OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 1 OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Melih TURGUT a, Süha YILMAZ b, Ali Rıza FİRUZAN c ÖZET Bu çalışmanın amacı Fakülte-Uygulama okulu işbirliği modeli içerisinde yer alan Okul Deneyimi uygulamalarına ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bakış açılarını belirlemek ve gözlemleri doğrultusunda uygulama okulları ve uygulama öğretmenlerinin yeni yaklaşımlar ve yeni yapılanmalar hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Betimsel bir modelle ele alınan bu çalışmada araştırma evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri, örneklemini ise 66 sı bayan 41 i erkek olmak üzere 17 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen likert tipi ölçek kullanılmıştır. Elde edilen bulgular derinlemesine incelenerek önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Okul Deneyimi, Uygulama, Uygulama Öğretmeni, Öğretmen Adayı. 1.GİRİŞ Öğretmen yetiştirmede en önemli unsurlardan birisi de nitelikli meslek elemanlarının nasıl yetiştirileceği konusudur. Bu amaçla, eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmakta, formasyon derslerinin yeri ve zamanı yeniden belirlenmekte ve okul deneyimi derslerinin içerikleri sürekli olarak yenilenmektedir. Öğretmenlik sadece bir meslek olmaktan çıkmış, özveri, sabır ve cesaret isteyen uzun bir yolculuk haline dönüşmüştür. Peki bu özveriye sahip olacak bireyler nasıl yetiştirilecektir? Öğretmen adaylarının geçmiş hayatları bu süreci etkiler mi? Bu bağlamda öğretmenlik mesleğini tercih eden öğrencilerin sosyo-kültürel,akademik, psikolojik özelliklerini değerlendirmeye yönelik pek çok araştırmanın gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu a Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, b Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, c Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

2 2 çalışmalara paralel olarak da kaliteli öğretmen yetiştirmek için birçok deneysel çalışma devam etmektedir. Türkiye de öğretmen yetiştirme çabalarının 16 Mart 1848 Öğretmen Okullarının kuruluşundan itibaren başladığı göz önüne alınırsa, öğretmen yetiştirme sorumluluğunun YÖK e devredildiği 1982 yılına kadar, çok değerli birçok girişime rağmen, öğretmen yetiştirme sisteminde, iç tutarlığa sahip bir politika ve eğitim felsefesi tutturulamadığı söylenebilir. Atatürk dönemi hariç, cumhuriyet tarihinde öğretmen yetiştirme sistemimiz yap-boz tahtasına benzemektedir (Yapıcı, Ş., Yapıcı, M., 24). 1.1 Fakülte-Okul İşbirliği Fakülte-Okul işbirliğinde, öğretmen adaylarının başarılı bir öğretim için gerekli olan becerileri kazanabilmeleri ve okulu sistemli bir şekilde tanıyabilmeleri için yeni bir program geliştirilmiştir (YÖK,1998). Yeni programda, okullarda uygulama çalışmaları Okul Deneyimi I (1+4), Okul Deneyimi II (1+4) ve Öğretmenlik uygulaması (2+6) olarak verilmektedir. Bu dersler içerisinde Okul deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinde öğretmen adaylarının okulu sistemli bir şekilde tanıması, okulun yönetimi ve okuldaki işler ile, okulda bulunan diğer kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olması, sınıf ortamındaki ve okuldaki diğer etkinlikleri gözlem yoluyla tanıması amaçlanmaktadır (Köroğlu Vd, 2). Okul Deneyimi derslerinden sonra her etkinliğin raporu uygulama öğretim elemanına verilir. Dersin teorik bölümünde uygulama öğretim elemanının her hafta öğretmen adayları ile görüştüğünde yapacağı üç iş yer almaktadır ( ): 1. Her etkinliğe gruptan gelen tepkileri özetlemek; 2. Bu deneyimi onlarla tartışmak, tartışmaları teorik çalışma bağlamına dahil etmek; uygulama okullarındaki uygulama çalışmaları ile öğretmen adaylarının sınıfta öğrenecekleri temel prensip ve kavramlar arasında bağ kurmak; 3. Öğretmen adaylarına bir sonraki etkinlik ve söz konusu etkinlikle ilgili olarak hazırlanacak raporda bulunması gerekenler hakkında yol göstermek ve bilgi vermek.

3 3 Okul Deneyimi dersine ilişkin hem öğrencilerin hem öğretim elemanlarının hem de uygulama öğretmenlerinin birleştiği ortak problemler ( ); 1. Okul deneyimi uygulaması süresince fakültedeki derslerin yoğun olması, 2. Uygulama süresinin kısa olması, 3. Uygulama Okullarına, köy okullarının da dahil edilmesi gerektiği, 4. Fakültelerden daha çok rehber öğretim elemanı görevlendirilerek, öğretmen adaylarının daha sıkı izlenmesi gerektiği, 5. Uygulamanın veriminin arttırılması için Fakülte-Okul işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekli olduğu, şeklinde ifade edilebilir. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerindeki süreç mesleki gelecek açısından önemlidir. Öğretmen adaylarının bu süreçte gözlediği öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların öğrendiği ve düşlediği ortamlardan farklı olması onların gelecek hakkındaki fikirlerini değiştirecektir. Ülkemizde tüm alanlarda yapılanma süreci yaşanmaktadır. Bu durumun eğitim boyutu kısaca yeni yaklaşımlar olarak adlandırılmaktadır. Uygulama Öğretmenlerinin bu yaklaşımlara olan bakış açıları onları gözlemleyen öğretmen adayları tarafından şüphesiz çok önemlidir. Gözlem yaptıkları okullardaki durum ne alemdedir. Uygulama Öğretmenlerinin yeni yaklaşımlar hakkındaki fikirleri nelerdir. Araştırma bu doğrultuda ortaya çıkmıştır. 1.2 Amaç ve Önem Bu araştırmanın amacı Fakülte-Uygulama okulu işbirliği modeli içerisinde yer alan Okul Deneyimi II uygulamalarına öğretmen adaylarının bakış açılarını belirlemek ve gözlemleri doğrultusunda Uygulama okulları ve Uygulama öğretmenlerinin yeni yaklaşımlar ve yeni yapılanmalar hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca bu araştırma iyi bir model olarak düşündüğümüz geleceği yetiştirecek öğretmen adaylarının düşünceleri doğrultusunda Okul Deneyimi II uygulaması ve Uygulama Öğretmenleri hakkında somut bulgular ortaya koyacağı düşünülmektedir. Uzmanların bu bulgular ışığında Okul Deneyimi derslerini yapılandırmaları ve Uygulama Öğretmenlerine hizmet içi eğitim seminerleri vereceği düşünülmektedir.

4 4 1.3 Problem Tanımı Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin (Öğretmen Adaylarının) Okul Deneyimi II Uygulamalarının etkililiğine ve bu süreçteki uygulama öğretmenlerine ilişkin görüşleri nelerdir? Alt Problemler 1) Öğrenciler Okul deneyimi Dersleri hakkında ne düşünmektedirler? 2) Okul ismi ile Okul Yönetiminin öğrencilerle ilgilenmesi arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3) Öğretmenlerin cinsiyetleri ile yeni yaklaşımlara olan bakış açıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 4) Öğretmenlerin yaş aralıkları ile yeni yaklaşımlara olan bakış açıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 5) Öğretmenlerin mesleki deneyimleri ile yeni yaklaşımlara olan bakış açıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 6) Öğretmenlerin eğitim durumları ile yeni yaklaşımlara olan bakış açıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 7) Öğrenciler staj öğretmenlerinin onlara davranışları hakkında ne düşünmektedirler? 8) Öğrenciler öğretmenlerin mesleki becerileri hakkında ne düşünmektedirler? 9) Öğrenciler öğretmenlerin iletişim becerileri hakkında ne düşünmektedirler? 1) Öğrenciler staj öğretmenlerinin ideal bir model olmaları hakkında ne düşünmektedirler? 11) Ayrıca söz konusu uygulama öğretmenlerinin cinsiyetleri, yaş aralıkları, mesleki deneyimleri ve eğitim durumları değişken kabul edilerek yeni yaklaşımlara bakış açılarının bu değişkenlerle ilişkisi araştırılmıştır.

5 5 2. YÖNTEM Araştırma modeli, araştırma sorularını cevaplamak yada hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından kasıtlı olarak seçilen bir plandır (Büyüköztürk, 21). Bir başka deyişle araştırma modeli, araştırmanın amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması ve çözümlenebilmesi için gerekli koşulların düzenlenmesidir. Bu araştırmada var olan durum betimlendiği için tarama (ilişkisel) modeli kullanılmıştır. 2.1 Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, İzmir İlinde bulunan Buca Eğitim Fakültesindeki İlköğretim Matematik öğretmenliği bölümünde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, öğretim yılı Güz döneminde İzmir ilinde Buca Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde bulunan 66 kız, 41 erkek toplam 17 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin, başarı düzeylerinin ve sosyoekonomik durumlarının farklılık gösterdiği sınıflardan seçilmesine özen gösterilmiştir. 2.2 Veri Toplama Aracı Çalışmaya İzmir ilinde bulunan Buca Eğitim Fakültesinde İlköğretim Matematik öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin tespiti ile başlanmıştır. Sağlıklı bir veri tabanı elde etmek için öğrencilerin homojen yapıya sahip sınıflardan oluşmasına özen gösterilmiştir. Öğrencilerin Okul Deneyimi Staj raporları incelenmiş bu doğrultuda amaca uygun oluşan toplam 3 maddelik Likert tipi anket araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Güvenirlik çalışması yapılmıştır. Sonuçlardan uygun olmadığı anlaşılan 2 soru ölçekten çıkartılarak gerekli düzeltmeler sonucunda tekrar uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı,899 olarak bulunmuştur. 2.3 Verilerin Analizi Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 12. paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi (F),Scheffe, ANOVA, ilişkili örneklemler için t testleri uygulanmıştır. Önem düzeyi α =,5 olarak alınmıştır. Ölçeğin derecelendirilmesi 1) Tamamen Katılıyorum, 2) Katılıyorum, 3) Kararsızım, 4) Katılmıyorum, 5) T.Katılmıyorum şeklinde yapılmıştır.

6 6 Puan/ yüzdelerin yüksek oluşu bireylerin görüşlerin ölçekte verilen maddelere eğilim gösterdiğinin işaretidir. 3. BULGULAR VE YORUM 1.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum Ölçekteki 1) Staj uygulamalarının öğretmenlik mesleğini sevdirdiğini düşünüyorum, 2) Staj derslerinin eğitimimiz için gerekli olduğunu düşünüyorum, 18) Okul Deneyimi I veya Okul Deneyimi II dersinde mesleki deneyim kazandım, 27) Bu uygulamalar sonucunda öğrenci davranışları ve öğretmen tutumları hakkında fikir kazandım, 28) Bu derslerde sınıf atmosferlerini görmem mesleğimi daha çok sevmemi sağladı ifadelerine öğretmen adaylarının düşünceleri aşağıdaki gibi bulunmuştur. VAR Tamamen Katılıyorum 2. Katılıyorum 3 3. Kararsızım 2 1 2, 4, 5, 4. Katılmıyorum 5. Tamamen Katılmıyorum VAR1 Grafikten de görüldüğü gibi öğretmen adayları staj uygulamalarının öğretmenlik mesleğini sevdirdiğini düşünmektedirler. % 25,2 T.K, % 46,7 K.,% 14 Kararsızım, Cevabı vermiştir. Toplamda ise % 72 lik kısım öğretmen adaylarının staj uygulamalarının mesleklerini sevdirdiğini söylüyor.

7 7 6 VAR , 4, 5, VAR2 2) numaralı ifadeye ise öğretmen adayları % 41,1 T.K, % 47,7 K, toplam da ise % 88,8 yüzdeleriyle Staj derslerinin eğitimleri için gerekli olduklarını düşünmektedirler. VAR , 4, 5, VAR18 18) numaralı ifadeye ise % 13,1 T.K, % 58,9 toplamda ise % 72 lik bir kısım katıldığını belirterek Okul deneyimi I ve Okul Deneyimi II dersinde mesleki deneyim kazandıklarını düşünüyor.

8 8 8 VAR , 4, 5, VAR27 27) numaralı ifadeye ise % 24,3 T.K, % 64,5 K. Cevabı vererek toplamda % 88,8 lik bir kısım Okul deneyimi uygulamaları sonucunda öğrenci davranışları ve öğretmen tutumları hakkında fikir kazandığını düşünüyor. VAR , 4, 5, VAR28 28) numaralı ölçek sorusuna ise % 15,9 T.K., % 47,7 K., toplamda ise 63,6 lık bir kısım katılıyorum cevabı vermiştir. Öğretmen adayları söz konusu uygulamalarda sınıf atmosferlerini görmelerinin mesleklerini daha çok sevmelerini sağladığını düşünüyor.

9 9 2.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum Ölçekteki 8). Ve 9). İfadelerine ait One Way ANOVA testi sonuçlar aşağıdaki gibi bulunmuştur. VAR8 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 8,453 1,845,721,73 Gruplariçi 112, ,172 Toplam 12, Okul ismi ile Okul Yönetimlerinin öğrencilerle ilgilenmesi arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakmak için yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre F ( 1 96) =,721, p=,73>.5 olduğundan Okul İsmi ile Okul yönetimlerinin onları sosyal etkinliklere davet edilmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Ölçekteki 9). İfadenin One-Way ANOVA testi sonuçları aşağıdaki gibi bulunmuştur VAR9 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 16, ,626 1,428,18 Gruplariçi 19, ,139 Toplam 125, F 1 96 = 1,428, p=,18>.5 olduğundan Okul isimleri ile Okul yönetimlerinin öğrencilerle ilgilenmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

10 1 3.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum 1. alt problemde öğretmenlerin cinsiyetleri ile yeni yaklaşımlara bakış açıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığına bakıldı. VAR16 Cinsiyet N X S Sd t p Kadın 68 2,3,88 15,383,72 Erkek 39 2,38 1,13 Bu bulgulara göre t 15 =, 383, p=,72>.5 olduğundan öğretmen cinsiyetleri ile öğrencilerin alan bilgilerinin yeterliliği konusundaki düşünceleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. VAR22 Cinsiyet N X S Sd t p Kadın 68 2,41,88 15,887,377 Erkek 39 2,25,84 Bu bulgulara göre Öğretmen cinsiyetleri ile öğrencilerin öğretmenlerinin yanında yeni yaklaşımları kullanmalarının saygıyla karşılanmaları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. t 15 =, 887, p=,377>. 5. VAR25 Cinsiyet N X S Sd t p Kadın 68 3,2 1, ,93,56 Erkek 39 3,46,96 Bu bulgulara göre Öğretmen Cinsiyetleri ile öğrencilerin öğretmenlerin yeni yaklaşımlara bakış açıları düşünceleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. t 15 = 1,93, p=,56>.5.

11 11 4.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum 4. Alt probleme ilişkin, 16),22) ve 25).sorulara yapılmış olan One-way ANOVA testi sonuçları aşağıdaki gibi bulunmuştur. VAR16 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 12, ,221 3,691,8 Gruplariçi 89,4 12,873 Toplam 11, Bu sonuçlara göre F 3, 691 ve p=,8<.5 olduğundan Öğretmen adaylarının 4 12 = düşünceleri doğrultusunda uygulama öğretmenlerinin yaş aralığı alan bilgilerinin yeterliliği arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Yapılan scheffe incelemesine göre ise 25-3 yaş aralığındaki uygulama öğretmenlerinin 36-4 yaş aralığındaki öğretmenlere göre alan bilgilerinin daha iyi olduğu bulgusuna rastlanmıştır. VAR22 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 3,255 4,814 1,74,373 Gruplariçi 77,25 12,757 Toplam 8,55 16 Bu sonuçlara göre F 1, 74,p=,373>.5 olduğundan Öğretmenlerin yaş aralıkları 4 12 = ile öğretmen adaylarının derslerde yeni yaklaşımları kullanmaları sonucunda saygı görmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır.

12 12 VAR25 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 23,73 4 5,768 5,292,1 Gruplariçi 111, ,9 Toplam 134, Bu sonuçlara göre F 5, 292 ve p=,1<.5 olduğundan öğretmenlerin yaş 4 12 = aralıkları ile Öğretmenlerin yeni öğretim metotlarına meraklılığı arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. İncelenen Scheffe tablosunda ise 25-3 yaş arasındaki öğretmenlerin ve 46-5 yaş aralığındaki öğretmenlere göre yeni yaklaşımlara daha meraklı olduğu bulunmuştur. 5.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum Ölçekteki 16),22) ve 25). İfadelerine öğretmen adaylarının verdiği yanıtların One way ANOVA testi sonuçları aşağıdaki gibi bulunmuştur. VAR16 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 15, ,87 3,67,5 Gruplariçi 86,451 11,856 Toplam 11, Bu sonuçlara göre ise F 3, 67 ve p=,5<.5 olduğundan öğretmenlerin mesleki 5 11 = deneyimleri ile öğretmen adaylarının öğretmenlerinin alan bilgilerinin yeterliliği düşüncesinin arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. İncelenen Scheffe tablosu sonucunda ise öğretmen adayları 1-5 yıllık öğretmenlerin yıllık öğretmenlere göre alan bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorlar.

13 13 VAR22 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 4,72 5,944 1,258,288 Gruplariçi 75,785 11,75 Toplam 8,55 16 Bu sonuçlara göre F 1, 258 ve p=,288>.5 olduğundan Öğretmenlerin mesleki 5 11 = deneyimleri ile öğretmen adaylarının derslerde yeni yaklaşımları kullanmaları sonucunda saygı görmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. VAR25 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 23,79 5 4,616 4,193,2 Gruplariçi 111, ,11 Toplam 134, Bu sonuçlara göre F 4, 193 p=,2<.5 bulunduğundan öğretmenlerin mesleki 5 11 = deneyimleri ile yeni öğretim metotlarına meraklılığı arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. 6.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum 6. alt probleme ilişkin bulgular için 16),22) ve 25). İfadelere öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar analiz edilmiştir. One-way ANOVA testi ışığında bulgular aşağıdaki gibidir. VAR16 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 7,1 4 1,775 1,91,114 Gruplariçi 94,788 12,929 Toplam 11,888 16

14 14 Bu sonuçlara göre F 1, 91 ve p=,114>.5 bulunmuştur. Öğretmenlerin eğitim 4 12 = durumları ile öğretmen adaylarının alan bilgilerinin yeterliliği hakkındaki düşünceleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. VAR22 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 2,326 4,581,759,555 Gruplariçi 78,179 12,766 Toplam 8,55 16 Bu sonuçlara göre F, 759 ve p=,555>.5 olduğundan öğretmenlerin eğitim 4 12 = durumları ile öğretmen adaylarının derslerde yeni yaklaşımları kullanmaları sonucunda saygı görmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. VAR25 Varyansın Kareler sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 15,23 4 3,87 3,263,15 Gruplariçi 119, ,167 Toplam 134, Bu sonuçlara göre F 3, 263 ve p=,15<.5 olduğundan öğretmenlerin eğitim 4 12 = durumları ile yeni öğretim metotlarına meraklılığı arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. İncelenen Scheffe tablosu sonucunda Lisansüstü Eğitim yapmış olan uygulama öğretmenlerinin Eğitim Enstitüsü mezunlarına göre yeni öğretim metotlarına daha meraklı olduğu bulunmuştur.

15 15 7.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum Ölçekteki 3) ve 7) ifadelere öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar incelendi. VAR , 4, 5, VAR3 % 8,4 T.K, % 36,4 K. Toplamda ise % 44,9 luk bir kısım katılıyorum, % 27,1 Kararsızım, % 2,6 Katılmıyorum, % 7,5 Tamamen Katılmıyorum cevabı vermiştir. Öğretmen Adayları, çok fazla da olmasa Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarıyla ilgilendiği görüşündeler. VAR , 4, 5, VAR7 7) Madde incelendiğinde ise öğretmen adayları % 8,4 T.K., % 39,3 Katılıyorum, % 22,4 Kararsızım, % 17,8 Katılmıyorum, % 12,1 Tamamen Katılmıyorum Cevabını vermiştir. Toplamda ise 47,7 Katılıyorum cevabı vermişlerdir. Öğretmen Adayları % 47,7 lik bir yüzdeyle Staj ve Uygulama Okullarında öğretmen gibi karşılandıklarını düşünüyor.

16 16 8.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum 5 VAR , 4, 5, VAR6 Ölçekteki 6) numaralı Uygulama öğretmenlerimiz öğrencilerle çok ilgilenirler ifadesine % 5,6 T.Katılıyorum, % 36,4 Katılıyorum, % 19,6 Kararsızım, % 34,6 Katılmıyorum, % 3,7 T.Katılmıyorum cevabı vermiştir. Toplamda Katılıyorum yüzdesi 42,1, Katılmıyorum yüzdesi ise 38,3 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının öğretmenlerin öğrencilerle ilgilendiğini düşündüğü söylenebilir. VAR , 4, 5, VAR1 Ölçekteki 1). Öğretmenimizin sınıf yönetimini iyi yaptığını düşünüyorum ifadesine ise % 12,1 T.K., % 4,2 Katılıyorum, toplamda ise % 52,3 lük bir kısım Uygulama Öğretmeninin Sınıf yönetimini iyi yaptığını düşünüyor.

17 17 5 VAR , 4, 5, VAR12 Ölçekteki 12)Staj okullarındaki öğrenciler öğrenmeye çok meraklılar ifadesine ise öğretmen adayları % 3,7 T.Katılıyorum, % 12,1 Katılıyorum, % 28 Kararsızım, % 43,9 Katılmıyorum, % 12,1 T.Katılmıyorum cevabı vermişlerdir. % 56 lık bir kısım Uygulama okullarındaki öğrencilerin öğrenmeye meraklı olmadığı görüşündeler. VAR , 4, 5, VAR13 Ölçekteki 13). Öğretmenimiz öğrencilerin dikkatini iyi toplayıp, onları güdüleyebiliyor ifadesine ise öğretmen adayları % 3,7 T.Katılıyorum, % 39,3 Katılıyorum, % 25,2 Kararsızım, % 23,4 Katılmıyorum, % 8,4 T.Katılmıyorum cevabı vermişlerdir. Bu cevaplara göre % 43 lük bir kesim Öğretmenlerin öğrencileri güdüleyebildiğini, % 32,8 lik bir kesim de güdüleyemediğini düşünüyor.

18 18 4 VAR , 4, 5, VAR14 Ölçekteki 14).Öğretmenimiz öğretim yöntem ve tekniklerini iyi biliyor ifadesine ise % 6,5 T.Katılıyorum, % 22,4 Katılıyorum, % 29 Kararsızım, % 32,7 Katılmıyorum, % 9,3 lük bir kısım da T.Katılmıyorum cevabı vermişlerdir. % 42 lik bir kısım Uygulama öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilmediğini düşündüğü söylenebilir. VAR , 4, 5, VAR17 Ölçekteki 17).Staj öğretmenimiz konunun anlaşılıp anlaşılmamasına dikkat ediyor ifadesine öğretmen adayları % 12,1 T.Katılıyorum, % 53,3 Katılıyorum cevabı vermiştir. Öğretmen adayları Uygulama Öğretmenlerinin konunun anlaşılıp anlaşılmamasına dikkat ettiğini düşünüyor.

19 19 5 VAR , 4, 5, VAR23 Ölçekteki 23). Öğretmenimiz derste öğrencileri sürekli öğrenmeye teşvik ettiğini düşünüyorum ifadesine öğretmen adayları % 6,5 T.Katılıyorum, % 36,4 Katılıyorum, % 26,2 Kararsızım, % 26,2 Katılmıyorum, 4,7 T.Karılmıyorum cevabını vermişlerdir. % 42,9 luk bir kesim Uygulama öğretmenlerinin öğrencileri sürekli öğrenmeye teşvik ettiğini düşünüyor. VAR , 4, 5, VAR24 Ölçekteki 24). Öğretmenimizin derste sürekli güncel örnekler vermeye çalıştığını düşünüyorum ifadesine öğretmen adayları % 8,4 T.Katılıyorum, % 27,1 Katılıyorum, % 16,8 Kararsızım, % 39,3 Katılmıyorum, % 8,4 T. Katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Öğretmen adayları, öğretmenlerinin derste sürekli güncel örnekler vermeye çalıştığını düşünmüyorlar.

20 2 6 VAR , 4, 5, VAR26 Ölçekteki 26) Öğretmenimizin mesleğini sevdiğini düşünüyorum ifadesine ise öğretmen adayları % 17,8 T.Katılıyorum, % 47,7 Katılıyorum, % 2,6 Kararsızım cevaplarını vermiştir. Öğretmen adayları öğretmenlerinin mesleklerini sevdiğini düşünüyor. 9.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum 7 VAR , 4, 5, VAR4 Ölçekteki 4) Öğretmenlerimizin aktif sosyal bir hayatları var ifadesine öğretmen adayları % 5,6 T.Katılıyorum, % 18,7 Katılıyorum, % 56,1 Kararsızım, % 17,8

21 21 Katılmıyorum, % 1,9 T.Katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Öğretmen adayları öğretmenlerinin aktif sosyal bir hayatlarının olup olmadığı konusunda kararsızlar. VAR , 4, VAR5 Ölçekteki 5). Öğretmenlerimizin iletişim becerileri kuvvetli ifadesine öğretmen adayları % 7,5 T.Katılıyorum, % 53,3 Katılıyorum, % 18,7 Kararsızım, % 2,6 Katılmıyorum cevabı vermişlerdir. Öğretmen adayları öğretmenlerinin iletişim becerilerinin kuvvetli olduğunu düşünüyorlar. VAR , 4, 5, VAR21 Ölçekteki 21) Öğretmenimizin eleştirel olduğunu düşünüyorum ifadesine öğretmen adayları % 4,7 T.Katılmıyorum, % 22,4 Katılıyorum, % 33,6 Kararsızım, % 31,5,8 Katılmıyorum, % 7,5 T.Katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Bu durumda

22 22 öğretmen adaylarının, öğretmenlerinin eleştirel olmadığı konusunda hem fikir oldukları söylenebilir. 1.Alt probleme ilişkin Bulgular ve Yorum 4 VAR , 4, 5, VAR11 Ölçekteki 11).Uygulama Öğretmenim benim için iyi bir modeldir ifadesine öğretmen adayları % 5,6 T.Katılıyorum, % 25,2 Katılıyorum, % 3,8 Kararsızım, % 25,2 Katılmıyorum, % 13,1 T.Katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Yüzdelere bakıldığında Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerini iyi bir model olarak görmedikleri söylenebilir. VAR , 4, 5, VAR19

23 23 Ölçekteki 19) Öğretmenim gelecekteki mesleğim hakkında bana özgüven aşıladı ifadesine öğretmen adayları % 8,4 T.Katılıyorum, % 3,8 Katılıyorum, % 3,8 Kararsızım, % 2,6 Katılmıyorum, % 9,3 T.Katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Bu durumda Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına meslekleri hakkında özgüven aşıladıkları söylenebilir. 4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 4.1 Sonuç ve Tartışma Öğretmen adaylarının likert ölçeğe verdikleri cevaplar doğrultusunda düşünceleri ele alınmıştır. Bu sonuçlar aşağıdaki gibi elde edilmiştir. 1. Öğretmen adayları Okul Deneyimi derslerinin öğretmenlik mesleğini sevdirdiğini düşünüyor. 2. Öğretmen adayları Okul Deneyimi derslerinin eğitimleri için gerekli olduğunu düşünüyor. 3. Öğretmen adayları Okul deneyimi derslerinde mesleki deneyim kazandıklarını düşünüyorlar. Öğretmen adayları söz konusu derslerin faydalı olduğu görüşündedirler.(ali AZAR,23) 4. Öğretmen adayları Okul deneyimi uygulamaları sonucunda öğrenci davranışları ve öğretmen tutumları hakkında fikir kazandığını düşünüyor. 5. Öğretmen adayları söz konusu uygulamalar sonucu sınıf atmosferlerini görmelerinin mesleklerini daha çok sevmelerini sağladığını düşünüyor. 6. Okul İsimleri ile Okul yönetimlerinin öğretmen adaylarıyla ilgilenmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 7. Öğretmen cinsiyetleri ile öğrencilerin alan bilgilerinin yeterliliği konusundaki düşünceleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 8. Öğretmen cinsiyetleri ile öğrencilerin öğretmenlerinin yanında yeni yaklaşımları kullanmalarının saygıyla karşılanmaları arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır 9. Öğretmen Cinsiyetleri ile öğrencilerin öğretmenlerin yeni yaklaşımlara bakış açıları düşünceleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır 1. Öğretmen adaylarının düşünceleri doğrultusunda uygulama öğretmenlerinin yaş aralığı ile alan bilgilerinin yeterliliği arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır.

24 Öğretmenlerin yaş aralıkları ile öğretmen adaylarının derslerde yeni yaklaşımları kullanmaları sonucunda saygı görmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 12. öğretmenlerin mesleki deneyimleri ile öğretmen adaylarının öğretmenlerinin alan bilgilerinin yeterliliği düşüncesinin arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. 13. Öğretmen adayları 1-5 yıllık öğretmenlerin yıllık öğretmenlere göre alan bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyorlar. 14. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri ile öğretmen adaylarının derslerde yeni yaklaşımları kullanmaları sonucunda saygı görmeleri arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. 15. Öğretmenlerin eğitim durumları ile yeni öğretim metotlarına meraklılığı arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Lisansüstü Eğitim yapmış olan uygulama öğretmenlerinin Eğitim Enstitüsü mezunlarına göre yeni öğretim metotlarına daha meraklı olduğu bulunmuştur. 16. Öğretmen Adayları, çok fazla da olmasa Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarıyla ilgilendiği görüşündeler. 17. Öğretmen adayları Uygulama Okullarında öğretmen gibi karşılandıklarını düşünüyorlar. 18. Öğretmen adaylarının öğretmenlerin öğrencilerle ilgilendiğini düşündüğü söylenebilir. 19. Öğretmen adayları Uygulama Öğretmenlerinin Sınıf yönetimini iyi yaptığını düşünüyor. 2. Öğretmen adayları Uygulama okullarındaki öğrencilerin öğrenmeye meraklı olmadığı görüşündeler. 21. Öğretmen adayları uygulama öğretmenlerinin öğrencileri güdüleyip güdüleyemediği konusunda kararsızlar. 22. Öğretmen adayları Uygulama öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerini iyi bilmediğini düşündüğü söylenebilir. 23. Öğretmen adayları, öğretmenlerinin derste sürekli güncel örnekler vermeye çalıştığını düşünmüyorlar. 24. Öğretmen adayları Uygulama Öğretmenlerinin konunun anlaşılıp anlaşılmamasına dikkat ettiğini düşünüyor.

25 Öğretmen adayları, öğretmenlerinin derste sürekli güncel örnekler vermeye çalıştığını düşünmüyorlar. 26. Öğretmen adayları öğretmenlerinin mesleklerini sevdiğini düşünüyor. 27. Öğretmen adayları öğretmenlerinin aktif sosyal bir hayatlarının olup olmadığı konusunda kararsızlar. 28. Öğretmen adayları öğretmenlerinin iletişim becerilerinin kuvvetli olduğunu düşünüyorlar. 29. öğretmen adaylarının, öğretmenlerinin eleştirel olmadığı konusunda hem fikir oldukları söylenebilir. 3. Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerini iyi bir model olarak görmedikleri söylenebilir. 31. Uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına meslekleri hakkında özgüven aşıladıkları söylenebilir. 4.2 Öneriler 1. Öğretmen adaylarına daha fazla uygulama imkanı verilerek mesleklerini daha fazla sevmeleri, alışmaları sağlanabilir. 2. Okul deneyimi dersleri altında farklı uygulamalar yapılarak öğrencilerin daha fazla mesleki deneyim kazanmaları sağlanabilir. 3. Genel olarak bakıldığında okul yönetimleri öğretmen adaylarıyla ilgilenmemektedirler. Bu ilgisizliği ortadan kaldırmak için Okul yönetimlerine uzmanlarca seminerler verilerek bu sürecin etkililiği vurgulanabilir. 4. Öğretmen adayları daha çok mesleğinde yeni olan uygulama öğretmenlerine gönderilebilir. 5. Uygulama öğretmenleri lisansüstü eğitim yapmış olanlardan seçilebilir. 6. Uygulama öğretmenlerine yeni öğretim metotları hakkında seminerler verilebilir. 7. Uygulama okulları seçilirken öğretmen adaylarının görüşlerine yer verilebilir. 8. Daha fazla daha farklı atmosferler görmeleri açısından öğretmen adayları belli periyotlarla farklı okullara uygulamaya gönderilebilir. 9. Öğretmen adayları uygulama öğretmenlerine yeni yaklaşımlardan bahsedebilirler.

26 26 1. Fakülte-Okul işbirliğine dahil edilen uygulama okullarında uygulama öğretim elemanları gözlem yapabilir, gerekirse bu okulları değiştirebilir. 11. Öğretmen adaylarının ileriki yıllarda çalışacağı okullar göz önünde tutulursa farklı atmosferleri görmeleri açısından köy okullarına gönderilebilir. 12. Öğretmen adaylarının daha verimli gözlem yapabilmeleri için Teorik dersteki etkinlikler yeniden yapılandırılabilir. KAYNAKÇA 1. Yapıcı, Ş., Yapıcı, M.(24). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi I dersine İlişkin Görüşleri. İlköğretim-Online, 3(2), 54-59, Online: 2. Büyüköztürk, Ş.(25). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, ANKARA. 3. Köroğlu, H, Başer, N. ve Yavuz, G. (2). Okullarda Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:19 s: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü (1998). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim- Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına ilişkin Yönerge.ANKARA. 5. YÖK.(1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. ANKARA Online:

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ Ahmet KILINÇ* Selahattin SALMAN** G.Ü, Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü, Ankara-TÜRKİYE ÖZET Bu çalışmada, okul deneyimi I ve okul

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUL DENEYİMİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Ahmet TAYFUN Derya KARA ÖZET Okullarda uygulamalı olarak verilen Okul Deneyimi I ve II dersleri öğretmen

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 558 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Öğrenme-Öğretme Süreçleri İle Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri Özet Ezlam SUSAM, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

İSTATİSTİK HAFTA. ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ

İSTATİSTİK HAFTA. ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ ÖRNEKLEME METOTLARI ve ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Örneklemenin niçin ve nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Temel Örnekleme metotlarını öğreneceksiniz. Örneklem

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Cenk YOLDAŞ 1, Şule AYCAN 2, Ercan ARI 2, Suat TÜRKOĞUZ 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ALANA GÖRE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ALANA GÖRE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ ALANA GÖRE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Araştırma Önerisi Bilimsel Araştırma Yöntemleri Hazırlayanlar Elif KILIÇ-100213821 Ebru KURTOĞLU-100212030

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

Caucasian Journal of Science

Caucasian Journal of Science Caucasian Journal of Science Journal home page: www.cjoscience.com Vol.1 Issue:1 Year: 2016 Received: May 2016 Accepted: June 2016 İLKOKUL VE ORTA OKUL FEN PROGRAMLARINDA YER ALAN HİJYEN KONUSUNDA ÖĞRENCİ-VELİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR TÜRKİYE DE ŞEBEKE ORGANİZASYONLAR VE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Lütfiye ÖZDEMİR İnönü Üniversitesi İİBF, Öğretim Üyesi Küreselleşme süreci ile dünyada ekonomik, siyasal ve yönetimsel alanda hızlı bir değişme

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1

SPSS UYGULAMALARI-II Dr. Seher Yalçın 1 SPSS UYGULAMALARI-II 27.12.2016 Dr. Seher Yalçın 1 Normal Dağılım Varsayımının İncelenmesi Çarpıklık ve Basıklık Katsayısının İncelenmesi Analyze Descriptive Statistics Descriptives tıklanır. Açılan pencerede,

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN*

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ. Akın ODABAġ* Cahit PESEN* ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Akın ODABAġ* Cahit PESEN* * Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Siirt. H. CoĢkun

Detaylı

TĠCARET VE TURĠZM EĞĠTĠM FAKÜLTESĠNDE OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN OKUL DENEYĠMĠ DERSLERĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI

TĠCARET VE TURĠZM EĞĠTĠM FAKÜLTESĠNDE OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN OKUL DENEYĠMĠ DERSLERĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI TĠCARET VE TURĠZM EĞĠTĠM FAKÜLTESĠNDE OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN OKUL DENEYĠMĠ DERSLERĠNE YÖNELĠK TUTUMLARI ÖZET Ahmet Tayfun * Derya Kara ** Okullarda uygulamalı olarak verilen Okul Deneyimi I ve II dersleri

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir.

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Sorun Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Eğer bireylerin stillerinin ne olduğu belirlenirse, bu bireylerin nasıl öğrenebileceği

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKĠNLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKĠNLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 1177 ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAYISAL YETKĠNLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Okt. Şahin Gökçearslan, Gazi si Enformatik Bölümü, Gazi si Merkez Kampüsü Teknikokullar/ANKARA, sgokcearslan@gazi.edu.tr Okt. Esma Aybike

Detaylı

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir

Oluşturulan evren listesinden örnekleme birimlerinin seçkisiz olarak çekilmesidir Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Şener Büyüköztürk Doç. Dr. Ebru Kılıç Çakmak Yrd. Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün Doç. Dr. Şirin Karadeniz Dr. Funda Demirel Örnekleme Yöntemleri Evren Evren, araştırma

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH SEBEPLERİ Güney HACIÖMEROĞLU* Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN** * Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü **Yrd.

Detaylı

Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Yöntemleri Evren & Örneklem (Fraenkel & Wallen, 1990) Evren & Örneklem 2 Evren Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği,

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ Uzman Öğretmen Aytül Levent ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi alevent_66@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Serpil Umuzdaş

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE KAZANILAN DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE KAZANILAN DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE KAZANILAN DAVRANIŞLARIN ÖĞRENCİ ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City

Elementary Education Second Level Students Attitude to The Mathematic lesson: An Example For Bitlis City Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 89-96 89 İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ Elementary Education Second Level

Detaylı

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme

Örneklem. Yöntemleri FBED511 Eğitim Bilimlerinde Temel Araştırma Yöntemleri 1. Evren & Örneklem. Evren. Örneklem ve örnekleme Yöntemleri & EBE Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri (Fraenkel & Wallen, 1990), araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük grup. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI BİYOLOJİ DERSLERİNDE VERİMLİLİK VE TEKNOLOJİ KULLANIMI Arzu YILDIRIM, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Biyoloji Eğitimi A.B.D., İZMİR ÖZET: Bu araştırmada, orta

Detaylı

YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ

YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ 1595 YABANCI DİLLE EĞİTİM YAPAN KOLEJLERDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİLDEKİ TEMEL BECERİLERİ KAZANMA DÜZEYLERİ ÖZET ŞAHENK, Senem Seda * -GÖKALP, Murat ** TÜRKİYE/TУРЦИЯ Bu araştırmanın konusu, kolejlerde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yöntem Dr. Seher Yalçın 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın 1 YÖNTEM Araştırmanın Modeli Evren ve Örneklem Veriler ve Toplanması Verilerin Çözümü ve Yorumu 3.2.2017 Dr. Seher Yalçın

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN OKUL MÜDÜRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI ÖZET Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim öğretmenlerinin okul

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey

ISSN : 1308-7274 ozkanbulent@gmail.com 2010 www.newwsa.com Mersin -Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 1C0430 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: July 2011 Bülent Özkan Series : 1C Mersin

Detaylı

Muamber YILMAZ * Nurtaç BENLİ **

Muamber YILMAZ * Nurtaç BENLİ ** 281 SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ANALYZING PRE-SERVICE CLASSROOM TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARDS READING HABIT ACCORDING

Detaylı

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 1. Tek Örneklem Kay Kare Testi 2. İki Değişken İçin Kay Kare Testi 3. Mann Whitney U Testi 4. Kruskal Wallis H Testi ortanca testine

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ Uzman Psikolog Emre Balkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı