stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz stanbul Büyükflehir Belediyesi, SPARK ve taksi ça r merkezi ve yönetimi ihalesini kazanan Verifone iflbirli iyle 2 y l içinde 18 bin taksiyi kapsayacak projeyi ve tam donan ml taksi uygulamas n hayata geçiriyor. Haber 22 de Sultangazi de Yafll Bak m Merkezi Hizmete girdi Haber 8 de Y l: 4 Say :45 ARALIK 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 5 TL e-posta: 2015 stanbul SHOPPING FEST haz rl klar bafllad Haber 10 da Gaziosmanpafla Kent Konseyi Çal fltay gerçekleflti Haber 27 de 120 y ll k merhamet ve flefkat yuvas Sat r: G Y MKENT Türkiye de giyimin tek adresi olacak Haber 20 de Darülaceze 24 te Haber 14 te Ka thane de Sosyal Ma aza yüzleri güldürdü Kemal Öztürk Anadolu Ajans n Suriçi Grubu nda anlatt 12 de TÜMS AD y l n son fuar n nflaat Sektörü ile gerçeklefltirdi PON ÇKA Balkanlar n müthifl tatl s art k Gaziosmanpafla da Haber 30 da Haber de ESDER 2015 y l planlama toplant s n Ankara da yapt Haber 28 de

2 2 HABER Ev ve ifl yerlerine servisimiz vard r* Dost ve müflterilerimizin 2015 y l n kutlar. Mevlid kandilinizi tebrik ederiz. Güveç Süper Güveç K r Pidesi fiükrü Baflo lu K ymal Pide Kuflbafl l Pide Kar fl k Pide Kavurmal Pide Kaflarl Pide Sucuklu Pide fiube 1: Eski Edirne Asfalt 641/E (Sultançitli i-cami Dura ) fiube 2: Cebeci Yolu 2474 Sk. Sultangazi * 10 Güveç üstü sipariflleriniz adrese teslim edilir Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 HABER 3 Gaziosmanpafla da Lezzetin Doruk Noktas Necdet Usta Sofras Gaziosmanpafla da 1983 y l ndan beri Gaziosmanpaflal lara ve yolu Cumhuriyet Meydan na düflen herkese Lezzetin Doruk Noktas nda yaflatan Necdet Usta Sofras bölgede restoran deyimine yeni bir ifade katacak kadar özgün. denle Gaziosmanpafla ya düflmüfl ve Necdet Usta n n lezzeti ile tan flm fl arkadafllar m oldu. Bu arkadafllar m n beni el üstünde tutmas ve ayr bir de er vermesi benim için müflteriyi ne kadar çok memnun etti imizin bir göstergesiydi. Necdet Usta isminin güzel cümlelerle an lmas hem çok hofluma gitti hem de gurur kayna oldu benim için. Müflterilerimiz restoran m za yaln zca yemek yeme e gelmiyor Uzun y llard r Necdet Usta Sofras nda yöneticilik yapan ve Müflterileri ile y llar içinde bir aile gibi ve iyi bir dost olan Koray Biricik ten Lezzette nas l doru a ç kt klar n ve Necdet Usta Sofras n n sundu u hizmetleri esnaf gazetesi okurlar için anlatt. Restoran m z n ilk zamanlar nda ürün yelpazemiz ve iflletmemizin oturma kapasitesi daha bir dar çerçevedeydi. lerleyen y llarda müflteri memnuniyetini art rmak ad na ve yine onlardan gelen talepler karfl - s nda menü seçeneklerimizi ço altarak, oturma kapasitesini art rarak yenilikleri hem yemeklerimize hem de salonumuza entegre ettik. Müflterilerimizin dama- nda bir tat b rakm fl olmal - y z ki buradan yolu geçen birçok insandan daha sonra yine restoran m z n ismini duyuyoruz. Uzun y llar Necdet Usta da Çal flt ktan sonra k - sa dönem askere gittim. Askerde yolu herhangi bir ne- Necdet Usta ilk aç ld y llarda kebap ve lahmacun salonu fleklinde hizmet verirken yapt m z giriflim ve de- iflikliklerle zamanla lüks bir restoran haline dönüfltü. Personelimizle hizmet içi e itime çok önem verdik. flletme sahibi Say n Çetin DO AN Bey inde kat ld ve tüm personelimizin dâhil oldu u birçok e itim toplant s n ara vermeden sürdürdük. Müflterilerimiz restoran m za yaln zca yemek yeme e gelmiyor, bu bilinçle misafirlerimize lezzetin yan s ra hizmetinde en iyisini sunmay amaçl yoruz. Müflteri odakl hizmet anlay fl m zda salonumuza gelen kiflinin o anki ruh hali mutsuz bile olsa salonumuzdan bir tebessümle ç kmas n isteriz. Necdet Usta da her misafire ayn ilgi ve alaka gösterilir Her fleyden önce biz müflterilerimize, en iyi flekilde a rlanmas gereken evimiz kap s ndan içeri girmifl dostlar m z gözüyle bakar z. Siz iflletme olarak müflterinize samimiyetle de er verdi inizi hissettirdi iniz noktada tercih listesinin ilk s ras nda yerinizi muhafaza etmeyi baflar yorsunuz. Bu durumu bir örnekle aç klamak gerekirse müflterilerimizin aras nda lise y llar nda Lezzetin Doruk Noktas ile tan flm fl ve halen çocuklar ile hatta torunlar ile Necdet Usta Sofras na gelmeye devam eden misafir demiyorum aile bireylerimiz var. Necdet Usta yenilendi ama Personeli, Müflterisi ile uyumlu bir sadakate sahip ki y l önce bizi tercih eden müflterilerimize lezzeti ve servisi daha hofl bir ortamda sunmak amac ile tüm katlar m z n dekorasyonunu yeniledik. Bu yenilenme 1 ay sürdü, Müflterilerimiz bu süre zarf nda baflka bir müesseseyi tercih etmek yerine bizlerin faaliyete girmesini ve davetlerini erteleyip misafirlerini Necdet Usta da a rlayan müflterilerimiz oldu. Necdet Usta spesiyal i müflterilerimizin gözde yemeklerinden Üç katl salonlar m zda ayn anda 200 kifliyi a rlayabiliyoruz. Tüm müflterilerimize uygun alanlar mevcut. steyen misafirlerimiz üçüncü katta Gaziosmanpafla ve Cumhuriyet Meydan manzaras n seyrederek yeme ini yiyebilir. Üç katl salonumuzda toplant ya da ifl yeme i hizmetlerimizde var. Bizleri ayr k lan en önemli özelli imiz de ayr cal kl ve lüks hizmeti makul fiyatlarla ve tüm temizlik kurallar na tavizsiz uyarak sunuyor olmam z. Özellikle Necdet Usta spesiyalimiz müflterilerimiz taraf ndan çok tercih edilen ve iflletmemizin gözde yemeklerindendir. Ayr ca Tereya l ve Soslu skender imiz, Dana etinden özenle terbiyesi verilmifl Yaprak Dönerimizde Sarma Beyti, Lahmacun ve Pide çeflitlerimizle iddial y z. Müflterilerimizin talepleri do rultusunda Gün Boyu Kahvalt Keyfi Son y llarda masalara b - rakt m z stek ve Temenni Fomlar nda flletmemizde bulunmas n istedi iniz sorusuna seçenekler aras nda bulunmamas na ra men kahvalt cevab vermeleri dikkatimizi çekti ve bu talebi önemsedik. Derhal gerekli alt yap y tamamlay p S n rs z Çay eflli inde içerisinde 22 çeflit bulunan Gün Boyu Kahvalt Keyfi ni bafllatt k. Müflterilerimiz iflletmemizin mesai saatleri dâhilinde her saat kahvalt imkân ndan yararlanabilirler. Otopark ve Motorize hizmetlerimiz mevcut Gaziosmanpafla Cumhuriyet Meydan nday z ve kendi arac yla Lezzetin Doruk Noktas na gelen birçok müflterimize s n rs z hizmet için salonumuza yak n bir otoparkla anlaflmal y z. Misafirlerimize verdi imiz araç otopark kart ile ücretsiz yararlan yorlar. Ayr ca çeflitli nedenlerle salonumuza gelemeyen müflterilerimiz Lezzetin Doruk Noktas n evinde veya iflyerinde de sundu umuz motorize paket servisi ile yaflayabiliyor numaral siparifl hatt m - z arayan Gaziosmanpafla, Bayrampafla ve Eyüp ilçelerindeki müflterilerimize siparifllerini dakika aras nda ulaflt r yoruz.

4 4 HABER Sektör iflbirli i yapacak Türkiye kazanacak 6. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi nde, Müflavir, Müteahhit ve nflaat Malzemesi Üreticileri, sektörde flbirli i ve Güç Birli i ne gidiyor. flbirli inin ilk somut ad m, Ulusal Bina Yönetmeli i Platformu nun hayata geçirilmesi olacak. Zirvede konuflan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, Türkiye MSAD n düzenleyece i ve Mimar-Mühendis-Müflavir ve Müteahhitler ile nflaat Malzemesi Üreticilerinin bir araya gelece i Çal fltay a Bakanl k olarak her türlü deste i vereceklerini söyledi. Türkiye nin önde gelen 80 inflaat malzemesi sanayi firmas ve 29 derne i ile sektörün çat örgütü olan Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i nin (Türkiye MSAD) düzenledi i 6. Uluslararas nflaatta Kalite Zirvesi, Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce nin kat l m yla gerçekleflti. Sektörün üç sacaya n oluflturan ASKON Genel Baflkan : Dönüflümün 2. Paketi Kalite ve Rasyonalite ASKON Genel Baflkan Mustafa KOCA Baflbakan n aç klad 2. Dönüflüm paketi ile ilgili olarak bir de erlendirme yapt. Konuyla ilgili bas n aç klamas flu flekilde: Baflbakan Ahmet Davuto lu Yap sal Dönüflüm Programlar n aç klad : Bu sefer aç klananlar daha önce 25 ana bafll k olarak ilan edilen dönüflüm program n n 2. Bölümü ve 7 temel bafll ktan olufluyor. Bu bafll klar flu flekilde s raland : Üretimde verimlili in artt r lmas, Yurtiçi Tasarruflar n n artt r lmas ve israf n önlenmesi, stanbul Finans Merkezi program, Kamu Harcamalar n n Rasyonellefltirilmesi, Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Art r lmas, fl ve Yat r m Ortam n n Gelifltirilmesi, statistikî Bilgi Altyap s - n Gelifltirme. Bu dönüflüm program da özellikle kamuda ciddi anlamda bir restorasyon hedefini içermektedir. Uygulaman n baflar l olmas durumunda gerçekten beklentileri karfl layacak ve ekonomimizi daha rasyonel bir zemine oturtarak sa lamlaflmas na vesile olacakt r. Biz ülke olarak kaynaklar n kullan m konusunu çok iyi planlayan ve disiplinle yürüten bir dikkate ulaflamad k. Bu bizim için önemli bir zaaft r. Rasyonellikten daha çok mevzuata yakalanmadan herkesin özellikle bürokrasinin kendi anlay fl n uygulamas n n baflar olarak görüldü- ü bir teamüle, bürokratik teamüle sahibiz. Bunlar de iflmeli. Mevzuat da dinamik olmal ve rasyonel yenilenmeye aç k olmal d r. sraf çok önemli bir bafll kt r. Bu hem anlay fl olarak düzeltilmeli hem de teknoloji yenilenmesiyle düzeltilmelidir. Plaketin kald r lmas önemli ama bir makam arac kullan m var ki evlere flenlik. Zaman ve imkân israflar ise had safhadad r. Haberi Qr Cod ile dan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteahhitler ve nflaat Malzemesi Üreticileri nin Türkiye inflaat sektörünün 2015 y l rotas n çizdi i Zirve nin bu y lki ana temas iflbirli i ve güç birli i oldu. 6. Uluslar aras nflaatta Kalite Zirvesi ne kat lan inflaat sektörünün lokomotif gücünü oluflturan Mimarlar-Mühendisler-Müflavirler ile Müteahhitler ve nflaat Malzemesi Üreticileri, Türkiye inflaat sektörünü büyütmek ve ihracata 2015 Daha iyi olacak" Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Bütün rakamlar 2015'in enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z. Kas m ay enflasyon rakamlar yla ilgili, "enflasyonun h z kesti inin" söylenebilece ini belirterek, "Bütün rakamlar 2015'in enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z" dedi. Bakü'de düzenlenen Karadeniz Ekonomik flbirli i Örgütü (KE ) Bilim ve Teknoloji Bakanlar Toplant s sonras nda, kas m ay enflasyon rakamlar n bas n mensuplar na de erlendirdi. Rakamlar n, "orta vadedeki hedeflerin gerçeklefltirildi ini Haberi Qr Cod ile dan gösterdi ini" ifade eden Ifl k flöyle konufltu: "(Enflasyon h z kesti) diyebiliriz. Aç klanan rakamlar bu yönde. Özellikle yurtiçi üretici fiyatlar ndaki düflüfl, önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlar n n da afla do ru düflece ini gösteriyor. 2014, enflasyon aç s ndan baflar l bir y l olmad. Türkiye'nin karfl karfl ya kald Aral k süreci ve bunun oluflturdu u kur art fllar, Fed kaynakl dalgalanma ile birleflince enflasyona ciddi bir yük bindirdi. Bu arada bu y lki kurakl ktan dolay g da fiyatlar ndaki art fl ilave yük bindirince enflasyonla mücadelede 2014 zor bir y l oldu. Ama bütün rakamlar, 2015'in pozitif katk sa lamak için Sektör iflbirli i yapacak, Türkiye kazanacak mesaj yla iflbirli i ve güç birli ine gidiyor. Türkiye nin ad n dünya inflaat sektöründe markalaflt rmak amac yla at lacak ad mlar ve güç birli i yöntemlerinin tart - fl ld Zirve nin befl ayr oturumunda, yabanc uzmanlar da deneyim ve de erlendirmeleriyle Türk inflaat sektörünün gelece ine fl k tuttular. Türkiye MSAD Baflkan Dündar Yetiflener in aç l fl konuflmas n yapt Zirve de, Türkiye Müteahhitler Birli i Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, Türk Müflavir Mühendisler ve Mimarlar Birli i Baflkan Demir nözü, Türk Serbest Mimarlar Baflkan Yeflim Hat rl ile TOBB Baflkan Yard mc s brahim Ça lar ve TOK Baflkan Yard mc s Dr. Ahmet fiahin, konuflmalar ile yer ald lar. Zirve ye ifl dünyas n n önde gelen 500 ün üzerinde temsilcisi kat ld. enflasyonla mücadelede 2014'e göre daha iyi bir y l olaca n gösteriyor. Orta vadedeki hedefe yaklaflaca z."

5 Törene Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, Gaziosmanpafla Müftüsü sa Gürler, Küçükköy Merkez Camii Kuran Kursu Derne i Baflkan Cemal Terzio lu, ifladamlar ve vatandafllar kat ld. Kur an tilavetiyle bafllayan programda söz alan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Selçuklu ve Osmanl da flehirlerin camiler merkeze al narak yap land r ld n belirtti. Camilerin medeniyet de erlerimiz aç s ndan büyük önemi oldu- unu belirten Baflkan Usta, Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo- an n Baflbakanl döneminde ç kar lan kanunla art k belediyelerin cami, okul ve karakol yapabildi ini ve bunun vatandafllara hizmet sunmalar aç s ndan çok önemli oldu unu söyledi. Kur an Üniversitesi Baflkan Usta, Kur an Kursu ek hizmet binas n n arazisinin Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan verildi ini belirterek, bu binay bir anlamda Kur an Üniversitesi olarak adland rd n ifade etti. Baflkan Usta, buradan yetiflecek gençlerin önemli bir görev ifa edece ini kaydederek, kendilerine baflar lar diledi. Baflkan Usta n n ard ndan söz HABER 5 Baflkan Usta Kur an Üniversitemiz hay rl olsun! Cuma namaz sonras gerçeklefltirilen Küçükköy Merkez Camii Kur an Kursu Ek Bina temel atma törenine kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Burada yap lan Kur an üniversitemiz hay rl olsun dedi. Sultangazi ye 13 bin m 2 yeni park yap lacak Sultangazi Belediyesi taraf ndan 13 bin 400 metrekare alan üzerine yap lacak olan park ile Çevre Ba lant Yolu üzerinde görüntü kirli i oluflturan alanlar düzenlenecek. M alkoço lu Mahallesi nde ilçenin en büyük parklar ndan bir tanesini daha hayata geçiriyor. Park ve yeflil alan olarak düzenlenerek ilçeye estetik görünüm verilmesi amaçlan yor. lçe genelinde yeflil alan ve park yap m çal flmalar n h z kesmeden sürdüren Sultangazi Belediyesi, mahallelerde park ve çocuk oyun alan yap m çal flmalar na devam ediyor. 5 y lda 136 yeni park ilçeye kazand ran Sultangazi Belediyesi, Malkoço lu Mahallesi nde ilçenin en büyük parklar ndan bir tanesini daha hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan yap lan çal flmada; Malkoço lu Mahallesi nde 13 bin 400 metrekare alan üzerine park yap l yor. Bu çal flma ile Çevre Ba lant Yolu üzerinde görüntü kirli i oluflturan alanlar, park ve yeflil alan olarak düzenlenerek ilçeye estetik görünüm verilmesi amaçlan - yor. Parkta çocuk oyun alanlar, fit- ness, basket sahalar, pergolalar, oturma gruplar ve sosyal donat alanlar yer alacak. Parkta yer alacak üniteler ve özelikleri ise flunlar: Yap m alan : m2 Çim alan : m2 Bitkisel alan: 1878 m3 Toprak alan: 939 m3 Beton alan: 195 m3 Kauçuk alan: 904 m3 Sulama tesisat yap lacak alan: 9390 m2 Çocuk oyun alan : 460 m2 Fitness alanlar : 692 m2 Çocuk fitness alan : 60 m2 Bank: 24 adet Pergola: 9 adet Basket sahalar, Dekoratif tafl duvarlar Eyüp Belediyesi, kendisi küçük ama hedefi büyük bir projeyi daha hayata geçirdi. Ali Kuflçu Uzay Evi 30 Kas m Pazar günü Alibeyköy Osmanl Park Yeflil Bina da aç ld. Evsahipli ini Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n n üstlendi i programa, stanbul Üniversitesi Gözlemevi, Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Genel Astronomi Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ahmet Talat Saygaç, Maltepe Üniversitesi Ö retim Görevlisi Profesör alan Dernek Baflkan Cemal Terzio lu Hoca ise Kur an Kursu ek binas n n yap m nda eme i geçen ve katk lar bulunan herkese teflekkür ederek, bu katk lar n devam n beklediklerini söyledi. Konuflmalar n ard ndan Abdullah Ustaosmano lu taraf ndan edilen dua ile Ek Binan n temeli at ld. Tören s ras nda Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan vatandafllara etli pilav da t ld. Eyüp Belediyesi Ali Kuflçu Uzay Evi Aç ld Eyüplü Çocuklar, Ali Kuflçu Uzay Evi nde Geri Dönüflüm Malzemeleriyle Uzay Teknolojileri Maketleri de Yapacak Mehmet Emin Özel, TA Uzay Sistemleri Baflkanl fl Gelifltirme fiefi Muhittin Göçer, HA Sistemleri Baflkanl Program Yöneticisi Ayd n Demir, Belediye Baflkan Yard mc lar, Birim Müdürleri ve Eyüp teki okullarda, bilgievlerinde e itim gören ö renciler ve velileri kat ld. Haberi Qr Cod ile dan

6 6 HABER Baflkan Usta, Yaflanabilir Kentler panelinde konufltu stanbul da Yerinde Dönüflüm Yaflanabilir Kentler konulu 2. Kentsel Dönüflüm Zirvesi gerçeklefltirildi. Zirveye kat lan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Birçok noktada halk m z kentsel dönüflüm çal flmalar n n bafllamas n bekliyor dedi. Ba c lar Belediyesi ile fi- KUR un ortaklafla hayata geçirdi i proje kapsam nda iflverenler, ifl arayanlarla buluflturuluyor. fikur un ifl ve meslek dan flmanlar arac l yla Ba c lar Belediyesi Kad n ve Aile Kültür Sanat Merkezi nde düzenlenen programa kat lan ifl verenler arad klar vas flar tafl yanlar ifle al yorlar. fikur un fl ve Meslek Dan flmanlar, ba cilar.bel.tr ve cep telefonundan SMS yoluyla bilgilendirilen ifl Çevre ve fiehircilik Bakanl -, Altyap ve Kentsel Dönüflüm Hizmetleri Genel Müdürlü ü, Tapu Kadastro Genel Müdürlü ü, Türkiye De erleme Uzmanlar Birli i ve Harita Mühendisleri fladamlar Derne i deste i ve Y ld z Teknik Üniversitesi (YTÜ), Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derne i iflbirli iyle düzenlenen 2. Kentsel Dönüflüm Zirvesi 2014 stanbul da gerçeklefltirildi. YTÜ Oditoryumu nda yap lan zirveye, Piri Reis Derne i Onursal Baflkan Halil brahim Okutan, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan Atilla Ayd ner, Konya Meram Belediye Baflkan Fatma Toru, belediye baflkan yard mc lar, ifl adamlar, harita mühendisleri ve uzmanlar kat ld. Zirvenin Yerinde Dönüflüm Yaflanabilir Kentler adl son oturumunda Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Bayrampafla Belediye Baflkan Atilla Ayd ner, Konya Meram Belediye Baflkan Fatma Toru, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu moderatörlü ünde Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri konulu konuflma ve sunumlar - n gerçeklefltirdi. Baflkan Usta: Yapt m z Master Plan la öne ç km fl olabiliriz Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Kentsel Dönüflüm le ilgili yapt sunumda, Biz özellikle kentsel dönüflüm ile ilgili buldu umuz her konunun de erlendirilmesinden yanay z. Çeflitli ülkelerde yapt m z su- arayanlarla bulufluyorlar. Çal flma Bakanl na ba l fikur fl ve Meslek Dan flmanlar, 2,5 y ld r devam eden proje kapsam nda Ba c lar Belediyesi Engelliler Saray ile Kad n ve Aile numlarda gördük ki, Türkiye de ve dünyadaki kentsel dönüflüm birbirinden farkl. Özellikle Gaziosmanpafla ilçesi olarak bizler Türkiye deki kentsel dönüflümün çok iyi ve h zl bir noktada oldu unu ve toplum taraf ndan kabul gördü ünü, tüm imkânlar m z kentsel dönüflüme katmak zorunda oldu umuzu gördük. Gaziosmanpafla da daha büyük bir alanda kentsel Kültür Sanat Merkezi nde ifl arayanlarla bir araya geliyorlar. fl baflvurular nda bulunmak isteyenlerin e itim ve ifl baflvurusunda gerekli olan di er bilgileri kaydediliyor. Bu görüflmenin ard ndan fikur ifl arayan firmalarla görüflüyor. 15 günde bir düzenlenen program s ras nda ifl arayanlar ile iflveren yüz yüze görüfltürülüyor. flverenler, görüfltükleri ifl arayanlar n görüfl ve düflünceleri do rultusunda ifle al m yap yorlar. fle bafllama sürecinde devlet yard m eli uzat yor fle al nan kiflinin tecrübesi dönüflüm çal flmalar yap l yor. Di er taraftan master plan çal flmas kapsam nda bölgemizdeki tüm kentsel dönüflüm alanlar n de erlendirme f rsat bulduk. Ayn zamanda dönüflüm planlar n n yap lmas na kentsel dönüflüm firmalar n da ilave ederek, kentsel tasar m çal flmalar n birlikte yürüttük. Sonuçta karfl laflaca m z zorluklar daha önceden test edip, yapt m z planla öne ç km fl olabiliriz. Özellikle kentsel dönüflüm alg s n oluflturmak, dönüfltürmek ve toplum nezdinde duyarl l art rmak istiyoruz. Gördü ümüz de flu; birçok noktada halk m z kentsel dönüflüm çal flmalar - n n bafllamas n bekliyor fleklinde konufltu. Ba c lar Belediyesi iflçiyi ve iflvereni buluflturuyor fl arayanlarla ifl verenlerin bulufltu u toplant lar iflsizlerin ifl sahibi olmalar na imkan tan yor. fl arayanlar ile ifl verenler ayda iki kez düzenlenen toplant larda bir araya gelerek yüz yüze görüflme imkan buluyorlar. fl verenler, güvenli ortamda yüz yüze geldikleri ifl arayanlarda arad klar vas flar tafl yanlara ifl imkan sunuyorlar. AB ye olan güvenimiz azald Yap lan anketlere göre Türk halk n n % 28 i Türkiye nin AB üyeli inin 'iyi' oldu unu düflünürken, AB üyeli inin 'kötü' oldu una inanlar n oran yüzde 39 a ç kt. Avrupa Birli i'nin resmi istatistik kurumu Eurostat taraf ndan yap lan Eurobarometer anketinin (Eurobarometre) Güz 2014 say s yay mland. Araflt rmaya göre Türk halk - n n sadece 28 i Türkiye nin AB üyeli inin 'iyi' oldu unu düflünürken, AB üyeli inin 'kötü' oldu una inananlar n oran yüzde 39. Geçen raporlama dönemine göre AB üyeli- inin 'iyi' oldu unu düflünen Türk vatandafllar n n oran nda, yüzde 10 puanl k bir düflüfl söz konusu. Ankete göre Türk halk n n sadece yüzde 36 si AB üyeli inin ülkeye yarar sa layaca na inan rken, yüzde 54 ü üyeli- in Türkiye ye fayda sa lamayaca görüflünde. Bu oran ile de Türkiye, di er aday ülkeler aras nda son s rada. AB üyeli inin fayda sa lay p sa lamayaca na iliflkin daha ilginç veri ise, bir önceki raporlama dönemiyle k yasland nda, AB üyeli inin Türkiye ye fayda sa layaca na inananlar n oran ndaki yüzde 14 lük büyük düflüfl. olmamas halinde fikur, iflverenlerle görüflerek bir uygulama bafllat yor. Buna göre, kifli, ifl tecrübesi kazanana kadar firmada çal fl yor. Her ay 25 TL ödüyor. Ayr ca ifl kazas, meslek hastal ve sa l k sigortas da yine devlet taraf ndan ödeniyor. flbafl E itim Program süreci mesle in niteli ine göre de erlendiriliyor. Haberi Qr Cod ile dan 1 saat 15 milyar TL kayba neden oluyor Çal flanlar n, günde sadece 1 saat ifli bofl vermesinin, ekonomiye y ll k kayb 15 milyar TL yi buluyor. flletmelerde, genelde verimli insan kaynaklar yönetiminin yap lmad na iflaret eden AL Dan flmanl k Genel Müdürü, Marka Yönetimi ve nsan Kaynaklar Dan flman Ayflen Laçinel flunlar söyledi: Günde ortalama 8 saat çal flan bir kifli, e er her gün ortalama 1 saat iflini bofl verirse; ayda 20 saat, y lda 240 saat çal flmamaktad r. Bu tabloya göre, 12 ay ifle gidiliyor, ama yaklafl k 11 ay çal flm fl olunmaktad r. Ülkemizdeki yaklafl k 10 milyon çal flan, her gün 1 saat iflini bofl verse, bunun ekonomiye kayb 15 milyar TL yi bulacakt r dedi. Çal flan motive et, yüksek verimlik yarat Çal flan n motive eden iflletmelerin, yüksek verimlilik yarataca n anlatan Ayflen Laçinel, konuflmas n söyle devam etti: fl yerlerinde; çal flan n sürekli elefltirilmesi, sadece uyar ve disiplin sistemlerinin kullan lmas, ödüllendirme ve prim sistemlerinin hayata geçirilmemesi, organizasyon semas n n ve görev tan mlar n n net ve yal n olmamas, yanl fl seçme ve yerlefltirme yap lmas, sorumluluk bilincinde olmayan çal - flanlar n her f rsatta arkadafllar yla uzun sohbetlere veya günlük olaylara tak l kalmas gibi nedenlerden dolay, flirketlerin verimlili i ve karl - l düflmektedir. Bunun önüne geçmek için flirketlerde ilk olarak, liderlik ve yetenek yönetimi sa layan insan kaynaklar yöneticisine ve bu yönetim anlay fl na sahip olunmas gerekir. Bu yaklafl mla, do ru seçme ve yerlefltirme yap larak, e itim ve motivasyon süreçleri etkin kullan larak; hem iflini seven, hem iflinin sorumlulu unun fark nda olan, hem de mutlu ve verimli çal flan insan kayna yarat lacakt r. Çal - flan n motive eden iflletmelerde, yüksek verimlilik ve karl l k sa lanacakt r diye konufltu.

