stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz stanbul Büyükflehir Belediyesi, SPARK ve taksi ça r merkezi ve yönetimi ihalesini kazanan Verifone iflbirli iyle 2 y l içinde 18 bin taksiyi kapsayacak projeyi ve tam donan ml taksi uygulamas n hayata geçiriyor. Haber 22 de Sultangazi de Yafll Bak m Merkezi Hizmete girdi Haber 8 de Y l: 4 Say :45 ARALIK 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: 2015 stanbul SHOPPING FEST haz rl klar bafllad Haber 10 da Gaziosmanpafla Kent Konseyi Çal fltay gerçekleflti Haber 27 de 120 y ll k merhamet ve flefkat yuvas Sat r: G Y MKENT Türkiye de giyimin tek adresi olacak Haber 20 de Darülaceze 24 te Haber 14 te Ka thane de Sosyal Ma aza yüzleri güldürdü Kemal Öztürk Anadolu Ajans n Suriçi Grubu nda anlatt 12 de TÜMS AD y l n son fuar n nflaat Sektörü ile gerçeklefltirdi PON ÇKA Balkanlar n müthifl tatl s art k Gaziosmanpafla da Haber 30 da Haber de ESDER 2015 y l planlama toplant s n Ankara da yapt Haber 28 de

2 2 HABER Ev ve ifl yerlerine servisimiz vard r* Dost ve müflterilerimizin 2015 y l n kutlar. Mevlid kandilinizi tebrik ederiz. Güveç Süper Güveç K r Pidesi fiükrü Baflo lu K ymal Pide Kuflbafl l Pide Kar fl k Pide Kavurmal Pide Kaflarl Pide Sucuklu Pide fiube 1: Eski Edirne Asfalt 641/E (Sultançitli i-cami Dura ) fiube 2: Cebeci Yolu 2474 Sk. Sultangazi * 10 Güveç üstü sipariflleriniz adrese teslim edilir Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 HABER 3 Gaziosmanpafla da Lezzetin Doruk Noktas Necdet Usta Sofras Gaziosmanpafla da 1983 y l ndan beri Gaziosmanpaflal lara ve yolu Cumhuriyet Meydan na düflen herkese Lezzetin Doruk Noktas nda yaflatan Necdet Usta Sofras bölgede restoran deyimine yeni bir ifade katacak kadar özgün. denle Gaziosmanpafla ya düflmüfl ve Necdet Usta n n lezzeti ile tan flm fl arkadafllar m oldu. Bu arkadafllar m n beni el üstünde tutmas ve ayr bir de er vermesi benim için müflteriyi ne kadar çok memnun etti imizin bir göstergesiydi. Necdet Usta isminin güzel cümlelerle an lmas hem çok hofluma gitti hem de gurur kayna oldu benim için. Müflterilerimiz restoran m za yaln zca yemek yeme e gelmiyor Uzun y llard r Necdet Usta Sofras nda yöneticilik yapan ve Müflterileri ile y llar içinde bir aile gibi ve iyi bir dost olan Koray Biricik ten Lezzette nas l doru a ç kt klar n ve Necdet Usta Sofras n n sundu u hizmetleri esnaf gazetesi okurlar için anlatt. Restoran m z n ilk zamanlar nda ürün yelpazemiz ve iflletmemizin oturma kapasitesi daha bir dar çerçevedeydi. lerleyen y llarda müflteri memnuniyetini art rmak ad na ve yine onlardan gelen talepler karfl - s nda menü seçeneklerimizi ço altarak, oturma kapasitesini art rarak yenilikleri hem yemeklerimize hem de salonumuza entegre ettik. Müflterilerimizin dama- nda bir tat b rakm fl olmal - y z ki buradan yolu geçen birçok insandan daha sonra yine restoran m z n ismini duyuyoruz. Uzun y llar Necdet Usta da Çal flt ktan sonra k - sa dönem askere gittim. Askerde yolu herhangi bir ne- Necdet Usta ilk aç ld y llarda kebap ve lahmacun salonu fleklinde hizmet verirken yapt m z giriflim ve de- iflikliklerle zamanla lüks bir restoran haline dönüfltü. Personelimizle hizmet içi e itime çok önem verdik. flletme sahibi Say n Çetin DO AN Bey inde kat ld ve tüm personelimizin dâhil oldu u birçok e itim toplant s n ara vermeden sürdürdük. Müflterilerimiz restoran m za yaln zca yemek yeme e gelmiyor, bu bilinçle misafirlerimize lezzetin yan s ra hizmetinde en iyisini sunmay amaçl yoruz. Müflteri odakl hizmet anlay fl m zda salonumuza gelen kiflinin o anki ruh hali mutsuz bile olsa salonumuzdan bir tebessümle ç kmas n isteriz. Necdet Usta da her misafire ayn ilgi ve alaka gösterilir Her fleyden önce biz müflterilerimize, en iyi flekilde a rlanmas gereken evimiz kap s ndan içeri girmifl dostlar m z gözüyle bakar z. Siz iflletme olarak müflterinize samimiyetle de er verdi inizi hissettirdi iniz noktada tercih listesinin ilk s ras nda yerinizi muhafaza etmeyi baflar yorsunuz. Bu durumu bir örnekle aç klamak gerekirse müflterilerimizin aras nda lise y llar nda Lezzetin Doruk Noktas ile tan flm fl ve halen çocuklar ile hatta torunlar ile Necdet Usta Sofras na gelmeye devam eden misafir demiyorum aile bireylerimiz var. Necdet Usta yenilendi ama Personeli, Müflterisi ile uyumlu bir sadakate sahip ki y l önce bizi tercih eden müflterilerimize lezzeti ve servisi daha hofl bir ortamda sunmak amac ile tüm katlar m z n dekorasyonunu yeniledik. Bu yenilenme 1 ay sürdü, Müflterilerimiz bu süre zarf nda baflka bir müesseseyi tercih etmek yerine bizlerin faaliyete girmesini ve davetlerini erteleyip misafirlerini Necdet Usta da a rlayan müflterilerimiz oldu. Necdet Usta spesiyal i müflterilerimizin gözde yemeklerinden Üç katl salonlar m zda ayn anda 200 kifliyi a rlayabiliyoruz. Tüm müflterilerimize uygun alanlar mevcut. steyen misafirlerimiz üçüncü katta Gaziosmanpafla ve Cumhuriyet Meydan manzaras n seyrederek yeme ini yiyebilir. Üç katl salonumuzda toplant ya da ifl yeme i hizmetlerimizde var. Bizleri ayr k lan en önemli özelli imiz de ayr cal kl ve lüks hizmeti makul fiyatlarla ve tüm temizlik kurallar na tavizsiz uyarak sunuyor olmam z. Özellikle Necdet Usta spesiyalimiz müflterilerimiz taraf ndan çok tercih edilen ve iflletmemizin gözde yemeklerindendir. Ayr ca Tereya l ve Soslu skender imiz, Dana etinden özenle terbiyesi verilmifl Yaprak Dönerimizde Sarma Beyti, Lahmacun ve Pide çeflitlerimizle iddial y z. Müflterilerimizin talepleri do rultusunda Gün Boyu Kahvalt Keyfi Son y llarda masalara b - rakt m z stek ve Temenni Fomlar nda flletmemizde bulunmas n istedi iniz sorusuna seçenekler aras nda bulunmamas na ra men kahvalt cevab vermeleri dikkatimizi çekti ve bu talebi önemsedik. Derhal gerekli alt yap y tamamlay p S n rs z Çay eflli inde içerisinde 22 çeflit bulunan Gün Boyu Kahvalt Keyfi ni bafllatt k. Müflterilerimiz iflletmemizin mesai saatleri dâhilinde her saat kahvalt imkân ndan yararlanabilirler. Otopark ve Motorize hizmetlerimiz mevcut Gaziosmanpafla Cumhuriyet Meydan nday z ve kendi arac yla Lezzetin Doruk Noktas na gelen birçok müflterimize s n rs z hizmet için salonumuza yak n bir otoparkla anlaflmal y z. Misafirlerimize verdi imiz araç otopark kart ile ücretsiz yararlan yorlar. Ayr ca çeflitli nedenlerle salonumuza gelemeyen müflterilerimiz Lezzetin Doruk Noktas n evinde veya iflyerinde de sundu umuz motorize paket servisi ile yaflayabiliyor numaral siparifl hatt m - z arayan Gaziosmanpafla, Bayrampafla ve Eyüp ilçelerindeki müflterilerimize siparifllerini dakika aras nda ulaflt r yoruz.

4 4 HABER Sektör iflbirli i yapacak Türkiye kazanacak 6. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi nde, Müflavir, Müteahhit ve nflaat Malzemesi Üreticileri, sektörde flbirli i ve Güç Birli i ne gidiyor. flbirli inin ilk somut ad m, Ulusal Bina Yönetmeli i Platformu nun hayata geçirilmesi olacak. Zirvede konuflan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, Türkiye MSAD n düzenleyece i ve Mimar-Mühendis-Müflavir ve Müteahhitler ile nflaat Malzemesi Üreticilerinin bir araya gelece i Çal fltay a Bakanl k olarak her türlü deste i vereceklerini söyledi. Türkiye nin önde gelen 80 inflaat malzemesi sanayi firmas ve 29 derne i ile sektörün çat örgütü olan Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i nin (Türkiye MSAD) düzenledi i 6. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi, Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce nin kat l m yla gerçekleflti. Sektörün üç sacaya n oluflturan ASKON Genel Baflkan : Dönüflümün 2. Paketi Kalite ve Rasyonalite ASKON Genel Baflkan Mustafa KOCA Baflbakan n aç klad 2. Dönüflüm paketi ile ilgili olarak bir de erlendirme yapt. Konuyla ilgili bas n aç klamas flu flekilde: Baflbakan Ahmet Davuto lu Yap sal Dönüflüm Programlar n aç klad : Bu sefer aç klananlar daha önce 25 ana bafll k olarak ilan edilen dönüflüm program n n 2. Bölümü ve 7 temel bafll ktan olufluyor. Bu bafll klar flu flekilde s raland : Üretimde verimlili in artt r lmas, Yurtiçi Tasarruflar n n artt r lmas ve israf n önlenmesi, stanbul Finans Merkezi program, Kamu Harcamalar n n Rasyonellefltirilmesi, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Art r lmas, fl ve Yat r m Ortam n n Gelifltirilmesi, statistikî Bilgi Altyap s - n Gelifltirme. Bu dönüflüm program da özellikle kamuda ciddi anlamda bir restorasyon hedefini içermektedir. Uygulaman n baflar l olmas durumunda gerçekten beklentileri karfl layacak ve ekonomimizi daha rasyonel bir zemine oturtarak sa lamlaflmas na vesile olacakt r. Biz ülke olarak kaynaklar n kullan m konusunu çok iyi planlayan ve disiplinle yürüten bir dikkate ulaflamad k. Bu bizim için önemli bir zaaft r. Rasyonellikten daha çok mevzuata yakalanmadan herkesin özellikle bürokrasinin kendi anlay fl n uygulamas n n baflar olarak görüldü- ü bir teamüle, bürokratik teamüle sahibiz. Bunlar de iflmeli. Mevzuat da dinamik olmal ve rasyonel yenilenmeye aç k olmal d r. sraf çok önemli bir bafll kt r. Bu hem anlay fl olarak düzeltilmeli hem de teknoloji yenilenmesiyle düzeltilmelidir. Plaketin kald r lmas önemli ama bir makam arac kullan m var ki evlere flenlik. Zaman ve imkân israflar ise had safhadad r. Haberi Qr Cod ile dan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteahhitler ve nflaat Malzemesi Üreticileri nin Türkiye inflaat sektörünün 2015 y l rotas n çizdi i Zirve nin bu y lki ana temas iflbirli i ve güç birli i oldu. 6. Uluslar aras nflaatta Kalite Zirvesi ne kat lan inflaat sektörünün lokomotif gücünü oluflturan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteahhitler ve nflaat Malzemesi Üreticileri, Türkiye inflaat sektörünü büyütmek ve ihracata 2015 Daha iyi olacak" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Bütün rakamlar 2015'in enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z. Kas m ay enflasyon rakamlar yla ilgili, "enflasyonun h z kesti inin" söylenebilece ini belirterek, "Bütün rakamlar 2015'in enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z" dedi. Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik flbirli i Örgütü (KE ) Bilim ve Teknoloji Bakanlar Toplant s sonras nda, kas m ay enflasyon rakamlar n bas n mensuplar na de erlendirdi. Rakamlar n, "orta vadedeki hedeflerin gerçeklefltirildi ini Haberi Qr Cod ile dan gösterdi ini" ifade eden Ifl k flöyle konufltu: "(Enflasyon h z kesti) diyebiliriz. Aç klanan rakamlar bu yönde. Özellikle yurtiçi üretici fiyatlar ndaki düflüfl, önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlar n n da afla do ru düflece ini gösteriyor. 2014, enflasyon aç s ndan baflar l bir y l olmad. Türkiye'nin karfl karfl ya kald Aral k süreci ve bunun oluflturdu u kur art fllar, Fed kaynakl dalgalanma ile birleflince enflasyona ciddi bir yük bindirdi. Bu arada bu y lki kurakl ktan dolay g da fiyatlar ndaki art fl ilave yük bindirince enflasyonla mücadelede 2014 zor bir y l oldu. Ama bütün rakamlar, 2015'in pozitif katk sa lamak için Sektör iflbirli i yapacak, Türkiye kazanacak mesaj yla iflbirli i ve güç birli ine gidiyor. Türkiye nin ad n dünya inflaat sektöründe markalaflt rmak amac yla at lacak ad mlar ve güç birli i yöntemlerinin tart - fl ld Zirve nin befl ayr oturumunda, yabanc uzmanlar da deneyim ve de erlendirmeleriyle Türk inflaat sektörünün gelece ine fl k tuttular. Türkiye MSAD Baflkan Dündar Yetiflener in aç l fl konuflmas n yapt Zirve de, Türkiye Müteahhitler Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i Baflkan Demir nözü, Türk Serbest Mimarlar Baflkan Yeflim Hat rl ile TOBB Baflkan Yard mc s brahim Ça lar ve TOK Baflkan Yard mc s Dr. Ahmet fiahin, konuflmalar ile yer ald lar. Zirve ye ifl dünyas n n önde gelen 500 ün üzerinde temsilcisi kat ld. enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z."

5 Törene Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Gaziosmanpafla Müftüsü sa Gürler, Küçükköy Merkez Camii Kuran Kursu Derne i Baflkan Cemal Terzio lu, ifladamlar ve vatandafllar kat ld. Kur an tilavetiyle bafllayan programda söz alan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Selçuklu ve Osmanl da flehirlerin camiler merkeze al narak yap land r ld n belirtti. Camilerin medeniyet de erlerimiz aç s ndan büyük önemi oldu- unu belirten Baflkan Usta, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo- an n Baflbakanl döneminde ç kar lan kanunla art k belediyelerin cami, okul ve karakol yapabildi ini ve bunun vatandafllara hizmet sunmalar aç s ndan çok önemli oldu unu söyledi. Kur an Üniversitesi Baflkan Usta, Kur an Kursu ek hizmet binas n n arazisinin Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan verildi ini belirterek, bu binay bir anlamda Kur an Üniversitesi olarak adland rd n ifade etti. Baflkan Usta, buradan yetiflecek gençlerin önemli bir görev ifa edece ini kaydederek, kendilerine baflar lar diledi. Baflkan Usta n n ard ndan söz HABER 5 Baflkan Usta Kur an Üniversitemiz hay rl olsun! Cuma namaz sonras gerçeklefltirilen Küçükköy Merkez Camii Kur an Kursu Ek Bina temel atma törenine kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Burada yap lan Kur an üniversitemiz hay rl olsun dedi. Sultangazi ye 13 bin m 2 yeni park yap lacak Sultangazi Belediyesi taraf ndan 13 bin 400 metrekare alan üzerine yap lacak olan park ile Çevre Ba lant Yolu üzerinde görüntü kirli i oluflturan alanlar düzenlenecek. M alkoço lu Mahallesi nde ilçenin en büyük parklar ndan bir tanesini daha hayata geçiriyor. Park ve yeflil alan olarak düzenlenerek ilçeye estetik görünüm verilmesi amaçlan yor. lçe genelinde yeflil alan ve park yap m çal flmalar n h z kesmeden sürdüren Sultangazi Belediyesi, mahallelerde park ve çocuk oyun alan yap m çal flmalar na devam ediyor. 5 y lda 136 yeni park ilçeye kazand ran Sultangazi Belediyesi, Malkoço lu Mahallesi nde ilçenin en büyük parklar ndan bir tanesini daha hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan yap lan çal flmada; Malkoço lu Mahallesi nde 13 bin 400 metrekare alan üzerine park yap l yor. Bu çal flma ile Çevre Ba lant Yolu üzerinde görüntü kirli i oluflturan alanlar, park ve yeflil alan olarak düzenlenerek ilçeye estetik görünüm verilmesi amaçlan - yor. Parkta çocuk oyun alanlar, fit- ness, basket sahalar, pergolalar, oturma gruplar ve sosyal donat alanlar yer alacak. Parkta yer alacak üniteler ve özelikleri ise flunlar: Yap m alan : m2 Çim alan : m2 Bitkisel alan: 1878 m3 Toprak alan: 939 m3 Beton alan: 195 m3 Kauçuk alan: 904 m3 Sulama tesisat yap lacak alan: 9390 m2 Çocuk oyun alan : 460 m2 Fitness alanlar : 692 m2 Çocuk fitness alan : 60 m2 Bank: 24 adet Pergola: 9 adet Basket sahalar, Dekoratif tafl duvarlar Eyüp Belediyesi, kendisi küçük ama hedefi büyük bir projeyi daha hayata geçirdi. Ali Kuflçu Uzay Evi 30 Kas m Pazar günü Alibeyköy Osmanl Park Yeflil Bina da aç ld. Evsahipli ini Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n n üstlendi i programa, stanbul Üniversitesi Gözlemevi, Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Genel Astronomi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, Maltepe Üniversitesi Ö retim Görevlisi Profesör alan Dernek Baflkan Cemal Terzio lu Hoca ise Kur an Kursu ek binas n n yap m nda eme i geçen ve katk lar bulunan herkese teflekkür ederek, bu katk lar n devam n beklediklerini söyledi. Konuflmalar n ard ndan Abdullah Ustaosmano lu taraf ndan edilen dua ile Ek Binan n temeli at ld. Tören s ras nda Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan vatandafllara etli pilav da t ld. Eyüp Belediyesi Ali Kuflçu Uzay Evi Aç ld Eyüplü Çocuklar, Ali Kuflçu Uzay Evi nde Geri Dönüflüm Malzemeleriyle Uzay Teknolojileri Maketleri de Yapacak Mehmet Emin Özel, TA Uzay Sistemleri Baflkanl fl Gelifltirme fiefi Muhittin Göçer, HA Sistemleri Baflkanl Program Yöneticisi Ayd n Demir, Belediye Baflkan Yard mc lar, Birim Müdürleri ve Eyüp teki okullarda, bilgievlerinde e itim gören ö renciler ve velileri kat ld. Haberi Qr Cod ile dan

6 6 HABER Baflkan Usta, Yaflanabilir Kentler panelinde konufltu stanbul da Yerinde Dönüflüm Yaflanabilir Kentler konulu 2. Kentsel Dönüflüm Zirvesi gerçeklefltirildi. Zirveye kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Birçok noktada halk m z kentsel dönüflüm çal flmalar n n bafllamas n bekliyor dedi. Ba c lar Belediyesi ile fi- KUR un ortaklafla hayata geçirdi i proje kapsam nda iflverenler, ifl arayanlarla buluflturuluyor. fikur un ifl ve meslek dan flmanlar arac l yla Ba c lar Belediyesi Kad n ve Aile Kültür Sanat Merkezi nde düzenlenen programa kat lan ifl verenler arad klar vas flar tafl yanlar ifle al yorlar. fikur un fl ve Meslek Dan flmanlar, ba cilar.bel.tr ve cep telefonundan SMS yoluyla bilgilendirilen ifl Çevre ve fiehircilik Bakanl -, Altyap ve Kentsel Dönüflüm Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü, Türkiye De erleme Uzmanlar Birli i ve Harita Mühendisleri fladamlar Derne i deste i ve Y ld z Teknik Üniversitesi (YTÜ), Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derne i iflbirli iyle düzenlenen 2. Kentsel Dönüflüm Zirvesi 2014 stanbul da gerçeklefltirildi. YTÜ Oditoryumu nda yap lan zirveye, Piri Reis Derne i Onursal Baflkan Halil brahim Okutan, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan Atilla Ayd ner, Konya Meram Belediye Baflkan Fatma Toru, belediye baflkan yard mc lar, ifl adamlar, harita mühendisleri ve uzmanlar kat ld. Zirvenin Yerinde Dönüflüm Yaflanabilir Kentler adl son oturumunda Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Bayrampafla Belediye Baflkan Atilla Ayd ner, Konya Meram Belediye Baflkan Fatma Toru, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu moderatörlü ünde Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri konulu konuflma ve sunumlar - n gerçeklefltirdi. Baflkan Usta: Yapt m z Master Plan la öne ç km fl olabiliriz Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Kentsel Dönüflüm le ilgili yapt sunumda, Biz özellikle kentsel dönüflüm ile ilgili buldu umuz her konunun de erlendirilmesinden yanay z. Çeflitli ülkelerde yapt m z su- arayanlarla bulufluyorlar. Çal flma Bakanl na ba l fikur fl ve Meslek Dan flmanlar, 2,5 y ld r devam eden proje kapsam nda Ba c lar Belediyesi Engelliler Saray ile Kad n ve Aile numlarda gördük ki, Türkiye de ve dünyadaki kentsel dönüflüm birbirinden farkl. Özellikle Gaziosmanpafla ilçesi olarak bizler Türkiye deki kentsel dönüflümün çok iyi ve h zl bir noktada oldu unu ve toplum taraf ndan kabul gördü ünü, tüm imkânlar m z kentsel dönüflüme katmak zorunda oldu umuzu gördük. Gaziosmanpafla da daha büyük bir alanda kentsel Kültür Sanat Merkezi nde ifl arayanlarla bir araya geliyorlar. fl baflvurular nda bulunmak isteyenlerin e itim ve ifl baflvurusunda gerekli olan di er bilgileri kaydediliyor. Bu görüflmenin ard ndan fikur ifl arayan firmalarla görüflüyor. 15 günde bir düzenlenen program s ras nda ifl arayanlar ile iflveren yüz yüze görüfltürülüyor. flverenler, görüfltükleri ifl arayanlar n görüfl ve düflünceleri do rultusunda ifle al m yap yorlar. fle bafllama sürecinde devlet yard m eli uzat yor fle al nan kiflinin tecrübesi dönüflüm çal flmalar yap l yor. Di er taraftan master plan çal flmas kapsam nda bölgemizdeki tüm kentsel dönüflüm alanlar n de erlendirme f rsat bulduk. Ayn zamanda dönüflüm planlar n n yap lmas na kentsel dönüflüm firmalar n da ilave ederek, kentsel tasar m çal flmalar n birlikte yürüttük. Sonuçta karfl laflaca m z zorluklar daha önceden test edip, yapt m z planla öne ç km fl olabiliriz. Özellikle kentsel dönüflüm alg s n oluflturmak, dönüfltürmek ve toplum nezdinde duyarl l art rmak istiyoruz. Gördü ümüz de flu; birçok noktada halk m z kentsel dönüflüm çal flmalar - n n bafllamas n bekliyor fleklinde konufltu. Ba c lar Belediyesi iflçiyi ve iflvereni buluflturuyor fl arayanlarla ifl verenlerin bulufltu u toplant lar iflsizlerin ifl sahibi olmalar na imkan tan yor. fl arayanlar ile ifl verenler ayda iki kez düzenlenen toplant larda bir araya gelerek yüz yüze görüflme imkan buluyorlar. fl verenler, güvenli ortamda yüz yüze geldikleri ifl arayanlarda arad klar vas flar tafl yanlara ifl imkan sunuyorlar. AB ye olan güvenimiz azald Yap lan anketlere göre Türk halk n n % 28 i Türkiye nin AB üyeli inin 'iyi' oldu unu düflünürken, AB üyeli inin 'kötü' oldu una inanlar n oran yüzde 39 a ç kt. Avrupa Birli i'nin resmi istatistik kurumu Eurostat taraf ndan yap lan Eurobarometer anketinin (Eurobarometre) Güz 2014 say s yay mland. Araflt rmaya göre Türk halk - n n sadece 28 i Türkiye nin AB üyeli inin 'iyi' oldu unu düflünürken, AB üyeli inin 'kötü' oldu una inananlar n oran yüzde 39. Geçen raporlama dönemine göre AB üyeli- inin 'iyi' oldu unu düflünen Türk vatandafllar n n oran nda, yüzde 10 puanl k bir düflüfl söz konusu. Ankete göre Türk halk n n sadece yüzde 36 si AB üyeli inin ülkeye yarar sa layaca na inan rken, yüzde 54 ü üyeli- in Türkiye ye fayda sa lamayaca görüflünde. Bu oran ile de Türkiye, di er aday ülkeler aras nda son s rada. AB üyeli inin fayda sa lay p sa lamayaca na iliflkin daha ilginç veri ise, bir önceki raporlama dönemiyle k yasland nda, AB üyeli inin Türkiye ye fayda sa layaca na inananlar n oran ndaki yüzde 14 lük büyük düflüfl. olmamas halinde fikur, iflverenlerle görüflerek bir uygulama bafllat yor. Buna göre, kifli, ifl tecrübesi kazanana kadar firmada çal fl yor. Her ay 25 TL ödüyor. Ayr ca ifl kazas, meslek hastal ve sa l k sigortas da yine devlet taraf ndan ödeniyor. flbafl E itim Program süreci mesle in niteli ine göre de erlendiriliyor. Haberi Qr Cod ile dan 1 saat 15 milyar TL kayba neden oluyor Çal flanlar n, günde sadece 1 saat ifli bofl vermesinin, ekonomiye y ll k kayb 15 milyar TL yi buluyor. flletmelerde, genelde verimli insan kaynaklar yönetiminin yap lmad na iflaret eden AL Dan flmanl k Genel Müdürü, Marka Yönetimi ve nsan Kaynaklar Dan flman Ayflen Laçinel flunlar söyledi: Günde ortalama 8 saat çal flan bir kifli, e er her gün ortalama 1 saat iflini bofl verirse; ayda 20 saat, y lda 240 saat çal flmamaktad r. Bu tabloya göre, 12 ay ifle gidiliyor, ama yaklafl k 11 ay çal flm fl olunmaktad r. Ülkemizdeki yaklafl k 10 milyon çal flan, her gün 1 saat iflini bofl verse, bunun ekonomiye kayb 15 milyar TL yi bulacakt r dedi. Çal flan motive et, yüksek verimlik yarat Çal flan n motive eden iflletmelerin, yüksek verimlilik yarataca n anlatan Ayflen Laçinel, konuflmas n söyle devam etti: fl yerlerinde; çal flan n sürekli elefltirilmesi, sadece uyar ve disiplin sistemlerinin kullan lmas, ödüllendirme ve prim sistemlerinin hayata geçirilmemesi, organizasyon semas n n ve görev tan mlar n n net ve yal n olmamas, yanl fl seçme ve yerlefltirme yap lmas, sorumluluk bilincinde olmayan çal - flanlar n her f rsatta arkadafllar yla uzun sohbetlere veya günlük olaylara tak l kalmas gibi nedenlerden dolay, flirketlerin verimlili i ve karl - l düflmektedir. Bunun önüne geçmek için flirketlerde ilk olarak, liderlik ve yetenek yönetimi sa layan insan kaynaklar yöneticisine ve bu yönetim anlay fl na sahip olunmas gerekir. Bu yaklafl mla, do ru seçme ve yerlefltirme yap larak, e itim ve motivasyon süreçleri etkin kullan larak; hem iflini seven, hem iflinin sorumlulu unun fark nda olan, hem de mutlu ve verimli çal flan insan kayna yarat lacakt r. Çal - flan n motive eden iflletmelerde, yüksek verimlilik ve karl l k sa lanacakt r diye konufltu.

7 Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay Yerel Yönetimlerde Kad n program nda ödüle lay k görüldü. Kad na seçme ve seçilme hakk verilmesinin 80. y l dönümü münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kad n program, Ankara da yap ld. Programa, Baflbakan Ahmet Davuto lu ve efli Sare Davuto lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Azize Sibel Gönül, milletvekilleri ve belediye baflkanlar ile davetliler kat ld. Yerel Yönetimlerde Kad n program nda çeflitli alanlarda baflar gösteren kad nlara ödülleri verildi. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay da Sultangazi Belediyesi üst düzey yönetimde kad nlara yer vermesi nedeniyle ödüle lay k görüldü. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ödülünü Baflbakan Ahmet Davuto lu nun elinden ald. HABER 7 Cahit Altunay ödülünü Baflbakan Davuto lu nun elinden ald Kad na seçme ve seçilme hakk verilmesinin 80. y l dönümü münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kad n konulu programda Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ödüle lay k görüldü. Baflkan Altunay ödülü, Baflbakan Ahmet Davuto lu nun elinden ald. SPARK 11 noktada minibüs toplama alanlar oluflturdu Minibüs duraklar na kalite ve standart getiren proje kent genelinde yayg nlafl - yor. SPARK, Avrupa ve Anadolu yakas nda 11 noktada iflletmeye açt, minibüs depolama alanlar na yenilerini ekliyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi ifltiraki SPARK, UKOME karar ile belirlenen noktalarda, Minibüs depolama alanlar ile da n k ve düzensiz parklanman n önüne geçiyor. SPARK, flehir içi trafikte ulafl m n önemli kollar ndan biri olan minibüs iflletmecili inin, tek merkezden yönetilmesi ve kontrol edilmesi için de çal flmalar n h z kesmeden sürdürüyor. 6 bin minibüs e standart gelecek SPARK, minibüs duraklar ndaki düzensiz parklanmay önlemek ve kaliteyi art rmak için bafllatt projenin kentin tüm noktalar nda yayg nlaflmas için fizibilite çal flmalar na devam ediyor. Birçok alanda hizmete aç lan ve modern bir yap ya kavuflan duraklarda e itimli personeller hizmet verirken denetim ve kontroller s kl kla yap l yor. 11 noktada 1500 araca hizmet veren SPARK bu say - y 2015 y l nda 30 noktada 6 bin araca Minibüsler Kontrol ve Denetim alt nda E itimli personellerle hizmet ve kalite standartlar n üst seviyeye tafl yan SPARK güler yüzlü hizmet anlay fl n ön plana ç kart yor. Araç takip sistemi (GPRS) ile minibüslerin takip edildi i izleme merkezi, güzergâh ve h z ihlali yada uzun süreli bekleme gibi durumlar yak ndan izliyor. Sürücüleri an nda uyararak yolcu güvenli ini tehlikeye sokan durumlara müdahale ediliyor. Yolcular n farkl ödeme seçenekleriyle de minibüsleri kullanabilmeleri için stanbulkart kullan ma al nacak. Haberini Qr Cod ile dan ÖNS AD KOSGEB stanbul l Müdürünü Ziyareti etti ÖNS AD Heyeti Kurumsal Ziyaretler kapsam nda bugün KOS- GEB stanbul l Müdürü Özay Cebeci'yi makam nda ziyaret etti. Ziyarette ÖNS AD' n kurulufl amac, bugüne kadar yap lan çal flmalar ve hedefleri anlat ld. KOS- GEB'i ÖNS AD Üyelerine tan tma ve projelendirme konusunda çal flmalar n yap laca ve maksimum düzeyde faydalanmalar için bilgilendirilece i konufluldu. ÖNS AD Genel Baflkan Rasim Erdo mufl'a Genel Baflkan Vekili Hüseyin Ay, Genel Baflkan Yard mc lar Battal Is rkan, Recep Temur ve Reflat Yasan efllik ettiler... Genç ÖNS AD, Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ziyaret etti Genç ÖNS AD Genel Baflkan Yakup Özgür Önderli inde Hüseyin Y ld r m, Ferdi fienol, Celal Karakoca, ve Bulut Tafll p nar Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç makam nda ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça- atay K l ç, ile birlikte güzel ahlakl gençlerin yetiflmesi için birlikte yapacaklar projeler hakk nda konufluldu. Kültür, spor ve e itim alanlar nda yurtiçi ve yurtd fl projelerinin de nas l gelifltirece imizi masaya yat rd lar. Bakan, Oluflumlar hakk nda nasihatleri ile beraber nitelikli gençlerin her alanda varolmas na katk da bulunaca z dedi. Genç ÖNS AD, Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ile samimi ve içten bir birliktelik yafland. Ziyaret sonunda GENÇ ÖN- S AD yönetimi taraf ndan Bakan K l ç a hediye takdim edildi y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Mustafa AKZOR AK Parti Gaziosmanpafla lçe YönetimKurulu Üyesi Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Çetin DEN Z Koçluk Platformu Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

8 8 HABER Sultangazi de Yafll Bak m Merkezi Hizmete girdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde hizmete bafllayan Huzurevi 75. Y l Mahallesi nde infla edildi. Arsa üretimini Sultangazi Belediyesi nin üstlendi i merkezde, 68 adet oda ile atölye, spor salonu ve aktivite odalar yer al yor. 75. Y l Mahallesi nde infla edilen Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi hizmete aç ld m2 inflaat alan na sahip olan merkezin arsa üretimi Sultangazi Belediyesi taraf ndan sa land. l Özel daresi taraf ndan yap lan merkez, 97 kifli kapasiteli olarak hizmet vermeye bafllad. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde çal flmalar n yürüten merkezde; 49 adet tek kiflilik oda, 19 adet çift kiflilik oda, aktivite odalar, atölyeler ve spor salonu bulunuyor. Merkezde ayr ca yafll lar n günübirlik tesislerde misafir edilmesini sa layacak 6 odal ilk bak m ünitesi yer al yor. Metris Cezaevindeki fieb-i Arus töreni mest etti Baflkan m z Remzi Ayd n, ilçedeki SMEK ö retmenleri ve okul aile birli i yöneticileriyle bir akflam yeme i program nda bulufltu. Belediyemiz Nikah Saray nda düzenlenen programa, Eyüp Kaymakam Abdullah Dölek, lçe Milli E itim Müdürü Murat Ö ütçü, lçe Müftüsü Dr. Muammer Ayan da kat ld. Esenler Belediyesi'nin Metris 2 No'lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu ile ortaklafla düzenledi i fieb-i Arus program nda hükümlü ve tutuklular, verdikleri Tasavvuf Müzi i Konseri ve yapt klar Sema Gösterisiyle izleyicileri mest etti. Türkiye de ilklere imza atan Esenler Belediyesi, geçti imiz y l oldu u gibi bu y l da Metris 2 No'lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu ile ortaklafla Hz. Mevlâna'n n 741. Vuslat Y ldönümü nde farkl bir fieb-i Arus program düzenledi. Programda hükümlü ve tutuklular, verdikleri Tasavvuf Müzi i Konseri ve yapt klar Sema Gösterisiyle izleyicileri mest etti. Metris 2 Nolu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu nda gerçekleflen programa; Bak rköy Cumhuriyet Baflsavc s Selami Hatipo lu, Metris Ceza ve nfaz Kurumlar ndan Sorumlu Cumhuriyet Savc s Fuat Ar, Esenler Kaymakam Yüksel Ünal, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler lçe Baflkan Gökhan Taran, Metris 2 Nolu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu 1. Müdürü Erol Özbulut, Esenler lçe Milli E itim Müdürü Bayram Ercan ve Esenler Belediye Baflkan Yard mc lar, hükümlü ve tutuklu yak nlar kat ld. Gelenekselleflsin istiyoruz Programda konuflan Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, "Ne oldu umuzu de il ne olaca- m z bilmedi imiz bir dünyada yafl yoruz. Bu program bizim aç m zdan çok önemli oldu u gibi buradaki hükümlü ve tutuklu kardefllerimiz ile onlar n aileleri için de son derece önemli" dedi. Göksu, bu etkinliklerin Metris'te gelenekselleflmesini istediklerini belirterek, mahkûmlar n rehabilite olmalar aç s ndan böyle programlar n gerekli oldu unu kaydetti. Göksu ayr ca hükümlü ve tutuklulara birer eflofman Programda, SMEK Eyüp Bölge Müdürü Ayfle Akbulut, Remzi Ayd n a bir ebru tablo hediye etti. Yemekte bir konuflma yapan Baflkan m z Remzi Ayd n, ö retmenlerin toplum içindeki rolüne de inerek, Bu yeme i, geciken ö retmenler günü yeme i olarak kabul edin. Ben geçmifl ö retmenler gününüzü kutluyor, özverili çal flmalar n z ve katk lar n z için hepinize çok teflekkür ediyorum. Ayr ca okullar m z n gönüllü elçileri, okul aile birli i yöneticilerimize de teflekkür ediyorum. Her zaman her konuda e itime deste- tak m hediye edeceklerini söyledi. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Ayd n, vatandafllarla akflam yeme inde bulufltu 2015 y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Osman lhan Tüketici Haklar ve Çevreyi Koruma Derne i Genel Baflkan Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Ali YILDIRIM imiz sürecek dedi. Programa kat lan okullar n aile birli i baflkan ve yard mc lar, S- MEK ö retmenleri, ilçe protokolüyle hat ra foto raflar çektirdiler. Yemekte, ses sanatç s Behzat Duygun, konuklara muhteflem bir türkü ziyafeti çekti. Baflkan m z Remzi Ayd n, Uygur a teflekkür ederek çiçek takdim etti.

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa 16-17 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: bilgi@esnafbulteni.com

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz MÜS AD, fl Sa l Kanunu nu tart flt 18 ARALIK 2013 Çarflamba YIL:39 SAYI: 13834 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com BM, Suriyelileri misafir eden Türkiye ye 522 milyon dolar fon ay rd ÇANKAYA BM den Türkiye ye

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı