ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI"

Transkript

1 ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI Sinem Güner, Merve Özgen, Dilek Gülbahar, Duygu Menç, Elif Tümay Özer*, Şeref Güçer Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Görükle/Bursa Özet Zeytin ve zeytinyağı; Akdeniz diyetinde sıklıkla kullanılan gıdalar arasında yer almaktadır. İçerdiği fenolik bileşenler sebebiyle, yüksek antioksidan özellik göstermeleri; zeytin ve ürünlerini sağlıklı bir beslenme zincirinde önemli bir halka olmasını sağlamıştır. Zeytin ve zeytinyağının fenolik içeriği birçok parametreye bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bunların başında; iklim ve çevre koşulları, yetiştirilen zeytin türünün farklılığı ve zeytinin işleme türü gelmektedir. Fenolik bileşenler, sızma zeytinyağlarının kendine özgü keskin tadından ve yüksek stabilitelerinden sorumlu bileşenler olarak bilinmektedir. Son yıllardaki çalışmalar, zeytinyağındaki fenolik bileşenlerin, düşük yoğunluklu lipoproteinlerin oksidasyonunu inhibe ettiği ve diyetlerde sağlık açısından yararlı birçok etkisi olduğunu göstermektedir(1,2). Zeytin ve zeytinyağının içerdiği fenolik bileşenlerin başında tyrosol ve hidroksityrosol gelmektedir. Bunları kafeik asit, ferulik asit, vanilik asit, p-kumarik asit, p- hidroksibenzoik asit, sinamik asit ve oleuropein izlemektedir. Bu bileşenlerin tekli analizlerinde genel olarak kromatografik (gaz ve sıvı) tekniklerden yararlanılmaktadır(4,5). Gaz kromatografisinde bu bileşenlerin kalitatif ve kantitatif tayinlerinde genel olarak kütle spektrometresi detektör olarak kullanılmıştır(6). Zeytin ve zeytinyağının içerdiği fenolik yapıların GC-MS ile tayininde; analitlerin öncelikle düşük kaynama noktasına sahip yapıya çevrilmesi amacıyla değişik türevlendirme basamakları kullanılmaktadır. Çalışmamızda fenolik bileşenlerin GC-MS ile tayininde kullanılan örnek hazırlama işlemlerine ilişkin bir derleme sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: zeytinyağı, fenolik bileşenler, gaz kromatografisi 1. Giriş Zeytin ve zeytinyağının fenolik içeriği; bitkinin yetiştiği iklim ve çevre koşullarına, zeytin ve işlenme türünün farklılığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Zeytin ve zeytinyağının içerdiği fenolik bileşenlerin başında tyrosol ve hidroksityrosol gelmektedir. Bunları kafeik asit, ferulik asit, vanilik asit, p- kumarik asit, p-hidroksibenzoik asit, sinamik asit ve oleuropein izlemektedir. Bu bileşenlerin tekli analizlerinde genel olarak kromatografik tekniklerden yararlanılmaktadır(4,5). Sıvı kromatografisinde hazırlanan örnekler cihaza direkt olarak enjekte edilip, uygun olarak seçilen hareketli faz yardımıyla kolondan geçirilerek ayrımı yapılmakta ve analite uygun detektörler yardımıyla analizi gerçekleştirilmektedir. Gaz kromatrografisinde ise örneğin analizinin yapılabilmesi için uçucu olması gerekmektedir. Bu amaçla analitin uçucu hale getirilmesi için türevlendirme işlemi yapılmalıdır. Türevlendirme; gaz kromatografisi analizlerine uygun özellikte bileşikler elde etmek için uygulanan kimyasal bir işlemdir. Maddelerin uçuculuğunu artırmak, kararlı hale getirmek, kromatografik davranışı ve belirlenebilirliği iyileştirmek, kaynama noktasını düşürmek, polariteyi azaltmak ve daha iyi ayırma sağlamak için türevlendirme işlemi uygulanır. Türevlendirme ile OH, NH, SH gibi polar grupları elimine edilir ve türevler O, N, S ve P grupları üzerinde olur. Pratikte bilinen üç çeşit türevlendirme türü vardır. Bunlar; sililasyon, alkilleme ve açillemedir. Türevlendirme işleminde kullanılan reaktifler; N,O-Bis(trimetilsili) asetamid (BSA), N,O- Bis(trimetilsili) trifloroasetamid (BSTFA), Etildimetillsili klorür, Hekzametildisilazan (HMDS), Isopropildimetilsili klorür, N,O-(bis) siliasetamid, N-Trimetilsili-N-metiltrifloroasetamid (MSTFA), Tertiarybutildimetilklorsilan (TBDMCS), N-Tertiarybutilsili-N-metiltrifloroasetamid (MTBSTFA), Tertiarybutildimetilsili klorür (TBDMSCl), N-Tertiarybutildimetilsilimidazol (TBDMSIM), Trimetilbromosilan (TMBS), Trimetilklorosilan (TMCS), N-Trimetilsilidietilamin (TMSDEA), Trimetilsilimidazol (TMSIM) dür. Bu reaktiflerin herhangi biri veya birkaçı seçilerek türevlendirilmesi 37

2 istenilen yapılar ile uygun reaksiyon koşullarında reaksiyona girmesi sağlanır. Fenolik bir yapı ile türevlendirmede kullanılan bir reaktifin verdiği reaksiyon aşağıda gösterilmiştir. 38 Şekil 1. Türevlendirme reaksiyonun genel gösterimi Literatür çalışmalarında zeytinyağındaki fenolik bileşenlerin analizinde genel olarak yapılan örnek hazırlama işlemi sıvı-sıvı ekstraksiyonudur. Bunun için genellikle metanol veya değişik oranlardaki (80:20, 60:40) metanol: su karışımı ile ekstraksiyon gerçekleştirilmiş ve birkaç kez tekrar edilen ekstraksiyon sonrası birleştirilen ekstraktlar, azot atmosferi veya vakumlu buharlaştırıcıda uçurularak deriştirme işlemi sağlanmış ve yağ kalıntılarının uzaklaştırılması için heksan ile ekstraksiyon yapılmıştır. Ekstraksiyon sonrası GC ye verilmeden önce gerçekleştirilen türevlendirme işleminde genel olarak; N,O- Bis(trimetilsili) trifloroasetamid (BSTFA) ve Trimetilklorosilan (TMCS) kullanılmıştır. Türevlendirme işlemi sırasında ortamda nem veya su türevlendirmenin verimini düşüren en önemli parametrelerden biridir. Bu amaçla literatürde, türevlendirmede kullanılan reaktiflere susuz Na 2 SO 4 eklenmesi önerilmektedir. Türevlendirme için azot atmosferinde uçurulan yapılara BSTFA: TMCS (99:1) karışımından µl arasında değişen hacimlerde eklenerek oda sıcaklığında dakika bekletilerek enjeksiyona hazır hale getirilmiştir(6-9). Farklı bir türevlendirme işlemi olarak uçurulan ekstraktların piridin/hmds/tmcs (2:1:1) karışımı ile oda sıcaklığında 1 saat bekletilerek türevlendirme gerçekleştirilmiştir(2). Ayrıca 0,1 ml BSTFA ve 0,4 ml N,N-dimetil formamid ile 60 C de 1 saat türevlendirme işlemini yapılmıştır(10). Çalışmamızda zeytinyağı içeriğinde bulunabilecek tyrosol, syringik asit, protokatekuik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, 4-hidroksi benzoik asit, vanilik asit, kafeik asit ve veratrik asite ilişkin standartlar üzerinden değişik türevlendirme çalışmaları, GC-MS ile selektif iyon modunda (SIM) gerçekleştirilmiştir. 2. Materyal Metod 2.1. Reaktifler Çalışmada kromatografik saflıkta merck etanol, etil asetat, BSTFA:TMCS (99:1), BSTFA, piridin, tyrosol, syringik asit, protokatekuik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, 4-hidroksi benzoik asit, vanilik asit, kafeik asit ve veratrik asit kullanılmıştır Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi Shımadzu marka QP-5000 model GC-MS kullanılmıştır. Ayırmada kullanılan kolon DB-5 olup 30 m uzunluğunda, 0,25 mm çapında ve 0,25 µm film kalınlığına sahiptir. Kullanılan fırın programı çizelge 1 de gösterilmiştir. Detektör sıcaklığı 280 C, taşıyıcı gaz helyum ve akış hızı 1 ml/dk olarak kullanılmıştır. Enjeksiyon splitless modunda çalışılmıştır. Çizelge 1. Gaz kromatografisi fırın sıcaklık programı. Artış hızı ( C/dk ) Sıcaklık ( C ) Süre (dk) Ayırmada selektif iyon modu kullanılmıştır. Bunun için her bir standarda ilişkin kullanılan parçalanma ürünlerine ilişkin kütle/yük (m/z) oranları çizelge 2 de verilmiştir.

3 Çizelge 2. SIM modta kullanılan m/z değerleri Pik Standart Adı Alıkonma m/z no: Zamanı(dk) 1 tyrosol 13, hidroksi benzoik asit 14, ,4-dimetoksi benzoik asit (veratrik asit) 15, metoksi, 4- hidroksi benzoik asit (vanilik asit) 16, ,4-dihidroksi benzoik asit ( protokatekuik asit) 17, hidroksi, 3,5-dimetoksi benzoik asit (syringik asit) 18, hidroksi sinamik asit (p-kumarik asit) 18, hidroksi, 3-metoksisinamik asit (ferulik asit) 20, ,4-dihidroksi sinamik asit (kafeik asit) 20, Bulgular ve Tartışma Çalışmamızda dört farklı türevlendirme işlemi uygulanmıştır. Bunun için öncelikle dokuz standardı içeren bir standart karışımı(100 mg/l) etanolde çözülerek hazırlanmıştır. Bu çözeltiden alınan 0,5 ml standart çözelti alınarak azot atmosferinde uçurulmuş, 1.yol : 400 µl BSTFA; 100 µl piridin; 500 µl etilasetat karışımı ile oda sıcaklığında 30 dak., 2.yol : 400 µl BSTFA:TMCS (99:1); 100 µl piridin; 500 µl etilasetat karışımı ile oda sıcaklığında 30 dak., 3.yol : 100 µl BSTFA:TMCS (99:1) ile oda sıcaklığında 30 dak., türevlendirilip, daha sonra etanol ile 1000 µl ye tamamlama, 4.yol : 100 µl BSTFA:TMCS (99:1) ile oda sıcaklığında 30 dak., türevlendirilip, daha sonra etilasetat ile 1000 µl ye tamamlama işlemleri yapılmıştır. Elde edilen türevli örnekler yukarıda değinilen koşullar altında 1 µl hacminde olacak şekilde GC-MS e enjekte edilmiştir. Elde edilen dört farklı örneğe ait toplam iyon kromatogramları, şekil 2-5 te verilmiştir. Şekil 2. Birinci türevlendirmeye ait kromatogram. 39

4 (x100,000) 3.0 Şekil 3. İkinci türevlendirmeye ait kromatogram Şekil 4. Üçüncü türevlendirmeye ait kromatogram. Şekil 5. Dördüncü türevlendirmeye ait kromatogram. Üçüncü türevlendirme işleminin herhangi bir etkisinin olmadığı ve standartların türevlendirilemediği görülmektedir. Bu da türevlendirme işleminde; çözücü olarak etanolün uygun olamadığını göstermektedir. Bir, iki ve dördüncü türevlendirmelere ait kromatogramlara bakıldığında birbirine yakın pik alanı ve yükseklikleri görülmüştür. Dördüncü türevlendirme işleminde tyrosol, 4-hidroksi benzoik asit, 3,4-dimetoksi benzoik asit (veratrik asit) ve 3-metoksi, 4- hidroksi benzoik aside (vanilik asit) ait pik yüksekliklerinin, diğer türevlendirmelere göre yüksek olduğu görülmektedir. Bu da türevlendirme verimi açısından dördüncü türevlendirmenin daha olumlu olduğunu gösterir. 4. Sonuç Türevlendirme işlemi için kullanılan türevlendirici miktarı ve çeşidinin az olması, ekonomik olan ve yüksek pik alanı veren dördüncü türevlendirme çeşidinin tercih edilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. Dördüncü türevlendirme işleminde kullanılan trimetil klorsilanın (TMCS) türevlendirmede katalizör etkisi gösterdiği de bilinmektedir(6). Ayrıca türevlendirme işleminde selektif iyon modunun(sim) kullanılması ile tayin sınırları ve kromatograma ait zemin çizgisi (baseline) düşürülmüş, seçicilik arttırılmıştır. Bu türevlendirme işleminin zeytinyağındaki fenolik maddelerin analizinde de kullanılabilirliği ve izlenmesi bundan sonraki çalışmalarımıza konu olacaktır. 40

5 5. Kaynaklar 1. Visioli F., Galli C.,1998. Olive Oil Phenols and Their Potential Effects on Human Health. J. Agric. Food Chem., 46 (10), Marsilio V., Campestre C., Lanza B Phenolic compounds change during California-style ripe olive processing. Food Chemistry, 74: Montedoro G., Servili M., Baldioli M., Miniati E.,1992. Simple and Hydrolyzable Phenolic Compounds in Virgin Olive Oil. 1.Their Extraction, Separation, and Quantitative and Semiquantitative Evaluation by HPLC. J. Agric. Food Chem, 40: Caponio F., Alloggio V., Gomes T., Phenolic compounds of virgin olive oil:influence of paste preparation techniques. Food Chemistry 64: Murkovic M., Lechner S. Pietzka A. and et.al Analysis of minor components in olive oil. J.Biochem.Biophys.Methods, 61: Saitta, M., Curto, S.L., Salvo, F., Di Bella, G., Dugo, G Gas chromatographic tandem mass spectrometric identification of phenolic compounds in sicilian olive oils. Analytica Chimica Acta, 466: Liberatore, L., Procida, G., d'alessandro, N., Cichelli, A., Solid-phase extraction and gas chromatographic analysis of phenolic compounds in virgin olive oil. Food Chemistry 73: Owen, R.W., Mier, W., Giacosa, A., Hull, W.E., Spiegelhalder, B., Bartsch, H.,2000. Phenolic compounds and squalene in olive oils: the concentration and antioxidant potential of total phenols, simple phenols, secoiridoids, lignans and squalene. Food and Chemical Toxicology 38 : Owen, R.W., Giacosa, A., Hull, W.E., Haubner, R., Spiegelhalder, B., Bartsch, H.,2000. The antioxidant/anticancer potential of phenolic compounds isolated from olive oil. European Journal of Cancer 36 : Jamoussi B., Bedoui A., Hassine, B.B, Abderraba A., Analyses of phenolic compounds occurring in olive oil mill wastewaters by GC-MS. Toxicology&Environmental Chemistry, 87(1):

ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ

ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ Işılay Bal 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi

Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin katı - sıvı ekstraksiyon yöntemi ile analizi Araştırma Makalesi/Original Article Makale Dili Türkçe /Article Language Turkish Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Vakum manifold sistemi kullanılarak içme kullanma sularında klorlu pestisitlerin

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. BETA KAROTEN OKSİDASYONUNA SICAKLIK, IŞIK, SÜRE ve GALLİK ASİTİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. Soğukta ve karanlıkta muhafaza

Detaylı

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ

UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ Ayben KILIÇ Bartın Orman Fakültesi, Bartın ÖZET Kozmetik, parfümeri, farmakoloji ve gıda sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılan uçucu yağlar, Romacılardan başlayarak günümüze

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/106 Projenin Başlığı Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)

Detaylı

ZEYTĠNYAĞI KARAR AĞACI UYGULAMALARI. Ümmühan TĠBET

ZEYTĠNYAĞI KARAR AĞACI UYGULAMALARI. Ümmühan TĠBET ZEYTĠNYAĞI VE KARAR AĞACI UYGULAMALARI Ümmühan TĠBET ZEYTĠNYAĞI NEDĠR? ZEYTĠNYAĞI SABUNLAġMAMIġ MADDELER %1 TRĠGLĠSERĠDLER %99 KARAR AĞACI Karar ağacı ile; Bir zeytinyağı numunesinin Laboratuvarda analizlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAY TOHUMU YAĞININ BİYODİZEL ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Kim. Müh. Pınar İLHAN Anabilim Dalı : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Programı : KİMYA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

Sigma 28, 150-171, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi A REVIEW OF PCDD/Fs LEVELS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND ANALYSIS

Sigma 28, 150-171, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi A REVIEW OF PCDD/Fs LEVELS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND ANALYSIS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 28, 150-171, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi A REVIEW OF PCDD/Fs LEVELS IN ENVIRONMENTAL SAMPLES AND ANALYSIS

Detaylı

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Adana Hıfzıssıhha Enstitüsüne Ocak 2007 ile Aralık 2011 arasında gönderilen boğma rakı çeşitlerindeki metanol miktarının incelenmesi

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

TR0100011 MISIR BİTKİSİNE GEÇEN "C- KLORPİRİFOS KALINTISININ İZOTOP İZLEME TEKNİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI

TR0100011 MISIR BİTKİSİNE GEÇEN C- KLORPİRİFOS KALINTISININ İZOTOP İZLEME TEKNİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI TR0100011 MISIR BİTKİSİNE GEÇEN "C- KLORPİRİFOS KALINTISININ İZOTOP İZLEME TEKNİĞİ İLE ARAŞTIRILMASI Murat İLİM*. Esma KILIÇ**, Kıymet GÖZEK* Ülkü YÜCEL* ÖZET *TAEK, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

Kromatografi Nedir? HPLC

Kromatografi Nedir? HPLC Kromatografi Nedir? Kromatografi, bir karışımda bulunan bileşenlerin birbirinden ayrılmasını gerçekleştiren ve bu sayede kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapıldığı yöntemlerin genel adıdır. Bu yöntemlerde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ALLIUM SATIVUM L. (KASTAMONU VE DENĠZLĠ YEREL) BĠTKĠSĠNĠN UÇUCU YAĞLARININ KĠMYASAL BĠLEġĠMĠ, ANTĠBAKTERĠYEL VE ANTĠOKSĠDAN AKTĠVĠTESĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ

GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ GIDA VE YEMLERDE PESTİSİT KALINTI ANALİZİNE YÖNELİK METOT VALİDASYONU VE KALİTE KONTROL PROSEDÜRLERİ SANCO/12495/2011 sayılı Belge Koordinatör Dr. Tuija Pihlström Danışma Grubu SANCO/10684/2009 sayılı

Detaylı

Teucrium polium L. Uçucu Yağının Herbisidal ve Antifungal Etkileri ile Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi

Teucrium polium L. Uçucu Yağının Herbisidal ve Antifungal Etkileri ile Kimyasal İçeriğinin Belirlenmesi ISSN: 2146-8168 Sayı:5, Yıl: 2013, Sayfa:94-103 http://bilader.gop.edu.tr Dergiye Geliş Tarihi: 15.01.2013 Yayına Kabul Tarihi: 15.04.2013 Baş Editör: Naim Çağman Alan Editörü: İzzet Kadıoğlu Teucrium

Detaylı

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir "sıvı" veya "gazdan" oluşur.

b. Hareketli faz: Bu faz daima bir sıvı veya gazdan oluşur. 1. KROMATOGRAFİ Kromatografi, bir karışımda bulunan maddelerin, biri sabit diğeri hareketli faz olmak üzere birbirleriyle karışmayan iki fazlı bir sistemde ayrılması ve saflaştırılması yöntemidir. İlk

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 BENZENİN BOR KATKILI ELMAS (BDD) ELEKTROT ÜZERİNDE ELEKTROOKSİDASYONU 1 Electrooxidation of Benzene on Boron-Doped Diamond (BDD) Electrode* İzzet KISACIK Kimya Anabilim Dalı Birgül YAZICI Kimya Anabilim

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 PROJE RAPORU

TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 PROJE RAPORU TÜBİTAK-BİDEB Kimya Öğretmenleri (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı LİSE-1 ÇALIŞTAY 2011 PROJE RAPORU GRUP KARADUT PROJE ADI TİSPE'NİN GÖZYAŞLARI Proje Ekibi Cem Çağlar

Detaylı

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI

TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI TOA54 AKTİF KARBON GÖZENEKLERİNDE ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ BULUNMASI Mehmet KALENDER, Cevdet AKOSMAN Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 3119 ELAZIĞ e-posta: mkalender@firat.edu.tr,

Detaylı

Dr. Esra ALPÖZEN. Proje Ekibi 4-5. Omega-3 8-10. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 18-21. Histamin 24-25. Fonksiyonel Gıda Geliştirme 38-39

Dr. Esra ALPÖZEN. Proje Ekibi 4-5. Omega-3 8-10. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 18-21. Histamin 24-25. Fonksiyonel Gıda Geliştirme 38-39 Yıl: 4 Sayı: 16 Ocak Mart İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili Sorumlu Müdür Gıda,

Detaylı