stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz stanbul Büyükflehir Belediyesi, SPARK ve taksi ça r merkezi ve yönetimi ihalesini kazanan Verifone iflbirli iyle 2 y l içinde 18 bin taksiyi kapsayacak projeyi ve tam donan ml taksi uygulamas n hayata geçiriyor. Haber 22 de Sultangazi de Yafll Bak m Merkezi Hizmete girdi Haber 8 de Y l: 4 Say :45 ARALIK 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: 2015 stanbul SHOPPING FEST haz rl klar bafllad Haber 10 da Gaziosmanpafla Kent Konseyi Çal fltay gerçekleflti Haber 27 de 120 y ll k merhamet ve flefkat yuvas Sat r: G Y MKENT Türkiye de giyimin tek adresi olacak Haber 20 de Darülaceze 24 te Haber 14 te Ka thane de Sosyal Ma aza yüzleri güldürdü Kemal Öztürk Anadolu Ajans n Suriçi Grubu nda anlatt 12 de TÜMS AD y l n son fuar n nflaat Sektörü ile gerçeklefltirdi PON ÇKA Balkanlar n müthifl tatl s art k Gaziosmanpafla da Haber 30 da Haber de ESDER 2015 y l planlama toplant s n Ankara da yapt Haber 28 de

2 2 HABER Ev ve ifl yerlerine servisimiz vard r* Dost ve müflterilerimizin 2015 y l n kutlar. Mevlid kandilinizi tebrik ederiz. Güveç Süper Güveç K r Pidesi fiükrü Baflo lu K ymal Pide Kuflbafl l Pide Kar fl k Pide Kavurmal Pide Kaflarl Pide Sucuklu Pide fiube 1: Eski Edirne Asfalt 641/E (Sultançitli i-cami Dura ) fiube 2: Cebeci Yolu 2474 Sk. Sultangazi * 10 Güveç üstü sipariflleriniz adrese teslim edilir Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 HABER 3 Gaziosmanpafla da Lezzetin Doruk Noktas Necdet Usta Sofras Gaziosmanpafla da 1983 y l ndan beri Gaziosmanpaflal lara ve yolu Cumhuriyet Meydan na düflen herkese Lezzetin Doruk Noktas nda yaflatan Necdet Usta Sofras bölgede restoran deyimine yeni bir ifade katacak kadar özgün. denle Gaziosmanpafla ya düflmüfl ve Necdet Usta n n lezzeti ile tan flm fl arkadafllar m oldu. Bu arkadafllar m n beni el üstünde tutmas ve ayr bir de er vermesi benim için müflteriyi ne kadar çok memnun etti imizin bir göstergesiydi. Necdet Usta isminin güzel cümlelerle an lmas hem çok hofluma gitti hem de gurur kayna oldu benim için. Müflterilerimiz restoran m za yaln zca yemek yeme e gelmiyor Uzun y llard r Necdet Usta Sofras nda yöneticilik yapan ve Müflterileri ile y llar içinde bir aile gibi ve iyi bir dost olan Koray Biricik ten Lezzette nas l doru a ç kt klar n ve Necdet Usta Sofras n n sundu u hizmetleri esnaf gazetesi okurlar için anlatt. Restoran m z n ilk zamanlar nda ürün yelpazemiz ve iflletmemizin oturma kapasitesi daha bir dar çerçevedeydi. lerleyen y llarda müflteri memnuniyetini art rmak ad na ve yine onlardan gelen talepler karfl - s nda menü seçeneklerimizi ço altarak, oturma kapasitesini art rarak yenilikleri hem yemeklerimize hem de salonumuza entegre ettik. Müflterilerimizin dama- nda bir tat b rakm fl olmal - y z ki buradan yolu geçen birçok insandan daha sonra yine restoran m z n ismini duyuyoruz. Uzun y llar Necdet Usta da Çal flt ktan sonra k - sa dönem askere gittim. Askerde yolu herhangi bir ne- Necdet Usta ilk aç ld y llarda kebap ve lahmacun salonu fleklinde hizmet verirken yapt m z giriflim ve de- iflikliklerle zamanla lüks bir restoran haline dönüfltü. Personelimizle hizmet içi e itime çok önem verdik. flletme sahibi Say n Çetin DO AN Bey inde kat ld ve tüm personelimizin dâhil oldu u birçok e itim toplant s n ara vermeden sürdürdük. Müflterilerimiz restoran m za yaln zca yemek yeme e gelmiyor, bu bilinçle misafirlerimize lezzetin yan s ra hizmetinde en iyisini sunmay amaçl yoruz. Müflteri odakl hizmet anlay fl m zda salonumuza gelen kiflinin o anki ruh hali mutsuz bile olsa salonumuzdan bir tebessümle ç kmas n isteriz. Necdet Usta da her misafire ayn ilgi ve alaka gösterilir Her fleyden önce biz müflterilerimize, en iyi flekilde a rlanmas gereken evimiz kap s ndan içeri girmifl dostlar m z gözüyle bakar z. Siz iflletme olarak müflterinize samimiyetle de er verdi inizi hissettirdi iniz noktada tercih listesinin ilk s ras nda yerinizi muhafaza etmeyi baflar yorsunuz. Bu durumu bir örnekle aç klamak gerekirse müflterilerimizin aras nda lise y llar nda Lezzetin Doruk Noktas ile tan flm fl ve halen çocuklar ile hatta torunlar ile Necdet Usta Sofras na gelmeye devam eden misafir demiyorum aile bireylerimiz var. Necdet Usta yenilendi ama Personeli, Müflterisi ile uyumlu bir sadakate sahip ki y l önce bizi tercih eden müflterilerimize lezzeti ve servisi daha hofl bir ortamda sunmak amac ile tüm katlar m z n dekorasyonunu yeniledik. Bu yenilenme 1 ay sürdü, Müflterilerimiz bu süre zarf nda baflka bir müesseseyi tercih etmek yerine bizlerin faaliyete girmesini ve davetlerini erteleyip misafirlerini Necdet Usta da a rlayan müflterilerimiz oldu. Necdet Usta spesiyal i müflterilerimizin gözde yemeklerinden Üç katl salonlar m zda ayn anda 200 kifliyi a rlayabiliyoruz. Tüm müflterilerimize uygun alanlar mevcut. steyen misafirlerimiz üçüncü katta Gaziosmanpafla ve Cumhuriyet Meydan manzaras n seyrederek yeme ini yiyebilir. Üç katl salonumuzda toplant ya da ifl yeme i hizmetlerimizde var. Bizleri ayr k lan en önemli özelli imiz de ayr cal kl ve lüks hizmeti makul fiyatlarla ve tüm temizlik kurallar na tavizsiz uyarak sunuyor olmam z. Özellikle Necdet Usta spesiyalimiz müflterilerimiz taraf ndan çok tercih edilen ve iflletmemizin gözde yemeklerindendir. Ayr ca Tereya l ve Soslu skender imiz, Dana etinden özenle terbiyesi verilmifl Yaprak Dönerimizde Sarma Beyti, Lahmacun ve Pide çeflitlerimizle iddial y z. Müflterilerimizin talepleri do rultusunda Gün Boyu Kahvalt Keyfi Son y llarda masalara b - rakt m z stek ve Temenni Fomlar nda flletmemizde bulunmas n istedi iniz sorusuna seçenekler aras nda bulunmamas na ra men kahvalt cevab vermeleri dikkatimizi çekti ve bu talebi önemsedik. Derhal gerekli alt yap y tamamlay p S n rs z Çay eflli inde içerisinde 22 çeflit bulunan Gün Boyu Kahvalt Keyfi ni bafllatt k. Müflterilerimiz iflletmemizin mesai saatleri dâhilinde her saat kahvalt imkân ndan yararlanabilirler. Otopark ve Motorize hizmetlerimiz mevcut Gaziosmanpafla Cumhuriyet Meydan nday z ve kendi arac yla Lezzetin Doruk Noktas na gelen birçok müflterimize s n rs z hizmet için salonumuza yak n bir otoparkla anlaflmal y z. Misafirlerimize verdi imiz araç otopark kart ile ücretsiz yararlan yorlar. Ayr ca çeflitli nedenlerle salonumuza gelemeyen müflterilerimiz Lezzetin Doruk Noktas n evinde veya iflyerinde de sundu umuz motorize paket servisi ile yaflayabiliyor numaral siparifl hatt m - z arayan Gaziosmanpafla, Bayrampafla ve Eyüp ilçelerindeki müflterilerimize siparifllerini dakika aras nda ulaflt r yoruz.

