Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi"

Transkript

1 185 Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi Seçil YURDAKUL EROL İÜ, Orman Fakültesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi ABD Bahçeköy/İstanbul ÖZET: Değişen ve gelişen çevre algısı, uluslararası boyutta önemi giderek artan çevre yaklaşımı çerçevesinde amaçlara ulaşmak için kullanılan araçlar da güncellenmekte ve zenginleşmektedir. Günümüzde çevre ile ilgili amaçları gerçekleştirmede toplumun algısının ve yaklaşımlarının önemli bir yeri olduğu hem uluslararası hem de ulusal kamuoyunda kabul edilmiştir. Bu doğrultuda çevre eğitimi ve çevre konusunda toplumun bilinçlenmesi çağdaş çevre politikası araçlarından biri olarak benimsenmiştir. Akdeniz Bölgesi örneğinde ele alındığında, konunun önemi daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye nin pek çok yerinde olduğu gibi bölgede doğal kaynakların tahribinde halkın bilgisizliğinin ve kayıtsızlığının büyük ölçüde payı bulunduğu söylenebilir. Ayrıca bölgede orman rejimi içinde bulunan korunan alanların fazla olması, turizm etkinliklerinin yoğunluk kazanması çevre toplum ilişkilerinin en belirgin özelliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Akdeniz de hassas ekosistemlerin bulunması ve biyolojik çeşitliliğin zengin olması söz konusu doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için çevre eğitimi ve toplumun bu konuda bilinçlenmesinin işlevsel önceliğini açıkça göstermektedir. Türkiye de çevreyle ilgili örgün gerekse yaygın eğitim konusunda olumlu çabalar gösterilmekte ise de çalışmaların geliştirilmesinin gerekliliği açıktır. Belirtilen noktadan hareketle çalışmanın amacı; çevre eğitiminin ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarının etkili bir çevre politikası aracı kullanılmasının gereğini vurgulamak; konunun Akdeniz bölgesi için önemini değerlendirmek ve çeşitli öneriler geliştirmektir. Anahtar Sözcükler: Çevre Politikası, Çevre Eğitimi, Toplumun Bilinçlenmesi, Akdeniz Bölgesi Education and Awareness Rising Studies as an Environmental Policy Tool and Functional Priority for Mediterranean Region ABSTRACT: The tools that are used to maintain the environmental aims are changed and diversified in the context of changing and developing environment perception and increasing importance of environment concept in international level. It is accepted both in international and national levels that the perception and approaches of the society in terms of environment has an important place to maintain the environmental aims. In this context awareness raising of the society and environmental education is considered as a one of the contemporary environmental policy tools. The importance of the subject can be seen clearly in Akdeniz region case. It could be mentioned that ignorance and unconcern of the society plays an effective role in destruction of natural resources in the region like many other parts of the country. Also the big amount of in-forest protected areas and the density of tourism activities are the main characteristics of environment-community relations in the region. Moreover, the sensitive ecosystems and rich biodiversity potential of the region shows how environmental education has functional priority to provide the sustainability of natural resources. There are positive efforts in Turkey in terms of formal and informal environmental education but it is certain that these efforts should be developed. In the light of this approach, the main aims of the study are expressing the importance of environmental education as an environmental policy tool, investigating the subject and making suggestions in Mediterranean region case. Keywords: Environmental Policy, Environmental Education, Awareness Rising of Society, Mediterranean Region GİRİŞ Çevre politikalarının oluşturulması 21. yüzyılda önemli bir boyut kazanmıştır. Dünyanın pek çok demokratik toplumunda çevre sorunları ve çevre koruması öncelikli bir gündem maddesi olmakla birlikte kullanılan yöntemler ve araçlar farklılık göstermektedir (Hatch 2005). Genel olarak çevre politikası araçları; yasal araçlar, ekonomik araçlar ve örgütsel araçlar olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak OECD nin 2001 araçlar, iii) sorumluluk ve zarar telafisi (tazminat) iv) eğitim ve bilgi v) gönüllü yaklaşımlar ile vi) Sor. Yazar: Erol Y. S., yönetim ve planlama olarak belirlemiştir (Persson,yılında yaptığı sınıflandırmada çevre politikası araçlarını; i) komuta ve denetim araçları; ii) ekonomik 2007). Gomis ve Hesselınk (1995) de iletişimi önemli bir çevre politikası aracı olarak değerlendirmektedir. Eğitimin de iletişimin önemli bir boyutu olarak ele alındığı dikkat çekmektedir. Görüldüğü üzere söz konusu çağdaş çevre politikası araçlarından biri çevre eğitimi ve çevre konusunda toplumun bilinçlenmesi olarak görülmektedir. Türkiye nin üyelik sürecinde bulunduğu Avrupa Birliği nde (AB) son dönemde çevre-vergileri, gönüllüğün esas olduğu anlaşmalar ve

2 bilgiye dayalı yaklaşımlar yeni çevre politikası araçları olarak dikkat çekmektedir (J ordan ve ark. 2000, Elling 2008). Avrupa Birliği Çevre Eylem Planları incelendiğinde çevre bilincinin geliştirilmesi, bu yönde eğitim etkinliklerinin yürütülmesi, toplumu bilgilendirme konularına yer verildiği görülmektedir (Çokgezen 2007). Günümüzde çevre eğitimi dünyanın sonunu getirebilecek sorunların ortadan kaldırılması için vazgeçilmez bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu eğitim sayesinde çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmek hedeflenir. Çevre eğitimi, bir yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan da bireylerin çevreye yönelik tutumlarının gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini sağlamaktadır (Erten 2004). Uluslararası süreçler incelendiğine; çevre eğitimi kavramı günümüzdeki anlamıyla Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından 1970 yılında Nevada da düzenlenen konferansta kullanılmıştır yılında Stockholm de düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansıyla da dünyanın gündeminde daha önemli bir noktaya taşınmıştır. Bu toplantıda uluslararası çevre eğitimi programlarının hazırlanması yönünde yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır. Belirtilen yaklaşım çerçevesinde UNESCO tarafından çevre eğitimi konusunda çeşitli workshop ve konferanslar düzenlenmeye başlanmıştır. Bunlardan ilki 1975 yılında Belgrad ta çevre eğitiminin tanımı ve amaçlarını ortaya koymaya yönelik gerçekleştirilen toplantı olmuştur yılında Tiflis te altmıştan fazla ülkenin katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Bu toplantıda çevre eğitiminin tüm topluma yaygınlaştırılması, her yaş, her eğitim düzeyi, meslek ve sosyal gruba örgün ve yaygın yollarla ulaştırılması gerektiği vurgulanmıştır. Ortaya konulan yaklaşım paralelinde, 1984 yılında Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland Raporunda da örgün ve yaygın çevre eğitiminin sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olduğu kabul görmüştür. Adı geçen komisyonun oluşturulmasında temel amaç ise sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için uzun dönemli çevresel stratejilerin belirlenmesidir (N hamo ve Inyang 2011) de Rio de Janeiro da yapılan toplantıda sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin aciliyeti ön plana çıkartılan konulardan biri olmuştur. Rio da imzalanan tarihi belgelerden biri olan Gündem 21 ile katılımcı ülkeler sürdürülebilirliği destekleyeceklerini taahhüt etmiş ve bu konuda kullanılacak önemli araçlardan biri de eğitim olarak belirtilmiştir (Fien ve Tilbury 2002). Geniş çerçevede bakıldığında çevre politikalarının gerçekleştirilmesi açısından çevre eğitiminin bir araç olarak kullanılabileceği söz konusu toplantılarda ortaya konulan yaklaşımlarda görülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından Ocak 2005-Aralık 2014 e kadar olan dönem Sürdürülebilir Kalkınma 186 için Eğim dönemi olarak belirlenmesi söz konusu yaklaşımın öneminin giderek arttığını ortaya koymaktadır (McCormick ve ark. 2004). Uluslararası süreçlerde çevre eğitimi konusuna verilen önemin artmasında günümüzde yaşanan çevre sorunlarında insan etkisinin çok büyük boyutlara ulaşması önemli rol oynamıştır. Bu çerçevede hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, iklim değişikliği, ormanların yok olması, sel baskınları gibi çevresel felaketlerin odağında insan ve insan etkinliklerinin yer alması dikkat çekicidir. Çevre politikasının da öncelikli ilgili konusu olan, sıralanan çevre sorunlarının çözümünde en etkili araçlardan biri olan çevre eğitimi bu noktada bir çevre politikası aracı olarak kabul görmektedir. Çünkü çevre sorunlarının yalnızca yasal, örgütsel ya da finansal araçlarla çözüme ulaştırılmasının mümkün olmadığı açıktır. Dolayısıyla çevre ile ilgili programların vazgeçilmez bir bileşeni olarak kabul edilen çevre eğitiminin en öncelikli amacı hem bireyleri hem de toplumun tamamını çevre bilgisi, çevre algısı, sorumluluklar ve etik konusunda geliştirerek çevre korumasına katkı düzeyini artırmaktır. Genel olarak çevre eğitimiyle amaçlanan katılımcılığı desteklemek, toplumu ve bireyleri bilgilendirmek, çevreye yönelik tutum ve bilinç kazandırmak ile çevre sorunlarını önlemeye yönelik yeterlilik kazandırmaktır. (Ünal ve ark. 2001, Medcities, ISR (EWS) 2003). Sıralanan amaçlara dikkat edildiğinde günümüzde çevre politikası amaçlarıyla da büyük paralellik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çevre politikası ile ilgili belgelerde çevre eğitimine ve toplumun bilinçlendirilmesi konusuna ağırlıklı olarak yer verilmektedir. MATERYAL ve METOT Çalışmanın temel amacı; çevre eğitiminin ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarının etkili bir çevre politikası aracı kullanılmasının gereğini vurgulamak; ülkemizde çevre politikasıyla ilgili yasal düzenlemelerde ve kalkınma planlarında konunun yerini ve ağırlığını irdelemek ve konunun Akdeniz bölgesi için önemini değerlendirerek çeşitli öneriler geliştirmektir. Bu amaçla çalışmanın odak noktası olan çevre eğitimiyle ilgili kavramlar; ulusal çevre politikasıyla ilgili belgelerde incelenmiştir. Bu kapsamda çevre ve ormancılıkla ilgili belli başlı yasal düzenlemeler (anayasa ve kanunlar) ve beş yıllık kalkınma planları ile Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ile 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu veri kaynağı olarak alınmıştır. Söz konusu kaynakları tararken çevreyle bağlantılı olarak eğitim, bilinç ve bilgilendirme sözcükleri ve bu sözcüklerden türemiş sözcükler temel alınarak arama yapılmıştır. Genel bir ifadeyle içerik analizi yapılmış, bu süreçte cümle bazında değerlendirme esas alınmıştır.

3 Daha sonra Akdeniz bölgesinde etkinlik gösteren orman bölge müdürlüklerinden ve diğer ilgili kaynaklardan yararlanılarak alanla ilgili veriler toplanmış ve bu çerçevede bölge ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında da çeşitli önerilere yer verilmiştir. BULGULAR Türkiye de Çevre Politikası İle İlgili Belgelerde Çevre Eğitimi Bu bölümde ulusal düzeyde yürürlükte olan anayasa ve çeşitli ilgili kanunlar ile beş yıllık kalkınma planları ve ilgili planlar temel alınarak irdeleme yapılmıştır. Üzerinde inceleme yapılan kanunlar; Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu, Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Kanunu, Mera Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kıyı Kanunu, Belediye Kanunu, Maden Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleriyle ile ilgili yasal düzenlemelerdir. Ayrıca tüm beş yıllık kalkınma planları buna ek olarak Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ile 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu değerlendirilmiştir. 1.Yasal Düzenlemelerde Çevre Eğitimi Türkiye'de çevre olgusu 1982 Anayasası ile birlikte yasalarda yer almaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 56. Maddesi Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. şeklindedir. Görüldüğü üzere Anayasada çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek görevleri hem devlet ve hem de vatandaşa verilmiştir. Bunu gerçekleştirmek için de en temel adımlardan biri çevre konusunda verilecek temel eğitimin yaygınlaştırılmasıdır. Söz konusu noktadan hareketle, amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak olarak belirlenen Çevre Kanunda çevre eğitimiyle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Adı geçen kanunda: Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul öncesi eğitimden başlanarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarının öğretim programlarında çevre ile ilgili konulara yer verilmesi esastır. Yaygın eğitime yönelik olarak, radyo ve televizyon programlarında da çevrenin önemine ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik programlara yer verilmesi esastır. ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, herkesin çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. 187 Hiç kuşkusuz çevre eğitiminin gerçekleştirilmesinde ormanların ve ormancılığın da rolü büyüktür. Orman Kanunu çerçevesinde de toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi konularına yer verilmiştir. Kanunun 6. Maddesi Ağaç sevgisinin yayılmasını ve kökleşmesini teminen Orman Genel Müdürlüğü gerekli yayın ve propagandayı yapar. Öğrencilerin ve askerlerin ağaç dikimi ve bakımında görevlendirilmesi ve ağaçların faydaları hakkında dersler okutulmasıyla ilgili esaslar ilgili Bakanlık ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliklerde düzenlenir. hükmü yer almaktadır. Bunun dışında Çizelge 1 de de görüleceği üzere çeşitli kanunlarda çevre eğitimiyle ilgili maddelere yer verilmiştir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununda, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla eğitim ve ders programlarında ilgili konulara yer verilmesi ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde yaygın eğitimin gerçekleştirilmesi konusu ele alınmaktadır. Milli Parklar Kanununda korunan alan ziyaretçilerinin bilgilendirilmesi konusuna değinilmektedir. Kara Avcılığı Kanunun amacı ve kapsamı açıklanırken toplumun bilinçlendirilmesi ve avcıların eğitimine ilişkin konular sıralanmıştır. Aynı zamanda av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetiminde; kamuoyu desteğinin sağlanması için toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile avcıların ve toplumun eğitilmesi amacıyla; ulusal, bölgesel, yerel radyo ve televizyonlarda eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak zorunlu hale getirilmiştir. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu: kültür varlıklarını korumaya yönelik işlerde çalışacak ustalara yönelik eğitim birimlerinin kurulması, eğitim ve bilimsel amaçlı fotoğraf ve film çekilmesi ve müze ve ilgili yerlerde eğitim etkinliklerinin yürütülmesiyle ilgili yetkilerle ilgili maddeler yer almaktadır. Belediye Kanunu: kanunda acil durumlara yönelik olarak halkın eğitimi ve hizmet içi eğitim ile ilgili olarak konuya yer verilmiştir. Bunu dışında belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilenme hakkına değinilmektedir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleriyle ilgili yasal düzenlemelerde de ağırlıklı olarak hizmet içi eğitim etkinlikleri yer bulurken, adı geçen kuruluşların toplumu bilinçlendirme görevlerinden de söz edilmektedir. İlgili yasal düzenlemelerde çevre eğitimi ve toplumu bilinçlendirme çalışmalarıyla ilgili genel ifadelerin yer aldığı, bu konudaki esas ve yöntemlerin ele alınmadığı görülmektedir. İçerik olarak da konuya sınırlı ölçüde yer verildiği açıktır.

4 188 Çizelge 1. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında çevre eğitimi ile ilgili kavramlar KANUN (K.) İFADELER (var-yok /adet) EĞİTİM-DERS BİLİNÇ- BİLİNÇLENDİRME BİLGİ- BİLGİLENDİRME Çevre K Orman K. 1 Milli Parklar K. 1 1 Kara Avcılığı K Milli Ağaç. Ve Erozyon Kont. Seferberlik K. 2 Mera kanunu 1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kor. K. 3 Kıyı k. Belediye K. Maden K. 2 1 Turizmi Teşvik K. Orman ve Su İşleri Bak. Teş. ve Görev. Hk. Khk Orman Genel Müdürlüğü Teş.ve Görev. Hk. K. 2 1 : kanunda yer almakta, : kanunda yer almamakta 2. Ulusal Kalkınma Planlarında Çevre Eğitimi yıllarını kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) (DPT, 1963) ile yıllarını kapsayan 2. BYKP (DPT, 1968) çevre ve çevre sorunlarını bağımsız bir başlık altında ele almamış; çeşitli sektör ve alanlara ilişkin politikalar içerisinde bazı konular yer almıştır. Dolayısıyla, bu dönemlerde, ülkemiz için somut bir çevre politikasının oluşmaya başladığını söylemek olanaklı değildir (Erdönmez 2002). Dolayısıyla çevre eğitimi de bu dönemde üzerinde durulan bir konu olmaktan uzaktır yılları arasındaki dönemi kapsayan 3. BYK ında (DPT 1973) çevre eğitimi konusuna yer verilmiştir. Burada eğitim yetersizliğine dayanan çevre sorunlarının Türkiye de öteden beri ağırlık taşıdığı belirtilerek; bu bağlamda bir eksiklik olduğu ortaya konulmuştur. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda toplumun aydınlatılması için halk eğitiminin bir araç olarak kullanılması gerekliliği belirtilmiştir. Takip eden 4. BYKP ında (DPT, 1979) çevre sorunlarının toplumsal değişim süreci ile birlikte çözüme kavuşturulması temel ilkelerden biri olarak belirlenmiştir. Yine çevre eğitimi konusunda eksikliklere yer verilmekte ve bu konuda kurumlararası işbirliğinin yetersiz düzeyde olduğu belirtilmektedir. Çevre sorunlarının dünya kamuoyunda gittikçe daha fazla yer bulduğu bir döneme rastlayan 1980 li yılların başında ülkemiz kalkınma planında çevre eğitimiyle ilgili somut bir yaklaşım yer bulmamıştır yıllarını kapsayan 5. BYKP ında (DPT 1985) çevre sorunlarının temelinde şehirleşme, erozyon, doğal afetler, hızlı sanayileşme ve tarımda modernleşme olduğu belirtilmiş, gelecek nesillere çevrenin ve doğal kaynakların korunarak aktarılması gereği üzerinde durulmuştur. Ancak yalnızca çevre ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi yönünde bir ifadeye yer verilmiştir. 6. BYKP ( ) (DPT 1990) çevre koruması konusuna ağırlık vermiş, ekonomik ve sosyal etkinliklerin yürütülmesinde de bu konunun esas alınacağı vurgulanmıştır. Ancak bu planda da yalnızca Çevre bilinci yaygınlaştırılacak ifadesi yer bulmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için nasıl bir

5 yöntemden yararlanılacağı veya hangi esasların kabul edileceği belirtilmemiştir. 7. BYKP ında (DPT 1996) çevrenin başlı başına bir sektör olduğu, diğer sektörlerle ilişkilerinin önem kazandığı ve çevre konusunun öneminin giderek arttığı belirtilmektedir. Özellikle sosyal yapı, kentleşme, göç gibi konularla çevre sorunlarının ilişkisi vurgulanmış ve eğitimin öneminden söz edilmiştir. Ayrıca çevre koruması için sistemli bir bilgi akışının olmaması, özellikle çevre kanunda ve ilgili diğer yasal düzenlemelerde çevre eğitimiyle ilgili yeterli düzenlemenin bulunmaması önemli sorunlar olarak sıralanmaktadır. Diğer taraftan Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda çevre bilinci oluşturmak üzere örgün ve yaygın eğitimde düzenlemeler yapılacak, gönüllü kuruluşların faaliyetleri desteklenecektir temel önerisi geliştirilmektedir. Yine Çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, hedef kitlenin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilecek; çevrenin korunması yönünden taşıdığı stratejik öncelik gözönünde bulundurularak yaşam boyu eğitim ilkesi gözetilecektir. ifadesine yer verilmektedir. Çevre sorunlarına yol açmayacak tutum ve davranışların yaşamın her boyutuna dahil edilmesi sağlanacak, çevrenin korunması kaygısı egemen değer yargılarına kazandırılacaktır ifadesi de yer bulmaktadır. Görüldüğü üzere yıllarını kapsayan kalkınma planında çevre eğitimi kavramı; sürdürülebilir kalkınma, gönüllü kuruluşlar, hedef kitlenin gereksinimleri, yaşam boyu eğitim, toplumun değer yargılarının bu yönde değiştirilmesinin sağlanması boyutlarıyla birlikte daha geniş bir çerçevede ele alınmıştır. 8. BYKP (DPT 2001) eğitim eksikliğinin doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre sorunlarının çözümünde önemli engellerden biri olduğu ortaya konulmaktadır. Bu paralelde çevre sorunlarına yönelik çözümlerde toplumsal uzlaşma ve katılıma önem verilmesinin gereği belirtilmektedir yılları için hazırlanan ve vizyonu istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye olan Dokuzuncu Kalkınma Planında (DPT 2007a) da bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeterli düzeyde kullanılamadığı belirtilmiş, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapılacağından söz edilmiştir. Görüldüğü üzere ulusal kalkınma planlarında çevre eğitimi konusu genel olarak birkaç maddeyle ele alınmış, bu konuda gelişme gösterilecek somut yaklaşımlar ortaya konulamamıştır. 9. B.Y.K.P. Çevre Özel İhtisas (DPT 2007b) Komisyonu Raporunda çevre eğitimi ve toplumun bilinçlendirilmesi konularına geniş yer ayılırken yapılması gerekenler ve stratejiler sistematik ve aşamalı bir şekilde ele alınmamıştır. Belirtilen 189 raporda öncelikle yapılması gereken eylemler; i) yaygın ve örgün eğitimde uygun araçları kullanarak çevre bilincinin geliştirilmesi, ii) çevre eğitiminin aileden başlanarak yaşam boyu sürdürülmesi, iii)halkın bilgi eksikliğinin giderilmesi, duyarlılığının ve ilgili süreçlere katılımının genişletilmesi amacıyla eğitim programları ve kampanyaların hazırlanması, iv) kamu kararlarına temel olan politikaların kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi olarak özetlenebilir. Ayrıca, çevre ile ilgili mevzuata ilişkin bilgilere erişimin sağlanması ve bu amaçla eğitim programlarının geliştirilmesi ile çevre bilincinin yerleşmesi ve güç kazanması için ihtiyaç duyulan gerekli yasal-kurumsal düzenlemelerin yapılması konuları üzerinde de durulmaktadır. Yine çevre politikası konusunda ulusal belgelerden biri olan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planında (DPT 1999) da çevre eğitiminin genel bir çerçevede ele alındığı, açık ve uygulamaya yönelik stratejilere yer verilmediği görülmektedir. Eylem planında çevre için eğitim öncelikli eylemlerden biri olarak belirlenmiş ve hem örgün hem de yaygın kanallarla çevre eğitiminin gerçekleştirilmesi konusu üzerinde durulmuştur. Yani belirtilen belge de de tam bir çevre eğitimi stratejisinin yer almadığı belirtilebilir. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ülkemizde çevre eğitimine belirli bir düzeyde önem verilmekte, çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından olumlu çabalar gösterilmektedir. Bu çalışmalara yön verecek somut politikaların bulunmaması söz konusu çalışmaların düzenli, planlı ve uyumlu gerçekleşmesinin önündeki en önemli engeldir. Konuyla ilgili politikaların belirlenmesinde önemli kaynaklar olan gerek yasalar gerekse diğer ilgili ulusal belgelerde konu sistemli ve uygulamaya yönelik olarak ele alınmamaktadır. Çoğu belgede genel ifadelere yer verilmekte, strateji ve yapılması gereken eylemler açıkça, ölçütleri de belirtilerek sıralanmamaktadır. Akdeniz Bölgesi için Çevre Eğitimin Önemi Hiç şüphesiz çevre eğitimi ve çevre konusunda toplumun bilinçlendirilmesi tüm ülke genelinde gerçekleştirilmesi gereken bir takım süreçleri ve eylemleri gerektirmektedir. Ancak Akdeniz bölgesi örneği incelendiğinde konunun önemi ve gereği daha açık bir şekilde görülmektedir. Bu bölgede etkinlik gösteren Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde ekolojik işlevlerin büyük ölçüde önem kazandığı dikkat çekmektedir (Çizelge 2). Türkiye de bulunan orman alanın %19 u Akdeniz bölgesinde ( ha.) bulunmaktadır. Bölgede bulunan ormanların %51 i ekolojik, %46 sı ekonomik ve %3 ü sosyal işlevlere yönelik olarak işletilmektedir. Özellikle Kahramanmaraş, Antalya ve Isparta Orman Bölge Müdürlüklerinde ekolojik amaçlar için işletilen orman alanı ekonomik işlevler için ayrılan orman alanından fazladır.

6 170 Çizelge 2. Akdeniz bölgesinde orman alanlarının orman bölge müdürlüklerine () göre işlevsel dağılımı* İŞLEV (ha.) Adana Kahram anmaraş Mersin Antalya Isparta Orman Ür. Üretimi (EKONOMİK İŞLEV) Doğayı Koruma Erozyonu Önleme İklim Koruma Hidrolojik EKOLOJİK İŞLEV Toplum Sağlığı Estettik Ekoturizm ve Rekreasyon Ulusal Savunma Bilimsel SOSYAL İŞLEVLER TOPLAM ORMAN ALANI *İlgili bölge müdürlüklerinin orman fonksiyonlarına ilişkin verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Bölgede ekonomik işlevin en fazla olduğu bölge müdürlüğü Adana Orman Bölge Müdürlüğü olmakla birlikte, ekolojik işlevler açısından Kahramanmaraş ve sosyal işlevler açısından da Antalya Orman Bölge Müdürlükleri öne çıkmaktadır. Bölge doğa koruma konusunda önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede gerek flora gerekse fauna açısından zengin bir biyolojik çeşitlilik bulunmaktadır. Ülkemizde coğrafik bölgeler arasında 800 kadar tür ile en çok endemik bitki türü Akdeniz bölgesinde yaşam ortamı bulmuştur (ÇOB 2007). Yine denizlerdeki toplam tür sayısı açısından ülkemizdeki en zengin bölge olan Akdeniz bölgesinde tarımsal ekosistemden, orman ekosistemine kadar çok farklı ekosistemler bulunmaktadır. Buna tarihi ve kültürel zenginlikler de eklenince bölgenin korunan alanlar açısından taşıdığı değer daha açık şekilde görülmektedir. Söz konusu yapıyı korumak için de çevre eğitiminin ve toplumsal bilincinin geliştirilmesi gerekliliği göz ardı edilemez. Bölge de çevreye ve doğaya zarar veren en önemli unsurlardan olan insan kullanımları ve özellikle yoğun turizm talebi dikkate alındığında çevre koruma ve çevre eğitimi konusunun bölge için işlevsel önemi daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Akdeniz Bölgesi 8,7 milyon nüfusa sahiptir ve bölgede yer alan 8 ilden 5 inin, bir milyon üzeri nüfusu bulunmaktadır yılları arasında Akdeniz, yıllık ortalama nüfus artış hızı itibariyle en çok nüfusun arttığı bölgelerden biridir. Temel geçim kaynağı tarım olmakla birlikte, bölgede 1980 li yıllar sonrasında ivme kazanan turizm faaliyetleri hızla gelişmiş ve bölgesel sıralamada Marmara dan sonra ikinci sıraya oturmuştur (D incer ve ark., 2003). Türkiye Turizm Stratejisinde (2023) (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007) de Akdeniz bölgesinde turizm açısından görülen aşırı yoğunluğa dikkat çekilmektedir. Ülkemize gelen yabancı turistlerin de önemli bir bölümü bu bölgeyi tercih etmektedir. Turizm bölgeye ekonomik açıdan büyük katkı sağlamakla birlikte doğal kaynaklar ve çevre koruma açısından önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Ancak bölge sahip olduğu kaynaklarla Türkiye deki en önemli ekoturizm potansiyeline sahip bölgelerdendir. Ekoturizm de yapısı gereği çevre eğitimini de içinde barındıran bir anlayışa sahiptir. Bu çerçevede bölgede ekoturizmin geliştirilmesi ve desteklenmesi söz konusu turizm potansiyelinin daha çevreci bir anlayışla gerçekleşmesini sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle ekoturizm ve çevre eğitimi birbirini desteleyen ve tamamlayan konulardır. Ekoturizm etkinliklerin gerçek anlamda gerçekleştirilmesi de çevre eğitimine bağlıdır (B huiyan ve ark. 2010). Ekoturizm potansiyeli açısından en önemli kaynaklardan olan korunan alanlardaki turizm etkinliklerinin sağladığı temel faydalardan biri olarak çevre eğitimine katkı sağlamak olarak gösterilmektedir. Bu açıdan bakıldığında gerek sahip olduğu zengin doğal kaynak gerekse korunan alan potansiyeli itibariyle bölgenin çevre eğitimi için çok önemli özellikler taşıdığı belirtilebilir. TARTIŞMA ve SONUÇ Tartışmasız günümüzde en önemli çevre politikası araçlarından biri çevre eğitimidir. Ancak ilgili yasal düzenlemeler ve ulusal belgeler incelendiğinde, çevre eğitimine ilişkin ulusal bir politikanın varlığından söz

7 etmek olası değildir. Bu konuda gerekli düzenlemelerin; çevre ormancılık, eğitim, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çok disiplinli bir anlayış içinde yapılması ülkemiz için öncelikli bir konudur. Çünkü halkın desteği olmadan doğal kaynakları korumak mümkün değildir. Halk da ancak bildiği, anladığı ve kabul ettiği takdirde koruma süreçlerine destek verecektir. Halkın çevre ve doğal kaynaklar ile ilgili eğitim düzeyinin geliştirilmesi ile çevrenin ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi sağlanabilecek ve olumsuz insan etkisi en alt seviyeye indirilecektir. Bu bağlamda bir çevre politikası aracı olarak çevre eğitimi, çevre politikası amaçlarının gerçekleşmesi için önem taşıdığı gibi diğer çevre politikası araçlarının etkinliğinin artmasına da katkı sağlamaktadır. Diğer yandan yapılan çalışmalarda doğal ortamda gerçekleştirilen çevre eğitiminin etkinliğine vurgu yapılmaktadır. Bu konuda açık alan çalışmalarının ve doğa sporlarının çevre eğitimi programlarına dâhil edilmesinin çevre korumaya yönelik kazanımları geliştireceği ortaya konulmuştur. Ayrıca, doğal alanda ekolojik gözlemler ve çalışmalar yapma, bitki ve hayvanlarla meşgul olma etkinlikleri çevre eğitiminde en yüksek başarı düzeyi sağlayan yöntemlerdendir (Erten 2004, Uzun ve Sağlam 2005, Altın ve Oruç 2008, Kostova ve Atasoy 2008). Bu açıdan yaklaşıldığında Akdeniz bölgesi, sahip olduğu ormanların özellikleri, barındırdığı ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, korunan alanların yapısı ve ekoturizm potansiyeli ile önemli bir çevre eğitimi merkezi olarak değerlendirilebilir. Bölgede ekoturizm faaliyetlerinin gelişimini desteklemek, söz konusu kaynakların korunmasını sağlayacağı gibi, çevre eğitimine de destek sağlayacaktır. Bölgede korunan alanların da sayı ve nitelik olarak taşıdığı özellikler etkili planlama ve uygulama süreciyle önemli birer çevre eğitimi aracına dönüştürülebilir. Bu konuda da bölgeye özel bir eylem planı geliştirilerek kısa sürede çalışmalara başlanmalıdır. TEŞEKKÜR Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin UDP No.lu projesi ile desteklenmiştir. KAYNAKLAR Altın, B. N.; Oruç, S Çocukluk Döneminde Doğa Sporlarının Çevre Eğitiminde Kullanımı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (35): Bhuiyan, M. A. H., Islam, R., Siwar, C., Ismail, S. M Educational Tourism and Forest Conservation: Diversification for Child Education. Procedia Social and Bhavioral Sciences, 7(C ): ÇOB (Çevre ve Orman Bakanlığı) Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, 176 s. Çokgezen, J Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye. Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi 2 (23): Dincer, B., Özaslan, M., Tavasoğlu, T İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (200 3). DPT Yayın No: 2671, Ankara, 250 s. DPT Kalkınma Planı 1. Beş Yıl ( ), Ankara, 528 s. DPT İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 656 s. DPT Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 960 s. DPT Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 692 s. DPT Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 206 s. DPT Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 362 s. DPT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 307 s. DPT Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı. (Erişim Tarihi: ). DPT Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 243 s. DPT 2007a. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı , Ankara, 100 s. DPT 2007b. Dokuzuncu Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 112 s. Elling, B Rationality and the Environment: Decision-making in Environmental Politics and Assessment, GBR: Earth scan, London, 304 s. Erdönmez,C Çevre Politikası. Yayımlanmamış Ders notları, İstanbul. Erten, S Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın Organı, 65/66: 2006/25, ~serten/makaleler/cevre.pdf (Erişim Tarihi: ). Fien, J., Tilbury, D The Global Challenge of Sustainability. (Education and Sustainability Responding to the Global Challenge, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: Ed. Tilbury, D., Stevenson, R. B., Fien, J., Schreuder, D.) Gomis, A., Hesselink, F Communication an Instrument of Government Policy. (Planning Education to Care for the Earth, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK: Ed. Palmer, J., Goldstein, W., Curnow, A.) Hatch, M.T Assessing Environmental Policy Instruments. (Environmental Policy Making: Assessing the Use of Alternative Policy Instruments, State University of New York Press, Albany: Ed. Hatch, M.T.) 1-15.

8 Jordan, A., Wurzel, R., Zit, A Innovating with New Environmental Policy Instruments: Convergence or Divergence in the European Union? 2000 Annual Meeting of the American Political Science Association, 31 August 3 September, Washington, D.C. Kostova, Z., Atasoy, E Methods of Successful Learning in Environmental Education. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1): Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Stratejisi (2023). Ankara pdf (Erişim Tarihi: ). McCormick, K., Mühlhäuser, E., Norden,B., Hasson, L., Foung, C., Arnfalk, P., Mårten, K., Pigretti, D Education for Sustainable Development and the Young Masters Program. Journal for Cleaner Production, 13: Medcities, ISR (EWS) Environmental Education and Awareness Raising. (Guidelines for Municipal Solid Waste Management in the Mediterrenan Region.) org/docs/15%20environmental%20education.pdf, (Erişim Tarihi: ). Nhamo, G., I, E Framework and Tools for Environmental Management in Africa. Council for the Development of Social Science Research in Africa, African Books Collective, Oxford, UK, 218 s. Persson, A. M Choosing Environmental Policy İnstruments: Case Studies of Municipal Waste Policy in Sweden and England. Department of Geography and Environment of the London School of Economics and Political Science for the Degree of Doctor of Philosophy, London, 337 s. Uzun, N., Sağlam,N Ortaögretim Kurumlarında Çevre Eğitimi ve Öğretmenlerin Çevre Eğitim Programları Hakkındaki Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eylül, Denizli. Ünal, S., Mançuhan, E., Sayar, A.A Çevre Bilinci, Bilgisi ve Eğitimi. Marmara Ünivesritesi Yayın No: 680, Yeni Teknolojiler Araştırma Geliştirme Merkezi Yayın No:1, İstanbul,

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi

Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Uluslararası Süreçler Çerçevesinde Çevre Eğitimi Doç. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yrd. barbaros@istanbul.edu.tr Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden

Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden Günümüzde orman yangınları, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren doğal afetlerin en önemlilerinden biridir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl milyonlarca hektar

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Nedim ZURNACI Ziraat Mühendisi Kırsal Turizm Derneği Başkanı

Nedim ZURNACI Ziraat Mühendisi Kırsal Turizm Derneği Başkanı Nedim ZURNACI Ziraat Mühendisi Kırsal Turizm Derneği Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNDEN DOĞAN STK; KIRSAL TURİZM DERNEĞİ AVRUPA BİRLİĞİ LEONARDO DA VİNCİ PROGRAMINDAN 2006 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. AVRUPA

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ

ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ ÇEVRE SORUNLARININ TOPLUMLARIN GÜNDEMİNE YERLEŞMESİ 1970 yılında Roma Kulübü, insanlığın ikilemi adlı projesinde dünya bağlamında Nüfus artışı, Gıda üretimi, Endüstrileşme Doğal kaynakların tüketilmesi

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi. RMC and Environment Policies& Regulations

Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi. RMC and Environment Policies& Regulations Şafak Özsoy ( Bu bildirim, THBB Konferansı, konferans kitabında yayınlanmıştır. Haziran 2003) Türk Çevre Mevzuatı ve Çevre Politikaları ile Beton Sektörünün Etkileşimi RMC and Environment Policies& Regulations

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI. Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ve UYGULAMALARI Selahittin HACIÖMEROĞLU Ziraat Yüksek Mühendisi/ÇED Uzmanı Günümüzden bin yıl önce yaşamış ünlü Türk Bilgini İbni Sina; Tozlar ve Dumanlar Olmasaydı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI

AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI AR-GE POLİTİKALARI ve ARAŞTIRMA ALTYAPILARI Özgür Kadir ÖZER Planlama Uzmanı AR-GE, YENĠLĠK VE TEKNOLOJĠ POLĠTĠKALARI FORUMU, 27 OCAK 2011, ANKARA Sunum Akışı Ar-Ge ve Yenilik Sistemindeki Gelişmeler Kamu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. Basın Duyurusu. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Basın Duyurusu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması 16-17 Kasım 2012 Concorde De Luxe Resort Hotel Antalya UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Büyük Buluşması, Genel

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ÇEVRE FAALİYETLERİ PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ

ZEKERİYAKÖY ÇEVRE FAALİYETLERİ PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ ZEKERİYAKÖY ÇEVRE FAALİYETLERİ PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ Nisan 2014 ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE KOMİTESİ EYLEM PLANI ZEKERİYAKÖY KOOPERATİFİ ÇEVRE STRATEJİSİ Zekeriyaköy Kooperatifi

Detaylı

İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye

İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye TEMİZ ÜRETİM İçindekiler Temiz Üretim: Küresel Çevre Sorunları İçin Önlem Almak ------------------------------------------------------- 1 Temiz Üretim: Çevreye Daha Duyarlı İşletmeler --------------------------------------------------------------------

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

2011-2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

2011-2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 2011-2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Türkiye Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemi BTYK Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı