KROMATOGRAMLARDA VERİ SAYISININ ETKİNLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KROMATOGRAMLARDA VERİ SAYISININ ETKİNLİĞİ"

Transkript

1 Akademik Bilişim 215 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 4 6 Şubat 215 KROMATOGRAMLARDA VERİ SAYISININ ETKİNLİĞİ O. Akpolat * ve H. Ertaş ** * Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 48 Muğla ** Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 351 Bornova/İzmir ÖZET Gaz kromatografisi ile yapılan pestisit analizlerinin örnek olarak incelendiği bu çalışmada, bir sınıf oluşturduğu düşünülen bir kromatografik analiz veri kümesinin eleman sayısı azaltılarak, oluşturulan yeni veri kümeleriyle çizilen kromatogramların, analiz cihazından alınan ilk verilerle çizilen kromatogramı ne kadar temsil ettiği araştırılmıştır. Veri kümelerinin taşıdıkları özelliklerin karşılaştırılması açısından bakıldığında ilk başvurulacak ölçüt, varyanslar arasındaki farkın olabildiğince az olmasıdır. Diğer yandan sınıfların ayırtedilmesi açısından ise; bu özelliklerin, aldıkları değerlerin birbirinden olabildiğince uzak olmasıdır. İki farklı sınıfının ayırt edici özelliği, bu iki önkoşulu birleştiren bir ayırt etme katsayısı ile tanımlanmıştır. Bu katsayı, araştırılan özelliğe ilişkin sınıfların ortalama değerlerin mutlak farkları ile, yine bu özelliğe ilişkin standart sapmaların toplamının oranına eşittir. İki sınıfın özelliklerinin karşılaştırılmasında bu katsayının alacağı büyük değerler kümesi yüksek ayırma kapasitelerini gösterir. Bir pestisit örneğinin gaz kromatografik analizinde alıkonma süresine karşı ayırt edilen maddelerin pik ölçümlerini oluşturan veri kümesi için veri sayısının etkinliğinin araştırıldığı bu çalışmanın amacı da, veri sayısındaki azaltma oranına bağlı olarak toplam indirgenmiş sınıf veri sayılarını, kromatogramların izlenebilirliği kaybolmayacak şekilde optimize etmektir. Bu çerçevede indirgenmiş veri kümeleri için toplam ayırma sayıları yerine, indirgenmiş veri sayıları, doğrudan kromatografiden alınan verileri esas aldığından birbirleriyle karşılaştırılarak azalma oranı ile normalize edilmiştir. Azaltma oranına bağlı olarak hesaplanmış ayırma ve normalize edilmiş ayırma katsayıları incelendiğinde, bu çalışmadaki örnek için veri sayısındaki 1 kattan fazla bir azaltmanın veri etkinliğini azalttığı, 1 kattandan sonraki oranlar için ise veri etkinliğinin hemen hemen hiç kalmadığı söylenebilir. Anahtar kelimeler: Veri indirgeme, Ayırdetme katsayısı, Veri etkinliği, Gaz kromatografisi, Pestisit EFFECTIVENESS OF DATA NUMBER FOR CHROMATOGRAMS O. Akpolat * and H. Ertaş ** * Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 48 Muğla, Turkey ** Ege University, Faculty of Science, Department of Chemistry, 351 İzmir, Turkey STRACT In this work, a pesticide analysis by gas chromatography was chosen as an example and investigated how the chromatograms plotted with the reduced data sets were represented with that of the chromatogram with unreduced data directly received from the chromatography. For comparing of the data set being considered to form two classes, the distinguishing feature of the two different classes are defined by a differential coefficient combining these two prerequisites. This coefficient is equal to the ratio of the absolute value of the differences of their searched future and the sum of the standard deviations of this feature. In the comparison of the characteristics of two classes for this future the larger values of the coefficient shows higher separation capacity. The variance of the features corresponding to members of one class should be as small as possible. On the other hand, to distinguish between different classes, the positions of means of feature values for the data belonging to different classes should be separated from each other as much as possible. Both requirements are combined together to form the discrimination coefficient defined for the feature at recognition of two objects belonging to different classes. The large value of this coefficient indicates good potential separation ability of the feature for these two classes. On the other hand, its small value means that this particular feature is not good for the recognition between the classes. The set of descriptors of highest values of discrimination coefficients form the optimal set of features. Examining of the data number efficiency in the reduced chromatographic data cluster consist of retention time and peak areas or peak

2 Kromatogramlarda Veri Sayısısının Etkinliği heights for the analysis of a pesticide sample, the aim of this study is to optimize the number of data in the sets depending on the reduction rate traceability so as not to lose the chromatograms. In the work discrimination coefficients were normalized with the reduction rates for all coefficients base on directly the data set of the chromatographic analysis. As examining the calculated discrimination coefficients and normalized discrimination coefficients for the sample of this work it could be said that a reduction of more than a 1 times decreases the effectiveness but those of more than a 1 times is meaningless. Keywords: Data Reduction, Discrimination Coefficient, Data Efficiency, Gas Chromatography, Pesticides 1. GİRİŞ Gerek spektroskopik gerekse kromatografik olsun, ya da başka bir ölçüm cihazıyla bir karışım içinde yer alan kimyasalların belirlenmesinde, sözkonusu ölçüm cihazları detektörleri aracılığıyla aldıkları sinyalleri çok sayıda sayısal veriye dönüştürürler ve bu verileri de ya doğrudan Tabloler halinde, ya da karışımdaki maddelerin dağılım oranlarını göstermek üzere araştırmacılara pik yükseklikleri, pik alanları ya da madde dağılımları şeklinde sunarlar. Bundan sonraki aşamada araştırmacılar, zaman zaman bu verilere dayanarak sınıflandırma, kümeleme ya da modelleme ve optimizasyon gibi daha farklı istatistiksel değerlendirmelere ihtiyaç duyabilirler [1]. Ancak ölçüm cihazlarından doğrudan alınan verilerle yapılacak çalışmalardaki sayısal hesaplamalarda veri sayısının çok fazla oluşu, pratik uygulamalarda işlem kapasitesi açısından bazı çözümsüzlükler getirebilmektedir. Örneğin gaz kromatografisi ile yapılan pestisit analizleri incelendiğinde bu tür sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Kısa bir tanımlamayla tarımsal ürünleri, hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korumak için kullanılan her türlü kimyasal bileşiğe pestisit denilmektedir. Pestisit, herhangi bir istenmeyen canlının (pest) yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımı olarak da bilinmektedir. Kullanımları çok eskilere dayanmakta olan pestisitlerin çoğu zehirli kimyasal maddeler olduğu için insan ve hayvan sağlığı ile doğal dengeye zarar verebilmekte ve çevre kirliliği problemleri yaratabilmektedir. Teknik tavsiye ve talimatlara uyulmadan kullanılan pestisitler tüketime sunulan ürünler üzerinde kalıntı bırakmakta ve hem halk sağlığı açısından hem de ihraç ürünleri kalitesi bakımından sorunlar oluşturabilmektedir. Farklı ekstraksiyon ve ölçme metotları birçok gıda, sebze ve meyvede çoklu sınıftaki pestisitlerin tespiti için çok geniş olarak kullanılmaktadır ve bunların arasından herhangi bir metodolojiyi seçmek için ana kriter; o analitik metodun hızlı, kolay, ucuz ve farklı matrikslere uygulanabilir olmasıdır [2]. Son yıllarda gaz kromatografisi (GC ), gaz kromatografi kütle spektrometrisi (GC-MS ), gaz kromatografi tandem kütle spektrometrisi (GC-MS/MS) ve sıvı kromatografi tandem kütle spektrometrisinin (LC-MS/MS) yüksek ayırma gücü, seçiciliği ve tanımlama yeteneği nedeniyle pestisitlerin tayininde önemli gelişmeler sağlamıştır [3]. Örneğin poliklorlu dioksinler ve dibenzofuranların (PCDD/F), poliklorlu bifeniller (PCB), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), polibromine difenil eterler (PBDEs), toxaphenler, klorlu organik bileşikler, pestisitler ve onların ana metabolitler olarak büyük çevresel kirleticiler ile ilgili araştırmaları analitik ve toksikolojik olarak devamlı gelişmektedir. Bu kompleks karışımlar çevresel olarak oldukça çok bulunmaktadırlar ve iz konsantrasyonlarda mevcut oldukları için çevresel düzeylerini belirlemek çoğu zaman zordur. Bu çerçevede kantitatif belirleme öncesi gerekli olan analitik sürecin adımları ve kalitatif belirlemeye ilişkin yapılacak olan gaz kromatografi analizleri Şekil 1.a ve b de ayrıntılı olarak verilmiştir. Şekil 2 de ise PCBlere ilişkin çok sayıdaki karmaşık bileşiğin geleneksel gaz kromatografisi kullanılarak yapılan analiz sonucu karışımda bulunan maddelerin pikleri çizilmiştir. Kimlik belirleme süreci ise kütle spektroskopisi ile desteklenmiştir [4]. Şekil 2 de ki verilen bir tek kromatogramı oluşturan veri kümesinin en az (5-1)*2 elemanlı olduğu unutulmamalıdır. Sınıf oluşturduğu düşünülen veri kümelerinin taşıdıkları özelliklerinin karşılaştırılmasında bu kümelerin yakınlığı açısından bakıldığında ilk başvurulacak ölçüt varyanslar arasındaki farkın olabildiğince az olmasıdır. 2

3 O. Akpolat ve H. Ertaş a Ekstraksiyon İzolasyon b Diğer Tek. HPLC vd. Tek Kolon. GC FID. Tek Kolon GC MS Örnek ve Önişlem ENSTRÜMENTAL ANALİZ GAZ KROMATOGRAFİ Çok Kolon. MDGC Ön analiz Hazırlığı Karşılaş.. GC GC Enstrümantel Analiz Diğer Hypen. Tek.LC* LC HPLC vd. Yüksek Çöz. MS Şekil 1. a. Analitik sürecin genel adımları b. Gaz kromatografik teknikler Diğer yandan sınıfların ayırtedilmesi açısından ise bu özelliklerin aldıkları değerlerin birbirinden olabildiğince uzak olmasıdır. etkinliğinin ne yönde değiştiğinin incelenmesidir. Bunun için hazırlanan programın algoritması verilmiş olup karşılaştırmalı sonuçlar ayrıntılı olarak verimiştir [6]. 2. YÖNTEM Sunulan araştırmada, D kodlu pestisit örneği Agilent marka gaz kromatografisinde Tablo 1'de verilen çalışma koşullarında DB-5 kolonunda analiz edilmiştir. Tablo 1. Pestisit örneğinin analizinde gaz kromatografisi çalışma koşulları Gaz kromatografisi cihazı: Agilent 782A Kolon: A Agilent J&W DB-5-MS column (3 m 25 _m and film thickness.25_m) Kullanılan fiber: Poly-sns-nh2 (POLY(4-(2,5-di(thiophen-2- yl)-1h-pyrrol-1-yl) BENZENAMINE) İnlet desorpsion sıcaklığı 25 C Desorpsiyon süresi 5 dk. Adsorpsiyon süresi 2 dk Kolon türü/markası DB-5MS Agilent Kolon akış hızı 1 ml/dk CHLORPYRİFOS PENCONAZOLE PROCYMIDONE BROMOPROPYLATE LAMBDA CYHALOTHRIN Data ismi: D tr 18,5 tr 19,2 tr 19,35 tr 24,4 tr 25,8 (ikinci pik) Şekil 2. Geleneksel gaz kromatografisi ile 1 ppm Arochlor 1242 örneğinin kromatogramı. İki farklı A ve B sınıfının ayırt edici özelliği bu iki önkoşulu birleştiren bir ayırt etme katsayısı S (f) ile tanımlanabilir. Bu katsayı, araştırılan özelliğe ilişkin ortalama değerler olan C A (f) ve C B (f) nin mutlak farkları ile yine bu özelliğe ilişkin standart sapmalar olan σ A (f) ve σ B (f) in toplamının oranına eşittir. İki sınıfın özelliklerinin karşılaştırılmasında bu katsayının alacağı büyük değerler kümesi yüksek ayırma kapasitelerini göstermektedir [5]. Bu çalışmanın amacı da bir pestisit örneğinin gaz kromatografik analizinde alıkonma süresine karşı ayırt edilen maddelerin pik ölçümlerini oluşturan veri kümesindeki eleman sayılarının belli oranlarda azaltılarak kromatogramların yeniden çizilmesi ve azaltılmış verilerle çizilen gafiklerde analizin Dedektörde belirlenen madddelerin başlıcaları chloropyrifos, pencanazol, procymidon, bromopropylate ve lamda cyhalothirin dir. Analizi yapılan pestisit örneğinin piklerini oluşturan veri kümesinin N sayıdaki elemanı 1/1 n (n=:6) oranında sıralı olarak azaltılarak yeni veri kümeleri oluşturulmuştur. Oluşturulan veri kümeleriyle analiz edilen örneğin kromatogramları çizilmiş ve görsel olarak da izlenebilen veri etkinliğine ilişkin toplam etkinlik sayıları azaltma oranına bağlı olarak hesaplanmış ve veri azaltma oranı veri etkinliği kaybolmayacak şekilde optimize edilmeye çalışılmıştır. Toplam etkinlik sayısı ise tüm etkinlik sayıları doğrudan kromatografiden alınan verileri esas aldığından birbirleriyle karşılaştırılarak azalma oranı ile normalize edilmiştir. Etkinlik sayısı, S (f), ve toplam etkinlik sayısı, NS (f), aşağıdaki gibi belirlenmiştir. S ca( f ) cb( f ) ( f ) ( f ) ( f ) A B 3

4 Kromatogramlarda Veri Sayısısının Etkinliği NS ( f ) n S ( f ) n S 1 n ( f ) n 1 Burada c ortalamaları σ ise standart sapmaları göstermekte olup kromatografiden alınan 65536*2 adet veri Tablo 2 de özetlenmiştir Tablo 2. Kromatografiden alınan veri kümesi (sns_kromat_exc_1_7_14xx.xls) Alıkonma Süresi (Dak) Pik Yükseklikleri (Atenasyon) (65536*2:Toplam) Hazırlanan program aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur: % AkChrDat_Dis_Kat_Nor.m clear all, clc, close all, n=1; for1bas=1; for1maxtemp=65536; % Experimental Data for1maxtempnew=(floor(for1maxtemp/1))*1; XY(:,2:3)=xlsread('sns_Kromat_Exc_1_7_14xx.xls'); for1max=length(xy); Temp=; % for1maxtemp=for1maxreal=for1max=65536; CodTimeN=[ for1maxtemp];ct=length(codtimen); CodDel=1;CodTime=CodTimeN(1); ReductionRate=CodDel*CodTime; for for1bas=1:for1maxtemp; Temp=Temp+1; XYTemp(for1bas,1:1)= Temp; end XYTemp(1:for1maxTemp,2:3)=XY(1:for1maxTemp,2:3); figure(1),plot(xytemp(:,2),xytemp(:,3)) xlabel('time'), ylabel('peak height'), title('chromatographic Data') EvalDataTemp=for1maxTemp, StdXYTemp=std(XYTemp(:,3)) % Discriminant Coefficient Sf= caf-cbf /(sigaf+sigbf) cbf=mean(xytemp(:,3)); sigbf=std(xytemp(:,3)) EvalDatStdDev(n,1)=ReductionRate; EvalDatStdDev(n,2)=for1max; EvalDatStdDev(n,3)=mean(XYTemp(:,3)); EvalDatStdDev(n,4)=std(XYTemp(:,3)); EvalDatStdDev(n,5)=abs(mean(XYTemp(:,3))- cbf)/(std(xytemp(:,3))+sigbf); for n=2:ct; % Reducing Data CddTime times CodDel=1; CodTime=CodTimeN(n); ReductionRate=CodDel*CodTime; code=; for counter=1:reductionrate:for1maxtempnew code=code+1; XYNew(code,1)=code;XYNew(code,2)=XY(counter,2); XYNew(code,3)=XY(counter,3); end for1max=length(xynew); XYTemp; XYNew; figure(n),plot(xynew(:,2),xynew(:,3)) xlabel('time'),ylabel('peak height'),title('reduction rate: CodTime times') EvalDatStdDev(n,1)=ReductionRate; EvalDatStdDev(n,2)=for1max; EvalDatStdDev(n,3)=mean(XYNew(:,3)); EvalDatStdDev(n,4)=std(XYNew(:,3)); EvalDatStdDev(n,5)=abs(mean(XYNew(:,3))- cbf)/(std(xynew(:,3))+sigbf);n=n+1; end % Normalized Discriminent Coefficient % NSfn=(Sfn-Sfn_maksimum)/Sfn_maksimum for i=2:ct Sfn=EvalDatStdDev(i,5);Sfn_1=EvalDatStdDev(i-1,5); NSfn(i)=abs(Sfn-Sfn_1)/abs(1^i); EvalDatStdDev(i,6)=NSfn(i); end; % Reducing Data Standart Deviation Discriminant coefficient 'Reduc. Numb.of data Mean Stand.dev Discr.coef. Nor.Di.coef.' ' ' format long xlswrite('sns_kromat_exc_1_7_14xx_results4.xlsx',evalda tstddev); EvalDatStdDev, figure(ct+1),plot(evaldatstddev(:,1),evaldatstddev(:,5)*1e6,' *') xlabel('reduction rate of data : times') ylabel('discriminant coefficient') title('s_(f)= c_a(f)-c_b(f) /(sigma_a(f)+sigma_b(f)') figure(ct+2),plot(evaldatstddev(1:ct-1,1),nsfn(1,1:ct- 1),'*') xlabel('reduction rate of data : times'), ylabel('normalized discriminant coefficient') title('n_s(f)n= (S(f)n-S(f)n_1) / 1^n ') % Yapılan bu çalışmada öncelikle her bir veri kümesi için hesaplanan ayırma değerleri ile normalize edilmiş olan ayırma değerleri azaltma oranlarına bağlı olarak Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Azaltma oranına bağlı olarak hesaplanan veri ayırma ve normalize edilmiş veri ayırma değerleri Azaltma Oranı Ayırma Değeri Normalleştirilmiş Ayırma Değeri 1 1, ,34916E-6 1, ,22891E-5 1, ,89E-7 1, ,72E-9 6, Ardından cihaz verileriyle karşılaştırılmak üzere cihazdan doğrudan alınan ve bu kümeden 1 kat azaltılarak elde edilen veri kümeleriyle çizilen kromatogramlar Şekil 3. a ve b de örnek olarak verilmiştir. Ayrıca Tablo 3 de verilmiş olan her veri kümesi için azaltma oranlarına karşı hesaplanan ayırma değerleri ile normalize edilmiş ayırma değerlerine ilişkin çizilen grafikler Şekil 4. a ve b de sunulmuştur. 4

5 O. Akpolat ve H. Ertaş 25 Chromatographic Data n= 4 x 14 S A B(f)= c A (f)-c B (f) /(sigma A (f)+sigma B (f) peak height 15 1 Etki Katsayisi time Şekil 3. (a) Cihaz verileriyle çizilen kromatogram Azaltma Orani-1 n (1,2... 5) x 1 4 Şekil 4. (a) Veri kümelerinin ayırma değerleri 25 Reduction rate: CodTime times n=4 3.5 x 1-5 N S (f)n= (S(f)n-S(f)n 1 ) / 1 n 2 3 peak height Normalleştirilmiş Etki Katsayisi time Şekil 3. (b) 1 kat azaltılmış veri kümesiyle çizilen kromatogram 3 SONUÇLAR Ölçüm cihazlarından doğrudan alınan verilerle yapılacak çalışmalardaki sayısal hesaplamalarda veri sayısının çok fazla oluşu, pratik uygulamalarda işlem kapasitesi açısından bazı güçlükler oluşturabilmektedir. Bu çalışmada da karşılaşılabilecek bu tür sorunlara örnek olarak gaz kromatografisi ile yapılan pestisit analizleri incelenmiştir. Bu örnekde olduğu gibi sınıf oluşturduğu düşünülen bir kromatografik analizdeki veri kümesinin eleman sayısı azaltılarak oluşturulan yeni veri kümeleriyle aynı kromatograf tekrar tekrar çizilmiş ve bu kromatogramların analiz cihazından alınan ilk verilerle çizilen kromatogramı ne kadar temsil ettiği araştırılmıştır. Veri kümelerinin taşıdıkları özelliklerinin karşılaştırılması açısından bakıldığında ilk başvurulacak ölçüt varyanslar arasındaki farkın olabildiğince az olmasıdır. Diğer yandan sınıfların ayırtedilmesi açısından ise bu özelliklerin aldıkları değerlerin birbirinden olabildiğince uzak olmasıdır Azaltma Orani-1 n (1,2... 5) Şekil 4. (b) Veri kümelerinin normalleştirilmiş ayırma değerleri İki farklı A ve B sınıfının ayırt edici özelliği bu iki önkoşulu birleştiren bir ayırt etme katsayısı ile tanımlanmıştır. Bu katsayı, araştırılan özelliğe ilişkin ortalama değerlerin mutlak farkları ile, yine bu özelliğe ilişkin standart sapmaların toplamının oranına eşittir. İki sınıfın özelliklerinin karşılaştırılmasında bu katsayının alacağı büyük değerler kümesi yüksek ayırma kapasitelerini göstermektedir. Veri etkinliğinin araştırılmasında azaltma oranına bağlı olarak toplam ayırma sayıları hesaplanmış ve veri azaltma oranı veri etkinliği kaybolmayacak şekilde optimize edilmiştir. Toplam ayırma sayıları ise tüm ayırma sayıları doğrudan kromatografiden alınan verileri esas aldığından birbirleriyle karşılaştırılarak azaltma oranı ile normalize edilmiştir. Azaltma oranına bağlı olarak hesaplanan veri ayırma ve normalize edilmiş veri ayırma değerleri incelendiğinde, bu çalışmadaki örnek için veri sayısındaki 1 kattan fazla bir küçültmenin veri etkinliğini azalttığı 1 kattandan sonraki küçültmeler ile veri etkinliğinin hemen hemen hiç kalmadığı söylenebilir. 5

6 Kromatogramlarda Veri Sayısısının Etkinliği 4. KAYNAKLAR [1] Brereton, R.G., (23), Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant, John Wiley & Sons, Ltd. [2] Lehotay S. J., (27), Determination of Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate: Collaborative Study, J. AOAC Int. 9, NO. 2 [3] Lehotay S. J., Son K. A., Kwon H., Koesukwiwat U., Fu W., Mastovska K., Hoh E., Leepipatpiboon N., (21), Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the analysis of pesticide residues in fruits and vegetables, Journal of Chromatography A, 1217, [4] Marriotta, P.J., Haglundb, P., Onga, R.C.Y., (23), A review of environmental toxicant analysis by using multidimensional gas chromatography and comprehensive GC, Review, Clinica Chimica Acta, [5] Tomasz, L.. Kruk, M., Osowski, S., (213), Automatic recognition of industrial tools using artificial intelligence approach, Expert Systems with Applications, [6] Arifoğlu, U., (25), MATL 7.4 SIMULINK ve MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Alfa Ltd.. 6

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2) 2013, 175-194 KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO HEALTH INDICATORS

Detaylı

Investigation of Prospective Elementary Mathematics Teachers Learning Styles and Relationships between Them Using Data Mining

Investigation of Prospective Elementary Mathematics Teachers Learning Styles and Relationships between Them Using Data Mining International Journal of Educational Studies in Mathematics www.ijesim.com ISSN: 2148-5984 Investigation of Prospective Elementary Mathematics Teachers Learning Styles and Relationships between Them Using

Detaylı

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Derleme Makalesi Bursa Atmosferi ndeki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Konsantrasyon Seviyelerinin Zamansal ve Bölgesel Değişimi Aşkın BİRGÜL, S. Sıddık

Detaylı

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ

İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:11 2010 1 30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ İŞLEM BAZLI MANİPÜLASYONUN İSTATİSTİKSEL SINIFLANDIRMA ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Öğr.

Detaylı

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2129-2145 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2307

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Veri Madenciliğinin Finansal Kararlarda Kullanımı *

Veri Madenciliğinin Finansal Kararlarda Kullanımı * Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.59-82 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.59-82 Veri Madenciliğinin Finansal Kararlarda Kullanımı * Mehmet ÖZKAN Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

Sigma 28, 150-171, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi A REVIEW OF PCDD/Fs LEVELS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND ANALYSIS

Sigma 28, 150-171, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi A REVIEW OF PCDD/Fs LEVELS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND ANALYSIS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 150-171, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi A REVIEW OF PCDD/Fs LEVELS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND ANALYSIS

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı

E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (EKOT) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

E-Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (EKOT) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 196-212, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 196-212, Winter

Detaylı

Niğde İlinden Toplanan Pekmez Toprağı Örneklerinde Pestisit Kalıntıları ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Aranması

Niğde İlinden Toplanan Pekmez Toprağı Örneklerinde Pestisit Kalıntıları ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Aranması Niğde İlinden Toplanan Pekmez Toprağı Örneklerinde Pestisit Kalıntıları ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Aranması Investigation of The Samples of Marl Gathered from Niğde City for The Residues

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES İLE AKILLI TELEFON SEÇİMİ ANALYTIC HIERARCHY PROCESS WITH SMARTPHONE SELECTION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.4, s.225-239. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 375-385 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama*

Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama* Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Bahar: 128-136, 2010. Türk Turizm Sektöründe Talep Tahmini Üzerine Bir Uygulama Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı Copyright 2010 anatolia Bütün

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİR ÇİMENTO FİRMASI İÇİN DÖNEMSEL SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİNDE BULANIK ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.161-186. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Veri Zarflama Analizinde Homojen Olmayan Karar Verme Birimi Problemi için Kümeleme Analizi Yaklaşımı

Veri Zarflama Analizinde Homojen Olmayan Karar Verme Birimi Problemi için Kümeleme Analizi Yaklaşımı EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 15 Sayı: 1 Ocak 2015 ss. 81-90 Veri Zarflama Analizinde Homojen Olmayan Karar Verme Birimi Problemi için Kümeleme Analizi Yaklaşımı Cluster Analysis Approach

Detaylı

Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma 901 Tıbbi Karar Destek Sistemlerinin Yöntemsel Olarak Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Yüksel Yurtay 1, Gülşah Ak 1, Nihal Zuhal Bacınoğlu 1 1 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fak., Bilgisayar Müh.

Detaylı