4 4 HABER Sektör iflbirli i yapacak Türkiye kazanacak 6. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi nde, Müflavir, Müteahhit ve nflaat Malzemesi Üreticileri, sektörde flbirli i ve Güç Birli i ne gidiyor. flbirli inin ilk somut ad m, Ulusal Bina Yönetmeli i Platformu nun hayata geçirilmesi olacak. Zirvede konuflan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, Türkiye MSAD n düzenleyece i ve Mimar-Mühendis-Müflavir ve Müteahhitler ile nflaat Malzemesi Üreticilerinin bir araya gelece i Çal fltay a Bakanl k olarak her türlü deste i vereceklerini söyledi. Türkiye nin önde gelen 80 inflaat malzemesi sanayi firmas ve 29 derne i ile sektörün çat örgütü olan Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i nin (Türkiye MSAD) düzenledi i 6. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi, Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce nin kat l m yla gerçekleflti. Sektörün üç sacaya n oluflturan ASKON Genel Baflkan : Dönüflümün 2. Paketi Kalite ve Rasyonalite ASKON Genel Baflkan Mustafa KOCA Baflbakan n aç klad 2. Dönüflüm paketi ile ilgili olarak bir de erlendirme yapt. Konuyla ilgili bas n aç klamas flu flekilde: Baflbakan Ahmet Davuto lu Yap sal Dönüflüm Programlar n aç klad : Bu sefer aç klananlar daha önce 25 ana bafll k olarak ilan edilen dönüflüm program n n 2. Bölümü ve 7 temel bafll ktan olufluyor. Bu bafll klar flu flekilde s raland : Üretimde verimlili in artt r lmas, Yurtiçi Tasarruflar n n artt r lmas ve israf n önlenmesi, stanbul Finans Merkezi program, Kamu Harcamalar n n Rasyonellefltirilmesi, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Art r lmas, fl ve Yat r m Ortam n n Gelifltirilmesi, statistikî Bilgi Altyap s - n Gelifltirme. Bu dönüflüm program da özellikle kamuda ciddi anlamda bir restorasyon hedefini içermektedir. Uygulaman n baflar l olmas durumunda gerçekten beklentileri karfl layacak ve ekonomimizi daha rasyonel bir zemine oturtarak sa lamlaflmas na vesile olacakt r. Biz ülke olarak kaynaklar n kullan m konusunu çok iyi planlayan ve disiplinle yürüten bir dikkate ulaflamad k. Bu bizim için önemli bir zaaft r. Rasyonellikten daha çok mevzuata yakalanmadan herkesin özellikle bürokrasinin kendi anlay fl n uygulamas n n baflar olarak görüldü- ü bir teamüle, bürokratik teamüle sahibiz. Bunlar de iflmeli. Mevzuat da dinamik olmal ve rasyonel yenilenmeye aç k olmal d r. sraf çok önemli bir bafll kt r. Bu hem anlay fl olarak düzeltilmeli hem de teknoloji yenilenmesiyle düzeltilmelidir. Plaketin kald r lmas önemli ama bir makam arac kullan m var ki evlere flenlik. Zaman ve imkân israflar ise had safhadad r. Haberi Qr Cod ile dan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteahhitler ve nflaat Malzemesi Üreticileri nin Türkiye inflaat sektörünün 2015 y l rotas n çizdi i Zirve nin bu y lki ana temas iflbirli i ve güç birli i oldu. 6. Uluslar aras nflaatta Kalite Zirvesi ne kat lan inflaat sektörünün lokomotif gücünü oluflturan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteahhitler ve nflaat Malzemesi Üreticileri, Türkiye inflaat sektörünü büyütmek ve ihracata 2015 Daha iyi olacak" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Bütün rakamlar 2015'in enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z. Kas m ay enflasyon rakamlar yla ilgili, "enflasyonun h z kesti inin" söylenebilece ini belirterek, "Bütün rakamlar 2015'in enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z" dedi. Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik flbirli i Örgütü (KE ) Bilim ve Teknoloji Bakanlar Toplant s sonras nda, kas m ay enflasyon rakamlar n bas n mensuplar na de erlendirdi. Rakamlar n, "orta vadedeki hedeflerin gerçeklefltirildi ini Haberi Qr Cod ile dan gösterdi ini" ifade eden Ifl k flöyle konufltu: "(Enflasyon h z kesti) diyebiliriz. Aç klanan rakamlar bu yönde. Özellikle yurtiçi üretici fiyatlar ndaki düflüfl, önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlar n n da afla do ru düflece ini gösteriyor. 2014, enflasyon aç s ndan baflar l bir y l olmad. Türkiye'nin karfl karfl ya kald Aral k süreci ve bunun oluflturdu u kur art fllar, Fed kaynakl dalgalanma ile birleflince enflasyona ciddi bir yük bindirdi. Bu arada bu y lki kurakl ktan dolay g da fiyatlar ndaki art fl ilave yük bindirince enflasyonla mücadelede 2014 zor bir y l oldu. Ama bütün rakamlar, 2015'in pozitif katk sa lamak için Sektör iflbirli i yapacak, Türkiye kazanacak mesaj yla iflbirli i ve güç birli ine gidiyor. Türkiye nin ad n dünya inflaat sektöründe markalaflt rmak amac yla at lacak ad mlar ve güç birli i yöntemlerinin tart - fl ld Zirve nin befl ayr oturumunda, yabanc uzmanlar da deneyim ve de erlendirmeleriyle Türk inflaat sektörünün gelece ine fl k tuttular. Türkiye MSAD Baflkan Dündar Yetiflener in aç l fl konuflmas n yapt Zirve de, Türkiye Müteahhitler Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i Baflkan Demir nözü, Türk Serbest Mimarlar Baflkan Yeflim Hat rl ile TOBB Baflkan Yard mc s brahim Ça lar ve TOK Baflkan Yard mc s Dr. Ahmet fiahin, konuflmalar ile yer ald lar. Zirve ye ifl dünyas n n önde gelen 500 ün üzerinde temsilcisi kat ld. enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z."

5 Törene Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Gaziosmanpafla Müftüsü sa Gürler, Küçükköy Merkez Camii Kuran Kursu Derne i Baflkan Cemal Terzio lu, ifladamlar ve vatandafllar kat ld. Kur an tilavetiyle bafllayan programda söz alan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Selçuklu ve Osmanl da flehirlerin camiler merkeze al narak yap land r ld n belirtti. Camilerin medeniyet de erlerimiz aç s ndan büyük önemi oldu- unu belirten Baflkan Usta, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo- an n Baflbakanl döneminde ç kar lan kanunla art k belediyelerin cami, okul ve karakol yapabildi ini ve bunun vatandafllara hizmet sunmalar aç s ndan çok önemli oldu unu söyledi. Kur an Üniversitesi Baflkan Usta, Kur an Kursu ek hizmet binas n n arazisinin Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan verildi ini belirterek, bu binay bir anlamda Kur an Üniversitesi olarak adland rd n ifade etti. Baflkan Usta, buradan yetiflecek gençlerin önemli bir görev ifa edece ini kaydederek, kendilerine baflar lar diledi. Baflkan Usta n n ard ndan söz HABER 5 Baflkan Usta Kur an Üniversitemiz hay rl olsun! Cuma namaz sonras gerçeklefltirilen Küçükköy Merkez Camii Kur an Kursu Ek Bina temel atma törenine kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Burada yap lan Kur an üniversitemiz hay rl olsun dedi. Sultangazi ye 13 bin m 2 yeni park yap lacak Sultangazi Belediyesi taraf ndan 13 bin 400 metrekare alan üzerine yap lacak olan park ile Çevre Ba lant Yolu üzerinde görüntü kirli i oluflturan alanlar düzenlenecek. M alkoço lu Mahallesi nde ilçenin en büyük parklar ndan bir tanesini daha hayata geçiriyor. Park ve yeflil alan olarak düzenlenerek ilçeye estetik görünüm verilmesi amaçlan yor. lçe genelinde yeflil alan ve park yap m çal flmalar n h z kesmeden sürdüren Sultangazi Belediyesi, mahallelerde park ve çocuk oyun alan yap m çal flmalar na devam ediyor. 5 y lda 136 yeni park ilçeye kazand ran Sultangazi Belediyesi, Malkoço lu Mahallesi nde ilçenin en büyük parklar ndan bir tanesini daha hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan yap lan çal flmada; Malkoço lu Mahallesi nde 13 bin 400 metrekare alan üzerine park yap l yor. Bu çal flma ile Çevre Ba lant Yolu üzerinde görüntü kirli i oluflturan alanlar, park ve yeflil alan olarak düzenlenerek ilçeye estetik görünüm verilmesi amaçlan - yor. Parkta çocuk oyun alanlar, fit- ness, basket sahalar, pergolalar, oturma gruplar ve sosyal donat alanlar yer alacak. Parkta yer alacak üniteler ve özelikleri ise flunlar: Yap m alan : m2 Çim alan : m2 Bitkisel alan: 1878 m3 Toprak alan: 939 m3 Beton alan: 195 m3 Kauçuk alan: 904 m3 Sulama tesisat yap lacak alan: 9390 m2 Çocuk oyun alan : 460 m2 Fitness alanlar : 692 m2 Çocuk fitness alan : 60 m2 Bank: 24 adet Pergola: 9 adet Basket sahalar, Dekoratif tafl duvarlar Eyüp Belediyesi, kendisi küçük ama hedefi büyük bir projeyi daha hayata geçirdi. Ali Kuflçu Uzay Evi 30 Kas m Pazar günü Alibeyköy Osmanl Park Yeflil Bina da aç ld. Evsahipli ini Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n n üstlendi i programa, stanbul Üniversitesi Gözlemevi, Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Genel Astronomi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, Maltepe Üniversitesi Ö retim Görevlisi Profesör alan Dernek Baflkan Cemal Terzio lu Hoca ise Kur an Kursu ek binas n n yap m nda eme i geçen ve katk lar bulunan herkese teflekkür ederek, bu katk lar n devam n beklediklerini söyledi. Konuflmalar n ard ndan Abdullah Ustaosmano lu taraf ndan edilen dua ile Ek Binan n temeli at ld. Tören s ras nda Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan vatandafllara etli pilav da t ld. Eyüp Belediyesi Ali Kuflçu Uzay Evi Aç ld Eyüplü Çocuklar, Ali Kuflçu Uzay Evi nde Geri Dönüflüm Malzemeleriyle Uzay Teknolojileri Maketleri de Yapacak Mehmet Emin Özel, TA Uzay Sistemleri Baflkanl fl Gelifltirme fiefi Muhittin Göçer, HA Sistemleri Baflkanl Program Yöneticisi Ayd n Demir, Belediye Baflkan Yard mc lar, Birim Müdürleri ve Eyüp teki okullarda, bilgievlerinde e itim gören ö renciler ve velileri kat ld. Haberi Qr Cod ile dan

6 6 HABER Baflkan Usta, Yaflanabilir Kentler panelinde konufltu stanbul da Yerinde Dönüflüm Yaflanabilir Kentler konulu 2. Kentsel Dönüflüm Zirvesi gerçeklefltirildi. Zirveye kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Birçok noktada halk m z kentsel dönüflüm çal flmalar n n bafllamas n bekliyor dedi. Ba c lar Belediyesi ile fi- KUR un ortaklafla hayata geçirdi i proje kapsam nda iflverenler, ifl arayanlarla buluflturuluyor. fikur un ifl ve meslek dan flmanlar arac l yla Ba c lar Belediyesi Kad n ve Aile Kültür Sanat Merkezi nde düzenlenen programa kat lan ifl verenler arad klar vas flar tafl yanlar ifle al yorlar. fikur un fl ve Meslek Dan flmanlar, ba cilar.bel.tr ve cep telefonundan SMS yoluyla bilgilendirilen ifl Çevre ve fiehircilik Bakanl -, Altyap ve Kentsel Dönüflüm Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü, Türkiye De erleme Uzmanlar Birli i ve Harita Mühendisleri fladamlar Derne i deste i ve Y ld z Teknik Üniversitesi (YTÜ), Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derne i iflbirli iyle düzenlenen 2. Kentsel Dönüflüm Zirvesi 2014 stanbul da gerçeklefltirildi. YTÜ Oditoryumu nda yap lan zirveye, Piri Reis Derne i Onursal Baflkan Halil brahim Okutan, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan Atilla Ayd ner, Konya Meram Belediye Baflkan Fatma Toru, belediye baflkan yard mc lar, ifl adamlar, harita mühendisleri ve uzmanlar kat ld. Zirvenin Yerinde Dönüflüm Yaflanabilir Kentler adl son oturumunda Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Bayrampafla Belediye Baflkan Atilla Ayd ner, Konya Meram Belediye Baflkan Fatma Toru, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu moderatörlü ünde Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri konulu konuflma ve sunumlar - n gerçeklefltirdi. Baflkan Usta: Yapt m z Master Plan la öne ç km fl olabiliriz Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Kentsel Dönüflüm le ilgili yapt sunumda, Biz özellikle kentsel dönüflüm ile ilgili buldu umuz her konunun de erlendirilmesinden yanay z. Çeflitli ülkelerde yapt m z su- arayanlarla bulufluyorlar. Çal flma Bakanl na ba l fikur fl ve Meslek Dan flmanlar, 2,5 y ld r devam eden proje kapsam nda Ba c lar Belediyesi Engelliler Saray ile Kad n ve Aile numlarda gördük ki, Türkiye de ve dünyadaki kentsel dönüflüm birbirinden farkl. Özellikle Gaziosmanpafla ilçesi olarak bizler Türkiye deki kentsel dönüflümün çok iyi ve h zl bir noktada oldu unu ve toplum taraf ndan kabul gördü ünü, tüm imkânlar m z kentsel dönüflüme katmak zorunda oldu umuzu gördük. Gaziosmanpafla da daha büyük bir alanda kentsel Kültür Sanat Merkezi nde ifl arayanlarla bir araya geliyorlar. fl baflvurular nda bulunmak isteyenlerin e itim ve ifl baflvurusunda gerekli olan di er bilgileri kaydediliyor. Bu görüflmenin ard ndan fikur ifl arayan firmalarla görüflüyor. 15 günde bir düzenlenen program s ras nda ifl arayanlar ile iflveren yüz yüze görüfltürülüyor. flverenler, görüfltükleri ifl arayanlar n görüfl ve düflünceleri do rultusunda ifle al m yap yorlar. fle bafllama sürecinde devlet yard m eli uzat yor fle al nan kiflinin tecrübesi dönüflüm çal flmalar yap l yor. Di er taraftan master plan çal flmas kapsam nda bölgemizdeki tüm kentsel dönüflüm alanlar n de erlendirme f rsat bulduk. Ayn zamanda dönüflüm planlar n n yap lmas na kentsel dönüflüm firmalar n da ilave ederek, kentsel tasar m çal flmalar n birlikte yürüttük. Sonuçta karfl laflaca m z zorluklar daha önceden test edip, yapt m z planla öne ç km fl olabiliriz. Özellikle kentsel dönüflüm alg s n oluflturmak, dönüfltürmek ve toplum nezdinde duyarl l art rmak istiyoruz. Gördü ümüz de flu; birçok noktada halk m z kentsel dönüflüm çal flmalar - n n bafllamas n bekliyor fleklinde konufltu. Ba c lar Belediyesi iflçiyi ve iflvereni buluflturuyor fl arayanlarla ifl verenlerin bulufltu u toplant lar iflsizlerin ifl sahibi olmalar na imkan tan yor. fl arayanlar ile ifl verenler ayda iki kez düzenlenen toplant larda bir araya gelerek yüz yüze görüflme imkan buluyorlar. fl verenler, güvenli ortamda yüz yüze geldikleri ifl arayanlarda arad klar vas flar tafl yanlara ifl imkan sunuyorlar. AB ye olan güvenimiz azald Yap lan anketlere göre Türk halk n n % 28 i Türkiye nin AB üyeli inin 'iyi' oldu unu düflünürken, AB üyeli inin 'kötü' oldu una inanlar n oran yüzde 39 a ç kt. Avrupa Birli i'nin resmi istatistik kurumu Eurostat taraf ndan yap lan Eurobarometer anketinin (Eurobarometre) Güz 2014 say s yay mland. Araflt rmaya göre Türk halk - n n sadece 28 i Türkiye nin AB üyeli inin 'iyi' oldu unu düflünürken, AB üyeli inin 'kötü' oldu una inananlar n oran yüzde 39. Geçen raporlama dönemine göre AB üyeli- inin 'iyi' oldu unu düflünen Türk vatandafllar n n oran nda, yüzde 10 puanl k bir düflüfl söz konusu. Ankete göre Türk halk n n sadece yüzde 36 si AB üyeli inin ülkeye yarar sa layaca na inan rken, yüzde 54 ü üyeli- in Türkiye ye fayda sa lamayaca görüflünde. Bu oran ile de Türkiye, di er aday ülkeler aras nda son s rada. AB üyeli inin fayda sa lay p sa lamayaca na iliflkin daha ilginç veri ise, bir önceki raporlama dönemiyle k yasland nda, AB üyeli inin Türkiye ye fayda sa layaca na inananlar n oran ndaki yüzde 14 lük büyük düflüfl. olmamas halinde fikur, iflverenlerle görüflerek bir uygulama bafllat yor. Buna göre, kifli, ifl tecrübesi kazanana kadar firmada çal fl yor. Her ay 25 TL ödüyor. Ayr ca ifl kazas, meslek hastal ve sa l k sigortas da yine devlet taraf ndan ödeniyor. flbafl E itim Program süreci mesle in niteli ine göre de erlendiriliyor. Haberi Qr Cod ile dan 1 saat 15 milyar TL kayba neden oluyor Çal flanlar n, günde sadece 1 saat ifli bofl vermesinin, ekonomiye y ll k kayb 15 milyar TL yi buluyor. flletmelerde, genelde verimli insan kaynaklar yönetiminin yap lmad na iflaret eden AL Dan flmanl k Genel Müdürü, Marka Yönetimi ve nsan Kaynaklar Dan flman Ayflen Laçinel flunlar söyledi: Günde ortalama 8 saat çal flan bir kifli, e er her gün ortalama 1 saat iflini bofl verirse; ayda 20 saat, y lda 240 saat çal flmamaktad r. Bu tabloya göre, 12 ay ifle gidiliyor, ama yaklafl k 11 ay çal flm fl olunmaktad r. Ülkemizdeki yaklafl k 10 milyon çal flan, her gün 1 saat iflini bofl verse, bunun ekonomiye kayb 15 milyar TL yi bulacakt r dedi. Çal flan motive et, yüksek verimlik yarat Çal flan n motive eden iflletmelerin, yüksek verimlilik yarataca n anlatan Ayflen Laçinel, konuflmas n söyle devam etti: fl yerlerinde; çal flan n sürekli elefltirilmesi, sadece uyar ve disiplin sistemlerinin kullan lmas, ödüllendirme ve prim sistemlerinin hayata geçirilmemesi, organizasyon semas n n ve görev tan mlar n n net ve yal n olmamas, yanl fl seçme ve yerlefltirme yap lmas, sorumluluk bilincinde olmayan çal - flanlar n her f rsatta arkadafllar yla uzun sohbetlere veya günlük olaylara tak l kalmas gibi nedenlerden dolay, flirketlerin verimlili i ve karl - l düflmektedir. Bunun önüne geçmek için flirketlerde ilk olarak, liderlik ve yetenek yönetimi sa layan insan kaynaklar yöneticisine ve bu yönetim anlay fl na sahip olunmas gerekir. Bu yaklafl mla, do ru seçme ve yerlefltirme yap larak, e itim ve motivasyon süreçleri etkin kullan larak; hem iflini seven, hem iflinin sorumlulu unun fark nda olan, hem de mutlu ve verimli çal flan insan kayna yarat lacakt r. Çal - flan n motive eden iflletmelerde, yüksek verimlilik ve karl l k sa lanacakt r diye konufltu.

7 Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay Yerel Yönetimlerde Kad n program nda ödüle lay k görüldü. Kad na seçme ve seçilme hakk verilmesinin 80. y l dönümü münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kad n program, Ankara da yap ld. Programa, Baflbakan Ahmet Davuto lu ve efli Sare Davuto lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Azize Sibel Gönül, milletvekilleri ve belediye baflkanlar ile davetliler kat ld. Yerel Yönetimlerde Kad n program nda çeflitli alanlarda baflar gösteren kad nlara ödülleri verildi. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay da Sultangazi Belediyesi üst düzey yönetimde kad nlara yer vermesi nedeniyle ödüle lay k görüldü. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ödülünü Baflbakan Ahmet Davuto lu nun elinden ald. HABER 7 Cahit Altunay ödülünü Baflbakan Davuto lu nun elinden ald Kad na seçme ve seçilme hakk verilmesinin 80. y l dönümü münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kad n konulu programda Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ödüle lay k görüldü. Baflkan Altunay ödülü, Baflbakan Ahmet Davuto lu nun elinden ald. SPARK 11 noktada minibüs toplama alanlar oluflturdu Minibüs duraklar na kalite ve standart getiren proje kent genelinde yayg nlafl - yor. SPARK, Avrupa ve Anadolu yakas nda 11 noktada iflletmeye açt, minibüs depolama alanlar na yenilerini ekliyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi ifltiraki SPARK, UKOME karar ile belirlenen noktalarda, Minibüs depolama alanlar ile da n k ve düzensiz parklanman n önüne geçiyor. SPARK, flehir içi trafikte ulafl m n önemli kollar ndan biri olan minibüs iflletmecili inin, tek merkezden yönetilmesi ve kontrol edilmesi için de çal flmalar n h z kesmeden sürdürüyor. 6 bin minibüs e standart gelecek SPARK, minibüs duraklar ndaki düzensiz parklanmay önlemek ve kaliteyi art rmak için bafllatt projenin kentin tüm noktalar nda yayg nlaflmas için fizibilite çal flmalar na devam ediyor. Birçok alanda hizmete aç lan ve modern bir yap ya kavuflan duraklarda e itimli personeller hizmet verirken denetim ve kontroller s kl kla yap l yor. 11 noktada 1500 araca hizmet veren SPARK bu say - y 2015 y l nda 30 noktada 6 bin araca Minibüsler Kontrol ve Denetim alt nda E itimli personellerle hizmet ve kalite standartlar n üst seviyeye tafl yan SPARK güler yüzlü hizmet anlay fl n ön plana ç kart yor. Araç takip sistemi (GPRS) ile minibüslerin takip edildi i izleme merkezi, güzergâh ve h z ihlali yada uzun süreli bekleme gibi durumlar yak ndan izliyor. Sürücüleri an nda uyararak yolcu güvenli ini tehlikeye sokan durumlara müdahale ediliyor. Yolcular n farkl ödeme seçenekleriyle de minibüsleri kullanabilmeleri için stanbulkart kullan ma al nacak. Haberini Qr Cod ile dan ÖNS AD KOSGEB stanbul l Müdürünü Ziyareti etti ÖNS AD Heyeti Kurumsal Ziyaretler kapsam nda bugün KOS- GEB stanbul l Müdürü Özay Cebeci'yi makam nda ziyaret etti. Ziyarette ÖNS AD' n kurulufl amac, bugüne kadar yap lan çal flmalar ve hedefleri anlat ld. KOS- GEB'i ÖNS AD Üyelerine tan tma ve projelendirme konusunda çal flmalar n yap laca ve maksimum düzeyde faydalanmalar için bilgilendirilece i konufluldu. ÖNS AD Genel Baflkan Rasim Erdo mufl'a Genel Baflkan Vekili Hüseyin Ay, Genel Baflkan Yard mc lar Battal Is rkan, Recep Temur ve Reflat Yasan efllik ettiler... Genç ÖNS AD, Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ziyaret etti Genç ÖNS AD Genel Baflkan Yakup Özgür Önderli inde Hüseyin Y ld r m, Ferdi fienol, Celal Karakoca, ve Bulut Tafll p nar Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç makam nda ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça- atay K l ç, ile birlikte güzel ahlakl gençlerin yetiflmesi için birlikte yapacaklar projeler hakk nda konufluldu. Kültür, spor ve e itim alanlar nda yurtiçi ve yurtd fl projelerinin de nas l gelifltirece imizi masaya yat rd lar. Bakan, Oluflumlar hakk nda nasihatleri ile beraber nitelikli gençlerin her alanda varolmas na katk da bulunaca z dedi. Genç ÖNS AD, Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ile samimi ve içten bir birliktelik yafland. Ziyaret sonunda GENÇ ÖN- S AD yönetimi taraf ndan Bakan K l ç a hediye takdim edildi y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Mustafa AKZOR AK Parti Gaziosmanpafla lçe YönetimKurulu Üyesi Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Çetin DEN Z Koçluk Platformu Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

8 8 HABER Sultangazi de Yafll Bak m Merkezi Hizmete girdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde hizmete bafllayan Huzurevi 75. Y l Mahallesi nde infla edildi. Arsa üretimini Sultangazi Belediyesi nin üstlendi i merkezde, 68 adet oda ile atölye, spor salonu ve aktivite odalar yer al yor. 75. Y l Mahallesi nde infla edilen Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi hizmete aç ld m2 inflaat alan na sahip olan merkezin arsa üretimi Sultangazi Belediyesi taraf ndan sa land. l Özel daresi taraf ndan yap lan merkez, 97 kifli kapasiteli olarak hizmet vermeye bafllad. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde çal flmalar n yürüten merkezde; 49 adet tek kiflilik oda, 19 adet çift kiflilik oda, aktivite odalar, atölyeler ve spor salonu bulunuyor. Merkezde ayr ca yafll lar n günübirlik tesislerde misafir edilmesini sa layacak 6 odal ilk bak m ünitesi yer al yor. Metris Cezaevindeki fieb-i Arus töreni mest etti Baflkan m z Remzi Ayd n, ilçedeki SMEK ö retmenleri ve okul aile birli i yöneticileriyle bir akflam yeme i program nda bulufltu. Belediyemiz Nikah Saray nda düzenlenen programa, Eyüp Kaymakam Abdullah Dölek, lçe Milli E itim Müdürü Murat Ö ütçü, lçe Müftüsü Dr. Muammer Ayan da kat ld. Esenler Belediyesi'nin Metris 2 No'lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu ile ortaklafla düzenledi i fieb-i Arus program nda hükümlü ve tutuklular, verdikleri Tasavvuf Müzi i Konseri ve yapt klar Sema Gösterisiyle izleyicileri mest etti. Türkiye de ilklere imza atan Esenler Belediyesi, geçti imiz y l oldu u gibi bu y l da Metris 2 No'lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu ile ortaklafla Hz. Mevlâna'n n 741. Vuslat Y ldönümü nde farkl bir fieb-i Arus program düzenledi. Programda hükümlü ve tutuklular, verdikleri Tasavvuf Müzi i Konseri ve yapt klar Sema Gösterisiyle izleyicileri mest etti. Metris 2 Nolu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu nda gerçekleflen programa; Bak rköy Cumhuriyet Baflsavc s Selami Hatipo lu, Metris Ceza ve nfaz Kurumlar ndan Sorumlu Cumhuriyet Savc s Fuat Ar, Esenler Kaymakam Yüksel Ünal, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler lçe Baflkan Gökhan Taran, Metris 2 Nolu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu 1. Müdürü Erol Özbulut, Esenler lçe Milli E itim Müdürü Bayram Ercan ve Esenler Belediye Baflkan Yard mc lar, hükümlü ve tutuklu yak nlar kat ld. Gelenekselleflsin istiyoruz Programda konuflan Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, "Ne oldu umuzu de il ne olaca- m z bilmedi imiz bir dünyada yafl yoruz. Bu program bizim aç m zdan çok önemli oldu u gibi buradaki hükümlü ve tutuklu kardefllerimiz ile onlar n aileleri için de son derece önemli" dedi. Göksu, bu etkinliklerin Metris'te gelenekselleflmesini istediklerini belirterek, mahkûmlar n rehabilite olmalar aç s ndan böyle programlar n gerekli oldu unu kaydetti. Göksu ayr ca hükümlü ve tutuklulara birer eflofman Programda, SMEK Eyüp Bölge Müdürü Ayfle Akbulut, Remzi Ayd n a bir ebru tablo hediye etti. Yemekte bir konuflma yapan Baflkan m z Remzi Ayd n, ö retmenlerin toplum içindeki rolüne de inerek, Bu yeme i, geciken ö retmenler günü yeme i olarak kabul edin. Ben geçmifl ö retmenler gününüzü kutluyor, özverili çal flmalar n z ve katk lar n z için hepinize çok teflekkür ediyorum. Ayr ca okullar m z n gönüllü elçileri, okul aile birli i yöneticilerimize de teflekkür ediyorum. Her zaman her konuda e itime deste- tak m hediye edeceklerini söyledi. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Ayd n, vatandafllarla akflam yeme inde bulufltu 2015 y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Osman lhan Tüketici Haklar ve Çevreyi Koruma Derne i Genel Baflkan Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Ali YILDIRIM imiz sürecek dedi. Programa kat lan okullar n aile birli i baflkan ve yard mc lar, S- MEK ö retmenleri, ilçe protokolüyle hat ra foto raflar çektirdiler. Yemekte, ses sanatç s Behzat Duygun, konuklara muhteflem bir türkü ziyafeti çekti. Baflkan m z Remzi Ayd n, Uygur a teflekkür ederek çiçek takdim etti.

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2008, Seyhan Oteli, Adana

Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2008, Seyhan Oteli, Adana Kuruluş Tesis Senedi İle İlgili İşlemler 10.3.1997 Noterlik Düzenlemesi 3.4.1997 Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşü 25.4.1997 I. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı İlk Olağan Genel Kurul 06 Haziran 1997 Son Genel

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı