YÖDEK STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖDEK STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır) İstanbul

2 STRATEJİK PLAN İÇERİĞİ 1. Önsöz...2 a. Dokümanın Amacı...2 b. Dokümanın Kapsamı...2 c. Tanımlar ve Kavramlar Yönetici Özeti Planlama Kurulu ve Ekibi Kurumun Tarihçesi Kurumun Organizasyon Şeması Kurumun Misyonu Kurumun Vizyonu Kurumun Temel Değerleri Kurumun Politikaları Kurumsal Değerlendirme...19 a. Kurumun Özdeğerlendirme Çalışmaları...19 b. Kurumun Çevresel Değerlendirmesi...19 c. SWOT Analizleri Sonuçları Stratejik Değerlendirme...23 a. Stratejiler ve Amaçlar...23 b. Gösterge ve Hedefler...24 c. Faaliyet ve Projeler Bütçeleme Çalışmaları Planı Uygulama İlkeleri Planın Revizyonu Sonuç

3 1. Önsöz 1.a. Dokümanın Amacı Bu doküman, Yeditepe Üniversitesi ndeki Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için temel ilke ve prensipler ile ilgili süreçleri açıklamaktadır. 1.b. Dokümanın Kapsamı Doküman, Yeditepe Üniversitesi nde, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında Yeditepe Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu tarafından belirlenmiş ve uygulamaya konulmuş Stratejik Plan, Kurumsal Değerlendirme, SWOT Analizi vb. kapsamaktadır. 1.c. Tanımlar ve Kavramlar Birey Hedefleri: Birimlerin (Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Bölüm, Program vb. gibi) belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Her birim hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireyler hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, birim hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Kuruluşun belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaşmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir aktivite ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede ana birimleri; birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölüm ve programların) hedeflerini kapsamaktadır. Çevre Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların yüksek öğretim kurumları ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim 2

4 teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, yönetsel, eğitimöğretim, araştırma, ile toplumsal ve idari hizmetlerinin kalitesinin, ilgili kurumdan bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesidir. Dış Değerlendiriciler: Yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, kuruluş veya kurullardır. Değerlendirme Ekipleri: Yükseköğretim kurumlarında kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Faaliyet ve Projeler: Yükseköğretim kurumlarının stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme: Bir yükseköğretim kurumunda belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. İyileştirme Eylem Planları: Bir yükseköğretim kurumunun, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Kalite Belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun, dış değerlendirme sonucunda aldığı, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeyini gösteren belgedir. Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Yükseköğretim kurumlarından bağımsız kurum, kuruluş veya kurulların, yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari hizmetlerin kalite düzeyini ve kalite geliştirme çalışmalarını değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren belgedir. Kalite Geliştirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. 3

5 Kalite Onayı ve Tanınma: Bir yükseköğretim kurumunun, "Kalite Belgesi" alarak kalite düzeylerinin onaylanması, ulusal veya uluslararası diğer yükseköğretim kurumları ve ilgili kuruluşları tarafından kalitesinin tanınmasıdır. Kaynak Planlaması: Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme: Kurumun YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Kurumsal Hedefler: Yükseköğretim kurumlarının kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirledikleri ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, ilgili kurumun görevlendireceği değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Performans: Bir yükseköğretim kurumunun, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Politika: Bir kuruluşun günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Program: Bir yüksek öğretim kurumunun akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalıdır. 4

6 Saha Ziyareti: Dış değerlendiricilerin değerlendirme yapabilmek amacı ile kuruma gelmeleri ve değerlendirmeleri yerinde yapmalarıdır. Strateji: Bir kurumun temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bir yükseköğretim kurumunun, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Planlama: Bir yükseköğretim kurumunun, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar; Planlama kurulunun oluşturulması Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi Kurumun paydaşlarının belirlenmesi Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi Kurumsal varsayımların oluşturulması Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi Stratejik Planlama Yol Haritasının Oluşturulması Stratejik Plan Uygulama Süreci: Yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Sorgulama ve Ölçme: Bir yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. 5

7 Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT Analizi: Bir kuruluşun kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. Uygulama Planı: Bir yükseköğretim kurumunun, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruludur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Kurumu Akademik Birimleri: Bir yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezleridir. Yükseköğretim Kurumunun Misyonu: Kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Yükseköğretim Kurumunun Vizyonu: Gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Kurumu Yıllık Değerlendirme Raporu: Bir yükseköğretim kurumunun, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan raporudur. 6

8 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK): Bir yükseköğretim kurumundaki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Konseyi: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci birliğidir. 2. Yönetici Özeti Yeditepe Üniversitesi, tarihli Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren 4142 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun a eklenen 39 uncu maddesiyle İstanbul'da İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Vakıf Yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf üniversitesidir. Üniversite nin Misyonu, Ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde her alanda katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden Doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilere sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, sağlam karakterli, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, geliştirme ve araştırma programlarıyla öncü bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır. Vizyonuysa, Atatürk Rönesans'ını devam ettirecek, bilimsel mükemmelliği hedefleyen, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, eğitim ve araştırma programlarıyla yeni yüzyıl ve bin yılda her alanda ve her düzeyde ülkemizin ulusal ve uluslararası gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek 7

9 nesiller yetiştirecek ulusal ve uluslararası standartları aşan çağdaş bir üniversite kurmaktır. Üniversite bu amaçla, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında, Planlama Kurulu olarak, Yeditepe Üniversitesi Senatosu nca tarihli toplantıda, Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun (ADEK) kurulmasına karar vermiştir. ADEK Kurulu, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Bu doküman, Yeditepe Üniversitesi ndeki Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için temel ilke ve prensipler ile ilgili süreçleri açıklamaktadır. 3. Planlama Kurulu ve Ekibi Yeditepe Üniversitesi nin, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında, Planlama Kurulu olarak, Yeditepe Üniversitesi Senatosu nca tarihli toplantıda kurulan, Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu nun (ADEK) üyeleri şöyledir: Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Nilüfer Eğrican (BAŞKAN) Dekan: Prof. Dr. Bike Kocaoğlu Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Ayşe Akyel Yüksekokul Müdürü: Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu Araştırma Mrk. Müdürü: Prof. Dr. Vural Savaş Rektör Yrd. Asistanı: Yrd. Doç. Dr. Aykut Arıkan (Sekreterya) Genel Sekreter: Mine Çakaloz Öğretim üyesi: Prof. Dr. İnci Kuşçu Öğretim üyesi: Prof. Dr. Nüket Sandallı Öğretim üyesi: Doç. Dr. Ali Cem Budak 8

10 Öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Dilek Torunoğlu Öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Meriç Köksal Öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Binay Öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Hatemi Öğretim üyesi: Öğr. Gör. Nilgün Gürkaynak Öğrenci Konseyi Temsilcisi: Faruk Erdoğan 4. Kurumun Tarihçesi T. C. Yeditepe Üniversitesi; Anayasa'nın 130. maddesine dayanılarak tarihli Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe giren 4142 Sayılı Kanunla 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun a eklenen 39 uncu maddesiyle İstanbul'da İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Vakıf Yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir Vakıf üniversitesidir. 26 Ağustos 2000 tarihinden itibaren T. C. Yeditepe Üniversitesi bünyesine katılan yeni Fakülte, Enstitü, Bölüm ve Programlardan bir kısmı şunlardır: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde Makine Mühendisliği, Bio-Medikal Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinin kurulması; İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Almanca İşletme Bölümü açılması; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü açılması, Yabancı Diller Yüksekokulunun faaliyete geçirilmesi ve bünyesinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Turizm ve Otelcilik ve Perakende Satış ve Mağazacılık Bölümlerinin; Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sağlık Programları Bölümü ve bu bölüme bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Programı açılması uygun görülmüştür. 9

11 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile İletişim Fakültesi bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme Anabilim Dalında Doktora programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında doktora programları açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile öğretim yılında Eczacılık Fakültesi nin faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı bünyesinde Fizik Doktora Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile üniversitemiz bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kurulması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Endodonti Anabilim Dalı bünyesinde doktora programı başlatılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Sanat Tasarımı Bölümü açılması uygun görülmüştür. 10

12 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde Doktora Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Anabilim Dalı Doktora Programları açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Oral Diagnoz ve Radyoloji Doktora Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı; Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve bu bölüme bağlı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı; Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü ile bu bölüme bağlı Matematik Eğitimi Anabilim Dalı kurulması; Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği; Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce Öğretmenliği; Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 11

13 bünyesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile İletişim Fakültesi bünyesinde Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde Müzik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür. Üniversitemiz bünyesinde Ticari Bilimler Fakültesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı tarih ve sayılı Resmi Gazete de, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Ticari Bilimler Fakültesi nin faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İşletme Enformatiği Bölümü açılması uygun görülüştür. 12

14 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Müzik Bölümü açılması uygun görülüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde Eğitim Ekonomisi ve Planlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fitoterapi Anabilim Dalı kurulması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Grafik Tasarımı Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı bünyesinde Kozmetoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile üniversitemiz bünyesinde Biyoteknoloji Enstitüsü kurulması uygun görülmüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde İngiliz Dili Eğitimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülmüştür. 13

15 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Farmakoekonomi ve Farmakoepidemiyoloji Yüksek Lisans Programının açılması uygun görülüştür. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarihli sayılı yazısı ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür. 5. Kurumun Organizasyon Şeması almaktadır. Yeditepe Üniversitesi nin Organizasyon Şeması EK-1 de yer 6. Kurumun Misyonu Ülkemizin küresel rekabet gücünün geliştirilmesinde her alanda katkıda bulunacak, ön lisans derecesinden Doktoraya kadar her düzeyde çağdaş bilgi ve becerilere sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, sağlam karakterli, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrenciler yetiştirmek; yüksek nitelikli eğitim-öğretim, geliştirme ve araştırma programlarıyla öncü bir yükseköğretim ve araştırma kuruluşu olmaktır. 7. Kurumun Vizyonu Atatürk Rönesans'ını devam ettirecek, bilimsel mükemmelliği hedefleyen, Atatürk'ün attığı çağdaş temel üzerinde, eğitim ve araştırma programlarıyla yeni yüzyıl ve bin yılda her alanda ve her düzeyde ülkemizin ulusal ve uluslararası gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayabilecek nesiller yetiştirecek ulusal ve uluslararası standartları aşan çağdaş bir üniversite kurmaktır. 14

16 8. Kurumun Temel Değerleri 1. Atatürkçü düşüncelerin ışığında ve 21. yüzyılın gereksinmelerini karşılamaya yönelik yüksek öğrenimin bütün düzeylerinde çağdaş bir eğitim hizmeti sunmak; 2. Araştırma faaliyetlerini, yaratıcı düşünceyi ve öğretim elemanlarının ve öğrencilerin faaliyetlerini desteklemek; 1. Atatürk ilke ve devrimlerini daha da ileri götürecek, laik, ulusal ve uluslar arası temel kültür konularına ve bilgilere sahip, çağdaş teknolojiye hakim, araştırmacı, çözümleyici, yenilikçi ve yaratıcı yeteneklerle donatılmış, sağlam karakterli gençler yetiştirmek; 2. Öğrencilerin kendilerini her bakımdan geliştirmelerine, ruhsal ve bedensel bakımdan sağlıklı olmalarına ve özbenliklerini güçlendirmelerine olanak sağlamak; 3. Diğer yükseköğretim kuruluşlarına, işletmelere, endüstriye ve kamu kuruluşlarına eğitim ve araştırma konularında destek sağlamak; 4. Başarılı öğrencilere çift anadalda ve bir ya da daha çok yan dalda eğitim olanağı sağlamak; 5. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve toplumun bilgi, kültür, ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmak; 6. Uluslararası düzeyde eğitim hizmeti sağlanmasına, bilimin gelişmesine ve Türkiye nin uluslararası platformda gereği gibi temsil edilmesine katkıda bulunmak. 9. Kurumun Politikaları a) Çağdaş Eğitim : 1. Üniversitede eğitim dili İngilizce dir. Ayrıca, Fransızca, Almanca ve İtalyanca eğitim yapan akademik programlar da vardır. 2. Sınıflarda öğrenci sayısı: Üniversitemizde eğitim-öğretimin sağlıklı ve verimli olması bakımından, sınıflarda öğrenci sayısının 15

17 olabildiğince düşük olmasına; derslerin öğretim üyeleri tarafından verilmesine özen gösterilmektedir. 3. Öğrencilerin yabancı dilde eğitim yapabilmelerine olanak sağlamak üzere Yabancı Dil Hazırlık Dil Programları oluşturulmuştur. Bu programlar çerçevesinde, kendi bölümlerinde bilimsel çalışmalarına başlamadan önce küçük gruplar içinde yoğun yabancı dil eğitimi verilmektedir. 4. Üniversitede Entegre Eğitim: Yeni yerleşimimizde bütün fakülte ve okullarımızın bir araya gelmiş olması, Üniversitemizde entegre eğitim e geçiş için gerekli ortamı da sağlamış bulunmaktadır. Entegre eğitim, fakülte, enstitü ve bölümlerin eğitimlerini işbirliği içinde yürütmelerini, akademik programlar arasında ders alışverişini, yandal uygulamasına geçilmesini, diğer akademik programlardan seçimlik ders alınmasına olanak sağlanmasını ve bazı derslerin diğer bölüm öğretim elemanları tarafından verilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede, Yabancı Dil Hazırlık, Seçimlik Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Türkçe, Bilgi İşlem e giriş ve zorunlu Uygarlık Tarihi Dersleri Rektörlükçe merkezi olarak düzenlenmektedir. 5. Araştırmacı, Çözümleyici ve Uygulamalı Eğitim: Derslerde ezbere dayalı eğitim yerine, öğrencileri araştırmaya, düşünmeye ve değerlendirmeye isteklendiren, uygulamaya yönelik yöntemler kullanılmaktadır. 6. Üniversitede öğrencilerin derslere devam etmelerine, akademik ve sosyal faaliyetlere faal bir şekilde katılmalarına ve sınıfta yüz-yüze eğitime büyük önem verilmekte olup bu yönetmelik hükümleriyle pekiştirilmiştir. 7. Kütüphanemizin gerek kitap ve gerekse elektronik veri tabanlarıyla yeterli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Kütüphanemiz Internet bağlantılı yeni bilgisayarlarla donatılmış; elektronik kütüphaneciliğe geçiş için gerekli anlaşmalar imzalanmıştır. Kütüphanede bir audio-visual merkez oluşturmak için çalışmalar başlatılmıştır. Öğretim elemanları dersleri için gerekli gördükleri kitap ve makaleleri öğrencilerinin okumaları için 16

18 kütüphanede rezerve ettirebilir. Öğrencilerimizin kütüphaneyi kullanmaları özendirilmeli ve araştırma alışkanlığı edinmeleri için her türlü çaba harcanmaktadır. 8. Öğrencilere ilişkin bütün işlemlerin (ders kayıtları, notların verilmesi, danışmanlarla ilişkiler, öğrencilere ilişkin bütün kimlik bilgilerinin tutulacağı bir bilgi bankası, vb.) Internet üzerinden bilgisayarla yapılması için gerekli Elektronik Dönüşüm Sistemi geliştirilmiş ve bölümlerin ders ve öğrenci kayıtlarına ilişkin veriler sisteme aktarılmıştır. 9. Her fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölüm gerekli dersliklere, laboratuarlara, bilgi işlem ağına, kafeteryasına ve öğrenci kulüplerine erişme olanağına sahiptir. b) Çağdaş Teknolojiye Hakim, Yenilikçi, Araştırmacı ve Yaratıcı Gençler Yetiştirmek: 1. Üniversitede halen en yeni teknoloji ile donatılmış 4709 bilgisayar, 35 sunucu, Internet ve Internet'ten oluşan bir teknoloji ve iletişim ağı oluşturulmuş ve öğrencilerin çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmalarına olanak sağlanmıştır araştırma laboratuarı, ve 33 atölyelerde teknolojik bakımdan en yeni cihazlarla donatılmış ve kullanıma hazır duruma getirilmiştir. Bu donanımlar değişen teknoloji doğrultusunda sürekli olarak yenilenmektedir. 3. Öğrencilerin araştırmacı, çözümleyici, yenilikçi ve yaratıcı yeteneklere sahip olmalarını sağlamak üzere, öğrencilerin uygulamalı projeler ve staj yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Ders ve eğitim programları bu doğrultuda düzenlenmektedir. c) Öğrencilerin Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Konularında Eğitilmeleri : 1. Tüm öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Devrim Tarihi konularında ortak eğitim almaları sağlanmıştır. 17

19 d) Öğrencilerin Ruhsal, Bedensel ve Sosyal Gelişimlerini sağlamak : Yatılı öğrenciler için yurt imkanı (24 saat sıcak su, telefon, Internet bağlantısı, her hafta temiz çarşaf kolaylıkları ile iki kişilik lüks odalar) kafeterya ve kolaylıklar: 1. Sosyal tesis 2. Kafeterya 3. Yemekhane 4. Bilardo-Kafe 5. Alışveriş merkezi 6. Banka 7. Kapalı-açık yüzme havuzları 8. Basketbol (kapalı) sahaları 9. Fitness-center 10. Hamam 11. Açık spor sahaları 12. Piknik alanları 13. Her binada kafeterya 14. Cep sinemaları 15. Taksi hizmeti ve servis/otobüs kolaylıkları 16. Revir 17. Doğa Club Turizm Otelcilik Uygulama Oteli (Turizm Otelcilik Öğrencilerine yönelik uygulama Oteli) e) Toplumun Gelişmesine Katkıda Bulunmak : 1. Elektronik iletişim/ bilgi ağından toplumun yararlandırılması 2. Profesyonel stüdyolardan toplumun yararlandırılması 3. Konferans, toplantı salonlarından toplumun yararlandırılması 4. Toplumun gelişmesine katkıda bulunacak akademik faaliyetler düzenlemek; bu tür faaliyetler destek olmak ya da katılmak. f) Uluslararası Ortamda Türk Üniversitelerinin ve Üniversite Gençliğinin Temsil Edilmesine Katkı Sağlamak: 18

20 1. Öğrenci kulüplerinin uluslararası etkinliklere katılmaları 2. Uluslararası öğrenci spor etkinliklerine katılma 3. Uluslararası akademik etkinlik proje ve programlarına katılma 4. Uluslararası elektronik iletişim etkinliklerine katılma 5. Uluslararası sempozyumlar, seminerler, konferanslar düzenleme; bunlara katılma ve bunları destekleme 10. Kurumsal Değerlendirme 10.a. Kurumun Özdeğerlendirme Çalışmaları Yeditepe Üniversitesi nin, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında Yeditepe Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından belirlenmiş olan özdeğerlendirmesi, EK-2 de yer alan Kurumsal Değerlendirme ve EK-3 te yer alan Hizmet Alanları tablolarındadır. 10.b. Kurumun Çevresel Değerlendirmesi Yeditepe Üniversitesi, Mayıs 2006 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği (European Universities Association = EUA) Kurumsal Değerlendirme Süreci ne başvurmuş ve bşvurusu kabul edilmiştir. Kurumsal Değerlendirme Süreci çerçevesinde yer alan Özdeğerlendirme Raporu halen hazırlanmaktadır. Yeditepe Üniversitesi, çevresel değerleriyle sürekli bir işbirliği ve etkileşim halindedir. Bu etkileşim yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sanayi-sektör kuruluşlarıyla olan işbirlikleri biçiminde kendini göstermektedir. Yerel yönetimlerle işbirlikleri çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yle imzalanan işbirliği protokolüyle, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda Araştırma Projesi, Yüksek Lisans, Doktora Tezlerine destek verilmesi sağlanmıştır. Yeditepe Üniversitesi, söz konusu destek programının ilk dönemine 15 proje önerisiyle en fazla sayıda başvuruyu gerçekleştiren üniversite olmuştur. 19

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2013 2017 STRATEJİK PLANI SUNUŞ ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversiteler, çağın birikimlerini ve çözümlerini topluma taşıyan ve genç beyinleri geleceğe hazırlayan kurumlardır. Üniversiteler

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2006-2010 STRATEJĠK PLAN www.maltepe.edu.tr ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. Önsöz 02 a. Amaç 03 b. Kapsam 03 c. Kavram ve tanımlar 03 2. Staratejik Planlama Kurulu 07 3. Tarihçe 07 4. Organizasyon

Detaylı