7 Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay Yerel Yönetimlerde Kad n program nda ödüle lay k görüldü. Kad na seçme ve seçilme hakk verilmesinin 80. y l dönümü münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kad n program, Ankara da yap ld. Programa, Baflbakan Ahmet Davuto lu ve efli Sare Davuto lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur slam, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkan Azize Sibel Gönül, milletvekilleri ve belediye baflkanlar ile davetliler kat ld. Yerel Yönetimlerde Kad n program nda çeflitli alanlarda baflar gösteren kad nlara ödülleri verildi. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay da Sultangazi Belediyesi üst düzey yönetimde kad nlara yer vermesi nedeniyle ödüle lay k görüldü. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ödülünü Baflbakan Ahmet Davuto lu nun elinden ald. HABER 7 Cahit Altunay ödülünü Baflbakan Davuto lu nun elinden ald Kad na seçme ve seçilme hakk verilmesinin 80. y l dönümü münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kad n Kollar Baflkanl taraf ndan düzenlenen Yerel Yönetimlerde Kad n konulu programda Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ödüle lay k görüldü. Baflkan Altunay ödülü, Baflbakan Ahmet Davuto lu nun elinden ald. SPARK 11 noktada minibüs toplama alanlar oluflturdu Minibüs duraklar na kalite ve standart getiren proje kent genelinde yayg nlafl - yor. SPARK, Avrupa ve Anadolu yakas nda 11 noktada iflletmeye açt, minibüs depolama alanlar na yenilerini ekliyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi ifltiraki SPARK, UKOME karar ile belirlenen noktalarda, Minibüs depolama alanlar ile da n k ve düzensiz parklanman n önüne geçiyor. SPARK, flehir içi trafikte ulafl m n önemli kollar ndan biri olan minibüs iflletmecili inin, tek merkezden yönetilmesi ve kontrol edilmesi için de çal flmalar n h z kesmeden sürdürüyor. 6 bin minibüs e standart gelecek SPARK, minibüs duraklar ndaki düzensiz parklanmay önlemek ve kaliteyi art rmak için bafllatt projenin kentin tüm noktalar nda yayg nlaflmas için fizibilite çal flmalar na devam ediyor. Birçok alanda hizmete aç lan ve modern bir yap ya kavuflan duraklarda e itimli personeller hizmet verirken denetim ve kontroller s kl kla yap l yor. 11 noktada 1500 araca hizmet veren SPARK bu say - y 2015 y l nda 30 noktada 6 bin araca Minibüsler Kontrol ve Denetim alt nda E itimli personellerle hizmet ve kalite standartlar n üst seviyeye tafl yan SPARK güler yüzlü hizmet anlay fl n ön plana ç kart yor. Araç takip sistemi (GPRS) ile minibüslerin takip edildi i izleme merkezi, güzergâh ve h z ihlali yada uzun süreli bekleme gibi durumlar yak ndan izliyor. Sürücüleri an nda uyararak yolcu güvenli ini tehlikeye sokan durumlara müdahale ediliyor. Yolcular n farkl ödeme seçenekleriyle de minibüsleri kullanabilmeleri için stanbulkart kullan ma al nacak. Haberini Qr Cod ile dan ÖNS AD KOSGEB stanbul l Müdürünü Ziyareti etti ÖNS AD Heyeti Kurumsal Ziyaretler kapsam nda bugün KOS- GEB stanbul l Müdürü Özay Cebeci'yi makam nda ziyaret etti. Ziyarette ÖNS AD' n kurulufl amac, bugüne kadar yap lan çal flmalar ve hedefleri anlat ld. KOS- GEB'i ÖNS AD Üyelerine tan tma ve projelendirme konusunda çal flmalar n yap laca ve maksimum düzeyde faydalanmalar için bilgilendirilece i konufluldu. ÖNS AD Genel Baflkan Rasim Erdo mufl'a Genel Baflkan Vekili Hüseyin Ay, Genel Baflkan Yard mc lar Battal Is rkan, Recep Temur ve Reflat Yasan efllik ettiler... Genç ÖNS AD, Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ziyaret etti Genç ÖNS AD Genel Baflkan Yakup Özgür Önderli inde Hüseyin Y ld r m, Ferdi fienol, Celal Karakoca, ve Bulut Tafll p nar Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç makam nda ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça- atay K l ç, ile birlikte güzel ahlakl gençlerin yetiflmesi için birlikte yapacaklar projeler hakk nda konufluldu. Kültür, spor ve e itim alanlar nda yurtiçi ve yurtd fl projelerinin de nas l gelifltirece imizi masaya yat rd lar. Bakan, Oluflumlar hakk nda nasihatleri ile beraber nitelikli gençlerin her alanda varolmas na katk da bulunaca z dedi. Genç ÖNS AD, Gençlik ve Spor Bakan Akif Ça atay K l ç ile samimi ve içten bir birliktelik yafland. Ziyaret sonunda GENÇ ÖN- S AD yönetimi taraf ndan Bakan K l ç a hediye takdim edildi y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Mustafa AKZOR AK Parti Gaziosmanpafla lçe YönetimKurulu Üyesi Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Çetin DEN Z Koçluk Platformu Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

8 8 HABER Sultangazi de Yafll Bak m Merkezi Hizmete girdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde hizmete bafllayan Huzurevi 75. Y l Mahallesi nde infla edildi. Arsa üretimini Sultangazi Belediyesi nin üstlendi i merkezde, 68 adet oda ile atölye, spor salonu ve aktivite odalar yer al yor. 75. Y l Mahallesi nde infla edilen Huzurevi ve Yafll Bak m Merkezi hizmete aç ld m2 inflaat alan na sahip olan merkezin arsa üretimi Sultangazi Belediyesi taraf ndan sa land. l Özel daresi taraf ndan yap lan merkez, 97 kifli kapasiteli olarak hizmet vermeye bafllad. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl bünyesinde çal flmalar n yürüten merkezde; 49 adet tek kiflilik oda, 19 adet çift kiflilik oda, aktivite odalar, atölyeler ve spor salonu bulunuyor. Merkezde ayr ca yafll lar n günübirlik tesislerde misafir edilmesini sa layacak 6 odal ilk bak m ünitesi yer al yor. Metris Cezaevindeki fieb-i Arus töreni mest etti Baflkan m z Remzi Ayd n, ilçedeki SMEK ö retmenleri ve okul aile birli i yöneticileriyle bir akflam yeme i program nda bulufltu. Belediyemiz Nikah Saray nda düzenlenen programa, Eyüp Kaymakam Abdullah Dölek, lçe Milli E itim Müdürü Murat Ö ütçü, lçe Müftüsü Dr. Muammer Ayan da kat ld. Esenler Belediyesi'nin Metris 2 No'lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu ile ortaklafla düzenledi i fieb-i Arus program nda hükümlü ve tutuklular, verdikleri Tasavvuf Müzi i Konseri ve yapt klar Sema Gösterisiyle izleyicileri mest etti. Türkiye de ilklere imza atan Esenler Belediyesi, geçti imiz y l oldu u gibi bu y l da Metris 2 No'lu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu ile ortaklafla Hz. Mevlâna'n n 741. Vuslat Y ldönümü nde farkl bir fieb-i Arus program düzenledi. Programda hükümlü ve tutuklular, verdikleri Tasavvuf Müzi i Konseri ve yapt klar Sema Gösterisiyle izleyicileri mest etti. Metris 2 Nolu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu nda gerçekleflen programa; Bak rköy Cumhuriyet Baflsavc s Selami Hatipo lu, Metris Ceza ve nfaz Kurumlar ndan Sorumlu Cumhuriyet Savc s Fuat Ar, Esenler Kaymakam Yüksel Ünal, Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Esenler lçe Baflkan Gökhan Taran, Metris 2 Nolu T Tipi Ceza ve nfaz Kurumu 1. Müdürü Erol Özbulut, Esenler lçe Milli E itim Müdürü Bayram Ercan ve Esenler Belediye Baflkan Yard mc lar, hükümlü ve tutuklu yak nlar kat ld. Gelenekselleflsin istiyoruz Programda konuflan Esenler Belediye Baflkan Mehmet Tevfik Göksu, "Ne oldu umuzu de il ne olaca- m z bilmedi imiz bir dünyada yafl yoruz. Bu program bizim aç m zdan çok önemli oldu u gibi buradaki hükümlü ve tutuklu kardefllerimiz ile onlar n aileleri için de son derece önemli" dedi. Göksu, bu etkinliklerin Metris'te gelenekselleflmesini istediklerini belirterek, mahkûmlar n rehabilite olmalar aç s ndan böyle programlar n gerekli oldu unu kaydetti. Göksu ayr ca hükümlü ve tutuklulara birer eflofman Programda, SMEK Eyüp Bölge Müdürü Ayfle Akbulut, Remzi Ayd n a bir ebru tablo hediye etti. Yemekte bir konuflma yapan Baflkan m z Remzi Ayd n, ö retmenlerin toplum içindeki rolüne de inerek, Bu yeme i, geciken ö retmenler günü yeme i olarak kabul edin. Ben geçmifl ö retmenler gününüzü kutluyor, özverili çal flmalar n z ve katk lar n z için hepinize çok teflekkür ediyorum. Ayr ca okullar m z n gönüllü elçileri, okul aile birli i yöneticilerimize de teflekkür ediyorum. Her zaman her konuda e itime deste- tak m hediye edeceklerini söyledi. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Ayd n, vatandafllarla akflam yeme inde bulufltu 2015 y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Osman lhan Tüketici Haklar ve Çevreyi Koruma Derne i Genel Baflkan Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Ali YILDIRIM imiz sürecek dedi. Programa kat lan okullar n aile birli i baflkan ve yard mc lar, S- MEK ö retmenleri, ilçe protokolüyle hat ra foto raflar çektirdiler. Yemekte, ses sanatç s Behzat Duygun, konuklara muhteflem bir türkü ziyafeti çekti. Baflkan m z Remzi Ayd n, Uygur a teflekkür ederek çiçek takdim etti.

9

10 10 HABER M.ZEK SAYIN Bo az perçinleniyor Sar yer de evimin teras na ç k p, üçüncü köprünün aya n, aç lan yollar görünce akl ma neler gelmedi ki. Rahmetli cennet mekân ulu Hakan Abdülhamit Han n bo az n üzerine yapt rd köprü projesi, birinci köprü (bo az köprüsü) nün yap l fl an nda yap lmas n diye ba ranlar, zap suyuna köprü yap ls n bo aza yap lmas n diyenler, ikinci köprüden elde edilecek geçit paralar n n biran evvel al nmas düflüncesine biz bu köprüyü satt rmay z diyenler, üçüncü köprü yap lmas gerekiyor diye proje yap l p ihale edilirken, gereksiz bir köprü, yeflil alanlar katlediliyor, paras nereden bulunacak diye yaz p çizenler vs.vs. Hep bunlar bir anda filim fleridi gibi geçti kafamdan. Bo az köprüsü yap lmas n diye ba r p ça ranlar belki de kendi yönlerinde hakl yd lar. Bunlar sol düflüncenin savunucular yd. Zira Rusya, y llard r bo- azlar aç k denizdir, öyle olmal d r diyordu. Öyle ya içimizdeki solcular buna destek vermek durumunda idiler. Öyle olmasa yandal olduklar yoldafl olduklar nereden belli olacakt. fiimdi bo aza kendi inisiyatifimizle ilk defa bir köprü yap l yor ve iki k tay bir birine ba l yordu. Ayn zamanda köprünün her iki ucundaki kara parças da Türkiye ye ait ve bo azlarda iç deniz durumunda idi. Köprü bu durumu teyit ediyordu. Art k kimsenin lüzumsuz konuflmas na da otomatik olarak f rsat verilmemifl olacakt. Bu durum kominizim düflüncesinde olup Rusya y destekleyenleri sarsacakt. Onlar için ülke önemli miydi? Yeter ki kominizim baflar l olsun. Dolay s ile Rusya n n da iste i yerine gelsin. Olmad, birinci köprü yap ld, birçok iflyeri Anadolu yakas na tafl nd, kâfi gelmedi, ikinci köprünün yap lmas na karar verildi ve yap ld. Yine ba rmalar, ça rmalar flekil de ifltirerek devam etti. Bu iki köprüyle, halatlarla s ms k iki k ta (asya-avrupa) bir birine ba land. Bu ülke bizim, buralarda bizimdir, kimse art k bundan böyle bo azlarda aç k deniz hükmü uygulans n diyemeyecektir. Ba rmalar, ça rmalar da bofla gitmifl olacak. Bo az kelepçelendi. Yetmedi iki k t ay sadece üstten de il denizin alt ndan da ba lamak gerekiyordu. Öyle de oldu. Bo- aza dü üm üstüne dü üm at l yordu. Yar n bunlar gibi bir bir daha yap lacakt. Allah bunlar yapanlara ömür versin. Dualar m z onlarla olacak. Bu köprü de ihtiyaç karfl lamad, üçüncüsü flimdi yap l yor. Bu defa buna da bir bahane bulmak gerekiyordu ki onu da buldular. Bidayette belirtti imiz gibi yefliller katlediliyor, yaz k oluyor denmeye baflland. Yaz ld çizildi. Ne oldu iflte yollar aç l yor, köprü ayaklar yükseliyor. Yapanlar, yapt ranlar sa olsun. Böylece bo azlar sadece halatlarla ba lanm fl olmayacak üstten-alttan perçinlenmifl olacak. stemeyenler de bunlar n üstünden gelip geçecekler. Belki de nedamete erip teflekkür bile edebileceklerdir. Ülkemize, insanl a her vesile ile hizmet edenlerin Allah yar ve yard mc s olsun stanbul SHOPPING FEST haz rl klar bafllad stanbul un marka kimli ine hizmet eden ve dünyan n en büyük al flverifl ve e lence festivallerinden biri olmay hedefleyen stanbul Shoppig Fest in ( SF) beflincisi için haz rl klar bafllad. SF Platform Üyeleri'nin kat l m ile stanbul Ticaret Odas 'nda düzenlenen toplant da festival önerileri ele al nd. Dünyan n en büyük al flverifl ve e lence festivallerinden biri olmay hedefleyen stanbul Shopping Fest te ( SF) 2015 için haz rl klar bafllad. Perakendeden turizme, g dadan ulafl - ma, sa l ktan konaklamaya kadar birçok sektörü harekete geçiren ve 6-28 Haziran 2015 tarihleri aras nda beflincisi düzenlenecek olan stanbul Shopping Fest ( SF) için haz rl klar bafllad. stanbul Ticaret Odas Baflkan ( TO) ve SF cra Kurulu Baflkan brahim Ça lar, 2015 için as l hedefimiz; yurtd fl ndaki etkinliklerle, festivalin çok daha genifl kitlelere tan t lmas olacak. Birlikte, tüm flehri içine alan bir katma de er oluflturaca z" dedi. Önümüzdeki y l 6-28 Haziran tarihleri aras nda 5'incisi düzenlenecek olan stanbul Shopping Fest, ( SF) perakende sektörünün en büyük markalar n bir araya getirecek. Festival haz rl klar tüm h z yla devam ederken; stanbul Ticaret Odas Baflkan ( TO) ve SF cra Kurulu Baflkan brahim Ça lar, stanbul Shopping Fest Platform Üyeleri ile biraraya geldi. Toplant ya ev sahipli i yapan TO Baflkan brahim Ça lar; Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, stanbul Büyükflehir Belediyesi ( BB) Kültür A.fi Genel Müdürü Nevzat Kütük, Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) Baflkan Baflaran Ulusoy, Tüm Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Baflkan Vahap Küçük, Birleflmifl Markalar Derne i (BMD) Baflkan Hüseyin Do an ile bir araya gelerek, 5. stanbul Shopping Fest için kat l mc markalar n beklentilerini paylaflt. Türkiye nin önde gelen markalar n bir araya toplayan; al flverifl, kültür, e lence de dahil stanbul'un tüm de erlerini öne ç karmay amaçlayan stanbul Shopping Fest 2015 y l nda da ziyaretçilerine heyecan yaflatacak. stanbul Shopping Fest'te Platform Baflkanl 'n stanbul Büyükflehir Belediyesi, cra Kurulu Baflkanl 'n ise stanbul Ticaret Odas yap yor. Ça lar: As l hedefimiz yurtd fl nda tan t m stanbul Ticaret Odas nda gerçeklefltirilen toplant da, yenilenen yüzüyle daha da büyüyen stanbul Shopping Fest in 2015 vizyonu paylafl ld ve kat l mc lar n önerileri al nd. stanbul Ticaret Odas Baflkan brahim Ça lar, 2015 y l nda festivalden, geçen y llara oranla daha fazla kat l m ve ciro hedeflediklerini ifade etti. Ça lar, "2015 için ilk hedefimiz; yurtd fl ndaki etkinliklerle, festivalin çok daha genifl kitlelere tan t lmas olacak. Bu sayede Shopping Fest ile stanbul'a gelecek turist say s n çok daha ciddi oranda art rmak istiyoruz. Birlikte, tüm flehri içine alan bir katma de er oluflturaca z. Festivalin daha hareketli ve canl geçmesi için tüm stanbullular' n deste ine ihtiyac m z var" dedi. Simitçiden AVM ye kadar coflku yay lacak brahim Ça lar, Shopping Fest enerjisinin; bu y l caddedeki simitçiden en lüks AVM ye, taksiciden e lence ve konaklama sektörüne kadar çok genifl bir alana yay laca n belirtti. stanbul'un marka kimli ini güçlendirmek yolunda büyük ad mlar atan stanbul Shopping Fest, oluflturdu u al flverifl rüzgâr ve güçlü sponsorlar n n destekleriyle; dünyan n en büyük al flverifl baflkentlerinden biri olmay hedefleyen stanbul a de er katacak. stanbul Shopping Fest ile katma de er seferberli i SF platform üyeleri 2015 haz rl klar için ilk toplant da bir araya geldi. stanbul Ticaret Odas ve SF cra Kurulu Baflkan brahim Ça lar n aç l fl konuflmas n yapt toplant ya, TO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Orduhan ve Servet Samsama da ifltirak etti. Baflkan brahim Ça lar, 2014 y l nda SF den istedikleri verimi alamad klar n belirterek, Çünkü bütçelerimiz bir önceki y ldan belirlendi i için gereken harcama kalemlerini ay ramam flt k. SF 2015 için TO 20 milyon TL bütçe planlamas - n yapt. stanbul için olan her fleyin içinde olmay kabul etti imiz için bu görevi üstlendik dedi. Haberi Qr Cod ile dan 2015 y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Bahattin ÜRÜNDÜ Üründü Kardefller nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Orhan ÖZSOY ÖZEL SEVG IfiI I Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi 2015 y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Bülent BABÜR AYED (Avrupa Yakas Elaz l lar Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i) E. Baflkan Yeni Y l n z kutlar 2015 in ülkemize ve tüm insanl a mutluluklar getirmesini dilerim. MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Murat HAfiHAfi Haflhafllar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan 2015 y l n n tüm insanl a bar fl ve huzur getirmesini diler; MEVL D KAND L N Z tebrik ederim. Muhammer VAROL Varol nflaat ve Emlak San. Tic. Ltd. fiti.

11 HABER y ll k Cemile Sultan Korusu stanbul u a rl yor stanbul Bo az n n en güzel göründü ü yüz dönümlük e imli bir s rt üzerinde yer alan tarihi Cemile Sultan Korusu tamam manzaral Hünkar Et ve Kebap Restoran, fiehzade, Havuzbafl ve K rtepe davet alanlar, Sultan Köflk toplant ve seminer salonlar, Koru sosyal alan ve alakart restoran hizmetleri ile siz de erli misafirlerimizin özel yemekleri, toplant ve organizasyonlar, dü ün, niflan gibi özel gün kutlamalar için yenilenerek hizmetinize aç lm flt r. zel ve toplu davet hizmetleri- yan s ra yar olimpik Ömizin yüzme havuzu, aç k kapal tenis kortlar ve okulu, mini golf, dev satranç, Koru da yürüyüfl ve minik misafirlerimize yönelik oyun alanlar m zda ailenizin spor ve e lence ihtiyaçlar n en güzel ve do al ortamda karfl lama imkân da bulabileceksiniz. stanbul Merkezinde muhteflem bir do an n içinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kendinizi çok özel hissedece iniz Cemile Sultan Korusu nda rahatl, fl kl, kalite ve deneyimi yaflayarak davetlerinizi unutulmaz k lacaks n z. KAFE VE RESTAURANTLAR Koru Restorant Hünkar Kösk Sultan Köflk Tafl Bahçe Koru Teras DAVET MEKANLARI Havuz K rtepe fiehzade Koru Restoran TOPLANTI ODALARI Koru Toplant Odas Sultan Köflk Toplant Odas Hünkar Köflk Toplant Odas Koru Restoran Toplant Düzeni Koru Teras Toplant Düzeni SOSYAL & SPORT F ALANLAR Yüzme Havuzu Tenis Kortu Basketbol - Voleybol Gezi ve Yürüyüfl Alanlar Otopark Satranç ve Mini Golf Çocuk Oyun Bahçesi Mescit Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuflu Sok. No:6 Üsküdar

12 12 HABER Kemal Öztürk Anadolu Ajans n Suriçi Grubu nda anlatt Anadolu Ajans Eski Genel Müdürü Kemal Öztürk stanbul Suriçi Grubu Derne i nin Divan Toplant s na konuk oldu. Seçkin davetlilerin yer ald toplant da Kemal Öztürk Anadolu nun Sesinin dünyaya nas l duyuruldu unu anlatt. Anadolu Ajans Genel Müdürlü ü görevinden k sa süre önce ayr lan Kemal Öztürk, bu günün sorunlar n anlamak için geçmifli yani Osmanl y ve hükmetti i co rafyas n anlamak gerekti ini belirtti. "Osmanl 'y anlaman n yolu eski Türkçe'yi iyi bilmemizden geçer. Bugün yaflanan Osmanl ca tart flmalar, son derece dramatik ve seviyesi düflük tart flmalardan ibarettir" dedi. Öztürk: Haritalar bir evin odalar n ikiye ay racak kadar fütursuzca Topkap Eresin Hotel'deki toplant da konuflan Öztürk, "Yeni Türkiye, Yeni Ortado u ve Yeni Medya" bafll kl sunumunda Türkiye'nin ve AA'n n 100 y ll k serüvenini anlatt. Öztürk, 2. Abdülhamit'in iktidar boyunca devleti yaflatmak için çaba harcad - n belirterek, Osmanl Devleti'nin 1. Dünya Savafl 'na girmeden önceki durumundan bahsetti. Osmanl 'n n 100 y l önce direnifl gösterdi i cephelerde hala sorunlar n devam etti- ini kaydeden Öztürk, "Bu direnifl noktalar nda sorun bitmedi. S k nt var. Bu cephelerde Osmanl büyük direnifller, savunmalar yapt. Eminevim, Kütahya'da 87 aileye ev sevinci yaflatt. Grand Ç nar Otel'de düzenlenen organizasyonda aileler tapular n teslim al rken, yap lan çekiliflte çok say da kifli hediye kazand.organizasyona 900 davetlinin yan s ra Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Emin Üstün, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün, Musab Üstün, Genel Müdür brahim Çonkar, AK Parti Kütahya Milletvekili Soner Aksoy, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Alaaddin Güven ve kalabal k bir kent protokolü kat ld. Yemek ikram n n da oldu unu programda 87 aileye tapular teslim edildi. Bunlardan biri de Medine savunmas d r ki, bu anlat lmam fl müthifl bir hikayedir" dedi. Savafl sonras nda kaybedilen topraklar ve Anadolu'nun durumunu de erlendiren Öztürk, flunlar söyledi: "Asl nda çok da büyük yenilgiler yaflamam fl bir ordumuz olmas na ra men müttefikimizin yenilmesiyle biz de yenildik. Bu savafl sonras nda üç büyük imparatorluk tarih sahnesinden silindi. Savaflta yaklafl k 4 milyon kilometrekare toprak kaybettik. Osmanl 'n n bütün kollar n kopard lar. Osmanl, tek devletken 64 ülkeye bölündü. Halep, Antep gibi hissedilirdi. Selanik, Edirne gibi, Saraybosna K rklareli gibi hissedilirdi. Bugün tasavvur edip desek ki 'Antep elimizden ç kt ', hissedece imiz ac ve ac n n derinli i o zaman bu topraklarda hissedilen fleydi. Cetvelle çizilmifl haritalar, o s n rlar bir evin odas n Eminevim Kütahya'da 87 aileyi ev sahibi yapt 23 y ll k güven Eminevim Sat fl Müdürü Sezai Gök, 23 y ld r hayalleri gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu salonda bulunanlar büyük bir aile. Ben de bu ailenin bireyi olarak sizlerle beraber olmaktan, size hizmet etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Geçmiflte oldu u gibi bugünün Türkiye'sinde de ev almak çok zor. Peflin paras olan aileler ev sahibi olurken, peflin paras olmayan aileler ya kredi kullanmak ya da ev alman n sadece hayalini kurmak zorunda kal yorlar. flte biz Eminevim olarak el birli i ve yard mlaflma sistemiyle ev alma bile bölecek kadar fütursuzdu dedi. Öztürk, 400 y l boyunca bir arada yaflam fl milletleri bir harita darbesiyle birbirine rakip yapan bir zihniyetle karfl karfl ya olduklar n ifade etti. Öztürk: Anadolu Ajans Milletin hakl davas n anlatt Öztürk, "Mustafa Kemal Atatürk önderli inde direnifle geçildi. Bu milli mücadele kongrelerle bir araya gelmeye bafllad. mparatorlu- un son çocuklar t rnaklar n tutundurduklar her toprak parças nda direnifle geçti. Bu direniflin sesini dünyaya duyurmak için Ankara Tren Gar 'nda, Atatürk'ün çal flma Eminevim, Kütahya'da 87 aileye ev sevinci yaflatt. Grand Ç - nar Otel'de düzenlenen organizasyonda aileler tapular n teslim al rken, yap lan çekiliflte çok say da kifli hediye kazand. ofisinde ne yap lmas gerekti i tart fl ld. Bunlar n birinde AA'n n kurulmas na karar verildi. Anadolu'nun sesinin dünyaya duyurulmas için kuruldu" fleklinde konufltu. Öztürk, 1920'de AA kurulurken, AFP'nin 1835, AP'nin 1846, Reuters'in ise 1851'de kurulmufl oldu unu an msatt. Savafltan yenik ç k lmas na ra men böyle bir kurumun var edilmesinin önemli oldu- unu aktaran Öztürk, 3 dilde yay n yap lmas n n üst bir akl n sayesinde gerçekleflti ini söyledi. 400 y l iç içe yaflayan halklar tercüme için baflkalar na muhtaç b rak ld 100. Y l vizyonu hakk nda konuflan Öztürk, 400 y l boyunca birbiriyle komflu olan halklar n tercüme için baflkalar na muhtaç oldu unu belirtti. Öztürk "100 y ldan beri bitmeyen bir kaosun ve dram n içerisindeyiz. Osmanl da t ld ktan sonra bu topraklar huzur bulamad. Böyle bir ortamda bulunan bir ülkenin her aç - dan güçlü olmas gerekiyor. flte bunu sa lamak için '100. y l vizyonu' ad n verdi imiz bir proje gerçeklefltirdik. Bu projeye göre hedefimiz, 100 yafl na geldi imizde dünyan n en büyük 5 ajans ndan biri olmakt. Bunu söyledi imizde birçok insan bize inanmad. Dünya s ralamas nda ad bilinmeyen bir ajans n 8 y lda etkin hale gelebilece ine kimse inanmad. Bugün gelinen noktada günlük 8 dilde 2 bin haber, bin 900 foto raf, 250 video servis ediyoruz. En önemlisi ise yay n dilimiz sadece Türkçe iken 8 dile ç kard k. Bu aç dan da rakiplerimizin ikisini geçtik." Haberi Qr Cod ile dan zorlu unun üstesinden geliyoruz. 23 y ldan bu yana tüm Türkiye'de ev alma hayali bile kuramayan aileleri bir araya getirerek, onlar kendi aralar nda yard mlaflmaya sevk edip ev alman n zorlu unun üstesinden geliyoruz." diye konufltu. Emin Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Üstün de, " nsan n yaflamas için 3 temel ihtiyac vard r. Bunlar bar nma, giyinme ve beslenme. Bar nma ihtiyac bunlar n en bafl nda gelir. Hepimizin bar nmas için bir yere ihtiyac vard r. Temel ihtiyaçlar n z karfl lamak için di er bireylerle yard mlaflma ve dayan flma içerisinde olman z gerekir. Hayat boyunca ev almay hayal edenler, Eminevim'in el birli i sistemiyle bu hayallerine ulafl yor. Eminevim de sizlere destek olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyor." ifadelerini kulland.konuflmalar n ard ndan evlerin tapular sahiplerine verildi. Gecenin sonunda gelen davetliler aras nda yap lan çekiliflle sürpriz hediyeler da t ld.

13 Eyüplü K rtasiyecilerden Teflekkür Toplant s stanbul K rtasiyeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odas Baflkan Yavuz Tekçe ve Eyüp teki k rtasiyeciler, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n la Alibeyköy Osmanl Park nda kahvalt da bir araya geldi. Yavuz Tekçe ve Eyüplü k rtasiyeciler, Baflkan Remzi Ayd n a, Eyüplü ilkö retim ö rencileri için bu sene hayata geçirilen hediye k rtasiye kuponu da t m projesiyle ilgili teflekkür ettiler. Baflkan Remzi Ayd n da k rtasiye malzemelerini Belediyenin da tmas yerine ö rencilerin kendi istedikleri ürünleri kendilerinin seçerek Eyüplü k rtasiyelerden almas projesinin büyük ilgi gördü ünü ve stanbul daki di er ilçelere de örnek oldu unu söyledi. Ayd n, sözlerini flöyle sürdürdü: K rtasiye kuponu da tmak güzel oldu. Bu proje hem Eyüp teki k rtasiye esnaf m za destek anlam nda hem de çocuklar n seçme özgürlü ü ve be enisine göre al flverifl yapmas aç s ndan büyük önem tafl yordu. Daha önce pofletle da t m yap - l p bunlar al kullan denilmifl ö rencilere... Ço u da kullan lm yordu bu ürünlerin. Dolay s yla biz onlar n be enisine göre al flverifl yapmalar na imkan tan yarak hem k rtasiyecilere, hem çocuklar m za ve hem de milli ekonomimize bir katk da bulunduk... Biz belediye olarak bölgemizdeki tüm vatandafllar n do umdan ölüme kadar her alanda kendimizi sorumlu hissediyoruz, hiçbir probleme kay ts z kalam yoruz, kalmamam z gerekiyor. nsanlar m z n yüzünde gülücük görünce çok hofluma gidiyor. Ben buraya gelirken arkadafllar bu uygulamada hiçbir problem aksetmedi ini söylediler. Varsa lütfen söyleyin. Seneye devam edece iz. Sizleri de dinlemek isterim. Bu proje için ilçemizde 49 k rtasiyeci ile iflbirli i yapm flt k. 39 okula, 2 binden fazla ö renciye kupon da tm fl z. Haberini Qr Cod ile dan HABER 13 Devletten evlenene, ev alana destek Yeni eylem plan na göre evlenmek, ev almak ve e itim için para biriktirenden ya vergi al nmayacak ya da üste para verilecek. Türk ekonomisinin yeni rotas n çizen Onuncu Kalk nma Plan ( ) Öncelikli Dönüflüm Programlar n n 2. paketi aç kland. Türkiye nin yüzde 12 ye kadar düflen tasarruf oran n yüzde 19 a ç karmay hedefleyen eylem plan na göre bireysel emeklilikte oldu u gibi ev almak, evlenmek ve çocu- unuzu okutmak için para biriktiriyorsan z ya devlet katk da bulunacak veya vergi avantaj sa lanacak. Devlet yard m belirli amaçlarla konut sahipli i, e itim, evlilik gibi uzun vadeli tasarruflar teflvik etmeye yönelik olacak. Hangi tasarruf mekanizmalar n n (fon, mevduat ve sigorta) gelifltirilebilece i konusunda da çal flma yap lacak. Çal flma sonucunda tercih edilen özel amaçl tasarruf mekanizmas na kamu katk s ya da vergi teflvikinin sa lanabilirli i konusu de- erlendirilecek. Haberini Qr Cod ile dan Yumurtan n En Lezetlisi Ürünlerimiz klasik ekonomik özel Large 30 lu paket XL fiah 9 lu kutu Yumurtalar m z sa l k sertifikal hijyenik ambalajlarda paketlenip bekletilimden en taze flekilde sofralar n za gelmektedir B ld rc n yumurtas 12 li paket 40. y l Large 15 li samanl paket ERDEM YUMURTA ve GIDA Nfi. TUR ZM SAN. ve T C. LTD. fit. fiirintepe Mah. Abide Sok. No: 14 Ka thane - STANBUL Telefon: Faks: e-posta: Siparifl: ÜCRETS Z DANIfiMA HATI

14 14 HABER Ka thane de Sosyal Ma aza yüzleri güldürdü Ka thane Belediyesi ilçe okullar nda e itimlerine devam eden ö rencilerin tüm giyim ihtiyaçlar n karfl larken Sosyal Ma aza ya yeni entegre edilen oyuncak bölümü ile çocuklara büyük bir sürpriz yapt. Ka thane Belediyesi, Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü ne okul yönetimlerinden gelen listelere göre yapt - yard mlarda bu y l oyuncak reyonu ile çocuklar sevindirdi. Sosyal Ma aza ya gelerek k yafet seçimi yapan çocuklar Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç ve efli Fatma K l ç, Sosyal Yard m flleri Müdürü Sad k fiiflman, Kültür ve Sosyal fller Müdürü Sedat Bika, belediye baflkan yard mc s Mevlüt Öztekin ve birim çal flanlar karfl lad. Ekonomik durumu yeterli olmayan ö rencilerin k fll k k yafet ve ayakkab ihtiyac n karfl laman n yan s ra oyuncak reyonunda farkl yafl aral klar n uygun oyuncaklar da çocuklara hediye ettiklerini söyleyen Baflkan K l ç, Biz Ka thane de büyük bir aileyiz. Ailemizin ihtiyaçlar - n bilerek çal flmalar m za devam ediyoruz. Bugün de minik ö rencilerimizin k fl sezonuna uygun k yafet Giriflimci fladamlar Vakf stanbul valili ini ziyaret etti Giriflimci fladamlar Vakf geçti imiz gün stanbul Valisi Vasip fiahin i ziyaretti. Daha sonra Yak n Plan Giriflimcilik Buluflmalar nda Halil Aksu yu konuk etti. Say n Vali fiahin'e hay rl olsun temennisinde bulunan Say n Mehmet KOÇ bey ve Baflkan Yard mc m z Tahir AKTÜRE, Proje ve Finans Konsey Baflkan m z Hasan OKUR bey ve yard mc s Sefa KOÇ beyler, iyi niyet ve baflar dileklerini bildiren toplant lar sonras nda Say n Vali fiahin'e Plaket takdiminiyle Valilik ziyaret programlar nihayet buldu. Yak n Plan da Halil Aksu yer ald Giriflimci fladamlar Vakf olarak her ay düzenli gerçeklefltirdi imiz Yak p Plan Giriflimcilik Buluflmalar 'nda da bu ay futurist Halil AKSU beyefendiyi konuk ettik. 16 Aral k 2014 Sal akflam vak f merkezimiz olan Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçeklefltirilen buluflmada Halil bey gündem olarak Dijital Gelecek konusunu iflledi. Yak n gelecek, teknoloji ve dijital trendler üzerine çal flmalar yapan Halil bey, yapt sunumda önümüzdeki yüzy lda gelece i parlayabilecek teknolojileri ve trend öngörülerini anlatt. Üyelerimizin ilgi gösterdi i Aral k ay Yak n Plan Giriflimci Buluflmam z toplu fotograf çekimi ile son buldu. De erli sunumu için Halil AKSU beye ve ilgi gösteren tüm kat l mc lar m za teflekkür ediyoruz. ihtiyaçlar n karfl lamak için bir araday z. Sosyal Ma aza m z n oyuncak bölümü ise çocuklar m z taraf ndan büyük bir ilgiyle karfl land. Çocuklar m z n mutlulu u bizlerin mutlulu udur. Çal flmalar ile çocuklar m z n neflesine nefle katan eflim Fatma K l ç ve Sosyal Yard m flleri Müdürü Sad k fiiflman ile ekibine çok teflekkür ediyorum. fleklinde konufltu. Ö rencilere mont, ayakkab gibi k fll k giyim yard m n n yan s ra oyuncak hediye edilen Sosyal Ma aza da çocuklarla ilgilenen Fatma K l ç, Bizler ailemizin her bireyi mutlu olsun istiyoruz. Sosyal dayan flman n ve organize yard mlar n büyük bir gücü var. Biz hep birlikte bu güçlü güzel ifller yap yor ve ihtiyaç sahiplerine daha iyi imkanlar sunmak için projelerimizi gelifltiriyoruz. Bugün burada ö rencilerimize k fll k k - yafet yard m n n yan s ra oyuncak hediye ettik. Çocuklar n mutlulu unu paylaflman n maneviyat çok büyük. dedi. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan 17 Aral k Operasyonu nun birinci y ldönümünde Gaziosmanpafla Kültür Merkezi nde düzenlenen 17 Aral k Bir Darbe Giriflimidir isimli konferansa kat lan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, operasyon sürecine iliflkin aç klamalarda bulundu. 17 Aral k Operasyonu nun birinci y ldönümünde 17 Aral k Bir Darbe Giriflimidir isimli konferansa kat lan Gazeteci- Yazar Abdurrahman Dilipak, Dün Ergenekon un avukatl n yapan CHP, bugün cemaatin avukatl n yap yor dedi. Yeni davalar n aç lmas bekleniyor Konferans öncesinde konuya iliflkin de erlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, 17 Aral k ta yeni bir süreç bafllad. 28 fiubat gibi bu da Baflkan K l ç Müdürlükleri ziyaret etti 2014 y l müdürlük ziyaretleri program kapsam nda belediye bünyesindeki müdürlükleri ziyaret eden Baflkan k l ç, çal flmalar hakk nda bilgi al rken birim çal flanlar yla da sohbet ediyor. Samimi bir ortamda gerçekleflen ziyaretlerde vatandafla hizmet kalitesinin sürekli gelifltirilmesi hedeflenirken, çal flanlar n ifl motivasyonunu etkileyebilecek unsurlar de erlendiriliyor. Ruhsat Denetim Müdürlü ü ile Plan ve Proje Müdürlü ü nün yan s ra mar ve fiehircilik Müdürlü ü nü ziyaret eden Baflkan K l ç müdürlük çal flmalar hakk nda bilgi ald ve birim çal flanlar yla sohbet etti. Müdürlük ziyaretlerinde Baflkan K l ç birimlerin ba l oldu u Baflkan Yard mc s Ömer K r ve Kemal Çavufl, birim müdürleri, Hizmet ifl Sendikas flyeri Bafl Temsilcisi Aytekin Akp nar ile birim çal flanlar karfl lad lar. Uluslar aras ma aza zincirlerini aratmayacak mekan konseptinde ve ürün çeflitlili inde tasarlanan Sosyal Ma aza ya gelen ö renciler birbirinden farkl ürün seçeneklerinin ar s ndan be endikleri k yafetleri deneyerek seçtiler. Genifl ürün yelpazesi ve renk renk k yafetleri ile çocuklar n dikkatini çeken Sosyal Ma aza n n yeni gözdesi ise oyuncak reyonu oldu. Sosyal Ma aza da yeni yeni bir süreçti. Bu defa paralel devlet denen bir yap n n siyasete müdahalesine iliflkin süreç bafllam flt. Bugün onun y l dönümü ve daha önce Ergenekon Davas n, Balyoz Davas n tart fl yorduk. fiimdi paralel yap ya iliflkin davalar gelecek gibi görünüyor. M T TIR lar yla ilgili dava aç lm flt. Bu dava asl nda as l dava de ildi. Çünkü bu daha önce Tahfliye davas olarak bilinen bir davayla ba lant - l olarak san klar n baflvurusu üzerine bafllat lan bir soruflturma. Önümüzdeki günlerde yeni davalar n aç lmas bekleniyor diye konufltu. K l çdaro lu ve Cemaat Konferansta CHP ye yönelik sözler sarf eden Abdurrahman Dilipak, Dün Ergenekon un avukatl n yapan CHP, bugün cemaatin avukatl n yap yor. Erdo- hizmete aç lan oyuncak reyonu raflar süsleyen uzaktan kumandal arabalar, bebekler ve çocuklar n zeka geliflimini destekleyen oyunlar yla ö rencilerin ilgisini çekti. Köfle yaz s n n devam n Qr Cod ile dan Dilipak Gaziosmanpafla da 17 Aral k sürecini anlatt Ruhsats z ifl yeri ülke ekonomisinde pasif, haks z rekabette aktiftir. Ruhsat ve Denetim Müdürü R. Atilla Alt kulaç n kendisine sundu u raporu inceleyen Baflkan K l ç, müdürlük çal flmalar ile ilgili bilgi ald. Alt kulaç Ka thane de yeni aç lan ifl yerlerinin ruhsat teminini yapt klar n ifade ederek, Ka thane de faaliyet gösteren iflyerlerinin ruhsat dosyalama, takip ve denetim görevlerini büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Ka thanemizde aç lan her yeni ifl yerinin tüm resmi ifllemlerini gerçeklefltiriyoruz. diyerek çal flmalara verdi i destek dolay - s yla Baflkan K l ç a teflekkür etti. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Feshane de gerçeklefltirilen Karabük Tan t m Günleri nin aç l fl na kat ld. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, stanbul Emniyet Müdürü an'a karfl Cumhurbaflkanl sürecinde MHP ile iflbirli i yap yor, cemaatle iflbirli i yap yor. Biliyorsunuz Birgül Ayman Güler aç klad, k z lca k yamet koptu. fiimdi onu da ihraç edecekler. Cemaatle iflbirli i yap yor. Zaten K l çdaro lu cemaat senaryosuyla oraya geldi. Bak n piyasa bofl de il birilerinin eli armut toplam yor. Türkiye de hala tafllar terine oturmad bunu görelim diye konufltu. Feshane Karabük Günleri aç l fl na Baflkan Usta da kat ld Köfle yaz s n n devam n Qr Cod ile dan Selami Alt nok, Sancaktepe Belediye Baflkan smail Erdem, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n n da kat ld Karabük Tan t m Günleri ni gezen Baflkan Usta stantlar gezdi. Baflkan Usta n n foto raflara da yans yan s cak ve samimi tavr takdir toplad.

15 stanbul ekonomisine can katacak iflbirli i Birleflmifl Milletler Ticaret ve Kalk nma Örgütü (UNCTAD) ile stanbul Ticaret Üniversitesi aras nda Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri, Kreatif fiehirler konular nda iflbirli i protokolü imzaland. UNCTAD Genel Sekreter Yard mc s Petko Draganov ile stanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan ve TO Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar' n imzalad protokolle, flehir ekonomilerinin kalk nmas nda kreatif ekonomi alan ndaki uzmanl a duyulan ihtiyaçla yeni endüstrilerin potansiyellerine dikkat çekildi. stanbul'un y ll k potansiyelini ekonomiye kazand racak iflbirli inin imzalar at ld. brahim Ça lar, stanbul u her platformda anlatt klar n dile getirerek, y ll k tarihi olan stanbul gibi güçlü bir medeniyeti bulunan flehir say s çok az. Yunan mitolojisine göre Afl klar fiehri, Napolyon un Dünyada bir tek ülke olsayd, muhakkak ki baflkenti stanbul olurdu diye bir sözü var. Bizim slam dininin peygamberi de methetti i bir flehirde yafl yor olmaktan ve odas n n baflkanl n yapmaktan da mutluyum dedi. Kreatif endüstrilerin ülkelerin kalk nma çabalar na verdi- i deste in göz ard edilmemesi gerekti ini vurgulayan Ça lar konuflmas nda flu mesajlar verdi: Bundan 107 y l önce buharl makinalar insanl k için nas l bir anlam tafl yorsa, bugün de kreatif endüstrileri ayn hayati öneme ve stratejik niteli e sahip. Genifl bir alan olan kreatif ürünler; hem üretime, hem tan t ma, hem de ihracata büyük katk sa l yor. UNC- TAD ile stanbul Ticaret Üniversitesi aras nda imzalanan iflbirli i protokolü sayesinde de kreatif ekonomilerin kültür endüstrileri, kreatif flehirler konular nda iki kurum aras nda uzun vadeli ortakl k oluflturuldu. fl dünyas ile akademiyi buluflturan üniversitemiz bundan böyle çok stratejik olan bu sektörde küresel çapl bir etkiye sahip olacak. Üniversitemiz bu alanda da dünyada bir ilke imza atm fl oldu. Bu nedenle tüm eme i geçenlere teflekkür ediyorum. Birleflmifl Milletler Ticaret Kalk nma Örgütü (UNCTAD) ad na konuflma yapan UNC- TAD Genel Sekreter Yard mc s Petko Draganov, UNC- TAD protokolü vesilesiyle stanbul da bulunup stanbul Kreatif Endüstri a n duyurmaktan büyük memnuniyet duydu unu dile getirdi ve stanbul'un kreatif ekonomisini gelifltirecek olumlu koflullara sahip oldu unu kaydetti. stanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naz m Ekren de, üniversitenin Uluslararas Kreatif Ekonomi, Kültür Endüstrileri ve Kreatif fiehirler Uygulama ve Araflt rma Merkezi nin geçti imiz aylarda UNCTAD ile mutabakata vard protokolün Türkiye de alan nda ilk kez uygulamaya konulacak bir protokolün imzalanmas yla hayata geçirilece- ini vurgulad. Haberini Qr Cod ile dan HABER 15 Gümrüklerdeki yavafllama ihracatç y zora sokuyor hracatç lar, hammadde ithalat nda gümrük engeline tak ld. fllemlerin günler ald na dikkat çeken firmalar, ürünleri zaman nda teslim edemedikleri için müflteri kaybetmeye bafllad. KM B Baflkan Murat Akyüz, sap ile saman n kar flt n ve dürüst sanayicinin ma dur edilmemesi gerekti ini belirterek, yeni bir düzenlemenin flart oldu unu dile getirdi. Kimya ihracatç lar, son dönemde gümrüklerde yaflanan usulsüzlüklerin faturas n n ihracatç lar n tümüne ç kar lmas ndan flikâyetçi. Sektör, hammadde çekim ifllemlerindeki yavafllama nedeniyle ürün tedarikinde zorlan rken gecikmelerden dolay müflteri talebini karfl layamaz hale geldi. Uluslararas firmalarla rekabet eden ço u firma, yaflanan bu s k nt lar sonucu ürünleri zaman nda veremiyor ve müflteri kayb yafl yor. Konuyla ilgili aç klama yapan stanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri hracatç lar Birli i ( KM B) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Akyüz, Gümrüklerde usulsüz olarak nitelendirilen ihracat nedeniyle yavafllayan gümrük ifllemleri, iflini dürüst yapan sanayicilerimizi olumsuz etkiliyor. Di er yandan müflteri kaybeden ve kaybedilen müflteriyi çok zor geri kazanan ihracatç - m z güven problemiyle karfl karfl ya. ç pazar m z ve ihracat m z da bu durumdan büyük zarar görüyor. 20 y ll k ihracat yapan firma ile geçen y l flirket kurup ihracat yapmaya bafllayan firmalar ay rt etmekte fayda var. En büyük temennimiz usulsüzlük yapanlar n gereken flekilde cezaland r lmas ve bir daha olmayacak flekilde önlemlerin al nmas. Dürüst sanayicilerimizin de ma dur olmamas. Haberini Qr Cod ile dan AK YAPI NfiAAT AKZORLAR ve AK YAPI inflaat 15 y ld r huzurla de erlerinizi yaflataca n z konutlar inflaa etmektedir Mustafa AKZOR Kat karfl l inflaat ve taahhüt iflleri yap lmaktad r Levent te devam etmekte olan 3 projemizin ofis ve daire sat fllar m z devam etmektedir Mevlana Mah. 833 Sokak No: 37/2 Mevlana Mah. Gaziosmanpafla

16

17

18 18 HABER Engelsiz bir dünya için empati kurdular Engellileri daha iyi anlayarak sosyal yaflamlar n n iyilefltirilmesine destek vermek için düzenlenen Empati fiöleni nde gözleri uyku bantlar ile kapat lan Kâ thaneliler betimleme ile anlat lan filmi görme engeliler gibi hissetmeye çal flt lar. Kâ thane Belediyesi Kent Konseyi nin 3 Aral k Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsam nda düzenledi i Empati fiöleni nde etkinli e kat - lanlar uyku bantlar ile gözlerini kapatarak, betimleme ile anlat lan Eflk ya filmini izledi. Filmi betimlemeyle zihinlerinde canland rmaya çal flan davetliler, görme engelliler ile empati kurdu. Engelsiz Bir Dünya çin Empati slogan yla Yahya Kemal Spor Kompleksi nde düzenlenen programa Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç ve efli Fatma K l ç n yan s ra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Müsteflar Yard mc s mambey Ertem, Ka- thane Kaymakam Ahmed Ak n Var c - er ve efli Meryem Var c er, Ka- thane Müftüsü Mevlüt Halilo lu, stanbul Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Nihat Macit, stanbul Büyükflehir Belediyesi Engelliler Müdürü Kas m ay nda en çok garson arand Yenibiris.com taraf ndan mavi yakal çal flanlar ile kurumlar bir araya getirmek hedefiyle hayata geçirilen Yenibireleman.com, kas m ay na ait verilerini aç klad. Verilere göre geçti imiz ay en çok aranan pozisyon garson oldu. Garsondan sonra en çok komi ve temizlik eleman için ilan verildi. En çok ilan verilen elemanlar Garson, Komi, Çay servis ve temizlik eleman, Vas fs z eleman, Aflç, Çeflitli eleman, fioför, Çocuk-hasta bak c s, Kasiyer, fl makinesi operatörü Kafe, bar ve restoranlardaki servis personeli ihtiyac her dönemde devam ediyor. Yenibireleman.com da yer alan garson ve komi ilanlar n n birço unda deneyim aran yor. Kas m ay nda, eylül ve ekime göre, muhasebe ilanlar artarken, sa l k kurulufllar, emlak bürolar, matbaalar ve tekstil-konfeksiyon atölyelerinin eleman aray fl n n artt görüldü. Teknisyen, market eleman, tamir-bak m eleman, tornac -kaynakç ve tesisatç ihtiyac nda önemli bir de ifliklik görülmedi. Ankara da eleman aray fl artt Yenibireleman.com da kas m ay nda, en çok mavi yakal eleman aray fl n n gerçekleflti i ilk üç il stanbul, Ankara ve Antalya oldu. lanlar n n yüzde 40 Ankara daki ifller için verildi. Ankara da eleman ihtiyac bir önceki aya göre yüzde 2 oran nda artarken, Antalya da ayn oranda azald. Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi Kâmil Özörnek konuyla ilgili flu de erlendirmeyi yapt : Kurumlar ile mavi yakal çal flanlar buluflturmaya devam eden Yenibireleman.com, büyümesini sürdürüyor. Eleman ilanlar nda yaz aylar nda turizm-otelcilik ve hizmet sektöründeki firmalar öne ç karken bu dönemde tekstil ve sa l k öne ç kt. Tekstil sektörü Yenibiris.com da da geçti imiz ay ilanlar n h zla art rm flt. Garson ve komi ihtiyac da oteller yerine bu kez restoranlarda art fl gösteriyor. Yeliz Y ld z, Ka thane lçe Mili E itim Müdürü Muhammet Çay r, Ka thane Belediyesi Meclis Baflkan Vekili ve Kent Konseyi Baflkan Meryem Tekb y k, siyasi parti ilçe teflkilat yönetici ve üyeleri, STK temsilcileri, belediye baflkan yard mc lar, birim müdürleri, engelli vatandafllar ve aileleri Bu do rultuda PERDER i daha ileriye tafl mak amac yla Yüksek stiflare Kurulu oluflturulmas - na karar verildi. Kurulda yer alacak olan kiflilerin belirlenmesi için Baflkan Ramazan Ulu ve stanbul PERDER in kurulufluna öncülük eden Pin Grup Yönetim Kurulu Baflkan Ergün Güler e yetki verildi. ile Ka thaneliler kat ld. Sunuculu unu Var m s n Yok musun yar flmas yla tan nan görme engelli Evren Do ru nun yapt Empati fiöleni nde stanbul Büyükflehir Belediyesi Engelliler Müdürlü üne ba l engellilerden oluflan mehteran tak m n n gösterisi ile bafllad. Performanslar ile salonu dolduran davetlilerden büyük alk fl alan mehteran tak m n n ard ndan programa kat lanlar gözlerini uyku bantlar yla kapat p görme engeliler için betimleme yöntemiyle anlat lan Eflk ya filmini engeliler gibi duyarak ve hissederek empati kurdular. Yetenek Sizsiniz program yla ünlenen görme engelli Bilal Göregen in flark lar yla doyas ya e lenen engeliler gönüllerince dans etti. Göregen in darbuka performans nda ise salonda coflku vard. Horon halay ekibi ile devam eden sahne gösterileri seyircilerden büyük alk fl ald. Haberini Qr Cod ile dan stanbul PERDER, Yüksek stiflare Kurulu kuruluyor stanbul PERDER, çal flmalar na h z kesmeden devam ediyor. kinci kuflaklar Yönetim Kuruluna dahil ederek, yönetim anlay fl na farkl bir bak fl aç - s getiren stanbul PERDER, yeni y l itibariyle yeni bir olufluma haz rlan yor. Yüksek stiflare Kurulunda kamu kurum ve kurulufllar ndan ilgili birim yetkilileri, uzun y llar perakende sektöründe bulunan dan flman ve e itmenler yer alacak. Konuyla ilgili aç klama yapan Baflkan Ramazan Ulu, Perakende çok dinamik bir sektör. Dolay s yla bu dinamizme ayak uydurmam z gerekiyor. Derne imizi bir t k Winterhalter firmas n n, Küçük Oteller Derne i ile gerçeklefltirdi i proje ortakl do rultusunda; Aral k tarihinde stanbul otellerinden 25 üye, Almanya n n Meckenbeuren bölgesine giderek, Winterhalter in üretim tesislerine ziyarette bulundu. Endüstriyel mutfak sektörünün sayg n firmas Winterhalter in üretim fabrikalar n gezen küçük otel sahipleri; Alman kültürü ile yo rulmufl bu hizmet teknolojilerinin sürdürülebilirlik, inovasyon, pazarlama ve insan gücü kullan m ba lamlar nda farkl uygulamalar n gözlemleme f rsat buldu. Yine yak n bir bölgede bulunan sanayi tipi f r n markas Rational i de, ziyaret eden otel sahipleri; sektörde üstün teknolojinin en uç noktalar ndaki örneklerini, Rational fabrikas nda keyifle beraberce yemek piflirip tad m yaparak deneyimledi. Türkiye novasyon Haftas n n kapan fl n Cumhurbaflkan yapt Ekonomi Bakanl ve Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) taraf ndan bu y l üçüncü kez düzenlenen Türkiye novasyon Haftas 2014 stanbul etkinli i 6 Aral k Cumartesi günü Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an n teflrif etti i kapan fl program yla sona erdi. novasyon, bir ülke için sürdürülebilir büyüme, toplumsal refah ve artan ifl olanaklar anlam na gelirken, bu y l stanbul haricinde ilk kez Anadolu ya yay larak; Ankara, Gaziantep ve zmir'de de düzenlenen novasyon Haftas etkinliklerinde "Türkiye novasyonla Gelece e Kofluyor" slogan kullan ld. 4 Aral k Perflembe günü stanbul Kongre Merkezi nde bafllayan Türkiye novasyon Haftas 2014 stanbul etkinliklerine 2. gün kat lan Baflbakan Ahmet Davuto lu yapt konuflmada art k bilgi odakl ekonomiye geçmememiz gerekti ini vurgulad. Ülkemizde 3 y ld r düzenlenen " novasyon Haftas " etkinliklerini yukar ç karmak için h zl, öngörülü ve sa lam hamleler yapmal y z. Bu hamleleri, Kurulda görev almas n arzu etti imiz deneyimli isimlerle gerçeklefltirece imizi inan yorum. Bu inançla çal flmalar m za hepimizin yak ndan tan d -, perakende sektörünün deneyimli ismi Ergün Güler ile start verdik dedi. organize eden Ekonomi Bakanl ve T M yetkililerine teflekkür ederek konuflmas na bafllayan Baflbakan Davuto lu, " novasyon bir düflünce yöntemdir. Yeni bir inovasyon; tasavvur, fikir, uygulama, ticarileflme ve rekabet gibi 5 aflamadan geçer. Bütün bu aflamalardan geçmeyen düflünce bir yenilik ortaya koyamaz. Art k bilgi odakl bir ekonomiye geçmeliyiz. novasyon bununla mevcuttur. Artan teknolojimizle insanlar m z n hayat n n ritmini de- ifltirmeliyiz" dedi. Haberini Qr Cod ile dan Küçük Oteller Derne i gelece in otelcili ini konufltu Alman sanayi tipi bulafl k makinas firmas Winterhalter; küçük otel yetkililerini Almanya da a rlad.

19 HABER 19 Gaziosmanpafla da Sokak hayvanlar geri dönüflüm ile beslenecek Gaziosmanpafla Belediyesi, ilçedeki sokak hayvanlar na ücretsiz mama sa lamak için harekete geçti. Bu amaçla Gaziosmanpafla Meydan na çevreci bir mama makinesi kuruldu. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan kurulan çevreci mama makinesi sokak hayvanlar için ücretsiz mama ve su sa l yor. Çevreye duyarl vatandafllar n makineye att at klar karfl l nda, Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan makineye konulan mamalar sokak hayvanlar n n ücretsiz bir flekilde beslenmesine olanak sa l yor. lçede toplamda 10 adet mama makinesi kurulmas planlan yor. Mama makinesi nas l kullan l - yor? ste e göre at lan teneke kola, cam flifle, plastik flifle, kutu 200 ml karton meyve suyu kutular ile at k pil karfl l 10 veya 100 gram aras mama, bir at k karfl l nda mama haznesine b rak l yor. Makine maksimum bir litrelik pet flifle büyüklü ünde at k alabiliyor. Ayr ca ilgili bölümden b rak lan su da, makinenin su haznesine geliyor ve böylece hayvanlar n su içmesi sa lan yor. Gaziosmanpafla Belediyesi ekipleri ise makinedeki mamay her gün ücretsiz bir flekilde takviye Alt nok, Baflkan Altunay ziyaret etti ederek, hayvanlar n beslenmesine katk sa l yor. Bütün gücünü üzerine yerlefltirilen günefl enerjisinden alan makinenin ön paneline yerlefltirilen dijital ekran sayesinde saat, hava durumu, s cakl k gibi bilgiler sunuluyor. Makine günefl olmad günlerde içindeki aküler sayesinde günde 50 bin kez çal flabiliyor. Kullan m rahat ve oldukça pratik olan makine sayesinde özellikle çocuklar n do a sevgisi kazan m ve çevre bilinci edinmesi amaçlan yor. At k ya lar da toplan yor Yaflanabilir çevre flartlar n n maksimum seviyeye ç kar lmas için ilçe genelinde önemli uygulamalara imza atan Gaziosmanpafla Belediyesi, at k ya konusunda da çal flmalar n h zland rd. Bu çal flmalara bir yenisi daha eklenirken Gaziosmanpafla Meydan na at k ya toplama ünitesi yerlefltirildi. Gaziosmanpafla Belediyesi nin muhtarl klar ve cami avlular nda da at k ya bidonlar bulunuyor. Suriçi nin Kahvalt Konu u Murat Ermeydan oldu stanbul Suriçi Grubu Derne i merkezinde gerçekleflen kahvalt l sohbetin konu u stanbul Büyük fiehir Belediyesi fltiraki olan stanbul A aç ve Peyzaj A.fi. Genele Müdürü Murat Ermeydan oldu. stanbul Emniyet Müdürü Selami Alt nok, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay a nezaket ziyaretinde bulundu. Baflkan Altunay makam nda ziyaret eden Emniyet Müdürü Alt - nok, ilçe hakk nda bilgi ald. stanbul Emniyet Müdürü Selami Alt nok, Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay ziyaret etti. Belediye Hizmet Binas nda gerçekleflen ziyarete Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz, stanbul Emniyet Müdür Yard mc s Haydar Karsavuran ve lçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen kat ld. Ziyaretten duydu unu memnuniyeti dile getiren Baflkan Altunay, ilçedeki çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Emniyet Müdürü Alt nok, Sultangazi deki çal flmalar yak ndan takip etti- ini belirterek Baflkan Altunay a görevinde baflar lar diledi. Alt nok ve beraberindekiler daha sonra Belediye Hizmet Binas n gezdi. Suriçi Grubu Derne i toplant ve sohbetlerine efsaneleflmifl isimleri davet etmeye devam ediyor. Suriçi Gurubunun bu hafta Çarflamba günü gerçeklefltirdi i kahvalt ya henüz 39 yafl nda olmas na ra men stanbul a yapt hizmetleri bilinen fakat kendisi mütevazili i nedeni ile çok bilinmeyen ve ismi medya ve bas nda çok geçmeyen biz de il eserlerimiz ve hizmetlerimiz konuflsun diyen gönlü stanbul ve insan sevgisi ile dolu olan Genel Müdür Murat Ermeydan kat ld Kahvalt n n ard ndan bir video gösterimi ile yapt klar hizmetleri Suriçi Grubu Yönetimine izleten Ermeydan videonun sonunda k saca kendini tan tt ve videodaki baz görüntüler hakk nda izahatlarda bulundu. Murat Ermeydan sözlerine flöyle devam etti; stanbul daki tüm parklar, yol kenarlar n, flehir ile ilçelerin girifl ve ç k fllar n, kavflaklar, duvar bahçelerini BB Belediye Baflkan m z n direktif ve talimatlar do rultusunda haz rl yoruz ve tüm dünyan n g pta ile bakt ve takdir etti i görüntü ortaya ç - k yor. Son 10 ay içinde 30 civar nda ülkeden bu ifli nas l baflar yorsunuz diye ö renmek üzere bizi ziyaret edenler var. 20 Milyonu Konya da, 3 milyonu Silivri de olmak üzere her sene 23 milyon lale so an yetifltiriyoruz. Bu lalelerin nakliyesi da t m ve ekimi için 2 bin kifli istihdam ediyoruz, 10 larca TIR ve 100 lerce kamyon ile da- t m n gerçeklefltiriyoruz. hraç etmeye bafllad k 10 gün önce Ukrayna dan gelen bir heyet te bizden bu talebi oldu. Haberi Qr Cod ile dan Tüm dost ve müflterilerimizin MEVL D KAND L N tebrik ederiz. Mehmet ve Hikmet YALTAP Ma aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/ ST. Tel: Fax: GSM: Market: Karadeniz Mah Sk. No: Evler - G.O.Pafla / ST. Tel:

20 20 HABER Sat r: G Y MKENT Türkiye de giyimin tek adresi olacak stanbul un çeflitli semtlerinde da n k halde bulunan giyim sektörünün tüm kumafl, lojistik, aksesuar vb. toptanc lar n içinde bar nd racak flekilde plan ve projelendirilmifl olan G Y MKENT Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Sat r ile bir söylefli gerçeklefltirdik. G Y MKENT Giyimin tek adresi olabilecek tek nokta diyen Ömer Sat r, G Y MKENT e gelmeyen her esnaf kaybettiklerinin, kendine ve sektöre verdi i zarar n fark nda de il. Tüm toptanc lar G Y M- KENT te toplanarak buras n n kendilerine ve sektöre sunaca f rsatlardan yararlanmal, hep birlikte buras n toptanc lar çarfl s yapmal y z diyen Sat r bu konuda yapt çal flmalar ve G Y MKENT e kazand rd yeni özellikler ile projelerini Esnaf Bülteni Gazetesi okurlar için anlatt. Ömer Sat r söyleflimize G - Y MKENT in konumunu anlatarak bafllad. Giyimkent konumu itibariyle oldukça avantajl bir yerde kurulu. TEM OTOYOLU üzerinde ve tüm ba lant yollar na yak n bir noktada olmas büyük avantaj. Anadolu ve Sabiha Gökçen Havaalan ndan gelenlerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü nü kullanarak Edirne istikametine gidiflte yolunun üzerinde. Trakya ve Atatürk Havaalan ndan gelenlerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine yöneldiklerinde yine hemen önünden geçiyorlar. Hemen yan bafl m zda stanbul Büyük Otobüs Terminali (OTO- GAR) yer almakta. Yak nda hizmete girecek olan Kabatafl Mahmutbey Metro Hatt ve Esenler den ba lant s sa lanacak olan tali Metro hatt ile ulafl m kolayl nda doru a ulaflacak olan G Y MKENT birçok sanayici, ifl adam ve çal flan için göz ard edilemeyecek önemli bir konuma sahip. Bizim derdimiz Giyimkent i maz. Önce arz oluflturmam z gerekiyor ki sonra talebin gelmesini bekleyelim. Burada bizimle ortak olan ve di er tekstil kurulufllar n n kümelendi i yerlerde dükkânlar olan esnaf arkadafllar m z diyor ki G Y MKENT te gelen giden az. O zaman önce burada siz bulunacaks n z. Dükkânlar n z aç k tutacaks n z ve aktif flekilde burada yer alacaks n z. Bu görevlerinizi yerine getirdikten sonra ticaretin burada canland na flahit olabilirsiniz. im o dur ki buras toptanc l k için biçilmifl kaftan. G Y MKENT te 30 y lda birçok fley de iflti 30 y l önce buraya ortak olup buran n oluflumuna katk da bulunan birçok isim ya mesle ini b rakt ya da çocuklar ayn ifli devam ettirmedi. Her fleye ra men G Y M- KENT in eski ortaklar ndan yar s hala burada ifllerinin bafl ndalar ve yacakt r. Bu devir daimin en iyi yap lacak yerinin de G Y MKENT oldu una inan yoruz. Tekstil ve yan sanayisi her daim canl olacak olan bir sektör Son y llarda internet üzerinde yap lan tekstil al flverifllerinin de son bulaca n düflünüyorum. Böyle düflünmemi sa layan neden ise, bu alanda al flverifl yapan bir tüketicinin ikinci sefer ayn yola baflvurmamas d r. Ald n z bir ürünün özellikle bu ürünü e er üstünüzde tafl yacaksan size tam anlam yla yak flmas n istersiniz. Bu yüzden bir tüketici bir den çok ma azaya girip ç kar üzerinde tafl yacak ürünün ona yak flmas n ve tam anlam yla içine sinmesini ister. Tüketici bu doyumu internet üzerinden yaflayamaz. G Y MKENT te varm fl oldu umuz nokta son y llara nazaran gayet iyi bir yer Bugün G Y MKENT te 140 Bin dolarl k yerler mevcut. Ayn flekilde dükkân kiralar 1500 Türk Liras civar nda. Bu durum bizim yönetimimizden önce 600 Türk Liras civar nda seyrediyordu. Bu konuma gelmek için birçok yenili e imza att k. G Y M- Giyimkent Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Sat r toptanc lar çarfl s haline nas l getiririz. stanbul un çeflitli semtlerindeki da n k olan toptanc esnaf buraya nas l toplar z. Bu konuyla ilgili arkadafllar mla beraber Mercan da, Yeflildirek te, Sultanhamam nda Merter de ve Zeytinburnu nda esnaf ziyaretleri gerçeklefltirmeye bafllad k. Yapt - m z çal flmalarda görüfltü ümüz esnafa hep ayn fleyleri söyledik. E er G Y MKENT e 60 esnaf birden gelirse buras tam anlam yla bir toptanc çarfl s olabilir dedik. Bu çal flma ö le bir iki esnaf n gelip burada toptanc l k yapmas yla G - Y MKENT te toptanc lar çarfl s diyemeyiz. Bir esnaf G Y M- KENT te geldi i zaman dükkân için buradan giderken yan nda çorab n da almal tak m elbisesini de. Bir Ma azada olabilecek tüm giyim ürünlerini esnaf G Y MKENT ten almal. Ancak o zaman buras tam anlam yla toptanc lar çarfl s olabilir. Arz n olmad yerde talep ol- G Y M- KENT i tan tmak ve reklam n yapmak konusunda bir eksikli imiz yok Lakin önce tan t lacak firmalar buraya getirmek laz m. Ayr ca tan - t m yap lacak buradaki mevcut iflyerlerimizin aktif flekilde burada bulunmalar gerekiyor. fiöyle düflünelim çok ifllek ve güzel bir caddeden hofl bir dükkân ald n z ve içine çeflit çeflit ürünleri koydunuz. E er bu ma azan n bafl nda durmazsan z kapal halde b rak rsan z sat fl yapabilir misiniz? Tabiî ki yapamazs n z. Bizler buran n temellerini att - m zda tüm bu zemin katlarda bulunan dükkanlar n flovrum olarak planlam flt k. Üst katlar ise ofis olarak düflünüyorduk. G Y M- KENT te yollar n genifl ve kald - r mlar n rahat olmas n n sebebi budur. Yap lar dikkatlice gözlendi inde ön cepheler otopark, yaya ve yol durumu bak m ndan genifllik arz eder. Arka bölümler ise depo alan olarak planlanm fl ve bu alandan mal girifl ç k fl için gerekli zemin haz rlanm flt r. Yani demek istedi- faaliyetlerini sürdürüyorlar. Türkiye tekstilin bitece ini dura an hale gelece ini iddia eden insanlar var. Bizim rahmetli bir yönetim kurulu üyemiz vard Mustafa Akgül Hoca. Allah Rahmet eylesin onun çok güzel bir laf vard. Derdi ki do an bebe e z b n, ölen adama kefen laz msa tekstil bitmez derdi rahmetli. Bu ifl burada olmasa da ülkemizin her hangi bir noktas nda yine faaliyet göstermeye devam edecektir. Ama üretim ve tüketim son bulma- KENT te gerçeklefltirdi imiz birçok yenilikler mevcut, yang n merdivenlerini yapt rd k d flardan görüntü bozuklu una neden olmamas için bu çal flma dekoratif bir flekilde yap ld. Yani Metro Hatt G Y M- KENT in flahlanmas na vesile olacak Daha önce yetkililere birçok defa tekrarlad m ve srarla üzerinde durdu um bir konu vard. Ben diyorum ki G Y MKENT le Kocatepe ve Kartaltepe yi Metro veya Tramvay ile ba larsan z hem G Y MKENT te hem TEKST L- KENT te hem de Hal ve Otogar a büyük bir prestij kazand rm fl olursunuz. Bu projeyi birçok yerde dillendirdim. Önceleri dikkate al nmasa da flimdi daha yeni yeni Biz bu durumu bir de erlendirelim demeye bafllad lar. Ben inan yorum ki bu bahsetti im çal flma bölgenin ve G Y M- KENT in flahlanmas na vesile olacak. Haberini Qr Cod ile dan

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı