesi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

ö Ç Ş Ş ğ ö İ Ü İ ğ ğ ğ ç öğ ö ç ö ğ öğ ö ö ğ ğ ç ç ğ ğ ğ İ ö ö ç ğ İ ğ Ç Ş Ç Ş Ş Şİ Ş ğ ğ Şİ Ş Şİ Ş Şİ Ş ğ Şİ Ş Şİ Ş ç ç Ş Ş ç ç ğ ç ç ğ ö Ş Ş ç Şİ Ş ö ğ Şİ Ş Şİ Ş Şİ Ş ö ç Ö Ü İ Şİ Ö Ü İ Ü İ İ ğ ç Ö

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

19. YÜZYILDA ANTALYA DA KOLERA SALGINI. A CHOLERA EPIDEMIC IN ANTALYA IN THE 19 th CENTURY

19. YÜZYILDA ANTALYA DA KOLERA SALGINI. A CHOLERA EPIDEMIC IN ANTALYA IN THE 19 th CENTURY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 19. YÜZYILDA ANTALYA DA KOLERA SALGINI A CHOLERA EPIDEMIC

Detaylı

Burhan SAYILIR * Özet

Burhan SAYILIR * Özet Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Bahar 2013, Sayı: 15, ss. 65-80 1917 Yılında Kafkas Cephesi nde III. Ordu ya Mensup 1869-1898 Doğumlu Askerler Üzerinde Yapılan Ankete Göre Askerlerin Aile

Detaylı

ANADOLU NUN LK ESK ESER (ARKEOLOJ ) MÜZES : KONYA ÂSÂR I ATÎKA MÜZES N N KURULU U. Hüseyin MU MAL *

ANADOLU NUN LK ESK ESER (ARKEOLOJ ) MÜZES : KONYA ÂSÂR I ATÎKA MÜZES N N KURULU U. Hüseyin MU MAL * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2009,Say:1 Sayfa:121142 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2009,Number:1 Page:121142 ANADOLU NUNLKESKESER(ARKEOLOJ)MÜZES:

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU

ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU ARTVN L GELME PLANI NSAN KAYNAKLARI (SALIK) SEKTÖR RAPORU Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇOLU l Salk Müdür Yrd. Cemil YAVUZ l Salk statistik *ube Müd. Numan DUMAN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa No Kapak 1 çindekiler

Detaylı

Burhan SAYILIR * Özet

Burhan SAYILIR * Özet Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 11, Güz 213, Sayı: 15, ss. 129-144 1917 Yılında Kafkas Cephesi nde III. Ordu ya Mensup 1869-1898 Doğumlu Askerler Üzerinde Yapılan Ankete Göre Askerlerin Aile

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Derece Kabul Eden Taraf İlgili Bölüm Kontenjan Lisans Yüksek Lisans Doktora Alan Kodu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil 1 6saat

Derece Kabul Eden Taraf İlgili Bölüm Kontenjan Lisans Yüksek Lisans Doktora Alan Kodu Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil 1 6saat Kabul Eden İlgili Bölüm Kontenjan Lisans Yüksek Lisans Doktora Alan Kodu Ders Saati Rusya Rusça - - - 09.0 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Karşılaştırmalı Dil saat - - - 09. Yeni Türk Edebiyatı saat - - - 08.3

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı